Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. John Paulsby ordfører

2 Saksliste PS 3/14 Innhold Referater Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr RS 7/14 Møteprotokoll formannskap /36 RS 8/14 RS 9/14 Utsettelse av arbeidsfrist til rekrutterings- og helsefremmende tiltak Svar på søknad om skjenkebevilling - Tydal IL Fotballgruppa RS 10/14 Referat fra internmøte om snøscooterløyper RS 11/14 Uttalelse i sak 2009/236 fra Tydal Bil-Elektro - Etablering av bensinutsalg 2012/ / / /236 RS 12/14 Energibesparende tiltak - kafélokaler i Ås 2011/925 PS 4/14 PS 5/14 PS 6/14 Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Berget vestre gnr 171 bnr 11 i Tydal Tydal kommunes - forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper Reguleringsplan Ørneslien hyttefelt eiendommene 172/39 og 172/ / / /511 PS 7/14 ***** ***** ***** ***** ***** X 2009/603

3

4 PS3/14Referater

5 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP Berit Øian Kåsen Varaordfører V/SP Lars Græsli Medlem A/SV Mona Moan Lien Medlem A/SV John Inge Sørensen Medlem TL Fra administrasjonen møtte: Navn Gunnbjørn Berggård Eirik Einum Stilling Rådmann Næring og kultursjef Marthe R. Græsli Økonomisjef

6 Saksliste PS 1/14 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr RS 1/14 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 2/14 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 3/14 SVAR PÅ SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - TYDAL RESTAURANT AS RS 4/14 SVAR PÅ SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - TYDAL RESTAURANT AS RS 5/14 RS 6/14 PS 2/14 ***** ***** ***** - STADFESTELSE AV KOMMUNENS VEDTAK I SAK SOM GJELDER KONSESJON OG BOPLIKT VS: REFERAT FRA MØTE I POLITIRÅD OG KOORDINERINGSGRUPPA FORSLAG TIL AVTALE OM KJØP AV AKSJER I SYLENE EIENDOM 2013/ /728 X 2013/ /1110 X 2008/1285

7 PS 1/14 Referater Merknader i Formannskapet Ingen merknader. RS 1/14 Møteprotokoll formannskap RS 2/14 Møteprotokoll formannskap RS 3/14 Svar på søknad om serveringsbevilling - Tydal Restaurant AS RS 4/14 Svar på søknad om skjenkebevilling - Tydal Restaurant AS RS 5/14 ***** ***** ***** - Stadfestelse av kommunens vedtak i sak som gjelder konsesjon og boplikt RS 6/14 VS: Referat fra møte i politiråd og koordineringsgruppa PS 2/14 FORSLAG TIL AVTALE OM KJØP AV AKSJER I SYLENE EIENDOM

8 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Tydal bondelag v/ Ola Morten Græsli Delegert vedtak 7590 TYDALL Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ /2014 Hege Hopen Amundal Utsettelse av arbeidsfrist til rekrutterings- og helsefremmende tiltak Saken er behandlet med vedtaksnr. 1/14 etter myndighet delegert fra formannskapet. Bakgrunn: Viser til søknad datert der de søker om utsettelse av arbeidsfrist i 6 måneder for rekrutterings- og helsefremmende tiltak for Tydalslandbruket. Tydal bondelag har jobbet mye med planlegging av temakveld, men fant det vanskelig å finne tidspunkt som passet før jul. Det er ønskelig fra Bondelaget å jobbe videre mot eldre ungdom, men også sette i gang tiltak for å øke rekrutteringen i barne- og ungdomsskolen. De ser på mulighetene til å gå til innkjøp av Landbruksspillet, og gå i en dialog med skolen for gjennomføring. Bondelaget håper å bruke deler av tilskuddet til innkjøp av Landbruksspillet. Vurdering: Saken er opprinnelig behandlet som tilskudd til landbrukstiltak 2013, FS-48/13. Det er innvilget kr ,- i tilskuddsmidler til omsøkt rekrutterings- og helsefremmende tiltak, ut fra en kalkulert kostnad på kr ,-. Landbruk er en av hovedsatsningsområdene i ny strategisk næringsplan, og rekruttering er viktig for å opprettholde dagens produksjon. Landbruksspillet er et positivt bidrag til rekruttering. I følge er kostnaden kr 2.500,- for spillet, og det vurderes som godt mulig å gå til innkjøp av spillet og likevel få arrangert temakveld for ungdom. Det er ønskelig at Tydal bondelag skal få mulighet til å fullføre tiltaket. Det må framlegges dokumenterte utgifter til investering og sluttregnskap for utbetaling av tilskudd. Vedtak: Tydal Bondelag får utsatt arbeidsfrist til for gjennomføring av rekrutterings- og helsefremmende tiltak. Innkjøp av Landbruksspillet godkjennes som rekrutteringstiltak. Ellers er de vilkår som ble satt ved tilskuddstildelingen gjeldende. Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

9 Saksnr. 2012/ Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Eirik Einum nærings- og kultursjef Hege Hopen Amundal landbrukskonsulent Kopi til: Tydal formannskap Berit Bugten Østbyhaug Side 2 av 2

10 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Tydal IL Fotballgruppa v/torhild G. Aas 7590 TYDAL Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2012/ /2013 Saksbehandler Olav Harry Østby Dato Tlf Svar på søknad om skjenkebevilling - Tydal IL Fotballgruppa Saken er behandlet med vedtaksnr. 52/13 etter myndighet delegert fra formannskapet Vedtak: Tydal IL Fotballgruppa v/torhild Gullbrekken Aas innvilges skjenkebevilling for en bestemt anledning den Arrangementet er åpen dansefest i Spongtun ungdomshus. Det gis tillatelse til å skjenke øl og vin i perioden Skjenkeansvarlig er Trond Ola Aas, født Stedfortreder er Thomas Aune, født All skjenking skal skje i lokalene til Spongtun. Bevillingen gis med medhold i Alkohollovens 1-6, 3.ledd. Gjeldende aldersgrense for skjenking må overholdes, og det forutsettes at skjenkeansvarlige har satt seg inn i regelverket, som regulerer skjenking av alkoholholdig drikke. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Gunnbjørn Berggård rådmann Olav Harry Østby nærings- og ungdomskonsulent Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

11 Saksnr. 2012/885-5 Kopi: Lensmannen i Selbu og Tydal Kopi: Formannskapet i Tydal Side 2 av 2

12 TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Møtereferat Referat fra internmøte om snøscooterløyper Sak nr.: Referent: Dato: 2013/ /2014 Hilde R. Kirkvold Tlf STED Langfloen DATO TILSTEDE FORFALL Gunnbjørn Berggård Knut Selboe Eirik Einum Ingen Hilde Ragnfrid Kirkvold FRA MØTET SAKNR. TEKST ANSVAR FRIST 1. Gjennomgang av bestemmelsene Hilde 2. Sak til kommunestyret om forskriften, i AMT 6. februar, formannskap 3. mars og til kommunestyret 13. mars Hilde 3. Etablerer reguleringsplan for scooterløyper; Det er et kommunalt planansvar 4. Utkast til planprogram, møter med reindriftsforvaltningen, Hilde grunneierlag og scooterklubben 5. Nytt møte 18. februar Hilde 30. januar 15. februar Referent Hilde R. Kirkvold miljøvernrådgiver Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (+ 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (+ 47) NO MVA

13 Tydal Bil-Elektro AS Boks TYDAL Tydal, Tydal kommune 7590 TYDAL UTTALELSE I SAK 2009/236-2 DOKUMENT 7316/2013 Vi ser av dokumentnummer 7316/2013 at Tvdal kommune v/nærings- og kultursjef Eirik Einurn har gitt Stugudal Landhandel positiv tilbakemelding på etablering av bensinutsalg. Dette i samsvar med overordnede mål og prioriteringer i kommunens strategiske næringsplan. Tydal Bil-Elektro AS stiller seg spørrende til tolkningen Tydal kommune har foretatt av den strategiske næringsplan i denne saken. I næringsplanen står det at kommunen skal bidra til å bevare arbeidsplasser innen næringslivet som stabiliserer folketallet i kommunen. Ved opprettelse av ytterligere eft bensinutsalg i bygda vil næringsgrunnlaget for eksisterende bensinutsalg gå ned og bedriften vil stå i fare for å måtte stenge dørene. Som en konsekvens av det vil ansatte i bedriften måtte finne seg ny arbeidsplass, sansynligvis utenfor kommunen. Det er ved tidligere anledninger tatt kontakt med Tydal kommune om bærekraften av eksisterende bensinstasjon i Ås og eventuelle momenter som kan forårsake nedleggelse. Disse momentene ser det ut til at Tydal kommune har valgt å se bort fra. Ved flere anledninger har eksisterende bensinstajon stått overfor valget om å legge ned eller å drive videre. Så langt har vi valgt å fortsette driften. Tolkning av det som står skrevet i dokumentnummer 7316/2013 at det i dag finnes en bensinstasjon i Ås og at avstanden til Stugudal på ca. 22 km ikke skulle gi utslag for eksisterende bensinstasjon, hvis bensinutsalg i Stugudal opprettes, er totalt feil. Næringsgrunnlaget for bedrifter i Tydal ligger ikke i antall km, men i antall innbvggere. Pr. i dag har vi store utfordringer med å opprettholde kravet om volum av bensinsalg overfor Best-kjeden. Denne saken vil således ikke bidra til at vi øker volumet. Bensinstasjonen i Ås er en 45-år gammel bedrift, men det har aldri vært større krav til volumsalg enn det er nå. Fortjenesten på drivstoff er så liten, men med økt volumsalg øker også fortjenesten litt. For noen år siden investerte vi store summer for å legge om drifta for at kundene skulle få drivstoff til konkurransedyktige priser. Vi har økt volumsalget etter det, men fortsatt ligger vi lavt i forhold til der vi bør være. Det skal ikke mye til for man tipper over knivseggen og må legge ned drifta. Vi håper derfor at Tydal kommune ser konsekvensen av opprettelse av et bensinutsalg til og hva det måtte medføre for allerede eksisterende bedrift. Med hilsen Tydal Bil-Elektro AS Flemrning LuriTen styreleder Kopi: Kommunestyrerepresentanter

14 TYDALKOMMUNE Næringog kultur Stugudal Landhandel V/An-Magritt Morset Hegstad 7590 TYDAL Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2009/ /2013 Eirik Einum Stugudal Landhandel. Tilbakemelding etablering av bensinsalg. Det vises til henvendelse vedrørende mulig etablering av bensinsalg ved Stugudal Handel. En slik etablering vil være i samsvar med overordnede mål og prioriteringer i kommunens strategiske næringsplan. Det er i dag en bensinstasjon i Ås og avstanden til Stugudal er ca. 22 km. Med hilsen Eirik Einum nærings- og kultursjef Kopi til: Gunnbjørn Berggård 7590 Tydal Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590TYDAL (-r47) Nettadresse Telefaks Org.nr (-1-47) NO MVA

15 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Tydal kommune v/teknisk avdeling 7590 TYDAL Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2011/ /2014 Saksbehandler Olav Harry Østby Dato Tlf Energibesparende tiltak - kafélokaler i Ås Saken er behandlet med vedtaksnr. 2/14 etter myndighet delegert fra formannskapet Vedtak: 1. Det bevilges inntil kr for å gjennomføre energibesparende tiltak ved kafélokalene i Ås. Tilskuddet skal ikke overstige 50 % av total kostnad. 2. Beløpet tas av næringsfondet til eget forbruk. 3. Følgende arbeider skal gjennomføres. Installasjon av ny varmepumpe, inkludert elektrisk opplegg. Dette har en kostnad på ca kr I tillegg skal det bygges en lettvegg mot gangen der toalettene ligger. Det blir da en dør inn til toalettene. Dette for å spare strømkostnader. Dette prisberegnes til kr Det har i lengre tid vært svært høye energikostnader i disse lokalene, og det forventes en nedgang med de tiltak som nå gjennomføres. Skulle driften i lokalene opphøre, vil varmepumpa enkelt kunne demonteres og nyttes andre steder. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Eirik Einum nærings- og kultursjef Olav Harry Østby nærings- og ungdomskonsulent Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

16 Saksnr. 2011/ Kopi til: Marthe Rønning Græsli Fred Kåre Fremo Side 2 av 2

17 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 171/011 Arkivsaksnr: 2013/946-3 Saksbehandler: Berit Bugten Østbyhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 3/ Formannskapet 4/ Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Berget vestre gnr 171 bnr 11 i Tydal Vedlegg: 1. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven av 28. november Kjøpekontrakt 3. Prospekt. Hele salgsprospektet finnes som papirhefte i saken 4. Registrert nydyrkingsareal - Skog og landskap 5. Gårdskart - teigoversikt M=1: Gårdskart med jordregister 7. Grunnbokutskrift 171/11 8. Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom 9. M-2/ Endring i rundskriv M-1/ Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon Saksopplysninger Hans Jörg og Silke Lehmann søker konsesjon på erverv av landbrukseiendommen Berget vestre gnr 171 bnr 11. Overdrager er Liv-Åse Eikseth. Kjøpet er konsesjonspliktig da eiendommens størrelse og kjøpers tilknytningsforhold ikke er omfattet av lovens regler om konsesjonsfrihet i 4 og 5. Kjøpesum kr ,-.

18 Opplysninger om søker: Hans Jörg og Silke Lehmann er oppvokst i Tyskland. De flyttet til Tydal i De har to barn på 7 og 4 år. De bor i kommunal leilighet. Hans Jörg er utdannet elektriker, og arbeider i dag ved K. Eidem elektro avd. Tydal. Silke er utdannet ekspeditrise, og arbeider ved Best-stasjonen i Tydal. Opplysninger om eiendommen: I henhold til gårdskartet består eiendommen av 5 teiger med hovedbruket beliggende i Berget. Videre viser kartet at eiendommen inneholder 57 daa fulldyrka jord, 7 daa innmarksbeite, ca 415 daa produktiv skog og ca 235 daa annet areal (uproduktiv skog, myr, impediment, annen jorddekt fastmark ol.). Skogen består av 45 daa høgproduktiv mark, 180 daa middels produktiv og 190 daa lavproduktiv mark. Med sine skogressurser har eiendommen andeler i skogsbilveiene Kistafoss og Brendåsveien. Skogarealene ved Brendåsveien består av høg og middels boniteter. Deler av denne nærmer seg hogstmoden alder. Skogen sør for Nea består for det meste av yngre produksjonsskog i hkl 2. Her ble det foretatt en avvirkning i med påfølgende planting i Det er ikke gjennomført annet skogkulturarbeider på eiendommen hverken før eller etter (registreringer fra 1990 i skogfondssystemet). Det finnes ikke skogfond på eiendommen. Eiendommen har andeler i Blåhammeren fjellsameie som driver utleie av småviltjakt. Beiterett i Ås fellesbeite. Unntatt et regulert område for hytter på eiendommens seterteig ved Mosjøen, er alle eiendommens teiger definert som LNF (Landbruks-, natur- og friluftsområde) i kommuneplanen. I disse områdene er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til stedbunden næring. Vurdering Konsesjonsloven har til formål ( 1) å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for lokalsamfunnet. Loven nevner uttrykkelig framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, allmenne frilufts- og miljøverninteresser og hensynet til bosettingen. I henhold til konsesjonslovens 9 skal følgende legges vekt på ved erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål slik som omsøkte: 1. Samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling: for bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under kr ,- skal prisvurdering unnlates i henhold til rundskriv M-2/2012. For omsøkte erverv med kjøpesum kr ,- skal derfor prisvurdering unnlates. Det tas likevel en kort vurdering av verdiene her: Når det gjelder eiendommens seterteig ved Mosjøen har hele nedre del av teigen en regulert hytteplan (fra nedre kraftlinje til sjøen). Her er det fradelt seks tomter og avsatt fem festetomter. To av festetomtene er ubebygd. Eiendommens direkte utgang til sjøen er med denne reguleringsplanen kraftig redusert. Brukets setertomt er også tatt med i reguleringsplanen, og er i dag solgt. Overdrager har solgt melkekvoten på liter til staten til prisen kr 3,50 pr liter. Dette gjør at verdien som ligger i mulighetene for å utnytte denne i næringssammenheng er borte. Videre medfører kvotesalget at også verdien av eiendommens andeler i Moen

19 fellesbeite er falt bort. Moen fellesbeite er bygd opp og drives som melkeseter. Innmarka som fellesbeitet har dyrka opp her ligger på annen eiendom. Andelene som eiendommen har i Ås fellesbeite har derimot verdi, da denne er knyttet til utmarksbeite. Denne kan nyttes av andre dyreslag enn melkeku (eks. annet storfe, sau, geit). Innmarksarealet på Spønesset er bortleid på langsiktig kontrakt til Tydal fellesseter. Innmarka som brukes til slått ved hovedbruket er bortleid til aktivt nabobruk på 10-års avtale fra Leieprisene som er oppført på innmarksarealene varierer fra kr 50,- til 140,-/daa. Deler av dette er noe av de høgeste prisene som finnes på leiejord i Tydal. Disse verdiene vurderes satt i høgeste sjikt. Skogens kortsiktige beskaffenhet vil være nokså beskjeden da stordelen av skogen ennå ikke er hogstmoden. I taksten er det beregnet en nåverdi/kapitalisert verdi på kr ,-. Brendåsvegen som dekker høgbonitetsskogen er i dårlig stand. Dette er en veg klassifisert i vegkl. 3 (helårs landbruksveg). Denne trenger investering/opprusting for et økonomisk drivverdig skogbruk her. Det står noe hogstmoden skog på teigen på Spønesset. Dette er skog på låg til middels bonitet med lav bestokning. Bygningenes beskaffenhet er noe ujevn. Våningshuset er bygd i 1952 med restaurering i Betraktes som i bra stand. Driftsbygningen er et 70-talls melkefjøs. Denne har stått tom lenge, og har noe preg av det. En vil vurdere den for å være i bra stand, da denne har muligheter for enkel ombygging til næringsformål. Eiendommen har ikke vært påkostet vesentlig de siste 10 år. Ut fra det overstående kan kjøpesummen være et hinder for investeringslysten som er nødvendig for å utnytte eiendommen i næringssammenheng framover. 2. Ivareta hensynet til bosettingen i området: opprettholdelse av bosettingen på eiendommen er viktig i en kommune med nedgang i folketallet. Boligen vurderes å være i god stand. Den er bosatt av overdrager til salget er klart. Hovedteigen med tun ligger i grenda Berget nokså nært sentrum. Adkomsten er via kommunal vei. 3. Driftsmessig god løsning: det har ikke vært aktiv drift på bruket siden Da Liv-Åse Eikseth tok over bruket i 2005 gjenopptok hun melkeproduksjonen. Dette ble iverksatt ved deltakelse i Løvøen samdrift. Innmarksarealet har likevel vært utleid til andre nabobruk. Med dyrkajorda tett inntil bebyggelsen bør hus og jord ha samme eier. Med de muligheter som ligger i eiendommens bebyggelse, og med innmark og utmark som produksjonsgrunnlag er denne eierstrukturen en god løsning. 4. Skikket til å drive eiendommen: hverken Hans Jörg Lehmann eller Silke Lehmann har formell landbruksutdannelse. Hans Jörg har noe praktisk erfaring fra skogbruket i Tyskland, mens Silke har erfaring fra ferskmatvaredisk i Tyskland. Det stilles ingen formelle krav til kvalifikasjoner. Det er ingen kjente forhold som skulle tilsi at søker ikke skal kunne anses skikket til å drive og forvalte eiendommen på en forsvarlig måte. 5. Ivareta hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet: dette hensynet vil kunne bli ivaretatt på en forsvarlig måte når eier bor på eiendommen. Hovedfokuset er normalt der man har sin bopel og virke. Eiers tilstedeværelse i lokalsamfunnet vil forenkle fellestiltak og plikter som følger landbrukseiendommen. Eiendommen danner grunnlag for flere bruksområder for innbyggere og andre i Tydal eks. utfart og atkomst for allmenn ferdsel, jakt og fiske. Konklusjon:

20 Tydal kommune ønsker at slike landbrukseiendommer skal være selvstendige og gi muligheter for næringsutvikling. Det er derfor positivt at eiendommen nå blir fast bosatt av en ung familie. Det stilles krav om bo- og driveplikt på eiendommen. Rådmannens innstilling 1. I medhold av konsesjonslovens 9 gir Tydal kommune Hans Jörg og Silke Lehmann konsesjon på erverv av eiendommen Berget vestre gnr 171 bnr 11 i Tydal med vilkår om bo- og driveplikt. 2. Eiendommen må brukes som helårsbolig. Hans Jörg og Silke Lehmann må selv bosette seg på bruket innen ett år etter overdragelse. Tydal kommune gjør oppmerksom på det forvalteransvar som pålegges eiere av landbrukseiendommer jf. jordlova og skogbruksloven.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 TYDAL KOMMUNE Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 4/ Formannskapet 5/ Kommunestyret Tydal kommune - forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper Vedlegg: Brev om forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper TYDAL KOMMUNE: SØKNAD - FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPER Saksopplysninger Tydal kommune søkte den 8. august 2013 om å bli med i forrige regjerings forsøksordning for etablering av snøscooterløyper (se vedlegg). Den nye regjeringen har i brev mottatt her den 3. desember vedtatt at forsøket skal omfatte alle kommunene som søkte om etablering av scooterløyper (se vedlegg). Dette er en forutsetning for å kunne bli med i forsøket at alle kommunene som har søkt, vedtar en forskrift som skal gjelde for forsøket innen 1. april. Forskriften skal stadfestes av Kommunalog moderniseringsdepartementet via Klima- og miljøverndepartementet.. Vurdering I tråd med kommunens tidligere vedtak om deltakelse i forsøksordningen må «Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper» vedtas i kommunestyret. Forskriften er Departementets standardiserte bestemmelser for forsøket.

41 Rådmannens innstilling Tydal kommunestyre vedtar «Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper» som framlagt fra Miljøverndepartementet som vedlegg til brev datert Forskriften trer i kraft straks og sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet via Klima- og miljøverndepartementet for stadfesting.

42 Kommuner iht. liste Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Miljøverndepartementet inviterte tidligere i år til en ny forsøksordning for perioden med adgang for kommunene til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Ordningen skulle opprinnelig begrenses til 40 kommuner. Regjeringen har nå besluttet å iverksette forsøksordningen, og samtidig utvide den. Slik at den omfatter alle kommunene som hadde meldt sin interesse for å delta. Alle kommunene som mottar dette brevet kan dermed delta i ordningen. Ordningen er utarbeidet som et forsøk etter forsøksloven. Departementet har utarbeidet en standardisert forskrift som gir nærmere bestemmelser for forsøket, herunder om planprosessen kommunen må gjennomføre og hvilke begrensninger og hensyn som gjelder for anlegging av løypene. Forskriften følger vedlagt. Den finnes også elektronisk her: pdf NB! Vi gjør oppmerksom på at det til Miljøverndepartementets pressemelding om saken på et tidspunkt var linket til feil versjon av forskriften. For at kommunene skal kunne delta i forsøksordningen, må kommunestyret vedta forskriften og sende den til Kommunal- og regionaldepartementet (Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra 1. januar 2014) via Miljøverndepartementet (Klima- Postadresse Kontoradresse Telefon Naturforvaltnings- Saksbehandler Postboks 8013 Dep Kongens gate avdelingen Hege Feiring 0030 Oslo Org no. Telefaks

43 og miljødepartementet fra 1. januar 2014) for stadfesting. Departementet vil stadfeste forskriftene fortløpende etter hvert som de kommer inn. Siste frist for innsending av forskriften for stadfesting, og derved for å anses som deltaker i forsøksordningen, er 1. april Kommunen kan starte planprosessen for etablering av løyper før forskriften er stadfestet dersom den ønsker det. Kommunen kan imidlertid ikke treffe planvedtak om snøscooterløyper eller andre vedtak forskriften gir hjemmel for før forskriften er stadfestet. Regjeringen understreker at kommunene i forsøket bør ha som mål å gjennomføre gode lokale prosesser, og vektlegge hensynet til støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø, jf forskriften 3. Miljødirektoratet vil sørge for nærmere oppfølging av forsøksprosjektet, herunder veiledning om gjennomføring av forsøket. Veiledning og praktisk informasjon vil samles på nettstedet Miljøkommune.no: ning-motorferdsel/ For ytterligere informasjon og veiledning bes kommunene om å kontakte fylkesmannens miljøvernavdeling, eller Miljødirektoratet ved seksjon for arealplanlegging i Trondheim. Med hilsen Øivind Dannevig (e.f.) avdelingsdirektør Hege Feiring seniorrådgiver Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. Adresseliste: Alta kommune Side 2

44 Alvdal kommune Ballangen kommune Balsfjord kommune Bardu kommune Beiarn kommune Bindal Kommune Dovre kommune Drangedal kommune Dyrøy kommune Eidfjord kommune Engerdal kommune Etnedal kommune Evenes kommune Fauske kommune Flesberg kommune Flå kommune Folldal kommune Fosnes kommune Fyresdal kommune Gjerstad kommune Gol kommune Grane kommune Gratangen kommune Grong kommune Grue kommune Hattfjelldal kommune Hemnes kommune Hemsedal kommune Hjartdal kommune Hol kommune Holtålen kommune Hægebostad kommune Høylandet kommune Inderøy kommune Karlsøy kommune Kautokeino kommune Krødsherad kommune Kvalsund kommune Kviteseid kommune Kvænangen kommune Lavangen kommune Surnadal kommune Sørfold kommune Sørreisa kommune Lesja kommune Lierne kommune Luster kommune Lødingen kommune Meråker kommune Midtre Gauldal kommune Målselv kommune Namdalseid kommune Namsos kommune Namsskogan kommune Narvik kommune Nes kommune Nesseby kommune Nesset kommune Nissedal kommune Nord-Aurdal kommune Nord-Fron kommune Nore og Uvdal kommune Nærøy kommune Oppdal kommune Osen kommune Overhalla kommune Rana Kommune Rendalen kommune Rennebu kommune Rindal kommune Rissa kommune Rollag kommune Røros kommune Røyrvik kommune Salangen kommune Saltdal kommune Selbu kommune Seljord kommune Sigdal kommune Sirdal kommune Skjåk kommune Skånland kommune Snåsa kommune Steinkjer kommune Stor-Elvdal kommune Vefsn kommune Verdal kommune Verran kommune Side 3

45 Sør-Aurdal kommune Tinn kommune Tokke kommune Tolga kommune Trysil kommune Tydal kommune Tynset kommune Valle kommune Vang kommune Vestre Slidre kommune Vinje kommune Våler kommune Åfjord kommune Ål kommune Åmli kommune Åseral kommune Åsnes kommune Gjerstad kommune Gjerstad kommune Fylkesmennene Kopi: Miljødirektoratet Side 4

46 Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper Fastsatt av xxxx kommunestyre (dato) med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning 3 og 5, jf. kgl. res. 11. desember 1992 nr Stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (dato) 1 Formål Forskriften skal gi grunnlag for å undersøke virkningene av at kommunene gis myndighet til å etablere snøscooterløyper i snødekt utmark og på islagte vassdrag for a) naturmangfold, friluftsliv og folkehelse b) kommunens praktisering av tillatelses- og dispensasjonsbestemmelsene i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter c) lokal næringsvirksomhet, herunder leiekjøring. Forskriften skal sikre en helhetlig vurdering av berørte interesser når slike løyper etableres. 2 Forholdet til andre lover Lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter gjelder med de unntak og særregler som følger av forskriften her. For behandlingen av planer etter forskriften gjelder plan- og bygningsloven 3-1 til 5-6 og 10-1 til 13-4 med de unntak og særregler som følger av forskriften her. 3 Kommunens adgang til å etablere snøscooterløyper Kommunen kan etablere løyper for å kjøre snøscooter i snødekt utmark og på islagte vassdrag. Løypene skal angis i arealplan eller i reguleringsplan som trasé for snøscooterløype. Traséen skal vises i planen som linjesymbol med sosikode 1164, der senterlinjen angir traséen. Til planen skal kommunen også gi utfyllende bestemmelser for bruken av løypene. Bestemmelsene skal minst inneholde regler om kjørefart samt tidspunkt og tidsrom for kjøring. I planarbeidet skal kommunen ta hensyn til a) støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø b) sikkerheten for de som kjører og andre. Planforslaget skal a) utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i plan- og influensområdet b) kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftsområder i kommunen. Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype før private og offentlige grunneiere har samtykket i snøscooterkjøring over deres eiendom. For statsallmenningene gis samtykke av fjellstyret.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 26.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 03.07.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem RAPPORT 2014/44 Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring med snøscooter Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/44 Rapporttittel

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 13.01.2015 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer