Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS"

Transkript

1 Vedlegg 12 Utredning om samarbeid NORSAS ROAF Strategiske vurderinger av ulike innsamlingsmodeller Utredning av samarbeid mel06/08 lom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Dokument nr Revisjonsnr Dato Utarbeidet Kontrollert Oppdragsansvarlig Tore M Hagen og Eirik Wormstrand 2 november 2010 Eirik Wormstrand Et selskap i Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwnorsasno

2 1 Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Dokument nr Revisjonsnr Utgivelsesdato 12 Oktober 2010 Utarbeidet Kontrollert Godkjent eiw/tmeh/ bse

3 1 Innholdsfortegnelse 1! Sammendrag 4! 2! Definisjoner 8! 3! Statusbeskrivelse 9! 31! Visjon, mål og strategier 9! 311! Follo Ren 9! 312! MOVAR 10! 32! Dagens renovasjonsordning 10! 321! Follo Ren 10! 322! MOVAR 10! 33! Avfallsmengder 11! 331! Follo Ren 11! 332! MOVAR 11! 34! Dagens kostnader 12! 341! Follo Ren 12! 342! MOVAR 12! 35! Planlagte endringer 13! 351! Follo Ren 13! 352! MOVAR 13! 4! Aktuelle rammebetingelser 15! 41! EUs rammedirektiv 15! 411! EUs rammedirektiv 15! 412! EUs forordning 1013/2006 om overvåkning og kontroll av avfallstransport 16! 42! Nasjonale mål 17! 43! Bransjeavtaler 19! 44! Lokalpolitiske prioriteringer 19! 441! Follo Ren 19! 442! MOVAR 20! 45! Andre rammer 20!

4 2 451! Markedspriser 20! 46! Rettslige rammer for kommunalt samarbeid om behandlingsanlegg for avfall 22! 461! Kommunens oppgaver 22! 462! Konkurranseloven og EØS-avtalens konkurranseregler 22! 463! Regelverket om offentlige anskaffelser 23! 464! Egenregi faller utenfor regelverket 24! 465! Kontrakter som er unntatt regelverket - tildeling av enerett 26! 47! Offentlighetsloven 29! 48! Krav til kommunal økonomiforvaltning 30! 5! Organisering av samarbeidet 32! 51! Innledning 32! 52! Interkommunalt samarbeid 33! 521! Regulert i kommuneloven 27 33! 522! Interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskap 34! 523! Aksjeselskap 36! 524! Sameie 37! 53! Vertskommune 38! 54! Oppsummering 38! 6! Avfallsmengder 40! 61! Dagens mengder 40! 62! Prognoser for befolkningsutvikling 40! 63! Prognoser for utvikling av eget husholdningsavfall 41! 64! Avfall fra andre 43! 641! Innledning 43! 642! Husholdningsavfall fra andre kommuner 43! 643! Næringsavfall fra egne kommuner 44! 644! Annet avfall 44! 65! Estimerte avfallsmengder ! 651! Oversikt 44! 652! Dimensjonerende mengder 45! 7! Konsekvenser av ulike samarbeidsmodeller 47! 71! Et samarbeid om behandlingsløsninger 47! 72! Administrative konsekvenser 47! 73! Nødvendige kapasiteter i anleggene 48! 731! Innledning 48! 732! MBT-anlegg (sorteringsdel) 49! 733! Biogassanlegg 49!

5 3 734! Forbrenningsanlegg 51! 74! Avtaler om avfallsmengder 52! 75! Økonomi 52! 751! Innledning 52! 752! Kombinert sorterings- og biogassanlegg (MBT) 53! 753! Forbrenningsanlegg 54! 754! Deponering 54! 755! Konsekvenser for behandlingskostnadene 54! 76! Dagens markedspriser for ulike behandlingsløsninger 55! 77! Konsekvenser for renovasjonsgebyr 55! 8! Oppsummering og anbefalinger 57! 9! Vedlegg 59! 91! Investeringskalkyl Prosjekt Follo Torrötning inkl plaståtervinning Danmat alt 1 60! 92! Investeringskalkyl Prosjekt Follo Torrötning inkl plaståtervinning Danmat alt 2 61! 93! Forbrenningsanlegg MOVAR Utdrag av konklusjoner Norsk Energi 62!

6 4 1 Sammendrag Follo Ren IKS og MOVAR IKS er begge i en prosess med planlegging av nye behandlingsanlegg Statusbeskrivelse Follo Ren IKS vil innføre et nytt renovasjonssystem med tilhørende behandlingsanlegg Dette omfatter et kombinert sorterings- og biogassanlegg (MBT-anlegg) for restavfall fra husholdningene Nytt innsamlingssystem legger opp til at avfall hjemme skal sorteres i to beholdere med størrelse på 240 liter I den ene beholderen skal det være papp og papir og den andre skal bestå av restavfall inkludert matavfall og plastemballasje Kretsløp Follo innebærer utnyttelse av matavfallet til fornybar energi og gjødsel/jordforbedring MOVAR etablerer en felles innsamlingsløsning for alle eierkommunene Det skal være henteordning for glass- og metallemballasje, papp/papir/drikkekartong, plastemballasje og restavfall Planene for behandlingsanlegg omfatter et eget forbrenningsanlegg for forbrenning av restavfall og et biogassanlegg Det er utført et forprosjekt hvor ulike alternativ er vurdert Aktuelle rammebetingelser Dette prosjektet vurderer mulige samarbeidsformer for etablering og drift av planlagte MBT- og forbrenningsanlegg Det er en rekke rettslige og formelle rammer for et slikt samarbeid Flere EU-direktiver legger rammer for valg av avfallsløsninger Rammedirektivet fastslår et 5-stegs avfallshierarki hvor materialgjenvinning prioriteres foran annen gjenvinning, setter gjenvinningsmål og definerer begrepene gjenbruk og gjenvinning Det er også satt nasjonale og lokale mål for gjenvinning FolloRen og MOVAR har sine egne prioriteringer Markedsprisene for ekstern avfallsbehandling er i stadig endring Regelverket om offentlige anskaffelser og konkurranselovgivningen legger føringer for kommunenes handlefrihet når det gjelder kontraktsinngåelse om avfallskontrakter også til selskaper kommunen er deleiere i Viktig unntak er muligheten for å inngå kontrakter med hjemmel i enerett Egenregi faller utenfor regelverket Egenregi er det forhold at en oppdragstaker velger å utføre tjenesten selv En kommune

7 5 kan på visse vilkår også tildele kontrakt i egenregi uten konkurranseutsetting, til en virksomhet den selv er deleier i Organisering av samarbeidet En kommune kan organisere virksomhet som aksjeselskap alene eller sammen med andre, interkommunalt selskap, interkommunalt samarbeid, eller i et kommunalt foretak Kommuner kan også opprette stiftelser og delta i samvirkeforetak, men ikke være deltaker i ansvarlige selskaper Interkommunalt samarbeid med organisatorisk overbygning kan organiseres i forskjellige rettslige former Et samarbeid mellom MOVAR og Follo Ren om etablering og drift av behandlingsanlegg vil mest hensiktsmessig kunne organisere i ett felleseid selskap, enten IKS eller AS! Et interkommunalt samarbeid etter lov om interkommunale selskaper "#$%&!'()!'*+!,-,-/('!0/1)(2'!3-+!4*)56/2(2'-2!65! /9!:-/67-)2-!,6)!-/!063-/! ;<-')-20-/!62056)!4*)!4*)8(7/-0-2-9!=(!'>-2'>-+!,6)!)epresentantskapet en noe utvidet myndighet i forhold til generalforsamlingen i et AS Ved en eieravtale kan eierne øke sin styring og kontroll ved for eksempel å angi at visse saker må behandles av representantskapet!det kan ikke være private deltakere! Aksjeselskap gir også god helhetlig styring med forvaltningen av selskapet Det er også velegnet,5*)!-2,-/-2!,6)!-/!(77-!;<-/1+-('!(22,*+!65!0-50/-2+('! 2?)(2'05()70*3,-/9!Ved valg av denne selskapsformen vil den politiske innflytelsen være svakere enn i et IKS Selskapets eiere rår heller ikke fritt over selskapets inntekter og formue Det er i utgangspunktet liten forskjell mellom disse to selskapsmodellene hva angår muligheter til å inngå avtaler om levering av avfall eller med nabokommuner om å motta avfall, med formål å utnytte ledig kapasitet Forskjeller oppstår imidlertid avhengig om man baserer driften på egenregi eller tildeling av enerett Både ved bruk av interkommunalt selskap og aksjeselskap kan eierne inngå kontrakter om behandling som egenregi eller etter tildeling av enerett Avfallsmengder - dimensjonering av anlegg En kombinasjon av MBT- og forbrenningsanlegg skal i utgangspunktet dekke behovet for Follo Ren og MOVAR i anleggenes levetid Det er lagt til grunn en levetid frem til 2030 slik det tas høyde for estimerte avfallsmengder frem til dette tidspunkt Ved fremskriving av avfallsmengdene i Follo Ren og MOVAR er det sett på to ulike scenarioer Scenario 1 med en avfallsvekst på 2,4 % og scenario 2 med en vekst på 1,5 % En behandling av alt restavfall fra husholdningene tilknyttet Follo Ren og MOVAR, krever en kapasitet i MBT-anlegget i 2030 på ca henholdsvis tonn scenario 1 og 2 Med utgangspunkt i en slik framskriving av avfallsmengden til 2030 tall, vil en ved sortering av restavfall fra både MOVAR og Follo Ren få en utsortert forbrennings-

8 6 egnet mengde på tonn ved en økning i avfallsmengden på 2,4 % år og en mengde på tonn ved en økning i avfallsmengden på 1,5 %/år Forbrenningsanlegget forutsettes dimensjonert med en kapasitet på tonn per år, slik som anbefalt av Norsk Energi Fra starten vil et slikt anlegg ha en ledig kapasitet på ca tonn synkende til 6000 tonn (scenario 1) og til ca tonn (scenario 2) i 2030 Konsekvenser av ulike samarbeidsmodeller Både rapporten fra Danmat med medfølgende kalkyler for et MBT-anlegg (vedlegg 1 og 2) samt rapporten fra Norsk Energi for et forbrenningsanlegg gjør et overslag over nødvendige investeringer og driftskostnader (vedlegg 3) Danmat har gjort et overslag over forventet investeringsbehov for et MBT-anlegg basert på FolloRens behov med kapasitet på tonn Investeringsbehovet er anslått til NOK Investeringsbehovet for et felles anlegg med kapasitet for avfallsmengden i 2030 på på tonn er anslått til NOK Det er i denne sammenheng lagt til grunn at sorterings anlegges kapasitet økes dels ved en ekstra linje men også at driften baseres på to skift Ved en utbygging vil det være det imidlertid være naturlig å dimensjonere tomt, markarbeid og fundament basert på full utbygging Den øvrige utrustning er modulbasert og en gradvis utbygging kan derfor gjennomføres I bergningene er det lagt til grunn en pris for avfall levert til MBT-anlegget på 850 kr/tonn Denne prisen dekker alle kostnader inkludert levering av utsortert forbrenningsfraksjonen til forbrenningsanlegg I kalkylen er også denne satt til 850 kr/tonn Sammenligner vi disse to alternativene vil nedbetalingstiden med samme forutsetninger være 13 år for et anlegg tilpasset FolloRens behov og 8 år for et felles anlegg En sammenligning viser også at investeringsbehovet per tonn kapasitet for MBT-anlegget synker fra 5056 kr til 3300 kr for et felles anlegg Dimensjoneringen av et felles forbrenningsanlegg påvirkes ikke av et eventuelt samarbeid, da denne styres av forventninger om mulig energisalg I et eget forprosjekt for dette anlegget er investeringsbehovet beregnet til kr (vedlegg 3) Ettersom forbrenningsfraksjonen antas å ha høyere brennverdi vil tonnasjen gjennom anlegget bli mindre enn antatt Energiproduksjonen vil imidlertid være uendret slik at inntektene herfra vil være de samme, men dette vil nødvendigvis påvirke behandlingskostnaden i kr/tonn i anlegget Ved en maksimal el-produksjon er det beregnet et mottaksgebyr på 450,- kr/tonn for at anlegget skal gå i balanse Dersom andre faktorer er uendret, innebærer dette at mottaksgebyret vil måtte stige til 625,- kr/tonn for å gi samme lønnsomhet Oppsummering og anbefalinger

9 7 Vi legger til grunn at begge selskapene ønsker å sikre best mulig kontroll med behandlingen av eget avfall Det er således ikke aktuelt med kjøp av behandlingstjenester i et marked for de relevante avfallstypene Gjennom et samarbeid får en bedre sikkerhet for fremtidige avfallsmengder ved at begge selskapene forplikter seg til å levere avfallet sitt til felles anlegg Et slikt samarbeid vil derved bidra til å redusere risikoen for selskapene forbundet med bygging og drift av større avfallsbehandlingsanlegg Dette gir grunnlag for å investere i større anlegg, som vil gi lavere enhetskostnader per behandlet tonn avfall Egne anlegg vil gi bedre kontroll med håndteringen av avfallet etter at det samlet inn/mottatt En vil kunne sikre en bedre lokal utnyttelse av ressursene, i første rekke fornybar energi og materiale til gjødsel/jordforbedring Ved ert samarbeid om etablering av et MBT-anlegg og eventuelt et forbrenningsanlegg anbefaler vi at det etableres et felles selskap, organisert som et IKS basert på lov om interkommunale selskaper Samlet sett skal reglene for interkommunale selskaper gi større innflytelse fra kommunens/eierens side på selskapet enn det aksjeloven gir Det anbefales at MOVAR og Follo Ren tildeler kontrakter om behandling av avfallet basert på en tildelt enerett Det vil etter vår oppfatning gi en større frihet til å få avtaler om behandling av husholdningsavfall fra nabokommuner og eventuelt konkurranseutsatt næringsavfall Det ansees som sannsynlig at den "enerett" MOVAR og Follo Ren i dag har og som er tatt inn i de respektive selskapsavtaler er så klar, at begge selskapene kan tildele denne eneretten til et felleseid selskap

10 8 2 Definisjoner Bringeordning Bringepunkt Gjenvinningsstasjon Gjenbruksstasjon Henteordning MBT-anlegg Returpunkt Avfallstyper som ikke inngår i henteordningen må husholdningene selv bringe til etablerte mottak Ubemannet mottak hvor husholdningene bringer utsorterte avfallsfraksjoner (MOVAR): Bemannet mottak hvor avfallsbesitter kan levere utsorterte avfallsfraksjoner (Follo Ren) Bemannet mottak hvor avfallsbesitter kan levere utsorterte avfallsfraksjoner (MOVAR) Med henteordning menes at avfallet blir hentet direkte hos avfallsbesitter, i samme avstand som restavfallet Begrepet MBT er en felles betegnelse for behandling av blandet restavfall med en kombinasjon av mekanisk og biologisk behandling MBT en behandlingsform som har til formål å separere avfall med ulike fysiske egenskaper og foreta en form for behandling og stabilisering Ubemannet mottak hvor husholdningene bringer utsorterte avfallsfraksjoner (Follo Ren)

11 9 3 Statusbeskrivelse 31 Visjon, mål og strategier 311 Follo Ren Follo Ren IKS eies av kommunene Frogn (14%), Nesodden (17%), Oppegård (26%), Ski (28%) og Ås (15%) Selskapets visjon er "Follo Re IKS skal bli best i landet på kildesortering og gjenbruk" I selskapsavtalen beskrives selskapets formål slik: Selskapet påtar seg på vegne av deltagerkommunene å sørge for innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldene kommunale ansvarsområdet etter Forurensingsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentral forurensningsmyndighet Selskapets formål er kjøp og salg av varer og tjenester i tilknytning til ovennevnte ansvarsområde, alene eller i samarbeid med andre Selskapet kan tilby tjenester utover det kommunale ansvarsområdet, så langt dette ikke strider mot selskapets primære formål eller kommer i strid med kommunenes interesser Andre kommuner kan bli deltagere i selskapet Representantskapet kan fastsette innmeldingsvilkårene Hovedstrategi er at selskapet skal være deltakerkommunenes kompetansesenter, og på vegne av innbyggerne sørge for en økonomisk og miljømessig optimal håndtering av husholdningsavfallet Visjon og strategi i selskapet vil utvikles i tråd med vedtak i ny fremtidig renovasjonsløsning og Kretsløp Follo

12 MOVAR MOVAR IKS eies av kommunene Moss (46 %), Rygge (21 %), Råde (9 %), Vestby (20 %) og Våler (4 %) Selskapet ivaretar kommunale tjenester innenfor vannforsyning, avløpsrensing, renovasjon og brann- og feiertjenester Ved at eierkommunene samler disse tjenestene i et selskap forventes det stordriftsfordeler som fører til rimeligere tjenester og større faglig fokus Selskapets visjon er: Høyere ytelser - lavere kostnader - i miljøets interesse Hovedstrategi er at selskapet skal være deltakerkommunenes kompetansesenter, og på vegne av innbyggerne sørge for en økonomisk og miljømessig optimal håndtering av husholdningsavfallet 32 Dagens renovasjonsordning 321 Follo Ren Follo Ren har henteordning for restavfallet Restavfallet leveres EGE - avtale løper ut 2012 Det er bringeordning for papir, glass, metall og for plast i noen kommuner Det er etablert 3 gjenvinningsstasjoner Det er også etablert 79 returpunkter for papir I sommersesongen er det ytterligere 8 returpunkter i drift Det forventes en reduksjon i antall returpunkter ved ny renovasjonsordning 839 husstander har hjemmekompostering Miljøbil for farlig avfall - henting etter behov (abonnenten betaler 100 kr per henting) 322 MOVAR Det er ulike løsninger for innsamling i MOVAR-kommunene Dagens system er under omlegging og i løpet av to år forventes alle kommuner å ha lik ordning Se pkt 352 MOVAR driver Solgård Avfallsplass som ligger i Moss kommune I tillegg til deponiet finnes en rekke avfallsbasert aktiviteter slik som kompostering, mottak for farlig avfall og innsamling av smittefarlig avfall, deponigassanlegg, lager for avløpsslam, steinbrudd og sigevannssystem og omlastingsstasjon for husholdningsavfall Her ligger også en av regionens to gjenbruksstasjoner Den andre ligger i Vestby kommune Avtale om levering av restavfall til FREVAR løper ut 2011

13 11 33 Avfallsmengder 331 Follo Ren Genereringen av utvalgte typer husholdningsavfall er vist i tabell 1 Av tonn går tonn til gjenvinning noe som representerer en gjenvinningsgrad på 89,3 % Av utsorterte fraksjoner legger vi til grunn at tonn går til materialgjenvinning (papp/papir/drikkekartong, glass-/metallemballasje, hageavfall, EE-avfall (80,9 %), kompost, ombruk, klær og sko) Dette gir en materialgjenvinningsprosent på 36,4 % Tabell 1: Mengder utvalgte avfallstyper Follo Ren (2009)!"#$%%&'()*!"#$%% +%,''- /0"123$4!"#$%% /0",55*' '655 ' :55-829:55-!"#$%&'%(()*+#*,(-/0"1 23)452 ) )) 6)667 )))))) 789: ))) 2369; ))))) 26:94!"#$%&'%(()0<&=#$%#<,"1 ))) 5);6> )))))) >58 ))))));69: ))))) 5;95 )))))))) ))) 7);>4 )))))) 24; ))))));39: ))))) 7;92 )))))))) 7794?(%#$"CD%((%#<" )))))) 6;6 ))))))) E )))) 2::9: ))))))) 69; )))))))))) 69; F(%##EAC"$%(("CD%((%#<" ))) 2)>;: )))))))) 25 ))))));;9: ))))) 2>9; )))))))) 2>97 G%0"%&'%(( ))) 7)7>2 ))))))) E )))) 2::9: ))))) 779: )))))))) 779: H1"&/1B" ))) 4)433 ))))))) E )))) 2::9: ))))) 4493 )))))))) 4493 )))))) 7>3 )))))) 268 )))))) 7;9; ))))))) 795 )))))))))) 493 J%1(/0)%&'%(( )))))) 585 ))))))) E )))) 2::9: ))))))) 598 )))))))))) 598 )))))) >68 ))))))) E )))) 2::9: ))))))) >94 )))))))))) >94 LCD1+B ))))))))) 5: ))))))) E )))) 2::9: ))))))):95 )))))))))):95 +,; <=1>?> >BCD 111 <=EC= <AECE 332 MOVAR Genereringen av utvalgte typer husholdningsavfall er vist i tabell 2 Av tonn går til gjenvinning som representerer en gjenvinningsgrad på 96,4 % Av utsorterte fraksjoner legger vi til grunn at tonn går til materialgjenvinning (papp/papir/drikkekartong, plastemballasje, glass-/metallemballasje, hageavfall, metall og plastfolie) Dette gir en materialgjenvinningsprosent på 35,1 %

14 12 Tabell 2: Mengder utvalgte avfallstyper MOVAR (2009)!"#$%%&'()*!"#$%% +%,''- /0"123$4!"#$%% /0",55*' '655 ' :55-829:55-!"#$%&'%(()*+#*,(-/0"1 ) 23)244 ))))))) 5 )))))) 6678 )))) 92:79 )))))))) 92:79!"#$%&'%(()0;&<#$%#;,"1 ))) =)424 )))))) 639 )))))) 4>7> ))))))) 3=7> )))))))))) ))) >)9>9 ))))))) 5 )))) ))))))) C278 )))))))))) C278?(%#$"DE%((%#;" ))))))))) 94 ))))))) 5 :>78F ))))))))) 87> ))))))))))))) 87> G(%##5AD"$%(("DE%((%#;" ))))))) 4C3 ))))))) 5 )))) ))))))) 2278 )))))))))) 2278 H%0"%&'%(( ))) =):62 ))))))) 5 )))) ))))))) 3C78 )))))))))) 3C78 I1"&/1B" ))) =)CC2 ))))))) 5 )))) ))))))) 397C )))))))))) 397C ))))))) 3C> ))))))) 5 )))))) 6678 ))))))))):72 ))))))))))))):72 K%1(/0)%&'%(( ))))))) 99> )))))) 99> )))))))) 5 ))))))))) =79 )))))))))))) 5?(%#$',(/" ))))))))) =8 ))))))) 5 )))) ))))))))) 87> ))))))))))))) 87> +,; 1 <=1=>? >BCD 1111DBDCD DDACE * 34 % materialgjenvinning, 50 % energigjenvinning 34 Dagens kostnader 341 Follo Ren Tabell 3: Kostnader Follo Ren (2009)!"#$%"& '()*#+%"& '()*#+%"&!""#$%&'"()*+,$"-&'"( *(##,&-,&-*(## / &%&1,,",+&*(#$ ::; < :4: : < :<< 87874; :<; D+$"+EF+== ;; 76;;;;; G")*+EF+== < <435<2375; HI! <2399< :< * Prisen for plast er unormalt lav, vil bli endret 342 MOVAR Tabell 4 Kostnader MOVAR (2009)!"#$%"& '()*#+%"& '()*#+%"&!""#$%&'"()*+,$"-&'"( *(##,&-,&*(## / &%&1,,",+&*(#$ :4; : : :4 A<+))="*+<<"=>+<<+)?" :B392: B9 C")*+DE+<< :932923; B79 F+$"+DE+<< ; : GH! :937B: 33333:532: * Startet november 2009 Små mengder er samlet inn, derfor blir enhetsprisen høy Kostnaden vil endres merkbart når systemet nå er i full drift

15 13 35 Planlagte endringer 351 Follo Ren Follo Ren IKS er i ferd med å innføre et nytt renovasjonssystem med tilhørende behandlingsanlegg Prosjektet har navnet Kretsløp Follo Dette omfatter en maskinell utsortering av husholdningsavfall fra Nytt innsamlingssystem legger opp til at avfall hjemme skal sorteres i to beholdere med størrelse på 240 liter I den ene beholderen skal det være papp og papir og den andre skal bestå av restavfall inkl matavfall og plast Det planlegges at beholderen for husholdningsavfall med matavfall og plast skal tømmes annenhver uke, med mulighet for ukentlig henting om sommeren Papirbeholderen skal tømmes månedlig Omleggingen gjennomføres i løpet av et år Øvrige fraksjoner skal fortsatt kunne leveres på returpunkter eller til en av tre gjenvinningsstasjoner Follo Ren ønsker også å videreføre ordningen med miljøbil for henting av farlig avfall Det planlegges i tillegg en betydelig videreutvikling av disse tjenestene også som en del av Kretsløp Follo Kretsløp Follo innebærer utnyttelse av matavfallet til fornybar energi og gjødsel/jordforbedring Det er et stort lokalt miljøprosjekt med fokus på fornybar energi og klima Utgangspunktet er at om lag % av avfallet i dagens restavfallssekk er matavfall Ved en maskinell utsortering forventer Follo Ren at ca 40 % av innholdet i dagens restavfallssekk kan behandles biologisk, slik at det kan omdannes til fornybar energi og gjødsel/jordforbedring I tillegg vil den gjenvinnbare plasten og eventuelt feilsortert glass-/metallemballasje i den framtidige samlefraksjonen bli utsortert Follo Ren legger til grunn at matavfall som råvare for lokal produksjon av biogass og gjødsel/jordforbedringsprodukt representerer en langsiktig miljøriktig løsning Denne ansees vesentlig bedre enn dagens løsning hvor det går blandet sammen med restavfall til forbrenning 352 MOVAR Det arbeides aktivt med å etablere en felles innsamlingsløsning for alle eierkommunene Det skal være henteordning for glass- og metallemballasje, papp/papir/drikkekartong, plastemballasje og restavfall Abonnentene kan velge 2 Per i dag et halvt år forsinket

16 14 mellom sekk eller dunk for plasten Alle returpunkter avvikles men to gjenbruksstasjoner opprettholdes MOVAR vurderer å etablere et eget forbrenningsanlegg for forbrenning av restavfall Det er utført et forprosjekt 3 hvor ulike alternativ er vurdert Dimensjonering av anlegget kan skje på to ulike måter:! Basert på tilgjengelig avfall! Basert på energibehov hos aktuelle energiavtagere Ut fra en vurdering av tilgjengelig avfallsmengde og energibehov er det konkludert med at det er mest aktuelt å etablere et avfallsenergianlegg med en kapasitet på tonn/år ved en gjennomsnittlig brennverdi på avfallet på 11 MJ/kg De totale investeringene for anlegget er anslått å ligge i området 450 mill MOVAR har også under planlegging et biogassanlegg med kapasitet tonn Videre utredning av dette er satt på vent som følge av vurderingene om et mulig samarbeid med Follo Ren 3 Forbrenningsanlegg for avfall - oppdatering Dimensjonering, energibalanse og økonomivurderinger

17 15 4 Aktuelle rammebetingelser 41 EUs rammedirektiv 411 EUs rammedirektiv 4 Nærhetsprinsippet opprettholdes i det nye direktivet Det enkelte land skal tilstrebe et nett av behandlingsanlegg slik at avfallet kan behandles så nær kilden som mulig Uavhengig av reglene om grensekryssende transport kan det enkelte land for å beskytte sin egen behandlingskapasitet, begrense import av avfall til forbrenningsanlegg selv om disse er klassifisert som gjenvinning, såfremt dette medfører at eget avfall ikke kan behandles i tråd med landets krav og mål Direktivet fastesetter for første gang et generelt gjenvinningsmål:! Mål om 50 % materialgjenvinning av glass, metall, papir og plastavfall! Mål om 70 % materialgjenvinning av BA-avfall Direktivet krever at medlemslandene skal sørge for at det innføres separat innsamling av papir, plast, metall og glass innen 2015 Innen 2020 skal 50 vektprosent av disse avfallstypene ombrukes eller materialgjenvinnes Sannsynligvis vil man få regne disse avfallstypene under ett Det vil si at man kan ombruke/ materialgjenvinne mindre enn 50 prosent av én avfallstype, under forutsetning av at man kompenserer ved å ombruke /materialgjenvinne mer enn 50 prosent av en eller flere av de andre avfallstypene Det er i sum at 50 vektprosent av disse avfallstypene må gjenvinnes Kravet er ikke til hinder for at Norge likevel setter egne og høyere mål for gjenvinning av de enkelte fraksjoner Klima og forurensingsdirektoratet har i et brev 5 til Avfall Norge blant annet konkludert med: "I lys av dette er det nærliggende å tolke separat innsamling bokstavelig Da vil sentralsortering alene ikke oppfylle kravet, selv om man eventuelt kunne vise 4 Directive on waste 2006/12/EC av 5 april KLIF - Svar på spørsmål om krav om kildesortering av avfallstyper i EUs rammedirektiv om avfall, dato 9 April 2010

18 16 at sentralsorteringen gir kvalitetsmessig gode nok råvarer til materialgjenvinning" Det har senere kommet signaler fra EU-kommisjonen i mai om at kravet om separat innsamling neppe vil bli tolket i ordets strenge forstand når det gjelder disse avfallstypene Direktivteksten ansees således ikke til hinder for at man kan ha sentralsortering istedenfor kildesortering så lenge det blir tilstrekkelig grad av materialgjenvinning Hvordan denne sorteringen gjennomføres i Norge blir opp til norske myndigheter En ordning som det legges opp til med et MBT-anlegg innebærer i realiteten et supplement til regionens kildesortering, ved at det også skjer en sortering av restavfallet Dette vil neppe være i strid med direktivets bestemmelser eller intensjoner Et fem stegs avfallshierarki for avfallshåndtering som skal være en retningslinje for de nasjonale myndigheter Hvert land skal først av alt: 1) forebygge at avfall oppstår, 2) ombruke så mye som mulig, 3) materialgjenvinne, 4) energigjenvinne, 5) deponere avfall som ikke er egnet til annen behandling Et MBT-anlegg vil bidra tila at avfallshåndteringen i regionen klatrer oppover i avfallshierarkiet, i tråd med retningslinjene i direktivet og nasjonale mål Direktivet klargjør også begrepene ombruk og gjenvinning Eksempelvis må nyere forbrenningsanlegg ha en energiutnyttelsesgrad på minst 65 % for å regnes som gjenvinningsanlegg; eldre anlegg må opp i 60 % De fleste avfallsforbrenningsanlegg her til lands klarer dette med god margin, da gjennomsnittlig energiutnyttelsesgrad er på 77 % 6 Det er også tatt inn retningslinjer for når avfall opphører å være avfall, og går over til å bli en vare som kan selges fritt uavhengig av avfallsregelverket Norge får delta i en egen europeisk arbeidsgruppe som skal utarbeide definisjoner for flere slike avfallsfraksjoner 412 EUs forordning 1013/2006 om overvåkning og kontroll av avfallstransport 7 Denne er implementert gjennom endringer i avfallsforskriftens kapittel 13 Denne gir utvidet innhold av nærhetsprinsippet ved at det enkelte land kan stanse enkelt- 6 Statistisk sentralbyrå (SSB) 7 Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste

19 17 transporter av husholdningsavfall uten annen begrunnelse enn at det er blandet husholdningsavfall 42 Nasjonale mål Det nasjonale, strategiske målet på avfallsfeltet er at skadene fra avfall på mennesker og naturmiljø skal være så små som mulig Avfallsproblemene skal løses gjennom virkemidler som sikrer en samfunnsøkonomisk god balanse mellom omfanget av avfall som genereres, og som gjenvinnes, forbrennes eller deponeres Følgende miljømål er definert: Område Redusert avfallsmengde Mer avfall skal gjenvinnes Farlig avfall skal tas hånd om og reduseres Miljømål Utvikling i generert mengde avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten Det tas sikte på at mengden avfall til gjenvinning skal være om lag 75 prosent i 2010 med en videre opptrapping til 80 prosent, basert på at mengden avfall til gjenvinning skal økes i tråd med hva som er et samfunnsøkonomisk og miljømessig fornuftig nivå Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet Genereringen av ulike typer farlig avfall skal reduseres innen 2020 sammenlignet med 2005-nivå Status for de ulike målene er som vist under! Redusert avfallsmengde: Nøkkeltallet for dette målet er total mengde avfall generert per år sett i forhold til økonomisk vekst målt i BNP Tall fra SSB viser at mengden husholdningsavfall per person gikk ned med 3 prosent fra 2008 til 2009 Dette er første gang siden statistikken startet opp i 1992 at årlig mengde husholdningsavfall har gått ned En gjennomsnittsnordmann kastet 420 kg avfall i 2009, 14 kg mindre enn året før På landsbasis kaster nordlendinger minst, mens folk på sør-østlandet kaster mest Vi kastet 10,9 millioner tonn avfall i Norge i 2008 Dette innebar at avfallsmengdene økte mindre i 2008, enn i 2007 I 2008 var økningen 2 prosent, mot 6 prosent i 2007

20 18 Fortsatt øker imidlertid avfallsmengdene mer enn den generelle verdiskapningen i samfunnet Den samlede avfallsveksten fra 1995 til 2008 var 48 prosent, mens BNP (i faste priser) økte med 44 prosent Til sammenligning økte avfallsmengden fra husholdningene med 75 prosent i samme periode Næringsavfallet står for nærmere 80 prosent av de totale mengdene Det er antatt at økt forbruk, økt byggeaktivitet og høy aktivitet i industrien er viktige årsaker til denne utviklingen! Mer avfall skal gjenvinnes Nøkkeltallet for dette målet er andel av totalt generert mengde avfall som går til sluttbehandling For ti år siden var det mest vanlig å deponere avfall Siden det har mengden avfall som deponeres gått jevnt nedover, mens mengden som gjenvinnes har økt tilsvarende I 2008 ble 71 prosent av avfallet gjenvunnet Når avfall gjenvinnes utnyttes ressursene i avfallet, enten gjennom materialgjenvinning, biologisk behandling (ved kompostering eller i biogassanlegg) eller forbrenning med energiutnyttelse Figur 1: Mengde etter behandling Figur 1 viser behandling av "vanlig avfall", og tar utgangspunkt i behandling av 10,6 mill tonn avfall hvorav husholdningsavfall utgjør vel 20 % Som en ser er materialgjenvinning den vanligste behandlingsformen i dag Materialgjenvinning utgjør vel halvparten av den totale gjenvinningen, mens forbrenning med energiutnyttelse utgjør en tredjedel Resten ble gjenvunnet enten ved biologisk behandling eller bruk av masser til oppfyllingsformål eller dekkmasser på deponi Farlig avfall og avfall til annen eller uspesifisert håndtering holdes utenom beregningene Deponering og forbrenning uten energiutnyttelse regnes som sluttbehandling I dag sluttbehandles noe under 30 prosent av avfallet! Farlig avfall skal tas hånd om og reduseres Det ble mottatt 1,1 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2008, en vekst på 3,5 prosent fra 2006 Siden 1999 er mengden imidlertid mer enn doblet Økt innsamling og

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat

Detaljer

Deloitte Advokatfirma DA v/rolf Erik Disch og Geir A. Melby

Deloitte Advokatfirma DA v/rolf Erik Disch og Geir A. Melby Deloitte Advokatfirma DA Strandsvingen 14a Postboks 287 4066 Stavanger Norway Memo Tel: + 47 51 81 56 00 Fax: + 47 50 80 56 50 www.deloitte.no Dato: Til: BIR AS v/adm. dir. Steinar Nævdal Fra: Deloitte

Detaljer

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars 2013 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Ark.: Lnr.: 2412/08 Arkivsaksnr.: 08/426 Saksbehandler: Rannveig Mogren RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Vedlegg: 1. Tildeling av enerett rett til å motta husholdningsavfall

Detaljer

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden 1 Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden Avfallskonferansen 2013 Ålesund Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 5.6.13 1 Innhold Kort om SSB og seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

MEF - Avfallsdagene 2013

MEF - Avfallsdagene 2013 MEF - Avfallsdagene 213 6. 7. mars 213 Avfallsdisponering - hvorfor går det som det gjør? Senior miljørådgiver Tor Gundersen tmg@hjellnesconsult.no Prosjekt for MEF og Norsk Industri (Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018

Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Representantskapet Vedlegg 1 Sak 5-2015 Forslag til selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Informasjon

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Deres referanse Vår referanse Dato 200X/ AVVISNINGSBESLUTNING I KLAGESAK 2008/76 Det vises til klage av 16. mai 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm Sakstittel: VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for

Detaljer

Norsk Industri. Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning.

Norsk Industri. Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning. Norsk Industri Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning. Tall og fakta 2011 2 300 medlemsbedrifter Rundt 125 000 ansatte i bedriftene Omsetning: 566 mrd. kr Eksport: 303 mrd.

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall. Avfallsdagene Trondheim 14. Mai 2014 Asbjørn Englund

Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall. Avfallsdagene Trondheim 14. Mai 2014 Asbjørn Englund Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall Avfallsdagene Trondheim 14. Mai 2014 Asbjørn Englund Agenda Bakgrunn og oppdraget for MEF/Norsk Industri

Detaljer

Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall. Avfallsdagene 25.-26. februar 2014 Asbjørn Englund

Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall. Avfallsdagene 25.-26. februar 2014 Asbjørn Englund Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall Avfallsdagene 25.-26. februar 2014 Asbjørn Englund Agenda Bakgrunn og prosjektmandat Hovedfunn i rapporten

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Konkurransen om avfallet slik industrien ser det Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1450 ansatte 250 ansatte 330 ansatte 60 ansatte 200 ansatte

Detaljer

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR 2016-2025 KORTVERSJON Om Avfall Sør Avfall Sør er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla for å drive renovasjonsvirksomhet

Detaljer

Sak 4/13 Vedlegg 2. Notat over alternativer til Kretsløp Follo

Sak 4/13 Vedlegg 2. Notat over alternativer til Kretsløp Follo Sak 4/13 Vedlegg 2. Notat over alternativer til Kretsløp Follo 1 Innledning Styret i Follo Ren vedtok 24. april 2013 å be representantskapet om å øke selskapets låneramme med 140 mill NOK, og at selskapsavtalens

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM?

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM? Oppdragsgiver: Odda kommune Oppdrag: 519729 Kommunedelplan VAR Del: Renovasjon Dato: 2009-05-05 Skrevet av: Sofia Knudsen Kvalitetskontroll: Cathrine Lyche FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE

Detaljer

Økonomiplan 2009-2012

Økonomiplan 2009-2012 Follo Ren IKS Verkstedveien 29,1400 Ski Tlf.: +47 64 85 23 30 Faks: +47 64 85 23 40 Org. nr. 975 804 569 MVA E-post: post@folloren.no www.folloren.no Økonomiplan 2009-2012 September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 21.03.2017 Tid 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/17 17/159 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Særutskrift. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 17/8 Utredningskomiteen /62 Kommunestyret

Særutskrift. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 17/8 Utredningskomiteen /62 Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2017/346-5695/2017 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Grønne valg - tildeling av enerett på kommunalt næringsavfall til FIAS Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2016 Fremlagt på møte i representantskapet 18.4.2016 Bakgrunn for eiermeldingen Eiermeldingen er utarbeidet

Detaljer

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / /

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / / Austevoll kommune Marin IT Ikkje offentleg Forbod mot forskjellsbehandling Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/1789-2015002447/2701 14/1789 26.02.2015 IT2015 Viser til spørsmål frå Marin IT. Oppklaring:

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

EØS-avtalen og interkommunalt samarbeid. Advokat Halfdan Mellbye

EØS-avtalen og interkommunalt samarbeid. Advokat Halfdan Mellbye EØS-avtalen og interkommunalt samarbeid Advokat Halfdan Mellbye Nærmere om temaet Egenregi EUs regler om offentlige anskaffelser som grense for kommunene og fylkeskommunenes adgang til å organisere hensiktsmessig

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Biogas seminar i Østersund 20.09.2010 Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord noen fakta 170.000 innbyggere + 30.000 studenter Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall,

Detaljer

Avfallsdeponi er det liv laga?

Avfallsdeponi er det liv laga? Avfallsdeponi er det liv laga? Avfall Norges seminar om deponering av avfall Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik 28. oktober 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og

Detaljer

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Sandnes kommune, ymiljø Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Prosjektnr. 12-0447 smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no 1 Innledning

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfall, miljø og klima Innlegg FrP 06.04.2008 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

Hamar, 15. november 2012 Avfallsselskap AS

Hamar, 15. november 2012 Avfallsselskap AS N O T A T Kunde: Prosjekt: Dato.: Fjellregionens Bistand interkommunal Interkommunale Hamar, 15. november 2012 avfallsplan Avfallsselskap AS For: Utarbeidet av: Vår ref.: Markedssjef Hanne Maageng Olsen

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge

Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge SFT Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Avfall Norge Nedre Vollgt. 3 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520 Organisasjonsnr. NO

Detaljer

Egenregi-ordningen kontra reglene om offentlige anskaffelser

Egenregi-ordningen kontra reglene om offentlige anskaffelser Egenregi-ordningen kontra reglene om offentlige anskaffelser Halvor S. Oseid Direktør anskaffelser og juridisk bistand AS www.management-it.com 1 Hva er egenregi? Hvordan det offentlige organiserer sin

Detaljer

KiO Kildesortering i Oslo

KiO Kildesortering i Oslo KiO Kildesortering i Oslo Anita Borge, prosjektleder OSLO KOMMUNE 1 Avfallsplan for Oslo kommune 2006-2009 Innføring av kildesorteringsløsninger for plastemballasje og våtorganisk avfall i Oslo kommune:

Detaljer

Overordnete tiltak for å øke materialgjenvinning av avfall

Overordnete tiltak for å øke materialgjenvinning av avfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 02.12.2016 Deres ref.: 14/2791 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/6413 Saksbehandler: Hege Rooth Olbergsveen Overordnete tiltak for å øke

Detaljer

HOVEDPLAN FOR AVFALL. 2005-2016 Mål og strategier

HOVEDPLAN FOR AVFALL. 2005-2016 Mål og strategier HOVEDPLAN FOR AVFALL 2005-2016 Mål og strategier INNHOLD INNLEDNING 3 STRATEGISK MÅL 4 MÅLSETTINGER OG TILTAK 5 Avfallsreduksjon 5 Sortering og gjenvinning 5 Oppsamling, innsamling og transport 5 Behandling

Detaljer

Norsk Industri og Maskinentreprenørenes forbund

Norsk Industri og Maskinentreprenørenes forbund Norsk Industri og Maskinentreprenørenes forbund Avfallsbehandling Disponering av avfall - Kryssubsidiering 10. april 2013 Utgivelsesdato 10. april 2013 Saksbehandler Tor Gundersen, Eva Therese Askeland,

Detaljer

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 09.07.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/7165 Saksbehandler: Bernt Ringvold Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Dato: 14.04.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201400707-5 Siri Johanne Vik,

Detaljer

Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt

Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt Problemstilling Utredning for Maskinentreprenørenes forbund Medlemmene

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Svar på oppdrag om å vurdere virkemidler for å fremme økt utsortering av våtorganisk avfall og plastavfall

Svar på oppdrag om å vurdere virkemidler for å fremme økt utsortering av våtorganisk avfall og plastavfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 24.01.2017 Deres ref.: 14/2791 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/5010 Saksbehandler: Rita Vigdis Hansen Svar på oppdrag om å vurdere virkemidler

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse. Vesentlig endring av kontrakt.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse. Vesentlig endring av kontrakt. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Vesentlig endring av kontrakt. Innklagede gjennomførte to åpne anbudskonkurranser om håndtering av henholdsvis næringsavfall

Detaljer

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet!

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Øivind Brevik adm.dir. 1 Bestilling fra AHK Presentasjon av virksomheten bør inneholde: Status Drift Nøkkeltall Strategier 2 Avfallspyramiden

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Konkurransegrunnlag For levering til MOVAR IKS Kjellerødveien 30 1580 Rygge

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune

Eiermøte Drammen kommune Eiermøte Drammen kommune Tirsdag 20. november Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomiske hovedtall 3) Viktige utfordringer 4) Fremtidens

Detaljer

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/2209-1 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD

Eiermelding fra styret i RfD fra styret i RfD for driftsåret 2016 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2017 Årsrapport RfD 2016 side 37 for 2016 BAKGRUNN FOR EIERMELDINGEN en er utarbeidet med bakgrunn i selskapsavtalen og

Detaljer

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge først og fremst

Detaljer

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM SESAM Værnes 30. november 2016 Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM Hva er SESAM? Sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall fra husholdninger i Midt-Norge Gjennomført skisseprosjekt

Detaljer

Konkurransen om avfallet

Konkurransen om avfallet Konkurransen om avfallet Tall og fakta 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca. 757 mrd. kr Eksport: ca. 300 mrd. kr Ingen framtid uten teknologi - ingen teknologi uten

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Avfall Norge. Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren. Rapport nr. 3/07

Avfall Norge. Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren. Rapport nr. 3/07 Avfall Norge Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren Rapport nr. 3/07 Juni 2007 Rapport nr: 3/2007 Distribusjon: Fri Dato: 25. juni 2007 Revidert: 1. gang ISSN: 1502-4589 Tittel: Veileder

Detaljer

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering! Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall Bente Flygansvær Prosjektleder, Renovasjonsetaten Forsker, BI Handelshøyskolen Hvorfor kildesortering?

Detaljer

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje)

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet [dato] med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

SAMARBEID MELLOM OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERE RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR ORGANISERINGEN

SAMARBEID MELLOM OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERE RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR ORGANISERINGEN SAMARBEID MELLOM OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERE RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR ORGANISERINGEN FOREDRAG PÅ ANSKAFFELSESKONFERANSEN 2012 V/ADVOKAT JANICKE WIGGEN Grunnleggende utgangspunkter 15. November 2012 2

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT For kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer. Forskriften gjelder fra 1. juli 2017 og avløser forskrift datert 1. juli 2014.

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 Samandrag Forslaget til strategi for ÅRIM baserer seg på avfallsdata frå 2015. Etter at tala for 2016 no er

Detaljer

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige.

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Egil Evensen, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Energiutnyttelse av avfall i Norge Overordnete rammebetingelser

Detaljer

Deponiforbud nedbrytbart avfall

Deponiforbud nedbrytbart avfall Deponiforbud nedbrytbart avfall Lise K Svenning Jensen 14. Juni 2006 Deponiforbud for nedbrytbart avfall Hva vil skje med dette avfallet? Gjennomføringen av øvrig regelverk mv. for deponier Hvor står vi

Detaljer

Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning?

Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning? Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning? Camilla Louise Bjerkli 1 Formål Nettverk for gjennomføring av Nasjonal Handlingsplan for bygg-

Detaljer

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet 38745 28,7 % Jern til materialgjenv. (etter forbren.) 1438 39,3 %

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet 38745 28,7 % Jern til materialgjenv. (etter forbren.) 1438 39,3 % Rapporttittel AVFALLSTATISTIKK FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I BIR År 2005 Prosjektledere Atle Hitland og Gisle Njaastad Prosjektgruppe Terje Olsen, Jan Steene, Lars Hille, Arne Iversen, Svend B. Hollevik, Jan

Detaljer

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo 17.08.2016 Håkon Jentoft Renovasjonsetaten Oslo : Hovedstad i Norge 650,000 innbyggere, befolkningen øker med 2% per år 300 000 husholdninger 65% bor i blokker. 53 %

Detaljer

Strategiplan 2010-2015

Strategiplan 2010-2015 Strategiplan 2010-2015 Vår visjon: IØR tar vare på miljøet gjennom fornuftig håndtering og gjenvinning av avfallsressurser Innhold Forord... 2 Visjon og mål... 3 for strategivalget... 3 Våre hovedprodukter

Detaljer

Avfall Norge. Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Rapport 6/2006

Avfall Norge. Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Rapport 6/2006 Avfall Norge Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg Rapport 6/2006 Februar 2007 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 6/2006 Distribusjon: Fri Dato: 05.02.2007

Detaljer

Odda kommune. Kommunedelplan Renovasjon 2012-2023 Sammendragsrapport. Utgave: Høringsutkast Dato: 2012-05-07

Odda kommune. Kommunedelplan Renovasjon 2012-2023 Sammendragsrapport. Utgave: Høringsutkast Dato: 2012-05-07 Kommunedelplan Renovasjon 2012-2023 Sammendragsrapport Utgave: Høringsutkast Dato: 2012-05-07 Kommunedelplan Renovasjon 2012-2023 Sammendragsrapport 1 SAMMENDRAG Forrige avfallsplanen for Odda er fra 2003

Detaljer

Retningslinjer for avfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for avfall NR 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Disse retningslinjer er utarbeidet med hjemmel i avfallsforskriften 2 vedtatt i Arendal kommune den xxxx, Froland kommune

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold

Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold Østfold klimaråd, 28-02-2013 Per Even Vidnes, Biogass Østfold 2015 Kort om min egen bakgrunn: 1970-1972: Molde kommune Planlegging av VVA-anlegg

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE Fastsatt av styre 21. november 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

ANSKAFFELSESREGELVERKET: HANDLINGSROM FOR KRAV TIL AVFALLSBRANSJEN

ANSKAFFELSESREGELVERKET: HANDLINGSROM FOR KRAV TIL AVFALLSBRANSJEN ANSKAFFELSESREGELVERKET: HANDLINGSROM FOR KRAV TIL AVFALLSBRANSJEN Avfallskonferansen, Trondheim 14. mai 2014 Arne Torsten Andersen, ALT Advokatfirma AS Mitt budskap i dag 2 Betydelig handlingsrom for

Detaljer