MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI"

Transkript

1 Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning B

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Brukte symboler Forkortelser Instruksjon Fabrikantens forpliktelser Installatørens forpliktelser Brukerens forpliktelser Godkjennelser Se sikkerhetsforskrifter og anbefalinger Sikkerhetsinstruksjoner Anbefalinger Beskrivelse Driftsprinsipper Gass/luft innstillinger Forbrenning Produksjon av varme og varmtvann Hoveddeler Kontrollpanel Beskrivelse av tastene Beskrivelse av display Navigere i menyene Bruk Oppstart av gasskjelen Avlesning av målte verdier Endring av innstillingene Innstilling av set-punkt temperaturer Valg av driftsmodus prioritering av varmtvanns produksjon Innstilling av kontrast og lysnivå på displayet Instill tid og dato Velge en timer program Kundetilpasset program /01/ B

3 Innholdsfortegnelse 4.4 Utsjalting av anlegget Frostsikring Kontroll og vedlikehold Generell henvisning Periodisk sjekk Fylling av anlegget Utlufting av varmeanlegget Nedtapping av anlegget Feilsøking Anti-jagende drift Meldinger (Kode type Bxx eller Mxx) Feil (Kode type Lxx eller Dxx) Tekniske data Tekniske data Energibesparelse Energisparende råd Anbefalinger Garanti Instruksjon Garantibetingelser /01/ B

4 3 11/01/ B

5 MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 1. Innledning 1 Innledning 1.1 Brukte symboler I denne brukerveiledningen blir det brukt forskjellige grader for fare, for derved å trekke oppmerksomheten til spesielle forhold. Vi ønsker med dette å hjelpe brukeren til å unngå ethvert problem og sikre at varmepumpen arbeider på en korrekt måte.. FARE Opplysning om en fare, som kan føre til alvorlig personskade. ADVARSEL Opplysning om en fare sok kan føre til lettere personskader. VIS AKTSOMHET Fare for materielle skader. Henvisning til en viktig opplysning. ¼ Henviser til andre veiledninger eller andre sider i denne veiledningen. 1.2 Forkortelser 4 3CE: Kollektiv kanal for balansert forbrenning 4 DHW: Varmt tappevann 4 Profiloppsett: Oppsett av profiler for styring av ulike driftsscenarier 4 Hi: Nedre brennverdi 4 Hs:Øvre brennverdi 4 IOBL: Dataoverføringsbus for bygningsautomasjon / SD-anlegg 4 PPS: Polyproylen, ikke antennelig 4 PCU: Primary Control Unit - PCB for styring av brenner 4 PSU: Parameter Storage Unit - Parameter lager for PCBs PCU og SU 4 SCU: Secondary Control Unit - kontroll panel PCB 4 SU: Safety Unit - Sikkerhets PCP (kretskort) 4 3VV: 3-veis ventil 11/01/ B 4

6 1. Innledning MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 1.3 Instruksjon Fabrikantens forpliktelser Produktene er produsert i henhold til normkravene for produktet. De leveres derform med [ merke og all relevant dokumentasjon. Det tas forbehold om tekniske endringer. Som fabrikant kan vi i følgende tilfeller ikke bli holdt ansvarlige: 4 Dersom brukerveiledning ikke følges. 4 Intet eller utilstrekkelig vedlikehold av apparatet. 4 Dersom installasjonsmanual for produktet ikke følges Installatørens forpliktelser Installatøren er ansvarlig for installasjonen og første oppstart av anlegget. Installatøren må respektere følgende instuksjon: 4 Alle anvisningene i den brukerveiledningen som følger med apparatet må bli lest og bli fulgt. 4 Montering ifølge gjeldende forskrifter og normer. 4 Gjennomfør første oppstart og gjør nødvendig etterkontroll. 4 Forklare brukeren hvorledes anlegget funksjonerer og betjenes. 4 Hvis en vedlikehold er nødvendig, advar brukeren av plikten til å kontrollere apparatet og holde den i god stand. 4 Utlevere alle brukerveiledningene til brukeren Brukerens forpliktelser For å sikre optimal drift av enheten, må følgende kriterier oppfylles.: 4 Alle anvisningene i den brukerveiledningen som følger med apparatet må bli lest og bli fulgt. 4 Bruk kvalifisert fagpersonell til å utføre installasjon og oppstart av tanken. 4 La installatøren sette deg godt inn i bruk og vedlikehold av anlegget. 4 Har obligatorisk sjekk og service blitt utført. 4 Brukerveiledningene må oppbevares i god stand på et sikkert sted i nærheten av enheten. Denne enheten er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) som ikke har erfaring eller kunnskap, med mindre de har en person som er ansvarlig for deres sikkerhet, og har veiledning og instruksjon om bruk av enheten /01/ B

7 MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 1. Innledning 1.4 Godkjennelser EG-Produkt-ID-Nummer PIN 0063BT3444 NOx klassifisering 5 (EN 297 pr A3, EN 656) Tilkoplingstype Skorstein: B 23, B 33 Balansert tilluft-avgassystem: C 13, C 33, C 43, C 53, C 63, C 83, C 93 11/01/ B 6

8 2. Se sikkerhetsforskrifter og anbefalinger MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 2 Se sikkerhetsforskrifter og anbefalinger 2.1 Sikkerhetsinstruksjoner FARE Hvis du lukter gass: 1. Bruk ingen åpen flamme, røyk ikke, bruk ingen elektriske brytere eller sjaltere (dørklokker, lys, motorer, heis osv.). 2. Steng for gasstilførselen. 3. Åpne vinduene. 4. Forlat hurtigst alle lokalene. 5. Ring installatøren. FARE Ved røykutvikling: 1. Sjalt kjelen ut. 2. Åpne vinduene. 3. Forlat hurtigst alle lokalene. 4. Ring installatøren. ADVARSEL Alt etter hvordan kjelen er innstilt: 4 Temperaturen i røykgassledningen kan overstige 60 C. 4 Temperaturen i varmeelementene kan bli opp til 85 C. 4 Varmtvannets temperatur kan bli opp til 65 C. 2.2 Anbefalinger VIS AKTSOMHET Kjelen må gjennomgå regelmessig vedlikehold: 4 For fullstendig sikker og optimal drift, må kjelen ha regelmessig service av en godkjent installatør. ADVARSEL Bare kvalfisert personell er autorisert til å arbeide på anlegget og installasjonen. 4 Regelmessig kontroll av systemtrykk (minimum trykk 0,8 bar, anbefalt trykk mellom 1,5 og 2 bar). 7 11/01/ B

9 MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 2. Se sikkerhetsforskrifter og anbefalinger 4 Det må alltid være mulig å komme til kjelen. 4 Ingen påklistrete lapper eller typeskilt må fjernes eller bli tildekket. Klisterlapper og typeskilt må i hele tankens levetid være godt lesbare. 4 For å sikre følgende funksjoner bør kjelen om mulig ikke bli sjaltet ut, men bli sjaltet over til sommer- eller frostdrift: - Rengjør pumpen - Frostsikring 11/01/ B 8

10 3. Beskrivelse MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 3 Beskrivelse 3.1 Driftsprinsipper Gass/luft innstillinger Kjelens mantel er også en beholder for forbrenningsluften. Luft suges inn av viften og gass sprøytes inn i miksekammeret av luftviften. Turtallet på viften styres av innstillingsparametre, varmebehovet og temperaturer måles av temperaturfølere. Gass og luft blandes i miksekammeret. Gass/luft forholdet sikrer at mengden gass og luft justeres i forhold til hverandre. Dette gir en optimal forbrenning for hele effektområdet. Gass/luft blandingen mates inn i brenneren på toppen av varmeveksleren/brennkammeret Forbrenning Brenneren varmer opp vannet som sirkulerer i varmeveksleren. Ved en returtemperatur lavere enn 55 C vil røykgassene kjøles ned til en temperatur under duggpunktet/kondenseringspunktet. Dette gir en kondensering av vanndampen som er i røykgassen. Varmen som frigis i denne kondenseringsprosessen overføres også til varmeanlegget gjennom varmeveksleren. Den nedkjølte røykgassen blåses ut av røykstussen. Kondensatet som dannes dreneres via en vannlås Produksjon av varme og varmtvann På kjeler med varme og direkte tappevannsproduksjon har kjelen en integrert varmeveksler som varmer tappevannet. En 3-veis soneventil fører energien inn i varmesystemet eller til plateveksleren. En føler registrerer at varm tappevann brukes. Dette signalet sendes tiul styrepanelet, som så snur 3-veis ventilen til tappevannsposisjonen og trinner sirkulasjonspumpen. 3-veis ventilen er fjærbelastet, men bruker kun strøm når den skifter posisjon. Det varme vannet varmer tappevannet i plateveksleren. I comfort modus vil kjelen sikre re-varming av varmtvannet i plateveksleren i perioder uten tappevannsforbruk. Kalkavsetninger holdes ute av plateveksleren av det selvrensende vannfilteret (renser seg selv hver 76 timer). 9 11/01/ B

11 MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 3. Beskrivelse 3.2 Hoveddeler T C 1 Røykgass stuss 2 Bekledning/luft boks 3 Stuss for måling av røykgassen 4 Blanderør 5 Turvannsstuss 6 Lydemper for luftinntak 7 Boks for kretskort 8 Sammensatt gassventil enhet 9 Hydroblokk tur 10 Sikkerhetsventilens avløp 11 Vannlås 12 Kontrollpanel 13 Sirkulasjonspumpe 14 Hydroblokk retur 15 Platevarmeveksler (Varmtvanns krets) (Bare modeller med varmtvanns produksjon) 16 3-veis ventil 17 Kondensvann skål 18 Vifte 19 Varmeveksler (Varmekrets) 20 Ekspansjonstank 21 Tennelektrode 22 Luftinntak 11/01/ B 10

12 3. Beskrivelse MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 3.3 Kontrollpanel Beskrivelse av tastene A A A B bar AUTO C STD D E F A B C D E F Temperatur inntastingstasten (varme, tappevann, svømmebasseng) Tast for valg av driftsmodus Tast for overstyring av varmtvanns produksjon Tast for å få tilgang til installatør-parametre Taster der funksjonen varierer avhengig av når tastene benyttes Vrideknapp: 4 Vri vrideknappen for å rulle gjennom menyene eller endre en parameter 4 Trykk vrideknappen inn for å gå inn i et menyvalg, eller bekrefte en parameter 11 11/01/ B

13 Beskrivelse av display Tastefunksjoner > Tilgang til de ulike menyene ( Brukes for å rulle gjennom menyene ' MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 3. Beskrivelse Brukes til å rulle gjennom parametre bar AUTO STD C A? Symbolet vises når hjelpeinformasjon er tilgjengelig f STD b Brukes for å vise kurven på valgt parameter Reset av tidsprogrammene Valg av komfort modus eller valg av dagene som skal programmeres v Valg av redusert modus eller bortfall av dagene som skal programmeres j Tilbake til foregående nivå ESC Tilbake til foregående nivå uten å lagre endringer t Manuell reset Kjelens pådrag C A Hele symbolet blinker: Brenneren starter, men flammen er ikke observert enda bar Deler av symbolet blinker: Effekt øker AUTO STD C A Stabilt symbol: Effektnivået er oppnådd C A C A C B Deler av symbolet blinker: Effekt synker 11/01/ B 12

14 Driftsmodus p b Sommer modus: Varmeanlegget er av. Varmtvann blir fortsatt produsert Vinter modus: varme og varmtvanns produklsjon fungerer bar AUTO STD C B AUTO Operasjon i automatisk modus i henhold til tidsurprogrammet x Dagdrift: Symbolet vises når en DAG overstyrer (komfort) er aktivert bar AUTO 3. Beskrivelse MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI STD C B m 4 Blinkende symbol: Midlertidig overstyring 4 Stabilt symbol: Permanent overstyring Nattdrift: Symbolet vises når en NATT overstyrer (redusert) er aktivert 4 Blinkende symbol: Midlertidig overstyring 4 Stabilt symbol: Permanent overstyring g Ferie modus: Symbolet vises når en FERIE overstyrer (frost beskyttelse) er aktivert 4 Blinkende symbol: Ferie modus programmert 4 Stabilt symbol: Ferie modus aktiv m Hånddrift Trykk i anlegget bar Trykkindikator: Symbolet vises når en trykksensor er tilkoblet bar AUTO STD C A l 4 Blinkende symbol: Vanntrykket/Driftstrykket er for lavt 4 Stabilt symbol: Vanntrykket/driftstrykket er tilfredsstillende Driftstrykk 4 R : 0,9-1,1 bar 4 E : 1,2-1,5 bar 4 Z : 1,6-1,9 bar 4 A : 2,0-2,3 bar 4 l : > 2,4 bar 13 11/01/ B

15 MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 3. Beskrivelse Overstyring/prioritering av tappevannsproduksjon En stolpe vises når DHW overstyring er aktivert: 4 Blinkende stolpe: Midlertidig overstyring 4 Fast stolpe: Permanent overstyring bar AUTO STD C A Annen informasjon r w Symbolet vises når tappevannsproduksjon pågår Ventil indikator: Symbolet vises når en 3-veis ventil (soneventil) er tilkoblet bar 4 x : 3-veis ventilen åpen AUTO STD C B M 4 c : 3-veis ventilen lukket Symbolet vises når pumpen er i drift Navn på kretsen som parameter vises for Navigere i menyene 1. For å bla i menyene - vri på vrideknappen. 2. For å gå inn på menypunktet, trykk inn vrideknappen. For å gå tilbake til forrige visning, trykk på tast j. 3. For å bla blant parametre, vri på vrideknappen. 4. For å endre på en parameter, trykk inn vrideknappen. For å gå tilbake til forrige visning, trykk på tast j. 5. For å endre innstilling på parameteren, vri på vrideknappen. 6. For å bekrefte, trykk på vrideknappen. For å annulere, trykk bryter h. 7. For å gå tilbake til hovedvisningen, trykk tasten j 2 ganger. Det er mulig å benytte ( og ' tastene i stedet for vrideknappen. 11/01/ B 14

16 4. Bruk MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 4 Bruk 4.1 Oppstart av gasskjelen 1. Kontroller vanntrykket i installasjonen som vises på kontrollpanelets manometer. Hvis vanntrykket er lavere enn 0,8 bar, må vann etterfylles. Om nødvendig, etterfyll vannstanden i varmesystemet (anbefalt hydraulisk trykk mellom 1,5 og 2,0 bar). ¼ Se avsnitt: "Fylling av anlegget", side Åpne gassventilen på kjelen. 3. Skru på kjelen ved å bruke av/på knappen. C B bar LANGUE FRANCAIS Français - Deutsch - English - 1 Italiano - Espanol - Nederlands 2 - Pycck - Polski - Türk STD 4. Første gang kjelen startes vil #SPRÅK menyen vises. Velg ønsket språk ved å vri på vrideknappen. 5. For å bekrefte, trykk på vrideknappen. Kjelen vil begynne en automatisk utluftingssyklus som varer ca. 3 minutter, og som blir gjentatt hver gang strømtilførselen har vært avbrutt. Hvis det er et problem vil en feilmelding vises på skjermen. C C 4.2 Avlesning av målte verdier De ulike verdiene som måles av kjelen vises i #MEASURES menyen. 1. For tilgang til brukernivå: Trykk tasten >. 2. Velg menyen #MEASURES. 4 Vri vrideknappen for å rulle gjennom menyene eller endre en parameter. 4 Trykk vrideknappen inn for å gå inn i et menyvalg, eller bekrefte en parameter. ¼ For en detaljert forklaring av menyen, se kapittel: "Navigere i menyene", side /01/ B

17 MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 4. Bruk Brukernivå - #MEASURES meny Parameter Beskrivelse Type OUTSIDE TEMP. Kjeletemperatur C ROOMTEMP. A (1) Romtemperatur på krets A C ROOMTEMP. B (1) Romtemperatur på krets B C ROOMTEMP. C (1) Romtemperatur på krets C C BOILER TEMP. Vanntemperatur i kjelen C PRESSURE Driftstrykket i installasjonen bar WATER TEMP. (1) Temperatur i berederen C INST DWH TEMP. (1) Direkte tappevannstemperatur C STOR.TANK.TEMP (1) Temperatur i akkumulatortank C DCW TEMPERATURE Temperatur på kaldt vann inn C SWIMMING P.T.B (1) Temperatur på svømmebasseng på krets B C SWIMMING P.T.C (1) Temperatur på svømmebasseng på krets C C OUTLET TEMP. B (1) Turtemperatur på krets B C OUTLET TEMP. C (1) Turtemperatur på krets C C SYSTEM TEMP. (1) Turtemperatur for kaskadeløsninger C T.DHW BOTTOM (1) Temperatur i bunnen av bereder C TEMP.TANK AUX (1) Temperatur i andre bereder tilkoblet AUX kretsen C DHW A TEMP. (1) Temperatur i den andre berederen tilkoblet til krets A C BACK TEMP Returtemperatur til kjelen C WIND SPEED Viftens turtall O/min POWER Avgitt effekt på kjelen (øyeblikksbilde) (0%: Brenner av eller minimumseffekt) % CURRENT (µa) Ionisasjon strømstyrke µa NB IMPULS. RUNTIME Antall starter på brenner (ikke mulig å re-starte) Måleren økes med 8 for hver 8 oppstarter Antall driftstimer (ikke mulig å re-starte) Måleren økes med 2 for hver 2 timer IN 0-10V (1) Spenning ved tilførsel 0-10 V V SEQUENCE CTRL Styresystem sekvens Software kontrollnummer (1) Parameteret vises kun for de opsjoner, kretser eller følere som faktisk er tilkoblet. h 11/01/ B 16

18 4. Bruk MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 4.3 Endring av innstillingene Innstilling av set-punkt temperaturer For å stille inn varme, tappevann og svømmebassengtemperaturer, gjør følgende: MODE 1. Trykk tasten C. 2. For å bla blant parametre, vri på vrideknappen. 3. For å endre på en parameter, trykk inn vrideknappen. For å gå tilbake til forrige visning, trykk på tast j. 4. For å endre innstilling på parameteren, vri på vrideknappen. 5. For å bekrefte, trykk på vrideknappen. For å annulere, trykk bryter h. C A Meny C Parameter Justerings område Beskrivelse Fabrikk instilling DAY TEMP. A 5 til 30 C Ønsket romtemperatur i komfortperiode på krets A 20 C NIGHT TEMP. A 5 til 30 C Ønsket romtemperatur i reduserte perioder (nattsenking) på krets A DAY TEMP. B (1) 5 til 30 C Ønsket romtemperatur i komfortperiode på krets B 20 C NIGHT TEMP. B (1) 5 til 30 C Ønsket romtemperatur i reduserte perioder (nattsenking) på krets B DAY TEMP. C (1) 5 til 30 C Ønsket romtemperatur i komfortperiode på krets C 20 C NIGHT TEMP. C (1) 5 til 30 C WATER TEMP. (1) MCA 15 - MCA 25: 10 til 80 C MCA 25/28 MI : 40 til 65 C Ønsket romtemperatur i reduserte perioder (nattsenking) på krets C 16 C 16 C 16 C Ønsket temperatur på tappevannskretsen 55 C TEMP.TANK AUX (1) 10 til 80 C Ønsket temperatur på tappevann på aux kretsen 55 C DHW A TEMP. (1) 10 til 80 C Ønsket tappevannstemperatur på krets A 55 C SWIMMING P.T.B (1) 5 til 39 C Ønsket temperatur på svømmebasseng B 20 C SWIMMING P.T.C (1) 5 til 39 C Ønsket temperatur på svømmebasseng C 20 C (1) Parameteret vises kun for de opsjoner, kretser eller følere som faktisk er tilkoblet /01/ B

19 MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 4. Bruk Valg av driftsmodus MODE For å velge en driftsmodus, gjør følgende: 1. Trykk tasten MODE. 2. For å bla blant parametre, vri på vrideknappen. 3. For å endre på en parameter, trykk inn vrideknappen. For å gå tilbake til forrige visning, trykk på tast j. 4. For å endre innstilling på parameteren, vri på vrideknappen. 5. For å bekrefte, trykk på vrideknappen. For å annulere, trykk bryter h. C A Meny MODE Parameter Justerings område Beskrivelse Fabrikk instilling AUTOMATIQUE Komfortperiodene bestemmes av tidsprogrammet. DAY 7/7, xx:xx Komformodus tvinges inntil indikert tidspunkt, eller alltid (7/7). Nåtid + 1 time NIGHT 7/7, xx:xx Redusert modus (nattsenking) tvinges inntil indikert tidspunkt eller alltid (7/7). HOLIDAYS 7/7, 1 til 365 Antifrost modus er aktiv på alle kjelekretser. Antall feriedager: xx varme AV: xx:xx (1) SUMMER MANUEL Restarter: xx:xx (1) Varmeanlegget er av. Varmtvann blir fortsatt produsert. Kjelen kjører i forhold til innstilte set-punkter. Alle pumpene er i drift. Mulighet for å sette driftstemperatur ved hjelp av vrideknappen. FORCE AUTO YES / NO Overstyring av driftsmodus er aktivert på fjernkontrollen (opsjon). For å tvinge alle kretser til å kjøre på AUTOMATIQUE modus, velg YES. (1) Start og stoppdagene og antall dager kalkuleres i forhold til hverandre. Nåtid + 1 time Dagens dato + 1 dag 11/01/ B 18

20 4. Bruk MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI prioritering av varmtvanns produksjon MODE For å tvinge tappevannsproduksjon, gjør følgende: 1. Trykk tasten r. 2. For å bla blant parametre, vri på vrideknappen. 3. For å endre på en parameter, trykk inn vrideknappen. For å gå tilbake til forrige visning, trykk på tast j. 4. For å endre innstilling på parameteren, vri på vrideknappen. 5. For å bekrefte, trykk på vrideknappen. For å annulere, trykk bryter h. C A Meny r Parameter Beskrivelse Fabrikk instilling AUTOMATIQUE Driftsmodus for tappevannet (comfort eller redusert) bestemmes av timer programmet. COMFORT Comfort modus for tappevannet er tvunget frem til tiden indikert eller hele tiden (7/7). Nåtid + 1 time Innstilling av kontrast og lysnivå på displayet 1. For tilgang til brukernivå: Trykk tasten >. 2. Velg menyen #SETTING. 4 Vri vrideknappen for å rulle gjennom menyene eller endre en parameter. 4 Trykk vrideknappen inn for å gå inn i et menyvalg, eller bekrefte en parameter. ¼ For en detaljert forklaring av menyen, se kapittel: "Navigere i menyene", side For å sette følgende parametre: Brukernivå - Meny #SETTING Parameter Justerings område Beskrivelse Fabrikk instilling Kunde instilling CONTRAST DISP. Justering av kontrast på displayet. BACK LIGHT COMFORT Skjermen er belyst kontinuerling på dagtid. ECO ECO Sjermen er belyst i 2 minutter når det panelet betjenes Instill tid og dato 1. For tilgang til brukernivå: Trykk tasten > /01/ B

21 MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 4. Bruk 2. Velg menyen #TIME.DAY. 4 Vri vrideknappen for å rulle gjennom menyene eller endre en parameter. 4 Trykk vrideknappen inn for å gå inn i et menyvalg, eller bekrefte en parameter. ¼ For en detaljert forklaring av menyen, se kapittel: "Navigere i menyene", side For å sette følgende parametre: Brukernivå - Meny #TIME.DAY Parameter Justerings område Beskrivelse Fabrikk instilling Kunde instilling HOURS 0 til 23 Time innstilling MINUTE 0 til 59 Minutt innstilling DAY Mandag til Søndag Innstilling av ukedag DATE 1 til 31 Dato innstilling MONTH Januar til desember Måned innstilling YEAR 2008 til 2099 År innstilling SUM. TIME: AUTO Automatisk omsjalting til sommertid siste søndag i mars og til vintertid siste søndag i oktober. MANU For land hvor sommertidomsjaltingen skjer på andre datoer, eller hvor sommertid ikke blir brukt. AUTO Velge en timer program 1. For tilgang til brukernivå: Trykk tasten >. 2. Velg menyen #CHOICE TIME PROG.. 4 Vri vrideknappen for å rulle gjennom menyene eller endre en parameter. 4 Trykk vrideknappen inn for å gå inn i et menyvalg, eller bekrefte en parameter. ¼ For en detaljert forklaring av menyen, se kapittel: "Navigere i menyene", side For å velge ønsket parameter. Brukernivå - Meny #CHOICE TIME PROG. Parameter Justerings område Beskrivelse CURRENT PROG.A P1 / P2 / P3 / P4 Comfort programmet aktivert (Krets A) CURRENT PROG.B P1 / P2 / P3 / P4 Comfort programmet aktivert (Krets B) CURRENT PROG.C P1 / P2 / P3 / P4 Comfort programmet aktivert (Krets C) 4. Tilordne ønsket timer programm (P1 til P4) til ønsket krets med vrideknappen. 11/01/ B 20

22 4. Bruk MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Kundetilpasset program 1. For tilgang til brukernivå: Trykk tasten >. 2. Velg menyen #TIME PROGRAM. 4 Vri vrideknappen for å rulle gjennom menyene eller endre en parameter. 4 Trykk vrideknappen inn for å gå inn i et menyvalg, eller bekrefte en parameter. ¼ For en detaljert forklaring av menyen, se kapittel: "Navigere i menyene", side For å velge ønsket parameter. Brukernivå - Meny #TIME PROGRAM Parameter Tidsplan Beskrivelse TIME PROG.A TIME PROG.B TIME PROG.C TIME PROG.DHW TIME PROG.AUX PROG P2 A PROG P3 A PROG P4 A PROG P2 B PROG P3 B PROG P4 B PROG P2 C PROG P3 C PROG P4 C Tidsprogram for krets A Tidsprogram for krets B Tidsprogram for krets C Tidsprogram for tappevannskrets Tidsprogram for aux kretsen 4. For å velge et tidsprogram for justering. 5. For å velge dager som programmet skal virke for: Vri vrideknappet til venstre inntil du når ønsket dag. For å bekrefte, trykk på vrideknappen. 6. b : Valg av dag Trykk b / v inntil symbolet b vises. Vri vrideknappen til høyre for å velge dagen(e) ønsket. v : Kansellering av valgte dager Trykk b / v inntil symbolet v vises. Vri vrideknappet til høyre for å ta bort dag(er). 7. Når dagene er valgt til programmet, trykk inn vrideknappen for å bekrefte. 8. For å definere tidsperiodene for comformodus og redusert modus (nattsenking): Vri den roterende knappen til venster intil 0:00 vises. Den første delen av grafikken blinker. 9. b : Valg av komfort drift Trykk b / v inntil symbolet b vises. For å velge et komforttidsrom, snu roterende knappen til høyre. v : Valg redusert modus Trykk b / v inntil symbolet v vises. For å velge redusert tidsrom, snu roterende knappen til høyre. 10.Når tidene for comfort modus har blitt valgt, trykk inn vrideknappen for å bekrefte /01/ B

23 MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 4. Bruk Brukernivå - Meny #TIME PROGRAM Dag Dagtemperatur periode / Bereder program: P1 TIME PROG.A Mandag 6:00 til 22:00 Tirsdag 6:00 til 22:00 Onsdag 6:00 til 22:00 Torsdag 6:00 til 22:00 Fredag 6:00 til 22:00 Lørdag 6:00 til 22:00 Søndag 6:00 til 22:00 TIME PROG.B Mandag 6:00 til 22:00 Tirsdag 6:00 til 22:00 Onsdag 6:00 til 22:00 Torsdag 6:00 til 22:00 Fredag 6:00 til 22:00 Lørdag 6:00 til 22:00 Søndag 6:00 til 22:00 TIME PROG.C Mandag 6:00 til 22:00 TIME PROG.DHW TIME PROG.AUX Tirsdag 6:00 til 22:00 Onsdag 6:00 til 22:00 Torsdag 6:00 til 22:00 Fredag 6:00 til 22:00 Lørdag 6:00 til 22:00 Søndag 6:00 til 22:00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag P2 P3 P4 4.4 Utsjalting av anlegget VIS AKTSOMHET Ikke skru av kjelen. Hvis varmeanlegget ikke skal benyttes i en lengre periode anbefaler vi at HOLIDAYS modus aktiveres. 11/01/ B 22

24 4. Bruk MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 4.5 Frostsikring Når temperaturen på kjelen faller for mye vil det innebyggede beskyttelsessystemet starte kjelen. Denne beskyttelsen gjør følgende: 4 Hvis anleggstemperaturen er under 7 C startes sirkulasjonspumpen. 4 Hvis anleggstemperaturen er under 4 C startes kjelen. 4 Hvis anleggstemperaturen er høyere enn 10 C vil kjelen slås av igjen og sirkulasjonspumpen fortsetter en kortere periode. VIS AKTSOMHET 4 Antifrost beskyttelsen virker ikke dersom kjelen er slått av. 4 Det innebyggede antifrost systemet beskytter kun kjelen, ikke anlegget i helhet. For å beskytte anlegget, sett kjelen i HOLIDAYS modus (feriemodus). HOLIDAYS modusen beskytter: 4 Anlegget hvis utetemperaturen synker til under 3 C (fabrikkinnstilling). 4 Rommet hvis en fjernstyring er tilsluttet og romtemperaturen synker til under 6 C (fabrikkinnstilling). 4 Varmtvannsberederen, hvis temperaturen i berederen synker til under 4 C (vannet blir da igjen oppvarmet til 10 C). For å konfigurere feriemodusen: ¼ Se avsnitt: "Valg av driftsmodus", side /01/ B

25 MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 5. Kontroll og vedlikehold 5 Kontroll og vedlikehold 5.1 Generell henvisning Kjelen krever ikke masse vedlikehold. Likevel anbefaler vi at kjelen inspiseres og etterses av en servicetekniker regelmessig. 4 Vedlikehold og rengjøring av kjelen må utføres minst en gang i året, og da av en autorisert fagmann. 4 Har røykgassrørene blitt feid (minst en gang i året eller mer, avhengig av regelverk i ditt hjemland). VIS AKTSOMHET 4 Vedlikehold må utføres av kvalifisert personell. 4 Vi anbefaler å ha servicekontrakt. 4 Det må bare brukes originale reservedeler. Kjelen vil vise en melding når vedlikehold er påkrevd. 1. Når meldingen REVISION vises, press? for å vise installatørens telefonnummer. 2. Kontakt montør. 3. Har obligatorisk sjekk og service blitt utført. 5.2 Periodisk sjekk 4 Sjekk vanntrykket i systemet. Hvis vanntrykket er lavere enn 0,8 bar, må vann etterfylles. Om nødvendig, etterfyll vannstanden i varmesystemet (anbefalt hydraulisk trykk mellom 1,5 og 2,0 bar). ¼ Se avsnitt: "Fylling av anlegget", side Utfør en visuell kontroll om det skulle være utettheter i vannførende deler. T B 11/01/ B 24

26 Kontroll og vedlikehold MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 4 Radiatorventilene må åpnes og stenges flere ganger i året (derved blir det hindret at de setter seg fast). 4 Rengjør de ytre flatene på kjelen med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel. 1 2 VIS AKTSOMHET 4 T B Bare kvalifisert personale er autorisert til å rengjøre innsiden av kjelen. 5.3 Fylling av anlegget 1. Kontroller vanntrykket i installasjonen som vises på kontrollpanelets manometer. Hvis vanntrykket er lavere enn 0,8 bar, må vann etterfylles. Om nødvendig, etterfyll vannstanden i varmesystemet (anbefalt hydraulisk trykk mellom 1,5 og 2,0 bar). 2. Ventilene på alle radiatorene som er tilsluttet varmesystemet må åpnes T B 3. Sett turtemperaturen så lavt som mulig. 4. Temperaturen i sentralvarmesystemet må ha falt til under 40 C, og radiatorene må føles kalde før det kan etterfylles vann. T A 5. Åpne kaltvann- og turløpventilene. T A 25 11/01/ B

27 3 MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 5. Kontroll og vedlikehold 6. Åpne systemskillerens ventiler. 2 1 T A 7. Steng systemskilleren når manometeret viser et trykk på 2 bar. 2 bar 1 2 Når en etterfyller anlegget vil man også tilføre luft til anlegget. Lufting av anlegget. Etter at en har luftet anlegget kan det hende at trykket i anlegget har sunket under minimumsnivå. Kontroller driftstrykket i varmeanlegget. Hvis vanntrykket er lavere enn 0,8 bar, må vann etterfylles. 8. Etter å ha fylt anlegget, skru kjelen på. T A For å opprettholde et passende vanntrykk, er det som regel tilstrekkelig å etterfylle og utlufte anlegget 2 gang i året. Hvis du må fylle anlegget ofte med vann, kontakt servicepersonell. 5.4 Utlufting av varmeanlegget Det er nødvendig å lufte ut all luft som måtte befinne seg i berederen, vannledningene eller armaturen, for derved å unngå støy fra innesluttet luft, som har samlet seg under oppvarmingen. For å gjøre dette, gjør følgende: 1. Ventilene på alle radiatorene som er tilsluttet varmesystemet må åpnes T B 2. Sett turtemperaturen så høyt som mulig. 3. Vent til radiatorene er blitt varme. T A 4. Sjalt ut sentralvarmen. 11/01/ B 26

28 5. Kontroll og vedlikehold MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 5. Vent ca. 10 minutter inntil radiatorene er kalde. T A 6. Luft radiatorene. Start med gulvarmen i de laveste etasjene T A 7. Utluftingsventilen åpnes med den medleverte utluftingsnøkkelen mens det holdes en klut foran utløpet. T A 27 11/01/ B

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING

alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING Komfort alt-i-ett til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING Oppvarming, varmt vann til boligbruk og kjøling Bærekraftige energiløsninger til bruk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler www.ctc.no ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes WWW.ctc.no Kapittel 1 Hvordan forbrennes veden i de forskjellige brennkammertypene: Over,

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK Polar FT7 Brukerveiledning NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

Bruksanvisning HotSpot

Bruksanvisning HotSpot Bruksanvisning HotSpot Innhold Sikkerhet/feilsøking... 3 Varmeelementets sikring (High limit switch)... 3 Trykkvakt (Pressure switch)... 3 Termostat (Control thermostat)... 3 Kontrollpanelet... 4 Utvendig

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+ Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKSJONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Installasjons- og driftsinstruksjoner Norsk (NO) Norsk (NO) Installasjons- og driftsinstruksjoner Oversettelse av den originale engelske versjonen. INNHOLD

Detaljer