bankene i Nord-Norge, m:rl argivelse en sterrelse (fotv.kap.). utfra oversikten foretok han en unders0k.e1se mht. hvilke banker san bar revisx rred

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bankene i Nord-Norge, m:rl argivelse en sterrelse (fotv.kap.). utfra oversikten foretok han en unders0k.e1se mht. hvilke banker san bar revisx rred"

Transkript

1

2

3 For a be1yse det: jeg tidligere remte at: rrarqe r&lisorer ikke bar tegnet medlansskap i foreni.n::jen vil jeg referere til et intemt notat til styret, utarbe:idet en 1. ste varaprepresentant Reidar Sletterg. NBRF har ~ totalt 50 rredle:mer i Nord-tbrqe. Disse fordeler 'Beg slik: - Sfar_er : 'J:l (54%) - ForetnillJSl;Br*er : 17 (34%) -!>pesifis>rt : 6 (12<) For A fa et bilde av forho1&ne presenterte Sletf:en;J en oversikt wet bankene i Nord-Norge, m:rl argivelse en sterrelse (fotv.kap.). utfra oversikten foretok han en unders0k.e1se mht. hvilke banker san bar revisx rred _else ~~ikke ~"""""P i forerrinjen. F0lgarle resultat frard<an: 105 bankrevisorer (eksklusive eksterne) hvorav 50 er medlarmer. Lignarle or foretatt i Sor-No!:ge. PA bakgrunn av innsarnlede data vi! vi sende desanbernurrmeret av Bankrevisoren sarnt en nyutarbeidet folder an N3RF til I;Otensielle nye medlefl1l"er. Til slutt vil jeg enske samtlige medlarmer og 1esere av b1adet en riktig Go::1 Jul og et Go::1t Nytt. Ar. ~~ bankrevisoren 1

4 INNHOLD I DEllE NUMMER Side 1 Formannen har ordet 5 EDB-revisors oppgaver, v/johnsen, Dovran, Tenold, IDA NS 11 Datasikkerhet, v/t. Nilsen, Autoguard NS 15 Ny terminalgenerasjon (NTG) i Fellesdatabankene v/naess, Fellesdata 19 «HACKERS» - en trusel mot datasikkerhet? vltenold, IDA NS 21 Semester oppgave ved B.A. Dell v/fjaerli og Kavil, One 33 Fremtidig konsept for EFTPOS v/melb0,samdata 35 Redakt0ren har ordet 36 Skatteplikt for bankantrekk, v/dreclisler, Hetland Sparebank 2 bankrevisoren

5 Side 37 Bankrevisjonens fremtid - Vi legger ~runnlaget nil! vlwest y, Fe lesbanken NS 43 Revisjonen i Dne. 46 Nytt om navn. 48 Seminar Bankrevisjon. Revisjonssjefkretsens seminar nov. 51 N.B.R.Es. konferanser Kvaliteten av undervisning for bankrevisorer, v/dahl, Kreditkassen, Porsgrunn 55 Revisorseminaret ved B.B.S nov. v/drechsler, Hetland Sparebank 57 Nytt fra lokalavdelingene. Tf0ndelagsavd. Ber~ensavd. 0st andsavd. 64 Nye medlemmer ~ bankrevisoren 3

6 En fylkesbank I Troms Tromsbanken as er en fylkesbank for Troms med kontorer fern steder i fylket. Tromsbanken as legger vekt pa a im0tekomme kundens personlige behov for banktjenester. I de senere :it har utvalget av -tjenester 0kt, og i fremtiden vii teknologien gi oss flere muligheter. Tromsbanken as har vrert 'og er en aktiv medspiller i utviklingen av distriktets nreringsliv. HOldontor: TI'OI1l5S Postboks 978, Troms. Telefon FiliaIer: Brevika Storg!.41 Tromsdalen Avdelingskontor: FIlIIlSI1<S Postboks 235, Finnsnes Telefon Filial: Transportservicesenteret Avdelingskontor: >\ndseiv Postboks 85, 9210 Andselv Telefon Avdelingskontor: Bardu Postboks 262, 9250 Bardu Telefon Avdelingsl<ontor: Hamad Postboks 819, 9401 Harstad Telefon Tromshankenas

7 EDB-revisors Oppgaver v/senlor EDIl-revisor Tore johnsen, IDA Hvn er en EDE-revisor? En EDE-revisor er en person som i sitt yrke 80m revisor har speaiallsert seg pa EDE. I utgangspunktet kan denne personen enten vrere: en utdannet revisor (statsautorlsert savel som registrert revisor) som spesialiserer Beg pa EDE og revisjon av EDBomgivelser. en dataspesialist som blir trent opp i revisjon. I flere land er det etablert en sertifiseringsordning (Certified Information Systems Auditor. elsa) hvor det avlegges eksamen innen omradet EDB-Revlsjon. I april 1984 ble en silk eksamen avholdt i Oslo, pa vegne av Princeton University og det arbeides for at en silk profesjonell tittel ogsa vi! bi! akseptert 1 Norge. Normalt settes det et skarpt skille mellom finansiell revisjon og EDB-revisjon. Mens den finansielle revisjonen gar ut pa a bekrefte en bedrifts regnskap vii EDB-revisors hovedformal vrere a bekrefte at systemene og datasentralen fungerer som beskrevet, og at beskrivelsene er overensstemmende med krav satt i lover og forskrifter. Fordeling av arbeidsoppgaver mellom bankrevisjon og EDB-revisjon pa samme vis som en EDS-revisor er spesialist pa databehandling. er en bankrevisor spesialist pa bank og skal ved sine revisjonsbebandlinger bekrefte det fremlagte regnskap. I IDA samarbeidet bar bankrevisjonen nn trukket opp skillelinjen mellom bva bank-revisjon skal dekke og hva EDB-revisjonen skal dekke. bankrevisoren 5

8 Fordelingen er salede: Bankrevisjonen fore tar den finansielle revisjon samt revisjon av applikasjoner overlevert til drift. Sam ar.beidsgrunniag for a utfpre revisjon av applikasjoner har bankrevisjon og EDB-revisjonen i fellesskap utarbeidet rutinerapporter til hjelp for bankrevisjonen. Se artikkel i bankrevisoren nr 3/84. EDB-revisjonens primrere oppgaver hie etter dette utvikling av EDD-programmer for bankrevisjon oppf lging av nye systemer i hele utviklingsfasen fram til drift datasenterrevisjon deltak i utvalg etter behov. Bankreviajonen akal i praksis ikke beh ve tenke pa hva som skjer pa datasenteret, da dette ivaretas av EDB-revisjonen. Det skillet som her er foretatt er en normal prosess som skjer ved aile datasentraler med EDB-revisjon, og er med pn a skape ryddige forhold mellom de ulike revisjonsgrupper. Nrermere om de oppgaver EDB-revisjonen ivaretar Generelt sett vii de oppgaver som nevnes nedenfor vmre de samme uansett hrukergrupper og uansett datasentral. Dankrevisjon er hare en brukergruppe av EDD- blant mange i samfunnet. Utvikling av EDD-programmer for hankrevisjon Sam et ledd i behovet for a vedlikeholde og utvikle spesiell kompetanse innenfor EDD, brukes en del av EDD-revisjonens ressurser til utvikling av EDD-programmer, programmer som skal lette arbeidet for bankrevisor. Ved IDA skjer dette i form av oppdrag fra bank i gjennom RU (revisjonsutvalget). Gjennom slike oppdrag far EDB-revisjon inngaende kunnskaper i de enkelte bruker-rutiner fra den tekniske siden, mens bankrevisjonen pa sin side blir spesialist pa brukersiden. Denne kombinasjonen er meget fruktbar nar l sninger skal utvikles. Jo bedre kunnskapen er, jo bedre blir lpsningene. Men for at resultatet skal bli vellykket og fremtidsrettet fra starten av, kreves det som ved all systemutvikling for vrig. grundige forstudier som klarlegger de reel Ie hehov og konkretiserer disse. 6 bankrevisoren

9 Revisjon av applikasjoner Hed applikasjoner mener vi det sett av programmer som tilsammen utgjor de enkelte bruker-rutiner. Disse er sluttprodukter av en lang utvikling som starter med forstudie som beskriver navrerende forhold og skisserer alternative fremtidige/pnskede lpsnlnger. Hvls vedtak gj res om a utvikle videre et av alternativene blir det utarbeidet en mer konkret systeml sni.ng. Ved vedtak av denne er neste fase programmering og testing samt at brukerdokumentasjoner skrives. Til sist eller parallelt skrives driftsdokumentasjon og etter en total test hvor som"regel pilotbank er en viktig brlkke i godkjennelsesfasen, bllr det nye systemet endellg overlatt til drift og alminnelig bruk for bank. Ved revurdering av allerede eksisterende rutiner fplges stort sett den samme prosessen. For aile disse ledd i utviklingen har datasentralen nedfelt en rekke standarder som for IDA's vedkommende er n finne i et felles tilgjengelig online oppslagsverk kalt "metodehandboken". Disse standarder dekker bl.a. forstudie, systemstudie, programmering, testing. bruker og driftsdokumentasjon, prosedyrer som skal sikre rettidige beslutninger, standardliste-utforming. rapportveier m.v. Alle disse standardene er oppfyllelse av krav som bankinspeksjonens forskrifter stiller. Disse skal sikre at utvikling, dokumentasjon, testing og drift skjer pa en forsvarlig og enhetlig mate, og i stprst mulig grad personuavhengig. EDB-revisjonens oppgaver er bl.a. a forevisse seg om at behandlingen skjer etter de standarder og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende pa datasentralen og ellers utfpres pa en forsvarlig mate. Ved rutiner som kommer inn under lpsbladforskriftene er det viktig at disse allerede blir tatt hensyn til under systemutviklingen. Viktige kontroll-og sikkerhetsaspekter rna ogsa sikres. Revisorer har en srorlig kompetanse pn dette omrndet som etterhvert har fatt en kende tyngde, og EDB-forskriftene krever at disse skal vere dokumentert noe som ikke all tid har vrort tilfellet i tidligere tider. Med de stadig mer komplekse systemene som utvikles, spiller testingen av rutinene en viktig rolle. Ved godt planlagte testinger kan svakheter i systemet avdekkes i tide, slik at disse blir rettet opp fpr rutinen blir alminnelig tiigjengeiig. bankrevisoren 7

10 EDB-revisjon del tar ikke selv i testingen, men gjennomgar testprosedyren og materialet som er frembrakt ved testingen for a se om denne synes tilfredsstillende. Det har i enkelte tilfeller vmrt nodvendig for IDA's EDB-revisjon a papeke utilstrekkelig testing. Under hele den forannevnte prosessen samarbeider EDB-revisjon og bankrevisjon i pilotbank. Gjensidig konsulentbistand og i enkelte tilfeller fordeling av arbeidsoppgaver har vist seg meget fruktbart. I aile tilfelle ma det utarbeides rapporter for de rutiner revisjonen folger opp. Som of test skjer dette i regi av EDB-revisjonen. DATASENTERREVISJON Denne delen av EDB-revisjons oppgaver retter seg mer mot den fysiske driften av data-senteret. Det dreier seg ikke her om den finansielle side ved virksomheten, men om de sikkerhetsmessige forhold. Med den stadig kende konsentrasjon av data ved sentralen og det raskt pkende antall terminaler (kasse, backoffice, kunde, bensin, minibank m.v) som opererer online mot IDA, vii kortere eller lengre driftsstans ved IDA fa yeblikkelige skadevirkninger av varierende omfang. Uautorisert tilgang til datasentralens registre vii likeledes ogsa kunne fa alvorlige skadevirkninger ved at vitale data blir odelagt, end ret og/eller distribuert til urettmessige personer. AIle disse forhold gjpr at EDB-revisjonen rna se pa all virksomhet ved IDA i et totalperspektiv. A1le sider ved driften rna vurderes fra begrensningers hensiktsmessighet, muligheten for a komme uanmeldt inn, sikring mot brann ved ulike tiltak, sikker transport av bilsg, lister, magnetband m.v., begrenset adgang til lokaler, begrenset adgang til produksjonsbiblioteker. kontroll av endringer i tabeller, program m.v. til autorisasjonssystemer som sikrer Kontrollert adgang til bedriftens registre. EDB-forskriftene som gjelder for bank retter klare krav til instruksverk. standarder. dokumentasjoner og sikkerhet. Kravene er utformet slik at det bl.a. er den tekniske utviklingen som bestemmer hvilke tiltak som til enhver tid rna ansees som forsvarlige. Det store antall terminaler som etterhvert kobles til f.eks. IDA-systemene ca idag, ca om 5-10 ar, gjpr at betydningen av stabiliteten i nettverksdriften bare vii ke. Det rna derfor sikres gode tekniske l sninger. forsvarlige rutiner for tabelloppdateringer, backuplpsninger for alternative kjoresteder ved katastrofe m.v. EDB-revisors oppgave er bl.a. a forspke a vurdere lpsninger og tiltak og papeke mangler og svakheter hvor dette etter revisors vurdering er av betydning. 8 bankrevisoren

11 DELTAK I UTVALG Ved en datasentral er det en rekke utvalg hvor det del tar representanter bade fra datasentralen og brukersiden. Vedtak som gj~res her kan ha vidtrekkende betydn1ng for mange av de omrader EDB-revisor er opptatt avo Det er derfor vikt1g a gjennomg! de saker som behandles 1 d1sse utvalg enten ved deltak 1 m~ter eller ved gjennomgang av mptereferater. EDB-revisors oppgave er da ogsa i den grad det er rimeiig, a holde seg I~pende orientert am hva sam skjer i bedriften og de beslutninger som taes, slik at han/hun kan reagere rettidig og vrere istand til som f.eks. v/ida! holde RU (Revisjonsutvalget) og RK (Revisjonskomiteen) orientert. BANKREVISJON/BRUKERGRUPPERS REVISJON SKAL KUHNE BYGGE pa EDB-REVISJONENS ARBEID EDB-revisjonen skal alts! utfore sitt arbeid og l~se sine oppgaver pa en slik mate at den enkelte revisor ikke skal behove! bekymre seg om hva som skjer p! datasentralen. Dette krever igjen at f.eks. bankrevisjon og EDB-revisjon er 1nneforstatt med hvilke oppgaver de 2 institusjonene hver for seg skal ta ansvaret for og I~se, noe som ble nevnt 1 inniedningen av denne artikkel. Disseto har ogsa V<lert delaktig i dette innlegg. Revisjonssjef SoIein Erik Dovran, Ida Senior IDII-revisor Knullenold, IDA bankrevisoren 9

12 - Ein kmskonto i Sparelfu'nf(el't" 11 NordfJord er melr Innbnngande enn du trut <:::/ Som den einaste bank kan vi tilby deg heile 6% rente pi! alt innesti!ende opp til kr og 10% pa bel0p over de!.

13 DATASIKKERHET Som series si~kerhetsleverand0r gjennom 25 At har oet cfte vart nodvendig a se saken fra "den andre siden". vi har manipulert yare sikkerhetssystemer - og vi har ranet yare verdi transporter. Hvordan tenker yare motstandere? DatamaSkinen er i dag en del av samfunnet generelt. Det benyttes innen forsikring, forsvar, pengeinstitusjoner - for a nevne noen. Viktige stikkord for datak.riminelle er Kunnskap 09 tilgjengelighet. Erfaring viser at de beste "datahodene" finnes innen forbryterverden. Direkt0r Terje Nilsen er ansvarlig for den totale drift i sikkerhetsselskapet AUTOGUARD A/S Ustyret er lett a skaffe seg. Med en investering pa har man et utstyr som gj0r at man kan knytte seg direkte til en rekke institusjoner og bedrifter. Dataforbrytelser kan deles inn i tre hovedelementer: LER DATA - OG BLI RIK - 1 av 100 oppdages - herav anmeldes 1 av 8 - hvorav 1 av 33 fengsles ): Av datasvindlere havner 15(~ i fengsel - FYSISK SABOTASJE - INTELLIGENT SABOTASJE INNENFRA - INTELLIGENT SABOTASJE UTENFRA (HACKING) FYSISK SABOTASJE kan utf0res ved ildspasettelse, regulare innbrudd, h~rverk, syrebad, kraftige magneter, 0delagt str0mforsyning eller vanntilf0rsel. bankrevisoren 11

14 Oet er mer enn en bedrift som har gatt konkurs av slike arsaker. Derfor er det mer enn noensinne viktig a Yare sikret med gode laser i derer, adgangskontroll og innbruddsalarm, TVovervakning, vakthold og/eller resepsjonsvakt. Et seriost sikkerhetsselskap er en god samarbeidspartner nar man skal vurdere hvilken losning som passer best. INTELLIGENT SABOTASJE INNENFRA Ofte benyttes den enkleste metoden, f.eks. a skaffe seg jobb en bank. Oet er et faktum at over 70 % av de "varpene" som gjares i USA skjer fra innsiden. Misfornoyde eller illojale medarbeidere finner man de fleste steder. I bank har man som regel en bedre ansvarsfordeling enn eller.s. Hvis en person posterer, rna en annen autorisere. En toppleder har f.eks. ikke lov a ga inn pa datasystemet. Der har han ingenting a gjore. INTELLIGENT SABOTASJE UTENFRA De sgkalte hackere er ofte unge mennesker med en voldsom appetitt pa andres datasystem. Systemknekking og ode legging av database gjores gjerne for moro skyld. Det skjer en stadig produktutvikling blan~ disse. Oe "virkelige" forbryterne skaffer seg gjerne kunnskaper fra de nne gruppen. Datakriminelle er opptatt av markedsanalyser og produtkutvikling. RVA B0R MAN V~RE OPPMERKSOM pa? Innen industrispionasje og militarspionasje foretas gjerne avlytting av den utstraling terminalskjermen giro Oet finnes kompaktsett som enkelt kan anvendes fra en parkert bil i nerheten av informasjonskilden. Tilsvarende finnes for avlytting av telelinjer. Oet er ganske utrolig hvilke informasjoner som strommer i klartekst over enkelte linjer. Ansvarlige bedrifter i dag tar i bruk krypteringsutstyr for a sikre sine data mot avlytting. net finnes ogsa utstyr som fra lang avstand kan smelte kretskortene. Denne metoden kalles EMP (elektro magnetisk puis). For a sikre seg mot slikt kreves beskyttelse ved stalplater og skikkelig jording. For a bli en bedre datakriminell ligger det en utfordring i aile pc-ene som stros ut. Ofte star disse hos ferstagangsbrukere som kanskje ikke har sikring i det hele tatt. Oet er enkelt a ta kopier av -disketten, som ofte star i narheten av maskinen. Det typiske ved disse anleggene er at det sjelden er noen sikkerhet i operativsystemene. 12 bankrevisoren

15 Den enkleste ~ten a sikre seg for tap av verdifulle data her, er A lase inn diskettene. Konsekvensene ved tap av selve hardwaren er ikke sammenlignbar. Mange brukere foler seg trygg pga. passordet. Det er imidlertid utrolig hvor sleppnendte bade leverandorer og brukere er. NAr man kjaper systemene far man et standard passord, og mange bedrifter endrer ikke dette. Kjenner man til programleverandoren, er valgmulighetene enkle. Mange brukere gjemmer passordet pa et "lurt sted", gjerne i nerheten av arbeidsplassen. Skaff deg en jobb som rengjoringshjelp - og saken er enkel. Ellers kan du rane bossbilen eller ta med deg en fluesmekker pa soppelplassen. KONSEKVENSER VED TAP AV DATA - VI SER BARE TOPPEN AV ISFJELLET De fleste bedrifter har en flau smak i munnen nar de er blitt lurt, og anmelder ikke saken. Mange ansvarlige bedriftsledere og brukere av data er lite klar over personregisterloven. Kommer disse pa avveie, er man direkte ansvarlig for tapet - og rna tilbringe en ufrivillig og lang ferie bak las og sla. Tall fra USA (1977) Totalt Kr 50 milliarder Pr. innbygger Kr 220,- NORGE ( ) Anmeldte tilfeller 6 stk. Totalt Kr 2,6 millioner Pr. ar i snitt Kr ,- Beregnet i Norge for 1990: NYE KONTROLLMETODER BB3 rnillioner En revisor tror gjerne at all virksornhet blir logget - og at man ved EDB far en total internkontroll. Dette er en helt feil oppfatning. Nar man forandrer rutiner rna man all tid tenke over hvilke tidligere kontrollmuligheter man mister - og forlange at nivaet blir holdt oppe. Hvilken kontroll er n0dvendig istedenfor? HVILKEN STILLING INNEHAR GJERNINGSMENNENE? Terminaloperatorer Kontorister/kasserere Programmerere Ledere/direktorer EDB-operatorer Andre medarbeidere utenforstaende og ukjente 17 % 18 % 17 % 24 % 11 % 5 % 8 % (tall fra USA) bankrevisoren 13

16 OPPKLARING (USA) EN AV 100 EDB-FORBRYTELSER OPPDAGES 7 AV B OPPDAGEDE SAKER ANMELDES IRKE AV FRYKT FOR NEGATIV REKLAME OM VIRKSOMHETENS EDB-SIKKERHET RUN CA. 20 % OPPDAGES VIA REVISOR Hensikten med denne artikkelen er A peke pa noen av de trussler man star overfor i data-alderen. Den vanlige oppfatningen blant dagens ledere er "Dette skjer ikke meg " Det er viktig A erkjenne farene og iverksette tiltak for a redusere risikoen for et virkelig SMELL. Det f0rste skritt pa veien for datasikkerhet er a foreta en RISIKOANLAYSE: SITUASJONSBESKRIVELSE TRUSSELVURDERING SARBARHETSVURDERING RISIROVURDERING RISIl(O ANALYSE SANN SYNLIGHET KONSE KVENS <t'\~. ~~. ~~, ~~ 14 bankrevisoren

17 NY TERMINAlGENERASjON (NTG) I FEllESDATABANKENE li/edb-re\lisor Tore Naess, elsa Fellesdata A/S De f rste bankterminalene hie installert i 1974 og utviklingen, savel bankteknisk som EDB-teknisk, tilsier at tiden na er moden for utskiftning. Arbeidet med a velge leverand r og utvikle systemene for neste generasjon av terminaler har pagatt i lengre tid og medf rt et meget omfattende utredningsarbeid. Nar NCR ble valgt til leverand r var det fordi man vurderte at selskapet hadde de beste tilbud med hensyn til produkt- og tjenestespektrum samt utfra en samlet kostnadsvurdering. NCR er et av de st rste selskapene innenfor sitt omrade og har omfattende erfaring fra installasjoner i bankmilj rundt omkring i verden. HVA INNEHOLDER NTG? NCR har tilbudt utstyr sam tilfrerlsstiller bankenes krav til multifunksjonell arbeidsplass. Dette kan forenklet grupperes i f lgende hovedsystemer: 1. Ekspedisjonssystemet 2. Kontorst ttesystemet EkspedisjonssysteIl'et vii bli utviklet ilv Fcllebdata, og skreddersydd for L tilfred~~tille de krav SOil' bankene og Fellesdata sarnrnen er kommet frem ti:!.. flerunder ligger slike ting sam: Dagens DS-tunksjoner Saksgang inn]f:n Valuta Saksgang utlan og Depot (senere) HiniBank Betalingsformidling (PQS) bankrevisoren 15

18 Selvbetjeningsfunksjoner (informasjonsterminal) Elektronisk journal Kontorst ttesystemet vil bygge pa standard programvare fra NCR. Dette omfatter funksjoner som: Tekstbehandling Arkivering/gjenfinning Elektronisk post Kalendersystem PC-operativsystemer (personlig datamaskin) ~eslutningsst ttesystemer Den nye lokale datamaskinen som skal erstatte dagens D5 heter 'Tower'. Denne er betydelig kraftigere enn dagens utstyr og vil gi bankene nye muligheter for lokal lagring av egne registre. Et viktig krav fra bankene har vrert a komme frem til et enhetlig system hvor man fra_en arbeidsplass kan fa tilgang til aile typer funksjoner. Det vil si at man fra samme terminal skal kunne utf0re ekspedisjonsrutiner, tekstbehandling, PC-funksjoner, sp rring mot lokale og sentrale systemer m.m. Terminalarbeidsplassen i NTG heter 'WorkSaver'. 'kraftig' terminal med egen intelligens 09 minne flere prosesser parallelt. Dette er en som kan utf re Som en del av hoveotilbudet fra NCR vii det ogsa komme nye innendy:.rs og utend rs minibanker. Kapasiteten pa disse vii va:re betraktelig stprre enn pfo E'ksjsterende automater. Prosjektgruppen hat. alicrede i lang tid arbeidet med e utvikle s!'stemer -tor bruk pi! de:t nye utstyret. De star her foran store oppgave:r med utfordringer av savel teknisk sam bankmessig natur. Resultatene av dctte arbeidet vil ha betydelige konsekvense~' for 5p<1rebankene internt savel som eksternt. EDB-revisjonell i Fellesc1atCl her flctl'rlig nok enc;:rasjert seg i arbeidet med a sikre ~t systemene pa det nye utstyret f~r innbakt tilstrckkelig eikkerhet og kol1trollcr. Videre at systemene er reviderbare, samt at krav fra brukere og myndigheter hj j r flllqt opp. 16 bankrevisoren

19 vi ser det sam spesielt viktig at autorisasjonssystemet er hensiktsmessig utformet slik at bankene har mulighet til a avspeile sin organisasjons- og fullmaktsstruktur innen de rammer som systemet setter. Dette gjelder bade innenfor databehandlingen i banken og mot de sentrale applikasjoner pa datasentralen. Elektronisk journal vii for Fellesdatabankene v~re et he It nytt medium sam skal erstatte de eksisterende papirjournalene i dagens terminaler. Denne skal inneholde alt som registreres pa terminalen og i tillegg til a utgj re et viktig revisjonsspor for kontroll- og revisjonsformal vii den gi mulighet til automatisk rekonstruksjon av transaksjoner, tabeller m.m. nar feilsituasjoner har oppstatt. DRIFTEN AV NTG Kompleksiteten av terminalsystemet vii ke i forhold til dagens DS-utstyr. NTG-systemet vii fa diagnosefunksjoner som gj r den EDB-ansvarlige i banken i stand til a identifisere og lokalisere feil som matte forekomme. Terminalsystemet er utpreget modul~rt oppbygget og mange feiltilfeller vii banken seiv kunne handtere ved a skifte ut ber rte komponenter. Programvaren som skal benyttes pa terminalsystemene vii bli distribuert fra datasentralen via nettverket og det er her viktig med gode rutiner for a sikre at bankene til enhver tid kj rer med riktige versjoner av programmene sarnt at behovet for reserveversjoner er ivaretatt. Fellesdata er i gang med a bygge opp et online kontrollsenter som vii ha til oppgave a overvake nettverket ut til bankene. Ved hjelp av spesialverkt y vii kontrollsenteret avervake aile linjene og kunne diagnostisere feil pa linjer, moderner a.l. Kantrollsenteret vii ogsa, nar det er pakrevet, kunne overvake bankens eget nettverk og/eller fjern-operere bankens terminalsystem via en terminal pa hovedmaskinen i Fellesdata. litg OG REVISOR For de fleste av oss er det kanskje vanskelig a forestille seg i detalj hvordan arbeidsdagen vii fortone seg i banken nar NTG er blitt realisert. En ting synes imidlertid klart, nemlig at mye av saksbehandlingen vii forega uten bruk av penn og papir. Videre vii bankrevisoren 17

20 nok pa sikt en del av de tradisjonelle rapportene forsvinne og bli erstatt~t av sp rsmal og situasjonstilpasset rapportering via skjermterminal. Revisor rna derfor sentralt og praktisk forberede seg pa det som vii komme slik at hun/han kan ta i bruk den nye teknikken pa linje med de ansatte i banken. Revisjonskomiteen og EDB-revisjonen i Fellesdata er opptatt av at revisor skal fa adgang til hensiktsrnessige verkt y for a kunne revidere bankens databaser. Arbeidet med a utrede krav og l sninger er pa gang. 18 bankrevisoren

21 «HACKERS» - ell trusel mot datasikkerhetell1 v/senior EDII-revisor!(nut Tenold, IDA den siste tiden har vi ogsa her- ti I lands hatt en kolossal oppblomstring pa mikromaskin-markedet, datamaskiner er blitt presanger ti 1 per-soner sam ikke engang hal" nadd tenaringsstadiet. I kj~lvannet pa denne oppblomstringen er det dukket opp en ny type indlvider, de sakal te "hackers H eller pa godt norsk DATA-FREAKERE. Dette er personer sam har opparbeidet en fanatisk tnteresse for alt sam har med begrepet EDB A gj~re, 09 skal vi tro rappor-tene fra USA (09 hvorfor skul Ie vi ikke det~) har dissl? hakkerne gltt en del amerikanske bedrlftsledere mang en s#vnl s natt. Hakkerne tllbrlnger time etter time ved Sloe hjemmedatamaskloer oq "hakker" tnn Instr-uks)oner 09 programmer, og da noen OQS~ er 1 beslttelse 2IV utstyr scm gj~r det mul1g A Koble seg opp mot telenettet. Sler det seg selv at de nok representerer en fare for edb-installasjoner med manglende sikring mot utenforstaende. SllVldt 3eo har er+a,rt er det I f""rste rekke edb-anleqg 1 unlver-sltets- 09 forskningsmilj", scm hi ttll har- v::i!rt hakker-nes m;'l. VI h::lrer om eksamenskarakterer som er blltt endret (ogs;' 1 Nor-ge~). man sueler masklnr-essurser eller man ser det kun som en utfardrlog ;. Klare A \(Offime seg Inn pa fremmede oatamast.nner-.,..leg ye1ger & tro at man lnnen bankdatasentra;ene 09 blant banvbr-ukerne har V~l't mer ooptatt 21Y d2ltasl~kerhet enn 1 ovennevnte mllj,::ier. noe sam b""r ha gltt ass Slkrer-e systemer-. Et skr-emmeskudo ma det Imldlertld ')~re nar VI f.eks. leser at konsulentfirmaet EDP AudIt Controls Oakland ~over 30 ansatte>. sam 1 fem Ar hal" drevet med uttesting av sikkerheten rundt EDB-lnstallasJoner enn'; hal' tilgode';' bl! slttende med sk.jegget 1 oosu(.3.ssen - hlttll t'.ar man klart.; trenge Inn 1 samtllge systemer man har fars,zkt seg 0';. bankrevisoren 19

22 Fo~holdet e~ saga~ blitt omhandlet i en spil1efilm, MWAR GAMES, sam fo~ tiden ga~ pa norske kinoe~. Filmen handler am en ung gutt sam i all hemmelighet fors~ke~ A Koble seg inn pa datamaskinen til en spillfabrikant, og sam uten A vite det forviller seg 'inn pa en av datamaskinene til Fo~sva~sdepa~tementet. Hva sam siden skje~ fa~ v~re filmselskapets hemmelighet, konklusjonen min el" at selv am det dl"eie~ seg om en film i denne amgang, skal vi v~~e oppmel"ksomme pa den far en inntl"enge~e av denne typen I"ep~esente~er. Det vi ivai" sammenheng er ~edde for e~ at en person skal Klare A kemme seg inn pa en bankdatabase og f~ye til, endl"e elle~ slette data, men etter min oppfatning e~ sannsynligheten for at noe slikt skal skje idag sv~~t liten. Det er ikke utenkelig at Fo~svarsdepartementets EDB-reviso~ vii Ie ha uttalt det samme, iallefall f~~ filmen ble laget. Innen norske bankdatasent~aler ha~ man etter beste evne fors_kt A sikre seg mot innt~enge~e av denne typen, og i all min enfoldighet rna jeg si at jeg fo~tsatt ser and~e persone~ sam Jangt me~ potensiel Ie farer i va~ sammenheng. Det jeg i f~~ste ~ekke tenke~ pa e~ pe~soner som a~beider innad i vare o~ganisasjone~ og sam direkte el le~ indi~ekte er legale b~ukere av va~e EDB-anlegg. Skal jeg v~re helt-~rlig ta~ jeg en del av USA-histo~iene med en klype sal t, pa samme mate sam jeg gjorde med en sak sam dukket opp ved en av vare bankdatasentrale~ ifje~ engang. Det dreidde seg om en pe~son sam pasta at han had de kla~t A Koble seg opp mot datamaskinen og de~igjennam hadde fatt tak opplysninge~ f~a sin a~beidsgivers l_nnsregiste~ pa datasentralen. Fra datasent~alens side ble pastanden tilbakevist, og NpA teppet N kern det frem at det va~ inte~ne l~nningsliste~ hos a~beidsgive~en vedkommende var kommet ove~. Hva han ikke visste va~ at nevnte l~nns~egiste~ befant seg pa magnetband pa datasent~alen, og enhve~ sam kjenne~ noe tl I b~uk av datamedia vet at slike band ikke uten vide~e la~ seg aksessere ion-line sammenheng. Denne "uskyldiqe N histo~len OQ tilsva~ende histo~ie~ ha~ v~~t med pa A gjpre-mltt syn pa fr~tiden relativt Iyst. Faktum e~ at de potensielle Inntrengerne vet al t for lite om vare Interne rutiner og systemer. og S1St - men ikke minst - det e~ et start sprang f~a det A klare A Koble seg opp mot en datamaskin til det A fa end~et innholdet pa de database~ og ~egistl"e datamaskinen benytter. 20 bankrevisoren ~

23 SEMESTEROPPGAVE VED B"A.. Intern revision varen 1984 BESKRIV ET VIRKEUG MISLIGHETSTlLFElLE I DIN BANK Ann Marit Fj;;erli, nne. DELI!oar!(am, D~C ~NNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING 1.1 Definisjon 1.2 Forskjellige typer av mislighet 1.3 Arsaker til mislighet '.4 Stra,ffetiltak 2. s KONTROLLER Adrninistrasjonens rnuligheter til A avdekke slike misligheter Organisasjon Internkontroll Revisjonens muligheter til A avdekke slike misligheter Oppdagelse av misligheten "4. 1 Generel t 4.2 Forhindre misligheter 4.3 Oppdage misligheter 4.4 Avklare misligheter bankrevisoren 21

24 1. INNLEDNING 1.1 Oefinis]on F_lgende definisjon benyttes for mislighet; "Det fo~eligger mislighet hvor en eller flere benytter seg av gitt tillit til A oppna uberettigede fordeler." For revisor er det hovedsakelig misligheter sam medfprer _konomisk vinning som er av interesse. 1.2 Forskjellise typer av ~islighet Misligheter kan gjennomf res av flere forskje~lige "grupperinger" mad tilknytning til det aktuelle foretak. For bank kan nevnesj Kunder Funksjonarer EDB-ekspertise ved datasentral Kunder har mulighet til A benytte seg pa urettmessig mate av gitte rettigheter. Som eksempel nevnes: uret~ssig bruk av sjekkhefte og/eller bankkort bruk av falske dokumentasjonsbevis misbruk av Ian Bankens funksjon2rer har mulighet til misbruk av bankens ressurser, tillit og verdier gitt til oppbevaring eller behandling. Mulighetenes st rrelse er avhengig av arbeidsomrade, kunnskap og etablerte kontrolltiltak innen organisasjonen. En ansatt i h yere stilling har som of test st rre mulighet til A gjennomf re mislighet enn ansatte pa lavere niva. Likeledes har ansatte i stabsstillinger/ stillinger som krever stor grad av spesialkunnskap, store muligheter.' Sam eksempel pa funksjon2rers misbruk nevnesj underslag av kontanter, verdipapir. kunstgjenstander etc. urettmessige overf ringer til egue!conti fra andre endring av koder innmeldt pa egne/familiens konti falske kostnadsbilag ulovlige eller uforutsette handlinger med bakgrunn i gitte fullmakter 22 bankrevisoren

Grunnet stadig akende oppdragsmengde sakes dyktig INTERN REVISOR / KONSULENT

Grunnet stadig akende oppdragsmengde sakes dyktig INTERN REVISOR / KONSULENT Grant Thornton Management Consultants A/S er et norsk selskap som er medlem av Grant Thornton International, et revis~ons- 09 konsulentselskap med ca.18.000 ansatte pa verdensbasis. Vi tilbyr bl.a. spesialisert

Detaljer

revlsoren mrno TI o Bankrevisjon i 8(Hrene o Bankinspeksjonens rundskriv 16181-17181 - 1182-4182 o Data, sikkerhet Mars 1982

revlsoren mrno TI o Bankrevisjon i 8(Hrene o Bankinspeksjonens rundskriv 16181-17181 - 1182-4182 o Data, sikkerhet Mars 1982 mrno TI Mars 1982 revlsoren ORGAN for NORSK BANKREVISORFORENING DENNE GANG OM BIANT ANNET: o Bankrevisjon i 8(Hrene o Data, sikkerhet o Bankinspeksjonens rundskriv 16181-17181 - 1182-4182 Et nytt ar er

Detaljer

revlsoren [KJWo ~ o Nytt undervisningstilbud o Ny kontrollmodell i Bergen Bank o Autorisasjon og revisjon o KrediHilsynets rundskriv

revlsoren [KJWo ~ o Nytt undervisningstilbud o Ny kontrollmodell i Bergen Bank o Autorisasjon og revisjon o KrediHilsynets rundskriv [KJWo ~ 25. argo SEPT. 1989 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVI50RFORENING Denne gang biant annet: o Nytt undervisningstilbud o Ny kontrollmodell i Bergen Bank o Autorisasjon og revisjon o KrediHilsynets

Detaljer

Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1'Januar 1972

Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1'Januar 1972 Organ for Norsk Bankrevisorforening - Nr. 1'Januar 1972 INNHOLDSFORTEGNELSE F ormannens leder Side 3 Elektronisk databehandling " 4 og norske banker Banksjef TeIje Linder Andresen Bankrevisorenes utdanneise

Detaljer

revlsoren NR.4 30. argang 1994

revlsoren NR.4 30. argang 1994 NR.4 30. argang 1994 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFOREN ING Innhold i dette nr. * Introduksjon til valutahandel og rentesikrings instrumenter, del 5 * Seminar - Internkontrollforskrift * Intern

Detaljer

revlsoren 4t 26.arg 1990 Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING

revlsoren 4t 26.arg 1990 Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING 4t 26.arg 1990 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven PRfSIDENTEN HAR ORDEr Velkommen til 1990, et nytt tier som helt sikkert vii 91 ass aile

Detaljer

~~J~n UTVIKLINGEN. Forbund og lojalitet overfor denne forening

~~J~n UTVIKLINGEN. Forbund og lojalitet overfor denne forening - J - Forbund og lojalitet overfor denne forening har sikkert ogsa gjort seg gjeldende. Kommer du faglig i en konfliktsituasjon bring da saken inn for din egen fagforening, nemlig Norsk Bankrevisorforening.

Detaljer

lnternrevisoren Klokc ord a ta med seg:.- Rcvisjon av stcltlige prosjckter Kontraktsrevisjon God planlcgging kan alctri crstattc skikkelig griseflaks.

lnternrevisoren Klokc ord a ta med seg:.- Rcvisjon av stcltlige prosjckter Kontraktsrevisjon God planlcgging kan alctri crstattc skikkelig griseflaks. ~ -.. lnternrevisoren Nr. 4. Julen 1995-3. argang organ for Norges nterne Revisorers Forening Rcvisjon av stcltlige prosjckter Side 4,, Kontraktsrevisjon Sicle 24 Klokc ord a ta med seg:.- God planlcgging

Detaljer

assisterende revisjonssjef

assisterende revisjonssjef Spilrebanken Hedmilrk er en fylkes~pjreb.lnk med ilvde}mgskontorer og fihakrt' 18,w fylkets komrm.mer. 5pareb:wken har en fonaltmngskaplral pj 7.8 milltarder kroner. Banken 11M 535.1n5illte Til var interne

Detaljer

FDRMANNE N. rpt m.1t.t'1 V'PrE' onsl<'elir.. Vi. hnper p:\ gade arbeidsh1'. On ;!,pn"!.

FDRMANNE N. rpt m.1t.t'1 V'PrE' onsl<'elir.. Vi. hnper p:\ gade arbeidsh1'. On ;!,pn!. Organ for Norsk Bankrevisorforening Nr. 1-April 1980, - 2-1{;Tt :r:ii':..~ m,,(1 On ;!,pn"!. Et nytt ;1' pr n~ panr or vi er p; full fart inn i C"" nyt> ti~r, h"8 n-' da matte bringe 3V,,"odt eller I"Indt.

Detaljer

Norsk Bankrevisorforening's EDB kurs i Bod0.. 18

Norsk Bankrevisorforening's EDB kurs i Bod0.. 18 INNHOLDSFORTEGNELSE Medlemsm0te i Bergen Side 3 Nytt fra styret.. 3 Konferanse om depotpraksis.. 4 Et sammendrag av de nye regler om fradrag for utgifter til representasjon m.v... 6 Statsaut. revisor Helge

Detaljer

Operasjonell revisjon vs. kvalitetsrevisjon

Operasjonell revisjon vs. kvalitetsrevisjon Nr. 1 H0sten 1993 Et interesseargan far internrevisorer Operasjonell revisjon vs. kvalitetsrevisjon Telcvcrkct: Kvalitctskontroll av rcvisjoncn Side 11-{ Trussel eller mulighet???? - Mulige fremtidige

Detaljer

Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap

Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap Basel-komiteens 13 prinsipper for internkontroll i bank Landskonferansen ar 2000 i Trondheim Krav til info i bankenes arsberetninger og arsregnskap om risiko og risikostyring PricewaterhouseCoopers har

Detaljer

vlsoren NR.3 33. argang 1997

vlsoren NR.3 33. argang 1997 NR.3 33. argang 1997 vlsoren 1'1' Adm. direkt0r i $parebankfareningen Einar Farsbak analyserer utfordringer far sparebankene med hensyn til den sterke utl~nsveksten. Utfordringer for sparebankene s. 6

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

vlsoren Artikkelprisen 1994 GRATULERER!

vlsoren Artikkelprisen 1994 GRATULERER! NR. 3/4 31. argang 1995 vlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFOREN ING Artikkelprisen 1994 GRATULERER! Nonnalt gis det en artikkelpris hvert iir. I iir ble det gitt fire priser - men til samme teamet. Harald

Detaljer

Arsberetning. Bankenes felleslesning for efaktura en realitet. Bankrevisor - en utdnende rase?

Arsberetning. Bankenes felleslesning for efaktura en realitet. Bankrevisor - en utdnende rase? Arsberetning Bankenes felleslesning for efaktura en realitet. Bankrevisor - en utdnende rase? Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset internrevisors utfordringer i hverdagen? Har du behov

Detaljer

TeamAdvantage - vart windowsbaserte verkt0y for lorberedelse, gjennoml0ring og dokumentasjon av risikoanalyser.

TeamAdvantage - vart windowsbaserte verkt0y for lorberedelse, gjennoml0ring og dokumentasjon av risikoanalyser. Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset internrevisors utfordringer i hverdagen? Har du behov for "State-of-the-art" teknologi som kan tilpasses din revisjonsprosess og sikre deg en effektiv

Detaljer

vlsoren NR.2 31. argang 1995 Randi Almas takker for seg som leder i NBRF... ... og Rolf Kare SC'ether tar over.

vlsoren NR.2 31. argang 1995 Randi Almas takker for seg som leder i NBRF... ... og Rolf Kare SC'ether tar over. NR.2 31. argang 1995 vlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING Randi Almas takker for seg som leder i NBRF...... og Rolf Kare SC'ether tar over. 1/ Leasing - Av Liv Todnem s. 6 1/ Temakonferanse NBRF.

Detaljer

Endring skaper rnuligheter

Endring skaper rnuligheter REVISOREN IRFs forsre generalforsamling i det nye millennium er avholdt og 35 medlemmer har sagt ja til a jobbe for foreningen i det kommende aret, enten i styret eller gjennom de mange komireer. Foreningen

Detaljer

TeamAdvantage - vart windowsbaserte verktoy for forberedelse, gjennomf0ring og dokumentasjon av risikoanalyser.

TeamAdvantage - vart windowsbaserte verktoy for forberedelse, gjennomf0ring og dokumentasjon av risikoanalyser. Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset intemrevisors utfordringer i hverdagen? Har du behov for "State-of-the-art" teknologi som kan tilpasses din revisjonsprosess og sikre deg en effektiv

Detaljer

TeamAdvantage - vilrt windowsbaserte verktey for forberedelse, gjennomforing og dokumentasjon av risikoanalyser.

TeamAdvantage - vilrt windowsbaserte verktey for forberedelse, gjennomforing og dokumentasjon av risikoanalyser. Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset intern revisors utfordringer i hverdagen? Har du behov for "State-of-the-art" teknologi som kan tilpasses din revisjonsprosess og sikre deg en effektiv

Detaljer

Jan DoksEter, Bergen Bank, Bergen, var tede. v/atle NORDEO, LANDSEANKEN.

Jan DoksEter, Bergen Bank, Bergen, var tede. v/atle NORDEO, LANDSEANKEN. NBRF -FOREN'NGS.NYTT SID e,~ LANDSKONFERANSE PA VOSS. Jan DoksEter, Bergen Bank, Bergen, var tede og vi far hans syn pa konferansen. 2' LOKALFORENING I tlstlandsomraoet, v/atle NORDEO, LANDSEANKEN. Noe

Detaljer

vlsoren NR. l 35. argang 1 999 ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING

vlsoren NR. l 35. argang 1 999 ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING NR. l 35. argang 1 999 vlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING Regnskapsprinsipper for finansielle instrumenter for banker i Norge s. 5 Norsk bankrevisoiforening: innkalling til general/orsamling s.

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Administrasjonshandbok for Oslo tennisklubb (OTK) revidert versjon 12.05.2005

Administrasjonshandbok for Oslo tennisklubb (OTK) revidert versjon 12.05.2005 Administrasjonshandbok for Oslo tennisklubb (OTK) revidert versjon 12.05.2005 INNHOLD 1. FonnaJet med handboken 2. OTKs lover og vedtekter 3. Arbeidsoppgaver Organisasjon Medlemmer Sportslig - Anlegg 0konomi

Detaljer

ene? lik, underseker finansmeringen nal revisjon? av elementer i en styringsmode" i ball1k mi!m~lletlar og korrupsjon

ene? lik, underseker finansmeringen nal revisjon? av elementer i en styringsmode i ball1k mi!m~lletlar og korrupsjon Fa eg o a ene? underseker finansmeringen nal revisjon? mi!m~lletlar og korrupsjon av elementer i en styringsmode" i ball1k ORGAN FOR NOR.GES INTERNE RE:VLSORERS FORfNING lik, Til "stemmeurnene" for aller

Detaljer

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN ARVE FØYEN UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN COMPLEX JUSTISDEPARTEMENTET UNIVERSITETSFORLAGET Conipl.cx rir.i 83 lumistlepancmcntcl A rve l øyen UTREDNING OM ENDRJNGER I PERSONREGISTERLOVEN

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer