KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling"

Transkript

1 FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 1/11 11/70 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE /11 11/67 FRØYAMODELLEN, KOMMUNESTYRESAK 131/10 - KONTROLLUTVALGETS TILBAKEMELDING TIL KOMMUNESTYRET 3/11 11/66 FORVALTNINGSRAPPORT, OFFENTLIG ANSKAFFELSER - FØLGES REGELVERKET? 4/11 11/49 FORARBEID TIL GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL 5/11 11/68 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET FOR /11 10/1581 TIPPEMIDLERSØKNADER PRIORITERINGER 7/11 11/78 INTENSJONSAVTALE MELLOM NTNU OG FRØYA KOMMUNE 8/11 10/1649 NY SELSKAPSAVTALE FOR HAMOS - SURNADAL KOMMUNE NY MEDEIER 9/11 10/1625 AVKLARING AV RÅDMANNENS MYNDIGHET I FORURENSNINGSSAKER 10/11 11/1 RIVING AV GNR 21/BNR 121 OG GNR 22/BNR 22, BYGNINGER TILHØRENDE FRØYA KOMMUNE 11/11 10/188 REGULERINGSPLAN FOR SISTRANDA BOLIGTUN 12/11 10/1099 SØKNAD OM MINDRE ENDRING I REGULERINGSPLAN FOR HAMARVIK - HAMARVIK NÆRINGSPARK I FRØYA KOMMUNE

2 13/11 10/915 RETNINGSLINJER FOR BRUKSENDRING BOLIG/FRITIDSBOLIG - JUSTERING 14/11 10/1378 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - ISAK GAUSTD EFTF 15/11 09/1823 BUDSJETTVEDTAK VEDR. HUSLEIEØKNING NORDSKAG/FLATVAL 16/11 11/71 ORDFØRERENS ORIENTERING Flg. tilleggssaker vil bli ettersendt: FESTIVALSTØTTE OVERLEVERING AV PROSJEKT FRHISK UTVIKLING OMORGANISERING AV POLITISTRUKTUREN I SØR-TRØNDELAG Sistranda, Hans Stølan Ordfører Frida Hanø Kvingedal Sekretær Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: Frøya herredshus, Frøya folkebibliotek, Coop Marked, Nordskag, Coop Mausund, Coop Hamarvik, avd. Norddyrøy, Coop Sørburøy, Coop Marked Sula, Odd Skatvold, Bogøyvær og Melding til medlemmene: Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører med kopi til politisk sekretær senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling. Ap, Sv og Krf. har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl på møterom teknisk Venstre har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl i møterom B Høyre, Frp og Sp har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl i møterom C

3 Saknr: 1/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal Arkivsaksnr: 11/70 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 1/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 1/11 Kommunestyret GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes som framlagt. Vedlegg: Protokoll fra møte

4 Saknr: 2/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Arvid Hanssen Arkivsaksnr: 11/67 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 2/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 2/11 Kommunestyret FRØYAMODELLEN, KOMMUNESTYRESAK 131/10 - KONTROLLUTVALGETS TILBAKEMELDING TIL KOMMUNESTYRET Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: Kontrollutvalget tar saken til orientering og oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 1. Kommunestyret tar saken til etterretning. 2. Kommunestyret skal ha rask tilbakemelding med begrunnelse, dersom politiske vedtak ikke kan gjennomføres som forutsatt eller blir forsinket i forhold til vedtatte frister. Enstemmig. Behandling i kontrollutvalget : Sekretariatet orienterte om behandlingen av saken og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Sekretariatet viste til konklusjonen, hvor det fremgår at deler av kommunestyrevedtaket ikke er fulgt. Kontrollutvalget hadde en grundig diskusjon rundt tilbakemeldingen fra fylkesmannen og konkluderte med at det er viktig at kommunestyret selv, som øverste kommunale organ, tar stilling til om saken skal avsluttes eller følges opp videre. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedlegg: 1. Kommunestyresak 131/10, Frøyamodellen, behandlet Brev fra KonSek til Fylkesmannen, datert , vedrørende kommunestyrets instruksjonsmyndighet overfor hovedutvalg. Jf sak 27/10 i møte Svarbrev fra Fylkesmannen i ST til KonSek, datert , vedrørende spørsmål om kommunestyrets instruksjonsmyndighet overfor hovedutvalget. Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): Sak 27/10 i kontrollutvalget med diverse saksdokumenter knyttet til behandling av Frøyamodellen. Saksdokumentene fremgår av vedlegg 2 i denne saken. Saksopplysninger: Sekretariatet mottok særutskrift av sak131/10 den Vedtaket i kommunestyret følger nedenfor.:

5 Saknr: 2/11 Kort historikk: Som det fremgår av vedlegget er dette en sak som skriver seg langt tilbake i tid og handler om oppfølging av kommunestyrevedtak 36/08 Frøyamodellen Videreføring til kunnskapsløftet, fra Kommunestyret vedtok i sak 36/08 å nedlegge Frøyamodellen og nedsatte en arbeidsgruppe bestående av medlemmene i hovedutvalg drift. Gruppen fikk selv velge arbeidsmetode og presentasjonsform. En del av vedtaket/bestillingen til gruppen var å sammenstille organisasjonens administrative og politiske erfaringer med prosjekt Frøyamodellen. Dette til fremtidig bruk ved kommunale prosjekter. Arbeidsgruppen hadde 4 møter i 2009 og la deretter frem en sak for kommunestyret i januar 2010, sak 8/10. Kommunestyret var ikke fornøyd med arbeidet og fattet da følgende vedtak: Hovedutvalget for drift vedtok i sak 5/10 den å be kontrollutvalget om å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt på evaluering og erfaringer med prosjektet Frøyamodellen. Bakgrunnen for dette var at utvalget mente det var riktig med en uavhengig evaluering. Kontrollutvalget prioriterte ikke dette prosjektet, men tok med innspillet som en del av saken da plan for forvaltningsrevisjon for 2010 ble lagt frem for kommunestyret til behandling, som sak 47/2010 på møte Kommunestyret prioriterte heller ikke dette prosjektet. Sekretariatet viser også til hovedutvalgets innstilling til kommunestyret i sak 131/10, som fremgår av vedlegg 1. Hovedutvalget mener de ikke har mer konstruktiv å bidra med enn det som allerede er oversendt kommunestyret. Kontrollutvalget hadde en foreløpig drøfting av kommunestyrets henvendelse i sitt møte den , sak 27/10. Fra protokollen gjengis: Behandling i kontrollutvalget : Ordfører var invitert til møte for å avklare innholdet i kommunestyrets bestilling hos kontrollutvalget. Det ble avklart at det ikke ligger forventninger om at kontrollutvalget skal foreta en evaluering av Frøyamodellen. Iflg. ordfører går bestillingen mer på om hovedutvalget har utført intensjonene i tidligere kommunestyrevedtak. Kontrollutvalgets leder deltok ved kommunestyrets behandling av saken. Uten å ta stilling til om kommunestyrets vedtak er gjennomført, oppfattet kontrollutvalgets leder det slik at det er ønskelig å få en juridisk vurdering på om hovedutvalget kan nekte å gjennomføre det kommunestyre ber om. Sekretariatet fremhevet at iflg. vedtaket har et flertall av kommunestyret allerede vedtatt at hovedutvalget for drift ikke har oppfylt kommunestyrets vedtak. Som underordnet organ for kommunestyret er det viktig at kontrollutvalget gjennom et saksfremlegg prøver å belyse saken, og på ingen måte overprøver kommunestyrets vedtak. Det var enighet om at sekretariatet forbereder sak til neste møte i kontrollutvalget. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 2. Kontrollutvalget ber KonSek forberede en sak til kontrollutvalgets møte den 9.desember i tråd med signalene som fremkommer i møtet. Som det fremgår av vedlegg 2 sendte KonSek, på vegne av kontrollutvalget, en forespørsel til fylkesmannen den Det var ønskelig å få en juridisk betraktning om hvor langt kommunestyrets instruksjonsmyndighet overfor underutvalg går. Fylkesmannens tilbakemelding ble mottatt per e-post den , og følger som vedlegg 3 til saken. Sekretariatet har i tillegg til vedlegg i saken innhentet dokumenter vedrørende Frøyamodellen, herunder KSkompetanse sin evalueringsrapport, datert Disse dokumentene er tidligere oversendt kontrollutvalget og fylkesmannen og kommunestyret er kjent med disse gjennom tidligere behandlinger.

6 Saknr: 2/11 Vurdering: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERING: Det er knapt 3 år siden kommunestyret nedsatte en politisk arbeidsgruppe bestående av hovedutvalg drift. Ut fra tidligere behandlinger i hovedutvalget for drift og kommunestyret, synes det som om dette har vært, og er, en sak med relativt stor politisk uenighet. Kommunestyret har gjennom sitt vedtak i 2008 delegert til arbeidsgruppen å velge fritt arbeidsmetoder og presentasjonsform for å sammenstille erfaringer med prosjektet Frøyamodellen. Hovedutvalget synes i liten grad å ha lagt vekt på å sammenstille politiske og administrative erfaringer med prosjektet. Sekretariatet antar at dette er årsaken til at kommunestyrets flertall har konkludert med at hovedutvalget ikke har gjennomført intensjonen i kommunestyrets vedtak fullt ut. Selv om kommunestyret, som øverste organ i kommunen selv må konkludere på dette, mener også sekretariatet at ordlyden i kommunestyrets vedtak ikke er fulgt opp tilfredsstillende, gjennom gruppens arbeid.. Hovedutvalget har, som det fremgår av deres tilbakemelding til kommunestyret i sak 08/10 i januar 2010, i hovedsak lagt vekt på å skissere hvordan prosjekt som er politisk initiert, skal planlegges og gjennomføres. Dette er en viktig del av bestillingen, men som det fremgår ovenfor, ikke hele bestillingen fra kommunestyret. Som det fremgår av vedlegg 2 har KonSek stilt følgende spørsmål til fylkesmannen for å kunne bidra til å gi kommunestyret en belysning av forholdet mellom kommunestyret og et underordnet organ i kommunen: 1. Hvor langt går kommunestyrets instruksjonsmyndighet overfor et hovedutvalg? 2. Hvilke sanksjonsmuligheter har kommunestyret eller hva bør skje hvis kommunestyret mener at oppdraget ikke er gjennomført i tråd med vedtak/ intensjoner i vedtak. Fylkesmannens tilbakemelding som fremgår av vedlegg 3, gir etter sekretariatets vurdering ikke en avklaring, spesielt ikke i forhold til spørsmål 2. Sekretariatet har merket seg at administrasjonen gjennom saksfremlegg og hovedutvalget gjennom vedtak, har kommet til at de ikke har mer å tilføre saken, ut over det som tidligere er kjent for kommunestyret. I sak 5/10 har hovedutvalget pekt på at det kreves kompetanse og ressurser for å oppfylle kommunestyrets vedtak. Hovedutvalget har i samme sak også reist spørsmålet om utvalgets objektivitet. På et generelt grunnlag vil sekretariatet fremheve at det er avgjørende med god kommunikasjon og tillit mellom både politiske organer og mellom politikerne og administrasjonen i kommunen. Det har snart gått 3 år siden kommunestyrevedtak om opprettelse av prosjektgruppen ble fattet og Frøyamodellen ble nedlagt. Sekretariatet vurderer det slik at i denne saken er det lite å hente på fortsatt å kreve en ny utredning fra hovedutvalget, uten at det tilføres ressurser eller bistand til å gjennomføre arbeidet. Bakgrunnen for kommunestyrets vedtak i sak 36/08 må, ut fra sekretariatets vurdering, være at prosesser knyttet til gjennomføring av prosjekter i Frøya kommune må bedres og at en i dette arbeidet bygger på tidligere erfaringer. Dersom kommunestyret mener at momentene knyttet til fremtidig prosjektarbeid, som de fikk presentert av hovedutvalget i kommunestyresak 8/10 i januar 2010 ikke er tilfredsstillende, bør kommunestyret, etter sekretariatets vurdering, initieres et nytt arbeid i kommunen, der også rådmannen involveres. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON: Som det fremgår under vurderingene ovenfor mener sekretariatet at ordlyden i kommunestyrets vedtak i sak 36/08 og senere vedtak i sak 8/10 ikke er oppfylt fullt ut. Den politiske behandlingen av denne saken har vært ressurskrevende og det er nødvendig at kommunestyret tar stilling til videre behandling eller at saken avsluttes. Det er viktig at kommunen benytter erfaringer knyttet til behandlingen av denne saken i det videre arbeid. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar saken til etterretning og sender den over til kommunestyret til videre behandling, jf innstillingen..

7 Saknr: 3/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Arvid Hanssen Arkivsaksnr: 11/66 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 3/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 3/11 Kommunestyret FORVALTNINGSRAPPORT, OFFENTLIG ANSKAFFELSER - FØLGES REGELVERKET? Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser følges regelverket? - til etterretning. 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp at Frøya kommune har rutiner som sikrer at alle anskaffelser oppfyller kravene i lov og regelverk om offentlige anskaffelser. 3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding innen utgangen av 2011, om hvordan pkt 2 i vedtaket er fulgt opp. Enstemmig. Behandling i kontrollutvalget : Revisor Kjell Næssvold orienterte om hovedpunktene i rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Rådmannen supplerte med opplysninger og sa at det er nyttig å få tilbakemeldinger i form av revisjonsrapporter og andre tilsyn i forhold til kommunens virksomhet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport, datert , Offentlige anskaffelser følges regelverket? Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 1. Sak KU-15/2010: Bestilling av forvaltningsrevisjonsrapport for Frøya kommune ihht plan for forvaltningsrevisjon for 2010, vedtatt av kontrollutvalget Sak KS - 47/2010: Plan for forvaltningsrevisjon 2010, vedtatt av kommunestyret Saksopplysninger: Det anslås at offentlig sektor i Norge årlig anskaffer varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for opp mot 400 milliarder kroner. Offentlige anskaffelser har derfor stor betydning for effektiviteten og ressursbruken i offentlig sektor, og utgjør samtidig et meget viktig marked for næringslivet. En effektiv innkjøpsforvaltning har vært en viktig målsetting i både offentlig og privat sektor i mange tiår. I næringslivet har man fått standarder for håndteringen av innkjøp. I det offentlige er regelverket nedfelt i lov, og har gradvis utviklet seg etter hvert som behovet for etterrettelighet og ønske om likebehandling og konkurranse er blitt mer fokusert. Utviklingen av frihandelsavtaler mellom nasjonalstatene har også vært en sterk medvirkende faktor. Den viktigste er EU s fire friheter med blant annet fri flyt av varer og tjenester over landegrensene. Disse prinsippene er også nedfelt i EØS-avtalen og dermed implementert i det norske lovverket gjennom lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

8 Saknr: 3/11 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Lov og forskrift om offentlig anskaffelser er implementering av EU s prinsipper om fri flyt av varer og tjenester gjennom EØS - avtalen i norsk rett. Formålet med regelverket kan kort oppsummeres som følger: Bidra til økt verdiskaping i samfunnet Sikre effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser Skape forretningsmessighet ved offentlige anskaffelser Sørge for likebehandling mellom leverandørene Sikre at det offentlige opptrer med stor integritet Skape tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte Sørge for at anskaffelsen er basert på konkurranse Sikre forutberegnelighet i anskaffelsesprosessen Skape gjennomsiktighet i anskaffelsesprosessen Sikre etterprøvbarhet I tillegg plikter innkjøper å legge vekt på livsykluskostnader (totale kostnader gjennom varens levetid), universell utforming (enkel og intuitiv i bruk, hensyn til funksjonshemmede etc) og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. For at alle disse hensynene skal ivaretas er det utarbeidet et nokså detaljert og stringent regelverk, noe som kan være en utfordring for innkjøper. Ulike deler av regelverket får anvendelse på innkjøpet, alt etter anskaffelsens art og verdi. Innkjøp i Frøya kommune Frøya kommune kjøpte varer og tjenester i 2009 for om lag 85 millioner kroner. Budsjettet for 2010 på de samme områdene utgjør 157 millioner. Frøya kommune er således en relativt stor markedsaktør og bruker mye penger hvert år på kjøp av varer og tjeneste.. Med et så vidt stort innkjøpsvolum i året har Frøya kommune klare interesser i å handle varer og tjenester på en kostnadseffektiv måte gjennom gode innkjøpsavtaler. Kontrollutvalgets bestilling Med bakgrunn i planen for forvaltningsrevisjon for 2010, foretok kontrollutvalget den endelige bestillingen av prosjektet hos Revisjon Midt-Norge IKS på møte den 6.mai Med bakgrunn i kontrollutvalgets bestilling har Revisjon Midt-Norge IKS formulert følgende problemstilling for prosjektet: Hovedproblemstilling: Følger Frøya kommune regelverket for offentlige innkjøp og blir inngåtte innkjøpsavtaler fulgt i henhold til avtalevilkår? Delproblemstillinger: 1. Følges regler om konkurranse og kunngjøring? 2. Følges regler om tilbudsåpning og journalføring? 3. Følges regelverket ved inngåelse av rammeavtaler, og foretas det innkjøp i samsvar med rammeavtalene? Resultater fra undersøkelsen Revisjon Midt-Norge IKS har avgitt sin forvaltningsrevisjonsrapport den

9 Saknr: 3/11 Revisjonens hovedkonklusjon Undersøkelsen har vist at Frøya kommune har noen mangler i forhold til regelverkets krav til konkurranse og dokumentasjon i anskaffelsesprosessen. Fra sammendraget i rapporten gjengis noen konklusjoner fra områder som er kontrollert: Det har vært anskaffelser i driftsregnskapet som er foretatt som direkte kjøp, uten konkurranse og kunngjøring. Praksisen viser brudd på anskaffelsesloven 5 jfr. forskriftens 3-1 første ledd. For anskaffelser i investeringsregnskapet, er det gjennomført konkurranse for alle de kontrollerte innkjøpene. Kun en av de kontrollerte anskaffelsene, mangler dokumentasjon i samsvar med kravene i regelverket. Kommunestyret vedtak i sak 160/09, punkt 2, om at kunngjøring i Doffin-basen skal kunngjøres på kommunens hjemmeside, evt. annen hensiktsmessig måte, er tatt til følge på den måten at det ligger en henvisning til Doffin på kommunens hjemmeside fra og med 13/ Kommunestyrets vedtak punkt 3 i samme sak, med offentliggjøring av deltakere, anbudsvinner, begrunnelse og totalpris på vinnende anbud på kommunens hjemmeside, er ikke fulgt opp av administrasjonen. Kommunens rutiner for mottak, registrering og tilbudsåpning har etter revisors vurdering ikke vært sikker nok. Med nye skriftlige rutiner fra 18/ vil rutinene etableres i samsvar med gjeldende forskrift. Det er dokumenteier som er ansvarlig for at alle viktige dokumenter blir journalført i kommunens saksbehandlingssystem. Revisors gjennomgang viser at praksisen i kommunen er mangelfull. Revisor mener derfor at det kan stilles spørsmål ved om kravet til etterprøvbarhet og gjennomsiktighet i anskaffelsesprosessen iht. anskaffelsesloven 5 er innfridd. Undersøkelser viser at Sør-Trøndelag fylkeskommune har fulgt regelverket ved inngåelse av rammeavtaler i STFK's innkjøpsavtale. Dette gjør at Frøya kommune lovlig kan benytte disse avtalene. Den rammeavtalen som kommunen selv har inngått og som revisor har kontrollert, mener revisor er inngått i samsvar med bestemmelsene om lov om offentlige anskaffelser. Kommunens avtale med STFK forplikter kommunen til å bruke leverandører i rammeavtalene. Revisjonens gjennomgang viser at kommunen kan oppfattes å være lojale til rammeavtalene. Anbefaling: På bakgrunn av funnene og de vurderinger som revisor har gjort, anbefaler revisor følgende: Kommunen må sørge for å ha rutiner som sikrer at alle anskaffelser oppfyller kravene i lov og regelverk om offentlige anskaffelser Vurdering: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERINGER Regelverket innenfor offentlige anskaffelser er omfattende og krever god kompetanse, på et relativt detaljert nivå, for å sikre at bestemmelsene etterleves. Frøya kommune har relativt store innkjøp, og det er derfor viktig med en velfungerende innkjøpsordning. Revisjon Midt-Norge IKS har etter sekretariatets mening gjennomført prosjektet i tråd med bestillingen og har besvart problemstillingene som er tatt opp. Rapporten gir en god oversikt over praksis og gir, etter sekretariatets mening, en nyttig tilbakemelding til administrasjonen om regelverk og status i kommunen på innkjøpsområdet. Konklusjonene og sammendraget bør være en nyttig tilbakemelding også for kommunestyret. Revisjonens gjennomgang viser at kommunen har et forbedringspotensiale i forhold til å følge bestemmelsene rundt offentlige anskaffelse på noen områder. Rådmannen har i tilknytning til høringssvaret sagt seg enig i dette og ser på forvaltningsrevisjonen som nyttig. Dette er et godt grunnlag for å kunne benytte innholdet i rapporten for å sikre en velfungerende innkjøpsordning i Frøya kommune. Det er positivt at det er gjennomført konkurranse i form av kunngjøring på alle større investeringsprosjekter som er kontrollert. Det er også positivt at kommunen har fått endrede rutiner for mottak, registrering og tilbudsåpning mens prosjektet pågikk. Det samme gjelder at kommunen i september 2010 fulgte opp kommunestyrevedtaket om å legge opplysninger knyttet til anbud på kommunens hjemmeside. Som det fremgår av rapporten er det gjennom stikkprøver som er foretatt påvist brudd på bestemmelser knyttet til innkjøp som er ført i driftsregnskapet. Det er viktig at innkjøperne, som ut fra organiseringen i Frøya kommune er mange, til enhver tid har tilgang til nødvendig kompetanse på dette området. Rapporten viser at revisjonen og rådmannen har hatt et noe ulikt syn på om kravet til etterprøvbarhet og gjennomsiktighet i anskaffelsesprosessener er innfridd, bl.a. som følge av manglende journalføring. Revisjonen har ikke konkludert på brudd på kravet, men har stilt spørsmål rundt dette. Rådmannen vil, iflg. høringssvaret endre rutiner, herunder for journalføring. Sekretariatet forutsetter derfor at kommunen, uavhengig av det som har skjedd tidligere, vil oppnå en praksis som er innenfor gjeldende bestemmelse. Revisjonen vil gjennomgå hovedpunktene i rapporten og svare på spørsmål i kontrollutvalgets møte. Dette vil bli gjort også i fm kommunestyrets senere behandling, dersom dette er ønskelig. For å følge opp rapporten mener sekretariatet at kontrollutvalget i løpet av 2011 må få en tilbakemelding på hvordan administrasjonen har tatt tak i punktene i rapporten som viser avvik eller har et forbedringspotensiale.

10 Saknr: 3/11 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Rapporten gir en god oversikt over status på innkjøpsområdet i kommunen og signaliserer punkter kommunen må ha fokus på i det videre arbeidet. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til etterretning og legge den frem for kommunestyret med forslag om at revisjonens anbefaling følges opp av rådmannen.

11 Saknr: 4/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Arvid Hanssen Arkivsaksnr: 11/49 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 4/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 4/11 Kommunestyret FORARBEID TIL GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret ber rådmannen om at arbeidet med utarbeidelse av eierstrategi/eierskapsmelding gis prioritet. Eierskapsmelding/eierstrategi inneholdende generelle retningslinjer for eierstyring og formål med det enkelte eierskap fremmes for kommunestyret innen utgangen av inneværende kommunestyreperiode. Enstemmig. Behandling i kontrollutvalget : Kontrollutvalget etterspurte enkelte mindre selskap, hvor Frøya kommune muligens har eierandeler. KonSek oppdaterer oversikten som ligger som vedlegg i saken. Kontrollutvalget ønsker å be om å få besøke noen av selskapene og eventuelt avholde kontrollutvalgsmøte i tilknytning til besøk. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedlegg: Oversikt over Frøya kommunes eierskap i selskaper. Saksopplysninger: SAKSUTREDNING: Kommunelovens 77-5 pålegger kontrollutvalget å påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m., som omtales som selskapskontroll. Kontrollutvalgsforskriftens 14 gir følgende retningslinjer for kontrollens innhold: Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap. 3. Formuleringen å påse er den samme som brukes i forhold til forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon, og må derfor ansees å være en pliktig oppgave for kontrollutvalget på lik linje med disse. Det er ingen begrensninger i hvilke eierinteresser det skal føres kontroll med, og tillegget m.m. til slutt antyder også at kontrollen kan gå ut over direkte eierskap i selskaper.

12 Saknr: 4/11 Kommunelovens 80 gir kontrollutvalget rett til fullt innsyn i selskaper som er heleid av kommuner og fylkeskommuner, men ikke i andre selskaper. Selv om dette setter begrensninger betyr dette ikke at selskaper med andre eiere ikke kan underlegges selskapskontroll. I slike tilfeller må imidlertid nødvendig innsyn enten hjemles i selskapets vedtekter eller gjennom avtale med selskapets styrende organer. 80 gir også kontrollutvalget rett til å være tilstede i generalforsamlinger og representantskap i kommunalt heleide selskaper. I henhold til avtale om revisjonstjenester mellom Revisjon Midt-Norge IKS og de respektive eierkommunene skal Revisjon Midt-Norge IKS dekke den enkelte kommunes behov for lovpålagte revisjonsoppgaver, herunder selskapskontroll. Det vil i praksis si at dette må gjøres innenfor fastsatte rammer for revisjon. Tidligere gjennomført selskapskontroll Plan for selskapskontroll ble vedtatt av kommunestyret som sak KS-69/2008. I medhold av planen har kontrollutvalget innhentet innkalling og protokoller fra styremøter og generalforsamling / represetantskapsmøter i selskapene DalPro AS, Sammen om framtida AS og Hamos Forvaltning IKS. Dette danner grunnlag for videre oppfølging av om selskapene drives på en forsvarlig måte og ikke minst at de drives i tråd med Frøya kommunes interesser og intensjoner. I så måte er det viktig at kommunestyret har en eierstrategi som klargjør formålet og hensikten med eierskapet i de ulike selskapene Det har så langt ikke blitt bestilt selskapskontroller fra Revisjon Midt-Norge IKS i perioden. I slutten av forrige periode gjennomførte Revisjon Midt-Norge på oppdrag fra kontrollutvalgene i eierkommunene såkalt begrenset eierskapskontroll i en rekke selskaper også på Frøya. Disse selskapskontrollene tok utgangspunkt i to problemstillinger: - Har eierkommunen rutiner for forvaltning og oppføling av eierinteresser i selskapet? - Drives selskapet økonomisk forsvarlig? Selskapskontrollen konkluderte med at det var et utbredt problem i kommunene med manglende rutiner for oppfølging av kommunens eierinteresser. I alle kommunene som ble omfattet av disse selskapskontrollene ble det derfor i etterkant vedtatt at det skulle vedtas strategier for kommunens eierskap. For Frøya kommune ble følgende vedtatt i kommunestyrevedtak i 2007: Kommunestyret tar saken til etterretning og ber på generelt grunnlag rådmannen om å utarbeide rutiner, eller en eierstrategi, for forvaltning og oppfølging av kommunens eierinteresser i utenforliggende selskaper og virksomheter. Eierstrategi En forutsetning for å kunne føre kontroll med om kommunens formål med eierskap blir ivaretatt, er at kommunens formål med eierskapene er tilstrekkelig klarlagt. I tillegg er det nødvendig for å føre kontroll med måten eierskapet forvaltes på, at rutiner for eierstyring er skriftlig nedfelt. I Frøya kommune ble det ikke fastsatt tidsfrist for utarbeidelse av eierstrategi, men det er nødvendig at det politiske vedtaket følges opp. Kontrollutvalget mener det er viktig at kommunestyret har en eierstrategi som klargjør formålet og hensikten med eierskapet i de ulike selskapene. Så vidt sekretariatet er kjent med har utarbeidelse av eierstrategi ikke blitt prioritert så langt. Kommunens eierskap KonSek har i år satt i gang et arbeid med forberedelse til gjennomføring av selskapskontroll, der det første skrittet er å skaffe en samlet oversikt over kommunenes eierskap. Gjennom dette arbeidet har sekretariatet bygd opp en database med oversikt over de selskaper kommunen er medeier i, med opplysninger om styremedlemmer, eierskap i andre selskaper, revisor og utvalgte økonomiske nøkkeltall. Vedlegg 1 viser en oversikt over de selskaper kommunen er medeier i. Selskaper som er oppført med en eierandel på 0,0 % er enten selskaper der eierandelen er under 0,01 %, selskaper der eierandelen er ukjent eller selskaper der det ikke dreier seg om direkte eierskap, som for eksempel i stiftelser og foreninger.

13 Saknr: 4/11 Prosess frem mot ny plan for selskapskontroll Inneværende periode er på hell, og det vil være lite hensiktsmessig å utarbeide en ny plan for selskapskontroll nå. Loven krever at en ny plan skal vedtas i løpet av det første året etter at nytt kontrollutvalg trer inn. Det kan derfor være hensiktsmessig at det i stedet settes i gang et forarbeid til ny plan som vedtas av nytt kontrollutvalg høsten Et mulig opplegg for prosess kan være slik: Desember 2011 Januar-februar 2011 Februar-mai 2011 Mai-juni 2011 Høst 2011 Vinter KonSek kvalitetssikrer oversikt over eierskap for alle kommuner. Kontrollutvalgene gir innspill til vesentlighets- og risikovurdering. KonSek koordinerer og sammenfatter innspill til vesentlighets- og risikovurderinger og utarbeider felles forslag. Vesentlighets- og risikovurdering av selskaper vedtas i kontrollutvalgene Vurderingene presenteres for nye kontrollutvalg Kontrollutvalgene vedtar plan for selskapskontroll I en slik plan kan det være hensiktsmessig at de delene som gjelder forarbeid for selskapskontroll er felles for alle kommuner, at de konkrete forslagene til gjennomføring av selskapskontroll direkte overfor selskapene samkjøres mellom eierne i det respektive selskap, mens den generelle kontrollen med kommunens system for forvaltning av eierskap tilpasses status på planene for den enkelte kommune. Iverksetting av tilsyn For å skaffe best mulig grunnlag for å gjøre vedtak om selskapskontroll er det nødvendig at kontrollutvalgene bygger opp kunnskap om selskapene, og at selskapene får forståelse for kontrollutvalgenes rolle. Gode tiltak for å få til dette kan være at kontrollutvalget besøker ett eller flere selskaper for gjensidig informasjonsutveksling. Videre kan det være hensiktsmessig at KonSek gjør et systematisk arbeid for å følge opp og bygge opp kompetanse og kunnskap på vegne av kontrollutvalgene. Et naturlig ledd i dette kan være å be KonSek utøve kontrollutvalgets rett til å være til stede på generalforsamlinger og representantskapsmøter i heleide kommunale selskaper, særlig der de eies av flere av kommunene i fellesskap. Vurderinger: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON For å oppfylle lovens krav til kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser, og gjøre dette på en måte som bidrar til å oppfylle kommunens mål og intensjoner med sine eierskap er det nødvendig med et mer systematisk arbeid med selskapskontroll. Målet er at et slikt system er på plass fra starten av neste kommunestyreperiode. For å oppnå dette bør arbeid med vesentlighets- og risikoanalyse gjennomføres før kommunestyreperiodens utløp, for å danne grunnlaget for plan for selskapskontroll Et prioritert tiltak for å kunne gjennomføre eierskapskontroll er i denne sammenheng at alle kommuner får på plass en eierstrategi/eierskapsmelding. Da dette ikke har skjedd i Frøya kommune bør kontrollutvalget oppfordre kommunestyret til å be om fortgang i denne prosessen. Sekretariatet ser det videre som viktig å utnytte retten til å møte i generalforsamlinger og representantskap i de mest sentrale selskapene i den hensikt å skaffe nødvendig informasjon for selskapskontrollen. For mest mulig effektiv utnyttelse av ressursene ansees det som hensiktsmessig at KonSek av og til møter på vegne av kontrollutvalgene, særlig i selskaper der flere kommuner er eiere. Kontrollutvalget bør gi signaler på om dette er ønskelig. Sekretariatet tar sikte på å fremme ny sak i et senere møte om eventuell gjennomføring av selskapskontroll i løpet av Sekretariatet foreslår at saken fremmes for kommunestyret, jf innstillingen.

14 Saknr: 5/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Arvid Hanssen Arkivsaksnr: 11/68 Arkivkode: 035 &14 Møtebok Sak nr: 5/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 5/11 Kommunestyret ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2010 til orientering. Enstemmig. Behandling i kontrollutvalget : Kontrollutvalget vedtar utkastet til årsmelding for Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedlegg: 1. Årsmelding for kontrollutvalget for Saksopplysninger: SAKSUTREDNING Etter endringer i kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll, er kontrollutvalgets oppgaver og ansvar betydelig utvidet, og det er i så måte viktig med en nær dialog mellom kontrollutvalget og kommunestyret. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Utvalget rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året, men for å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i kontrollutvalgets virksomhet, utarbeider kontrollutvalget sin egen årsmelding som legges frem for kommunestyret til orientering. Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til den vedlagte årsmeldingen for kontrollutvalget for Vurdering: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å oversende saken til kommunestyret til orientering.

15 Saknr: 6/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Knut Arne Strømøy Arkivsaksnr: 10/1581 Arkivkode: 223 Møtebok Sak nr: 6/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 3/11 Formannskapet /11 Kommunestyret TIPPEMIDLERSØKNADER PRIORITERINGER Formannskapets innstilling til kommunestyret: Frøya kommunes prioritering av spillemiddelsøknader 2011/ordinære anlegg: 1. Mausund Svømmehall, renovering 2. Frøya Motorsportsenter-asfaltbane. Fornyet søknad Frøya kommunes prioritering av spillemiddelsøknader for 2011/nærmiljøanlegg: 1. Mausund skole, fast dekke på balløkke. 2. Bogøyvær velforening, ballbinge. Enstemmig. Formannskapets behandling i møte : Repr. Halgeir Bremnes ba om at hans habilitet blir vurdert da han er leder av styret i Frøya Motorsportsenter. Repr. Bremnes ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling. Ap v/hans Stølan fremmet flg. forslag på rekkefølge i pkt.: Frøya kommune prioritering av spillemiddelsøknader 2011/ordinære anlegg: 1. Mausund Svømmehall, renovering 2. Frøya Motorsportsenter-asfaltbane. Fornyet søknad Votering: Innstilling pkt. 1: Ap sitt forslag: Innstilling pkt. 2: Falt enstemmig. Enstemmig. Enstemmig. innstilling: Frøya kommunes prioritering av spillemiddelsøknader 2011/ordinære anlegg: Frøya Motorsportsenter-asfaltbane. Fornyet søknad Mausund Svømmehall, renovering Frøya kommunes prioritering av spillemiddelsøknader for 2011/nærmiljøanlegg: 1. Mausund skole, fast dekke på balløkke. 2. Bogøyvær velforening, ballbinge. Saksopplysninger: Søknadene om spillemidler sendes inn til Frøya kommune elektronisk som videresender disse til Sør-Trøndelag fylke. Det er fylket som prioriterer mellom alle søknader fra kommunene etter fastsatte kriterier og sentrale prioriteringer. Fristen for å levere tippemidler til kommunen ble annonsert og satt til 15.november 2010.

16 Saknr: 6/11 Kommunens prioriteringer settes opp innenfor to kategorier, ordinære anlegg og mindre kostnadskrevende anlegg kalt nærmiljøanlegg. Da Frøya idrettsråd behandlet prioriteringene var vi ikke klar over at Frøya Motorsportsenter ville fornye søknaden fra 2009, den var heller ikke innkommet elektronisk til kommunen. Grunnen til dette er at søker trodde søknaden automatisk ble overført til nytt år, men den må legges inn på nytt. På denne bakgrunn vil søknaden bli godkjent for behandling også for Ettersom begge søknadene ikke forelå da idrettsrådet satte opp sine prioiteringer overlater rådet til kommunen å prioritere innenfor ordinære anlegg. Når det gjelder nærmiljøanlegg har idrettsrådet satt søknaden fra Mausund skole på topp med begrunnelse i at antall brukere er større der. Når det gjelder nærmiljøanlegg er det enkelere å få tildelinger så mulighetene for at begge anleggene vil få støtte er store. Vurdering: Når det gjelder tildeling av spillemidler innenfor gruppen ordinære anlegg behandles nye anlegg og renovering av anlegg samlet. Søknaden fra Frøya Motorsportsenter ble av kommunestyret prioritert på topp for tildeling i 2010, den vil bli godkjent i 2011 selv om den elektroniske utgaven kom inn etter fristens utløp. Dette er for øvrig en frist som settes av kommunen for å kunne kontrollere at alle søknadene tilfredstiller kravene til en søknad. Frøya Motorsportsenters søknad fikk ikke tildelt midler i 2010, men dette betyr ikke at søknaden ikke er spillemiddelberettiget. Fylket har et stort etterslep på søknader ettersom årlige tildelte midler på langt nær kan dekke behovet. Det er et betydelig etterslep på tildeling av spillemidler fylket sett under ett.

17 Saknr: 7/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal Arkivsaksnr: 11/78 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 7/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 7/11 Kommunestyret INTENSJONSAVTALE MELLOM NTNU OG FRØYA KOMMUNE Forslag til vedtak: Det inngås intensjonsavtale mellom Frøya kommune og NTNU v/det humanistiske fakultet om mulig samarbeid mellom partene om videre planlegging, gjennomføring og rapportering av/for et kompetanseog opplevelsessenter for Frøya: KOMOPP Frøya, som integrert del av etableringen av ny videregående skole og nytt kulturhus. For det gjenstående arbeidet bevilger Frøya kommune kr (inkl. moms), som er gjenstående finansiering av fase 1 og fase 2 i forprosjektet. Vedlegg: Museumsfaglig innhold, det nye opplevelsesenteret på Frøya. E-post fra Reidar Almås Hovedprosjekt beskrivelse av Saksopplysninger: Professor Reidar Almås ble involvert i planene om ny videregående skole/kulturhus våren Han fikk på kort tid satt sammen en gruppe fra NTNU/Norsk bygdeforskning som fram mot oktober 2010 arbeidet med et forprosjekt. Prosjektet må ses på som en satsing innenfor NTNU s nye satsing på opplevelsesnæringen. Forprosjektrapporten ble lagt fram 18.oktober. Forprosjektet beskrives som et kystens Rockheim der en gjennom moderne medier/teknologi forteller de gode historiene fra kysten generelt og Frøya og Froan spesielt. Forprosjektet ble finansiert av Kverva Holding og hadde et budsjett på kroner. Når status for forprosjektet ble gjort opp, viste det seg at det hadde vært et merforbruk på kr som Bygdeforskning så langt har forskottert. 24.desember la så gruppen ved/reidar Almås fram en beskrivelse av hovedprosjektet. De forskjellige pakkene har her fått en prislapp på ca. 10 mill. kroner, noe som må betegnes som uoffisielt og som må kvalitetssikres. Denne kvalitetssikringen vil bl.a. bestå i at de ansvarlige bak de forskjellige pakkene møter Reidar Almås og Frank Egil Holm nærmest til en audition der pakkenes innhold og økonomi utfordres. En budsjettansvarlig fra Bygdeforskning vil også være til stede. Se ellers kopi av e-post fra Reidar Almås etter orienteringen i Formannskapet Sluttarbeidet i forprosjektet (Fase 2), har en prislapp på kr u/moms, kr m/moms. Her er inkludert det udekkede beløpet fra forprosjektet på kr Ved siden av dette er det inngått en avtale mellom Kvarv AS og Mediesenteret (NTNU) v/frank Børø om et arbeid som skal sikre at nødvendig infrastruktur (kabling, kapasitet m.m.) blir tatt hensyn til når kultur- og kompetansesenteret nå snart skal ut til entreprenører/arkitekter. Børø har derfor nå tett dialog med prosjektgruppen.

18 Saknr: 7/11 Det er nå satt i gang et arbeid med å finansiere hovedprosjektet (KOMOPP). Her ser en for seg 3 hovedgrupper av bidragsytere/sponsorer: 1. Offentlige/halvoffentlige instanser: Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Norsk kulturråd, Innovasjon Norge, Torstein Erbos gavefond m.fl. 2. Næringsliv (lokalt/regionalt). 3. Enkeltpersoner (Salg av folkeaksjer med lokal design til en pris av kr. 500,00.) Ved siden av investeringer i teknologisk utstyr og planlegging/prosjektering, bør det tas høyde for at KOMOPP også vil ha ei driftsside. Det er foreslått at de midlene som antas å bli samlet inn, blir satt inn i et fond som kan brukes både til planlegging, utstyr og drift. Drift av KOMOPP vil også ha ei inntektsside. I KOMOPP-aktørenes videre arbeid med pakkene, skal også en eventuell inntektsside vurderes. Vurdering: NTNU s involvering i planarbeidet for ny videregående skole/nytt kulturhus øst for RV 714 på Sistranda, har gitt prosjektet en ny dimensjon. Her får vi anledning til å realisere drømmen om et opplevelsessenter, og med den bredden NTNU nå går inn i prosjektet med både hva angår de forskjellige fagene som er involvert og de 16(!) fagpersonene som er engasjert - så blir dette større en hva vi tidligere så for oss. NTNU vil også utlyse en stipendiatstilling over 5 år, som bekostes av NTNU og som har en kostnad på 2-2,5 mill. kroner. Denne skal knyttes direkte opp mot KOMOPP. Ettersom det her er tale om bruk av ny teknologi og kanskje ennå ukjent teknologi, bør det frem til ferdigstillelse av prosjektet i 2013 arbeides med å sikre at vi har den kompetansen og de fagfolk som trengs når det hele skal driftes. Planene om ny videregående skole og KOMOPP har ført til stor oppmerksomhet ikke minst innenfor utdanningsinstitusjonene i fylket. Høyskolen i Sør-Trøndelag (HIST) har inngått intensjonsavtale med Frøya Videregående skole og det er satt i gang et arbeid for å få opp et professorat ved NTNU som skal finansieres av oppdrettsnæringen og avledede virksomheter. Takket være prosessen omkring KOMOPP er det blitt satt ny fokus på utstillingen Frøya gjennom tidene. Hele KOMOPP-gruppen har hatt omvisning, og Kystmuseet har laget en rapport om ustillingen og kommet med forslag om hvordan den nå bør komme fram i lyset bokstavelig talt. Det er også grunn til å minne om at sluttrapporten for IMH (Internasjonalt miljø for havbruksutdanning) konkluderer med at fremtidig og mer fremtidsrettet videreutdanning innenfor havbruk, bør ha base i det nye senteret. I disse dager er det også blitt klart at Frøya Videregående skole nå får en forsøkskonsesjon for laks og at arbeidet med å få nytt skolefartøy ser ut til å bære frukter. BUDSJETT for KOMOPP s forprosjekt, fase 1 og fase 2 Fase 1: Kostnad kr Fase 2: Kostnad kr Finansiering: Kverva Holding : kr Frøya kommune:. kr SUM kr Finansiering: Frøya kommune: kr Kvarv AS kr SUM kr Det at Frøya kommune nå går inn som avtalepart, sikrer at kommunen får en god hånd på rattet når de forskjellige pakkene i KOMOPP skal settes sammen, vurderes og finansieres. Kr ,- kan dekkes over Reserverte bevilgninger eller forskotteres over et evt. KOMOPP-fond. Jrf. vurdering.

19 Saknr: 8/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Andreas Kvingedal Arkivsaksnr: 10/1649 Arkivkode: 037 Møtebok Sak nr: 8/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 4/11 Formannskapet /11 Kommunestyret NY SELSKAPSAVTALE FOR HAMOS - SURNADAL KOMMUNE NY MEDEIER Formannskapets innstilling til kommunestyret: Frøya kommunestyre vedtar ny justert selskapsavtale for HAMOS Forvaltning IKS med virkning fra Surnadal kommune tas opp som ny fullverdig eier i selskapet, på avtalte vilkår, fra samme dato. Enstemmig. Innstilling: Frøya kommunestyre vedtar ny justert selskapsavtale for HAMOS Forvaltning IKS med virkning fra Surnadal kommune tas opp som ny fullverdig eier i selskapet, på avtalte vilkår, fra samme dato. Vedlegg: 1. Særutskrift: Ny selskapsavtale for HAMOS Surnadal kommune ny medeier 2. Selskapsavtale for HAMOS Forvaltning IKS Saksopplysninger: Det vises til særutskrift fra møte i representantskapet i Hamos Forvaltning IKS den (vedlegg 1) angående vedtatt forslag til ny selskapsavtale 8.1. Et omforent representantskap tilrår overfor eierkommune at aktuelle paragraf om styrtes sammensetning omformuleres; slik at styret skal ha minimum 7medlemmer og at ingen av eierne har rett på fast plass i styret. Representantskapet henstiller samtlige eierkommuner om å sluttbehandle den reviderte selskapsavtale innen utgangen av året. Vurdering: Den nye selskapsavtalen er fremlagt som vedlegg 2. Opptak av Surnadal som medeier i Hamos er betinget av at samtlige kommuner vedtar den nye avtalen. 11 i selskapsavtalen omhandler opptak av lån. Lånerammen er satt til 100 mill. kr til investeringer og 2 mill. kr. til drift. Lånerammen gjenspeiler behovet for investering etter at 4 nye kommuner er blitt tatt opp som nye eiere de siste årene(rennebu, Hitra, Frøya og Surnadal). I inntreden til Surnadal kommune er Frøya kommune sin eierandel redusert fra 10% til 9%. Rådmannen viser til den nye selskapsavtalen og har ingen merknader til avtalen slik den foreligger og tilrår at denne vedtas.

20 Saknr: 9/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Jon Birger Johnsen Arkivsaksnr: 10/1625 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 9/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 2/11 Hovedutvalg for forvaltning /11 Kommunestyret AVKLARING AV RÅDMANNENS MYNDIGHET I FORURENSNINGSSAKER Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. En forurensnings-/forsøplingssak skal oppfattes som kurant når det forligger klare retningslinjer for hvordan den skal behandles, eller man har klar praksis fra behandling av tilsvarende saker. 2. Rådmannen har myndighet til å gi tillatelser/avslag eller gjennomføre kontroll eller gi pålegg i alle kurante saker innenfor ansvarsområdet miljø/forurensning. Enstemmig. Hovedutvalgets behandling i møte : Administrasjonen la fram flg. forslag til vedtak: 1. En forurensnings-/forsøplingssak skal oppfattes som kurant når det forligger klare retningslinjer for hvordan den skal behandles, eller man har klar praksis fra behandling av tilsvarende saker. 2. Rådmannen har myndighet til å gi tillatelser/avslag eller gjennomføre kontroll eller gi pålegg i alle kurante saker innenfor ansvarsområdet miljø/forurensning. Forslag til vedtak: Saken fremmes uten forslag til innstilling Saksopplysninger: I henhold til Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) er kommunen forurensningsmyndighet på kommunalt nivå. Denne myndigheten er lagt til kommunestyret. I delegasjonsreglementet står det at Hovedutvalg for forvaltning skal ha hovedansvaret for kommunens lovforvaltning. Utvalget skal ha myndighet i alle saker der kommunen gir tillatelser/ avslag eller gjennomfører kontroll eller gir pålegg, herunder ansvarsområdene miljø/ forurensning. I henhold til delegasjonsreglementet har kommunestyret med hjemmel i kommunelovens 23 gitt rådmannen fullmakt til å ta avgjørelse i alle kurante saker. En sak skal alltid oppfattes som kurant, når det foreligger klare retningslinjer for hvordan den skal behandles eller man har klar praksis fra behandling av tilsvarende saker. Vurdering: Det har i den senere tiden blitt utstedt pålegg ved bruk av delegert myndighet for utbedring av avløpsanlegg, og for opprydding til privatpersoner/ foretak. Dette som følge av en oppfatning av at slike saker kan oppfattes som en kurant sak dersom det foreligger klare brudd på gjeldende lovverk eller at det er utøvd tilsvarende skjønn i lignende politisk behandlede saker tidligere.

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00 Saksliste Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 08.05.2013 kl. 11:00 16:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom A, rådhuset Johan G. Foss, leder Jarl A.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

Holtålen kommune. Dag Knudsen Paul Ådne Svendsen Liv Grete Heksem (Sak 01/12-07/12) Ole Roger Gundersen Ole Anders Holden. Varamedlem: Marit Stene

Holtålen kommune. Dag Knudsen Paul Ådne Svendsen Liv Grete Heksem (Sak 01/12-07/12) Ole Roger Gundersen Ole Anders Holden. Varamedlem: Marit Stene Holtålen kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ---------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Møterom på Fjellstyrekontoret Møtedato: Torsdag

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak.

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak. FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssak Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 39/14 14/151 MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 13.04.2011 Fra og med sak: 45/11 Til og med sak: 53/11 Møtetid: 12.00 15.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 29.01.2008 kl 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker Saksliste: 1/08 08/189 ORIENTERING OM FINANSFORVALTNINGEN I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 /tid: 14.02.2013 kl. 17:00 18:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen, rådhuset Per Walseth,

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune /tid: 13.02.2012 kl. 09:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Mediahuset Vindfang - Møterom 2.etg Tom Skare,

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2009 kl. 10.00 14.20. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Lille møterom. Saknr: 10/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 134/2009. Møteleder: John

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Møtetid: 09.15 11.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15 11.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 18.04.2013 Fra og med sak: 29/13 Til og med sak: 35/13 Møtetid: 09.15 11.45 Av utvalgets

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møtetid: 09.15 10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15 10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Møterom teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 14.03.2013 Fra og med sak: 21/13 Til og med sak: 28/13 Møtetid: 09.15 10.30 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. januar 2009 Møtetid: Kl. 11.00 ( Merk tiden! ) Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 10.09.2015 Kl 13:00-14:40 Møtested: Lille kommunestyresal Møtende medlemmer: Tormod Solem Slupphaug Nils Prestmo Torkel Christiansen Vigdis

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7

PROTOKOLL. Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7 PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Forfall

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 22. september 2010 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2010/18013-13 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Arne Bjørnå, leder Georg Mathisen Inger Marie Strande Vefik IKS: Revisjonssjef

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder)

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder) HEMNE KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29. februar 2008 kl. 12.00 14.55. Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Saknr: 1/2008-9/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Geir Rostad Møtende medlemmer:

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29 20.03.2007 kl. 18.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr6/07 07/637 KOMMUNENS KVALITETSSYSTEM

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17.00 Møtested : Møterom Øst Sakliste: SAK 38/2008 SAK 39/2008 SAK 40/2008 SAK 41/2008 SAK 42/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK REFERATSAKER

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 30. september 2010 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2010/10014-17 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Heidi Aspenes, leder Rolf Johansen, nestleder Anne Kari Iversen, medlem Vefik

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FRØYA KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. mai 2006 kl. 09.00 12.45. Møtested: Kommunehuset på Frøya, møterom OSK. Saknr: 10/2006-17/2006 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 14.02.2013 kl. 09.00 11.15 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 13. august 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder unntatt sak 3 /2009 Ellen Ødegård

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder unntatt sak 3 /2009 Ellen Ødegård HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 27. februar 2009 kl. 13.00 15.35. Møtested: Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 068/2009. Møteleder: Geir

Detaljer

Møteinnkalling. SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.11.2006 kl. 18.00 STED: Møterom Herredshuset

Møteinnkalling. SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.11.2006 kl. 18.00 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 22.11.2006 kl. 18.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 03.05.2011 kl. 17:00 19:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Formannskapsalen, Rådhuset Gunnar Lohse, leder

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 24. februar 2015, kl. 16.00 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Andreas Halvorsen, nestleder Thilagawaty Sanmuganathan Tilstede varamedlemmer Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 27.11.2013 kl. 09:00 14:25 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Johan G. Foss, leder Jarl Arthur

Detaljer

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 15.05.2014 Fra og med sak: 39/14 Til og med sak: 48/14 Møtetid: 09.00 10.45 Av utvalgets

Detaljer

Møtetid: 09.00 11.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015. Frp, Venstre og Sp: Aleksander Søreng Lillian Holm

Møtetid: 09.00 11.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015. Frp, Venstre og Sp: Aleksander Søreng Lillian Holm FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Møterom teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 21.08.14 Fra og med sak: 77/14 Til og med sak: 94/14 Møtetid: 09.00 11.30 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall:

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall: FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 08.10.2013 Fra og med sak: 143/13 Til og med sak: 147/13 Møtetid: 09.00 13.45 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 18.02.15 kl. 16.00 18.15 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Svein Olsen, nestleder/fungerende leder Jon Harald Rømteland, medlem

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 04.03.2010 kl. 14.00 16.40 Møtested: Horg Sykehjem Arkivsak: Møtende medlemmer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 04.03.2010 kl. 14.00 16.40 Møtested: Horg Sykehjem Arkivsak: Møtende medlemmer MØTE Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 04.03.2010 kl. 14.00 16.40 Møtested: Horg Sykehjem Arkivsak: Møtende medlemmer Berit Skillingsaas Nygård, Leder Magne Thommasen, Nestleder Gerd E. Hegerberg Sidsel

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. april 2007 kl. 12.30 15.20. Møtested: Hotell Rica Nidelven Saknr: 13/2007-19/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou

Detaljer

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03%

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03% Vedlegg 1 Oversikt over kommunalt eierskap - KonSek-kunder Agdenes kommune EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll - kontrollutvalget

Møteprotokoll - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteprotokoll - kontrollutvalget Arkivsak : 294-2009 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 15. september 2009, kl. 18.00 21.30 Møtested/lokaler :

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 10.09.2014 kl. 09:00 14:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, herredshuset Johan G. Foss,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/201 4. april 201 Arkivkode 4/1 05 Journalnr. 201/1505-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 1 GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 12/018 15.03.12 Kjell Arne Sveum

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2009 kl. 10.00 14.35. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom C. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 053/2009 Møteleder Sten Kristian Røvik

Detaljer

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 20.09.2011 Fra og med sak: 124/11 Til og med sak: 140/11 Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00 Av utvalgets

Detaljer

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Til kontrollutvalgene i Hallingdal Fellesmøte 2/2013 På vegne av utvalgslederne innkalles det med dette til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, 3. etg. Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 19.2.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering. 3/07

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 03.12.2013 kl. 18:00 22.15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl,

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer