Reformer og «modernisering» av og i offentleg sektor i eit HR-perspektiv. Molde 13. juni 2014 Professor dr. Roar Amdam

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reformer og «modernisering» av og i offentleg sektor i eit HR-perspektiv. Molde 13. juni 2014 Professor dr. Roar Amdam"

Transkript

1 Reformer og «modernisering» av og i offentleg sektor i eit HR-perspektiv Molde 13. juni 2014 Professor dr. Roar Amdam

2 Individuell oppgåve Kva er det viktigaste formålet med fylkeskommunar? Skriv svaret ditt på ein gul lapp og lever den til meg i pausen. 2

3 Disposisjon og bodskap 1. Kva har skjedd. 2. Korleis forstå og forklare situasjonen i dag. 3. Kva kan og bør vi gjere framover Viktig å legitimere eiga verksemd og offentleg sektor. 3

4 1. Kva har skjedd Omgrepet modernisering Reformer som endringsstrategi Konsekvensar for styringsprosessen Behov for auka kvalitet og legitimering av offentleg sektor Frå teori X til y til X???? 4

5 Det utvida modernitetsomgrepet Den «moderne stat» skal bli betre som instrument til å fremme sitt formål. Men i moderniseringssamanheng må vi reise spørsmål om det offentlege har blitt meir demokratisk, rettferdig og humant, og ikkje berre meir effektiv og resultatorientert. Blir det teke tilbørleg omsyn til alle grupper, deira behov, interesser og krav på respekt? Er offentlig sektorens aktivitet i tråd med gyldige moral og rettsstandardar? 5

6 Reformer i offentleg sektor Nils Brunsson og Johan P. Olsen (red) 199O: Makten att reformera : interessen, institutioner och näringspolitik Reformer blir brukt som endringsstrategi Reformer kjem i pakkar, kjeder, bølgjer Påverkar leiingssystemet, men ikkje nødvendigvis produksjonen Lite motstand, manglar ofte alternativ Trykk både ovafrå og nedafrå NPM som allmenn rasjonaliseringsbølgje 6

7 NPM som reformideal New Public Management Morten Øgård i Det kommunale laboratatorium Eit breitt konsept som har noko til alle, difor veldig dominerande. Bygger på tre føresetnader: 1. Tru på sterk leiing: Oppgraderar og viktiggjer leiarane. Skil politikk og administrasjon, dvs. folkevalde som strategar, bestillarar og tilsette som utgreiarar og operatørar. 2. Tru på indirekte kontroll: Bruk av marknadar for å auke produktivitet og effektivitet i offentleg sektor, dvs konkurranseutsetting, fristilling, privatisering m.m. 3. Tru på borgarane: Innfører frie brukarval, brukarundersøkingar, brukarstyre, voucher, rettigheitslover m.m. 7

8 New Public Management medfører to motstridande krefter Christensen mfl 2002: NPM og forvaltningspolitikk 1. Desentralisering av makt ved delegering til resultateiningar og adm. leiarar og ved at borgarane får frie val som kundar, klientar og brukarar av det offentleg. (Management-teori) 2. Sentralisering av makt gjennom, rapportering, resultatkontroll, kontraktstyring (BU-modell), definerte minstestandardar m.m. (Økonomisk teori) Uheldige resultat: Konkurranse om å eksistere, sjølvsentrering, fråskriving av resultatansvar og eit rigid kontrollregime basert på mistillit. Dette kan gi suboptimale løysingar og verke framandgjerande på tilsette. 8

9 Behovet for politisk leiarskap Slagstad 1998: Politikkens gjenkomst, i De nasjonale strateger Fristillinga medfører meir sektoregoisme og mindre samfunnsansvar Folkevalde har gitt frå seg makt til administrasjonen Folkevalde får skulda for manglande resultat (outcome) Vi må gjenreise politiske arenaer for drøfting av både små saker og grunnleggande verdiar Og eg legg til: med andre ord behov for meir samfunnsplanegging 9

10 Styringsprosessen Behov Sosial-økonomiske problem Resultat som fremming av verdiar (Impacts) Resultat som måloppnåing I (Outcomes) Mål Organisasjonar eller program Inntak (Input) Produksjon Produkt/ prestasjon (Output) Produktivitet Relevans Effektivitet produsere riktig produsere det riktige Kvalitet fremme demokrati, berekraft, folkehelse m.m. 10

11 Vellykka offentleg innovasjon Mulgan og Albury (2003) Vellykka innovasjonar i offentleg sektor er å skape og å sette i verk nye prosessar, varer og tenester, og å sette i verk nye leveringsmetodar som fører til vesentleg forbetring i produktivitet, effektivitet og kvalitet.

12 Kva er kvalitet Evens, J.R. 2011(6): Quality management, organization, and strategies Kvalitet blir ofte definert som det å ha gode brukseigenskapar og det å tilfredstille kundane/borgarane sine behov. Men konkurransekrafta ligg ofte i å overskride brukarane sine forventingar. Kan vi då seie at kvalitet er å tilfredstille føremålet og samtidig gi noko ekstra.

13 Visdomsord Albert Einstein: Ikke alt som kan telles teller, og ikkje alt som teller kan telles. Eller sagt på ein anna måte: Noko kan teljast, men noko må forteljast. 13

14 Ny rapport: En av ti kvinner i Norge er blitt voldtatt 14

15 Douglas McGregor 1957: Teori X og Y Oppsummert: Vi meiner å praktisere teori Y.. Menneske som identifiserer seg med arbeidet vil sjølv kunne gjennomføre og kontrollere oppgåvene sine Belønning for vellykka gjennomføring aukar identifiseringa med arbeidet Om tilhøva ligg til rette vil dei fleste ta på seg ansvar Kreativitet og problemløysing er muleg for dei fleste, ikkje berre dei få I dag er det menneskelege potensialt berre delvis utnytta 15

16 Douglas McGregor 1957: Teori X og Y. men har vi fått ein situasjon prega av teori X?? Menneske er late og likar ikkje å arbeide Dei må difor kontrollerast og truast med straff Dei vil bli leia og ønsker ikkje ansvar Dei har få ambisjonar og vil framfor alt ha tryggleik 16

17 2. Korleis forstå og forklare Styringssystem GOS, NOS og NOF Forvaltningsregime versus utviklingsregime Instrumentell versus kommunikativ rasjonalitet Empowerment og behov for Jang Jin 17

18 Samfunnsstyring skjer gjennom: 1. Offentlig byråkrati, hierarki og kommando (samordning) 2. Marked med tilbud, etterspørsel og regulering (bestillar/utførar) 3. Styringsnettverk, partnerskap og avtalar (samhandling) 4. Folkevalde si (meta)styring, (styring av styringa) 18

19 Styringssystem Statsstyring/ styringsverket Folkevald metastyring Marknadsstyring/ -koordinering Styringsnettverk/ partnarskap 19

20 GOS, NOS og NOF GOS NOS NOF Teorigrunnlag Politisk teori Økonomisk teori Demokratiteori Atferdsmodell Adm. menneske Øk. menneske Pol. menneske Idé om allmenne interesser Politisk og lovfestet Aggregering av ind. interesser Strategisk rasjonalitet og mange tester Off. tjenestemenns lojalitet Klienter og velgere Kunder Borgere Forvaltningens rolle Iverksette Styre Tjene Iverksetting Programmer Kontrakter Nettverk Sikring av ansvar Hierarkiet Markedet Mangesidig Adm. handlefrihet Begrenset Vid Vid men begrenset Organisering Byråkratisk Desentralisert Samarbeid Forvaltningsmenns motivasjon Lønn og goder, trygghet Nyskaping og liberalisme Tillit(sverv), bidra til samfunnet Kilde: Denhardt og Denhardt (PAR 2000, tabell 1) 20

21 Frivillige lag og organisasjoner Næringsorganisasjoner Bedrifter Politi Andre Banker m.m. Styringsnettverk Offentlig innsyn og demokratisk kontroll RESSURSAR Gjensidig avhengigheit TILLIT Output og outcome Fylkeskommunen Fylkesmannen Kommunar Skoler, universitet, forsking Departement og direktorat Sykehus m.m 21

22 The new-weberian state (NWS) Pollitt, C. og Bouckaert, G. 2004: Public management reforms Påviser svakheter ved NPM og leter fram igjen Weber sin byråkratimodell, men vil: Revitalisere representativt demokrati på alle nivå Gjenskape idealene om likhet og rettssikkerhet i saksbehandling Legge mer vekt på forvaltningens egne verdier og tradisjoner Oppgradere offentlig ansattes status 22

23 Planlegging og leiing kanoppfattast som det å knytte kunnskap og handling saman 1. Ekspertdriven planlegging/leiing Instrumentell rasjonalitet og samordning: (MAKT KUNNSKAP HANDLING) 2. Samarbeidsdriven planlegging/leiing Kommunikativ rasjonalitet og samhandling: (KUNNSKAP MAKT HANDLING) 23

24 Teknokratmåten å arbeide på Den instrumentelle fornuften skaper klientar Forsking: Finne årsaker til verknader Årsak Objektiv kausalkunnskap Verknad Middel Ekspertmakt Planlegging: Finne middel som fremmar måla Mål 24

25 Sokratiske dialogmåten å arbeide på Den kommunikative fornuften er kapasitetsbyggande, men føreset maktlikevekt og begrunningstvang Kunnskap Strategiar Ny erkjenning Endra praksis Visjonar Handlingar 25

26 Synet på offentlig sektor Instrumentell fornuft Reagerer teknisk og ikke normativt Som middel til å maksimere innbyggarane sine preferanser Ingen verdi i seg selv, framstår som ei servicebedrift Bereder grunnen for privatisering Kommunikativ fornuft Skal produsere velferdsgoder på riktig måte Prosessen er derfor like viktig som effektiviteten Individa har rett på respekt og muligheter til utvikling Det kreves både et moralsk og etisk perspektiv 26

27 Synet på organisasjonsdesign Instrumentell fornuft Mekanisk organisasjonsform Kalkulering Vertikal interaksjon Autoritetshierarki Kommandomakt Middelorientert Kommunikativ fornuft Organisk organisasjons-form Meiningsbryting Horisontal interaksjon Flate strukturer Læring, sosialisering Målorientert 27

28 Synet på mennesket Instrumentell fornuft Mennesket et egoistiske vesen som må kontrolleres og sanksjoneres Kommunikativ fornuft Mennesket har evne til å handle med både egne og andre sine mål for øye 28

29 3. Kva kan og bør vi gjere framover Fylkeskommunens formål Modellar for samfunnsstyring og statsorganisering Perspektiv på forvaltninga Klassifisering av leiingsteoriar System for planlegging, leiing, læring og innovasjon Legitimeringstrappa. 29

30 Modellar for samfunnsstyring og statsorganisering J.P.Olsen (1988): Administrative Reforms and Theories of Organization Avgjerdene blir til mellom aktørar som deler mål og verdiar Avgjerdene blir til mellom aktørar med kryssande interesser Avgjerdene er voluntaristiske og reflekterer måla og forventingane til rasjonelle aktørar Den samfunnsstyrande stat Sovereign Rationality- Bounded State Model Staten som forhandlingspartnar Corporate-Pluralist State Model Avgjerdene er deterministiske og respons på krefter i omgivnaden Staten som moralsk fellesskap Institutional State Model Staten som supermarknad Supermarket State Model

31 Rasjonalt system Instrumentell rasjonalitet Årsaks- og verknadssamanhengar Naturleg system Kommunikativ rasjonalitet Deltaking og meiningsdanning Organisasjonsperspektiv på forvaltninga Basert på Scott (1998), Bukve (1997) m.fl. Lukka system Voluntarisme Endring som summen av frie aktørar sine målretta handlingar Forvaltninga som rasjonell maskin Dvs. eit effektivt instrument for måloppnåing som er styrbart frå toppen Forvaltninga som sjølvgrodd struktur Dvs. dominert av uformelle strukturar som er lite styrbar gjennom formelle vedtak Ope system Determinisme Endring som resultat av strukturerande krefter i omgivnaden Forvaltninga som tilpassa system Dvs. eiy avgrensa og rasjonelt målmiddelssytem med stegvis tilpassing Forvaltninga som multiaktørsystem Dvs. meir eller mindre sjølvstendig aktørar som til dels er i strid med kvarandre 31

32 Klassifisering av leiingsteoriar Instrumentell rasjonalitet Årsaks- og verknadssamanhengar Kommunikativ rasjonalitet Deltaking og meiningsdanning Mest merksemd innad Voluntarisme Oversiktleg situasjon Teoriar om leiarfunksjonar og leiarroller Effektivitet fører til trivsel Teoriar om ulike leiarstilar og leiaråtferd Motiverte medlemmar fører til effektivitet Mest merksemd utad Determinisme Kompleks situasjon Teoriar om tilpassa leiing Trivsel og effektivitet er avhengig av kvarandre. Teoriar om transformativ leiing Korleis overleve som organisasjon? 32

33 Empowerment betyr individuell og kollektiv kapasitetsbygging Tilrettelegging utanfrå (eksogent) Individuell og kollektiv kapasitetsbygging Ressursmobilisering innanfrå (endogent) 33

34 34

35 Frå kunnskapsbasert praksis (KBP) 35

36 .. til kompetent praksis, dvs kunnskap, ferdigheiter pluss verdiar i ein bestemt kontekst Fagpersonens kunnskap, ferdigheiter og verdiar/holdningar Forskingsbasert kunnskap Kontekst med gjeldande lov og regelverk, mål og verdiar standardprosedyre m.m. Lekfolks erfaringskunnskap; behov, oppfatningar, verdiar, kapasitet m.m. Fagfolks erfaringskunnskap; behov, oppfatningar, verdiar kapasitet m.m. 36

37 Nivå for læring Metalæring Dyplæring Læring i form av System for planlegging, organisering, rapportering Valg av nye handlinger basert på nye verdier Kan kjennes igjen som Endret system for planlegging, organisering, rapportering Endring i situasjonsforståelse, visjoner, selvrefleksjon Erfaringslæring Erfaring, prøving og feiling innafor gjeldende verdier Rutinelæring Regler, standardprosedyrer og faste handlingsmønster Endring fra et tidspunkt til et anna selv om oppgaven er tilnærma lik Ingen endring i handlinga nå oppgaven blir oppfattas om lik fra et tidspunkt til et anna 37

38 Planlegging, leiing og læring på ulike nivå: Institusjonell planlegging og metalæring Strategisk planlegging og leiing, djuplæring Taktisk planlegging og leiing, erfaringslæring Operativ planlegging og leiing, rutinelæring 38

39 Variablar i plan- og utviklingsarbeid Legitimering Mobilisering Kunnskap Strategi Legitimering Mobilisering Kunnskap Strategi Visjon Visjon Legitimering Organisering Gjennomføring Organisering Organisering Læring Mobilisering Kunnskap Strategi Visjon Gjennomføring Læring Gjennomføring Læring på ulike nivå 39

40 Verktøy i plan- og utviklingsarbeid Institusjonell planlegging Strategisk planlegging Taktisk planlegging Operativ planlegging Årsmelding/evaluering 40

41 Former for legitimitet Former for planlegging og leiing Institusjonell Legitimitetstrappa Amdam, R. 2010: Kommuneplanleggingas institusjonelle legitimitet. Rettsleg legitimitet, arbeidet er i tråd med lov og regelverk.!? Normativ legitimitet, arbeidet er (verdimessig) akseptert. Kognitiv legitimitet, arbeidet er (fagleg/politisk) erkjent. Eg må kome meg E lengre EEE opp i trappa! Pragmatisk legitimitet, arbeidet er nyttig for meg/oss. Strategisk? Taktisk? Operativ!? 41

42 Takk for meg! Du finn meir om meg her: Du finn dugnadsmetoden her og om Master i samfunnsplanlegging og leiing her: 0&SearchButton= 42

43 Fylkeskommunars eksistensgrunnar eller formål Sjølvstyre Ballanse mellom negativt avgrensa sjølvstyre og statleg styring, dvs som avleidd statsmakt Lokaldemokrati Finne lokalt tilpassa løysingar Erstatte marknaden ved å definere behov/etterspørsel Skape politiske fellesskap, alliansar og fremme krav overfor staten og andre Tenesteyting Produsere varer og tenester med god: produktivitet effektivitet kvalitet

44 Verktøy i institusjonell leiing Oppretting, nedlegging, deling og samanslåing Endra tilknytingsform, sentralisering, desentralisering Reengineering fokus å verdiskapingskjedene, back to basic Utvikling av kjernekompetanse Organisasjonstrimming Konkurranseutsetting Bestillar-utførar-modell Læringskultur, læringsorientert plan- og rapporteringssystem (MBO) Rapportering og profilering/ ekstern informasjon Marknadsføring av tenester/produkt (offentlege monopol verksemder) Lobbyverksemd Etikk og verdistyring, etisk rekneskap Utskifting av leiar/leiarar, leiartrening,, oppretting og utvikling av leiarteam Leiarmobilitet (både internt og eksternt) Utskifting av styre/styremedlemmar Leiardoktrinar og organisasjonsoppskrifter Organisasjonsutviklingsprosjekt 44 m.m.

45 Verktøy i strategisk leiing Strategisk planlegging med brei medverknad Strategiutvikling overfor konkurrentar Strategiutvikling overfor borgarar/kundar Forandringskultur i tydinga mobilisering Forslagskasse Innsamling av kvantitative data Spørresundersøkingar med skjema og/eller intervju Scenarioskriving Framtidsverkstad Søkekonferansar SOFT-analyse GAP-analyse Arbeidsbokmetoden Stormøte få heile systemet i eit rom (brei medverknad og deltaking) Konfrontasjonsmøte m.m. 45

46 Verktøy i taktisk leiing Bytte spesialiseringsprinsipp, funksjonell eller territoriell Divisjonalisering Utflating av hierarkia Prosjekt/matriseorganisering Opprette resultateiningar Utforming av bygningar og lokale Formelle informasjonssystem/edb Arbeids- og produksjonsmetodar Regel- og prosedyreforenkling Fullført sakshandsaming Skille mellom strategiske og operative oppgåver Kartlegging av interavhengigheit Kartlegging av ansvar og som må gi løyve, som kan gi støtte og som må informerast. Kartlegging av fremmande og hemmande krefter Sjølvstyrte og delvis sjølvstyrte grupper Bygging av arbeidslag/team Analyse av eigen og andres rolle i grupper Bygging av gode relasjonar mellom arbeidslaga Organisasjonsspeil som tilbakemelding frå andre grupper Intervenering i konflikt mellom to grupper (konfliktbearbeiding) Fredsmekling m.m. 46

47 Personaladministrative system, personalpolitikk og personaladministrasjon Rekruttering/headhunting Nedbemanning Løn og lønsordningar Likestilling (kjønn) Opplæring av tilsette Rettleiing Fadderordningar Kompetansekartlegging Kompetanseutvikling Verktøy i operativ leiing Redesign av stillingar Jobbrotasjon Medansvarleggjering/sjølvlei ing (empowerment) Motivasjonstiltak Tidsstudiar/tidsplanlegging Kommunikasjon- og konfliktførebygging Samtalekonsept (medarbeidarsamtalar) Karriereplanar Konsept for personleg utvikling Åtferdsmodellering Konflikthandtering 47 m.m.

48 Verktøy for rapportering og læring Rapporteringsordningar og årsrapportar Benchmarking samanlikning av nøkkeltal Måling av produksjon Måling av produktivitet Måling av effektivitet Brukargranskingar med vekt på vurdering av kvalitet Frå brukarundersøking til borgardeltaking Kvalitetssirklar inspirert av japansk næringsliv Total kvalitetsleiing (TQM) Andre kvalitetskonsept som Quality of work life projects (QWL) Internkontroll Læringskultur/Den lærande organisasjon m.m. 48

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

Statlege rapporteringskrav til kommunane - rapport frå forprosjektet

Statlege rapporteringskrav til kommunane - rapport frå forprosjektet NOTAT 2/14 Statlege rapporteringskrav til kommunane - rapport frå forprosjektet Ragnar Brevik Oddbjørn Bukve Åge Vebostad ii NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 NOTAT Vestlandsforsking,

Detaljer

0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ± VW\ULQJ RJ VDPVSHO ± 0HOGLQJ WLO 6WRUWLQJHW 0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ² VW\ULQJ RJ VDPVSHO

0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ± VW\ULQJ RJ VDPVSHO ± 0HOGLQJ WLO 6WRUWLQJHW 0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ² VW\ULQJ RJ VDPVSHO 2SSO\VQLQJDU RP DERQQHPHQW ODXVVDO RJ SULV InU HLQ KMn )DJERNIRUODJHW 3RVWERNV 3RVWWHUPLQDOHQ %HUJHQ ( SRVW RIISXE#IDJERNIRUODJHW QR 7HOHIRQ )DNV ZZZ IDJERNIRUODJHW QR RIISXE 0HOG 6W 2IIHQWOHJH LQVWLWXVMRQDU

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR Jørgen Amdam, Møreforsking og Høgskulen i Volda. 6100 Volda. 2000-12-13 REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR Krav og forventningar på Nordvestlandet

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forord I sak 10/11, handsama i Skodje kontrollutval den 14.6.11, og PS 34/11 handsama i Skodje kommunestyre den

Detaljer

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 En lærende skole Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 Copyright C 2009 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Forord Hva vil det si å være

Detaljer

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling?

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? Notat nr. 9/2007 Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik og Geir Tangen Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? 2007 VOLDA Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Per Selle og Kristin Strømsnes (red.) Organisasjonene og det offentlige. Har vi fått en ny frivillighetspolitikk?

Per Selle og Kristin Strømsnes (red.) Organisasjonene og det offentlige. Har vi fått en ny frivillighetspolitikk? Per Selle og Kristin Strømsnes (red.) Organisasjonene og det offentlige Har vi fått en ny frivillighetspolitikk? Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2012 Senter for forskning

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Hva karakteriserer organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport? Kristine Nordbø Røgenes MASTEROPPGAVE I ENDRINGSLEDELSE INSTITUTT FOR MEDIA

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Regional utvikling (REGUT)

Regional utvikling (REGUT) Sluttrapport Regional utvikling (REGUT) September 2004 Forskingsprogrammet Regional utvikling (REGUT) Programstyret sin sluttrapport (Behandlet av Norges forskningsråd, Divisjonsstyret for store satsingar,

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet

stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet stà?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK I ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet Forord Forvaltningsrevisjon er ei lovbestemt oppgåve for Odda kommune etter kommunelova av 25. september

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? LOU II kull 9

Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? LOU II kull 9 Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? LOU II kull 9 Gry Lene Sem Ida Melbo Øystese Dag Rune Omland Leif Ole Topnes John Kristian Thoresen Frode G.

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37 NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Regional utvikling ved tusenårsskiftet

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Med hjartet på rette staden

Med hjartet på rette staden Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om fråfall i vidaregåande skole Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 1/2003 KUNNSKAPSOVERSIKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 1/2003 KUNNSKAPSOVERSIKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 1/2003 KUNNSKAPSOVERSIKT OG STATUS FOR ELEKTRONISK HANDEL: TOLV VERKSEMDER I SOGN OG FJORDANE Ingjerd Skogseid,

Detaljer

Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan

Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan Hvilke forhold hemmer og fremmer kompetanseoverføring i Hæren? Malin Natalie Malone Svinndal Masteroppgave i Statsvitenskap UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer