Studiehandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiehandbok 2005-2006"

Transkript

1 Klar til å studere? Disse brillene finner vi i Marken, en av Bergens populære gågater. Studiehandbok NORSK LÆRERAKADEMI Bachelor- og masterstudier Amalie Skrams vei 3, Postboks 74 Sandviken, 5812 Bergen tlf , faks , e-post: Internett: Denne studiehandboka tilhøyrer:

2 Ta vare på studiehandboka! Dersom du misser ho, må du betala kr. 100,- for ei ny! NLA-FORLAGET 2005 Grafisk produksjon: Typografisk, Bergen ISBN

3 Innhald Utdanning Bergen Norsk Lærerakademi s. 5 Kvalitetsreformen - en enkel ordliste s. 6 Planlegg studiet! s. 7 Kort om Norsk Lærerakademi s. 9 Samtale- og studentpresttjeneste s. 12 A Short Introduction in English s. 13 Hvem er hvem på NLA Bachelor- og masterstudier? s. 15 På plakaten s. 18 Studieårskalender s. 19 Viktige fristar og datoar s. 34 NLA-biblioteket et besøk verdt! s. 35 Kortfattet oversikt over karakterskalaen s. 35 Bruk av dataparken s. 36 Studieplan for Kristendomskunnskap, og emnestudier i religion (R) og livssyn (L) s. 37 FLeksibel UTdanning (FLUT) s. 101 Studieplan for Pedagogikk s. 103 Studieplan for Interkulturell forståelse s. 137 Examen philosophicum / Examen facultatum s. 167 Master of Philosophy Programme s. 171 Kursoversikt s. 181 Informasjon s. 183 Reglement s. 191 Oversikt over ansatte på NLA BM s. 215 Stikkordsregister s. 217

4 I studiehandboka vil du møte ein del forkortingar for ymse råd og utval ved NORSK LÆRERAKADEMI. Nedanfor følgjer tydinga av dei mest brukte: Institusjonen: NLA : Norsk Lærerakademi NLA BM Norsk Lærerakademi Bachelor- og masterstudier NLA LH: Norsk Lærerakademi Lærerhøgskolen Styrer og råd ved NLA Bachelor- og masterstudier: AKR: Akademirådet (NLA og NLA LH) AST: Akademistyret (NLA og NLA LH) FR: Forskingsrådet HR: Høgskolerådet ST: Styret UR: Undervisningsrådet SU: Studentuvalet LMU: Læringsmiljøutvalet IKT: IKT-utvalet

5 Utdanning Bergen Norsk Lærerakademi Velkomen som student ved Norsk Lærerakademi (NLA)! NLA har dei siste åra vore med i ein organisasjon som kallar seg Utdanning Bergen. Føremålet med denne er å marknadsføra Bergen som studieby. Det arbeidet har bore frukter: Bergen ser ut til å vera den mest populære studiebyen i heile landet! Men kva med NLA? Det er knytt eit håp, ei utfordring og ein lovnad til helsinga du les her: Håpet er at du vil trivast som student ved NLA. Med bakgrunn i tidlegare erfaringar er det mykje som talar for at dette håpet kan bli oppfylt. Gledeleg ofte kan vi lesa om trivsel på NLA, om fellesskap mellom tilsette og studentar, og om kort veg til studieadministrasjon og leiing elles. Utfordringa er at studiestaden din dette året vert ein reell møteplass for deg, i den fasen av livet du akkurat no er i. NLA legg til rette for møteplassar på mange kontinent. Våre eigne studietilbod, og utvekslingsavtalar med utanlandske universitet og college, er fleire enn nokosinne. Men du treng ikkje dra langt bort for å finna viktige møtepunkt! Eg ønskjer at du som student let deg utfordra av NLAs trus- og verdigrunnlag i kristendommen. Dei interkulturelle møteplassane i eit moderne samfunn er mange, og kan like gjerne vera i kapellet som i kantina. Gje deg sjølv denne sjansen! Gøym deg ikkje vekk! Lovnaden er at vi som er tilsette ved NLA skal arbeida hardt for å gjera studentlivet endå betre. Kvart av fagområda har ein eigen undervisningsleiar, som står i dagleg og direkte kontakt med lærarane innan ditt fag. I fjor blei det første læringsmiljøutvalet etablert, med likeverdig representasjon for studentar og tilsette, og Studentutvalet gjer ein stor innsats for gamle og nye studentar. Eg trur at ein viktig føresetnad for å skapa eit godt studie- og studentmiljø, er at ein større del av studentmassen blir her over fleire år. Ikkje minst av den grunn håpar eg at du får eit studieår som gjev meirsmak! Lykke til! Egil Morland rektor 5

6 Kvalitetsreformen en enkel ordliste Studiepoeng: Mål på studiebelastning normert til at 60 studiepoeng tilsvarer ett studieårs arbeidsinnsats. Bachelor: Master: Studieplan: Studieprogram: Et studium på 180 studiepoeng som fyller kravet til graden bachelor. Et studium på 300 studiepoeng som fyller kravet til graden master. Graden består av enten bachelorstudium på 180 studiepoeng og 120 studiepoeng påbygging, eller et samlet studium på 300 studiepoeng. Studiet bygger på minimum 80 studiepoeng på bachelornivå innen det aktuelle fag. Plan for hvordan studiet kan/skal gjennomføres for at det skal føre til et bestemt læringsmål: dette gjelder oppbygging, innhold, krav som må oppfylles for godkjent kompetanse. Et flerårig studium som fører til bachelor-grad, mastergrad, Ph.D.-grad (Ph.D.-grad er doktorgrad på grunnlag av forskerutdanningsprogram). 6

7 Planlegg studiet! Nye og nesten-nye studietilbod 1 Alle studentar vert oppfordra til å lesa studiehandboka nøye. Der vert det gjeve detaljerte tilrådingar om korleis ein best kan komponera studiane sine på bachelor-nivå, slik at det vert eit optimalt grunnlag for spesialisering på masternivået. 2 NLA har kvart år eit tilbod om undervisning og eksamen i førebuande prøver (ex.phil. og ex.fac.). No er førsteårsstudiet både i pedagogikk og kristendom lagt opp slik at det er naturleg å ta førebuande (20 studiepoeng) saman med 40 studiepoeng innan desse faga. Dei som anten har teke førebuande tidlegare eller ikkje ynskjer å ta desse innføringsfaga, kan supplera med modular på mellomnivå, slik at dei får eit fullt studieår likevel. Det vert gjeve undervisning i innføringsfaga både i haust- og vårsemesteret. 3 FLUT-studiet (FLUT=fleksibel utdanning) er eit internett-basert studieopplegg i kristendomskunnskap, som stadig ser ut til å ha appell. Vi trur at tilbodet datamessig fungerer betre og betre når det gjeld tilgang på førelesingar og lærarkontakt. 4 Det vart i fjor starta opp ein tredje variant på grunn-nivået i Interkulturell forståing (IKF). I tillegg til Latin-Amerika og Øst-Afrika er Øst-Asia (Kina/Japan) eit spanande studieprosjekt. Det er god søknad til IKF-tilboda. 5 Interkulturell forståing (IKF) har også i år tilbod om eit tredje semester. Det er ein gledeleg auke i søknaden til desse modulane. Studietilbodet i Ecuador har mellombels pause, i påvente av avklaring av ein del praktiske sider. Studiet av Islam i Øst-Afrika på IKF mellomnivå vert i haust lagt til Addis Ababa. Elles vert det undervisningstilbod på mellomnivået ved NLA, og ein kan studera migrasjonspedagogikk som ein del av IKF. Studietilbodet gjer det mogleg å få ein bachelor-grad i utviklingsstudier/interkulturell forståing. 6 Den store trusopplæringsreformen (også kalla dåpsopplæring) har gjort at Akademiet og Bjørgvin bispedøme har funne saman i eit Vestnorsk kompetansesenter. Ved hjelp av kortkurs, seminar og rettleiing, i tillegg til heile yrkesutdanningar, er det håp om å auka kompetansen hos dei som seinare skal nå dei mange i denne store satsinga. Alt no kan NLA reklamera med at ein kan bli kyrkjelydspedagog/-fullmektig, kateket eller prest, i tillegg til lærar/lektor med utdanning frå våre skular! Enkeltstudier eller studieløp? Kvalitetsreformen stiller krav til studiekvalitet og læringsmiljø. Overgangen til bachelor (3-årig=180 studiepoeng) og master (= + 2 år/120 studiepoeng), gjer det også aktuelt å arbeide vidare med samanhengjande studier ved same institusjonen. NLA har fått godkjent ein bachelor-plan som gjer at studentane t.d. kan ta eit samanhengjande treårig studieløp i kristendomskunnskap med gresk og hebraisk, tilsvarande ein bachelorgrad i teologi. NLA har eksamensrett i begge desse språkfaga, men vil framleis gje dette tilbodet i samarbeid med og i regi av Universitetet i Bergen. Nye studieplanar for masterstudiet i kristendomskunnskap og pedagogikk er godkjende, med høve til spesialisering m.a. innanfor kateketiske og teologiske disiplinar og innanfor skuleleiing og spesialpedagogikk. 7

8 Kopinor Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk Adresse: Stenersgate 1 A, 0050 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: URL: LOVLIG KOPI Avtalen gjør det lovlig å kopiere fra alle typer publikasjoner, norske som utenlandske, innenfor følgende rammer: Kopiering kan utføres av: ansatte, studenter, medlemmer av institusjonens utvalg, styrer og råd, andre med særlig tilknytning til institusjonen. Kopiering kan kun skje til undervisning, forskning og annen intern bruk ved institusjonen. Kopiering skal ikke erstattekjøp av publikasjoner som det ellers ville være naturlig å anskaffe. Avtalen gir rett til kopiering fra bøker, tidsskrifter, blader, aviser, enkeltnoter og notesamlinger, brosjyrer og andre gratis publika-sjoner, herunder ved avskrift og utskrift av slikt stoff, også utskrift av stoff fra f.eks. Internett i den grad Kopinor skal gi samtykke. Avtalen gjelder bare kopiering til papir, transparent, dias o.l. Digitale eksemplarer kan ikke spres til sluttbruker i digital form. Kopiering fra lover, forskrifter, rettsavgjørelser og offentlige saksdokumenter kan ifølge åndsverkloven vanligvis skje fritt og uten avtale. Loven tillater også sitater og kopiering for privat bruk, f.eks. til bruk i familie- og vennekretsen. Kopiering som ledd i undervisningsvirksomhet er ikke privat bruk. Følgende begrensninger gjelder for omfanget av kopieringen: Det kan til en enkelt ansatt, student osv. kopieres: Fra bøker: inntil 15% eller inntil et helt kapittel e.l., en hel novelle eller en hel scene fra et skuespill. Fra bøker e.l. som ikke lenger er å få i handelen eller direkte fra utgiver innen rimelig tid: inntil 30%. Fra periodiske publikasjoner som aviser, ukeblader og tidsskrifter samt brosjyrer o.l. for gratis distribusjon kan det kopieres ubegrenset. Men: fra vitenskapelige tidsskrifter inntil to artikler per år fra samme nummer til en enkelt person, dog ikke mer enn 25% av sidetallet. Fra noter (enkeltnoter og samlinger av enkeltnoter): inntil 15%, men maksimum 10 sider fra hver enkelt publikasjon, dog inntil en hel sats e.l. for teoriundervisning. NB! Det er ikke tillatt å kopiere noter til bruk ved offentlig fremføring som ikke er en del av under-visningen. Opphavsmannens navn m.m. Navn på opphavsmann, verkets og publikasjonens tittel, skal oppgis på kopien eller opplyses under visning av transparenter, dias o.l. Avtalen med Kopinor er forhandlet frem av Universitets- og høgskolerådet. Den gjelder fra 1. juli 2002 til 30. juni 2006 og gir tillatelse til å kopiere fra beskyttet materiale i norske og utenlandske publikasjoner. Har du spørsmål om avtalen? Ta kontakt med institusjonens administrasjon eller Kopinor. Har du behov for å kopiere beskyttet materiale som ikke er nevnt i avtalen? Kopinors klareringstjeneste kan hjelpe med å skaffe tillatelse eller bistå ved inngåelse av direkte avtale med rettighetshavere. 8

9 Kort om NLA Kort om Norsk Lærerakademi s. 11 Samtale- og studentpresttjeneste s. 12 A Short Introduction in English s. 13 Hvem er hvem på NLA? s. 15 På plakaten s. 18 9

10 Ei kantine med miljø! NLA-kantina kan tilby: Middag/varme rettar: -Måndag - tysdag - torsdag: -Onsdag og fredag: varierte middagstilbod smårettar Middagsserveringa skjer frå kl til ymse bakverk lunsj med brød og val av pålegg (tysdag og torsdag) horn og rundstykke (kan varmast) kaffi, te, mjølk, yoghurt, juice, sjoko-drikk mineralvatn, frukt, sjokolade Kantina er open: Måndag tysdag torsdag: kl onsdag: kl fredag: kl Vel møtt i NLA-kantina! 10

11 Kort om Norsk Lærerakademi TO HØGSKOLER UNDER NLA-PARAPLYEN! NORSK LÆRERAKADEMI (NLA) bygger på den kristne tro, slik den er uttrykt i Den Hellige Skrift og Den norske kirkes evangelisk-lutherske bekjennelse, og har som formål å fremme kristen oppdragelse og undervisning i hjem, kirke og skole. NLA består av to høgskoler: NORSK LÆRERAKADEMI BACHELOR- OG MASTERSTUDIER (NLA BM) med fagområdene kristendomskunnskap, pedagogikk og interkulturell forståelse. Høgskolen har adresse Amalie Skrams vei 3 i Sandviken, Bergen. NLA BM har eksamensrett i følgende fag: Kristendomskunnskap, bachelor- og masternivå med ulike fordypningsmuligheter. Pedagogikk, bachelor- og masternivå med ulike fordypningsmuligheter. Interkulturell forståelse, bachelornivå med studieopphold i Sør-Amerika, Øst-Afrika og Asia. Master of Philosophy in Education/ Religious Education Examen philosophicum og Examen facultatum Emnestudium i gresk og hebraisk IKT for lærere og NLA LÆRERHØGSKOLEN (NLA LH) med allmenn- og førskolelærerutdanning. NLA LH skal gi grunnutdanning for allmennlærere, førskolelærere og videreutdanning for lærere. Høgskolen har adresse Olav Bjordalsvei 41 på Breistein i Åsane bydel, Bergen. Norsk Lærerakademi Bachelor- og masterstudier har følgende eiere: Normisjon, Det Norske Misjonsselskap, Indremisjonsforbundet, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Norsk Luthersk Misjonssamband og Norsk Søndagsskoleforbund. NLA Lærerhøgskolen har følgende eiere: Normisjon, Indremisjonsforbundet og Norsk Luthersk Misjonssamband. Hver skole har sitt eget høgskoleråd og sitt eget styre. Det er et felles akademiråd og akademistyre. Akademistyret forbereder saker for representantskapet for NLA og er Norsk Lærerakademis styrende organ i forhold til departementet. Det tar avgjørelser i saker som angår institusjonen som helhet og behandler saker som vedkommer fellestiltakene mellom de to høgskolene ved NLA. ØKONOMI NLA Bachelor- og masterstudier har et årsbudsjett for 2005 på ca. 37mill. kroner. NLA Lærerhøgskolen har et årsbudsjett for 2005 på ca. 46 mill. kroner. Foruten statsstøtte er økonomien ved begge høgskolene avhengig av gaver. Gaver til NLA gir skattefritak. 11

12 Samtale- og studentprestteneste Det er for tida ikkje studentprest i fast teneste på NLA. NLA har fleire ordinerte prestar i lærarstaben, og desse vil på omgang ta ansvar for gudstenestene. Slutt opp om desse og om dei daglege andaktane! Kristine Bech-Sørensen (bildet) er rådgjevar og sjelesørgjar. Ho er tilgjengeleg for samtalar med studentar og tilsette om personlege spørsmål, problem i studiet, fag, kall og teneste, tvil og tru. Kristine har sjølvsagt teieplikt. Ta gjerne kontakt! Kristine er å treffa på rom 310. Treffetider: Måndag, tysdag og torsdag kl tlf

13 A Short Introduction in English General The Norwegian Teacher Academy for Studies in Religion and Education (Norsk Lærerakademi / NLA) was founded in Rooted in the Norwegian lay Christian movement which developed through the 19 th century, the Academy is one of the few private university colleges in Norway. It consists of two schools: Norsk Lærerakademi (NLA) / NLA School of Education and Religion (introduced here), and NLA Lærerhøgskolen / NLA College of Teacher Education. For more than thirty-five years the Academy has been involved in a thorough reshaping of Norwegian undergraduate and graduate education. Our aim is to develop and represent an alternative to the education given by state universities. The Academy is run by six Christian organizations which denominationally belong to the (Lutheran) Church of Norway. It is committed to highly qualified teaching and research, and its exams are approved by the Ministry of Education and Research in Norway as equivalent to those of the state universities. The Academy has major professional and academic programmes in Education, Religious Education/Theology and Intercultural Studies. The curricula and the teaching methods of the Academy reflect a strong commitment to the education of persons who are able to assess both the academic studies and the current trends and developments in society as a whole. Since its foundation the Academy has been involved in research and ameliorative work aiming at educational renewal in schools and institutions at all levels of the educational system in Norway. In 1996 the Academy opened a new undergraduate department dedicated to the education of vocational teachers for the Norwegian primary and secondary (middle) schools; NLA Lærerhøgskolen/NLA College of Teacher Education. In order to meet the needs of experienced teachers, the Academy also offers in-service education both on campus in Bergen and by extension programmes. In 1988 the Academy established its own publishing house; NLA-Forlaget. Location NLA is located in Bergen, the second largest city in Norway with a population of approx , famous for its excellent harbour and ready access to the scenic fjord country. Bergen is rich in historical sites and interesting sights and draws a large number of visitors every year. Surrounded by mountains, fjords and islands, Bergen offers ample opportunities for out-door life and recreation. It is an academic city, boasting two state universities, three state colleges, and three private university colleges/colleges which enroll many international students every year. Most enter Bergen through the Flesland airport south of the city. NLA is conveniently situated in Sandviken, a 5 minutes bus ride to the north of the city centre. The campus is small, consisting mainly of one monumental building containing classrooms, administration offices, teachers studies, chapel, library and a cafeteria to serve some students a year. There is no dormitory, but the school offers housing for a limited number of foreign students. The new NLA College of Teacher Education is located 13 km further north in spacious and rural surroundings. Courses and application procedures NLA offers courses in Education and Religious Education/Theology at Bachelor's and Master's levels, and in Intercultural Studies at Bachelor's level only. A Bachelor's degree equals 180 ECTS credits and covers three years of full time studies. In order to enter a Bachelor's programme one needs to have graduated successfully from senior high school/upper secondary school and be qualified for university studies in Norway. All instruction at this level is given in Norwegian, and international students applying for Bachelor's level courses must pass a standard test in Norwegian before being enrolled at NLA. The Master's programmes (taught in Norwegian) build upon a Bachelor's degree or equivalent studies. They have an allocation of 120 ECTS credits and require at least 2 years of full-time study. 13

14 The first year has a number of compulsory courses, while the second year is dedicated to research work and the writing of a major thesis. At the Master's level, instruction/tuition is also available in English in the Master of Philosophy in Education / Religious Education programme. For foreign students the prerequisite for entering the Master s programme is a B.A. degree or equivalent in Education/Pedagogics or Religious Education/Religious Studies/Theology from a recognized university, college or theological seminary. The Norwegian government grants residence permits or visa to a certain (variable) quota of NLA Master s students from developing countries and Eastern Europe every year. As a quota student you may be entitled to favourable loans and grants from the Norwegian State Educational Loan Fund if you return to your home country after finishing your studies at NLA. Otherwise financing your studies and staying in Norway can be quite challenging. NLA mails application forms upon request. Please fill them in carefully and attach the necessary certified copies of testimonials etc. to your application. In addition you need to submit recommendations for studies at NLA from two competent persons outside your family, of whom one should be a teacher of yours. Please allow for half a year to obtain the necessary entrance documents to Norway from a Norwegian embassy or consulate. The deadline for applications from abroad for the autumn semester is February 1, and for the spring semester it is September 1 the previous year. Enrolment in the Master s programme is limited to the autumn semester. Academic year and examinations The academic year is divided into two semesters. The autumn semester lasts from August 15 until December 20, and the spring semester from January 5 until June 20 (approximate dates). There are written and/or oral exams every semester in addition to study papers to be submitted by the students. In order to graduate from the Master s course the writing of a major thesis is required. Exams from NLA may be combined with other Norwegian or international exams for the Bachelor's or Master's degrees. These degrees may be variously assessed in the students home countries. A Master of Philosophy in Education/Religious Education degree will be awarded to students graduating from the Master of Philosophy programme. Fees and finances The education at NLA is free, but there is a registration fee of NOK 1700 per semester, of which NOK 150 grants membership in the school s student welfare organization. Meals, houserent, travel, and textbooks etc. are your own responsibility and are not included. Such expenses may amount to NOK per month. All students are entitled to apply for loans and grants from the Norwegian State Educational Loan Fund to cover the basic expenses. Loans are given for a limited time period per subject studied, according to official stipulations for study progression. Quota students at the Master s level normally receive their loans and grants soon after arriving in Norway. However, we require all our students to bring with them enough funds for the first month s living expenses when they arrive. In the case of quota students, accumulated loans will be converted into grants upon their return to the home country. Non-quota students may experience more financial difficulties, but under certain circumstances they are entitled to the same loans and grants as Norwegian students. There are special rules for students who bring their spouse or family to Norway. Please enquire at the Studies Administration office for more detailed information about financial issues, academic programmes and curricula. 14

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL Griffith University (Bachelor/Master) Du som skal søke til Griffith

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Søknadspakke for studier ved:

Søknadspakke for studier ved: Søknadspakke for studier ved: Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Auckland University of Technology (Bachelor/Master) Du som skal søke

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 Til skolen Rundskriv S 02-2015 Oslo, 27. januar 2015 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav Vs Jubileumsfond viser vi til NKFs nettside: http://nkf.folkehogskole.no/nkf/om-nkf/stipend/

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Bond University (Bachelor, Master og Study Abroad) Du som skal søke

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor Søknad til Eastern Connecticut State University (Bachelor) Du som skal søke til Eastern Connecticut State University (ECSU) gjør det på et

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2005-2006

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2005-2006 Til skolen Rundskriv S 01-2005 Oslo, 2. februar 2005 J.nr. 019.05/A.1.09 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2005-2006 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL The University of Newcastle (Bachelor og Master) Du som skal søke til

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Bond University (Bachelor, Master og Study Abroad) Du som skal søke

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor og Master - Study Abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL James Cook University Singapore (Bachelor og Master) Du som skal søke

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor og utveksling NB: SONOR kan dessverre ikke formidle mastersøknader til Chaminade University of Honolulu. Søknad til Chaminade University of

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008

Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008 Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008 ENG1002/ENG1003 Engelsk Elevar/Elever Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Vedlegg:

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL University of Wollongong (Bachelor) Du som skal søke til University

Detaljer

The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015

The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015 SPEED-prosjektet The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015 Peder Haug, Prosjektleiar og professor i pedagogikk Høgskulen i Volda 1 SPEED-prosjektet Eit samarbeid mellom

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Velkommen som student ved studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON)

Velkommen som student ved studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON) Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON) Vi takker for at du har vist interesse for vårt studium og håper du får tre interessante år på bachelorstudiet i samfunnsøkonomi. Vi ønsker deg velkommen til informasjon

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

for studenter ved institutt for informatikk Nr. 2, April 2011

for studenter ved institutt for informatikk Nr. 2, April 2011 Nyhetsbrev for studenter ved institutt for informatikk Nr. 2, April 2011 Dette nyhetsbrevet går til alle studenter ved institutt for informatikk (II); på bachelorprogram i datavitenskap, bachelorprogram

Detaljer

Hvem er hvem på NLA bachelor- og masterstudier? (Telefonnummer direkte innvalg, og e-post-adresser finner du bakerst i studiehåndboka)

Hvem er hvem på NLA bachelor- og masterstudier? (Telefonnummer direkte innvalg, og e-post-adresser finner du bakerst i studiehåndboka) Hvem er hvem på NLA bachelor- og masterstudier? (Telefonnummer direkte innvalg, og e-post-adresser finner du bakerst i studiehåndboka) Forkortelser: = administrasjonen = interkulturell forståelse IKT=

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Master of Philosophy in Special Needs Education

Master of Philosophy in Special Needs Education Master of Philosophy in Special Needs Education STUDIEPROGRAM UVM2-SNED Vedtak mht etablering, endring osv av studieprogram Da studieprogram vedtas ordinært opprettet av Universitetsstyret mens programplanen

Detaljer

Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen. Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12 Tors 3.12 Fre 4.12 Haustprøve i norsk hovudmål

Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen. Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12 Tors 3.12 Fre 4.12 Haustprøve i norsk hovudmål Veke 48 Mån 23.11 Frist innlevering av FRIkontrakt Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen Ons 25.11 Tors 26.11 Haustprøve i engelsk Fre 27.11 Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study Abroad/utveksling (semester/år) Søknad til Leeds Beckett University (Bachelor) Du som skal søke til Leeds Beckett University

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved SØKNAD TIL University of Melbourne (Bachelor, Master, Study abroad) Du som skal søke til University of Melbourne søker over nett med en eapplication via denne nettsiden. UoM

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Søknadsskjema Munnleg formidling, 15sp Søknadsfrist 01.05 2014

Søknadsskjema Munnleg formidling, 15sp Søknadsfrist 01.05 2014 Mottatt dato Reg.nr. Søknadsskjema Munnleg formidling, 15sp Søknadsfrist 01.05 2014 1. Personalia Etternamn - alle fornamn og mellomnamn Personnr. 11 siffer Heimstadadresse (i folkeregisteret) Postnr.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master Søknad til University of St. Thomas (Bachelor) Du som skal søke til University of St. Thomas (UST) bruker et online skjema på deres

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Søknadspakke for studier ved University of Tampa

Søknadspakke for studier ved University of Tampa Søknadspakke for studier ved University of Tampa Søknad til University of Tampa (Bachelor) Du som skal søke bachelorgrad til University of Tampa gjør det på et eget nettskjema på UTs egne hjemmesider som

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: Bachelor Master Study abroad/utveksling Søknadsguide til Mercy College i New York (Bachelor) Du som skal søke på bachelorgrad ved Mercy College gjør

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Nye databasar og systematiske litteratursøk

Nye databasar og systematiske litteratursøk Nye databasar og systematiske litteratursøk Eksempel frå tema innan barnevern Gerd Vik Biblioteket Sogndal 25.11.2015 Nye databasar frå 2015 Frå 1.januar 2015: Wiley Online (Oria skal finne artiklane)

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

Orientering til nye masterstudenter høsten 2013. Information for new master s students autumn 2013

Orientering til nye masterstudenter høsten 2013. Information for new master s students autumn 2013 Orientering til nye masterstudenter høsten 2013 Information for new master s students autumn 2013 Velkommen som mastergradsstudent ved Institutt for biologi! (Practical information in English on page 8)

Detaljer

Hva motiverer og hva hindrer europeisk studentmobilitet?

Hva motiverer og hva hindrer europeisk studentmobilitet? The European Students Union REPRESENTING STUDENTS SINCE 1982 Hva motiverer og hva hindrer europeisk studentmobilitet? Internasjonaliseringskonferansen 2014 Senter for internasjonalisering 6. mars 2014

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

Søknad til Study Abroad ved UTS

Søknad til Study Abroad ved UTS Søknad til Study Abroad ved UTS Dersom du svarer NEI på ett eller flere av spørsmålene under må du kontakte KILROY education før du fyller ut denne søknaden. 1. Har du generell studiekompetanse? 2. Har

Detaljer

sce Curiculum Vitae Roar Birkelund Sørli Fødselsdato: 1983-17-10 Malmvegen 138, 9022 Krokelvdalen roarbirkelund@gmail.com Telefon: 90259084 Stillinger

sce Curiculum Vitae Roar Birkelund Sørli Fødselsdato: 1983-17-10 Malmvegen 138, 9022 Krokelvdalen roarbirkelund@gmail.com Telefon: 90259084 Stillinger sce Curiculum Vitae Navn: Roar Birkelund Sørli Fødselsdato: 1983-17-10 Adresse: E-post: Malmvegen 138, 9022 Krokelvdalen roarbirkelund@gmail.com Telefon: 90259084 Førerkort: Klasse B Stillinger Tittel

Detaljer

Sjekkliste for søkere til study abroad (1-2 semestre) ved Hawaii Pacific University

Sjekkliste for søkere til study abroad (1-2 semestre) ved Hawaii Pacific University SØKNAD Study Abroad (delstudier) Hawaii Pacific University KILROY education hjelper deg gratis med å søke på Hawaii Pacific University. Du får blant annet informasjon om studietilbud, opptakskrav, skolepenger,

Detaljer

BIBLIOTEKARENS TIME. Bakteppe

BIBLIOTEKARENS TIME. Bakteppe BIBLIOTEKARENS TIME Irene Hunskår SMH-seminar Trondheim 28.oktober 2008. Bakteppe Innføring av kunnskapsbasert praksis i ein vidareutdanning Timeplanen lagt for semesteret Ingen planlagt undervisning for

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Date of birth Norwegian national securitynr Citizenship

Date of birth Norwegian national securitynr Citizenship APPLICATION FOR AUDITION 2010 BACHELORCOURSE IN CLASSICAL BALLET Closing date for application is December 1st 2009 1. PERSONAL INFORMATION Applicants full name Date of birth Norwegian national securitynr

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR : 10C

ARBEIDSPLAN FOR : 10C ARBEIDSPLAN FOR : 10C VEKE 46 OG 47 : INFO Oppsette prøvar: o 13. november: N&M o 11. november: Matte o 17. november: Krle Epost-adresser: o Erlend: erlend.spurkeland@lindas.kommune.no o Berit: berit.lilleokdal@lindas.kommune.no

Detaljer

Påminnelse om brukernavn eller passord

Påminnelse om brukernavn eller passord Instructions ENGLISH Instruksjoner NORSK This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please

Detaljer

Læraren, rolla og IKT

Læraren, rolla og IKT Læraren, rolla og IKT, Stipendiat ved Høgskulen Stord/Haugesund Kart over Norge, plassering og antall innbygg? Agenda 1. PhD Å vera lærar i det digitale kunnskapssamfunnet 2. Lærarar sin kompetanse 3.

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Vekeplan 10. klasse Namn:. Veke 7 og 8 Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Tverrfagleg temaarbeid: Ei ulik verd Mål: Klare prøva godt. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Tverrfagleg temaarbeid:

Detaljer

1. Stillingsstruktur og kompetansekrav for kirkelige undervisningsmedarbeidere

1. Stillingsstruktur og kompetansekrav for kirkelige undervisningsmedarbeidere UNDERVISNINGSTJENESTEN I DEN NORSKE KIRKE HØYRINGSUTTALING FRÅ DET TEOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO. 1. Stillingsstruktur og kompetansekrav for kirkelige undervisningsmedarbeidere. a) Ivaretar

Detaljer

Trygdeavtale mellom Australia og Norge

Trygdeavtale mellom Australia og Norge Trygdeavtale mellom Australia og Norge Australias trygdesystem Australias trygdesystem er annerledes enn de fleste andre utviklingsland. Hver persons pensjon utbetales av den australske staten med generelle

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Kundalini Yoga Lærerutdanning TROMSØ LEVEL 1 Instructor Training

Kundalini Yoga Lærerutdanning TROMSØ LEVEL 1 Instructor Training Påmeldingsskjema og kriterier for godkjenning av Kundalini Yoga Lærerutdanning TROMSØ LEVEL 1 Instructor Training ved Kundalini Yoga Skolen (kriterier for gjennomføring er på engelsk, men påmeldingsskjema

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Referat frå møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 23.april 2012 klokken 1815 Valg av referent Ørjan Nordheim Skår valt Godkjenning av referat Godkjenning

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer