Studiehandbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiehandbok 2005-2006"

Transkript

1 Klar til å studere? Disse brillene finner vi i Marken, en av Bergens populære gågater. Studiehandbok NORSK LÆRERAKADEMI Bachelor- og masterstudier Amalie Skrams vei 3, Postboks 74 Sandviken, 5812 Bergen tlf , faks , e-post: Internett: Denne studiehandboka tilhøyrer:

2 Ta vare på studiehandboka! Dersom du misser ho, må du betala kr. 100,- for ei ny! NLA-FORLAGET 2005 Grafisk produksjon: Typografisk, Bergen ISBN

3 Innhald Utdanning Bergen Norsk Lærerakademi s. 5 Kvalitetsreformen - en enkel ordliste s. 6 Planlegg studiet! s. 7 Kort om Norsk Lærerakademi s. 9 Samtale- og studentpresttjeneste s. 12 A Short Introduction in English s. 13 Hvem er hvem på NLA Bachelor- og masterstudier? s. 15 På plakaten s. 18 Studieårskalender s. 19 Viktige fristar og datoar s. 34 NLA-biblioteket et besøk verdt! s. 35 Kortfattet oversikt over karakterskalaen s. 35 Bruk av dataparken s. 36 Studieplan for Kristendomskunnskap, og emnestudier i religion (R) og livssyn (L) s. 37 FLeksibel UTdanning (FLUT) s. 101 Studieplan for Pedagogikk s. 103 Studieplan for Interkulturell forståelse s. 137 Examen philosophicum / Examen facultatum s. 167 Master of Philosophy Programme s. 171 Kursoversikt s. 181 Informasjon s. 183 Reglement s. 191 Oversikt over ansatte på NLA BM s. 215 Stikkordsregister s. 217

4 I studiehandboka vil du møte ein del forkortingar for ymse råd og utval ved NORSK LÆRERAKADEMI. Nedanfor følgjer tydinga av dei mest brukte: Institusjonen: NLA : Norsk Lærerakademi NLA BM Norsk Lærerakademi Bachelor- og masterstudier NLA LH: Norsk Lærerakademi Lærerhøgskolen Styrer og råd ved NLA Bachelor- og masterstudier: AKR: Akademirådet (NLA og NLA LH) AST: Akademistyret (NLA og NLA LH) FR: Forskingsrådet HR: Høgskolerådet ST: Styret UR: Undervisningsrådet SU: Studentuvalet LMU: Læringsmiljøutvalet IKT: IKT-utvalet

5 Utdanning Bergen Norsk Lærerakademi Velkomen som student ved Norsk Lærerakademi (NLA)! NLA har dei siste åra vore med i ein organisasjon som kallar seg Utdanning Bergen. Føremålet med denne er å marknadsføra Bergen som studieby. Det arbeidet har bore frukter: Bergen ser ut til å vera den mest populære studiebyen i heile landet! Men kva med NLA? Det er knytt eit håp, ei utfordring og ein lovnad til helsinga du les her: Håpet er at du vil trivast som student ved NLA. Med bakgrunn i tidlegare erfaringar er det mykje som talar for at dette håpet kan bli oppfylt. Gledeleg ofte kan vi lesa om trivsel på NLA, om fellesskap mellom tilsette og studentar, og om kort veg til studieadministrasjon og leiing elles. Utfordringa er at studiestaden din dette året vert ein reell møteplass for deg, i den fasen av livet du akkurat no er i. NLA legg til rette for møteplassar på mange kontinent. Våre eigne studietilbod, og utvekslingsavtalar med utanlandske universitet og college, er fleire enn nokosinne. Men du treng ikkje dra langt bort for å finna viktige møtepunkt! Eg ønskjer at du som student let deg utfordra av NLAs trus- og verdigrunnlag i kristendommen. Dei interkulturelle møteplassane i eit moderne samfunn er mange, og kan like gjerne vera i kapellet som i kantina. Gje deg sjølv denne sjansen! Gøym deg ikkje vekk! Lovnaden er at vi som er tilsette ved NLA skal arbeida hardt for å gjera studentlivet endå betre. Kvart av fagområda har ein eigen undervisningsleiar, som står i dagleg og direkte kontakt med lærarane innan ditt fag. I fjor blei det første læringsmiljøutvalet etablert, med likeverdig representasjon for studentar og tilsette, og Studentutvalet gjer ein stor innsats for gamle og nye studentar. Eg trur at ein viktig føresetnad for å skapa eit godt studie- og studentmiljø, er at ein større del av studentmassen blir her over fleire år. Ikkje minst av den grunn håpar eg at du får eit studieår som gjev meirsmak! Lykke til! Egil Morland rektor 5

