MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI"

Transkript

1 Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning B

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Brukte symboler Forkortelser Instruksjon Fabrikantens forpliktelser Installatørens forpliktelser Brukerens forpliktelser Godkjennelser Se sikkerhetsforskrifter og anbefalinger Sikkerhetsinstruksjoner Anbefalinger Beskrivelse Driftsprinsipper Gass/luft innstillinger Forbrenning Produksjon av varme og varmtvann Hoveddeler Kontrollpanel Beskrivelse av tastene Beskrivelse av display Navigere i menyene Bruk Oppstart av gasskjelen Avlesning av målte verdier Endring av innstillingene Innstilling av set-punkt temperaturer Valg av driftsmodus prioritering av varmtvanns produksjon Innstilling av kontrast og lysnivå på displayet Instill tid og dato Velge en timer program Kundetilpasset program /01/ B

3 Innholdsfortegnelse 4.4 Utsjalting av anlegget Frostsikring Kontroll og vedlikehold Generell henvisning Periodisk sjekk Fylling av anlegget Utlufting av varmeanlegget Nedtapping av anlegget Feilsøking Anti-jagende drift Meldinger (Kode type Bxx eller Mxx) Feil (Kode type Lxx eller Dxx) Tekniske data Tekniske data Energibesparelse Energisparende råd Anbefalinger Garanti Instruksjon Garantibetingelser /01/ B

4 3 11/01/ B

5 MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 1. Innledning 1 Innledning 1.1 Brukte symboler I denne brukerveiledningen blir det brukt forskjellige grader for fare, for derved å trekke oppmerksomheten til spesielle forhold. Vi ønsker med dette å hjelpe brukeren til å unngå ethvert problem og sikre at varmepumpen arbeider på en korrekt måte.. FARE Opplysning om en fare, som kan føre til alvorlig personskade. ADVARSEL Opplysning om en fare sok kan føre til lettere personskader. VIS AKTSOMHET Fare for materielle skader. Henvisning til en viktig opplysning. ¼ Henviser til andre veiledninger eller andre sider i denne veiledningen. 1.2 Forkortelser 4 3CE: Kollektiv kanal for balansert forbrenning 4 DHW: Varmt tappevann 4 Profiloppsett: Oppsett av profiler for styring av ulike driftsscenarier 4 Hi: Nedre brennverdi 4 Hs:Øvre brennverdi 4 IOBL: Dataoverføringsbus for bygningsautomasjon / SD-anlegg 4 PPS: Polyproylen, ikke antennelig 4 PCU: Primary Control Unit - PCB for styring av brenner 4 PSU: Parameter Storage Unit - Parameter lager for PCBs PCU og SU 4 SCU: Secondary Control Unit - kontroll panel PCB 4 SU: Safety Unit - Sikkerhets PCP (kretskort) 4 3VV: 3-veis ventil 11/01/ B 4

6 1. Innledning MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 1.3 Instruksjon Fabrikantens forpliktelser Produktene er produsert i henhold til normkravene for produktet. De leveres derform med [ merke og all relevant dokumentasjon. Det tas forbehold om tekniske endringer. Som fabrikant kan vi i følgende tilfeller ikke bli holdt ansvarlige: 4 Dersom brukerveiledning ikke følges. 4 Intet eller utilstrekkelig vedlikehold av apparatet. 4 Dersom installasjonsmanual for produktet ikke følges Installatørens forpliktelser Installatøren er ansvarlig for installasjonen og første oppstart av anlegget. Installatøren må respektere følgende instuksjon: 4 Alle anvisningene i den brukerveiledningen som følger med apparatet må bli lest og bli fulgt. 4 Montering ifølge gjeldende forskrifter og normer. 4 Gjennomfør første oppstart og gjør nødvendig etterkontroll. 4 Forklare brukeren hvorledes anlegget funksjonerer og betjenes. 4 Hvis en vedlikehold er nødvendig, advar brukeren av plikten til å kontrollere apparatet og holde den i god stand. 4 Utlevere alle brukerveiledningene til brukeren Brukerens forpliktelser For å sikre optimal drift av enheten, må følgende kriterier oppfylles.: 4 Alle anvisningene i den brukerveiledningen som følger med apparatet må bli lest og bli fulgt. 4 Bruk kvalifisert fagpersonell til å utføre installasjon og oppstart av tanken. 4 La installatøren sette deg godt inn i bruk og vedlikehold av anlegget. 4 Har obligatorisk sjekk og service blitt utført. 4 Brukerveiledningene må oppbevares i god stand på et sikkert sted i nærheten av enheten. Denne enheten er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) som ikke har erfaring eller kunnskap, med mindre de har en person som er ansvarlig for deres sikkerhet, og har veiledning og instruksjon om bruk av enheten /01/ B

7 MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 1. Innledning 1.4 Godkjennelser EG-Produkt-ID-Nummer PIN 0063BT3444 NOx klassifisering 5 (EN 297 pr A3, EN 656) Tilkoplingstype Skorstein: B 23, B 33 Balansert tilluft-avgassystem: C 13, C 33, C 43, C 53, C 63, C 83, C 93 11/01/ B 6

8 2. Se sikkerhetsforskrifter og anbefalinger MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 2 Se sikkerhetsforskrifter og anbefalinger 2.1 Sikkerhetsinstruksjoner FARE Hvis du lukter gass: 1. Bruk ingen åpen flamme, røyk ikke, bruk ingen elektriske brytere eller sjaltere (dørklokker, lys, motorer, heis osv.). 2. Steng for gasstilførselen. 3. Åpne vinduene. 4. Forlat hurtigst alle lokalene. 5. Ring installatøren. FARE Ved røykutvikling: 1. Sjalt kjelen ut. 2. Åpne vinduene. 3. Forlat hurtigst alle lokalene. 4. Ring installatøren. ADVARSEL Alt etter hvordan kjelen er innstilt: 4 Temperaturen i røykgassledningen kan overstige 60 C. 4 Temperaturen i varmeelementene kan bli opp til 85 C. 4 Varmtvannets temperatur kan bli opp til 65 C. 2.2 Anbefalinger VIS AKTSOMHET Kjelen må gjennomgå regelmessig vedlikehold: 4 For fullstendig sikker og optimal drift, må kjelen ha regelmessig service av en godkjent installatør. ADVARSEL Bare kvalfisert personell er autorisert til å arbeide på anlegget og installasjonen. 4 Regelmessig kontroll av systemtrykk (minimum trykk 0,8 bar, anbefalt trykk mellom 1,5 og 2 bar). 7 11/01/ B

9 MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 2. Se sikkerhetsforskrifter og anbefalinger 4 Det må alltid være mulig å komme til kjelen. 4 Ingen påklistrete lapper eller typeskilt må fjernes eller bli tildekket. Klisterlapper og typeskilt må i hele tankens levetid være godt lesbare. 4 For å sikre følgende funksjoner bør kjelen om mulig ikke bli sjaltet ut, men bli sjaltet over til sommer- eller frostdrift: - Rengjør pumpen - Frostsikring 11/01/ B 8

10 3. Beskrivelse MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 3 Beskrivelse 3.1 Driftsprinsipper Gass/luft innstillinger Kjelens mantel er også en beholder for forbrenningsluften. Luft suges inn av viften og gass sprøytes inn i miksekammeret av luftviften. Turtallet på viften styres av innstillingsparametre, varmebehovet og temperaturer måles av temperaturfølere. Gass og luft blandes i miksekammeret. Gass/luft forholdet sikrer at mengden gass og luft justeres i forhold til hverandre. Dette gir en optimal forbrenning for hele effektområdet. Gass/luft blandingen mates inn i brenneren på toppen av varmeveksleren/brennkammeret Forbrenning Brenneren varmer opp vannet som sirkulerer i varmeveksleren. Ved en returtemperatur lavere enn 55 C vil røykgassene kjøles ned til en temperatur under duggpunktet/kondenseringspunktet. Dette gir en kondensering av vanndampen som er i røykgassen. Varmen som frigis i denne kondenseringsprosessen overføres også til varmeanlegget gjennom varmeveksleren. Den nedkjølte røykgassen blåses ut av røykstussen. Kondensatet som dannes dreneres via en vannlås Produksjon av varme og varmtvann På kjeler med varme og direkte tappevannsproduksjon har kjelen en integrert varmeveksler som varmer tappevannet. En 3-veis soneventil fører energien inn i varmesystemet eller til plateveksleren. En føler registrerer at varm tappevann brukes. Dette signalet sendes tiul styrepanelet, som så snur 3-veis ventilen til tappevannsposisjonen og trinner sirkulasjonspumpen. 3-veis ventilen er fjærbelastet, men bruker kun strøm når den skifter posisjon. Det varme vannet varmer tappevannet i plateveksleren. I comfort modus vil kjelen sikre re-varming av varmtvannet i plateveksleren i perioder uten tappevannsforbruk. Kalkavsetninger holdes ute av plateveksleren av det selvrensende vannfilteret (renser seg selv hver 76 timer). 9 11/01/ B

11 MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 3. Beskrivelse 3.2 Hoveddeler T C 1 Røykgass stuss 2 Bekledning/luft boks 3 Stuss for måling av røykgassen 4 Blanderør 5 Turvannsstuss 6 Lydemper for luftinntak 7 Boks for kretskort 8 Sammensatt gassventil enhet 9 Hydroblokk tur 10 Sikkerhetsventilens avløp 11 Vannlås 12 Kontrollpanel 13 Sirkulasjonspumpe 14 Hydroblokk retur 15 Platevarmeveksler (Varmtvanns krets) (Bare modeller med varmtvanns produksjon) 16 3-veis ventil 17 Kondensvann skål 18 Vifte 19 Varmeveksler (Varmekrets) 20 Ekspansjonstank 21 Tennelektrode 22 Luftinntak 11/01/ B 10

12 3. Beskrivelse MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 3.3 Kontrollpanel Beskrivelse av tastene A A A B bar AUTO C STD D E F A B C D E F Temperatur inntastingstasten (varme, tappevann, svømmebasseng) Tast for valg av driftsmodus Tast for overstyring av varmtvanns produksjon Tast for å få tilgang til installatør-parametre Taster der funksjonen varierer avhengig av når tastene benyttes Vrideknapp: 4 Vri vrideknappen for å rulle gjennom menyene eller endre en parameter 4 Trykk vrideknappen inn for å gå inn i et menyvalg, eller bekrefte en parameter 11 11/01/ B

13 Beskrivelse av display Tastefunksjoner > Tilgang til de ulike menyene ( Brukes for å rulle gjennom menyene ' MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 3. Beskrivelse Brukes til å rulle gjennom parametre bar AUTO STD C A? Symbolet vises når hjelpeinformasjon er tilgjengelig f STD b Brukes for å vise kurven på valgt parameter Reset av tidsprogrammene Valg av komfort modus eller valg av dagene som skal programmeres v Valg av redusert modus eller bortfall av dagene som skal programmeres j Tilbake til foregående nivå ESC Tilbake til foregående nivå uten å lagre endringer t Manuell reset Kjelens pådrag C A Hele symbolet blinker: Brenneren starter, men flammen er ikke observert enda bar Deler av symbolet blinker: Effekt øker AUTO STD C A Stabilt symbol: Effektnivået er oppnådd C A C A C B Deler av symbolet blinker: Effekt synker 11/01/ B 12

14 Driftsmodus p b Sommer modus: Varmeanlegget er av. Varmtvann blir fortsatt produsert Vinter modus: varme og varmtvanns produklsjon fungerer bar AUTO STD C B AUTO Operasjon i automatisk modus i henhold til tidsurprogrammet x Dagdrift: Symbolet vises når en DAG overstyrer (komfort) er aktivert bar AUTO 3. Beskrivelse MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI STD C B m 4 Blinkende symbol: Midlertidig overstyring 4 Stabilt symbol: Permanent overstyring Nattdrift: Symbolet vises når en NATT overstyrer (redusert) er aktivert 4 Blinkende symbol: Midlertidig overstyring 4 Stabilt symbol: Permanent overstyring g Ferie modus: Symbolet vises når en FERIE overstyrer (frost beskyttelse) er aktivert 4 Blinkende symbol: Ferie modus programmert 4 Stabilt symbol: Ferie modus aktiv m Hånddrift Trykk i anlegget bar Trykkindikator: Symbolet vises når en trykksensor er tilkoblet bar AUTO STD C A l 4 Blinkende symbol: Vanntrykket/Driftstrykket er for lavt 4 Stabilt symbol: Vanntrykket/driftstrykket er tilfredsstillende Driftstrykk 4 R : 0,9-1,1 bar 4 E : 1,2-1,5 bar 4 Z : 1,6-1,9 bar 4 A : 2,0-2,3 bar 4 l : > 2,4 bar 13 11/01/ B

15 MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 3. Beskrivelse Overstyring/prioritering av tappevannsproduksjon En stolpe vises når DHW overstyring er aktivert: 4 Blinkende stolpe: Midlertidig overstyring 4 Fast stolpe: Permanent overstyring bar AUTO STD C A Annen informasjon r w Symbolet vises når tappevannsproduksjon pågår Ventil indikator: Symbolet vises når en 3-veis ventil (soneventil) er tilkoblet bar 4 x : 3-veis ventilen åpen AUTO STD C B M 4 c : 3-veis ventilen lukket Symbolet vises når pumpen er i drift Navn på kretsen som parameter vises for Navigere i menyene 1. For å bla i menyene - vri på vrideknappen. 2. For å gå inn på menypunktet, trykk inn vrideknappen. For å gå tilbake til forrige visning, trykk på tast j. 3. For å bla blant parametre, vri på vrideknappen. 4. For å endre på en parameter, trykk inn vrideknappen. For å gå tilbake til forrige visning, trykk på tast j. 5. For å endre innstilling på parameteren, vri på vrideknappen. 6. For å bekrefte, trykk på vrideknappen. For å annulere, trykk bryter h. 7. For å gå tilbake til hovedvisningen, trykk tasten j 2 ganger. Det er mulig å benytte ( og ' tastene i stedet for vrideknappen. 11/01/ B 14

16 4. Bruk MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 4 Bruk 4.1 Oppstart av gasskjelen 1. Kontroller vanntrykket i installasjonen som vises på kontrollpanelets manometer. Hvis vanntrykket er lavere enn 0,8 bar, må vann etterfylles. Om nødvendig, etterfyll vannstanden i varmesystemet (anbefalt hydraulisk trykk mellom 1,5 og 2,0 bar). ¼ Se avsnitt: "Fylling av anlegget", side Åpne gassventilen på kjelen. 3. Skru på kjelen ved å bruke av/på knappen. C B bar LANGUE FRANCAIS Français - Deutsch - English - 1 Italiano - Espanol - Nederlands 2 - Pycck - Polski - Türk STD 4. Første gang kjelen startes vil #SPRÅK menyen vises. Velg ønsket språk ved å vri på vrideknappen. 5. For å bekrefte, trykk på vrideknappen. Kjelen vil begynne en automatisk utluftingssyklus som varer ca. 3 minutter, og som blir gjentatt hver gang strømtilførselen har vært avbrutt. Hvis det er et problem vil en feilmelding vises på skjermen. C C 4.2 Avlesning av målte verdier De ulike verdiene som måles av kjelen vises i #MEASURES menyen. 1. For tilgang til brukernivå: Trykk tasten >. 2. Velg menyen #MEASURES. 4 Vri vrideknappen for å rulle gjennom menyene eller endre en parameter. 4 Trykk vrideknappen inn for å gå inn i et menyvalg, eller bekrefte en parameter. ¼ For en detaljert forklaring av menyen, se kapittel: "Navigere i menyene", side /01/ B

17 MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 4. Bruk Brukernivå - #MEASURES meny Parameter Beskrivelse Type OUTSIDE TEMP. Kjeletemperatur C ROOMTEMP. A (1) Romtemperatur på krets A C ROOMTEMP. B (1) Romtemperatur på krets B C ROOMTEMP. C (1) Romtemperatur på krets C C BOILER TEMP. Vanntemperatur i kjelen C PRESSURE Driftstrykket i installasjonen bar WATER TEMP. (1) Temperatur i berederen C INST DWH TEMP. (1) Direkte tappevannstemperatur C STOR.TANK.TEMP (1) Temperatur i akkumulatortank C DCW TEMPERATURE Temperatur på kaldt vann inn C SWIMMING P.T.B (1) Temperatur på svømmebasseng på krets B C SWIMMING P.T.C (1) Temperatur på svømmebasseng på krets C C OUTLET TEMP. B (1) Turtemperatur på krets B C OUTLET TEMP. C (1) Turtemperatur på krets C C SYSTEM TEMP. (1) Turtemperatur for kaskadeløsninger C T.DHW BOTTOM (1) Temperatur i bunnen av bereder C TEMP.TANK AUX (1) Temperatur i andre bereder tilkoblet AUX kretsen C DHW A TEMP. (1) Temperatur i den andre berederen tilkoblet til krets A C BACK TEMP Returtemperatur til kjelen C WIND SPEED Viftens turtall O/min POWER Avgitt effekt på kjelen (øyeblikksbilde) (0%: Brenner av eller minimumseffekt) % CURRENT (µa) Ionisasjon strømstyrke µa NB IMPULS. RUNTIME Antall starter på brenner (ikke mulig å re-starte) Måleren økes med 8 for hver 8 oppstarter Antall driftstimer (ikke mulig å re-starte) Måleren økes med 2 for hver 2 timer IN 0-10V (1) Spenning ved tilførsel 0-10 V V SEQUENCE CTRL Styresystem sekvens Software kontrollnummer (1) Parameteret vises kun for de opsjoner, kretser eller følere som faktisk er tilkoblet. h 11/01/ B 16

18 4. Bruk MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 4.3 Endring av innstillingene Innstilling av set-punkt temperaturer For å stille inn varme, tappevann og svømmebassengtemperaturer, gjør følgende: MODE 1. Trykk tasten C. 2. For å bla blant parametre, vri på vrideknappen. 3. For å endre på en parameter, trykk inn vrideknappen. For å gå tilbake til forrige visning, trykk på tast j. 4. For å endre innstilling på parameteren, vri på vrideknappen. 5. For å bekrefte, trykk på vrideknappen. For å annulere, trykk bryter h. C A Meny C Parameter Justerings område Beskrivelse Fabrikk instilling DAY TEMP. A 5 til 30 C Ønsket romtemperatur i komfortperiode på krets A 20 C NIGHT TEMP. A 5 til 30 C Ønsket romtemperatur i reduserte perioder (nattsenking) på krets A DAY TEMP. B (1) 5 til 30 C Ønsket romtemperatur i komfortperiode på krets B 20 C NIGHT TEMP. B (1) 5 til 30 C Ønsket romtemperatur i reduserte perioder (nattsenking) på krets B DAY TEMP. C (1) 5 til 30 C Ønsket romtemperatur i komfortperiode på krets C 20 C NIGHT TEMP. C (1) 5 til 30 C WATER TEMP. (1) MCA 15 - MCA 25: 10 til 80 C MCA 25/28 MI : 40 til 65 C Ønsket romtemperatur i reduserte perioder (nattsenking) på krets C 16 C 16 C 16 C Ønsket temperatur på tappevannskretsen 55 C TEMP.TANK AUX (1) 10 til 80 C Ønsket temperatur på tappevann på aux kretsen 55 C DHW A TEMP. (1) 10 til 80 C Ønsket tappevannstemperatur på krets A 55 C SWIMMING P.T.B (1) 5 til 39 C Ønsket temperatur på svømmebasseng B 20 C SWIMMING P.T.C (1) 5 til 39 C Ønsket temperatur på svømmebasseng C 20 C (1) Parameteret vises kun for de opsjoner, kretser eller følere som faktisk er tilkoblet /01/ B

19 MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 4. Bruk Valg av driftsmodus MODE For å velge en driftsmodus, gjør følgende: 1. Trykk tasten MODE. 2. For å bla blant parametre, vri på vrideknappen. 3. For å endre på en parameter, trykk inn vrideknappen. For å gå tilbake til forrige visning, trykk på tast j. 4. For å endre innstilling på parameteren, vri på vrideknappen. 5. For å bekrefte, trykk på vrideknappen. For å annulere, trykk bryter h. C A Meny MODE Parameter Justerings område Beskrivelse Fabrikk instilling AUTOMATIQUE Komfortperiodene bestemmes av tidsprogrammet. DAY 7/7, xx:xx Komformodus tvinges inntil indikert tidspunkt, eller alltid (7/7). Nåtid + 1 time NIGHT 7/7, xx:xx Redusert modus (nattsenking) tvinges inntil indikert tidspunkt eller alltid (7/7). HOLIDAYS 7/7, 1 til 365 Antifrost modus er aktiv på alle kjelekretser. Antall feriedager: xx varme AV: xx:xx (1) SUMMER MANUEL Restarter: xx:xx (1) Varmeanlegget er av. Varmtvann blir fortsatt produsert. Kjelen kjører i forhold til innstilte set-punkter. Alle pumpene er i drift. Mulighet for å sette driftstemperatur ved hjelp av vrideknappen. FORCE AUTO YES / NO Overstyring av driftsmodus er aktivert på fjernkontrollen (opsjon). For å tvinge alle kretser til å kjøre på AUTOMATIQUE modus, velg YES. (1) Start og stoppdagene og antall dager kalkuleres i forhold til hverandre. Nåtid + 1 time Dagens dato + 1 dag 11/01/ B 18

20 4. Bruk MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI prioritering av varmtvanns produksjon MODE For å tvinge tappevannsproduksjon, gjør følgende: 1. Trykk tasten r. 2. For å bla blant parametre, vri på vrideknappen. 3. For å endre på en parameter, trykk inn vrideknappen. For å gå tilbake til forrige visning, trykk på tast j. 4. For å endre innstilling på parameteren, vri på vrideknappen. 5. For å bekrefte, trykk på vrideknappen. For å annulere, trykk bryter h. C A Meny r Parameter Beskrivelse Fabrikk instilling AUTOMATIQUE Driftsmodus for tappevannet (comfort eller redusert) bestemmes av timer programmet. COMFORT Comfort modus for tappevannet er tvunget frem til tiden indikert eller hele tiden (7/7). Nåtid + 1 time Innstilling av kontrast og lysnivå på displayet 1. For tilgang til brukernivå: Trykk tasten >. 2. Velg menyen #SETTING. 4 Vri vrideknappen for å rulle gjennom menyene eller endre en parameter. 4 Trykk vrideknappen inn for å gå inn i et menyvalg, eller bekrefte en parameter. ¼ For en detaljert forklaring av menyen, se kapittel: "Navigere i menyene", side For å sette følgende parametre: Brukernivå - Meny #SETTING Parameter Justerings område Beskrivelse Fabrikk instilling Kunde instilling CONTRAST DISP. Justering av kontrast på displayet. BACK LIGHT COMFORT Skjermen er belyst kontinuerling på dagtid. ECO ECO Sjermen er belyst i 2 minutter når det panelet betjenes Instill tid og dato 1. For tilgang til brukernivå: Trykk tasten > /01/ B

21 MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 4. Bruk 2. Velg menyen #TIME.DAY. 4 Vri vrideknappen for å rulle gjennom menyene eller endre en parameter. 4 Trykk vrideknappen inn for å gå inn i et menyvalg, eller bekrefte en parameter. ¼ For en detaljert forklaring av menyen, se kapittel: "Navigere i menyene", side For å sette følgende parametre: Brukernivå - Meny #TIME.DAY Parameter Justerings område Beskrivelse Fabrikk instilling Kunde instilling HOURS 0 til 23 Time innstilling MINUTE 0 til 59 Minutt innstilling DAY Mandag til Søndag Innstilling av ukedag DATE 1 til 31 Dato innstilling MONTH Januar til desember Måned innstilling YEAR 2008 til 2099 År innstilling SUM. TIME: AUTO Automatisk omsjalting til sommertid siste søndag i mars og til vintertid siste søndag i oktober. MANU For land hvor sommertidomsjaltingen skjer på andre datoer, eller hvor sommertid ikke blir brukt. AUTO Velge en timer program 1. For tilgang til brukernivå: Trykk tasten >. 2. Velg menyen #CHOICE TIME PROG.. 4 Vri vrideknappen for å rulle gjennom menyene eller endre en parameter. 4 Trykk vrideknappen inn for å gå inn i et menyvalg, eller bekrefte en parameter. ¼ For en detaljert forklaring av menyen, se kapittel: "Navigere i menyene", side For å velge ønsket parameter. Brukernivå - Meny #CHOICE TIME PROG. Parameter Justerings område Beskrivelse CURRENT PROG.A P1 / P2 / P3 / P4 Comfort programmet aktivert (Krets A) CURRENT PROG.B P1 / P2 / P3 / P4 Comfort programmet aktivert (Krets B) CURRENT PROG.C P1 / P2 / P3 / P4 Comfort programmet aktivert (Krets C) 4. Tilordne ønsket timer programm (P1 til P4) til ønsket krets med vrideknappen. 11/01/ B 20

22 4. Bruk MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Kundetilpasset program 1. For tilgang til brukernivå: Trykk tasten >. 2. Velg menyen #TIME PROGRAM. 4 Vri vrideknappen for å rulle gjennom menyene eller endre en parameter. 4 Trykk vrideknappen inn for å gå inn i et menyvalg, eller bekrefte en parameter. ¼ For en detaljert forklaring av menyen, se kapittel: "Navigere i menyene", side For å velge ønsket parameter. Brukernivå - Meny #TIME PROGRAM Parameter Tidsplan Beskrivelse TIME PROG.A TIME PROG.B TIME PROG.C TIME PROG.DHW TIME PROG.AUX PROG P2 A PROG P3 A PROG P4 A PROG P2 B PROG P3 B PROG P4 B PROG P2 C PROG P3 C PROG P4 C Tidsprogram for krets A Tidsprogram for krets B Tidsprogram for krets C Tidsprogram for tappevannskrets Tidsprogram for aux kretsen 4. For å velge et tidsprogram for justering. 5. For å velge dager som programmet skal virke for: Vri vrideknappet til venstre inntil du når ønsket dag. For å bekrefte, trykk på vrideknappen. 6. b : Valg av dag Trykk b / v inntil symbolet b vises. Vri vrideknappen til høyre for å velge dagen(e) ønsket. v : Kansellering av valgte dager Trykk b / v inntil symbolet v vises. Vri vrideknappet til høyre for å ta bort dag(er). 7. Når dagene er valgt til programmet, trykk inn vrideknappen for å bekrefte. 8. For å definere tidsperiodene for comformodus og redusert modus (nattsenking): Vri den roterende knappen til venster intil 0:00 vises. Den første delen av grafikken blinker. 9. b : Valg av komfort drift Trykk b / v inntil symbolet b vises. For å velge et komforttidsrom, snu roterende knappen til høyre. v : Valg redusert modus Trykk b / v inntil symbolet v vises. For å velge redusert tidsrom, snu roterende knappen til høyre. 10.Når tidene for comfort modus har blitt valgt, trykk inn vrideknappen for å bekrefte /01/ B

23 MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 4. Bruk Brukernivå - Meny #TIME PROGRAM Dag Dagtemperatur periode / Bereder program: P1 TIME PROG.A Mandag 6:00 til 22:00 Tirsdag 6:00 til 22:00 Onsdag 6:00 til 22:00 Torsdag 6:00 til 22:00 Fredag 6:00 til 22:00 Lørdag 6:00 til 22:00 Søndag 6:00 til 22:00 TIME PROG.B Mandag 6:00 til 22:00 Tirsdag 6:00 til 22:00 Onsdag 6:00 til 22:00 Torsdag 6:00 til 22:00 Fredag 6:00 til 22:00 Lørdag 6:00 til 22:00 Søndag 6:00 til 22:00 TIME PROG.C Mandag 6:00 til 22:00 TIME PROG.DHW TIME PROG.AUX Tirsdag 6:00 til 22:00 Onsdag 6:00 til 22:00 Torsdag 6:00 til 22:00 Fredag 6:00 til 22:00 Lørdag 6:00 til 22:00 Søndag 6:00 til 22:00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag P2 P3 P4 4.4 Utsjalting av anlegget VIS AKTSOMHET Ikke skru av kjelen. Hvis varmeanlegget ikke skal benyttes i en lengre periode anbefaler vi at HOLIDAYS modus aktiveres. 11/01/ B 22

24 4. Bruk MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 4.5 Frostsikring Når temperaturen på kjelen faller for mye vil det innebyggede beskyttelsessystemet starte kjelen. Denne beskyttelsen gjør følgende: 4 Hvis anleggstemperaturen er under 7 C startes sirkulasjonspumpen. 4 Hvis anleggstemperaturen er under 4 C startes kjelen. 4 Hvis anleggstemperaturen er høyere enn 10 C vil kjelen slås av igjen og sirkulasjonspumpen fortsetter en kortere periode. VIS AKTSOMHET 4 Antifrost beskyttelsen virker ikke dersom kjelen er slått av. 4 Det innebyggede antifrost systemet beskytter kun kjelen, ikke anlegget i helhet. For å beskytte anlegget, sett kjelen i HOLIDAYS modus (feriemodus). HOLIDAYS modusen beskytter: 4 Anlegget hvis utetemperaturen synker til under 3 C (fabrikkinnstilling). 4 Rommet hvis en fjernstyring er tilsluttet og romtemperaturen synker til under 6 C (fabrikkinnstilling). 4 Varmtvannsberederen, hvis temperaturen i berederen synker til under 4 C (vannet blir da igjen oppvarmet til 10 C). For å konfigurere feriemodusen: ¼ Se avsnitt: "Valg av driftsmodus", side /01/ B

25 MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 5. Kontroll og vedlikehold 5 Kontroll og vedlikehold 5.1 Generell henvisning Kjelen krever ikke masse vedlikehold. Likevel anbefaler vi at kjelen inspiseres og etterses av en servicetekniker regelmessig. 4 Vedlikehold og rengjøring av kjelen må utføres minst en gang i året, og da av en autorisert fagmann. 4 Har røykgassrørene blitt feid (minst en gang i året eller mer, avhengig av regelverk i ditt hjemland). VIS AKTSOMHET 4 Vedlikehold må utføres av kvalifisert personell. 4 Vi anbefaler å ha servicekontrakt. 4 Det må bare brukes originale reservedeler. Kjelen vil vise en melding når vedlikehold er påkrevd. 1. Når meldingen REVISION vises, press? for å vise installatørens telefonnummer. 2. Kontakt montør. 3. Har obligatorisk sjekk og service blitt utført. 5.2 Periodisk sjekk 4 Sjekk vanntrykket i systemet. Hvis vanntrykket er lavere enn 0,8 bar, må vann etterfylles. Om nødvendig, etterfyll vannstanden i varmesystemet (anbefalt hydraulisk trykk mellom 1,5 og 2,0 bar). ¼ Se avsnitt: "Fylling av anlegget", side Utfør en visuell kontroll om det skulle være utettheter i vannførende deler. T B 11/01/ B 24

26 Kontroll og vedlikehold MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 4 Radiatorventilene må åpnes og stenges flere ganger i året (derved blir det hindret at de setter seg fast). 4 Rengjør de ytre flatene på kjelen med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel. 1 2 VIS AKTSOMHET 4 T B Bare kvalifisert personale er autorisert til å rengjøre innsiden av kjelen. 5.3 Fylling av anlegget 1. Kontroller vanntrykket i installasjonen som vises på kontrollpanelets manometer. Hvis vanntrykket er lavere enn 0,8 bar, må vann etterfylles. Om nødvendig, etterfyll vannstanden i varmesystemet (anbefalt hydraulisk trykk mellom 1,5 og 2,0 bar). 2. Ventilene på alle radiatorene som er tilsluttet varmesystemet må åpnes T B 3. Sett turtemperaturen så lavt som mulig. 4. Temperaturen i sentralvarmesystemet må ha falt til under 40 C, og radiatorene må føles kalde før det kan etterfylles vann. T A 5. Åpne kaltvann- og turløpventilene. T A 25 11/01/ B

27 3 MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 5. Kontroll og vedlikehold 6. Åpne systemskillerens ventiler. 2 1 T A 7. Steng systemskilleren når manometeret viser et trykk på 2 bar. 2 bar 1 2 Når en etterfyller anlegget vil man også tilføre luft til anlegget. Lufting av anlegget. Etter at en har luftet anlegget kan det hende at trykket i anlegget har sunket under minimumsnivå. Kontroller driftstrykket i varmeanlegget. Hvis vanntrykket er lavere enn 0,8 bar, må vann etterfylles. 8. Etter å ha fylt anlegget, skru kjelen på. T A For å opprettholde et passende vanntrykk, er det som regel tilstrekkelig å etterfylle og utlufte anlegget 2 gang i året. Hvis du må fylle anlegget ofte med vann, kontakt servicepersonell. 5.4 Utlufting av varmeanlegget Det er nødvendig å lufte ut all luft som måtte befinne seg i berederen, vannledningene eller armaturen, for derved å unngå støy fra innesluttet luft, som har samlet seg under oppvarmingen. For å gjøre dette, gjør følgende: 1. Ventilene på alle radiatorene som er tilsluttet varmesystemet må åpnes T B 2. Sett turtemperaturen så høyt som mulig. 3. Vent til radiatorene er blitt varme. T A 4. Sjalt ut sentralvarmen. 11/01/ B 26

28 5. Kontroll og vedlikehold MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI 5. Vent ca. 10 minutter inntil radiatorene er kalde. T A 6. Luft radiatorene. Start med gulvarmen i de laveste etasjene T A 7. Utluftingsventilen åpnes med den medleverte utluftingsnøkkelen mens det holdes en klut foran utløpet. T A 27 11/01/ B

HPI. Luft/vann varmepumpe. AWHP MIT-IN isystem. Bruksanvisning

HPI. Luft/vann varmepumpe. AWHP MIT-IN isystem. Bruksanvisning HPI NO Luft/vann varmepumpe AWHP MIT-IN isystem Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Innledning...4. Brukte symboler...4.. Symboler som blir brukt i instruksen...4.. Symboler som blir brukt på utstyret...4.

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Kontrollpanel DIEMATIC-m3

Kontrollpanel DIEMATIC-m3 GT 330 - GT 430 - GT 530 Kontrollpanel DIEMATIC-m3 Kontrollpanel - Kolli MD1 Sideplassert kontrollpanel - Kolli MD138 Norsk 17/01/07 Teknisk instruksjon Innholdsfortegnelse 1 Brukte symboler.........................................................................3

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat.

Brukerveiledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat. Brukerveiledning DEVIreg 550 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Frostbeskyttelse.........

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Drifts og vedlikeholdsinstruks

Drifts og vedlikeholdsinstruks Drifts og vedlikeholdsinstruks for varmeanlegg med gulvvarmesentral av type Delta fra Varmetema AS Vertikal Horisontal Ljøstadveien 30, 2335 Stange post@varmetema.no +47 62799090 Innholdsfortegnelse Innhold

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

CVM 2 reguleringssystem

CVM 2 reguleringssystem DEFINING THESETPOINT Type dokument Utgivelsesdato Revisjonsdato Dokument nr. Delkapittel Aggregattype Skrevet av Revisjonsnr. Side DRIFTSINSTRUKS CVM 2 Climaveneta tk 01 1 av 6 DRIFTSINSTRUKS 1. STYREPANEL

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat.

Brukerveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. Brukerveiledning DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Øk/senk foretrukket

Detaljer

Norge. Innovens Pro. Veggkjele for gass MCA 45-65 - 90-115. Installasjons og vedlikeholdsveiledning 300024761-001-A

Norge. Innovens Pro. Veggkjele for gass MCA 45-65 - 90-115. Installasjons og vedlikeholdsveiledning 300024761-001-A Innovens Pro Norge NO Veggkjele for gass MCA 45-65 - 90-5 Installasjons og vedlikeholdsveiledning 3000476-00-A EG samsvarserklæring Enheten er i samsvar med standard typen beskrevet i EG samsvarserklæring.

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

SIKKERHETSINSTRUKSJONER 2 VIKTIG! Før arbeidet starter bør du lese denne bruksanvisningen nøye, og sørge for at alle instruksjoner som finnes der blir forstått og fulgt. - Termostaten bør monteres, drives og vedlikeholdes av

Detaljer

Roth Touchline Brukerveiledning

Roth Touchline Brukerveiledning Roth Touchline Brukerveiledning Living full of energy 1/8 30 V TB 30V 30V Touchline, hurtigveiledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består av 1-3 kontrolleneheter og et antall romtermostater. Kontrollenheten

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE Fjernvarmen leveres fra Trondheim Energiverk og holder ca. 60 grader inn til husene men i hovednettet er det over 100 grader. Før fjernvarmen føres

Detaljer

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Installasjons og vedlikeholdsveiledning 3000464-00-0 EG samsvarserklæring Enheten er i samsvar med standard typen beskrevet i EG samsvarserklæring.

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart touch elektronisk panel med modulering ved faste hastigheter Denne kontrollen regulerer romtemperaturen helt uten eksterne givere, i fire viftehastigheter

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL Brukermanual Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill deg mulighetene mulighetene Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

1. Generelle anbefalinger Uponor Control System Oversikt over systemet Bruke ditt anlegg Termostat...

1. Generelle anbefalinger Uponor Control System Oversikt over systemet Bruke ditt anlegg Termostat... OPERATION_MANUAL_R3-2A.mif Page 3 Mercredi, 4. mars 2007 :22 Innhold. Generelle anbefalinger... 4 2. Uponor Control System... 5 2. Oversikt over systemet... 5 2.2 Bruke ditt anlegg... 6 3. Termostat...

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN. Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R410A. Pub.??.????.???.?

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN. Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R410A. Pub.??.????.???.? TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R0A BRUKER MANUAL Pub.??.????.???.? SAMMENDRAG - Installasjonssted................................... - Elektrisk krav.................................

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Brukermanual AHU-400 BR

Brukermanual AHU-400 BR Brukermanual AHU-400 BR For å kunne åpne frontluken finner du en nøkkel for låsene i esken sammen med følgende dokumenter og braketter. Oppbevar denne nøkkelen på et sted så den er ute av rekkevidde for

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Dokument: Brukermanual

Dokument: Brukermanual Side 29 av 38 Brukermanual 14. Display og panel på AC3000 14.1 Display AC3000 display består av 4 linjer. Hver av linjene beskriver ulik informasjon avhengig av program type. Dette vil fremgå i hvert kapitel

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter....

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller 2. Navn og beskrivelse 1. Start/Stopp knapp Trykk for start og trykk igjen

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL OBS Sørg for at det ikke er noen brennbare materialer foran peisen når fjernkontrollen styrer peisen. Hvis termostat kjører opp varmen, kan dette skje uten at du er til

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning Bestillingsnr.: 1073 00 1 Programmere/spørre 2 Stille inn aktuelt klokkeslett 3 Stille inn ukedag 4 Visning av ukedag (1 = ma, 2 = ti.. 7 = sø) 5 Markør t for visning av ukedag 6 Visning av timer 7 Display

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer