MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Eventuelle fargekopi i sakene finnes på (velg Politikk deretter Sakspapirer/møteplan) Før møtet blir det befaring i forbindelse med følgende saker: 94/11 07/3146 PLAN KOMMUNEDELPLAN FOR EIKE, KOLNES, SKRE 85/11 11/391 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 288/11, OPPFØRING AV BOLIG PÅ GNR. 71/171 BREKKE 86/11 10/1837 GNR. 64, BNR. 8, STANGELAND, SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM Oppmøte: Karmøy rådhus kl eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel Tekniske saker: 78/11 08/4031 SØKNAD OM TILGJENGELIGHETSTILTAK / UNIVERSELL UTFORMING 2012 KOLLEKTIVHOLDEPLASS I VEA SENTRUM, M.M

2 79/11 01/135 KLOAKKOVERFØRING - SYREVÅGEN. PÅLEGG OM TILKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK 80/11 07/1152 PÅLEGG OM TILKOBLING TIL KOMMUNAL KLOAKKLEDNING PÅ SKÅR 81/11 99/3388 STRAUMSUND - KITTELSBOTN, KLOAKKERING. PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK 82/11 10/42 PRINSIPPER FOR OPPARBEIDELSE AV TEKNISKE ANLEGG I BOLIGFELT KROKHAUGEN- SILJEBERG 83/11 09/1367 INDUSTRI - OG NÆRINGSOMRÅDER I KARMØY AREALBRUK OG REGULERINGSBESTEMMELSER Bygg- og delinssaker: 84/11 10/1859 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 75/11, BRUKSENDRING FRA LAGER TIL BUTIKK, GNR. 86/198 AVALDSNES 85/11 11/391 Befaring PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 288/11, OPPFØRING AV BOLIG PÅ GNR. 71/171 BREKKE 86/11 10/1837 Befaring GNR. 64, BNR. 8, STANGELAND, SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM 87/11 10/1880 GNR/BNR 42/19, SKUDENESHAVN, DELING AV TEIG MED JORDBRUKSAREAL 88/11 10/225 SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHET - GNR/BNR. 25/99 OG 139, LANGÅKER RAGNHILD LANGÅKER 89/11 11/406 PÅKLAGING VEDTAK- 251/11 VEDR. OPPFØRING AV ENEBOLIG I KJEDE, CARPORT, BOD - FORSTØTNINGSMUR MRK. 12A GNR. 113, BNR DØLE

3 90/11 11/307 PÅKLAGING AV VEDTAK - SAK 257/11 VEDR. OPPFØRING AV ENEBOLIG OG GARASJE. - GNR. 113, BNR DØLE. 91/11 09/1880 GNR. 113, BNR. 74, PORTABAKKEN, DØLE. NYBYGG ENEBOLIG, GARASJE OG NATURSTEINSMUR - KLAGEBEHANDLING 92/11 11/622 GNR/BNR. 58/233, SEVERIN LARSENSVEG, KOPERVIK. FASADEENDRING, TILBYGG OG ENDRING AV TAKKONSTRUKSJON PÅ ENEBOLIG. KLAGE PÅ TILLATELSE. 93/11 11/763 GNR. 66, BNR. 178, AUSTREIM. NYBYGG GARASJE KLAGE OVER TILLATELSE Plansaker 94/11 07/3146 Befaring PLAN KOMMUNEDELPLAN FOR EIKE, KOLNES, SKRE 95/11 10/2209 PLAN REGULERINGSPLAN FOR OASEN NÆRINGSPARK, NORHEIM - GNR. 148/15 M.FL. GARTNERI / HAGESENTER / KONTOR 96/11 10/2679 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR KVIGEFJELL GNR 84/31 97/11 11/910 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 143/13 M.FL. 98/11 10/3002 PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM HENSYNSSONE KULTURMINNE. GNR.58/334 M.FL 99/11 11/516 PLAN NR. 209A-18 - REGULERINGSPLAN FOR VEA ØST I ENDRING VEDR. BYGGETETTHET MM. 100/11 10/871 PLAN REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM, DEL AV GNR. 66, 67 OG 69

4 101/11 10/878 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR SØREGATA 15 GNR/BNR 58/320 STANGELANDSVÅGEN 102/11 10/945 PLAN REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES 103/11 10/2272 PLAN NR REGULERINGSPLAN -NORDRE LIKNES, GNR. 19/2 M.FL 104/11 10/1512 PLAN REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG LANGS SYREVEGEN 105/11 09/2832 PLAN REGULERINGSPLAN FOR KAIGATA 25, SKUDENESHAVN - GNR. 57/ /11 09/91 REFERATSAKER 107/11 11/1364 EVENTUELT Karmøy rådhus, Geir S. Toskedal (s) leder Ove Røys teknisk sjef

5 SØKNAD OM TILGJENGELIGHETSTILTAK / UNIVERSELL UTFORMING 2012 KOLLEKTIVHOLDEPLASS I VEA SENTRUM, M.M Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: 233 N02 Arkivsaksnr.: 08/4031 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 78/11 Hovedutvalg teknisk Sak 78/11 Forslag til vedtak: 1. Teknisk hovedutvalg viser til tilskuddsordning fra Samferdselsdepartementet og vedtar at kommunen søker om tilskudd for Det avsettes inntil kr ,- av forutsatte budsjetterte midler for 2012 som egenandel for gjennomføring av tiltak som forbedrer tilgjengeligheten til kollektive transportmidler i Karmøy kommune. Beløpet dekkes over kontoen trafikksikring (konto P03900). 2. Teknisk hovedutvalg ser behov for at kommunens kollektivakser gjøres bedre tilgjengelige for alle brukergrupper. Hovedutvalget vil også peke på at opprusting av bussholdeplasser appellerer til økt bruk av kollektivnettet og vil være i tråd med økt satsing på miljøvennlig og klimatilpasset transportløstninger for kommunens innbyggere.

6 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken I 2006 ble det opprettet en tilskuddsordning for kommunesektoren over Samferdselsdepartementets budsjett for å delfinansiere tiltak som bedrer tilgjengeligheten til kollektive transportmidler. I årene er det tildelt ca 307,1 mill. kr til kommuner og fylkeskommuner, fordelt på ca 385 tiltak. Karmøy kommune ble tildelt kr ,- i statlige tilskudd i Dette er midler som er brukt til universell utforming i Kopervik og Skudeneshavn. Dessverre ble det ikke innvilget statlige midler for Kommunestyret vedtok i møte den , sak 71/08, imidlertid å dekke inn restbeløpet på kr ,- som var forutsatt bevilget over statlige midler. For 2009 ble vi innvilget kr. 0,937 mill. til fullføring av ledelinjeprosjekt mellom sentrale kollektivknutepunkt i Kopervik sentrum. For 2010 fikk kommunen innvilget kr 1, ,- (vi søkte om 1, ) til opprusting av 1 kollektivholdeplass i Kopervik, 4 stk på Åkra og 1 i Skudeneshavn. Opprustingen av disse pågår. Det ble ikke søkt om BRA midler i 2011, da arbeidet med tidligere innvilgede prosjekter fortsatt var under arbeid. I brev fra Statens Vegvesen, datert , inviteres kommunen igjen til å søke om tilskudd fra ordningen. Samferdselsdepartementet har gitt Statens Vegvesen i oppdrag å administrere ordningen. Ordningen er et ledd i BRA-programmet (Bedre infrastruktur, Rullende materiell, Aktiv logistikkforbedring). BRA-programmet er utviklet av Samferdselsdepartementet og skal bidra til at flere kan benytte kollektive transportmidler uten behov for spesielle løsninger. Dette betyr at det legges spesiell fokus på universell utforming som prinsipp for bedre tilgjengelighet og at prinsippene må gjelde hele reisekjeden fra reisen starter til den avsluttes. For å stimulere lokale myndigheter til å prioritere arbeidet med tilgjengelighet til kollektivtransport kreves minst en egenandel på 25 % av tiltakets kostnad. Midler fra ordningen kan dermed finansiere inntil 75 % av utvalgte kommunale og fylkeskommunale tiltak/prosjekt. Målsetting: Ordningen er ment å stimulere kommunene til å bedre tilgjengeligheten i de delene av reisekjeden som ligger utenfor statens direkte ansvarsområde. Enkle og kostnadseffektive løsninger vil bli prioritert og innsatsen bør konsentreres til trafikktunge strekninger og knutepunkt. Det vil bli lagt vekt på framdrift ved tildeling av midler. Side 6 av 156

7 Samarbeid og frister: Forpliktende politisk vedtak i forhold til en lokal egenandel på 25 %. Videre anbefales samarbeid med Statens Vegvesen og brukermedvirkning fra de funksjonshemmedes organisasjoner. Frist for søknad: Det tas sikte på å gi melding til søkerne om tildeling innen desember Vurdering: Teknisk sjef legger til grunn at det er en del forutsetninger som må oppfølges for å kunne motta tilskuddsmidler, bla at tiltaket må gjennomføres i løpet av neste år, berøre kollektive transportmidler, kommunale eller fylkeskommunale tiltak, samt trafikktunge knutepunkt /strekninger. Tiltak: - Kopervik: Avaldsnesvegen, busslommer i begge retninger, nord for Straumsund bru. Her er det også et gangfelt rett nord for brua som er uoversiktlig og som bør underlegges en trafikksikkerhetsmessig vurdering. Kostnad: ,- Begrunnelse: For 2010 fikk kommunen innvilget mens vi søkte om kr 1, ,-. For å ferdigstille de holdeplassene vi hadde planer om i 2010, ønsker vi å ta med holdeplassen i Kopervik, selv om denne inngikk i søknaden sist. Tiltak: - Vedavågen: Busslomme i nordlig retning (mot sentrum) ved kirka / skolen. Tiltaket inkluderer strekningen mellom Østhusvegen og Kyrkjegardsvegen, en lengde på ca 300 m. Holdeplassen ligger midt på strenkningen. Kostnad: 4 mill. Begrunnelse: Etter at kirka ble bygget på Vea, er dette en holdeplass som vil få økt brukerfrekvens. Holdeplassens nærhet til skolen og sentrum aktualiserer holdeplassens betydning i bygda. Vedavågen bygdautvalg har anmodet i brev til kommunen at denne holdeplassen utbedres. Holdeplassen som i dag mangler busslomme, ligger trafikkfarlig til rett før en sving. Foruten å bedre på fremkommeligheten for alle brukergrupper, vil tiltaket bedre trafikksikkerheten nær skolen og kirka. Det er behov for en sammenheng mellom kirka, skolen og sentrum der den nevnte strekningen opparbeides ihht godkjent reguleringsplan (se vedlegg). Økonomi De nevnte tiltakene har en kostnadsramme på 4,65 mill. kr. Med 25 % egenandel skulle dette gi ,- i kommunal egenandel. Kommunen ønsker med dette å søke om statlig tilskudd tilsvarende ca kr Teknisk sjef foreslår at kommunens egenandel tas av budsjetterte trafikksikkerhetsmidler. Det ligger som en forutsetning for dette at det i budsjettet for 2012 blir Side 7 av 156

8 bevilget trafikksikkerhetsmidler i tilsvarende størrelse som det har vært de senere år. Dette vil selvsagt medføre at andre prioriterte tiltak ihht TS- planens handlingsprogram utsettes noe i tid. Teknisk sjef legger til grunn at universell utforming er i tråd med trafikksikkerhetsplanen og at tiltak som bedrer fremkommelighet i høyeste grad er viktig og rett prioritert trafikksikring. Tiltaket ligger i sentrum og ved en barneskole. Teknisk sjefs konklusjon: Teknisk sjef mener det er viktig at Karmøy kommune følger opp slike henstillinger om statlige midler til tilretteleggingstiltak i kommunene. Kommunen vil med statlige tilskudd, få gjort mye med relativt liten egenfinansiering. Teknisk sjef påpeker at det er viktig at det foreligger politisk vedtak for at kommunen skal få tilsagn om midler. Side 8 av 156

9 Sak 79/11 KLOAKKOVERFØRING - SYREVÅGEN. PÅLEGG OM TILKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Saksbehandler: Johannes Thaule Arkiv: M34 Arkivsaksnr.: 01/135 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 244/02 Hovedutvalg teknisk /02 Hovedutvalg teknisk /02 Hovedutvalg teknisk /11 Hovedutvalg teknisk /11 Hovedutvalg teknisk Forslag til vedtak: Hovedutvalget for tekniske saker vedtar følgende pålegg: A. Pålegg om å knytte spillvann fra eksisterende bygninger til offentlig kloakk. B. TV-inspeksjon/kontroll av de private avløpsledningene. Kontrollen besørges og bekostes av Karmøy kommune. C. Pålegg om å utbedre/utskifte sine private avløpsledninger dersom inspeksjonen viser at disse ikke holder krav til tetthet, eller at overvann, takvann eller drensvann er ført inn på ledningen for følgende eiendommer langs den nye kloakkledningen ved Vestre Veaveg: Pålegg gis for eiendommer i henhold til vedlagte eiendomsliste. Enkeltvedtak etter punkt A fattes i medhold av 27-2 i plan- og bygningsloven. Enkelt vedtak etter punkt B og C fattes i medhold av 22, 2. ledd, 1. punktum i forurensningsloven. Administrasjonen gis myndighet til å avgjøre hvorvidt eksisterende stikkledninger krever utbedring eller utskifting. Avgjørelsen skal tas på bakgrunn av TV-undersøkelse som betales av Karmøy kommune. Det gis en frist på 5 måneder for å gjennomføre de nødvendige tiltaken.

10 SAKSFRAMSTILLING I forbindelse med overføring av kloakken fra Syre til det nye kloakkrenseanlegget i Hålandsdalen, ble aktuelle eiendommer i området forhåndsvarslet om krav om tilkobling og utbedring av de private kloakkene. Forhåndsvarslet ble sendt i brev herfra datert den Forhåndsvarslet den gang ble sendt til mer enn 40 eiendommer og de fleste har utført de tiltakene som ble påpekt. Imidlertid er det noen eiendommer som ikke har respondert. Ettersom opprinnelig forhåndsvarsel var foreldet, ble det i delegert sak 139/11 gjort vedtak om å sende nytt forhåndsvarsel til de gjeldende eiendommen. Varselet ble sendt herfra i brev datert 12. / 14. mars Kopi av varselet følger vedlagt. Det er ikke kommet innsigelser mot varselet, men en grunneier har søkt om fritak. Søknaden er økonomisk begrunnet. Ettersom vedtak om pålegg gjelder eiendommen og ikke eier, finner vi det riktig å behandle søknad om fritak etter at vedtak om pålegg foreligger. Dersom søknaden skulle innfris, vil pålegget fortsatt stå som et hefte på eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at for de fleste av eiendommene vil pålegg om tilkobling betinge installering av privat pumpestasjon. Eierne er i forhåndsvarslet blitt gjort oppmerksom på dette. Det forutsettes at de samlede investeringskostnadene ikke overstiger de kostnadsgrenser som er gitt i Retningslinjer for krav om påkobling og krav om utbedring av private kloakkledninger vedtatt kommunestyret, sist endret Kopi av retningslinjene følger vedlagt. Teknisk sjef anbefaler at det vedtas pålegg om påkobling og utbedring av de gjeldende eiendommer i henhold til vedlagte eiendomsliste. Gjeldende eiendommer er vist på vadlagte kartutsnitt 1:2000. Vedtaket gjøres med hjemmel i Plan og bygningslovens 27-2 og Forurensningsloven 22.2.ledd, 1. punktum. Teknisk sjef foreslår en frist for gjennomføring av de nødvendige tiltakene på 5 måneder. Side 10 av 156

11 Sak 80/11 PÅLEGG OM TILKOBLING TIL KOMMUNAL KLOAKKLEDNING PÅ SKÅR Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M32 Arkivsaksnr.: 07/1152 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 298/07 Hovedutvalg teknisk /11 Hovedutvalg teknisk Forslag til vedtak: Hovedutvalget for tekniske saker(hts) vedtar følgende: 1) HTS vedtar å endre utsendt varsel datert om påkobling til offentlig kloakk på Skår til pålegg om tilkobling. 2) Tilkobling til offentlig kloakk skal være utført senest ) Det vedtas at det etter denne dato påløper dagmulkt kr 500,- per dag frem til arbeidet er utført. Vedtaket gjelder for eiendom gnr 72 bnr 171, Sundvegen 184. Vedtaket fattes i medhold av Plan og Bygningsloven 62.2 andre ledd og 92 første ledd, samt Forurensningsloven 22 andre ledd, første punktum.

12 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Våren 2007 mottok Karmøy kommune klage på forurenset avløpsvann inne på Skår-feltet. To eiendommer var ikke tilkoblet kommunal kloakk. Teknisk sjef vedtok i brev av , delegert saknr 298/07, å sende forhåndsvarsel om tilkobling til kommunal kloakk for de to eiendommene på Skår. Den ene eiendommen har nå tilkoblet kommunal kloakk. Den andre eiendommen har ikke etterkommet varselet. Fakta/saksopplysninger: Karmøy kommune mottok den 19. april 2007 klage vedrørende forurenset vann inn på eiendom gnr 72 bnr 174 på Skår. Befaring viste at det kom vann som lukter kloakk oppå terrenget. Det ble ikke fastslått hvilken eiendom forurensningen stammet fra, men to naboeiendommer med bolig låg slik til at de begge kunne være kilden til forurensningen. Begge boligene ligger inne på Skår boligfelt. En gjennomgang av kommunens registre viste at de to boligene ikke var tilkoblet kommunal kloakk. De to eiendommene er gnr 72 bnr 21, Sundvegen 189. gnr 72 bnr 171, Sundvegen 184 Plan og Byggningsloven 62.2 andre ledd og 92 første ledd gir kommunen hjemmel til å kreve at eiendommer som ligger i nærheten av det offentlige avløpsnett skal knytte seg til dette. Lovens krav er ikke avhengig av at det i tillegg foreligger en forurensningssituasjon. I tillegg gir Forurensningsloven 22 andre ledd, første punktum, hjemmel til å pålegge utbedring og omlegging av private stikkledning-systemer. Ved pålegg om tilkobling til kommunalt avløpsnett gjelder kommunale retningslinjer vedtatt av Karmøy kommunestyre den , saksnr. 0099/00, sist endret (vedlagt). Side 12 av 156

13 Ved delegert sak nr 298/07 ble det den sendt ut forhåndsvarsel om pålegg om tilkobling til kommunal kloakk, begrunnet i henholdsvis Plan og Bygningsloven, og Forurensningsloven. Det innkom ingen klager på varselet og i brev av ble eierne informert om at varselet var gyldig. Det ble i brevet ikke satt tidsfrist for arbeidet men det ble varslet om at tidsfrist kunne bli satt og at tvangsmulkt, i form av dagmulkt, ville bli vurdert dersom arbeidet ikke ble utført. Eiendom gnr 72 bnr 21, Sundvegen 189, utførte arbeidet og er i dag tilkoblet kommunal kloakk. Konklusjon. Det er nå snart 4 år siden eiendom gnr 72 bnr 171, Sundvegen 184, ble krevd tilkoblet kommunal kloakk. Grunneier har stadig utsatt saken med henvisning til naboforhold og annet, men slik vi nå kjenner saken er det ikke lenger noe som skulle tilsi en videre utsettelse av arbeidet. Tidligere forhåndsvarsel bør nå omgjøres til pålegg om tilkobling. Det bør settes en frist om at arbeidet skal være utført innen den Etter denne dato påløper det dagmulkt kr 500,- per dag frem til arbeidet er utført. Ove Røys Teknisk sjef Side 13 av 156

14 Sak 81/11 STRAUMSUND - KITTELSBOTN, KLOAKKERING. PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Saksbehandler: Anita Pedersen Arkiv: M32 Arkivsaksnr.: 99/3388 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 583/01 Hovedutvalg teknisk /11 Hovedutvalg teknisk /11 Hovedutvalg teknisk Forslag til vedtak: Hovedutvalget for tekniske saker vedar følgende pålegg til eiere av berørte eiendommer i henhold til vedlagt liste i området Straumsund Kittilsbotn i Kopervik: A. Pålegg om å knytte spillvann fra eksisterende bygninger til offentlig kloakk. B. Pålegg om å utbedre, utskifte og/eller omlegge sine private avløpsledninger dersom disse ikke holder krav til tetthet, eller at overvann, takvann eller drensvann er ført inn på ledningen, eller at omlegging av den kommunal kloakkledning krever omlegging av den private ledningen. Pålegg etter punkt A sendes i medhold av 27-2 i plan og bygningsloven. Pålegg etter punkt B sendes i medhold av 22, 2. ledd, 1. punktum i forurensningsloven.

15 SAKSUTREDNING I 2002 ble det lagt nye vann, overvann- og spillvannsledninger i området Straumsund - Kittilsbotn. Det eksisterende kloakkutslippet ble sanert og overført til hovedutslippet på Gofarnes. I den forbindelsen ble aktuelle eiendommer i området forhåndsvarslet om krav til tilkobling og utbedring av de private kloakkene. Forhåndsvarselet ble sendt til over 60 eiendommer datert den , og de fleste har utført de tiltakene som ble påpekt. Det står igjen noen eiendommer som ikke har fulgt kravet. Opprinnelig forhåndsvarsel er nå foreldet, og vi har i første omgang sendt et nytt forhåndsvarsel til de eiendommene som ikke er tilknyttet spillvannsledningen. De fleste av disse eiendommene går i dag til svært dårlige resipienter og det er behov for å få ryddet opp i disse. Ved en senere anledning sendes nytt forhåndsvarsel også til de som ikke har fulgt kravet om utbedring av de eksisterende private stikkledningene, og/eller separering av overvann fra spillvannsledning. Teknisk sjef vedtok derfor i sak 415/11 å sende nødvendige forhåndsvarsel til berørte grunneiere i området i henhold til en vedlagt grunneierliste. På bagrunn av forhåndsvarselet har vi fått tilbakemeldinger fra flere av grunneierne, se merknader i grunneierlisten. Tilbakemeldingene har i stor grad vært positive i forhold til tilkobling. Fristen for å påklage enkeltvedtaket er ikke utgått innen fristen for når saker må være registrert til Hovedutvalget, eventuelle merknader legges ved før møte skal holdes. Plan- og bygningslovens 27-2 gir kommunen hjemmel til å kreve at eiendommer nærliggende offentlig ledning skal knyttes på. Videre gir forurensningslovens 22, 2. ledd, hjemmel til å pålegge utbedring av private stikkledningssystemer. Det vises også til retningslinjer vedtatt av Karmøy kommunestyre sak 0099/00, sist endret Det foreslås at det sendes ut pålegg som nevnt ovenfor i henhold til plan- og bygningslovens 27-2 og forurensningslovens 22, 2. ledd. Pålegget sendes til berørte grunneiere i henhold til grunneierliste nedenfor. Side 15 av 156

16 Sak 82/11 PRINSIPPER FOR OPPARBEIDELSE AV TEKNISKE ANLEGG I BOLIGFELT KROKHAUGEN- SILJEBERG Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 10/42 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 3/10 Hovedutvalg teknisk /11 Hovedutvalg teknisk / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret viser til saksutredningen og konstaterer at en utbygging av boligfelt Krokhaugen- Siljeberg, i samsvar med vedtatt reguleringsplan, vanskelig lar seg gjennomføre uten betydelig ressursinnsats og økonomisk bidrag til forskuttering fra kommunens side. 2. Kommunestyret ber om at gjeldende reguleringsplan omarbeides med sikte på en redusert utbygging slik at en i størst mulig grad kan etablere tilfredsstillende krav basert på etablert infrastruktur. 3. Planarbeidet gis høy prioritet. For å hindre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet og en rasjonell arealutnyttelse ber kommunestyret om at det iverksettes prosedyrer for midlertidig forbud mot tiltak- jfr.plan- og bygningslovens 13.

17 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken: Saken har sitt konkrete utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan for boligfeltet Krokhaugen - Siljeberg på Vea med påfølgende problemstillinger knyttet til opparbeidelse av infrastruktur i dette området. Dette området er delvis utbygget over lang tid med en vegstandard og annen teknisk infrastruktur av lavere standard enn det som er lagt til grunn i reguleringsplanen. Reguleringsplanen forutsetter oppgradering av infrastrukturen før videre utbygging. Det har i den senere tid etablert seg en praksis at teknisk hovedutvalg har dispensert fra rekkefølgekrav til teknisk infrastruktur ved søknad om nybygg i området. Forutsetningen har vært at tiltakshaver må tinglyse en erklæring om å delta forholdsmessig i infrastrukturen når den tid måtte komme. Rådmannen har signalisert sin skepsis til denne måten å bygge ut på. En slik fremgangsmåte kan på sikt bli svært dyr for kommunen. En teknisk oppgradering etter at bolig og hager er etablert er erfaringsmessig svært kostbar fremfor å byggemodne områdene først. Saken reiser for øvrig flere prinsipielle spørsmål og vil kunne finne sine paralleller også andre steder i kommunen. Med bakgrunn i dette, og de alternative løsninger som omtales, fremmes saken for behandling i kommunestyret via hovedutvalg for tekniske saker. Historikk: Den aktuelle saken har etter hvert fått en noe omfattende historikk og for å sette saksutredningen inn i et perspektiv er det naturlig å trekke opp noen linjer litt tilbake i tid. Et aktuelt startpunkt i denne sammenheng kan være hovedutvalgets behandling av sakene 196/09, 197/ 09,198/09 og 199/09. Alle disse sakene omfattet påklaging av delegerte vedtak knyttet til avslag på oppføring boliger og garasjer på Munkejord. Hovedbegrunnelsen for avslagene var manglende opparbeidelse av vegnettet vurdert opp mot vegstandard i vedtatt reguleringsplan. Hovedutvalget fattet slikt vedtak i alle disse sakene: Vedtak: Saken utsettes. Sendes tilbake til administrasjonen for å utrede alternative vegløsninger. Det ble deretter utarbeidet en ny sak som redegjorde for lovgrunnlag og regelverk knyttet til den problemstilling som de konkrete byggesakene hadde reist. Denne saken ble behandlet den der hovedutvalget fattet vedtak med slik ordlyd i sak 3/10: Vedtak: 1. Hovedutvalg teknisk ber teknisk sjef fremme sak hvor forslag til retningslinjer for byggemodning av private tomter utredes. 2. Det må utarbeides tekniske planer og kostnadsoverslag som viser kostnad for de enkelte tomter basert på bygningslovens refusjonsbestemmelser og kommunestyrets retningslinjer for tilskott ved kloakkering av eksisterende boliger. Side 17 av 156

18 3. Alle grunneiere innenfor reguleringsplan Krokhaugen Siljeberg, sør for ny fylkesveg Fiskeberg Rekkje, tilskrives for å kartlegge muligheten for frivillig medvirkning til opparbeidelse av veg, vann og kloakkanlegg. De tidligere omtalte byggesakene på Munkejord ble deretter framlagt for behandling av HTS i møte den der følgende vedtak ble fattet i sakene 38/10, 39/10, 40/10 og 41/10. Vedtak: 1. Hovedutvalg teknisk tar klagen til følge og vil anbefale oppføring av bolig på gnr. 4/400 Munkejord som omsøkt. Det anbefales dispensasjon fra PBL Søker må bidra med opparbeidelse av vegnettet i området med kr ,- til en fremtidig gjennomføring av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan. Særlige grunner: Det er positivt for det nye hovedanlegget for vann og avløp at flest mulig blir tilknyttet,også eksisterende boliger vil på den måten få en lettere tilgang. Trafikksikkerheten for myke trafikanter er ivaretatt på beste måte både med fartshumper og lav hastighet på hele vegstrekningen. Merbelastning på Fiskebergvegen som omsøkte bolig vil gi, anses å være forsvarlig i forhold til dagens situasjon. Opparbeidelse av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan vil være en altfor stor økonomisk belastning for tiltakshaverne. På vegne av rådmann anket fungerende teknisk sjef saken inn for kommunestyret. Kommunestyret fattet deretter i møte slikt vedtak i sakene 27/10, 28/10,29/10 og 30/10: Vedtak: 1. Kommunestyret sender sakene 27, 28, 29 og 30/10 tilbake til hovedutvalg teknisk. 2. Kommunestyret ber hovedutvalg teknisk om å finne en løsning som tillater spredt bebyggelse i området på vilkår av at veinettet utbedres i tråd med vedtatt reguleringsplan, eventuelt som en midlertidig dispensasjon. 3. Saken sendes tilbake til hovedutvalget som bes vurdere konkret om det i dette tilfellet kan være grunnlag for å gi midlertidig utsetting med opparbeiding av vegen mot at tiltakshaver avgir tinglyst erklæring på at eiendommen er refusjonspliktig etter plan og bygningslovens regler når vegen blir opparbeidet i henhold til reguleringsplanen, jf. pbl Kommunestyret forutsetter at den prinsipielle løsningen i saken også kan brukes i lignende saker i Karmøy. Den ble det av HTS fattet slikt likelydende vedtak i de fire byggesakene ( Sak 117/10, 118/10, 119/10, 120/10 ): Vedtak: HTS godkjenner oppføring av bolig og garasje på eiendommen gnr. xx bnr. yy Munkejord. Det gis midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-3 fra samme lovs 67 om at tekniske anlegg skal være opparbeidet i samsvar med godkjente planer som grunnlag for byggetillatelsen. Igangsettingstillatelse utstedes når tinglyst erklæring vedr. økonomisk deltakelse i Side 18 av 156

19 opparbeidelse av tekniske anlegg i samsvar med plan- og bygningslovens 67 framlegges. Refusjonsbeløpet fastsettes i samsvar med bygningslovens refusjonsbestemmelser. Erklæringens ordlyd skal være i samsvar med følgende avtaletekst: Eier av gnr.., bnr... forplikter seg herved til å være med på sin andel av omkostningene i opparbeidelse av tekniske anlegg (f.eks. veg, v/a-anlegg, lekeplass), jf reguleringsplan nr..., når kommunen måtte forlange det, jf. saksnr... Gnr...., bnr er refusjonspliktig, jf. plan- og bygningslovens 49 nr.1 annet ledd. Erklæringen er bindende for nåværende og fremtidige eiere av eiendommen. Denne erklæring skal tinglyses som hefte på gnr... bnr... i Karmøy kommune. Erklæringen kan ikke avlyses uten tillatelse fra Karmøy kommune. I ettertid har også hovedutvalget behandlet flere andre saker med samme vedtak som ovennevnte. Gjeldende regler for finansiering av tekniske anlegg innenfor godkjente reguleringsplaner: Plan-og bygningsloven (PBL) forutsetter at ei tomt er byggeklar når veg, vann og avløp er lagt frem til tomta. Reguleringsplanen tar stilling til veganlegg / vegstandard i området basert på antall boliger vegen skal betjene, samt behov for lekeplasser, støyskjerming, fellesanlegg, med mer. Planbestemmelsene setter krav til en godkjent teknisk plan før utbygging. Fordeling av utgifter til opparbeidelse av veg -, vann- og avløpsanlegg for arealer som er planlagt til utbyggingsformål reguleres av PBL refusjonsbestemmelser. Refusjonsbestemmelsene gjelder for ubebygde arealer og gir begrensning på økonomisk deltakelse begrenset oppad til den verdistigning som tilføres eiendommen som følge av tiltaket. Karmøy kommunestyre har vedtatt særskilte retningslinjer vedrørende kommunal medvirkning til opparbeidelse av kloakkanlegg i forbindelse med pålegg om tilknytning til kommunal kloakk for eksisterende bebyggelse. Kostnader for byggemodning av området Teknisk hovedutvalget har signalisert ønske om å få en oversikt over kostnader knyttet til utbedring av den aktuelle infrastrukturen innenfor reguleringsplan Krokhaugen Siljeberg. For å framskaffe de nødvendige kostnadstallene har ingeniørfirma John Alvseike blitt engasjert. Resultatet av dette engasjementet foreligger nå med en kostnadskalkyle som er splittet opp i 3 områder. Område 1, 2 og 3 representerer hver sin avkjørsel fra Vestre Veaveg. Område 1 omfatter selve Fiskebergvegen. Område 2 ny veg sør for Fiskebergvegen og område 3 lengst sør. Det vises til vedlagte kartutsnitt der områdene er markert. Side 19 av 156

20 Samlet er det innenfor planområdet ca 65 nye tomter samt rundt regnet 40 eksisterende boliger. Til sammen 105 boenheter. For en full byggemodning av hele området vil kostnaden være på ca 31 mill. Kostnad pr tomt varierer ut i fra hvilket området man er i. Fordeles dette etter antall ubebygde tomter i de enkelte områdene, vil byggemodningskostnaden ut fra denne kalkylen bli ca ,- pr tomt i område 1, ca i område 2 og ca i område 3. I tillegg kommer utgifter til grunnerverv, administrative kostnader, prosjektledelse, finanskostnader etc. tilsvarende et påslag på ca %. Dette gir en grovt anslått tomtepris på kr ,- for område 1, kr i område 2 og kr for område 3. Alternative løsninger for realisering: Problemstillingen går reelt ut på i hvor stor grad kommunen skal involvere seg i byggemodningen av boligfelt der kommunen selv ikke har eiendomsinteresser. Saken er ikke komplisert i ubebygde områder, men utfordrende i områder som på Vea, der utbyggingen åpner for fortetting i eksisterende utbygde områder og en har mange grunneiere å forholde seg til. Valg av løsning berører prinsipielle forhold som kan få betydning for fremtidig behandling av tilsvarende saker. Dette samsvarer for øvrig med kommunestyrets vedtak fra der punkt 4 har slik ordlyd: Kommunestyret forutsetter at den prinsipielle løsningen i saken også kan brukes i lignende saker i Karmøy. Rådmannen ser for seg 4 ulike alternativer som bør belyses: 1. Opparbeide tekniske anlegg i tråd med gjeldende reguleringsplan i kommunal regi 2. Omregulere området slik at eksisterende veganlegg og annen infrastruktur skal betjene området dvs. en sterkt redusert utbygging i forhold til gjeldende plan. 3. Utbyggingsavtaler 4. Dispensasjon fra vedtatt reguleringsplan gjennom å avgi erklæring dvs. en fortsettelse av senere tids praksis. De ulike alternativene med rådmannens vurdering omtales i det følgende: 1. Opparbeide tekniske anlegg i tråd med gjeldende reguleringsplan i kommunal regi: Vanligvis byggemodnes områder av et byggefirma eller av kommunen selv, der kommunen har hånd om mesteparten av utbyggingsarealene. En gunstig løsning hadde selvsagt vært opparbeidelse av det aktuelle boligområdet på Vea ihht vedtatt reguleringsplan i privat regi ved en eller flere utbyggere. Det har så vidt vites ikke vært interesse for et slikt alternativ. I områder med flere grunneiere blir en privat refusjonsprosess erfaringsmessig vanskelig å Side 20 av 156

Saksbehandler: Ove M. Hansen Arkiv: GNR 11/429 Arkivsaksnr.: 14/1146. Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Ove M. Hansen Arkiv: GNR 11/429 Arkivsaksnr.: 14/1146. Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ove M. Hansen Arkiv: GNR 11/429 Arkivsaksnr.: 14/1146 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk 11/429 - MANNES - DISPENSASJON Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Edvard Hausken Arkiv: GNR 12/118 Arkivsaksnr.: 14/118. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Edvard Hausken Arkiv: GNR 12/118 Arkivsaksnr.: 14/118. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvard Hausken Arkiv: GNR 12/118 Arkivsaksnr.: 14/118 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk 12/118 - SEVLAND SØKNAD OM DISPENSASJON, KLAGEBEHANDLING

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 220 L80 Arkivsaksnr.: 16/321-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 220 L80 Arkivsaksnr.: 16/321-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 220 L80 Arkivsaksnr.: 16/321-1 Klageadgang: Nei UTBYGGINGSAVTAOE Administrasjonssjefens innstilling: Leirfjord kommune ønsker å benytte

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK 05.12.2013 Forslag

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær Page 1 of 9 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 20.11.03 Karmøy kommune Side 9 av 12 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset kommunestyresalen Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 20.11.03 Tid : Kl.

Detaljer

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Arkivsak: 10/2234 Arkivkode: PLAN 5034 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM NÆRINGSPARK, NOREVEGEN 7 Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Hovedutvalg teknisk og miljø KLAGESAK: 98/133 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUSEBY

Hovedutvalg teknisk og miljø KLAGESAK: 98/133 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUSEBY SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: GNR 98/133 Arkivsaksnr.: 16/3520 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 27.04.2017 KLAGESAK: 98/133 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk. Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato 24.06.2010 Tid : Kl. 17.00 20.00

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk. Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato 24.06.2010 Tid : Kl. 17.00 20.00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato 24.06.2010 Tid : Kl. 17.00 20.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KrF Nestleder Eriksen Per Inge Ap Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.11.06 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Planbeskrivelse PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Arkivsak: 11/1810 Arkivkode: PLANR 334-26 Sakstittel: PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - GNR/BNR 58/130 M.FL.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 07.11.2013 Tid : Kl. 17.00 - ca 19.10 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Aarhus Dag Inge H Nestleder Hagland Trygve FRP

Detaljer

Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 146/17 Arkivsaksnr.: 12/4730

Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 146/17 Arkivsaksnr.: 12/4730 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 146/17 Arkivsaksnr.: 12/4730 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 31.01.2013 Hovedutvalg teknisk 15.05.2013 Hovedutvalg teknisk PÅKLAGING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2010 Tid: Kl. 17.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Gnr 54 bnr 420 - Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 16/01594-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

VA-anlegg i pbl Finansiering Tilknytningsplikt

VA-anlegg i pbl Finansiering Tilknytningsplikt VA-anlegg i pbl Finansiering Tilknytningsplikt Knut F Rasmussen Oslo november 2012 Finansiering av VA-anlegg Kommunalt opparbeidede anlegg vann og kloakkavgift I plan- og bygningsloven: Lovbestemt refusjon

Detaljer

Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03

Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03 Page 1 of 11 Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03 Karmøy kommune Side 13 av 13 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset - kommunestyresalen Barnas representant Bjørn Reppe MØTEprotokoll Hovedutvalg

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/2958. Formannskapet Formannskapet

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/2958. Formannskapet Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/2958 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 29.05.2017 Formannskapet 19.06.2017 BOLIGBYGGEPROGRAM 2016 PRIORITERING AV KOMMUNALE UTBYGGINGSOMRÅDER

Detaljer

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Skogli, 55 57 23 63 Vår dato 21.08.2014 Deres dato 02.06.2014 Vår referanse 2014/6923 423.1 Deres referanse 13/1256 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Askøy

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.09.2016 STED: Det er befaring i Synnfjellet fra kl. 10.00 12.00. Etter befaring er det lunsj og behandling av sakene på sakslista på Spåtind

Detaljer

0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV

0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV Saknr. 12/6097-15 Saksbehandler: Hilde Merete Godager 0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Vår dato: Vår referanse: Arkivnr.: Deres referanse: 22.11.2013 2013/3498 423.1 Saksbehandler: Kirsten Gjermstad Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund lnnvalgstelefon: 32266647

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 06.12.2012 Tid : Kl. 17.00 19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Aarhus Dag Inge H Nestleder Hagland Trygve FRP Medlem

Detaljer

Møteprotokoll Hovedutvalg Teknisk 22.05.03

Møteprotokoll Hovedutvalg Teknisk 22.05.03 Page 1 of 10 Møteprotokoll Hovedutvalg Teknisk 22.05.03 Karmøy kommune Side 12 av 11 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset - formannskapssalen Barnas representant Bjørn Reppe Anne-Bjørg Hovda møtte som

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 83/107 Arkivsaksnr: 2015/4101-10 Saksbehandler: Ask Rødahl Nygaard Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 30.09.2015 83/72 - Havnegata 20A, 7503 Stjørdal - Søknad om

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 04.12.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 23.10.2014. Rådmannens

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 17/ Utvidet sone for midlertidig forbud mot tiltak Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 17/00878-40 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017 Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 64/920 Arkivsaksnr.: 13/3639

Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 64/920 Arkivsaksnr.: 13/3639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 64/920 Arkivsaksnr.: 13/3639 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV TIL OPPARBEIDLESE AV REGULERT

Detaljer

Bergenhus, gnr. 163, bnr. 30. Framforhandlet utbyggingsavtale med Møllendalsbakken 6 AS

Bergenhus, gnr. 163, bnr. 30. Framforhandlet utbyggingsavtale med Møllendalsbakken 6 AS Byrådssak 1553 /13 Bergenhus, gnr. 163, bnr. 30. Framforhandlet utbyggingsavtale med Møllendalsbakken 6 AS ELTO ESARK-5120-200720658-354 Hva saken gjelder: Saken gjelder utbyggingsavtale dat. 3.10.2013

Detaljer

NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak

NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak 3. november 2014 Seksjon D Delesaker - plan- og bygningsloven - jordloven - mindre reguleringsendringer Sissel Haug (Rådgiver / Fagansvarlig delesak) Asker kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: PLANR 5060 Arkivsaksnr.: 14/1225

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: PLANR 5060 Arkivsaksnr.: 14/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: PLANR 5060 Arkivsaksnr.: 14/1225 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 25.02.2016 Kommunestyret 07.03.2016 Hovedutvalg teknisk og miljø 01.09.2016

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Utbyggingsavtaler Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Innhold Forskjell rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Definisjon - lovhjemmel i pbl - forskrift forutsetninger avtalens

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 31.08.2017, saksnr. 101/17 Behandling: Albertsen (KrF) foreslo: Saken utsattes

Detaljer

Saksbehandler: Karl Inge Stumo Arkiv: GNR 70/17 Arkivsaksnr.: 16/3764. Hovedutvalg teknisk og miljø

Saksbehandler: Karl Inge Stumo Arkiv: GNR 70/17 Arkivsaksnr.: 16/3764. Hovedutvalg teknisk og miljø SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl Inge Stumo Arkiv: GNR 70/17 Arkivsaksnr.: 16/3764 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD Rådmannens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Enhet arealforvaltning Notat Sak nr: Dato: 2016/1863-9 24.03.2017 Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Bakgrunn: Rådmannen har foreslått å endre kravet til

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 16.03.2010 Tid: 17.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/28 09/855 SAKSPROTOKOLL: FRØVOLLSETEROMRÅDET-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Krav til opplysninger for søkere om næringstomt. Vestheim-Bygnes

Krav til opplysninger for søkere om næringstomt. Vestheim-Bygnes Krav til opplysninger for søkere om næringstomt Vestheim-Bygnes 1. Søknaden sendes i brev/mails form med nedenforstående opplysninger. (2. -8.) 2. Dokumentasjon for behov av tomtestørrelse. 3. Antall ansatte

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1361. Hovedutvalg teknisk 29.01.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1361. Hovedutvalg teknisk 29.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1361 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 29.01.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 04.12.2014. Rådmannens

Detaljer

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 10/875 - Enebolig med utleiedel Tiltakshaver: Dagfinn Edvardsen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Tor Harald Tusvik tor.harald.tusvik@hamar.kommune.no www.hamar.kommune.no/utbyggingsavtaler

Tor Harald Tusvik tor.harald.tusvik@hamar.kommune.no www.hamar.kommune.no/utbyggingsavtaler Utbyggingsavtaler Erfaringer i Hamar kommune Kommunens rolle og erfaringer med utbyggingsavtaler i bebygde og ubebygde områder med en eller flere grunneiere Tor Harald Tusvik tor.harald.tusvik@hamar.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 16.03.2017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201302248/24 Saksbeh.: BIBE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget /08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 17/07 PÅLEGG OM RETTING AV OPPFØRT GARASJE GNR 39 BNR 542

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget /08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 17/07 PÅLEGG OM RETTING AV OPPFØRT GARASJE GNR 39 BNR 542 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : KristinTotland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 30.01.08 7/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 17/07 PÅLEGG

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FINNEID INDUSTRIOMRÅDE

FAUSKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FINNEID INDUSTRIOMRÅDE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/2757 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/2698 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Sak nr.: 026/11 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALEFOR FRITIDSBEBEBYGGELSE. ReguleringsplanSinnesliateigl. Floen 9 4308 Sandne 99502112 ole»bakke@yahoo.com

UTBYGGINGSAVTALEFOR FRITIDSBEBEBYGGELSE. ReguleringsplanSinnesliateigl. Floen 9 4308 Sandne 99502112 ole»bakke@yahoo.com UTBYGGINGSAVTALEFOR FRITIDSBEBEBYGGELSE ReguleringsplanSinnesliateigl. FORMÅL: Utbyggingsavtalenskal ha som formålå sikre at det etableres nødvendigeog forholdsmessige felles tiltak, som en følge av utbyggingen.

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE 01 02 03 04 05 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om rammetillatelse med

Detaljer

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR 597-4 Arkivsaksnr.: 14/553 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 28.08.2014 PLAN 597-4 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNALIA - ENDRING KVEDNADALSVEGEN

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utbyggingsavtaler. Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utbyggingsavtaler Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk Knut F Rasmussen, Akershus fylkeskommune, Gardermoen 27. januar 2014 Definisjonen på en lovregulerte avtaler Avtaler mellom utbygger og kommunen,

Detaljer

Saksframlegg. Tiltakshaver: Bynesveien 8 AS Klager: Advokatfullmektig Lars A. Haugli på vegne av tiltakshaver

Saksframlegg. Tiltakshaver: Bynesveien 8 AS Klager: Advokatfullmektig Lars A. Haugli på vegne av tiltakshaver Saksframlegg BYNESVEIEN 8 SØKNAD OM FRADELING KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/15764 Saksbehandler: Morten Svarstad Tiltakshaver: Bynesveien 8 AS Klager: Advokatfullmektig Lars A. Haugli på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 82/1 Arkivsaksnr: 2013/2686-2 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 82/1 - Storvikavegen, dispensasjon fra rekkefølgekrav i reguleringsplan

Detaljer

Rekkefølgekrav Wenche Østensen Clarke

Rekkefølgekrav Wenche Østensen Clarke Rekkefølgekrav 06.09.2017 Wenche Østensen Clarke Hjemmel for rekkefølgekrav Gjennomføringstidspunkt Sikret opparbeidet Kilder Nettside KMD, mer om utbyggingsavtaler: https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--ogbygningsloven/bygg/innsikt/byggesak/ubyggingsavtaler/mer_om_utbygg

Detaljer

Gnr 98 Bnr 20 - Sundbyveien 93 - Søknad om deling av eiendom - Klage på vedtak om deletillatelse. Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.

Gnr 98 Bnr 20 - Sundbyveien 93 - Søknad om deling av eiendom - Klage på vedtak om deletillatelse. Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr. Ås kommune Gnr 98 Bnr 20 - Sundbyveien 93 - Søknad om deling av eiendom - Klage på vedtak om deletillatelse Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 14/04327-40 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg

Detaljer

TYDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Forutsigbarhetsvedtak i Tydal kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato

TYDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Forutsigbarhetsvedtak i Tydal kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: L80 Arkivsaksnr: 2015/1193-4 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Forutsigbarhetsvedtak

Detaljer

Utbyggingsavtale Vikersund sentrum nord Utkast, datert

Utbyggingsavtale Vikersund sentrum nord Utkast, datert Utbyggingsavtale Vikersund sentrum nord Utkast, datert 15.05.2015. 1 Generelt Denne utbyggingsavtalen omfatter alt areal som omfattes områdereguleringsplan for Vikersund sentrum nord i Modum, jf. kart

Detaljer

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139 Arealbruk Tom Ek Sankthanshaugen 3 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 15672/2015/85/139/1627GUEN 21.12.2015 PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

Detaljer

Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg teknisk viser til vedtaket i HTS sak 144/13 som opprettholdes.

Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg teknisk viser til vedtaket i HTS sak 144/13 som opprettholdes. SAKSPROTOKOLL - PÅKLAGING AV VEDTAKET I HTS SAK 144/13 FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FO AV FREMTIDIG FOLIG, GNR. 136/3,9 SKJØLINGSTAD. Hovedutvalg teknisk behandlet

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING GODKJENNING AV PROSJEKT OG KOMMUNAL EGENANDEL

UNIVERSELL UTFORMING GODKJENNING AV PROSJEKT OG KOMMUNAL EGENANDEL SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200502595 : E: 233 : Ståle Strøm Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 10.12.2008 68/08 UNIVERSELL UTFORMING GODKJENNING

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2006 Tid: kl. 08.30 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt til

Detaljer

Dato: Notatet i dag er å anse som en oppsummering av hvor saken står i dag, og synliggjøre de veivalg som en kommer til å måtte ta.

Dato: Notatet i dag er å anse som en oppsummering av hvor saken står i dag, og synliggjøre de veivalg som en kommer til å måtte ta. Notat Til: Lokalstyret Fra: Administrasjonen Deres referanse: Vår referanse: 2015/228-7-145 Saksbehandler: Kjersti Holte Dato: 13.05.2015 Notat om finansieringsløsninger for infrastruktur Bakgrunn KRD

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 83/72 - Havnegata 20A, 7503 Stjørdal - Dispensasjon for bruksendring av lagerbygg

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 83/72 - Havnegata 20A, 7503 Stjørdal - Dispensasjon for bruksendring av lagerbygg STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 83/72 Arkivsaksnr: 2016/171-7 Saksbehandler: Ask Rødahl Nygaard Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 83/72 - Havnegata 20A, 7503 Stjørdal - Dispensasjon for bruksendring

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Kathrines Minde AS, Okkenhaugsvegen 2, 7600 Levanger Kommunalteknikk v/magne Farstad Deres ref: Vår ref: INOB 2009/7960 Dato: 21.05.2010

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Utbyggingsavtale for Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun

Utbyggingsavtale for Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun Utbyggingsavtale for Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun 1. GENERELT 1.1 Parter Det er i dag inngått følgende utbyggingsavtale mellom: Hurum kommune, org nr 964963193 (heretter benevnt kommunen eller HK ), og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Søgne kommune Arkiv: 73/56 Saksmappe: 2016/1276-23258/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363 Søgne kommune Arkiv: 47/18 Saksmappe: 2016/3159-11810/2017 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Gnr 42 Bnr Raveien 6 - Nytt boligbygg med forretningslokale - Søknad om dispensasjon

Gnr 42 Bnr Raveien 6 - Nytt boligbygg med forretningslokale - Søknad om dispensasjon Ås kommune Gnr 42 Bnr 320 - Raveien 6 - Nytt boligbygg med forretningslokale - Søknad om dispensasjon Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 15/01798-21 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for

Detaljer

Asplan Viak Stian Rugtvedt

Asplan Viak Stian Rugtvedt Asplan Viak Stian Rugtvedt Deres ref Vår ref Dato 16/4651-3 13.11.2017 Departementet besvarer spørsmål om rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner Vi viser til din e-post datert 7. november 2016, hvor

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Moøya - flytting av avkjørsel ved Støren treindustri AS

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Moøya - flytting av avkjørsel ved Støren treindustri AS Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2014/2982-10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 23.03.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om - flytting av avkjørsel ved Støren treindustri

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 09.06.2016, saksnr. 82/16 Behandling: Albertsen (KrF) fremmet følgende forslag:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

Rekkefølgekrav. Hanne Harlem, kommuneadvokat Vestlia-seminaret

Rekkefølgekrav. Hanne Harlem, kommuneadvokat Vestlia-seminaret Rekkefølgekrav Hanne Harlem, kommuneadvokat Vestlia-seminaret 30.3.17 Helt ekte rekkefølgekrav Før det kan gis igangsettingstillatelse for delområdene A,B,C skal Grønnvoll park være sikret opparbeidet.

Detaljer

Utbyggingsavtaler og opparbeidingsplikt

Utbyggingsavtaler og opparbeidingsplikt Utbyggingsavtaler og opparbeidingsplikt Knut F Rasmussen Norsk Vann, Oslo 06.09.17 Hvor er vi? Reguleringsplan Utbyggingsavtale Refusjonskrav 2 Tittel på presentasjon Opparbeidingsplikt og refusjon Opparbeidingsplikt

Detaljer