6 Kvalitetsreformen en enkel ordliste Studiepoeng: Mål på studiebelastning normert til at 60 studiepoeng tilsvarer ett studieårs arbeidsinnsats. Bachelor: Master: Studieplan: Studieprogram: Et studium på 180 studiepoeng som fyller kravet til graden bachelor. Et studium på 300 studiepoeng som fyller kravet til graden master. Graden består av enten bachelorstudium på 180 studiepoeng og 120 studiepoeng påbygging, eller et samlet studium på 300 studiepoeng. Studiet bygger på minimum 80 studiepoeng på bachelornivå innen det aktuelle fag. Plan for hvordan studiet kan/skal gjennomføres for at det skal føre til et bestemt læringsmål: dette gjelder oppbygging, innhold, krav som må oppfylles for godkjent kompetanse. Et flerårig studium som fører til bachelor-grad, mastergrad, Ph.D.-grad (Ph.D.-grad er doktorgrad på grunnlag av forskerutdanningsprogram). 6

7 Planlegg studiet! Nye og nesten-nye studietilbod 1 Alle studentar vert oppfordra til å lesa studiehandboka nøye. Der vert det gjeve detaljerte tilrådingar om korleis ein best kan komponera studiane sine på bachelor-nivå, slik at det vert eit optimalt grunnlag for spesialisering på masternivået. 2 NLA har kvart år eit tilbod om undervisning og eksamen i førebuande prøver (ex.phil. og ex.fac.). No er førsteårsstudiet både i pedagogikk og kristendom lagt opp slik at det er naturleg å ta førebuande (20 studiepoeng) saman med 40 studiepoeng innan desse faga. Dei som anten har teke førebuande tidlegare eller ikkje ynskjer å ta desse innføringsfaga, kan supplera med modular på mellomnivå, slik at dei får eit fullt studieår likevel. Det vert gjeve undervisning i innføringsfaga både i haust- og vårsemesteret. 3 FLUT-studiet (FLUT=fleksibel utdanning) er eit internett-basert studieopplegg i kristendomskunnskap, som stadig ser ut til å ha appell. Vi trur at tilbodet datamessig fungerer betre og betre når det gjeld tilgang på førelesingar og lærarkontakt. 4 Det vart i fjor starta opp ein tredje variant på grunn-nivået i Interkulturell forståing (IKF). I tillegg til Latin-Amerika og Øst-Afrika er Øst-Asia (Kina/Japan) eit spanande studieprosjekt. Det er god søknad til IKF-tilboda. 5 Interkulturell forståing (IKF) har også i år tilbod om eit tredje semester. Det er ein gledeleg auke i søknaden til desse modulane. Studietilbodet i Ecuador har mellombels pause, i påvente av avklaring av ein del praktiske sider. Studiet av Islam i Øst-Afrika på IKF mellomnivå vert i haust lagt til Addis Ababa. Elles vert det undervisningstilbod på mellomnivået ved NLA, og ein kan studera migrasjonspedagogikk som ein del av IKF. Studietilbodet gjer det mogleg å få ein bachelor-grad i utviklingsstudier/interkulturell forståing. 6 Den store trusopplæringsreformen (også kalla dåpsopplæring) har gjort at Akademiet og Bjørgvin bispedøme har funne saman i eit Vestnorsk kompetansesenter. Ved hjelp av kortkurs, seminar og rettleiing, i tillegg til heile yrkesutdanningar, er det håp om å auka kompetansen hos dei som seinare skal nå dei mange i denne store satsinga. Alt no kan NLA reklamera med at ein kan bli kyrkjelydspedagog/-fullmektig, kateket eller prest, i tillegg til lærar/lektor med utdanning frå våre skular! Enkeltstudier eller studieløp? Kvalitetsreformen stiller krav til studiekvalitet og læringsmiljø. Overgangen til bachelor (3-årig=180 studiepoeng) og master (= + 2 år/120 studiepoeng), gjer det også aktuelt å arbeide vidare med samanhengjande studier ved same institusjonen. NLA har fått godkjent ein bachelor-plan som gjer at studentane t.d. kan ta eit samanhengjande treårig studieløp i kristendomskunnskap med gresk og hebraisk, tilsvarande ein bachelorgrad i teologi. NLA har eksamensrett i begge desse språkfaga, men vil framleis gje dette tilbodet i samarbeid med og i regi av Universitetet i Bergen. Nye studieplanar for masterstudiet i kristendomskunnskap og pedagogikk er godkjende, med høve til spesialisering m.a. innanfor kateketiske og teologiske disiplinar og innanfor skuleleiing og spesialpedagogikk. 7

