NOTAT VEDLEGG 11 GEBYRBEREGNING INNHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT VEDLEGG 11 GEBYRBEREGNING INNHOLD"

Transkript

1 Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 11 Hovedplan vann , Hammerfest kommune Del: Gebyrberegning Dato: Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: VEDLEGG 11 GEBYRBEREGNING INNHOLD 1 Formål med dokumentet Oversikt over de ulike forbrukskategorier Gebyrgrunnlaget Generelt beregning av gebyrer Gebyrgrunnlaget - Boliger Gebyrgrunnlaget Industriforbruk Fordeling av husholdnings- og industriforbruk etter regnskapstall for Handlingsplan Avskrivningsgrunnlag Kostnadsgrunnlag Handlingsplan - investeringstiltak Handlingsplan - driftstiltak Handlingsplan - plantiltak Økte driftsutgifter som følge av investeringer i planperioden Gebyrberegning Inndekning av kommunale vannavgifter for tidsrommet Prognoser for vannforbruket i perioden Gebyrberegning i planperioden Tilknytningsgebyr Tilknytningsavgift bolig Tilknytningsavgift næring Bibliografi Hammerfest kommune Teknisk drift

2 1 FORMÅL MED DOKUMENTET Formålet med dokumentet er beregning av årlig vannavgift for forbrukerne i Hammerfest kommune i planperioden Gebyrberegningen bygger på forbruk i 2008 oppgitt av Hammerfest kommune (Hammerfest kommune, 2008). På bakgrunn av beregnet andelen husholdnings- og industriforbruk for 2008, faktiske regnskapstall og gebyrregulativet for 2008/2009 er det også utført etterkalkulasjon av gebyrsatsene. 2 OVERSIKT OVER DE ULIKE FORBRUKSKATEGORIER På bakgrunn av registreringer gjort i driftsovervåkingssystemet er det følgende oversikt over forbruket i Hammerfest fordelt på husholdning, industri og lekkasjer/frosttappinger: Tabell 1: Oversikt over husholdning, industri og lekkasjer/frosttappinger Vannverk Husholdning m³/år Industri m³/år Lekk/ styrt tapp m³/år Hammerfest / Rypefjord Forsøl Akkarfjord Kårhamn Bekkeli Skakkebakken Sum alle vannverk Forbruket for Hammerfest og Rypefjord er slått sammen ved vurdering av forbruket på de ulike forbrukskategoriene i tabell 1 og 2. Tabell 2: Prosentvis fordeling av forbruket på husholdning, industri og lekkasjer/frosttappinger Lekk/styrt Vannverk Husholdning Industri tapp Hammerfest /Rypefjord 24,6 % 23,7 % 51,7 % Forsøl 22,5 % 41,3 % 36,2 % Akkarfjord 21,8 % 49,8 % 28,4 % Kårhamn 55,0 % 44,4 % 0,6 % Bekkeli 12,0 % 0,0 % 88,0 % Skakkebakken 6,1 % 0,4 % 93,5 % Gjennomsnitt for alle vannverk 24,2 % 23,7 % 48,3 % Vedlegg 11 Gebyrberegning 2

3 Den prosentvise fordelingen basert på forbrukskategoriene husholdning og industri fremkommer i tabell 3. Lekkasjer og styrt tappinger er holdt utenfor: Tabell 3: Prosentvis fordeling mellom forbrukskategoriene husholdning og industri Vannverk Husholdning Industri Hammerfest / Rypefjord 51,0 % 49,0 % Forsøl 35,3 % 64,7 % Akkarfjord 30,4 % 69,6 % Kårhamn 55,4 % 44,6 % Bekkeli 100,0 % 0,0 % Skakkebakken 94,3 % 5,7 % Gjennomsnitt for alle vannverk 50,6 % 49,4 % Det totale vannforbruket for alle vannverk er fordelt med 50 % på husholdningsforbruk og 50 % på industriforbruk. Fakturerbare vannmengder: Tabell 4: Fakturerbar årlige vannmengder (2008) Vannverk Husholdning Industri Sum fakturerbart m³/år m³/år forbruk Hammerfest / Rypefjord Forsøl Akkarfjord Kårhamn Bekkeli Skakkebakken Sum Det fakturerbare forbruket er på m³ i året for Hammerfest basert på tall for Vedlegg 11 Gebyrberegning 3

4 3 GEBYRGRUNNLAGET 3.1 Generelt beregning av gebyrer Legalt forbruk fakturert Fakturert, målt forbruk Fakturert, ikke målt forbruk Legalt forbruk Ikke fakturert, målt Legalt forbruk, ikke forbruk fakturert Ikke fakturert, ikke målt Total vannmengde forbruk (Mengde vann målt ut fra Illegalt forbruk Tilsynelatende tap vannbehandlingsanlegget) Vannmålerfeil Lekkasje, overløp bassenger Vanntap Virkelige tap Lekkasje offentlige (Lekkasjer) ledninger Lekkasje private ledninger Figur 1: Topp-ned vannbalansemetode (International Waterworks Association) Fakturert vannmengde Ikke fakturert vannmengde IWA hat utarbeidet en metode som deler vannmengden levert i forsyningssystemet i to hoveddeler; fakturerbare og ufakturerbare vannmengder. Figur 1 viser de ulike delene i vannbalansen. På bakgrunn av denne vannbalansen er det kun deler av forbruket som er fakturerbart. 3.2 Gebyrgrunnlaget - Boliger Følgende opplysninger gjelder for boligforbruket i Hammerfest kommune for 2008: Antall personer tilknyttet 9280 personekvivalenter (pe) Antall boliger 50 m²: 3269 stk Antal hybler 50 m²: 129 stk Antall boliger 1,5 boenheter: 140 stk Antall 2-mannsboliger: 266 stk Antall hytter: 11 stk På bakgrunn av disse tallene oppgitt fra Hammerfest kommune har vi satt opp følgende fordelingsnøkkel: Vedlegg 11 Gebyrberegning 4

5 Tabell 5: Fordelingsnøkkel pr. bolig tilknyttet Fordelingsnøkkel Antall Antall pr enhet (vekting) Antall personer tilknyttet 9280 Gebyr vann bolig (leilighet >= 50 m2) Gebyr vann hybel (leilighet < 50 m2) 129 0,7 90,3 Gebyr vann bolig (1,5 boenheter) 140 1,5 210 Gebyr vann bolig (2 boliger) Gebyr vann hytte 11 0,3 3,3 Sum enheter 4104,6 Pe pr. enhet 2,26 Sum Ved å beregne vekting i forhold til forbruk, får vi at det er 2,26 pe pr. enhet. Det vil si at dette rimer med SSB s statistikk for Denne operer med 2,3 personer pr bolig. På bakgrunn av denne vektingen er følgende fordeling pr. boligenhet beregnet: Tabell 6: Fordelingsnøkkel boligtype og årlig forbruk Beregnet forbruk for ulike typer boliger Vekting pr. enhet Bolig enheter Sum vekting Faktor Forbruk m³/år pr. enhet Valgt forbruk m³/år pr. enhet avrundet Forbruk m³/år Forbruk vann bolig (leilighet >= 50 m2) ,00 206,32 206,32 207, Forbruk vann hybel (leilighet < 50 m2) 0, ,30 206,32 144,43 145, Forbruk vann bolig (1,5 boenheter) 1, ,00 206,32 309,48 310, Forbruk vann bolig (2 boenheter) ,00 206,32 412,65 413, Forbruk vann hytte 0,3 11 3,30 206,32 61,90 62, , Utgangspunktet for beregningen er at det er satt en vekting for de ulike boligenhetene. Sum alle vektinger blir dividert med årlig forbruk til forbruk til husholdning på m³/år: Faktor = Årlig forbruk husholdninger / Sum vekting = m³/år: 4 104,6 = 206,32 På bakgrunn av denne beregningen er tallene avrundet til hele m³. Vedlegg 11 Gebyrberegning 5

6 3.3 Gebyrgrunnlaget Industriforbruk Industriforbruk På bakgrunn av gebyrgrunnlaget for vannmålinger er det gjort en del betraktninger med hensyn til forbrukskategorier. I dette inngår både hybelhus, kombinerte bygg bolig og industri, og rene industribygg. Dette er betraktet som industribygg. (Hammerfest kommune, 2008) Tabell 7: Målt forbruk fordelt på de ulike vannverkene (Hammerfest kommune, 2008) Vannverk Industri Bolig Sum målt forbruk Hammerfest/Rypefjord Førsøl Kårhamn Skakkebakken Sum målt forbruk Det målte forbruket for de ulike vannverkene fremkommer av tabell 7. De kombinerte byggene med bolig og industri, er antall boenheter tatt ut som boligforbruk. Det spesifikke forbruket er vurdert til 180 l/pedøgn, på bakgrunn av at dette er målinger utført i bygget. 180 l/pedøgn er valgt på bakgrunn av at tap på stikkledning mellom anboringspunkt og måler kan overses. Hver boenhet består av 2,3 pe (Statistisk sentralbyrå, 2001). Boligforbruket på m³/år utgjør 0,53 % av det totale forbruket i Hammerfest kommune. Dette tallet er så lite at man har valgt å betrakte dette forbruket som industriforbruk i de videre beregninger. Vedlegg 11 Gebyrberegning 6

7 3.3.2 Totalt industriforbruk sammenliknet med målt forbruk På bakgrunn av det totale industriforbruket er dette sammenstilt med det totale målte forbruket som gjelder industrien. Tabell 8: Totalt industriforbruk sammenstilt med målt forbruk Vannverk Totalt industriforbruk (m³/år) Målt industriforbruk (m³/år) Prosent målt forbruk Hammerfest / Rypefjord ,5 % Forsøl ,0 % Akkarfjord ,0 % Kårhamn ,0 % Bekkeli 0 0 0,0 % Skakkebakken ,0 % Alle vannverk ,4 % Iht. tabell 5 er 63,4 % av totale industriforbruket i Hammerfest kommune målt med vannmålere. Det øvrige forbruket på 36,6 % må beregnes ut fra byggets størrelse Grunnlag for beregning av forbruk basert på byggets areal Følgende grunnlag er lagt til grunn for beregning av industriforbruk basert på areal: Totale industriforbruk med fradrag av målt forbruk for 2008 Registrerte inntekter post Gebyr vann forretning/industri (Hammerfest kommune, ) Gebyr og avgiftsregulativet for 2008 og 2009 (Hammerfest kommune, 2008/2009) Følgende tall gjelder som grunnlag for beregning av totalt areal: Industriforbruk etter byggets areal: m³ er ikke målt Registrerte inntekter i regnskapet til Hammerfest kommune, post Gebyr vann forretning/industri: kr Vannavgift etter areal: kr. 8,71 pr. m³ (Hammerfest kommune, 2008/2009) Følgende beregning er utført: = 2008 /m³ Vedlegg 11 Gebyrberegning 7

8 = kr = ² kr.8,71 pr.m³ Det totale areal som skal benyttes til å beregne avgiften er på m² 3.4 Fordeling av husholdnings- og industriforbruk etter regnskapstall for 2008 På bakgrunn av hva som er ført i regnskapet til Hammerfest kommune for 2008 på konto Gebyr vann etter måler og konto Gebyr vann forretning/ industri, er det gjort en kontroll av fordelingen på faktisk fakturert i 2008: Tabell 9: Fordeling av målt ikke målt forbruk iht. regnskapstall for 2008 Fordeling 2008 Beløp Fordeling Gebyr vann etter måler kr ,24 % Vann etter areal kr ,76 % Sum kr ,00 % Fordelingen avviker i forhold til våre beregninger som også gjelder for Iht. tabell 8 er denne fordelingen 63,4 over måler og 36,6 etter areal. Det er derfor viktig at man får kontrollert størrelsen på dette arealet før endelig gebyrberegning. På bakgrunn av fakturering for 2008 er det gjort en fordeling av målt forbruk industri, industriforbruk etter areal, og husholdningsforbruk: Tabell 10: Fordeling forbruk 2008 etter fakturering (Hammerfest kommune, ) Fordeling 2008 Beløp Fordeling Gebyr vann boliger kr ,04 % Gebyr industri etter areal kr ,15 % Gebyr industri etter måler kr ,80 % Sum kr ,00 % Tilsvarende måte er det gjort en fordeling etter industri og husholdningsforbruk: Tabell 11: Fordeling av industri- og husholdningsforbruk etter fakturering for 2008 (Hammerfest kommune, ) Fordeling 2008 Beløp Fordeling Gebyr vann boliger kr ,04 % Gebyr industri kr ,96 % Sum kr ,00 % Vedlegg 11 Gebyrberegning 8

9 Denne fordeling iht. tabell 11 avviker med fordelingen i tabell 4. Det kan tyde på at industriforbruket er kraftig subsidiert av boligforbrukerne. 4 HANDLINGSPLAN 4.1 Avskrivningsgrunnlag Det er to vesentlige prinsipper som gjelder for avskrivninger av anleggsmidler: Det skal benyttes lineære avskrivninger over avskrivningsperioden. Det skal benyttes sjablongmessige avskrivningsperioder iht. 8 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning av Nedbetalingstid for ulike typer tiltak er beskrevet under (Norsk Vann, 2008): 5 år: Datautstyr 10 år: Maskiner 20 år: VA anlegg (behandlingsanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng mv) 40 år: VA ledningsnett. 4.2 Kostnadsgrunnlag Kostnadskalkylene i hovedplanen er basert på kostnadsnivå pr august 2009 og er i faste 2009-kroner. Kostnadskalkylene er basert på priser fra tilsvarende anlegg som er prosjektert de siste årene av Asplan Viak AS samt korrigerte kalkyler fra foreliggende skisseprosjekter og forprosjekter. Spesielt gjelder det kostnader for ledningsanlegg og høydebasseng. Generelt er kalkyler for utskiftinger av eldre ledninger noe mer upresise fordi disse vil avhenge av om anleggene kombineres med tiltak på avløpssiden. Generelt er følgende inkludert i kostnadskalkylene: 10 % uforutsett/reserve % prosjektering/administrasjon/byggeledelse. Vi gjør oppmerksom på at investeringsavgift og mva ikke er medtatt i kalkylene. Kalkylene har en nøyaktighet på ±20 %. Vedlegg 11 Gebyrberegning 9

10 4.3 Handlingsplan - investeringstiltak Generelt En utbygning må ses i sammenheng med det totale kostnadsbildet for vannforsyningen. Nye investeringer gir økninger av gebyrsgrunnlaget som igjen gir økning av vanngebyret til abonnentene. Vanngebyret må også ses i sammenheng med de andre kommunale gebyrene Oppsummering av investeringstiltak Nedenfor er det vist oppsummering av investeringstiltak på vannsektoren: Tabell 12: Investeringstiltak i planperioden (eks. mva) Tiltak Tiltak nr. Beskrivelse av tiltak Invest år Kostnad Hammerfest IH 1 Flytte inntak til Vestfjelldammen, 2800 m overføringsledning og 220 m inntaksledning, Vedlegg IH 2 Nytt anlegg basert på siling og desinfeksjon med UV, vannglass. Vedlegg / IH 3 Høyde basseng ved vannbehandling, vedlegg IH 4 Overføringsledning til nytt basseng på Fuglenes, 3050 m hvorav 2000 m sjøledning og 1050 m by områder IH 5 Høydebasseng på Prærien, Vedlegg Rypefjord IR 1 Overføringsledning til Rypefjord uten trykkøkning/gravitasjon, benytte eks. ledning IR 2 Storsvingen ny overføringsledning, 1400 m Forsøl IF 1 Flytting av vannintaket med 300 m Akkarfjord IA 1 Montere nytt UV-anlegg, 2 linjer IA 2 Montere trykksil IA 3 Utvidelse av bygget Bekkeli IB 1 Montere nytt UV-anlegg, 2 linjer Saneringstiltak IST I1 Ramme saneringstiltak IST I2 Ramme saneringstiltak IST I3 Ramme saneringstiltak IST I4 Ramme saneringstiltak Sum investeringstiltak i planperioden Vedlegg 11 Gebyrberegning 10

11 4.3.3 Investeringstiltak fordelt på planperioden og avskrivningstid Alle tiltak i planen er fordelt ut over i planperioden på årstall og avskrivningstid: Tabell 13: Investeringstiltak fordelt på årstall i planperiode og avskrivningstid Tiltak nr. Beskrivelse av tiltak IH 1 Flytte inntak til Vestfjelldammen, 2800 m Hammerfestoverføringsledning og 220 m inntaksledning, Vedlegg 10 IH 2 Nytt anlegg basert på siling og desinfeksjon med UV, vannglass. Vedlegg IH 3 Høyde basseng ved vannbehandling, vedlegg IH 4 Overføringsledning til nytt basseng på Fuglenes, 3050 m hvorav 2000 m sjøledning og 1050 m by områder IH 5 Høydebasseng på Prærien, Vedlegg IR 1 Overføringsledning til Rypefjord uten trykkøkning/gravitasjon, benytte eks. ledning IR 5 Storsvingen ny overføringsledning, 1610 m IF 1 Flytting av vanninntaket med 300 m i Forsøl IA 1 Montere nytt UV-anlegg, 2 linjer - Akkarfjord IA 2 Montere trykksil IA 3 Utvidelse av bygget IB 1 Montere nytt UV-anlegg, 2 linjer Bekkeli IST I1 Ramme saneringstiltak IST I2 Ramme saneringstiltak IST I3 Ramme saneringstiltak IST I4 Ramme saneringstiltak Sum tiltak i planperioden Avskrivninger som overføres til gebyrberegningsregnearket Avskrivningsgrunnlag 40 år Avskrivningsgrunnlag 20 år Avskrivningsgrunnlag 10 år Avskrivningsgrunnlag 5 år - Forprosjekt Sum avskrivningsgrunnlag Vedlegg 11 Gebyrberegning 11

12 4.4 Handlingsplan - driftstiltak Oppsummering av driftstiltak Driftstiltak blir behandlet som ekstraordinære tiltak utover budsjett. Tabell 14: Driftstiltak i planperioden Tiltak Tiltak nr. Beskrivelse av tiltak Kostnad Hammerfest / DH 1 Hydrogeologiske undersøkelser Rypefjord DH 2 Revurdere prøvetakingsprogram DH 3 Utredning av leveringssikkerhet til sykehuset Forsøl DF1 Tilstandsvurdering ledninger Akkarfjord DA 1 Skilting av nedbørsfeltet DA 2 Sanering av eksisterende plansil Kårhamn Skakkebakken DSV 1 Skilting av nedbørsfeltet FDV-Tiltak DFDV 1 Oppdatering lekkasjesøk DFDV 2 Generelle kunnskaper om vannbehandling DFDV 3 Adk-kurs (kr , pr. stk) DFDV 4 Driftsoperatør kurs DFDV 5 Sveisesertifikater Internkontroll og driftsinstrukser DFDV 6 IT basert system for HMS, internkontroll, fdv og avviksbehandlingssystem for drift av vann-forsyningen Ledningskart DFDV 7 Nyregistrering av nyanlegg DFDV 8 Gjennomgang av eksisterende data som er mangefulle DFDV 9 Registrering av knekkpunkter og innmåling av knekkpunkter der disse ikke er lokalisert Driftsovervåking DFDV 10 WEB-basert databanktjeneste for driftskontroll av vannforsyningen, kun vannforsyningsandel Sikkerhet og beredskap DSB 1 Holde ajour kart over slokkevann, herunder ledningsnett med markering av ledningsdimensjoner, uttak, stoppeventiler mv DSB 2 Merke slokkevannsuttakene DSB 3 Innføre rutiner for inspeksjon av uttakene med vekt på korrosjon, frost og gjengroing Sum Driftstiltak Vedlegg 11 Gebyrberegning 12

13 4.4.2 Driftstiltak fordelt på planperioden Tabell 15: Driftstiltak fordelt på årstall i planperioden Tiltak nr. Beskrivelse av tiltak DH 1 Hydrogeologiske undersøkelser DH 2 Revurdere prøvetakingsprogram DH 3 Utredning av leveringssikkerhet til sykehuset DF1 Tilstandsvurdering ledninger DA 1 Skilting av nedbørsfeltet DA 2 Sanering av eksisterende plansil DSV 1 Skilting av nedbørsfeltet DFDV 1 Oppdatering lekkasjesøk DFDV 2 Generelle kunnskaper om vannbehandling DFDV 3 Adk-kurs (kr , pr. stk) DFDV 4 Driftsoperatør kurs DFDV 5 Sveisesertifikater DFDV 6 IT basert system for HMS, internkontroll, fdv og avviksbehandlingssystem for drift av vann-forsyningen DFDV 7 Nyregistrering av nyanlegg DFDV 8 Gjennomgang av eksisterende data som er mangefulle DFDV 9 Registrering av knekkpunkter og innmåling av knekkpunkter der disse ikke er lokalisert DFDV 10 WEB-basert databanktjeneste for driftskontroll av vannforsyningen, kun vannforsyningsandel DSB 1 Holde ajour kart over slokkevann, herunder ledningsnett med markering av ledningsdimensjoner, uttak, stoppeventiler mv DSB 2 Merke slokkevannsuttakene DSB 3 Innføre rutiner for inspeksjon av uttakene med vekt på korrosjon, frost og gjengroing Vedlegg 11 Gebyrberegning 13

14 4.5 Handlingsplan - plantiltak Oppsummering av plantiltak Følgende plan tiltak er satt opp i planperioden: Tabell 16: Plantiltak over planperioden Tiltak nr. Beskrivelse av tiltak Tiltaksår Kostnad PH 1 Revisjon av hovedplan vann PSB 1 Revisjon av beredskapsplan, utarbeide en Web basert plan PSB 2 ROS-analyse med leveringssikerhet industri og sykehus PSB 4 Etablere EDB-basert modell for simulering av kapasiteter og brannvannssituasjoner. Kartverk over brannvannsdekning for Hammerfest kommune med hensyn på kapasitet, trykk, m.m Sum plantiltak Plantiltak fordelt på planperioden og avskrivningstid Plan tiltak fordelt ut over planperioden: Tabell 17: Plantiltak fordelt på årstall i planperiode Tiltak nr. Beskrivelse av tiltak PH 1 Revisjon av hovedplan vann PSB 1 Revisjon av beredskapsplan, utarbeide en Web basert plan PSB 2 ROS-analyse med leveringssikerhet industri og sykehus PSB 4 Etablere EDB-basert modell for simulering av kapasiteter og brannvannssituasjoner. Kartverk over brannvannsdekning for Hammerfest kommune med hensyn på kapasitet, trykk, m.m Sum tiltak i planperioden Avskrivninger Avskrivning 5 år Vedlegg 11 Gebyrberegning 14

15 4.6 Økte driftsutgifter som følge av investeringer i planperioden Det vil bli økte kostnader til drift på bakgrunn av nye investeringer i anlegg på forsyningsnettet. Utgangspunktet for beregning av årlig driftskostnader er basert ut fra erfaringsdata fra tilsvarende anlegg, og er angitt som en prosentsats av byggekostnadene (Finnmark Teknikk AS, 2001). Følgende prosentsatser er lagt til: Ledningsanlegg 1,0 % Høydebasseng utjevningsmagasin, 1,5 % Vannbehandlingsanlegg, 5 % På bakgrunn av dette er det gjort følgende vurderinger av driftskostnadene for de ulike investeringene: Tabell 18: Økte driftsutgifter som følge av investeringer i planperioden Tiltak nr. Beskrivelse av tiltak Kostnad ekskl. mva DIH 1 Flytte inntak til Vestfjelldammen, 2800 m overføringsledning og 220 m inntaksledning, Vedlegg 9 Første driftsår Årlig driftskostnader eks. mva DIH 2 Nytt anlegg basert på siling og desinfeksjon med UV, vannglass. Vedlegg 8 DIH 3 Høyde basseng ved vannbehandling, vedlegg DIH 4 Overføringsledning til nytt basseng på Fuglenes, 3050 m hvorav 2000 m sjøledning og 1050 m by områder DIH 5 Høydebasseng på Fuglenes, Vedlegg DIR 1 Overføringsledning til Rypefjord uten trykkøkning/gravitasjon, benytte eks. ledning DIR 5 Storsvingen ny overføringsledning, 1400 m DIF 1 Nytt inntak Forsøl vannverk DIA 1-3 Akkarfjord vannverk DIB 1 Bekelivannverk, nytt UV Sum økte driftskostnader På bakgrunn av disse beregningene er det antatt en økning av driftskostnader på kr i året innen utgangen av planperioden. De tiltakene som ikke har fått en økning i driftskostnader, skyldes at det er rehabilitering av eksisterende anlegg. Disse vil heller gi en minskning av FDV-kostnader i forhold til eksisterende eldre anlegg. Vedlegg 11 Gebyrberegning 15

16 Følgende årlig økning av driftsutgifter i planperioden: Tabell 19: Årlig økning av driftsutgifter som følge av investeringer i planperioden Tiltak nr. Beskrivelse av tiltak DIH 1 Flytte inntak til Vestfjelldammen, 2800 m overføringsledning og 220 m inntaksledning, Vedlegg DIH 2 Nytt anlegg basert på siling og desinfeksjon med UV, vannglass. Vedlegg 8 DIH 3 Høyde basseng ved vannbehandling, vedlegg DIH 4 Overføringsledning til nytt basseng på Fuglenes, 3050 m hvorav 2000 m sjøledning og 1050 m by områder DIH 5 Høydebasseng på Fuglenes, Vedlegg DIR 1 Overføringsledning til Rypefjord uten trykkøkning/gravitasjon, benytte eks. ledning DIR 5 Storsvingen ny overføringsledning, 1400 m DIF 1 Nytt inntak Forsøl vannverk DIA 1-3 Akkarfjord vannverk DIB 1 Bekkeli vannverk, nytt UV Sum økte driftskostnader Vedlegg 11 Gebyrberegning 16

17 5 GEBYRBEREGNING 5.1 Inndekning av kommunale vannavgifter for tidsrommet Gjeldende gebyrsatser for 2008 og 2009 I gebyrregulativet for Hammerfest for 2009 er følgende gebyrsatser oppgitt (Hammerfest kommune, ): Tabell 20: Gjeldende gebyrsatser for 2009 og 2013 (eks. mva)(hammerfest kommune, ) Kostnad bolig Oppgitt pris pr. m³ i gebyr regulativet kr 3,55 kr 4,26 Gebyr vann bolig (leilighet 50 m²) kr 1 457,50 kr Gebyr vann hybel (leilighet < 50 m²) kr kr Gebyr vann bolig (1,5 boenheter) kr 1 705,50 kr 2 046,50 Gebyr vann bolig (2 boliger) kr 2 054,50 kr 2 465,50 Gebyr vann hytte 50 m² kr 485,50 kr 582,50 Gebyr vann hytte < 50 m²) kr 370 kr 444 Etter areal, pr. m² kr 17,04 kr 20,45 På bakgrunn av gebyrregulativet er det ikke mulig å lese av beregnet forbruk pr. boligenhet. Dersom gjeldende gebyr sats på kr. 4,26 blir benyttet til å regne ut årsforbruk av vann vil man få ut følgende volumer for de ulike bygningstypene: Tabell 21: Gjeldende gebyrsatser omregnet til forbruk for 2009 Kostnad bolig Pris pr. m³ Forbruk pr. år m³/år 2009 kr 4,26 Gebyr vann bolig (leilighet >= 50 m2) 411 kr 1 749,00 Gebyr vann hybel (leilighet < 50 m2) 312 kr 1 331,00 Gebyr vann bolig (1,5 boenheter) 480 kr 2 046,50 Gebyr vann bolig (2 boliger) 579 kr 2 465,50 Gebyr vann hytte > 50 m² BRA 79 kr 335,00 Gebyr vann hytte < 50 m² BRA 61 kr 258,50 Vedlegg 11 Gebyrberegning 17

18 På bakgrunn av normal forbruk i en vanlig bolig basert på 2,3 pe pr bolig skulle det gi et forbruk på (Statistisk sentralbyrå, 2001): 2, = = 210 ³ Det er derfor naturlig å regne om de faktiske satsene for 2008 og 2009 om til årsforbruk pr. boligtype. Tabell 22: Gjeldende satser omregnet til pris pr. m³ for 2008 og 2009 Kostnad bolig Pris pr. m³ Forbruk pr. år m³/år pris kr/m² Gebyr kr. 3,55 kr. 4,26 Gebyr vann bolig (leilighet 50 m2) 207 kr 7,13 kr 1 475,50 kr 8,45 kr 1 749,00 Gebyr vann hybel (leilighet < 50 m2) 145 kr 7,65 kr 1 109,00 kr 9,18 kr 1 331,00 Gebyr vann bolig (1,5 boenheter) 310 kr 5,50 kr 1 705,50 kr 6,60 kr 2 046,50 Gebyr vann bolig (2 boliger) 413 kr 4,97 kr 2 054,50 kr 5,97 kr 2 465,50 Gebyr vann hytte 50 m² BRA 62 kr 7,83 kr 485,50 kr 9,40 kr 582,50 Gebyr vann hytte < 50 m² BRA 62 kr 5.96 kr 370,00 kr 7,16 kr 444,00 På bakgrunn av årlig forbruk i vektingen som er benyttet i tabell 5, varierer m³ prisen fra kr. 5,50 til kr. 7,83 pr. m³ for Tilsvarende variasjon for 2009 er mellom kr. 5,97 til kr. 9, Beregnet inndekning På bakgrunn av regnskapstall for perioden 2002 til 2008 har vi beregnet dekningsgraden for kommunale vann inntekter i forhold til utgiftene (Hammerfest kommune, ). Beregningen er basert på følgende poster: Kostnader o Kapitalkostnad tiltak etter år 2000 o Kapitalkostnad tiltak før år 2000 o Bokførte drifts og vedlikeholdsutgifter med fradrag av bokførte kostnader til kalkulatorisk rente og avskrivninger Inntekter o Bokførte inntekter basert på: Gebyr vann boliger Gebyr vann forretninger/industri Gebyr vann etter måler Gebyr tilknytning Vedlegg 11 Gebyrberegning 18

19 Diverse De bokførte kalkulatoriske rentene og avskrivningen avviker fra beregningen i dette dokumentet. Tabell 23: Inndekning av vannavgifter i perioden 2002 til 2008, basert på beregnet kapitalkostnader, faktiske bokførte inntekter og utgifter Beskrivelse KAPITALKOSTNAD ETTER KAPITALKOSTNAD FØR SUM KAPITALKOSTNAD DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNAD Dagens driftskostnader, regnskap Fradrag avskrivninger, regnskap Fradrag kalkulatorisk rente, regnskap SUM DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNAD SUM GEBYRGRUNNNLAG Gebyr vann boliger Gebyr vann forretninger/industri Gebyr vann etter måler Gebyr vann tilknytning Bruk av fond Diverse SUM INNTEKT DEKNING DEKNINGSGRAD 57 % 76 % 79 % 78 % 79 % 79 % 60 % KOMMUNENS OPPGITTE DEKNINGSGRAD 92 % 106 % 100 % 100 % 100 % 105 % 66 % Tabellen viser en underdekning på kr i Tilsvarende tall for 2007 er en underdekning på kr , og 2006 er I praksis betyr en slik underdekning at man subsidierer forbrukerne. Dette har konsekvenser ved søknad om ekstern statlig finansiering av tiltak. Vedlegg 11 Gebyrberegning 19

20 5.2 Prognoser for vannforbruket i perioden Prognosene for det samlede vannforbruket for alle vannverkene danner grunnlaget for beregning av gebyrene i planperioden. En slik prognose må forankres i vedtatte prognoser i kommuneplanens samfunnsdel (Hammerfest kommune, 2006). I tabell 79 er befolkningsutviklingen satt opp i henhold til disse prognosene. Problemet med slike prognoser er å forutse utviklingen i det spesifikke forbruket, industriforbruk og lekkasjemengder. Lekkasjemengden skal reduseres til 30 % innen utgangen av planperioden. International Waterworks Association har utarbeidet en metode for beregning av vannbalansen. Det er naturlig å gjengi denne for å få en forståelse av vannbalansen. Den fremgår som fig. 1 i dette dokumentet. På bakgrunn av figur 1 er det den fakturerte mengden som vil danne grunnlaget for gebyrbergningen. Tabell 24: Prognosene for vannforbruket , basert på befolkningsøkning Beskrivelse Befolkningsøkning /økning i vannforbruket fra ,00 % 1,70 % 3,30 % 5,00 % 6,70 % 7,50 % 8,40 % Husholdningsforbruk Industriforbruk Fakturert forbruk Lekkasjer i % 48,3 % 48,3 % 48,3 % 46,5 % 41,0 % 35,5 % 30,0 % Lekkasjer Totalt forbruk Mengden fakturert forbruk vil bli benyttet som grunnlag for gebyrberegningen. Disse prognosene bygger på en gradvis reduksjon av lekkasjeandelen fra 48 % til 30 % innen utgangen av planperioden. Det vil derfor være viktig å foreta etterkalkulasjon av vannregnskapet for hvert år i planperioden. Dette må benyttes som ett verktøy for å korrigere prognosene og gebyrberegningen. Vedlegg 11 Gebyrberegning 20

NOTAT VEDLEGG 5 DIMENSJONERENDE VANNMENGDER. Dimensjonerende vannmengder Dato: 2009-05-19 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: INNHOLD

NOTAT VEDLEGG 5 DIMENSJONERENDE VANNMENGDER. Dimensjonerende vannmengder Dato: 2009-05-19 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: INNHOLD Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 5 Hovedplan vann 2011-2014, Hammerfest kommune Del: Dimensjonerende vannmengder Dato: 2009-05-19 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: VEDLEGG

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

NOTAT VEDLEGG 8 VANNBEHANDLING HAMMERFEST VANNVERK INNHOLD

NOTAT VEDLEGG 8 VANNBEHANDLING HAMMERFEST VANNVERK INNHOLD Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 8 Hovedplan vann 2011-2014, Hammerfest kommune Del: Vannbehandling Hammerfest vannverk Dato: 2009-06-29 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010

Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010 May Rostad 2001 Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010 Dette regnearket er et verktøy for å gjøre de selvkost- og gebyrberegninger som er nødvendig for å legge fram en sak for politisk

Detaljer

Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50% til 20% og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet

Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50% til 20% og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Norsk Vannforening 20. mars 2007 Odd Atle Tveit Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50% til 20% og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Jeg vil snakke om Bakgrunn/ motivasjon for å gå i gang Systemoppbygging

Detaljer

Reduksjon av lekkasjetap fra 50% til 20% Hvordan og hvorfor? Tema

Reduksjon av lekkasjetap fra 50% til 20% Hvordan og hvorfor? Tema VA-konferansen 2008 Driftsassistansen VA Møre og Romsdal Reduksjon av lekkasjetap fra 50% til 20% Hvordan og hvorfor? Tema Bakgrunn og motivasjon for å gå i gang Systemoppbygging Personell Hvordan har

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

HOVEDPLAN VANN 2012 2022

HOVEDPLAN VANN 2012 2022 HOVEDPLAN VANN 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) SAMMENDRAGSRAPPORT SONGDALEN KOMMUNE 30.07.2013 Hensikt med hovedplanen Hovedplan vann skal: MÅL Mål for vannkvalitet Mål for vannkvalitet: Formulere overordnede

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020 Kommunedelplan vann Planperiode 2013-2020 1 Kommunedelplan vannforsyning gir en samlet oversikt over eksisterende og fremtidig vannforsyning i Alstahaug kommune. Basert på kommunens målsetting for vannforsyningen,

Detaljer

Det er også andre årsaker til at Bergen kommune over en del år vil ha en noe annen prisutvikling for vagebyrene

Det er også andre årsaker til at Bergen kommune over en del år vil ha en noe annen prisutvikling for vagebyrene Byrådssak 337/12 2 Gebyrregulativ for 2013: Vann, avløp og tømming av slamavskillere MHN ESARK-12-201200170-10 Hva saken gjelder: Gebyrregulativet for VA-området består av 3 selvkostområder: Vann (produksjon

Detaljer

EXAMENSARBETE. Hovedplan vann 2010-2013, Hammerfest kommune

EXAMENSARBETE. Hovedplan vann 2010-2013, Hammerfest kommune EXAMENSARBETE 2009:187 CIV Hovedplan vann 2010-2013, Hammerfest kommune Torgrim Fredeng Kemi Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnadsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Detaljer

FORSKRIFT OM VA - OG AVLØPSGEBYRER I GAIVOUT A KÅFJORD

FORSKRIFT OM VA - OG AVLØPSGEBYRER I GAIVOUT A KÅFJORD FORSKRIFT OM VA - OG AVLØPSGEBYRER I GAIVOUT A KÅFJORD Vedtatt av kommunestyret den. i sak i medhold av lov om kommunale kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 2 og forskrift av 1. juni 2004

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2015

VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2015 SKIEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2015 1. Tilknytningsgebyr Ingen endringer i 2015 Betales for: Nye bygninger som tilkoples offentlig vann- og / eller avløpsnett Utvidelse > 20 m 2 av bygninger som

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 13/2322 Saksbehandler: Knut Terje Ellefsen Forslag til ny kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer, samt forslag til ny gebyrberegning Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Torsdag 14.12.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00. Ny saksliste. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Torsdag 14.12.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00. Ny saksliste. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling Ny saksliste Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Torsdag 14.12.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER Vedtatt av Spydeberg kommunestyre 17.6.2014 og Enebakk kommunestyre 31.3.2014 i medhold av lov om kommunale vass-

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE vedtatt av Trøgstad kommunestyre den 17.03.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr gjeldende fra 1.januar 2016. Vedtatt med hjemmel i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012 nr.12 3 og 5 og lov mot vern om forurensning

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER HAMMERFEST KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER Vedtatt av Hammerfest kommunestyre den 03.11.2005 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avgiftsgebyrer

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Byggregnskapet, datert

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026

Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026 Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026 Birkenes kommune 01.03.2015 Forord Birkenes kommune har sammen med Aprova AS utarbeidet hovedplan for vann og avløp for Birkeland. Kjell Leon Andersen

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE Vedtatt av bystyre den 17.desember 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER ØYER KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ØYER KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 25.11.2004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE Holmestrand kommune Kommunaltekniske tjenester FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR VANNFORSYNING 2011-2022

KOMMUNEDELPLAN FOR VANNFORSYNING 2011-2022 ODDA KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR VANNFORSYNING 2011-2022 SAMMENDRAGSRAPPORT Utgave: Godkjent i Odda kommunestyre 22.06.2011 Dato: 2011-08-19 Odda kommune - Kommunedelplan for vannforsyning Sammendragsrapport

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE.

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE. Vedtatt i Storfjord kommunestyre den 12.12.2013. Forskriften trer i kraft 01.01.2014 I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for

Detaljer

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser Side

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE Vedtatt av Ski kommunestyre den 23.10.2002 (sak K-72/02) i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den xx.xx. 2013 i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og Forskrift

Detaljer

HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2010 2020

HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2010 2020 Vedtatt av kommunestyret 02.11.09, sak 59/09 STOKKE KOMMUNE. HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2010 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG...3 2. INNLEDNING...7 3. RAMMEBETINGELSER...8 3.1. Statlige rammebetingelser...8

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune 02.12.13 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HARSTAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2013 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 11.12. 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 Dato: 03.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Åfjord - Komite for kommuneutvikling 19.11.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Helge Humstad 1630 KOMMUNALE

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025 Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Innledning I 2010 ble rapporten «State of the Nation» utgitt av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening).

Detaljer

DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1

DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1 DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER - DYRØY KOMMUNE Vedtatt av Dyrøy kommunestyre

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre 16122004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 3 og forskrift om begrensning av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 23.11. 2005 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning.

Detaljer

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR)

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett 2014 - (tall i 1000 kr) Bud. 2016 Tiltak 2016 Tiltak 2017 Tiltak 2018 Tiltak 2019 340 Produksjon av vann

Detaljer

Høringsutkast av 28.10.2010 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE

Høringsutkast av 28.10.2010 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE Høringsutkast av 28.10.2010 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den.. i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

INVESTERINGSOVERSIKT

INVESTERINGSOVERSIKT INVESTERINGSOVERSIKT Prosjektnavn: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 919 VA Gran - Brandbu 1 000 000 15 000 000 15 000 000 4 000 000 0 0 0 0 0 0 920 Sonevannmålinger 1 000 000 1 000 000

Detaljer

FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE

FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE HOV, 12.03.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 11/1807 040 TDR/TDR/BRE FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av Fauske kommunestyre 19.06.14 med hjemmel i Lov

Detaljer

Agdenes Kommune Gebyrregulativ for vann og avløp for 2015

Agdenes Kommune Gebyrregulativ for vann og avløp for 2015 Agdenes Kommune Gebyrregulativ for og avløp for 2015 Vedtatt i kommunestyret 15.12.2010 i sak 58/10 med ikrafttredelse fra 01.01.2011. Siste endringer 17.12.2014 i sak 63/14 med virkning fra 01.01.2015

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER

OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER Gjeldende fra 1. januar 2011 1.

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

FORSKRIFT- OG AVGIFTSREGULATIV FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER

FORSKRIFT- OG AVGIFTSREGULATIV FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER Smøla kommune -øy i et hav av muligheter FORSKRIFT- OG AVGIFTSREGULATIV FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER Vedtatt av Smøla kommunestyre 18.04.2013 sak 0016/2013 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 1-1. Definisjoner...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyret 25.06.02 i medhold av lov av 31.05.74 nr. 17 om kommunale vass og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avløpsgebyrer av 10. januar 1995, sist endret 13. juli 2000.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 11. desember 2012, sak 113/12, i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om kommunale

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Loppa kommune Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunn for dette prosjektet er at kommunestyret i Loppa den 16. desember 2005 i sak 054/05 vedtok at en undersøkelse

Detaljer

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Høstkonferansen 14. og 15. oktober 2009 ved May Rostad, Kinei AS Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no 1 Innhold Norsk Vanns

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet og vedtatt i styremøte av 30.08.2006 Vedtatt i representantskapet av 30.08.2006 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Randaberg kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Randaberg kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Randaberg kommune Fastsatt av Randaberg kommunestyre 11.09.2014. Forskriften trer i kraft 1.1.2015 Hjemmel: Lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE Saksnr: 105/06 Gjeldende fra 1. april 2006 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 16. februar 2006, som sak nr. 08/06, i medhold av lov om kommunale vass- og

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

Avgifter for vann og kloakk 2014

Avgifter for vann og kloakk 2014 Avgifter for vann og kloakk 2014 ÅRSAVGIFTER Årsavgiften for vann settes til kr.12,- pr.m 3 målt eller stipulert vannforbruk. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Årsavgiften for kloakk

Detaljer

Alternativ Sandbekk rensepark

Alternativ Sandbekk rensepark 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Alternativ Sandbekk rensepark 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Regnskap 2010 Selvkost =

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Drift- og utviklingsutvalget innkalles til møte Tirsdag 07.06.2016 kl.

Detaljer

Gebyrregulativ for vann og avløp

Gebyrregulativ for vann og avløp Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2011 64618/2011 2010/4293 231 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/139 Formannskapet 23.11.2011 11/168 Bystyret 08.12.2011 Gebyrregulativ

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE /"./7(2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE vedtatt av Marnardal kommunestyre den 24.03 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann-

Detaljer

Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet

Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Av Odd Atle Tveit Odd Atle Tveit er sivilingeniør ansatt i Trondheim kommune

Detaljer

Planområdet har totalareal på 6853,44 daa, der landareal utgjør 2764,87 daa. Det vises for øvrig til planforslaget ang. disponering av arealer.

Planområdet har totalareal på 6853,44 daa, der landareal utgjør 2764,87 daa. Det vises for øvrig til planforslaget ang. disponering av arealer. NOTAT Oppdrag 1350006973 Strømsnes områderegulering med KU Kunde Hammerfest kommune Notat nr. K001 Dato 20160527 Til Fra Kopi Hammerfest kommune Rambøll Norge AS v /Frank Lund Overordnede VAvurderinger

Detaljer

Lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer i Modum kommune

Lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer i Modum kommune Lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer i Modum kommune Gitt med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning av 1.6.2004 nr. 931 11-1, 2.ledd, jfr. Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN)

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) SAMMENDRAGSRAPPORT SONGDALEN KOMMUNE 01.11.2013 I Hensikt med hovedplanen Hovedplan avløp skal: MÅL Mål for transportsystem Mål for transportsystem for avløpsvann:

Detaljer

Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp

Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp Norsk Vann rapport 179/2011 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Lunner kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Lunner kommune Revidert gebyrforskrift VA gebyrer offentlig høring --------------------------------------------------------------------------------------------------- Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Lunner kommune

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE vedtatt av bystyret 6. desember 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, siste endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003.

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. RENNESØY KOMMUNE Teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. vedtatt av kommunestyre den 22 mai 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra 01.01.2009. Vedtatt av Trysil kommunestyre den 16.12.2009 i medhold 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter,

Detaljer

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyre den XX.XX.XXXX i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004

Detaljer

MELHUS KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN-, AVLØPS- OG SEPTIKGEBYRER

MELHUS KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN-, AVLØPS- OG SEPTIKGEBYRER MELHUS KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN-, AVLØPS- OG SEPTIKGEBYRER Vedtatt av kommunestyret den 11.11.2014 i medhold i Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012, Lov om vern mot forurensninger og

Detaljer

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP BØMLO KOMMUNE HOVEDPLAN VANN OG AVLØP SAMMENDRAGSRAPPORT 2008 2028 MARS 2008 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Hovedplan vann og avløp Sammendragsrapport Oppdragsnummer: 690 Oppdragsgiver:

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Nøtterøy kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Nøtterøy kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Nøtterøy kommune Fastsatt av Nøtterøy kommunestyre sak 094/14, 10.12.2014 Hjemmel: Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 3 og forskrift av 1.

Detaljer

Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune.

Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune. Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune er vedtatt av Vestvågøy kommunestyre den 22.juni 2004 i medhold av Lov om

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Roger Bratland Kirsti Hoff Dato 20.11.12 Unntatt offentlighet.: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato Formannskap 29.11. Kommunestyre

Detaljer

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Kapitteloversikt: I. Generelle bestemmelser II. Vann- og avløpsgebyrer III. Særskilte bestemmelser for Nordre Lenningen kommunale rensedistrikt

Detaljer

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veiledning Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler Solstrand hotell 30. 31.mars

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER Vedtatt av Spydeberg kommunestyre dd.mm.åååå og Enebakk kommunestyre dd.mm.åååå i medhold av lov om kommunale

Detaljer

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Kap. 2 Vann- og avløpsgebyrer 4 Gebyrtyper 5 Engangsgebyr for tilknytning 6 Årsgebyr 7 Abonnementsgebyr

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON.

REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENS-UTREDNING TILLEGGSNOTAT NR 03 VANNFORSYNINGEN 24.02.2014 Forsvarsbygg kampflybase FORORD Forsvarsbygg oversendte forslag til

Detaljer

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Vedtatt av kommunestyret 25.06.02.

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Vedtatt av kommunestyret 25.06.02. Vedtatt av kommunestyret 25.06.02. INNHOLD I Generelle bestemmelser 1-3 II Vann- og avløpsgebyrer 4-11 III Bruk av vannmålere 12 IV Utbedringer 13 V Avsluttende bestemmelser 14-16 I GENERELLE BESTEMMELSER

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 20.12. 2001, med endringer vedtatt i kommunestyret den 21.06.07 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Komunal drift FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 09.12.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Sunndal kommune, Møre og Romsdal

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Sunndal kommune, Møre og Romsdal Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Sunndal kommune, Møre og Romsdal Dato FOR-2014-11-19-1414 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer FOR-1998-09-08 Gjelder for Sunndal kommune,

Detaljer

SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 27.02.13

SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 27.02.13 SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 27.02.13 VEDLEGG 1 TIL HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2014-2022. VURDERING AV FRAMTIDIG VANNBEHOV 1. Eksisterende forhold. 1.1. Eksisterende vannproduksjon Nedenfor har vi

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Svelvik kommune

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Svelvik kommune Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Svelvik kommune Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Svelvik kommune Gitt med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning av 1.6.2004 nr. 931 11-1, 2.ledd,

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSKRIFT Rennebu kommune 1635-6000-6011 FORSKRIFT OM VANN- OG Side 1 av 6 AVLØPSGEBYRER Gyldig fra: 01.01.2009 Revidert: Revisjon nr: Formål og omfang Forskriften er vedtatt av Rennebu kommunestyre i

Detaljer

Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune

Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune INNHOLD I. GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 FORSKRIFTENS FORMÅL... 2 2 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 3 DEFINISJONER... 2 II. VANN- OG AVLØPSGEBYRER...

Detaljer