i Trondheim ble lagt, og byggingen av første senter kom igang!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i Trondheim ble lagt, og byggingen av første senter kom igang!"

Transkript

1 2002 var året da Helsebygg fikk ny eier, da stortinget besluttet å holde fast ved bygging på Øya, da grunnsteinen for det nye universitetssykehuset i Trondheim ble lagt, og byggingen av første senter kom igang! Å RSBERETNING 2002 Foto: Steinar Bendiksvoll

2 Innhold Administrerende direktør Johan Arnt Vatnan har ordet 4 Dette er Helse Midt-Norge 6 Visjon og ideologi 8 Mandater og økonomi 9 Aktiviteter og milesteiner Om Stortingsvedtaket 12 Grunnsteinen lagt 2.juni Byggefase 2 14 Byggestart byggefase 1 16 Framdriftsplan fase 1 18

3 «Man må nemlig ha øyet åpent for at det ikke finnes noe som er vanskeligere å ta fatt på, tvilsommere i sitt utfall og farligere i utførelsen, enn å innføre en ny tingenes tilstand.» Niccolo Machiavelli, «Fyrsten», Firenze Foto: Steinar Bendiksvoll

4 F orord det avklarende året 4 For Helsebygg Midt-Norge ble 2002 året for avklaringer. Etter en periode med utredninger og diskusjoner om sentrale sider av sykehusprosjektet, ga Stortinget 28. mai sin enstemmige tilslutning til planene for byggefase 1, med Øya som lokaliseringssted for det nye universitetssykehuset i Trondheim. Slik kunne hospitalet kort etter markere sitt 100 års jubileum med historisk grunnsteinsnedleggelse. Stortingsvedtaket ga også pålegg om å vurdere en endret utbyggingsløsning for byggefase 2. Samtidig skulle det utredes hvordan et psykiatrisenter kan inkluderes i byggeplanene. Høstens mulighetsstudier viste at den kvartalsvise utbyggingen kan gjøres mer kompakt og fleksibel enn tidligere planer la opp til. Og et psykiatrisenter har gode tomtemuligheter nord for Nevrosenteret. Selv med dette bygget vil reservearealene være betydelige i sykehusområdet. Høsten 2002 gikk også byggefase 1 fra plan til handling. I september kom kulvertarbeidet i gang, i november teknisk forsyningssenter og i desember gikk byggestarten for det første store senteret, Laboratoriesenteret. Helsebygg, med sine drøyt 100 ansatte og innleide, vil naturligvis arbeide hardt for å holde fastsatt framdriftsplan. I Felles utviklingsenhet er det utviklet et fruktbart samarbeid mellom partene som står bak universitetssykehuset: St. Olavs Hospital, NTNUs medisinske fakultet og Helsebygg Midt-Norge var året da sykehusprosjektet ble organisasjonsmessig forankret og avklart. To av partene gikk for øvrig inn i 2002 med nye organisasjonsnavn. Både St. Olavs Hospital og Helsebygg Midt Norge var velvalgte navn for å markere oppbrudd og omstilling til årets store sykehusreform, med Helse Midt-Norge RHF som vår eier og pådriver. Med vennlig hilsen Johan Arnt Vatnan Adm. dir. Helsebygg Midt-Norge

5 5 Foto: Knut Hellerud

6 Helse Midt-Norge er ett av fem regionale helseforetak i Norge (RHF). De regionale helseforetakene eies av staten ved Helsedepartementet og får fastlagt sin økonomi over statsbudsjettet. Rammer for virksomheten er gitt i Lov om helseforetak. Helse Midt-Norge RHF har overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. De tre fylkene har til sammen rundt innbyggere. Spesialisthelsetjenesten omfatter de offentlig eide sykehusene, institusjonene i psykiatrien, ambulansetjenesten, nødmeldingstjenesten, sykehusapotekene, laboratorier og noen institusjoner i rusomsorgen. Helse Midt-Norge RHF organiserer virksomheten Dette erhelse Midt-Norge 6 ADMINISTRASJONEN Hovedkontoret for Helse Midt-Norge RHF ligger i Stjørdal. Staben består av vel 30 personer. IT-ENHETEN Helse Midt-Norge har fra 1. juni 2003 etablert en egen regional IT-enhet underlagt et eget styre. Enheten har en desentralisert struktur basert på regionens helseforetak og ledes fra Trondheim. HELSEBYGG MIDT-NORGE Helsebygg Midt-Norge er en avdeling i Helse Midt-Norge, men med eget prosjektstyre og eget mandat for prosjektering, bygging og ferdigstillelse av ny universitetsklinikk på Øya i Trondheim. Se også ST. OLAVS HOSPITAL HF Universitetssykehuset St. Olavs Hospital i Trondheim er sykehus for hele helseregion Midt- Norge. Nytt universitetssykehus er under bygging på Øya, på samme område som det gamle. Munkvoll Rehabiliteringssenter, Hjerteklinikken St. Elisabeth og Røros sykehus er avdelinger under St. Olavs Hospital HF, men ligger geografisk utenfor hovedsykehuset. Fra 2004 skal Orkanger Sanitetsforenings Sykehus HF og St. Olavs Hospital HF fusjoneres til ett felles helseforetak. Psykisk Helsevern i Sør- Trøndelag HF ble fusjonert inn allerede ved nyttår PSYKISK HELSEVERN I SØR-TRØNDELAG HF Psykisk Helsevern i Sør- Trøndelag var organisert som eget helseforetak i Fra 2003 er virksomheten en del av St. Olavs Hospital HF. Det psykiske helsevernet i Sør-Trøndelag består av tre sykehusavdelinger i Trondheim: Østmarka, Haukåsen og Brøset. Videre tre distriktspsykiatriske sentra (DPS): Leistad, Tiller og Orkdal. Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP), Habiliteringstjenesten for voksne, Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) og Avdeling for forskning og utvikling (AFFU) er også enheter som bidrar til å forebygge og styrke den psykiske helse. ORKDAL SANITETSFORENINGS SJUKEHUS HF Lokalsykehuset ligger på tettstedet Orkanger i Orkdal kommune og er legevaktsentral for 14 kommuner i nedslagsfeltet. Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus HF (OSS) har en pleiefaglig avdeling og en medisinskfaglig avdeling. Fra 2003 ble støtte- og servicefunksjonene ved sykehuset samordnet med Psykisk Helsevern Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital HF. Formålet er å hente ut økonomisk gevinst og frigjøre ressurser for å styrke kjernevirksomheten. Sykehuset fusjoneres med St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim.

7 gjennom en rekke (lokale) helseforetak. Under finner du en oversikt over våre helseforetak. Den endelige strukturen er ennå ikke helt på plass. Hovedoppgavene for helseforetakene i Midt-Norge er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Helseforetakene eies i sin helhet av Helse Midt-Norge RHF. De er selvstendige enheter med egne styrer og egne regnskap. Gjennom årlige styringsdokumenter og budsjett stiller eier krav til og gir rammer for virksomheten. Gjennom samordning innen Helse Midt-Norge vil vi bidra til bedre ressursutnyttelse og økt kvalitet på tjenestene ved helseforetakene i regionen. Resultatet av vårt arbeid evalueres av foretaksmøtet innen utgangen av juni hvert år. Universitetssykehus og avdelinger i Trondheim Sykehus Sykehushenhet Virksomheter med avtale med Helse Midt- Norge HELSE NORD- TRØNDELAG HF Helse Nord-Trøndelag består av Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger - samt distriktspsykiatriske sentre i Kolvereid og Stjørdal. Helse Nord-Trøndelag har som mål å gi flest mulig en god sykehusopplevelse med behandling av høy kvalitet. Ved å se driften av sykehusene under ett, skal det hentes ut faglige og økonomiske gevinster. I 2002 behandlet foretaket pasienter poliklinisk mens fikk behandling gjennom innleggelser i sykehusene. Økonomisk resultat ble 1,7 millioner kroner. Helseforetakets forretningsadresse er Levanger. HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Helse Nordmøre og Romsdal HF består av Molde sjukehus og Kristiansund sykehus samt psykiatriske sentre (Eide, Nordlandet i Kristiansund og Tingvoll), psykiatrisk poliklinikk på Halsa, opptreningsinstitusjon i Aure og dialysestasjon i Fræna. Helseforetaket har også ansvaret for bil- og båtambulansetjenesten i en rekke kommuner. Det er etablert felles stabsfunksjon for de to sykehusene og en ny felles avdelingsstruktur er på plass 1. juni 2003 for å bidra til en mer effektiv organisasjon under en enhetlig ledelse. Helseforetakets forretnings-adresse er Molde. HELSE SUNNMØRE HF Helse Sunnmøre HF består av Ålesund sjukehus og Volda sjukehus - samt flere distriktspsykiatriske sentre (Vegsund, Sjøholt, Volda og Sande) og rehabiliteringsenheter (Mork og Nevrohjemmet). I 2002 vart det etablert felles stabsfunksjoner for helseforetaket. Det ble også utarbeidet ny organisasjonsmodell med vekt på økt kvalitet, økt behandlingsaktivitet og god økonomistyring. Helseforetakets forretningsadresse er Ålesund. SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF Sykehusapotekene i Midt- Norge består av sykehusapotekene i Kristiansund, Molde, Trondheim og Ålesund. De sørger bl.a. for leveranse av legemidler til sykehusene, salg av legemidler til publikum og andre helseinstitusjoner, produksjon av legemidler, informasjon om legemidler og salg av farmasøytiske tjenester. Helseforetaket har forretningsadresse Trondheim. Aure Brekstad Orkanger Trondheim Tiller Leistad Namsos Kolvereid Sparbu Levanger Stjørdal Malvik Kristiansund Molde Eide Hjelset Tingvoll Haltdalen Ålesund Sjøholt Vegsund Oppdal Røros Volda Ande Kløvertun

8 Visjon og ideologi 8 Helsebygg har som mål å utvikle St. Olavs Hospital til et fullverdig, effektivt og faglig sterkt sykehus. Dette innebærer et sykehus basert på samarbeid i en helhetlig helsetjeneste, med medisinskfaglig kompetanse, pleie og omsorg konsentrert om pasienten. St. Olavs Hospital er et universitetssykehus der pasientrettet arbeid, forskning og undervisning skal være integrerte deler av den samlede virksomheten. Oppgavene er gjensidig avhengig av hverandre. De skal tilrettelegges slik at det skapes synergi mellom disse områdene til beste for pasienten. Ideologi Det nye sykehuset planlegges fra grunnen av ut fra pasientens behov. Det organiseres etter pasientens lidelse, ikke etter legespesialitetenes avdelingsgrenser. Så langt det er mulig, kommer pasientene direkte til «sitt senter». De slipper stadige transporter og får færre mennesker å forholde seg til. Det betyr mer tilhørighet, ro og trygghet. Det legges vekt på å fjerne barrierene mellom helsepersonellet på den ene siden, og pasienter og pårørende på den andre. Slik kan det oppnås helhetlig omsorg, behandling, god informasjon, og mulighet til medbestemmelse. Det er også svært viktig å ivareta den enkeltes integritet, og helsefremmende omgivelser. Sentermodell Det nye universitetssykehuset skal bestå av sju selvstendige pasientbygg, eller kliniske sentra. Dette innebærer store endringer i organisering og drift. I tillegg kommer såkalte tverrgående sentra som betjener hele sykehuset. Det er Laboratoriesenteret, Administrasjonssenteret, Undervisnings- og servicesenteret, Pasienthotellet og Forsyningssenteret. Servicefunksjoner som anestesi, røntgen og billeddiagnostikk vil også bli desentralisert i det nye sykehuset. Prinsippet er at ressursene skal komme til pasienten, ikke omvendt slik det ofte er i dag. Med utstrakt bruk av ny teknologi og dagbehandling, kan gjennomsnittlig liggetid reduseres, og det nye pasienthotellet vil bli et viktig supplement til vanlige sykehussenger. FASE 1: Skisse av byggefase 1 sammen med dagens sykehus. Tegning: Sjur M. Moe/Frisk Arkitekter

9 Mandaterog økonomi Den ble utbyggingsprosjektet for nytt universitetssykehus i Trondheim overtatt av staten, og etablert som en avdeling av det juridiske foretaket Helse Midt-Norge RHF. Dette skjedde ved innføringen av helsereformen. Et eget prosjektstyre er etablert med eget mandat og ansvar for byggprosjektering, bygging og ferdigstillelse av det nye universitetssykehuset i Trondheim. Felles utviklingsenhet (FUE) Felles utviklingsenhet (FUE) har i følge mandatet ansvar for «utvikling av program for ny universitetsklinikk i Trondheim». Styringsgruppe FUE, som rapporterer til styret for Helsebygg, består av direktøren ved St. Olavs hospital, Roar Arntzen, og dekanus ved NTNU, Gunnar Bovim. Inntil var også direktøren ved PHST en del av styringsgruppen. Direktøren i Helsebygg møter som observatør i FUEs styringsgruppe. Helse, miljø og sikkerhet - HMS Helsebygg Midt-Norges byggeplass skal drives på en måte som skaper godt arbeidsmiljø og reduserer risikoen for arbeidsulykker. Sykehuset skal være i drift under hele byggeperioden. Alle som arbeider på Helsebyggs byggeplasser skal ha gjennomført vårt HMS-kurs. I byggeperioden gjennomføres støv-, støy- og vibrasjonsmålinger. Helsebygg vil også innføre premieringssystem for å få alle til å bruke meldeskjema for uønskede HMS-forhold. Gjennomføring av byggeprosjektet skal skje slik at brukere, arbeidstakere, publikum og naboer ikke påføres unødige belastninger. Det satses også på en 0-skade-filosofi og en konkret målsetning om å ha mindre enn halvparten av gjennomsnittlig skadefrekvens for byggbransjen. Totale kostnader pr. byggetrinn og FoU 9 Helsebygg Inge Fottland fratrådte stillingen som administrerende direktør den Johan Arnt Vatnan tiltrådte i stillingen I prosjektorganisasjonen var det den henholdsvis 75 (70) fast tilsatte, to (2) prosjekttillitsvalgte og 23 (30) hel- og deltids innleide konsulenter. Tall i parentes gjelder % Byggetrinn 0 68 % Byggefase 1 3 % Byggefase 2 4 % FoU Økonomi Til byggefase 1 gikk det med 284 mill. kr i 2002, det ble brukt 32 mill. kr til planlegging av byggefase 2 og 9 mill. kr til FoU-aktiviteter. Fra etablering av prosjektet i 1997 og fram til var det gått med mill. kr, som fordeler seg på mill. kr til bygg og anlegg, 65 mill. kr til utstyr og 41 mill. kr til FoU.

10 Aktiviteterog milesteiner 2002 Vedtak om bygging Stortinget vedtok den å opprettholde lokalisering på Øya, og at byggefase 1 kunne settes i gang i tråd med tidligere vedtatt kostnadsramme, med tillegg for Pasienthotellet og Forsyningssenteret fase 1 teknikk. Stortinget ba Regjeringen om å utrede om et psykiatrisenter kan inkluderes i fase 2 av utbyggingen, samtidig som plangrunnlaget for fase 2 gjennomgås med tanke på dimensjonering og bedre faglige og driftsøkonomiske løsninger. Sosialkomiteen ba om at HISTs behov for tilleggsareal blir vurdert. analyser for byggefase 2, revisjon av hovedfunksjonsprogrammet (HFP) og kontrahering prosjektering. Mulighetsstudiene for byggefase 2 viser tenkelige utbyggingsløsninger, og alternativ 1a ble anbefalt i styringsgruppe FUE Arealrammen i revidert HFP ligger foreløpig over arealrammen i utbyggingsavtalen av 1999, og drøftes med eierne fram til revidert HFP legges fram i april Fra etablering av prosjektet i 1997 og fram til er det brukt 36 mill kr på planlegging av byggefase Byggefase 1 Byggefase 1 omfatter Nevrosenteret, Laboratoriesenteret, Kvinne-barnsenteret, Pasienthotellet og Forsyningssenteret fase 1 teknikk, videre PACS og nødvendige infrastrukturtiltak. Fra stortingsvedtaket i mai 2002, og fram til årsskiftet foregikk anbudsprosjektering. Bygging startet for Laboratoriesenteret, samt for teknikk fase 1 og generell infrastruktur. Ved årsskiftet var hovedentreprenør for Kvinne-barnsenteret valgt, og anbudene for hovedentreprenør Nevrosenteret og Pasienthotellet var under evaluering. Kostnadsramme for byggefase 1 er på mill. kr (desember 2002-kroner). Av dette utgjør utstyr 768 mill. kr. Byggefasen skal være fullført i august Byggefase 2 Styringsgruppen for Felles Utviklingsenhet har behandlet saker som gjelder framdriftsplaner for byggefase 2, mulighetsstudie for byggefase 2, mulighetsstudie for psykiatrisenter, mulighetsstudie for forsyningsfunksjoner, prosess- Forskning og utvikling - FoU Det ble avsatt 95 mill kr (okt 98 kroneverdi) for utvikling av styring av sykehus ved prosjekter innen IT, ledelse, samhandling med pasient, primærhelsetjeneste og region m.m., samt næringsutvikling. Da staten overtok sykehusene og sykehusprosjektet, falt eksisterende kostnadsramme bort. I 2002 har prosjektet fått kontanttilskudd fra Helsedepartementet. Helse Midt-Norge RHF har i 2003 godkjent belastning fra lånerammen med 19 mill. kr slik at inngåtte kontrakter kan fullføres. Fra etablering av prosjektet i 1997 og fram til er det brukt 41 mill. kr på forskning og utvikling. Det er vedtatt IT-strategi for regionen med omfordeling av arbeidsoppgaver. Videre framdrift for NÆRUS Næringsutviklingsprosjektet legges fram for Helse Midt-Norge RHF som egen sak. NÆRUS-prosjektets mål er å bidra til samarbeid og kommunikasjon mellom sykehus og næringsliv, slik at norske bedrifter i større grad kan dekke sykehusenes behov for nye produkter og løsninger. BYGGEFASE 1 KOSTNADER PÅLØPT HITTIL MILL. KR FRAMDRIFT I PROSENT Planlagt Påløpt Avvik Planlagt Virkelig Avvik Bygg og anlegg ,2 % 17,9 % 0,3 % Utstyr ,5 % 8,7 % 0,8 % Totalt ,9 % 16,5 % 0,4 %

11 MOT LANDING PÅ ØYA Grunnsteinen ble lagt ned søndag 2. juni 2002, som en del av sykehusets 100-års jubileum. NTNUs fallskjermklubb tok oppdraget med å bringe grunnsteinen for det nye universitetssykehuset til tomta der steinen skulle legges ned. 11 Foto: GEIR OTTO JOHANSEN PROSJEKTERT BRUTTO AREAL FULL KLINISK DRIFT PROGNOSE SLUTTDATO Nevrosenteret Kvinne-barnsenteret Laboratoriesenteret Pasienthotellet Teknikk fase Kostnadsfordseling, forskning og utvikling 41 % IT 40 % Næringsutvikling 19 % Samhandling m.m.

12 Stortingsvedtaket mai 2002 ble det gjort et vedtak i Stortinget om å «opprettholde tidligere beslutning om lokalisering av ny universitetsklinikk i Trondheim på Øya... beslutning om å opprettholde lokalisering på Øya, innebærer at fase 1 av utbyggingen kan igangsettes i henhold til tidligere fastsatte kostnadsramme». Videre heter det i Stortingsproposisjon nummer 53 at Helse Midt-Norge RHF får styringsansvar og fullmakt til inngåelse av kontrakter. Vedtaket innebærer også at «planene for fase 2 skal gjennomgås med sikte på bedre faglige og driftsøkonomiske løsninger, og med utgangspunkt i en modifikasjon av sentermodellen...å opprettholde lokalisering på Øya og igangsette fase 1 knyttes derfor til forutsetning om at et modifisert senterkonsept legges til grunn for det videre prosjektet, med vekt på å finne bedre faglige og driftsøkonomiske løsninger enn det opprinnelige senterkonseptet.» Utrede Psykiatrisenter Et enstemmig Storting sluttet seg 28. mai 2002 til innstillingen om nytt sykehus i Trondheim. Dette innebærer at universitetssykehuset bygges som planlagt på Øya, og at byggefase 1 kommer i gang etter tidligere vedtatte kostnadsramme. Denne første byggefasen består av Nevrosenteret, Kvinne-barnsenteret og Laboratoriesenteret. Sentrene skal stå ferdig i 2006, og til sammen utgjør de omtrent halve sykehuset. Også Pasienthotellet og teknisk del av Forsyningssenteret inngår i fase 1. I stortingsvedtaket ble Regjeringen bedt om å komme tilbake med kostnadsramme for pasienthotell og teknisk forsyningssenter på en slik måte at det verken forsinker byggestart eller framdrift. Regjeringen skal også sørge for utredning av hvordan et psykiatrisenter kan inkluderes i byggefase 2. Kjempeløft Blant partene som samarbeider om det nye sykehuset på Øya, var det naturligvis lettelse over stortingsvedtaket om byggestart. Helsebyggs daværende leder, Inge Fottland, kalte utbyggingen et kjempeløft for Midt-Norge, med vidtrekkende betydning for store pasientgrupper. Konstituert direktør for St. Olavs Hospital, Jan Eirik Thoresen, påpekte at prosjektet har betydning både som produsent av kompetanse og som en økonomisk drivkraft. Og i følge prodekanus (nestleder) ved Det medisinske fakultet, Ole Jan Iversen, kan fakultetet endelig gå i gang med å gjøre visjoner om til praktisk handling innen forskning og undervisning. Dagens St. Olavs Hospital med byggefase 1 på plass. Fotomontasje: ARKTIS

13 Grunnsteinen lagt Grunnsteinen ble offisielt lagt ned av brukere av sykehuset den 2. juni Som grunnsteinsnedleggere valgte St. Olavs Hospital å bruke to av sykehusets erfarne pasienter, og en representant for studentene ved Det medisinske fakultet ved NTNU. Veteranpasienten Odd Walter Syltevik (65) og Camilla Windspoll (14) med lang pasienterfaring sin unge alder til tross, la ned grunnsteinen sammen med medisinstudent Lise Stene, som representerte framtida for det integrerte universitetssykehuset. Grunnsteinen kom til Øya med fallskjerm, brakt av NTNUs fallskjermklubb til tomta der steinen skulle legges. Seremonien på tomta for Kvinne-barnsenteret ble ledet av styreleder for St. Olavs Hospital, Arent M. Henriksen. Dette var den siste formelle milepæl før byggestart. Seremonien markerte også avslutningen på 100-års jubileet for sykehuset på Øya. 13 GRUNNSTEINEN LEGGES NED: Brukerrepresentantene Camilla Windspoll (14), Odd Walter Syltevik (65) og medisinstudent Lise Stene ble assistert av Helsebyggs Trond Skjefstad da grunnsteinen for det nye universitetssykehuset ble lagt ned. Foto: Geir Otto Johansen

14 Fase 2 14 I mulighetsstudiene som er gjennomført for fase 2, legges sykehusutbyggingen på Øya fortsatt i kvartaler med tilpassinger og fortetning. Bygging av fase 2 vil kunne settes i gang høsten 2005, og i denne andre byggefasen kan hele høyblokka komme til å bli revet. En utfordring for mulighetsstudiene har vært å frigjøre mer areal på tomtene for å skape større fleksibilitet og reserver. Samtidig har man sett på hvordan ulike bygningsmodeller kan innpasses i sykehusområdet. I studiene blir det også vurdert om det er mulig å gjennomføre prosjektet raskere enn forutsatt. I tillegg analyseres funksjoner, avstander og logistikk som kan gi mer effektiv drift. Mulighetsstudiene er gjennomført i regi av Felles utviklingsenhet, og styringsgruppe FUE anbefalte alternativ 1a. Nærhet Alle foreslåtte løsninger går ut fra at man river hele høyblokka som i dag er sentrum i sykehuset. Det er det vesentligste tiltaket for å få til en mer kompakt bygningsmasse og bedre driftsøkonomi. Ved å fjerne dagens høyblokk rykker nybyggene nærmere Olav Kyrres gate, som vil gå gjennom sykehusområdet. Slik blir utnyttelsen av tomtene bedre enn i gjeldende plan. Målinger som er gjort viser at avstanden mellom sentrale sykehusfunksjoner vil reduseres med en firedel i forhold til dagens utbyggingsplan. I mulighetsstudiene er det også vurdert ett fellesbygg for fase 2, med en samlet bygningsmasse på begge sider av Olav Kyrres gate ned mot Nidelva. Denne løsningen bringer flere funksjoner tettere sammen, men gir betydelig mindre fleksibilitet og utvidelsesmuligheter. Et slikt fellesbygg vil dessuten kreve et eget midlertidig avlastningssykehus i byggeperioden. Smidighet Hovedalternativet for byggefase 2 blir i følge mulighetsstudiene at Abdominalsenteret bygges nord for Olav Kyrres gate. Abdominalsenteret plasseres sammen med Miljøsenteret. Kreftbygget og stråleterapien beholdes. Hjerte-lungesenteret etableres sammen med Akuttsenteret mot Nidelva sør for Olav Kyrres gate. Bevegelsessenteret bygges foran den gamle hovedbygningen, som skal rehabiliteres. Denne fase 2-utbyggingen vil gi en best mulig fordeling av arealer på kvartalene. Det gir også smidighet for endringer og utvidelser i framtida. Integrering Både i første og andre byggefase integreres NTNUs arealer i alle sentrene. Basale fag ved Det medisinske fakultetet flytter fra Medisinsk teknisk forskningssenter til kliniske sentre i fase 2. Dette gir mulighet for å samle klinisk og basal undervisning og forskning. Samtidig legges deler av fakultetet til Medisinsk teknisk forskningssenter. Dette gjelder Institutt for samfunnsmedisin, fakultetsledelsen, AV/IT og undervisningsrom. Samarbeid En annen anbefaling i mulighetsstudiene er å flytte helikopterlandingsplassen fra dagens Teknisk sentral til det nye Akuttsenteret/Hjerte-lungesenteret. Av støy- og sikkerhetshensyn vil innflygingen fortsette langs elva. For Psykiatrisenteret viser studiene gode tomtealternativer nord for Nevrosenteret, og planene for Psykiatrisenteret blir bearbeidet videre. Et slikt senter er svært sentralt for samarbeidet mellom somatikk og psykiatri, og for forskning og utvikling.

15 Oppstart Prosessanalyser for byggefase 2 og revisjon av hovedfunksjonsprogrammet (HFP) skal gjennomføres. Prosessanalysene skal kvalitetssikre Hovedfunksjonsprogrammet. Analysene beskriver det som skjer med en pasient fra hun blir syk til hun er ferdig behandlet. Både dagens og framtidas situasjon kartlegges, og analysen har betydning for organisering og utbyggingsareal i det nye sykehuset. Med en viss bruk av provisorer kan fase 2-utbyggingen starte med Abdominalsenteret høsten Dette forutsetter at det gamle bygget for hud og fysikalsk medisin rives samme sommer, og at aktivitetene her får tilfredsstillende provisorer (i Pasienthotellet og Nevrosenterets østfløy). Dette vil kunne føre til at hele den kliniske delen av universitetssykehuset kan være klar til bruk sommeren ALTERNATIV UTBYGGING: Denne illustrasjonen viser hovedalternativet for andre byggefase, med mulig start høsten Her bygges Abdominal- og Miljøsenteret sammen nord for Olav Kyrres gate. Akuttsenteret plasseres sammen med Hjerte-lungesenteret sør for samme gate. Bevegelsessentret og Psykiatrisenteret oppføres i hovedsak der de er tegnet inn i opprinnelig plan. Planen forutsetter at hele høyblokka rives.

16 Byggestart 16 I september 2002 var det byggestart for kulvert, i november startet byggingen av Forsyningssenteret Fase 1 Teknikk. Og i desember 2002 var det byggestart for Laboratoriesenteret, det første av de tre store sentrene i fase 1. Gravearbeidet på laboratorietomta begynte allerede 2. desember, en uke før egentlig byggestart. Det var en fordel å få framskyndet gravingen, før vinteren satte inn for fullt. For massetransport fra tomta var også tidlig start en gevinst, fordi en fikk fraktet unna mest mulig masse før gravingen kom i gang på tomtene til Kvinne-barnsenteret, Nevrosenteret og Pasienthotellet. Laboratoriesenteret får såkalt tett bygg i februar Etter den tid vil det meste av arbeidet foregå innendørs, med langt mindre forstyrrelser for nabolaget. Laboratoriesenteret skal stå ferdig i slutten av januar Ved den offisielle byggestartmarkeringen fikk fire sentrale personer ordet: Vi har grunn til å være stolte av at vi får verdens mest integrerte universitetssykehus. Det betyr kortere avstand mellom forskning, utdanning og klinikk. Mange bør takkes for at vi nå er kommet i gang, særlig det tidligere arbeidsutvalget for Laboratoriesenteret. Jeg gleder meg til byggeprosessen og til å flytte inn om tre år i 2006, sa Gunnar Bovim, dekanus ved Det medisinske fakultet. Jeg er ingeniør og har alltid vært glad i gravemaskiner. Nå er mange av dem i sving på Laboratorietomta, det viser at vi er på rett vei. Hvis vi regner fra den gang planarbeidet tok til tidlig på 90-tallet, er vi nå omtrent halvveis mot det nye universitetssykehuset, sa Roar Arntzen, administrerende direktør ved St. Olavs Hospital. Laboratoriesenteret må blir mer enn et bygg. Det må bli et begrep. Jeg har sett fram til byggestart, særlig mens vi har slitt med manglende entusiasme og Dragvoll-spøkelset. Vi kan ikke alltid få det aller beste slik vi ser det, men det som nå er bestemt er et veldig godt utgangspunkt, sa Siri Bratlid, senterdirektør ved St. Olavs Hospital. Nå er vi i gang! Betydningen vil bli stor for Trondheim og Midt-Norge, ikke minst for våre kunder pasientene. Vi kan se de neste årene lyst i møte, men selvsagt blir det belastninger i byggeperioden. Man må ofte lide litt for å få det bedre, sa Johan Arnt Vatnan, administrerende direktør for Helsebygg Midt-Norge.

17 17 BYGGING: I desember 2002 startet utgravingen av tomten til Laboratoriesenteret. Foto: Steinar Bendiksvoll

18 Framdriftsplan fase 1 Byggefase 1 Milepæler KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 FORSYNINGSSENTERET FASE 1 PASIENTHOTELLET LABORATORIESENTERET 18 KVINNE-BARNSENTERET NEVROSENTERET BYGGESTART TETT HUS KLAR FOR TESTING OVERTAGELSE FRA ENTREPRENØR OVERLEVERING TIL ST.OLAV

19 19 Foto: Steinar Bendiksvoll Foto: Steinar Bendiksvoll Foto: Jens Søraa Foto: Steinar Bendiksvoll Foto: Steinar Bendiksvoll

20 Helsebygg Midt-Norge 7488 Trondheim e-post: : Nettsted:

Møte med kommunene i Sør-Trøndelag. Styreleder Kolbjørn Almlid

Møte med kommunene i Sør-Trøndelag. Styreleder Kolbjørn Almlid Møte med kommunene i Sør-Trøndelag Styreleder Kolbjørn Almlid 01.04.09 Institusjoner og behandlingstilbud i Helse Midt-Norge Kolvereid DPS Universitetssykehus Somatiske sykehus Psykisk helsevern: sykehus

Detaljer

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler Presentasjon i ASU Nord Trøndelag Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler 26.april Elise Solheim Samhandlingsleder Helsedepartementet Helse Nord RHF Helse SørØst

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 30/15 Psykiatriutbygging - Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.11.2015 Saksansvarlig: Jan Morten

Detaljer

Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN. Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF

Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN. Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF Institusjoner og behandlingstilbud i Helse Midt-Norge Kolvereid DPS Universitetssykehus

Detaljer

Oversikt over gjennomførte tilsyn med helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oversikt over gjennomførte tilsyn med helsetjenester til voksne med psykiske problemer Vedlegg 1 Oversikt over gjennomførte tilsyn med helsetjenester til voksne med psykiske problemer Helsetilsynet i Nord-Trøndelag gjennomførte tilsyn ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger, Psykiatrisk

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/02 Psykisk helsevern opptrappingsplan - investeringstiltak

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/02 Psykisk helsevern opptrappingsplan - investeringstiltak HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/02 Psykisk helsevern opptrappingsplan - investeringstiltak Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Helse Midt-Norge RHF 11.03.02 20/02 Saksbeh.: Nils Arne Bjordal

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim

St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim Institusjoner og behandlingstilbud i Helse Midt-Norge Lokalsykehusområder Kolvereid Somatiske sykehus Psykisk helsevern: sykehus og DPS-døgntilbud

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Mandat prosjektstyret SNR

Mandat prosjektstyret SNR Mandat prosjektstyret SNR 1 Innhold Formål med dokumentet... 3 Forankring og oppgaver... 3 Styresammensetning... 3 Ansvar... 3 Forutsetninger... 3 Fullmakter... 4 Budsjettrammer... 4 Rapportering... 4

Detaljer

Melding for 2002 fra Helse Midt-Norge RHF til Helsedepartementet ved eieravdelingen

Melding for 2002 fra Helse Midt-Norge RHF til Helsedepartementet ved eieravdelingen Melding for 2002 fra Helse Midt-Norge RHF til Helsedepartementet ved eieravdelingen A. Årsrapport 001. 2 B. Plandokument..3 1. Innledning... 3 2. Pasientbehandling behov, behovsdekning og kapasitet...

Detaljer

Unntatt. Off. 6.2a. Salg av eiendom ved St. Olavs Hospital HF. Helse Midt-Norge RHF v/nils Arne Bjordal

Unntatt. Off. 6.2a. Salg av eiendom ved St. Olavs Hospital HF. Helse Midt-Norge RHF v/nils Arne Bjordal Unntatt. Off. 6.2a Notat Sak Utarbeidet av Til Salg av eiendom ved St. Olavs Hospital HF Helse Midt-Norge RHF v/nils Arne Bjordal Styreleder Kolbjørn Almlid Dato 10.03.06 Kopi Adm. dir. Paul Hellandsvik

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 61/09 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 04.06.2009 61/09 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:0

Detaljer

..et sykehus som fra grunnen av er tilpasset pasientens behov... ÅRSRAPPORT 2003

..et sykehus som fra grunnen av er tilpasset pasientens behov... ÅRSRAPPORT 2003 ..et sykehus som fra grunnen av er tilpasset pasientens behov... ÅRSRAPPORT 2003 Innhold Administrerende direktør Johan Arnt Vatnan 4 Dette er Helsebygg 6 Nyskapende sykehus 7 Aktiviteter og milepæler

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 19.01.04 kl. 1030-1600 Møtested Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Saksnr. 01/04-09/04 Arkivsaksnr. Møteleder Per Sævik Møtende medlemmer Per Sævik Anne-Brit Skjetne Anders Grimsmo Egil Hestnes Ellen

Detaljer

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Styringsdialogkonferansen Steinkjer 8. januar 2010 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Noen kritiske områder for å lykkes med samhandlingsreformen

Detaljer

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Behandlingsorientert dag Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Nasjonal ruskonferanse Pepper og joggesko 9. desember 2010, Stjørdal Ved Reidar Hole, fagdirektør Agenda Behandlingstilbudet

Detaljer

Her er din nye arbeidsgiver:

Her er din nye arbeidsgiver: Design: z:design, Gazette, tekst og produkssjon: Gazette. Her er din nye arbeidsgiver: MER INFORMASJON Generell informasjon om sykehusreformen finner du på følgende nettadresse: www.dep.no/shd/sykehusreformen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 99/10 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal - Gjennomføring av ROSanalyse og konsekvensutredning

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 99/10 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal - Gjennomføring av ROSanalyse og konsekvensutredning HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 99/10 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal - Gjennomføring av ROSanalyse og konsekvensutredning Saksbeh: Lars Magnussen Arkivkode: Saksmappe: 09/466 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 51/13 St. Olavs Hospital HF - Utvikling av psykisk helsevern Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe 2012/561 Dato

Detaljer

Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste. St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013

Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste. St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013 Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013 Ideelle private aktører med driftsavtale Samarbeid mellom HNT og RMN Rammeavtale Helse

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler.

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler. 1 av 5 sider 2. Vedtekter Vedtatt og sist endret 13.02.2014 Som vedtekter ble protokollert: 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Møre og Romsdal HF 2 Eier Helse Møre og Romsdal HF eies fullt ut av Helse

Detaljer

NTNU Det medisinske fakultet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-sak 03-05 RÅDSSAK 03-05 Til: Fra: Fakultetsrådet Dekanus Gjelder: Forprosjekt, Fase 2 Saksbehandler: Tor Olaussen Dato: 07.02.05

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF Strandvn. 1 Postboks STJØRDAL Telefon Telefaks

Helse Midt-Norge RHF Strandvn. 1 Postboks STJØRDAL Telefon Telefaks Helsereformen er starten på en ny epoke i norsk helsetjeneste. Samordning skal gi bedre kvalitet og ressursutnyttelse. Gjennomsnittlig ventetid halvert og ventelistene betydelig redusert i 2002. Årsberetning

Detaljer

Hvilken selvråderett har vi?

Hvilken selvråderett har vi? Hvilken selvråderett har vi? Styrleder Nils Kvernmo St. Olavs Hospital HF NSHs lederkonferanse, 1. februar 2007 Styringslinja Klinikkledelse Avdelingsledelse Enhetsledelse Institusjoner og behandlingstilbud

Detaljer

Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset

Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset Tom Christian Martinsen Fakultetsstyret 25.05.16. 1 Effektiv organisering Unngå parallelle strukturer Enhetlig utad Klinikk akademia 2 Styrevedtak

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 92/08 Sluttrapport, eierstrategi 2010, syke barn Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 92/08 Saksbeh: Svanhild Jenssen Arkivkode:

Detaljer

Kvalitetsindikatorer Helse Midt-Norge

Kvalitetsindikatorer Helse Midt-Norge Kvalitetsindikatorer Helse Midt-Norge Bakgrunnsinformasjon Hovedkjelde: NPR Fødselsrifter: Medisinsk fødselsregister Nye og gamle kvalitetsindikatorer Nye indikatorer: med unntak av trombolyse-indikatoren,

Detaljer

Merknad 1 Sykehuset har ikke et system som sikrer informasjon om fritt sykehusvalg. Det vises til Lov om pasientrettigheter 2-4.

Merknad 1 Sykehuset har ikke et system som sikrer informasjon om fritt sykehusvalg. Det vises til Lov om pasientrettigheter 2-4. Vedlegg 2 Oversikt over gjennomførte tilsyn med hvordan pasienter sikres rett til vurdering, nødvendig helsehjelp og fritt sykehusvalg ved somatiske poliklinikker Helsetilsynet i Nord-Trøndelag gjennomførte

Detaljer

Tertialrapport til Helse- og omsorgsdepartementet for 1. tertial 2006 fra Helse Midt-Norge RHF

Tertialrapport til Helse- og omsorgsdepartementet for 1. tertial 2006 fra Helse Midt-Norge RHF Tertialrapport til Helse- og omsorgsdepartementet for 1. tertial 2006 fra Helse Midt-Norge RHF Denne rapporten er utarbeidet i henhold til de krav til tertialrapportering som er angitt i Bestillerdokument

Detaljer

Internrevisjonens årsrapport 2008

Internrevisjonens årsrapport 2008 Internrevisjonens årsrapport 2008 Stjørdal 21. januar 2009 INTERNREVISJONEN Internrevisjonens rapport nr. 2009-01 Revisjonsperiode: 2008 Virksomhet: Oppdragsgiver: Rapportansvarlig: Internrevisjon Styret

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Helse Midt-Norge RHF 14.04.04 38/04 Saksbeh.: Synnøve

Detaljer

Institusjonsstuktur 2020

Institusjonsstuktur 2020 Institusjonsstuktur 2020 Innspill til temadiskusjon i styret for HMN 2. februar 2010 Ramme for tema Institusjonsstruktur Den diskusjonen det legges opp til bygger på de temamessige diskusjonene vi har

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett SAKSFREMLEGG Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett 2010-2016 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 09/4170-49 Arkiv: 029 Innstilling 1. Styret ved

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Konseptfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR Prosjektgrunnlag og organisering. Styremøte Helse Møre og Romsdal HF, onsdag 21.

Konseptfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR Prosjektgrunnlag og organisering. Styremøte Helse Møre og Romsdal HF, onsdag 21. Konseptfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR Prosjektgrunnlag og organisering Styremøte Helse Møre og Romsdal HF, onsdag 21. januar 2015 Historisk tidslinje Helse og omsorgsdepartementet Prosjektoppdrag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/09 St. Olavs Hospital - ytre rehabilitering av Kreftbygget, riving av Lungebygget og rehabilitering av Parkbygget

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/09 St. Olavs Hospital - ytre rehabilitering av Kreftbygget, riving av Lungebygget og rehabilitering av Parkbygget HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/09 St. Olavs Hospital - ytre rehabilitering av Kreftbygget, riving av Lungebygget og rehabilitering av Parkbygget Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for

Detaljer

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet.

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 26.01.06 kl. 0900-1600 Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Saksnr.: 01/06-11/06 Arkivsaksnr.: Møteleder: Kolbjørn Almlid Møtende medlemmer: Kolbjørn

Detaljer

Innst. S. nr. 193 (2001-2002)

Innst. S. nr. 193 (2001-2002) Innst. S. nr. 193 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om ny universitetsklinikk i Trondheim St.prp. nr. 53 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG Helsedepartementet legger i proposisjonen fram

Detaljer

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 15. februar 2017.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehuset Innlandet HF. 2 Eier Sykehuset Innlandet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Øst RHF. 2 Eier Helse Øst RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Øst RHF. Ansvarsområde

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 2

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 2 Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 2 Til stede for å sikre god og riktig legemiddelforsyning til sykehusene og sikre innbyggere tilgang på spesialiserte legemidler og gode farmasøytiske tjenester. I n n h o

Detaljer

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Sykehusbyggkonferansen Trondheim 9. november 2015 Utfordringer Legge til rette

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Fastsatt ved stiftelse av foretaket 13.12.2001. Revidert 25.6.2003, 30.6.2004, 21.6.2006, 12.2.2012, 14.2.2013, 19.6.2013 og 13.2.2014 1 Navn Helseforetakets navn

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 5/15 Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 26.02.2015 Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler:

Detaljer

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Lærings- og Mestringssenter samling Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Omfang av rusproblem: Alkohol Betydelig økning hos vokse Flere ungdom venter med å drikke De som drikker drikker

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 1 VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Den 13.12.2001 ble det avholdt stiftelsesmøte for Helse Nordmøre og Romsdal HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Styreleder- og direktørmøte 10. februar 2010 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Hovedoppgaven i dag er å. drøfte framtidig institusjonsstruktur for Helse Midt-Norge.

Detaljer

Informasjon om programmet HMN LØ. Helse Midt-Norge Logistikk-og økonomiløsning HMN LØ 1

Informasjon om programmet HMN LØ. Helse Midt-Norge Logistikk-og økonomiløsning HMN LØ 1 Informasjon om programmet HMN LØ Helse Midt-Norge Logistikk-og økonomiløsning HMN LØ 1 Bakgrunn -Hvorfor gjør vi dette? Helse Midt-Norge må skifte ut dagens økonomi- og logistikksystem fordi: Systemene

Detaljer

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Innstilling Adm. direktør Gunnar Bovim Helse MidtNorge RHF 1. november 2010 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret for Helse MidtNorge RHF viser til saksfremlegg og vedlagte rapporter

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 113/06 Handlingsplan for fysikalsk medisn, rehabilitering og habilitering i Helse Midt Norge RHF 2005-2010 oppfølging av tidligere styresak, 82/05. Saken behandles i: Styret

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 50/09 St. Olavs Hospital - Kunnskapssenteret - konseptrapport

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 50/09 St. Olavs Hospital - Kunnskapssenteret - konseptrapport HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 50/09 St. Olavs Hospital - Kunnskapssenteret - konseptrapport Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 07.05.2009 50/09 Saksbeh: Nils Arne

Detaljer

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Finn Wisløff, dekanus Undervisning ved lokalsykehus og i allmennpraksis Studieplanen for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge SAKSFREMLEGG Sak 10/11 Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 24.03.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 11/1140-8 Arkiv: 008 Innstilling

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 02.02.10 13/10 Saksbeh: Nils

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 17/15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksansvarlig:

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 19/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 23.06.11 Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 10/6002-53 Arkiv: 030.1 Innstilling

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans SAK 165/2010 BESLUTNINGSSAK: FRAMTIDIG LEIEFORHOLD FOR

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag - status og retning

Helse Nord-Trøndelag - status og retning Helse Nord-Trøndelag - status og retning Presentasjon til formannskapet i Levanger 27. februar 2008 Arne Flaat Hovedoppgaver Undersøke og behandle pasienter Undervise Forske Lære opp pasienter og pårørende

Detaljer

(eller kunsten å gjennomføre et svært byggprosjekt på en smart måte)

(eller kunsten å gjennomføre et svært byggprosjekt på en smart måte) (eller kunsten å gjennomføre et svært byggprosjekt på en smart måte) Kompaniskap Eks. Delt risiko for overskridelse, med felles fastsatt målpris. Kommunikasjon Eks. Krav til skandinavisk språkforståelse

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Notat 2.3.9 Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Orkdal Sjukehus er i dag et lokalsykehus med akuttmottak innenfor indremedisin og kirurgi og fødeavdeling.

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset 1 av 6 Det medisinske fakultet 2013/11896 Styreperiode 2013-2017 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: LOSAM, Fakultetsledermøtet Fra: Dekan Stig

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Styreseminar 4. mai Våre strategiske utfordringer - hvor står vi nå?

Styreseminar 4. mai Våre strategiske utfordringer - hvor står vi nå? Styreseminar 4. mai 2011 Våre strategiske utfordringer - hvor står vi nå? Hva står vi foran? Gjennomføring av Strategi 2020 Tilrettelegge for samhandlingsreformen Fokus på helhetlige pasientforløp Desentralisering

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Forprosjekt startet 2010 Samlokalisering med rådgiverne i Sarpsborg fra mars 2010 - Optimalisering av prosjektet april-juni Forprosjektet

Detaljer

Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11.

Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11. NOTAT Oversikt bygningsmessige investeringsbehov 2013-2018 Bakgrunn Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11. Videre behandlet styret utviklingsplan

Detaljer

Vedtekter for Sykehusapotekene HF

Vedtekter for Sykehusapotekene HF Vedtekter for Sykehusapotekene HF (Vedtatt i foretaksmøte 10. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehusapotekene HF. 2 Eier Sykehusapotekene HF eies fullt

Detaljer

Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Vest RHF. 2 Eier Helse Vest RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Vest RHF.

Detaljer

Strategi med særlig vekt på prosess og prioriteringsdilemmaer. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering, 13.

Strategi med særlig vekt på prosess og prioriteringsdilemmaer. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering, 13. Strategi 2020 - med særlig vekt på prosess og prioriteringsdilemmaer Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering, 13. februar 2012 Daniel Haga Direktør for samhandling Sykehusstruktur i Midt-Norge Institusjoner

Detaljer

Utvikling av sykehus i Norge

Utvikling av sykehus i Norge Utvikling av sykehus i Norge Politiske og økonomiske føringer Statssekretær Arvid Libak Regionrådet for Sør-Østederdal, Elverum den 2.2.07 Soria Moria-erklæringen: Regjeringen vil Styrke sykehusenes økonomi,

Detaljer

Integrasjonsprosjektet

Integrasjonsprosjektet 1 Integrasjonsprosjektet Overlappende oppdrag men også ulike Begge: forskning, utdanning, innovasjon Sykehuset: Pasientbehandling Sykehusets primæroppgave er pasientbehandling og i tillegg forskning, utdanning,

Detaljer

Overordnet strategi for St. Olavs Hospital

Overordnet strategi for St. Olavs Hospital Overordnet strategi for St. Olavs Hospital St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim - er integrert med NTNU og en arena for utdanning og forskning i nært samarbeid med utdannings- og helseinstitusjoner

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Disposisjon Oppfølging etter innspill i styremøte 22.02.2010 Hovedbudskap i strategidokumentet Videre prosess Oppfølging etter innspill i styremøte

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF Til/Utvalg: Fakultetsstyret ved DMF og Styret for St. Olavs

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF Telefon g AlvlBUl ANSE MlD'[.NORC,E Strandveien1, Org_nr:NO I Ho

Ambulanse Midt-Norge HF Telefon g AlvlBUl ANSE MlD'[.NORC,E Strandveien1, Org_nr:NO I Ho Ambulanse Midt-Norge HF Telefon 72 82 18 00 g AlvlBUl ANSE MlD'[.NORC,E Strandveien1, Org_nr:NO998 308 615 7502 Stjørdal wwwambulanse-midtno Qtw Til alle våre leverandører R07 's ~ Stjørdal 4. desember

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester SAKSFREMLEGG Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital 2010 2015 Optimal utnyttelse av private helsetjenester Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Rolf J. Windspoll

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

Mål: 1. Et brukerrettet tjenestetilbud som fremmer dokumenterte og effektive behandlingslinjer som er nasjonalt førende og i tråd med nasjonale

Mål: 1. Et brukerrettet tjenestetilbud som fremmer dokumenterte og effektive behandlingslinjer som er nasjonalt førende og i tråd med nasjonale Mandat: Det utarbeides en ny generalplan for en fremtidig helhetlig disponering av bygningsmassen innenfor Psykisk Helsevern. Nybygg for psykiatrisenter og sikkerhetsavdelingen skal inngå i planen. Planen

Detaljer