Studiehandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiehandbok 2005-2006"

Transkript

1 Klar til å studere? Disse brillene finner vi i Marken, en av Bergens populære gågater. Studiehandbok NORSK LÆRERAKADEMI Bachelor- og masterstudier Amalie Skrams vei 3, Postboks 74 Sandviken, 5812 Bergen tlf , faks , e-post: Internett: Denne studiehandboka tilhøyrer:

2 Ta vare på studiehandboka! Dersom du misser ho, må du betala kr. 100,- for ei ny! NLA-FORLAGET 2005 Grafisk produksjon: Typografisk, Bergen ISBN

3 Innhald Utdanning Bergen Norsk Lærerakademi s. 5 Kvalitetsreformen - en enkel ordliste s. 6 Planlegg studiet! s. 7 Kort om Norsk Lærerakademi s. 9 Samtale- og studentpresttjeneste s. 12 A Short Introduction in English s. 13 Hvem er hvem på NLA Bachelor- og masterstudier? s. 15 På plakaten s. 18 Studieårskalender s. 19 Viktige fristar og datoar s. 34 NLA-biblioteket et besøk verdt! s. 35 Kortfattet oversikt over karakterskalaen s. 35 Bruk av dataparken s. 36 Studieplan for Kristendomskunnskap, og emnestudier i religion (R) og livssyn (L) s. 37 FLeksibel UTdanning (FLUT) s. 101 Studieplan for Pedagogikk s. 103 Studieplan for Interkulturell forståelse s. 137 Examen philosophicum / Examen facultatum s. 167 Master of Philosophy Programme s. 171 Kursoversikt s. 181 Informasjon s. 183 Reglement s. 191 Oversikt over ansatte på NLA BM s. 215 Stikkordsregister s. 217

4 I studiehandboka vil du møte ein del forkortingar for ymse råd og utval ved NORSK LÆRERAKADEMI. Nedanfor følgjer tydinga av dei mest brukte: Institusjonen: NLA : Norsk Lærerakademi NLA BM Norsk Lærerakademi Bachelor- og masterstudier NLA LH: Norsk Lærerakademi Lærerhøgskolen Styrer og råd ved NLA Bachelor- og masterstudier: AKR: Akademirådet (NLA og NLA LH) AST: Akademistyret (NLA og NLA LH) FR: Forskingsrådet HR: Høgskolerådet ST: Styret UR: Undervisningsrådet SU: Studentuvalet LMU: Læringsmiljøutvalet IKT: IKT-utvalet

5 Utdanning Bergen Norsk Lærerakademi Velkomen som student ved Norsk Lærerakademi (NLA)! NLA har dei siste åra vore med i ein organisasjon som kallar seg Utdanning Bergen. Føremålet med denne er å marknadsføra Bergen som studieby. Det arbeidet har bore frukter: Bergen ser ut til å vera den mest populære studiebyen i heile landet! Men kva med NLA? Det er knytt eit håp, ei utfordring og ein lovnad til helsinga du les her: Håpet er at du vil trivast som student ved NLA. Med bakgrunn i tidlegare erfaringar er det mykje som talar for at dette håpet kan bli oppfylt. Gledeleg ofte kan vi lesa om trivsel på NLA, om fellesskap mellom tilsette og studentar, og om kort veg til studieadministrasjon og leiing elles. Utfordringa er at studiestaden din dette året vert ein reell møteplass for deg, i den fasen av livet du akkurat no er i. NLA legg til rette for møteplassar på mange kontinent. Våre eigne studietilbod, og utvekslingsavtalar med utanlandske universitet og college, er fleire enn nokosinne. Men du treng ikkje dra langt bort for å finna viktige møtepunkt! Eg ønskjer at du som student let deg utfordra av NLAs trus- og verdigrunnlag i kristendommen. Dei interkulturelle møteplassane i eit moderne samfunn er mange, og kan like gjerne vera i kapellet som i kantina. Gje deg sjølv denne sjansen! Gøym deg ikkje vekk! Lovnaden er at vi som er tilsette ved NLA skal arbeida hardt for å gjera studentlivet endå betre. Kvart av fagområda har ein eigen undervisningsleiar, som står i dagleg og direkte kontakt med lærarane innan ditt fag. I fjor blei det første læringsmiljøutvalet etablert, med likeverdig representasjon for studentar og tilsette, og Studentutvalet gjer ein stor innsats for gamle og nye studentar. Eg trur at ein viktig føresetnad for å skapa eit godt studie- og studentmiljø, er at ein større del av studentmassen blir her over fleire år. Ikkje minst av den grunn håpar eg at du får eit studieår som gjev meirsmak! Lykke til! Egil Morland rektor 5

6 Kvalitetsreformen en enkel ordliste Studiepoeng: Mål på studiebelastning normert til at 60 studiepoeng tilsvarer ett studieårs arbeidsinnsats. Bachelor: Master: Studieplan: Studieprogram: Et studium på 180 studiepoeng som fyller kravet til graden bachelor. Et studium på 300 studiepoeng som fyller kravet til graden master. Graden består av enten bachelorstudium på 180 studiepoeng og 120 studiepoeng påbygging, eller et samlet studium på 300 studiepoeng. Studiet bygger på minimum 80 studiepoeng på bachelornivå innen det aktuelle fag. Plan for hvordan studiet kan/skal gjennomføres for at det skal føre til et bestemt læringsmål: dette gjelder oppbygging, innhold, krav som må oppfylles for godkjent kompetanse. Et flerårig studium som fører til bachelor-grad, mastergrad, Ph.D.-grad (Ph.D.-grad er doktorgrad på grunnlag av forskerutdanningsprogram). 6

7 Planlegg studiet! Nye og nesten-nye studietilbod 1 Alle studentar vert oppfordra til å lesa studiehandboka nøye. Der vert det gjeve detaljerte tilrådingar om korleis ein best kan komponera studiane sine på bachelor-nivå, slik at det vert eit optimalt grunnlag for spesialisering på masternivået. 2 NLA har kvart år eit tilbod om undervisning og eksamen i førebuande prøver (ex.phil. og ex.fac.). No er førsteårsstudiet både i pedagogikk og kristendom lagt opp slik at det er naturleg å ta førebuande (20 studiepoeng) saman med 40 studiepoeng innan desse faga. Dei som anten har teke førebuande tidlegare eller ikkje ynskjer å ta desse innføringsfaga, kan supplera med modular på mellomnivå, slik at dei får eit fullt studieår likevel. Det vert gjeve undervisning i innføringsfaga både i haust- og vårsemesteret. 3 FLUT-studiet (FLUT=fleksibel utdanning) er eit internett-basert studieopplegg i kristendomskunnskap, som stadig ser ut til å ha appell. Vi trur at tilbodet datamessig fungerer betre og betre når det gjeld tilgang på førelesingar og lærarkontakt. 4 Det vart i fjor starta opp ein tredje variant på grunn-nivået i Interkulturell forståing (IKF). I tillegg til Latin-Amerika og Øst-Afrika er Øst-Asia (Kina/Japan) eit spanande studieprosjekt. Det er god søknad til IKF-tilboda. 5 Interkulturell forståing (IKF) har også i år tilbod om eit tredje semester. Det er ein gledeleg auke i søknaden til desse modulane. Studietilbodet i Ecuador har mellombels pause, i påvente av avklaring av ein del praktiske sider. Studiet av Islam i Øst-Afrika på IKF mellomnivå vert i haust lagt til Addis Ababa. Elles vert det undervisningstilbod på mellomnivået ved NLA, og ein kan studera migrasjonspedagogikk som ein del av IKF. Studietilbodet gjer det mogleg å få ein bachelor-grad i utviklingsstudier/interkulturell forståing. 6 Den store trusopplæringsreformen (også kalla dåpsopplæring) har gjort at Akademiet og Bjørgvin bispedøme har funne saman i eit Vestnorsk kompetansesenter. Ved hjelp av kortkurs, seminar og rettleiing, i tillegg til heile yrkesutdanningar, er det håp om å auka kompetansen hos dei som seinare skal nå dei mange i denne store satsinga. Alt no kan NLA reklamera med at ein kan bli kyrkjelydspedagog/-fullmektig, kateket eller prest, i tillegg til lærar/lektor med utdanning frå våre skular! Enkeltstudier eller studieløp? Kvalitetsreformen stiller krav til studiekvalitet og læringsmiljø. Overgangen til bachelor (3-årig=180 studiepoeng) og master (= + 2 år/120 studiepoeng), gjer det også aktuelt å arbeide vidare med samanhengjande studier ved same institusjonen. NLA har fått godkjent ein bachelor-plan som gjer at studentane t.d. kan ta eit samanhengjande treårig studieløp i kristendomskunnskap med gresk og hebraisk, tilsvarande ein bachelorgrad i teologi. NLA har eksamensrett i begge desse språkfaga, men vil framleis gje dette tilbodet i samarbeid med og i regi av Universitetet i Bergen. Nye studieplanar for masterstudiet i kristendomskunnskap og pedagogikk er godkjende, med høve til spesialisering m.a. innanfor kateketiske og teologiske disiplinar og innanfor skuleleiing og spesialpedagogikk. 7

8 Kopinor Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk Adresse: Stenersgate 1 A, 0050 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: URL: LOVLIG KOPI Avtalen gjør det lovlig å kopiere fra alle typer publikasjoner, norske som utenlandske, innenfor følgende rammer: Kopiering kan utføres av: ansatte, studenter, medlemmer av institusjonens utvalg, styrer og råd, andre med særlig tilknytning til institusjonen. Kopiering kan kun skje til undervisning, forskning og annen intern bruk ved institusjonen. Kopiering skal ikke erstattekjøp av publikasjoner som det ellers ville være naturlig å anskaffe. Avtalen gir rett til kopiering fra bøker, tidsskrifter, blader, aviser, enkeltnoter og notesamlinger, brosjyrer og andre gratis publika-sjoner, herunder ved avskrift og utskrift av slikt stoff, også utskrift av stoff fra f.eks. Internett i den grad Kopinor skal gi samtykke. Avtalen gjelder bare kopiering til papir, transparent, dias o.l. Digitale eksemplarer kan ikke spres til sluttbruker i digital form. Kopiering fra lover, forskrifter, rettsavgjørelser og offentlige saksdokumenter kan ifølge åndsverkloven vanligvis skje fritt og uten avtale. Loven tillater også sitater og kopiering for privat bruk, f.eks. til bruk i familie- og vennekretsen. Kopiering som ledd i undervisningsvirksomhet er ikke privat bruk. Følgende begrensninger gjelder for omfanget av kopieringen: Det kan til en enkelt ansatt, student osv. kopieres: Fra bøker: inntil 15% eller inntil et helt kapittel e.l., en hel novelle eller en hel scene fra et skuespill. Fra bøker e.l. som ikke lenger er å få i handelen eller direkte fra utgiver innen rimelig tid: inntil 30%. Fra periodiske publikasjoner som aviser, ukeblader og tidsskrifter samt brosjyrer o.l. for gratis distribusjon kan det kopieres ubegrenset. Men: fra vitenskapelige tidsskrifter inntil to artikler per år fra samme nummer til en enkelt person, dog ikke mer enn 25% av sidetallet. Fra noter (enkeltnoter og samlinger av enkeltnoter): inntil 15%, men maksimum 10 sider fra hver enkelt publikasjon, dog inntil en hel sats e.l. for teoriundervisning. NB! Det er ikke tillatt å kopiere noter til bruk ved offentlig fremføring som ikke er en del av under-visningen. Opphavsmannens navn m.m. Navn på opphavsmann, verkets og publikasjonens tittel, skal oppgis på kopien eller opplyses under visning av transparenter, dias o.l. Avtalen med Kopinor er forhandlet frem av Universitets- og høgskolerådet. Den gjelder fra 1. juli 2002 til 30. juni 2006 og gir tillatelse til å kopiere fra beskyttet materiale i norske og utenlandske publikasjoner. Har du spørsmål om avtalen? Ta kontakt med institusjonens administrasjon eller Kopinor. Har du behov for å kopiere beskyttet materiale som ikke er nevnt i avtalen? Kopinors klareringstjeneste kan hjelpe med å skaffe tillatelse eller bistå ved inngåelse av direkte avtale med rettighetshavere. 8

9 Kort om NLA Kort om Norsk Lærerakademi s. 11 Samtale- og studentpresttjeneste s. 12 A Short Introduction in English s. 13 Hvem er hvem på NLA? s. 15 På plakaten s. 18 9

10 Ei kantine med miljø! NLA-kantina kan tilby: Middag/varme rettar: -Måndag - tysdag - torsdag: -Onsdag og fredag: varierte middagstilbod smårettar Middagsserveringa skjer frå kl til ymse bakverk lunsj med brød og val av pålegg (tysdag og torsdag) horn og rundstykke (kan varmast) kaffi, te, mjølk, yoghurt, juice, sjoko-drikk mineralvatn, frukt, sjokolade Kantina er open: Måndag tysdag torsdag: kl onsdag: kl fredag: kl Vel møtt i NLA-kantina! 10

11 Kort om Norsk Lærerakademi TO HØGSKOLER UNDER NLA-PARAPLYEN! NORSK LÆRERAKADEMI (NLA) bygger på den kristne tro, slik den er uttrykt i Den Hellige Skrift og Den norske kirkes evangelisk-lutherske bekjennelse, og har som formål å fremme kristen oppdragelse og undervisning i hjem, kirke og skole. NLA består av to høgskoler: NORSK LÆRERAKADEMI BACHELOR- OG MASTERSTUDIER (NLA BM) med fagområdene kristendomskunnskap, pedagogikk og interkulturell forståelse. Høgskolen har adresse Amalie Skrams vei 3 i Sandviken, Bergen. NLA BM har eksamensrett i følgende fag: Kristendomskunnskap, bachelor- og masternivå med ulike fordypningsmuligheter. Pedagogikk, bachelor- og masternivå med ulike fordypningsmuligheter. Interkulturell forståelse, bachelornivå med studieopphold i Sør-Amerika, Øst-Afrika og Asia. Master of Philosophy in Education/ Religious Education Examen philosophicum og Examen facultatum Emnestudium i gresk og hebraisk IKT for lærere og NLA LÆRERHØGSKOLEN (NLA LH) med allmenn- og førskolelærerutdanning. NLA LH skal gi grunnutdanning for allmennlærere, førskolelærere og videreutdanning for lærere. Høgskolen har adresse Olav Bjordalsvei 41 på Breistein i Åsane bydel, Bergen. Norsk Lærerakademi Bachelor- og masterstudier har følgende eiere: Normisjon, Det Norske Misjonsselskap, Indremisjonsforbundet, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Norsk Luthersk Misjonssamband og Norsk Søndagsskoleforbund. NLA Lærerhøgskolen har følgende eiere: Normisjon, Indremisjonsforbundet og Norsk Luthersk Misjonssamband. Hver skole har sitt eget høgskoleråd og sitt eget styre. Det er et felles akademiråd og akademistyre. Akademistyret forbereder saker for representantskapet for NLA og er Norsk Lærerakademis styrende organ i forhold til departementet. Det tar avgjørelser i saker som angår institusjonen som helhet og behandler saker som vedkommer fellestiltakene mellom de to høgskolene ved NLA. ØKONOMI NLA Bachelor- og masterstudier har et årsbudsjett for 2005 på ca. 37mill. kroner. NLA Lærerhøgskolen har et årsbudsjett for 2005 på ca. 46 mill. kroner. Foruten statsstøtte er økonomien ved begge høgskolene avhengig av gaver. Gaver til NLA gir skattefritak. 11

12 Samtale- og studentprestteneste Det er for tida ikkje studentprest i fast teneste på NLA. NLA har fleire ordinerte prestar i lærarstaben, og desse vil på omgang ta ansvar for gudstenestene. Slutt opp om desse og om dei daglege andaktane! Kristine Bech-Sørensen (bildet) er rådgjevar og sjelesørgjar. Ho er tilgjengeleg for samtalar med studentar og tilsette om personlege spørsmål, problem i studiet, fag, kall og teneste, tvil og tru. Kristine har sjølvsagt teieplikt. Ta gjerne kontakt! Kristine er å treffa på rom 310. Treffetider: Måndag, tysdag og torsdag kl tlf

13 A Short Introduction in English General The Norwegian Teacher Academy for Studies in Religion and Education (Norsk Lærerakademi / NLA) was founded in Rooted in the Norwegian lay Christian movement which developed through the 19 th century, the Academy is one of the few private university colleges in Norway. It consists of two schools: Norsk Lærerakademi (NLA) / NLA School of Education and Religion (introduced here), and NLA Lærerhøgskolen / NLA College of Teacher Education. For more than thirty-five years the Academy has been involved in a thorough reshaping of Norwegian undergraduate and graduate education. Our aim is to develop and represent an alternative to the education given by state universities. The Academy is run by six Christian organizations which denominationally belong to the (Lutheran) Church of Norway. It is committed to highly qualified teaching and research, and its exams are approved by the Ministry of Education and Research in Norway as equivalent to those of the state universities. The Academy has major professional and academic programmes in Education, Religious Education/Theology and Intercultural Studies. The curricula and the teaching methods of the Academy reflect a strong commitment to the education of persons who are able to assess both the academic studies and the current trends and developments in society as a whole. Since its foundation the Academy has been involved in research and ameliorative work aiming at educational renewal in schools and institutions at all levels of the educational system in Norway. In 1996 the Academy opened a new undergraduate department dedicated to the education of vocational teachers for the Norwegian primary and secondary (middle) schools; NLA Lærerhøgskolen/NLA College of Teacher Education. In order to meet the needs of experienced teachers, the Academy also offers in-service education both on campus in Bergen and by extension programmes. In 1988 the Academy established its own publishing house; NLA-Forlaget. Location NLA is located in Bergen, the second largest city in Norway with a population of approx , famous for its excellent harbour and ready access to the scenic fjord country. Bergen is rich in historical sites and interesting sights and draws a large number of visitors every year. Surrounded by mountains, fjords and islands, Bergen offers ample opportunities for out-door life and recreation. It is an academic city, boasting two state universities, three state colleges, and three private university colleges/colleges which enroll many international students every year. Most enter Bergen through the Flesland airport south of the city. NLA is conveniently situated in Sandviken, a 5 minutes bus ride to the north of the city centre. The campus is small, consisting mainly of one monumental building containing classrooms, administration offices, teachers studies, chapel, library and a cafeteria to serve some students a year. There is no dormitory, but the school offers housing for a limited number of foreign students. The new NLA College of Teacher Education is located 13 km further north in spacious and rural surroundings. Courses and application procedures NLA offers courses in Education and Religious Education/Theology at Bachelor's and Master's levels, and in Intercultural Studies at Bachelor's level only. A Bachelor's degree equals 180 ECTS credits and covers three years of full time studies. In order to enter a Bachelor's programme one needs to have graduated successfully from senior high school/upper secondary school and be qualified for university studies in Norway. All instruction at this level is given in Norwegian, and international students applying for Bachelor's level courses must pass a standard test in Norwegian before being enrolled at NLA. The Master's programmes (taught in Norwegian) build upon a Bachelor's degree or equivalent studies. They have an allocation of 120 ECTS credits and require at least 2 years of full-time study. 13

14 The first year has a number of compulsory courses, while the second year is dedicated to research work and the writing of a major thesis. At the Master's level, instruction/tuition is also available in English in the Master of Philosophy in Education / Religious Education programme. For foreign students the prerequisite for entering the Master s programme is a B.A. degree or equivalent in Education/Pedagogics or Religious Education/Religious Studies/Theology from a recognized university, college or theological seminary. The Norwegian government grants residence permits or visa to a certain (variable) quota of NLA Master s students from developing countries and Eastern Europe every year. As a quota student you may be entitled to favourable loans and grants from the Norwegian State Educational Loan Fund if you return to your home country after finishing your studies at NLA. Otherwise financing your studies and staying in Norway can be quite challenging. NLA mails application forms upon request. Please fill them in carefully and attach the necessary certified copies of testimonials etc. to your application. In addition you need to submit recommendations for studies at NLA from two competent persons outside your family, of whom one should be a teacher of yours. Please allow for half a year to obtain the necessary entrance documents to Norway from a Norwegian embassy or consulate. The deadline for applications from abroad for the autumn semester is February 1, and for the spring semester it is September 1 the previous year. Enrolment in the Master s programme is limited to the autumn semester. Academic year and examinations The academic year is divided into two semesters. The autumn semester lasts from August 15 until December 20, and the spring semester from January 5 until June 20 (approximate dates). There are written and/or oral exams every semester in addition to study papers to be submitted by the students. In order to graduate from the Master s course the writing of a major thesis is required. Exams from NLA may be combined with other Norwegian or international exams for the Bachelor's or Master's degrees. These degrees may be variously assessed in the students home countries. A Master of Philosophy in Education/Religious Education degree will be awarded to students graduating from the Master of Philosophy programme. Fees and finances The education at NLA is free, but there is a registration fee of NOK 1700 per semester, of which NOK 150 grants membership in the school s student welfare organization. Meals, houserent, travel, and textbooks etc. are your own responsibility and are not included. Such expenses may amount to NOK per month. All students are entitled to apply for loans and grants from the Norwegian State Educational Loan Fund to cover the basic expenses. Loans are given for a limited time period per subject studied, according to official stipulations for study progression. Quota students at the Master s level normally receive their loans and grants soon after arriving in Norway. However, we require all our students to bring with them enough funds for the first month s living expenses when they arrive. In the case of quota students, accumulated loans will be converted into grants upon their return to the home country. Non-quota students may experience more financial difficulties, but under certain circumstances they are entitled to the same loans and grants as Norwegian students. There are special rules for students who bring their spouse or family to Norway. Please enquire at the Studies Administration office for more detailed information about financial issues, academic programmes and curricula. 14

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL Griffith University (Bachelor/Master) Du som skal søke til Griffith

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Søknadspakke for studier ved:

Søknadspakke for studier ved: Søknadspakke for studier ved: Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Auckland University of Technology (Bachelor/Master) Du som skal søke

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret Til skolen Rundskriv S 01-2003 Oslo, 13. januar 2003 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2003-2004 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Styret

Detaljer

Ny studieplan i Introduction to Norway

Ny studieplan i Introduction to Norway Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 08.06.2006 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Wenche Salomonsen King Dato: 290506 A 20/05 Vedlegg: Ny studieplan

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 Til skolen Rundskriv S 02-2015 Oslo, 27. januar 2015 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav Vs Jubileumsfond viser vi til NKFs nettside: http://nkf.folkehogskole.no/nkf/om-nkf/stipend/

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Bond University (Bachelor, Master og Study Abroad) Du som skal søke

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL Griffith University (Bachelor/Master) Du som skal søke til Griffith

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008

Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008 Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008 ENG1002/ENG1003 Engelsk Elevar/Elever Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Vedlegg:

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor Søknad til Eastern Connecticut State University (Bachelor) Du som skal søke til Eastern Connecticut State University (ECSU) gjør det på et

Detaljer

The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015

The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015 SPEED-prosjektet The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015 Peder Haug, Prosjektleiar og professor i pedagogikk Høgskulen i Volda 1 SPEED-prosjektet Eit samarbeid mellom

Detaljer

Velkommen som student ved studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON)

Velkommen som student ved studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON) Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON) Vi takker for at du har vist interesse for vårt studium og håper du får tre interessante år på bachelorstudiet i samfunnsøkonomi. Vi ønsker deg velkommen til informasjon

Detaljer

English, 60 Credits. Page 1 of 7 ENGLISH, 60 CREDITS. ECTS Credits 60. Education and Arts. programme Start semester Autumn 2017 Teaching language

English, 60 Credits. Page 1 of 7 ENGLISH, 60 CREDITS. ECTS Credits 60. Education and Arts. programme Start semester Autumn 2017 Teaching language NO EN English, 60 Credits ENGLISH, 60 CREDITS ECTS Credits 60 Study level One year programme Start semester Autumn 2017 Teaching language English Faculty Campus Application deadline The Faculty of Education

Detaljer

Hvordan øke samarbeidet mellom UNIS og de norske universitetene? Hanne H. Christiansen Educational Committee leader

Hvordan øke samarbeidet mellom UNIS og de norske universitetene? Hanne H. Christiansen Educational Committee leader Hvordan øke samarbeidet mellom UNIS og de norske universitetene? Hanne H. Christiansen Educational Committee leader UNIS utdannings formål UNIS er et AS direkte under Kunnskapsdepartementet. Samarbeidsavtalen

Detaljer

Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics

Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics Godkjenning: Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor og utveksling NB: SONOR kan dessverre ikke formidle mastersøknader til Chaminade University of Honolulu. Søknad til Chaminade University of

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2005-2006

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2005-2006 Til skolen Rundskriv S 01-2005 Oslo, 2. februar 2005 J.nr. 019.05/A.1.09 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2005-2006 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor og Master - Study Abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL James Cook University Singapore (Bachelor og Master) Du som skal søke

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL University of Wollongong (Bachelor) Du som skal søke til University

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL The University of Newcastle (Bachelor og Master) Du som skal søke til

Detaljer

Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen. Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12 Tors 3.12 Fre 4.12 Haustprøve i norsk hovudmål

Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen. Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12 Tors 3.12 Fre 4.12 Haustprøve i norsk hovudmål Veke 48 Mån 23.11 Frist innlevering av FRIkontrakt Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen Ons 25.11 Tors 26.11 Haustprøve i engelsk Fre 27.11 Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Bond University (Bachelor, Master og Study Abroad) Du som skal søke

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Master of Philosophy in Special Needs Education

Master of Philosophy in Special Needs Education Master of Philosophy in Special Needs Education STUDIEPROGRAM UVM2-SNED Vedtak mht etablering, endring osv av studieprogram Da studieprogram vedtas ordinært opprettet av Universitetsstyret mens programplanen

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Søknadsskjema Munnleg formidling, 15sp Søknadsfrist 01.05 2014

Søknadsskjema Munnleg formidling, 15sp Søknadsfrist 01.05 2014 Mottatt dato Reg.nr. Søknadsskjema Munnleg formidling, 15sp Søknadsfrist 01.05 2014 1. Personalia Etternamn - alle fornamn og mellomnamn Personnr. 11 siffer Heimstadadresse (i folkeregisteret) Postnr.

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: Bachelor Master Study abroad/utveksling Søknadsguide til Mercy College i New York (Bachelor) Du som skal søke på bachelorgrad ved Mercy College gjør

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Geografisk institutt Eksamensoppgave i SFEL1000 - Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93211139 Eksamensdato: 26.05.2015 Eksamenstid:

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Freshman - Sophomore Søknad til Green River College (freshman) Du som skal søke Green River College (GRC) som freshman-student, og dermed ta en grad

Detaljer

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES Kommentert [LBB1]: -Skannede versjoner av LA er godtatt, men andre institusjoner kan ha krav om papiroriginaler -Ingen av delene skal skilles fra de andre/internt krav -Del

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

Godkjenning: Evaluering:

Godkjenning: Evaluering: Emnebeskriving for Matematikkens historie matematikken i oldtida.. Matematikkens historie matematikken i oldtiden History of Mathmatics mathematics in the ancient times.. Godkjenning: Emnebeskrivinga er

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Godkjenning: Evaluering:

Godkjenning: Evaluering: Emnebeskriving for Matematikkens historie matematikken i nyare tid. Matematikkens historie matematikken i nyere tid. History of Mathmatics mathematics in modern times.... Godkjenning: Emnebeskrivinga er

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES Kommentert [LBB1]: -Skannede versjoner av LA er godtatt, men andre institusjoner kan ha krav om papiroriginaler -Ingen av delene skal skilles fra de andre/internt krav -Del

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Faglig kontakt under eksamen: Berit Therese Nilsen Tlf.: 99 53 46 47 Eksamensdato: 09.06.2016 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

for studenter ved institutt for informatikk Nr. 2, April 2011

for studenter ved institutt for informatikk Nr. 2, April 2011 Nyhetsbrev for studenter ved institutt for informatikk Nr. 2, April 2011 Dette nyhetsbrevet går til alle studenter ved institutt for informatikk (II); på bachelorprogram i datavitenskap, bachelorprogram

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til University of Technology Sydney (Bachelor) Du som skal søke til University

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Opptak til masterstudier ved Universitetet i Agder /cr Kilde: Ronny Løkås/Samordna Opptak

Opptak til masterstudier ved Universitetet i Agder /cr Kilde: Ronny Løkås/Samordna Opptak Opptak til masterstudier ved Universitetet i Agder 15.2.2017/cr Kilde: Ronny Løkås/Samordna Opptak Kjenne til opptakskrav til toårig masterprogram ved UiA Vite hvordan søke om godkjenning av utdanning

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Søknadspakke for studier ved University of Tampa

Søknadspakke for studier ved University of Tampa Søknadspakke for studier ved University of Tampa Søknad til University of Tampa (Bachelor) Du som skal søke bachelorgrad til University of Tampa gjør det på et eget nettskjema på UTs egne hjemmesider som

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer