44 Balsfjord kommune. Økonomiplan Årsbudsjett 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "44 Balsfjord kommune. Økonomiplan 2011 2014 Årsbudsjett 2011"

Transkript

1 44 Balsfjord kommune.114 for framtida Rådmannens forslag til: Økonomiplan Årsbudsjett 2011 t Foto: Øving småtrinn Storsteinnes skole Politisk behandlin Sak nr Formannska 10/150 Offentli etters n Kommunestyret 10/... Dato november 2010

2 Forord Dette forslaget til økonomiplan bygger på en rullering av forrige plan. Grunnlaget er derfor planen med korrigeringer og endringer. De korrigeringer og endringer som er foretatt er gjort dels i dialog med enhetslederne men også egne vurderinger fra rådmannens side. Rådmannen er av den klare oppfatning at for å kunne drifte en kommuneøkonomi i balanse, er realistiske rammer for hver enkelt enhet ei nødvendig forutsetning. Denne forutsetningen føles ivaretatt i framlagte økonomiplan. I sum er rammene mer robuste enn i 2010 fordi det ikke ligger inne noen generelle nedtrekk samtidig som kjente kostnader er hensyntatt. Budsjett og økonomiplan legges fram i balanse alle årene er det ikke funnet plass til "buffere" mens det i de resterende år av planperioden er budsjettert med avsetning til disposisjonsfond. Rådmannens forslag til økonomiplan er saldert ved hjelp av merinntekter og mindreutgifter. Eiendomsskatten er foreslått justert opp til høyeste nivå samt at en på utgiftssiden budsjetterer med minsteavdrag og profiterer på et lavt rentenivå. Det er med andre ord ikke foretatt noen strukturelle grep for å få økonomiplanen i balanse. Sårbarheten i framlagte økonomiplan kan kort oppsummert relateres til to hovedmomenter. Renteutviklingen framover blir viktig å handtere. En eventuell økning på 0,5 % utover de forutsatte 3,5 % vil medføre netto merutgift på 1,0 mill kr. Befolkningsutviklingen er et annet usikkerhetsmoment. I økonomiplanen er det forutsatt at befolkningsutviklingen holder tritt med utviklingen i landet som helhet. Som en illustrasjon kan det nevnes at dersom landet som helhet øker med 1 % så må Balsfjord øke med 55 innbyggere i året for ikke få reduksjon i rammeoverføringene fra staten. Hvis Balsfjord kommunes folketall for 2011 forblir uforandret men at landets befolkning generelt øker med 1 %, vil dette føre til at rammeoverføringene til Balsfjord kommune reduseres med ca 1,1 mill kr. Rådmannen ønsker nok en gang å påpeke kommunens forholdsvise høye lånegjeld. Den totale lånegjelden for kommunen vil, relatert til rådmannens forslag til økonomiplan, ved utgangen av 2011 være i over snittet i Troms og vesentlig høyere enn landsgj ennomsnittet. Dette fører til særdeles stor grad av sårbarhet vedrørende nevnte renteutvikling. Balsfjord kommunes visjon er "for framtida". Selv med de nevnte usikkerhetsmoment er det rådmannens klare oppfatning at framlagte forslag til økonomiplan er i stand til å leve opp til visjonen. Det er også rådmannens klare intensjon at omdømmebygging fortsatt skal gjennomsyre både det politiske og administrative nivået, og derigjennom framstå som den positive og tiltrekkende kommunen som Balsfjord vitterlig er. Og at kommunen blir satt pris på og lagt merke til viser blant annet det faktum at Balsfjord som en av to kommuner ble kåret til årets næringskommune i Troms for Storsteinnes, 15 november 2010 Hogne Eidissen rådmann 2

3 Innholdsfortegnelse Forord 2 1. Innstilling og hovedoversikt Innstilling til vedtak Hovedoversikt drift 7 2. Kommunens sentrale rammebetingelser Sentrale forutsetninger for økonomiplanen Skatt og rammetilskudd Eiendomsskatt Momskompensasjon Rentekompensasjon for investeringer Ordincere skjønnsmidler Innlemming oremerka tilskudd barnehager Tilskudd til ressurskrevende tjenester Lønns- og prisvekst, arbeidsgiveravgift, pensjon Startlån Lånegjeld, renter og avdrag Melforbruk VAR- forutsetninger i økonomiplan Vekst og utvikling Sentrale prosjekter i planperioden Arealplan Samhandlingsreformen Oppbygging Moan Prosjekt PLO Prosjektet "Sammen mot vold" Prosjekter innen Landbruk Utfordringer i planperioden Generelle betraktninger Utfordringer for grunnskolene/barnehager/kultur Utfordringer helse, sosial og omsorg Investeringer Forslag til investeringsprogram Kommentarer til investeringsprogram Ikke innarbeidede investeringsbehov Behov med/prioritering De enkelte rammeområdene Folkevalgte organ Rådmann/Rådmannens støttegruppe Økonomikontoret Interntjenesten Næring og forvaltning Brann og redning Laksvatn Oppvekstsenter Nordkjosbotn skole Storsteinnes skole/sfo/voksenopplæring 51 3

4 8.10 Sand skole Malangseidet skole/barnehage/sfo Ansvar Fellesutgifter for grunnskole, SFO og voksenopplæringa Storsteinnes barnehage Fuglelia barnehage Meistervik barnehage Nordkjosbotn barnehage Hamnvåg barnehage Skrållan barnehage Fellesutgifter for barnehage Hjemmetjenesten Laksvatn Hjemmetjenesten Nordkjosbotn Omsorgsregion Malangen Balsfjord Bo og Servicesenter Bolig- og avlastningstilbud Storsteinnes NAV - Sosialtjenesten Lege og miljørettet helsevern Ergo- og Fysioterapitjenesten Helsesøster/jordmortjenesten Enhet Psykiatri og ReHabilitering Barnevern Fellesområde helse Balsfjord folkebibliotek Balsfjord Kulturskole Byggforvaltningen Sentrale tilskudd til andre Rådmannens salderinger 74 Egne trykte vedlegg: Vedlegg A: Bakgrunn/beskrivelse av de enkelte moment i kapittel 7. Vedlegg B: Betalingssatser 2011 Vedlegg C: Nærmere dokumentasjon/utredninger av salderingstiltak 4

5 1. Innstilling og hovedoversikt 1.1 Innstilling til vedtak 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Eiendomsskatten vedtas slik: 2.1 Eiendomsskattesatsen for boliger/landbruk/fritid settes til 6,0 promille. 2.2 Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c) i seks år. 2.3 Idrettsanlegg som ikke er næringsdel fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). 2.4 Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). Fritaket gjelder også Folkehøgskolen 69 grader nord. 2.5 Eiendomsskattesatsen for verker/bruk og næring settes til 7 promille 2.6 Den årlige eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.april og 20.oktober. 3 Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg B- Betalingssatser Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik: Frie inntekter (1000 kr) Driftsrammene vedtas med nettorammer i henhold til hovedoversikt kap Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap Lånerammen for nye investeringer vedtas etter følgende tabell: Låneopptak (1000 kr) Balsfjord kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2011 settes til 9 mill.kr. i SpareBankl Nord-Norge. 9 Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser. 10 Det tas opp startlån i Husbanken med kr 9,0 mill i Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst ut på driftsrammene. 5

6 12 Leirskoleopphold gjøres til en frivillig ordning på den enkelte skole. 13 Rådmannen gis fullmakt til å fordele effekten av nytt tiltak kjøp av omsorgstjenester fra private- på rammeområde 52 og Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til gratis leksehjelp SFO samt økning i timetall 1-7.trinn fra rammeområde 29 fellesutgifter skole til de enkelte skoler. 6

7 1.2 Hovedoversikt drift R nska 2008 i 2008 nser, r nska 2009 i 2009 riser. Rev buds'ett 2010 i riser. økonorni Ian ifaste nser ReiligkiP 2011$ Politisk Styrings -/folkev.organer Utgift Inntekt Nettoutgift Rådmannen m/ støttegruppe Utgift Inntekt Nettoutgift økonomikontoret Utgift Inntekt Nettoutgift Interntjenesten og ekspedisjon Utgift Inntekt -I Nettoutgift Næring og forvaltnings service utgift Inntekt Nettoutgift Brann og redning Utgift Inntekt Nettoutgift Fellesutgifter sentraladm Utgift Inntekt Nettoutgift Laksvatn Oppvekstsenter Utgift Inntekt Nettoutgift Nordkjosbotn skole og SFO Utgift Inntekt Nettoutgift Storsteinnes skole, SFO Utgift og voksenopplæring Inntekt Nettoutgift Sand skole Utgift I I I 152 Inntekt I 448 -I Nettoutgift Malangseidet skole og SFO Utgift Inntekt Nettoutgift Fellesutg. skole, SFO og Utgift voksenoppllæring Inntekt I Nettoutgift Storsteinnes barnehage Utgift Inntekt Nettoutgift Meistervik barnehage Utgift Inntekt -I Nettoutgift Nordkjosbotn barnehage Utgift Inntekt Nettoutgift Hamnvåg barnehage Utgift I I 740 Inntekt Nettoutgift Skrållan barnehage Utgift Inntekt Nettoutgift Fuglelia barnehage Utgift Inntekt Nettoutgift Fellesutgifter barnehager Utgift Inntekt Nettoutgift Hjemmeftenesten Laksvatn Utgift Inntekt Nettoutgift Hjemmetjenesten Nordkjosbotn Utgift Inntekt Nettoutgift Omsorgsregion Malangen Utgift Inntekt Nettoutgift Balsfj ord bo og servicesenter Utgift Inntekt Nettoutgift Fo

8 Regnskap 2008 i 2008 priser, r nskap priser. Rev buds'eft 2010 i 2010-priser. økonorniplan i faste 2011-priser (1000 kr. Fan4a9 Fcgalapl FC~ -667 I Ut ifter o inntekter som ikke er fordelt å ansvar ovenfor: Nedtrekk skole ut fra færre klasser ihht økoplan I 0-13-tatt ut fra økoplan 25/10-10 note- tilskudd ressurskrevende tjenester er i 2008 bokført rned kr -527 på ramnne 64 og på sentral post, i sum -5,465. 8

9 2. Kommunens sentrale rammebetingelser 2.1 Sentrale forutsetninger for økonomiplanen 1 Faste 2011-priser i hele økonomiplanperioden. 2 Årslønnsvekst 2010 til 2011 er satt til 3,25 % i tråd med statsbudsjett. 3 Gjennomsnittlig prisvekst er på 1,9 % ihht. forutsetningene i statsbudsjett. 4 Kommunal deflator, et makroøkonomi estimat for kommunenes kostnadsvekst fra 2010 til 2011, er satt til 2,8 % i tråd med statsbudsjettet. 5 Lånopptaket for 2011 tas opp i midten av året Rentesats på eksisterende lånekontrakter med flytende rentebetingelser samt nye låneopptak er lagt inn med en gjennomsnittlig nominell rente på 3,5 % for 2011, 4,0 % for 2012 og 4,5 % for 2013 og Skatt og rammetilskudd Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (på inntekt og formue), eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Når det gjelder skatt på inntekt og formue og rammetilskudd er det for 2011 lagt til grunn forutsetningene i statsbudsjett, med en justering for folketall som tilsier mindreinntekt på 1,4 mill i forhold til de anslag kommunen fikk ifbm. statsbudsjett. Ut fra disse justeringer er det i sum lagt til grunn skatt på inntekt og formue og rammetilskudd på 272,5 mill. Når det gjelder de øvrige år i planperioden er det lagt til grunn om lag samme nivå, men med en svak nedgang knyttet til at befolkningsvekstanslaget for Balsfjord er litt lavere enn for Norge. For eksakte tall henvises til tabell 2 nedenfor. Effekt nytt inntektssystem Dersom man bruker samme metodikk som i statsbudsjett (oppgavekorrigering for sammenlignbarhetens skyld, samme prisjustering, og holder økte pensjonskostnader helt utenom) innebærer dette en realøkning 2,4% (eller 5,6 mill) mot Referansenivået for 2010 er da gitt ved revidert nasjonalbudsjett i mai. Årsaken til at Balsfjord kommer bedre ut med det nye inntektssystemet enn de fleste kommuner i fylket er svært sammensatt. I statsbudsjettet fremgår ikke eksplisitt fordelingsvirkningene av endringene, slik at det er vanskelig å gi en fullstendig forklaring på forholdet. Hovedelementer er imidlertid at Balsfiord kommune tjener på at skatteandelen av de frie inntekter er redusert, ny kostnadsnøkkel for barnehagesektoren og innlemming av tilhørende øremerka tilskudd på 9

10 barnehagesektoren, samt at vi har flere psykisk utviklingshemmede som nå telles med i tildelingen. Motsatt effekt har det at Nord-Norgetilskuddet reduseres. Totaleffekten av endringene og økning i fire inntekter tota1t til sektoren, er altså en realøkning til Balsfjord på om lag 4,3 mill. Mer om betydning av folketallsutvikling På kort sikt (det første året i økonomiplan) så er drøyt 83% av rammetilskuddet (innbyggertilskudd, utgiftsutjevning og Nord-Norgetilskudd) "låst" mot det faktiske folketall Disse inntektene er dermed en forutsigbar faktor for For de seinere år i økonomiplan vil imidlertid disse være avhengig av det faktiske folketall 1.juli det enkelte år, og dermed avhengig av de befolkningsprognoser man bruker. På kort sikt er dermed usikkerheten i rammetilskuddet relatert til inntektsutjevningen. Denne vil for året 2011 vil bli basert på faktisk folketall , både i den enkelte kommune og for landet som helhet. Med dette som basis foretaes det en viss omfordeling. Avgjørende for denne omfordelinga er, i tillegg til den faktiske samlede skatteinngang, de faktiske folketall I anslag for frie inntekter, herunder inntektsutjevningen, er det lagt til grunn befolkningsprognose slik den ble fremlagt i møtet om økonomisk omstilling i kommunestyret Dette innebærer forutsetning om at folketallet i Balstjord ikke endres 2.halvår 2010, og settes lik faktiske tall For øvrig forutsettes samme utvikling som ligger i middelalternativet i den nyeste SSB-prognosen fra juni Oppdelt på de ulike aldersgrupperinger gir dette følgende tall: Tabell I. Befolkningsprognose Når det gjelder prognose for befolkningsutvikling i Norge er det lagt til grunn middelalternativet i siste SSB-prognose. Effekten av disse forutsetningene er at inntektsanslaget nedjusteres med 1,4 mill i forhold til anslaget for kommunen i statsbudsjett. Sistnevnte anslag var for øvrig basert på folketall i beregning av inntektsutjevningen, og betinget i praksis at Balsfjord ville måtte øke like mye som resten av landet for kunne stå seg. En indikasjon på den isolerte betydning av befolkningsendringer er at dersom man skal komme opp på anslaget i statsbudsjett så må befolkningen i Balsfjord øke med 75 personer fra til

11 For øvrig vil det alltid være usikkerhet i inntektsutjevninga relatert til den samlede skatteinngang i landet. Dersom denne blir lavere enn forutsatt så blir det også mindre til omfordeling, og motsatt. Mer om skatt Anslag for skatt for Balsfjord er satt til kr 82,9 mill og basert på antatt skatteinngang 2010, og for 2011 korrigert for å fange opp og endringer ihht statsbudsjett. Endringen her består i hovedsak en større del av de frie inntekter i 2011 skal dekkes av rammetilskudd. Parallelt med økte rammeoverføringer reduseres derfor skattøret (ihht statsbudsjett). Enkeltelementene i den forutsatte beregning av skatt/rammetilskudd Rammetilskudd fremkommer som summen av innbyggertilskuddet og tilskuddene: Nord-Norge-tilskudd, regionaltilskudd og skjønnstilskudd. Nord-Norge-tilskudd og regionaltilskuddet er begrunnet ut fra regionalpolitiske hensyn. Tilskuddene skal bidra til et bedre tjenestetilbud og høy kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturavhengig næringsliv. Tilskuddene gis som et kronebeløp per innbygger med geografisk differensierte satser. Nord-Norgetilskuddet er redusert med 10 % og utgjør for 2011 kr 15,4 mill for Balsfjord. Alle kommuner får innbyggertilskudd. Innbyggertilskuddet er et fast beløp som for 2010 utgjør kroner ,40 per innbygger. Dette er en vesentlige økning fra 2010, og skyldes i hovedsak innlemming av de øremerkede barnehagetilskuddene samt at økningen i frie inntekter til kommunene er lagt på dette tilskuddet. Tilskuddet blir korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov mellom kommunene ut fra ulike kriterier (utgiftsutjevning). I forhold til utgiftsutjevningen har Balsfjord et beregnet utgiftsbehov som er 16,6% høyere enn landsgjennomsnitt, hvilket utgjør kr 35,6 mill for Vi ligger med dette nærmere landsgjennomsnitt enn tidligere, hvilket i hovedsak er relatert til innlemming av barnehagetilskuddene, og de kriteriene som er lagt til grunn for denne sektoren kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutj evning Overgangsordninger Saker med særskilt fordeling Nord-Norge-tilskudd Ordinært skjønn RNB Sum rammetilsk. ekskl inntektsue "Bykletrekket" Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatt å formue o inntekt Sum skatt o rammetilsk.(avrundet) Tabell 2: Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue i planperioden. 11

12 Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier som legges til grunn for korrigering av utgiftsbehov mellom kommunene, og viser de nye kostnadsnøklene som gjelder fra 2011, og utslaget for Balsfjord. Tabellen viser at Balsfjord har 16,6 % større utgiftsbehov enn gjennomsnittskommunen, tilsvarende kr 35,6 mill. BALSFJORD Bruk av folketall Utgiftsbehovs- Pst. Tillegg/ fradrag i Vekt Antall indeks utsla ut iftsueevnin Tabell 3: Kriterier for korrigering av utgifisbehovet for Balsfjord kommune. 12

13 2.3 Eiendomsskatt Balsfjord kommune vedtok å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra og med Ved budsjettbehandlingen for 2010 ble det vedtatt sats på 4,0 %o for boliger/landbruk/fritid, og 7,0 %o for verker/bruk og næring. Det ble ikke vedtatt bunnfradrag. Med disse forutsetningene forventes eiendomsskatten gi en inntekt på 13,4 mill i Det legges i budsj ettet opp til økning fra 4 promille til 6 promille i år 2011 og til 7 promille fom år Dette vil gi en gi en merinntekt som følgende: 1000 kr år 2011 år 2012 år 2013 år romille romille Tabell 4: merinntekt eiendomsskatt ved økte satser 2.4 Momskompensasjon Formålet med ordningen var å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgifts-systemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. Ordningen skulle være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene ble trukket i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjør. Når det gjelder momskompensasjon fra investeringer er de kommunale budsjett og regnskapsforskifter er endret fra og med år 2010 hvor minimum 20 % av refundert merverdiavgift fra investeringer overføres til investeringsbudsjettet/regnskapet. For 2011 skal minimum 40 % overføres, for 2012 minimum 60 % og for 2013 minimum 80 %. Fra og med budsjettåret 2014 skal refusjonen av merverdiavgiften fra investeringer i sin helhet regnes som inntekter knyttet til investeringsprosjekter og budsjetteres i investeringsbudsjettet. Det legges opp til at all merverdiavgift knyttet til nye investeringsprosjekter i økonomiplanen, jfr kapittel 6.1, går inn som finansieringsbidrag til investeringsbudsjettet. Beløp fremgår av kap Når det gjelder refundert merverdiavgift knyttet til drift ble dette fra 2009 lagt på rammeområdene, og budsjetteres derfor ikke lengre sentralt. 13

14 - 2.5 Rentekompensasjon for investeringer Balsfjord kommune mottar rentekompensasjon gjennom følgende ordninger; Investeringer i grunnskolen reform 97 Investeringer innenfor eldreomsorg - Investeringer vedrørende skoleutbygging (inkl St.nes skole fom 2010) Rentekompensasjonen på den førstnevnte ordningen er basert på den effektive renta på ni månaders statskassevekslar per 1.juli året før, med en margin på 0,5 prosentpoeng. Denne er dermed gitt for Rentekompensasjon for de tre sistnevnte ordninger er basert på husbankens flytende rentesatser. I tallene nedenfor er det for disse lagt til grunn samme rentesatser som på de budsjetterte renteutgifter, dvs hhv 3,5 %, 4,0 %, 4,5 % og 4,5 % for det enkelte år i planperioden. Tabell 5: Sum rentekompensasjonsordninger i planperioden. 2.6 Ordinære skjønnsmidler Balsfjord kommune har fått tildelt kr 1,76 mill i ordinære skjønnsmidler for Nivået for de øvrige år er ukjent. De forutsettes imidlertid et noe lavere nivå enn 2011 slik: Tabell 6: Ordinære skjønnsmidler som legges til grunn i planperioden. 2.7 Innlemming øremerka tilskudd barnehager I 2011 innlemmes flere øremerkede tilskudd til barnehagene i rammetilskuddet til kommunene. Innlemmingen betyr at kommunene overtar ansvaret for å finansiere barnehagene, og de får da en plikt til å finansiere de barnehagene som allerede er i drift eller som har søkt godkjenning per Følgene øremerkede tilskudd innlemmes i rammetilskuddet: Ordinært driftstilskudd til barnehager. Skjønnsmidler til barnehager. Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage. Disse midlene skal dekke eksisterende barnehageplasser, helårsvirkningen av nye barnehageplasser som opprettes i 2010 og får budsjettmessigkonsekvenser i 2011, 14

15 nominell videreføring av maksimalpris foreldrebetaling (2330 kr), og opptrapping likeverdig behandling kommunale og ikke-kommunale barnehager fra 88 % til 91 %. Følgende tilskudd vil fortsatt være øremerket: - Tilskudd til tiltak for bedre språkforståelse blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. - Investeringstilskuddet. - Tilskudd til midlertidige lokaler. - Øremerkede midler til kvalitetsutviklingstiltak. Fordelingen av midlene mellom kommunene baseres seg på kriterier som best mulig treffer behovet for utgifter til barnehage i den enkelte kommune. Siden barnehage er et frivillig tilbud, og etterspørselen etter barnehageplass vil variere en del mellom kommunene, er det derfor utviklet en kostnadsnøkkel som skal sikre at kommunene får er likeverdig utgangspunkt. Kostnadsnøkkelen for barnehager er basert på følgende: - Antall barn i kommunen mellom 3 og 5 år Antall barn mellom 1 og 2 år uten kontantstøtte - Utdanningsnivået i befolkingen Midlene blir gjennom dette fordelt etter en mest mulig objektiv nøkkel. 2.8 Tilskudd til ressurskrevende tjenester Innslagspunktet er i forslag til statsbudsjett prisjustert (for lønnsvekst) fra kr 865' som gjaldt for regnskapsåret 2009, til kr 895' for Det er imidlertid rimelig å legge til grunn at kommunens utgiftsgrunnlag øker tilsvarende, slik at de budsjetterte refusjonsbeløp som ligger i basis for økonomiplan videreføres (kr 6,3 mill). I tillegg er det regnet inn økt refusjonsgrunnlag på enkelttiltak (jfr kap 7). For øvrig legges det opp til en teknisk endring i Balsfjord kommunes budsjettering og regnskapsføring av dette tilskuddet. Mens tilskuddet tom har vært inntektsført på sentral inntektspost (sammen med rammetilskudd mv), foreslåes det at tilskuddet fom budsjetteres og inntektsføres på den enkelte berørte enhet. Det vil i all hovedsak berøre Botilbud Storsteinnes, Psykiatri- og Rehabilitering, Balsfjord bo- og servisesenter, samt rammeområde 19 Fellesutgifter (relatert til utbetaling til andre kommuner). Det er vurdert som en fordel at inntekten henføres på samme budsjettområde som de tilknyttede utgifter, slik at eventuelle mer/ mindreforbruk på utgiftssiden lettere kan sees i sammenheng med endringer på inntektene. 15

16 2.9 Lønns- og prisvekst, arbeidsgiveravgift, pensjon Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra til 2,8 %. Denne satsen ligger til grunn for selve prisjusteringen av nivået for skatt/rammetilskudd til kommunesektoren. Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester: Tabell 7: Prisvekst for kommunale varer og tjenester far 2010 til Rammeområdene er kompensert for lønnsoppgjøret 2010 inklusive overhenget til I sum er det lagt ut 8,3 mill av de frie midlene på rammene, i hovedsak relatert til lønnsoppgjøret, og en mindre del relatert til økt pensjonssats SPK. Det gjenstår utlegg på rammene relatert til lønnsvekst på variabel lønn (det er avsatt 660' som er hensiktsmessig å foreta administrativt på basis av nærmere gjennomgang), utlegg relatert til deler av lønnsoppgjør som ikke er endelig beregnet da det må foretaes manuelle beregninger. I tillegg gjenstår utlegg av lønnsoppgjør 2011, som vil bli budsjettregulert høsten I sum ligger det igjen (avsatt) kr 4,7 mill til disse formål på rammeområde 19. Det gis ikke generell økning på rammene hva gjelder generell prisstigning på varer/tjenester. Imidlertid er det på rammene lagt inn en del budsjettmidler i forhold til kostnadsøkninger på enkeltforhold som man etter vurdering ikke kommer utenom (jfr kap 7). Slike forhold må sees i sammenheng med at det ikke er lagt inn generell økning Arbeidsgiveravgift Det legges til grunn 5,1 % arbeidsgiveravgift (som i 2010). Pensjon Det budsjetteres med pensjonssats 14,07% for KLP og 12,08 for SPK. Prosentsatsene er "netto" satser etter hensyntaken av premieavvik, dvs i samsvar med det som til sist vil bli kostnadsført på rammeområdene. Det er lagt til grunn prognoser fra hhv. KLP og SPK. Satsene legges inn i økonomisystemet slik at regnskapet blir korrekt belastet ved lønnskjøringene. Dette gir samlet sett en økning (til kostnadsføring) på ca. kr 1,3 mill fra 2010 til Økningen i pensjonskostnaden og arbeidsgiveravgift relatert til lønnsoppgjøret 2011 avsettes for øvrig sammen med lønnspott

17 2.10 Startlån Tidligere har opptak av startlån vært håndtert som enkeltsak(er) til kommunestyret i løpet av året. Det normale er imidlertid at kommunene innfaser dette i budsjettbehandlinga, og dermed kommer med på Husbankens hovedtildeling av startlånsmidler som skjer i januar hvert år. Det er vurdert hensiktsmessig at dette også praktiseres av Balsfjord. I tidligere budsjett har både renter og avdrag relatert til kommunens innlån fra Husbanken vært budsjettert og regnskapsført over driftsregnskapet. Ut fra avklaringer omkring regnskapsreglene legges det fra 2011 opp til at rentene budsjetteres/ regnskapsføres over driftsregnskap, mens avdrag budsjetteres/ regnskapsføres over investeringsregnskap. Det foreslåes opptak av kr 9,0 mill i startlånsmidler for videre tildeling i Beløpet er basert på vurdering av den økte utlånsaktivitet i Lånegjeld, renter og avdrag Ven inngangen til 2010 hadde kommunen en lånegjeld på 352,7 mill. Ved inngangen til 2011 vil lånegjeld være 369,4 mill. Dersom man holder utenom startlånsmidler og ubrukte lånemidler var status at vi lå i overkant av fylkessnitt i lånegjeld pr innbygger. Fylkessnittet var for øvrig da 51,3% over landsgjennomsnitt. Renteanslaget for lån på flytende betingelser er basert på forventet rentebane fra Norges bank, med en liten margin for 2011/2012, og settes slik: Rentesats 3,5% 4,0% 4,5% 4,5% Tabell 8: Rentesats som legges til grunn i planperioden. På avdragssiden videreføres prinsippet fra forrige økonomiplan med at utgiftsførte avdrag settes til minimum ihht kommunelovens regler. Dette kan beregnes ut fra anleggsmassens verdi og levetid opp mot de budsjetterte avdrag. Beregningene i fjor viste at det var en "slakk" på ca 3,0 mill. Oppdaterte beregninger, basert på litt justerte beregningsforutsetninger (hvilke balanseverdier som skal legges til grunn) gir som resultat en slakk på ca 3,36 mill. Denne ytterligere slakk på kr 360' enn det som allerede ble innfaset i forrige økonomiplan er tatt inn som saldering i økonomiplanen. 17

18 Med renteforutsetningene ovenfor er utvikling i renter/avdrag på lån slik: a) For eksisterende lån: b) For oreslåtte investerin er ihht ka ittel 6.1 slik: c) For n e startlån* 1000 kr Renter Avdra Sum *relatert nytt lån 2011 kr 9,0 mill. Har tilsvarende motpost på "renteinntekter". d) Sum renter/avdra : tabell a)-c) 1000 kr Renter Avdra Sum e) Fratrekk minsteavdra 1000 kr Avdra f) til budsjettering: d) sum renter/avdrag fratrukket e) minsteavdrag 1000 kr Renter Avdra Sum

19 2.12 Merforbruk VAR- forutsetninger i økonomiplan I forhold til merforbruk VAR-sektor er det to forhold som nedenfor omtales med siktemål å klargjøre hvilke forutsetninger som legges til grunn. Det ene forholdet er merforbruk Det andre forhold er merforbruk tom. 2008, jfr k-sak 10/44. Forutsetningene er de samme som legges til grunn i budsjettet til VAR. a) Vedrorende merforbruk 2009 Regnskapsreglene gir føringer på at merforbruk på et selykostregnskap som ikke er dekket inn av selskapet året etterpå, må inndekkes med bevilgning på kommunens ("morselskapets") driftsbudsjett året deretter. I tilfellet med merforbruket fra 2009 ville dette gjelde den delen av merforbruket som ikke dekkes i Rådmannen legger til grunn VAR sitt budsjettforslag, som innebærer at det resterende av merforbruket fra 2009 som ikke dekkes på VAR i 2010, dekkes av VAR i Det legges således til grunn at det ikke er nødvendig å budsjettere med kommunal inndekning i 2011 relatert til denne saken. Merforbruk 2009 og den planlagte inndekning på VAR kan for øvrig synliggjøres slik: b) Vedrørende tidli ere års merforbruk å VAR "fr k-sak 10/44 Rådmannen legges til grunn VAR sitt budsjettforslag, som innebærer at det resterende av merforbruket tom 2008 (jfr k-sak 10/44) som ikke dekkes på VAR i 2010, dekkes av VAR i 2011 og 2012 slik det fremgår av tabell nedenfor. Note 1) Inndekning vil i praksis være tilbakebetaling til kommunen av de midler kommunen dekket inn gjennom k-sak 10/44, fratrukket det som forutsettes at VAR selv dekker inn i

20 3. Vekst og utvikling Balsfjord kommune hadde i følge SSB pr. 1. januar 2010 et innbyggertall på Etter en jevn nedgang i folketallet siden 1976, har befolkningsmengden etter 2005 stabilisert seg på i overkant av innbyggere. Kommunen har i alle år siden 1975 hatt et negativt fødselsoverskudd, (flere døde enn fødte). Når det gjelder nettoinnflyttingen, har også denne i samme tidsrom stort sett vært negativ. Unntak er her for årene 2000, , og 2009 hvor det har vært større tilflytting enn fraflytting. Totalt sett for perioden er det bare årene og 2009 som har hatt positiv folketilvekst. Det som er et positivt trekk i tallmaterialet fra SSB er at antallet flyttinger til Balsfjord kommune i hele perioden fra 1976 til 2010 har holdt seg på et høyt, stabilt nivå med over 200 årlige tilflyttninger. På den annen side har mobiliteten ut av kommunen vært enda høyere, og har i perioden lagt oppunder 300 fraflyttinger. De siste 10 årene er det imidlertid en tendens til at antallet utflyttinger har avtatt, og nå ligger på nivå med volumet innflyttinger. I et mer langsiktig perspektiv er det kanskje mer alarmerende for Balsfjord kommune at fødselstallene har vist en sterkt synkende tendens de siste 20 årene, og hvor den negative utviklingen har akselerert siden Justert for et høyere innbyggertall i 2000, fødes det mellom % færre innbyggere i 2010 enn ti år tidligere. Som hovedkonklusjon på analysen av befolkningsutviklingen kan det derfor utledes at mens den viktigste forklaringen på reduksjonen i antall innbyggere fram til år 2000 er relatert til en betydelig høyere fraflytting enn innflytting, framtrer det negative fødselsoverskuddet fram som en like viktig forklaringsfaktor for kommunens befolkningsutvikling de siste 10 årene. Dersom det framover inntreffer en årlig utvikling hvor antallet tilflyttinger holdes på samme nivå som tidligere, fraflyttingen reduseres med ytterligere 20 personer og fødselstallene øker med 20 fødte, vil dette skape grunnlag for en robust positiv befolkningsutvikling i Balsfjord kommune. Økt tilflytting til kommunen som følge etablering av ny omfattende næringsvirksomhet gir grunnlag for at dette kan være en realistisk utviklingsvei. Balsfjord kommune er arealforvaltningsmyndighet innenfor sitt territorielle område. Det viktigste styringsinstrumentet for arealforvaltningen er kommuneplanens arealdel. Ny arealplan vil være vedtatt og godkjent i løpet av I planforslaget som nå er under utarbeidelse legges det opp til at næringssatsingen i Balsfjord kommune konsentreres langs E 6-aksen Nordkjosbotn Bergneset Stormoen. Det foreslås her å legge ut nye betydelige store næringsområder i Nordkjosbotn, på Bergneset samt i området Tømmerelv-Stormoen. For jord- og skogbruket tas det en målsetting at den nye arealplanen skal sikre at næringenes ressursgrunnlag ivaretas og skjermes. Utvikling av boligområder sees i sammenheng med industriutviklingen i kommunen, og foreslås ivaretatt ved at nye arealer til dette formålet legges ut i alle delene av kommunen. Det er også en viktig fokusområde i arealplanen at kommunens bygder sikres gode fysiske levekår, oppvekst- og utviklingsmuligheter. Dette gjelder særlig i de større sentrene hvor det er viktig å ivareta og tilrettelegge for kultur, idrett- og aktivitetsanlegg samt sikre kommunikasjoner ved at det bygges ut sikre gang- og sykkelveiløsninger. Prosjekteringen og realiseringen av nytt idrettsanlegg på Moan 20

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune Steffen Kvien, tlf 77722045 Vår dato Vår referanse 20.11.2017 2017/612-17783/2017 Arkivkode: 151 Deres dato Deres referanse Økonomirådgiver Steffen Kvien

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune Vår dato Vår referanse 22.12.2016 2016/325-17080/2016 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mette Toftaker, tlf 77722035 Økonomirådgiver

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune Vår dato Vår referanse 25.11.2016 2016/325-15567/2016 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mette Toftaker, tlf 77722035 Rådmannens

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Økonomi og intern Vår dato Vår referanse 07.01.2016 2015/978-271/2016 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Veronica Davo Larsen, tlf 77 72 21 01 Rådmannens

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 08.12.2014 2014/466-12241/2014 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Steffen Kvien, tlf 77722045 Økonomirådgiver

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

Behandling i Kommunestyret : H, FrP, Sp og Krf v/oddvar Skogli fremmer slikt forslag: Talldelen:

Behandling i Kommunestyret : H, FrP, Sp og Krf v/oddvar Skogli fremmer slikt forslag: Talldelen: Behandling i Kommunestyret - 11.12.2013: H, FrP, Sp og Krf v/oddvar Skogli fremmer slikt forslag: Talldelen: Ikke innarbeidet tiltak nr. 37, Stedsutviklingsprosjekt Nordkjosbotn, tas inn i budsjettet for

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Balsfjord kommune - for framtida

Balsfjord kommune - for framtida Balsfjord kommune - for framtida Rådmannens forslag til: Økonomiplan 2014 2017 Årsbudsjett 2014 Foto: Gunn Grønås. Fra Tennes mot Henriktind. Politisk behandling Formannskap Offentlig ettersyn Kommunestyret

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Saksframlegg ENEBAKK KOMMUNE. Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet.

Saksframlegg ENEBAKK KOMMUNE. Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet. ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2007/986 Arkivkode: 024 Saksbehandler: Anne Helene Duvier Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Formannskapet Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2016

Skatteinngangen pr. oktober 2016 november 2016 en 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Bakgrunnen

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2016

Skatteinngangen pr. september 2016 oktober 2016 Skatteinngangen pr. september 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2016

Skatteinngangen pr. august 2016 september 2016 en pr. august 2016 I revidert nasjonalbudsjett for 2016 er skatteanslaget for hele kommunesektoren oppjustert med 0,7 mrd. kr. Isolert for kommunene utgjør dette 0,575 mrd. kr sammenlignet

Detaljer

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2015/11098-3273/2016 Arkiv: 103 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2016

Skatteinngangen pr. januar 2016 April 2015 en pr. januar 2016 en pr. januar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 16,799 mrd. kr. Dette er en økning på 3,41 pst. i forhold til januar 2015. en for kommunene i Troms pr. januar

Detaljer

Skatteinngangen pr. februar 2016

Skatteinngangen pr. februar 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. februar 2016 Skatteinngangen pr. februar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 17,738 mrd. kr. Dette er en økning på 3,21 pst. i forhold til februar 2015. Skatteinngangen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Saksbehandler, innvalgstelefon Vår dato Vår referanse Håvard Rød, 55 57 21 43 (' Ø 2007/12298 008 Deres dato Deres referanse 26.10.2007 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Vedlegg: Høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Einar Nøstvik Guleng rådmann Steffen Kvien Økonomirådgiver (kun i budsjettsaken) Mette Toftaker Sekretær Merknader:

Einar Nøstvik Guleng rådmann Steffen Kvien Økonomirådgiver (kun i budsjettsaken) Mette Toftaker Sekretær Merknader: Balsfjord kommune for framtida Levekårsutvalget Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.11.2016 Tidspunkt: 14:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2016

Skatteinngangen pr. mai 2016 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Rådmannens støttegruppe Vår dato Vår referanse 17.12.2012 2012/509-12874/2012 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Steffen Kvien, tlf 77722045 Økonomirådgiver

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal

Forslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Forslag til nytt inntektssystem Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Oppsummering av effektberegninger Illustrasjonsberegningene viser en effekt av nytt inntektssystem på -18,5 mill. kr for de tre

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2016

Skatteinngangen pr. april 2016 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2017 - NYTT INNTEKTSSYSTEM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Vedlegg: Saksopplysninger:

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Februar 2016 Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Den akkumulerte skatteinngangen pr. desember 2015 for landets kommuner sett under ett er på 136,6 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst i år

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Agenda. 1. Prosessen 2. 0-Alternativet - presentasjon Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune Rapport TFoU 3. Intensjonsavtalen med Stjørdal

Agenda. 1. Prosessen 2. 0-Alternativet - presentasjon Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune Rapport TFoU 3. Intensjonsavtalen med Stjørdal Agenda 1. Prosessen 2. 0-Alternativet - presentasjon Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune Rapport TFoU 3. Intensjonsavtalen med Stjørdal 1. Innhold 2. Simulering ny www.nykommune.no 3. Engangsstøtte

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2016

Skatteinngangen pr. mars 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2016 Samlet skatteinngangen pr. mars 2016 for landets kommuner er på 41,952 mrd. kr. Dette er en økning på 5,41 pst. i forhold til mars 2016. Skatteinngangen for kommunene

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2015

Skatteinngangen pr. september 2015 Oktober 2015 Skatteinngangen pr. september 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. september 2015 for landets kommuner sett under ett er på 109,397 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 4,96

Detaljer

1 Innledning. 2 Formål mv.

1 Innledning. 2 Formål mv. 1 Innledning Sommeren 2003 inngikk alle partier på Stortinget, med unntak av Kystpartiet, et bredt forlik om de framtidige rammebetingelsene for barnehagesektoren, omtalt som barnehageforliket. Innføring

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2015

Skatteinngangen pr. juli 2015 August 2015 Skatteinngangen pr. juli 2015 I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 ble skatteanslaget for kommunene nedjustert med 1,322 mrd. kr. til 134,83 mrd. kr som følge av lavere vekst i skatteinngangen

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2015

Skatteinngangen pr. mai 2015 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer