bankene i Nord-Norge, m:rl argivelse en sterrelse (fotv.kap.). utfra oversikten foretok han en unders0k.e1se mht. hvilke banker san bar revisx rred

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bankene i Nord-Norge, m:rl argivelse en sterrelse (fotv.kap.). utfra oversikten foretok han en unders0k.e1se mht. hvilke banker san bar revisx rred"

Transkript

1

2

3 For a be1yse det: jeg tidligere remte at: rrarqe r&lisorer ikke bar tegnet medlansskap i foreni.n::jen vil jeg referere til et intemt notat til styret, utarbe:idet en 1. ste varaprepresentant Reidar Sletterg. NBRF har ~ totalt 50 rredle:mer i Nord-tbrqe. Disse fordeler 'Beg slik: - Sfar_er : 'J:l (54%) - ForetnillJSl;Br*er : 17 (34%) -!>pesifis>rt : 6 (12<) For A fa et bilde av forho1&ne presenterte Sletf:en;J en oversikt wet bankene i Nord-Norge, m:rl argivelse en sterrelse (fotv.kap.). utfra oversikten foretok han en unders0k.e1se mht. hvilke banker san bar revisx rred _else ~~ikke ~"""""P i forerrinjen. F0lgarle resultat frard<an: 105 bankrevisorer (eksklusive eksterne) hvorav 50 er medlarmer. Lignarle or foretatt i Sor-No!:ge. PA bakgrunn av innsarnlede data vi! vi sende desanbernurrmeret av Bankrevisoren sarnt en nyutarbeidet folder an N3RF til I;Otensielle nye medlefl1l"er. Til slutt vil jeg enske samtlige medlarmer og 1esere av b1adet en riktig Go::1 Jul og et Go::1t Nytt. Ar. ~~ bankrevisoren 1

4 INNHOLD I DEllE NUMMER Side 1 Formannen har ordet 5 EDB-revisors oppgaver, v/johnsen, Dovran, Tenold, IDA NS 11 Datasikkerhet, v/t. Nilsen, Autoguard NS 15 Ny terminalgenerasjon (NTG) i Fellesdatabankene v/naess, Fellesdata 19 «HACKERS» - en trusel mot datasikkerhet? vltenold, IDA NS 21 Semester oppgave ved B.A. Dell v/fjaerli og Kavil, One 33 Fremtidig konsept for EFTPOS v/melb0,samdata 35 Redakt0ren har ordet 36 Skatteplikt for bankantrekk, v/dreclisler, Hetland Sparebank 2 bankrevisoren

5 Side 37 Bankrevisjonens fremtid - Vi legger ~runnlaget nil! vlwest y, Fe lesbanken NS 43 Revisjonen i Dne. 46 Nytt om navn. 48 Seminar Bankrevisjon. Revisjonssjefkretsens seminar nov. 51 N.B.R.Es. konferanser Kvaliteten av undervisning for bankrevisorer, v/dahl, Kreditkassen, Porsgrunn 55 Revisorseminaret ved B.B.S nov. v/drechsler, Hetland Sparebank 57 Nytt fra lokalavdelingene. Tf0ndelagsavd. Ber~ensavd. 0st andsavd. 64 Nye medlemmer ~ bankrevisoren 3

6 En fylkesbank I Troms Tromsbanken as er en fylkesbank for Troms med kontorer fern steder i fylket. Tromsbanken as legger vekt pa a im0tekomme kundens personlige behov for banktjenester. I de senere :it har utvalget av -tjenester 0kt, og i fremtiden vii teknologien gi oss flere muligheter. Tromsbanken as har vrert 'og er en aktiv medspiller i utviklingen av distriktets nreringsliv. HOldontor: TI'OI1l5S Postboks 978, Troms. Telefon FiliaIer: Brevika Storg!.41 Tromsdalen Avdelingskontor: FIlIIlSI1<S Postboks 235, Finnsnes Telefon Filial: Transportservicesenteret Avdelingskontor: >\ndseiv Postboks 85, 9210 Andselv Telefon Avdelingskontor: Bardu Postboks 262, 9250 Bardu Telefon Avdelingsl<ontor: Hamad Postboks 819, 9401 Harstad Telefon Tromshankenas

7 EDB-revisors Oppgaver v/senlor EDIl-revisor Tore johnsen, IDA Hvn er en EDE-revisor? En EDE-revisor er en person som i sitt yrke 80m revisor har speaiallsert seg pa EDE. I utgangspunktet kan denne personen enten vrere: en utdannet revisor (statsautorlsert savel som registrert revisor) som spesialiserer Beg pa EDE og revisjon av EDBomgivelser. en dataspesialist som blir trent opp i revisjon. I flere land er det etablert en sertifiseringsordning (Certified Information Systems Auditor. elsa) hvor det avlegges eksamen innen omradet EDB-Revlsjon. I april 1984 ble en silk eksamen avholdt i Oslo, pa vegne av Princeton University og det arbeides for at en silk profesjonell tittel ogsa vi! bi! akseptert 1 Norge. Normalt settes det et skarpt skille mellom finansiell revisjon og EDB-revisjon. Mens den finansielle revisjonen gar ut pa a bekrefte en bedrifts regnskap vii EDB-revisors hovedformal vrere a bekrefte at systemene og datasentralen fungerer som beskrevet, og at beskrivelsene er overensstemmende med krav satt i lover og forskrifter. Fordeling av arbeidsoppgaver mellom bankrevisjon og EDB-revisjon pa samme vis som en EDS-revisor er spesialist pa databehandling. er en bankrevisor spesialist pa bank og skal ved sine revisjonsbebandlinger bekrefte det fremlagte regnskap. I IDA samarbeidet bar bankrevisjonen nn trukket opp skillelinjen mellom bva bank-revisjon skal dekke og hva EDB-revisjonen skal dekke. bankrevisoren 5

8 Fordelingen er salede: Bankrevisjonen fore tar den finansielle revisjon samt revisjon av applikasjoner overlevert til drift. Sam ar.beidsgrunniag for a utfpre revisjon av applikasjoner har bankrevisjon og EDB-revisjonen i fellesskap utarbeidet rutinerapporter til hjelp for bankrevisjonen. Se artikkel i bankrevisoren nr 3/84. EDB-revisjonens primrere oppgaver hie etter dette utvikling av EDD-programmer for bankrevisjon oppf lging av nye systemer i hele utviklingsfasen fram til drift datasenterrevisjon deltak i utvalg etter behov. Bankreviajonen akal i praksis ikke beh ve tenke pa hva som skjer pa datasenteret, da dette ivaretas av EDB-revisjonen. Det skillet som her er foretatt er en normal prosess som skjer ved aile datasentraler med EDB-revisjon, og er med pn a skape ryddige forhold mellom de ulike revisjonsgrupper. Nrermere om de oppgaver EDB-revisjonen ivaretar Generelt sett vii de oppgaver som nevnes nedenfor vmre de samme uansett hrukergrupper og uansett datasentral. Dankrevisjon er hare en brukergruppe av EDD- blant mange i samfunnet. Utvikling av EDD-programmer for hankrevisjon Sam et ledd i behovet for a vedlikeholde og utvikle spesiell kompetanse innenfor EDD, brukes en del av EDD-revisjonens ressurser til utvikling av EDD-programmer, programmer som skal lette arbeidet for bankrevisor. Ved IDA skjer dette i form av oppdrag fra bank i gjennom RU (revisjonsutvalget). Gjennom slike oppdrag far EDB-revisjon inngaende kunnskaper i de enkelte bruker-rutiner fra den tekniske siden, mens bankrevisjonen pa sin side blir spesialist pa brukersiden. Denne kombinasjonen er meget fruktbar nar l sninger skal utvikles. Jo bedre kunnskapen er, jo bedre blir lpsningene. Men for at resultatet skal bli vellykket og fremtidsrettet fra starten av, kreves det som ved all systemutvikling for vrig. grundige forstudier som klarlegger de reel Ie hehov og konkretiserer disse. 6 bankrevisoren

9 Revisjon av applikasjoner Hed applikasjoner mener vi det sett av programmer som tilsammen utgjor de enkelte bruker-rutiner. Disse er sluttprodukter av en lang utvikling som starter med forstudie som beskriver navrerende forhold og skisserer alternative fremtidige/pnskede lpsnlnger. Hvls vedtak gj res om a utvikle videre et av alternativene blir det utarbeidet en mer konkret systeml sni.ng. Ved vedtak av denne er neste fase programmering og testing samt at brukerdokumentasjoner skrives. Til sist eller parallelt skrives driftsdokumentasjon og etter en total test hvor som"regel pilotbank er en viktig brlkke i godkjennelsesfasen, bllr det nye systemet endellg overlatt til drift og alminnelig bruk for bank. Ved revurdering av allerede eksisterende rutiner fplges stort sett den samme prosessen. For aile disse ledd i utviklingen har datasentralen nedfelt en rekke standarder som for IDA's vedkommende er n finne i et felles tilgjengelig online oppslagsverk kalt "metodehandboken". Disse standarder dekker bl.a. forstudie, systemstudie, programmering, testing. bruker og driftsdokumentasjon, prosedyrer som skal sikre rettidige beslutninger, standardliste-utforming. rapportveier m.v. Alle disse standardene er oppfyllelse av krav som bankinspeksjonens forskrifter stiller. Disse skal sikre at utvikling, dokumentasjon, testing og drift skjer pa en forsvarlig og enhetlig mate, og i stprst mulig grad personuavhengig. EDB-revisjonens oppgaver er bl.a. a forevisse seg om at behandlingen skjer etter de standarder og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende pa datasentralen og ellers utfpres pa en forsvarlig mate. Ved rutiner som kommer inn under lpsbladforskriftene er det viktig at disse allerede blir tatt hensyn til under systemutviklingen. Viktige kontroll-og sikkerhetsaspekter rna ogsa sikres. Revisorer har en srorlig kompetanse pn dette omrndet som etterhvert har fatt en kende tyngde, og EDB-forskriftene krever at disse skal vere dokumentert noe som ikke all tid har vrort tilfellet i tidligere tider. Med de stadig mer komplekse systemene som utvikles, spiller testingen av rutinene en viktig rolle. Ved godt planlagte testinger kan svakheter i systemet avdekkes i tide, slik at disse blir rettet opp fpr rutinen blir alminnelig tiigjengeiig. bankrevisoren 7

10 EDB-revisjon del tar ikke selv i testingen, men gjennomgar testprosedyren og materialet som er frembrakt ved testingen for a se om denne synes tilfredsstillende. Det har i enkelte tilfeller vmrt nodvendig for IDA's EDB-revisjon a papeke utilstrekkelig testing. Under hele den forannevnte prosessen samarbeider EDB-revisjon og bankrevisjon i pilotbank. Gjensidig konsulentbistand og i enkelte tilfeller fordeling av arbeidsoppgaver har vist seg meget fruktbart. I aile tilfelle ma det utarbeides rapporter for de rutiner revisjonen folger opp. Som of test skjer dette i regi av EDB-revisjonen. DATASENTERREVISJON Denne delen av EDB-revisjons oppgaver retter seg mer mot den fysiske driften av data-senteret. Det dreier seg ikke her om den finansielle side ved virksomheten, men om de sikkerhetsmessige forhold. Med den stadig kende konsentrasjon av data ved sentralen og det raskt pkende antall terminaler (kasse, backoffice, kunde, bensin, minibank m.v) som opererer online mot IDA, vii kortere eller lengre driftsstans ved IDA fa yeblikkelige skadevirkninger av varierende omfang. Uautorisert tilgang til datasentralens registre vii likeledes ogsa kunne fa alvorlige skadevirkninger ved at vitale data blir odelagt, end ret og/eller distribuert til urettmessige personer. AIle disse forhold gjpr at EDB-revisjonen rna se pa all virksomhet ved IDA i et totalperspektiv. A1le sider ved driften rna vurderes fra begrensningers hensiktsmessighet, muligheten for a komme uanmeldt inn, sikring mot brann ved ulike tiltak, sikker transport av bilsg, lister, magnetband m.v., begrenset adgang til lokaler, begrenset adgang til produksjonsbiblioteker. kontroll av endringer i tabeller, program m.v. til autorisasjonssystemer som sikrer Kontrollert adgang til bedriftens registre. EDB-forskriftene som gjelder for bank retter klare krav til instruksverk. standarder. dokumentasjoner og sikkerhet. Kravene er utformet slik at det bl.a. er den tekniske utviklingen som bestemmer hvilke tiltak som til enhver tid rna ansees som forsvarlige. Det store antall terminaler som etterhvert kobles til f.eks. IDA-systemene ca idag, ca om 5-10 ar, gjpr at betydningen av stabiliteten i nettverksdriften bare vii ke. Det rna derfor sikres gode tekniske l sninger. forsvarlige rutiner for tabelloppdateringer, backuplpsninger for alternative kjoresteder ved katastrofe m.v. EDB-revisors oppgave er bl.a. a forspke a vurdere lpsninger og tiltak og papeke mangler og svakheter hvor dette etter revisors vurdering er av betydning. 8 bankrevisoren

11 DELTAK I UTVALG Ved en datasentral er det en rekke utvalg hvor det del tar representanter bade fra datasentralen og brukersiden. Vedtak som gj~res her kan ha vidtrekkende betydn1ng for mange av de omrader EDB-revisor er opptatt avo Det er derfor vikt1g a gjennomg! de saker som behandles 1 d1sse utvalg enten ved deltak 1 m~ter eller ved gjennomgang av mptereferater. EDB-revisors oppgave er da ogsa i den grad det er rimeiig, a holde seg I~pende orientert am hva sam skjer i bedriften og de beslutninger som taes, slik at han/hun kan reagere rettidig og vrere istand til som f.eks. v/ida! holde RU (Revisjonsutvalget) og RK (Revisjonskomiteen) orientert. BANKREVISJON/BRUKERGRUPPERS REVISJON SKAL KUHNE BYGGE pa EDB-REVISJONENS ARBEID EDB-revisjonen skal alts! utfore sitt arbeid og l~se sine oppgaver pa en slik mate at den enkelte revisor ikke skal behove! bekymre seg om hva som skjer p! datasentralen. Dette krever igjen at f.eks. bankrevisjon og EDB-revisjon er 1nneforstatt med hvilke oppgaver de 2 institusjonene hver for seg skal ta ansvaret for og I~se, noe som ble nevnt 1 inniedningen av denne artikkel. Disseto har ogsa V<lert delaktig i dette innlegg. Revisjonssjef SoIein Erik Dovran, Ida Senior IDII-revisor Knullenold, IDA bankrevisoren 9

12 - Ein kmskonto i Sparelfu'nf(el't" 11 NordfJord er melr Innbnngande enn du trut <:::/ Som den einaste bank kan vi tilby deg heile 6% rente pi! alt innesti!ende opp til kr og 10% pa bel0p over de!.

13 DATASIKKERHET Som series si~kerhetsleverand0r gjennom 25 At har oet cfte vart nodvendig a se saken fra "den andre siden". vi har manipulert yare sikkerhetssystemer - og vi har ranet yare verdi transporter. Hvordan tenker yare motstandere? DatamaSkinen er i dag en del av samfunnet generelt. Det benyttes innen forsikring, forsvar, pengeinstitusjoner - for a nevne noen. Viktige stikkord for datak.riminelle er Kunnskap 09 tilgjengelighet. Erfaring viser at de beste "datahodene" finnes innen forbryterverden. Direkt0r Terje Nilsen er ansvarlig for den totale drift i sikkerhetsselskapet AUTOGUARD A/S Ustyret er lett a skaffe seg. Med en investering pa har man et utstyr som gj0r at man kan knytte seg direkte til en rekke institusjoner og bedrifter. Dataforbrytelser kan deles inn i tre hovedelementer: LER DATA - OG BLI RIK - 1 av 100 oppdages - herav anmeldes 1 av 8 - hvorav 1 av 33 fengsles ): Av datasvindlere havner 15(~ i fengsel - FYSISK SABOTASJE - INTELLIGENT SABOTASJE INNENFRA - INTELLIGENT SABOTASJE UTENFRA (HACKING) FYSISK SABOTASJE kan utf0res ved ildspasettelse, regulare innbrudd, h~rverk, syrebad, kraftige magneter, 0delagt str0mforsyning eller vanntilf0rsel. bankrevisoren 11

14 Oet er mer enn en bedrift som har gatt konkurs av slike arsaker. Derfor er det mer enn noensinne viktig a Yare sikret med gode laser i derer, adgangskontroll og innbruddsalarm, TVovervakning, vakthold og/eller resepsjonsvakt. Et seriost sikkerhetsselskap er en god samarbeidspartner nar man skal vurdere hvilken losning som passer best. INTELLIGENT SABOTASJE INNENFRA Ofte benyttes den enkleste metoden, f.eks. a skaffe seg jobb en bank. Oet er et faktum at over 70 % av de "varpene" som gjares i USA skjer fra innsiden. Misfornoyde eller illojale medarbeidere finner man de fleste steder. I bank har man som regel en bedre ansvarsfordeling enn eller.s. Hvis en person posterer, rna en annen autorisere. En toppleder har f.eks. ikke lov a ga inn pa datasystemet. Der har han ingenting a gjore. INTELLIGENT SABOTASJE UTENFRA De sgkalte hackere er ofte unge mennesker med en voldsom appetitt pa andres datasystem. Systemknekking og ode legging av database gjores gjerne for moro skyld. Det skjer en stadig produktutvikling blan~ disse. Oe "virkelige" forbryterne skaffer seg gjerne kunnskaper fra de nne gruppen. Datakriminelle er opptatt av markedsanalyser og produtkutvikling. RVA B0R MAN V~RE OPPMERKSOM pa? Innen industrispionasje og militarspionasje foretas gjerne avlytting av den utstraling terminalskjermen giro Oet finnes kompaktsett som enkelt kan anvendes fra en parkert bil i nerheten av informasjonskilden. Tilsvarende finnes for avlytting av telelinjer. Oet er ganske utrolig hvilke informasjoner som strommer i klartekst over enkelte linjer. Ansvarlige bedrifter i dag tar i bruk krypteringsutstyr for a sikre sine data mot avlytting. net finnes ogsa utstyr som fra lang avstand kan smelte kretskortene. Denne metoden kalles EMP (elektro magnetisk puis). For a sikre seg mot slikt kreves beskyttelse ved stalplater og skikkelig jording. For a bli en bedre datakriminell ligger det en utfordring i aile pc-ene som stros ut. Ofte star disse hos ferstagangsbrukere som kanskje ikke har sikring i det hele tatt. Oet er enkelt a ta kopier av -disketten, som ofte star i narheten av maskinen. Det typiske ved disse anleggene er at det sjelden er noen sikkerhet i operativsystemene. 12 bankrevisoren

15 Den enkleste ~ten a sikre seg for tap av verdifulle data her, er A lase inn diskettene. Konsekvensene ved tap av selve hardwaren er ikke sammenlignbar. Mange brukere foler seg trygg pga. passordet. Det er imidlertid utrolig hvor sleppnendte bade leverandorer og brukere er. NAr man kjaper systemene far man et standard passord, og mange bedrifter endrer ikke dette. Kjenner man til programleverandoren, er valgmulighetene enkle. Mange brukere gjemmer passordet pa et "lurt sted", gjerne i nerheten av arbeidsplassen. Skaff deg en jobb som rengjoringshjelp - og saken er enkel. Ellers kan du rane bossbilen eller ta med deg en fluesmekker pa soppelplassen. KONSEKVENSER VED TAP AV DATA - VI SER BARE TOPPEN AV ISFJELLET De fleste bedrifter har en flau smak i munnen nar de er blitt lurt, og anmelder ikke saken. Mange ansvarlige bedriftsledere og brukere av data er lite klar over personregisterloven. Kommer disse pa avveie, er man direkte ansvarlig for tapet - og rna tilbringe en ufrivillig og lang ferie bak las og sla. Tall fra USA (1977) Totalt Kr 50 milliarder Pr. innbygger Kr 220,- NORGE ( ) Anmeldte tilfeller 6 stk. Totalt Kr 2,6 millioner Pr. ar i snitt Kr ,- Beregnet i Norge for 1990: NYE KONTROLLMETODER BB3 rnillioner En revisor tror gjerne at all virksornhet blir logget - og at man ved EDB far en total internkontroll. Dette er en helt feil oppfatning. Nar man forandrer rutiner rna man all tid tenke over hvilke tidligere kontrollmuligheter man mister - og forlange at nivaet blir holdt oppe. Hvilken kontroll er n0dvendig istedenfor? HVILKEN STILLING INNEHAR GJERNINGSMENNENE? Terminaloperatorer Kontorister/kasserere Programmerere Ledere/direktorer EDB-operatorer Andre medarbeidere utenforstaende og ukjente 17 % 18 % 17 % 24 % 11 % 5 % 8 % (tall fra USA) bankrevisoren 13

16 OPPKLARING (USA) EN AV 100 EDB-FORBRYTELSER OPPDAGES 7 AV B OPPDAGEDE SAKER ANMELDES IRKE AV FRYKT FOR NEGATIV REKLAME OM VIRKSOMHETENS EDB-SIKKERHET RUN CA. 20 % OPPDAGES VIA REVISOR Hensikten med denne artikkelen er A peke pa noen av de trussler man star overfor i data-alderen. Den vanlige oppfatningen blant dagens ledere er "Dette skjer ikke meg " Det er viktig A erkjenne farene og iverksette tiltak for a redusere risikoen for et virkelig SMELL. Det f0rste skritt pa veien for datasikkerhet er a foreta en RISIKOANLAYSE: SITUASJONSBESKRIVELSE TRUSSELVURDERING SARBARHETSVURDERING RISIROVURDERING RISIl(O ANALYSE SANN SYNLIGHET KONSE KVENS <t'\~. ~~. ~~, ~~ 14 bankrevisoren

17 NY TERMINAlGENERASjON (NTG) I FEllESDATABANKENE li/edb-re\lisor Tore Naess, elsa Fellesdata A/S De f rste bankterminalene hie installert i 1974 og utviklingen, savel bankteknisk som EDB-teknisk, tilsier at tiden na er moden for utskiftning. Arbeidet med a velge leverand r og utvikle systemene for neste generasjon av terminaler har pagatt i lengre tid og medf rt et meget omfattende utredningsarbeid. Nar NCR ble valgt til leverand r var det fordi man vurderte at selskapet hadde de beste tilbud med hensyn til produkt- og tjenestespektrum samt utfra en samlet kostnadsvurdering. NCR er et av de st rste selskapene innenfor sitt omrade og har omfattende erfaring fra installasjoner i bankmilj rundt omkring i verden. HVA INNEHOLDER NTG? NCR har tilbudt utstyr sam tilfrerlsstiller bankenes krav til multifunksjonell arbeidsplass. Dette kan forenklet grupperes i f lgende hovedsystemer: 1. Ekspedisjonssystemet 2. Kontorst ttesystemet EkspedisjonssysteIl'et vii bli utviklet ilv Fcllebdata, og skreddersydd for L tilfred~~tille de krav SOil' bankene og Fellesdata sarnrnen er kommet frem ti:!.. flerunder ligger slike ting sam: Dagens DS-tunksjoner Saksgang inn]f:n Valuta Saksgang utlan og Depot (senere) HiniBank Betalingsformidling (PQS) bankrevisoren 15

18 Selvbetjeningsfunksjoner (informasjonsterminal) Elektronisk journal Kontorst ttesystemet vil bygge pa standard programvare fra NCR. Dette omfatter funksjoner som: Tekstbehandling Arkivering/gjenfinning Elektronisk post Kalendersystem PC-operativsystemer (personlig datamaskin) ~eslutningsst ttesystemer Den nye lokale datamaskinen som skal erstatte dagens D5 heter 'Tower'. Denne er betydelig kraftigere enn dagens utstyr og vil gi bankene nye muligheter for lokal lagring av egne registre. Et viktig krav fra bankene har vrert a komme frem til et enhetlig system hvor man fra_en arbeidsplass kan fa tilgang til aile typer funksjoner. Det vil si at man fra samme terminal skal kunne utf0re ekspedisjonsrutiner, tekstbehandling, PC-funksjoner, sp rring mot lokale og sentrale systemer m.m. Terminalarbeidsplassen i NTG heter 'WorkSaver'. 'kraftig' terminal med egen intelligens 09 minne flere prosesser parallelt. Dette er en som kan utf re Som en del av hoveotilbudet fra NCR vii det ogsa komme nye innendy:.rs og utend rs minibanker. Kapasiteten pa disse vii va:re betraktelig stprre enn pfo E'ksjsterende automater. Prosjektgruppen hat. alicrede i lang tid arbeidet med e utvikle s!'stemer -tor bruk pi! de:t nye utstyret. De star her foran store oppgave:r med utfordringer av savel teknisk sam bankmessig natur. Resultatene av dctte arbeidet vil ha betydelige konsekvense~' for 5p<1rebankene internt savel som eksternt. EDB-revisjonell i Fellesc1atCl her flctl'rlig nok enc;:rasjert seg i arbeidet med a sikre ~t systemene pa det nye utstyret f~r innbakt tilstrckkelig eikkerhet og kol1trollcr. Videre at systemene er reviderbare, samt at krav fra brukere og myndigheter hj j r flllqt opp. 16 bankrevisoren

19 vi ser det sam spesielt viktig at autorisasjonssystemet er hensiktsmessig utformet slik at bankene har mulighet til a avspeile sin organisasjons- og fullmaktsstruktur innen de rammer som systemet setter. Dette gjelder bade innenfor databehandlingen i banken og mot de sentrale applikasjoner pa datasentralen. Elektronisk journal vii for Fellesdatabankene v~re et he It nytt medium sam skal erstatte de eksisterende papirjournalene i dagens terminaler. Denne skal inneholde alt som registreres pa terminalen og i tillegg til a utgj re et viktig revisjonsspor for kontroll- og revisjonsformal vii den gi mulighet til automatisk rekonstruksjon av transaksjoner, tabeller m.m. nar feilsituasjoner har oppstatt. DRIFTEN AV NTG Kompleksiteten av terminalsystemet vii ke i forhold til dagens DS-utstyr. NTG-systemet vii fa diagnosefunksjoner som gj r den EDB-ansvarlige i banken i stand til a identifisere og lokalisere feil som matte forekomme. Terminalsystemet er utpreget modul~rt oppbygget og mange feiltilfeller vii banken seiv kunne handtere ved a skifte ut ber rte komponenter. Programvaren som skal benyttes pa terminalsystemene vii bli distribuert fra datasentralen via nettverket og det er her viktig med gode rutiner for a sikre at bankene til enhver tid kj rer med riktige versjoner av programmene sarnt at behovet for reserveversjoner er ivaretatt. Fellesdata er i gang med a bygge opp et online kontrollsenter som vii ha til oppgave a overvake nettverket ut til bankene. Ved hjelp av spesialverkt y vii kontrollsenteret avervake aile linjene og kunne diagnostisere feil pa linjer, moderner a.l. Kantrollsenteret vii ogsa, nar det er pakrevet, kunne overvake bankens eget nettverk og/eller fjern-operere bankens terminalsystem via en terminal pa hovedmaskinen i Fellesdata. litg OG REVISOR For de fleste av oss er det kanskje vanskelig a forestille seg i detalj hvordan arbeidsdagen vii fortone seg i banken nar NTG er blitt realisert. En ting synes imidlertid klart, nemlig at mye av saksbehandlingen vii forega uten bruk av penn og papir. Videre vii bankrevisoren 17

20 nok pa sikt en del av de tradisjonelle rapportene forsvinne og bli erstatt~t av sp rsmal og situasjonstilpasset rapportering via skjermterminal. Revisor rna derfor sentralt og praktisk forberede seg pa det som vii komme slik at hun/han kan ta i bruk den nye teknikken pa linje med de ansatte i banken. Revisjonskomiteen og EDB-revisjonen i Fellesdata er opptatt av at revisor skal fa adgang til hensiktsrnessige verkt y for a kunne revidere bankens databaser. Arbeidet med a utrede krav og l sninger er pa gang. 18 bankrevisoren

21 «HACKERS» - ell trusel mot datasikkerhetell1 v/senior EDII-revisor!(nut Tenold, IDA den siste tiden har vi ogsa her- ti I lands hatt en kolossal oppblomstring pa mikromaskin-markedet, datamaskiner er blitt presanger ti 1 per-soner sam ikke engang hal" nadd tenaringsstadiet. I kj~lvannet pa denne oppblomstringen er det dukket opp en ny type indlvider, de sakal te "hackers H eller pa godt norsk DATA-FREAKERE. Dette er personer sam har opparbeidet en fanatisk tnteresse for alt sam har med begrepet EDB A gj~re, 09 skal vi tro rappor-tene fra USA (09 hvorfor skul Ie vi ikke det~) har dissl? hakkerne gltt en del amerikanske bedrlftsledere mang en s#vnl s natt. Hakkerne tllbrlnger time etter time ved Sloe hjemmedatamaskloer oq "hakker" tnn Instr-uks)oner 09 programmer, og da noen OQS~ er 1 beslttelse 2IV utstyr scm gj~r det mul1g A Koble seg opp mot telenettet. Sler det seg selv at de nok representerer en fare for edb-installasjoner med manglende sikring mot utenforstaende. SllVldt 3eo har er+a,rt er det I f""rste rekke edb-anleqg 1 unlver-sltets- 09 forskningsmilj", scm hi ttll har- v::i!rt hakker-nes m;'l. VI h::lrer om eksamenskarakterer som er blltt endret (ogs;' 1 Nor-ge~). man sueler masklnr-essurser eller man ser det kun som en utfardrlog ;. Klare A \(Offime seg Inn pa fremmede oatamast.nner-.,..leg ye1ger & tro at man lnnen bankdatasentra;ene 09 blant banvbr-ukerne har V~l't mer ooptatt 21Y d2ltasl~kerhet enn 1 ovennevnte mllj,::ier. noe sam b""r ha gltt ass Slkrer-e systemer-. Et skr-emmeskudo ma det Imldlertld ')~re nar VI f.eks. leser at konsulentfirmaet EDP AudIt Controls Oakland ~over 30 ansatte>. sam 1 fem Ar hal" drevet med uttesting av sikkerheten rundt EDB-lnstallasJoner enn'; hal' tilgode';' bl! slttende med sk.jegget 1 oosu(.3.ssen - hlttll t'.ar man klart.; trenge Inn 1 samtllge systemer man har fars,zkt seg 0';. bankrevisoren 19

22 Fo~holdet e~ saga~ blitt omhandlet i en spil1efilm, MWAR GAMES, sam fo~ tiden ga~ pa norske kinoe~. Filmen handler am en ung gutt sam i all hemmelighet fors~ke~ A Koble seg inn pa datamaskinen til en spillfabrikant, og sam uten A vite det forviller seg 'inn pa en av datamaskinene til Fo~sva~sdepa~tementet. Hva sam siden skje~ fa~ v~re filmselskapets hemmelighet, konklusjonen min el" at selv am det dl"eie~ seg om en film i denne amgang, skal vi v~~e oppmel"ksomme pa den far en inntl"enge~e av denne typen I"ep~esente~er. Det vi ivai" sammenheng er ~edde for e~ at en person skal Klare A kemme seg inn pa en bankdatabase og f~ye til, endl"e elle~ slette data, men etter min oppfatning e~ sannsynligheten for at noe slikt skal skje idag sv~~t liten. Det er ikke utenkelig at Fo~svarsdepartementets EDB-reviso~ vii Ie ha uttalt det samme, iallefall f~~ filmen ble laget. Innen norske bankdatasent~aler ha~ man etter beste evne fors_kt A sikre seg mot innt~enge~e av denne typen, og i all min enfoldighet rna jeg si at jeg fo~tsatt ser and~e persone~ sam Jangt me~ potensiel Ie farer i va~ sammenheng. Det jeg i f~~ste ~ekke tenke~ pa e~ pe~soner som a~beider innad i vare o~ganisasjone~ og sam direkte el le~ indi~ekte er legale b~ukere av va~e EDB-anlegg. Skal jeg v~re helt-~rlig ta~ jeg en del av USA-histo~iene med en klype sal t, pa samme mate sam jeg gjorde med en sak sam dukket opp ved en av vare bankdatasentrale~ ifje~ engang. Det dreidde seg om en pe~son sam pasta at han had de kla~t A Koble seg opp mot datamaskinen og de~igjennam hadde fatt tak opplysninge~ f~a sin a~beidsgivers l_nnsregiste~ pa datasentralen. Fra datasent~alens side ble pastanden tilbakevist, og NpA teppet N kern det frem at det va~ inte~ne l~nningsliste~ hos a~beidsgive~en vedkommende var kommet ove~. Hva han ikke visste va~ at nevnte l~nns~egiste~ befant seg pa magnetband pa datasent~alen, og enhve~ sam kjenne~ noe tl I b~uk av datamedia vet at slike band ikke uten vide~e la~ seg aksessere ion-line sammenheng. Denne "uskyldiqe N histo~len OQ tilsva~ende histo~ie~ ha~ v~~t med pa A gjpre-mltt syn pa fr~tiden relativt Iyst. Faktum e~ at de potensielle Inntrengerne vet al t for lite om vare Interne rutiner og systemer. og S1St - men ikke minst - det e~ et start sprang f~a det A klare A Koble seg opp mot en datamaskin til det A fa end~et innholdet pa de database~ og ~egistl"e datamaskinen benytter. 20 bankrevisoren ~

23 SEMESTEROPPGAVE VED B"A.. Intern revision varen 1984 BESKRIV ET VIRKEUG MISLIGHETSTlLFElLE I DIN BANK Ann Marit Fj;;erli, nne. DELI!oar!(am, D~C ~NNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING 1.1 Definisjon 1.2 Forskjellige typer av mislighet 1.3 Arsaker til mislighet '.4 Stra,ffetiltak 2. s KONTROLLER Adrninistrasjonens rnuligheter til A avdekke slike misligheter Organisasjon Internkontroll Revisjonens muligheter til A avdekke slike misligheter Oppdagelse av misligheten "4. 1 Generel t 4.2 Forhindre misligheter 4.3 Oppdage misligheter 4.4 Avklare misligheter bankrevisoren 21

24 1. INNLEDNING 1.1 Oefinis]on F_lgende definisjon benyttes for mislighet; "Det fo~eligger mislighet hvor en eller flere benytter seg av gitt tillit til A oppna uberettigede fordeler." For revisor er det hovedsakelig misligheter sam medfprer _konomisk vinning som er av interesse. 1.2 Forskjellise typer av ~islighet Misligheter kan gjennomf res av flere forskje~lige "grupperinger" mad tilknytning til det aktuelle foretak. For bank kan nevnesj Kunder Funksjonarer EDB-ekspertise ved datasentral Kunder har mulighet til A benytte seg pa urettmessig mate av gitte rettigheter. Som eksempel nevnes: uret~ssig bruk av sjekkhefte og/eller bankkort bruk av falske dokumentasjonsbevis misbruk av Ian Bankens funksjon2rer har mulighet til misbruk av bankens ressurser, tillit og verdier gitt til oppbevaring eller behandling. Mulighetenes st rrelse er avhengig av arbeidsomrade, kunnskap og etablerte kontrolltiltak innen organisasjonen. En ansatt i h yere stilling har som of test st rre mulighet til A gjennomf re mislighet enn ansatte pa lavere niva. Likeledes har ansatte i stabsstillinger/ stillinger som krever stor grad av spesialkunnskap, store muligheter.' Sam eksempel pa funksjon2rers misbruk nevnesj underslag av kontanter, verdipapir. kunstgjenstander etc. urettmessige overf ringer til egue!conti fra andre endring av koder innmeldt pa egne/familiens konti falske kostnadsbilag ulovlige eller uforutsette handlinger med bakgrunn i gitte fullmakter 22 bankrevisoren

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 Korrigert og vedtatt etter ny lov 29.02.2016 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar

Detaljer

Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel

Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel Regnearkene nevnt i denne artikkelen kan du hente via www.caspar.no/tangenten/ 2003/anneberit103.html Regneark er et av de verktøyprogram som gir mange

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/13 Finansieringsmodellen endring psykisk helsevern Saksbehandler Kjell Solstad Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2012/560 Dato for styremøte 14.05.14 Forslag

Detaljer

my good friends uke 41 2015-10-05

my good friends uke 41 2015-10-05 uke 41 2015-10-05 nettskyen sikkerhet synkronisering Det er vanskelig for 60+ å forstå at når vi nå tenker på og snakker om data må vi tenke på nettskyen og ikke på PC'en. Er det sikkert å lagre data i

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. av denne kontrakten. Kjøper er hjemmelshaver til eiendommene.

KJØPEKONTRAKT. av denne kontrakten. Kjøper er hjemmelshaver til eiendommene. KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger 09 Kjøper: Ørland kommune Rådhusgt.6 Postboks401 7130 Brekstad

Detaljer

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/533 Inger Lise Balandin 78 46 58 61 Alta, 18.04.16 Saksnummer 45/2016 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef, Klinikk psykisk

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 17/70 Møtedato/tid: 21.09.2017 Kl 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Pål Sture Nilsen, nestleder Regine

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.57/ 138 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 31.12.1994 NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING av 17. januar 1994 om felles regler for de europeiske tekniske godkjenninger(*) (94/23/EF) KOMMISJONEN

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 10.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Lill Pettersen, tlf. 97588453 LEMON AS c/o Kulltangen regnskap AS Kulltangvegen 5 3933 PORSGRUNN Orgnr 985051283 Tilsyn - LEMON

Detaljer

Revisjon av IKT-området i en mindre bank

Revisjon av IKT-området i en mindre bank Revisjon av IKT-området i en mindre bank Bankenes sikringsfond, Høstkonferansen 2010 Vidar A. Løken PwC Innholdet i presentasjonen 1. Hvilken risiko IT innebærer for bankenes interne kontroll 2. Bankens

Detaljer

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel.

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Enkel brukerdokumentasjon for salg og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett i CS-Web og bruk i Silent Touch. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Link arkitektur, team Bergen

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Link arkitektur, team Bergen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.09.2017 2017/37341 DERES DATO 23.08.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 DERES REFERANSE LINK ARKITEKTUR AS Dreggsallmenningen 10/12 5003 Bergen Att. Grethe

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Onsdag 8. mai 2013 kl 18.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

NS 3516 Synspunkter fra en som har vært med på vandringen mot en standard

NS 3516 Synspunkter fra en som har vært med på vandringen mot en standard Gode rom NS 3516 Synspunkter fra en som har vært med på vandringen mot en standard Konstruktør og prosjektutvikler i Moelven Limtre AS Harald Liven Det har vært utfordrende - Lage en standard helt fra

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Den nødvendige samtalen

Den nødvendige samtalen v/ Karin Ask-Henriksen personaldirektør NSH konferanse 19. april 2007 Hvordan løse konflikter? En godt eksempel og en god oppskrift på konflikthåndtering Den nødvendige samtalen forberedelse gjennomføring

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Vedlikeholdsmudring av Færøyfluene

Konkurransegrunnlag Del II Vedlikeholdsmudring av Færøyfluene Havne- og farvannsavdelingen Konkurransegrunnlag Del II Vedlikeholdsmudring av Færøyfluene 2 Innhold 1. Innbydelse... 3 2. Kontraktsbestemmelser... 4 2.1 Norsk standard... 4 2.2 Forsikring... 4 3. Alminnelige

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. mandag 29. april 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. mandag 29. april 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte mandag 29. april 2013 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 43/13 Situasjonen ved Munch-museet... 2 44/13 Foreløpig

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 90%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 90% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 017 Svarprosent: 90% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 7. februar

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Kart I Sak Side 63/05 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole IKT-reglement for Norges musikkhøgskole Norges musikkhøgskole (NMH) er forpliktet til å kontrollere risiko og håndtere informasjon og tekniske ressurser på en sikker måte. Når du får tilgang til disse

Detaljer

KONTRAKT RENHOLDSTJENESTER. Avtale mellom:

KONTRAKT RENHOLDSTJENESTER. Avtale mellom: KONTRAKT RENHOLDSTJENESTER Avtale mellom: Stiftelsen Montebellosenteret (heretter omtalt som Montebellosenteret eller MBS) og [Navn på Leverandøren] (heretter omtalt som Leverandør) For Oppdragsgiver:

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til ny folkeregisterlov

Høringsuttalelse - forslag til ny folkeregisterlov Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 23.06.2015 Vår ref.: 15-564 Deres ref.: 12/667 SL MSR/KR Høringsuttalelse - forslag til ny folkeregisterlov Finans Norge viser til departementets

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Trygg På Nett Forsikringsvilkår av 01.04.2016 Innholdsfortegnelse Side 1. Trygg På Nett 3 1.2 Definisjoner 3 1.3 Hvem forsikringen gjelder for 3 2. Forsikringsdekningen Identitetstyveri 3 2.1 Hvor og når

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/12 Møtedato: 30.05.2012 Tid: kl 10.00 kl 12.45 Møtested: Grupperom 1, Grand Hotel Bellevue Sak nr: 18/12 24/12 Møteleder: Møtende medlemmer: Odd

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Vedtatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 07.12.94 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON Retningslinjer for ansattes bruk av IKT-tjenester RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON Vedlagt vil du finne Retningslinjer for ansattes bruk av IKT-tjenester. Retningslinjer for

Detaljer

VELKOMMEN TIL RÆDER MORGEN!

VELKOMMEN TIL RÆDER MORGEN! Oslo 02.03.17 Advokatfirma Ræder VELKOMMEN TIL RÆDER MORGEN! 1 Kan det bestående forandres? - Om endringsvillighet, endringsvegring og arbeidsgivers styringsrett. 02.03.2017 Nils Kristian Lie Om å møte

Detaljer

Regionstyremøte Nr. 14/12-14 Mandag 23.september 2013 på Idrettens Hus i Drammen

Regionstyremøte Nr. 14/12-14 Mandag 23.september 2013 på Idrettens Hus i Drammen Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Regionstyremøte Nr. 14/12-14 Mandag 23.september 2013 på Idrettens Hus i Drammen Tilstede: Geir Floen Morten Bredo Egge Gro Gulliksen Henning Nygaard Per

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/19 Klager: A Innklaget: Alfred Berg

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24.10.2007 SAK NR 049-2007 OPPFØLGING AV OPPDRAGSDOKUMENTET MEDVIRKNING OG INVOLVERING I ARBEIDET MED INNSATSOMRÅDENE Forslag til

Detaljer

REVIDERT RAMMETILLATELSE PÅ GRUNNLAG AV KLAGE Svar på klage på rammetillatelse etter forvaltningsloven 33 annet ledd

REVIDERT RAMMETILLATELSE PÅ GRUNNLAG AV KLAGE Svar på klage på rammetillatelse etter forvaltningsloven 33 annet ledd ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER JURIDISK SEKSJON Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Entreprenør1

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. TRYGGHETSALARMTJENESTEN Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. TRYGGHETSALARMTJENESTEN Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak: Saksframlegg TRYGGHETSALARMTJENESTEN Arkivsaksnr.: 07/36607 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar saken om Trygghetsalarmtjenesten til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 07/36607 1 1. Innledning I

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

IKT-reglement for NMBU

IKT-reglement for NMBU IKT-reglement for NMBU Vedtatt av Fellesstyret for NVH og UMB 23.05.2013 IKT-reglement for NMBU 1 Innhold 1 Virkeområde for NMBUs IKT-reglement... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Informasjon og krav til kunnskap

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder Innhold 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt 7 Varslingsrutine 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder I enhver virksomhet vil det kunne forekomme kritikkverdige

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

Side 1 av 5. Hei Svend, Takk for dine innspill. Lurte p om du kan gj re meg en tjeneste;

Side 1 av 5. Hei Svend, Takk for dine innspill. Lurte p om du kan gj re meg en tjeneste; Side 1 av 5 Fra: Eriksen G ran[goran.eriksen@ruter.no] Dato: 11.02.2011 07:50:31 Til: Wandaas Svend Erik Tittel: SV: Flexus Hei Svend, Takk for dine innspill. Lurte p om du kan gj re meg en tjeneste; Jeg

Detaljer

REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR

REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR Vedtatt av styret for Høgskolen i Finnmark 25. april 2007 i sak S 19/07 1. ANVENDELSE Dette reglement gjelder for all bruk av Høgskolen i Finnmarks (HiF) IT-system.

Detaljer

JMK Trondheim ÅRSMØTE I KANTINA MARIENBORG VERKSTED. Tirsdag klokken Tilstede: 27 medlemmer 1. ÅPNING:

JMK Trondheim ÅRSMØTE I KANTINA MARIENBORG VERKSTED. Tirsdag klokken Tilstede: 27 medlemmer 1. ÅPNING: JMK Trondheim ÅRSMØTE I KANTINA MARIENBORG VERKSTED Tirsdag 19.3. 2013 klokken 19.00 Tilstede: 27 medlemmer 1. ÅPNING: Leder ønsket vel møtt. Det var ingen merknader til innkalling og avholdelse av møtet.

Detaljer

revlsore-n mrnoti o 8ankinspeksjonens rundskriv 9/84 og V85-5/85 o Aulorisasjon o Inlern kontroll i bank o Artikkelprisen 1984 21. arg.

revlsore-n mrnoti o 8ankinspeksjonens rundskriv 9/84 og V85-5/85 o Aulorisasjon o Inlern kontroll i bank o Artikkelprisen 1984 21. arg. mrnoti 21. arg. MARS 1985 revlsore-n ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING o Aulorisasjon o Inlern kontroll i bank o Artikkelprisen 1984 o 8ankinspeksjonens rundskriv 9/84 og V85-5/85 , ~------------~ Formannen

Detaljer

Fakta om litiumbatterier for båtbruk -

Fakta om litiumbatterier for båtbruk - 1 of 7 19.04.2017 21.55 seilmagasinet.no Fakta om litiumbatterier for båtbruk - Seilmagasinet.no Kenneth Hilton har jobbet med litiumbatterier i 10 år. Han vet alt du lurer på. Kenneth Hilton jobber med

Detaljer

Fakultetsoppgave i strafferett høst Jo Stigen, 22. november 2012

Fakultetsoppgave i strafferett høst Jo Stigen, 22. november 2012 Fakultetsoppgave i strafferett høst 2012 Jo Stigen, 22. november 2012 PEDER ÅS: 1. Overtredelse av strl. 162 første ledd, jf. annet ledd for oppbevaring av 100 gram heroin Gjerningsbeskrivelsen i strl.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

Fagprøve A Elektrofag Videregående kurs 2

Fagprøve A Elektrofag Videregående kurs 2 REFORM 94 Fagprøve A Elektrofag Videregående kurs 2 Serviceelektroniker Mars 2005 UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for geovitenskap Allé gt. 41, 5007 Bergen Fagprøve VK2 serviceelektroniker Situasjonsbeskrivelse

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

FORSTUDIE UTVIDELSE AV NAV VÆRNES NORD

FORSTUDIE UTVIDELSE AV NAV VÆRNES NORD FORSTUDIE UTVIDELSE AV NAV VÆRNES NORD Utredning av forutsetningene for å inkludere NAV Tydal og NAV Selbu i NAV Værnes nord under felles ledelse og administrasjon 1 MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Værnesregionen

Detaljer

1 KS-1253B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Utvidet (versjon )

1 KS-1253B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Utvidet (versjon ) Innholdsfortegnelse 1 KS-1253B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Utvidet (versjon 01.06.2017) 1.1 ISM 3 Selskapets ansvar og myndighet 1.2 ISM 5 Skipsførerens ansvar og myndighet 1.3

Detaljer

Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres. Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS

Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres. Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS 1 Noen definisjoner Identitetstyveri Uautorisert innsamling, besittelse, overføring, reproduksjon eller annen manipulering

Detaljer

FAQ Kypros.  Innholdsfortegnelse.  Hva man kan eie pã Kypros.  Salgsprosessen. - Signering av salgskontrakt. - Skjà te. - Beskyttelse av kjã per

FAQ Kypros.  Innholdsfortegnelse.  Hva man kan eie pã Kypros.  Salgsprosessen. - Signering av salgskontrakt. - Skjà te. - Beskyttelse av kjã per FAQ Kypros Innholdsfortegnelse Hva man kan eie pã Kypros Salgsprosessen - Signering av salgskontrakt - Skjà te - Beskyttelse av kjã per - Muligheter for gjenslag Banktjenester - à pne bankkonto - OverfÃ

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING INF1050 V16 KRISTIN BRÆNDEN 1 A) Testing viser feil som du oppdager under kjøring av testen. Forklar hvorfor testing ikke kan vise at det ikke er flere gjenstående feil.

Detaljer

Månedsbrev OKTOBER. Jernaldergården

Månedsbrev OKTOBER. Jernaldergården Månedsbrev OKTOBER Jernaldergården MÅNEDEN: Oktober 2015 ADRESSE Barnehagen Tjensvoll Hemmestveitbakken 11 4021 STAVANGER (Postboks 355, 4067 STAVANGER) TELEFON Barnehagen Tjensvoll Telefon: 51913500 Telefaks:

Detaljer

Omsorgsplan Innføring av velferdsteknologiske

Omsorgsplan Innføring av velferdsteknologiske Regelverk for tilskuddsordning : Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løsninger 1. Mål og må lgruppe for ordningen Bakgrunn for ordningen : Tilskuddsordningen følger opp Meld. St. 29 (2012-2013)

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 Oslo, september 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Kaupthings norske filial er satt under offentlig administrasjon. Den islandske banken Kaupthings filial i Norge ble søndag 12.oktober 2008 satt

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 18. september 2012 Tid: Kl 9:00 Sted: Verdal rådhus - Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor høsten 1994. Senest endret november 2011 1 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Audit & Advisory 18. september 2012 Agenda 1. Innledning 2. Formålet med revisjonsutvalg og utvalgets

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 7% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler

Detaljer

Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling. ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming

Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling. ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming Brukerne av tjenestene får ikke dekket behovene sine Brukerne opplever tungvinte tjenester Innbyggerne

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Forretningsorden for TTs årsmøte 1. Møteleder Årsmøtet ledes av en person, valgt av og fra Rådet

ÅRSMØTEINNKALLING. Forretningsorden for TTs årsmøte 1. Møteleder Årsmøtet ledes av en person, valgt av og fra Rådet Tid/ sted: Sandgata 30, 29. mars 2017 klokka 1900 SAKSLISTE: Trondhjems Turistforening Sandgata 30 7012 TRONDHEIM ÅRSMØTEINNKALLING Sak 1: Godkjenning av innkalling Sak 2: Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN POLITIET KRIPOS Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO NCIS Norway Deres referanse: Vår referanse: Sted, dato 15/3138 2015/02632 Oslo, 18.12.2015 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg. Møtetid: tirsdag 06. desember 2011 kl. 17.30 Sekretariat: 906 86 434

Detaljer

SU-fakultetets bestilling for studieplanarbeidet 2018/ del 1

SU-fakultetets bestilling for studieplanarbeidet 2018/ del 1 1 av 5 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Notat Til: Kopi til: Fra: Institutt for sosialantropologi, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Institutt for sosialt arbeid, Institutt for pedagogikk

Detaljer

Referat AMU 31. januar 2017

Referat AMU 31. januar 2017 Referat AMU 31. januar 2017 Tilsted: Arbeidstakersiden: Yngve Muri - HVO Kikki Norén Løwgren Siren Tjøtta Arbeidsgiversiden: Annemarie Beckmann Hansen - direktør Ellen Aslaksen (fravær) Jim Fainberg Christine

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I LOPPA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret i sak 08/07 den 9.mars 2007. 1. Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Veiledning til beregningsgrunnlaget for fastsettelse av inntektsramme

Veiledning til beregningsgrunnlaget for fastsettelse av inntektsramme Notat Til: Fra: Omsetningskonsesjonærer med inntektsramme NVE, seksjon for økonomisk regulering Sign.: Ansvarlig: Tore Langset Sign.: Dato: 4.12.2006 Vår ref.: Arkiv: Kopi: NVE Veiledning til beregningsgrunnlaget

Detaljer

Revisjonsrapport. Revisjon: Oppfølging styrevedtak

Revisjonsrapport. Revisjon: Oppfølging styrevedtak Universitetet i Oslo Sentraladministrasjonen/Enhet for Internrevisjon/Lin Anett Haugsland Revisjonsrapport Revisjon: Oppfølging styrevedtak Distribuert til: Universitetsdirektøren Gjennomført av: Revisjonssjef

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. LIV/UFØREPENSJON - Spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-2. Forsikringen ble tegnet i desember 90 og forsikrede fylte (delvis) ut "ren" egenerklæring.

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere og styret Næringslivets sentrale organisasjoner mv Formål Forebygge kriminalitet i og mot

Detaljer

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Rica Nidelven, 11. juni 2013 14.00 15.00 Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Anders Berg Olsen 2013, Anders Berg Olsen, HiST Handelshøyskolen i Trondheim. Dette materialet er beskyttet

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

2.1) Forklar utviklingen i resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013 dersom bedriften opplever 10% volumvekst i alle år:

2.1) Forklar utviklingen i resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013 dersom bedriften opplever 10% volumvekst i alle år: Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Basismodellen Endring

Detaljer

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN Rundskriv fra RIKSADVOKATEN Del II nr. 2/976. R. 2537/76. Oslo, 20. oktober 976. Statsadvokaten i a. OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN I. Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Great European Bank. Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway

Great European Bank. Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway Great European Bank Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway Agenda Nordea en «Great Digital European Bank» Nordea sin målsetning for digitalisering e-signatur og statistikk/oppfølging Veien

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

Merknader - endelig rapport

Merknader - endelig rapport Nes Regnskapsbyrå AS Bryggevegen 24 2350 NES PÅ HEDMARKEN VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/2281 26.06.2017 Merknader - endelig rapport 1. Sakens bakgrunn Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn

Detaljer

Høring - NOU 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene - Konkurransevridninger mellom kommuner og private

Høring - NOU 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene - Konkurransevridninger mellom kommuner og private Arbeids- og administrasjonsdepartementet Ved: KPA Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 2003/55 Dato: 21.03.2003 Høring - NOU 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene - Konkurransevridninger mellom kommuner

Detaljer