«Essayisten par excellence»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Essayisten par excellence»"

Transkript

1 «Essayisten par excellence» Date : 11/02/2015 Nils Kjær in memoriam. Tidligere publisert i Vagant 3/2007. Nils Kjær ( ) utga i sitt korte liv seks essaysamlinger, mens den syvende og siste ble publisert etter hans død av Ronald Fangen. Til sammen utgjør dette 109 essays. 77 av hans essays ble trykt opp i Samlede Skrifter, som utkom mens Kjær ennå var i live. I 1949 utga Gyldendal en antologi med epistler der antallet var skåret ned til 52. Like etter 2. verdenskrig valgte man å gjøre Kjær stueren ved å utelate essayene med anti-semittisme og hyllest av Mussolini fra Sidste Epistler. 1 / 18

2 Nils Kjær tegnet av Henrik Lund. Fra omslaget til Episler (Gyldendal, 1949). Kjærs debutbok Essays (1895) var slett ingen salgssuksess, unntatt noen steder på landsbygda: De religiøse bøndene leste tittelen som «Esajas». Det som kom i bokform var imidlertid bare en brøkdel av det Kjær publiserte. I sin doktorgradsavhandling om Kjær bygger Harald Noreng på 700 registrerte avisinnlegg og tidsskriftartikler fra Nils Kjærs penn, men innrømmer at det kan finnes flere enn han klarte å oppspore. Kjær skrev også fem skuespill og tre noveller, men var først og fremst journalist. Han begynte sin karriere i Dagbladet og Kringsjaa på 1890-tallet, og arbeidet dernest en årrekke i Verdens Gang. Fra 1909 til 1920 var han kritiker i Aftenposten. Sine siste beryktede artikler skrev han i Tidens Tegn I Erling Nielsens antologi Norsk skrivekunst er Kjær representert med hele fire essays, mer enn noen annen norsk forfatter. Utvalget består av «Vinterland» fra Smaa Epistler (1908), «Vestlandsreise» fra Nye Epistler (1912), og endelig «Jomfruland» og «Den sidste cigaret» fra Svundne Somre (1920). I Carl Fredrik Engelstads Norske Essays har bare «Jomfruland» kommet med. Til gjengjeld er Kjær den eneste som ved siden av Wergeland og Bjørnson er representert både som essayist og med et portrett skrevet av andre. Engelstad tok med Ronald Fangens «Minde-Tale» over Nils Kjær. I den tredje norske essayantologien, Leif Longums Med Gullpenn, valgte han to andre essays av Kjær enn sine forgjengere, nemlig «Mennesket» fra Smaa Epistler og Kjærs satire over historisk-biografisk litteraturforskning i «Schillers Svigermor» fra Svundne Somre. Engelstad hevdet at et «essay kan i dag være omtrent hva som helst, fra et prosadikt til en litterær analyse, med mellomstadier som reisebrever eller det flanerende kåseri». Med utgangspunkt i dette sitatet innrømte Longum at det skulle «i og for seg ikke være noe i veien for å kalle det meste av det vi har tatt med for essays». Men han ønsket seg enda større frihet enn selv et helt åpent essaybegrep kunne gi; ingen «enkel merkelapp» var dekkende for hele utvalget. Longum delte tekstene i tre hovedkategorier: Portrettene fikk tittelen «Mennesker», mens Nils Kjær ble plassert under overskriften «Opplevelser og refleksjoner». Den siste kategorien kalte Longum «Meninger»: Forfatteren tar klare standpunkter, og er ofte poengtert og polemisk. I forordet til sin antologi hevder Erling Nielsen at Nils Kjær er [ ] essayisten par excellence, kresen i sin smag og med det mest melodiøse foredrag som er hørt på disse breddegrader. Han var ingen ven af «udviklingen», men i modsætning til andre kulturpessimister med en svaghed for profetskrudet fremtræder han som en smilende satyr og lader sin elskværdige skepsis glide ind i poetiske sommerbilleder, vinteren var han, højst unorsk, på krigsfod med. Det er en prosakunst der kan hensætte en i en let og fin rus, men også gøre en trist til mode, for den udgør sidste kapitel i den dansk-norske stilepoke. Georg Johannesen oppfattet dette som en estetisering av essaysjangeren, en konsentrasjon om stilen og elegansen på bekostning av innholdet. Nielsen tenderer mot estetisisme når han 2 / 18

3 sier: «Mig forekommer det, at hvor skrivekunsten er af høj rang, spiller temaet en underordnet rolle.» Erling Nilsen mangler et samlende grep om hva et essay er. Han sier at essayet kan handle om hva som helst, men felles for de essayene han har valgt ut er at de handler om det norske. Han skulle presentere norsk essayistikk for dansker: Boken kom samtidig ut i Danmark, og Nielsen var selv danske. Samtidig ga han ut en antologi med dansk essayistikk. Nielsen har ingen dyptgående tanker om essayet som kommunikasjonsform, over dets innhold, eller over forholdet mellom form og innhold. Det er den språklige elegansen han verdsetter, og han har da også kalt begge essayantologiene sine for skrivekunst. Etter at de øvrige ingrediensene i essayet er vasket vekk, stinker det parfymerte språket desto sterkere. Mot Nielsens, Engelstads og Longums utvanning av essaybegrepet, sto Georg Johannesen og hans elever for en tilsvarende sterk innsnevring. Både Longum og Johannesen arbeidet ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, og konflikten mellom dem ble både faglig og personlig. Her skal jeg begrense meg til å undersøke ett av stridstemaene i den norske debatten: Er det norske essayet ofte et meningsessay, slik Longum påsto, eller bør det være undersøkende og drøftende, prosessuelt og dialogisk, slik Georg Johannesen og hans elever hevdet? Johannesen-skolen sto bak det som fortsatt er den eneste boken om essaysjangeren på norsk, Essayet i Norge. Her oversatte man den tyske essayteoretikeren Gerhard Haas forskjellige kjennetegn på essayet: Det er 1) ofte assosiativt oppbygd, med en slentrende fremstilling (topos: spasertur), der det er rom for omveier og digresjoner, 2) essayet har samtalekarakter, en dialogisk struktur, 3) det er prosessuelt og kommer ikke frem til noe endelig mål, 4) det har en åpen form, er uferdig og fragmentarisk 5) og gir uttrykk for et tvisyn eller en dialektisk forståelse av verden, 6) det velger perspektiv på en subjektiv måte, 7) foretar eksperimenter, 8) er usystematisk og 9) uttrykker en skeptisk modenhet, 10) lek og frihet, 11) det er kritisk og 12) arbeider med formidlinger, essayet omformer det som allerede er formet. Disse karakteristikkene betonte det åpne, søkende og udogmatiske ved essayisten. Haas understrekte at «linjebundne, dogmatiske essay er umoglege» og at essayistikken falmer bort «i dei dogmatisk innestengde sosialistiske landa». Leif Longum påpekte mot dette at en viktig tradisjon i Norge er det såkalte meningsessayet, og at Georg Johannesens egen praksis som essayist sto i motstrid til Haas kritierier: Både Arnulf Øverland og Johannesen er «ekstremt monologiske». Denne typen essayistikk fremsetter bastante påstander på en autoritær måte uten belegg, og er både demagogisk og usaklig: «Hvis essayets viktigste kjennetegn er en kritisk åpenhet, en mangel på bastante påstander og en innbydelse til dialog med leseren, ja, så må mange av Georg Johannesens tekster falle utenfor essay-begrepet og heller kalles noe annet.» Begge disse perspektivene på essayet, enten utprøvende og dialogisk eller dogmatisk og autoritært, blir for snevre. Jeg har tidligere skissert hvordan en essayist som Nils Kjær kan sies å være både dogmatisk og dialogisk. Det ene utelukker på ingen måte det andre. Ved å velge hukommelsen som tema, skal jeg gå opp noen av grensene mellom det dogmatiske og det dialogiske i Kjærs essayistikk. Hukommelsen er en betingelse for å skrive essays, men kan også misbrukes. Kierkegaard fremholdt at å erindre besto i å glemme det uvesentlige. Wim Runar Leite hos Fløgstad sto for 3 / 18

4 den motsatte ytterlighet; han husket for mye. Både detaljfiksering og luftige generaliseringer svekker essayet. Adorno påstår at det kreves hell og lykke for å skrive et godt essay. Det finnes ingen metode som garanterer at en husker de riktige tingene. Denne manglende kontrollen over hukommelsen er både en ressurs og et problem for essayisten. Plutselig kan han oppdage et skattkammer i seg selv han ikke visste var der, glemte opplevelser og erfaringer kan kombineres på uventede måter og skape et vellykket essay. På den annen side er det ikke sikkert at det alltid er så mange gullkorn å finne i erindringens gruveganger. Essayisten Helge Krog fokuserte på erindringsevnen gjennom en geologisk metafor: I hukommelsen presses våre erfaringer sammen i sedimentære lag. De endrer seg med alderen, og forandringen er utenfor vår kontroll. «I lykkelige fall kan vi kanskje foreta boringer ned gjennom sjiktene i oss selv og finne lagret materiale, som vi kanskje ikke visste om engang, men som siden sist har fått en ny kvalitet og en overraskende verdi». Glemselen består i at det liv vi har levd «sammenpakkes under tyngden av senere mengder av liv, og blir til geologiske lag i vår personlighet, sjikt på sjikt». Essayisten kan nå foreta boringer i disse lagene på jakt etter skjulte skatter. Jakten kan fortone seg som en slags oljeleting i sjelen: Essayistikk blir prøveboring. Men vi må ha mot for å finne de skjulte skattene. Bare hvis vi ikke pynter på oss selv og bruker glemselen som et forfalskningsmiddel, er den til gagn. Glemselen blir da en filtreringsmekanisme og et konserveringsmiddel, og skattene fra dypet i oss selv fungerer som holdepunkter og «kanskje utgangspunkter». Men ikke utgangspunkter for selvmedlidenhet og trøst. Selv om Johannesen beundret Helge Krog, og også skrev et essay om ham, er det én ting man ikke finner noe om når man leser Georg Johannesens essays om essayet, nemlig hukommelsen. For ham er essayistens hukommelse i høyden en kollektiv hukommelse «om en endeløs arv av tidligere og ubrukte innsikter eller kunnskaper». Han siterer med irritasjon Erling Nielsens påstand i innledningen til Norsk skrivekunst om at Kjærs prosakunst «kan hensætte en i en let og fin rus». Men han ignorerer at denne karakteristikken er et sitat fra Nils Kjærs essay «Den sidste cigaret». Her lanserer Kjær en essayteori ved å sette forholdet mellom nytelsesmidler og næringsmidler på hodet: Men det er i virkeligheden yderst faa nydelsesmidler som ikke er uundværlige, mens det samme langt fra kan siges om næringsmidlerne. Brød kan erstattes med poteter, og kjød med fisk det er forsaavidt næsten det samme, hva vi fører i os, bare det er mad i en eller anden form. Men med kaffe, tobak, vin forholder det sig som med litteratur og kunst. Det er kvaliteten, der gjør udslaget, og det ene verk kan ikke erstatte det andet. Om jeg læser en tale af Gunnar Knudsen, beruser den mig ikke, men en side norsk prosa kan hensætte min hjerne i en let og fin og uforglemmelig rus. En potet vil aldrig kunne erstatte et glas vin. 4 / 18

5 Det kan virke paradoksalt at Kjær omtaler rusen som «uforglemmelig». Er ikke rusen utslettelsen av individualiteten, den dionysiske livsbejaende glemsel som den unge Nietzsche snakket om? Kjær skrev et Nietzsche-påvirket essay i 1904 med tittelen «Dionysisk Livsanskuelse» med utgangspunkt i Vilhelm Andersens bok Bacchustoget i Norden. Når Dionysos feirer sin gjenkomst i sinnet, «triumferer Evigheden over Tiden og smelter Livsfølelserne i en Syntese, hvor Smerten ikke er Glæden fremmed, men hvor Stemningerne fremmaner hverandre med uendelig Energi». Men i «Den sidste cigaret» snakker Kjær om ruseffekten av essayet, han bruker et glass vin som en metafor på opplevelsen av en side norsk prosa. Og det skal atskillige glass til før hukommelsen forsvinner helt i det dionysiske mørke. Rusen bør i denne sammenheng ikke tolkes i retning av en uforpliktende estetisisme. Kjær beskriver rusopplevelsen han fikk av Brødrene Karamasov slik: Det var første gang i mit liv jeg læste og læste uden afladelse, blændet, overvældet, i en rus og en feber af spændt forundring og i et utydelig vildrede mellem glæde og gru, en tilstand af svimmelhed som over en afgrund.. Dette verket har han vendt tilbake til flere ganger, og den samme stemningen kom igjen. I motsetning til de fleste bøker som en gang gjorde inntrykk, var ikke gjentagelsen en skuffelse. Dostojevskijs roman klarte han ikke å lese seg forbi. Derfor er den uforglemmelig. Georg Johannesen siterer Kjær via Erling Nielsen og overser følgelig forbindelsen mellom rus og hukommelse i Kjærs essayistikk. Andre steder hevder Johannesen hvis jeg ikke minnes feil at retorikk består i «å lage setninger som huskes». Han betoner erindringens betydning for publikums resepsjon. Memoria i den antikke retorikken var derimot en husketeknikk for å reprodusere eller fremføre talen uten manuskript. Den essayistiske hukommelsen er verken spesielt knyttet til reproduksjon eller resepsjon, men til produksjon. Essayistens inventio består ikke i å finne allerede gitte argumentasjonssteder, men i å finne dem opp gjennom idémyldring (brainstorming), ved hjelp av en assosiativ kombinasjon av ideer. Wittgenstein sier et sted i Philosophische Untersuchungen (1953) at en vanlig grunn til tankefeil er at man bare ernærer sin tenkning med én type eksempler. Essayisten trenger en våken, alltid beredt assosiasjonsevne for å kunne gjøre noe ut av små opplevelser og se ting fra forskjellige perspektiver. Men ingen essayist unngår å gjenta sine yndlingstemaer: til tross for sine friske krumspring, fryses noen standpunkter fast og blir til ideologi. I Svundne Somre vektlegger Kjær erindringsevnens farer og fortrinn. For det første er det klart at den nå 50 år gamle Kjær må være på vakt overfor sentimental mimring: Husker du den gang anno dazumal? Denne typen erindring er faktisk utgangspunktet for Kjærs essay om Gunnar 5 / 18

6 Heiberg. Han begynner med å skildre en fest de unge arrangerte for Ibsen på Grand i 1898: «Gunnar Heiberg skulde holde festtalen. Ak, hvor levende man begynder at erindre i min alder. Mine øyne dugges, naar jeg tænker paa den syttiaarige digters entré.» (105) Kjær henfaller til erindringen nærmest mot sin vilje, den blir en last. Men minnet om festen for Ibsen for over tyve år siden er likevel utgangspunktet for essayet: «Siden jeg engang er henfaldt til den bedrøvelige manér at erindre, saa erindrer jeg, at det den nævnte aften var en dame, som sagde til Ibsen: Kjære hr. doktor, sytti aar er jo ingen alder for en herre!» (107) Deretter anvender han sentensen på Heiberg. «Oprigtig talt er heller ikke seksti aar nogen alder, specielt for en herre.» ( ) Dette er slapp essayistikk: Kjær minnes en halvdårlig formulering for så å anvende den enda mer fantasiløst enn i situasjonen han tok den fra. Men etter hvileskjæret, sparker han energisk fra igjen med en generalisering som får sjargongen til å sprekke: «Ingen alder er nogen alder. Vi er alle døde fra det øieblik ungdommens stjerne falmer paa vor himmel.» Han gjenga altså klisjeen om at «X antall år er ingen alder» for å kritisere den. Kjær skriver om Brødrene Karamasov at Dostojevskij antagelig har hatt en formulering fra Hugo i minnet: I Histoire d un crime citerer Victor Hugo en ytring af sig selv i en natlig samtale med Jerome Bonaparte under decemberstatskupet i 1851: Jeg vilde ikke dræbe et barn for at frelse et folk. Bonaparte innvender: Cato vilde gjøre det. Og Hugo siger: Men Jesus vilde ikke. Jeg skulde tro, at ytringens uforlignelige epigrammatiske prægnans har bevaret den i den russiske digters erindring. (121) Poengtert formuleringskunst styrker hukommelsen. Men språklig slapphet, som hos statsminister Gunnar Knudsen, svekker den: «Hvis jeg ikke er feil underrettet, har han aldrig foruden sine dumheder sagt noget, som nogen husker.» (72) Erfaringen kan få en egen kvalitet i kraft av alderen. Men alderen svekker også evnen til å formulere erfaringer; «det er dem, som husker, at de har været udmærkede i sin Ungdom eller glemmer, at de har været det modsatte og af sine Erindringer eller Forglemmelser skraber Moral sammen for de Yngre». Essayisten må vokte seg for preseniliteten til en universitetsansatt som har testet AFP-positivt lenge før fylte 62. En annen fallgruve er at minnene tar makten, som hos Medeas amme i Evripides tragedie: Hun kommer ud over paladsets trappe rystet og forfærdet over sin herskerindes vilde veklager derindenfor. Som gammel kvinde taler hun med sig selv om sine bekymringer og onde anelser, erindrer høit, Gud ved for hvilken gang, de forbigangne ulykker, og fortabt i sine minder glemmer hun sig selv, saa hun endog sætter sig i Medeas stol, hva 6 / 18

7 hun som slavinde i mindre oprørt sindstilstand vel vilde vogtet sig for. ( ) Her nærmer minnene seg den sene Ibsens gjengangere, erindringene blir spøkelser som stjeler makten fra subjektet, det er «fortabt i sine minder». Når minnene blir gjengangere, er de langt fra å være det Helge Krog kalte «holdepunkter, kanskje utgangspunkter» for essayet. Erindringene blir i stedet tvangstanker som klamrer seg til essayisten. I novellen «Nederst paa Skraaplanet» i Det evige Savn (1907) tar hovedpersonen inn på et mindre respektabelt hotell i Paris som heter Hotel des Souvenirs agréables, de gode minners hotell. Her havner bankfunksjonær Nedenes på rangel med noen landsmenn, og presenterer seg med falskt navn, Ness. Han treffer en Otto Ryving som filosoferer over hva som er viktigst i livet: Af Arbejde blir Menneskene træede i Næverne, af Kultur i Hjernen. De glemmer alle, hvad det egentlig gælder. Ja, hvad gælder det til syvende og sist? afbrød Nedenes. Det er det, vi ikke vêd, det er det, vi endelig ikke maa vide paa en Prik. Men vi maa bare ikke glemme, at det er noget, det gælder. Vor Sjæl maa fortælle os det, som en susende Skog fortæller. Vi må aldri glemme det vi ikke vet hva er, vi må aldri glemme det vi ikke kan huske. Kunststykket er like vanskelig som å følge Gunnar Reiss-Andersens oppfordring i den lille svisken «Til hjertene» (1926): «Glem aldri henne du aldri møtte». Problemene med å ikke glemme det man aldri har opplevd, forsvinner imidlertid raskt når man erindrer at det man ikke skal glemme nettopp er lengselen, savnet, ønsket eller begjæret: Det man ikke har. Nedenes er derimot på flukt fra et eller annet, vi får aldri vite hva, men det antydes at han kan ha begått underslag. Han fortrenger sin fortid aktivt og vil ikke minnes. Det er som om novellen skildrer et vrengebilde av essayistens liv på en ensom øy, med en ensomhet og minner som er langt fra behagelige. Tristessen på erindringshotellet står i motsetning til Nedenes følelse på begynnelsen av novellen. Når han sitter på bussen med «en Fornemmelse af tryg og glad Selvforlatthed», kommer de produktive erindringene: Dette besindige Befordringsmiddel, tænkte han, er indrettet efter Urfædrens Hastighedsfordringer til deres Oksespand. Det rumler med Erindringer fra Civilisationens Barndom. Derfor taales det bare i London og i Paris, hvor det endnu er nok af 7 / 18

8 atavistiske Mennesketyper til at elske det af Lediggængere og Drømmere og Revolutionære. I sine store Øjeblikke, tænkte han videre, anvendes det til Barrikader Befordringsmiddelet tjener altsaa til at standse Færdselen. Det er Omnibussens store Paradoks. Fanden det er jo Stof til en Artikel. Eller til et essay! Erindringene fremstår her som objektive, som historie. I andre situasjoner er det naturen essayisten Kjær besjeler med minnene. Men like etter denne episoden synes Nedenes å dra kjensel på noen i en drosje. Han dukker for ikke å bli gjenkjent, men det viser seg å være falsk alarm. Nedenes blir likevel så opprørt at han går av bussen og forviller seg til en del av byen «tabt for Døgnets Liv og henvist Ensomhed og Minder». Oppholdet på Hotel des Souvenirs agréables er ubehagelig, «den forfærdelige Ensomhed à tre Francs Natten». Kjær brukte sine siste år på å polemisere både mot demokratiet og bolsjevismen, samtidig som han svermet for Mussolini. Demokratiforakten i skuespillet Det lykkelige valg gjorde stykket populært blant nazistene, som Harald Noreng har vist. I Svundne Somre snakker Kjær om demokrati som «alles lighed under forsimplingens lov». (188) Også i Den sidste cigaret kommer den nærmest obligatoriske kritikken av Gunnar Knudsen, fordi statsministeren skriver tekster som ikke gir rusopplevelse. Dessuten har Kjær kunnet iaktta ministeriet Knudsen på Theatercaféen etter statsråd, og da ble det inntatt kaffe og smørbrød. Kjær mener ministeriet burde bestilt en halv bayer. Han vil ha litt «fanfareklang i bestillingen og ikke bestandig denne døderhultske demokratisme». (60) Sammenhengen mellom å drikke bayer og å skrive tekster som setter leseren i rus er langt fra opplagt: Man kan drikke mye øl og samtidig være en langt dårligere skribent enn avholdsfolkene, en mulighet Kjær later til å overse. Kanskje det er omvendt? Uansett blir ikke dette undersøkt, her er Kjær dogmatisk. Han opererer med en enkel sortering av verden i det gode og det onde, basert på to tilstivnede assosiasjonsrekker: Det onde = rusfrihet = «Vinterlandet» = norsk puritanisme = demokratisme = samnorsk = Gunnar Knudsen = bolsjevisme. Det gode = Mussolini = rus = sommer og varme = riksmål = «lyksaligheten». Dette er Kjær på sitt verste, han reproduserer bare fiendebilder og forbenede assosiasjoner. Til tross for et til dels fastfrosset verdensbilde, klarer han også å skape bevegelse og nye idéforbindelser. I analysen av essaysjangeren gjelder det følgelig å holde to tanker i hodet samtidig. Det går dårlig hvis man bare har én hjernecelle til rådighet. Vi trenger imidlertid ikke å velge mellom en forståelse av essayet som enten dogmatiskautoritært eller åpent, søkende og dialogisk. Viktigere enn å polarisere debatten er det å gå opp grensene for denne motsigelsen: På hvilke punkter er essayisten dogmatisk og hvor han er dialogisk eller kritisk? Jo mindre utprøvende essayisten er, jo mindre risiko løper han. På slutten preges Kjærs essayistikk av ideologisk oppgulp, han blir et mikrofonstativ for tidens antisemittisme: «Det universelle jødeherredømme har som bekjendt forlængst tat pusten fra det saakaldt frie aandsliv i alle land. [ ] Under jødisk førerskap er ogsaa vort intellektuelle liv forfalsket og forfusket.» 8 / 18

9 Som en kontrast til ideologiske fiendebilder, kunne man nevne en iakttakelse Kjær gjør om Hjalmar Ekdal i Vildanden: Han er den typisk forkjælede mandsperson. Hans udtryksform blomstrer derfor af adjektiver. Om stilen er hele mennesket, faar staa hen, men den forkjælede føler sig bestandig forfrossen og belægges med gaasehud overfor det nøgne substantiv. Han kaster et forsonende plag over det. Ibsen har moret sig med at lade fotografen drapere alt, han rører ved Hjalmar Ekdal siger aldrig gamlingen, men omvekslende den graahærdede eller den hvidhaarede olding. Hvor smukt og følsomt det dirrer! (140) Denne teorien om forholdet mellom adjektivbruk og psykologi er en uholdbar generalisering: Både i innhold og form anvender Kjær her en essayistisk brutalitet som ikke så lett kan forbindes med essayet som forsøk, undersøkelse og eksperiment. Essayisten skjærer alle over én kam og trekker vidtgående slutninger ut fra et syltynt materiale. Slik fremstår ofte den treffende, men tilsynelatende dogmatiske karakteristikk i Nils Kjærs essays. Selv om leseren ikke får være med på tankeprosessen, kan det likevel ligge mye prøving og overveielse bak slike formuleringer. Essayistens evne til treffende karakteristikker, til å henge bjella på katten, kommer ikke med i Haas 12 sjangertrekk for essayet. I sin debutbok Essays fra 1895, dynger Kjær selv adjektivene på hverandre. Han snakker om «det rasende Hastværks rygende, stønnende Verden» og sammenligner Poe med Emerson: «I Modsætning til dennes harmoniske, objektive Rolighed er han [Poe] en lidenskabelig oprørt, subjektiv, fremforalt fantasirig Sjæl.» I sitt kritiske univers opererer Kjær med en adjektivspekket motsetning mellom «den velbefæstede og gasoplyste Virkelighed» og «den intensive Uendelighedsfølelse» som utgangspunkt for mange av essayene. Kritikken av Hjalmar Ekdal er derfor også en selvkritikk og uttrykker en erfaring Kjær har gjort som skribent. Håndskrevne manuskripter etterlot Kjær få av, men Egil Eiken Johnsen, som har undersøkt dem, forteller hvordan Kjær arbeidet: «I en setning som følgende: Erindringer om paatrængende Tiggere og kjæltringagtige Fremmedførere, er begge adjektivene strøket.» Adjektivet står her i negativ forbindelse med erindringen, derfor sløyfes det. Adjektivet kan sementere en gjenstand, bekrefte en fordom, stabilisere en oppfatning. Hvis adjektivet har festet seg som et epitet til en sak eller person, er den avgjort på forhånd. På sitt beste fant Kjær derfor uvanlige kombinasjoner. «Ofte er det ikke adjektivene, sett isolert, som er overraskende, men det er forbindelsen adjektiv substantiv som utgjør det nye og iøynefallende.» I epistelen «Til Firenze» skriver Kjær at lukten av byen har «den Ældens Sødme, den hengjemte Liflighed, som bedre end selve Gjensynet med de fortrolige Ting kribler i Minderne». Egil Eiken Johnsen påpeker treffende at disse uttrykkene «er vel bedre skikket til å krible i minderne enn til å krible i nesen». Skildringen er assosiativ, men lite sanselig presis. Naturligvis 9 / 18

10 trengs også hukommelse for å beskrive en sansning eksakt, men hukommelsen kommer inn i bildet på en annen måte i sammenligningen, når noe minner om noe annet. Sansningen setter i gang en tankeprosess, slik at oppmerksomheten vendes bort fra det som var utgangspunktet. Eiken Johnsen nevner at personbeskrivelsene hos Kjær mer er assosiative enn konkrete, han er stort sett uinteressert i detaljer. Av og til brukes de som pars pro toto, enkelttrekk representerer helheten. Når denne teknikken kombineres med en gjennomgående besjeling av naturen, kan de upresise personbeskrivelsene gli over i en antropomorf natur. Kjær skaper naturen gjennom de trekk han ønsker å projisere inn i den, og på sitt verste reproduserer han ideologiske sjablonger. Denne strukturen ligger godt til rette for usaklig nedvurdering av andre kombinert med polemikk i naturallegorisk form. I «Jomfruland» blir albueskjellene således en naturallegori på den sittende regjering: Men albueskjællene er uanfegtelige; der de sad, der sidder de, paa trods af vind og vove. Hvis der føres noget tankeliv i den bløde masse under deres haarde skal, maa det være koncentreret i den fixe idé, at de er uafsættelige (47-48) Kjær hevdet at «Ingen Videnskab vil kunne forklare, at Naturen virker paa os som Symbol», men etter Paul de Man måtte han vel heller sagt allegori. Han benytter en didaktisk form der naturen illustrerer sannheter han allerede har bestemt seg for. Andre ganger er han mer søkende: Det er forbausende, hvor faa kundskaber man klarer sig med i en moden alder. Ens barndoms videbegjær fik sit første knæk i skolen, ens ungdoms planløse erhvervelse samledes aldrig til nogen formue, og ud over livets eftermiddag gaar det endelig op for en, at man fremdeles staar foran den begyndelse til al visdom, at man ikke véd nogetsomhelst. Men imidlertid tørster man ikke længer efter viden, man finder sig til rette i mangfoldigheden som en liden ubegribelighed indesluttet i den store, et x blant en utallighed af ubekjendte. (42-43) Kjær inntar her en sokratisk positur, essayisten tematiserer sin egen mangel, sin egen ikkeviten. Det er utgangspunktet: Han vil finne ut noe han ikke vet. Den klassiske retorikken systematiserte teknikker for å overbevise andre om det taleren allerede visste. Dette atskiller retorikken fra essayistikken som filosofisk sjanger. Så kan man spørre: Hvor mye risiko ligger det i å ikke vite noe? Kjær har forsonet seg med sin ikke-viten, og han sier også at han ikke lenger tørster etter viten. Det ville ikke Sokrates sagt. Kjærs essays styres ikke av noen desperat jakt på kunnskap. Men da blir vel essayet mer en smaksprøve på eget verdensbilde enn et uttrykk for jakten på ny kunnskap? Både betydningen «smaksprøve» og prøve i 10 / 18

11 betydningen «forsøk», «eksperiment», er inneholdt i de betydninger verbet «essayer» kunne ha i Frankrike på Montaignes tid. Man kunne mistenke Kjær for bare å gi smaksprøver på seg selv, å velte sin egen personlighet over på leseren fordi han synes den er så deilig og lærd og klok. Ønsker han egentlig å overprøve noe som helst, å finne ut noe han ikke kunne fra før? Nils Kjær gir stadig nye smaksprøver på ideologien sin, objektet for kritikken er den samme prügelknaben enten han heter Andersen, Knudsen, Sjøli, jødene, en sur bonde eller et lemen på Finse stasjon på Bergensbanen: Kritikkens objekt er ofte en stråmann skapt av monomani. I den grad Kjær gir smaksprøver på seg selv, så pakker han det samme budskapet inn på mange forskjellige måter. Essayet «Den siste cigaret» er det eneste i Svundne Somre hvor minnet kan sies å være hovedtemaet, men som vi har sett, berøres det også i mange av de andre essayene. «Den sidste cigaret» hadde opprinnelig tittelen «Hundedagsepistel», og ble publisert sommeren Noreng mener at den opprinnelige tittelen er bedre, «da det også henspiller på det hundeliv som Kjær syntes han måtte døye under krig og rasjonering i et venstrestyrt land». Sigaretten er tvetydig ved at den både gir en slags kontemplativ ro, en ubekymret fritidstilværelse («å slappe av med en røyk», «røykepause»), samtidig som den er et slående symbol på den moderne rastløshet. Sigaretten er en svært ny oppfinnelse, flere tobakkshistorikere hevder at sigarettens popularitet i Europa stammer fra Krimkrigen ( ). I Nils Kjær levetid økte sigarettproduksjonen enormt: I 1870 ble det i USA laget mindre enn 14 millioner sigaretter om året, mens produksjonen i 1924 var steget til 81 milliarder. Det norske forbruket ble nesten tredoblet i løpet av 1. verdenskrig. Som et tankeeksperiment kunne man forestille seg at det var mulig å skaffe seg en oversikt over alt som var skrevet om tobakk frem til Deretter kunne man undersøke hvilke veier Kjær valgte å gå, og hva han unngikk. Men selv en doktorgradsavhandling ville ikke makte en slik oppgave bare på tysk kom det ut 2236 publikasjoner om tobakk i tidsrommet , sikkert halvparten av dem før Kjær skrev sitt essay om sigaretten. Her står man overfor et generelt idéhistorisk metodeproblem, nemlig at de kontekstene som kan være relevante for tolkningen er vanskelig å avgrense og i prinsippet går mot uendelig. Essayistens metode er annerledes: Han forsyner seg av forskjellige elementer fra forskjellige kontekster og setter dem sammen på en ny måte. Samme år som Kjær opprinnelig publiserte sigarett-essayet, kom det bøker om tobakk både i Sverige og Danmark. Det er påfallende at Nils Kjær unnlater å gi noen referanser til tobakkens plass i skjønnlitteraturen, for eksempel til Baudelaire eller Kipling, som begge har skrevet kjente dikt om røyking. I stedet tenker Kjær ut fra litterære referanser som bare indirekte kan knyttes til sigarettrøyking. Slik klarer han å løfte problematikken om sigaretten opp på et filosofisk nivå som angår forholdet mellom livet og døden, natur og kultur, og ikke minst lykken, begjæret og betingelsene for å skrive. Essayet om den siste sigarett er også Kjærs siste, avgjørende ord som essayist: Ingen av hans posthumt publiserte essays kommer opp mot dette. Med sigaretten som tema kombinerer han på en ny måte problemer som alltid har opptatt ham. 11 / 18

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

Inger Beate Haga. Herlig sentimental? Om sentimentalitetsbegrepet i Tore Renbergs Charlotte Isabel Hansen og i anmeldelser av romanen

Inger Beate Haga. Herlig sentimental? Om sentimentalitetsbegrepet i Tore Renbergs Charlotte Isabel Hansen og i anmeldelser av romanen Inger Beate Haga Herlig sentimental? Om sentimentalitetsbegrepet i Tore Renbergs Charlotte Isabel Hansen og i anmeldelser av romanen Masteroppgave i kunstkritikk og kulturformidling Våren 2011 Institutt

Detaljer

SANDEMOSIANA SKRIFTER FRA AKSEL SANDEMOSE SELSKABET

SANDEMOSIANA SKRIFTER FRA AKSEL SANDEMOSE SELSKABET SANDEMOSIANA SKRIFTER FRA AKSEL SANDEMOSE SELSKABET 5 2013 SANDEMOSIANA Skrifter fra Aksel Sandemose Selskabet No. 5, 2. marts 2013 Udgiver: Aksel Sandemose Selskabet, Nykøbing Mors Redaktion: Bent Dupont

Detaljer

Livet, kunsten, troen om billedkunstens betydning for de franske forfatterne Marcel Proust (1871 1922) og Paul Claudel (1868 1955).

Livet, kunsten, troen om billedkunstens betydning for de franske forfatterne Marcel Proust (1871 1922) og Paul Claudel (1868 1955). Livet, kunsten, troen om billedkunstens betydning for de franske forfatterne Marcel Proust (1871 1922) og Paul Claudel (1868 1955). Foredrag ved Truls Winther, Nordberg Menighet 26 mars 2011. I. Kjære

Detaljer

Forestillingen om heksesabatten

Forestillingen om heksesabatten Carlo Ginzburg, Trygve Riiser Gundersen På historiens nattside Carlo Ginzburg i samtale med Trygve Riiser Gundersen Det høres ut som noe fra en skikkelig suspekt historisk roman: Våren 1321, i påskeuka,

Detaljer

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Helge Svare Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Under følger et utdrag av boka Den gode samtalen som ble utgitt på Pax Forlag første gang i 2006, og som pocketbok i 2008. Vil du kjøpe boka, er den

Detaljer

Frodos vei. Gjenkjennelige motiver fra Ringenes Herre. Rigmor Haugen Jensen

Frodos vei. Gjenkjennelige motiver fra Ringenes Herre. Rigmor Haugen Jensen Rigmor Haugen Jensen Frodos vei Gjenkjennelige motiver fra Ringenes Herre Mange har som jeg et sted i sin bevissthet, innredet akkurat som Tolkiens «Middle-earth»: Det er befolket av stridbare dverger,

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

Essay om Endring /An essay about change

Essay om Endring /An essay about change Essay om Endring /An essay about change Sammendrag Essayet er en tilnærming til fenomenet endring, slik det kan forstås som en naturlig og meningsfull hendelse som oppstår når mennesker møtes. Utgangspunktet

Detaljer

Hektet på falsk kjærlighet

Hektet på falsk kjærlighet Hektet på falsk kjærlighet Liv Køltzows roman «Hvem har ditt ansikt» belyst gjennom begrepet Det falske selvet Tina Skog Hovedoppgave ved Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Våren 2013 Sammendrag

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

Nær døden opplevelser

Nær døden opplevelser Kommentar: Denne artikkelen ble ferdig skrevet i oktober 1995. For det meste er det utdrag fra bøker som omhandler nær døden opplevelser. Historiene til de som har hatt disse opplevelsene har jeg latt

Detaljer

I arbeidets verden. - om enkeltindivid og samfunn i Per Pettersons Ut og stjæle hester. av Øyvind Egeland

I arbeidets verden. - om enkeltindivid og samfunn i Per Pettersons Ut og stjæle hester. av Øyvind Egeland I arbeidets verden - om enkeltindivid og samfunn i Per Pettersons Ut og stjæle hester av Øyvind Egeland Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap 2006 høst UiO 1 2 Innhold Arbeidet en begynnelse Språk

Detaljer

Fridtjof Nansens forhold til naturen. En analyse av Frilufts-liv. Blade af dagboken. Lene Samuelsen

Fridtjof Nansens forhold til naturen. En analyse av Frilufts-liv. Blade af dagboken. Lene Samuelsen Fridtjof Nansens forhold til naturen. En analyse av Frilufts-liv. Blade af dagboken Lene Samuelsen Masteroppgave i nordisk litteratur NOR-3910 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Om tid. Innledning. Handlingenes tid. 1. Handlingstid og klokketid Forhistorie (syklisk tid) Klokketiden. Axel Bojer

Om tid. Innledning. Handlingenes tid. 1. Handlingstid og klokketid Forhistorie (syklisk tid) Klokketiden. Axel Bojer Axel Bojer Om tid Innledning «Det finnes en stor og likevel helt offentlig hemmelighet. Alle mennesker har del i den, alle vet om den, men de færreste skjenker den noen gang en tanke. Folk flest tar den

Detaljer

NYTT NORSK KIRKE BLAD

NYTT NORSK KIRKE BLAD KJør DeBAtt! B B RETURADRESSE Det praktisk-teologiske seminar Postboks 1075 Blindern 0316 Oslo NYTT BLAD Dette er en oppfordring til alle om å delta i NNKs debattforum slik at det mangfoldige spekteret

Detaljer

Av Byron Katie med Stephen Mitchell

Av Byron Katie med Stephen Mitchell Et utdrag fra Elsk det som er Fire spørsmål som kan forandre livet ditt Av Byron Katie med Stephen Mitchell «Ingen andre enn deg selv kan gi deg frihet. Denne lille boken vil vise deg hvordan.» Byron Katie

Detaljer

MEDDELELSER TIL SKOLENS MEDARBEIDERE

MEDDELELSER TIL SKOLENS MEDARBEIDERE MEDDELELSER TIL SKOLENS MEDARBEIDERE Nr. 51 April 2014 UTGITT AV STEINERSKOLEFORBUNDET Redaktør: Henrik Thaulow Forslag til studiearbeid til konferansens tema: 3 Kunnskap og etikk, fra læreplanens generelle

Detaljer

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no SAMTALER MED LIVET 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no Innhold Innledning... 1 Besøk av Livet... 2 Fornuften... 5 Illusjoner... 8 Nuet... 11 Frykt... 15 Egoet... 19 Speilet...

Detaljer

REISENS PEDAGOGIKK. En håndbok om skoleturer og studiereiser: Planlegging, gjennomføring, oppfølging. Geir Ertzgaard og Odd Haddal (red.

REISENS PEDAGOGIKK. En håndbok om skoleturer og studiereiser: Planlegging, gjennomføring, oppfølging. Geir Ertzgaard og Odd Haddal (red. Geir Ertzgaard og Odd Haddal (red.) REISENS PEDAGOGIKK En håndbok om skoleturer og studiereiser: Planlegging, gjennomføring, oppfølging 2012 Skoleutviklingsutvalget Noregs Kristelege Folkehøgskolelag 1

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

Inge Eidsvåg. Menneske først!

Inge Eidsvåg. Menneske først! Inge Eidsvåg Menneske først! Inge Eidsvåg MENNESKE FØRST! 1 UTDANNINGSDIREKTORATET 2004 Design: Magnolia design as Produksjon: Jonny Fladby Forsidefoto: Mikael Andersson / Mira / Samfoto Øvrige foto: Getty

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Lekens ontologiske betydning hos Hans-Georg Gadamer 1

Lekens ontologiske betydning hos Hans-Georg Gadamer 1 Barn nr. 3 2008:75 88, ISSN 0800 1669 2008 Norsk senter for barneforskning Lekens ontologiske betydning hos Hans-Georg Gadamer 1 Dialog, fest og dannelse Forståelse og det som bare skjer Hans-Georg Gadamer

Detaljer