For tlewe og meir utfyllande kommentarar ti ulike tenesteområde syner radrnannen til meldingar fra dei uhke etatar I verksemder som er lagt tram.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For tlewe og meir utfyllande kommentarar ti ulike tenesteområde syner radrnannen til meldingar fra dei uhke etatar I verksemder som er lagt tram."

Transkript

1 Hemsedal kommune Årsmelding 2010

2 Arsmeldinga skal vere administrasjonen sin årlege rapport fil kommunestyret, innbyggjarar og andre interesserte om korles ressursare de: foikevalde har gjeve administrasjonen er nytta i året som gjekk. Det skal syne kva for tenesteproduks;on scm er gjennomført og gjerne kva utfordringar administrasjonen ser Hemsedal står ovanfor Ove-ordna materiale om økonorn, organisasjon og personate er samla i meldinga Meldinga vert saman med rekneskapet revidert av revisjonen i trad med forskrift or kommunal rekneskapsforing. Hemsedal kammune har klar:å opprethalde cei særs gode tenestetilboda til inrbyggjarane i 201C, anten det vert tala cm barnehage, g-unnskule skule'rfidstilbod, helse-, sosial- eller omsorgstilbod. kultur eter tenester innan teknisk sektor Likevel har kommunen store utfordringa som må løyas: innannor stramme økonorniske rammer Nokre trendar og resultal må trekkjast frarr 1 Kommunen sin økonomi syner ikije så positiv utviklirg som en kunne ynskt Hett sidan 2007 har skatteinngangen vore dårlegare enn både administrasjon folkevalde og sentrale styresrrakter hadde rekna med Sjølv om inngang framleis ligg pa 120% av landsgjennomsnittet syner tala for I 2010 at kommunen er plassed blant de 5-10% av kommunane med darlegasi utvkling skatteinngangen Sjølv om 55-60% av svikten ven kompensert gjennom inntektsutjamningsordninga vel kommunen sine tenester`redda gjennom overføringar av konsesjonsinntekter frå Hernsedal Energi KF. Tal og prognosar fra sentrale styresmakter kan lyde pa at kommunen vil få tildelt det særskilte smakommunetilskotet frå 2013 som utgjer om lag 5 mill kr. Dette er under føresetnad av at den negafive utviklinga i skatteinngangen held fram 2. Kommunen har eit jamt stigande folketal. I 2007 var folketalet 1953 innbyggjarar I 2010 er rale: auka til Det er høge fødselstal og langt høgare enn folketalet skulle tilseie Detle er posifivt, men gjev samstundes kommunen store utfordringar i forhold bl å kunne gje vår "nye borgarar tilbod om plass i barnehage Kommunen har i 2010 oppfylt kravet om full barnehagedekning. men slår ovanfor store nødvendige investeringar - og utviding av drift - som følgjer av dette. Orn nokre få år vert utfordringane behovet for å måtte auke kapasiteten i grunnskulen, 3 Fleire innbyggjarar gjev og større behov for andre investeringar, både i sosial og teknisk infrastruktur. Kommunen treng mellorn anna fleire bustadtomter. 4 Vi ser og ei stor utfordringar ved Hemsedal har fått el stor auke i arbeidsledigheda blant personar over 25 år det seinaste året. Den har vore over 4%. Veksten i innbyggjartalet fører og med seg sine sosial utfordringar. Det er registrert stor auke i lovpålagte utbetalingar av slønader dei seinaste 3-4 åra Veksten i reiselivsnæringa kan og synes å føre med seg enkelte "storbyproblem". Dette saman med auke i ledigheit vil bli e utfordring i åra som kjem. Helse og omsorgstenesta står føre store ornveltingar dei næraste å-a som ein konsekvens av samhandnngsreformen. Det vil vere nødvendig å nytte iangt mer ressursar til kompetanseheving, både for å halde på og kunne rekruttere kvalifised arbeidskraft, bade til helse- og omsorgsektoren spesielt, men samslundes til kommunesektoren generelt Eit særs godt arbeidsmiljø i kommunen gjennom fieire år har gjort at vi har hatt langt mer stabil arbedskraft enn kommunar vi elles kan samanliknast mea Hemsedal kommune opprettheld sitt lage sjukefråver og har framleis eit av dei lagaste fravera blant landets kommunar I 2010 vart sjukefraveret 4 5%. Del er en reduksjon frå 5.2% i Lagt Sjukefråver fører og til at det kan gjevast leire og kvalitativt betretenester til innbyggjarane Radmannen vil igjen syre til rneldingar om at fleire tilsette. både i leiar-, mellomlear- og Sakshandsamarstillmgar arbeider mykje overtid og som det ikkje er råd å finansiera. Dette er e: Utfordring som er pe:ke på gjenrom fieire ar og som det må finnast ei løysing på. Det har konsekvensar bade for helse miljø og sikkerheit og kan på sikt gje kommunen ed dårlegare omdøme. Det kan og føre fil vanskar med å behalde og eller rekruttere personar i vkaige kommunale funksjonar. Arbeidet med utvikling av felles interkommunale tenester held fram og er utvikla v dare i 2010 Hemsedal kommune merker i stadig aukande grad kva det inneber å vera ein liten kommune og samstundes vera generalistar For tlewe og meir utfyllande kommentarar ti ulike tenesteområde syner radrnannen til meldingar fra dei uhke etatar I verksemder som er lagt tram.

3 Kommunale føretak. Kommunen har 2 kommunale føretak: Hemsedal Energi KF og Hernsedal Elektro KF. Hemsedal Energi KF gjev frarnleis lokalt næringsliv gode ramrnevilkår og innbyggjarane billeg strauro I tillegg gjev sal av konsesjons- og andelskraft kommunen store meirinntekter som vert nytte både til næringsføremal og til å kunne opprenhalde eit godt tenestetilbod kommuneo Interkommunalt samarbeld. Hemsedal kommune har styrka sitt tenestetilbod gjennom interkomrnunalt samarbeid Regionrådet for HaIlingdal og elles i alle dei fora leiarar og andre tilsette deltek i. Kommunen er medlem / eigar i del interkommunale selskapa Hallingdal Renovasjon iks, Nedre Hallingdal PPT iks, Hallingdal Revisjonsselskap iks, Hallingdal Brann- og Redningsteneste iks, IKA Kongsberg iks og Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud iks. Radmannen syner til eegepunkt i årsmeldinga om interkommunalt IKT-samarberd Radrrannen vil takke bade folkevalde og alle hisette for godt samarbed og stor innsats i 2010 Etter vel 8 år i kommunen er eg meir enn stolt over a kunne vise 111at kommunen har ein stab medarbeidarar scm æverer tenester med hog enektmtet - og til høg kvahlet Hemsedal 24 april 2010 Gabnel Johannessen Radmann

4 Økonomisk resultat vurderingar og kommentarar: DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER: Driftsresultat: R 2007 R 2008 R 2009 B 2010 R 2010 Skatt nntekt og formue Eigedomsskast ' RammetlisKat øvnge dnftsinr tekter Sum driftsinntekter Lønns- cg sosiaie kostn Vare- og tenester tf ten Prod Varer oa tenester ti erst TenesteprcduKsjon ' C Ove-fennger til andre 7 33e Avskrrvrarger 7 93C Fordelte utg ftr ; (31) 194i (0) ;83) Sum driftsulgifter Brutto driftsresultat netto renter, utytte 767 )4 207) (6389) (5403) (5754) - netto avdrag utlan over dr regnskap avskrivning Netto driftsresultat Driffsresultalitabellen r rekna u! frå standard oppsen Deve er nokon grad misvisande i høve privat rekneskapsfonng. Mellom anna vil det vere ein de/inntekter som ikkie er til (n disposisjon (øyrernerke)og der mindreforbrult må avsettast til fond og omyenut ein del kostneder som skal dekkasf av fond. Interne finansferingstransaksjonar er ikkje ein del av labellert Netto driftsresultat: Resultatmå I: R 2007 R 2008 R 2009 B 2010 R 2010 Nettc driftsresultat i % av brutto driftsinntekter % 2,89 % 4.3% 'Fo % Netto driftsresi-itat er eit rne, på kommunen sin hardletdorn direkte og indirekte Eit positivt netto drifts-esultat syner i )wa for graa Onfta aleine werer a bidra overskot Men som nemnd over det Kan goct hence at det er komrne I Iskot som er øyremerka og der det som er unytta ma settast av ti ford. Talet fo- netto dnflsresf.lta: kan difo.; vere noko misvisande Korrrnuraldeparternentet har uttalt at kormunane bør ha eit hogare net:o driftsresultat enn 3% Årsoverskot + netto avsetningar + overfering til investeringsrekneskapen: (heile Kr.) Resultatmål: R2007 R 2008 R 2009 R 2010 Surr atscverskot + nto avsetn - overf t I nv Talet er ikkje eit ncrmtai og ble kkre nyna så one men det q,r eer unkkast-up på ko mylge kommumen chenerå spare av dretsmegane emen form av avsehvngar n1fond eber bkvrobekalopmg. overfonng P1hnansienno mves1enngar eller som ei, mindreforbruk De! er ikkre ateel slik at ein ser det som eit mal å spare pengar men samstundes erder mango som megier a! dci nu vere ein "buffer- ( drera b1å fange opp uven1a hendingar. Hemseda: kommune er det vidare eqadmeeseabyt ynskje å kunne styrke hkv1ditersbeha!dninga Ce! som!il er bragare eintekter enn regmer (ogsa høve il budsfen - medreforbmk) ulan bmrång ay mndreforbruket h! nye altak

5 Talet for "spating- kan også komrne frft øyremerka rnidlar som etter regelverket skal settast av til fond. I slike fiffeller er falet misvisande Driftsinntektene: Som tabellen syner har del vore ein auke i inntektene frå 2009 ti 2010 med 2,7% (4.0 mill kr) Driftsutgiftene: Generelt Drillsutgiftene syner ei auke på 8,2 % fra 2009 til I kroner ulgjer dette 12,5 mtll kr. Sett opo mot auken i mntektene (4,0) mill kr same kdsrom gir dette ein viss forvernng av situasjonen Etter relabvt moderat auke i lonsutgiftene i 2004 har lønsutgiftene auka mykje i både 2005! 2006,2007,2008,2009 og 2010 Lønsoppgjeret vart lanat dyrare enn forventa For Hemsedal kommune vart auken 6% Lønskostnader i høve til sum driftsinntekter: % av sum driftsinntekter Resultatmål: R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 Løn og sosiale kostnader/dnftsinntekte- A) 65.2 % 661 % 63.5 % 69,2 % Tabellen og ta'a syner i kva for grad driftsinntektene er knyta opo mol reine lonskostnader Lønskostnadene er som oftast ein fast post som er vanskeleg å gjere noka med pa kor sikt oa som oftast har direkte med kommunal tenesteproduksjon å gje(e Ein reduksjon av lønskostnader vi normake medføre at stillingar ikkje blir besett oa at oppgaver ikkje blir utfort ettersom kommunal tenesteproduksjon i stor grad handlar om bruk av menneskelege ressursar. Auke i løn i 2010 har vore pa 5.7 %. Andel lon 69 2% er vesent!eg hogre enn tidle are år. Skatt på inntekt oq formue i høve til sum driftsinntekter: % av sum driftsmntekter ) Resultatmål: R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 Skatt på inntekt og formuetdriftsinntekter (i %) 41.5 % 40,68 % 37.1 % 36.5 % Dette syner tydeleg at Hemsedal kommune har hatt ein markant svikt i del skatte:nntekter dei se.nas'e 4 ara. til tross for auke i folketal Svikten over desse åra utgjer vel 12% Kommunen er bant dei kommunar i landet som har hatt darlegast utvikling i skatteinngargen fra Ukevel vert reduserte skatteinmekter i stor grad kompensert ved auke i rammetilskot. Med noverande volning med skatteutjamning vert 59% av kvar tapt skattekrcne kompensert gjen nom auke rammeblskotet Resterande auke i 'ammetilskot skuldast primært endringar i demografiske forhold: generell auke i folketal og spesielt store fødslestal Rammetilskot i hove til sum driftsiontekter: av sum driftsinntekter Resultatmål: R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 RammetilskoUdnfts nntekter %) 12 7 % 11.6 % 15,4 % 16.0 % INVESTERINGSREKNESKAPEN: lnvestenngsrekneskapen syner al det er nytta vel 17.2 mk, kr til invester ngar i 20-'0. I tillegg kjem interne finansieringstransaksjonar som jtlan avsetning av lomtesalsinntekter og aksjar t l fond (totalt ca 10.2 kr. mill. kr.). Dette siste er meir å rekne scm ein vurderingsendring frå trdlegare år der det blir foreslege å sette av salsinntekter frå tomter og eigedornar til fond som deretter er nytta til a fmansfere investenngar. I 2010 er detle gjort for sal av tomtar som ikkje har direkte samanheng med sjelye investeringa. I framtida bør dette gjerast for alle salsinntektene Samla inntekter er 2, 5 mill.kr

6 Del største postane i mvesteringsrekneskapen er kjøp industriornrade Svøo, utbygging amulanselokaler, utbetring uteareal HBU, nye leikeapparater i bamehagane hovudleidning VA Holde Bru, VA og veg Mølla-Bruhaug, sanering VA nett Ulsåk, Kyrkjebøvegen. Investenngane ag interne finans ennystransaksjonar (om lag 24,9 mill kr for 2010) er finansiert slik Finansieringskjelde: Beløp 2010 (mill. kr.)' Bruk av lan Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overløringer fra driftsrekneskapet Bruk av ubundne kapitalfond Bruk av bundne kapdalfond Udekka i investenrcisrekneskapet TOTALT BALANSEN NOKRE VIKTIGE SAMANHENGER: Fondskapital: (r kroner ) Type fond Bundne driftsfond Bundne investenngsfond Ubundne investenngsfond Disposisjonsfond SUM: R 2007 R 2008 I R 2009 R Bundne driftsfond er øyremerka midlar som berre kan nyttast til dat og dei føremål dei er meint å dekke ved overføring til kommunen. Bundne nvesteringsfond er øyremerka til spesielle investeringsføremål. Kommunestyrel kan ikkje omprioritere desse mdllane Ubundne investeringsfond kan berre nytlast til investeringar og ikkie til driftstiltak Kommunen kan sjølv disponere midlane. Disposisjonsfond kan nyttast både til driftstiltak og til investe-ingstiltak. Kommunestyret bestemmer kva midlane skal nyttast Fondskapdalen slik den er sett opp tabefien synerpks, kva som reelt er til disposispn al nye filtak. Dei aller fieste fond er allereie nytta til spesielle tiltak eller spesiele investenngar. Det er e,t mål a få klarare oversyn over kva som reelt er til fri disposisjon til nye tiltak. Havudproblernet er likevel at det er altfor lite fondsmidlar. Handlefndomen er for liten til å finansiere naudsynlege tiltak som dukkar opp under vegs. Dersom alle prosjekt som er på gong 1kommunen og som er finansiert heilt eller delvis av fondsrmdlar vart fullført i løpet av aret, ville ein ikkje ha rridlar l å dekke laupande drftsulgrfter ettersom fondsmidlane innaår i ornløpsmdlar. Dette kan ein og sjå av tabellen over arbeidskaprtal Arbeidskapital: (, 1.C100-kronerog i % av sum drifismntekter.) Resultatrnål: R 2007 R 2008 R2009 R 2010I Arbeidskapital i kroner Arbedskapital/surn driftsinntekter (i %) 24.3 % 25 4 % 25,2 % 17,9 % Arbeidskapitalen er forskjellen mellom omløpsmrdlar og kortsadig gield og seier oss noko 0,1/ i kva for grad kommunen er r stand alå ieæ opp for seg. Med negativ arbeidskapitel vil kommunen ikkje kunne greie seg utan å måtte bruke av kassakreditt efier be om betalingsutsetting. 6

7 Ei arbe dskapital i % av drittsinntekter oå merr enn 20% må vere rnalsettinga Men merk I keve al fondskapitalen ongar I omlepsmidlane og dermed medverker til at arteldskapitalen er såpass god som den er. Likviditetsgrad 1: kroner og som forholdstat) Resultatmål: Omlødsmidler Kortsiklig gjeld Likvidltetsgrad 1: R 2007 R R , ,50 2,241 Likviditetsgrad 1 er ell nøkkeltal som serer noko om i kva for grad kommunen evner å betale dei kortsiktige forpliktingane I kva for grad ein evner å gjere opp for seg. I det private er dette ofte nylta som måltal og ein seier at dette talet bør vere høgare enn 2. Likviditetsgrad 2: (i kroner og som forholdstal:) Resultatmål: : R 2007 R 2008 R2009 R 2010 Mest likvide omløpsmidler Kortsiktig gjeki Likviditetsgrad 2: 1,21 1,82 1,82 1,36 Likviditetsgrad 2 er eil nøkke tal som serer rcko om i kva for grad kommuna evier å betale dei kortsiktige forpfiktngane her oq ro. I omlepsrniddel inrcar stort sett Perre oarkinnskot I cet plvate dette ofte nytta son rraltal og ein seler at dette talet bor vere hogare enn 1 Det hender at unytta del av <assekreditt nnga- som orniepsmiddel. men det er ikkje t Ifelle her. Det må likevel merkast at likviditetsgraden har em klar negativ tendens frå 2009 til Likviditetsreserve: (i kroner) Resultatmål: Likvid[tetsreserve R2007 I R2008R2009R2010 : Likviditelsreserven skal helst vere positry Arsaken til den negative likvblitetsreserven er fleirsidig. I 1992 var det gjort ei rekneskapsmessig justering som følgje av endring av eit rekneskapsprnsipp der staten gav melding om at bkviditetsreserven skulle justerast slik og slik. For Hemsedal kommune sitt vedkomande var dette om lag 2,5 mill kr. Dei seinaste åra er det lånf av likviditetsreseryen i påvente av finansiering av prosjekt, t d sal av eigedom. Det har nemleg vore ein del tilfeile der kommunen har finansied løyvingane til investeringar med sal av eigedcmar eller sal av tomter. I fleire filfeller er investenngsbudsjettet og investenngsprosjekta gjennomført i samsvar med budsjett, medan ergedomar eller tomtar ikkie bl r seld i samsvar med budsjettet Efter racmannen 51 rceining ber sal av ergedcmar settast av tr' fond for deretter nyftast som finans(ering og kkje bli ein del av den tnansiennga av arefis investeringsbuds;eft Ved å budsjeltere med sal av eigedomar som del av f:nars eringa og ikkle gjennorifere sa et. vil ern mangle finansiering ved arssluft og ern ma yelje a firansere me brnbe s ved a lane- av rikv:ditetsreserven. Dette rna i sa fall vere a opotatte sorr ert kolsiktig lan som -na felgjast opo av ein sak om IteggsIoyv ng ele omprorteirg elier ved at allerele loykde midlar erosjektet på -commarde ars pudsjett blir nra Det er me ninga at cversyr over investenrgar skal gje-e oversynet og kortrollen lettare i framtida. Det vart oppdaga ein differanse Ekap talkonto ca 268 Denre differanse er fert mot I bodifetsresen.b. Likviddetsreserven skulle bort innan 2010 i rekneskapet. Difor er denne no

8 Gjeld i kroner (eks. pensjonsforplikting): kroner Resultatmål: Lånegjeld 1heile 1 COO R 2007 R 2008 R 2009R Gjeld i % av brutto driftsinntekter (eks. pensjonsforplikting): % av brutto drifisinntektef:) Resultatmål: R R 2008 R 2009 R 2010 Lånegjeld av brutto driftsinntek:er 58,5 % 67,5 %, 63,6 % 63 3 c/r. Gjeld i kroner pr. innbyggar (eks. pensjonsforplikting): Resultatmål: R 2007 R 2008 R 2000 R 2010 Lånegjeld pr innbyggar ! Kommentarar Radmannen har oversynet berre teke omsyn fil langsiktig gjeld ti: laneirstitusjonaf. Det er ikkje uvanleg å ta med også oensjonsforplikting i oversy9et cver langsidg gjeld. Det seier seg sjølv at høg fånegjeld er ei belastning og ein nsiko for korrmuneokonomien Slik skuasjonen har vore dei siste lo ara lar kapdalkostnadenelikevel vore til å leve med. Men e n lever farleo dersom ein ikkje greier å skape ein 'buffer" mot endhngane. Ein stor del av laneajeida eristor grad sjolvfinanserande, då det gjeld investenngar knyta opp mo; VA. Difor vert ein stor del av avdrag og fenter finansied ved dette og korr munen er ikkje sa sårbar scm andre kommunaf som haf gjeld knyta til ikkje sjo'vfinansierandeinvester ngar. til dømes ulike kommurale bygg. Fordringar: Resultatmål: R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 Kortsikfige fordr ngaf Av kortsikfige fordringar er kommuna e avgifter det vikfigaste. I seg sjo v skulle fordringane som gjeld kommunale avoifter vere minimale ved arsslutt. Dette har i hovudsak samanhena med at det har vore stor usemje om grunnlaget, der svært mange ikcie har betalt inn krav fra kommunen Diverre har heller ikkje klage'nandsaminga vorte onor tert. Kommuner sit da att rned mange utestaarde krav der vi ikkje kan sette i verk gode innfordringstiltak. Men utviklinga sidan 2007 har likevel vore positiv. Fordringsmassen dei siste åra er redusert vesentleg grunna god innkrevjing. 8

9 LØN 2010 LØN 2010 PR ETAT Sentraladm Skole Helse og sosial Pleie og omsorg Teknisk TOTALT budsj pensj preme korr avvik Regnskap Per.b(end) Avvik(per.) Ref sjukep reelt avvik ' i I ' : *' ' F * Avv!ket heng saman med at pensjonsutgiftene verl ført som eigen post under rådmannen sitt ansvar. Pensjonsutgiftene er budsjettert med 2.95 mil kr, men e brilt om lag kr hmgare enn fontenta grunna dyrare lønsoppgjer. Andre meirutgifter skuldast I sin heilskap løn gjeldande Norges Friluftshogskole og som ikkje er budsjettert. **Avviket i skule skuldast auke i inntak i barnehagane og de-av auke i oemanning hasten 2010 for a oppfpe krav ti 100% barnehagedekning. Heile auker er dekt inr cjennorn øyremerka blskot. Det vert synt til me[ding om dette gjeve I tertiarapport 2.tetal Elles er det marginale avvik i lønsulgifter for oppvekstetaten. *** Avvik helse-, sosial og omsorg er kommentert nærare bade tertialrapporl 2 tertial 2010 samt i arsmelding for 2010 for nemnde tenesteområde LØN TOTALT Regnskap Per.b(endj Avvik(per.) Ref sjukep reelt avvik Radmann Persona' Tenestetorg, m m økonormstet Kultut cg ougveksteef Rektor Pernsectal barne- og ungdorrsskole Rektor Tuv sko'e Styrer Lat barnehage Rek-or,Isak skule Styrer Ulsak barrettage Reklor kultur og musikkskole tedet Helse teier sosial Lelar PLO teder Bygdehermen eder htemmebaserte benesler Teknisk stel Lelar e gedont Lecer lekruss drift Leier landbruk nærmg og mfite ' ' me DOO ' ; C DOO ' G, TOTALT ,

10 TENESTETORGET Organisering og funksjon Verksemda ornfattar ansvarsornråde: Tenestetorget med tenesteamråda Informasjonsteneste Skjenke- og serveringsløyve! -kontrof Tenestetorget har ansvar for ert vidt spekter av tenester retta mot publikum Tenestetorget jtfører oppgåver på vegne av andre kommunale etatar og fagområde. Bemanning Sarnla bemanning for verksemda er 3,50 årsverk Tenesteområdet 1205 Tenestetorget har 2,7 årsverk knytt til operabvt arbed i Tenestetorget og 0,5 årsverk til leiaroppgåver og webarbed Tenesteornrådet 2424 har 20% stilling knytt til sals- skjenke og serveringsløyve. sakshandsammg og oppfølgjing. Medarbeider som ressurs Kornpetansen i verksemda består av generallstar med ern god del kunnskap innan mange ornråde. Samarbed med faglandet er viktg for å overføre kompetanse bl dei blsette i Tenstetorget God kompetanseflyt er viktig for å oppretthalde Tenestetorgel sm furkstor som primærkontakt for kundane. Siste del av 2010 har 2 av dei tilsette i Teneszetorget lungert som vikar for valansvareg og denne sin støttefunksjon De deltek på regionale møte og kurs r bllegg dl å ha det overordna ansvaret og oppfylgjinga av valarbedet. Funksjonen som vaansvarleg heyrer nat.meg ht hja poldsk sekretær Ansvaret er midlerlidig plassert i Tenestetorget grunna nær førestaande pensjonering av polbsk sekretær. Ei av del tilsette i Tenestetorget har funger som vikar for Arkivl postmottak ved fråver og feriar Detle har gått ut over tilbodet i Tenestelorget då fem veker fenefråver utgjer opp mot 10 % av årets 52 veker. Etter at Arkiv blei styrka med 50 % stilling har denne vikarfunksjonen vorte sterkt redusert For å sikre høg overføringsgrad av kompetanse, er det særs viktig å starte prosessen med tilsette etterfølgjar for noverancle politisk sekretær tidleg Folitisk sekretær sit på mykje formell og uformell kompatanse som det er viktig for kommunen som organmasjon at blir overført til arvtakar. Snarleg rådmannsskifte, i fillegg til haustens kommune- og fylkesbngsval, der ein ikkje har garanti for at dagens ordførar får halde fram. aktualiserer denne problemstillingen Det er gjennomført kompetansekartleggjing som eit ledd å utvikle kornpetansehevingsplan. Regionatt arbeid Verksemda er delakhg fleire regionale nettverk Eit regionalt samarbeid er viktig for å oppretthaide fagleg tilhøyrigheit og utvikling

11 FaggrUppa Antal met Triogruppe 2 Faggruppe for servicetorgleiarar 4 Fagsarnlingør for servicetorg 1 kveldssamling 1 helgesamling Faggruppe for web28 " Det høge antal møte i faggruppe web skuldast arbeidet med nytt Intranett Alle workshops, og regulære webgruppe møte er også med i talet. prosjeklgruppemøte HMS- arbeid Verksemda har høgt nærver hele 99,2 % Det er ett tett men godt arbeidsmiljø i verksemda MAL OG RESULTATOPPNAING I HOVE HANDLINGSPLAN Mål for aret Arberde systematisk med å vidarefore og betre rultner for informasjonsflyt mellom fageeingane og Tenestetorget Kontatuerleg oppdatenng av kompetanse basert på e'ormaspon frå fageningane. Bygge opp nødvendig jundisk kompetanse, ettersom oppgåver. saker og klager som verl handsama særleg innan skjenkeområdel får slørre mlett av jundtske problemstillingar. Den drgitale kvardagen skapar forventningar om at lenester er elektrontsk tilgjengeleg Mengda publisert informasjan og eletronisk tilgjengelege tenester er aukande. Ressursbruk til vedlikehald av publisenngsverktøy. feneslebeskrivmgar. skjemaløysing. publisel informasjon og intern samhandling aukar stadig. - Stkre nok ressursar for å heve nivået på nellsida Ei satsing på webområdet og det digilale sjølvbeteningslenesterte vil gje gevinsl i form av mindre pågang på tenestetorg og fageiningane - Ny inlranettloysing Ansaltportal for alle Nsette i Hallingdalskornmunane. - Gjennomføre møte med fagemingene for å avklare forventingsavtalar. Vurdere kvalitelen på eksisterande tenester, inkludert tenestebeskrivingar - Vurdere kompelansebehov og elablere kompetanseuhriklingsplan. Betre forholda for fortrulege samialer Resultat og avvik: Informasjonsflyt mellorn fageiningane og Tenesettorget er ein kordnuerleg prosess. Dette årel har fokus vo-e samarbed og infonnasjonsoverforing mellom Teknisk etat og Tenesteforgel. Juridsk kompetanse Pir heva gjennom arbetel meg konkrele problemstillingal Samarbeid og d skusjon med sakshandsarnarar kommunar med filsvarande udordringar er nytlig og relevant Elektromske lenester, publisering og vedlikehald Forventrungane til at kommunen fitlayr elektroniske teneester aukar I desember 2010 varl del oppdatert ll ny versjon av publiseringsløysinga EPiServer. Versjon CMS 6 0 inneber at fleire funksjonaltletar verl styt av adrninistror, Adrramstratortilgang ligg hja nettredaktoren. resultatel er fletre oppgaver og meir artned for denne funksjonen Tiltang av sloff til nelsidene er aukande Nokre etalar har gode utiner for publise- ng og oppdatering Andre etalar har stort behov tor hje ep og påmeming Resultatet er auka arbeicsbyrde for nethedaktøren, ForvertningsarntaPr, har ikkje korre i gang Vil ta der rned vidare i penoden. Kompetansebehov og kompelanseplan Kartlegginga er gjennomført, Arbetdel med utarbeldea av plan wi bli vidareførl i samarbeid med personalavdefingen Pcrholda for fornwlege samtaler har vorle cartegare i lopet av aret Dette skuldast den prekære romptuaspne på kommunehuset. der det telegare moterommet: fortrutegrommet matte takast i bruk som ordinærl konton Arbeidet med ny Intranettloysing. Ansattportal for alle Hallingdalskommunane har leke lenger lid enn planlagt. Leveransen skal etler godkjennast ultimo april. Arbeidet med Tenestebeskrivingar har stagnel. Dette skuldast prioritering av andre arbeidsoppgaver Det krevst mykje oppnigjing av fageiningane for oppdalering av tenestebeskrivingar, og at nye lenstebeskrivingar skal takast i bruk. Når nettredaktøren må nedprioritere denne jobben, vil dette forplante seg utover i orgamsasjonen

12 ARSMELDING EIGEDOM 2010 SENTRALE MAL HANDLINGSPLAN 2010: 1. Gode servicetenester til verksemdene: Remhald er uttørt ue på verkserrdene og av god kvaøet. Mirirnum 1 årsverk av vaktmeisterteneslene er stilt direkte verksemdene sin disposisjon. Avvik/utfordringar: Behov og ynskje i velcsemeene er større enn ressursane cjev grunnlag for Det er trukt mykje ressursar pa utbetnng av avvik som resu tat av thsyn ote pa verkserndene Deme på cette er Ulsåk oppvekstsenter. Oppgaver tildelt gjennom hjelpemiddelsentralen syner ei urcvekkjande aule 2. Eigedom skal vera ei verksemd prega av tillit, ansvar og samhald. Det er gjennomført kompetansehevande kurs og vidare opplæring HMS. Det er ojennomført fleire samlingar for re rhaldarar Sjukefraveret pa 3.2 % Dette er om!ag 1/3 av talet for denne yrkesgruppa kommunesektoren Avdelinga opplever god dialog og samhandling med del verksemder.hilitsvalde og verneombod. Avvik/utfordringar: Det har vore ei stor omshiling at bovedreingjeringa skal skje kont:nuerleg gjennom heile aret Dette krev god planlegging. samhandling og dialog mellom avdelinga og del ul.ke verksemdene 3. God, effektiv og lønsam drift og vedlikehald av bygg og eigedom. Avdelinga er padrivar for samarbeid mellom Hallingdalskommunane, FOBE (Forum for Offentlege Bygg og Elendom) og BTV innkjøp.(innkjøpssamarbeid Buskerud, Telemark og Vestfold) Fleire andre komrnunar har vo/e i kontakt med eigedomsavdelinga Hemsedal ær å studere kommunen s! organiserirg av tenesta Meldingar attende syner a: Hemsedal gjer mykje rett sill arbeid og dette er til stor inspirasjon for hei e persoralstaben. Eigedomsavdelinga hadde fylgjande mål for vedhkehaldet i 2010: Malloppgave Opply-le Icav frå brannhisyn Nodlys,ledelys avv.k. Generelt oopukom Fokds PLO -a-nleg oppussing av krnmurale bygg. Utbetre Aeire LItsk(fting av gamle dører og vindauge (Prioritert tiltak utanfor handlingsplan) Resultat: Avvik: Gjenhomfort. Avdelinga har glennom'ørl ei Ingen pr gmf punkt nedarforo -ekke eppgaver med koslhad sarni pålegg Irchmsha len med samla ; Kostnad (2009 og 2010) Ale avvik utbetra på oppvekstsentera Orrif HBU og kommunehuse: vert tal i febrjar maisetlinc) Ingen jrnt walsethng Avdelirga..tforte e, rekke trivselsopogaver over ei 6 vekers periode varen :d maling av stugoimatsal og korridorer på Bygdaheimen Fleire kom-nunale bustader har fått mindre I eller ston'e DPPussingi Gjenno brt alle naudsyntelmvsmurnskrav for ryinnflyttrg Fleire lokale byggentreprenorar hacde perrnisjonar sist vinter Eigedomsavdelinga gjennornforle anbodskonkurranse pa 9 delprosjekt innanfor ei ramme på ,- Eigedom fekk gjennorrfort Ileire oppgåver enn forvenla Alle dørene er tilrettelagt for I adgangskontroll 2011 Folcis HBU (ubehardla panel rim) Bygn ngsmassen bynar verta eldre og nedslitt. Dessutan er det fleire sterre og kostnadflrevjande avvik som burde vore utbetra Framleis svært mange avvik på flefle bygg Aret har elles vore prega av fleire avvik der del siste lovpalagt avvika i november/desember lørte til overforbruk. Avvika har og fort til redusert handlingsrom for andre viktige oppgåver i avdelinga.. Branntilløp Tuv oppvekstsenter. 12

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding 2006 www.kvam.no - INNHALDSLISTE 1 Kvam herad i 2006...3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...3 Drift og prioriteringar...3

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2013 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering...3 Økonomi...5 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 11 Aksjar og obligasjonar... 12 Lånegjeld... 13 Fond... 15 Investeringar...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 15. desember 2014 Klepp kommune Innhald Innhald... 2 Målkart... 4 Makroøkonomiske føresetnader... 6 Folketal... 7 Bevilgningsoppsett drift...

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Årsmelding. Modalen kommune

Årsmelding. Modalen kommune Årsmelding 2014 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 21 IKT side 28 Kulturkontoret side 29 Modalen folkebibliotek side 31 Sosialtenesta side 32 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune.

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune. Budsjettdokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Innhald: Vurdering frå administrasjonssjefen 3 Innstilling frå budsjettutvalet 4 Økonomiske oversikter 12 Formannskapet - første gong 15 Formannskapet

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer