For tlewe og meir utfyllande kommentarar ti ulike tenesteområde syner radrnannen til meldingar fra dei uhke etatar I verksemder som er lagt tram.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For tlewe og meir utfyllande kommentarar ti ulike tenesteområde syner radrnannen til meldingar fra dei uhke etatar I verksemder som er lagt tram."

Transkript

1 Hemsedal kommune Årsmelding 2010

2 Arsmeldinga skal vere administrasjonen sin årlege rapport fil kommunestyret, innbyggjarar og andre interesserte om korles ressursare de: foikevalde har gjeve administrasjonen er nytta i året som gjekk. Det skal syne kva for tenesteproduks;on scm er gjennomført og gjerne kva utfordringar administrasjonen ser Hemsedal står ovanfor Ove-ordna materiale om økonorn, organisasjon og personate er samla i meldinga Meldinga vert saman med rekneskapet revidert av revisjonen i trad med forskrift or kommunal rekneskapsforing. Hemsedal kammune har klar:å opprethalde cei særs gode tenestetilboda til inrbyggjarane i 201C, anten det vert tala cm barnehage, g-unnskule skule'rfidstilbod, helse-, sosial- eller omsorgstilbod. kultur eter tenester innan teknisk sektor Likevel har kommunen store utfordringa som må løyas: innannor stramme økonorniske rammer Nokre trendar og resultal må trekkjast frarr 1 Kommunen sin økonomi syner ikije så positiv utviklirg som en kunne ynskt Hett sidan 2007 har skatteinngangen vore dårlegare enn både administrasjon folkevalde og sentrale styresrrakter hadde rekna med Sjølv om inngang framleis ligg pa 120% av landsgjennomsnittet syner tala for I 2010 at kommunen er plassed blant de 5-10% av kommunane med darlegasi utvkling skatteinngangen Sjølv om 55-60% av svikten ven kompensert gjennom inntektsutjamningsordninga vel kommunen sine tenester`redda gjennom overføringar av konsesjonsinntekter frå Hernsedal Energi KF. Tal og prognosar fra sentrale styresmakter kan lyde pa at kommunen vil få tildelt det særskilte smakommunetilskotet frå 2013 som utgjer om lag 5 mill kr. Dette er under føresetnad av at den negafive utviklinga i skatteinngangen held fram 2. Kommunen har eit jamt stigande folketal. I 2007 var folketalet 1953 innbyggjarar I 2010 er rale: auka til Det er høge fødselstal og langt høgare enn folketalet skulle tilseie Detle er posifivt, men gjev samstundes kommunen store utfordringar i forhold bl å kunne gje vår "nye borgarar tilbod om plass i barnehage Kommunen har i 2010 oppfylt kravet om full barnehagedekning. men slår ovanfor store nødvendige investeringar - og utviding av drift - som følgjer av dette. Orn nokre få år vert utfordringane behovet for å måtte auke kapasiteten i grunnskulen, 3 Fleire innbyggjarar gjev og større behov for andre investeringar, både i sosial og teknisk infrastruktur. Kommunen treng mellorn anna fleire bustadtomter. 4 Vi ser og ei stor utfordringar ved Hemsedal har fått el stor auke i arbeidsledigheda blant personar over 25 år det seinaste året. Den har vore over 4%. Veksten i innbyggjartalet fører og med seg sine sosial utfordringar. Det er registrert stor auke i lovpålagte utbetalingar av slønader dei seinaste 3-4 åra Veksten i reiselivsnæringa kan og synes å føre med seg enkelte "storbyproblem". Dette saman med auke i ledigheit vil bli e utfordring i åra som kjem. Helse og omsorgstenesta står føre store ornveltingar dei næraste å-a som ein konsekvens av samhandnngsreformen. Det vil vere nødvendig å nytte iangt mer ressursar til kompetanseheving, både for å halde på og kunne rekruttere kvalifised arbeidskraft, bade til helse- og omsorgsektoren spesielt, men samslundes til kommunesektoren generelt Eit særs godt arbeidsmiljø i kommunen gjennom fieire år har gjort at vi har hatt langt mer stabil arbedskraft enn kommunar vi elles kan samanliknast mea Hemsedal kommune opprettheld sitt lage sjukefråver og har framleis eit av dei lagaste fravera blant landets kommunar I 2010 vart sjukefraveret 4 5%. Del er en reduksjon frå 5.2% i Lagt Sjukefråver fører og til at det kan gjevast leire og kvalitativt betretenester til innbyggjarane Radmannen vil igjen syre til rneldingar om at fleire tilsette. både i leiar-, mellomlear- og Sakshandsamarstillmgar arbeider mykje overtid og som det ikkje er råd å finansiera. Dette er e: Utfordring som er pe:ke på gjenrom fieire ar og som det må finnast ei løysing på. Det har konsekvensar bade for helse miljø og sikkerheit og kan på sikt gje kommunen ed dårlegare omdøme. Det kan og føre fil vanskar med å behalde og eller rekruttere personar i vkaige kommunale funksjonar. Arbeidet med utvikling av felles interkommunale tenester held fram og er utvikla v dare i 2010 Hemsedal kommune merker i stadig aukande grad kva det inneber å vera ein liten kommune og samstundes vera generalistar For tlewe og meir utfyllande kommentarar ti ulike tenesteområde syner radrnannen til meldingar fra dei uhke etatar I verksemder som er lagt tram.

3 Kommunale føretak. Kommunen har 2 kommunale føretak: Hemsedal Energi KF og Hernsedal Elektro KF. Hemsedal Energi KF gjev frarnleis lokalt næringsliv gode ramrnevilkår og innbyggjarane billeg strauro I tillegg gjev sal av konsesjons- og andelskraft kommunen store meirinntekter som vert nytte både til næringsføremal og til å kunne opprenhalde eit godt tenestetilbod kommuneo Interkommunalt samarbeld. Hemsedal kommune har styrka sitt tenestetilbod gjennom interkomrnunalt samarbeid Regionrådet for HaIlingdal og elles i alle dei fora leiarar og andre tilsette deltek i. Kommunen er medlem / eigar i del interkommunale selskapa Hallingdal Renovasjon iks, Nedre Hallingdal PPT iks, Hallingdal Revisjonsselskap iks, Hallingdal Brann- og Redningsteneste iks, IKA Kongsberg iks og Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud iks. Radmannen syner til eegepunkt i årsmeldinga om interkommunalt IKT-samarberd Radrrannen vil takke bade folkevalde og alle hisette for godt samarbed og stor innsats i 2010 Etter vel 8 år i kommunen er eg meir enn stolt over a kunne vise 111at kommunen har ein stab medarbeidarar scm æverer tenester med hog enektmtet - og til høg kvahlet Hemsedal 24 april 2010 Gabnel Johannessen Radmann

4 Økonomisk resultat vurderingar og kommentarar: DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER: Driftsresultat: R 2007 R 2008 R 2009 B 2010 R 2010 Skatt nntekt og formue Eigedomsskast ' RammetlisKat øvnge dnftsinr tekter Sum driftsinntekter Lønns- cg sosiaie kostn Vare- og tenester tf ten Prod Varer oa tenester ti erst TenesteprcduKsjon ' C Ove-fennger til andre 7 33e Avskrrvrarger 7 93C Fordelte utg ftr ; (31) 194i (0) ;83) Sum driftsulgifter Brutto driftsresultat netto renter, utytte 767 )4 207) (6389) (5403) (5754) - netto avdrag utlan over dr regnskap avskrivning Netto driftsresultat Driffsresultalitabellen r rekna u! frå standard oppsen Deve er nokon grad misvisande i høve privat rekneskapsfonng. Mellom anna vil det vere ein de/inntekter som ikkie er til (n disposisjon (øyrernerke)og der mindreforbrult må avsettast til fond og omyenut ein del kostneder som skal dekkasf av fond. Interne finansferingstransaksjonar er ikkje ein del av labellert Netto driftsresultat: Resultatmå I: R 2007 R 2008 R 2009 B 2010 R 2010 Nettc driftsresultat i % av brutto driftsinntekter % 2,89 % 4.3% 'Fo % Netto driftsresi-itat er eit rne, på kommunen sin hardletdorn direkte og indirekte Eit positivt netto drifts-esultat syner i )wa for graa Onfta aleine werer a bidra overskot Men som nemnd over det Kan goct hence at det er komrne I Iskot som er øyremerka og der det som er unytta ma settast av ti ford. Talet fo- netto dnflsresf.lta: kan difo.; vere noko misvisande Korrrnuraldeparternentet har uttalt at kormunane bør ha eit hogare net:o driftsresultat enn 3% Årsoverskot + netto avsetningar + overfering til investeringsrekneskapen: (heile Kr.) Resultatmål: R2007 R 2008 R 2009 R 2010 Surr atscverskot + nto avsetn - overf t I nv Talet er ikkje eit ncrmtai og ble kkre nyna så one men det q,r eer unkkast-up på ko mylge kommumen chenerå spare av dretsmegane emen form av avsehvngar n1fond eber bkvrobekalopmg. overfonng P1hnansienno mves1enngar eller som ei, mindreforbruk De! er ikkre ateel slik at ein ser det som eit mal å spare pengar men samstundes erder mango som megier a! dci nu vere ein "buffer- ( drera b1å fange opp uven1a hendingar. Hemseda: kommune er det vidare eqadmeeseabyt ynskje å kunne styrke hkv1ditersbeha!dninga Ce! som!il er bragare eintekter enn regmer (ogsa høve il budsfen - medreforbmk) ulan bmrång ay mndreforbruket h! nye altak

5 Talet for "spating- kan også komrne frft øyremerka rnidlar som etter regelverket skal settast av til fond. I slike fiffeller er falet misvisande Driftsinntektene: Som tabellen syner har del vore ein auke i inntektene frå 2009 ti 2010 med 2,7% (4.0 mill kr) Driftsutgiftene: Generelt Drillsutgiftene syner ei auke på 8,2 % fra 2009 til I kroner ulgjer dette 12,5 mtll kr. Sett opo mot auken i mntektene (4,0) mill kr same kdsrom gir dette ein viss forvernng av situasjonen Etter relabvt moderat auke i lonsutgiftene i 2004 har lønsutgiftene auka mykje i både 2005! 2006,2007,2008,2009 og 2010 Lønsoppgjeret vart lanat dyrare enn forventa For Hemsedal kommune vart auken 6% Lønskostnader i høve til sum driftsinntekter: % av sum driftsinntekter Resultatmål: R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 Løn og sosiale kostnader/dnftsinntekte- A) 65.2 % 661 % 63.5 % 69,2 % Tabellen og ta'a syner i kva for grad driftsinntektene er knyta opo mol reine lonskostnader Lønskostnadene er som oftast ein fast post som er vanskeleg å gjere noka med pa kor sikt oa som oftast har direkte med kommunal tenesteproduksjon å gje(e Ein reduksjon av lønskostnader vi normake medføre at stillingar ikkje blir besett oa at oppgaver ikkje blir utfort ettersom kommunal tenesteproduksjon i stor grad handlar om bruk av menneskelege ressursar. Auke i løn i 2010 har vore pa 5.7 %. Andel lon 69 2% er vesent!eg hogre enn tidle are år. Skatt på inntekt oq formue i høve til sum driftsinntekter: % av sum driftsmntekter ) Resultatmål: R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 Skatt på inntekt og formuetdriftsinntekter (i %) 41.5 % 40,68 % 37.1 % 36.5 % Dette syner tydeleg at Hemsedal kommune har hatt ein markant svikt i del skatte:nntekter dei se.nas'e 4 ara. til tross for auke i folketal Svikten over desse åra utgjer vel 12% Kommunen er bant dei kommunar i landet som har hatt darlegast utvikling i skatteinngargen fra Ukevel vert reduserte skatteinmekter i stor grad kompensert ved auke i rammetilskot. Med noverande volning med skatteutjamning vert 59% av kvar tapt skattekrcne kompensert gjen nom auke rammeblskotet Resterande auke i 'ammetilskot skuldast primært endringar i demografiske forhold: generell auke i folketal og spesielt store fødslestal Rammetilskot i hove til sum driftsiontekter: av sum driftsinntekter Resultatmål: R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 RammetilskoUdnfts nntekter %) 12 7 % 11.6 % 15,4 % 16.0 % INVESTERINGSREKNESKAPEN: lnvestenngsrekneskapen syner al det er nytta vel 17.2 mk, kr til invester ngar i 20-'0. I tillegg kjem interne finansieringstransaksjonar som jtlan avsetning av lomtesalsinntekter og aksjar t l fond (totalt ca 10.2 kr. mill. kr.). Dette siste er meir å rekne scm ein vurderingsendring frå trdlegare år der det blir foreslege å sette av salsinntekter frå tomter og eigedornar til fond som deretter er nytta til a fmansfere investenngar. I 2010 er detle gjort for sal av tomtar som ikkje har direkte samanheng med sjelye investeringa. I framtida bør dette gjerast for alle salsinntektene Samla inntekter er 2, 5 mill.kr

6 Del største postane i mvesteringsrekneskapen er kjøp industriornrade Svøo, utbygging amulanselokaler, utbetring uteareal HBU, nye leikeapparater i bamehagane hovudleidning VA Holde Bru, VA og veg Mølla-Bruhaug, sanering VA nett Ulsåk, Kyrkjebøvegen. Investenngane ag interne finans ennystransaksjonar (om lag 24,9 mill kr for 2010) er finansiert slik Finansieringskjelde: Beløp 2010 (mill. kr.)' Bruk av lan Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overløringer fra driftsrekneskapet Bruk av ubundne kapitalfond Bruk av bundne kapdalfond Udekka i investenrcisrekneskapet TOTALT BALANSEN NOKRE VIKTIGE SAMANHENGER: Fondskapital: (r kroner ) Type fond Bundne driftsfond Bundne investenngsfond Ubundne investenngsfond Disposisjonsfond SUM: R 2007 R 2008 I R 2009 R Bundne driftsfond er øyremerka midlar som berre kan nyttast til dat og dei føremål dei er meint å dekke ved overføring til kommunen. Bundne nvesteringsfond er øyremerka til spesielle investeringsføremål. Kommunestyrel kan ikkje omprioritere desse mdllane Ubundne investeringsfond kan berre nytlast til investeringar og ikkie til driftstiltak Kommunen kan sjølv disponere midlane. Disposisjonsfond kan nyttast både til driftstiltak og til investe-ingstiltak. Kommunestyret bestemmer kva midlane skal nyttast Fondskapdalen slik den er sett opp tabefien synerpks, kva som reelt er til disposispn al nye filtak. Dei aller fieste fond er allereie nytta til spesielle tiltak eller spesiele investenngar. Det er e,t mål a få klarare oversyn over kva som reelt er til fri disposisjon til nye tiltak. Havudproblernet er likevel at det er altfor lite fondsmidlar. Handlefndomen er for liten til å finansiere naudsynlege tiltak som dukkar opp under vegs. Dersom alle prosjekt som er på gong 1kommunen og som er finansiert heilt eller delvis av fondsrmdlar vart fullført i løpet av aret, ville ein ikkje ha rridlar l å dekke laupande drftsulgrfter ettersom fondsmidlane innaår i ornløpsmdlar. Dette kan ein og sjå av tabellen over arbeidskaprtal Arbeidskapital: (, 1.C100-kronerog i % av sum drifismntekter.) Resultatrnål: R 2007 R 2008 R2009 R 2010I Arbeidskapital i kroner Arbedskapital/surn driftsinntekter (i %) 24.3 % 25 4 % 25,2 % 17,9 % Arbeidskapitalen er forskjellen mellom omløpsmrdlar og kortsadig gield og seier oss noko 0,1/ i kva for grad kommunen er r stand alå ieæ opp for seg. Med negativ arbeidskapitel vil kommunen ikkje kunne greie seg utan å måtte bruke av kassakreditt efier be om betalingsutsetting. 6

7 Ei arbe dskapital i % av drittsinntekter oå merr enn 20% må vere rnalsettinga Men merk I keve al fondskapitalen ongar I omlepsmidlane og dermed medverker til at arteldskapitalen er såpass god som den er. Likviditetsgrad 1: kroner og som forholdstat) Resultatmål: Omlødsmidler Kortsiklig gjeld Likvidltetsgrad 1: R 2007 R R , ,50 2,241 Likviditetsgrad 1 er ell nøkkeltal som serer noko om i kva for grad kommunen evner å betale dei kortsiktige forpliktingane I kva for grad ein evner å gjere opp for seg. I det private er dette ofte nylta som måltal og ein seier at dette talet bør vere høgare enn 2. Likviditetsgrad 2: (i kroner og som forholdstal:) Resultatmål: : R 2007 R 2008 R2009 R 2010 Mest likvide omløpsmidler Kortsiktig gjeki Likviditetsgrad 2: 1,21 1,82 1,82 1,36 Likviditetsgrad 2 er eil nøkke tal som serer rcko om i kva for grad kommuna evier å betale dei kortsiktige forpfiktngane her oq ro. I omlepsrniddel inrcar stort sett Perre oarkinnskot I cet plvate dette ofte nytta son rraltal og ein seler at dette talet bor vere hogare enn 1 Det hender at unytta del av <assekreditt nnga- som orniepsmiddel. men det er ikkje t Ifelle her. Det må likevel merkast at likviditetsgraden har em klar negativ tendens frå 2009 til Likviditetsreserve: (i kroner) Resultatmål: Likvid[tetsreserve R2007 I R2008R2009R2010 : Likviditelsreserven skal helst vere positry Arsaken til den negative likvblitetsreserven er fleirsidig. I 1992 var det gjort ei rekneskapsmessig justering som følgje av endring av eit rekneskapsprnsipp der staten gav melding om at bkviditetsreserven skulle justerast slik og slik. For Hemsedal kommune sitt vedkomande var dette om lag 2,5 mill kr. Dei seinaste åra er det lånf av likviditetsreseryen i påvente av finansiering av prosjekt, t d sal av eigedom. Det har nemleg vore ein del tilfeile der kommunen har finansied løyvingane til investeringar med sal av eigedcmar eller sal av tomter. I fleire filfeller er investenngsbudsjettet og investenngsprosjekta gjennomført i samsvar med budsjett, medan ergedomar eller tomtar ikkie bl r seld i samsvar med budsjettet Efter racmannen 51 rceining ber sal av ergedcmar settast av tr' fond for deretter nyftast som finans(ering og kkje bli ein del av den tnansiennga av arefis investeringsbuds;eft Ved å budsjeltere med sal av eigedomar som del av f:nars eringa og ikkle gjennorifere sa et. vil ern mangle finansiering ved arssluft og ern ma yelje a firansere me brnbe s ved a lane- av rikv:ditetsreserven. Dette rna i sa fall vere a opotatte sorr ert kolsiktig lan som -na felgjast opo av ein sak om IteggsIoyv ng ele omprorteirg elier ved at allerele loykde midlar erosjektet på -commarde ars pudsjett blir nra Det er me ninga at cversyr over investenrgar skal gje-e oversynet og kortrollen lettare i framtida. Det vart oppdaga ein differanse Ekap talkonto ca 268 Denre differanse er fert mot I bodifetsresen.b. Likviddetsreserven skulle bort innan 2010 i rekneskapet. Difor er denne no

8 Gjeld i kroner (eks. pensjonsforplikting): kroner Resultatmål: Lånegjeld 1heile 1 COO R 2007 R 2008 R 2009R Gjeld i % av brutto driftsinntekter (eks. pensjonsforplikting): % av brutto drifisinntektef:) Resultatmål: R R 2008 R 2009 R 2010 Lånegjeld av brutto driftsinntek:er 58,5 % 67,5 %, 63,6 % 63 3 c/r. Gjeld i kroner pr. innbyggar (eks. pensjonsforplikting): Resultatmål: R 2007 R 2008 R 2000 R 2010 Lånegjeld pr innbyggar ! Kommentarar Radmannen har oversynet berre teke omsyn fil langsiktig gjeld ti: laneirstitusjonaf. Det er ikkje uvanleg å ta med også oensjonsforplikting i oversy9et cver langsidg gjeld. Det seier seg sjølv at høg fånegjeld er ei belastning og ein nsiko for korrmuneokonomien Slik skuasjonen har vore dei siste lo ara lar kapdalkostnadenelikevel vore til å leve med. Men e n lever farleo dersom ein ikkje greier å skape ein 'buffer" mot endhngane. Ein stor del av laneajeida eristor grad sjolvfinanserande, då det gjeld investenngar knyta opp mo; VA. Difor vert ein stor del av avdrag og fenter finansied ved dette og korr munen er ikkje sa sårbar scm andre kommunaf som haf gjeld knyta til ikkje sjo'vfinansierandeinvester ngar. til dømes ulike kommurale bygg. Fordringar: Resultatmål: R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 Kortsikfige fordr ngaf Av kortsikfige fordringar er kommuna e avgifter det vikfigaste. I seg sjo v skulle fordringane som gjeld kommunale avoifter vere minimale ved arsslutt. Dette har i hovudsak samanhena med at det har vore stor usemje om grunnlaget, der svært mange ikcie har betalt inn krav fra kommunen Diverre har heller ikkje klage'nandsaminga vorte onor tert. Kommuner sit da att rned mange utestaarde krav der vi ikkje kan sette i verk gode innfordringstiltak. Men utviklinga sidan 2007 har likevel vore positiv. Fordringsmassen dei siste åra er redusert vesentleg grunna god innkrevjing. 8

9 LØN 2010 LØN 2010 PR ETAT Sentraladm Skole Helse og sosial Pleie og omsorg Teknisk TOTALT budsj pensj preme korr avvik Regnskap Per.b(end) Avvik(per.) Ref sjukep reelt avvik ' i I ' : *' ' F * Avv!ket heng saman med at pensjonsutgiftene verl ført som eigen post under rådmannen sitt ansvar. Pensjonsutgiftene er budsjettert med 2.95 mil kr, men e brilt om lag kr hmgare enn fontenta grunna dyrare lønsoppgjer. Andre meirutgifter skuldast I sin heilskap løn gjeldande Norges Friluftshogskole og som ikkje er budsjettert. **Avviket i skule skuldast auke i inntak i barnehagane og de-av auke i oemanning hasten 2010 for a oppfpe krav ti 100% barnehagedekning. Heile auker er dekt inr cjennorn øyremerka blskot. Det vert synt til me[ding om dette gjeve I tertiarapport 2.tetal Elles er det marginale avvik i lønsulgifter for oppvekstetaten. *** Avvik helse-, sosial og omsorg er kommentert nærare bade tertialrapporl 2 tertial 2010 samt i arsmelding for 2010 for nemnde tenesteområde LØN TOTALT Regnskap Per.b(endj Avvik(per.) Ref sjukep reelt avvik Radmann Persona' Tenestetorg, m m økonormstet Kultut cg ougveksteef Rektor Pernsectal barne- og ungdorrsskole Rektor Tuv sko'e Styrer Lat barnehage Rek-or,Isak skule Styrer Ulsak barrettage Reklor kultur og musikkskole tedet Helse teier sosial Lelar PLO teder Bygdehermen eder htemmebaserte benesler Teknisk stel Lelar e gedont Lecer lekruss drift Leier landbruk nærmg og mfite ' ' me DOO ' ; C DOO ' G, TOTALT ,

10 TENESTETORGET Organisering og funksjon Verksemda ornfattar ansvarsornråde: Tenestetorget med tenesteamråda Informasjonsteneste Skjenke- og serveringsløyve! -kontrof Tenestetorget har ansvar for ert vidt spekter av tenester retta mot publikum Tenestetorget jtfører oppgåver på vegne av andre kommunale etatar og fagområde. Bemanning Sarnla bemanning for verksemda er 3,50 årsverk Tenesteområdet 1205 Tenestetorget har 2,7 årsverk knytt til operabvt arbed i Tenestetorget og 0,5 årsverk til leiaroppgåver og webarbed Tenesteornrådet 2424 har 20% stilling knytt til sals- skjenke og serveringsløyve. sakshandsammg og oppfølgjing. Medarbeider som ressurs Kornpetansen i verksemda består av generallstar med ern god del kunnskap innan mange ornråde. Samarbed med faglandet er viktg for å overføre kompetanse bl dei blsette i Tenstetorget God kompetanseflyt er viktig for å oppretthalde Tenestetorgel sm furkstor som primærkontakt for kundane. Siste del av 2010 har 2 av dei tilsette i Teneszetorget lungert som vikar for valansvareg og denne sin støttefunksjon De deltek på regionale møte og kurs r bllegg dl å ha det overordna ansvaret og oppfylgjinga av valarbedet. Funksjonen som vaansvarleg heyrer nat.meg ht hja poldsk sekretær Ansvaret er midlerlidig plassert i Tenestetorget grunna nær førestaande pensjonering av polbsk sekretær. Ei av del tilsette i Tenestetorget har funger som vikar for Arkivl postmottak ved fråver og feriar Detle har gått ut over tilbodet i Tenestelorget då fem veker fenefråver utgjer opp mot 10 % av årets 52 veker. Etter at Arkiv blei styrka med 50 % stilling har denne vikarfunksjonen vorte sterkt redusert For å sikre høg overføringsgrad av kompetanse, er det særs viktig å starte prosessen med tilsette etterfølgjar for noverancle politisk sekretær tidleg Folitisk sekretær sit på mykje formell og uformell kompatanse som det er viktig for kommunen som organmasjon at blir overført til arvtakar. Snarleg rådmannsskifte, i fillegg til haustens kommune- og fylkesbngsval, der ein ikkje har garanti for at dagens ordførar får halde fram. aktualiserer denne problemstillingen Det er gjennomført kompetansekartleggjing som eit ledd å utvikle kornpetansehevingsplan. Regionatt arbeid Verksemda er delakhg fleire regionale nettverk Eit regionalt samarbeid er viktig for å oppretthaide fagleg tilhøyrigheit og utvikling

11 FaggrUppa Antal met Triogruppe 2 Faggruppe for servicetorgleiarar 4 Fagsarnlingør for servicetorg 1 kveldssamling 1 helgesamling Faggruppe for web28 " Det høge antal møte i faggruppe web skuldast arbeidet med nytt Intranett Alle workshops, og regulære webgruppe møte er også med i talet. prosjeklgruppemøte HMS- arbeid Verksemda har høgt nærver hele 99,2 % Det er ett tett men godt arbeidsmiljø i verksemda MAL OG RESULTATOPPNAING I HOVE HANDLINGSPLAN Mål for aret Arberde systematisk med å vidarefore og betre rultner for informasjonsflyt mellom fageeingane og Tenestetorget Kontatuerleg oppdatenng av kompetanse basert på e'ormaspon frå fageningane. Bygge opp nødvendig jundisk kompetanse, ettersom oppgåver. saker og klager som verl handsama særleg innan skjenkeområdel får slørre mlett av jundtske problemstillingar. Den drgitale kvardagen skapar forventningar om at lenester er elektrontsk tilgjengeleg Mengda publisert informasjan og eletronisk tilgjengelege tenester er aukande. Ressursbruk til vedlikehald av publisenngsverktøy. feneslebeskrivmgar. skjemaløysing. publisel informasjon og intern samhandling aukar stadig. - Stkre nok ressursar for å heve nivået på nellsida Ei satsing på webområdet og det digilale sjølvbeteningslenesterte vil gje gevinsl i form av mindre pågang på tenestetorg og fageiningane - Ny inlranettloysing Ansaltportal for alle Nsette i Hallingdalskornmunane. - Gjennomføre møte med fagemingene for å avklare forventingsavtalar. Vurdere kvalitelen på eksisterande tenester, inkludert tenestebeskrivingar - Vurdere kompelansebehov og elablere kompetanseuhriklingsplan. Betre forholda for fortrulege samialer Resultat og avvik: Informasjonsflyt mellorn fageiningane og Tenesettorget er ein kordnuerleg prosess. Dette årel har fokus vo-e samarbed og infonnasjonsoverforing mellom Teknisk etat og Tenesteforgel. Juridsk kompetanse Pir heva gjennom arbetel meg konkrele problemstillingal Samarbeid og d skusjon med sakshandsarnarar kommunar med filsvarande udordringar er nytlig og relevant Elektromske lenester, publisering og vedlikehald Forventrungane til at kommunen fitlayr elektroniske teneester aukar I desember 2010 varl del oppdatert ll ny versjon av publiseringsløysinga EPiServer. Versjon CMS 6 0 inneber at fleire funksjonaltletar verl styt av adrninistror, Adrramstratortilgang ligg hja nettredaktoren. resultatel er fletre oppgaver og meir artned for denne funksjonen Tiltang av sloff til nelsidene er aukande Nokre etalar har gode utiner for publise- ng og oppdatering Andre etalar har stort behov tor hje ep og påmeming Resultatet er auka arbeicsbyrde for nethedaktøren, ForvertningsarntaPr, har ikkje korre i gang Vil ta der rned vidare i penoden. Kompetansebehov og kompelanseplan Kartlegginga er gjennomført, Arbetdel med utarbeldea av plan wi bli vidareførl i samarbeid med personalavdefingen Pcrholda for fornwlege samtaler har vorle cartegare i lopet av aret Dette skuldast den prekære romptuaspne på kommunehuset. der det telegare moterommet: fortrutegrommet matte takast i bruk som ordinærl konton Arbeidet med ny Intranettloysing. Ansattportal for alle Hallingdalskommunane har leke lenger lid enn planlagt. Leveransen skal etler godkjennast ultimo april. Arbeidet med Tenestebeskrivingar har stagnel. Dette skuldast prioritering av andre arbeidsoppgaver Det krevst mykje oppnigjing av fageiningane for oppdalering av tenestebeskrivingar, og at nye lenstebeskrivingar skal takast i bruk. Når nettredaktøren må nedprioritere denne jobben, vil dette forplante seg utover i orgamsasjonen

12 ARSMELDING EIGEDOM 2010 SENTRALE MAL HANDLINGSPLAN 2010: 1. Gode servicetenester til verksemdene: Remhald er uttørt ue på verkserrdene og av god kvaøet. Mirirnum 1 årsverk av vaktmeisterteneslene er stilt direkte verksemdene sin disposisjon. Avvik/utfordringar: Behov og ynskje i velcsemeene er større enn ressursane cjev grunnlag for Det er trukt mykje ressursar pa utbetnng av avvik som resu tat av thsyn ote pa verkserndene Deme på cette er Ulsåk oppvekstsenter. Oppgaver tildelt gjennom hjelpemiddelsentralen syner ei urcvekkjande aule 2. Eigedom skal vera ei verksemd prega av tillit, ansvar og samhald. Det er gjennomført kompetansehevande kurs og vidare opplæring HMS. Det er ojennomført fleire samlingar for re rhaldarar Sjukefraveret pa 3.2 % Dette er om!ag 1/3 av talet for denne yrkesgruppa kommunesektoren Avdelinga opplever god dialog og samhandling med del verksemder.hilitsvalde og verneombod. Avvik/utfordringar: Det har vore ei stor omshiling at bovedreingjeringa skal skje kont:nuerleg gjennom heile aret Dette krev god planlegging. samhandling og dialog mellom avdelinga og del ul.ke verksemdene 3. God, effektiv og lønsam drift og vedlikehald av bygg og eigedom. Avdelinga er padrivar for samarbeid mellom Hallingdalskommunane, FOBE (Forum for Offentlege Bygg og Elendom) og BTV innkjøp.(innkjøpssamarbeid Buskerud, Telemark og Vestfold) Fleire andre komrnunar har vo/e i kontakt med eigedomsavdelinga Hemsedal ær å studere kommunen s! organiserirg av tenesta Meldingar attende syner a: Hemsedal gjer mykje rett sill arbeid og dette er til stor inspirasjon for hei e persoralstaben. Eigedomsavdelinga hadde fylgjande mål for vedhkehaldet i 2010: Malloppgave Opply-le Icav frå brannhisyn Nodlys,ledelys avv.k. Generelt oopukom Fokds PLO -a-nleg oppussing av krnmurale bygg. Utbetre Aeire LItsk(fting av gamle dører og vindauge (Prioritert tiltak utanfor handlingsplan) Resultat: Avvik: Gjenhomfort. Avdelinga har glennom'ørl ei Ingen pr gmf punkt nedarforo -ekke eppgaver med koslhad sarni pålegg Irchmsha len med samla ; Kostnad (2009 og 2010) Ale avvik utbetra på oppvekstsentera Orrif HBU og kommunehuse: vert tal i febrjar maisetlinc) Ingen jrnt walsethng Avdelirga..tforte e, rekke trivselsopogaver over ei 6 vekers periode varen :d maling av stugoimatsal og korridorer på Bygdaheimen Fleire kom-nunale bustader har fått mindre I eller ston'e DPPussingi Gjenno brt alle naudsyntelmvsmurnskrav for ryinnflyttrg Fleire lokale byggentreprenorar hacde perrnisjonar sist vinter Eigedomsavdelinga gjennornforle anbodskonkurranse pa 9 delprosjekt innanfor ei ramme på ,- Eigedom fekk gjennorrfort Ileire oppgåver enn forvenla Alle dørene er tilrettelagt for I adgangskontroll 2011 Folcis HBU (ubehardla panel rim) Bygn ngsmassen bynar verta eldre og nedslitt. Dessutan er det fleire sterre og kostnadflrevjande avvik som burde vore utbetra Framleis svært mange avvik på flefle bygg Aret har elles vore prega av fleire avvik der del siste lovpalagt avvika i november/desember lørte til overforbruk. Avvika har og fort til redusert handlingsrom for andre viktige oppgåver i avdelinga.. Branntilløp Tuv oppvekstsenter. 12

13 Konsekvens av senicrpchliske ditak Herverk / lekkasje på Offentleg tdalett For hten ramme / etterbetaling til Halhngdal brann og redningsteneste Ventt'asonikompresserer HOU. Ikkje budsjefterte reinhaldsstitingar. ti domes reinhald i undervisringslokale kyrkjestugo. Fleire palagde utbetnrgar etter el-t.lsyn Utfordringar: Stadig fleire thsynsorgan med derav pafølgjande krav til u:betring fører til at stor del av vedlikehaldsramme gar med fil slike oppgave-. Avdelinga har fått 1 mhdon til investeringst Itak i handlingsp an og ynskjer å bruke midlane primært til sikkerheitsmessige thtak Avdelinga treng og midlar til tiltak som gjev HMS/miljømessig gevinst hjå ti sette og brukarar, til dømes gjee dette fleire ventilasjonsanlega Her har del meldt fleire avvik i 2010 der det og vert vist til hesemessige utfordringarl konsekvensar Avdefnga har eit sterkt ynskje om å kunne gjennomføre investeringaf med driftsrressige gevinsled fil dømes bruk av energ: I 2010 og 2011 vert fleire bygg miljøsert tised og samstundes nye krav om filtak Bygningsmassen vert eldre og behovet for liltak aukar. Det er I:te mdar t I Jamieg vedl kehald. Midlane vel retimessig nok oke priodlert fl krav/palegg/serviceoppgaver og thtak av sikkerheit ogieher miljømessig karakter Avdelinga ynsker difor styrk:ng av faglært hancverkar og som kan utføre vedhkehald pa kommunal bygg. Here tiltaklprosjekt kunne utforast med effeklivt med bruk av eice personel.

14 IKT - HALLINGDAL IKT samarbeidet r Hallingdal har halde fram sidan Det omfattar no så å seie all bruk av IKT kommunana Samarbeidel rnellom kommunane er orgarisert gjennom avtaler som styrer ressursbruk, ansvar og tilhørigheit Organisering er redusert frå tre til to einingar i 2010 IKT Brukerstøtte og Drift 1 Utvikling. Styringsgruppa for IKT Hallingdal har heilt sidan starlen i 2001 vore rådrnennene i kommunane. Regionale prosjekt underlagt IKT - HallIngdal Reqionale prosiekter Kvalitetssystem Aktiviteter i 2010 har omfattet valg av Ieverandør Mstaliasjon og oppstart. forprosjekl. opplæring av admirustratorer og redaktører, samt oppstart av arbeidsgnipper i de enkelte kommunene. Arbeidet men innsamling og innlegging av prosedyrer vil pågå gjennom hele Sikker sone Ut fra behov for fornyelse av serverpark i s kker sone og ønske om tettere integrasjon med øvrg infrastruktur er det laget en plan for installasjon av nyt utstyr i serverrommet i Go!. Innkjøp og installasjon ble gjennomført høsten og planlagt oppstart er 1 mars 2011 Telefoni Det er gjennomført oppgradering av telefonsentralene og en del nettverksutstyr i forbindelse med telefoni er fornyet Intranett Leverandør ble valgt i mai 20111Forprosjekt er s!uttført og systemet er under ferdigstilling. Planlagt oppstart var november 2010, men er utsatt 111mars Skole, barnehage Prosjektgruppa for administrativ programvare har arbeidet med integrasjon av variabel lønn mot Visma, lærer-web, opplæring, mm Gruppa er representert i en prosjektgruppe hos leverandøren av administrafive system i forbindelse med utviklingen av ny versjon. Prosjektgruppa for skole/barnehage er i gang med utprøving av sentraliserte systemer for lærere og elever. Det er planlagt et pilotprosjekt i Hemsedal januar mars 2011 Gruppa har også arbeidet med FEIDE-godkjenning for alle kommunerfskoler. Planlagt ferdigstilling er februar Kart, kommunalteknikk Komtek WFS og Komtek Office fra Norkal er tatt i bruk Gol kommure har anskaffet og tatt i bruk modul for eiendomsskatt Del er etablert samarbeid mellom fagansvarlig og Hailingda! Renovasjon for å bistå med anbudsrunde for siamtømming 1. oktober for å sikre at integrasjon mot Komtek blir ivaretatt. Kartservere er oppgradel og flyttet til serverrorn på Gol. Helsenett Det er starter planlegging av felles kommunetilknytning til Helsenett for ny sikker sone på Gol. Økonomi, lønn, fakturering Det er innkjøpt og satt i drift systemer for rnottak av elektroniske fakturaer via meldingssentral og utsending av elektroniske fakturaer fra økonomisystemet Oppgradenng lii Vsma Enterprise er bestill og det er gjennomført forprosjekt. Planlagt oppstart ef april Sak/arkiv Styringsgruppe IKT nedsatte en prosjeklgruppe med opporag a gjennomføre anbudsrunde for nytt sakiarkivsystem Det ble laget kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag og anbudsinnbydelsen ble lagt ut på Doffin Planlagt oppslart er november

15 Regionale faqqrupper IKT-samarbeidet blir videreutviklet gjennom totalt 13 regronale faggrupper Faggruppene har ansvar for at IKT-systemene blir utnyttet på best mulig måte, bådeiden enkelte kommune og ved samarbeid og samordning mellom kommunene Faggruppene rapporterer til Styrinasgruppe IKT gjennom IKTkoordinator. Lisenser Det er gjennomført opprydding og sanering i lisensavtalene for Oracle (database) Usersaytalen med Hjelp24 (trygghetsalarmer) er forlenget med det forste av to opsjonsar Rammeavtaler Det ble gjennomført anbudsrunde for ny rammeavtale for IKT-utstyr for kommunene. Avtale er inngått med fire leverandøren IKT drift Prosessen med organisering av kommunenes lkt-avdelinge i en vrrtuell organisasjon - IKT Hallingdal - er videreført i IKT Hallingdal har ansvar for felles IKT brukerstøtte, dnft og utbygging i alle kommunene IKT Brukerstøtte Avaelingen IKT Brukerstøtte er organisert som 1. linje og 2 linje 1 Unje er bemannet med lo personer og har ansvar for registrering og oppfølging av innmeldte saker Det ble behandlet ca saker i 2010, oa % av disse ble løst av 1 linje De resterende sakene ble overført sakebehandlere i 2 linje i brukerstøtteavdelingen og avdelingen for DrifUutvikling I gjennomsnitt har restanselisten vært saker i løpet av aret Statistikk fra IKT Brukerstøtte bkr brukt for å gjøre mål-ettede tiltak for a bedre driftssikkerhet i IKTsystemene og kompetanse hos brukerne. Drift/utvikling Avdelingene Drrft og Prosjekt ble slaft sammen til Driftlutyikhng i Drift Arbeidet med kvaketssikring og modemisering av løpende og preventiyt vedlikehold av servere og IKT-systemer er videre4ørt i 2010 Delte medvirker til stadig hedre stabilitel og mindre feil og driftsstans i kommunene Det er gjennomført en omfattende fornyelse av serverpark og lagringssyslemer i 2010 Dette er gjort delyis ul fra behov for mer kapasitet og delvis fordi en del av serverparken matte byttes ut pga alder Fornyelsen omfatter bl a. ny terminalserverløsning, vidualisering og ny lesning for sikker sone, inki. barnevern Lagringssystem og kartservere er flyttet ti' Gol fra Nes og det er klargjort for oppgradenng av økonornisystemet Serverromme! på Gol er oppgraderl med mer kjøling. og sentralt og lokale rettverk er oppgradert Nye IKT-systerner i kommunene fører stadig til at omfanget av IKT drift øker. Det også i 2010 tatt bruk nye driftsverktøy for à kunne utføre driftsoppgavere mest mulig effektivt. Prosjekt Prosjektavdelinaen har gjennomfort ca. 50 prosekter kommunene i Dette omfatter anskaffelser og installasjoner av nettyerksutstyr og arbeidsstasjoner, 'nstallasjoner og samordning av programvare. kabling av bygg, mm. Eksempler på gjennomførte prosjekter omfatter telefonsentralr kabling og nettverk Helsenett for legekontorer. installasjon av servere og IKT-systemer. mm. Prosjektene blir rapportert til styr:ngsgruppa gjenrom virksomhetsolan og manedlige statusrapporter. Antall nye prosjekter er økende. Det vï ikke være nok kapas let til å gjennomføre afe prosækter som blir meldt inn fra kommunene framover uten â øke bemanningen i prosjektavdefrigen. Ikke giennomførte tiltak i

16 Enkelte planlagte prosjekter er under arbeid, men er Jkke sluttfort i Delle skyldes delvis manglende kapasdet og delvis behov for a ttpasse installasjoner og oppstart ttandre prosjekter. Større prosjekter som fortsatt er under arbeid er nytt kjernenett. ny sikker sene, kommunal tilknytning til Helsenett cg fytting av kar. til Hallingdal sletvebord Disse ptsjektene er plartlagt avslutlet i løpet av våren 2011 Problemer med økonomirapporterinq Avvikel aaldt ustabritet i webmodulen for økonomdapporenrg. Saken ble ved endring av leverandørens mtmer for installasjoner og ved endrinc av drittrutne.. Utskrift fra Sikker sone Avviket gjaldt mulionet for å serde utsknfter til sknvere utenfor sikker sone Det er iverksatt tilak for å begrense tilgang til andre skrivere. og det er inntørt et nytt stringssystern for utskrift Feil i det rectionale nettet Avviket bld lukket våren 2011 ved anskaffelse av nytt kjernenett Tap av innkommende e-post Avviket skyldtes feilen ved det regionale nettet og blir lukket ved anskaffelse av nytt kjernenett Problemer med sak/arkivsystemet Avvikel bkr lukket i 2011 ved anskaffelse av nytt saktarkivsystern. 16

17 ARSMELDING NAV 2010 Ved NAV-kontoret blir det forvalta bade kommunale og stallege tenester og kontoret har bade kommunalt og statleg tilsette. NAV er ikkje organisert under nokon etat ; kommunen. Lerar ved kontoret har partnerskapet ved radrnann i kommunen og direktøren far NAV Buskerud som sine overordna. Dei kommunale tenestene som forvaltast av NAV kontoret i Hemsedal er økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprograrnrnet, gjeldsrådgivning. flyktningearbejd, rus. støttekontakt/ avlastning for menneske med nedsett funksjonsevne. BPA, følgjekort og parkeringsløyve for funksjonshemma, TYkort, husbanken sine bustønadordningar. I trlegg forva:tas alle del statlege ordningane som tielligare låg inn under arbeidsetaten og trygdeetaten. Denne arsme!dinga tar kun for seg raspertering i forhold dei kommunale tenestere i NAV-kontoreL Avvik: Det har vore er auke på utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Det har vore ei auke i antall motlakarar, samstundes som fleire har vore avhengig av sosialstønad over lengre tid. Arsaka til auken er at vi har fatt fierre og tyngre brukarar med samansette problem, og vi har også hatt ei auke med bakgrunn i den stramme arbeidsmarknaden, og den relabv store arbeidslausa i Hemsedal. For del som ikkje har dagpengerettar kan sosialstønad vere deira siste rnoglegheit. Delte har vore varsla i lidlegare rapportering Det har vore er auke I kostnader til støttekontakt og avestring etter 'ov om sosiale tenester. Dette er lovpålagte tenester som ikkje kan avsås rned bakgrurn økonomi Det har vore noko storre kostrade-til irtroduksjonso-dn.nga enn bjcsjettert Dette weld lernsutgiftar t I flyktningar som har rett og plikt t:1a delta på introcuksjonsorog-ammet Bakgrxm for avviket e- at leire flyktningar nar delteke enn det var budsjettert med Det er brukt ressursar på sysseserfingsfiltak som det irckje er sett av rrudlar til i budsjertel Dette er lovpalagte tenester Det er brukt mindre lønnsrnidlar til kvalifseringsprogrammet enn del er budsjettert med. Ubrukte overførte midlar frå staten videreførast til budsjettåret Utfordringartfokusområder 2010: Arbe de systemar'sk med å få folk i arbeid. ak:ivitet e.ler varige yfingar Arbe.de for å redusere antal personar som har behov for økonornisk sosrahjelp Pr i dag har vi 22 brjkara av støttekontak'd avlastmngstenesta og like mange støttekontaktar! avlastarar 10 av desse brukarane er psykisk utviklingshemma VI ma arbeide med å gode og samordna tenester for desse brukarane, sarnftfig som v; må finne g ode måtar og organisere dette pa Pr i dag har vi ikkje filstrekkelege ressursar ved kontoret til å fa organised dette arbeidet Etablere gode planar og rutinar, og utvikle gode arbeidsmetodar for arbeide med personar med rusproblematikk. Finne tilstrekkeleg med bustacler for å kunne busette vedtalte antall flyktrungar Arbeide vidare med verksetting av eit system for kvaldetskortroll Ha stort fokus pa å Jvareta det gode arbeidsmiljøet ved kontoret Måloppnåing: Maifor 2010 har tort-, løyst på følwande måte. NAV Hemsedal har formidla ledige jobbar, framskatfa tiltaksplassar for menneske som av em eller anna grunn har falt utafor arbeidslivet, samt fått nokon av våre brukarar med redusert

18 arbeidsevne over pa varige statlege ytingar har vor eit år med ein betydeleg hogare arbeidsløyse enn normalt. Fleire av våre innbyggjarar har mista jobben eller vore permitterte Det har ikkje vore nok lechge jobbar eller tiltaksplassar til alle disse Heller ikkje alle har opparbeida seg rett til dagpengar, og har levd av økonomisk sosialhjelp. Det er påbegynt eit samarbeide mellorn turistkontoret, nav og kornmuna for å arbeide for å få fleire heilårs arbeidsplassar i bygda. Vi busette i 2010 to flyktningelamiliar, og har no 23 buselte flyktningar i kommunen Det er sværl ressurskrevjande å etablere og integrere fiyktningar og ofte ekstra ressurskrevjande å busette overfenngsflyktningar. NAV har avsett ein 50% stirling til dette arbeidet Dette er ressursar nok til å gjere det mest naudsynte i forhold til desse brukarane. men strekk ikkje tl dersom man ynskjer å yte noko ekstra utover delle Det har vert spesielt utfordrande å finne språkpraksisplassar for flyktnmgane, no når situasjonen med mange arbeidslause er som den er, og ein stor andel av dei har ikkje fått dette tilbodet. Når det gjeld bustadar til fiyktningane, har det I 2010 løyst seg sånn at det har vore bustadar nok til at vi har kunne busett cirka så mange flyklningar som kommunen har vedtak på. Men delte er heilt tilfeldig. cla vi ikkje har bustadar son: er reservert denne gruppa, og vi ved planlegging av busetting av Ilyktningar også må ta ornsyn til andre gruppers behov for å bu kommunal bustad Det har i 2010 blin politisk vedteke å opprette e stilling frå for a koordinere tenester til menneske med nedsett hnksjonsevene, Det er påbegynt eit samarbeide mellorn dei ulike etatane for å kartleggje rusarbeide kommunen, og kor stor behovet totart sett er Målet er at desse tenestene skal kunne samordnast på ein betre måte enn det dei blir i dag Utfordringartfokusområder 2011: Arbeide systematisk med å fa folk i arbeid, aktivitet eller vange ytingar Videreutvikle samarbeidet med næringshvel Hemsedal med lanke på å etablere heilars arbeidsplassar Arbeide for å redusere an:al personar som nar behov fcr økonomisk sosialhjelp Etablere gode planar og rutinar og unikle gode arbeidsmetodar for arbeide med personar med rusproblematrkk. i tett samarbeid med dei andre verksemdene i kommunen som arbeder med samme målgruppe. Finne språkpraksisplassar til dei busatte flyktningane. Arbeide vidare med iverksetting av eit system for kvalitetskontroll. Ha storl fokus på å ivareta det gode arbeidsmiljøet ved kontoret.

19 Kultur og oppvekst Årsmelding 2010

20 2 KULTUR OG OPPVEKST 1 Innleiing 1.1 Organisering 1.213emanning 1.3Regionah samarbeid 1.4Politikk 2 Oppnådde mål inron Kultur og oppvekst 2.1 Folkebiblioteket Frit id sklubben Musikk- og kukurskulen 2.4 Kultur eenerelt Barnehugen 7 2_6 Grunnskulen 7 3 Nye rnal oe utfordringal ilrnan Kultur op oppvekst 9 3. I Folkebiblioteket Fritidsklubben Musikk- og kulturskulen Kultur generell Ulsak og Tuv harnehagar Gruansku len generelt Ulsåk og Tuv skular Ilemsedal barne- og ungdornsskule 12 4 Avvik innan Kultur og oppvekst Kultur og opp5ekst generelt Folkelmblotekei Fritnisk tubhen Musikk- oe kulturskulen Kultur generell I4 4.6 lilsåk oe Tuv hurnehagur lilsåk og Tuv skular Iletrsedal barne- og ungdonisskule 14

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling i kommunene IKT-kostnadene i Hallingdal er samordnet

Detaljer

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ).

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ). MØTEINNKALLING Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV FLEKSIBLE LÆRINGSARENAER I LOKALMILJØ UTVIKLING AV BIBLIOTEKA SOM EIN GOD STAD Å STUDERE

SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV FLEKSIBLE LÆRINGSARENAER I LOKALMILJØ UTVIKLING AV BIBLIOTEKA SOM EIN GOD STAD Å STUDERE SAK 66/11 SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV FLEKSIBLE LÆRINGSARENAER I LOKALMILJØ UTVIKLING AV BIBLIOTEKA SOM EIN GOD STAD Å STUDERE Saksopplysning I brev dat. 8.11.2011søkjer biblioteka i Hallingdal, i denne

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

VINN-VINN-prosjektet

VINN-VINN-prosjektet VINN-VINN-prosjektet Ideen om gjenbruksstasjon med verkstad og utsal Bakgrunn Kommunestyrevedtak i Hol og Ål febr. 2007: Vinn-Vinn er et samarbeid mellom Ål og Hol kommune for å utvikle arbeids- og aktivitetstiltak

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan Hovedpunkt inneverende års budsjettramme pr. avd./sektor

Handlingsprogram og økonomiplan Hovedpunkt inneverende års budsjettramme pr. avd./sektor 4. Hovedpunkt inneverende års budsjettramme pr. avd./sektor Økonomisk oversyn - drift: Eit av skjemaene som er obligatorisk ved rekneskap er skjemaet som er synt nedanfor. Det grøne feltet er revidert

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS Plan for tidlig innsats er en spore til en pro aktiv væremåte og tilnærming til arbeidsoppgavene her og nå, og til utfordringene vi vet kommer. Når mange nok gjør noe på

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 11.05.2012 08/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer