NOTAT VEDLEGG 11 GEBYRBEREGNING INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT VEDLEGG 11 GEBYRBEREGNING INNHOLD"

Transkript

1 Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 11 Hovedplan vann , Hammerfest kommune Del: Gebyrberegning Dato: Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: VEDLEGG 11 GEBYRBEREGNING INNHOLD 1 Formål med dokumentet Oversikt over de ulike forbrukskategorier Gebyrgrunnlaget Generelt beregning av gebyrer Gebyrgrunnlaget - Boliger Gebyrgrunnlaget Industriforbruk Fordeling av husholdnings- og industriforbruk etter regnskapstall for Handlingsplan Avskrivningsgrunnlag Kostnadsgrunnlag Handlingsplan - investeringstiltak Handlingsplan - driftstiltak Handlingsplan - plantiltak Økte driftsutgifter som følge av investeringer i planperioden Gebyrberegning Inndekning av kommunale vannavgifter for tidsrommet Prognoser for vannforbruket i perioden Gebyrberegning i planperioden Tilknytningsgebyr Tilknytningsavgift bolig Tilknytningsavgift næring Bibliografi Hammerfest kommune Teknisk drift

2 1 FORMÅL MED DOKUMENTET Formålet med dokumentet er beregning av årlig vannavgift for forbrukerne i Hammerfest kommune i planperioden Gebyrberegningen bygger på forbruk i 2008 oppgitt av Hammerfest kommune (Hammerfest kommune, 2008). På bakgrunn av beregnet andelen husholdnings- og industriforbruk for 2008, faktiske regnskapstall og gebyrregulativet for 2008/2009 er det også utført etterkalkulasjon av gebyrsatsene. 2 OVERSIKT OVER DE ULIKE FORBRUKSKATEGORIER På bakgrunn av registreringer gjort i driftsovervåkingssystemet er det følgende oversikt over forbruket i Hammerfest fordelt på husholdning, industri og lekkasjer/frosttappinger: Tabell 1: Oversikt over husholdning, industri og lekkasjer/frosttappinger Vannverk Husholdning m³/år Industri m³/år Lekk/ styrt tapp m³/år Hammerfest / Rypefjord Forsøl Akkarfjord Kårhamn Bekkeli Skakkebakken Sum alle vannverk Forbruket for Hammerfest og Rypefjord er slått sammen ved vurdering av forbruket på de ulike forbrukskategoriene i tabell 1 og 2. Tabell 2: Prosentvis fordeling av forbruket på husholdning, industri og lekkasjer/frosttappinger Lekk/styrt Vannverk Husholdning Industri tapp Hammerfest /Rypefjord 24,6 % 23,7 % 51,7 % Forsøl 22,5 % 41,3 % 36,2 % Akkarfjord 21,8 % 49,8 % 28,4 % Kårhamn 55,0 % 44,4 % 0,6 % Bekkeli 12,0 % 0,0 % 88,0 % Skakkebakken 6,1 % 0,4 % 93,5 % Gjennomsnitt for alle vannverk 24,2 % 23,7 % 48,3 % Vedlegg 11 Gebyrberegning 2

3 Den prosentvise fordelingen basert på forbrukskategoriene husholdning og industri fremkommer i tabell 3. Lekkasjer og styrt tappinger er holdt utenfor: Tabell 3: Prosentvis fordeling mellom forbrukskategoriene husholdning og industri Vannverk Husholdning Industri Hammerfest / Rypefjord 51,0 % 49,0 % Forsøl 35,3 % 64,7 % Akkarfjord 30,4 % 69,6 % Kårhamn 55,4 % 44,6 % Bekkeli 100,0 % 0,0 % Skakkebakken 94,3 % 5,7 % Gjennomsnitt for alle vannverk 50,6 % 49,4 % Det totale vannforbruket for alle vannverk er fordelt med 50 % på husholdningsforbruk og 50 % på industriforbruk. Fakturerbare vannmengder: Tabell 4: Fakturerbar årlige vannmengder (2008) Vannverk Husholdning Industri Sum fakturerbart m³/år m³/år forbruk Hammerfest / Rypefjord Forsøl Akkarfjord Kårhamn Bekkeli Skakkebakken Sum Det fakturerbare forbruket er på m³ i året for Hammerfest basert på tall for Vedlegg 11 Gebyrberegning 3

