Avfall Norge. Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren. Rapport nr. 3/07

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avfall Norge. Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren. Rapport nr. 3/07"

Transkript

1 Avfall Norge Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren Rapport nr. 3/07 Juni 2007

2 Rapport nr: 3/2007 Distribusjon: Fri Dato: 25. juni 2007 Revidert: 1. gang ISSN: Tittel: Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren Oppdragsgiver: Kontaktperson: Avfall Norge Henrik Lystad Forfatter(e): Advokat Hanne S. Torkelsen Medforfatter(e): Rev. dato: 18. september 2007 ISBN: Oppdragstaker: KS advokatene Emneord: enerett, avfallssektoren, avfallsbehandlingsanlegg, offentlige anskaffelser Prosjektleder: Subject word: exclusive right, public tenders, waste sector Sammendrag: Den kommunale avfallsbransjen står overfor store miljømessige utfordringer knyttet til mulig forbud mot deponi, samt krav om miljømessig håndtering av avfall gjennom gjenvinning, utnytte fjernvarme til energiformål, redusere uslipp av klimagasser m.v. Det planlegges derfor store investeringer i bl.a. forbrenningsanlegg, gjenvinningsanlegg og biogassanlegg. Denne type investeringer krever at man er sikret inntekter gjennom langsiktige kontrakter, og muligheten til å tildele enerett er derfor et aktuelt tema. Enerett er en eksklusiv rett til å utføre en tjeneste, som utelukker andre aktører fra å tilby det samme innen et bestemt område, og må ikke forveksles med egenregi. Enerett skaper monopol og er i utgangspunktet ikke ønskelig ut ifra et konkurranserettslig og samfunnsøkonomisk synspunkt. Anbudsretten er en del av konkurranseretten og har regler om at offentlige myndigheter og organer må sette tjenester ut på anbud. Enerett bryter med dette prinsippet. Siden avfall også er en handelsvare som krysser landegrensene, er regleverket knyttet til EØS-avtalen en aktuell problemstilling. Enerett vil skape ufordringer i forhold til EØS-avtalens krav om fri flyt av varer og tjenester, etableringsretten og konkurranseretten. Anskaffelsesdirektivet er i norsk rett gjennomført i en lov om offentlig anskaffelser og tilhørende forskrifter. Anskaffelsesforskriften har regler om når oppdrag må ut på anbud, og hvilke unntak som gjelder. Et unntak fra dette er kontrakter som tildeles i henhold til enerett til offentlig myndighet eller offentligrettslig organ, gjennom kunngjort lov, forskrift eller administrativt vedtak, såfremt tildeling av enerett ikke strider mot EØS-avtalen. EF-domstolen har godtatt at man kan tildele enerett i en periode dersom det av miljømessige hensyn er nødvendig for å få løst en oppgave, for eksempel bygge opp gjenvinningskapasitet i en region. Konkurranseretten regulerer spørsmål knyttet til virksomhet som er tildelt enerett og derved har en monopolstilling innen et område, herunder forbud mot misbruk av markedsmakt i form av underprising og kryssubsidiering. Kommuner må følge selvkostprinspippet i forurensingsloven for husholdningsavfall, dersom man ikke velger å sette behandling av avfall ut på anbud. En virksomhet som er tildelt enerett anbefales derfor å følge selvkostprinsippet dersom enerettstildelingen knyttes til husholdningsavfall som omfattes av forurensingslovens selvkostprinsipp. En del problemstillinger oppstår dersom foretaket også håndterer avfall knyttet til næringsavfall eller konkurranseutsatt husholdningsavfall, blant annet spørsmål om prinsipper for fordeling av kostnader. Selvkostprinsippet for husholdningsavfall som er omfattet av enerettstildeling har betydning også her, blant annet for å unngå kryssubsidiering. Selvkostprinsippet har også betydning for å unngå problemstillinger knyttet til offentlig støtte. Pris knyttet til næringsavfall og eventuelt konkurranseutsatt husholdningsavfall som er tildelt foretaket etter anbud må ikke følge selvkostprinsippet, idet prisen her reguleres av markedet. Godkjent av: Håkon Jentoft Dato: 18. september 2007 Sign: K:\2 Fagutvikling (prosjekter)\ jussveileder enerett\avfall Norge rapport 3-07 rev 1.doc Side 2

3 INNHOLD 1. INNLEDNING HVA ER ENERETT NÅR KAN DET TILDELES ENERETT EØS AVTALENS BEGRENSINGER FORHOLDET TIL ANSKAFFELSESREGELVERKET ANVENDELSESOMRÅDET FOR REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UNNTAKET FRA ANBUDSPLIKT I ANSKAFFELSESFORSKRIFTEN 1-3 BOKSTAV H) FORHOLDET TIL KONKURRANSEREGLENE OG FORBUD MOT OFFENTLIG STØTTE...17 K:\2 Fagutvikling (prosjekter)\ jussveileder enerett\avfall Norge rapport 3-07 rev 1.doc

4 1. Innledning I kommunal sektor har muligheten av å tildele enerett hittil vært lite omhandlet. På statlig sektor er dette benyttet dersom man av ulike grunner ønsker å begrense konkurransen på et område. Eksempel er Norsk Tipping som gjennom lov er tildelt enerett til å drifte spilleautomater. Tildeling av enerett må ikke forveksles med tjenesteproduksjon i egenregi. Egenregi betyr at kommuner og fylkeskommuner kan produsere hvilke som helst tjenester selv, innen egen organisasjon, uten å sette oppgavene ut på anbud. At et organ er tildelt enerett gjennom lov, forskrift eller administrativt vedtak innebærer at andre aktører er utelukket fra å tilby tjenestene. En offentlig oppdragsgiver trenger da ikke sette kontrakter ut på anbud, men kan tildele direkte til det organ som har fått tildelt eneretten. Anskaffelsesforskriften har bestemmelser om når man kan unnta kontrakter fra anbudsreglene dersom det er tildelt enerett. Dersom en kommune velger å utføre kommunale oppgaver utenfor egen organisasjon er hovedregelen at kommunen må sette oppgaven ut på anbud. EFdomstolen har godtatt at kravene til egenregi kan være oppfylt selv om oppgavene utføres gjennom et selskap som er organisert som eget rettsubjekt dersom dette oppfyller visse kriterier. De senere års utvikling innen EF-domstolens rettspraksis knyttet til bruk av egenregi gjør imidlertid muligheten til å tildele enerett mer aktuell. For eksempel vil egenregi være utelukket dersom det er privat eierskap, og det er meget begrenset adgang til å drive med markedsrettet virksomhet utover de oppgaver som er tillagt i egenregi. Som det vil fremgå av denne veileder vil ikke tildeling av enerett til et offentligrettslig organ utelukke at man også har innslag av privat eierskap, eller at organet også vil kunne drive med konkurranseutsatt virksomhet rettet mot et marked. Dersom den kommunale avfallsektor skal kunne løse de oppgaver de står overfor innen avfallshåndtering, for eksempel i forbindelse med store investeringer i gjenvinningsanlegg, biogassanlegg og forbrenningsanlegg, er dette en mulighet man må være oppmerksom på. Innen kommunal sektor er oppgaver knyttet til innsamling og behandling av husholdningsavfall en lovpålagt oppgave, og er derved å anse som et kommunalt monopol. I Avfall Norges rapport 6/2006 er en del generelle problemstillinger knyttet til anskaffelsesregelverket og direkte tildeling av kontrakter innen behandling av husholdningsavfall og næringsavfall behandlet, både i forhold til adgangen til å tildele kontrakter i egenregi, og muligheten for å tildele enerett. Denne veilederen er en oppfølging av denne rapporten, idet Avfall Norge har sett et behov for å få utarbeidet en veileder for hvordan man kan tildele enerett innen avfallssektoren. Monopolsituasjon gjør at det er spesielle konkurranserettslige regler som må ivaretas, også dersom det er tildelt enerett. Dette er beskrevet nærmere i veilederen. Avfall er ansett som en vare og det handles på tvers av landegrensene. Resirkulert avfall kan ha en kommersiell verdi, og for ikke-resirkulert avfall ligger verdien i at avfallsbesitter må betale for å bli kvitt dette. Dette betyr at EØS-avtalens regler om K:\2 Fagutvikling (prosjekter)\ jussveileder enerett\avfall Norge rapport 3-07 rev 1.doc Side 4

5 det indre marked gjelder også på avfallssektoren. Etablering av enerett på et område som omfattes av det indre marked vil kunne være i strid med EØS-avtalens regler om fri flyt av varer og tjenester, og etableringsretten. Dette har igjen som konsekvens at tildeling av enerett krever en særlig begrunnelse for å være lovlig. Det finnes en rekke avgjørelser fra EF-domstolen som omhandler avfallssektoren, se nærmere om dette nedenfor. EU-retten er et dynamisk system i stadig utvikling. Denne veileder og de juridiske vurderinger som er gjort i tilknytning til dette må leses med dette forbehold. K:\2 Fagutvikling (prosjekter)\ jussveileder enerett\avfall Norge rapport 3-07 rev 1.doc Side 5

6 2. Hva er enerett Enerett er en eksklusiv rett for en eller flere virksomheter å utføre visse oppgaver i en periode. Enerett er ikke definert verken i norsk lov, EØS-avtalen, eller i direktivene reglene bygger på. EF-domstolen har akseptert at det er enerett i et tilfelle der tre virksomheter ble tildelt en særlig og eksklusiv rett fra København kommune til å samle inn og å behandle kommunens eget bygge- og anleggsavfall. Andre virksomheter ble da utelukket fra å behandle det angjeldende avfall, selv om de var miljøgodkjente for dette. I en annen avgjørelse fant domstolen at en enhet som av statlige myndigheter var tillagt rett til innsamling, befordring og omdeling av post skal anses som en virksomhet som har fått tildelt en enerett, idet det var forbudt for andre å utføre tjenestene. Interkommunale renovasjonsselskap som er etablert for å oppfylle de lovpålagte oppgaver for de respektive eierkommuner, må anses å ha enerett, så lenge de har fått en eksklusiv rett til å samle inn, transportere og behandle husholdningsavfall, og andre aktører ikke får tilby samme tjenester innen den/de aktuelle kommuner. Hvorvidt den enkelte virksomhet er tildelt slik enerett må avgjøres konkret. Det er ikke nødvendig å bruke ordet enerett. Det er tilstrekkelig at et kompetent myndighetsorgan har tildelt enerett ved å tildele noen en særlig eksklusiv rettighet, og som innebærer forbud for andre å tilby de samme tjenester. Det er en forutsetning at eneretten er klart og entydig definert. K:\2 Fagutvikling (prosjekter)\ jussveileder enerett\avfall Norge rapport 3-07 rev 1.doc Side 6

7 3. Når kan det tildeles enerett EØS avtalens begrensinger Et sentralt spørsmål er når tildeling av enerett er tillatt. Anskaffelsesforskriften viser kun til enerett som er forenlig med EØS-avtalen, men sier ikke noe om når dette ikke er tillatt. EØS-avtalens regler for det indre marked gjelder som utgangspunkt også ved omsetning av avfall og ved tilbud av tjenester knyttet til innsamling og behandling av avfall. Enerett er i utgangspunktet forbudt, fordi enerett skaper monopol og hindrer konkurranse, og kan hindre den frie flyt av varer i det indre marked, samt krenke etableringsretten. EF-domstolen har imidlertid akseptert at visse allmenne hensyn gjør at tildeling av enerett likevel ikke er i strid med EU-retten, dersom dette hensyn ikke kan oppnås på en mindre konkurranseskadelig måte. Slike hensyn er miljø- og hygienehensyn, hensyn til forbrukerne, offentlig sikkerhet m.v. Det vil ikke være adgang til å tildele enerett utelukkende av økonomiske hensyn. I Spilleautomatsaken 1 påstod ESA at loven som ga Norsk Tipping enerett til å drifte spilleautomater i virkeligheten søkte å oppnå det urettsmessige økonomiske formål å finansiere humanitære og samfunnsnyttige formål direkte, for på den måten å avlaste statsbudsjettet. EFTAdomstolen fant imidlertid at hovedformålet var å bekjempe spilleavhengighet, og dette var et rettmessig formål i forhold til EØS-avtalen. EFTA domstolen fant også at det ikke var mulig å oppnå dette målet på en mindre konkurransebegrensende måte. Eneretten ble ikke ansett å være i strid med EØS-avtalen. Eksempler fra avfallssektoren er en sak fra Danmark hvor EF-domstolen godtok at København kommune tildelte enerett til virksomhet som hadde anlegg for gjenvinning av byggavfall 2. Fra domspremissene fremgikk det at i Danmark er kommunene kompetente med hensyn til behandling av avfall fra eget område. København kommune utferdiget derfor to regulativer, som dannet grunnlag for avslag fra en privat aktør om å samle inn ikke-miljøfarlig bygge- og anleggsavfall. Regulativene etablerte en innsamlingsordning for bygge- og anleggsavfall til gjenvinning (recovery) som innebar at København kommune inngikk avtale med et begrenset antall virksomheter om å motta og behandle avfall fra kommunens område, og andre mottaksanlegg ble derved utelukket fra dette markedet. Det var en unntaksmulighet for å opprette avtaler om gjenvinning som allerede var inngått. Det var i prinsippet fri adgang til eksport og import av angjeldende bygge- og anleggsavfall. Det var også fastsatt en regionsplan med hensikt å etablere et større stasjonært nedknusningsanlegg for byggavfall i Københavnsregionen. Det var konstatert at det ikke var tilstrekkelig kapasitet for nedknusing av regionens avfallsmengde. EF-domstolen fant at EU traktaten ikke var til hinder for etablering av en slik kommunal ordning med henblikk på å sikre en tilstrekkelig stor tilgang av ikke-miljøfarlig byggeavfall fra private byggherrer. Siden regulativet påla 1 Sak E-1/106 avsagt 14 mars Sag C-209/98 Sydhavnens Sten & Grus K:\2 Fagutvikling (prosjekter)\ jussveileder enerett\avfall Norge rapport 3-07 rev 1.doc Side 7

8 produsenter av ikke-miljøfarlig byggavfall å overlevere avfall til en autorisert transportør som igjen var forpliktet til utelukkende å avlevere avfallet til et av de tre anlegg som hadde fått enerett til å motta dette, fant domstolen at dette innebar en restriksjon på eksporten. Slik restriksjon er i utgangspunktet i strid med traktatens forbud mot eksportrestriksjoner. Unntaket fra eksportforbud med begrunnelse i miljøet (fare for menneskers og dyrs liv og helse m.v.) kunne ikke påberopes så lenge det var tale om ikke-miljøfarlig avfall hvor intet tydet på at det bestod en slik fare for liv, helse og sunnhet m.v. ved transport. Når retten likevel godtok ordningen var dette med hjemmel i unntaket fra konkurransereglene i EU-traktatens art. 90 nr. 2 (sml. EØS-avtalens art 59 (2) ved at etablering av en kommunal ordning som dette var å anse som en virksomhet som hadde fått oppdrag i å utføre tjenesteytelser av allmenn økonomisk interesse, når formålet med tjenesten var å løse et miljøproblem. Det var behov for å tildele enerett for at virksomhetene skulle finne det interessant å delta i drift av et anlegg med stor kapasitet, i en periode som var tidsmessig begrenset til en normal avskrivningsperiode og som geografisk var begrenset til kommunens område. (premiss 79). EF-domstolen aksepterte her tildeling av enerett med det formål at man ønsket å løse et miljøproblem, og i den forbindelse så behovet for å sikre en tilstrekkelig stor tilgang av denne type avfall til virksomheter i en tidsbegrenset normal avskrivningsperiode for investeringene, for å sikre anleggets rentabilitet. En slik oppgave fant EF-domstolen var å anse som en virksomhet av almen økonomisk karakter. Etter EØS-avtalen artikkel 59 (1) går det frem konkurransereglene og reglene om de fire friheter også gjelder for offentlige foretak som er gitt særlige eksklusive rettigheter. Unntak er gitt i artikkel 59 (2) hvor det fremgår at Foretak som er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester av almen økonomisk betydning, eller som har karakter av et fiskalt monopol, skal være undergitt reglene i denne avtale, fremfor alt konkurransereglene, i den utstrekning anvendelsen av disse regler ikke rettslig eller faktisk hindrer dem i å utføre de særlige oppgaver som er tillagt dem. Utviklingen av samhandelen må ikke påvirkes i et omfang som strider mot avtalepartenes interesser. Miljøaspektet kan for eksempel omfatte forhold som smitte, beredskap, lukt, ytre miljø, reduksjon av klimagasser, bioenergi/grønn energi, drivstoff og kretsløp. En annen relevant avgjørelse fra avfallssektoren er Arnhem-saken 3 hvor EFdomstolen vurderte hvorvidt innsamling og behandling av husholdningsavfall kunne anses å høre til allmennhetens behov. Dette var et tilfelle hvor to nederlandske kommuner etablerte et holdingselskap som igjen eide to selskap, hvor det ene stod for innsamling og behandling av kommunalt husholdningsavfall, og det annet selskap drev med næringsavfall. Det ble her uttalt at Da det er mulig, at i den grad av imoedekommelse av dette behov, der anses for noedvendig af hensyn til den offentlige sundhed og miljoebeskyttelsen, ikke kan opnaas ved de tjenesteydelser i 3 C-360/96 K:\2 Fagutvikling (prosjekter)\ jussveileder enerett\avfall Norge rapport 3-07 rev 1.doc Side 8

9 form av hel eller delvis fjernelse, som tilbydes borgerne af private ervervsdrivende, hoerer denne aktivitet til dem, hvorom en stat kan beslutte, at de skal udoeves af offentlig myndigheder, eller med hensyn til hvilke den oensker at bevare en afgjoerende indflydelse. Flere europeiske land, blant annet Danmark og Tyskland, har stengt eller vurderer å stenge grensene for husholdningsavfall. Det må vurderes i hvert tilfelle om formålet med tildelingen er forankret i et hensyn som nevnt ovenfor, og om enerett er nødvendig for å oppnå formålet. K:\2 Fagutvikling (prosjekter)\ jussveileder enerett\avfall Norge rapport 3-07 rev 1.doc Side 9

10 4. Forholdet til anskaffelsesregelverket 4.1 Anvendelsesområdet for regelverket om offentlige anskaffelser Anskaffelsesloven med tilhørende forskrifter gjelder for alle offentlige myndigheter (stat, kommuner og fylkeskommuner). I tillegg gjelder loven og anskaffelsesforskriften for visse selskap som er organisert som egne rettsubjekt, men som på grunn av sin sterke tilknyting til det offentlige, regnes som offentligrettslige organ. Ett av unntakene fra offentlige organers og offentlige myndigheters plikt til å lyse ut kontrakter på anbud gjelder ved tildeling av kontrakter til andre offentligrettslige organ som er tildelt enerett, så fremt dette ikke er i strid med EØS-avtalen. Nedenfor vil anskaffelsesforskriften vilkår behandles, herunder hvem som kan tildeles enerett, og hva som kreves for at forskriftens krav til kunngjøring er oppfylt. Hva som ligger i at bestemmelsene må være forenlig med EØS-avtalen er allerede gjennomgått ovenfor under punkt Unntaket fra anbudsplikt i anskaffelsesforskriften 1-3 bokstav h) Unntaket fra anbudsplikt i 1-3 bokstav h) for kontrakter om tjenestekjøp lyder slik: kontrakter om offentlige tjenestekjøp som tildeles et organ som selv er en offentlig oppdragsgiver som definert i 1-2 (hvem som er omfattet av anskaffelsesforskriften) med hjemmel i en enerett organet har i henhold til en kunngjort lov, forskrift eller administrativt vedtak, forutsatt at bestemmelsene er forenlige med EØS-avtalen. Det er med andre ord fire vilkår som må være oppfylt: Det må være offentlig tjenestekjøp Det må tildeles et organ som selv er en offentlig oppdragsgiver som definert i anskaffelseslov og anskaffelsesforskrift, det vil si stat, kommune, fylkeskommune eller offentligrettslig organ Kontrakten som tildeles må ha hjemmel i enerett Eneretten må være gitt i henhold til kunngjort lov, forskrift eller administrativt vedtak Eneretten må ikke være i strid med EØS-avtalen K:\2 Fagutvikling (prosjekter)\ jussveileder enerett\avfall Norge rapport 3-07 rev 1.doc Side 10

11 4.2.1 Kontrakt om offentlige tjenestekjøp Kravet gjelder kun tjenestekontrakter, ikke varekontrakter eller bygge- og anleggskontrakter. Avfall regnes som en vare som noen ganger har verdi og kan selges. Andre ganger må oppdragsgiver betale for å kvitte seg med avfallet, og da regnes det som kjøp av en tjeneste som omfattes av anskaffelsesforskriften, og som fyller kravene til å være en tjenestekontrakt. Man kan ikke operere med begrepet salg av vare til negativ verdi. Dette er slått fast i en uttalelse fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet i datert 23. mai Anskaffelsesregelverket og tildeling av enerett kommer derfor bare til anvendelse dersom man ikke kan selge avfallet. Dersom man selger avfallet omfattes dette av EØS-avtalens forbud mot offentlig støtte, og som krever at det selges til markedsverdi. Dersom man for eksempel tenker seg en situasjon hvor eiere av forbrenningsanlegg må kjøpe avfall som brensel, må prisen som oppdragsgiver får for avfallet være til markedsverdi Hvem kan det tildeles enerett til offentlig myndighet eller offentligrettslig organ Anskaffelsesforskriften har et krav om at enerett må være tildelt en annen offentlig oppdragsgiver som definert i forskriften. Dette er offentlige myndigheter eller offentligrettslig organ, og innebærer at leverandøren av tjenestene selv må følge anskaffelsesforskriften ved sine anskaffelser. For det første kan enerett tildeles til statlige, kommunale eller fylkeskommunale myndigheter. Kommunale foretak og etater er å regne som en del av kommunen selv, og kan således tildeles enerett. Dersom det er etablert et selskap som er et eget rettsubjekt er det et spørsmål om selskapet har slik tilknytning til det offentlige at det tilfredsstiller kravene til å være et offentligrettslig organ. Offentligrettslig organ er nærmere definert i anskaffelsesforskriften 1-2. Anskaffelsesforskriften 1-2 lyder: (1) Denne forskrift gjelder statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av en eller flere av disse. (2) Et offentligrettslig organ er ethvert organ: a. som tjener allmennhetens behov, og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter, og b. som er et selvstendig rettssubjekt og K:\2 Fagutvikling (prosjekter)\ jussveileder enerett\avfall Norge rapport 3-07 rev 1.doc Side 11

12 c. som i hovedsak er finansiert av myndigheter eller organer som nevnt i første ledd, eller hvis forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers kontroll, eller som har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer. Bokstav a) Kravet til å tjene allmennhetens behov og ikke være av forretningsmessig eller industriell karakter Det er liten tvil om at lovpålagte tjenester innen kommunal renovasjon faller inn under vilkåret at det må tjene allmennhetens behov og at det ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter. Dette gjelder uten tvil så lenge man følger selvkostprinsippet, og er også lagt til grunn i juridisk teori og EF-domstolens praksis. Dette kravet utelukker ikke etter EF-domstolens praksis at selskapet også kan drive med annen kommersiell virksomhet, men konsekvensen er da at hele virksomheten må følge anbudsreglene i anskaffelsesforskriften, med mindre deler av virksomheten faller inn under forsyningsforskriften. Forsyningsforskriften omfatter virksomhet innen vann- og energiforsyning samt transport og posttjenester. Det er heller ingen krav til at man skal ha hoveddelen av omsetning/aktiviteten knyttet til oppgaver som er tildelt etter enerett, slik læren om egenregi forutsetter. Det er således i EF-domstolens praksis akseptert at man har utstrakt kommersiell virksomhet ved siden av de oppgaver som skal tjene allmennhetens behov. I en sak (Sak C-44/96 Mannesmann) som gjaldt et offentligrettslig organ som var opprettet med formål å produsere dokumenter som av sikkerhetsmessige årsaker ble ansett å tjene allmennhetens behov (pass og offentlige dokumenter), ble det uttalt at betingelsen om, at organet skal være oprettet spesielt med henblikk paa at imoedekomme almenhedens behov, dog ikke behov av industriell eller kommerciel karakter, ikke betyder at det utelukkende eller blot hovedsakelig skal være paalagt at imoedekomme saadanne behov. Selskapets aktiviteter knyttet til trykking av offentlige dokumenter utgjorde kun en mindre del av selskapets virksomhet, idet selskapet også drev med betydelig kommersiell virksomhet. i EF-domstolens rettspraksis 4 lagt til grunn at selv om et selskap ikke opprinnelig har vært opprettet spesielt med henblikk å oppfylle allmennhetens behov, kan det senere oppstå faktiske endringer som gjør at vilkåret likevel er oppfylt. I en avgjørelse av EF-domstolen (Sak C-470/99 Universale-Bau) ble det således utalt..en enhed, som ikke er oprettet specielt med henblikk på at imdøekomme almenhedens behov af ikke-industriel og ikke-kommerciel karakter, men som senere har fået overdraget varetagelsen af sådanne behov og siden faktisk har sikret, at disse imødekommes, opfylder den nævnte betingelse, forudsat at det objektivt kan konstateres, at den varetager imødekommelsen af disse behov 4 Sak C-470/99 Universale-Bau K:\2 Fagutvikling (prosjekter)\ jussveileder enerett\avfall Norge rapport 3-07 rev 1.doc Side 12

13 Selv om man ikke skulle pålegge organet å følge selvkostprinsippet, kan enerett være tillatt under visse omstendigheter. Det er altså ikke et absolutt forbud mot å ta fortjeneste for å anses å tjene allmennhetens behov, uten å være av forretningsmessig/industriell karakter, og derved kunne tildeles enerett. Eksempel på dette er monopolvirksomheter som er tildelt enerett (eksempel er Posten) men som likevel har en viss adgang til å ta fortjeneste. Fravikelse av selvkostprinsippet vil imidlertid åpne for vanskelige vurderinger om selskapet er av forretningsmessig karakter. I tillegg vil direkte tildeling til et organ som ikke følger selvkostprinsippet lett opptre i strid med forurensingslovens selvkostprinsipp, idet dette forutsetter at man enten kun krever kostnadsdekning ved egenproduksjon, eller setter oppgaven ut på anbud og velger det rimeligste alternativ. Det anbefales derfor at man inngår avtale om en tjenesteytelse og at organet følger prinsippene i SFT selvkostveileder for den del av kontraktstildeling som følger av en enerett. Dette vil også utelukke at det kan foreligge ulovlig offentlig støtte, se punkt 5. Bokstav b) Selvstendig rettsubjekt Selvstendig rettsubjekt er interkommunale selskap opprettet etter lov om interkommunale selskap (IKS-loven), aksjeselskap eller stiftelser. Tildeling av enerett er m.a.o. i utgangspunktet uavhengig av selskapsform. Om virksomheten er organisert som aksjeselskap, eller interkommunalt selskap eller stiftelse spiller i utgangspunktet ingen rolle såfremt vilkårene i 1-2 (2) bokstav a og c er oppfylt. Dersom virksomheten er organisert som kommunalt foretak eller kommunal etat er det offentlig myndighet etter forskriftens 1-2 (1). bokstav c) Krav til offentlig kontroll Det ene vilkåret i bokstav c) er at det offentlige må ha kontroll over selskapet. Dette kan skje på flere måter, men det mest praktiske innenfor den sektor vi står overfor er kontroll gjennom eierskap i aksjeselskap eller IKS. Siden avfallsforbrenningsanlegg og annen håndtering av avfall skal skje ved betaling for tjenestene, er alternativet om å være finansiert av offentlige myndigheter/organer lite aktuell. Det samme gjelder alternativet om at forvaltningen er underlagt slike myndigheters/organers kontroll. Det skal merkes at det ikke er et krav at den som tildeler enerett selv er eier eller har noen form for kontroll over selskapet. Det er tilstrekkelig at andre offentligrettslige myndigheter/offentligrettslige organer har slik kontroll. Dette betyr for eksempel at en kommune kan tildele enerett til et interkommunalt renovasjonsselskap uten at kommunen selv er deltaker eller aksjonær. Det mest praktiske tilfellet er offentlig kontroll gjennom at offentlige myndigheter/organer er eier av minst 50 % av aksjene, og derigjennom har rett til oppnevne minst halvparten av styremedlemmene i selskapet. Dersom et selskap er indirekte eid av stat, kommuner og fylkeskommuner gjennom holdingselskap kan det likevel være å anse som et offentligrettslig organ. Dette er K:\2 Fagutvikling (prosjekter)\ jussveileder enerett\avfall Norge rapport 3-07 rev 1.doc Side 13

14 foreløpig akseptert i EF-domstolens praksis, men indirekte eierskap må alltid vurderes konkret. Det kan være tilfeller som gjør at kravet til kontroll ikke er oppfylt. I så fall bør det vurderes om kontroll kan oppnås på annen måte enn eierskap, for eksempel gjennom vedtektsendring som tillegger valg av styrets flertall til offentlige myndigheter eller offentligrettslige organ Kravene til kunngjøring Det følger av anskaffelsesforskriften at enerett må være gitt av kompetent myndighet i form av lov, forskrift eller administrativt vedtak som må være kunngjort. Dette igjen betyr at eneretten på en eller annen måte bør kunngjøres, det er ikke tilstrekkelig at dette kun fremgår av aksjonæravtaler eller andre privatrettslige avtaler. Hvordan offentliggjøring skal skje sier ikke forskriften noe om. Kunngjøring kan gjøres på flere måter. I Fornyings- og administrasjonsdepartementets veileder til anskaffelsesregelverket (2006) heter det om kravet til kunngjøring at Eneretten må med andre ord være objektivt konstaterbar, og kan for eksempel ikke bare være nedfelt i en privatrettslig avtale mellom to offentlige oppdragsgivere. Eneretten må offentliggjøres, og være klart definert og avgrenset. Dersom man kunngjør vedtaket på selskapets og den enkelte kommunes hjemmeside, bør være tilstrekkelig, såfremt oppgaven er et klart og tydelig definert og avgrenset. Man kan også velge å kunngjøre vedtaket via Norsk Lysingsblad. I Kommentarutgaven til offentlige anskaffelser heter det at Et administrativt vedtak skal antagelig kunngjøres i Norsk Lovtidend etter denne bestemmelsen for å kunne gi grunnlag for tildeling av kontrakt etter anskaffelsesforskriften 1-3(2) h. Hovedreglene for hva som skal kunngjøres i Norsk Lovtidend fremgår av lov av 19. juni 1969 nr. 53 om Norsk Lovtidend m.v. Etter lovens 1 første ledd skal Lovtidend inneholde: a) grunnlovsbestemmelser, b) lover og vedtak om lovers ikrafttredelse, oppheving og virksomhetsområde, c) provisoriske anordninger og vedtak om oppheving av slike anordninger, d) Stortingets skattevedtak, e) det som ved lov eller med hjemmel i lov er påbudt kunngjort i Norsk Lovtidend. I henhold til lovens 1 annet ledd kan andre typer vedtak o.l. kunngjøres i Lovtidend dersom det finnes hensiktsmessig. Forvaltningsavgjørelser som ikke er påbudt kunngjort, uttalelser og rundskriv er nevnt i loven. Et administrativt vedtak som gir enerett til et offentligrettslig organ er imidlertid ikke å regne som en forvaltningsavgjørelse, se også om dette nedenfor i punkt Det er derfor svært tvilsomt om en administrativ avgjørelse som tildeler enerett til et offentligrettslig organ er en slik avgjørelse som overhodet lar seg kunngjøre i Norsk Lovtidend, og kunngjøring må da gjøres på andre måter. K:\2 Fagutvikling (prosjekter)\ jussveileder enerett\avfall Norge rapport 3-07 rev 1.doc Side 14

Avfall Norge. Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Rapport 6/2006

Avfall Norge. Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Rapport 6/2006 Avfall Norge Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg Rapport 6/2006 Februar 2007 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 6/2006 Distribusjon: Fri Dato: 05.02.2007

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede tildelte kontrakt om behandling av husholdningsavfall til et foretak som innklagede var medeier i, uten forutgående konkurranse. Idet anskaffelsens verdi

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat Geir Melby og advokatfullmektig Runar N Johnsen Februar 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer

Organisering av Hardangerbadet

Organisering av Hardangerbadet Memo Til: Kvam herad Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, Advokat Morten Fotland, og Advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Organisering av Hardangerbadet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Selskapskontroll i Returkraft AS

Selskapskontroll i Returkraft AS ! Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll i Returkraft AS Rapport fra Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS november 2011 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning...

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 4

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 4 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 4 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Morten Goller, Kai Krüger, Jakob Wahl. Ulovlig direkte anskaffelse, offentligrettslig organ

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Morten Goller, Kai Krüger, Jakob Wahl. Ulovlig direkte anskaffelse, offentligrettslig organ Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede, som er et offentlig eid aksjeselskap som driver med næringsrenovasjon, inngikk en kontrakt om kjøp av en spesialbil for tømming/avvanning av septik uten

Detaljer

Memo. Dato: 18. mars 2015. Avfall Sør AS / Returkraft AS. Til: Deloitte Advokatfirma AS. Fra: Emne: Avfallsforskriften 15-3 og 15-4

Memo. Dato: 18. mars 2015. Avfall Sør AS / Returkraft AS. Til: Deloitte Advokatfirma AS. Fra: Emne: Avfallsforskriften 15-3 og 15-4 Deloitte Advokatfirma AS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Memo Tlf: + 47 51 81 56 00 Fax: + 47 51 81 56 01 www.deloitte.no Dato: 18. mars 2015 Til: Fra: Avfall Sør AS / Returkraft

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE KS Nord-Trøndelag, 07.09.2005 Innhold: A Krav til framtidig eierskap... 3 1. Fylkestingets forutsetninger og krav til ny framtidig

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom Nr. 2006:13 Oktober 2006 EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom FoU Forord KS- kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon har bedt om i fi belyst forholdet mellom regelverksutviklingen innenfor

Detaljer

Eiermelding Båtsfjord kommune 2011

Eiermelding Båtsfjord kommune 2011 Eiermelding Båtsfjord kommune 2011 Foreløpig versjon 20.03.2011 1 Ordførers forord Kommunesektoren har lange tradisjoner med å etablere selskaper. Selskapsorganisering er et virkemiddel for utøvelse av

Detaljer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning Veilederen utdyper enkelte sider ved reglementet. Det understrekes at i tillegg til

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer