Vår saksbehandler/referanse Deres dato Deres referanse Britt Stokke Lønaas / Hilde Aarefjord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2011-03-08 2001-79 -01 Vår saksbehandler/referanse Deres dato Deres referanse Britt Stokke Lønaas / Hilde Aarefjord"

Transkript

1 Møtereferat 1 av 2 Vår dato Arkivnr Vår saksbehandler/referanse Deres dato Deres referanse Britt Stokke Lønaas / Hilde Aarefjord Til deltagere på møtet, Referat møte om krav til kjetting til bruk i oppdrettsnæringen Møtet ble holdt kl 10:00 14:00 hos Standard Norge på Lysaker i Bærum. Inviterte deltagere: Se vedlagt liste. Dagsorden: 1) Velkommen 2) Kort orientering om bakgrunnen for møtet v/ Britt Stokke Lønaas 3) Identifisert problematikk innspill om behov og forslag til tiltak: - Kjettingfabrikken AS - Gunnebo AB/Norge - RKA - Fiskeridirektoratet 4) Hvis videre arbeid - valg av tiltak - organisering - eventuelt behov for finansiering 5) Eventuelt 1. Velkommen Britt Stokke Lønaas fra Standard Norge ønsket velkommen til møtet. 2. Kort orientering om bakgrunnen for møtet v/ Britt Stokke Lønaas Bakgrunnen for møtet å følge opp det at kjetting brukt til akvakultur ryker og å diskutere om og hvordan man eventuelt skal jobbe videre med denne problemstillingen fremover. Se ellers vedlagte presentasjon. 3. Identifisert problematikk innspill om behov og forslag til tiltak: - Kjettingfabrikken AS, se vedlagte presentasjon - Gunnebo AB/Norge, se vedlagte presentasjon - RKA, se vedlagte presentasjon - Fiskeridirektoratet ved Tor-Arne Helle orienterte muntlig om at Fiskerimyndighetene er opptatt av å fremme bærekraftig verdiskaping. Havforskingsinstituttet har identifisert lakselus og rømming som de største problemområdene for norsk fiskeoppdrett. Nytek er ett av flere virkemidler for å hindre rømming. Forslag til ny forskrift om krav til teknisk standard for flytende anlegg som blir brukt til akvakultur NYTEK-forskriften er på høring hos FKD og at høringsfristen er 15. april 2011 (søk på Nytek hos FKD). Erkjenner at kjetting er et komplisert område, men kjetting i opprettsnæringen skal ikke ryke. 4) Hvis videre arbeid Møtet konkluderte med at det var stor interesse for å gå videre med kravspesifisering for kjetting brukt i akvakultur. Fiskeridirektoratet ønsket initiativet fra Standard Norge til et slikt arbeid velkommen. Standard Norge påtok seg å følge opp arbeidet med krav til slik kjetting videre og vil vurdere å nedsette en ekspertgruppe med 7-10 personer. For å sikre informasjon om arbeidet og for å få innspill og kommentarer til ekspertgruppens arbeid underveis, vil det blant annet arrangeres åpne høringsmøter/stormøter. Postadresse Besøksadresse Tel Bankkonto Standard Norge Strandveien 18 Faks Postboks 242 Foretaksregisteret 1326 Lysaker NO

2 Standard Norge Vår dato Vår referanse av 2 Tegninger/figurer av hele oppdrettsanlegg der bruk av kjetting er tydelig vist etterlyses som grunnlag for videre arbeid. Figurene kan sendes til Det ble ikke konkludert på krav til kjetting på møtet og det var heller ikke hensikten med møtet. Synspunkter og spørsmål fra møtet tas med som innspill til arbeidet i ekspertgruppen. Finansiering ble ikke spesielt diskutert i denne sammenheng, men vil bli tatt opp på et senere tidspunkt. Er avhengig av omfanget på det videre arbeidet. Standard Norge vil dog bidra med oppstartmidler for at arbeidet skal komme i gang.

3 Møte om krav til kjetting til bruk i oppdrettsnæringen Torsdag 24. februar 2011 Britt Stokke Lønaas, Standard Norge 1

4 Forslag til agenda Velkommen Kort orientering om bakgrunnen for møtet v/bsl Identifisert problematikk innspill om behov og forslag til tiltak: - Kjettingfabrikken AS - Gunnebo AB/Norge -RKA - Fiskeridirektoratet Hvis videre arbeid - valg av tiltak -organisering - eventuelt behov for finansiering Eventuelt Britt Stokke Lønaas, Standard Norge 2

5 Eksempel på hendelse Britt Stokke Lønaas, Standard Norge 3

6 NYTEK forskriften Revidert utgave på høring, frist 15.april 2011 Norsk Standard NS 9415: 2009 med normative referanser (listen i punkt 2) NS-EN 1677 Komponenter for slings, del 1 4 NS-EN Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter ISO 1704 Shipbuilding Stud-link anchor chains Britt Stokke Lønaas, Standard Norge 4

7 Fra høringsdokumentet ny NYTEK - forskrift Det er forslag om utvidet krav til produktsertifisering av konstruksjonsdeler som inngår i fortøyningen. I følge definisjonen i 5n) er dette blant annet kjetting. Britt Stokke Lønaas, Standard Norge 5

8 Er kravene i NS9415 relevante krav å stille til kjetting og er disse godt nok egnet som grunnlag for produktsertifisering? Hvor egnet er NS-EN 1677-serien? Er andre standarder mer relevant (f eks NS-EN 818- serien? Trenger vi å utvikle en bedre, mer egnet kravspesifikasjon for kjetting brukt i oppdrett? Britt Stokke Lønaas, Standard Norge 6

9 NS 9415 punkt Krav til konstruksjonsdeler Kjetting Valg av kjetting skal skje både ut fra krav til styrke og til tyngde i henhold til fortøyningsberegningen. Når kjetting brukes mot bunnfeste kan både stolpekjetting og stolpeløs kjetting brukes. Brukt kjetting kan brukes, da med materialfaktor i henhold til tabell 13. Det skal da tas hensyn til reduksjon i nominell diameter grunnet tidligere slitasje. Denne kjettingen skal tilfredsstille kravene i ISO Dette kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres gjennom fortøyningsanalysen at dette er forsvarlig. Kjettingen skal leveres med minst prøvingssertifikat 3.1 i henhold til NS-EN Andre steder i fortøyningen er det hensiktsmessig å benytte lettere kjetting med høyere strekkstyrke. Denne skal være korrosjonsbeskyttet, seigherdet og maksimalt i klasse 7. Kjettingen skal ha en innvendig løkkelengde på høyst 6,58 x diameter. All kjetting skal prøvebelastes under utførelse mot sveis- og materialfeil. Korrosjonsbeskyttelse skal bestå av varmforsinking eller metoder som gir tilsvarende god beskyttelse. Det skal foretas prøvebalastning av all kjetting etter korrosjonsbeskyttelse, og metode for dette skal være beskrevet. Kjettingen og dens komponenter skal være prøvd i henhold til kravene i NS-EN , NS-EN , NS-EN og NS-EN Prøvebelastning i form av strekkprøving skal gå opp til 62,5% av bruddlast på hvert parti. For informasjon om hydrogensprøhet og spenningskorrosjon, se informativt tillegg I. Kjettingen skal leveres med prøvingssertifikat, minst 3.1 i henhold til NS-EN 10204, som bekrefter overensstemmelse med de ovennevnte standarders prøvingsregime. MERKNAD Med prøvingssertifikat iht NS-EN 1677-serien menes det samme som produsentens egenerklæring/produsentsertifikat. Ved utlegging av fortøyning skal det tas hensyn til kjettingens egenskaper, for eksempel påsatt kraft og minste diameter på kjettingtrommel. Eventuelle krav og begrensninger ved utlegging skal spesifiseres av kjettingleverandør og nedfelles i fortøyningens brukerhåndbok. Britt Stokke Lønaas, Standard Norge 7

10 Om produktsertifisering NS-EN ISO/IEC 17000:2005 Samsvarsvurdering Terminologi og generelle prinsipper NS-EN 45011:1998 generelle krav til organer som har systemer for produktsertifisering (ISO/IEC guide 65) (under revisjon) Britt Stokke Lønaas, Standard Norge 8

11 Noen definisjoner fra NS-EN ISO/IEC Samsvarsvurdering påvisning av at spesifiserte krav knyttet til et produkt, en prosess, et system, en person eller et organ er oppfylt - Sertifisering attestering utført av tredjepart, knyttet til produkter, prosesser, systemer eller personer - Attestering utstedelse av en erklæring basert på en avgjørelse etter en gjennomgåelse av at oppfyllelse av spesifiserte krav er påvist Britt Stokke Lønaas, Standard Norge 9

12 Hva kan en produktstandard for kjetting inneholde? Feks: Del 1 Krav Terminologi Materialer og materialsammensetning Styrke, holdbarhet, slitasje (utmattelse) Design / konstruksjon Merking Produktinfo Dokumentasjon og sertifikat Annet? Feks: Del 2 Prøvingsmetode Terminologi Hva skal prøves, hvordan, antall, forutsetninger/testforhold, prøvingsprosedyre Prøvingsutstyr Prøvingsresultater (prosedyre og fakta) Testrapport (form og innhold) Annet NS-EN 818-serien kan være en god mal Britt Stokke Lønaas, Standard Norge 10

13 UNNGÅ BRUDD! Brudd påp kjetting kan fåf dramatiske følger, f ikke minst innen maritim virksomhet, offshore, fiskeri og oppdrettsnæring. ring.

14 De siste årene er det levert over en million meter kjetting til maritim virksomhet innen oljeindustrien, fiskeri og oppdrettsnæring, ring, som viser at det er fullt mulig å levere sikker kjetting. SåS lenge det leveres kjetting, som fra starten av er tilpasset kjettingens bruksområde.

15 Hydrogensprøhet (HE) grunn til flere kjettingbrudd ved oppdrettsanlegg. Viktig med god kontroll og prosedyrer ved galvaniseringsprosessen.

16 Andre skademekanismer: - Feil varmbehandling som gir et for sprøtt/hardt materiale. (Også for farget kjetting i maritimt miljø) - Ugunstig kjemisk sammensetning i stålet. - Kaldsprekking dannet under forming av kjetting. - Hydrogen indusert Sprekkig (ISC) som følge av indre spenninger og hydrogen fra katodisk beskyttelse.

17 Miljøinduserte induserte brudd både b påp farget og varmforsinket kjetting. Ekstremt maritimt miljø. Også brudd påp farget, eller sort kjetting.

18 Nøyaktig kontroll med alle trinn i produksjon er spesielt viktig, da avvik kan resultere i skader som oppstår r påp et senere tidspunkt. Slike sent opptråde skader kan ikke alene forhindres ved testing. Det er derfor viktig at hele produksjon tilpasses kjettingens bruksområde.

19 Fokusere påp å eliminere årsaker: Varmforsinking: God kontrollrutiner og prosedyrer. (Unngå mye eksponering av syre, mekanisk rengjøring). ring). Stålkvalitet: Rent stål, med optimal kjemisk analyse.

20 Varmbehandling: Optimal og jevnfordelt herdetemperaturer. Fjerne farlige spenninger og øke seigheten. (Krav til maks hardhet og bruddspenning førf galv?). Testing: Testing av styrke, slagseighet, hardhet, forlengelse, omslagstemperatur og kjemisk Analyse av stålet.

21 Sertifikater og sporbarhet: Merke kjetting, full sporbarhet til aktuell produksjon og benyttet materiale.

22 Levetid Varigheten av korrosjonsbeskyttelsen er avhengig av tykkelsen påp belegget, miljøet utstyret befinner seg i, materialkvalitet, belastning påført under bruk og spenninger i kjetting. Sinkbelegget har en levetid påp flere tiår r ved atmosfærisk påvirkning, p men korrosjonshastigheten øker betydelig i sjøvann. I sjøvann vil sinkbelegget levetid være v avhengig av ph-verdi, luftinnhold, temperatur, strømningshastighet, bunnforhold etc. Det er derfor umulig å gi noen indikasjon påp levetid for det enkelte produkt uten en inngående analyse av bruksområde, belastning, bunnforhold etc. Dette vil ut fra vår v r erfaring kunne variere fra et år r til flere ti år.

23 Det anbefales fra vår v r side at det for anlegg satt ut påp nytt sted, eller på sted hvor det ikke foreliggere erfaringsunderlag, kontrollers første gang etter 6 mnd. Produktet kontrolleres da mot en eventuell korrosjon, deformasjon eller slitasje, som påvirker p produktets styrke Eller virkemåte. Ut fra produktets tilstand ved dette tidspunktet vurderes hyppigheten av videre intervaller for kontroll. Vi vil ikke anbefale lengre intervaller en årlig visuell kontroll. Det vil da opparbeides erfaring med hvordan korrosjonshastigheten er i detd aktuelle området. Ved unormalt dårlig d værforhold, v eller mistanke om annen ytre påvirkning utover det anlegge er dimensjonert for, måm anlegget umiddelbart kontrolleres.

24 Hvordan komme videre. -Terminologier måm avklares. -Revisjon av kap og kommentarer til til dette i NS 9415 bør b r revideres. -Definere hva som er kritiske prosesser. -Krav til kontroll av kritiske prosesser.

25 NS 9415 Møte Standard Norge

26 Kommentarer og synspunkter knyttet til notat fra RKA datert

27 Varmgalvanisert kjetting til oppdrettsanlegg er en utprøvet og sikker løsning når kjettingen er spesifisert, produsert og kontrollert slik at risiko for sprøbrudd og spenningskorrosjon elimineres 3

28 Det foreslås å endre referanse for styrke dimensjonering fra MBL til MDL (prøvelast). Materialfaktor for kjetting og øvrige lastbærende stålkomponenter må da revurderes og endres Det bør diskuteres hvorvidt NS 9415 skal spesifisere krav til MDL for gitte kjettingdimensjoner 4

29 Hydrogen sprøhet har vært hovedgrunn til kjettingbrudd ved oppdrettsanlegg. MAN MÅ FOKUSERE PÅ DE REELLE ÅRSAKER TIL AT HYDROGEN SPRØHET OPPSTÅR a) Hydrogen sprøhet i denne type kjetting kommer fra varmforsinkingsprosessen b) Slik hydrogen sprøhet unngås ved riktig spesifisert og utført varmforsinking c) Det foreligger omfattende erfaring med bruk av seigherdet og varmforsinket utstyr i marine miljøer hvor hydrogen sprøhet ikke er rapportert gjelder også for kjetting 5

30 Spesifikasjoner av grenseverdier for mekaniske egenskaper (hardhet, bruddspenning og flytespenning) er av relativt liten betydning I forhold til å unngå hydrogen sprøhet. Det synes rimelig at også kjetting etter NS 9415 har en kombinasjon av styrke og seighet på linje med andre stålkomponenter som f.eks. sjakler og fortøyningsbolter Det er teknisk fullt mulig å produsere/levere varmgalvanisert kjetting med bruddspenning MPa (hardhet HV) uten risiko for hydrogen sprøhet. 6

31 Hvis hydrogen trenger inn i stålet under varmforsinking, reduseres utmatningsfastheten uten at dette avsløres ved f.eks. en strekkprøving Hovedfokus må derfor være på spesifikasjon og styring av varmforsinkingsprosessen 7

32 Det er ikke hensiktsmessig å oppgi levetid på kjetting på et sertifikat da dette er helt avhengig av lokale miljøparametre og belastninger som påføres. Det bør istedenfor vurderes å innskjerpe krav til regelmessig inspeksjon og dokumentasjon av tilstand for alle fortøyningsliner og andre kritiske komponenter 8

33 VIDERE ARBEID Terminologi må klargjøres og f.eks. Materialfaktorer tilpasses NS 9415 kap bør gjennomgå full revisjon og erstattes av ny tekst som bedre sikrer produktkvaliteten Kritiske prosesser må defineres og spesifiseres I den grad det er hensiktsmessig Mulig skille mellom ISO 9001 sertifiserte og andre produsenter bør vurderes Strengere krav til sertifisering (produkt og produsent) bør vurderes 9

34 Standard Norge kjettingmøte Lars André Dahle Rømmingskommisjonen

35 Rømmingskommisjonen for Akvakultur Oppnevnt av Regjeringen sommeren 2006 Fra mandatet: Kommisjonen skal arbeide systematisk for å redusere risiko for rømninger og havarier ved å belyse og informere om sitt arbeid, og ved å foreslå endringer i standarder, regelverk og andre former for rammebetingelser som oppfattes som utslagsgivende. Det er ikke kommisjonens oppgave å vurdere ansvar hos utøver for den enkelte hendelse. 10 medlemmer med variert bakgrunn og kompetanse -INGEN FISK ÅMISTE!

36 Akvakulturloven 2 Saklig virkeområde 2. ledd: Lovens 12 og kapittel VI til VIII gjelder også for vare- og tjenesteproduksjon til akvakulturnæringen 12 Krav til innretninger og utstyr mv Innretninger og utstyr som nyttes i aktiviteter som omfattes av denne lov skal være forsvarlig utformet, ha forsvarlige egenskaper og brukes med nødvendig aktsomhet -INGEN FISK ÅMISTE!

37 Akvakulturloven konsekvenser for tilsyn Vareprodusenter Flytekrager Nøter Flåter Ekstrautstyr Fortøyningskomponenter mm Tjenesteleverandører Lokalitetsklassifiseringsorgan Produktsertifiseringsorgan Inspeksjonsorgan Leverandør av fortøyning (analyser!!) Konsulenter med mer ( FoU-miljø!!) -INGEN FISK ÅMISTE!

38 Kjettingbrudd -INGEN FISK ÅMISTE!

39 Årsmelding 2007 (1) 6. Hendelser med brudd i kjetting I 2007 skjedde det flere hendelser med brudd i kjetting levert til oppdrettsanlegg. RKA mottok bekymringsmeldingerangående dette og valgte å følge opp saken. Årsaken til brudd i kjetting forklares med hydrogensprøhet, dvs. en svakhet i produksjonsprosessen. Produsentene har valgt å tilbakekalle levert kjetting som antas å ha denne feilen og RKA har inntrykk av at de i stor grad har lagt om sine rutiner og prosedyrer. RKA har vært i jevnlig kontakt med Fiskeridirektoratet og uttrykt vår bekymring og bedt dem om å følge opp saken. RKA har også snakket med flere produsenter og leverandører av kjetting og enkelte oppdrettere. -INGEN FISK ÅMISTE!

40 Årsmelding 2007 (2) Aktuelle spørsmål: 1. Hva er produsentenes ansvar for å levere trygge produkter på markedet i forhold til rømming? 2. Trenger vi spesifikke krav til kjetting inkludert sporbarhet? 3. Stilles det tydelige og kommuniserte krav til innhold og utforming av sertifikater og/eller produsentens egenerklæring? 4. Hva er Fiskeridirektoratets rolle og tilsynsoppgave i forhold til produsenter og leverandører av utstyr til oppdrettsnæringen? 5. Finnes det prosedyrer for tilbakekalling av utstyr? 6. Hva gjør vi med produkter i markedet som ikke tilfredsstiller akvakulturloven og NYTEK-forskriften? -INGEN FISK ÅMISTE!

41 Årsmelding 2008 (1) 6. Bruk av galvanisert kjetting Rømmingskommisjonen er meget bekymret når det gjelder dårlig kjetting som tidvis er blitt levert i markedet. Det er konstatert alvorlige kjettingbrudd, og dette kunne lett ført til masserømming av fisk. RKA har samlet informasjon om flere hendelser og analysert hvordan saken kan følges opp. Årsaken ser ut til å ha sammenheng med feil i produksjonsprosessen med galvanisert langlenket kjetting og bruk av feil type kjetting til bestemte formål. Informasjon og anbefalinger om dette er gitt til myndighetene og det har vært dialog med representanter fra utstyrsleverandørene. Dette var også tema på rommingsseminaret høsten RKA vil fortsatt ha fokus på dårlig kjetting. Relevante myndighetsorgan må også ta ansvar for oppfølging/tilsyn når det oppdages uforsvarlig utstyr. -INGEN FISK ÅMISTE!

42 Årsmelding 2009 (1) 1. Kjetting analyse og dokumentasjon Kjetting som brukes til fortøyning av oppdrettsanlegg, er et kritisk element når det gjelder risiko for rømming. De senere årene har RKA fått en rekke meldinger om episoder der dårlig/uegnet kjetting har medført stor rømmingsrisiko. Da det i 2009 ble presentert nye eksempler på brudd i kjetting, fant RKA å måtte ta saken opp på ny. På dette tidspunktet oppsummerte RKA situasjonen på følgende måte: Det er ikke fastsatt myndighetskrav som pålegger leverandørene å dokumentere kjettingens egenskaper. Kjetting som nyttes i havbruksnæringen, bør ha tilfredsstillende materialsertifikat. Det er behov for kunnskapsoppbygging både hos leverandører og oppdrettsbedriftene. -INGEN FISK ÅMISTE!

43 Årsmelding 2009 (1) RKA fikk FORCE Technology, et selskap med spisskompetanse innenfor metallurgi, til å lage en utredning om problemstillingene. Rapporten kom med klare anbefalinger om kvaliteten til kjetting som skal brukes i akvakultur. Høsten 2009 ble selskapet engasjert til å foreta analyse av kjettingledd der det hadde vært brudd. RKA har brukt analysene og rapporten fra FORCE Technology som dokumentasjon når en har foreslått forbedringer ved revisjonen av NS Kommisjonen har også vært i dialog med firma som leverer kjetting. Det ble laget en egen pressemelding der RKA advarer mot leveranser av kjetting som er uegnet til bruk i oppdrettsnæringen. Meldingen gir anbefalinger som gjelder produksjon, vurderinger av egnethet, kjøp og bruk av kjetting. -INGEN FISK ÅMISTE!

44 Elementer fra revidert standard 11.3 Krav til konstruksjonsdeler Kjetting.. Andre steder i fortøyningen er det hensiktsmessig å benytte lettere kjetting med høyere strekkstyrke. Denne skal være korrosjonsbeskyttet, seigherdet og maksimalt i klasse 7. Kjettingen skal ha en innvendig løkkelengde på høyst 6,58 x diameter. All kjetting skal prøvebelastes under utførelse mot sveis- og materialfeil. Korrosjonsbeskyttelse skal bestå av varmforsinking eller metoder som gir tilsvarende god beskyttelse. Det skal foretas prøvebelastning av all kjetting etter korrosjonsbeskyttelse, og metode for dette skal være beskrevet. Kjettingen og dens komponenter skal være prøvd i henhold til kravene i NS-EN , NS-EN , NS-EN og NS-EN Prøvebelastning i form av strekkprøving skal gå opp til 62,5 % av bruddlast på hvert parti. -INGEN FISK ÅMISTE!

45 Prøvelast opp til 62,5% av bruddlast WLL er en masse, og MPF er en kraft. Sammenhengen mellom disse er oppgitt i standardene (NS-EN 1677) som følger: MPF = 2,5 x g x WLL hvor g er tyngdens akselerasjon Videre er sammenhengen mellom spesifisert minimum bruddlast (BFmin) (specified minimum breaking force) og WLL satt til: BFmin = 4,0 x g x WLL Forholdet mellom MPF og BFmin er 0,625. -INGEN FISK ÅMISTE!

46 Elementer fra revidert standard 11.4 Materialer Materialene skal være i samsvar med dokumentasjon fra produsent. Produsentene skal ha dokumentasjon som angir produsent, handelsnavn, materialtype, egenskaper og merking av produktet. Egenskapene skal fremkomme som et resultat av prøvinger foretatt i samsvar med dokumenterte metoder. Relevante egenskaper skal dokumenteres. For stål skal som et minimum følgende inngå i dokumentasjonen: største og minste hardhet og styrke; slagseighet ved LAST (Lowest Ambient Surface Temperature); omslagstemperatur; kjemisk sammensetning av stålet. Dokumentasjonen skal inngå i et materialsertifikat. -INGEN FISK ÅMISTE!

47 Standarder det henvises til Standardene det henvises til er: NS-EN Komponenter for slings Sikkerhet Del 1: Smidde komponenter, klasse 8 NS-EN Komponenter for slings Sikkerhet Del 2: Smidde løftekroker med sperreleppe, klasse 8 NS-EN Komponenter for slings Sikkerhet Del 3: Smidde selvlåsende løftekroker, klasse 8 NS-EN Komponenter for slings Sikkerhet Del 4: Løkker, klasse 8 -INGEN FISK ÅMISTE!

48 RKA-notat sept (1) Working load limit (WLL) (tillatt arbeidslast på norsk): maximum mass that a link is authorized to sustain in general lifting service. Manufactoring proof force (MPF) (prøvelast på norsk): force applied to the link during the manufactoring proof test. Breaking force (BF) (bruddlast på norsk): maximum force reached during the static tensile test of the link at the end of which the link fail to retain the load. -INGEN FISK ÅMISTE!

49 RKA-notat sept (2) I sammenheng med dokumentasjon av kjetting i sertifikater etc., benyttes følgende begreper i tilknytning til begrepene nevnt ovenfor: Specified minimum breaking force. (BFmin) Specified manufactoring proof force (MPFmin) I forbindelse med dokumentasjon av kjetting, bør de tilsvarende begrepene være Spesifisert prøvelast og Spesifisert bruddlast. WLL (working load limit) eller tillatt arbeidslast, er definert i standarder og av myndigheter avhengig av konsekvens ved brudd. Denne lasten vil med andre ord kunne være forskjellig ved bruk av kjetting til løft og til bruk i fortøyninger av oppdrettsanlegg. -INGEN FISK ÅMISTE!

50 Fra NS Grensetilstander Det skal dimensjoneres i henhold til to grensetilstander: bruksgrensetilstand; bruddgrensetilstand. Utmattings- og ulykkessituasjoner skal ses ut fra bruddgrensetilstand. Grensetilstandene skal behandles i henhold til NS-EN INGEN FISK ÅMISTE!

51 RKA-forslag Spesifisert prøvelast benyttes ved dimensjonering i bruksgrensetistand. Spesifisert bruddlast benyttes ved dimensjonering i bruddgrensetilstand Materialfaktorer og lastfaktorer etc. fastsettes i nært samspill med fiskerimyndighetene -INGEN FISK ÅMISTE!

52 Veien videre Hva med Utmatting Rykklaster Materialkrav Produksjonskrav Galvanisering Svart kjetting -INGEN FISK ÅMISTE!

53 1 Utgave Møte om krav til kjetting til bruk i oppdrettsnæringen Møtedeltakere Navn/kontaktperson Organisasjon/virksomhet Adresse Vidar Nilsen Bjørnar Pedersen Atle Jakobsen Henning Kollvangsnes Benny Ahlsen Rickard Mordt Michael Behm Fram Kjettingfabrikken AS Industriveien 2, 3766 Sannidal Gunnebo AB I Norge/ Gunnebo Anja- Industrier as 5282 Lonevåg Postboks 228 Leirdal 1011 Oslo) Stig Rune Valen Løvold AS Tolder Holmers vei Bodø Kristine Suul Brobakke Bjørn Karlsen Tom B K Knutsen John Olav Andresen Per-Arne Steen Ole Martin Martinsen Håkon Tønne Jan Vindenes Nicolai A. Malmo Tor-Arne Helle Veronica Nøstvold Siri Holen Lars André Dahle Aud Alming Elin Christine Andersen Erling Haug AS Einar Kunsts eft. as EIVA-Safex AS Sotra Marine Produkter as Fiskeridirektoratet Rømmingskommisjonen for akvakultur Force Technology Norway AS 7484 Trondheim 0377 Oslo 3103 Tønsberg 5663 Ågotnes Bergen Trøndelag 1338 Sandvika Tore Birkeland Sematek AS Pb 175 Blomsterdalen 5868 Bergen Brit Uglem Blomsøy FHL Trondheim Joachim Buarø Aqualine Kjell Einar Winge NOFI Tromsø Trond Magne Aamodt Cipax AS Holtermoen Industriområde Bjørkelangen Ingar Eide Stein-Cato Nygård Lasse Eriksen MøreNot Karmsund AS Norsk Industri/NLTH RFG AS, avd. Rørvik Jørgen Walaunet Aquastructures as Trondheim Jens Fredrik Blegstad Teknologisk Institutt Oslo Haugesund Middelthunsgate 27, Oslo

54 2

Krav til kjetting brukt til fortøyning av oppdrettsanlegg

Krav til kjetting brukt til fortøyning av oppdrettsanlegg Notat Krav til kjetting brukt til fortøyning av oppdrettsanlegg Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Revisjon av standarden NS 9415... 2 4. Reaksjon fra kjettingprodusent/leverandør etter at

Detaljer

HAVBRUK Hva har vi sett og hva har vi lært? Lars André Dahle, Rømmingskommisjonen

HAVBRUK Hva har vi sett og hva har vi lært? Lars André Dahle, Rømmingskommisjonen HAVBRUK 2010 Hva har vi sett og hva har vi lært? 21.04.2010 Lars André Dahle, Rømmingskommisjonen HAVBRUK 2010 Hva har vi sett, hva har vi lært, og hva har vi gjort? 21.04.2010 Lars André Dahle, Rømmingskommisjonen

Detaljer

NYTEK-kurs FHL 2011.12.14. NYTEK - Utfordringer. Lars André Dahle, Ex leder av Rømmingskommisjonen

NYTEK-kurs FHL 2011.12.14. NYTEK - Utfordringer. Lars André Dahle, Ex leder av Rømmingskommisjonen NYTEK-kurs FHL 2011.12.14 NYTEK - Utfordringer Lars André Dahle, Ex leder av Rømmingskommisjonen NYTEK fra først til sist Revisjon av standarden NS 9415 Revisjon av NYTEK-forskriften Rømmingskommisjonen

Detaljer

Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15

Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15 Erfaringer fra arbeidet i Rømmingskommisjonen. Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15 Viktige årsaker til rømming og tiltak for å hindre rømming Lars André Dahle, Ex Rømmingskommisjonen Rømmingskommisjonen

Detaljer

NyNYTEK En leverandørs betraktninger på den nye hverdagen. Bodø 14. desember 2011

NyNYTEK En leverandørs betraktninger på den nye hverdagen. Bodø 14. desember 2011 NyNYTEK En leverandørs betraktninger på den nye hverdagen Bodø 14. desember 2011 Internasjonal leverandør Sertifiserte merder og sertifisert fortøyningsleverandør Årlig omsetning i MNOK 300 250 200 150

Detaljer

Enkeltoppdagelser og noe som går igjen

Enkeltoppdagelser og noe som går igjen Enkeltoppdagelser og noe som går igjen Lars André Dahle Innhold Samsvar i forbindelse med utstedelse av anleggssertifikat Klasse 0 sertifikater for nøter Flåter - produktsertifiseringsbevis og sertifikater

Detaljer

Grønne konsesjoner. Status for rømming og utfordringer. Lars André Dahle, Rømmingskommisjonen

Grønne konsesjoner. Status for rømming og utfordringer. Lars André Dahle, Rømmingskommisjonen Grønne konsesjoner Status for rømming og utfordringer Lars André Dahle, Rømmingskommisjonen Spørsmål Hva er rømmingsstatus og hva er de kritiske momentene for å unngå rømming? Hvilke krav bør stilles til

Detaljer

Høring: Forslag til forskrift om krav til teknisk standard for flytende anlegg som nyttes til akvakultur - NYTEK forskriften.

Høring: Forslag til forskrift om krav til teknisk standard for flytende anlegg som nyttes til akvakultur - NYTEK forskriften. I Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep. 0032 OSLO Trondheim, 14.04.2011 Vår ref. 1111045 LAD Høring: Forslag til forskrift om krav til teknisk standard for flytende anlegg som nyttes til akvakultur

Detaljer

Livet i havet vårt felles ansvar

Livet i havet vårt felles ansvar Disposisjon Kapittelvis gjennomgang av hovedelement i forskriften Spørsmål og svar Fiskeridirektoratet oppfølging fra vår side. FORMÅL: Forskriften skal bidra til å forebygge rømming av fisk GEOGRAFISK

Detaljer

TEKMAR Hvorfor rømmer fisk, og forventninger til hva som må på plass for å gå mer eksponert fra et rømmingsperspektiv

TEKMAR Hvorfor rømmer fisk, og forventninger til hva som må på plass for å gå mer eksponert fra et rømmingsperspektiv TEKMAR 2010 Eksponert oppdrett vil eller må; visjon eller virkelighet? Hvorfor rømmer fisk, og forventninger til hva som må på plass for å gå mer eksponert fra et rømmingsperspektiv Lars André Dahle Rømmingskommisjonen

Detaljer

Hovedkomponentbevis Fortøyningsanalyse Anleggssertifikat

Hovedkomponentbevis Fortøyningsanalyse Anleggssertifikat Akkrediteringsdagen 8. sept. 2014 Erfaringer fra bedømming av fortøyningsanalyse, anleggssertifikat og hovedkomponentbevis Lars André Dahle, teknisk bedømmer I følgende rekkefølge: Fortøyningsanalyse Anleggssertifikat

Detaljer

TEKNISK RAPPORT PETROLEUMSTILSYNET HVA SKJER MED KJETTINGER ETTER LOKALE BRUDD RAPPORT NR.2006-0898 DET NORSKE VERITAS I ANKERLØKKER? REVISJON NR.

TEKNISK RAPPORT PETROLEUMSTILSYNET HVA SKJER MED KJETTINGER ETTER LOKALE BRUDD RAPPORT NR.2006-0898 DET NORSKE VERITAS I ANKERLØKKER? REVISJON NR. PETROLEUMSTILSYNET HVA SKJER MED KJETTINGER ETTER LOKALE BRUDD I ANKERLØKKER? RAPPORT NR.2006-0898 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Innholdsfortegnelse Side 1 SAMMENDRAG... 1 2 INNLEDNING... 1 3 KJETTING

Detaljer

Hva kan vi lære av Rømningskommisjonen? Kan utstyret gjøres mer rømningssikkert? FHL Midtnorsk Havbrukslag Årsmøte, 16.-17. Feb. 2011 Hans Peter Endal (RKA) Rømmingskommisjonens mandat I 2006 oppnevnte

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

Deres ref: Nytekforskriften Vår ref: EH/TSA Dato: 15.04.11

Deres ref: Nytekforskriften Vår ref: EH/TSA Dato: 15.04.11 Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 Oslo Deres ref: Nytekforskriften Vår ref: EH/TSA Dato: 15.04.11 Vi viser til Deres anmodning om å gi innspill til Fiskeri og Kystdepartementets brev

Detaljer

EKSTRAUTSTYR OG FREMTIDIG KONFIGURASJON VED UTSTEDELSE AV ANLEGGSSERTIFIKAT

EKSTRAUTSTYR OG FREMTIDIG KONFIGURASJON VED UTSTEDELSE AV ANLEGGSSERTIFIKAT Til akkrediterte organ Saksbehandler: Øyvind Olsen Iht. mottakerliste Telefon: 48263374 Seksjon: Tilsynsseksjonen Vår referanse: 15/8381 Deres referanse: Vår dato: 01.07.2015 Deres dato: Att: EKSTRAUTSTYR

Detaljer

Møtereferat. Møte nr: 8-2007 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Ansvarlig. Dato: 06.-07. juni 2007

Møtereferat. Møte nr: 8-2007 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Ansvarlig. Dato: 06.-07. juni 2007 Møtereferat Møte nr: 8-2007 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Ansvarlig Dato: 06.-07. juni 2007 Tilstede: Lars André Dahle, Ellen Kjos-Kendall, Aud Alming, Arne Fredheim, Britt Stokke Lønaas,

Detaljer

Hvor trykker skoen? Fagmøte Forankring, Værnes 15. september Erlend Hopsdal Skjetne, KHT. Livet i havet vårt felles ansvar

Hvor trykker skoen? Fagmøte Forankring, Værnes 15. september Erlend Hopsdal Skjetne, KHT.  Livet i havet vårt felles ansvar Hvor trykker skoen? Erlend Hopsdal Skjetne, KHT Fagmøte Forankring, Værnes 15. september 2016 Innhold Innledning Rømmingshendelser og tiltak knyttet til fortøyning Fortøyning en prioriteringsområde for

Detaljer

1. Innledning. 2. Mål. 3. Forberedelser

1. Innledning. 2. Mål. 3. Forberedelser 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. Innledning... 3 2. Mål... 3 3. Forberedelser... 3 4. Gjennomføring... 5 5. Målinger og observasjoner... 5 5.. Deformasjonsmoder... 5 5... Deformasjonsmålinger... 6 5..2. Visuelle

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte.

Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Eksempler på fareområder Anlegget kan bli skadet/få redusert levetid fra leverandør til leveringspunkt/lokalitet.

Detaljer

Bruksområde: Tilfredsstiller krav til styrke og sikkerhet av oppdrettsanlegg i henhold til NS 9415:2009 pålitelighetsklasse II:

Bruksområde: Tilfredsstiller krav til styrke og sikkerhet av oppdrettsanlegg i henhold til NS 9415:2009 pålitelighetsklasse II: Sertifikat nr: 6723-300321 Produkt: Kjetting galvanisert langlenket Dimensjon: 16mm Produsent: Gunnebo-Anja Industrier AS Sporbarhet: Parti: R18-25.80 m BHB Aqualine Galvanisert alloykjetting PR027 Produksjonsår:

Detaljer

ROV Retrieve 861 Sjakkel

ROV Retrieve 861 Sjakkel ROV Retrieve 861 Sjakkel Mars 2015 Bruksanvisning og samsvarserklæring Original bruksanvisning i henhold til Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544), avsnitt 1.7.4 Bruksanvisning, og Vedlegg II.1.A.

Detaljer

Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015

Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015 Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015 Internasjonal leverandør - Etablert 1980 Aqualine ble stiftet 18. September 1980 Spesialkompetanse 47 faste ansatte, rundt 130 i høyaktivitets

Detaljer

Tiltak etter rømmingshendelsene våren 2015

Tiltak etter rømmingshendelsene våren 2015 Tiltak etter rømmingshendelsene våren 2015 Innledning I forbindelse med rømmingene forårsaket av orkanen «Nina» har Fiskeridirektoratet i samarbeid med Rømmingskommisjonen gjennomgått ni hendelser og utarbeidet

Detaljer

NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk

NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk Disposisjon Hva er NYTEK Hvilke krav stilles Status og erfaringer Veien videre - utfordringer NYTEK

Detaljer

Tiltak etter rømmingshendelsene våren 2015

Tiltak etter rømmingshendelsene våren 2015 Tiltak etter rømmingshendelsene våren 2015 Rapport med beskrivelse av forebyggende tiltak 1 Livet i havet vårt felles ansvar Innledning I forbindelse med rømmingene forårsaket av orkanen «Nina» har Fiskeridirektoratet

Detaljer

Rømmingskommisjonen for akvakultur Referat fra møte nr 4 den 16. 17. april. Hell Hotell, Stjørdal. Sted: Tidspunkt: 16.-17. april 2007.

Rømmingskommisjonen for akvakultur Referat fra møte nr 4 den 16. 17. april. Hell Hotell, Stjørdal. Sted: Tidspunkt: 16.-17. april 2007. Rømmingskommisjonen for akvakultur Referat fra møte nr 4 den 16. 17. april Sted: Hell Hotell, Stjørdal Tidspunkt: 16.-17. april 2007 Tilstede: Kommisjonen: Lars André Dahle Ellen Kjos-Kendall Aud Alming

Detaljer

Utkast til forskrift om krav til teknisk standard for flytende anlegg som nyttes til akvakultur (NYTEK- forskriften).

Utkast til forskrift om krav til teknisk standard for flytende anlegg som nyttes til akvakultur (NYTEK- forskriften). Utkast til forskrift om krav til teknisk standard for flytende anlegg som nyttes til akvakultur (NYTEK- forskriften). Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet XX. XX. XXXX med hjemmel i lov 17. juni 2005

Detaljer

NOOMAS Sertifisering. 13. september Heleid selskap i DNV GL-gruppen. 13. september 2016

NOOMAS Sertifisering. 13. september Heleid selskap i DNV GL-gruppen. 13. september 2016 NOOMAS Sertifisering Heleid selskap i DNV GL-gruppen 1 Organized to maximise customer value MARITIME OIL & GAS ENERGY BUSINESS ASSURANCE SOFTWARE MARINE CYBERNETICS RESEARCH & INNOVATION 2 Who is NOOMAS?

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

FHL. Til å leve med? Test. Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ

FHL. Til å leve med? Test. Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ FHL Eksempel Utfordringer på PP-forside ny forskrift Test Til å leve med? Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ FHL - des11 2 Utfordringer Tidsperspektiv

Detaljer

Sikkerhetsinstruks. RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk. Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk.

Sikkerhetsinstruks. RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk. Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk. Sikkerhetsinstruks RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk. Produsentens EU-erklæring ifølge maskindirektivet 89/392/EEC,

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger SBC NO 093 1. utgave april 2005 2. opplag januar 2007 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler av plast

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler av plast SBC NO 020 1. utgave april 2008 (Erstatter Nemko Certification dokument SBC NO 020 2. utg. 1994) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler

Detaljer

Prosessen rundt NYTEK. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk

Prosessen rundt NYTEK. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk Prosessen rundt NYTEK Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk Disposisjon Hvorfor NYTEK? Revidering og oppfølging av ordningen Tips og råd Spørsmål/svar Årsaker til rømming 2002 Kilde: Fiskeridirektoratet,

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 7 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV FISKERIDIREKTORATET Fiskeridirektøren Til høringsinstansene Saksbehandler: Vidar Baarøy Telefon: 99104954 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 10/8554 Deres referanse: Vår dato: 01.07.2010 Deres

Detaljer

Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen. Om NS 9415 og ny HMSstandard

Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen. Om NS 9415 og ny HMSstandard Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen Om NS 9415 og ny HMSstandard Bergen 21. oktober 2004 v/knut Jonassen Presentasjon av Standard Norge 1 Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR GUNNEBO-JOHNSON KASTEBLOKKER

BRUKSANVISNING FOR GUNNEBO-JOHNSON KASTEBLOKKER BRUKSANVISNING FOR GUNNEBO-JOHNSON KASTEBLOKKER Oversettelse av original bruksanvisning (07/10 P/N 63988 REV-800-331-5460) Produsentens firmanavn og adresse: Gunnebo Johnson Corporation, 1240 North Harvard

Detaljer

FHL sitt arbeid med rømmingsforebygging. Brit Uglem Blomsø, rådgiver miljø, FHL

FHL sitt arbeid med rømmingsforebygging. Brit Uglem Blomsø, rådgiver miljø, FHL FHL sitt arbeid med rømmingsforebygging Brit Uglem Blomsø, rådgiver miljø, FHL Disposisjon Hvorfor hindre rømming Noen viktige punkt i regelverket Visjoner og mål Rømmingstall Tiltak for å hindre rømming

Detaljer

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE)

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE) NO Brukerinformasjon Kjettingslynger kvalitetsklasse -8-0-2 (ICE) De følgende opplysningene hevder ikke å være fullstendige. Mer inngående informasjon om håndtering av festeanordninger og løfteutstyr finnes

Detaljer

PM 2.7 Spyling av not i sjø.

PM 2.7 Spyling av not i sjø. Fareområde PM2 Matfisk-vekst PM 2.7 Spyling av not i sjø. Dato: 17.11.2015 Kontaktperson: Berit Johansen Eksempel på beltegående vaskerobot. (Foto: MPI) Vaskerigg som håndteres med kran (Foto: Akvagroup)

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping SBC NO 094 1. utgave juni 2009 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern,

Detaljer

NS6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

NS6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner NS6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner Tor I. Hoel, ÅF Advansia 31.03.2016 Litt historie Komiteen startet våren 2013 Komiteen leverte ferdig forslag sommer 2015 (i hht plan)

Detaljer

PR030V Sertifiseringsomfang

PR030V Sertifiseringsomfang Sertifiseringsomfang Side 1/13 Dokumentnavn: PR030V Sertifiseringsomfang Produktsertifiseringsbevis: Versjon: 2.2 Organisasjon: Adresse: PR030 aseke Dato siste revisjon: 02.05.2017 Hoffsveien 65A, 0377

Detaljer

Krav til verkstedet og dets underleverandører

Krav til verkstedet og dets underleverandører Norsk Ståldag 2011 Krav til verkstedet og dets underleverandører Konsekvenser av CE-merkingsstandarden NS-EN 1090-1 Einar Braathu, Materialassistanse Innhold Generell informasjon om CE-merking og EN 1090-1

Detaljer

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not.

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Eksempler på fareområder Noten bli skadet fra leverandør til oppdretters leveringspunkt/lager/kai. Noten kan bli skadet under lagring.

Detaljer

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS1545 Petroleumstanker av glassfiberarmert, umettet polyester

Detaljer

TEKNISK RAPPORT BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M

TEKNISK RAPPORT BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M TEKNISK RAPPORT Safety through technology BEREGNINGER I FORHOLD TIL NS 9415 FORTØYNINGSBEREGNING FOR 2X4 NORDIC 24 X 24 M FOR RAUMA MIDSUND AS LOKALITET SANDNESBUKTA LOK.NR.: 12884 DOK NR: TR-30259-897-1

Detaljer

Bruksanvisning. Øyebolter og øyemuttere RUD RS og RM* Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Øyebolter og øyemuttere RUD RS og RM* Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 2 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Kontroll av redskapet før og etter bruk

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER Miljødirektoratet Saksbehandler: Henrik Hareide Postboks 5672 Sluppen Telefon: 97147978 7485 Trondheim Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen Vår referanse: 14/9788 Deres referanse: Vår dato: 20.10.2014

Detaljer

Tid for løft innen forankringssystemer

Tid for løft innen forankringssystemer FORANKRINGSSEMINAR 2016 Fagmøte: "Helhetlig forankring i havbruksnæringen", Radisson Blu Hotel Trondheim Airport, Værnes 15. sept 2016 Tid for løft innen forankringssystemer Forskningsleder Leif Magne

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

Bruk av faste og midlertidig festepunkt

Bruk av faste og midlertidig festepunkt Bruk av faste og midlertidig festepunkt 8.1 Faste festepunkter for løfteinnretning Før et fast festepunkt (eksempelvis løfteøre, løftebjelke eller innstøpt hylse i betong) for løfteinnretning tas i bruk

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks I 85 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 I 5 I Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks I 85 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 I 5 I Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks I 85 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 I 5 I Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-238-2003 Bergen, 15.12.2003 ANY/EW FORSKRIFT OM KRA

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg SBC NO 085 3. utgave februar 2012,rev.1 (Erstatter 2. utgave april 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/ Hans Petter Haukø

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/ Hans Petter Haukø Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Aqua-kompetanse as v/otto Sandnes 7770 FLATANGER Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/8684-14 91693825 29.01.2015 Bjørøya fiskeoppdrett

Detaljer

Kan design redusere strømindusert risiko for rømming fra merd?

Kan design redusere strømindusert risiko for rømming fra merd? Kan design redusere strømindusert risiko for rømming fra merd? Martin Søreide, Teknisk Direktør / CTO Aqualine AS Aqualine sin primære rolle i oppdrettsnæringen Utstyrsleverandør av utstyr til oppdrettsbransjen

Detaljer

Badeteknisk 2011. Europeiske standarder for bade- og svømmeanlegg betydning for oss?

Badeteknisk 2011. Europeiske standarder for bade- og svømmeanlegg betydning for oss? Badeteknisk 2011 Europeiske standarder for bade- og svømmeanlegg betydning for oss? v/britt Stokke Lønaas Standard Norge Torsdag 10 mars 2011 Britt Stokke Lønaas, Standard Norge 1 Standard Norge (SN) Privat

Detaljer

Rapport. Mekaniske egenskaper til HDPE. Strekktesting ved romtemperatur. Forfatter(e) Frode Grytten

Rapport. Mekaniske egenskaper til HDPE. Strekktesting ved romtemperatur. Forfatter(e) Frode Grytten SINTEF F280 - Fortrolig Rapport Mekaniske egenskaper til HDPE Strekktesting ved romtemperatur Forfatter(e) Frode Grytten SINTEF Materialer og kjemi Polymerer og komposittmaterialer 2014-06-02 SINTEF Materialer

Detaljer

Ønsker du et trygt og sikkert lager? Benytt deg av vår kompetanse innen reolkontroll!

Ønsker du et trygt og sikkert lager? Benytt deg av vår kompetanse innen reolkontroll! Ønsker du et trygt og sikkert lager? Benytt deg av vår kompetanse innen reolkontroll! 1 Innhold Er lageret ditt utsatt for store påkjenninger? Forebygg skader med riktige tiltak 4 Er lagerinnretningene

Detaljer

TEKNISK SPESIFIKASJON

TEKNISK SPESIFIKASJON JERNBANEVERKET TEKNISK SPESIFIKASJON Elkraft, Kontaktledningsanlegg 003 Innføring/endring av diverse krav 16.02.07 ALR FJ JCS Versjon Versjonen gjelder: Dato Utarb. Kontroll Godkj. Dato 16.02.2007 Utarb.

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013

Forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013 S P O R L Ø S T Forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013 1. Formål Forskrifta skal medverke til å leggje til rette for ei berekraftig og konkurransedyktig

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

BRUKSANVISNING OG SAMSVARSERKLÆRING

BRUKSANVISNING OG SAMSVARSERKLÆRING BRUKSANVISNING OG SAMSVARSERKLÆRING Original bruksanvisning i henhold til Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544), avsnitt 1.7.4 Bruksanvisning, og Vedlegg II.1.A. Samsvarserklæring for maskiner. Bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok for aseke fortøyningskomponenter til aquakultur næringen

Brukerhåndbok for aseke fortøyningskomponenter til aquakultur næringen Brukerhåndbok for aseke fortøyningskomponenter til aquakultur næringen Versjon 13.4 Forfattere Forskrift Tom B K Knutsen, John Olav Andresen NYTEK Standard NS 9415:2009 Dato 15.11.2013 1. PRODUSENT OG

Detaljer

Bruksanvisning. Koblingsløkker

Bruksanvisning. Koblingsløkker Bruksanvisning for Koblingsløkker Norsk Bruksanvisning for ulike standard Koblingsløkker «Original utgave» Westcon Løfteteknikk AS Grannesgate 25 5523 Haugesund Telefon: 52 71 93 00 Telefaks: 52 71 93

Detaljer

NS6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner. Solstrandkonferansen 2016 Systematisk ferdigstillelse Tor I.

NS6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner. Solstrandkonferansen 2016 Systematisk ferdigstillelse Tor I. NS6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner Solstrandkonferansen 2016 Systematisk ferdigstillelse Tor I. Hoel, ÅF Advansia 11.02.2016 Prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Detaljer

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000)

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Søyler og bjelker av stål Brannteknisk klassifisering av

Detaljer

SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE

SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Notified Body number 0572 Side 1 av 5 Rev.nr 03 Dato 27.03.2014 Firmanavn: SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Postadresse: Firmaets representant/ ansvarlig: Stilling i firmaet: Merk at alle

Detaljer

Bruksanvisning. Excel EL/AL/OL/ADA/PAS. Innholdsfortegnelse

Bruksanvisning. Excel EL/AL/OL/ADA/PAS. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Tekniske data 2 2.0 Generelt 2 3.0 Begrensninger ved bruk 4 4.0 Kontroll av redskapet før og etter bruk 5 5.0 Sikkerhet 5 6.0 Merking 5 7.0 Oppbevaring 6 8.0

Detaljer

Hvordan vurdere risiko for rømming knyttet til brønnbåtoperasjoner

Hvordan vurdere risiko for rømming knyttet til brønnbåtoperasjoner Dokument ID: Versjon 1.0 Dato opprettet: 05.12.2017 Revidert: Hvem gjelder faktaarket for: Hvordan vurdere risiko for rømming knyttet til brønnbåtoperasjoner Brønnbåter som vare- og tjenesteleverandører

Detaljer

GUIDE: DESTRUKTIV TEST AV ELEKTROMUFFESVEIS

GUIDE: DESTRUKTIV TEST AV ELEKTROMUFFESVEIS GUIDE: DESTRUKTIV TEST AV ELEKTROMUFFESVEIS HVA ER EN DESTRUKTIV TEST AV ELEKTROMUFFESVEIS? En destruktiv test av elektromuffesveis er en enkel, rask og ikke minst pålitelig metode for å kvalitetssikre

Detaljer

SBC NO 070 2. utgave mars 2014 (Erstatter1. utgave juni 2000 2. opplag januar 2007)

SBC NO 070 2. utgave mars 2014 (Erstatter1. utgave juni 2000 2. opplag januar 2007) SBC NO 070 2. utgave mars 2014 (Erstatter1. utgave juni 2000 2. opplag januar 2007) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 351, del 1 og del 2 Tre og trebaserte

Detaljer

Krav til dokumentasjon av egenkontroll

Krav til dokumentasjon av egenkontroll NCS P-101 2. utgave mai 2006 (Erst. 1. utg. april 2000) Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96

Detaljer

Bruksanvisning. Toppløkker og Løftehoder

Bruksanvisning. Toppløkker og Løftehoder Bruksanvisning for Toppløkker og Løftehoder Norsk Bruksanvisning for ulike standard Toppløkker og Løftehoder «Original utgave» Westcon Løfteteknikk AS Grannesgate 25 5523 Haugesund Telefon: 52 71 93 00

Detaljer

(4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011

(4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 FBA - Brannsikkerhet i bygninger (4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 1 Det totale prosjekteringsgrunnlaget Norges

Detaljer

Kapittel 07. Fiberstropper

Kapittel 07. Fiberstropper 0738-03 0738-05 0052 Test 7. FIBERSTROPPER Fiberstropper leveres i forskjellige kvaliteter og utførelser som: - Rundsling - Båndstropper - Båndsling Det kan lages stropper av både natur- og forskjellige

Detaljer

NORSOK R002 TILLEGG C Løftetilbehør Til bruk ombord

NORSOK R002 TILLEGG C Løftetilbehør Til bruk ombord NORSOK R002 TILLEGG C Løftetilbehør Til bruk ombord Inndeling i grupper (beregnet for bruk om bord) R1 Kjetting sling R2 - Fiber sling R3 - Ståltau sling/redskaper + endeløse stropper R4 Løse løfteforbindelser,

Detaljer

METODER FOR BEREGNING AV VINDGENERERTE BØLGER VED GJENNOMFØRING AV LOKALITETSUNDERSØKELSE ETTER NYTEK- FORSKRIFTEN 9

METODER FOR BEREGNING AV VINDGENERERTE BØLGER VED GJENNOMFØRING AV LOKALITETSUNDERSØKELSE ETTER NYTEK- FORSKRIFTEN 9 Til akkrediterte organ Saksbehandler: Tor-Arne Helle Iht. mottakerliste Telefon: 46802694 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen Vår referanse: 13/5033 Deres referanse: Vår dato: 12.12.2013 Deres dato: METODER

Detaljer

Ny Norsk Standard: Krav og anbefalinger ved anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendom (byggdriftstjenester)

Ny Norsk Standard: Krav og anbefalinger ved anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendom (byggdriftstjenester) Januar 2015 Ny Norsk Standard: Krav og anbefalinger ved anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendom (byggdriftstjenester) V/KOMITELEDER JARLE KRISTOFFERSEN OG PROSJEKTLEDER

Detaljer

Øvingsoppgave 4. Oppgave 4.8 Hvorfor er de mekaniske prøvemetodene i mange tilfelle utilstrekkelige?

Øvingsoppgave 4. Oppgave 4.8 Hvorfor er de mekaniske prøvemetodene i mange tilfelle utilstrekkelige? Oppgave 4.1 Hva er et konstruksjonsmateriale, designmateriale? Oppgave 4.2 Hvilke grupper konstruksjonsmaterialer, designmaterialer har vi? Oppgave 4.3 Hva er egenskapen styrke til et konstruksjonsmateriale?

Detaljer

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Beregnings- og konstruksjonsregler Siri Fause Høgskolen i Østfold 1 NS 3473 Prosjektering av betongkonstruksjoner 6.utgave september 2003 Revisjonen

Detaljer

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg.

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg. Sjekkliste for prosjekterende av KB Dette er en sjekkliste for prosjekterende av katodisk beskyttelse av betong ved påtrykt strøm. Sjekklisten gjelder katodisk beskyttelse av betong eksponert mot atmosfæren

Detaljer

FBA - Brannsikkerhet i bygninger. (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse

FBA - Brannsikkerhet i bygninger. (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse FBA - Brannsikkerhet i bygninger (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse Wiran R Bjørkmann prosjektleder i Standard Norge Oslo 5.mai 2010 1 Det totale prosjekteringsgrunnlaget Norges

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering SBC NO 068 3. utgave februar 2007 (Erstatter 2. utg. juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering NS-EN

Detaljer

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side Sjakler Kapittel 13 1201-08 12 SJAKLER 12.1 Aktuelle typer sjakler for løft Sjakler har mange ulike bruksområder og leveres i forskjellige stålkvaliteter for løft. (Grade 40, 60, 80 ) Den mest vanlige

Detaljer

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Innholdsfortegnelse Innledning!...!2! DEL I Generell informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner!...!3! Hva er prefabrikkerte stålkonstruksjoner?!...!3!

Detaljer

Produkter til kraftledningsnett Norsk Ståldag 29.10.2008

Produkter til kraftledningsnett Norsk Ståldag 29.10.2008 Produkter til kraftledningsnett Norsk Ståldag 29.10.2008 -Nye overføringsanlegg, utvidelser og oppgradering -Mastetyper, materialer, kvalitet -Leverandører / produsenter / verksteder -Kontroll og oppfølging

Detaljer

oppdrettsnæringen - før, under og etter en ulykke?

oppdrettsnæringen - før, under og etter en ulykke? Hva forventer forvaltningen av oppdrettsnæringen - før, under og etter en ulykke? Årssamling i Midtnorsk Havbrukslag 2011 Jan Erich Rønneberg, Fiskeridirektoratet rmr Hva er en ulykke i denne sammenheng?

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering SBC NO 042 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utgave april 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

Analyse av not klasse 0 TR-30743-2474-1

Analyse av not klasse 0 TR-30743-2474-1 Analyse av not klasse 0 TR-30743-2474-1 Revisjon 3 Kunde: Egersund Net AS Klasse 0 - Notanalyse Spissnot m157 AQUASTRUCUTRES Rapport nr.: Oppdragsgiver: Referanseperson hos kunde: TR-30743-2474-1 Egersund

Detaljer

Krav til materialer etter NS-EN 1090

Krav til materialer etter NS-EN 1090 Krav til materialer etter NS-EN 1090 Hva skal/bør spesifiseres ved bestilling? Hva skal kontrolleres ved mottak? Bruk av materialer uten CE-merking Bestanddeler og komponenter Bestanddeler er: - materialer

Detaljer

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Veiledning gjennom det greske alfabetet regelverket Astri Eggen, NGI 19 1 Agenda Regelverket peler Viktig standarder og viktige punkt i standardene Eksempler

Detaljer

Øvingsoppgave 4. Oppgave 4.8 Hvorfor er de mekaniske prøvemetodene i mange tilfelle utilstrekkelige?

Øvingsoppgave 4. Oppgave 4.8 Hvorfor er de mekaniske prøvemetodene i mange tilfelle utilstrekkelige? Oppgave 4.1 Hva er et konstruksjonsmateriale, designmateriale? Oppgave 4.2 Hvilke grupper konstruksjonsmaterialer, designmaterialer har vi? Oppgave 4.3 Hva er egenskapen styrke til et konstruksjonsmateriale?

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 124 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 124 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder SBC NO 069 3. utgave mai 2011 (Erstatter 2. utgave av juni 2007) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 124 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard SBC NO 041 3. utgave juni 2005 (Erstatter 2. utg. januar 2004) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Overflater Brannteknisk klassifisering NS-EN 13501-1

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved GE Healthcare AS, Lindesnes Fabrikker

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved GE Healthcare AS, Lindesnes Fabrikker INSPEKSJONSRAPPORT GE HEALTHCARE AS AVD LINDESNES Oslo, 17. november 2015 Ramslandsvågen 4521 Lindesnes Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Siri Osestad 2013/7283 Saksbehandler: Ingrid Håøy Nygård

Detaljer