Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS"

Transkript

1 Vedlegg 12 Utredning om samarbeid NORSAS ROAF Strategiske vurderinger av ulike innsamlingsmodeller Utredning av samarbeid mel06/08 lom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Dokument nr Revisjonsnr Dato Utarbeidet Kontrollert Oppdragsansvarlig Tore M Hagen og Eirik Wormstrand 2 november 2010 Eirik Wormstrand Et selskap i Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwnorsasno

2 1 Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Dokument nr Revisjonsnr Utgivelsesdato 12 Oktober 2010 Utarbeidet Kontrollert Godkjent eiw/tmeh/ bse

3 1 Innholdsfortegnelse 1! Sammendrag 4! 2! Definisjoner 8! 3! Statusbeskrivelse 9! 31! Visjon, mål og strategier 9! 311! Follo Ren 9! 312! MOVAR 10! 32! Dagens renovasjonsordning 10! 321! Follo Ren 10! 322! MOVAR 10! 33! Avfallsmengder 11! 331! Follo Ren 11! 332! MOVAR 11! 34! Dagens kostnader 12! 341! Follo Ren 12! 342! MOVAR 12! 35! Planlagte endringer 13! 351! Follo Ren 13! 352! MOVAR 13! 4! Aktuelle rammebetingelser 15! 41! EUs rammedirektiv 15! 411! EUs rammedirektiv 15! 412! EUs forordning 1013/2006 om overvåkning og kontroll av avfallstransport 16! 42! Nasjonale mål 17! 43! Bransjeavtaler 19! 44! Lokalpolitiske prioriteringer 19! 441! Follo Ren 19! 442! MOVAR 20! 45! Andre rammer 20!

4 2 451! Markedspriser 20! 46! Rettslige rammer for kommunalt samarbeid om behandlingsanlegg for avfall 22! 461! Kommunens oppgaver 22! 462! Konkurranseloven og EØS-avtalens konkurranseregler 22! 463! Regelverket om offentlige anskaffelser 23! 464! Egenregi faller utenfor regelverket 24! 465! Kontrakter som er unntatt regelverket - tildeling av enerett 26! 47! Offentlighetsloven 29! 48! Krav til kommunal økonomiforvaltning 30! 5! Organisering av samarbeidet 32! 51! Innledning 32! 52! Interkommunalt samarbeid 33! 521! Regulert i kommuneloven 27 33! 522! Interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskap 34! 523! Aksjeselskap 36! 524! Sameie 37! 53! Vertskommune 38! 54! Oppsummering 38! 6! Avfallsmengder 40! 61! Dagens mengder 40! 62! Prognoser for befolkningsutvikling 40! 63! Prognoser for utvikling av eget husholdningsavfall 41! 64! Avfall fra andre 43! 641! Innledning 43! 642! Husholdningsavfall fra andre kommuner 43! 643! Næringsavfall fra egne kommuner 44! 644! Annet avfall 44! 65! Estimerte avfallsmengder ! 651! Oversikt 44! 652! Dimensjonerende mengder 45! 7! Konsekvenser av ulike samarbeidsmodeller 47! 71! Et samarbeid om behandlingsløsninger 47! 72! Administrative konsekvenser 47! 73! Nødvendige kapasiteter i anleggene 48! 731! Innledning 48! 732! MBT-anlegg (sorteringsdel) 49! 733! Biogassanlegg 49!

5 3 734! Forbrenningsanlegg 51! 74! Avtaler om avfallsmengder 52! 75! Økonomi 52! 751! Innledning 52! 752! Kombinert sorterings- og biogassanlegg (MBT) 53! 753! Forbrenningsanlegg 54! 754! Deponering 54! 755! Konsekvenser for behandlingskostnadene 54! 76! Dagens markedspriser for ulike behandlingsløsninger 55! 77! Konsekvenser for renovasjonsgebyr 55! 8! Oppsummering og anbefalinger 57! 9! Vedlegg 59! 91! Investeringskalkyl Prosjekt Follo Torrötning inkl plaståtervinning Danmat alt 1 60! 92! Investeringskalkyl Prosjekt Follo Torrötning inkl plaståtervinning Danmat alt 2 61! 93! Forbrenningsanlegg MOVAR Utdrag av konklusjoner Norsk Energi 62!

6 4 1 Sammendrag Follo Ren IKS og MOVAR IKS er begge i en prosess med planlegging av nye behandlingsanlegg Statusbeskrivelse Follo Ren IKS vil innføre et nytt renovasjonssystem med tilhørende behandlingsanlegg Dette omfatter et kombinert sorterings- og biogassanlegg (MBT-anlegg) for restavfall fra husholdningene Nytt innsamlingssystem legger opp til at avfall hjemme skal sorteres i to beholdere med størrelse på 240 liter I den ene beholderen skal det være papp og papir og den andre skal bestå av restavfall inkludert matavfall og plastemballasje Kretsløp Follo innebærer utnyttelse av matavfallet til fornybar energi og gjødsel/jordforbedring MOVAR etablerer en felles innsamlingsløsning for alle eierkommunene Det skal være henteordning for glass- og metallemballasje, papp/papir/drikkekartong, plastemballasje og restavfall Planene for behandlingsanlegg omfatter et eget forbrenningsanlegg for forbrenning av restavfall og et biogassanlegg Det er utført et forprosjekt hvor ulike alternativ er vurdert Aktuelle rammebetingelser Dette prosjektet vurderer mulige samarbeidsformer for etablering og drift av planlagte MBT- og forbrenningsanlegg Det er en rekke rettslige og formelle rammer for et slikt samarbeid Flere EU-direktiver legger rammer for valg av avfallsløsninger Rammedirektivet fastslår et 5-stegs avfallshierarki hvor materialgjenvinning prioriteres foran annen gjenvinning, setter gjenvinningsmål og definerer begrepene gjenbruk og gjenvinning Det er også satt nasjonale og lokale mål for gjenvinning FolloRen og MOVAR har sine egne prioriteringer Markedsprisene for ekstern avfallsbehandling er i stadig endring Regelverket om offentlige anskaffelser og konkurranselovgivningen legger føringer for kommunenes handlefrihet når det gjelder kontraktsinngåelse om avfallskontrakter også til selskaper kommunen er deleiere i Viktig unntak er muligheten for å inngå kontrakter med hjemmel i enerett Egenregi faller utenfor regelverket Egenregi er det forhold at en oppdragstaker velger å utføre tjenesten selv En kommune

7 5 kan på visse vilkår også tildele kontrakt i egenregi uten konkurranseutsetting, til en virksomhet den selv er deleier i Organisering av samarbeidet En kommune kan organisere virksomhet som aksjeselskap alene eller sammen med andre, interkommunalt selskap, interkommunalt samarbeid, eller i et kommunalt foretak Kommuner kan også opprette stiftelser og delta i samvirkeforetak, men ikke være deltaker i ansvarlige selskaper Interkommunalt samarbeid med organisatorisk overbygning kan organiseres i forskjellige rettslige former Et samarbeid mellom MOVAR og Follo Ren om etablering og drift av behandlingsanlegg vil mest hensiktsmessig kunne organisere i ett felleseid selskap, enten IKS eller AS! Et interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskaper "#$%&!'()!'*+!,-,-/('!0/1)(2'!3-+!4*)56/2(2'-2!65! /9!:-/67-)2-!,6)!-/!063-/! ;<-')-20-/!62056)!4*)!4*)8(7/-0-2-9!=(!'>-2'>-+!,6)!)epresentantskapet en noe utvidet myndighet i forhold til generalforsamlingen i et AS Ved en eieravtale kan eierne øke sin styring og kontroll ved for eksempel å angi at visse saker må behandles av representantskapet!det kan ikke være private deltakere! Aksjeselskap gir også god helhetlig styring med forvaltningen av selskapet Det er også velegnet,5*)!-2,-/-2!,6)!-/!(77-!;<-/1+-('!(22,*+!65!0-50/-2+('! 2?)(2'05()70*3,-/9!Ved valg av denne selskapsformen vil den politiske innflytelsen være svakere enn i et IKS Selskapets eiere rår heller ikke fritt over selskapets inntekter og formue Det er i utgangspunktet liten forskjell mellom disse to selskapsmodellene hva angår muligheter til å inngå avtaler om levering av avfall eller med nabokommuner om å motta avfall, med formål å utnytte ledig kapasitet Forskjeller oppstår imidlertid avhengig om man baserer driften på egenregi eller tildeling av enerett Både ved bruk av interkommunalt selskap og aksjeselskap kan eierne inngå kontrakter om behandling som egenregi eller etter tildeling av enerett Avfallsmengder - dimensjonering av anlegg En kombinasjon av MBT- og forbrenningsanlegg skal i utgangspunktet dekke behovet for Follo Ren og MOVAR i anleggenes levetid Det er lagt til grunn en levetid frem til 2030 slik det tas høyde for estimerte avfallsmengder frem til dette tidspunkt Ved fremskriving av avfallsmengdene i Follo Ren og MOVAR er det sett på to ulike scenarioer Scenario 1 med en avfallsvekst på 2,4 % og scenario 2 med en vekst på 1,5 % En behandling av alt restavfall fra husholdningene tilknyttet Follo Ren og MOVAR, krever en kapasitet i MBT-anlegget i 2030 på ca henholdsvis tonn scenario 1 og 2 Med utgangspunkt i en slik framskriving av avfallsmengden til 2030 tall, vil en ved sortering av restavfall fra både MOVAR og Follo Ren få en utsortert forbrennings-

8 6 egnet mengde på tonn ved en økning i avfallsmengden på 2,4 % år og en mengde på tonn ved en økning i avfallsmengden på 1,5 %/år Forbrenningsanlegget forutsettes dimensjonert med en kapasitet på tonn per år, slik som anbefalt av Norsk Energi Fra starten vil et slikt anlegg ha en ledig kapasitet på ca tonn synkende til 6000 tonn (scenario 1) og til ca tonn (scenario 2) i 2030 Konsekvenser av ulike samarbeidsmodeller Både rapporten fra Danmat med medfølgende kalkyler for et MBT-anlegg (vedlegg 1 og 2) samt rapporten fra Norsk Energi for et forbrenningsanlegg gjør et overslag over nødvendige investeringer og driftskostnader (vedlegg 3) Danmat har gjort et overslag over forventet investeringsbehov for et MBT-anlegg basert på FolloRens behov med kapasitet på tonn Investeringsbehovet er anslått til NOK Investeringsbehovet for et felles anlegg med kapasitet for avfallsmengden i 2030 på på tonn er anslått til NOK Det er i denne sammenheng lagt til grunn at sorterings anlegges kapasitet økes dels ved en ekstra linje men også at driften baseres på to skift Ved en utbygging vil det være det imidlertid være naturlig å dimensjonere tomt, markarbeid og fundament basert på full utbygging Den øvrige utrustning er modulbasert og en gradvis utbygging kan derfor gjennomføres I bergningene er det lagt til grunn en pris for avfall levert til MBT-anlegget på 850 kr/tonn Denne prisen dekker alle kostnader inkludert levering av utsortert forbrenningsfraksjonen til forbrenningsanlegg I kalkylen er også denne satt til 850 kr/tonn Sammenligner vi disse to alternativene vil nedbetalingstiden med samme forutsetninger være 13 år for et anlegg tilpasset FolloRens behov og 8 år for et felles anlegg En sammenligning viser også at investeringsbehovet per tonn kapasitet for MBT-anlegget synker fra 5056 kr til 3300 kr for et felles anlegg Dimensjoneringen av et felles forbrenningsanlegg påvirkes ikke av et eventuelt samarbeid, da denne styres av forventninger om mulig energisalg I et eget forprosjekt for dette anlegget er investeringsbehovet beregnet til kr (vedlegg 3) Ettersom forbrenningsfraksjonen antas å ha høyere brennverdi vil tonnasjen gjennom anlegget bli mindre enn antatt Energiproduksjonen vil imidlertid være uendret slik at inntektene herfra vil være de samme, men dette vil nødvendigvis påvirke behandlingskostnaden i kr/tonn i anlegget Ved en maksimal el-produksjon er det beregnet et mottaksgebyr på 450,- kr/tonn for at anlegget skal gå i balanse Dersom andre faktorer er uendret, innebærer dette at mottaksgebyret vil måtte stige til 625,- kr/tonn for å gi samme lønnsomhet Oppsummering og anbefalinger

9 7 Vi legger til grunn at begge selskapene ønsker å sikre best mulig kontroll med behandlingen av eget avfall Det er således ikke aktuelt med kjøp av behandlingstjenester i et marked for de relevante avfallstypene Gjennom et samarbeid får en bedre sikkerhet for fremtidige avfallsmengder ved at begge selskapene forplikter seg til å levere avfallet sitt til felles anlegg Et slikt samarbeid vil derved bidra til å redusere risikoen for selskapene forbundet med bygging og drift av større avfallsbehandlingsanlegg Dette gir grunnlag for å investere i større anlegg, som vil gi lavere enhetskostnader per behandlet tonn avfall Egne anlegg vil gi bedre kontroll med håndteringen av avfallet etter at det samlet inn/mottatt En vil kunne sikre en bedre lokal utnyttelse av ressursene, i første rekke fornybar energi og materiale til gjødsel/jordforbedring Ved ert samarbeid om etablering av et MBT-anlegg og eventuelt et forbrenningsanlegg anbefaler vi at det etableres et felles selskap, organisert som et IKS basert på lov om interkommunale selskaper Samlet sett skal reglene for interkommunale selskaper gi større innflytelse fra kommunens/eierens side på selskapet enn det aksjeloven gir Det anbefales at MOVAR og Follo Ren tildeler kontrakter om behandling av avfallet basert på en tildelt enerett Det vil etter vår oppfatning gi en større frihet til å få avtaler om behandling av husholdningsavfall fra nabokommuner og eventuelt konkurranseutsatt næringsavfall Det ansees som sannsynlig at den "enerett" MOVAR og Follo Ren i dag har og som er tatt inn i de respektive selskapsavtaler er så klar, at begge selskapene kan tildele denne eneretten til et felleseid selskap

10 8 2 Definisjoner Bringeordning Bringepunkt Gjenvinningsstasjon Gjenbruksstasjon Henteordning MBT-anlegg Returpunkt Avfallstyper som ikke inngår i henteordningen må husholdningene selv bringe til etablerte mottak Ubemannet mottak hvor husholdningene bringer utsorterte avfallsfraksjoner (MOVAR): Bemannet mottak hvor avfallsbesitter kan levere utsorterte avfallsfraksjoner (Follo Ren) Bemannet mottak hvor avfallsbesitter kan levere utsorterte avfallsfraksjoner (MOVAR) Med henteordning menes at avfallet blir hentet direkte hos avfallsbesitter, i samme avstand som restavfallet Begrepet MBT er en felles betegnelse for behandling av blandet restavfall med en kombinasjon av mekanisk og biologisk behandling MBT en behandlingsform som har til formål å separere avfall med ulike fysiske egenskaper og foreta en form for behandling og stabilisering Ubemannet mottak hvor husholdningene bringer utsorterte avfallsfraksjoner (Follo Ren)

11 9 3 Statusbeskrivelse 31 Visjon, mål og strategier 311 Follo Ren Follo Ren IKS eies av kommunene Frogn (14%), Nesodden (17%), Oppegård (26%), Ski (28%) og Ås (15%) Selskapets visjon er "Follo Re IKS skal bli best i landet på kildesortering og gjenbruk" I selskapsavtalen beskrives selskapets formål slik: Selskapet påtar seg på vegne av deltagerkommunene å sørge for innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldene kommunale ansvarsområdet etter Forurensingsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentral forurensningsmyndighet Selskapets formål er kjøp og salg av varer og tjenester i tilknytning til ovennevnte ansvarsområde, alene eller i samarbeid med andre Selskapet kan tilby tjenester utover det kommunale ansvarsområdet, så langt dette ikke strider mot selskapets primære formål eller kommer i strid med kommunenes interesser Andre kommuner kan bli deltagere i selskapet Representantskapet kan fastsette innmeldingsvilkårene Hovedstrategi er at selskapet skal være deltakerkommunenes kompetansesenter, og på vegne av innbyggerne sørge for en økonomisk og miljømessig optimal håndtering av husholdningsavfallet Visjon og strategi i selskapet vil utvikles i tråd med vedtak i ny fremtidig renovasjonsløsning og Kretsløp Follo

12 MOVAR MOVAR IKS eies av kommunene Moss (46 %), Rygge (21 %), Råde (9 %), Vestby (20 %) og Våler (4 %) Selskapet ivaretar kommunale tjenester innenfor vannforsyning, avløpsrensing, renovasjon og brann- og feiertjenester Ved at eierkommunene samler disse tjenestene i et selskap forventes det stordriftsfordeler som fører til rimeligere tjenester og større faglig fokus Selskapets visjon er: Høyere ytelser - lavere kostnader - i miljøets interesse Hovedstrategi er at selskapet skal være deltakerkommunenes kompetansesenter, og på vegne av innbyggerne sørge for en økonomisk og miljømessig optimal håndtering av husholdningsavfallet 32 Dagens renovasjonsordning 321 Follo Ren Follo Ren har henteordning for restavfallet Restavfallet leveres EGE - avtale løper ut 2012 Det er bringeordning for papir, glass, metall og for plast i noen kommuner Det er etablert 3 gjenvinningsstasjoner Det er også etablert 79 returpunkter for papir I sommersesongen er det ytterligere 8 returpunkter i drift Det forventes en reduksjon i antall returpunkter ved ny renovasjonsordning 839 husstander har hjemmekompostering Miljøbil for farlig avfall - henting etter behov (abonnenten betaler 100 kr per henting) 322 MOVAR Det er ulike løsninger for innsamling i MOVAR-kommunene Dagens system er under omlegging og i løpet av to år forventes alle kommuner å ha lik ordning Se pkt 352 MOVAR driver Solgård Avfallsplass som ligger i Moss kommune I tillegg til deponiet finnes en rekke avfallsbasert aktiviteter slik som kompostering, mottak for farlig avfall og innsamling av smittefarlig avfall, deponigassanlegg, lager for avløpsslam, steinbrudd og sigevannssystem og omlastingsstasjon for husholdningsavfall Her ligger også en av regionens to gjenbruksstasjoner Den andre ligger i Vestby kommune Avtale om levering av restavfall til FREVAR løper ut 2011

13 11 33 Avfallsmengder 331 Follo Ren Genereringen av utvalgte typer husholdningsavfall er vist i tabell 1 Av tonn går tonn til gjenvinning noe som representerer en gjenvinningsgrad på 89,3 % Av utsorterte fraksjoner legger vi til grunn at tonn går til materialgjenvinning (papp/papir/drikkekartong, glass-/metallemballasje, hageavfall, EE-avfall (80,9 %), kompost, ombruk, klær og sko) Dette gir en materialgjenvinningsprosent på 36,4 % Tabell 1: Mengder utvalgte avfallstyper Follo Ren (2009)!"#$%%&'()*!"#$%% +%,''- /0"123$4!"#$%% /0",55*' '655 ' :55-829:55-!"#$%&'%(()*+#*,(-/0"1 23)452 ) )) 6)667 )))))) 789: ))) 2369; ))))) 26:94!"#$%&'%(()0<&=#$%#<,"1 ))) 5);6> )))))) >58 ))))));69: ))))) 5;95 )))))))) ))) 7);>4 )))))) 24; ))))));39: ))))) 7;92 )))))))) 7794?(%#$"CD%((%#<" )))))) 6;6 ))))))) E )))) 2::9: ))))))) 69; )))))))))) 69; F(%##EAC"$%(("CD%((%#<" ))) 2)>;: )))))))) 25 ))))));;9: ))))) 2>9; )))))))) 2>97 G%0"%&'%(( ))) 7)7>2 ))))))) E )))) 2::9: ))))) 779: )))))))) 779: H1"&/1B" ))) 4)433 ))))))) E )))) 2::9: ))))) 4493 )))))))) 4493 )))))) 7>3 )))))) 268 )))))) 7;9; ))))))) 795 )))))))))) 493 J%1(/0)%&'%(( )))))) 585 ))))))) E )))) 2::9: ))))))) 598 )))))))))) 598 )))))) >68 ))))))) E )))) 2::9: ))))))) >94 )))))))))) >94 LCD1+B ))))))))) 5: ))))))) E )))) 2::9: ))))))):95 )))))))))):95 +,; <=1>?> >BCD 111 <=EC= <AECE 332 MOVAR Genereringen av utvalgte typer husholdningsavfall er vist i tabell 2 Av tonn går til gjenvinning som representerer en gjenvinningsgrad på 96,4 % Av utsorterte fraksjoner legger vi til grunn at tonn går til materialgjenvinning (papp/papir/drikkekartong, plastemballasje, glass-/metallemballasje, hageavfall, metall og plastfolie) Dette gir en materialgjenvinningsprosent på 35,1 %

14 12 Tabell 2: Mengder utvalgte avfallstyper MOVAR (2009)!"#$%%&'()*!"#$%% +%,''- /0"123$4!"#$%% /0",55*' '655 ' :55-829:55-!"#$%&'%(()*+#*,(-/0"1 ) 23)244 ))))))) 5 )))))) 6678 )))) 92:79 )))))))) 92:79!"#$%&'%(()0;&<#$%#;,"1 ))) =)424 )))))) 639 )))))) 4>7> ))))))) 3=7> )))))))))) ))) >)9>9 ))))))) 5 )))) ))))))) C278 )))))))))) C278?(%#$"DE%((%#;" ))))))))) 94 ))))))) 5 :>78F ))))))))) 87> ))))))))))))) 87> G(%##5AD"$%(("DE%((%#;" ))))))) 4C3 ))))))) 5 )))) ))))))) 2278 )))))))))) 2278 H%0"%&'%(( ))) =):62 ))))))) 5 )))) ))))))) 3C78 )))))))))) 3C78 I1"&/1B" ))) =)CC2 ))))))) 5 )))) ))))))) 397C )))))))))) 397C ))))))) 3C> ))))))) 5 )))))) 6678 ))))))))):72 ))))))))))))):72 K%1(/0)%&'%(( ))))))) 99> )))))) 99> )))))))) 5 ))))))))) =79 )))))))))))) 5?(%#$',(/" ))))))))) =8 ))))))) 5 )))) ))))))))) 87> ))))))))))))) 87> +,; 1 <=1=>? >BCD 1111DBDCD DDACE * 34 % materialgjenvinning, 50 % energigjenvinning 34 Dagens kostnader 341 Follo Ren Tabell 3: Kostnader Follo Ren (2009)!"#$%"& '()*#+%"& '()*#+%"&!""#$%&'"()*+,$"-&'"( *(##,&-,&-*(## / &%&1,,",+&*(#$ ::; < :4: : < :<< 87874; :<; D+$"+EF+== ;; 76;;;;; G")*+EF+== < <435<2375; HI! <2399< :< * Prisen for plast er unormalt lav, vil bli endret 342 MOVAR Tabell 4 Kostnader MOVAR (2009)!"#$%"& '()*#+%"& '()*#+%"&!""#$%&'"()*+,$"-&'"( *(##,&-,&*(## / &%&1,,",+&*(#$ :4; : : :4 A<+))="*+<<"=>+<<+)?" :B392: B9 C")*+DE+<< :932923; B79 F+$"+DE+<< ; : GH! :937B: 33333:532: * Startet november 2009 Små mengder er samlet inn, derfor blir enhetsprisen høy Kostnaden vil endres merkbart når systemet nå er i full drift

15 13 35 Planlagte endringer 351 Follo Ren Follo Ren IKS er i ferd med å innføre et nytt renovasjonssystem med tilhørende behandlingsanlegg Prosjektet har navnet Kretsløp Follo Dette omfatter en maskinell utsortering av husholdningsavfall fra Nytt innsamlingssystem legger opp til at avfall hjemme skal sorteres i to beholdere med størrelse på 240 liter I den ene beholderen skal det være papp og papir og den andre skal bestå av restavfall inkl matavfall og plast Det planlegges at beholderen for husholdningsavfall med matavfall og plast skal tømmes annenhver uke, med mulighet for ukentlig henting om sommeren Papirbeholderen skal tømmes månedlig Omleggingen gjennomføres i løpet av et år Øvrige fraksjoner skal fortsatt kunne leveres på returpunkter eller til en av tre gjenvinningsstasjoner Follo Ren ønsker også å videreføre ordningen med miljøbil for henting av farlig avfall Det planlegges i tillegg en betydelig videreutvikling av disse tjenestene også som en del av Kretsløp Follo Kretsløp Follo innebærer utnyttelse av matavfallet til fornybar energi og gjødsel/jordforbedring Det er et stort lokalt miljøprosjekt med fokus på fornybar energi og klima Utgangspunktet er at om lag % av avfallet i dagens restavfallssekk er matavfall Ved en maskinell utsortering forventer Follo Ren at ca 40 % av innholdet i dagens restavfallssekk kan behandles biologisk, slik at det kan omdannes til fornybar energi og gjødsel/jordforbedring I tillegg vil den gjenvinnbare plasten og eventuelt feilsortert glass-/metallemballasje i den framtidige samlefraksjonen bli utsortert Follo Ren legger til grunn at matavfall som råvare for lokal produksjon av biogass og gjødsel/jordforbedringsprodukt representerer en langsiktig miljøriktig løsning Denne ansees vesentlig bedre enn dagens løsning hvor det går blandet sammen med restavfall til forbrenning 352 MOVAR Det arbeides aktivt med å etablere en felles innsamlingsløsning for alle eierkommunene Det skal være henteordning for glass- og metallemballasje, papp/papir/drikkekartong, plastemballasje og restavfall Abonnentene kan velge 2 Per i dag et halvt år forsinket

16 14 mellom sekk eller dunk for plasten Alle returpunkter avvikles men to gjenbruksstasjoner opprettholdes MOVAR vurderer å etablere et eget forbrenningsanlegg for forbrenning av restavfall Det er utført et forprosjekt 3 hvor ulike alternativ er vurdert Dimensjonering av anlegget kan skje på to ulike måter:! Basert på tilgjengelig avfall! Basert på energibehov hos aktuelle energiavtagere Ut fra en vurdering av tilgjengelig avfallsmengde og energibehov er det konkludert med at det er mest aktuelt å etablere et avfallsenergianlegg med en kapasitet på tonn/år ved en gjennomsnittlig brennverdi på avfallet på 11 MJ/kg De totale investeringene for anlegget er anslått å ligge i området 450 mill MOVAR har også under planlegging et biogassanlegg med kapasitet tonn Videre utredning av dette er satt på vent som følge av vurderingene om et mulig samarbeid med Follo Ren 3 Forbrenningsanlegg for avfall - oppdatering Dimensjonering, energibalanse og økonomivurderinger

17 15 4 Aktuelle rammebetingelser 41 EUs rammedirektiv 411 EUs rammedirektiv 4 Nærhetsprinsippet opprettholdes i det nye direktivet Det enkelte land skal tilstrebe et nett av behandlingsanlegg slik at avfallet kan behandles så nær kilden som mulig Uavhengig av reglene om grensekryssende transport kan det enkelte land for å beskytte sin egen behandlingskapasitet, begrense import av avfall til forbrenningsanlegg selv om disse er klassifisert som gjenvinning, såfremt dette medfører at eget avfall ikke kan behandles i tråd med landets krav og mål Direktivet fastesetter for første gang et generelt gjenvinningsmål:! Mål om 50 % materialgjenvinning av glass, metall, papir og plastavfall! Mål om 70 % materialgjenvinning av BA-avfall Direktivet krever at medlemslandene skal sørge for at det innføres separat innsamling av papir, plast, metall og glass innen 2015 Innen 2020 skal 50 vektprosent av disse avfallstypene ombrukes eller materialgjenvinnes Sannsynligvis vil man få regne disse avfallstypene under ett Det vil si at man kan ombruke/ materialgjenvinne mindre enn 50 prosent av én avfallstype, under forutsetning av at man kompenserer ved å ombruke /materialgjenvinne mer enn 50 prosent av en eller flere av de andre avfallstypene Det er i sum at 50 vektprosent av disse avfallstypene må gjenvinnes Kravet er ikke til hinder for at Norge likevel setter egne og høyere mål for gjenvinning av de enkelte fraksjoner Klima og forurensingsdirektoratet har i et brev 5 til Avfall Norge blant annet konkludert med: "I lys av dette er det nærliggende å tolke separat innsamling bokstavelig Da vil sentralsortering alene ikke oppfylle kravet, selv om man eventuelt kunne vise 4 Directive on waste 2006/12/EC av 5 april KLIF - Svar på spørsmål om krav om kildesortering av avfallstyper i EUs rammedirektiv om avfall, dato 9 April 2010

18 16 at sentralsorteringen gir kvalitetsmessig gode nok råvarer til materialgjenvinning" Det har senere kommet signaler fra EU-kommisjonen i mai om at kravet om separat innsamling neppe vil bli tolket i ordets strenge forstand når det gjelder disse avfallstypene Direktivteksten ansees således ikke til hinder for at man kan ha sentralsortering istedenfor kildesortering så lenge det blir tilstrekkelig grad av materialgjenvinning Hvordan denne sorteringen gjennomføres i Norge blir opp til norske myndigheter En ordning som det legges opp til med et MBT-anlegg innebærer i realiteten et supplement til regionens kildesortering, ved at det også skjer en sortering av restavfallet Dette vil neppe være i strid med direktivets bestemmelser eller intensjoner Et fem stegs avfallshierarki for avfallshåndtering som skal være en retningslinje for de nasjonale myndigheter Hvert land skal først av alt: 1) forebygge at avfall oppstår, 2) ombruke så mye som mulig, 3) materialgjenvinne, 4) energigjenvinne, 5) deponere avfall som ikke er egnet til annen behandling Et MBT-anlegg vil bidra tila at avfallshåndteringen i regionen klatrer oppover i avfallshierarkiet, i tråd med retningslinjene i direktivet og nasjonale mål Direktivet klargjør også begrepene ombruk og gjenvinning Eksempelvis må nyere forbrenningsanlegg ha en energiutnyttelsesgrad på minst 65 % for å regnes som gjenvinningsanlegg; eldre anlegg må opp i 60 % De fleste avfallsforbrenningsanlegg her til lands klarer dette med god margin, da gjennomsnittlig energiutnyttelsesgrad er på 77 % 6 Det er også tatt inn retningslinjer for når avfall opphører å være avfall, og går over til å bli en vare som kan selges fritt uavhengig av avfallsregelverket Norge får delta i en egen europeisk arbeidsgruppe som skal utarbeide definisjoner for flere slike avfallsfraksjoner 412 EUs forordning 1013/2006 om overvåkning og kontroll av avfallstransport 7 Denne er implementert gjennom endringer i avfallsforskriftens kapittel 13 Denne gir utvidet innhold av nærhetsprinsippet ved at det enkelte land kan stanse enkelt- 6 Statistisk sentralbyrå (SSB) 7 Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste

19 17 transporter av husholdningsavfall uten annen begrunnelse enn at det er blandet husholdningsavfall 42 Nasjonale mål Det nasjonale, strategiske målet på avfallsfeltet er at skadene fra avfall på mennesker og naturmiljø skal være så små som mulig Avfallsproblemene skal løses gjennom virkemidler som sikrer en samfunnsøkonomisk god balanse mellom omfanget av avfall som genereres, og som gjenvinnes, forbrennes eller deponeres Følgende miljømål er definert: Område Redusert avfallsmengde Mer avfall skal gjenvinnes Farlig avfall skal tas hånd om og reduseres Miljømål Utvikling i generert mengde avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten Det tas sikte på at mengden avfall til gjenvinning skal være om lag 75 prosent i 2010 med en videre opptrapping til 80 prosent, basert på at mengden avfall til gjenvinning skal økes i tråd med hva som er et samfunnsøkonomisk og miljømessig fornuftig nivå Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet Genereringen av ulike typer farlig avfall skal reduseres innen 2020 sammenlignet med 2005-nivå Status for de ulike målene er som vist under! Redusert avfallsmengde: Nøkkeltallet for dette målet er total mengde avfall generert per år sett i forhold til økonomisk vekst målt i BNP Tall fra SSB viser at mengden husholdningsavfall per person gikk ned med 3 prosent fra 2008 til 2009 Dette er første gang siden statistikken startet opp i 1992 at årlig mengde husholdningsavfall har gått ned En gjennomsnittsnordmann kastet 420 kg avfall i 2009, 14 kg mindre enn året før På landsbasis kaster nordlendinger minst, mens folk på sør-østlandet kaster mest Vi kastet 10,9 millioner tonn avfall i Norge i 2008 Dette innebar at avfallsmengdene økte mindre i 2008, enn i 2007 I 2008 var økningen 2 prosent, mot 6 prosent i 2007

20 18 Fortsatt øker imidlertid avfallsmengdene mer enn den generelle verdiskapningen i samfunnet Den samlede avfallsveksten fra 1995 til 2008 var 48 prosent, mens BNP (i faste priser) økte med 44 prosent Til sammenligning økte avfallsmengden fra husholdningene med 75 prosent i samme periode Næringsavfallet står for nærmere 80 prosent av de totale mengdene Det er antatt at økt forbruk, økt byggeaktivitet og høy aktivitet i industrien er viktige årsaker til denne utviklingen! Mer avfall skal gjenvinnes Nøkkeltallet for dette målet er andel av totalt generert mengde avfall som går til sluttbehandling For ti år siden var det mest vanlig å deponere avfall Siden det har mengden avfall som deponeres gått jevnt nedover, mens mengden som gjenvinnes har økt tilsvarende I 2008 ble 71 prosent av avfallet gjenvunnet Når avfall gjenvinnes utnyttes ressursene i avfallet, enten gjennom materialgjenvinning, biologisk behandling (ved kompostering eller i biogassanlegg) eller forbrenning med energiutnyttelse Figur 1: Mengde etter behandling Figur 1 viser behandling av "vanlig avfall", og tar utgangspunkt i behandling av 10,6 mill tonn avfall hvorav husholdningsavfall utgjør vel 20 % Som en ser er materialgjenvinning den vanligste behandlingsformen i dag Materialgjenvinning utgjør vel halvparten av den totale gjenvinningen, mens forbrenning med energiutnyttelse utgjør en tredjedel Resten ble gjenvunnet enten ved biologisk behandling eller bruk av masser til oppfyllingsformål eller dekkmasser på deponi Farlig avfall og avfall til annen eller uspesifisert håndtering holdes utenom beregningene Deponering og forbrenning uten energiutnyttelse regnes som sluttbehandling I dag sluttbehandles noe under 30 prosent av avfallet! Farlig avfall skal tas hånd om og reduseres Det ble mottatt 1,1 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2008, en vekst på 3,5 prosent fra 2006 Siden 1999 er mengden imidlertid mer enn doblet Økt innsamling og

Avfall Norge. Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Rapport 6/2006

Avfall Norge. Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Rapport 6/2006 Avfall Norge Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg Rapport 6/2006 Februar 2007 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 6/2006 Distribusjon: Fri Dato: 05.02.2007

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat Geir Melby og advokatfullmektig Runar N Johnsen Februar 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

Selskapskontroll i Returkraft AS

Selskapskontroll i Returkraft AS ! Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll i Returkraft AS Rapport fra Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS november 2011 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning...

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL Forvaltningsrevisjonsrapport Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden

Detaljer

Memo. Dato: 18. mars 2015. Avfall Sør AS / Returkraft AS. Til: Deloitte Advokatfirma AS. Fra: Emne: Avfallsforskriften 15-3 og 15-4

Memo. Dato: 18. mars 2015. Avfall Sør AS / Returkraft AS. Til: Deloitte Advokatfirma AS. Fra: Emne: Avfallsforskriften 15-3 og 15-4 Deloitte Advokatfirma AS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Memo Tlf: + 47 51 81 56 00 Fax: + 47 51 81 56 01 www.deloitte.no Dato: 18. mars 2015 Til: Fra: Avfall Sør AS / Returkraft

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede tildelte kontrakt om behandling av husholdningsavfall til et foretak som innklagede var medeier i, uten forutgående konkurranse. Idet anskaffelsens verdi

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr

Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr Hovedbudskap Miljømyndighetene i Norge ser behov for styrking av det norske selvkostregelverket for å forhindre kryssubsidiering

Detaljer

Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr

Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr Hovedbudskap Miljømyndighetene i Norge ser behov for tydeliggjøring av det norske selvkostregelverket for å forhindre kryssubsidiering

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98

Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98 Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98 Alle opplysninger under punkt 8.5 og 8.6 er taushetsbelagte og unntatt offentlighet som forretningshemmeligheter

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/14

Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 22.august 2014 Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

Organisering av Hardangerbadet

Organisering av Hardangerbadet Memo Til: Kvam herad Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, Advokat Morten Fotland, og Advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Organisering av Hardangerbadet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Kast riktig - gi bosset verdi!

Kast riktig - gi bosset verdi! ÅRSRAPPORT 2000 Kast riktig - gi bosset verdi! INNHOLD 3: Du er BIR-kunde 4: Fra abonnent til kunde 7: Styrets beretning 10: Regnskap og noter 18: Revisjonsberetningen 20: Dette er BIR 22: Fokus på kunden

Detaljer