8 Kopinor Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk Adresse: Stenersgate 1 A, 0050 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: URL: LOVLIG KOPI Avtalen gjør det lovlig å kopiere fra alle typer publikasjoner, norske som utenlandske, innenfor følgende rammer: Kopiering kan utføres av: ansatte, studenter, medlemmer av institusjonens utvalg, styrer og råd, andre med særlig tilknytning til institusjonen. Kopiering kan kun skje til undervisning, forskning og annen intern bruk ved institusjonen. Kopiering skal ikke erstattekjøp av publikasjoner som det ellers ville være naturlig å anskaffe. Avtalen gir rett til kopiering fra bøker, tidsskrifter, blader, aviser, enkeltnoter og notesamlinger, brosjyrer og andre gratis publika-sjoner, herunder ved avskrift og utskrift av slikt stoff, også utskrift av stoff fra f.eks. Internett i den grad Kopinor skal gi samtykke. Avtalen gjelder bare kopiering til papir, transparent, dias o.l. Digitale eksemplarer kan ikke spres til sluttbruker i digital form. Kopiering fra lover, forskrifter, rettsavgjørelser og offentlige saksdokumenter kan ifølge åndsverkloven vanligvis skje fritt og uten avtale. Loven tillater også sitater og kopiering for privat bruk, f.eks. til bruk i familie- og vennekretsen. Kopiering som ledd i undervisningsvirksomhet er ikke privat bruk. Følgende begrensninger gjelder for omfanget av kopieringen: Det kan til en enkelt ansatt, student osv. kopieres: Fra bøker: inntil 15% eller inntil et helt kapittel e.l., en hel novelle eller en hel scene fra et skuespill. Fra bøker e.l. som ikke lenger er å få i handelen eller direkte fra utgiver innen rimelig tid: inntil 30%. Fra periodiske publikasjoner som aviser, ukeblader og tidsskrifter samt brosjyrer o.l. for gratis distribusjon kan det kopieres ubegrenset. Men: fra vitenskapelige tidsskrifter inntil to artikler per år fra samme nummer til en enkelt person, dog ikke mer enn 25% av sidetallet. Fra noter (enkeltnoter og samlinger av enkeltnoter): inntil 15%, men maksimum 10 sider fra hver enkelt publikasjon, dog inntil en hel sats e.l. for teoriundervisning. NB! Det er ikke tillatt å kopiere noter til bruk ved offentlig fremføring som ikke er en del av under-visningen. Opphavsmannens navn m.m. Navn på opphavsmann, verkets og publikasjonens tittel, skal oppgis på kopien eller opplyses under visning av transparenter, dias o.l. Avtalen med Kopinor er forhandlet frem av Universitets- og høgskolerådet. Den gjelder fra 1. juli 2002 til 30. juni 2006 og gir tillatelse til å kopiere fra beskyttet materiale i norske og utenlandske publikasjoner. Har du spørsmål om avtalen? Ta kontakt med institusjonens administrasjon eller Kopinor. Har du behov for å kopiere beskyttet materiale som ikke er nevnt i avtalen? Kopinors klareringstjeneste kan hjelpe med å skaffe tillatelse eller bistå ved inngåelse av direkte avtale med rettighetshavere. 8

9 Kort om NLA Kort om Norsk Lærerakademi s. 11 Samtale- og studentpresttjeneste s. 12 A Short Introduction in English s. 13 Hvem er hvem på NLA? s. 15 På plakaten s. 18 9

10 Ei kantine med miljø! NLA-kantina kan tilby: Middag/varme rettar: -Måndag - tysdag - torsdag: -Onsdag og fredag: varierte middagstilbod smårettar Middagsserveringa skjer frå kl til ymse bakverk lunsj med brød og val av pålegg (tysdag og torsdag) horn og rundstykke (kan varmast) kaffi, te, mjølk, yoghurt, juice, sjoko-drikk mineralvatn, frukt, sjokolade Kantina er open: Måndag tysdag torsdag: kl onsdag: kl fredag: kl Vel møtt i NLA-kantina! 10

11 Kort om Norsk Lærerakademi TO HØGSKOLER UNDER NLA-PARAPLYEN! NORSK LÆRERAKADEMI (NLA) bygger på den kristne tro, slik den er uttrykt i Den Hellige Skrift og Den norske kirkes evangelisk-lutherske bekjennelse, og har som formål å fremme kristen oppdragelse og undervisning i hjem, kirke og skole. NLA består av to høgskoler: NORSK LÆRERAKADEMI BACHELOR- OG MASTERSTUDIER (NLA BM) med fagområdene kristendomskunnskap, pedagogikk og interkulturell forståelse. Høgskolen har adresse Amalie Skrams vei 3 i Sandviken, Bergen. NLA BM har eksamensrett i følgende fag: Kristendomskunnskap, bachelor- og masternivå med ulike fordypningsmuligheter. Pedagogikk, bachelor- og masternivå med ulike fordypningsmuligheter. Interkulturell forståelse, bachelornivå med studieopphold i Sør-Amerika, Øst-Afrika og Asia. Master of Philosophy in Education/ Religious Education Examen philosophicum og Examen facultatum Emnestudium i gresk og hebraisk IKT for lærere og NLA LÆRERHØGSKOLEN (NLA LH) med allmenn- og førskolelærerutdanning. NLA LH skal gi grunnutdanning for allmennlærere, førskolelærere og videreutdanning for lærere. Høgskolen har adresse Olav Bjordalsvei 41 på Breistein i Åsane bydel, Bergen. Norsk Lærerakademi Bachelor- og masterstudier har følgende eiere: Normisjon, Det Norske Misjonsselskap, Indremisjonsforbundet, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Norsk Luthersk Misjonssamband og Norsk Søndagsskoleforbund. NLA Lærerhøgskolen har følgende eiere: Normisjon, Indremisjonsforbundet og Norsk Luthersk Misjonssamband. Hver skole har sitt eget høgskoleråd og sitt eget styre. Det er et felles akademiråd og akademistyre. Akademistyret forbereder saker for representantskapet for NLA og er Norsk Lærerakademis styrende organ i forhold til departementet. Det tar avgjørelser i saker som angår institusjonen som helhet og behandler saker som vedkommer fellestiltakene mellom de to høgskolene ved NLA. ØKONOMI NLA Bachelor- og masterstudier har et årsbudsjett for 2005 på ca. 37mill. kroner. NLA Lærerhøgskolen har et årsbudsjett for 2005 på ca. 46 mill. kroner. Foruten statsstøtte er økonomien ved begge høgskolene avhengig av gaver. Gaver til NLA gir skattefritak. 11

12 Samtale- og studentprestteneste Det er for tida ikkje studentprest i fast teneste på NLA. NLA har fleire ordinerte prestar i lærarstaben, og desse vil på omgang ta ansvar for gudstenestene. Slutt opp om desse og om dei daglege andaktane! Kristine Bech-Sørensen (bildet) er rådgjevar og sjelesørgjar. Ho er tilgjengeleg for samtalar med studentar og tilsette om personlege spørsmål, problem i studiet, fag, kall og teneste, tvil og tru. Kristine har sjølvsagt teieplikt. Ta gjerne kontakt! Kristine er å treffa på rom 310. Treffetider: Måndag, tysdag og torsdag kl tlf

13 A Short Introduction in English General The Norwegian Teacher Academy for Studies in Religion and Education (Norsk Lærerakademi / NLA) was founded in Rooted in the Norwegian lay Christian movement which developed through the 19 th century, the Academy is one of the few private university colleges in Norway. It consists of two schools: Norsk Lærerakademi (NLA) / NLA School of Education and Religion (introduced here), and NLA Lærerhøgskolen / NLA College of Teacher Education. For more than thirty-five years the Academy has been involved in a thorough reshaping of Norwegian undergraduate and graduate education. Our aim is to develop and represent an alternative to the education given by state universities. The Academy is run by six Christian organizations which denominationally belong to the (Lutheran) Church of Norway. It is committed to highly qualified teaching and research, and its exams are approved by the Ministry of Education and Research in Norway as equivalent to those of the state universities. The Academy has major professional and academic programmes in Education, Religious Education/Theology and Intercultural Studies. The curricula and the teaching methods of the Academy reflect a strong commitment to the education of persons who are able to assess both the academic studies and the current trends and developments in society as a whole. Since its foundation the Academy has been involved in research and ameliorative work aiming at educational renewal in schools and institutions at all levels of the educational system in Norway. In 1996 the Academy opened a new undergraduate department dedicated to the education of vocational teachers for the Norwegian primary and secondary (middle) schools; NLA Lærerhøgskolen/NLA College of Teacher Education. In order to meet the needs of experienced teachers, the Academy also offers in-service education both on campus in Bergen and by extension programmes. In 1988 the Academy established its own publishing house; NLA-Forlaget. Location NLA is located in Bergen, the second largest city in Norway with a population of approx , famous for its excellent harbour and ready access to the scenic fjord country. Bergen is rich in historical sites and interesting sights and draws a large number of visitors every year. Surrounded by mountains, fjords and islands, Bergen offers ample opportunities for out-door life and recreation. It is an academic city, boasting two state universities, three state colleges, and three private university colleges/colleges which enroll many international students every year. Most enter Bergen through the Flesland airport south of the city. NLA is conveniently situated in Sandviken, a 5 minutes bus ride to the north of the city centre. The campus is small, consisting mainly of one monumental building containing classrooms, administration offices, teachers studies, chapel, library and a cafeteria to serve some students a year. There is no dormitory, but the school offers housing for a limited number of foreign students. The new NLA College of Teacher Education is located 13 km further north in spacious and rural surroundings. Courses and application procedures NLA offers courses in Education and Religious Education/Theology at Bachelor's and Master's levels, and in Intercultural Studies at Bachelor's level only. A Bachelor's degree equals 180 ECTS credits and covers three years of full time studies. In order to enter a Bachelor's programme one needs to have graduated successfully from senior high school/upper secondary school and be qualified for university studies in Norway. All instruction at this level is given in Norwegian, and international students applying for Bachelor's level courses must pass a standard test in Norwegian before being enrolled at NLA. The Master's programmes (taught in Norwegian) build upon a Bachelor's degree or equivalent studies. They have an allocation of 120 ECTS credits and require at least 2 years of full-time study. 13

14 The first year has a number of compulsory courses, while the second year is dedicated to research work and the writing of a major thesis. At the Master's level, instruction/tuition is also available in English in the Master of Philosophy in Education / Religious Education programme. For foreign students the prerequisite for entering the Master s programme is a B.A. degree or equivalent in Education/Pedagogics or Religious Education/Religious Studies/Theology from a recognized university, college or theological seminary. The Norwegian government grants residence permits or visa to a certain (variable) quota of NLA Master s students from developing countries and Eastern Europe every year. As a quota student you may be entitled to favourable loans and grants from the Norwegian State Educational Loan Fund if you return to your home country after finishing your studies at NLA. Otherwise financing your studies and staying in Norway can be quite challenging. NLA mails application forms upon request. Please fill them in carefully and attach the necessary certified copies of testimonials etc. to your application. In addition you need to submit recommendations for studies at NLA from two competent persons outside your family, of whom one should be a teacher of yours. Please allow for half a year to obtain the necessary entrance documents to Norway from a Norwegian embassy or consulate. The deadline for applications from abroad for the autumn semester is February 1, and for the spring semester it is September 1 the previous year. Enrolment in the Master s programme is limited to the autumn semester. Academic year and examinations The academic year is divided into two semesters. The autumn semester lasts from August 15 until December 20, and the spring semester from January 5 until June 20 (approximate dates). There are written and/or oral exams every semester in addition to study papers to be submitted by the students. In order to graduate from the Master s course the writing of a major thesis is required. Exams from NLA may be combined with other Norwegian or international exams for the Bachelor's or Master's degrees. These degrees may be variously assessed in the students home countries. A Master of Philosophy in Education/Religious Education degree will be awarded to students graduating from the Master of Philosophy programme. Fees and finances The education at NLA is free, but there is a registration fee of NOK 1700 per semester, of which NOK 150 grants membership in the school s student welfare organization. Meals, houserent, travel, and textbooks etc. are your own responsibility and are not included. Such expenses may amount to NOK per month. All students are entitled to apply for loans and grants from the Norwegian State Educational Loan Fund to cover the basic expenses. Loans are given for a limited time period per subject studied, according to official stipulations for study progression. Quota students at the Master s level normally receive their loans and grants soon after arriving in Norway. However, we require all our students to bring with them enough funds for the first month s living expenses when they arrive. In the case of quota students, accumulated loans will be converted into grants upon their return to the home country. Non-quota students may experience more financial difficulties, but under certain circumstances they are entitled to the same loans and grants as Norwegian students. There are special rules for students who bring their spouse or family to Norway. Please enquire at the Studies Administration office for more detailed information about financial issues, academic programmes and curricula. 14

NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM

NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM Styre: Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet Styresak: 43/14 Møtedato: 11. juni 2014 Journalnummer:../ NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM Se vedlagte notat med programbeskrivelse. Saken gjelder

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

Studiereglement. for Handelshøyskolen BI

Studiereglement. for Handelshøyskolen BI Studiereglement for Handelshøyskolen BI 2004/2005 Studiereglement for Handelshøyskolen BI Reglementet er vedtatt i styret 6. mars 2003 og med virkning fra 1. juni 2003. Justeringer er godkjent i kollegiet

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen

Detaljer

KUNSTHØGSKOLEN I OSLO OSLO NATIONAL ACADEMY OF THE ARTS

KUNSTHØGSKOLEN I OSLO OSLO NATIONAL ACADEMY OF THE ARTS KUNSTHØGSKOLEN I OSLO OSLO NATIONAL ACADEMY OF THE ARTS VELKOMMEN TIL KUNSTHØGSKOLEN I OSLO WELCOME TO OSLO NATIONAL ACADEMY OF THE ARTS Denne katalogen gir deg en introduksjon til Kunsthøgskolen i Oslo,

Detaljer

Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg

Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg En kortversjon av innstilling og tilleggsrapport (17. april 2012, justert 15. juni 2012 og 3. juli 2013) Innledning Som en oppfølging av et nasjonalt seminar

Detaljer

Studiehandbok for realfag 2006/2007

Studiehandbok for realfag 2006/2007 Studiehandbok for realfag 2006/2007 Det matematisk naturvitskaplege fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N - 2 - Studiehandbok for realfag 2006/2007 Det matematisk-naturvitskaplege fakultet...universitetet

Detaljer

Prosjekt utveksling 2013

Prosjekt utveksling 2013 Prosjekt utveksling 2013 Prosjektgruppa Erlend Ese (prosjektleiar) Helene Navdal AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG OR2-300 PROSJEKT Prosjekt utveksling 2013 HiSF @ SDSU Referanseside TITTEL RAPPORTNR.

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

STUDIETILBUD 2014/15

STUDIETILBUD 2014/15 STUDIETILBUD 2014/15 LOGISTIKK SIDE 4 Logistikk og Supply Chain Management 3 år 6 Petroleumslogistikk 3 år 8 Juss og administrasjon 3 år 48 Ledelse i helse - og sosialtjenesten 1 år deltid 50 Samfunnsendring,

Detaljer

Skolevalgs- program CAMPS 2013-2014 HIGH SCHOOL I CANADA OG NEW ZEALAND ORIENTATION. CANADA: 4 dager i Toronto NEW ZEALAND: 4 dager i Auckland

Skolevalgs- program CAMPS 2013-2014 HIGH SCHOOL I CANADA OG NEW ZEALAND ORIENTATION. CANADA: 4 dager i Toronto NEW ZEALAND: 4 dager i Auckland Disse programmene passer perfekt for deg som går IDRETT, MEDIER og KOMMUNIKASJON, MUSIKK, DRAMA eller STUDIE- SPESIALISERENDE. Skolevalgs- program 2013-2014 ORIENTATION CAMPS CANADA: 4 dager i Toronto

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2012. 7) 8 Mange nybygg på gang. 22 Flere fritidsskippere

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2012. 7) 8 Mange nybygg på gang. 22 Flere fritidsskippere navigare Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2012 7) 8 Mange nybygg på gang 14 Ny lov for sjøfolk 22 Flere fritidsskippere 24 Jobber for norsk flagg Våre produkter handler om lokalkunnskap

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Til utlandet på 1-2-3

Til utlandet på 1-2-3 Til utlandet på 123 med Internasjonal seksjon Store planer, mangfoldige drømmer... Planlegg utveksling til utlandet nå! Info om muligheter og finansering gis av Internasjonal seksjon. www.ntnu.no/studier/

Detaljer

Season s greetings to Fulbrighters everywhere!

Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Rapport fra Fulbright Alumni Workshop Washington, DC, 10. oktober 2002 Rapporten fra workshopen, under overskriften Målsetting og ledelse finner dere nedenfor.

Detaljer

Nordmenn i fengsel: Utdanning, arbeid og kompetanse

Nordmenn i fengsel: Utdanning, arbeid og kompetanse Opplæring Opplæring innanfor innanfor kriminalomsorga kriminalomsorga Nordmenn i fengsel: Utdanning, arbeid og kompetanse Ole Johan Eikeland Eikeland forsking og undervising Terje Manger Institutt for

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

NAVIGARE. Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 1-2007. Side 6-11. Automatiserte systemer og menneskelig svikt

NAVIGARE. Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 1-2007. Side 6-11. Automatiserte systemer og menneskelig svikt NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 1-2007 Besøk på World Maritime University Side 6-11 Automatiserte systemer og menneskelig svikt Side 36-38 Vårens lmer Side 25-27 Fotokonkurransen

Detaljer

TAPTE BPA PROJECT MIDTSIDEMANNEN NICARAGUAS REVOLUSJON THE AU PAIR KVINNE KJENN DIN RETT. MAGASIN VISSTE DU DETTE OM DEPOSITUM?

TAPTE BPA PROJECT MIDTSIDEMANNEN NICARAGUAS REVOLUSJON THE AU PAIR KVINNE KJENN DIN RETT. MAGASIN VISSTE DU DETTE OM DEPOSITUM? årgang 2012 #1 utgave #5 juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 MAGASIN KVINNE KJENN DIN RETT. NICARAGUAS TAPTE REVOLUSJON Sammen med kolleger fra Amnesty Internationals hovedkontor i London og Amnestys

Detaljer

SAMISK OPPLÆRI G U DER LK06-SAMISK

SAMISK OPPLÆRI G U DER LK06-SAMISK ordlandsforskning F-rapport nr. 3/2009 Samisk opplæring under LK06-samisk. SAMISK OPPLÆRI G U DER LK06-SAMISK Analyse av læreplan og tidlige tiltak for implementering av Karl Jan Solstad (Red.) Mikkel

Detaljer

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og Arne Holm Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter 354 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 254-2003 Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2013. Ruvende rigg. Side 46. Piratangrep i endring. Side 8 Side 10 Side 26

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2013. Ruvende rigg. Side 46. Piratangrep i endring. Side 8 Side 10 Side 26 navigare Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2013 Ruvende rigg Side 46 Satser på Nor-Shipping Markedsfører norsk flagg Piratangrep i endring Side 8 Side 10 Side 26 Print on Demand Trykking

Detaljer

Straffbart FYLLEKALAS

Straffbart FYLLEKALAS Utgave 5 9. - 22. mars 2010 www.smis.no traffbart FYLLEKALA chlåbrocks risikerer å bli straffet etter ulovlig alkoholsalg under valentinefesten for nesten 100 studenter på Ui. ide 4 og 5 News in English

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold. Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug

Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold. Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug Rapport 17/2011 Entreprenørskap i høyere utdanning - en kartlegging av omfang

Detaljer

www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002

www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002 www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002 Høgskulen i Sogn og Fjordane Postboks 133, 6851 Sogndal Telefon: 57 67 60 00 Telefaks: 57 67 61 00 E-post: post@adm.hisf.no Internett: www.hisf.no Fellesadministrasjonen

Detaljer

Distriktskvinnescenarier 2010

Distriktskvinnescenarier 2010 Sigrid Skålnes Distriktskvinnescenarier 2010 På leit etter ei framtid Samarbeidsrapport NIBR/Høgskolen i Finnmark (HiF) 1 Føreord Prosjektet Distriktskvinnescenarier 2010 er gjennomført som eit samarbeidsprosjekt

Detaljer

Ja takk, begge deler! Best of both worlds!

Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Image: www.wordle.net Språkpolitiske retningslinjer for NHH Language guidelines for NHH 20. mars 2010 Innhold Sammendrag... 3 Summary in English... 4 1. Innledning...

Detaljer