4 3 GEBYRGRUNNLAGET 3.1 Generelt beregning av gebyrer Legalt forbruk fakturert Fakturert, målt forbruk Fakturert, ikke målt forbruk Legalt forbruk Ikke fakturert, målt Legalt forbruk, ikke forbruk fakturert Ikke fakturert, ikke målt Total vannmengde forbruk (Mengde vann målt ut fra Illegalt forbruk Tilsynelatende tap vannbehandlingsanlegget) Vannmålerfeil Lekkasje, overløp bassenger Vanntap Virkelige tap Lekkasje offentlige (Lekkasjer) ledninger Lekkasje private ledninger Figur 1: Topp-ned vannbalansemetode (International Waterworks Association) Fakturert vannmengde Ikke fakturert vannmengde IWA hat utarbeidet en metode som deler vannmengden levert i forsyningssystemet i to hoveddeler; fakturerbare og ufakturerbare vannmengder. Figur 1 viser de ulike delene i vannbalansen. På bakgrunn av denne vannbalansen er det kun deler av forbruket som er fakturerbart. 3.2 Gebyrgrunnlaget - Boliger Følgende opplysninger gjelder for boligforbruket i Hammerfest kommune for 2008: Antall personer tilknyttet 9280 personekvivalenter (pe) Antall boliger 50 m²: 3269 stk Antal hybler 50 m²: 129 stk Antall boliger 1,5 boenheter: 140 stk Antall 2-mannsboliger: 266 stk Antall hytter: 11 stk På bakgrunn av disse tallene oppgitt fra Hammerfest kommune har vi satt opp følgende fordelingsnøkkel: Vedlegg 11 Gebyrberegning 4

5 Tabell 5: Fordelingsnøkkel pr. bolig tilknyttet Fordelingsnøkkel Antall Antall pr enhet (vekting) Antall personer tilknyttet 9280 Gebyr vann bolig (leilighet >= 50 m2) Gebyr vann hybel (leilighet < 50 m2) 129 0,7 90,3 Gebyr vann bolig (1,5 boenheter) 140 1,5 210 Gebyr vann bolig (2 boliger) Gebyr vann hytte 11 0,3 3,3 Sum enheter 4104,6 Pe pr. enhet 2,26 Sum Ved å beregne vekting i forhold til forbruk, får vi at det er 2,26 pe pr. enhet. Det vil si at dette rimer med SSB s statistikk for Denne operer med 2,3 personer pr bolig. På bakgrunn av denne vektingen er følgende fordeling pr. boligenhet beregnet: Tabell 6: Fordelingsnøkkel boligtype og årlig forbruk Beregnet forbruk for ulike typer boliger Vekting pr. enhet Bolig enheter Sum vekting Faktor Forbruk m³/år pr. enhet Valgt forbruk m³/år pr. enhet avrundet Forbruk m³/år Forbruk vann bolig (leilighet >= 50 m2) ,00 206,32 206,32 207, Forbruk vann hybel (leilighet < 50 m2) 0, ,30 206,32 144,43 145, Forbruk vann bolig (1,5 boenheter) 1, ,00 206,32 309,48 310, Forbruk vann bolig (2 boenheter) ,00 206,32 412,65 413, Forbruk vann hytte 0,3 11 3,30 206,32 61,90 62, , Utgangspunktet for beregningen er at det er satt en vekting for de ulike boligenhetene. Sum alle vektinger blir dividert med årlig forbruk til forbruk til husholdning på m³/år: Faktor = Årlig forbruk husholdninger / Sum vekting = m³/år: 4 104,6 = 206,32 På bakgrunn av denne beregningen er tallene avrundet til hele m³. Vedlegg 11 Gebyrberegning 5

6 3.3 Gebyrgrunnlaget Industriforbruk Industriforbruk På bakgrunn av gebyrgrunnlaget for vannmålinger er det gjort en del betraktninger med hensyn til forbrukskategorier. I dette inngår både hybelhus, kombinerte bygg bolig og industri, og rene industribygg. Dette er betraktet som industribygg. (Hammerfest kommune, 2008) Tabell 7: Målt forbruk fordelt på de ulike vannverkene (Hammerfest kommune, 2008) Vannverk Industri Bolig Sum målt forbruk Hammerfest/Rypefjord Førsøl Kårhamn Skakkebakken Sum målt forbruk Det målte forbruket for de ulike vannverkene fremkommer av tabell 7. De kombinerte byggene med bolig og industri, er antall boenheter tatt ut som boligforbruk. Det spesifikke forbruket er vurdert til 180 l/pedøgn, på bakgrunn av at dette er målinger utført i bygget. 180 l/pedøgn er valgt på bakgrunn av at tap på stikkledning mellom anboringspunkt og måler kan overses. Hver boenhet består av 2,3 pe (Statistisk sentralbyrå, 2001). Boligforbruket på m³/år utgjør 0,53 % av det totale forbruket i Hammerfest kommune. Dette tallet er så lite at man har valgt å betrakte dette forbruket som industriforbruk i de videre beregninger. Vedlegg 11 Gebyrberegning 6

7 3.3.2 Totalt industriforbruk sammenliknet med målt forbruk På bakgrunn av det totale industriforbruket er dette sammenstilt med det totale målte forbruket som gjelder industrien. Tabell 8: Totalt industriforbruk sammenstilt med målt forbruk Vannverk Totalt industriforbruk (m³/år) Målt industriforbruk (m³/år) Prosent målt forbruk Hammerfest / Rypefjord ,5 % Forsøl ,0 % Akkarfjord ,0 % Kårhamn ,0 % Bekkeli 0 0 0,0 % Skakkebakken ,0 % Alle vannverk ,4 % Iht. tabell 5 er 63,4 % av totale industriforbruket i Hammerfest kommune målt med vannmålere. Det øvrige forbruket på 36,6 % må beregnes ut fra byggets størrelse Grunnlag for beregning av forbruk basert på byggets areal Følgende grunnlag er lagt til grunn for beregning av industriforbruk basert på areal: Totale industriforbruk med fradrag av målt forbruk for 2008 Registrerte inntekter post Gebyr vann forretning/industri (Hammerfest kommune, ) Gebyr og avgiftsregulativet for 2008 og 2009 (Hammerfest kommune, 2008/2009) Følgende tall gjelder som grunnlag for beregning av totalt areal: Industriforbruk etter byggets areal: m³ er ikke målt Registrerte inntekter i regnskapet til Hammerfest kommune, post Gebyr vann forretning/industri: kr Vannavgift etter areal: kr. 8,71 pr. m³ (Hammerfest kommune, 2008/2009) Følgende beregning er utført: = 2008 /m³ Vedlegg 11 Gebyrberegning 7

8 = kr = ² kr.8,71 pr.m³ Det totale areal som skal benyttes til å beregne avgiften er på m² 3.4 Fordeling av husholdnings- og industriforbruk etter regnskapstall for 2008 På bakgrunn av hva som er ført i regnskapet til Hammerfest kommune for 2008 på konto Gebyr vann etter måler og konto Gebyr vann forretning/ industri, er det gjort en kontroll av fordelingen på faktisk fakturert i 2008: Tabell 9: Fordeling av målt ikke målt forbruk iht. regnskapstall for 2008 Fordeling 2008 Beløp Fordeling Gebyr vann etter måler kr ,24 % Vann etter areal kr ,76 % Sum kr ,00 % Fordelingen avviker i forhold til våre beregninger som også gjelder for Iht. tabell 8 er denne fordelingen 63,4 over måler og 36,6 etter areal. Det er derfor viktig at man får kontrollert størrelsen på dette arealet før endelig gebyrberegning. På bakgrunn av fakturering for 2008 er det gjort en fordeling av målt forbruk industri, industriforbruk etter areal, og husholdningsforbruk: Tabell 10: Fordeling forbruk 2008 etter fakturering (Hammerfest kommune, ) Fordeling 2008 Beløp Fordeling Gebyr vann boliger kr ,04 % Gebyr industri etter areal kr ,15 % Gebyr industri etter måler kr ,80 % Sum kr ,00 % Tilsvarende måte er det gjort en fordeling etter industri og husholdningsforbruk: Tabell 11: Fordeling av industri- og husholdningsforbruk etter fakturering for 2008 (Hammerfest kommune, ) Fordeling 2008 Beløp Fordeling Gebyr vann boliger kr ,04 % Gebyr industri kr ,96 % Sum kr ,00 % Vedlegg 11 Gebyrberegning 8

9 Denne fordeling iht. tabell 11 avviker med fordelingen i tabell 4. Det kan tyde på at industriforbruket er kraftig subsidiert av boligforbrukerne. 4 HANDLINGSPLAN 4.1 Avskrivningsgrunnlag Det er to vesentlige prinsipper som gjelder for avskrivninger av anleggsmidler: Det skal benyttes lineære avskrivninger over avskrivningsperioden. Det skal benyttes sjablongmessige avskrivningsperioder iht. 8 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning av Nedbetalingstid for ulike typer tiltak er beskrevet under (Norsk Vann, 2008): 5 år: Datautstyr 10 år: Maskiner 20 år: VA anlegg (behandlingsanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng mv) 40 år: VA ledningsnett. 4.2 Kostnadsgrunnlag Kostnadskalkylene i hovedplanen er basert på kostnadsnivå pr august 2009 og er i faste 2009-kroner. Kostnadskalkylene er basert på priser fra tilsvarende anlegg som er prosjektert de siste årene av Asplan Viak AS samt korrigerte kalkyler fra foreliggende skisseprosjekter og forprosjekter. Spesielt gjelder det kostnader for ledningsanlegg og høydebasseng. Generelt er kalkyler for utskiftinger av eldre ledninger noe mer upresise fordi disse vil avhenge av om anleggene kombineres med tiltak på avløpssiden. Generelt er følgende inkludert i kostnadskalkylene: 10 % uforutsett/reserve % prosjektering/administrasjon/byggeledelse. Vi gjør oppmerksom på at investeringsavgift og mva ikke er medtatt i kalkylene. Kalkylene har en nøyaktighet på ±20 %. Vedlegg 11 Gebyrberegning 9

10 4.3 Handlingsplan - investeringstiltak Generelt En utbygning må ses i sammenheng med det totale kostnadsbildet for vannforsyningen. Nye investeringer gir økninger av gebyrsgrunnlaget som igjen gir økning av vanngebyret til abonnentene. Vanngebyret må også ses i sammenheng med de andre kommunale gebyrene Oppsummering av investeringstiltak Nedenfor er det vist oppsummering av investeringstiltak på vannsektoren: Tabell 12: Investeringstiltak i planperioden (eks. mva) Tiltak Tiltak nr. Beskrivelse av tiltak Invest år Kostnad Hammerfest IH 1 Flytte inntak til Vestfjelldammen, 2800 m overføringsledning og 220 m inntaksledning, Vedlegg IH 2 Nytt anlegg basert på siling og desinfeksjon med UV, vannglass. Vedlegg / IH 3 Høyde basseng ved vannbehandling, vedlegg IH 4 Overføringsledning til nytt basseng på Fuglenes, 3050 m hvorav 2000 m sjøledning og 1050 m by områder IH 5 Høydebasseng på Prærien, Vedlegg Rypefjord IR 1 Overføringsledning til Rypefjord uten trykkøkning/gravitasjon, benytte eks. ledning IR 2 Storsvingen ny overføringsledning, 1400 m Forsøl IF 1 Flytting av vannintaket med 300 m Akkarfjord IA 1 Montere nytt UV-anlegg, 2 linjer IA 2 Montere trykksil IA 3 Utvidelse av bygget Bekkeli IB 1 Montere nytt UV-anlegg, 2 linjer Saneringstiltak IST I1 Ramme saneringstiltak IST I2 Ramme saneringstiltak IST I3 Ramme saneringstiltak IST I4 Ramme saneringstiltak Sum investeringstiltak i planperioden Vedlegg 11 Gebyrberegning 10

11 4.3.3 Investeringstiltak fordelt på planperioden og avskrivningstid Alle tiltak i planen er fordelt ut over i planperioden på årstall og avskrivningstid: Tabell 13: Investeringstiltak fordelt på årstall i planperiode og avskrivningstid Tiltak nr. Beskrivelse av tiltak IH 1 Flytte inntak til Vestfjelldammen, 2800 m Hammerfestoverføringsledning og 220 m inntaksledning, Vedlegg 10 IH 2 Nytt anlegg basert på siling og desinfeksjon med UV, vannglass. Vedlegg IH 3 Høyde basseng ved vannbehandling, vedlegg IH 4 Overføringsledning til nytt basseng på Fuglenes, 3050 m hvorav 2000 m sjøledning og 1050 m by områder IH 5 Høydebasseng på Prærien, Vedlegg IR 1 Overføringsledning til Rypefjord uten trykkøkning/gravitasjon, benytte eks. ledning IR 5 Storsvingen ny overføringsledning, 1610 m IF 1 Flytting av vanninntaket med 300 m i Forsøl IA 1 Montere nytt UV-anlegg, 2 linjer - Akkarfjord IA 2 Montere trykksil IA 3 Utvidelse av bygget IB 1 Montere nytt UV-anlegg, 2 linjer Bekkeli IST I1 Ramme saneringstiltak IST I2 Ramme saneringstiltak IST I3 Ramme saneringstiltak IST I4 Ramme saneringstiltak Sum tiltak i planperioden Avskrivninger som overføres til gebyrberegningsregnearket Avskrivningsgrunnlag 40 år Avskrivningsgrunnlag 20 år Avskrivningsgrunnlag 10 år Avskrivningsgrunnlag 5 år - Forprosjekt Sum avskrivningsgrunnlag Vedlegg 11 Gebyrberegning 11

12 4.4 Handlingsplan - driftstiltak Oppsummering av driftstiltak Driftstiltak blir behandlet som ekstraordinære tiltak utover budsjett. Tabell 14: Driftstiltak i planperioden Tiltak Tiltak nr. Beskrivelse av tiltak Kostnad Hammerfest / DH 1 Hydrogeologiske undersøkelser Rypefjord DH 2 Revurdere prøvetakingsprogram DH 3 Utredning av leveringssikkerhet til sykehuset Forsøl DF1 Tilstandsvurdering ledninger Akkarfjord DA 1 Skilting av nedbørsfeltet DA 2 Sanering av eksisterende plansil Kårhamn Skakkebakken DSV 1 Skilting av nedbørsfeltet FDV-Tiltak DFDV 1 Oppdatering lekkasjesøk DFDV 2 Generelle kunnskaper om vannbehandling DFDV 3 Adk-kurs (kr , pr. stk) DFDV 4 Driftsoperatør kurs DFDV 5 Sveisesertifikater Internkontroll og driftsinstrukser DFDV 6 IT basert system for HMS, internkontroll, fdv og avviksbehandlingssystem for drift av vann-forsyningen Ledningskart DFDV 7 Nyregistrering av nyanlegg DFDV 8 Gjennomgang av eksisterende data som er mangefulle DFDV 9 Registrering av knekkpunkter og innmåling av knekkpunkter der disse ikke er lokalisert Driftsovervåking DFDV 10 WEB-basert databanktjeneste for driftskontroll av vannforsyningen, kun vannforsyningsandel Sikkerhet og beredskap DSB 1 Holde ajour kart over slokkevann, herunder ledningsnett med markering av ledningsdimensjoner, uttak, stoppeventiler mv DSB 2 Merke slokkevannsuttakene DSB 3 Innføre rutiner for inspeksjon av uttakene med vekt på korrosjon, frost og gjengroing Sum Driftstiltak Vedlegg 11 Gebyrberegning 12

13 4.4.2 Driftstiltak fordelt på planperioden Tabell 15: Driftstiltak fordelt på årstall i planperioden Tiltak nr. Beskrivelse av tiltak DH 1 Hydrogeologiske undersøkelser DH 2 Revurdere prøvetakingsprogram DH 3 Utredning av leveringssikkerhet til sykehuset DF1 Tilstandsvurdering ledninger DA 1 Skilting av nedbørsfeltet DA 2 Sanering av eksisterende plansil DSV 1 Skilting av nedbørsfeltet DFDV 1 Oppdatering lekkasjesøk DFDV 2 Generelle kunnskaper om vannbehandling DFDV 3 Adk-kurs (kr , pr. stk) DFDV 4 Driftsoperatør kurs DFDV 5 Sveisesertifikater DFDV 6 IT basert system for HMS, internkontroll, fdv og avviksbehandlingssystem for drift av vann-forsyningen DFDV 7 Nyregistrering av nyanlegg DFDV 8 Gjennomgang av eksisterende data som er mangefulle DFDV 9 Registrering av knekkpunkter og innmåling av knekkpunkter der disse ikke er lokalisert DFDV 10 WEB-basert databanktjeneste for driftskontroll av vannforsyningen, kun vannforsyningsandel DSB 1 Holde ajour kart over slokkevann, herunder ledningsnett med markering av ledningsdimensjoner, uttak, stoppeventiler mv DSB 2 Merke slokkevannsuttakene DSB 3 Innføre rutiner for inspeksjon av uttakene med vekt på korrosjon, frost og gjengroing Vedlegg 11 Gebyrberegning 13

14 4.5 Handlingsplan - plantiltak Oppsummering av plantiltak Følgende plan tiltak er satt opp i planperioden: Tabell 16: Plantiltak over planperioden Tiltak nr. Beskrivelse av tiltak Tiltaksår Kostnad PH 1 Revisjon av hovedplan vann PSB 1 Revisjon av beredskapsplan, utarbeide en Web basert plan PSB 2 ROS-analyse med leveringssikerhet industri og sykehus PSB 4 Etablere EDB-basert modell for simulering av kapasiteter og brannvannssituasjoner. Kartverk over brannvannsdekning for Hammerfest kommune med hensyn på kapasitet, trykk, m.m Sum plantiltak Plantiltak fordelt på planperioden og avskrivningstid Plan tiltak fordelt ut over planperioden: Tabell 17: Plantiltak fordelt på årstall i planperiode Tiltak nr. Beskrivelse av tiltak PH 1 Revisjon av hovedplan vann PSB 1 Revisjon av beredskapsplan, utarbeide en Web basert plan PSB 2 ROS-analyse med leveringssikerhet industri og sykehus PSB 4 Etablere EDB-basert modell for simulering av kapasiteter og brannvannssituasjoner. Kartverk over brannvannsdekning for Hammerfest kommune med hensyn på kapasitet, trykk, m.m Sum tiltak i planperioden Avskrivninger Avskrivning 5 år Vedlegg 11 Gebyrberegning 14

15 4.6 Økte driftsutgifter som følge av investeringer i planperioden Det vil bli økte kostnader til drift på bakgrunn av nye investeringer i anlegg på forsyningsnettet. Utgangspunktet for beregning av årlig driftskostnader er basert ut fra erfaringsdata fra tilsvarende anlegg, og er angitt som en prosentsats av byggekostnadene (Finnmark Teknikk AS, 2001). Følgende prosentsatser er lagt til: Ledningsanlegg 1,0 % Høydebasseng utjevningsmagasin, 1,5 % Vannbehandlingsanlegg, 5 % På bakgrunn av dette er det gjort følgende vurderinger av driftskostnadene for de ulike investeringene: Tabell 18: Økte driftsutgifter som følge av investeringer i planperioden Tiltak nr. Beskrivelse av tiltak Kostnad ekskl. mva DIH 1 Flytte inntak til Vestfjelldammen, 2800 m overføringsledning og 220 m inntaksledning, Vedlegg 9 Første driftsår Årlig driftskostnader eks. mva DIH 2 Nytt anlegg basert på siling og desinfeksjon med UV, vannglass. Vedlegg 8 DIH 3 Høyde basseng ved vannbehandling, vedlegg DIH 4 Overføringsledning til nytt basseng på Fuglenes, 3050 m hvorav 2000 m sjøledning og 1050 m by områder DIH 5 Høydebasseng på Fuglenes, Vedlegg DIR 1 Overføringsledning til Rypefjord uten trykkøkning/gravitasjon, benytte eks. ledning DIR 5 Storsvingen ny overføringsledning, 1400 m DIF 1 Nytt inntak Forsøl vannverk DIA 1-3 Akkarfjord vannverk DIB 1 Bekelivannverk, nytt UV Sum økte driftskostnader På bakgrunn av disse beregningene er det antatt en økning av driftskostnader på kr i året innen utgangen av planperioden. De tiltakene som ikke har fått en økning i driftskostnader, skyldes at det er rehabilitering av eksisterende anlegg. Disse vil heller gi en minskning av FDV-kostnader i forhold til eksisterende eldre anlegg. Vedlegg 11 Gebyrberegning 15

16 Følgende årlig økning av driftsutgifter i planperioden: Tabell 19: Årlig økning av driftsutgifter som følge av investeringer i planperioden Tiltak nr. Beskrivelse av tiltak DIH 1 Flytte inntak til Vestfjelldammen, 2800 m overføringsledning og 220 m inntaksledning, Vedlegg DIH 2 Nytt anlegg basert på siling og desinfeksjon med UV, vannglass. Vedlegg 8 DIH 3 Høyde basseng ved vannbehandling, vedlegg DIH 4 Overføringsledning til nytt basseng på Fuglenes, 3050 m hvorav 2000 m sjøledning og 1050 m by områder DIH 5 Høydebasseng på Fuglenes, Vedlegg DIR 1 Overføringsledning til Rypefjord uten trykkøkning/gravitasjon, benytte eks. ledning DIR 5 Storsvingen ny overføringsledning, 1400 m DIF 1 Nytt inntak Forsøl vannverk DIA 1-3 Akkarfjord vannverk DIB 1 Bekkeli vannverk, nytt UV Sum økte driftskostnader Vedlegg 11 Gebyrberegning 16

17 5 GEBYRBEREGNING 5.1 Inndekning av kommunale vannavgifter for tidsrommet Gjeldende gebyrsatser for 2008 og 2009 I gebyrregulativet for Hammerfest for 2009 er følgende gebyrsatser oppgitt (Hammerfest kommune, ): Tabell 20: Gjeldende gebyrsatser for 2009 og 2013 (eks. mva)(hammerfest kommune, ) Kostnad bolig Oppgitt pris pr. m³ i gebyr regulativet kr 3,55 kr 4,26 Gebyr vann bolig (leilighet 50 m²) kr 1 457,50 kr Gebyr vann hybel (leilighet < 50 m²) kr kr Gebyr vann bolig (1,5 boenheter) kr 1 705,50 kr 2 046,50 Gebyr vann bolig (2 boliger) kr 2 054,50 kr 2 465,50 Gebyr vann hytte 50 m² kr 485,50 kr 582,50 Gebyr vann hytte < 50 m²) kr 370 kr 444 Etter areal, pr. m² kr 17,04 kr 20,45 På bakgrunn av gebyrregulativet er det ikke mulig å lese av beregnet forbruk pr. boligenhet. Dersom gjeldende gebyr sats på kr. 4,26 blir benyttet til å regne ut årsforbruk av vann vil man få ut følgende volumer for de ulike bygningstypene: Tabell 21: Gjeldende gebyrsatser omregnet til forbruk for 2009 Kostnad bolig Pris pr. m³ Forbruk pr. år m³/år 2009 kr 4,26 Gebyr vann bolig (leilighet >= 50 m2) 411 kr 1 749,00 Gebyr vann hybel (leilighet < 50 m2) 312 kr 1 331,00 Gebyr vann bolig (1,5 boenheter) 480 kr 2 046,50 Gebyr vann bolig (2 boliger) 579 kr 2 465,50 Gebyr vann hytte > 50 m² BRA 79 kr 335,00 Gebyr vann hytte < 50 m² BRA 61 kr 258,50 Vedlegg 11 Gebyrberegning 17

18 På bakgrunn av normal forbruk i en vanlig bolig basert på 2,3 pe pr bolig skulle det gi et forbruk på (Statistisk sentralbyrå, 2001): 2, = = 210 ³ Det er derfor naturlig å regne om de faktiske satsene for 2008 og 2009 om til årsforbruk pr. boligtype. Tabell 22: Gjeldende satser omregnet til pris pr. m³ for 2008 og 2009 Kostnad bolig Pris pr. m³ Forbruk pr. år m³/år pris kr/m² Gebyr kr. 3,55 kr. 4,26 Gebyr vann bolig (leilighet 50 m2) 207 kr 7,13 kr 1 475,50 kr 8,45 kr 1 749,00 Gebyr vann hybel (leilighet < 50 m2) 145 kr 7,65 kr 1 109,00 kr 9,18 kr 1 331,00 Gebyr vann bolig (1,5 boenheter) 310 kr 5,50 kr 1 705,50 kr 6,60 kr 2 046,50 Gebyr vann bolig (2 boliger) 413 kr 4,97 kr 2 054,50 kr 5,97 kr 2 465,50 Gebyr vann hytte 50 m² BRA 62 kr 7,83 kr 485,50 kr 9,40 kr 582,50 Gebyr vann hytte < 50 m² BRA 62 kr 5.96 kr 370,00 kr 7,16 kr 444,00 På bakgrunn av årlig forbruk i vektingen som er benyttet i tabell 5, varierer m³ prisen fra kr. 5,50 til kr. 7,83 pr. m³ for Tilsvarende variasjon for 2009 er mellom kr. 5,97 til kr. 9, Beregnet inndekning På bakgrunn av regnskapstall for perioden 2002 til 2008 har vi beregnet dekningsgraden for kommunale vann inntekter i forhold til utgiftene (Hammerfest kommune, ). Beregningen er basert på følgende poster: Kostnader o Kapitalkostnad tiltak etter år 2000 o Kapitalkostnad tiltak før år 2000 o Bokførte drifts og vedlikeholdsutgifter med fradrag av bokførte kostnader til kalkulatorisk rente og avskrivninger Inntekter o Bokførte inntekter basert på: Gebyr vann boliger Gebyr vann forretninger/industri Gebyr vann etter måler Gebyr tilknytning Vedlegg 11 Gebyrberegning 18

19 Diverse De bokførte kalkulatoriske rentene og avskrivningen avviker fra beregningen i dette dokumentet. Tabell 23: Inndekning av vannavgifter i perioden 2002 til 2008, basert på beregnet kapitalkostnader, faktiske bokførte inntekter og utgifter Beskrivelse KAPITALKOSTNAD ETTER KAPITALKOSTNAD FØR SUM KAPITALKOSTNAD DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNAD Dagens driftskostnader, regnskap Fradrag avskrivninger, regnskap Fradrag kalkulatorisk rente, regnskap SUM DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNAD SUM GEBYRGRUNNNLAG Gebyr vann boliger Gebyr vann forretninger/industri Gebyr vann etter måler Gebyr vann tilknytning Bruk av fond Diverse SUM INNTEKT DEKNING DEKNINGSGRAD 57 % 76 % 79 % 78 % 79 % 79 % 60 % KOMMUNENS OPPGITTE DEKNINGSGRAD 92 % 106 % 100 % 100 % 100 % 105 % 66 % Tabellen viser en underdekning på kr i Tilsvarende tall for 2007 er en underdekning på kr , og 2006 er I praksis betyr en slik underdekning at man subsidierer forbrukerne. Dette har konsekvenser ved søknad om ekstern statlig finansiering av tiltak. Vedlegg 11 Gebyrberegning 19

20 5.2 Prognoser for vannforbruket i perioden Prognosene for det samlede vannforbruket for alle vannverkene danner grunnlaget for beregning av gebyrene i planperioden. En slik prognose må forankres i vedtatte prognoser i kommuneplanens samfunnsdel (Hammerfest kommune, 2006). I tabell 79 er befolkningsutviklingen satt opp i henhold til disse prognosene. Problemet med slike prognoser er å forutse utviklingen i det spesifikke forbruket, industriforbruk og lekkasjemengder. Lekkasjemengden skal reduseres til 30 % innen utgangen av planperioden. International Waterworks Association har utarbeidet en metode for beregning av vannbalansen. Det er naturlig å gjengi denne for å få en forståelse av vannbalansen. Den fremgår som fig. 1 i dette dokumentet. På bakgrunn av figur 1 er det den fakturerte mengden som vil danne grunnlaget for gebyrbergningen. Tabell 24: Prognosene for vannforbruket , basert på befolkningsøkning Beskrivelse Befolkningsøkning /økning i vannforbruket fra ,00 % 1,70 % 3,30 % 5,00 % 6,70 % 7,50 % 8,40 % Husholdningsforbruk Industriforbruk Fakturert forbruk Lekkasjer i % 48,3 % 48,3 % 48,3 % 46,5 % 41,0 % 35,5 % 30,0 % Lekkasjer Totalt forbruk Mengden fakturert forbruk vil bli benyttet som grunnlag for gebyrberegningen. Disse prognosene bygger på en gradvis reduksjon av lekkasjeandelen fra 48 % til 30 % innen utgangen av planperioden. Det vil derfor være viktig å foreta etterkalkulasjon av vannregnskapet for hvert år i planperioden. Dette må benyttes som ett verktøy for å korrigere prognosene og gebyrberegningen. Vedlegg 11 Gebyrberegning 20

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Audun Thorstensen/Kjetil Lie, Trine Riis Groven/Tor Erik Baksås, Ernst & Young telemarksforsking.no 1. Om prosjektet

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

VEILEDNING FOR UTFYLLING AV EGENERKLÆRING

VEILEDNING FOR UTFYLLING AV EGENERKLÆRING VEILEDNING FOR UTFYLLING AV EGENERKLÆRING Garantiplikt Garantiplikt foreligger ifølge pakkereiselovens 11-1 ved markedsføring og salg av pakketurer. En pakketur er definert slik i pakkereiselovens 2-1:

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet ØF-notat nr. 10/2003 Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet av Ståle Størdal Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler

Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler Rune Borgan Reiling, Mirjam Snåre, Edvin Finnanger, Torstein Rikter-Svendsen, Stein Bjørnstad og Per Olaf Aamodt Rapport 52/2014

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer