MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Eventuelle fargekopi i sakene finnes på (velg Politikk deretter Sakspapirer/møteplan) Før møtet blir det befaring i forbindelse med følgende saker: 94/11 07/3146 PLAN KOMMUNEDELPLAN FOR EIKE, KOLNES, SKRE 85/11 11/391 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 288/11, OPPFØRING AV BOLIG PÅ GNR. 71/171 BREKKE 86/11 10/1837 GNR. 64, BNR. 8, STANGELAND, SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM Oppmøte: Karmøy rådhus kl eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel Tekniske saker: 78/11 08/4031 SØKNAD OM TILGJENGELIGHETSTILTAK / UNIVERSELL UTFORMING 2012 KOLLEKTIVHOLDEPLASS I VEA SENTRUM, M.M

2 79/11 01/135 KLOAKKOVERFØRING - SYREVÅGEN. PÅLEGG OM TILKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK 80/11 07/1152 PÅLEGG OM TILKOBLING TIL KOMMUNAL KLOAKKLEDNING PÅ SKÅR 81/11 99/3388 STRAUMSUND - KITTELSBOTN, KLOAKKERING. PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK 82/11 10/42 PRINSIPPER FOR OPPARBEIDELSE AV TEKNISKE ANLEGG I BOLIGFELT KROKHAUGEN- SILJEBERG 83/11 09/1367 INDUSTRI - OG NÆRINGSOMRÅDER I KARMØY AREALBRUK OG REGULERINGSBESTEMMELSER Bygg- og delinssaker: 84/11 10/1859 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 75/11, BRUKSENDRING FRA LAGER TIL BUTIKK, GNR. 86/198 AVALDSNES 85/11 11/391 Befaring PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 288/11, OPPFØRING AV BOLIG PÅ GNR. 71/171 BREKKE 86/11 10/1837 Befaring GNR. 64, BNR. 8, STANGELAND, SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM 87/11 10/1880 GNR/BNR 42/19, SKUDENESHAVN, DELING AV TEIG MED JORDBRUKSAREAL 88/11 10/225 SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHET - GNR/BNR. 25/99 OG 139, LANGÅKER RAGNHILD LANGÅKER 89/11 11/406 PÅKLAGING VEDTAK- 251/11 VEDR. OPPFØRING AV ENEBOLIG I KJEDE, CARPORT, BOD - FORSTØTNINGSMUR MRK. 12A GNR. 113, BNR DØLE

3 90/11 11/307 PÅKLAGING AV VEDTAK - SAK 257/11 VEDR. OPPFØRING AV ENEBOLIG OG GARASJE. - GNR. 113, BNR DØLE. 91/11 09/1880 GNR. 113, BNR. 74, PORTABAKKEN, DØLE. NYBYGG ENEBOLIG, GARASJE OG NATURSTEINSMUR - KLAGEBEHANDLING 92/11 11/622 GNR/BNR. 58/233, SEVERIN LARSENSVEG, KOPERVIK. FASADEENDRING, TILBYGG OG ENDRING AV TAKKONSTRUKSJON PÅ ENEBOLIG. KLAGE PÅ TILLATELSE. 93/11 11/763 GNR. 66, BNR. 178, AUSTREIM. NYBYGG GARASJE KLAGE OVER TILLATELSE Plansaker 94/11 07/3146 Befaring PLAN KOMMUNEDELPLAN FOR EIKE, KOLNES, SKRE 95/11 10/2209 PLAN REGULERINGSPLAN FOR OASEN NÆRINGSPARK, NORHEIM - GNR. 148/15 M.FL. GARTNERI / HAGESENTER / KONTOR 96/11 10/2679 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR KVIGEFJELL GNR 84/31 97/11 11/910 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 143/13 M.FL. 98/11 10/3002 PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM HENSYNSSONE KULTURMINNE. GNR.58/334 M.FL 99/11 11/516 PLAN NR. 209A-18 - REGULERINGSPLAN FOR VEA ØST I ENDRING VEDR. BYGGETETTHET MM. 100/11 10/871 PLAN REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM, DEL AV GNR. 66, 67 OG 69

4 101/11 10/878 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR SØREGATA 15 GNR/BNR 58/320 STANGELANDSVÅGEN 102/11 10/945 PLAN REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES 103/11 10/2272 PLAN NR REGULERINGSPLAN -NORDRE LIKNES, GNR. 19/2 M.FL 104/11 10/1512 PLAN REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG LANGS SYREVEGEN 105/11 09/2832 PLAN REGULERINGSPLAN FOR KAIGATA 25, SKUDENESHAVN - GNR. 57/ /11 09/91 REFERATSAKER 107/11 11/1364 EVENTUELT Karmøy rådhus, Geir S. Toskedal (s) leder Ove Røys teknisk sjef

5 SØKNAD OM TILGJENGELIGHETSTILTAK / UNIVERSELL UTFORMING 2012 KOLLEKTIVHOLDEPLASS I VEA SENTRUM, M.M Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: 233 N02 Arkivsaksnr.: 08/4031 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 78/11 Hovedutvalg teknisk Sak 78/11 Forslag til vedtak: 1. Teknisk hovedutvalg viser til tilskuddsordning fra Samferdselsdepartementet og vedtar at kommunen søker om tilskudd for Det avsettes inntil kr ,- av forutsatte budsjetterte midler for 2012 som egenandel for gjennomføring av tiltak som forbedrer tilgjengeligheten til kollektive transportmidler i Karmøy kommune. Beløpet dekkes over kontoen trafikksikring (konto P03900). 2. Teknisk hovedutvalg ser behov for at kommunens kollektivakser gjøres bedre tilgjengelige for alle brukergrupper. Hovedutvalget vil også peke på at opprusting av bussholdeplasser appellerer til økt bruk av kollektivnettet og vil være i tråd med økt satsing på miljøvennlig og klimatilpasset transportløstninger for kommunens innbyggere.

6 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken I 2006 ble det opprettet en tilskuddsordning for kommunesektoren over Samferdselsdepartementets budsjett for å delfinansiere tiltak som bedrer tilgjengeligheten til kollektive transportmidler. I årene er det tildelt ca 307,1 mill. kr til kommuner og fylkeskommuner, fordelt på ca 385 tiltak. Karmøy kommune ble tildelt kr ,- i statlige tilskudd i Dette er midler som er brukt til universell utforming i Kopervik og Skudeneshavn. Dessverre ble det ikke innvilget statlige midler for Kommunestyret vedtok i møte den , sak 71/08, imidlertid å dekke inn restbeløpet på kr ,- som var forutsatt bevilget over statlige midler. For 2009 ble vi innvilget kr. 0,937 mill. til fullføring av ledelinjeprosjekt mellom sentrale kollektivknutepunkt i Kopervik sentrum. For 2010 fikk kommunen innvilget kr 1, ,- (vi søkte om 1, ) til opprusting av 1 kollektivholdeplass i Kopervik, 4 stk på Åkra og 1 i Skudeneshavn. Opprustingen av disse pågår. Det ble ikke søkt om BRA midler i 2011, da arbeidet med tidligere innvilgede prosjekter fortsatt var under arbeid. I brev fra Statens Vegvesen, datert , inviteres kommunen igjen til å søke om tilskudd fra ordningen. Samferdselsdepartementet har gitt Statens Vegvesen i oppdrag å administrere ordningen. Ordningen er et ledd i BRA-programmet (Bedre infrastruktur, Rullende materiell, Aktiv logistikkforbedring). BRA-programmet er utviklet av Samferdselsdepartementet og skal bidra til at flere kan benytte kollektive transportmidler uten behov for spesielle løsninger. Dette betyr at det legges spesiell fokus på universell utforming som prinsipp for bedre tilgjengelighet og at prinsippene må gjelde hele reisekjeden fra reisen starter til den avsluttes. For å stimulere lokale myndigheter til å prioritere arbeidet med tilgjengelighet til kollektivtransport kreves minst en egenandel på 25 % av tiltakets kostnad. Midler fra ordningen kan dermed finansiere inntil 75 % av utvalgte kommunale og fylkeskommunale tiltak/prosjekt. Målsetting: Ordningen er ment å stimulere kommunene til å bedre tilgjengeligheten i de delene av reisekjeden som ligger utenfor statens direkte ansvarsområde. Enkle og kostnadseffektive løsninger vil bli prioritert og innsatsen bør konsentreres til trafikktunge strekninger og knutepunkt. Det vil bli lagt vekt på framdrift ved tildeling av midler. Side 6 av 156

7 Samarbeid og frister: Forpliktende politisk vedtak i forhold til en lokal egenandel på 25 %. Videre anbefales samarbeid med Statens Vegvesen og brukermedvirkning fra de funksjonshemmedes organisasjoner. Frist for søknad: Det tas sikte på å gi melding til søkerne om tildeling innen desember Vurdering: Teknisk sjef legger til grunn at det er en del forutsetninger som må oppfølges for å kunne motta tilskuddsmidler, bla at tiltaket må gjennomføres i løpet av neste år, berøre kollektive transportmidler, kommunale eller fylkeskommunale tiltak, samt trafikktunge knutepunkt /strekninger. Tiltak: - Kopervik: Avaldsnesvegen, busslommer i begge retninger, nord for Straumsund bru. Her er det også et gangfelt rett nord for brua som er uoversiktlig og som bør underlegges en trafikksikkerhetsmessig vurdering. Kostnad: ,- Begrunnelse: For 2010 fikk kommunen innvilget mens vi søkte om kr 1, ,-. For å ferdigstille de holdeplassene vi hadde planer om i 2010, ønsker vi å ta med holdeplassen i Kopervik, selv om denne inngikk i søknaden sist. Tiltak: - Vedavågen: Busslomme i nordlig retning (mot sentrum) ved kirka / skolen. Tiltaket inkluderer strekningen mellom Østhusvegen og Kyrkjegardsvegen, en lengde på ca 300 m. Holdeplassen ligger midt på strenkningen. Kostnad: 4 mill. Begrunnelse: Etter at kirka ble bygget på Vea, er dette en holdeplass som vil få økt brukerfrekvens. Holdeplassens nærhet til skolen og sentrum aktualiserer holdeplassens betydning i bygda. Vedavågen bygdautvalg har anmodet i brev til kommunen at denne holdeplassen utbedres. Holdeplassen som i dag mangler busslomme, ligger trafikkfarlig til rett før en sving. Foruten å bedre på fremkommeligheten for alle brukergrupper, vil tiltaket bedre trafikksikkerheten nær skolen og kirka. Det er behov for en sammenheng mellom kirka, skolen og sentrum der den nevnte strekningen opparbeides ihht godkjent reguleringsplan (se vedlegg). Økonomi De nevnte tiltakene har en kostnadsramme på 4,65 mill. kr. Med 25 % egenandel skulle dette gi ,- i kommunal egenandel. Kommunen ønsker med dette å søke om statlig tilskudd tilsvarende ca kr Teknisk sjef foreslår at kommunens egenandel tas av budsjetterte trafikksikkerhetsmidler. Det ligger som en forutsetning for dette at det i budsjettet for 2012 blir Side 7 av 156

8 bevilget trafikksikkerhetsmidler i tilsvarende størrelse som det har vært de senere år. Dette vil selvsagt medføre at andre prioriterte tiltak ihht TS- planens handlingsprogram utsettes noe i tid. Teknisk sjef legger til grunn at universell utforming er i tråd med trafikksikkerhetsplanen og at tiltak som bedrer fremkommelighet i høyeste grad er viktig og rett prioritert trafikksikring. Tiltaket ligger i sentrum og ved en barneskole. Teknisk sjefs konklusjon: Teknisk sjef mener det er viktig at Karmøy kommune følger opp slike henstillinger om statlige midler til tilretteleggingstiltak i kommunene. Kommunen vil med statlige tilskudd, få gjort mye med relativt liten egenfinansiering. Teknisk sjef påpeker at det er viktig at det foreligger politisk vedtak for at kommunen skal få tilsagn om midler. Side 8 av 156

9 Sak 79/11 KLOAKKOVERFØRING - SYREVÅGEN. PÅLEGG OM TILKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Saksbehandler: Johannes Thaule Arkiv: M34 Arkivsaksnr.: 01/135 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 244/02 Hovedutvalg teknisk /02 Hovedutvalg teknisk /02 Hovedutvalg teknisk /11 Hovedutvalg teknisk /11 Hovedutvalg teknisk Forslag til vedtak: Hovedutvalget for tekniske saker vedtar følgende pålegg: A. Pålegg om å knytte spillvann fra eksisterende bygninger til offentlig kloakk. B. TV-inspeksjon/kontroll av de private avløpsledningene. Kontrollen besørges og bekostes av Karmøy kommune. C. Pålegg om å utbedre/utskifte sine private avløpsledninger dersom inspeksjonen viser at disse ikke holder krav til tetthet, eller at overvann, takvann eller drensvann er ført inn på ledningen for følgende eiendommer langs den nye kloakkledningen ved Vestre Veaveg: Pålegg gis for eiendommer i henhold til vedlagte eiendomsliste. Enkeltvedtak etter punkt A fattes i medhold av 27-2 i plan- og bygningsloven. Enkelt vedtak etter punkt B og C fattes i medhold av 22, 2. ledd, 1. punktum i forurensningsloven. Administrasjonen gis myndighet til å avgjøre hvorvidt eksisterende stikkledninger krever utbedring eller utskifting. Avgjørelsen skal tas på bakgrunn av TV-undersøkelse som betales av Karmøy kommune. Det gis en frist på 5 måneder for å gjennomføre de nødvendige tiltaken.

10 SAKSFRAMSTILLING I forbindelse med overføring av kloakken fra Syre til det nye kloakkrenseanlegget i Hålandsdalen, ble aktuelle eiendommer i området forhåndsvarslet om krav om tilkobling og utbedring av de private kloakkene. Forhåndsvarslet ble sendt i brev herfra datert den Forhåndsvarslet den gang ble sendt til mer enn 40 eiendommer og de fleste har utført de tiltakene som ble påpekt. Imidlertid er det noen eiendommer som ikke har respondert. Ettersom opprinnelig forhåndsvarsel var foreldet, ble det i delegert sak 139/11 gjort vedtak om å sende nytt forhåndsvarsel til de gjeldende eiendommen. Varselet ble sendt herfra i brev datert 12. / 14. mars Kopi av varselet følger vedlagt. Det er ikke kommet innsigelser mot varselet, men en grunneier har søkt om fritak. Søknaden er økonomisk begrunnet. Ettersom vedtak om pålegg gjelder eiendommen og ikke eier, finner vi det riktig å behandle søknad om fritak etter at vedtak om pålegg foreligger. Dersom søknaden skulle innfris, vil pålegget fortsatt stå som et hefte på eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at for de fleste av eiendommene vil pålegg om tilkobling betinge installering av privat pumpestasjon. Eierne er i forhåndsvarslet blitt gjort oppmerksom på dette. Det forutsettes at de samlede investeringskostnadene ikke overstiger de kostnadsgrenser som er gitt i Retningslinjer for krav om påkobling og krav om utbedring av private kloakkledninger vedtatt kommunestyret, sist endret Kopi av retningslinjene følger vedlagt. Teknisk sjef anbefaler at det vedtas pålegg om påkobling og utbedring av de gjeldende eiendommer i henhold til vedlagte eiendomsliste. Gjeldende eiendommer er vist på vadlagte kartutsnitt 1:2000. Vedtaket gjøres med hjemmel i Plan og bygningslovens 27-2 og Forurensningsloven 22.2.ledd, 1. punktum. Teknisk sjef foreslår en frist for gjennomføring av de nødvendige tiltakene på 5 måneder. Side 10 av 156

11 Sak 80/11 PÅLEGG OM TILKOBLING TIL KOMMUNAL KLOAKKLEDNING PÅ SKÅR Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M32 Arkivsaksnr.: 07/1152 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 298/07 Hovedutvalg teknisk /11 Hovedutvalg teknisk Forslag til vedtak: Hovedutvalget for tekniske saker(hts) vedtar følgende: 1) HTS vedtar å endre utsendt varsel datert om påkobling til offentlig kloakk på Skår til pålegg om tilkobling. 2) Tilkobling til offentlig kloakk skal være utført senest ) Det vedtas at det etter denne dato påløper dagmulkt kr 500,- per dag frem til arbeidet er utført. Vedtaket gjelder for eiendom gnr 72 bnr 171, Sundvegen 184. Vedtaket fattes i medhold av Plan og Bygningsloven 62.2 andre ledd og 92 første ledd, samt Forurensningsloven 22 andre ledd, første punktum.

12 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Våren 2007 mottok Karmøy kommune klage på forurenset avløpsvann inne på Skår-feltet. To eiendommer var ikke tilkoblet kommunal kloakk. Teknisk sjef vedtok i brev av , delegert saknr 298/07, å sende forhåndsvarsel om tilkobling til kommunal kloakk for de to eiendommene på Skår. Den ene eiendommen har nå tilkoblet kommunal kloakk. Den andre eiendommen har ikke etterkommet varselet. Fakta/saksopplysninger: Karmøy kommune mottok den 19. april 2007 klage vedrørende forurenset vann inn på eiendom gnr 72 bnr 174 på Skår. Befaring viste at det kom vann som lukter kloakk oppå terrenget. Det ble ikke fastslått hvilken eiendom forurensningen stammet fra, men to naboeiendommer med bolig låg slik til at de begge kunne være kilden til forurensningen. Begge boligene ligger inne på Skår boligfelt. En gjennomgang av kommunens registre viste at de to boligene ikke var tilkoblet kommunal kloakk. De to eiendommene er gnr 72 bnr 21, Sundvegen 189. gnr 72 bnr 171, Sundvegen 184 Plan og Byggningsloven 62.2 andre ledd og 92 første ledd gir kommunen hjemmel til å kreve at eiendommer som ligger i nærheten av det offentlige avløpsnett skal knytte seg til dette. Lovens krav er ikke avhengig av at det i tillegg foreligger en forurensningssituasjon. I tillegg gir Forurensningsloven 22 andre ledd, første punktum, hjemmel til å pålegge utbedring og omlegging av private stikkledning-systemer. Ved pålegg om tilkobling til kommunalt avløpsnett gjelder kommunale retningslinjer vedtatt av Karmøy kommunestyre den , saksnr. 0099/00, sist endret (vedlagt). Side 12 av 156

13 Ved delegert sak nr 298/07 ble det den sendt ut forhåndsvarsel om pålegg om tilkobling til kommunal kloakk, begrunnet i henholdsvis Plan og Bygningsloven, og Forurensningsloven. Det innkom ingen klager på varselet og i brev av ble eierne informert om at varselet var gyldig. Det ble i brevet ikke satt tidsfrist for arbeidet men det ble varslet om at tidsfrist kunne bli satt og at tvangsmulkt, i form av dagmulkt, ville bli vurdert dersom arbeidet ikke ble utført. Eiendom gnr 72 bnr 21, Sundvegen 189, utførte arbeidet og er i dag tilkoblet kommunal kloakk. Konklusjon. Det er nå snart 4 år siden eiendom gnr 72 bnr 171, Sundvegen 184, ble krevd tilkoblet kommunal kloakk. Grunneier har stadig utsatt saken med henvisning til naboforhold og annet, men slik vi nå kjenner saken er det ikke lenger noe som skulle tilsi en videre utsettelse av arbeidet. Tidligere forhåndsvarsel bør nå omgjøres til pålegg om tilkobling. Det bør settes en frist om at arbeidet skal være utført innen den Etter denne dato påløper det dagmulkt kr 500,- per dag frem til arbeidet er utført. Ove Røys Teknisk sjef Side 13 av 156

14 Sak 81/11 STRAUMSUND - KITTELSBOTN, KLOAKKERING. PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Saksbehandler: Anita Pedersen Arkiv: M32 Arkivsaksnr.: 99/3388 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 583/01 Hovedutvalg teknisk /11 Hovedutvalg teknisk /11 Hovedutvalg teknisk Forslag til vedtak: Hovedutvalget for tekniske saker vedar følgende pålegg til eiere av berørte eiendommer i henhold til vedlagt liste i området Straumsund Kittilsbotn i Kopervik: A. Pålegg om å knytte spillvann fra eksisterende bygninger til offentlig kloakk. B. Pålegg om å utbedre, utskifte og/eller omlegge sine private avløpsledninger dersom disse ikke holder krav til tetthet, eller at overvann, takvann eller drensvann er ført inn på ledningen, eller at omlegging av den kommunal kloakkledning krever omlegging av den private ledningen. Pålegg etter punkt A sendes i medhold av 27-2 i plan og bygningsloven. Pålegg etter punkt B sendes i medhold av 22, 2. ledd, 1. punktum i forurensningsloven.

15 SAKSUTREDNING I 2002 ble det lagt nye vann, overvann- og spillvannsledninger i området Straumsund - Kittilsbotn. Det eksisterende kloakkutslippet ble sanert og overført til hovedutslippet på Gofarnes. I den forbindelsen ble aktuelle eiendommer i området forhåndsvarslet om krav til tilkobling og utbedring av de private kloakkene. Forhåndsvarselet ble sendt til over 60 eiendommer datert den , og de fleste har utført de tiltakene som ble påpekt. Det står igjen noen eiendommer som ikke har fulgt kravet. Opprinnelig forhåndsvarsel er nå foreldet, og vi har i første omgang sendt et nytt forhåndsvarsel til de eiendommene som ikke er tilknyttet spillvannsledningen. De fleste av disse eiendommene går i dag til svært dårlige resipienter og det er behov for å få ryddet opp i disse. Ved en senere anledning sendes nytt forhåndsvarsel også til de som ikke har fulgt kravet om utbedring av de eksisterende private stikkledningene, og/eller separering av overvann fra spillvannsledning. Teknisk sjef vedtok derfor i sak 415/11 å sende nødvendige forhåndsvarsel til berørte grunneiere i området i henhold til en vedlagt grunneierliste. På bagrunn av forhåndsvarselet har vi fått tilbakemeldinger fra flere av grunneierne, se merknader i grunneierlisten. Tilbakemeldingene har i stor grad vært positive i forhold til tilkobling. Fristen for å påklage enkeltvedtaket er ikke utgått innen fristen for når saker må være registrert til Hovedutvalget, eventuelle merknader legges ved før møte skal holdes. Plan- og bygningslovens 27-2 gir kommunen hjemmel til å kreve at eiendommer nærliggende offentlig ledning skal knyttes på. Videre gir forurensningslovens 22, 2. ledd, hjemmel til å pålegge utbedring av private stikkledningssystemer. Det vises også til retningslinjer vedtatt av Karmøy kommunestyre sak 0099/00, sist endret Det foreslås at det sendes ut pålegg som nevnt ovenfor i henhold til plan- og bygningslovens 27-2 og forurensningslovens 22, 2. ledd. Pålegget sendes til berørte grunneiere i henhold til grunneierliste nedenfor. Side 15 av 156

16 Sak 82/11 PRINSIPPER FOR OPPARBEIDELSE AV TEKNISKE ANLEGG I BOLIGFELT KROKHAUGEN- SILJEBERG Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 10/42 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 3/10 Hovedutvalg teknisk /11 Hovedutvalg teknisk / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret viser til saksutredningen og konstaterer at en utbygging av boligfelt Krokhaugen- Siljeberg, i samsvar med vedtatt reguleringsplan, vanskelig lar seg gjennomføre uten betydelig ressursinnsats og økonomisk bidrag til forskuttering fra kommunens side. 2. Kommunestyret ber om at gjeldende reguleringsplan omarbeides med sikte på en redusert utbygging slik at en i størst mulig grad kan etablere tilfredsstillende krav basert på etablert infrastruktur. 3. Planarbeidet gis høy prioritet. For å hindre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet og en rasjonell arealutnyttelse ber kommunestyret om at det iverksettes prosedyrer for midlertidig forbud mot tiltak- jfr.plan- og bygningslovens 13.

17 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken: Saken har sitt konkrete utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan for boligfeltet Krokhaugen - Siljeberg på Vea med påfølgende problemstillinger knyttet til opparbeidelse av infrastruktur i dette området. Dette området er delvis utbygget over lang tid med en vegstandard og annen teknisk infrastruktur av lavere standard enn det som er lagt til grunn i reguleringsplanen. Reguleringsplanen forutsetter oppgradering av infrastrukturen før videre utbygging. Det har i den senere tid etablert seg en praksis at teknisk hovedutvalg har dispensert fra rekkefølgekrav til teknisk infrastruktur ved søknad om nybygg i området. Forutsetningen har vært at tiltakshaver må tinglyse en erklæring om å delta forholdsmessig i infrastrukturen når den tid måtte komme. Rådmannen har signalisert sin skepsis til denne måten å bygge ut på. En slik fremgangsmåte kan på sikt bli svært dyr for kommunen. En teknisk oppgradering etter at bolig og hager er etablert er erfaringsmessig svært kostbar fremfor å byggemodne områdene først. Saken reiser for øvrig flere prinsipielle spørsmål og vil kunne finne sine paralleller også andre steder i kommunen. Med bakgrunn i dette, og de alternative løsninger som omtales, fremmes saken for behandling i kommunestyret via hovedutvalg for tekniske saker. Historikk: Den aktuelle saken har etter hvert fått en noe omfattende historikk og for å sette saksutredningen inn i et perspektiv er det naturlig å trekke opp noen linjer litt tilbake i tid. Et aktuelt startpunkt i denne sammenheng kan være hovedutvalgets behandling av sakene 196/09, 197/ 09,198/09 og 199/09. Alle disse sakene omfattet påklaging av delegerte vedtak knyttet til avslag på oppføring boliger og garasjer på Munkejord. Hovedbegrunnelsen for avslagene var manglende opparbeidelse av vegnettet vurdert opp mot vegstandard i vedtatt reguleringsplan. Hovedutvalget fattet slikt vedtak i alle disse sakene: Vedtak: Saken utsettes. Sendes tilbake til administrasjonen for å utrede alternative vegløsninger. Det ble deretter utarbeidet en ny sak som redegjorde for lovgrunnlag og regelverk knyttet til den problemstilling som de konkrete byggesakene hadde reist. Denne saken ble behandlet den der hovedutvalget fattet vedtak med slik ordlyd i sak 3/10: Vedtak: 1. Hovedutvalg teknisk ber teknisk sjef fremme sak hvor forslag til retningslinjer for byggemodning av private tomter utredes. 2. Det må utarbeides tekniske planer og kostnadsoverslag som viser kostnad for de enkelte tomter basert på bygningslovens refusjonsbestemmelser og kommunestyrets retningslinjer for tilskott ved kloakkering av eksisterende boliger. Side 17 av 156

18 3. Alle grunneiere innenfor reguleringsplan Krokhaugen Siljeberg, sør for ny fylkesveg Fiskeberg Rekkje, tilskrives for å kartlegge muligheten for frivillig medvirkning til opparbeidelse av veg, vann og kloakkanlegg. De tidligere omtalte byggesakene på Munkejord ble deretter framlagt for behandling av HTS i møte den der følgende vedtak ble fattet i sakene 38/10, 39/10, 40/10 og 41/10. Vedtak: 1. Hovedutvalg teknisk tar klagen til følge og vil anbefale oppføring av bolig på gnr. 4/400 Munkejord som omsøkt. Det anbefales dispensasjon fra PBL Søker må bidra med opparbeidelse av vegnettet i området med kr ,- til en fremtidig gjennomføring av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan. Særlige grunner: Det er positivt for det nye hovedanlegget for vann og avløp at flest mulig blir tilknyttet,også eksisterende boliger vil på den måten få en lettere tilgang. Trafikksikkerheten for myke trafikanter er ivaretatt på beste måte både med fartshumper og lav hastighet på hele vegstrekningen. Merbelastning på Fiskebergvegen som omsøkte bolig vil gi, anses å være forsvarlig i forhold til dagens situasjon. Opparbeidelse av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan vil være en altfor stor økonomisk belastning for tiltakshaverne. På vegne av rådmann anket fungerende teknisk sjef saken inn for kommunestyret. Kommunestyret fattet deretter i møte slikt vedtak i sakene 27/10, 28/10,29/10 og 30/10: Vedtak: 1. Kommunestyret sender sakene 27, 28, 29 og 30/10 tilbake til hovedutvalg teknisk. 2. Kommunestyret ber hovedutvalg teknisk om å finne en løsning som tillater spredt bebyggelse i området på vilkår av at veinettet utbedres i tråd med vedtatt reguleringsplan, eventuelt som en midlertidig dispensasjon. 3. Saken sendes tilbake til hovedutvalget som bes vurdere konkret om det i dette tilfellet kan være grunnlag for å gi midlertidig utsetting med opparbeiding av vegen mot at tiltakshaver avgir tinglyst erklæring på at eiendommen er refusjonspliktig etter plan og bygningslovens regler når vegen blir opparbeidet i henhold til reguleringsplanen, jf. pbl Kommunestyret forutsetter at den prinsipielle løsningen i saken også kan brukes i lignende saker i Karmøy. Den ble det av HTS fattet slikt likelydende vedtak i de fire byggesakene ( Sak 117/10, 118/10, 119/10, 120/10 ): Vedtak: HTS godkjenner oppføring av bolig og garasje på eiendommen gnr. xx bnr. yy Munkejord. Det gis midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-3 fra samme lovs 67 om at tekniske anlegg skal være opparbeidet i samsvar med godkjente planer som grunnlag for byggetillatelsen. Igangsettingstillatelse utstedes når tinglyst erklæring vedr. økonomisk deltakelse i Side 18 av 156

19 opparbeidelse av tekniske anlegg i samsvar med plan- og bygningslovens 67 framlegges. Refusjonsbeløpet fastsettes i samsvar med bygningslovens refusjonsbestemmelser. Erklæringens ordlyd skal være i samsvar med følgende avtaletekst: Eier av gnr.., bnr... forplikter seg herved til å være med på sin andel av omkostningene i opparbeidelse av tekniske anlegg (f.eks. veg, v/a-anlegg, lekeplass), jf reguleringsplan nr..., når kommunen måtte forlange det, jf. saksnr... Gnr...., bnr er refusjonspliktig, jf. plan- og bygningslovens 49 nr.1 annet ledd. Erklæringen er bindende for nåværende og fremtidige eiere av eiendommen. Denne erklæring skal tinglyses som hefte på gnr... bnr... i Karmøy kommune. Erklæringen kan ikke avlyses uten tillatelse fra Karmøy kommune. I ettertid har også hovedutvalget behandlet flere andre saker med samme vedtak som ovennevnte. Gjeldende regler for finansiering av tekniske anlegg innenfor godkjente reguleringsplaner: Plan-og bygningsloven (PBL) forutsetter at ei tomt er byggeklar når veg, vann og avløp er lagt frem til tomta. Reguleringsplanen tar stilling til veganlegg / vegstandard i området basert på antall boliger vegen skal betjene, samt behov for lekeplasser, støyskjerming, fellesanlegg, med mer. Planbestemmelsene setter krav til en godkjent teknisk plan før utbygging. Fordeling av utgifter til opparbeidelse av veg -, vann- og avløpsanlegg for arealer som er planlagt til utbyggingsformål reguleres av PBL refusjonsbestemmelser. Refusjonsbestemmelsene gjelder for ubebygde arealer og gir begrensning på økonomisk deltakelse begrenset oppad til den verdistigning som tilføres eiendommen som følge av tiltaket. Karmøy kommunestyre har vedtatt særskilte retningslinjer vedrørende kommunal medvirkning til opparbeidelse av kloakkanlegg i forbindelse med pålegg om tilknytning til kommunal kloakk for eksisterende bebyggelse. Kostnader for byggemodning av området Teknisk hovedutvalget har signalisert ønske om å få en oversikt over kostnader knyttet til utbedring av den aktuelle infrastrukturen innenfor reguleringsplan Krokhaugen Siljeberg. For å framskaffe de nødvendige kostnadstallene har ingeniørfirma John Alvseike blitt engasjert. Resultatet av dette engasjementet foreligger nå med en kostnadskalkyle som er splittet opp i 3 områder. Område 1, 2 og 3 representerer hver sin avkjørsel fra Vestre Veaveg. Område 1 omfatter selve Fiskebergvegen. Område 2 ny veg sør for Fiskebergvegen og område 3 lengst sør. Det vises til vedlagte kartutsnitt der områdene er markert. Side 19 av 156

20 Samlet er det innenfor planområdet ca 65 nye tomter samt rundt regnet 40 eksisterende boliger. Til sammen 105 boenheter. For en full byggemodning av hele området vil kostnaden være på ca 31 mill. Kostnad pr tomt varierer ut i fra hvilket området man er i. Fordeles dette etter antall ubebygde tomter i de enkelte områdene, vil byggemodningskostnaden ut fra denne kalkylen bli ca ,- pr tomt i område 1, ca i område 2 og ca i område 3. I tillegg kommer utgifter til grunnerverv, administrative kostnader, prosjektledelse, finanskostnader etc. tilsvarende et påslag på ca %. Dette gir en grovt anslått tomtepris på kr ,- for område 1, kr i område 2 og kr for område 3. Alternative løsninger for realisering: Problemstillingen går reelt ut på i hvor stor grad kommunen skal involvere seg i byggemodningen av boligfelt der kommunen selv ikke har eiendomsinteresser. Saken er ikke komplisert i ubebygde områder, men utfordrende i områder som på Vea, der utbyggingen åpner for fortetting i eksisterende utbygde områder og en har mange grunneiere å forholde seg til. Valg av løsning berører prinsipielle forhold som kan få betydning for fremtidig behandling av tilsvarende saker. Dette samsvarer for øvrig med kommunestyrets vedtak fra der punkt 4 har slik ordlyd: Kommunestyret forutsetter at den prinsipielle løsningen i saken også kan brukes i lignende saker i Karmøy. Rådmannen ser for seg 4 ulike alternativer som bør belyses: 1. Opparbeide tekniske anlegg i tråd med gjeldende reguleringsplan i kommunal regi 2. Omregulere området slik at eksisterende veganlegg og annen infrastruktur skal betjene området dvs. en sterkt redusert utbygging i forhold til gjeldende plan. 3. Utbyggingsavtaler 4. Dispensasjon fra vedtatt reguleringsplan gjennom å avgi erklæring dvs. en fortsettelse av senere tids praksis. De ulike alternativene med rådmannens vurdering omtales i det følgende: 1. Opparbeide tekniske anlegg i tråd med gjeldende reguleringsplan i kommunal regi: Vanligvis byggemodnes områder av et byggefirma eller av kommunen selv, der kommunen har hånd om mesteparten av utbyggingsarealene. En gunstig løsning hadde selvsagt vært opparbeidelse av det aktuelle boligområdet på Vea ihht vedtatt reguleringsplan i privat regi ved en eller flere utbyggere. Det har så vidt vites ikke vært interesse for et slikt alternativ. I områder med flere grunneiere blir en privat refusjonsprosess erfaringsmessig vanskelig å Side 20 av 156

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 14.01.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 Nordre Frogn Kommunedelplan Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 1. Oppegård kommune, 19.2.2014 (6) 2. Follo Ren, 12.3.2014 (9) 3. Tone Kristine Steen, 13.3.2014 (12) 4. Frognmarkas venner,

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 79/15 Behandling: Før formannskapet startet på behandlingen av saken orienterte VAR-sjef Siw Anita Thorsen

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2006 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer