Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker"

Transkript

1 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune, 9146 Olderdalen Bjørn Inge Mo (s.) ordfører Gerd Molund Olsen e.f.

2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 23/12 Delegerte vedtak Næringssaker april /1446 PS 24/12 PS 25/12 PS 26/12 Klage søknad om omdisponering av jordbruksareal til utmarksareal på i Djupvik 1) Søknad om innløsning av festetomt og 2) Søknad om fradeling av tilleggstomt fra til boligtomt (omgjort festetomt ) Søknad om enerett til å drive kommersiell strikkhopping fra gangbrua over Gorsa/fossejuvet 2011/ / /4153

4 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: FOND Saksbehandler: Einar Eriksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 23/12 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Delegerte vedtak - Næringssaker april 2012 Rådmannens innstilling Delegerte vedtak tas til etterretning. Saksopplysninger 1. SØKNAD OM ETABLERERSTIPEND - LEIF TORE BLOMLI OG PER OLE MYRVOLL, 9147 BIRTAVARRE Vedtak: 1. Leif Tore Blomli og Per Ole Myrvoll, 9147 Birtavarre, innvilges etableringsstipend kr ,- i forbindelse med kjøp av fiskebåt og opprettelse av virksomhet i denne forbindelsen. Tilskuddet/stipendet gis på bakgrunn av kriteriene i kommunens prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt utviklingsfond, i hht. innkommet skriftlig anmodning om utbetaling og dokumentasjon på registrert firma. 3. Hvis søker avslutter sitt driftsforhold i løpet av de kommende 3 årene, kan hele eller deler av etableringstilskuddet kreves tilbakebetalt av kommunen. 4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen

5 2. KONSESJON ERVERV TOMT GNR. 30 BNR. 109 LISA VANGEN, 9144 SAMUELSBERG Vedtak: Lisa Vangen, 9144 Samuelsberg, innvilges konsesjon for erverv av gnr. 30 bnr. 109 i Kåfjord kommune, jfr. Konsesjonslovens 9 og 1. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at ervervet ikke vil føre til ulempe for miljøet og landbruksdrifta i området. 3. SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 32 BNR. 23 MED GRUNNEIENDOM GNR. 39 BNR. 3 ARNT OG INGER LISE NILSEN, BRYGGEVN. 3, 2849 KAPP Vedtak: Arnt og Inger Lise Nilsen, Bryggevn. 3, 2849 Kapp, innvilges konsesjon for erverv av eiendommen med hovednummer gnr. 32 bnr. 23 og grunneiendom gnr. 39 bnr. 3 i Manndalen i Kåfjord kommune, jfr. Konsesjonslovens 9 og 1. Kjøpesum kr ,-. I henhold til jordlovens 8 skal jordbruksarealet på eiendommen drives på en forsvarlig måte. 4. SØKNAD OM DELING AV TILLEGGSTOMT TIL BOLIGTOMT OG AREAL TIL GARASJE LEIF IDAR ANDERSEN, 9144 SAMUELSBERG Vedtak: Søknad om fradeling av ca. 300 m2 innmarksbeite og ca. 50 m2 fulldyrka fra som tilleggstomt til og garasjetomt på nedsiden av kommunal veg innvilges, jfr. Jordlovens 12 og plan- og bygningsloven 20-1 bokstav a. Det settes som vilkår at garasjen plasseres minimum 10 meter fra elvebredden. Fradelingen kan innvilges da det ikke fører til nevneverdig reduksjon av avkastningen fra eiendommen, og ulempe for framtidig landbruksdrift i området. Dersom delingen ikke er rekvirert innen 3 år fra vedtaket er gjort kjent, faller delingstillatelsen bort. 5. KONSESJONSBEHANDLING ,32, 35.10, OG ENDRING AV KJØPESUM FRA KR ,- TIL KR ,- Vedtak: Vedtak sak Kåfjord Formannskap Næringssaker 12/12 opprettholdes til å gjelde i sin helhet, utenom kjøpesummen som Kåfjord kommune godkjenner økt til kr ,-. Dette begrunnes med at kjøpesummen fortsatt er innfor akseptabelt nivå.

6

7 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/893-4 Arkiv: 1940/1/25 Saksbehandler: Birger Olsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 24/12 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Klage søknad om omdisponering av jordbruksareal til utmarksareal på i Djupvik Henvisning til lovverk: Lov nr. 23: Lov om jord (jordloven) Vedlegg 1 Korrespondanse i saken Rådmannens innstilling Vedtak i sak delegert vedtak formannskap næring nr. 11/11 opprettholdes. Dette begrunnes med at det ikke er kommet inn nye momenter som skulle tilsi endring av vedtak. Saksopplysninger Les vedlagt korrespondanse og delegert vedtak Formannskap næring nr. 11/11 Det søkes om å omdisponere 4,4 dekar overflatedyrka og 4,8 dekar innmarksbeite til utmark. Alle gjerder er fjernet fra eiendommen, og den har ikke vært i bruk på over 30 år jfr. søker. Eiendommen har totalt 21,8 dekar, der ca. 4,4 dekar er nå nedsiden av Ev6 og resten på oversiden. Eiendommen er uten bygninger, forruten et naust. Formål Få arealet godkjent som utmark og innenfor Spåkenesvalet. For å være berettiget elgkjøtt må eiendommen har mer enn 20 dekar utmark, jfr. Spåkenesvalet.

8 Vurdering Kommunen beklager at saken først nå tas opp til behandling, dette begrunnes med stor arbeidsbyrde og streng prioritering. Det som er nytt av klagen er at søker opplyser at jordbruksarealet på eiendommen ikke har vært drevet på over 30 år. For jordbruksareal som har vært sammenhengende ute av drift i over 30 år, skal det søkes om nydyrkning for å kunne tas i bruk igjen til jordbruksformål. Kåfjord kommune, arbeider med revisjon av jordbruksareal i AR5 kart og har i den forbindelsen sendt ut kart i 2011 til samtlige grunneiere med registrerte jordbruksareal (fulldyrka, overflatedyrka og innmarksbeite), med tilbakemelding på om det er feil i kartet. Kommunen kan ikke se å ha mottatt tilbakemelding fra om feil i kartet (at eiendommen ikke har jordbruksareal). Det er til sommeren avsatt tid til befaringer på tilbakemeldinger med feil i jordbruksareal på mange eiendommer i hele kommunen. Dette vil bli rettet opp å komme i nasjonalt kartregister. Befaring Kommunen vil befare eiendommen til sommeren/høsten og gjøre ny klassifisering på om det er endring i status jordbruksareal på eiendommen. Evt. endring vil bli oppdatert.

9

10

11

12

13

14

15

16

17 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: 19/2 Saksbehandler: Birger Olsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 25/12 Kåfjord Formannskap - Næringssaker ) Søknad om innløsning av festetomt og 2) Søknad om fradeling av tilleggstomt fra til boligtomt (omsøkt festetomt ) Henvisning til lovverk: Jordbruksloven og plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling 1) Kåfjord kommune, innvilger at festetomta omgjøres til selveiertomt. 2) Kåfjord kommune, innvilger fradeling av inntil 820 m2 fra som tilleggstomt til boligtomta xx (med nytt bruksnummer), jfr. jordlovens 12 og plan- og bygningslovens pkt. n. Det settes som vilkår at slås sammen med boligtomta til en tomt. Fradeling kan innvilges da delinga ikke fører til nevneverdig svekkelse av eiendommens avkastningsevne, eller til ulempe for miljøet og videre jordbruksdrift i området. Dersom delingen ikke er rekvirert innen 3 år fra vedtak er kjent for søker, frafaller delingstillatelsen. Saksopplysninger Viser til søknad med vedlagt kart. Søknaden er todelt, men kas vurderes samlet. Av rasjonaliseringshensyn velger rådmannen å behandle disse som en sak. 1) Det søkes om innløsning av festetomt til selveiertomt og 2) fradeling av tilleggsareal fra til selveiertomta XX (nytt bruksnummer) Festetomta ligger i Birtavarre, ca. 700 meter fra Ev6 oppover dalen, i nærheten av boligfeltet i Einebakkveien.

18 Festetomta er bebygd med bolig og uthus. Uthuset står i dag delvis utafor festetomta. Det er fradelt næringstomt med garasje/lager inntil festetomta. Per Bjørnar Pedersen, eier næringstomta. Søker har sagt seg villig til å omgjøre tomta fra næringsformål og sammenføye den med ny boligtomt. Utvidelsen av tilleggstomta var først søkt på sørsiden (innover dalen), men er nå endret av søker og hjemmelshavere til å gjelde på nordsiden, pga. at festetomta grenser i sør inntil regulert friområde, som må tas opp til reguleringsendring hvis areal skal kunne frigis som tilleggsareal til boligen. Det er under arbeid reguleringsendring, for å kunne omdisponere dette friområde til boligtomt på naboeiendommen som Levin Mikkelsen eier. Omsøkt festetomt er på 979 m2 og det søkes om tilleggstomt, med fradeling på nordsiden med ca. 580 m2 og på østsiden med ca. 240 m2. I tillegg kommer sammenslåing av med 317 m2. Total ny boligtomt inntil m2. Per i dag står uthus delvis utafor festetomta på oversiden se kart har ikke egna driftsbygning for husdyr, bolig og driftsapparat for å kunne drive selvstendig jordbruksdrift. Vurdering Ut fra arronderingsmessig utforming og plassering, vil ikke omsøkt festetomt med omsøkt tilleggsareal føre til større ulemper for miljøet og framtidig landbruksdrift i området. Omgjøring av festetomt til selveiertomt er nærmest som en formalitet. Omsøkt areal består av grunnlendt morenejord. Fradelingen vil ikke føre til nevneverdig reduksjon av avkastningen på som allerede har begrensa med ressurser for å kunne drives økonomisk selvstendig landbruksdrift. Det har de siste åra vært foretatt flere fradelinger til boligformål fra Kåfjord kommune har en praksis med å begrense boligtomtestørrelsen oppad inntil 2 dekar, og tilstreber en best mulig lik behandling av samtlige søkere. Men, der hvor det arronderingsmessig mv. kan være fornuftig med noe større tomter, blir dette vurdert. Omsøkt tomt blir totalt noe i overkant av 2,1 dekar etter omsøkt fradeling og sammenslåing av næringstomta. Rådmannen finner det forsvarlig å innvilge at festetomta gjøres om til selveiertomt, og tildeling av tilleggsareal. For at tomta skal bli mest mulig hensiktsmessig og at det arronderingsmessig blir best mulig, sammenslås selvstendig rettsubjekt med boligtomta. Vedlegg 1 kart

19 Kartutskrift Målestokk 1: \ iii +19 / 108

20 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: Q31 Saksbehandler: Einar Eriksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 26/12 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Søknad om enerett til å drive kommersiell strikkhopping fra gangbrua over Gorsa/fossejuvet Henvisning til lovverk: Vedlegg: Utlysning og Søknad Vedlegg i saksmappe: Kontraktforslag, Diverse kommunikasjon, uttalelse fra advokat, tidligere vedtak Rådmannens innstilling 1. I hht. til innkommet søknad fra Petter Kvalsvik om enerett til å drive kommersiell stikkhopping fra gangbura over Gorsa/fossejuvet, inngås det forhandlig med sikte på inngåelse av kontrakt. 2. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre forhandlingene og inngå kontakt med Petter Kvalsvik om enerett til å drive strikkhopping fra vår nye gangbru. Det tas utgangspunkt i utkastet til kontrakt som advokat Pleym har utarbeidet, det bemerkes at pkt. 5 endres til å gjelde enerett over en tidsbegrenset periode. Ut over dette vil det være mulig å gjøre mindre justeringer av kontrakten. Saksopplysninger Kåfjord kommune har i forbindelse med byggingen av vår nye gangbru over Gorsa/Fossejuvet i Kåfjorddalen tilrettelagt for strikkhopping fra denne. Det ble i utarbeidelsen av ambudsdokumentene tatt med at brua skulle være demisjonert for strikkhopp og at det skulle være festepunkter for strikk. Under forhandlinger med entreprenør har vi også fått designet og produsert en egen hopperampe til brua.

21 Kåfjord kommune har tidligere behandlet/drøftet benyttelse av gangbrua til stikkhopping, sist saken ble behandlet var i F-Nær sak 45/11. Da var utgangspunktet at kommunen hadde fått forespørsel fra Petter kvalsvik om bruk av gangbrua og tilhørende hopperampe til kommersiell strikkhopping. I hht. denne hevnendelsen har kommunen ved Ordfører, Rådmann og representanter fra utviklings avdelingen avholdt et drøftingsmøte med Kvalsvik angående hans søknad og en evt. kontrakt. Dette møtet ble holdt I hht. overstående drøftingsmøte ble det utarbeidet et forslag til kontrakt, videre ble søknaden/henvendelsen fra Kvalsvik og utarbeidet forslag til kontrakt presentert for Formannskapets næringsstyre i ovenfor nevnte sak 45/11 den Det ble fattet følgende vedtak sitat; Vedlagt utkast til avtale om Benyttelse av Sabetjohkbrua til strikkhopping og aktiviteter som naturlig hører her til, sendes til kommunens advokat for juridisk vurdering. Det bemerkes at spesielt punktet om enerett blir vurdert, men også resten av kontrakten. Før saken tas opp til behandling i formannskapet, sluttføres forhandlingene med Petter Kvalsvik. Utkastet til kontrakt ble sendt til advokatkontoret Rekve Pleym v/harald Pleym, i brev av har Pleym gitt sin uttalelse i hht. formannskapets vedtak. Han har også utarbeidet et redigert forslag til kontakt. I skrivet påpekes det at relevant lovanvendelse kan være Konkurranseloven 10 (konkurransevridning), Pleym`s skriv og forslag til kontrakt ble muntlig drøftet i formannskapet den Formannskapet ønsket ut fra advokatens skriv/drøftelse å konkurranseutsette strikkhoppingsaktiviteten, gjennom å lyse den ut på ambud/tilbud. Da vil de som har kompetanse og et ønske om å drive kommersiell strikkhopping kunne gi inn tilbud til Kåfjord kommune. Det ble stilt en del kriterier/krav til sikkerhet, erfaring, evt. godkjenninger, referanser og at aktøren skal bidra til utvikling av lokalt næringsliv, det ble også informert om at kommunen i utgangspunktet legger opp til at en aktør tildeles enerett på bruk av brua til strikkhopping. Rettigheten til bruk av brua til strikkhopping ble kunngjort i avisene Nordlys og Framtid i Nord, samt lagt inn på Kåfjord kommunes nettside medio mars dette år. Fristen for innsendelse av tilbud ble settet til 30. mars 2012, ved fristens utløp har vi fått inn en søknad om enerett til å drive kommersiell strikkhopping fra vår nye gangbru. Søker er Petter Kvalsvik, Severin Ytrebergs gate 6, 9009 Tromsø, han søker om enerett til å drive kommersiell strikkhopping og aktiviteter som naturlig hører til på gangbrua over Gorsa i Kåfjorddalen. Søknaden er mottatt Kvalsvik har i tillegg til selve søknaden beskrevet litt om bakgrunnen for ønsket om å drive kommersiell stikkhopping, nødvendige inngrep, lokal næringsutvikling, presentasjon av sin virksomhet, sikkerhet, utstyr og strikkhopping. Videre er det vedlagt diverse referanser og strikkhoppe godkjenninger, Søknaden ligger som vedlegg til saksdokumentet. Søker har drevet med kommersiell strikkhopping siden tidlig å 90 tallet og startet opp firmaet Midnight Sun Bungee Team (MSBT) i 1992, formålet var å drive strikkhopping både som sport og kommersiell virksomhet. I dag er firmaet landsdekkende tilbyder at strikkhopp og katapulting, videre har søker opprettet et eget foretak som selger strikkhoppe utstyr. MSBT har lang erfaring i Norsk målestokk og har vært med på opplæring av andre strikkhoppere (telemark opplevelser). Hans virksomhet ønsker å tilby opplevelse og reiselivspakker med strikkhopping som hovedaktivitet, videre har han et ønske om å knytte til seg lokale samarbeidspartnere på mat, tilrettelegging, overnatting og evt. andre aktiviteter. Når det gjelder sikkerhet og utstyr så framgår det av søknaden at kundens sikkerhet er førsteprioritet i forhold til deres aktiviteter. Søker har vært i dialog med produkt- og

22 elektrisitetstilsynet i hht. utøvelsen av deres aktiviteter. Norge har pr. i dag ikke noen egne retningslinjer for godkjenning av strikkhoppings aktiviteter. MSBT vil stå ansvarlig for den praktiske og sikkerhetsmessige gjennomføringen av strikkhopping. Søker har videre utarbeidet en intern instruks for dokumentasjon av sikkerhet, denne benyttes også av Det Norske Veritas i hht. dokumentasjon hos andre aktører i Norge. Søknaden viser forøvrig til artikler om strikkhopping, der det bl.a. uttales at stikkhopping er en sunn og solid aktivitet som innebærer liten risiko. Vurdering Kåfjord kommune har gjennom realiseringen av gangbrua over Gorsa/fossejuvet ønsket å tilrettelegge for næringsutvikling, spesielt har man fått tilrettelagt for strikkhopping gjennom egen hopperampe og festepunkter. Kommunen har hatt som mål og ønske at aktører ser muligheten i å utvikle gode produkter i tilknytning til vår nye attraksjon. Som nevnt ovenfor har denne saken utgangspunkt i at Kvalsvik ønsket å inngå kontrakt med Kåfjord kommune i hht. bruk av brua til strikkhopping. I forbindelse byggingen av brua og hopperampen spesielt, har entreprenøren benyttet Petter Kvalsvik som konsulent/rådgiver. Videre deltok han på åpningssermonien med flere spektakulære hopp fra brua. Utkast til avtale har vært behandlet i formannskapet og vurdert av advokat, saken har i hht. formannskapets ønske blitt konkurranseutsatt gjennom offentlig utlysning. Ut fra saksbehandlers vurdering oppfyller søker de kriteriene/kravene som ble stilt i utlysning. Han har lang erfaring, strenge sikkerhetskrav og ønsker å bidra til utvikling av lokalt næringsliv gjennom samarbeid. Søknaden inneholder også en lang liste over oppdrag (referanser) som søker har utført, videre er det vedlagt diverse godkjenninger fra andre hoppesteder i landet. Rådmannen vil i hht. overstående anbefale at Kåfjord kommune inngår forhandlinger om kontrakt på enerett til å drive kommersiell strikkhopping fra vår nye gangbru over Gorsa/Fossejuvet. Kontraktsforhandlingene tar utgangspunktet i advokat Pleym sitt forslag til avtale om strikkhopping, her vil spesielt pkt. 5 kunne endres til å gjelde enerett over en tidsbegrenset periode. Videre vil det være mulighet å gi Rådmannen fullmakt til å sluttføre forhandlingene og inngå kontakt med Petter Kvalsvik.

23 Kåfjord kommune 9146 Olderdalen Att.: Einar Eriksen Tromsø mars 2012 SØKNAD OM ENERE1T TIL Å DRIVE KOMMERSIELL STRIKKHOPPING OG AKTIVITETER SOM NATURLIG HØRER TIL PÅ GANGBRUA OVER GORSA I KÅFJORDDALEN Vedlagt søknad med diverse vedlegg. Med vennlig hilsen 14. a60-.k Petter Kvalsvik Jump Master - MSBT

24 SØKNAD OM ENERET TIL Å DRIVE KOMMERSIELL STRIKKHOPPING OG AKTIVITETER SOM NATURLIG HØRER TIL PÅ GANGBRUA OVER GORSA I KÅFJORDDALEN

25 _ -

26 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN 1 2. SØKNAD 2 3. NØDVENDIGE INNGREP 3 4. LOKAL NÆRINGSUTVIKLING 4 5. PRESENTASJON - Midnight Sun Bungee Team (MSBT) 5 6. SIKKERHET 7 Z UTSTYR 8 8. STRIKKHOPPING 9

27 1. BAKGRUNN MSBT har siden tidlig på 90-tallet sett på muligheten for å kunne tilby kommersiell strikkhopping fra Tørrfossbrua i Kåfjorddalen og var innvilget brukstillatelse fra Troms Kraft AS som dog ikke ble realisert. Da vi noen år senere ønsket å gå videre med våre planer trakk broeier tillatelsen og på tross av at bl.a. Kåfjord kommune jobbet iherdig mot Troms Kraft AS kom det aldri til enighet om vår bruk. Det var derfor med stor glede og forventning at vi ble gjort kjent med kommunens planer om å bygge ny bru ved fossejuvet. Brua er tilrettelagt for strikkhopping gjennom en avtakbar hopperampe noe vi har bidratt til gjennom innspill tidlig i designprosessen. Kåfjord kommune har i 2011 bygget gangbru over Fossejuvet/Gorsa oppe i Kåfjorddalen, brua strekker seg over juvet som er 150 meter dypt og ligger i naturskjønne omgivelser. Brua er bygd i aluminium, har et spenn på 53 meter og er en fagverksbru, videre er det som nevnt tilrettelagt for strikkhopping gjennom en avtakbar hopperampe. Kåfjord kommune som eier ønsker at det skapes aktiviteter på og rundt brua og 9. mars 2012 ble rettigheten til å bruke hopperampen til strikkhopping og tilsvarende aktiviteter lyst ut. EFT;t4

28 2. SØKNAD Undertegnede søker med dette Kåfjord kommune om enerett til å etablere et anlegg for kommersiell strikkhopping og aktiviteter som naturlig hører til på gangbrua over Fossejuvet/Gorsa i Kåfjorddalen. Det refereres til kontraktsforhandlingene som ble gjort i forkant av utlysningen. Håper på velvillig behandling av søknaden Petter Kvalsvik Jump Master - MSBT Tromsø 29. mars 2012

29 3. NØDVENDIGE INNGREP Brua er tilrettelagt for strikkhopping gjennom en avtakbar hopperampe. Ut over dette har brua allerede nødvendige forankringspunkter for oppheng av strikker etc. Øvrige inngrep vil være midlertidige, med dette forstås innfestinger etc. som rigges opp- og ned for hver gang anlegget driftes. Videre er det behov for oppbevaring av utstyr/materiell i nærheten av brua. Dette kan løses ved å sette opp en konteiner ute i terrenget. En slik konteiner vil også kunne fungere som salgsbod for billetter og spinoff-produkter og vil kunne tilpasses terrenget slik at den I så stor grad som mulig glir inn i miljøet og også males i en farge som passer til området. "7;

30 4. LOKAL NÆRINGSUTVIKLING I første omgang vil det bygges opp et kundegrunnlag gjennom å tilby strikkhopping. Kåfjorddalen har med sin spennende natur store muligheter for utvikling innenfor naturbasert opplevelse og flere andre aktiviteter ligger allerede "på tegnebrettet". Med rettigheter til bruk av brua på plass er grunnforutsetningene lagt for at virksomheten utvides med et bredere tilbud. Det er da naturlig å se for seg lokal kompetanse, arbeidskraft og samarbeidspartnere. Det er f. eks. allerede etablert kontakt med Fjord Excitement DA for å se på mulighetene for transport av grupper inn til Kåfjord samt bespisning etc. inne ved brua. Det har fra min side allerede blitt lagt fram en idé til en ny næring; traktorsafari, som går ut på å transportere turister opp i dalen med traktor og en ombygd sauetilhenger. Det vil materialisere seg flere behov/muligheter etter hvert og vi ønsker samarbeide lokalt for å dekke og utvikle disse..

31 6. PRESENTASJON - Midnight Sun Bungee Team (MSBT) MSBT startet opp i Tromsø i 1992 med målsetting å drive strikkhopping både som sport, men også som kommersiell virksomhet. Firmaet blir i dag drevet av Petter Kvalsvik, som har sin opplæring og kompetanse fra Frankrike (1992, Toulouse, Elastic Jump). Det er også opprettet et nytt foretak med salg av utstyr til interesserte Arctic Bungee Cords. I ',;;;, - I dag er firmaet en landsdekkende tilbyder av Strikkhopp og Katapulting. Ingen andre aktører her i landet har lengre fartstid enn MSBT. Våre tjenester tilbys over hele landet på messer, markeder, arrangementer og konserter. Våre produkter og tjenester etterspørres over hele landet. Bruksområdene til våre egenproduserte strikk varierer fra vertikale aktiviteter som Strikkhopp og Katapulting til horisontale aktiviteter som Snowrafting og Bungee-Running. MSBT har bl.a. levert opplæring til Telemark Opplevelser AS som tilbyr Strikkhopp fra Vemorkbroen på Rjukan og har siden oppstarten i 1998 vært eneleverandør av strikkene som brukes på Rjukan. Firmaet er den eneste aktøren i Norge som har vært gitt tillatelse fra Statens vegvesen til hopparrangementer fra broer langs riks- og fylkesvegnettet. Vi har tidligere arrangert hopping fra Tromsøbrua, Kvalsundbrua i Finnmark og siden 21. juni 2009 har vi tilbydd Strikkhopp fra Trolljuv bru i Hordaland. NB1 Dersom det blir etablert virksomhet 1 Kåfford vil foretaket endre forretningsform, detaljene omkring dette er ikke bestemt enda, det er derfor Petter Kvalsvik personlig som står som søker.

32 - Et utvalg av våre kunder Telemark Opplevelser AS - kompetanse, opplæring, utstyrsleverandør Strikkhopping Nidelven Opplevelser AS - kompetanse, opplæring, utstyrsleverandør, teknisk konsulent under utvikling av nytt konsept som kalles Horisontalkatapult Nordic Ventures AS - kompetanse, teknisk konsulent under utvikling av nytt konsept som kalles ParaBungy Nasjonalteateret - kompetanse, opplæring, utstyrsleverandør, teknisk konsulent til oppsetningen "Jeppe på Bjerget" TV2 - kompetanse, utstyrsleverandør, opplæring til "Spellemannsprisen 2003" Strix Televisjon AS - kompetanse, utstyrsleverandør til "Søppelkongen 2005" P4-Event AS - kompetanse, utstyrsleverandør Snowrafting Oslo Katapulting AS - kompetanse, kursing, utstyrsleverandør Katapulting Beredskapstroppen Oslo Politidistrikt- utstyrsleverandør Bungee-Running FFI (Forsvarets Forskningsinstitutt, Instituttstaben) - kompetanse, utvikling av teknologi for forsvaret Auskarklubben AS - kompetanse, kursing, utstyrsleverandør Katapulting Tromsø Idrettslag - utstyrsleverandør Bungee-Running Opplev Kvitfjell AS - kompetanse, kursing, utstyrsleverandør Snowrafting X-Dream Fun Team - kompetanse, utstyrsleverandør Katapulting Beitostølen Skiskole - kompetanse, utstyrsleverandør Snowrafting Opptur Villmarkopplevelser AS - kompetanse, utstyrsleverandør Skelkampen Ski Skole - kompetanse, utstyrsleverandør Bungee-Running

33 7 SIKKERHET Ettersom våre kunder oftest er helt vanlige mennesker uten dyptgående forståelse av de fysiske reaksjonene som igangsettes, er det vårt ansvar som tilbyder av disse tjenestene å sikre våre deltakere mot skade. Dette har vært vårt hovedfokus siden det aller første strikkhopparrangementet så langt filbake som i I 1997 forfattet vi et forslag til offisielle retningslinjer for strikkhopping og katapulting. Dokumentasjonen beskriver inngående alle rutiner og prosedyrer for en sikker utøvelse av disse aktivitetene, og forslaget ble oversendt Produkt- og Elektrisitetstilsynet. Tilsynet vurderte at det relativt begrensede omfanget av strikkhopping og katapulting i Norge ikke nødvendiggjør et offisielt regelverk. Fortsatt stilles det ikke offisielle krav til godkjenning her i landet men fordi kundenes sikkerhet er vår førsteprioritet, streber vi til enhver tid etter å bedre våre metoder og rutiner. Midnight Sun Bungee Team står alene ansvarlig for den praktiske og sikkerhetsmessige gjennomføring av strikkhoppingen. Alle eventuelle hendelser/ulykker relatert til denne aktiviteten er vårt ansvar. Vår tilnærming til sikkerhet tåler sammenligning med enhver ansvarlig tilbyder av elastiske aktiviteter verden over. Det Norske Veritas (DNV) har benyttet vår intern instruks ved dokumentasjon av sikkerheten til noen av landets tidligere tilbydere av disse aktivitetene.

34 8. UTSTYR Vi driver egen import av råvarer fra Malaysia, India og Thailand. Våre strikk, som håndlages våre produksjonslokaler i Tromsø, vikles med en egenutviklet teknikk vi kaller Friction Lock (friksjonslås). Produksjonsmetoden gir strikk som er: Letthåndterlige Smidige Mindre utsatt for slitasje For å sikre at strikkene ikke brukes mer enn anbefalt, har vi utvikler et unikt og tilnærmet feilsikkert system for loggføring: Strikkene leveres med et fargekodet klippekort med maksimalt antall tillatte hopp preget på kortet. Loggkortene har et registreringsnummer som finnes igjen på strikken. Alle verdiene er registrert i våre arkiver, med full sporbarhet om produksjonsdato og øvrige tekniske spesifikasjoner.

35 9. STRIKKHOPPING 9.1 Opprinnelsen 1 Selv om strikkhopping er en relativt ny aktivitet, har det grunnleggende prinsippet med å hoppe fra et høyt sted festet kun i en sikkerhetssnor en bemerkelsesverdig lang historie. De såkalte "Land Divers" på Pentecost Island i det sydlige Stillehavet anerkjennes som de som opprinnelig begynte dette ritualet. En eldgammel myte sier at det var en kvinne som for hundrevis, om ikke tusenvis av år siden år ble tvunget til å knyte en klatreplante rundt anklene og stupe ut fra toppen av en kokospalme for å slippe unna en voldelig ektemann. Resten av landsbyen ble så imponert at alle snart prøvde å kopiere hennes prestasjon enten for å bevise deres mot eller i tilfelle de noensinne skulle bli stilt overfor en lignende situasjon. Ritualet utviklet seg fra en høstrite til å bli en turistattraksjon i landsbyen Bunlap. Da praksisen av landstuping langsomt utviklet seg til strikkhopping, vokste sportens udødelighet i tilleggtil mytene i det lille øysamfunnet. Den første faktiske dokumentasjonen som foreligger om ritualet stammer fra 1954, da forskningsfartøyet "Yankee" seilte inn i landsbyen, med to forfattere fra National Geographic, Irving og Electa Johnson, ombord. I januarutgaven i 1955 rapporterte de det merkelige tilfellet av de "Sydlige Sjøers Utrolige Landstupere": "... de innfødte har en skikk hvor de bygger en tårn på siden av en bakke, hvor de klatrer opp og stuper med hodet først ned mot bakken," skrev de. Tårnene var mellom 18 og 25 meter høye. De var utstyrt med klatreplanter som ble utmålt nøyaktig for å tillate en lett kontakt mellom hodet og bakken, men samtidig stanse fallet før man traff bakken. Johnsons observerte en ung mann kalt Warisul som stupte ut fra en høyde på 25 meter. Kal Muller, forfatter og fotograf for National Geographic, besøkte øyene igjen i 1970, og ble "den første kjente utenforstående" som prøvde det spektakulære stupet. Muller beskriver sitt hopp fra 28 meter med følgende utsagn: "Jeg følte meg underlig upåvirket, spenningen tilsidesatte alt fysisk ubehag." Historiene fra akademikere som Muller ledet til den neste store utviklingen 1 strikkhoppets historie. I nspirert av artikler om landstuperne fra Pentecost-øyene, hoppet i 1979 medlemmer av Oxford University Dangerous Sports Club fra en drøyt 80 meter høy bro i Bristol, England, iført smoking og flosshatt. Ungguttene fra Oxford hoppet senere også fra Golden Gate og fra Royal Gorge i Colorado. Tidlig i 1988 åpnet A..1. Hackett og andre pionerer av sporten det første kommersielle strikkhoppanlegget i Ohakune på New Zealand. Hackett sørget også for at sporten fikk stor kommersiell oppmerksomhet da han i 1987 hoppet fra Eiffeltårnet i Paris.

36 9.2 I dag "Strikkhopping er blitt en sunn og solid aktivitet som innebærer liten risiko". Professor Gunnar Breivik ved Norges idrettshøgskole har forsket på risikoakfiviteter, han sier følgende om strikkhopping: Strikkhopping er per i dag ikke definert som risikoaktivitet. - Det fine med strikkhopping er at sammenlignet med for eksempel fallskjermhopping, behøves det minimalt med opplæring. Det er en aktivitet som går mer på å tørre enn å mestre, sier han. Han mener det er feil å betegne strikkhopping som risikofylt. - Strikkhopping er blitt en sunn og solid aktivitet som innebærer liten risiko. Arrangørene er blitt mer erfarne. At det skal være så farlig å drive med det, er svært overdrevet. Det er nok fordi det er nytt og forholdsvis dramatisk at det blir betegnet som farlig. Her må en skille mellom opplevd fare og faktisk fare. Du kan oppleve fare, selv om du ikke er i virkelig fare. Slik er det med strikkhopping, mener professor Breivik. Fra "Nordlys" 6. september 1997.

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Kåfjord hovedutvalg drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.05.2012 Tid: 13:00 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer er med dette

Detaljer

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.12.2009 Tid: Kl 10.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienterings-/drøftingssaker:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.01.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014 Møtested: Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll Møterom: Kommunestyresalen Møtedato 08.10.2014 Tid 14:00 Program for hovedutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer