bankene i Nord-Norge, m:rl argivelse en sterrelse (fotv.kap.). utfra oversikten foretok han en unders0k.e1se mht. hvilke banker san bar revisx rred

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bankene i Nord-Norge, m:rl argivelse en sterrelse (fotv.kap.). utfra oversikten foretok han en unders0k.e1se mht. hvilke banker san bar revisx rred"

Transkript

1

2

3 For a be1yse det: jeg tidligere remte at: rrarqe r&lisorer ikke bar tegnet medlansskap i foreni.n::jen vil jeg referere til et intemt notat til styret, utarbe:idet en 1. ste varaprepresentant Reidar Sletterg. NBRF har ~ totalt 50 rredle:mer i Nord-tbrqe. Disse fordeler 'Beg slik: - Sfar_er : 'J:l (54%) - ForetnillJSl;Br*er : 17 (34%) -!>pesifis>rt : 6 (12<) For A fa et bilde av forho1&ne presenterte Sletf:en;J en oversikt wet bankene i Nord-Norge, m:rl argivelse en sterrelse (fotv.kap.). utfra oversikten foretok han en unders0k.e1se mht. hvilke banker san bar revisx rred _else ~~ikke ~"""""P i forerrinjen. F0lgarle resultat frard<an: 105 bankrevisorer (eksklusive eksterne) hvorav 50 er medlarmer. Lignarle or foretatt i Sor-No!:ge. PA bakgrunn av innsarnlede data vi! vi sende desanbernurrmeret av Bankrevisoren sarnt en nyutarbeidet folder an N3RF til I;Otensielle nye medlefl1l"er. Til slutt vil jeg enske samtlige medlarmer og 1esere av b1adet en riktig Go::1 Jul og et Go::1t Nytt. Ar. ~~ bankrevisoren 1

4 INNHOLD I DEllE NUMMER Side 1 Formannen har ordet 5 EDB-revisors oppgaver, v/johnsen, Dovran, Tenold, IDA NS 11 Datasikkerhet, v/t. Nilsen, Autoguard NS 15 Ny terminalgenerasjon (NTG) i Fellesdatabankene v/naess, Fellesdata 19 «HACKERS» - en trusel mot datasikkerhet? vltenold, IDA NS 21 Semester oppgave ved B.A. Dell v/fjaerli og Kavil, One 33 Fremtidig konsept for EFTPOS v/melb0,samdata 35 Redakt0ren har ordet 36 Skatteplikt for bankantrekk, v/dreclisler, Hetland Sparebank 2 bankrevisoren

5 Side 37 Bankrevisjonens fremtid - Vi legger ~runnlaget nil! vlwest y, Fe lesbanken NS 43 Revisjonen i Dne. 46 Nytt om navn. 48 Seminar Bankrevisjon. Revisjonssjefkretsens seminar nov. 51 N.B.R.Es. konferanser Kvaliteten av undervisning for bankrevisorer, v/dahl, Kreditkassen, Porsgrunn 55 Revisorseminaret ved B.B.S nov. v/drechsler, Hetland Sparebank 57 Nytt fra lokalavdelingene. Tf0ndelagsavd. Ber~ensavd. 0st andsavd. 64 Nye medlemmer ~ bankrevisoren 3

6 En fylkesbank I Troms Tromsbanken as er en fylkesbank for Troms med kontorer fern steder i fylket. Tromsbanken as legger vekt pa a im0tekomme kundens personlige behov for banktjenester. I de senere :it har utvalget av -tjenester 0kt, og i fremtiden vii teknologien gi oss flere muligheter. Tromsbanken as har vrert 'og er en aktiv medspiller i utviklingen av distriktets nreringsliv. HOldontor: TI'OI1l5S Postboks 978, Troms. Telefon FiliaIer: Brevika Storg!.41 Tromsdalen Avdelingskontor: FIlIIlSI1<S Postboks 235, Finnsnes Telefon Filial: Transportservicesenteret Avdelingskontor: >\ndseiv Postboks 85, 9210 Andselv Telefon Avdelingskontor: Bardu Postboks 262, 9250 Bardu Telefon Avdelingsl<ontor: Hamad Postboks 819, 9401 Harstad Telefon Tromshankenas

7 EDB-revisors Oppgaver v/senlor EDIl-revisor Tore johnsen, IDA Hvn er en EDE-revisor? En EDE-revisor er en person som i sitt yrke 80m revisor har speaiallsert seg pa EDE. I utgangspunktet kan denne personen enten vrere: en utdannet revisor (statsautorlsert savel som registrert revisor) som spesialiserer Beg pa EDE og revisjon av EDBomgivelser. en dataspesialist som blir trent opp i revisjon. I flere land er det etablert en sertifiseringsordning (Certified Information Systems Auditor. elsa) hvor det avlegges eksamen innen omradet EDB-Revlsjon. I april 1984 ble en silk eksamen avholdt i Oslo, pa vegne av Princeton University og det arbeides for at en silk profesjonell tittel ogsa vi! bi! akseptert 1 Norge. Normalt settes det et skarpt skille mellom finansiell revisjon og EDB-revisjon. Mens den finansielle revisjonen gar ut pa a bekrefte en bedrifts regnskap vii EDB-revisors hovedformal vrere a bekrefte at systemene og datasentralen fungerer som beskrevet, og at beskrivelsene er overensstemmende med krav satt i lover og forskrifter. Fordeling av arbeidsoppgaver mellom bankrevisjon og EDB-revisjon pa samme vis som en EDS-revisor er spesialist pa databehandling. er en bankrevisor spesialist pa bank og skal ved sine revisjonsbebandlinger bekrefte det fremlagte regnskap. I IDA samarbeidet bar bankrevisjonen nn trukket opp skillelinjen mellom bva bank-revisjon skal dekke og hva EDB-revisjonen skal dekke. bankrevisoren 5

8 Fordelingen er salede: Bankrevisjonen fore tar den finansielle revisjon samt revisjon av applikasjoner overlevert til drift. Sam ar.beidsgrunniag for a utfpre revisjon av applikasjoner har bankrevisjon og EDB-revisjonen i fellesskap utarbeidet rutinerapporter til hjelp for bankrevisjonen. Se artikkel i bankrevisoren nr 3/84. EDB-revisjonens primrere oppgaver hie etter dette utvikling av EDD-programmer for bankrevisjon oppf lging av nye systemer i hele utviklingsfasen fram til drift datasenterrevisjon deltak i utvalg etter behov. Bankreviajonen akal i praksis ikke beh ve tenke pa hva som skjer pa datasenteret, da dette ivaretas av EDB-revisjonen. Det skillet som her er foretatt er en normal prosess som skjer ved aile datasentraler med EDB-revisjon, og er med pn a skape ryddige forhold mellom de ulike revisjonsgrupper. Nrermere om de oppgaver EDB-revisjonen ivaretar Generelt sett vii de oppgaver som nevnes nedenfor vmre de samme uansett hrukergrupper og uansett datasentral. Dankrevisjon er hare en brukergruppe av EDD- blant mange i samfunnet. Utvikling av EDD-programmer for hankrevisjon Sam et ledd i behovet for a vedlikeholde og utvikle spesiell kompetanse innenfor EDD, brukes en del av EDD-revisjonens ressurser til utvikling av EDD-programmer, programmer som skal lette arbeidet for bankrevisor. Ved IDA skjer dette i form av oppdrag fra bank i gjennom RU (revisjonsutvalget). Gjennom slike oppdrag far EDB-revisjon inngaende kunnskaper i de enkelte bruker-rutiner fra den tekniske siden, mens bankrevisjonen pa sin side blir spesialist pa brukersiden. Denne kombinasjonen er meget fruktbar nar l sninger skal utvikles. Jo bedre kunnskapen er, jo bedre blir lpsningene. Men for at resultatet skal bli vellykket og fremtidsrettet fra starten av, kreves det som ved all systemutvikling for vrig. grundige forstudier som klarlegger de reel Ie hehov og konkretiserer disse. 6 bankrevisoren

9 Revisjon av applikasjoner Hed applikasjoner mener vi det sett av programmer som tilsammen utgjor de enkelte bruker-rutiner. Disse er sluttprodukter av en lang utvikling som starter med forstudie som beskriver navrerende forhold og skisserer alternative fremtidige/pnskede lpsnlnger. Hvls vedtak gj res om a utvikle videre et av alternativene blir det utarbeidet en mer konkret systeml sni.ng. Ved vedtak av denne er neste fase programmering og testing samt at brukerdokumentasjoner skrives. Til sist eller parallelt skrives driftsdokumentasjon og etter en total test hvor som"regel pilotbank er en viktig brlkke i godkjennelsesfasen, bllr det nye systemet endellg overlatt til drift og alminnelig bruk for bank. Ved revurdering av allerede eksisterende rutiner fplges stort sett den samme prosessen. For aile disse ledd i utviklingen har datasentralen nedfelt en rekke standarder som for IDA's vedkommende er n finne i et felles tilgjengelig online oppslagsverk kalt "metodehandboken". Disse standarder dekker bl.a. forstudie, systemstudie, programmering, testing. bruker og driftsdokumentasjon, prosedyrer som skal sikre rettidige beslutninger, standardliste-utforming. rapportveier m.v. Alle disse standardene er oppfyllelse av krav som bankinspeksjonens forskrifter stiller. Disse skal sikre at utvikling, dokumentasjon, testing og drift skjer pa en forsvarlig og enhetlig mate, og i stprst mulig grad personuavhengig. EDB-revisjonens oppgaver er bl.a. a forevisse seg om at behandlingen skjer etter de standarder og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende pa datasentralen og ellers utfpres pa en forsvarlig mate. Ved rutiner som kommer inn under lpsbladforskriftene er det viktig at disse allerede blir tatt hensyn til under systemutviklingen. Viktige kontroll-og sikkerhetsaspekter rna ogsa sikres. Revisorer har en srorlig kompetanse pn dette omrndet som etterhvert har fatt en kende tyngde, og EDB-forskriftene krever at disse skal vere dokumentert noe som ikke all tid har vrort tilfellet i tidligere tider. Med de stadig mer komplekse systemene som utvikles, spiller testingen av rutinene en viktig rolle. Ved godt planlagte testinger kan svakheter i systemet avdekkes i tide, slik at disse blir rettet opp fpr rutinen blir alminnelig tiigjengeiig. bankrevisoren 7

10 EDB-revisjon del tar ikke selv i testingen, men gjennomgar testprosedyren og materialet som er frembrakt ved testingen for a se om denne synes tilfredsstillende. Det har i enkelte tilfeller vmrt nodvendig for IDA's EDB-revisjon a papeke utilstrekkelig testing. Under hele den forannevnte prosessen samarbeider EDB-revisjon og bankrevisjon i pilotbank. Gjensidig konsulentbistand og i enkelte tilfeller fordeling av arbeidsoppgaver har vist seg meget fruktbart. I aile tilfelle ma det utarbeides rapporter for de rutiner revisjonen folger opp. Som of test skjer dette i regi av EDB-revisjonen. DATASENTERREVISJON Denne delen av EDB-revisjons oppgaver retter seg mer mot den fysiske driften av data-senteret. Det dreier seg ikke her om den finansielle side ved virksomheten, men om de sikkerhetsmessige forhold. Med den stadig kende konsentrasjon av data ved sentralen og det raskt pkende antall terminaler (kasse, backoffice, kunde, bensin, minibank m.v) som opererer online mot IDA, vii kortere eller lengre driftsstans ved IDA fa yeblikkelige skadevirkninger av varierende omfang. Uautorisert tilgang til datasentralens registre vii likeledes ogsa kunne fa alvorlige skadevirkninger ved at vitale data blir odelagt, end ret og/eller distribuert til urettmessige personer. AIle disse forhold gjpr at EDB-revisjonen rna se pa all virksomhet ved IDA i et totalperspektiv. A1le sider ved driften rna vurderes fra begrensningers hensiktsmessighet, muligheten for a komme uanmeldt inn, sikring mot brann ved ulike tiltak, sikker transport av bilsg, lister, magnetband m.v., begrenset adgang til lokaler, begrenset adgang til produksjonsbiblioteker. kontroll av endringer i tabeller, program m.v. til autorisasjonssystemer som sikrer Kontrollert adgang til bedriftens registre. EDB-forskriftene som gjelder for bank retter klare krav til instruksverk. standarder. dokumentasjoner og sikkerhet. Kravene er utformet slik at det bl.a. er den tekniske utviklingen som bestemmer hvilke tiltak som til enhver tid rna ansees som forsvarlige. Det store antall terminaler som etterhvert kobles til f.eks. IDA-systemene ca idag, ca om 5-10 ar, gjpr at betydningen av stabiliteten i nettverksdriften bare vii ke. Det rna derfor sikres gode tekniske l sninger. forsvarlige rutiner for tabelloppdateringer, backuplpsninger for alternative kjoresteder ved katastrofe m.v. EDB-revisors oppgave er bl.a. a forspke a vurdere lpsninger og tiltak og papeke mangler og svakheter hvor dette etter revisors vurdering er av betydning. 8 bankrevisoren

11 DELTAK I UTVALG Ved en datasentral er det en rekke utvalg hvor det del tar representanter bade fra datasentralen og brukersiden. Vedtak som gj~res her kan ha vidtrekkende betydn1ng for mange av de omrader EDB-revisor er opptatt avo Det er derfor vikt1g a gjennomg! de saker som behandles 1 d1sse utvalg enten ved deltak 1 m~ter eller ved gjennomgang av mptereferater. EDB-revisors oppgave er da ogsa i den grad det er rimeiig, a holde seg I~pende orientert am hva sam skjer i bedriften og de beslutninger som taes, slik at han/hun kan reagere rettidig og vrere istand til som f.eks. v/ida! holde RU (Revisjonsutvalget) og RK (Revisjonskomiteen) orientert. BANKREVISJON/BRUKERGRUPPERS REVISJON SKAL KUHNE BYGGE pa EDB-REVISJONENS ARBEID EDB-revisjonen skal alts! utfore sitt arbeid og l~se sine oppgaver pa en slik mate at den enkelte revisor ikke skal behove! bekymre seg om hva som skjer p! datasentralen. Dette krever igjen at f.eks. bankrevisjon og EDB-revisjon er 1nneforstatt med hvilke oppgaver de 2 institusjonene hver for seg skal ta ansvaret for og I~se, noe som ble nevnt 1 inniedningen av denne artikkel. Disseto har ogsa V<lert delaktig i dette innlegg. Revisjonssjef SoIein Erik Dovran, Ida Senior IDII-revisor Knullenold, IDA bankrevisoren 9

12 - Ein kmskonto i Sparelfu'nf(el't" 11 NordfJord er melr Innbnngande enn du trut <:::/ Som den einaste bank kan vi tilby deg heile 6% rente pi! alt innesti!ende opp til kr og 10% pa bel0p over de!.

13 DATASIKKERHET Som series si~kerhetsleverand0r gjennom 25 At har oet cfte vart nodvendig a se saken fra "den andre siden". vi har manipulert yare sikkerhetssystemer - og vi har ranet yare verdi transporter. Hvordan tenker yare motstandere? DatamaSkinen er i dag en del av samfunnet generelt. Det benyttes innen forsikring, forsvar, pengeinstitusjoner - for a nevne noen. Viktige stikkord for datak.riminelle er Kunnskap 09 tilgjengelighet. Erfaring viser at de beste "datahodene" finnes innen forbryterverden. Direkt0r Terje Nilsen er ansvarlig for den totale drift i sikkerhetsselskapet AUTOGUARD A/S Ustyret er lett a skaffe seg. Med en investering pa har man et utstyr som gj0r at man kan knytte seg direkte til en rekke institusjoner og bedrifter. Dataforbrytelser kan deles inn i tre hovedelementer: LER DATA - OG BLI RIK - 1 av 100 oppdages - herav anmeldes 1 av 8 - hvorav 1 av 33 fengsles ): Av datasvindlere havner 15(~ i fengsel - FYSISK SABOTASJE - INTELLIGENT SABOTASJE INNENFRA - INTELLIGENT SABOTASJE UTENFRA (HACKING) FYSISK SABOTASJE kan utf0res ved ildspasettelse, regulare innbrudd, h~rverk, syrebad, kraftige magneter, 0delagt str0mforsyning eller vanntilf0rsel. bankrevisoren 11

14 Oet er mer enn en bedrift som har gatt konkurs av slike arsaker. Derfor er det mer enn noensinne viktig a Yare sikret med gode laser i derer, adgangskontroll og innbruddsalarm, TVovervakning, vakthold og/eller resepsjonsvakt. Et seriost sikkerhetsselskap er en god samarbeidspartner nar man skal vurdere hvilken losning som passer best. INTELLIGENT SABOTASJE INNENFRA Ofte benyttes den enkleste metoden, f.eks. a skaffe seg jobb en bank. Oet er et faktum at over 70 % av de "varpene" som gjares i USA skjer fra innsiden. Misfornoyde eller illojale medarbeidere finner man de fleste steder. I bank har man som regel en bedre ansvarsfordeling enn eller.s. Hvis en person posterer, rna en annen autorisere. En toppleder har f.eks. ikke lov a ga inn pa datasystemet. Der har han ingenting a gjore. INTELLIGENT SABOTASJE UTENFRA De sgkalte hackere er ofte unge mennesker med en voldsom appetitt pa andres datasystem. Systemknekking og ode legging av database gjores gjerne for moro skyld. Det skjer en stadig produktutvikling blan~ disse. Oe "virkelige" forbryterne skaffer seg gjerne kunnskaper fra de nne gruppen. Datakriminelle er opptatt av markedsanalyser og produtkutvikling. RVA B0R MAN V~RE OPPMERKSOM pa? Innen industrispionasje og militarspionasje foretas gjerne avlytting av den utstraling terminalskjermen giro Oet finnes kompaktsett som enkelt kan anvendes fra en parkert bil i nerheten av informasjonskilden. Tilsvarende finnes for avlytting av telelinjer. Oet er ganske utrolig hvilke informasjoner som strommer i klartekst over enkelte linjer. Ansvarlige bedrifter i dag tar i bruk krypteringsutstyr for a sikre sine data mot avlytting. net finnes ogsa utstyr som fra lang avstand kan smelte kretskortene. Denne metoden kalles EMP (elektro magnetisk puis). For a sikre seg mot slikt kreves beskyttelse ved stalplater og skikkelig jording. For a bli en bedre datakriminell ligger det en utfordring i aile pc-ene som stros ut. Ofte star disse hos ferstagangsbrukere som kanskje ikke har sikring i det hele tatt. Oet er enkelt a ta kopier av -disketten, som ofte star i narheten av maskinen. Det typiske ved disse anleggene er at det sjelden er noen sikkerhet i operativsystemene. 12 bankrevisoren

15 Den enkleste ~ten a sikre seg for tap av verdifulle data her, er A lase inn diskettene. Konsekvensene ved tap av selve hardwaren er ikke sammenlignbar. Mange brukere foler seg trygg pga. passordet. Det er imidlertid utrolig hvor sleppnendte bade leverandorer og brukere er. NAr man kjaper systemene far man et standard passord, og mange bedrifter endrer ikke dette. Kjenner man til programleverandoren, er valgmulighetene enkle. Mange brukere gjemmer passordet pa et "lurt sted", gjerne i nerheten av arbeidsplassen. Skaff deg en jobb som rengjoringshjelp - og saken er enkel. Ellers kan du rane bossbilen eller ta med deg en fluesmekker pa soppelplassen. KONSEKVENSER VED TAP AV DATA - VI SER BARE TOPPEN AV ISFJELLET De fleste bedrifter har en flau smak i munnen nar de er blitt lurt, og anmelder ikke saken. Mange ansvarlige bedriftsledere og brukere av data er lite klar over personregisterloven. Kommer disse pa avveie, er man direkte ansvarlig for tapet - og rna tilbringe en ufrivillig og lang ferie bak las og sla. Tall fra USA (1977) Totalt Kr 50 milliarder Pr. innbygger Kr 220,- NORGE ( ) Anmeldte tilfeller 6 stk. Totalt Kr 2,6 millioner Pr. ar i snitt Kr ,- Beregnet i Norge for 1990: NYE KONTROLLMETODER BB3 rnillioner En revisor tror gjerne at all virksornhet blir logget - og at man ved EDB far en total internkontroll. Dette er en helt feil oppfatning. Nar man forandrer rutiner rna man all tid tenke over hvilke tidligere kontrollmuligheter man mister - og forlange at nivaet blir holdt oppe. Hvilken kontroll er n0dvendig istedenfor? HVILKEN STILLING INNEHAR GJERNINGSMENNENE? Terminaloperatorer Kontorister/kasserere Programmerere Ledere/direktorer EDB-operatorer Andre medarbeidere utenforstaende og ukjente 17 % 18 % 17 % 24 % 11 % 5 % 8 % (tall fra USA) bankrevisoren 13

16 OPPKLARING (USA) EN AV 100 EDB-FORBRYTELSER OPPDAGES 7 AV B OPPDAGEDE SAKER ANMELDES IRKE AV FRYKT FOR NEGATIV REKLAME OM VIRKSOMHETENS EDB-SIKKERHET RUN CA. 20 % OPPDAGES VIA REVISOR Hensikten med denne artikkelen er A peke pa noen av de trussler man star overfor i data-alderen. Den vanlige oppfatningen blant dagens ledere er "Dette skjer ikke meg " Det er viktig A erkjenne farene og iverksette tiltak for a redusere risikoen for et virkelig SMELL. Det f0rste skritt pa veien for datasikkerhet er a foreta en RISIKOANLAYSE: SITUASJONSBESKRIVELSE TRUSSELVURDERING SARBARHETSVURDERING RISIROVURDERING RISIl(O ANALYSE SANN SYNLIGHET KONSE KVENS <t'\~. ~~. ~~, ~~ 14 bankrevisoren

17 NY TERMINAlGENERASjON (NTG) I FEllESDATABANKENE li/edb-re\lisor Tore Naess, elsa Fellesdata A/S De f rste bankterminalene hie installert i 1974 og utviklingen, savel bankteknisk som EDB-teknisk, tilsier at tiden na er moden for utskiftning. Arbeidet med a velge leverand r og utvikle systemene for neste generasjon av terminaler har pagatt i lengre tid og medf rt et meget omfattende utredningsarbeid. Nar NCR ble valgt til leverand r var det fordi man vurderte at selskapet hadde de beste tilbud med hensyn til produkt- og tjenestespektrum samt utfra en samlet kostnadsvurdering. NCR er et av de st rste selskapene innenfor sitt omrade og har omfattende erfaring fra installasjoner i bankmilj rundt omkring i verden. HVA INNEHOLDER NTG? NCR har tilbudt utstyr sam tilfrerlsstiller bankenes krav til multifunksjonell arbeidsplass. Dette kan forenklet grupperes i f lgende hovedsystemer: 1. Ekspedisjonssystemet 2. Kontorst ttesystemet EkspedisjonssysteIl'et vii bli utviklet ilv Fcllebdata, og skreddersydd for L tilfred~~tille de krav SOil' bankene og Fellesdata sarnrnen er kommet frem ti:!.. flerunder ligger slike ting sam: Dagens DS-tunksjoner Saksgang inn]f:n Valuta Saksgang utlan og Depot (senere) HiniBank Betalingsformidling (PQS) bankrevisoren 15

18 Selvbetjeningsfunksjoner (informasjonsterminal) Elektronisk journal Kontorst ttesystemet vil bygge pa standard programvare fra NCR. Dette omfatter funksjoner som: Tekstbehandling Arkivering/gjenfinning Elektronisk post Kalendersystem PC-operativsystemer (personlig datamaskin) ~eslutningsst ttesystemer Den nye lokale datamaskinen som skal erstatte dagens D5 heter 'Tower'. Denne er betydelig kraftigere enn dagens utstyr og vil gi bankene nye muligheter for lokal lagring av egne registre. Et viktig krav fra bankene har vrert a komme frem til et enhetlig system hvor man fra_en arbeidsplass kan fa tilgang til aile typer funksjoner. Det vil si at man fra samme terminal skal kunne utf0re ekspedisjonsrutiner, tekstbehandling, PC-funksjoner, sp rring mot lokale og sentrale systemer m.m. Terminalarbeidsplassen i NTG heter 'WorkSaver'. 'kraftig' terminal med egen intelligens 09 minne flere prosesser parallelt. Dette er en som kan utf re Som en del av hoveotilbudet fra NCR vii det ogsa komme nye innendy:.rs og utend rs minibanker. Kapasiteten pa disse vii va:re betraktelig stprre enn pfo E'ksjsterende automater. Prosjektgruppen hat. alicrede i lang tid arbeidet med e utvikle s!'stemer -tor bruk pi! de:t nye utstyret. De star her foran store oppgave:r med utfordringer av savel teknisk sam bankmessig natur. Resultatene av dctte arbeidet vil ha betydelige konsekvense~' for 5p<1rebankene internt savel som eksternt. EDB-revisjonell i Fellesc1atCl her flctl'rlig nok enc;:rasjert seg i arbeidet med a sikre ~t systemene pa det nye utstyret f~r innbakt tilstrckkelig eikkerhet og kol1trollcr. Videre at systemene er reviderbare, samt at krav fra brukere og myndigheter hj j r flllqt opp. 16 bankrevisoren

19 vi ser det sam spesielt viktig at autorisasjonssystemet er hensiktsmessig utformet slik at bankene har mulighet til a avspeile sin organisasjons- og fullmaktsstruktur innen de rammer som systemet setter. Dette gjelder bade innenfor databehandlingen i banken og mot de sentrale applikasjoner pa datasentralen. Elektronisk journal vii for Fellesdatabankene v~re et he It nytt medium sam skal erstatte de eksisterende papirjournalene i dagens terminaler. Denne skal inneholde alt som registreres pa terminalen og i tillegg til a utgj re et viktig revisjonsspor for kontroll- og revisjonsformal vii den gi mulighet til automatisk rekonstruksjon av transaksjoner, tabeller m.m. nar feilsituasjoner har oppstatt. DRIFTEN AV NTG Kompleksiteten av terminalsystemet vii ke i forhold til dagens DS-utstyr. NTG-systemet vii fa diagnosefunksjoner som gj r den EDB-ansvarlige i banken i stand til a identifisere og lokalisere feil som matte forekomme. Terminalsystemet er utpreget modul~rt oppbygget og mange feiltilfeller vii banken seiv kunne handtere ved a skifte ut ber rte komponenter. Programvaren som skal benyttes pa terminalsystemene vii bli distribuert fra datasentralen via nettverket og det er her viktig med gode rutiner for a sikre at bankene til enhver tid kj rer med riktige versjoner av programmene sarnt at behovet for reserveversjoner er ivaretatt. Fellesdata er i gang med a bygge opp et online kontrollsenter som vii ha til oppgave a overvake nettverket ut til bankene. Ved hjelp av spesialverkt y vii kontrollsenteret avervake aile linjene og kunne diagnostisere feil pa linjer, moderner a.l. Kantrollsenteret vii ogsa, nar det er pakrevet, kunne overvake bankens eget nettverk og/eller fjern-operere bankens terminalsystem via en terminal pa hovedmaskinen i Fellesdata. litg OG REVISOR For de fleste av oss er det kanskje vanskelig a forestille seg i detalj hvordan arbeidsdagen vii fortone seg i banken nar NTG er blitt realisert. En ting synes imidlertid klart, nemlig at mye av saksbehandlingen vii forega uten bruk av penn og papir. Videre vii bankrevisoren 17

20 nok pa sikt en del av de tradisjonelle rapportene forsvinne og bli erstatt~t av sp rsmal og situasjonstilpasset rapportering via skjermterminal. Revisor rna derfor sentralt og praktisk forberede seg pa det som vii komme slik at hun/han kan ta i bruk den nye teknikken pa linje med de ansatte i banken. Revisjonskomiteen og EDB-revisjonen i Fellesdata er opptatt av at revisor skal fa adgang til hensiktsrnessige verkt y for a kunne revidere bankens databaser. Arbeidet med a utrede krav og l sninger er pa gang. 18 bankrevisoren

21 «HACKERS» - ell trusel mot datasikkerhetell1 v/senior EDII-revisor!(nut Tenold, IDA den siste tiden har vi ogsa her- ti I lands hatt en kolossal oppblomstring pa mikromaskin-markedet, datamaskiner er blitt presanger ti 1 per-soner sam ikke engang hal" nadd tenaringsstadiet. I kj~lvannet pa denne oppblomstringen er det dukket opp en ny type indlvider, de sakal te "hackers H eller pa godt norsk DATA-FREAKERE. Dette er personer sam har opparbeidet en fanatisk tnteresse for alt sam har med begrepet EDB A gj~re, 09 skal vi tro rappor-tene fra USA (09 hvorfor skul Ie vi ikke det~) har dissl? hakkerne gltt en del amerikanske bedrlftsledere mang en s#vnl s natt. Hakkerne tllbrlnger time etter time ved Sloe hjemmedatamaskloer oq "hakker" tnn Instr-uks)oner 09 programmer, og da noen OQS~ er 1 beslttelse 2IV utstyr scm gj~r det mul1g A Koble seg opp mot telenettet. Sler det seg selv at de nok representerer en fare for edb-installasjoner med manglende sikring mot utenforstaende. SllVldt 3eo har er+a,rt er det I f""rste rekke edb-anleqg 1 unlver-sltets- 09 forskningsmilj", scm hi ttll har- v::i!rt hakker-nes m;'l. VI h::lrer om eksamenskarakterer som er blltt endret (ogs;' 1 Nor-ge~). man sueler masklnr-essurser eller man ser det kun som en utfardrlog ;. Klare A \(Offime seg Inn pa fremmede oatamast.nner-.,..leg ye1ger & tro at man lnnen bankdatasentra;ene 09 blant banvbr-ukerne har V~l't mer ooptatt 21Y d2ltasl~kerhet enn 1 ovennevnte mllj,::ier. noe sam b""r ha gltt ass Slkrer-e systemer-. Et skr-emmeskudo ma det Imldlertld ')~re nar VI f.eks. leser at konsulentfirmaet EDP AudIt Controls Oakland ~over 30 ansatte>. sam 1 fem Ar hal" drevet med uttesting av sikkerheten rundt EDB-lnstallasJoner enn'; hal' tilgode';' bl! slttende med sk.jegget 1 oosu(.3.ssen - hlttll t'.ar man klart.; trenge Inn 1 samtllge systemer man har fars,zkt seg 0';. bankrevisoren 19

22 Fo~holdet e~ saga~ blitt omhandlet i en spil1efilm, MWAR GAMES, sam fo~ tiden ga~ pa norske kinoe~. Filmen handler am en ung gutt sam i all hemmelighet fors~ke~ A Koble seg inn pa datamaskinen til en spillfabrikant, og sam uten A vite det forviller seg 'inn pa en av datamaskinene til Fo~sva~sdepa~tementet. Hva sam siden skje~ fa~ v~re filmselskapets hemmelighet, konklusjonen min el" at selv am det dl"eie~ seg om en film i denne amgang, skal vi v~~e oppmel"ksomme pa den far en inntl"enge~e av denne typen I"ep~esente~er. Det vi ivai" sammenheng er ~edde for e~ at en person skal Klare A kemme seg inn pa en bankdatabase og f~ye til, endl"e elle~ slette data, men etter min oppfatning e~ sannsynligheten for at noe slikt skal skje idag sv~~t liten. Det er ikke utenkelig at Fo~svarsdepartementets EDB-reviso~ vii Ie ha uttalt det samme, iallefall f~~ filmen ble laget. Innen norske bankdatasent~aler ha~ man etter beste evne fors_kt A sikre seg mot innt~enge~e av denne typen, og i all min enfoldighet rna jeg si at jeg fo~tsatt ser and~e persone~ sam Jangt me~ potensiel Ie farer i va~ sammenheng. Det jeg i f~~ste ~ekke tenke~ pa e~ pe~soner som a~beider innad i vare o~ganisasjone~ og sam direkte el le~ indi~ekte er legale b~ukere av va~e EDB-anlegg. Skal jeg v~re helt-~rlig ta~ jeg en del av USA-histo~iene med en klype sal t, pa samme mate sam jeg gjorde med en sak sam dukket opp ved en av vare bankdatasentrale~ ifje~ engang. Det dreidde seg om en pe~son sam pasta at han had de kla~t A Koble seg opp mot datamaskinen og de~igjennam hadde fatt tak opplysninge~ f~a sin a~beidsgivers l_nnsregiste~ pa datasentralen. Fra datasent~alens side ble pastanden tilbakevist, og NpA teppet N kern det frem at det va~ inte~ne l~nningsliste~ hos a~beidsgive~en vedkommende var kommet ove~. Hva han ikke visste va~ at nevnte l~nns~egiste~ befant seg pa magnetband pa datasent~alen, og enhve~ sam kjenne~ noe tl I b~uk av datamedia vet at slike band ikke uten vide~e la~ seg aksessere ion-line sammenheng. Denne "uskyldiqe N histo~len OQ tilsva~ende histo~ie~ ha~ v~~t med pa A gjpre-mltt syn pa fr~tiden relativt Iyst. Faktum e~ at de potensielle Inntrengerne vet al t for lite om vare Interne rutiner og systemer. og S1St - men ikke minst - det e~ et start sprang f~a det A klare A Koble seg opp mot en datamaskin til det A fa end~et innholdet pa de database~ og ~egistl"e datamaskinen benytter. 20 bankrevisoren ~

23 SEMESTEROPPGAVE VED B"A.. Intern revision varen 1984 BESKRIV ET VIRKEUG MISLIGHETSTlLFElLE I DIN BANK Ann Marit Fj;;erli, nne. DELI!oar!(am, D~C ~NNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING 1.1 Definisjon 1.2 Forskjellige typer av mislighet 1.3 Arsaker til mislighet '.4 Stra,ffetiltak 2. s KONTROLLER Adrninistrasjonens rnuligheter til A avdekke slike misligheter Organisasjon Internkontroll Revisjonens muligheter til A avdekke slike misligheter Oppdagelse av misligheten "4. 1 Generel t 4.2 Forhindre misligheter 4.3 Oppdage misligheter 4.4 Avklare misligheter bankrevisoren 21

24 1. INNLEDNING 1.1 Oefinis]on F_lgende definisjon benyttes for mislighet; "Det fo~eligger mislighet hvor en eller flere benytter seg av gitt tillit til A oppna uberettigede fordeler." For revisor er det hovedsakelig misligheter sam medfprer _konomisk vinning som er av interesse. 1.2 Forskjellise typer av ~islighet Misligheter kan gjennomf res av flere forskje~lige "grupperinger" mad tilknytning til det aktuelle foretak. For bank kan nevnesj Kunder Funksjonarer EDB-ekspertise ved datasentral Kunder har mulighet til A benytte seg pa urettmessig mate av gitte rettigheter. Som eksempel nevnes: uret~ssig bruk av sjekkhefte og/eller bankkort bruk av falske dokumentasjonsbevis misbruk av Ian Bankens funksjon2rer har mulighet til misbruk av bankens ressurser, tillit og verdier gitt til oppbevaring eller behandling. Mulighetenes st rrelse er avhengig av arbeidsomrade, kunnskap og etablerte kontrolltiltak innen organisasjonen. En ansatt i h yere stilling har som of test st rre mulighet til A gjennomf re mislighet enn ansatte pa lavere niva. Likeledes har ansatte i stabsstillinger/ stillinger som krever stor grad av spesialkunnskap, store muligheter.' Sam eksempel pa funksjon2rers misbruk nevnesj underslag av kontanter, verdipapir. kunstgjenstander etc. urettmessige overf ringer til egue!conti fra andre endring av koder innmeldt pa egne/familiens konti falske kostnadsbilag ulovlige eller uforutsette handlinger med bakgrunn i gitte fullmakter 22 bankrevisoren

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/533 Inger Lise Balandin 78 46 58 61 Alta, 18.04.16 Saksnummer 45/2016 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef, Klinikk psykisk

Detaljer

my good friends uke 41 2015-10-05

my good friends uke 41 2015-10-05 uke 41 2015-10-05 nettskyen sikkerhet synkronisering Det er vanskelig for 60+ å forstå at når vi nå tenker på og snakker om data må vi tenke på nettskyen og ikke på PC'en. Er det sikkert å lagre data i

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Trygg På Nett Forsikringsvilkår av 01.04.2016 Innholdsfortegnelse Side 1. Trygg På Nett 3 1.2 Definisjoner 3 1.3 Hvem forsikringen gjelder for 3 2. Forsikringsdekningen Identitetstyveri 3 2.1 Hvor og når

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON Retningslinjer for ansattes bruk av IKT-tjenester RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON Vedlagt vil du finne Retningslinjer for ansattes bruk av IKT-tjenester. Retningslinjer for

Detaljer

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Vedtatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 07.12.94 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Kart I Sak Side 63/05 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Revisjon av IKT-området i en mindre bank

Revisjon av IKT-området i en mindre bank Revisjon av IKT-området i en mindre bank Bankenes sikringsfond, Høstkonferansen 2010 Vidar A. Løken PwC Innholdet i presentasjonen 1. Hvilken risiko IT innebærer for bankenes interne kontroll 2. Bankens

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. mandag 29. april 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. mandag 29. april 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte mandag 29. april 2013 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 43/13 Situasjonen ved Munch-museet... 2 44/13 Foreløpig

Detaljer

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor høsten 1994. Senest endret november 2011 1 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR

REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR Vedtatt av styret for Høgskolen i Finnmark 25. april 2007 i sak S 19/07 1. ANVENDELSE Dette reglement gjelder for all bruk av Høgskolen i Finnmarks (HiF) IT-system.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/19 Klager: A Innklaget: Alfred Berg

Detaljer

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel.

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Enkel brukerdokumentasjon for salg og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett i CS-Web og bruk i Silent Touch. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

revlsore-n mrnoti o 8ankinspeksjonens rundskriv 9/84 og V85-5/85 o Aulorisasjon o Inlern kontroll i bank o Artikkelprisen 1984 21. arg.

revlsore-n mrnoti o 8ankinspeksjonens rundskriv 9/84 og V85-5/85 o Aulorisasjon o Inlern kontroll i bank o Artikkelprisen 1984 21. arg. mrnoti 21. arg. MARS 1985 revlsore-n ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING o Aulorisasjon o Inlern kontroll i bank o Artikkelprisen 1984 o 8ankinspeksjonens rundskriv 9/84 og V85-5/85 , ~------------~ Formannen

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til ny folkeregisterlov

Høringsuttalelse - forslag til ny folkeregisterlov Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 23.06.2015 Vår ref.: 15-564 Deres ref.: 12/667 SL MSR/KR Høringsuttalelse - forslag til ny folkeregisterlov Finans Norge viser til departementets

Detaljer

IKT-reglement for NMBU

IKT-reglement for NMBU IKT-reglement for NMBU Vedtatt av Fellesstyret for NVH og UMB 23.05.2013 IKT-reglement for NMBU 1 Innhold 1 Virkeområde for NMBUs IKT-reglement... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Informasjon og krav til kunnskap

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse den 22.03.2004 i sak 2004/46

Klagenemndas avgjørelse den 22.03.2004 i sak 2004/46 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede utlyste en åpen anbudskonkurranse, der et av tildelingskriteriene var kjennskap til SiteEd og OFGs øvrige løsninger. SiteEd viste seg å være et rammeverk

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN POLITIET KRIPOS Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO NCIS Norway Deres referanse: Vår referanse: Sted, dato 15/3138 2015/02632 Oslo, 18.12.2015 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. LIV/UFØREPENSJON - Spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-2. Forsikringen ble tegnet i desember 90 og forsikrede fylte (delvis) ut "ren" egenerklæring.

Detaljer

Den nødvendige samtalen

Den nødvendige samtalen v/ Karin Ask-Henriksen personaldirektør NSH konferanse 19. april 2007 Hvordan løse konflikter? En godt eksempel og en god oppskrift på konflikthåndtering Den nødvendige samtalen forberedelse gjennomføring

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtalevilkår for behandling av elektroniske korttransaksjoner Del 1. Innledning 1-1. Hva avtalen gjelder

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

Instruks for innhold og gjennomføring av jegerprøven

Instruks for innhold og gjennomføring av jegerprøven Instruks for innhold og gjennomføring av jegerprøven Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (DN)1. februar 2013. I. Gjennomføring Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen:

Detaljer

FAQ Kypros.  Innholdsfortegnelse.  Hva man kan eie pã Kypros.  Salgsprosessen. - Signering av salgskontrakt. - Skjà te. - Beskyttelse av kjã per

FAQ Kypros.  Innholdsfortegnelse.  Hva man kan eie pã Kypros.  Salgsprosessen. - Signering av salgskontrakt. - Skjà te. - Beskyttelse av kjã per FAQ Kypros Innholdsfortegnelse Hva man kan eie pã Kypros Salgsprosessen - Signering av salgskontrakt - Skjà te - Beskyttelse av kjã per - Muligheter for gjenslag Banktjenester - à pne bankkonto - OverfÃ

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I LOPPA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret i sak 08/07 den 9.mars 2007. 1. Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 ADVOKATANSVAR - Spørsmål om inneståelseserklæring kan anses som eiendomsmegling i henhold til forsikringsavtalen. I forbindelse med eiendomshandel

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Trondheim kommunerevisjon Januar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen av lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune.

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Revisjonsrapport. Revisjon: Oppfølging styrevedtak

Revisjonsrapport. Revisjon: Oppfølging styrevedtak Universitetet i Oslo Sentraladministrasjonen/Enhet for Internrevisjon/Lin Anett Haugsland Revisjonsrapport Revisjon: Oppfølging styrevedtak Distribuert til: Universitetsdirektøren Gjennomført av: Revisjonssjef

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer

Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres. Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS

Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres. Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS 1 Noen definisjoner Identitetstyveri Uautorisert innsamling, besittelse, overføring, reproduksjon eller annen manipulering

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Rica Nidelven, 11. juni 2013 14.00 15.00 Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Anders Berg Olsen 2013, Anders Berg Olsen, HiST Handelshøyskolen i Trondheim. Dette materialet er beskyttet

Detaljer

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Audit & Advisory 18. september 2012 Agenda 1. Innledning 2. Formålet med revisjonsutvalg og utvalgets

Detaljer

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13.05.2013 Ref. nr.: 13/5492 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 31. oktober 2013 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder Innhold 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt 7 Varslingsrutine 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder I enhver virksomhet vil det kunne forekomme kritikkverdige

Detaljer

I Jakten p Dypet vil det med ujevne mellomrom dukke opp ulike hendelseskort. De finnes tre typer av disse kortene:

I Jakten p Dypet vil det med ujevne mellomrom dukke opp ulike hendelseskort. De finnes tre typer av disse kortene: Spillinformasjon: Jakten p Dypet Jakten p Dypet er et simulasjonsspill som tar utgangspunkt i hvordan det er drive et selskap innen petroleumsbransjen. Spillet gir en forenklet, men likevel realistisk

Detaljer

Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning

Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning 1. Innledning Realkonkurrens og idealkonkurrens betegner to ulike situasjoner der to eller flere forbrytelser kan pådømmes samtidig med én felles dom.

Detaljer

Fagprøve A Elektrofag Videregående kurs 2

Fagprøve A Elektrofag Videregående kurs 2 REFORM 94 Fagprøve A Elektrofag Videregående kurs 2 Serviceelektroniker Mars 2005 UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for geovitenskap Allé gt. 41, 5007 Bergen Fagprøve VK2 serviceelektroniker Situasjonsbeskrivelse

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole IKT-reglement for Norges musikkhøgskole Norges musikkhøgskole (NMH) er forpliktet til å kontrollere risiko og håndtere informasjon og tekniske ressurser på en sikker måte. Når du får tilgang til disse

Detaljer

Har hatt alternative turnusordninger i mer enn 10 år (fortrinnsvis kveld/hvilende natt), men med økt bruk og flere ulike ordninger fra ca 2006/2007.

Har hatt alternative turnusordninger i mer enn 10 år (fortrinnsvis kveld/hvilende natt), men med økt bruk og flere ulike ordninger fra ca 2006/2007. Årsverk i turnus og antall ansatte (fordelt på 10 turnuser) 92,5 150 Kompetansefordeling: Miljøterapeuter: 38% Fagarbeidere: 37% Assistenter: 25% Kjønn: Menn: 21% Kvinner : 79% Antall brukere/beboere med

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Brukersted: Bank: Denne avtale gjelder: Sett kryss Behandling av transaksjoner med BankAxept-kort

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

VEDTEKTER BERGENS ARKITEKTFORENING. Tilsluttet Norske Arkitekters Landsforbund KAP. 1 FORENINGEN KAP. 2 FORENINGENS ORGANER.

VEDTEKTER BERGENS ARKITEKTFORENING. Tilsluttet Norske Arkitekters Landsforbund KAP. 1 FORENINGEN KAP. 2 FORENINGENS ORGANER. BERGENS ARKITEKTFORENING Tilsluttet Norske Arkitekters Landsforbund VEDTEKTER Mars 1991 KAP. 1 FORENINGEN Alminnelige bestemmelser 1.01 Bergens Arkitektforening, BAF, er en del av Norges Arkitekters Landsforbund,

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Standard leveransevilkår for CS. regnskapsføringsoppdrag

Standard leveransevilkår for CS. regnskapsføringsoppdrag Standard leveransevilkår for regnskapsføringsoppdrag Innholdsfortegnelse 1. Etablering av oppdrag... 1 2. Partenes representanter... 1 3. Informasjonsplikt og regnskapsansvar... 2 4. Oppbevaring... 2 5.

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN Rundskriv fra RIKSADVOKATEN Del II nr. 2/976. R. 2537/76. Oslo, 20. oktober 976. Statsadvokaten i a. OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN I. Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Vedtekter. Kirkens SOS i Norge

Vedtekter. Kirkens SOS i Norge Vedtekter Kirkens SOS i Norge Vedtekter for Kirkens SOS i Norge Vedtatt av Landsmøtet 28.04.2004, med endringer av 09.04.2005, 01.04.2006 og 30.04.2008. 1 BASIS Kirkens SOS i Norge er en selvstendig sammenslutning

Detaljer

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling med prekvalifisering om konsulenttjenester i forbindelse med en tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt. Anskaffelsen var etter

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Sak 2013-04: Trusler mot journalister og redaktører - veiledning Som omtalt i statusrapporten til styrets møte 4. desember 2012, ble det 9. januar avholdt

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

På dette grunnlag hevdes det at A har de nødvendige kvalifikasjoner for den utlyste stillingen, og at hun således har fortrinnsrett til denne.

På dette grunnlag hevdes det at A har de nødvendige kvalifikasjoner for den utlyste stillingen, og at hun således har fortrinnsrett til denne. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.10.2007 Ref. nr.: 07/8730 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 33/07 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av TFKs ITressurser. Med TFKs IT-ressurser menes alle

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1/1995 Klager: A Prosessfullmektig: - Innklaget:

Detaljer

Fødselsnummer 1 - et nummer til besvær

Fødselsnummer 1 - et nummer til besvær Fødselsnummer 1 - et nummer til besvær Dette er historien om 11 sifre til besvær, kokt sammen gjennom 30 år av Justisdepartementet, Finansdepartementet, Datatilsynet og Sentralkontoret for folkeregistrering,

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 Oslo, september 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Lydopptak og personopplysningsloven

Lydopptak og personopplysningsloven Lydopptak og personopplysningsloven Innhold: 1 Innledning... 1 2 Bestemmelser om lydopptak... 1 2.1 Personopplysningsloven regulerer lydopptak... 1 2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål...

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Datatilsynet Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Vi viser til Deres søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

EuroSOX og Ny forskrift for risikostyring og internkontroll

EuroSOX og Ny forskrift for risikostyring og internkontroll EuroSOX og Ny forskrift for risikostyring og internkontroll Hva betyr dette for din bedrift? Advokatfullmektig Kristin Haram 6. februar 2009 Agenda: foretaksstyring, risikostyring og internkontroll Euro-SOX

Detaljer

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Den rettslige problemstillingen i denne oppgaven går ut på om Peder Ås har akseptert tilbudet som Marte Kirkerud gir i henhold til

Detaljer

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6)

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6) (side 1 av 6) Godkjent attestert kopi av legitimasjon må legges ved for samtlige deltagere. Depot-/kontohaverne har like store andeler i depotet/på kontoen dersom ingenting annet angis. Nordnet betrakter

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund

Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund (Etter endringer vedtatt på generalforsamling i Verdipapirforetakenes

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 KOLL. PENSJON Sykdom som forelå og var kjent ved inntreden - allergi - FAL 19-10. Forsikrede (f. 71) ble innmeldt i en kollektiv pensjonsforsikring

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon.

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Autorisasjonsnemndas behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-4. Saken er mottatt fra bedriften 28. mai 2013.

Detaljer

RIKSARKIVAREN. Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2. Høring - Endringer i arkivforskriften

RIKSARKIVAREN. Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2. Høring - Endringer i arkivforskriften RIKSARKIVAREN Kulturdepartementet v/ Ingvar Engen Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2 Deres ref 2010/03516 KV IE:amb Vår ref. 2010/61144 TOBR Dato 18.01.2011 Høring

Detaljer

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere og styret Næringslivets sentrale organisasjoner mv Formål Forebygge kriminalitet i og mot

Detaljer

Disponering av kontantytelser

Disponering av kontantytelser Orgnr: 993132284 Tlf: 32243250 Fax: 32243251 E-post: post@villaskaarno Disponering av kontantytelser : Thorsrud Richard Skaar Utarbeidet av: Thorsrud Richard Skaar Revidert dato: Revisjonsnummer: Dokumentnummer:

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996 FJØRFE - Informasjon vedr. avbruddsdekning - FAL 2-1. Sikrede

Detaljer

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement)

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Fastsatt av Fylkesdirektøren 18.12.13, gjelder fra 1.1.14. Erstatter «IT-instruks for HFK» fra 2008. Protokoll str 14 1. Virkeområde

Detaljer

Artikkel 4 Unntak Direktivet skal ikke gjelde visse anlegg, farer eller aktiviteter.

Artikkel 4 Unntak Direktivet skal ikke gjelde visse anlegg, farer eller aktiviteter. Dette jobbhjelpemiddelet er ikke en fullstendig kopi av Seveso ll-direktivet. Innholdet har blitt konsolidert for kortfattethet og bør ikke brukes som referanse når det utføres oppgaver relatert til Seveso-samsvar.

Detaljer

SOSs sekreteriat vi Atle Bergquist Teknologisk Institutt AS Postboks 141 0kern 0509 OSLO

SOSs sekreteriat vi Atle Bergquist Teknologisk Institutt AS Postboks 141 0kern 0509 OSLO VAR DATO 03.11.2011 DERES DATO VAR REFERANSE 2011/3070 120766/2011 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Yngvild Svarva Nielsen tlf976 78189 SOSs sekreteriat vi Atle Bergquist Teknologisk Institutt

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for Sør-Trøndelag fylkeskommune SØR- TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Varslerproblematikken ble satt på dagsorden våren 2005 med bl.a. krav om lovvern mot represalier

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG B Sa lten Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8l 38 Inndyr Vir dato: Jnr ark 23.09.2014 141563 4'.13-5.4 PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG Motedato: Tirsdag 23. september 2014 ki. 09.00-11.40 Motested:

Detaljer

revlsoren ~ [20 TI ~~r!i "'N"' 0 o Revisjon i bank o EDB revisjonsdatabase D VPS o Fremtid for norsk bankrevisjon o Kredittilsynets rundskriv

revlsoren ~ [20 TI ~~r!i 'N' 0 o Revisjon i bank o EDB revisjonsdatabase D VPS o Fremtid for norsk bankrevisjon o Kredittilsynets rundskriv ~ [20 TI 24. argo MARS 1988 revlsoren ORGAN for NORSK BANKREVISORfORENING ~~~P.EV ISO-9;' "'N"' 0 ~~r!i \.. ~. Denne gang blant annet o Revisjon i bank o EDB revisjonsdatabase D VPS o Fremtid for norsk

Detaljer

Mislighetsrisiko ved utkontraktering. NIRF nettverksmøte februar 2008 Lars Erik Fjørtoft og Dag Eidsvik

Mislighetsrisiko ved utkontraktering. NIRF nettverksmøte februar 2008 Lars Erik Fjørtoft og Dag Eidsvik Mislighetsrisiko ved utkontraktering NIRF nettverksmøte februar 2008 Lars Erik Fjørtoft og Dag Eidsvik Agenda Hva innebærer utkontraktering Ansvarsforhold og tiltak Internrevisors rolle og tilnærming Spørsmål

Detaljer