44 Balsfjord kommune. Økonomiplan Årsbudsjett 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "44 Balsfjord kommune. Økonomiplan 2011 2014 Årsbudsjett 2011"

Transkript

1 44 Balsfjord kommune.114 for framtida Rådmannens forslag til: Økonomiplan Årsbudsjett 2011 t Foto: Øving småtrinn Storsteinnes skole Politisk behandlin Sak nr Formannska 10/150 Offentli etters n Kommunestyret 10/... Dato november 2010

2 Forord Dette forslaget til økonomiplan bygger på en rullering av forrige plan. Grunnlaget er derfor planen med korrigeringer og endringer. De korrigeringer og endringer som er foretatt er gjort dels i dialog med enhetslederne men også egne vurderinger fra rådmannens side. Rådmannen er av den klare oppfatning at for å kunne drifte en kommuneøkonomi i balanse, er realistiske rammer for hver enkelt enhet ei nødvendig forutsetning. Denne forutsetningen føles ivaretatt i framlagte økonomiplan. I sum er rammene mer robuste enn i 2010 fordi det ikke ligger inne noen generelle nedtrekk samtidig som kjente kostnader er hensyntatt. Budsjett og økonomiplan legges fram i balanse alle årene er det ikke funnet plass til "buffere" mens det i de resterende år av planperioden er budsjettert med avsetning til disposisjonsfond. Rådmannens forslag til økonomiplan er saldert ved hjelp av merinntekter og mindreutgifter. Eiendomsskatten er foreslått justert opp til høyeste nivå samt at en på utgiftssiden budsjetterer med minsteavdrag og profiterer på et lavt rentenivå. Det er med andre ord ikke foretatt noen strukturelle grep for å få økonomiplanen i balanse. Sårbarheten i framlagte økonomiplan kan kort oppsummert relateres til to hovedmomenter. Renteutviklingen framover blir viktig å handtere. En eventuell økning på 0,5 % utover de forutsatte 3,5 % vil medføre netto merutgift på 1,0 mill kr. Befolkningsutviklingen er et annet usikkerhetsmoment. I økonomiplanen er det forutsatt at befolkningsutviklingen holder tritt med utviklingen i landet som helhet. Som en illustrasjon kan det nevnes at dersom landet som helhet øker med 1 % så må Balsfjord øke med 55 innbyggere i året for ikke få reduksjon i rammeoverføringene fra staten. Hvis Balsfjord kommunes folketall for 2011 forblir uforandret men at landets befolkning generelt øker med 1 %, vil dette føre til at rammeoverføringene til Balsfjord kommune reduseres med ca 1,1 mill kr. Rådmannen ønsker nok en gang å påpeke kommunens forholdsvise høye lånegjeld. Den totale lånegjelden for kommunen vil, relatert til rådmannens forslag til økonomiplan, ved utgangen av 2011 være i over snittet i Troms og vesentlig høyere enn landsgj ennomsnittet. Dette fører til særdeles stor grad av sårbarhet vedrørende nevnte renteutvikling. Balsfjord kommunes visjon er "for framtida". Selv med de nevnte usikkerhetsmoment er det rådmannens klare oppfatning at framlagte forslag til økonomiplan er i stand til å leve opp til visjonen. Det er også rådmannens klare intensjon at omdømmebygging fortsatt skal gjennomsyre både det politiske og administrative nivået, og derigjennom framstå som den positive og tiltrekkende kommunen som Balsfjord vitterlig er. Og at kommunen blir satt pris på og lagt merke til viser blant annet det faktum at Balsfjord som en av to kommuner ble kåret til årets næringskommune i Troms for Storsteinnes, 15 november 2010 Hogne Eidissen rådmann 2

3 Innholdsfortegnelse Forord 2 1. Innstilling og hovedoversikt Innstilling til vedtak Hovedoversikt drift 7 2. Kommunens sentrale rammebetingelser Sentrale forutsetninger for økonomiplanen Skatt og rammetilskudd Eiendomsskatt Momskompensasjon Rentekompensasjon for investeringer Ordincere skjønnsmidler Innlemming oremerka tilskudd barnehager Tilskudd til ressurskrevende tjenester Lønns- og prisvekst, arbeidsgiveravgift, pensjon Startlån Lånegjeld, renter og avdrag Melforbruk VAR- forutsetninger i økonomiplan Vekst og utvikling Sentrale prosjekter i planperioden Arealplan Samhandlingsreformen Oppbygging Moan Prosjekt PLO Prosjektet "Sammen mot vold" Prosjekter innen Landbruk Utfordringer i planperioden Generelle betraktninger Utfordringer for grunnskolene/barnehager/kultur Utfordringer helse, sosial og omsorg Investeringer Forslag til investeringsprogram Kommentarer til investeringsprogram Ikke innarbeidede investeringsbehov Behov med/prioritering De enkelte rammeområdene Folkevalgte organ Rådmann/Rådmannens støttegruppe Økonomikontoret Interntjenesten Næring og forvaltning Brann og redning Laksvatn Oppvekstsenter Nordkjosbotn skole Storsteinnes skole/sfo/voksenopplæring 51 3

4 8.10 Sand skole Malangseidet skole/barnehage/sfo Ansvar Fellesutgifter for grunnskole, SFO og voksenopplæringa Storsteinnes barnehage Fuglelia barnehage Meistervik barnehage Nordkjosbotn barnehage Hamnvåg barnehage Skrållan barnehage Fellesutgifter for barnehage Hjemmetjenesten Laksvatn Hjemmetjenesten Nordkjosbotn Omsorgsregion Malangen Balsfjord Bo og Servicesenter Bolig- og avlastningstilbud Storsteinnes NAV - Sosialtjenesten Lege og miljørettet helsevern Ergo- og Fysioterapitjenesten Helsesøster/jordmortjenesten Enhet Psykiatri og ReHabilitering Barnevern Fellesområde helse Balsfjord folkebibliotek Balsfjord Kulturskole Byggforvaltningen Sentrale tilskudd til andre Rådmannens salderinger 74 Egne trykte vedlegg: Vedlegg A: Bakgrunn/beskrivelse av de enkelte moment i kapittel 7. Vedlegg B: Betalingssatser 2011 Vedlegg C: Nærmere dokumentasjon/utredninger av salderingstiltak 4

5 1. Innstilling og hovedoversikt 1.1 Innstilling til vedtak 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Eiendomsskatten vedtas slik: 2.1 Eiendomsskattesatsen for boliger/landbruk/fritid settes til 6,0 promille. 2.2 Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c) i seks år. 2.3 Idrettsanlegg som ikke er næringsdel fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). 2.4 Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). Fritaket gjelder også Folkehøgskolen 69 grader nord. 2.5 Eiendomsskattesatsen for verker/bruk og næring settes til 7 promille 2.6 Den årlige eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.april og 20.oktober. 3 Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg B- Betalingssatser Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik: Frie inntekter (1000 kr) Driftsrammene vedtas med nettorammer i henhold til hovedoversikt kap Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap Lånerammen for nye investeringer vedtas etter følgende tabell: Låneopptak (1000 kr) Balsfjord kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2011 settes til 9 mill.kr. i SpareBankl Nord-Norge. 9 Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser. 10 Det tas opp startlån i Husbanken med kr 9,0 mill i Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst ut på driftsrammene. 5

6 12 Leirskoleopphold gjøres til en frivillig ordning på den enkelte skole. 13 Rådmannen gis fullmakt til å fordele effekten av nytt tiltak kjøp av omsorgstjenester fra private- på rammeområde 52 og Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til gratis leksehjelp SFO samt økning i timetall 1-7.trinn fra rammeområde 29 fellesutgifter skole til de enkelte skoler. 6

7 1.2 Hovedoversikt drift R nska 2008 i 2008 nser, r nska 2009 i 2009 riser. Rev buds'ett 2010 i riser. økonorni Ian ifaste nser ReiligkiP 2011$ Politisk Styrings -/folkev.organer Utgift Inntekt Nettoutgift Rådmannen m/ støttegruppe Utgift Inntekt Nettoutgift økonomikontoret Utgift Inntekt Nettoutgift Interntjenesten og ekspedisjon Utgift Inntekt -I Nettoutgift Næring og forvaltnings service utgift Inntekt Nettoutgift Brann og redning Utgift Inntekt Nettoutgift Fellesutgifter sentraladm Utgift Inntekt Nettoutgift Laksvatn Oppvekstsenter Utgift Inntekt Nettoutgift Nordkjosbotn skole og SFO Utgift Inntekt Nettoutgift Storsteinnes skole, SFO Utgift og voksenopplæring Inntekt Nettoutgift Sand skole Utgift I I I 152 Inntekt I 448 -I Nettoutgift Malangseidet skole og SFO Utgift Inntekt Nettoutgift Fellesutg. skole, SFO og Utgift voksenoppllæring Inntekt I Nettoutgift Storsteinnes barnehage Utgift Inntekt Nettoutgift Meistervik barnehage Utgift Inntekt -I Nettoutgift Nordkjosbotn barnehage Utgift Inntekt Nettoutgift Hamnvåg barnehage Utgift I I 740 Inntekt Nettoutgift Skrållan barnehage Utgift Inntekt Nettoutgift Fuglelia barnehage Utgift Inntekt Nettoutgift Fellesutgifter barnehager Utgift Inntekt Nettoutgift Hjemmeftenesten Laksvatn Utgift Inntekt Nettoutgift Hjemmetjenesten Nordkjosbotn Utgift Inntekt Nettoutgift Omsorgsregion Malangen Utgift Inntekt Nettoutgift Balsfj ord bo og servicesenter Utgift Inntekt Nettoutgift Fo

8 Regnskap 2008 i 2008 priser, r nskap priser. Rev buds'eft 2010 i 2010-priser. økonorniplan i faste 2011-priser (1000 kr. Fan4a9 Fcgalapl FC~ -667 I Ut ifter o inntekter som ikke er fordelt å ansvar ovenfor: Nedtrekk skole ut fra færre klasser ihht økoplan I 0-13-tatt ut fra økoplan 25/10-10 note- tilskudd ressurskrevende tjenester er i 2008 bokført rned kr -527 på ramnne 64 og på sentral post, i sum -5,465. 8

9 2. Kommunens sentrale rammebetingelser 2.1 Sentrale forutsetninger for økonomiplanen 1 Faste 2011-priser i hele økonomiplanperioden. 2 Årslønnsvekst 2010 til 2011 er satt til 3,25 % i tråd med statsbudsjett. 3 Gjennomsnittlig prisvekst er på 1,9 % ihht. forutsetningene i statsbudsjett. 4 Kommunal deflator, et makroøkonomi estimat for kommunenes kostnadsvekst fra 2010 til 2011, er satt til 2,8 % i tråd med statsbudsjettet. 5 Lånopptaket for 2011 tas opp i midten av året Rentesats på eksisterende lånekontrakter med flytende rentebetingelser samt nye låneopptak er lagt inn med en gjennomsnittlig nominell rente på 3,5 % for 2011, 4,0 % for 2012 og 4,5 % for 2013 og Skatt og rammetilskudd Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (på inntekt og formue), eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Når det gjelder skatt på inntekt og formue og rammetilskudd er det for 2011 lagt til grunn forutsetningene i statsbudsjett, med en justering for folketall som tilsier mindreinntekt på 1,4 mill i forhold til de anslag kommunen fikk ifbm. statsbudsjett. Ut fra disse justeringer er det i sum lagt til grunn skatt på inntekt og formue og rammetilskudd på 272,5 mill. Når det gjelder de øvrige år i planperioden er det lagt til grunn om lag samme nivå, men med en svak nedgang knyttet til at befolkningsvekstanslaget for Balsfjord er litt lavere enn for Norge. For eksakte tall henvises til tabell 2 nedenfor. Effekt nytt inntektssystem Dersom man bruker samme metodikk som i statsbudsjett (oppgavekorrigering for sammenlignbarhetens skyld, samme prisjustering, og holder økte pensjonskostnader helt utenom) innebærer dette en realøkning 2,4% (eller 5,6 mill) mot Referansenivået for 2010 er da gitt ved revidert nasjonalbudsjett i mai. Årsaken til at Balsfjord kommer bedre ut med det nye inntektssystemet enn de fleste kommuner i fylket er svært sammensatt. I statsbudsjettet fremgår ikke eksplisitt fordelingsvirkningene av endringene, slik at det er vanskelig å gi en fullstendig forklaring på forholdet. Hovedelementer er imidlertid at Balsfiord kommune tjener på at skatteandelen av de frie inntekter er redusert, ny kostnadsnøkkel for barnehagesektoren og innlemming av tilhørende øremerka tilskudd på 9

10 barnehagesektoren, samt at vi har flere psykisk utviklingshemmede som nå telles med i tildelingen. Motsatt effekt har det at Nord-Norgetilskuddet reduseres. Totaleffekten av endringene og økning i fire inntekter tota1t til sektoren, er altså en realøkning til Balsfjord på om lag 4,3 mill. Mer om betydning av folketallsutvikling På kort sikt (det første året i økonomiplan) så er drøyt 83% av rammetilskuddet (innbyggertilskudd, utgiftsutjevning og Nord-Norgetilskudd) "låst" mot det faktiske folketall Disse inntektene er dermed en forutsigbar faktor for For de seinere år i økonomiplan vil imidlertid disse være avhengig av det faktiske folketall 1.juli det enkelte år, og dermed avhengig av de befolkningsprognoser man bruker. På kort sikt er dermed usikkerheten i rammetilskuddet relatert til inntektsutjevningen. Denne vil for året 2011 vil bli basert på faktisk folketall , både i den enkelte kommune og for landet som helhet. Med dette som basis foretaes det en viss omfordeling. Avgjørende for denne omfordelinga er, i tillegg til den faktiske samlede skatteinngang, de faktiske folketall I anslag for frie inntekter, herunder inntektsutjevningen, er det lagt til grunn befolkningsprognose slik den ble fremlagt i møtet om økonomisk omstilling i kommunestyret Dette innebærer forutsetning om at folketallet i Balstjord ikke endres 2.halvår 2010, og settes lik faktiske tall For øvrig forutsettes samme utvikling som ligger i middelalternativet i den nyeste SSB-prognosen fra juni Oppdelt på de ulike aldersgrupperinger gir dette følgende tall: Tabell I. Befolkningsprognose Når det gjelder prognose for befolkningsutvikling i Norge er det lagt til grunn middelalternativet i siste SSB-prognose. Effekten av disse forutsetningene er at inntektsanslaget nedjusteres med 1,4 mill i forhold til anslaget for kommunen i statsbudsjett. Sistnevnte anslag var for øvrig basert på folketall i beregning av inntektsutjevningen, og betinget i praksis at Balsfjord ville måtte øke like mye som resten av landet for kunne stå seg. En indikasjon på den isolerte betydning av befolkningsendringer er at dersom man skal komme opp på anslaget i statsbudsjett så må befolkningen i Balsfjord øke med 75 personer fra til

11 For øvrig vil det alltid være usikkerhet i inntektsutjevninga relatert til den samlede skatteinngang i landet. Dersom denne blir lavere enn forutsatt så blir det også mindre til omfordeling, og motsatt. Mer om skatt Anslag for skatt for Balsfjord er satt til kr 82,9 mill og basert på antatt skatteinngang 2010, og for 2011 korrigert for å fange opp og endringer ihht statsbudsjett. Endringen her består i hovedsak en større del av de frie inntekter i 2011 skal dekkes av rammetilskudd. Parallelt med økte rammeoverføringer reduseres derfor skattøret (ihht statsbudsjett). Enkeltelementene i den forutsatte beregning av skatt/rammetilskudd Rammetilskudd fremkommer som summen av innbyggertilskuddet og tilskuddene: Nord-Norge-tilskudd, regionaltilskudd og skjønnstilskudd. Nord-Norge-tilskudd og regionaltilskuddet er begrunnet ut fra regionalpolitiske hensyn. Tilskuddene skal bidra til et bedre tjenestetilbud og høy kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturavhengig næringsliv. Tilskuddene gis som et kronebeløp per innbygger med geografisk differensierte satser. Nord-Norgetilskuddet er redusert med 10 % og utgjør for 2011 kr 15,4 mill for Balsfjord. Alle kommuner får innbyggertilskudd. Innbyggertilskuddet er et fast beløp som for 2010 utgjør kroner ,40 per innbygger. Dette er en vesentlige økning fra 2010, og skyldes i hovedsak innlemming av de øremerkede barnehagetilskuddene samt at økningen i frie inntekter til kommunene er lagt på dette tilskuddet. Tilskuddet blir korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov mellom kommunene ut fra ulike kriterier (utgiftsutjevning). I forhold til utgiftsutjevningen har Balsfjord et beregnet utgiftsbehov som er 16,6% høyere enn landsgjennomsnitt, hvilket utgjør kr 35,6 mill for Vi ligger med dette nærmere landsgjennomsnitt enn tidligere, hvilket i hovedsak er relatert til innlemming av barnehagetilskuddene, og de kriteriene som er lagt til grunn for denne sektoren kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutj evning Overgangsordninger Saker med særskilt fordeling Nord-Norge-tilskudd Ordinært skjønn RNB Sum rammetilsk. ekskl inntektsue "Bykletrekket" Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatt å formue o inntekt Sum skatt o rammetilsk.(avrundet) Tabell 2: Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue i planperioden. 11

12 Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier som legges til grunn for korrigering av utgiftsbehov mellom kommunene, og viser de nye kostnadsnøklene som gjelder fra 2011, og utslaget for Balsfjord. Tabellen viser at Balsfjord har 16,6 % større utgiftsbehov enn gjennomsnittskommunen, tilsvarende kr 35,6 mill. BALSFJORD Bruk av folketall Utgiftsbehovs- Pst. Tillegg/ fradrag i Vekt Antall indeks utsla ut iftsueevnin Tabell 3: Kriterier for korrigering av utgifisbehovet for Balsfjord kommune. 12

13 2.3 Eiendomsskatt Balsfjord kommune vedtok å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra og med Ved budsjettbehandlingen for 2010 ble det vedtatt sats på 4,0 %o for boliger/landbruk/fritid, og 7,0 %o for verker/bruk og næring. Det ble ikke vedtatt bunnfradrag. Med disse forutsetningene forventes eiendomsskatten gi en inntekt på 13,4 mill i Det legges i budsj ettet opp til økning fra 4 promille til 6 promille i år 2011 og til 7 promille fom år Dette vil gi en gi en merinntekt som følgende: 1000 kr år 2011 år 2012 år 2013 år romille romille Tabell 4: merinntekt eiendomsskatt ved økte satser 2.4 Momskompensasjon Formålet med ordningen var å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgifts-systemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. Ordningen skulle være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene ble trukket i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjør. Når det gjelder momskompensasjon fra investeringer er de kommunale budsjett og regnskapsforskifter er endret fra og med år 2010 hvor minimum 20 % av refundert merverdiavgift fra investeringer overføres til investeringsbudsjettet/regnskapet. For 2011 skal minimum 40 % overføres, for 2012 minimum 60 % og for 2013 minimum 80 %. Fra og med budsjettåret 2014 skal refusjonen av merverdiavgiften fra investeringer i sin helhet regnes som inntekter knyttet til investeringsprosjekter og budsjetteres i investeringsbudsjettet. Det legges opp til at all merverdiavgift knyttet til nye investeringsprosjekter i økonomiplanen, jfr kapittel 6.1, går inn som finansieringsbidrag til investeringsbudsjettet. Beløp fremgår av kap Når det gjelder refundert merverdiavgift knyttet til drift ble dette fra 2009 lagt på rammeområdene, og budsjetteres derfor ikke lengre sentralt. 13

14 - 2.5 Rentekompensasjon for investeringer Balsfjord kommune mottar rentekompensasjon gjennom følgende ordninger; Investeringer i grunnskolen reform 97 Investeringer innenfor eldreomsorg - Investeringer vedrørende skoleutbygging (inkl St.nes skole fom 2010) Rentekompensasjonen på den førstnevnte ordningen er basert på den effektive renta på ni månaders statskassevekslar per 1.juli året før, med en margin på 0,5 prosentpoeng. Denne er dermed gitt for Rentekompensasjon for de tre sistnevnte ordninger er basert på husbankens flytende rentesatser. I tallene nedenfor er det for disse lagt til grunn samme rentesatser som på de budsjetterte renteutgifter, dvs hhv 3,5 %, 4,0 %, 4,5 % og 4,5 % for det enkelte år i planperioden. Tabell 5: Sum rentekompensasjonsordninger i planperioden. 2.6 Ordinære skjønnsmidler Balsfjord kommune har fått tildelt kr 1,76 mill i ordinære skjønnsmidler for Nivået for de øvrige år er ukjent. De forutsettes imidlertid et noe lavere nivå enn 2011 slik: Tabell 6: Ordinære skjønnsmidler som legges til grunn i planperioden. 2.7 Innlemming øremerka tilskudd barnehager I 2011 innlemmes flere øremerkede tilskudd til barnehagene i rammetilskuddet til kommunene. Innlemmingen betyr at kommunene overtar ansvaret for å finansiere barnehagene, og de får da en plikt til å finansiere de barnehagene som allerede er i drift eller som har søkt godkjenning per Følgene øremerkede tilskudd innlemmes i rammetilskuddet: Ordinært driftstilskudd til barnehager. Skjønnsmidler til barnehager. Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage. Disse midlene skal dekke eksisterende barnehageplasser, helårsvirkningen av nye barnehageplasser som opprettes i 2010 og får budsjettmessigkonsekvenser i 2011, 14

15 nominell videreføring av maksimalpris foreldrebetaling (2330 kr), og opptrapping likeverdig behandling kommunale og ikke-kommunale barnehager fra 88 % til 91 %. Følgende tilskudd vil fortsatt være øremerket: - Tilskudd til tiltak for bedre språkforståelse blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. - Investeringstilskuddet. - Tilskudd til midlertidige lokaler. - Øremerkede midler til kvalitetsutviklingstiltak. Fordelingen av midlene mellom kommunene baseres seg på kriterier som best mulig treffer behovet for utgifter til barnehage i den enkelte kommune. Siden barnehage er et frivillig tilbud, og etterspørselen etter barnehageplass vil variere en del mellom kommunene, er det derfor utviklet en kostnadsnøkkel som skal sikre at kommunene får er likeverdig utgangspunkt. Kostnadsnøkkelen for barnehager er basert på følgende: - Antall barn i kommunen mellom 3 og 5 år Antall barn mellom 1 og 2 år uten kontantstøtte - Utdanningsnivået i befolkingen Midlene blir gjennom dette fordelt etter en mest mulig objektiv nøkkel. 2.8 Tilskudd til ressurskrevende tjenester Innslagspunktet er i forslag til statsbudsjett prisjustert (for lønnsvekst) fra kr 865' som gjaldt for regnskapsåret 2009, til kr 895' for Det er imidlertid rimelig å legge til grunn at kommunens utgiftsgrunnlag øker tilsvarende, slik at de budsjetterte refusjonsbeløp som ligger i basis for økonomiplan videreføres (kr 6,3 mill). I tillegg er det regnet inn økt refusjonsgrunnlag på enkelttiltak (jfr kap 7). For øvrig legges det opp til en teknisk endring i Balsfjord kommunes budsjettering og regnskapsføring av dette tilskuddet. Mens tilskuddet tom har vært inntektsført på sentral inntektspost (sammen med rammetilskudd mv), foreslåes det at tilskuddet fom budsjetteres og inntektsføres på den enkelte berørte enhet. Det vil i all hovedsak berøre Botilbud Storsteinnes, Psykiatri- og Rehabilitering, Balsfjord bo- og servisesenter, samt rammeområde 19 Fellesutgifter (relatert til utbetaling til andre kommuner). Det er vurdert som en fordel at inntekten henføres på samme budsjettområde som de tilknyttede utgifter, slik at eventuelle mer/ mindreforbruk på utgiftssiden lettere kan sees i sammenheng med endringer på inntektene. 15

16 2.9 Lønns- og prisvekst, arbeidsgiveravgift, pensjon Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra til 2,8 %. Denne satsen ligger til grunn for selve prisjusteringen av nivået for skatt/rammetilskudd til kommunesektoren. Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester: Tabell 7: Prisvekst for kommunale varer og tjenester far 2010 til Rammeområdene er kompensert for lønnsoppgjøret 2010 inklusive overhenget til I sum er det lagt ut 8,3 mill av de frie midlene på rammene, i hovedsak relatert til lønnsoppgjøret, og en mindre del relatert til økt pensjonssats SPK. Det gjenstår utlegg på rammene relatert til lønnsvekst på variabel lønn (det er avsatt 660' som er hensiktsmessig å foreta administrativt på basis av nærmere gjennomgang), utlegg relatert til deler av lønnsoppgjør som ikke er endelig beregnet da det må foretaes manuelle beregninger. I tillegg gjenstår utlegg av lønnsoppgjør 2011, som vil bli budsjettregulert høsten I sum ligger det igjen (avsatt) kr 4,7 mill til disse formål på rammeområde 19. Det gis ikke generell økning på rammene hva gjelder generell prisstigning på varer/tjenester. Imidlertid er det på rammene lagt inn en del budsjettmidler i forhold til kostnadsøkninger på enkeltforhold som man etter vurdering ikke kommer utenom (jfr kap 7). Slike forhold må sees i sammenheng med at det ikke er lagt inn generell økning Arbeidsgiveravgift Det legges til grunn 5,1 % arbeidsgiveravgift (som i 2010). Pensjon Det budsjetteres med pensjonssats 14,07% for KLP og 12,08 for SPK. Prosentsatsene er "netto" satser etter hensyntaken av premieavvik, dvs i samsvar med det som til sist vil bli kostnadsført på rammeområdene. Det er lagt til grunn prognoser fra hhv. KLP og SPK. Satsene legges inn i økonomisystemet slik at regnskapet blir korrekt belastet ved lønnskjøringene. Dette gir samlet sett en økning (til kostnadsføring) på ca. kr 1,3 mill fra 2010 til Økningen i pensjonskostnaden og arbeidsgiveravgift relatert til lønnsoppgjøret 2011 avsettes for øvrig sammen med lønnspott

17 2.10 Startlån Tidligere har opptak av startlån vært håndtert som enkeltsak(er) til kommunestyret i løpet av året. Det normale er imidlertid at kommunene innfaser dette i budsjettbehandlinga, og dermed kommer med på Husbankens hovedtildeling av startlånsmidler som skjer i januar hvert år. Det er vurdert hensiktsmessig at dette også praktiseres av Balsfjord. I tidligere budsjett har både renter og avdrag relatert til kommunens innlån fra Husbanken vært budsjettert og regnskapsført over driftsregnskapet. Ut fra avklaringer omkring regnskapsreglene legges det fra 2011 opp til at rentene budsjetteres/ regnskapsføres over driftsregnskap, mens avdrag budsjetteres/ regnskapsføres over investeringsregnskap. Det foreslåes opptak av kr 9,0 mill i startlånsmidler for videre tildeling i Beløpet er basert på vurdering av den økte utlånsaktivitet i Lånegjeld, renter og avdrag Ven inngangen til 2010 hadde kommunen en lånegjeld på 352,7 mill. Ved inngangen til 2011 vil lånegjeld være 369,4 mill. Dersom man holder utenom startlånsmidler og ubrukte lånemidler var status at vi lå i overkant av fylkessnitt i lånegjeld pr innbygger. Fylkessnittet var for øvrig da 51,3% over landsgjennomsnitt. Renteanslaget for lån på flytende betingelser er basert på forventet rentebane fra Norges bank, med en liten margin for 2011/2012, og settes slik: Rentesats 3,5% 4,0% 4,5% 4,5% Tabell 8: Rentesats som legges til grunn i planperioden. På avdragssiden videreføres prinsippet fra forrige økonomiplan med at utgiftsførte avdrag settes til minimum ihht kommunelovens regler. Dette kan beregnes ut fra anleggsmassens verdi og levetid opp mot de budsjetterte avdrag. Beregningene i fjor viste at det var en "slakk" på ca 3,0 mill. Oppdaterte beregninger, basert på litt justerte beregningsforutsetninger (hvilke balanseverdier som skal legges til grunn) gir som resultat en slakk på ca 3,36 mill. Denne ytterligere slakk på kr 360' enn det som allerede ble innfaset i forrige økonomiplan er tatt inn som saldering i økonomiplanen. 17

18 Med renteforutsetningene ovenfor er utvikling i renter/avdrag på lån slik: a) For eksisterende lån: b) For oreslåtte investerin er ihht ka ittel 6.1 slik: c) For n e startlån* 1000 kr Renter Avdra Sum *relatert nytt lån 2011 kr 9,0 mill. Har tilsvarende motpost på "renteinntekter". d) Sum renter/avdra : tabell a)-c) 1000 kr Renter Avdra Sum e) Fratrekk minsteavdra 1000 kr Avdra f) til budsjettering: d) sum renter/avdrag fratrukket e) minsteavdrag 1000 kr Renter Avdra Sum

19 2.12 Merforbruk VAR- forutsetninger i økonomiplan I forhold til merforbruk VAR-sektor er det to forhold som nedenfor omtales med siktemål å klargjøre hvilke forutsetninger som legges til grunn. Det ene forholdet er merforbruk Det andre forhold er merforbruk tom. 2008, jfr k-sak 10/44. Forutsetningene er de samme som legges til grunn i budsjettet til VAR. a) Vedrorende merforbruk 2009 Regnskapsreglene gir føringer på at merforbruk på et selykostregnskap som ikke er dekket inn av selskapet året etterpå, må inndekkes med bevilgning på kommunens ("morselskapets") driftsbudsjett året deretter. I tilfellet med merforbruket fra 2009 ville dette gjelde den delen av merforbruket som ikke dekkes i Rådmannen legger til grunn VAR sitt budsjettforslag, som innebærer at det resterende av merforbruket fra 2009 som ikke dekkes på VAR i 2010, dekkes av VAR i Det legges således til grunn at det ikke er nødvendig å budsjettere med kommunal inndekning i 2011 relatert til denne saken. Merforbruk 2009 og den planlagte inndekning på VAR kan for øvrig synliggjøres slik: b) Vedrørende tidli ere års merforbruk å VAR "fr k-sak 10/44 Rådmannen legges til grunn VAR sitt budsjettforslag, som innebærer at det resterende av merforbruket tom 2008 (jfr k-sak 10/44) som ikke dekkes på VAR i 2010, dekkes av VAR i 2011 og 2012 slik det fremgår av tabell nedenfor. Note 1) Inndekning vil i praksis være tilbakebetaling til kommunen av de midler kommunen dekket inn gjennom k-sak 10/44, fratrukket det som forutsettes at VAR selv dekker inn i

20 3. Vekst og utvikling Balsfjord kommune hadde i følge SSB pr. 1. januar 2010 et innbyggertall på Etter en jevn nedgang i folketallet siden 1976, har befolkningsmengden etter 2005 stabilisert seg på i overkant av innbyggere. Kommunen har i alle år siden 1975 hatt et negativt fødselsoverskudd, (flere døde enn fødte). Når det gjelder nettoinnflyttingen, har også denne i samme tidsrom stort sett vært negativ. Unntak er her for årene 2000, , og 2009 hvor det har vært større tilflytting enn fraflytting. Totalt sett for perioden er det bare årene og 2009 som har hatt positiv folketilvekst. Det som er et positivt trekk i tallmaterialet fra SSB er at antallet flyttinger til Balsfjord kommune i hele perioden fra 1976 til 2010 har holdt seg på et høyt, stabilt nivå med over 200 årlige tilflyttninger. På den annen side har mobiliteten ut av kommunen vært enda høyere, og har i perioden lagt oppunder 300 fraflyttinger. De siste 10 årene er det imidlertid en tendens til at antallet utflyttinger har avtatt, og nå ligger på nivå med volumet innflyttinger. I et mer langsiktig perspektiv er det kanskje mer alarmerende for Balsfjord kommune at fødselstallene har vist en sterkt synkende tendens de siste 20 årene, og hvor den negative utviklingen har akselerert siden Justert for et høyere innbyggertall i 2000, fødes det mellom % færre innbyggere i 2010 enn ti år tidligere. Som hovedkonklusjon på analysen av befolkningsutviklingen kan det derfor utledes at mens den viktigste forklaringen på reduksjonen i antall innbyggere fram til år 2000 er relatert til en betydelig høyere fraflytting enn innflytting, framtrer det negative fødselsoverskuddet fram som en like viktig forklaringsfaktor for kommunens befolkningsutvikling de siste 10 årene. Dersom det framover inntreffer en årlig utvikling hvor antallet tilflyttinger holdes på samme nivå som tidligere, fraflyttingen reduseres med ytterligere 20 personer og fødselstallene øker med 20 fødte, vil dette skape grunnlag for en robust positiv befolkningsutvikling i Balsfjord kommune. Økt tilflytting til kommunen som følge etablering av ny omfattende næringsvirksomhet gir grunnlag for at dette kan være en realistisk utviklingsvei. Balsfjord kommune er arealforvaltningsmyndighet innenfor sitt territorielle område. Det viktigste styringsinstrumentet for arealforvaltningen er kommuneplanens arealdel. Ny arealplan vil være vedtatt og godkjent i løpet av I planforslaget som nå er under utarbeidelse legges det opp til at næringssatsingen i Balsfjord kommune konsentreres langs E 6-aksen Nordkjosbotn Bergneset Stormoen. Det foreslås her å legge ut nye betydelige store næringsområder i Nordkjosbotn, på Bergneset samt i området Tømmerelv-Stormoen. For jord- og skogbruket tas det en målsetting at den nye arealplanen skal sikre at næringenes ressursgrunnlag ivaretas og skjermes. Utvikling av boligområder sees i sammenheng med industriutviklingen i kommunen, og foreslås ivaretatt ved at nye arealer til dette formålet legges ut i alle delene av kommunen. Det er også en viktig fokusområde i arealplanen at kommunens bygder sikres gode fysiske levekår, oppvekst- og utviklingsmuligheter. Dette gjelder særlig i de større sentrene hvor det er viktig å ivareta og tilrettelegge for kultur, idrett- og aktivitetsanlegg samt sikre kommunikasjoner ved at det bygges ut sikre gang- og sykkelveiløsninger. Prosjekteringen og realiseringen av nytt idrettsanlegg på Moan 20

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Økonomi og intern Vår dato Vår referanse 07.01.2016 2015/978-271/2016 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Veronica Davo Larsen, tlf 77 72 21 01 Rådmannens

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 08.12.2014 2014/466-12241/2014 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Steffen Kvien, tlf 77722045 Økonomirådgiver

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Balsfjord kommune - for framtida

Balsfjord kommune - for framtida Balsfjord kommune - for framtida Rådmannens forslag til: Økonomiplan 2014 2017 Årsbudsjett 2014 Foto: Gunn Grønås. Fra Tennes mot Henriktind. Politisk behandling Formannskap Offentlig ettersyn Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2015/11098-3273/2016 Arkiv: 103 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Agenda. 1. Prosessen 2. 0-Alternativet - presentasjon Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune Rapport TFoU 3. Intensjonsavtalen med Stjørdal

Agenda. 1. Prosessen 2. 0-Alternativet - presentasjon Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune Rapport TFoU 3. Intensjonsavtalen med Stjørdal Agenda 1. Prosessen 2. 0-Alternativet - presentasjon Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune Rapport TFoU 3. Intensjonsavtalen med Stjørdal 1. Innhold 2. Simulering ny www.nykommune.no 3. Engangsstøtte

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/814 HØRING NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter: Notat fra KS fra 14 januar

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 11.11.2014 Tid: 10:00 11:35 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Skatteinngangen pr. november 2015

Skatteinngangen pr. november 2015 Desember 2015 Skatteinngangen pr. november 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. november 2015 for landets kommuner sett under ett er på 135,068 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,57

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:/194-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Budsjettjustering årsbudsjett og økonomiplan - Utvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Å Balsfjord kommune -"` -for framtida

Å Balsfjord kommune -` -for framtida Å Balsfjord kommune -"` -for framtida Rådmannens forslag til: Økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 Foto: Russetind fra østsia av fjorden Politisk behandlin Formannska Offentli ettersyn Kommunestyret

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger 2016

Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger 2016 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkiwef: 03.11.2015 20151802-01 150 Camilla Hansen camilla.hansen@loppa.kommune.no Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02.

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02. Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/10061-2 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole:

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: I etterkant av formannskapsmøtet 03.06.13 mottok kommunen opplysninger om at det var feil i de økonomiske beregningene som var

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Intern korrespondanse Til: Byråd for finans, konkurranse og omstilling v/ Liv Røssland Fra: Kommunaldirektør for finans, konkurranse og

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer