MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Eventuelle fargekopi i sakene finnes på (velg Politikk deretter Sakspapirer/møteplan) Før møtet blir det befaring i forbindelse med følgende saker: 94/11 07/3146 PLAN KOMMUNEDELPLAN FOR EIKE, KOLNES, SKRE 85/11 11/391 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 288/11, OPPFØRING AV BOLIG PÅ GNR. 71/171 BREKKE 86/11 10/1837 GNR. 64, BNR. 8, STANGELAND, SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM Oppmøte: Karmøy rådhus kl eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel Tekniske saker: 78/11 08/4031 SØKNAD OM TILGJENGELIGHETSTILTAK / UNIVERSELL UTFORMING 2012 KOLLEKTIVHOLDEPLASS I VEA SENTRUM, M.M

2 79/11 01/135 KLOAKKOVERFØRING - SYREVÅGEN. PÅLEGG OM TILKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK 80/11 07/1152 PÅLEGG OM TILKOBLING TIL KOMMUNAL KLOAKKLEDNING PÅ SKÅR 81/11 99/3388 STRAUMSUND - KITTELSBOTN, KLOAKKERING. PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK 82/11 10/42 PRINSIPPER FOR OPPARBEIDELSE AV TEKNISKE ANLEGG I BOLIGFELT KROKHAUGEN- SILJEBERG 83/11 09/1367 INDUSTRI - OG NÆRINGSOMRÅDER I KARMØY AREALBRUK OG REGULERINGSBESTEMMELSER Bygg- og delinssaker: 84/11 10/1859 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 75/11, BRUKSENDRING FRA LAGER TIL BUTIKK, GNR. 86/198 AVALDSNES 85/11 11/391 Befaring PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 288/11, OPPFØRING AV BOLIG PÅ GNR. 71/171 BREKKE 86/11 10/1837 Befaring GNR. 64, BNR. 8, STANGELAND, SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM 87/11 10/1880 GNR/BNR 42/19, SKUDENESHAVN, DELING AV TEIG MED JORDBRUKSAREAL 88/11 10/225 SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHET - GNR/BNR. 25/99 OG 139, LANGÅKER RAGNHILD LANGÅKER 89/11 11/406 PÅKLAGING VEDTAK- 251/11 VEDR. OPPFØRING AV ENEBOLIG I KJEDE, CARPORT, BOD - FORSTØTNINGSMUR MRK. 12A GNR. 113, BNR DØLE

3 90/11 11/307 PÅKLAGING AV VEDTAK - SAK 257/11 VEDR. OPPFØRING AV ENEBOLIG OG GARASJE. - GNR. 113, BNR DØLE. 91/11 09/1880 GNR. 113, BNR. 74, PORTABAKKEN, DØLE. NYBYGG ENEBOLIG, GARASJE OG NATURSTEINSMUR - KLAGEBEHANDLING 92/11 11/622 GNR/BNR. 58/233, SEVERIN LARSENSVEG, KOPERVIK. FASADEENDRING, TILBYGG OG ENDRING AV TAKKONSTRUKSJON PÅ ENEBOLIG. KLAGE PÅ TILLATELSE. 93/11 11/763 GNR. 66, BNR. 178, AUSTREIM. NYBYGG GARASJE KLAGE OVER TILLATELSE Plansaker 94/11 07/3146 Befaring PLAN KOMMUNEDELPLAN FOR EIKE, KOLNES, SKRE 95/11 10/2209 PLAN REGULERINGSPLAN FOR OASEN NÆRINGSPARK, NORHEIM - GNR. 148/15 M.FL. GARTNERI / HAGESENTER / KONTOR 96/11 10/2679 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR KVIGEFJELL GNR 84/31 97/11 11/910 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG REGULERINGSENDRING FOR GNR. 143/13 M.FL. 98/11 10/3002 PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM HENSYNSSONE KULTURMINNE. GNR.58/334 M.FL 99/11 11/516 PLAN NR. 209A-18 - REGULERINGSPLAN FOR VEA ØST I ENDRING VEDR. BYGGETETTHET MM. 100/11 10/871 PLAN REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM, DEL AV GNR. 66, 67 OG 69

4 101/11 10/878 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR SØREGATA 15 GNR/BNR 58/320 STANGELANDSVÅGEN 102/11 10/945 PLAN REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES 103/11 10/2272 PLAN NR REGULERINGSPLAN -NORDRE LIKNES, GNR. 19/2 M.FL 104/11 10/1512 PLAN REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG LANGS SYREVEGEN 105/11 09/2832 PLAN REGULERINGSPLAN FOR KAIGATA 25, SKUDENESHAVN - GNR. 57/ /11 09/91 REFERATSAKER 107/11 11/1364 EVENTUELT Karmøy rådhus, Geir S. Toskedal (s) leder Ove Røys teknisk sjef

5 SØKNAD OM TILGJENGELIGHETSTILTAK / UNIVERSELL UTFORMING 2012 KOLLEKTIVHOLDEPLASS I VEA SENTRUM, M.M Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: 233 N02 Arkivsaksnr.: 08/4031 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 78/11 Hovedutvalg teknisk Sak 78/11 Forslag til vedtak: 1. Teknisk hovedutvalg viser til tilskuddsordning fra Samferdselsdepartementet og vedtar at kommunen søker om tilskudd for Det avsettes inntil kr ,- av forutsatte budsjetterte midler for 2012 som egenandel for gjennomføring av tiltak som forbedrer tilgjengeligheten til kollektive transportmidler i Karmøy kommune. Beløpet dekkes over kontoen trafikksikring (konto P03900). 2. Teknisk hovedutvalg ser behov for at kommunens kollektivakser gjøres bedre tilgjengelige for alle brukergrupper. Hovedutvalget vil også peke på at opprusting av bussholdeplasser appellerer til økt bruk av kollektivnettet og vil være i tråd med økt satsing på miljøvennlig og klimatilpasset transportløstninger for kommunens innbyggere.

6 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken I 2006 ble det opprettet en tilskuddsordning for kommunesektoren over Samferdselsdepartementets budsjett for å delfinansiere tiltak som bedrer tilgjengeligheten til kollektive transportmidler. I årene er det tildelt ca 307,1 mill. kr til kommuner og fylkeskommuner, fordelt på ca 385 tiltak. Karmøy kommune ble tildelt kr ,- i statlige tilskudd i Dette er midler som er brukt til universell utforming i Kopervik og Skudeneshavn. Dessverre ble det ikke innvilget statlige midler for Kommunestyret vedtok i møte den , sak 71/08, imidlertid å dekke inn restbeløpet på kr ,- som var forutsatt bevilget over statlige midler. For 2009 ble vi innvilget kr. 0,937 mill. til fullføring av ledelinjeprosjekt mellom sentrale kollektivknutepunkt i Kopervik sentrum. For 2010 fikk kommunen innvilget kr 1, ,- (vi søkte om 1, ) til opprusting av 1 kollektivholdeplass i Kopervik, 4 stk på Åkra og 1 i Skudeneshavn. Opprustingen av disse pågår. Det ble ikke søkt om BRA midler i 2011, da arbeidet med tidligere innvilgede prosjekter fortsatt var under arbeid. I brev fra Statens Vegvesen, datert , inviteres kommunen igjen til å søke om tilskudd fra ordningen. Samferdselsdepartementet har gitt Statens Vegvesen i oppdrag å administrere ordningen. Ordningen er et ledd i BRA-programmet (Bedre infrastruktur, Rullende materiell, Aktiv logistikkforbedring). BRA-programmet er utviklet av Samferdselsdepartementet og skal bidra til at flere kan benytte kollektive transportmidler uten behov for spesielle løsninger. Dette betyr at det legges spesiell fokus på universell utforming som prinsipp for bedre tilgjengelighet og at prinsippene må gjelde hele reisekjeden fra reisen starter til den avsluttes. For å stimulere lokale myndigheter til å prioritere arbeidet med tilgjengelighet til kollektivtransport kreves minst en egenandel på 25 % av tiltakets kostnad. Midler fra ordningen kan dermed finansiere inntil 75 % av utvalgte kommunale og fylkeskommunale tiltak/prosjekt. Målsetting: Ordningen er ment å stimulere kommunene til å bedre tilgjengeligheten i de delene av reisekjeden som ligger utenfor statens direkte ansvarsområde. Enkle og kostnadseffektive løsninger vil bli prioritert og innsatsen bør konsentreres til trafikktunge strekninger og knutepunkt. Det vil bli lagt vekt på framdrift ved tildeling av midler. Side 6 av 156

7 Samarbeid og frister: Forpliktende politisk vedtak i forhold til en lokal egenandel på 25 %. Videre anbefales samarbeid med Statens Vegvesen og brukermedvirkning fra de funksjonshemmedes organisasjoner. Frist for søknad: Det tas sikte på å gi melding til søkerne om tildeling innen desember Vurdering: Teknisk sjef legger til grunn at det er en del forutsetninger som må oppfølges for å kunne motta tilskuddsmidler, bla at tiltaket må gjennomføres i løpet av neste år, berøre kollektive transportmidler, kommunale eller fylkeskommunale tiltak, samt trafikktunge knutepunkt /strekninger. Tiltak: - Kopervik: Avaldsnesvegen, busslommer i begge retninger, nord for Straumsund bru. Her er det også et gangfelt rett nord for brua som er uoversiktlig og som bør underlegges en trafikksikkerhetsmessig vurdering. Kostnad: ,- Begrunnelse: For 2010 fikk kommunen innvilget mens vi søkte om kr 1, ,-. For å ferdigstille de holdeplassene vi hadde planer om i 2010, ønsker vi å ta med holdeplassen i Kopervik, selv om denne inngikk i søknaden sist. Tiltak: - Vedavågen: Busslomme i nordlig retning (mot sentrum) ved kirka / skolen. Tiltaket inkluderer strekningen mellom Østhusvegen og Kyrkjegardsvegen, en lengde på ca 300 m. Holdeplassen ligger midt på strenkningen. Kostnad: 4 mill. Begrunnelse: Etter at kirka ble bygget på Vea, er dette en holdeplass som vil få økt brukerfrekvens. Holdeplassens nærhet til skolen og sentrum aktualiserer holdeplassens betydning i bygda. Vedavågen bygdautvalg har anmodet i brev til kommunen at denne holdeplassen utbedres. Holdeplassen som i dag mangler busslomme, ligger trafikkfarlig til rett før en sving. Foruten å bedre på fremkommeligheten for alle brukergrupper, vil tiltaket bedre trafikksikkerheten nær skolen og kirka. Det er behov for en sammenheng mellom kirka, skolen og sentrum der den nevnte strekningen opparbeides ihht godkjent reguleringsplan (se vedlegg). Økonomi De nevnte tiltakene har en kostnadsramme på 4,65 mill. kr. Med 25 % egenandel skulle dette gi ,- i kommunal egenandel. Kommunen ønsker med dette å søke om statlig tilskudd tilsvarende ca kr Teknisk sjef foreslår at kommunens egenandel tas av budsjetterte trafikksikkerhetsmidler. Det ligger som en forutsetning for dette at det i budsjettet for 2012 blir Side 7 av 156

8 bevilget trafikksikkerhetsmidler i tilsvarende størrelse som det har vært de senere år. Dette vil selvsagt medføre at andre prioriterte tiltak ihht TS- planens handlingsprogram utsettes noe i tid. Teknisk sjef legger til grunn at universell utforming er i tråd med trafikksikkerhetsplanen og at tiltak som bedrer fremkommelighet i høyeste grad er viktig og rett prioritert trafikksikring. Tiltaket ligger i sentrum og ved en barneskole. Teknisk sjefs konklusjon: Teknisk sjef mener det er viktig at Karmøy kommune følger opp slike henstillinger om statlige midler til tilretteleggingstiltak i kommunene. Kommunen vil med statlige tilskudd, få gjort mye med relativt liten egenfinansiering. Teknisk sjef påpeker at det er viktig at det foreligger politisk vedtak for at kommunen skal få tilsagn om midler. Side 8 av 156

9 Sak 79/11 KLOAKKOVERFØRING - SYREVÅGEN. PÅLEGG OM TILKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Saksbehandler: Johannes Thaule Arkiv: M34 Arkivsaksnr.: 01/135 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 244/02 Hovedutvalg teknisk /02 Hovedutvalg teknisk /02 Hovedutvalg teknisk /11 Hovedutvalg teknisk /11 Hovedutvalg teknisk Forslag til vedtak: Hovedutvalget for tekniske saker vedtar følgende pålegg: A. Pålegg om å knytte spillvann fra eksisterende bygninger til offentlig kloakk. B. TV-inspeksjon/kontroll av de private avløpsledningene. Kontrollen besørges og bekostes av Karmøy kommune. C. Pålegg om å utbedre/utskifte sine private avløpsledninger dersom inspeksjonen viser at disse ikke holder krav til tetthet, eller at overvann, takvann eller drensvann er ført inn på ledningen for følgende eiendommer langs den nye kloakkledningen ved Vestre Veaveg: Pålegg gis for eiendommer i henhold til vedlagte eiendomsliste. Enkeltvedtak etter punkt A fattes i medhold av 27-2 i plan- og bygningsloven. Enkelt vedtak etter punkt B og C fattes i medhold av 22, 2. ledd, 1. punktum i forurensningsloven. Administrasjonen gis myndighet til å avgjøre hvorvidt eksisterende stikkledninger krever utbedring eller utskifting. Avgjørelsen skal tas på bakgrunn av TV-undersøkelse som betales av Karmøy kommune. Det gis en frist på 5 måneder for å gjennomføre de nødvendige tiltaken.

10 SAKSFRAMSTILLING I forbindelse med overføring av kloakken fra Syre til det nye kloakkrenseanlegget i Hålandsdalen, ble aktuelle eiendommer i området forhåndsvarslet om krav om tilkobling og utbedring av de private kloakkene. Forhåndsvarslet ble sendt i brev herfra datert den Forhåndsvarslet den gang ble sendt til mer enn 40 eiendommer og de fleste har utført de tiltakene som ble påpekt. Imidlertid er det noen eiendommer som ikke har respondert. Ettersom opprinnelig forhåndsvarsel var foreldet, ble det i delegert sak 139/11 gjort vedtak om å sende nytt forhåndsvarsel til de gjeldende eiendommen. Varselet ble sendt herfra i brev datert 12. / 14. mars Kopi av varselet følger vedlagt. Det er ikke kommet innsigelser mot varselet, men en grunneier har søkt om fritak. Søknaden er økonomisk begrunnet. Ettersom vedtak om pålegg gjelder eiendommen og ikke eier, finner vi det riktig å behandle søknad om fritak etter at vedtak om pålegg foreligger. Dersom søknaden skulle innfris, vil pålegget fortsatt stå som et hefte på eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at for de fleste av eiendommene vil pålegg om tilkobling betinge installering av privat pumpestasjon. Eierne er i forhåndsvarslet blitt gjort oppmerksom på dette. Det forutsettes at de samlede investeringskostnadene ikke overstiger de kostnadsgrenser som er gitt i Retningslinjer for krav om påkobling og krav om utbedring av private kloakkledninger vedtatt kommunestyret, sist endret Kopi av retningslinjene følger vedlagt. Teknisk sjef anbefaler at det vedtas pålegg om påkobling og utbedring av de gjeldende eiendommer i henhold til vedlagte eiendomsliste. Gjeldende eiendommer er vist på vadlagte kartutsnitt 1:2000. Vedtaket gjøres med hjemmel i Plan og bygningslovens 27-2 og Forurensningsloven 22.2.ledd, 1. punktum. Teknisk sjef foreslår en frist for gjennomføring av de nødvendige tiltakene på 5 måneder. Side 10 av 156

11 Sak 80/11 PÅLEGG OM TILKOBLING TIL KOMMUNAL KLOAKKLEDNING PÅ SKÅR Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M32 Arkivsaksnr.: 07/1152 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 298/07 Hovedutvalg teknisk /11 Hovedutvalg teknisk Forslag til vedtak: Hovedutvalget for tekniske saker(hts) vedtar følgende: 1) HTS vedtar å endre utsendt varsel datert om påkobling til offentlig kloakk på Skår til pålegg om tilkobling. 2) Tilkobling til offentlig kloakk skal være utført senest ) Det vedtas at det etter denne dato påløper dagmulkt kr 500,- per dag frem til arbeidet er utført. Vedtaket gjelder for eiendom gnr 72 bnr 171, Sundvegen 184. Vedtaket fattes i medhold av Plan og Bygningsloven 62.2 andre ledd og 92 første ledd, samt Forurensningsloven 22 andre ledd, første punktum.

12 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Våren 2007 mottok Karmøy kommune klage på forurenset avløpsvann inne på Skår-feltet. To eiendommer var ikke tilkoblet kommunal kloakk. Teknisk sjef vedtok i brev av , delegert saknr 298/07, å sende forhåndsvarsel om tilkobling til kommunal kloakk for de to eiendommene på Skår. Den ene eiendommen har nå tilkoblet kommunal kloakk. Den andre eiendommen har ikke etterkommet varselet. Fakta/saksopplysninger: Karmøy kommune mottok den 19. april 2007 klage vedrørende forurenset vann inn på eiendom gnr 72 bnr 174 på Skår. Befaring viste at det kom vann som lukter kloakk oppå terrenget. Det ble ikke fastslått hvilken eiendom forurensningen stammet fra, men to naboeiendommer med bolig låg slik til at de begge kunne være kilden til forurensningen. Begge boligene ligger inne på Skår boligfelt. En gjennomgang av kommunens registre viste at de to boligene ikke var tilkoblet kommunal kloakk. De to eiendommene er gnr 72 bnr 21, Sundvegen 189. gnr 72 bnr 171, Sundvegen 184 Plan og Byggningsloven 62.2 andre ledd og 92 første ledd gir kommunen hjemmel til å kreve at eiendommer som ligger i nærheten av det offentlige avløpsnett skal knytte seg til dette. Lovens krav er ikke avhengig av at det i tillegg foreligger en forurensningssituasjon. I tillegg gir Forurensningsloven 22 andre ledd, første punktum, hjemmel til å pålegge utbedring og omlegging av private stikkledning-systemer. Ved pålegg om tilkobling til kommunalt avløpsnett gjelder kommunale retningslinjer vedtatt av Karmøy kommunestyre den , saksnr. 0099/00, sist endret (vedlagt). Side 12 av 156

13 Ved delegert sak nr 298/07 ble det den sendt ut forhåndsvarsel om pålegg om tilkobling til kommunal kloakk, begrunnet i henholdsvis Plan og Bygningsloven, og Forurensningsloven. Det innkom ingen klager på varselet og i brev av ble eierne informert om at varselet var gyldig. Det ble i brevet ikke satt tidsfrist for arbeidet men det ble varslet om at tidsfrist kunne bli satt og at tvangsmulkt, i form av dagmulkt, ville bli vurdert dersom arbeidet ikke ble utført. Eiendom gnr 72 bnr 21, Sundvegen 189, utførte arbeidet og er i dag tilkoblet kommunal kloakk. Konklusjon. Det er nå snart 4 år siden eiendom gnr 72 bnr 171, Sundvegen 184, ble krevd tilkoblet kommunal kloakk. Grunneier har stadig utsatt saken med henvisning til naboforhold og annet, men slik vi nå kjenner saken er det ikke lenger noe som skulle tilsi en videre utsettelse av arbeidet. Tidligere forhåndsvarsel bør nå omgjøres til pålegg om tilkobling. Det bør settes en frist om at arbeidet skal være utført innen den Etter denne dato påløper det dagmulkt kr 500,- per dag frem til arbeidet er utført. Ove Røys Teknisk sjef Side 13 av 156

14 Sak 81/11 STRAUMSUND - KITTELSBOTN, KLOAKKERING. PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Saksbehandler: Anita Pedersen Arkiv: M32 Arkivsaksnr.: 99/3388 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 583/01 Hovedutvalg teknisk /11 Hovedutvalg teknisk /11 Hovedutvalg teknisk Forslag til vedtak: Hovedutvalget for tekniske saker vedar følgende pålegg til eiere av berørte eiendommer i henhold til vedlagt liste i området Straumsund Kittilsbotn i Kopervik: A. Pålegg om å knytte spillvann fra eksisterende bygninger til offentlig kloakk. B. Pålegg om å utbedre, utskifte og/eller omlegge sine private avløpsledninger dersom disse ikke holder krav til tetthet, eller at overvann, takvann eller drensvann er ført inn på ledningen, eller at omlegging av den kommunal kloakkledning krever omlegging av den private ledningen. Pålegg etter punkt A sendes i medhold av 27-2 i plan og bygningsloven. Pålegg etter punkt B sendes i medhold av 22, 2. ledd, 1. punktum i forurensningsloven.

15 SAKSUTREDNING I 2002 ble det lagt nye vann, overvann- og spillvannsledninger i området Straumsund - Kittilsbotn. Det eksisterende kloakkutslippet ble sanert og overført til hovedutslippet på Gofarnes. I den forbindelsen ble aktuelle eiendommer i området forhåndsvarslet om krav til tilkobling og utbedring av de private kloakkene. Forhåndsvarselet ble sendt til over 60 eiendommer datert den , og de fleste har utført de tiltakene som ble påpekt. Det står igjen noen eiendommer som ikke har fulgt kravet. Opprinnelig forhåndsvarsel er nå foreldet, og vi har i første omgang sendt et nytt forhåndsvarsel til de eiendommene som ikke er tilknyttet spillvannsledningen. De fleste av disse eiendommene går i dag til svært dårlige resipienter og det er behov for å få ryddet opp i disse. Ved en senere anledning sendes nytt forhåndsvarsel også til de som ikke har fulgt kravet om utbedring av de eksisterende private stikkledningene, og/eller separering av overvann fra spillvannsledning. Teknisk sjef vedtok derfor i sak 415/11 å sende nødvendige forhåndsvarsel til berørte grunneiere i området i henhold til en vedlagt grunneierliste. På bagrunn av forhåndsvarselet har vi fått tilbakemeldinger fra flere av grunneierne, se merknader i grunneierlisten. Tilbakemeldingene har i stor grad vært positive i forhold til tilkobling. Fristen for å påklage enkeltvedtaket er ikke utgått innen fristen for når saker må være registrert til Hovedutvalget, eventuelle merknader legges ved før møte skal holdes. Plan- og bygningslovens 27-2 gir kommunen hjemmel til å kreve at eiendommer nærliggende offentlig ledning skal knyttes på. Videre gir forurensningslovens 22, 2. ledd, hjemmel til å pålegge utbedring av private stikkledningssystemer. Det vises også til retningslinjer vedtatt av Karmøy kommunestyre sak 0099/00, sist endret Det foreslås at det sendes ut pålegg som nevnt ovenfor i henhold til plan- og bygningslovens 27-2 og forurensningslovens 22, 2. ledd. Pålegget sendes til berørte grunneiere i henhold til grunneierliste nedenfor. Side 15 av 156

16 Sak 82/11 PRINSIPPER FOR OPPARBEIDELSE AV TEKNISKE ANLEGG I BOLIGFELT KROKHAUGEN- SILJEBERG Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 10/42 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 3/10 Hovedutvalg teknisk /11 Hovedutvalg teknisk / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret viser til saksutredningen og konstaterer at en utbygging av boligfelt Krokhaugen- Siljeberg, i samsvar med vedtatt reguleringsplan, vanskelig lar seg gjennomføre uten betydelig ressursinnsats og økonomisk bidrag til forskuttering fra kommunens side. 2. Kommunestyret ber om at gjeldende reguleringsplan omarbeides med sikte på en redusert utbygging slik at en i størst mulig grad kan etablere tilfredsstillende krav basert på etablert infrastruktur. 3. Planarbeidet gis høy prioritet. For å hindre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet og en rasjonell arealutnyttelse ber kommunestyret om at det iverksettes prosedyrer for midlertidig forbud mot tiltak- jfr.plan- og bygningslovens 13.

17 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken: Saken har sitt konkrete utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan for boligfeltet Krokhaugen - Siljeberg på Vea med påfølgende problemstillinger knyttet til opparbeidelse av infrastruktur i dette området. Dette området er delvis utbygget over lang tid med en vegstandard og annen teknisk infrastruktur av lavere standard enn det som er lagt til grunn i reguleringsplanen. Reguleringsplanen forutsetter oppgradering av infrastrukturen før videre utbygging. Det har i den senere tid etablert seg en praksis at teknisk hovedutvalg har dispensert fra rekkefølgekrav til teknisk infrastruktur ved søknad om nybygg i området. Forutsetningen har vært at tiltakshaver må tinglyse en erklæring om å delta forholdsmessig i infrastrukturen når den tid måtte komme. Rådmannen har signalisert sin skepsis til denne måten å bygge ut på. En slik fremgangsmåte kan på sikt bli svært dyr for kommunen. En teknisk oppgradering etter at bolig og hager er etablert er erfaringsmessig svært kostbar fremfor å byggemodne områdene først. Saken reiser for øvrig flere prinsipielle spørsmål og vil kunne finne sine paralleller også andre steder i kommunen. Med bakgrunn i dette, og de alternative løsninger som omtales, fremmes saken for behandling i kommunestyret via hovedutvalg for tekniske saker. Historikk: Den aktuelle saken har etter hvert fått en noe omfattende historikk og for å sette saksutredningen inn i et perspektiv er det naturlig å trekke opp noen linjer litt tilbake i tid. Et aktuelt startpunkt i denne sammenheng kan være hovedutvalgets behandling av sakene 196/09, 197/ 09,198/09 og 199/09. Alle disse sakene omfattet påklaging av delegerte vedtak knyttet til avslag på oppføring boliger og garasjer på Munkejord. Hovedbegrunnelsen for avslagene var manglende opparbeidelse av vegnettet vurdert opp mot vegstandard i vedtatt reguleringsplan. Hovedutvalget fattet slikt vedtak i alle disse sakene: Vedtak: Saken utsettes. Sendes tilbake til administrasjonen for å utrede alternative vegløsninger. Det ble deretter utarbeidet en ny sak som redegjorde for lovgrunnlag og regelverk knyttet til den problemstilling som de konkrete byggesakene hadde reist. Denne saken ble behandlet den der hovedutvalget fattet vedtak med slik ordlyd i sak 3/10: Vedtak: 1. Hovedutvalg teknisk ber teknisk sjef fremme sak hvor forslag til retningslinjer for byggemodning av private tomter utredes. 2. Det må utarbeides tekniske planer og kostnadsoverslag som viser kostnad for de enkelte tomter basert på bygningslovens refusjonsbestemmelser og kommunestyrets retningslinjer for tilskott ved kloakkering av eksisterende boliger. Side 17 av 156

18 3. Alle grunneiere innenfor reguleringsplan Krokhaugen Siljeberg, sør for ny fylkesveg Fiskeberg Rekkje, tilskrives for å kartlegge muligheten for frivillig medvirkning til opparbeidelse av veg, vann og kloakkanlegg. De tidligere omtalte byggesakene på Munkejord ble deretter framlagt for behandling av HTS i møte den der følgende vedtak ble fattet i sakene 38/10, 39/10, 40/10 og 41/10. Vedtak: 1. Hovedutvalg teknisk tar klagen til følge og vil anbefale oppføring av bolig på gnr. 4/400 Munkejord som omsøkt. Det anbefales dispensasjon fra PBL Søker må bidra med opparbeidelse av vegnettet i området med kr ,- til en fremtidig gjennomføring av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan. Særlige grunner: Det er positivt for det nye hovedanlegget for vann og avløp at flest mulig blir tilknyttet,også eksisterende boliger vil på den måten få en lettere tilgang. Trafikksikkerheten for myke trafikanter er ivaretatt på beste måte både med fartshumper og lav hastighet på hele vegstrekningen. Merbelastning på Fiskebergvegen som omsøkte bolig vil gi, anses å være forsvarlig i forhold til dagens situasjon. Opparbeidelse av Fiskebergvegen i henhold til reguleringsplan vil være en altfor stor økonomisk belastning for tiltakshaverne. På vegne av rådmann anket fungerende teknisk sjef saken inn for kommunestyret. Kommunestyret fattet deretter i møte slikt vedtak i sakene 27/10, 28/10,29/10 og 30/10: Vedtak: 1. Kommunestyret sender sakene 27, 28, 29 og 30/10 tilbake til hovedutvalg teknisk. 2. Kommunestyret ber hovedutvalg teknisk om å finne en løsning som tillater spredt bebyggelse i området på vilkår av at veinettet utbedres i tråd med vedtatt reguleringsplan, eventuelt som en midlertidig dispensasjon. 3. Saken sendes tilbake til hovedutvalget som bes vurdere konkret om det i dette tilfellet kan være grunnlag for å gi midlertidig utsetting med opparbeiding av vegen mot at tiltakshaver avgir tinglyst erklæring på at eiendommen er refusjonspliktig etter plan og bygningslovens regler når vegen blir opparbeidet i henhold til reguleringsplanen, jf. pbl Kommunestyret forutsetter at den prinsipielle løsningen i saken også kan brukes i lignende saker i Karmøy. Den ble det av HTS fattet slikt likelydende vedtak i de fire byggesakene ( Sak 117/10, 118/10, 119/10, 120/10 ): Vedtak: HTS godkjenner oppføring av bolig og garasje på eiendommen gnr. xx bnr. yy Munkejord. Det gis midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-3 fra samme lovs 67 om at tekniske anlegg skal være opparbeidet i samsvar med godkjente planer som grunnlag for byggetillatelsen. Igangsettingstillatelse utstedes når tinglyst erklæring vedr. økonomisk deltakelse i Side 18 av 156

19 opparbeidelse av tekniske anlegg i samsvar med plan- og bygningslovens 67 framlegges. Refusjonsbeløpet fastsettes i samsvar med bygningslovens refusjonsbestemmelser. Erklæringens ordlyd skal være i samsvar med følgende avtaletekst: Eier av gnr.., bnr... forplikter seg herved til å være med på sin andel av omkostningene i opparbeidelse av tekniske anlegg (f.eks. veg, v/a-anlegg, lekeplass), jf reguleringsplan nr..., når kommunen måtte forlange det, jf. saksnr... Gnr...., bnr er refusjonspliktig, jf. plan- og bygningslovens 49 nr.1 annet ledd. Erklæringen er bindende for nåværende og fremtidige eiere av eiendommen. Denne erklæring skal tinglyses som hefte på gnr... bnr... i Karmøy kommune. Erklæringen kan ikke avlyses uten tillatelse fra Karmøy kommune. I ettertid har også hovedutvalget behandlet flere andre saker med samme vedtak som ovennevnte. Gjeldende regler for finansiering av tekniske anlegg innenfor godkjente reguleringsplaner: Plan-og bygningsloven (PBL) forutsetter at ei tomt er byggeklar når veg, vann og avløp er lagt frem til tomta. Reguleringsplanen tar stilling til veganlegg / vegstandard i området basert på antall boliger vegen skal betjene, samt behov for lekeplasser, støyskjerming, fellesanlegg, med mer. Planbestemmelsene setter krav til en godkjent teknisk plan før utbygging. Fordeling av utgifter til opparbeidelse av veg -, vann- og avløpsanlegg for arealer som er planlagt til utbyggingsformål reguleres av PBL refusjonsbestemmelser. Refusjonsbestemmelsene gjelder for ubebygde arealer og gir begrensning på økonomisk deltakelse begrenset oppad til den verdistigning som tilføres eiendommen som følge av tiltaket. Karmøy kommunestyre har vedtatt særskilte retningslinjer vedrørende kommunal medvirkning til opparbeidelse av kloakkanlegg i forbindelse med pålegg om tilknytning til kommunal kloakk for eksisterende bebyggelse. Kostnader for byggemodning av området Teknisk hovedutvalget har signalisert ønske om å få en oversikt over kostnader knyttet til utbedring av den aktuelle infrastrukturen innenfor reguleringsplan Krokhaugen Siljeberg. For å framskaffe de nødvendige kostnadstallene har ingeniørfirma John Alvseike blitt engasjert. Resultatet av dette engasjementet foreligger nå med en kostnadskalkyle som er splittet opp i 3 områder. Område 1, 2 og 3 representerer hver sin avkjørsel fra Vestre Veaveg. Område 1 omfatter selve Fiskebergvegen. Område 2 ny veg sør for Fiskebergvegen og område 3 lengst sør. Det vises til vedlagte kartutsnitt der områdene er markert. Side 19 av 156

20 Samlet er det innenfor planområdet ca 65 nye tomter samt rundt regnet 40 eksisterende boliger. Til sammen 105 boenheter. For en full byggemodning av hele området vil kostnaden være på ca 31 mill. Kostnad pr tomt varierer ut i fra hvilket området man er i. Fordeles dette etter antall ubebygde tomter i de enkelte områdene, vil byggemodningskostnaden ut fra denne kalkylen bli ca ,- pr tomt i område 1, ca i område 2 og ca i område 3. I tillegg kommer utgifter til grunnerverv, administrative kostnader, prosjektledelse, finanskostnader etc. tilsvarende et påslag på ca %. Dette gir en grovt anslått tomtepris på kr ,- for område 1, kr i område 2 og kr for område 3. Alternative løsninger for realisering: Problemstillingen går reelt ut på i hvor stor grad kommunen skal involvere seg i byggemodningen av boligfelt der kommunen selv ikke har eiendomsinteresser. Saken er ikke komplisert i ubebygde områder, men utfordrende i områder som på Vea, der utbyggingen åpner for fortetting i eksisterende utbygde områder og en har mange grunneiere å forholde seg til. Valg av løsning berører prinsipielle forhold som kan få betydning for fremtidig behandling av tilsvarende saker. Dette samsvarer for øvrig med kommunestyrets vedtak fra der punkt 4 har slik ordlyd: Kommunestyret forutsetter at den prinsipielle løsningen i saken også kan brukes i lignende saker i Karmøy. Rådmannen ser for seg 4 ulike alternativer som bør belyses: 1. Opparbeide tekniske anlegg i tråd med gjeldende reguleringsplan i kommunal regi 2. Omregulere området slik at eksisterende veganlegg og annen infrastruktur skal betjene området dvs. en sterkt redusert utbygging i forhold til gjeldende plan. 3. Utbyggingsavtaler 4. Dispensasjon fra vedtatt reguleringsplan gjennom å avgi erklæring dvs. en fortsettelse av senere tids praksis. De ulike alternativene med rådmannens vurdering omtales i det følgende: 1. Opparbeide tekniske anlegg i tråd med gjeldende reguleringsplan i kommunal regi: Vanligvis byggemodnes områder av et byggefirma eller av kommunen selv, der kommunen har hånd om mesteparten av utbyggingsarealene. En gunstig løsning hadde selvsagt vært opparbeidelse av det aktuelle boligområdet på Vea ihht vedtatt reguleringsplan i privat regi ved en eller flere utbyggere. Det har så vidt vites ikke vært interesse for et slikt alternativ. I områder med flere grunneiere blir en privat refusjonsprosess erfaringsmessig vanskelig å Side 20 av 156

Saksbehandler: Edvard Hausken Arkiv: GNR 12/118 Arkivsaksnr.: 14/118. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Edvard Hausken Arkiv: GNR 12/118 Arkivsaksnr.: 14/118. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvard Hausken Arkiv: GNR 12/118 Arkivsaksnr.: 14/118 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk 12/118 - SEVLAND SØKNAD OM DISPENSASJON, KLAGEBEHANDLING

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK 05.12.2013 Forslag

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær Page 1 of 9 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 20.11.03 Karmøy kommune Side 9 av 12 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset kommunestyresalen Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 20.11.03 Tid : Kl.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk. Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato 24.06.2010 Tid : Kl. 17.00 20.00

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk. Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato 24.06.2010 Tid : Kl. 17.00 20.00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato 24.06.2010 Tid : Kl. 17.00 20.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KrF Nestleder Eriksen Per Inge Ap Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.11.06 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 07.11.2013 Tid : Kl. 17.00 - ca 19.10 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Aarhus Dag Inge H Nestleder Hagland Trygve FRP

Detaljer

Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03

Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03 Page 1 of 11 Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03 Karmøy kommune Side 13 av 13 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset - kommunestyresalen Barnas representant Bjørn Reppe MØTEprotokoll Hovedutvalg

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2010 Tid: Kl. 17.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 146/17 Arkivsaksnr.: 12/4730

Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 146/17 Arkivsaksnr.: 12/4730 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 146/17 Arkivsaksnr.: 12/4730 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 31.01.2013 Hovedutvalg teknisk 15.05.2013 Hovedutvalg teknisk PÅKLAGING AV

Detaljer

Møteprotokoll Hovedutvalg Teknisk 22.05.03

Møteprotokoll Hovedutvalg Teknisk 22.05.03 Page 1 of 10 Møteprotokoll Hovedutvalg Teknisk 22.05.03 Karmøy kommune Side 12 av 11 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset - formannskapssalen Barnas representant Bjørn Reppe Anne-Bjørg Hovda møtte som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 64/920 Arkivsaksnr.: 13/3639

Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 64/920 Arkivsaksnr.: 13/3639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Johan Rossebø Arkiv: GNR 64/920 Arkivsaksnr.: 13/3639 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV TIL OPPARBEIDLESE AV REGULERT

Detaljer

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Skogli, 55 57 23 63 Vår dato 21.08.2014 Deres dato 02.06.2014 Vår referanse 2014/6923 423.1 Deres referanse 13/1256 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Askøy

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1361. Hovedutvalg teknisk 29.01.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1361. Hovedutvalg teknisk 29.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1361 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 29.01.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 04.12.2014. Rådmannens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak

NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak 3. november 2014 Seksjon D Delesaker - plan- og bygningsloven - jordloven - mindre reguleringsendringer Sissel Haug (Rådgiver / Fagansvarlig delesak) Asker kommune

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FINNEID INDUSTRIOMRÅDE

FAUSKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FINNEID INDUSTRIOMRÅDE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/2757 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/2698 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Sak nr.: 026/11 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Krav til opplysninger for søkere om næringstomt. Vestheim-Bygnes

Krav til opplysninger for søkere om næringstomt. Vestheim-Bygnes Krav til opplysninger for søkere om næringstomt Vestheim-Bygnes 1. Søknaden sendes i brev/mails form med nedenforstående opplysninger. (2. -8.) 2. Dokumentasjon for behov av tomtestørrelse. 3. Antall ansatte

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 16.03.2010 Tid: 17.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/28 09/855 SAKSPROTOKOLL: FRØVOLLSETEROMRÅDET-

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

Utbyggingsavtale for Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun

Utbyggingsavtale for Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun Utbyggingsavtale for Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun 1. GENERELT 1.1 Parter Det er i dag inngått følgende utbyggingsavtale mellom: Hurum kommune, org nr 964963193 (heretter benevnt kommunen eller HK ), og

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALEFOR FRITIDSBEBEBYGGELSE. ReguleringsplanSinnesliateigl. Floen 9 4308 Sandne 99502112 ole»bakke@yahoo.com

UTBYGGINGSAVTALEFOR FRITIDSBEBEBYGGELSE. ReguleringsplanSinnesliateigl. Floen 9 4308 Sandne 99502112 ole»bakke@yahoo.com UTBYGGINGSAVTALEFOR FRITIDSBEBEBYGGELSE ReguleringsplanSinnesliateigl. FORMÅL: Utbyggingsavtalenskal ha som formålå sikre at det etableres nødvendigeog forholdsmessige felles tiltak, som en følge av utbyggingen.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: Kl. 09.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING GODKJENNING AV PROSJEKT OG KOMMUNAL EGENANDEL

UNIVERSELL UTFORMING GODKJENNING AV PROSJEKT OG KOMMUNAL EGENANDEL SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200502595 : E: 233 : Ståle Strøm Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 10.12.2008 68/08 UNIVERSELL UTFORMING GODKJENNING

Detaljer

58/13 VETTREBUKTA 7 - GODKJENT MINDRE VESENTLIG REG. ENDRING OG FRADELING AV PARSELL 49 OG 50. DELEGERT SAKSNR.: 680/09.

58/13 VETTREBUKTA 7 - GODKJENT MINDRE VESENTLIG REG. ENDRING OG FRADELING AV PARSELL 49 OG 50. DELEGERT SAKSNR.: 680/09. Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter Hausmannsgt. 6 0186 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: SHAUG L33 -GBNR58/13 P 49/B5 14.07.2009 S09/2244 L26180/09 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S09/2244.

Detaljer

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/1882-10 Arkivnr.: GNR 173/53 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 17.11.05

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 17.11.05 Page 1 of 11 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 17.11.05 Karmøy kommune Side 13 av 13 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 17.11.05 Tid : Kl. 17.00

Detaljer

Tor Harald Tusvik tor.harald.tusvik@hamar.kommune.no www.hamar.kommune.no/utbyggingsavtaler

Tor Harald Tusvik tor.harald.tusvik@hamar.kommune.no www.hamar.kommune.no/utbyggingsavtaler Utbyggingsavtaler Erfaringer i Hamar kommune Kommunens rolle og erfaringer med utbyggingsavtaler i bebygde og ubebygde områder med en eller flere grunneiere Tor Harald Tusvik tor.harald.tusvik@hamar.kommune.no

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Utbyggingsavtaler Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Innhold Forskjell rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Definisjon - lovhjemmel i pbl - forskrift forutsetninger avtalens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utbyggingsavtaler. Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utbyggingsavtaler Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk Knut F Rasmussen, Akershus fylkeskommune, Gardermoen 27. januar 2014 Definisjonen på en lovregulerte avtaler Avtaler mellom utbygger og kommunen,

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk. Det var ingen merknader til innkallingen Merknader:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk. Det var ingen merknader til innkallingen Merknader: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 22.05.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet Medlemmer: Øistein Svae Kjell Bjørnstad Marit Tangen Arne

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST

INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST UTBYGGINGSAVTALE MELLOM MERIDIAN EIENDOMSUTVIKLING AS, SOM UTBYGGER OG HAMMERFEST KOMMUNE OM INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST Nedenfor er partene kalt: Meridian Eiendomsutvikling AS - Utbygger Hammerfest

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Sak 53/15. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 18.08.2015

Sak 53/15. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 18.08.2015 Innkalling og sakliste utsendt 12.08.2015 ble godkjent. Sak 53/15 MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 18.08.2015 Meldingene tas til orientering. Utvalget ønsket at melding 1, 2 og 3 ble nærmere referert.

Detaljer

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200724 Saksmappe: 2008/784-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Kapittel VI. Refusjon av utgifter til veg, vann og avløpsanlegg. 1

Kapittel VI. Refusjon av utgifter til veg, vann og avløpsanlegg. 1 Kapittel VI. Refusjon av utgifter til veg, vann og avløpsanlegg. 1 1 Overskriften endret ved lover 31. mai 1974 nr. 17, 13. mars 1981 nr. 6. - Jfr. 71. 46. Refusjonsplikt for veg, vann- og avløpsanlegg

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 41/11 Utvalg for plansaker 26.10.2011 38/12 Utvalg for plansaker 12.09.2012 115/12 Formannskapet 04.10.

Saksnr. Utvalg Møtedato 41/11 Utvalg for plansaker 26.10.2011 38/12 Utvalg for plansaker 12.09.2012 115/12 Formannskapet 04.10. Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 11/1244 Saksnr. Utvalg Møtedato 41/11 Utvalg for plansaker 26.10.2011 38/12 Utvalg for plansaker 12.09.2012 115/12 Formannskapet 04.10.2012 REGULERINGSPLAN FOR BOLIGFORTETTING

Detaljer

U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009. Mellom. Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen)

U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009. Mellom. Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen) Forslag til U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009 Mellom Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen) og Lars Sundt Jensen, pers nr (Utbygger) knyttet til

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 FRA SAKSNR: 92/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 104/08 TIL KL: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Planbestemmelser 488 TRAFIKKHAVN, VELDEØYENE

Planbestemmelser 488 TRAFIKKHAVN, VELDEØYENE Planbestemmelser 488 TRAFIKKHAVN, VELDEØYENE Arkivsak: 02/3568 Arkivkode: PLANR 488 Sakstittel: PLAN 488 - REGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKHAVN, VELDEØYENE Egengodkjent i Karmøy kommunestyre 26.10.2004 sak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

65/5, 73/10 OG 74/14 SLEMMESTADVEIEN 430 M.FL - GODKJENT REG. ENDRING OG DELING HJEMMELSHAVER: TORE SIGERNES DELEGERT SAKSNR.: 276/09.

65/5, 73/10 OG 74/14 SLEMMESTADVEIEN 430 M.FL - GODKJENT REG. ENDRING OG DELING HJEMMELSHAVER: TORE SIGERNES DELEGERT SAKSNR.: 276/09. Advokat Odd-Einar Christophersen MNA Kaptein Glæersensvei 7 1396 BILLINGSTAD Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: SHAUG L33 -GBNR65/5 02.04.2009 S08/4557 L9526/09 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1575 Saksbehandler: Terje Skottun Smiløkka 7 - Plassering av basestasjon - gnr 3 bnr 160 og 289 - Klage over vedtak Saksnr Utvalg Møtedato 74/2012 Hovedutvalg

Detaljer

116/110 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM BYGGING AV UNDERETASJE. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

116/110 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM BYGGING AV UNDERETASJE. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/902-1 Arkivnr.: GNR 116/110 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 04.05.2015 kl. 15:30 15:45 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11 representanter ved opprop. Leif Tomter tiltrådte møtet

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00. Saksliste. Tilleggspapirer.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00. Saksliste. Tilleggspapirer. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00 herredshus Tilleggspapirer Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 69/15 15/925 GNR

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner. «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013

Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner. «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013 Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013 Hovedtema Forholdet mellom planlegging og gjennomføring Om utbyggingsavtale som virkemiddel

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune Flere mottakere Melding om vedtak Nr.: DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 4533/2015-2014/1725 Karina Hillesund Larsen 22.04.2015 MELDING OM VEDTAK,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 26.06.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Mari-Ann Myrvang. Forfall:

Detaljer

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag?

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Fagseminar myndighetsutøvelse GVD 9. okt 2014 DEL 1 REGELVERK HVA GJELDER? Plan- og bygningsloven Forurensningsforskriften Avtalevilkårene Selvkostregelverket

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.06.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/631-15 Arknr.: PLA L12 Saksbehandler: Ingeborg Austreng BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 20/14 08.09.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 25/14 08.09.2014

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3 Søgne kommune Arkiv: 16/1 Saksmappe: 2013/3526-8735/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan

Detaljer

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta)

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Saknr. 12/2909-4 Ark.nr. 611 Saksbehandler: Hilde Merete Godager Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009. Mellom. Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen)

U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009. Mellom. Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen) Forslag til U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009 Mellom Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen) og Sissel Edvardsen, pers nr (Grunneier) Øivind Terje

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer