Bruk av Leonardo da Vinci programmet for å halde dei unge i kommunen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av Leonardo da Vinci programmet for å halde dei unge i kommunen"

Transkript

1 Bruk av Leonardo da Vinci programmet for å halde dei unge i kommunen Svein Erik Myrtveit Internasjonal koordinator for dei vidaregåande skolane på Voss Utd. Hovedfag Geograf UiB Lektor: underviser i Naturforvaltning, Geofag VOJ Bur på Voss, økologisk gard med sauehald

2 Auka internasjonalisering ved Vossaskulane? 1.Auka internasjonaliseringa ved Vossaskulane, i tal utsendte og mottekne elevar og lærarar. 2. Auka tal IKT-baserte prosjekt (dvs. samarbeidsprosjekt der IKT vert nytta som reiskap alle fag!) 3. Setje i gang prosessar på dei einskilde skulane og på tvers av skulane 4. Auke kompetansen vedrørande administrative tiltak, økonomi, transaksjonar, kontrakter, formelle krav etc. 5. Laga felles heimeside for internasjonalisering ved Vossaskulane. - Har bedt skulane å forankra internasjonalisering versemdsplanane / utviklingsplanane: alle skulane har int. i planane sine. - Har hatt møte med rektorar og bedt om adm. forankring viktig at rektorane er interessert og vil dette.

3 Utgangspunktet er bygda Voss og det me driv med her! landbruk, idrett, kultur, industri, service og reiseliv

4 VOSS tradisjonar og fritid?

5 Jazz, folkemusikk, og 400 m kunst YRKE??

6 YRKE??

7

8 Utfordringa! Dei yrka som næringslivet og lokalsamfunnet på Voss treng mest, har størst problem med rekruttering? landbruk matfag, kokkefag ski & heis operatørar helse og sosial Indre Hordaland avgang i sysselsetjing, ungdomsutvandring! Treng nyskaping innan etablerte næringar: mykje vanetenking i t.d. reiseliv og landbruk.

9 Næringsliv og fag og yrkesopplæring Internasjonale prosjekt på Voss; Internasjonalisering av dei vidaregåande skulane på Voss Voss har 5 vidaregåande skular, både yrkes og almennfag 2015 er dette slått saman til 2 store skular Voss har mangesidig næringsliv reiseliv og landbruk har vore dominerande tradisjonellt ein god del småindustri og tradisjon for gründerverksemder og entreprenørskap. Utdanning særleg yrkesfaga bør ha lokal forankring = regional utvikling

10 Mål Mål for internasjonalisering skulane institusjonellt; skulen som regional utviklingsaktør?? brikke i eit marknadsspel om elevane eller aktiv aktør for rekruttera og utvikla den yrkeskompetansa nærmiljøet treng?? fagleg oppdatert, delta i ein større diskurs regional, nasjonal og internasjonal forankring

11 Sett frå Voss: kvifor internasjonalisering? System nivå: Rekruttering: til skulane på Voss. Oppretthalda utdanningstilbodet ved skulane Yrkesfaga viktig for åsikre lokale behov for kompetanse; rekruttering til lokalt næringsliv. Skulane kan vera viktige kompetanse leverandørar internasjonalisering kan vera viktig for tilførsel av kompetanse. internasjonalisering hente kunnskap og kompetanse der den finst Skulane viktige arbeidsplassar for unge med høgre utdanning som flyttar heim Aktør nivå: Fagleg refleksjon modning, danning Entreprenørskap tenne potensielle gründarar Innovasjon Samanhengen vanskeleg å måla, dvs. er elevar som har delteke i LDV programmet og som vert i bygda eit resultat av nettopp det: ikkje forska på?? Kanskje treng me åutvikla nye modellar for åsjå nye samanhengar.

12 Fråstand eit problem? Internasjonalisering og stadsidentitet; Det er kanskje slik at ein må ut først, for åkoma heim sidan. Undom frå Voss sterk stadsidentitet? Internasjonalisering er og læring av at fråstand og lokalisering ikkje lenger er eit hinder. Internasjonalisering handlar om relasjonsbyggjing (ikkje avansert turisme, eller billige EU finansiert turisme). Internasjonalisering skapar refleksjon; både breidde og djupn Internasjonalisering er avmytologiserande mytar i byen om bygda; «har dei Pc ar, og internett?» mytar i bygda om byen, og eller utlandet: kan det vera at bygdeomgdom er meir opplyste om det som finst i byen og verda: bygdene og byande likare; ein kan bu og leve ruralt og samstundes vera europear el. Verdsborgar og delta i ein urban kultur. Treng ikkje flytta til Oslo eller Bergen, når det ein søkjer finst i Toscana, Kärtnern, Babolna eller Wildalpen og ein kan gjera det ein ynskjer på Voss!! Linken er mellom Calvados og Ulvik Voss Badkleinkirshheim; Voss Babolna; Hardanger og Toscana.

13 LDV o.l. prosjekt på Voss Kva har me gjort? Oversyn prosjekt 3 Linking UP : Litauen Slovakia; 3 prosjekt Voss Jordbruksskule, landbruk, friluftsliv, skogbruk 5 Leonardo da Vinci : Slovakia, Litauen, Spania, Ungarn; 5 elevprosjekt Voss Jordbruksskule; landbruk, skogbruk, natutrforvaltning, hestefag: 1 Leonardi da Vinci: 2005: Spania, Litauen, Slovakia; 1 lærarprosjekt, Språk i yrkesfag ; VOJ 1 Leonardo da Vinci : Ungarn, Italia, Spania: 1 Felles elevprosjekt; VOJ, VOG, ROV; Agroturisme; Landbruk, Lokal matproduksjon, kokkefag og reiseliv. 4 Leonardo da Vinci : Litauen, Slovakia, Ungarn, Spania, Italia, Slovenia, UK (Shetland), Austerrike, Danmark, Frankrike: 4 Felles elevprosjekt; VOJ, VOG, ROV, VHS 3. Leonardo da Vinci : Litauen, Slovakia, Ungarn, Spania, Italia, Slovenia, UK (England, Shetland), Austerrike, Danmark, Frankrike, : 3 Felles lærarprosjekt; VOJ, VOG, ROV, VHS; Fokus på tema som kvalitet i opplæringa, fagdidaktikk og vurdering for læring 1 Comeniusprosjekt Voss Gymnas 3 EEA grants program, Norwegian Financial Mechanism 2008/2009; 3 prosjekt I Ungarn: Landbruk, matfag og reiseliv; skuleleiing, skule som lærande organisasjon: VOJ, VOG, ROV + Stend, Hjeltnes = 21 prosjekt alt I alt - (I tilegg delteke i 9 ulike søknadsprosesser saman med partnarar ulike prosjekt; vidareutvikling, partnership etc. m.a. Romania, Bulgaria, Tyskland, Tyrkia ikkje godkjente )

14 Kor mange har delteke? (elevar og lærarar (ca.8 10%) Jordbruksskulen til : 99 personar Internasjonalsering i dei vidaregåande skulane på Voss: 128 EØS prosjekt 28 elevar + 10 administrativt personale. Førebuande vitjingar 10 personar. Sidan ca =ca. 275 personar I tilegg Hestefagklassa i Babolna 4 år 8 elevar + ca. 5 lærarar på år. = ca. 42 (Voss Gymnas har Comenius prosjekt, og utveksling med Gymnaset i Lycee Alain Chartier i Bayeux: 30 personar??) = ca inkl. div. besøk, kontakter + VOG i France ca. 360 AFS Voss gymnas ikkje rekna med

15 Oppsummering: Samarbeids land Litauen: Plunge, Kaunas, Ukmerge, Vilnius England: Plymouth Scotland: Shetland Slovakia: Sala, Bansca Stiavnica Slovenia: Naklo Austerrike: Steiermark, Kärtnen Ungarn: Babolna, Vezprem, Satoraljauhely Tyskland: Thüringen Spania: Murcia, Alicante, Valencia Italia: Firenze, Greve, Tavernelle, Salerno Frankrike: Basse Normandie, Bayeuex, Coutances Danmark: EUC syd; Aabenraa, syd DK, og Borris landbruksskule Romania: Utvikling av Landbruksutd. Videreutviklingsprosjekt. Bulgaria: Utvikling av Landbruksutd. Videreutviklingsprosjekt. Tyrkia: Div. har kontakt, LOI, partnar. Sverige: Under arbeid Norplus, hestefag Island: Under arbeid Norplus, hestefag Arbeider mot 17 land (meir eller mindre).

16 Shetland - Global Classroom TV og media produksjon Helse og sosialfag + Små stader er gode på Internasjonalisering Stewart Hay og Global Classroom Hjaltland

17 Helse og sosialfag

18 Media og Kommunikasjon BBC, Shetland Magazine, Shetland Times

19 Det Globale klasserom på shetland: Elevar frå Johannesburg og elevar frå Anderson high deltek i same historietime.

20 Tema: Sørafrika frå apartheid til moderne demokrati korleis verkar arven frå den tidlegare kolonimakta England, og tidlegare raseskilje inn på liva til ungdom som veks opp i dagens sør afrika: «Do you blame us? «spør Stewart. Elevane frå dei to skulane samtalar om temaet og utvekslar meiningar.

21 Global Classrom har opparbeida særskild kompetanse, på internasjonalisering og bruk av digitale medier i undervisninga; opplæringsdirektørane frå Aberdeeen er på studiebesøk for ålæra av Shetlendarane sine røynsler.

22 Italia Toscana, Greve, Firenze Tavernelle matfag Felles prosjekt i Greve in Chianti: Landbruk, Reiseliv, Kokkefag Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Bernardo Buontalenti, Gjenvisitt/førebuande besøk av Rossella og Miranda 15 Oktober 2009

23 Døme at å dela på samarbeidspartnarar og nettverk viktig å læra seg!! Kopla Hardangerrådet på Toscana regionen Commenius Regio prosjekt: HFK (Thore Thomassen), Hardangerrådet, Greve kommune, Toscanaregionen. Innleiande møte i Januar, opna dørane. Utvikling av lokalmatbasert reiseliv ( Kor synleg er lokal og økologisk mat i reiselivet på VOSS?? Italia og Austerrike er dei kompromisslause m.o.t. dette Har me noko å læra?) Rossella viktig brikke var i Hardanger Juni 2010 ungdomsgruppe. Skulen i Firenze (+ dei fleste Italienske matfagskular), samt lokale matprodusentar er med i Slow Food rørsla!

24 Austerrike Johnsbach & Wildalpen 2009, 2010, Villmark Rafting og aktivitetsturisme.

25 Austerrike Badkleinkirchheim utreise 21/09 Idrettsannleggoperatør/skiheisanlegg 3 elevar

26 Slovenia NAKLO BIOTECHNICAL CENTRE

27 Reiseliv, turisme, Praksis i Murcia, Spania Partnarar i Spania,Instituto de Educacion Secundaria LA FLOTA Fleire bedrifter, hotell/reiseliv 4 veker (1 veke språkkurs/førebuing) 8 elevar Rektor Odd Kløve & Faglærar Brit Ingvild Osgjerd vitja dei etter 2. veke.

28 Frankrike Basse Normandie, Caen, Countances, Bayeux

29 Ungarn, Satoraljaujhely Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

30 Litauen Plunge, Ukmerge

31 Spinn off: Hestefag VG2 Voss Jordbruksskule opnar klasse i Ungarn frå hausten Evaluert og ny avtale inngått. Bra søknad førebuing i gang, hausten 2011, 4 skuleåret i Babolna /Kisbabolna PETTKO-SZANDTNER TIBOR LOVASKOLLEGIUM BABOLNA HUNGARY

32 Kisbabolna og hestejentene! Hestejenter har stor «bulyst» på bygdene!

33 Ein annan gruppe «stayers» er t.d. Bonde(s)ligaen som «Vågå» Felleskjøpet sin medlemspublikasjon «Samvirke» VÅGÅ: Landbruket har ei framtid i Vågå, Oppland. Det skal ni unge bønder sørge for. Samvirke har tatt en prat med sju av dem om framtida som ung bonde i Norge. Felleskjøpet sin medlemspublikasjon «Samvirke» september 2009, eller

34 Også kalla Traktorgjengen. «Landbruket har ei framtid i Vågå» Mange gode grunnar til ådrive videre Slektsgården er viktig Garden hovedinteresse, er svært landbruksinteresserte Bygda og miljøet rundt; godt nettverk, både faglig og sosialt Vi har stor glede og nytte av fellesskapet oss i mellom Her har vi vokst opp og her har vi vårt miljø Hele gjengen og har fulgt hverandre i tykt og tynt siden barneskole, ungdomsskole, BU og nå inn i bondeyrket. = Trivsel Men Rammebetingelsane Investerer i nytt driftsapparat; robotfjøs, gjødselsanlegg m.m.stor eigeninnsats økonomisk og arbeidsmessig. = Store utfordingar i næringa

35 eller Ungkarsgjengen eller..«har landbruket har ei framtid i Vågå?» Hans 28 år, ungkar Tok over 2005 Mjølk, 225 tonn, kjøtt og skog Mathias 32 år, singel Tok over i 2001 Sau og skog Pål 32 år, singel Ikke tatt over enda Mjølk i samdrift (250 tonn egen kvote, 85 tonn fra passiv Samdriftsdeltaker) og skog Einar 32 år, singel Tok over i 2003 Mjølkeprodu ksjon, 212 tonn Erland 32 år, singel Tok over i 2006 Sau, kjøtt, skog, Korn Helge 30 pr, ungkar Driver sammen med far mjølk (280 tonn), kjøtt

36 Tid for bonderomantikk? Gamle brunen er god bygdeutvikling.

37 Konklusjon! Leonardo da Vinci kan innverke på at ungdom vert verande! fråstand ikkje problem sikker på eigen kompetanse mogelegvis modning mot etablering av eigen arbeidsplass. små stader må vera gode på nettverk og opne kanalar for kompetanse utvikling.

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

EUROPAVEGEN /10. Sammen for miljøet Nordiske elever er bevisst på miljøproblemer og hvor like og ulike de nordiske landene er.

EUROPAVEGEN /10. Sammen for miljøet Nordiske elever er bevisst på miljøproblemer og hvor like og ulike de nordiske landene er. EUROPAVEGEN /10 Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer Kontakt gjev kunnskap /04 Samarbeidets første steg /06 Språkambassadør: Migrapolis /15 Sammen for miljøet Nordiske elever er bevisst på miljøproblemer

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKTINFO

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKTINFO f - STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING Namn på prosjektet c -r i Prosjektnamn: Kompetansesenteret for avansert maskinering, KAM. Namn som permanent organisasjon: Kompetansesenteret for CNC

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Bakgrunn for arbeidet 3

Bakgrunn for arbeidet 3 Innhald Bakgrunn for arbeidet 3 1. Innleiing 4 1.1. Sentrale føringar 4 1.2. Sentrale og regionale dokument 5 1.3. Landbruket i Sogn og Fjordane 5 1.3.1 Utviklingstrekk i perioden 1998-2008 5 1.3.2 Verdiskapinga

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap SOKRATES, LEONARDO DA VINCI OG UNG I EUROPA EUROPAVEGEN EUROPEISKE UTDANNINGS- OG UNGDOMSPROGRAMMER - E9-2004/2005 Kreativt fellesskap Internasjonalt samarbeid sporer til kreativitet og nye måter å tenke

Detaljer

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod Skuleåret 2012 2013 Velkomen frå rektor EIN GOD STAD Å VERA, EIN GOD STAD Å LÆRA Kven er vi: Odda vidaregåande skule, tidlegare Odda gymnas

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 EUROPAVEGEN Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 Verden utenfor B TRAVEL HØST. Ved Inderøy videregående skole har til sammen 60 elever fra Tsjekkia og Latvia vært på besøk i to

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 5 2013 Torill Ytreberg, NHO: Bedriftene trenger språkkunnskap Alle grunnkurs VG1:

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Oppfølgingstenesta/PPT

Oppfølgingstenesta/PPT Søkjarhandboka 2015 N S Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter mot sentrum Bygarasjen Lars Hilles gate Fjøsangervegen Bybanen Vestre Strømkaien Vestre Strømkaien Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. mot

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

-magasinet. Praksis i Alpene. Elevar ved Villmarkslinja på Voss jordbruksskule får jobbe som kajakk- og raftinggaidar i Austerrike

-magasinet. Praksis i Alpene. Elevar ved Villmarkslinja på Voss jordbruksskule får jobbe som kajakk- og raftinggaidar i Austerrike senter for internasjonalisering av utdanning -magasinet 02 2014 Praksis i Alpene Elevar ved Villmarkslinja på Voss jordbruksskule får jobbe som kajakk- og raftinggaidar i Austerrike SIDE 24 senter for

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR Jørgen Amdam, Møreforsking og Høgskulen i Volda. 6100 Volda. 2000-12-13 REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR Krav og forventningar på Nordvestlandet

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

Meld. St. 13. Ta heile Noreg i bruk. Distrikts- og regionalpolitikken. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 13. Ta heile Noreg i bruk. Distrikts- og regionalpolitikken. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 13 (2012 2013) Melding til Stortinget Distrikts- og regionalpolitikken Meld. St. 13 (2012 2013) Melding til Stortinget Distrikts- og regionalpolitikken Innhald 1 Regionar i balanse og konkurranse...

Detaljer