- det læring i å dra på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- det læring i å dra på"

Transkript

1 Meldingsblad Nummer 5 for Norsk - juni 2008 Landbruksrådgiving Et rådgiverapparat med høg faglig kompetanseer nødvendig - det er mye læring i å dra på studietur til kollega! (Foto: T. H. Langås)

2 Innhold Leder... 2 Riktig gjødsling... 3 Studietur til Nord-Trøndelag... 5 Miljøvenleg husdyrgjødselspreiing... 7 Plantevernsamling for frukt og bærrådgivere... 8 Informasjon om ny webløsning... 9 Ugrasbekjempelse i radkulturer Bokomtale I redaksjonen for Ringnytt: Anders Heen Jon Mjærum Tone Budde Erichsen Christian Brevig Kjersti Berge Anne Kristine Rossebø Frist for innsending av stoff til neste nummer: 20. august2008 For spørsmål og innspill, kontakt Anne Kristine Rossebø, tlf Rådgivere på studietur til Nord-Trøndelag: F.v. Arild Jakobsen, Vesterålen, Anne Marit Isachsen, Salten, Solrun Kolstad, Trøndelag og gårdbruker Tor Bøgseth. (Forsidefoto: Torunn Helen Langås, Ytre Romsdal og Nordmøre Forsøksring) Ringnytt 5/08 1

3 Leder En sommer står for døra Av Anders Heen, direktør, Norsk Landbruksrådgiving Om noen dager skriver vi juli og mange tenker på sommerferie. For dere som arbeider med praktisk jordbruk er vel ikke tankene så mye knyttet til at vi går inn i en ferietid. Trolig er mange mer opptatt av vær og vekstforhold. I et langstrakt land som vårt er nok utfordringene ganske forskjellige, noen vil ha regn, andre vil ha mer sol og varme. Vi som arbeider i sentraladministrasjonen i Norsk Landbruksrådgiving er inne i siste innspurt før sommerferien. 1. juli har styret i Norsk Landbruksrådgiving styremøte og den viktigste saken er ny strategiplan for sentralleddet. Det skal utarbeides en helt ny plan som skal ha en annen form og et annet innhold enn treårsplanen som avsluttes i Mange av de målene Landbrukets Forsøksringer satte seg for tre år siden, er nådd. Blant annet er det ansatt fagkoordinatorer på alle fagfelt, forhold vedr. teknisk planlegging er avklart, en rekke sentrale samarbeidsavtaler er undertegnet, det ble i årsmøtet for 2008 vedtatt at Norsk Landbruksrådgiving søker medlemskap i Norsk Landbrukssamvirke, 50 rådgivere har gjennomført kurs i bedriftsrådgiving og det er gjennomført kurs for tillitsvalgte i hele landet. Styret skal nå sette nye mål og peke på tiltak for organisasjonens arbeid de neste tre åra. Strategiplanen for skal legges fram for våre eiere i årsmøtet Administrasjonen har i juni gjennomført de første regionale møtene vedrørende teknisk planlegging. I de tre nordligste fylkene har det kommet et klart ønske om å se hele landsdelen under ett når vi skal drøfte saken videre. Det er for tidlig å si hva som blir resultatet, men det har vært et samstemt ønske om å komme i gang; vi har ikke mer enn tida og veien fram til 1. januar 2010 da vi skal ta over ansvaret for teknisk planlegging for hele landet. Norsk Landbruksrådgiving vil arbeide for at dette skal bli en god prosess der sluttresultatet blir bra for alle parter. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god sommer. Foto: Jørn Haslestad, Forsøksringen Bær 2 Ringnytt nr. 5/08

4 Riktig gjødsling i praksis - Nytt prosjekt Av Tor Breen, Norges Vel Jordanalyser, gjødslingsplaner, nitrogenprognoser og fosfornormer gir et godt grunnlag for riktig gjødsling, men dette er ikke tilstrekkelig. Ofte blir gjødselsprederne brukt feil, slik at gjødsla ikke blir spredd etter planer og prognoser. Problemet er størst for sentrifugal- og pendelspredere som nyttes over store areal. Her er det stort behov for veiledning, noe Norges Vel, Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving samarbeider om i prosjektet Riktig gjødsling i praksis. Her legges det vekt på riktig innstilling og bruk av spredere, og ikke minst kontroll av resultatet. Det finnes hjelpemidler slik at resultatet kan bli tilfredsstillende. Sentrifugal- og pendelspredere brukes på ca 70% av alt jordbruksareal, sprederen nyttes til alt gras og delgjødsling til korn. Arealet gjødsles både to og tre ganger. oppgaver, der det er lagt stor vekt på at brukerne skal forstå hva som skjer ved bruk av utstyret. Dette gir motivasjon og gode muligheter for riktig innstilling og bruk av sprederen. Nytt prosjekt Prosjektet består av følgende deler: Dagskurs for ansatte i forsøksringene og markdager for bønder. Temaet er riktig innstilling og bruk av sentrifugalspreder og hvordan resultatet kan kontrolleres. En går gjennom spredere som er i bruk, der en i praksis viser innstilling og kontroll av resultatet. På kursene for forsøksringene har dessuten Bioforsk innlegg om gjødsling til ulike vekster, gjødslingsnormer og nitrogenprognoser, mens Yara Norge orienterer om krav til mineralgjødsla. Undersøkelser og erfaringer viser at sprederesultatet ofte er for dårlig. Det er dessverre ofte stort avvik mellom den mengde gjødsel som går fram av gjødslingsplanen og det plantene får. Resultatet blir som oftest tilfredsstillende når sprederen blir innstilt, kontrollert og brukt riktig. Hva oppnås med riktig gjødsling: - Oppfølging av gjødslingsplanen, nitrogenprognoser og nye fosfornormer - Oppfølging av miljøplanen - Bedre tillit til bonden som matprodusent - Bedre kvalitet på produktene - Bedre økonomi for bonden, spesielt ved økt gjødselpris - Viktig for presisjonsjordbruket Informasjon og veiledning. Det gis informasjon gjennom tidsskrift, på hjemmesider og i brosjyren Riktig gjødsling i praksis. Denne er trykket opp i et større opplag og distribueres i disse dager til forsøksringene. forts. neste side Norges Vel har utviklet utstyr for stasjonær kontroll av spredere, og tatt i bruk et nytt opplegg for kontroll ute på jordet. Det er utarbeidet veiledningsmateriell «Riktig gjødsling, innstilling og bruk av sentrifugalspreder» med en rekke praktiske Markdag i LR, Fosen Forsøksring. Riktig gjødsling i praksis. (Foto:B.T. Svoldal, Yara) Ringnytt 5/08 3

5 Prosjektet gjennomføres av Norges Vel i samarbeid med Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving. Vi har dessuten et godt samarbeid med Yara Norge. Statens landbruksforvaltning finansierer det vesentligste av prosjektet, med god støtte fra Yara. Prosjektet er planlagt over tre år og skal dekke hele landet. I år har vi prioritert Agderfylkene, Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus og Østfold. Vi håper å gjennomføre opplegget i resten av landet de to følgende årene. Vi har foreløpig fått midler for Hva har skjedd Vi har allerede gjennomført en rekke markdager og kurs, og flere er under planlegging. Både på kursene og markdagene har vi gått gjennom ulike spredere og foretatt kontroll av resultatet etter innstilling etter spredetabell. Det er nyttet stasjonær test for kontroll av hvordan utspredd gjødselmengden passer med innstilt mengde, samtidig som en ser om spredebildet er symmetrisk. I tillegg har vi nyttet utstyr som viser spredebildet ute på jordet. Vi ser ofte at resultatet ikke er tilfredsstillende, selv ved innstilling etter spredetabell. Kontroll er nødvendig. De alle fleste sprederne kan gi et godt resultat om de brukes riktig. Det blir fokusert spesielt på utstyr for kantspredning. Mange gjør et godt arbeid ved spredning av gjødsel, men dette er dessverre ikke alltid tilfelle. Vi oppdager alt for ofte at sprederne ikke blir innstilt og brukt riktig, noe som heller ikke alltid er like enkelt. Mange utnytter ikke mulighetene for kantspredning. Det er ingen tvil om at det er stort behov for veiledning på dette området og for gjennomføring av prosjektet. Nøyaktig spredning - oppfølging av planer Gjødslingsplaner og nitrogenprognoser er viktig for å kunne gjødsle riktig. Da er det avgjørende at gjødsla blir gitt i anbefalte mengder. Ved justering av nitrogenmengden med en eller halvannen kg/dekar slik det anbefales fra Bioforsk, utgjør dette bare 4-6 kg fullgjødsel per dekar avhengig av gjødselslag. Med det utstyret de fleste disponerer, er det ikke enkelt å følge opp dette. En kan i mange tilfeller stille spørsmål om dette er praktisk mulig for alle i en hektisk vektsesong. Sprederen skal innstilles riktig med hensyn til mengde og andre innstillinger, en skal holde riktig hastighet på kraftuttak og traktor, arbeidsbredden må avpasses etter kjøreavstanden og spredebildet må være riktig. Her har både bønder og ikke minst vi veiledere en stor utfordring. Vi mener prosjektet «Riktig gjødsling i praksis» med kurs, markdager, veiledningsmateriell og ulike hjelpemidler for kontroll av sprederesultatet, vil være en god bidragsyter for at gjødslingsresultatet kan bli tilfredsstillende. For nærmere informasjon, ta kontakt med Norges Vel v/tor Breen, / eller Mer informasjon finnes på hjemmesiden til Norges Vel ( Les mer... ) Bioforsk: Bern Hoel, , Norsk Landbruksrådgiving: Christian Brevig, , Siv Nilsen og Grete Mari Sand kontrollerer spredejevnhet.(foto:b.t. Svoldal, Yara) 4 Ringnytt nr. 5/08

6 Studietur til Nord-Trøndelag med stort utbytte! Av Anne Marit Isachsen, Salten Landbruksrådgiving Det er veldig kjekt med gode kollegaer fra hele landet både de du kan reise på tur sammen med og de som kan arrangere fagprogram for deg når du kommer på besøk! Det er viktig for oss som arbeider med veiledning å bygge kompetanse. Kompetansemidler fra prosjektet Økologisk veiledningsprosjekt gir oss mulighet til å lære mer om økologisk produksjon. Torunn fra Møre, Arild fra Vesterålen og Anne Marit fra Salten dro til Nord-Trøndelag for å studere økologisk engproduksjon. Trond Petter Ristad i Namdal Forsøksring laget et spennende todagers fagprogram for oss. 12. juni stilte han opp på Namsos flyplass før klokka sju og kjørte oss til kontoret hvor vi ble servert en bedre frokost. Her fikk vi orientering om Landbrukets fagsenter Namdal AS med visjon Bonden i Fokus. I Namdal fagsenter er 17 personer som alle jobber for bonden - samlet under samme tak. Dette gir et flott arbeidsfellesskap. Under første dagens markvandringer fikk vi møte økointeresserte produsenter. For Trond Petter var det fint å ikke «vase» bort for mye tid med de tilreisende to fluer i ett smekk På Grandaunet gård har Eva Kaldahl og Knut Haga drevet økologisk melkeproduksjon i 12 år. Svært dyktige og engasjerte produsenter, med meget gode produksjonsresultater: Melkeavdrått på 9000 liter. I følge Knut er det fordi kyrne er bortskjemte, de får det de vil ha. Og det er sukker og passe lite fiber. Fjøset ble utvidet i 2004 til lausdriftsfjøs til 40 kyr. Kvoten er nå oppe i 249 tusen liter som de håper å klare å produsere i år. Det dyrkes litt uvanlige grasblandinger etter egen oppskrift tilpasset det enkelte skiftet; en del hundegras (Frisk) sammen med flerårig raigras (Napoleon) og alsikke-, kvit- og rød kløver. Den finske rødkløversorten Reipo gir god avling og bedre gjenvekst enn Betty. Fordelen med det hundsete hundegraset er at den må høstes minst tre ganger i sesongen, og med rundballeutstyr er det ikke noe problem med å tilpasse slått og rett høstetid. Allerede etter to uker kan kyrne beite på gjenveksten. Andre skifter er sådd med timotei (Grindstad, litt Vega), flerårig raigras og kløver. De er ikke særlig imponert over engsvinglen som lett blir sleip og gul allerede i august. Beinmjøl blir brukt som gjødsel på noe av arealet, ellers 3-4 tonn gylle. - For å lykkes med økodrift er det viktig å ha fullt fokus på agronomien. Da vil resultatene komme etter hvert, presiserer Kaldahl og Haga. Arild Jakobsen, gårdbruker xxxx, Torunn Helen Langås og Trond Petter Ristad i faglig diskusjon. Isak Tyldum på Høylandet har drevet som økologisk melkeprodusent siden 2003 og har begynt bygging av nytt lausdriftsfjøs til 80 kyr med robot. Foreløpig har han rundballer, men vurderer andre alternativer. Satser på minilaster, eventuell fullfôrvogn får komme etter hvert. Å drive et stort areal, delvis over stor avstander, fører til en del utfordringer både mht transport av møkk og avling. Tyldum er også i ferd med å inngå avtale med en lokal kornprodusent for kjøp av fôr/ forbedring av vekstskifte. I Namdalseid hadde vi fire interessante gårdsbesøk. Tor Bøgset leverte sin første økomelk 1. juli for to år siden. Han la om all jorda på en gang og syntes det var kjempespennforts. neste side Eva Kaldahl og Knut Haga er et engasjert gårdbrukerpar som det er svært interessant å besøke. (Foto: A.M. Isachsen) Ringnytt 5/08 5

7 ende og motiverende å begynne med noe helt nytt. Det var en av naboene som var inspirasjonskilden til omlegginga. Nå som nesten hele bygda driver økologisk har de fått nye utfordringer som de kan løse sammen og en felles ny giv. Tor Kristian Roel, begynte omlegginga til økologisk drift i fjor sommer. Han synes selv han har oppnådd overraskende bra avling og kvalitet på enga. Tines EK har viser at 650 Fem er snittet på engavlinga til nå. Gården har 260 dekar eng og beite og det dyrkes litt mer etter å ha hogd skog. Kvota økte med 47 tonn etter siste økokvotekjøp, og Roel trenger litt tid (og mer fjøsplass) for å kunne produsere 196 tonn melk. Han er medeier i en slangespreder for husdyrgjødsla, og er svært fornøyd med resultatet. Det er ønskelig å bygge utvendig gjødselkum. I dag selges alle oksekalvene, men det vurderes nå å levere alle oksekalvene til oppforing til mellomkalv. Trøndelag Forsøksring har nemlig et interessant økoprosjekt med målsetting om å få mer økologisk storfekjøtt på markedet. Da Magnus Staven la om jorda til økologisk uttalte faren stor skepsis. Melka ble levert som økologisk i 2004, og avdrått både i buskap og på jorda steget jevnt etter omlegginga. PÅ Bjørg gård, et par kilometer unna, driver ekteparet Jan Petter Jermstad og Magnhild Gjelland med økologisk sau og storfe. Gården ble kjøpt ferdig omlagt for fem år siden. Bruket har 1800 dekar produktiv skog, 387 dekar dyrkamark, hvorav 260 gjødsles med beinmel eller husdyrgjødsel. 84 dekar er nydyrka myr fordelt på 8 profiler. På Bjørg gård har de satset på å nydyrke gamle slåtteteiger i utmarka som gir et godt tilskudd til fôrgrunnlaget både som slått og beite. Deler av skogen er tynnet og fungerer svært godt som beiteområde for storfe og framstår som et vakkert kulturlandskap. I dag har gården 25 ammekyr, 6 kviger og 200 kalver for det meste innkjøpt. På Bjørg satses det på produksjon av økologisk mellomkalv (jmfr. prosjektet i regi av Trøndelag Forsøksring). Dette har sine utfordringer: Økologiske kalver skal ha fersk økomelk i de tre første månedene. De som selger kalver ønsker å få de raskt ut av fjøset og selge økomelka til meieriet. Kalvene blir da dyre å produsere. Inntrykkene fra studieturen er mange. Men uten tvil, så er det viktigheten av å bli med i ett nytt felleskap med nye utfordringer, som blir hovedinntrykket etter møtet med bøndene i Namdal, Namdalseid og på Høylandet. Det er spennende å prøve noe nytt, å praktisere god agronomi, å lykkes og å ha noe å strekke seg etter. Og det er morsomt å produsere varer som forbrukerne ikke får nok av. Smitte-effekten fra de som la om for noen år siden, og som har lykkes, har vært stor og etter at også naboene nå har fått Gratis-Førsteråds-besøk fra Trond Petter Ristad eller Solrunn Kolstad har Nord-Trøndelag kommet langt i å nå det politiske målet om 10 % økologisk produksjon i Takk til alle gårdbrukerne som tok i mot oss og tusen takk til Trond Petter i Namdal Forsøksring som planla studieturen. Og husk: det er svært hyggelig, og ikke minst nyttig, å gjennomføre kompetansebygging sammen med kolleger! Deler av skogen på Bjørg gård er tynnet og fungerer svært godt som beiteområde for storfe og framstår som et vakkert kulturlandskap. (Foto: A.M.Isachsen) 6 Ringnytt nr. 5/08

8 Miljøvenleg husdyrgjødselspreiing Av Oddbjørn Kval-Engstad, fagkoordinator grovfôr, Norsk Landbruksrådgiving Betre utnytting av husdyrgjødsla er eit av dei sentrale miljøtiltaka frå landbruket si side. Det siste året har sterkt aukande gjødselprisar hjelpt til å gje fornya interesse for å nytte gardens eigne gjødselressursar best mogleg. I ymse rapportar finn vi at landbruket har ansvar for % av ammoniakktapet i Noreg, og av dette kjem nær 90 % frå husdyrgjødsla. Berekningsmodellar syner at drygt 60 % av dette tapet kjem i samband med spreiing, medan 1/3 kjem frå husdyrrom og lager. Det er såleis naturleg at både myndigheiter og rådgivarar fyrst ser på tiltak knytta til spreiinga, men det hadde ikkje vore urimeleg å sjå nærare på lagerforhold. Dette året er det sett i verk eit pilotprosjekt med tilskot til miljøvenleg husdyrgjødselspreiing. Prosjektet går føre seg i deler av Rogaland, Hallingdal og på Hedmarken.Prosjektet skal gå over to år, og neste år vert det litt utvida i økonomisk og geografisk omfang, m.a. med eit område i Sogn og Fjordane. Prosjektet inneber at det vert gjeve tilskot til ulike spreiemetodar, og det ligg inga utprøving av t.d. nye metodar i prosjektet. Gardbrukaren får tilskot til rask nedmolding (innan 2 timer), nedlegging (ofte kalt stripespreiing) og nedfelling. Det vert gjeve ekstra tilskot til slangespreiing i veksande grøde. Alle typer husdyrgjødsel er inkludert, men i veksande grøde krevs nedlegging eller nedfelling, så det gjeld i praksis blaut gjødsel. Gardbrukaren må, i tillegg til å dokumentere korleis og kvar spreiinga er gjort, overhalde nokre formelle krav, m.a. at lageret skal vera tomt ein gong i spreiesesongen og seinast 1. august. Dei får tilskot til éi spreiing pr. sesong. Det er grunn til å følgje spent med på m.a. interessa for ordninga og korleis den vert følgd opp. Ein må vente at nokre av elementa vert del av ein generell tilskotsordning, truleg utanfor regionalt miljøprogram. Me voner å kunne rapportera om omfanget ein gong etter søknadsfristen 20. august. Du finn meir om pilotprosjektet, m.a. tilskotsatsar, på nettsidene hjå Statens Landbruksforvaltning og dei involverte fylkesmennene. Grovfôrkoordinatoren sine føredrag om saka finn du bak passord på våre gamle nettsider under Fagleg arbeid/ Gjødsling. Norsk Landbruksrådgiving gjennom 3 lokale einingar og grovfôrkoordinator er engasjert i utprøving av ny spreie- og såteknikk, initiert av Agromiljø og leia av Lars Nesheim ved Bioforsk Kvithamar. Hjå Jæren Forsøksring, Landbruksrådgiving NordVest og Sør-Gudbrandsdal Forsøksring vert det gjort forsøk med nedfelling av husdyrgjødsel og såing av grasfrø med skålaggregat i ein operasjon. Agromiljø har stadig utvikla sine prototypar, og har tidlegare utført liknande forsøk på Bioforsk Vågønes og med direktesåing av raps i Sverige. Forsøka i det noverande prosjektet starta i fjor vår, og det ser ut til at sjølve nedfellinga fungerar bra medan tilslaget av grasfrø truleg slit med ein del av problema ein tidlegare har sett med direktesåing. Siste år med registreringar og sluttrapport er Tyntflytande gjødsel er særs viktig når ein nytter husdyrgjødsel i veksande grøde, og den enkle målestokken er tørrstoffprosent. Olav Martin Synnes i Sunnmøre Forsøksring utvikla i samarbeid med ei lokal verksemd ei enkel flytevekt for ein del år attende. Denne har dei siste åra vore vanskeleg å få tak i, noko grovfôrkoordinatoren har irritert seg over sidan det er eit enkelt og godt hjelpemiddel som ein kvar gardbrukar med blautgjødsel bør ha. Vi utfordra Agromiljø til å sørgje for fortsett produksjon og sal av flytevekta, og det har dei no teke initiativ til. Dei vil tilby lokale einingar i Norsk Landbruksrådgiving ein formidlingsordning med litt provisjon, og vi voner de slår til! Anlegg av forsøk med våtsåing i eng på Tretten. Jostein Skretting til venstre i bildet. (Foto: Oddbjørn Kval-Engstad) Ringnytt 5/08 7

9 Plantevernsamling for frukt- og bærrådgivere Av Sigrid Mogan, fagkoordinator frukt og bær, Norsk Landbruksrådgiving I dagene 3.og 4. Juni var et 20-talls rådgivere og forskere og andre med tilknytning til plantevern innen frukt og bær samlet i Lier-distriktet. Dette er en årlig samling som rullerer mellom de ulike distriktene i landet. Samlingen blir støttet av Vips-midler. Frukt- og Bærrådgivningen Øst - FBØ (tidligere Landbrukets Fagsenter Østlandet, Frukt- og bærring) sto som arrangør. Første dagen var det besøk hos frukt- og bærdyrkere i Lier, mens aktivitetene den andre dagen foregikk i Sande og Svelvik. Det var hovedfokus på plantevernspørsmål, men frostskader som følge av kuldeperioden i påska ble også berørt. Frukt- og Bærrådgivingen Øst har ca 180 medlemmer hvorav de fleste kommer fra fylkene Buskerud, Vestfold, Akershus og Østfold. FBØ har tilsatt 3 rådgivere i til sammen 2,5 stilling og assistent sammen med Lier og omegn forsøksring i sommerhalvåret. Alle hovedkulturene innen frukt og bær blir dyrket i FBØ s område. Plantevernsamlingen er en fin anledning til å fokusere på ulike skadegjørere og drøfte bekjempingsstrategier. Hos Morten Utengen i Sylling var det omvisning i økologisk bringebær og solbær. Bringebærfeltet som var inne i det fjerde høsteåret, har et to meter høyt gjerde av insektduk omkring. Dette for å holde bringebærbille ute fra feltet. Gjerdet ble satt opp i det første bæreåret, og det er så langt ikke observert et eneste bær med mark. Dette er oppsiktsvekkende, sier Nina Trandem, Bioforsk Plantehelse. Maya Bojesen (til venstre) orienterer om fellefangst av eplevikler i eplefelt hos Ragnar Swift Stafettpinnen går videre til Nordfjord-Sunnmøre-distriktet hvor neste års samling trolig blir arrangert. På vinterstid har det vært vanlig med et møte for å drøfte plantevernplanene for frukt og bær. Fylkesgartner Torbjørn Takle har på forhånd satt opp utkast til plan. Det kom forslag om en to dagers samling på vinteren for å få bedre tid til å drøfte strategiene for tiltak. Veksthusspinnmidd ble funnet i jordbærfelt hos Ingrid Eriksrud lenger ned i Lierdalen. Feltet var sprøytet med Nissorun to uker tidligere, og virkningen burde ha vært bedre. Tilsvarende dårlig virkning av Nissorun var også registrert i andre jordbærfelt. Mange problemstillinger ble drøftet på samlingen: Skuddsjuke i bringebær, phytophtora i jordbær, middelvalg og tidspunkt for bekjempelse av eplevikler, mjøldogg i eple, tredaude i søtkirsebær, sølvglans i plomme og mer til. Konsentrasjonen og interessen var på topp under hele samlingen, til tross for temperaturer på mellom 25 og 30 grader. Ivrig diskusjon om soppsjukdommmer i jordbær, Gabriela Lundberg midt i bildet, Arne Stensvand til venstre 8 Ringnytt nr. 5/08

10 Ny web-løsing for Norsk Landbruksrådgiving Av Jon Mjærum, Norsk Landbruksrådgiving Den nye web-løsningen for Norsk Landbruksrådgiving er nå utviklet og legges i disse dager ut på Løsningen er utviklet som en felles løsning for Norsk Landbruksrådgiving og forsøksringene, men foreløpig er det bare de ringene som har vært med på testingsarbeidet som er lagt inn. Alle ringer eller grupper av ringer som er interessert i å delta i videreutviklingen av denne løsningen kan ta kontakt med sekretariatet ved Jon De nye web-sidene er designet for å gi ansatte og medlemmer større tilgang på felles fagstoff. Fagstoffet ligger som fagartikler, som er samlet under fagområder (gras, korn, potet, frukt og bær, grønnsaker, osv). Fagkoordinatorene har spesielt ansvar for å legge inn fagstoff her, men alt fagstoff som publiseres lokalt og som legges synlig for alle vil gå inn i den samme fagdatabasen. Dette er viktig for å nå målet om større deling av fagstoff mellom enhetene. Alle ansatte vil få publiseringsrettigheter på ny web, og det er lagt vekt på å lage et publiseringsverktøy for nyheter, fagstoff og kalenderhendelser som er enkelt å bruke slik at flest mulig tar det i bruk. Dette er viktig for å få levende sider og mest mulig oppdatert fagstoff. Foreløpig ligger en del stoff bare på de gamle web-sidene, men i løpet av sommeren vil stoff bli flyttet over fra til Avtalen med Daldata om drifting og vedlikehold av Columbiweb løper så lenge ringenes websider ligger på denne løsningen, men planen er selvsagt å fase ut denne etter hvert. Norsk Landbruksrådgivings sider på Columbi web blir ikke vedlikeholdt, men blir liggende inntil det stoffet som ligger her er tilgjengelig på nye sider. Nye verktøy for utvikling av web-sider har et utall av muligheter som vi kanskje vil velge å ta i bruk etter hvert. Vi har valgt å prioritere fagstoff i første omgang, og ønsker å sikre oss at dette fungerer etter hensikten før vi starter på arbeidet med å legge til ny funksjonalitet. Vi håper at mange tar seg tid til å kikke innom i løpet av sommeren! Fagsamling i Trøndelag august Fagutvalget for potet og fagkoordinator arrangerer fagtur til Overhalla Klonavlssenter i Namdalen august. IOverhalla Klonavlssenter foregår miniknollproduksjonen i Norge, og der vil vi bli vist rundt av Arnfinn Gartland. Hele denne dagen vies klonavlssentret og informasjon omkring den norske settepotetavlen. Dagen etter vil vi forflytte oss til Stjørdal. Der vil vi benytte tida til å få belyst utfordringene ved funn av PCN. Som kjent har denne problematikken dukket opp med jevne mellomrom, og nå sist i Rygge. Vi tar sikte på å få til en diskusjon omkring dette temaet, samle oss omkring hvordan vi som veileder kan hjelpe og informere på best mulig måte. Kontakt Halvor Alm - for mer informasjon: Foto: Halvor Alm, fagkoordinator potet, Norsk Landbruksrådgiving Ringnytt 5/08 9

11 Ugrasbekjempelse i radkultur tema for markdager Både ringledere, andre konsulenter og dyrkere hadde funnet veien til Gjennestad 29. mai og Drøbak 17. juni. Av Gerd Guren, fagkoordinator grønnsaker, Norsk Landbruksrådgiving Maskindemonstrasjonen på Gjennestad 29. mai ble arrangert av Fabio, GA-FA, Lier & omegn og Gjennestad Gartnerskole. Vel 30 personer møtte opp. Kari Bysveen ledet demonstrasjonen og øste særlig av sin lange erfaring innen temaet mekanisk ugrasbekjempelse. Hun la vekt på at ugrasbehandlingen bør starte ei uke etter såing/planting, og i prinsippet gjentas ukentlig. Utstyret må tilpasses bl. a. kultur, jordforhold, ugrasmengde og størrelse på kulturen. Kari Bysveen fortalte at grunnlaget for en god mekanisk ugraskamp startet ved pløyinga. Når radrenserutstyret kun skal jobbe 2-3 cm dypt (unngå å skade planterøtter, ikke rote opp nytt ugrasfrø), er det viktig med jamn overflate. Underveis i demonstrasjonen ble det informert om de ulike maskinene, hvilke type skjær som kan fungere best på ulike utviklingstrinn hos kulturen osv. For at fingerhjulene skal arbeide optimalt, må det være skjær som går foran fingerhjulene og løsner jorda. I praksis ble det vist at kål kan kjøres med fingerhjul allerede en uke etter planting (hvis de var rotfaste). Yding Smedie viste fingerhjul og bøyleradrenser fra Kress i praksis. I tillegg hadde de med børsteradrenser fra FOBRO og et duoparallellogram fra Kress. Disse små parallellogrammene kan f. eks festes under en Fiat radrensertraktor. Hararld Bjerkes Eft. hadde med seg radrenser med diverse skjær og fingerhjul fra Schmotzer. Bjerknes Maskinforretning demonstrerte Comeb seksjonsfres. Kari Bysveen viste enklere handholdt utstyr fra Svearedskap. Hun informerte også om et utviklingsarbeid på Blæstad hvor de prøver å blåse trykkluft samtidig med radrensing for å bedre frilegge ugraset som løsnes. Trykklufta blåser ugraset av og opp, og fungerer på smått ugras i planterekka. 10 Kålrotprosjektets markdag-demonstrasjon i Drøbak 17. juni samlet mellom personer fra hele Norge. Temaet for markdagen var ugrasbekjempelse i kålrot uten Ramrod (siste bruksår 2008) og informasjon om prosjektet. Kålrotprosjektet styres av produsentgruppa for FoU arbeid i kålrot og finansieres av alle kålrotdyrkerne i landet. Kari Aarekol fra Jæren forsøksring er prosjektleder og har ansvaret for den faglige aktiviteten og ledet markdagen/demonstrasjonen. Kari Aarekol informerte om arbeidet som prosjektet ønsker at forsøksringene utfører i Det legges opp til ulike utprøvinger med hensyn til ugrasbekjempelse, spesielt i forhold til bruk av insektsnett, som for fullt har kommet inn som et av tiltakene mot kålflue. Videre finansierer kålrotprosjektet både restanalysefelt og felt med nye midler mot meldogg. Det kan se ut som at det kan bli mer meldogg ved bruk av insektsnett.. Jan Netland ved Bioforsk Plantehelse fortalte om ugrasforsøkene i 2008 og mulighetene for kjemiske midler i kålrotkulturen. Disse var få, Boxer er på vei inn, men har dårlig virkning uten en blandingspartner. Netland skal skrive en større søknad for kålrotprosjektet til Norges Forskningsråd med tema tiltak mot ugras i kålrot. Det ble også vist et felt med kjemiske midler mot ugras i sådd kålrot anlagt av Forsøksringen SørØst. Yding Smedie, Harald Bjerkes Eftf. og Bjerknes Maskinforretning viste samme utstyr som omtalt under markdagen på Gjennestad. I tillegg hadde Yding Smedie med seg en ny plastlegger og radrensertraktor. Aksel Melby, produsent fra Stange, demonstrerte en liten, kompakt radrensertraktor fra Mapro Systems. Han hadde også med seg traktormontert brennerutstyr. NORGRO v/ Jan Cato Lystad viste utlegger/ innruller for insektsnett. Ringnytt nr. 5/08

12 Bokomtale: Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk Bind 4 Frukt og Bær Bioforsk 2008 Pris kr. 350 Omtale ved Sigrid Mogan, fagkoordinator frukt og bær i Norsk Landbruksrådgiving Nylig presenterte Bioforsk en ny bok som vil være av interesse for alle som arbeider med frukt- og bærdyrking, både økologisk og konvensjonelt. Boka Bind 4 Frukt og bær - inngår i serien «Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk», og inneholder viktig informasjon i tekst og bilder om ugras, sjukdommer og skadedyr. Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk, Bind 4 Frukt og bær - inngår i prosjektet «Plantevernhåndbok for økologisk landbruk» og har vært under arbeid i flere år. Første bind «Bakgrunn, biologi og tiltak» kom ut allerede i 2006 og omhandlet grunnleggende kunnskap om plantevern i økologisk landbruk. Andre bind «Grønnsaker og potet» og tredje bind «Korn» planlegges utgitt høsten Boka er et samarbeidsprosjekt mellom landets fremste forskere innen plantehelse i Bioforsk. Leder for prosjektet er Lars Olav Brandseter, og Dag Røen har vært ansvarlig for Bind 4 Frukt og bær. I forordet skriver Brandseter og Røen at de håper boka skal bli et praktisk og nyttig oppslagsverk og en kilde til grunnleggende kunnskap om skageorganismenes biologi for de som jobber med økologisk frukt- og bærdyrking. Samme uke som boka ble gitt ut startet en møteserie om økologisk fruktdyrking i flere distrikt i landet, så boka ble tatt i bruk umiddelbart etter utgivelsen. Boka er inndelt i hovedavsnittene frukt, jordbær, bringebær, ribes og ande bærvekster. Ugras og ugraskontroll er behandlet samlet for alle fruktartene, og i egne avsnitt for de enkelte bærartene. Sjukdommer og skadedyr er omtalt i egne avsnitt for alle frukt- og bærartene. Skadeorgansimene er omtalt med symptom, skadepotensial, biologi og tiltak, og er rikt illustrert med gode og informative bilder. For noen skadeorganismer er det fordypende tekst i grå firkanter. Det er få tiltak å sette inn mot skadeorganismer i økologisk frukt- og bærdyrking, og forebyggende tiltak blir derfor viktig. Å gjøre tingene riktig fra starten av med jordarbeiding, brakking og eventuell forkultur er viktig for å redusere ugrasarbeidet etter planting og å bidra til god jordstruktur. Nyttig er begrepet skadepotensiale som er beskrevet for de enkelte skadeorgansimene. Det kan tåles angrep av noe omfang av visse skadeorgansimer, mens for andre skadeorganismer kan et lite angrep gjøre stor skade. Godkjente tiltak i Norge er omtalt, men i noen tilfeller er også ikke-godkjente tiltak nevnt. Forfatterne mener at godkjente tiltak endres stadig i Norge, og kan om noen år være annerledes enn i dag. Det viser også hvordan betingelsene for økologisk frukt- og bærdyrking er ulike i ulike land. Bakerst i boka er det navneliste over skadeorganismene på norsk, svensk, dansk og latinsk. Jeg savner sidehenvisninger til den enkelte skadeorganismen her. Det er for eksempel ikke så lett å finne ut hvor hornskjoldlus er omtalt, eller om den i det hele tatt er omtalt. Hornskjoldlus står oppført i navnelisten, men jeg finner den verken under solbær eller frukt, der den kunne forventes å være omtalt. Plantehelse er hovedutfordringen i økologisk frukt- og bærdyrking, og denne boka vil utvilsomt være et nyttig og inspirerende hjelpemiddel for å tilegne seg kunnskap om skadeorgansimer i frukt- og bærdyrking. Boka består av 210 sider, kortfattet, oversiktelig og innbydende å lese. Det er bare å si: «Løp og kjøp». Gå inn på Bioforsk Plantehelse: og bestill boka. Den koster kr Boka kan også lastes ned fra nettet, men bokversjonen i solid hefteform og god papirtype anbefales. Ringnytt 5/08 11

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2011 Økt norsk kornproduksjon SIDE 4-10 Mindre fosfor i bondens gull SIDE 12-18 Presisjonsjordbruk del av løsningen SIDE 22-27 Gjødsling øker skogens verdi SIDE 28-33 2 YARA norge

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 2 Innhold Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve..

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 4, desember 2014 Årgang 33 6-23 Tema: foredling Plantevern Side 24 Gjødsel til korn Side 30

dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 4, desember 2014 Årgang 33 6-23 Tema: foredling Plantevern Side 24 Gjødsel til korn Side 30 dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 4, desember Årgang 33 6-23 Tema: foredling Plantevern Side 24 Gjødsel til korn Side 30 Velkommen til nasjonalt økomelk seminar og avslutning for forskningsprosjektet FORUT

Detaljer

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Våronna 2014 Innhold: Lederen har ordet s 2-3 Kalking av eng og beite s 16 Økonomisk mekanisering s 4 Kalkleverandører s 17 Husdyrgjødsel

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere

Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:5 Prosjektnummer : 1592 : SAMDRIFT

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Levende opptatt av det

Levende opptatt av det Levende opptatt av det Innhold Adm. direktør har ordet........... 3 Styreleiar har ordet................ 4 Green om grønt.................... 5 Holder seg til Felleskjøpets fôr.. 9 Valgte John Deere.................

Detaljer

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer!

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 2. 2014 God sommer! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER Bankmøte ved kjøkkenbordet? Vi har distriktssjef for Hedmark og Oppland. Dette gjør det lett å treffe oss der du bor. Har du planer

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 Medlemsblad for BA RINGREVEN Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 2 Innhold Møter og kurs... 2 Informasjon fra LNV... 4 Hvordan gjøre penger av møkk... 6 Normal eller tynn møkk... 7 Analyse av

Detaljer

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Rett våronnstart Vi vil enda ein gong minne om det gamle ordtaket om å ikkje starte med jordarbeiding før jorda er lagleg.

Detaljer

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011 Medlemsskriv Nr 4. 11. oktober - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER... 5 AVLINGSSKADEERSTATNING... 8 UTFORDRING ETTER INNHØSTING... 8 SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER...

Detaljer

Nr. 13/14 1. april 2015. God påske!

Nr. 13/14 1. april 2015. God påske! Nr. 13/14 1. april 2015 God påske! NÅ DELER VI UT 21 MILL KRONER I FKRA BONUS Dyktige bønder fortjener belønning! I 2014 oppnådde vi det beste resultatet noensinne i FKRAs historie. Denne gevinsten ønsker

Detaljer

God jul. Bygdesager som utvider. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. s 16. s 18. s 19. Nytt fra organisasjonen

God jul. Bygdesager som utvider. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. s 16. s 18. s 19. Nytt fra organisasjonen Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra organisasjonen God jul s4 Program for årsmøtehelg 2014 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften: Skiftenes sag s 10-12 Eltilsyn - sikrer mot brann s 14-15 Fagtur

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33 No livnar det i lundar, no lauvast det i li Hvilke tilbud har vi i LNV Som medlem får du Telefonrådgiving Tilbod

Detaljer

Bygdesager kledde rådhus med kjerneved. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Nytt fra organisasjonen. s 4-5. Flott levering fra Agdermedlemmer

Bygdesager kledde rådhus med kjerneved. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Nytt fra organisasjonen. s 4-5. Flott levering fra Agdermedlemmer Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra organisasjonen s 4-5 Medlemsbedriften Varnestre SA s 6-9 Flott levering fra Agdermedlemmer s 12-13 Telefonsalg hva gjør du? s 14-15 Nytt patent for strøflis

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

Overskrift. Sagbladet. Med blikk for tidsbruk. www.sag.no. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Vekst for trearkitektur

Overskrift. Sagbladet. Med blikk for tidsbruk. www.sag.no. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Vekst for trearkitektur Sagbladet Overskrift Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s4 Vekst for trearkitektur s5 Medlemsbedriften Kolbjørnrud sag s 6-8 Nytt om PEFC for bygdesager s 10-11 Bli en bedre trebedrift

Detaljer

18 Presentasjon av eksempler

18 Presentasjon av eksempler 18 Presentasjon av eksempler Linda Jolly Det er etter hvert mange gårder og skoler som har lang erfaring i gård- /skolesamarbeid. Vi har forsøkt å velge ut 3 gårder som representerer arbeid med forskjellige

Detaljer

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Medlemsbedriften Hågenstad Brug A/S s 6-9 Gamle tradisjonar inn i ei ny tid s 10-11 Konferansen Skog og Tre 2010 s 12 Møre Tre A/S s 14-15

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2015 AVLINGSKAMPEN 2015: Klar til å kjempe om størst byggavling SIDE 12-17 Løsninger for fremtidens utfordringer SIDE 18-27 Utnytt avlingspotensialet i høsthveten SIDE 30-33 2

Detaljer

Toppleder i grønn kjeledress

Toppleder i grønn kjeledress Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Publikasjonsnummer 7(118) 2012 Toppleder i grønn kjeledress Dybdeintervju med 12 kvinner om landbruket i Møre og Romsdal. Forfatter: Ildri Kristine (Rose) Bergslid Bioforsk

Detaljer