om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel"

Transkript

1 RÅDSDIREKTIV 92/42/EØF av 21. mai 1992 om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 100 A, under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1), i samarbeid med Europaparlamentet(2), under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité(3), og ut fra følgende betraktninger: I henhold til vedtak 91/565/EØF(4) skal energieffektivisering fremmes i Fellesskapet som et ledd i SAVE-programmet. Det må vedtas tiltak med sikte på en gradvis innføring av det indre marked innen 31. desember Det indre marked skal utgjøre et område uten indre grenser, der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og kapital er sikret. I henhold til rådsresolusjon av 15. januar 1985 om forbedring av medlemsstatenes energiøkonomiseringsprogrammer(5) oppfordres medlemsstatene til å fortsette og eventuelt øke sin innsats for å fremme en mer rasjonell bruk av energi ved å utforme en integrert energiøkonomiseringspolitikk. Rådsresolusjon av 16. september 1986(6) omhandler nye energipolitiske mål for Fellesskapet frem til 1995 og konvergens mellom medlemsstatenes politikk, og særlig det mål å forbedre virkningsgraden av det endelige energiforbruk med minst 20 %. I henhold til EØF-traktatens artikkel 130 R skal Fellesskapets innsats på miljøområdet ha som mål å sikre en forsiktig og fornuftig utnyttelse av naturressursene. Et høyt beskyttelsesnivå bør legges til grunn for forslag om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om helse, sikkerhet, miljøvern og forbrukervern. I sin resolusjon av 21. juni 1989(7) erklærer Rådet "at Fellesskapet bør legge stor vekt på faren for mulige klimaendringer i forbindelse med drivhuseffekten", og i sine konklusjoner av 29. oktober 1990 fastslår Rådet at CO2-utslipp i år 2000 bør stabiliseres på 1990-nivået i hele Fellesskapet.

2 Husholdnings- og servicesektoren, som står for en vesentlig del av det endelige energiforbruk i Fellesskapet, er av stor betydning. Denne sektor vil få enda større betydning på grunn av at utviklingen går mot mer utbredt bruk av sentraloppvarming og en alminnelig økning i varmekomfort. Bedre virkningsgrad i kjeler er i forbrukernes interesse. Energiøkonomisering vil føre til mindre import av hydrokarboner, og dersom Fellesskapet reduserer sin energiavhengighet, vil dette få gunstig virkning på dets handelsbalanse. Rådsdirektiv 78/170/EØF av 13. februar 1978 om ytelse i varmeproduserende enheter som benyttes til romoppvarming og produksjon av varmtvann i nye eller allerede eksisterende bygninger som ikke benyttes til industriformål, og om isolering av røropplegg for varme og varmtvann til husholdningsbruk i nybygg som ikke benyttes til industriformål(8), har ført til at det er fastsatt svært ulike virkningsgradsnivåer i de forskjellige medlemsstater. Kravet om høy virkningsgrad i varmtvannskjeler vil redusere forskjellene mellom de tekniske egenskapene ved utstyr som markedføres, og dette vil lette serieproduksjon og fremme stordriftsfordeler. Dersom det ikke finnes noen bestemmelse som fastsetter energikrav på et tilstrekkelig høyt nivå, kan dette ved gjennomføringen av det indre marked medføre en betydelig reduksjon av virkningsgraden i varmeanlegg fordi kjeler med lav virkningsgrad får større utbredelse på markedet. Det er store forskjeller innenfor Fellesskapet i de lokale klimaforhold og med hensyn til bygningers energimessige og bruksmessige særtrekk. Medlemsstatene må ta hensyn til denne uensartethet når de fastsetter vilkårene for å ta i bruk varmtvannskjeler ved gjennomføringen av dette direktiv. Disse omstendigheter gjør det berettiget at medlemsstater der bruk av såkalte innsatskjeler og kjeler beregnet på å installeres i beboelsesrom er utbredt på det tidspunkt dette direktiv vedtas, innenfor nærmere angitte grenser fortsatt kan tillate at slike kjeler markedsføres og tas i bruk. Denne ordningen bør være gjenstand for særlig overvåking av Kommisjonen. Dette direktiv, som tar sikte på å fjerne tekniske hindringer med hensyn til kjelenes virkningsgrad, må følge den nye metoden fastlagt ved rådsresolusjon av 7. mai 1985(9), der det særlig fastsettes at harmonisering av lovgivning skal være begrenset til å vedta, ved direktiver med hjemmel i EØF-traktatens artikkel 100, de vesentlige krav som markedsførte produkter må oppfylle, samt at "disse vesentlige krav skal ha en tilstrekkelig presis ordlyd til å utgjøre... rettslig bindende forpliktelser" og "... til å gjøre sertifiseringsorganet i stand til å samsvarsattestere produktene på grunnlag av disse kravene, dersom det ikke finnes standarder". Direktiv 83/189/EØF(10) fastsetter en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter. Beslutning 90/683/EØF(11) gjelder modulene for de forskjellige fasene i prosedyrene for samsvarsvurdering til bruk i direktivene om teknisk harmonisering.

3 Kjeler som oppfyller kravene til virkningsgrad, skal påsettes EF-merket og eventuelt hensiktsmessige symboler slik at de kan omsettes fritt og tas i bruk i samsvar med sitt forutsatte bruksområde i Fellesskapet. Direktiv 89/106/EØF(12) gjelder tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om byggevarer. Det bør fastsettes krav til virkningsgraden for gasskjeler omhandlet i dette direktiv for derved å sikre en rasjonell energibruk som fastsatt i rådsdirektiv 90/396/EØF av 29. juni 1990 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om gassapparater(13) - VEDTATT DETTE DIREKTIV: Artikkel 1 Dette direktiv, som er et ledd i SAVE-programmet for å fremme energieffektiviteten i Fellesskapet, fastsetter kravene til virkningsgraden i nye varmtvannskjeler som drives med flytende eller gassformig brensel og som har en nominell effekt på minst 4 kw og høyst 400 kw, heretter kalt "kjeler". Artikkel 2 I dette direktiv menes med: -kjel: et samlet kjel/brenner-anlegg som er beregnet på å overføre varme som frigjøres ved forbrenning, til vann, -apparat: - kjelenhet som skal påmonteres brenner, - brenner som skal monteres på en kjelenhet, -nominell nytteeffekt (uttrykt i kw): største varmeeffekt, fastsatt og garantert av produsenten, ved kontinuerlig drift, samtidig som den driftsvirkningsgrad produsenten har oppgitt, overholdes, -driftsvirkningsgrad (uttrykt i prosent): forholdet mellom den varmemengde som overføres til kjelvannet og produktet av den nedre brennverdi ved konstant brennstofftrykk og forbruket uttrykt som brennstoffmengde pr. tidsenhet, -delbelastning (uttrykt i prosent): forholdet mellom nytteeffekten fra en kjel som er i periodisk drift eller der driften foregår ved en lavere effekt enn den nominelle nytteeffekt, og den nominelle nytteeffekt, -kjelvannets gjennomsnittstemperatur: midlere vanntemperatur inn og ut av kjelen,

4 -standardkjel: kjel som ved sin konstruksjon kan begrense den gjennomsnittlige vanntemperaturen, -innsatskjel: kjel som er beregnet på å forsyne et sentraloppvarmingsanlegg, og som skal installeres i kaminnisjen ("fireplace recess") som del av et kombinert innsatskjel/gasskamin-anlegg. -lavtemperaturkjel: kjel som kan være i kontinuerlig drift med en temperatur i turvannet på 35 til 40?C, og som under visse omstendigheter kan kondensere røykgassene, herunder kjeler med røykgasskondensering som bruker flytende brennstoff, -gasskjel med røykgasskondensering: kjel som er konstruert til permanent å kunne kondensere en vesentlig del av vanndampen i forbrenningsgasser, -kjel som skal installeres i oppholdsrom: kjel med en nominell nytteeffekt på mindre enn 37 kw, som er konstruert til å varme opp det oppholdsrommet den er installert i ved at den avgir varme fra mantlingsplaten, og som har åpent ekspansjonskammer som sikrer varmtvannstilførsel ved naturlig sirkulasjon; slike kjeler skal ha tydelig påskrift på mantlingsplaten om at de skal installeres i oppholdsrom. Artikkel 3 1. Dette direktiv omfatter ikke: -varmtvannskjeler som kan bruke forskjellige typer brensel, herunder fast brensel, -utstyr til øyeblikkelig oppvarming av vann til husholdningsbruk, -kjeler som bruker brensel hvis bruksegenskaper avviker betydelig fra egenskapene til de flytende og gassformige brenselstyper som er å få i vanlig handel (røykgass fra industri, biogass osv.), -komfyrer og apparater som er beregnet spesielt på oppvarming av rommet de er installert i, og som også, som en tilleggsfunksjon, kan gi varmtvann til sentraloppvarming og husholdningsbruk, -apparater med en nytteeffekt på mindre enn 6 kw som er beregnet bare til produksjon av varmtvann for lagring til husholdningsbruk, og som bruker naturlig sirkulasjon, -spesialproduserte kjeler. 2. For kjeler med dobbell funksjon, nemlig romoppvarming og produksjon av varmtvann til husholdningsbruk, gjelder kravene til virkningsgrad nevnt i artikkel 5 nr. 1 bare for oppvarmingsfunksjonen.

5 Artikkel 4 1. Medlemsstatene kan ikke forby, begrense eller hindre at apparater og kjeler som oppfyller kravene i dette direktiv, omsettes eller tas i bruk på deres territorium, for så vidt annet ikke er fastsatt i EØF-traktaten eller andre direktiver eller fellesskapsbestemmelser. 2. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at kjeler ikke kan tas i bruk med mindre de oppfyller kravene til virkningsgrad nevnt i artikkel 5 nr. 1 og de vilkår for å tas i bruk som medlemsstatene bestemmer ut fra lokale klimaforhold og bygningenes energimessige og bruksmessige særtrekk. 3. Medlemsstater der innsatskjeler og/eller kjeler som skal installeres i oppholdsrom, er svært utbredt på den dato dette direktiv vedtas, kan imidlertid fortsatt tillate at slike kjeler tas i bruk, forutsatt at de har en virkningsgrad som både ved nominell effekt og ved 30 % delbelastning ikke ligger mer enn 4 % under kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 for standardkjeler. 4. Virkningene av bestemmelsene i nr. 2 og 3 skal kontinuerlig overvåkes av Kommisjonen og analyseres i forbindelse med rapporten som skal fremlegges i henhold til artikkel 10. For dette formål skal medlemsstatene oversende til Kommisjonen alle opplysninger den trenger for å kunne fremlegge for Rådet endringsforslagene omtalt i nevnte artikkel, som i alle tilfeller skal sikre energieffektiviteten og fri bevegelighet for kjeler i Fellesskapet. Artikkel 5 1. De forskjellige kjeltyper må oppfylle følgende krav til driftsvirkningsgrad: -ved nominell effekt, dvs. ved drift ved en nominell effekt Pn uttrykt i kw og ved en gjennomsnittstemperatur i kjelvannet på 70?C, og -ved delbelastning, d.v.s. ved drift ved 30 % delbelastning og ved en gjennomsnittstemperatur i kjelvannet som varierer med kjeltypen. Kravene til driftsvirkningsgrad som skal oppfylles, er angitt i tabellen nedenfor: /* 392L0042/19/1 * Kjeltype Effektområde Virkningsgrad ved Virkningsgrad ved

6 nominell effekt delbelastning kw Gjennomsnitts- Krav til Gjennomsnitts- Krav til temperatur på virkningsgrad temperatur på virkningsgrad kjelvannet (uttrykt kjelvannet (uttrykt (?C) i prosent) (?C) i prosent) Standard- 4 til ? ? 50? kjeler logpn logpn Lav- 4 til ? 87,5 + 1,5 40? 87,5 + 1,5 temperatur- logpn logpn kjeler *) Gasskjeler med røykgass- 4 til ? **)? kondensering logpn logpn *)Herunder kjeler med røykgasskondensering som bruker flytende brensel. **)Temperatur på kjelens tilførselsvann. */ 2. De harmoniserte standarder som gjelder for kravene i dette direktiv, og som er utarbeidet etter fullmakt fra Kommisjonen i samsvar med direktiv 83/189/EØF og 88/182/EØF(14), skal særlig bestemme verifikasjonsmetodene som skal gjelde for produksjon og måling. Det må innarbeides hensiktsmessige toleranser i kravene om virkningsgradsnivåer. Artikkel 6 1. Medlemsstatene kan, etter fremgangsmåten fastsatt i artikkel 7, vedta å anvende et særskilt merkesystem som klart angir kjelenes energiytelse. Dette systemet skal brukes for kjeler med høyere virkningsgrad enn i kravene til standardkjeler, fastsatt i artikkel 5 nr. 1. Dersom kjelens virkningsgrad ved nominell effekt og ved delbelastning er lik eller høyere enn tilsvarende verdier for standarkjeler, skal kjelen tildeles én stjerne "*", som angitt i vedlegg I nr. 2.

7 Dersom kjelens virkningsgrad ved nominell effekt og ved delbelastning er tre eller flere poeng høyere enn tilsvarende verdier for standarkjeler, skal kjelen tildeles to stjerner "**". For hver gang kjelens virkningsgrad ved nominell effekt og ved delbelastning stiger med tre poeng utover dette, skal kjelen tildeles ytterligere én stjerne "*" som angitt i vedlegg II. 2. Medlemsstatene må ikke godkjenne andre merker som vil kunne forveksles med merkene nevnt i nr. 1. Artikkel 7 1. Medlemsstatene skal anta at kjeler som oppfyller kravene i de harmoniserte standarder er i samsvar med de vesentlige krav til virkningsgrad nevnt i artikkel 5 nr. 1, når standardens referansenumre har vært kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende og medlemsstatene har offentliggjort referansenumrene for de nasjonale standarder som gjennomfører de nevnte harmoniserte standarder. Slike kjeler skal påsettes EF-merket nevnt i vedlegg 1 nr. 1 og ledsages av EF-samsvarserklæringen. 2. Samsvarsattestering for serieproduserte kjeler kan gis ved -å undersøke en kjeltypes virkningsgrad i henhold til modul B, som beskrevet i vedlegg III, og -å utstede en samsvarserklæring med den godkjente typen i henhold til modul C, D eller E, beskrevet i vedlegg IV. For gassfyrte kjeler skal vurderingen av virkningsgradssamsvar foretas etter samme fremgangsmåte som vurderingen av samsvar med sikkerhetskravene fastsatt i direktiv 90/396/EØF. 3. Når apparater som markedsføres separat skal bringes i omsetning, må de være påsatt EF-merket og være ledsaget av en EF-samsvarserklæring som angir hvilke parametre som gjelder for at de etter montering skal kunne oppfylle kravene til driftsvirkningsgrad fastsatt i artikkel 5 nr EF-merket for samsvar med kravene i dette direktiv og med andre bestemmelser om utstedelse av EFs samsvarsmerke, samt merkingen fastlagt i vedlegg I, skal være påsatt kjelene på en slik måte at de er lette å se og lese samt at de ikke kan fjernes. Det er forbudt å påsette slike produkter andre merker, tegn eller angivelser som kan forveksles med EF-merket med hensyn til betydning eller utseende. Artikkel 8

8 1. Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om hvilke organer den har utpekt til å utføre oppgavene i forbindelse med fremgangsmåtene fastsatt i artikkel 7, heretter kalt "meldte organer". Kommisjonen skal tildele disse organene et identifikasjonsnummer og underrette medlemsstatene om dette. Listene over de meldte organene skal offentliggjøres av Kommisjonen i De Europeiske Fellesskaps Tidende og skal holdes løpende ajour. 2. Medlemsstatene skal ved utpekingen av disse organene anvende minstekriteriene fastsatt i vedlegg V. Organer som oppfyller kriteriene fastsatt i tilsvarende harmoniserte standarder, skal anses for å oppfylle kriteriene i nevnte vedlegg. 3. En medlemsstat som har meldt et organ, må trekke meldingen tilbake dersom det viser seg at organet ikke lenger oppfyller kriteriene i nr. 2. Den skal umiddelbart underrette de andre medlemsstatene og Kommisjonen om dette og trekke meldingen tilbake. Artikkel 9 1. Medlemsstatene skal innen 1. januar 1993 vedta og kunngjøre de bestemmelser som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. De skal anvende bestemmelsene fra 1. januar Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal henvises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 2. Frem til 31. desember 1997 skal medlemsstatene tillate at det markedsføres og tas i bruk apparater som er i samsvar med de regler som gjelder på deres territorium den dato dette direktiv vedtas. Artikkel 10 Tre år etter iverksettelsen av dette direktiv skal Kommisjonen fremlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om resultatene som er oppnådd. Rapporten skal ledsages av eventuelle forslag til endringer som skal gjøres i dette direktiv i lys av disse resultater og den teknologiske utvikling. Artikkel 11

9 Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. Utferdiget i Brussel, 21. mai For Rådet Luis MIRA AMARAL Formann VEDLEGG I SAMSVARSMERKE OG ANNEN SÆRSKILT MERKING 1. Samsvarsmerke Samsvarsmerket består av symbolet CE som skal være i samsvar med symbolet vist nedenfor, samt de to siste sifre i årstallet da merket ble påsatt. /* 392L0042/22/1 * */ 2. Annen særskilt merking Merket for energiytelse som er tildelt i henhold til dette direktivs artikkel 6, består av symbolet vist nedenfor: /* 392L0042/22/2 * */ VEDLEGG II TILDELING AV MERKE FOR ENERGIYTELSE

10 Virkningsgradskrav som skal oppfylles samtidig ved nominell effekt og ved en delbelastning på 0,3 Pn /* 392L0042/22/3 * Merke Krav til virkningsgrad ved Krav til virkningsgrad ved delbelastning nominell effekt Pn 0,3 Pn og ved en gjennomsnittsog ved en gjennomsnitts- temperatur på kjelvannet? 50?C temperatur på kjelvannet på 70?C % %? log Pn? log Pn? log Pn? log Pn? log Pn? log Pn? log Pn? log Pn */ VEDLEGG III Modul B: EF-typeprøving 1.Denne modulen beskriver den del av fremgangsmåten som angår hvordan et meldt organ skal konstatere og attestere at en prøve, som er representativ for den påtenkte produksjon, oppfyller de relevante bestemmelser i dette direktiv. 2.Søknad om EF-typeprøving skal innsendes av produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet til et meldt organ etter eget valg. Søknaden skal omfatte: -produsentens navn og adresse og, dersom søknaden innsendes av en representant, representantens navn og adresse, -en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er sendt til et annet meldt organ, -den tekniske dokumentasjon, som beskrevet i nr. 3. Søkeren skal stille til det meldte organs rådighet en representativ prøve på den planlagte produksjon, heretter kalt "type". Det meldte organ kan be om flere prøveeksemplarer dersom dette er nødvendig for å utføre prøvingsprogrammet.

11 3.Den tekniske dokumentasjonen må gjøre det mulig å vurdere om produktet er i samsvar med direktivets krav. Så langt det er nødvendig for vurderingen, skal den omfatte produktets utforming, produksjon og virkemåte samt, i den grad det er nødvendig for vurderingen, inneholde: -en alminnelig beskrivelse av typen, -konstruksjons- og produksjonstegninger samt diagrammer som viser deler, delsammenstillinger, kretser, osv., -de nødvendige beskrivelser og forklaringer for å kunne forstå nevnte tegninger og diagrammer samt produktets virkemåte, -en oversikt over de standarder nevnt i artikkel 5 nr. 2 som anvendes helt eller delvis, og en beskrivelse av de løsninger som er valgt for å oppfylle direktivets grunnleggende krav når standardene nevnt i artikkel 5 ikke er blitt anvendt, -resultatene av foretatte konstruksjonsberegninger og undersøkelser, -prøvingsrapportene. 4.Det meldte organ skal: 4.1 undersøke den tekniske dokumentasjonen, kontrollere at typen er fremstilt i samsvar med denne og fastslå hvilke deler som er utformet i samsvar med de relevante bestemmelser i standardene nevnt i artikkel 5 nr. 2, samt hvilke komponenter som er utformet uten at de relevante bestemmelser i nevnte standarder er blitt anvendt, 4.2 utføre eller få utført egnede undersøkelser og de nødvendige prøver for å kontrollere om løsningene som produsenten har valgt, oppfyller de grunnleggende krav dersom standardene nevnt i artikkel 5 nr. 2 ikke er anvendt, 4.3 utføre eller få utført egnede undersøkelser og de nødvendige prøver for å kontrollere, dersom produsenten har valgt å anvende de relevante standarder, at disse faktisk er anvendt, 4.4 avtale med søkeren hvor undersøkelsene og de nødvendige prøvene skal utføres. 5.Såfremt typen tilfredsstiller de relevante bestemmelser i dette direktiv, skal det meldte organ utstede et EF-typeprøvingssertifikat til søkeren. Sertifikatet skal inneholde produsentens navn og adresse, konklusjonene av undersøkelsene og de nødvendige data for identifikasjon av den godkjente typen. En liste over de relevante delene av den tekniske dokumentasjonen skal være vedlagt sertifikatet, og en kopi skal beholdes av det meldte organ.

12 Dersom det meldte organ nekter å utstede et typesertifikat til produsenten eller hans representant etablert i Fellesskapet, skal det gi en detaljert begrunnelse for avslaget. Det skal fastsettes bestemmelser om klagebehandling. 6.Søkeren skal underrette det meldte organ som har den tekniske dokumentasjon om EF-typeprøvingssertifikatet, om alle endringer i det godkjente produktet som må godkjennes på nytt dersom slike endringer kan få innvirkning på samsvaret med de vesentlige kravene eller de fastsatte vilkår for bruk av produktet. Den nye godkjennelsen skal gis som et tillegg til det opprinnelige EF-typeprøvingssertifikatet. 7.Alle meldte organer skal sende de øvrige meldte organer alle nødvendige opplysninger om EF-typeprøvingssertifikatene samt om tillegg som er utstedt eller trukket tilbake. 8.De øvrige meldte organer kan få kopi av EF-typeprøvingssertifikatene og/eller tilleggene til dem. Vedleggene til sertifikatene skal stilles til rådighet for de øvrige meldte organer. 9.Produsenten eller hans representant etablert i Fellesskapet skal sammen med den tekniske dokumentasjonen oppbevare en kopi av EF-typeprøvingssertifikatene og tilleggene til dem i et tidsrom på minst ti år regnet fra siste produksjonsdato for produktet. Dersom verken produsenten eller hans representant er etablert i Fellesskapet, påhviler plikten til å kunne fremlegge den tekniske dokumentasjon den person som bringer produktet i omsetning i Fellesskapet. VEDLEGG IV Modul C: Typesamsvar 1.Denne modulen beskriver den del av fremgangsmåten som angår hvordan produsenten eller hans representant etablert i Fellesskapet skal forsikre seg om og erklære at de aktuelle apparater er i samsvar med typen beskrevet i EFtypeprøvingssertifikatet og oppfyller de relevante krav i dette direktiv. Produsenten skal påsette EF-merket på hvert apparat og utferdige en skriftlig samsvarserklæring. 2.Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for å påse at produksjonsprosessen sikrer det produserte apparats samsvar med typen beskrevet i EFtypeprøvingssertifikatet og med direktivets krav til virkningsgrad.

13 3.Produsenten eller hans representant skal beholde en kopi av samsvarserklæringen i et tidsrom på minst ti år regnet fra siste produksjonsdato for produktet. Dersom verken produsenten eller hans representant er etablert i Fellesskapet, påhviler plikten til å kunne fremlegge den tekniske dokumentasjon den person som bringer produktet i omsetning i Fellesskapet. 4.Et meldt organ som er valgt av produsenten, skal med vilkårlige mellomrom utføre eller få utført kontroller av produktet. En egnet prøve av de ferdige produktene, som skal tas på stedet av det meldte organet, skal kontrolleres, og hensiktsmessige prøver som angitt i den eller de relevante standarder nevnt i artikkel 5 nr. 2 eller tilsvarende prøver, skal utføres for å kontrollere produktets samsvar med kravene i det tilhørende direktiv. I tilfelle en eller flere av produktprøvene som kontrolleres ikke er i samsvar, skal det meldte organ treffe de nødvendige tiltak. Modul D: Kvalitetssikring av produksjonen 1.Denne modulen beskriver den fremgangsmåten en produsent som oppfyller forpliktelsene i nr. 2, skal følge for å påse og erklære at de aktuelle apparater er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de relevante krav i dette direktiv. Produsenten skal påføre EF-merket på hvert apparat og utferdige en skriftlig samsvarserklæring. Sammen med EF-merket skal påføres identifikasjonsmerket til det meldte organ som har ansvaret for kontrollen omtalt i nr Produsenten skal anvende et godkjent produksjonskvalitetssystem og foreta endelig kontroll og prøving av apparatene som beskrevet i nr. 3. Han er underlagt kontrollen omtalt i nr Kvalitetssystem 3.1Produsenten skal sende søknad om å få vurdert sitt kvalitetssystem for de aktuelle apparater til et meldt organ etter eget valg. Søknaden skal inneholde: - alle relevante opplysninger om den planlagte kategori apparater, -dokumentasjon om kvalitetssystemet, -teknisk dokumentasjon for den godkjente typen samt kopi av EFtypeprøvingssertifikatet. 3.2Kvalitetssystemet skal garantere at apparatene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de relevante krav i dette direktiv.

14 Alle forhold, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, må dokumenteres på en systematisk og ordentlig måte i form av skriftlige forholdsregler, fremgangsmåter og instrukser. Denne dokumentasjonen om kvalitetssystemet skal muliggjøre en ensartet tolkning av programmer, planer, håndbøker og kvalitetsregistre. Den skal bl.a. inneholde en hensiktsmessig beskrivelse av: -kvalitetsmål, organisasjonsstruktur, samt ledelsens plikter og myndighet med hensyn til apparatenes kvalitet, -de fremstillingsprosesser, metoder for kvalitetskontroll og kvalitetssikring, samt de systematiske fremgangsmåter som vil bli brukt, -de undersøkelser og prøver som vil bli foretatt før, under og etter produksjonen, samt en angivelse av hvor ofte disse vil finne sted, -kvalitetsregistre, som f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikasjoner, -hvordan det kontrolleres at apparatene oppfyller de nødvendige kvalitetskrav, og at kvalitetssystemet virker på en effektiv måte. 3.3Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å avgjøre om det oppfyller kravene i nr Det skal anse kravene som oppfylt dersom kvalitetssystemet etterkommer den harmoniserte standard på området. Revisjonsgruppen må ha minst ett medlem med erfaring i å vurdere vedkommende produktteknologi. Vurderingen skal innbefatte et inspeksjonsbesøk til produsentens anlegg. Produsenten skal underrettes om avgjørelsen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen samt den grunngitte avgjørelsen med hensyn til vurderingen. 3.4Produsenten skal påta seg å oppfylle sine forpliktelser i henhold til kvalitetssystemet slik det er godkjent, og opprettholde det på et forsvarlig og effektivt nivå. Produsenten eller hans representant skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, løpende underrettet om alle forslag til endring av dette. Det meldte organ skal vurdere endringsforslagene og bestemme om det endrede kvalitetssystem fremdeles oppfyller kravene i nr. 3.2 eller om det må foretas ny vurdering. Det skal underrette produsenten om sin beslutning. Meddelelsen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen samt den grunngitte avgjørelsen med hensyn til vurderingen.

15 4.Kontroll som er det meldte organs ansvar 4.1Formålet med kontrollen er å påse at produsenten oppfyller sine forpliktelser i henhold det godkjente kvalitetssystemet. 4.2Produsenten skal gi det meldte organ adgang til å inspisere sine produksjons-, kontroll-, prøvings- og lagerlokaler og gi det alle nødvendige opplysninger, herunder: -dokumentasjon om kvalitetssystemet, -kvalitetsregistre, som f.eks. kontrollrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikasjoner, osv. 4.3Det meldte organ skal foreta periodisk revisjon for å forsikre seg om at produsenten opprettholder og anvender kvalitetssystemet, og fremlegge en revisjonsrapport for produsenten. 4.4I tillegg kan det meldte organ avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organ foreta eller få utført prøver for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer korrekt. Om nødvendig, skal det meldte organ fremlegge for produsenten en rapport om besøket og, dersom det er foretatt en prøve, en prøverapport. 5.Produsenten skal stille følgende til rådighet for de nasjonale myndigheter i minst ti år regnet fra siste produksjonsdato: -dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 annet strekpunkt, -eventuelle endringsforslag som nevnt i nr. 3.4 annet ledd, og -det meldte organs beslutninger og rapporter nevnt i nr. 3.4 siste ledd samt i nr. 4.3 og Hvert av de meldte organer skal gi de øvrige meldte organer alle nødvendige opplysninger om utstedte og tilbakekalte godkjennelser av kvalitetssystemer. Modul E: Kvalitetssikring av produktet 1.Denne modulen beskriver den fremgangsmåten en produsent som oppfyller forpliktelsene i nr. 2, skal følge for å påse og erklære at kjelene og apparatene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet. Produsenten skal påsette EF-merket på hver kjel og hvert apparat og utferdige en skriftlig samsvarserklæring. Sammen med EF-merket skal påsettes identifikasjonsmerket til det meldte organ som har ansvaret for kontrollen omtalt i nr Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for endelig kontroll og prøving av kjeler og apparater som beskrevet i nr. 3. Vedkommende er underlagt kontrollen omtalt i nr. 4.

16 3.Kvalitetssystem 3.1Produsenten skal sende en søknad om å få vurdert sitt kvalitetssystem for kjeler og apparater til et meldt organ etter eget valg. Søknaden skal inneholde: - alle relevante opplysninger om den planlagte kategori kjeler eller apparater, -dokumentasjon om kvalitetssystemet, -teknisk dokumentasjon om den godkjente typen samt kopi av EFtypeprøvingssertifikatet. 3.2I henhold til kvalitetssystemet skal hver kjel eller hvert apparat undersøkes, og egnede prøver som angitt i standarden(e) nevnt i artikkel 5 eller tilsvarende prøver skal utføres for å kontrollere at kjelene er i samsvar med de gjeldende krav i dette direktiv. Alle forhold, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, må dokumenteres på en systematisk og ordentlig måte i form av skriftlige forholdsregler, fremgangsmåter og instrukser. Denne dokumentasjonen om kvalitetssystemet skal muliggjøre en ensartet tolkning av programmer, planer, håndbøker og kvalitetsregistre. Den skal bl.a. inneholde en hensiktsmessig beskrivelse av -kvalitetsmål, organisasjonsstruktur, samt ledelsens plikter og myndighet med hensyn til produktenes kvalitet, -de undersøkelser og prøver som vil bli foretatt etter produksjonen, -hvordan det kontrolleres at kvalitetssystemet virker på en effektiv måte, -kvalitetsregistre, som f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikasjoner. 3.3Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å avgjøre om det oppfyller kravene i nr Det skal anse kravene som oppfylt dersom kvalitetssystemet etterkommer den harmoniserte standard på området. Revisjonsgruppen må ha minst ett medlem med erfaring i å vurdere vedkommende produktteknologi. Vurderingen skal innbefatte et inspeksjonsbesøk til produsentens anlegg. Produsenten skal underrettes om avgjørelsen. Meddelelsen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen samt den grunngitte avgjørelsen med hensyn til vurderingen.

17 3.4Produsenten skal påta seg å oppfylle sine forpliktelser i henhold til kvalitetssystemet slik det er godkjent, og opprettholde det på et forsvarlig og effektivt nivå. Produsenten eller hans representant skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om alle forslag til endring av dette. Det meldte organ skal vurdere endringsforslagene og bestemme om det endrede kvalitetssystem fremdeles oppfyller kravene i nr. 3.2 eller om det må foretas ny vurdering. Det skal gi produsenten underretning om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen samt den grunngitte avgjørelsen med hensyn til vurderingen. 4.Kontroll som er det meldte organs ansvar 4.1Formålet med kontrollen er å forsikre seg om at produsenten oppfyller sine forpliktelser i henhold til det godkjente kvalitetssystemet. 4.2Produsenten skal gi det meldte organ adgang til å inspisere sine produksjons-, kontroll-, prøvings- og lagerlokaler og gi det alle nødvendige opplysninger, herunder: -dokumentasjon om kvalitetssystemet, -teknisk dokumentasjon, -kvalitetsregistre, som f.eks. kontrollrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikasjoner, osv. 4.3Det meldte organ skal foreta periodisk revisjon for å forsikre seg om at produsenten opprettholder og anvender kvalitetssystemet, samt fremlegge en revisjonsrapport for produsenten. 4.4I tillegg kan det meldte organ avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organ foreta eller få utført prøver for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer korrekt. Om nødvendig, skal det meldte organ fremlegge for produsenten en rapport om besøket og, dersom det er foretatt en prøve, en prøverapport. 5.Produsenten skal stille følgende til rådighet for de nasjonale myndigheter i minst ti år regnet fra siste produksjonsdato for kjelen eller apparatet: -dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 tredje strekpunkt, -eventuelle endringsforslag som nevnt i nr. 3.4 annet ledd, og

18 -det meldte organs beslutninger og rapporter nevnt i nr. 3.4 siste ledd samt i nr. 4.3 og Hvert av de meldte organer skal gi de øvrige meldte organer alle nødvendige opplysninger om utstedte og tilbakekalte godkjennelser av kvalitetssystemer. VEDLEGG V Minstekriterier som medlemsstatene skal ta hensyn til ved melding av organene 1.Organet, dets direktør og kontrollpersonale kan være verken konstruktøren, produsenten, leverandøren eller montøren av apparatene de kontrollerer, og heller ikke representant for noen av disse personene. De må verken direkte eller som representant medvirke til konstruksjonen, produksjonen, markedsføringen eller vedlikeholdet av disse kjelene eller apparatene. Dette utelukker ikke muligheten for utveksling av tekniske opplysninger mellom produsenten og organet. 2.Organet og dets kontrollpersonale skal utføre kontrollprøvene med den størst mulige faglige integritet og tekniske kompetanse og ikke la sin bedømmelse eller prøveresultatene påvirkes av noen form for press eller oppmuntring, spesielt av økonomisk art, særlig ikke fra personer eller grupper av personer som berøres av prøveresultatene. 3.Organet skal råde over det nødvendige personale og ha det nødvendige utstyr for å kunne utføre de tekniske og administrative oppgaver i forbindelse med kontrollen på en tilfredsstillende måte. Det skal også ha adgang til det nødvendige utstyr for å kunne foreta spesialkontroll. 4.Kontrollpersonalet skal ha: (god teknisk og faglig utdanning, (tilstrekkelig kjennskap til kravene for den kontroll det foretar, og nødvendig erfaring med slike prøver, (nødvendig ferdighet i å utarbeide sertifikater, rapporter og uttalelser som viser resultatene av de utførte prøvene. 5.Kontrollpersonalets uavhengighet skal garanteres. Lønnen til hver enkelt skal ikke være avhengig av antall prøver som utføres, eller av resultatene av prøvene. 6.Organet skal tegne ansvarsforsikring, med mindre erstatningsansvaret dekkes av staten i samsvar med nasjonal lovgivning eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for prøvene.

19 7.Organets personale skal være underlagt taushetsplikt (unntatt overfor vedkommende forvaltningsmyndigheter i staten der det utfører sin virksomhet) som en følge av dette direktiv eller enhver internrettslig bestemmelse som gir det virkning. (1)EFT nr. C 292 av , s. 8. (2)EFT nr. C 129 av , s. 97. EFT nr. C 94 av (3)EFT nr. C 102 av , s. 46. (4)EFT nr. L 307 av , s. 34. (5)EFT nr. C 20 av , s. 1. (6)EFT nr. C 241 av , s. 1. (7)EFT nr. C 183 av , s. 4. (8)EFT nr. L 52 av , s. 32. Direktivet endret ved direktiv 82/885/EØF (EFT nr. L 378 av , s. 19). (9)EFT nr. C 136 av , s. 1. (10)EFT nr. L 109 av , s. 8. Direktivet sist endret ved vedtak 90/230/EØF (EFT nr. L 128 av , s. 15.) (11)EFT nr. L 380 av , s. 13. (12)EFT nr. L 40 av , s. 12. (13)EFT nr. L 196 av , s. 15. (14)EFT nr. L 81 av , s. 75.

Vedlegg II. 1) Modul B: EF-typeprøving

Vedlegg II. 1) Modul B: EF-typeprøving Vedlegg II. 1) Modul B: EF-typeprøving 1.Denne modulen beskriver den del av fremgangsmåten som angår hvordan et teknisk kontrollorgan skal vurdere om en eksplosiv vare, som er representativ for den påtenkte

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 103,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 103, RÅDSDIREKTIV av 10. desember 1982 om endring av direktiv 78/170/EØF om ytelse i varmeproduserende enheter som benyttes til romoppvarming og produksjon av varmtvann i nye eller allerede eksisterende bygninger

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 100 A, RÅDSDIREKTIV 93/68/EØF av 22. juli 1993 om endring av direktivene 87/404/EØF (enkle trykkbeholdere), 88/378/EØF (sikkerhetskrav til leketøy), 89/106/EØF (byggevarer), 89/336/EØF (elektromagnetisk kompatibilitet),

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 93/68/EØF. av 22. juli 1993

RÅDSDIREKTIV 93/68/EØF. av 22. juli 1993 393L0068.NOR Council Directive of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility),

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG 1 VEDLEGG 2 VEDLEGG 3 VEDLEGG 4 VEDLEGG 5. 1 Fastsatt av Statens teleforvaltning 2. januar 1996

INNHOLD VEDLEGG 1 VEDLEGG 2 VEDLEGG 3 VEDLEGG 4 VEDLEGG 5. 1 Fastsatt av Statens teleforvaltning 2. januar 1996 1 Fastsatt av Statens teleforvaltning Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr. Fastsatt av Statens teleforvaltning 2.januar 1996 med hjemmel i lov 23.juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997 Nr. 6/274 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenlignende reklame(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

Forskrift om markedsføring av eksplosiver

Forskrift om markedsføring av eksplosiver Forskrift om markedsføring av eksplosiver FOR-1994-12-20 nr 1191 Opphevet Tittel: Forskrift om markedsføring av og kontroll med eksplosive varer til sivilt bruk Forskrift om markedsføring av og kontroll

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 19. februar om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser

RÅDSDIREKTIV. av 19. februar om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser 373L0023.NOR Council Directive of 19 February 1973 on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits 373L0023.NOR/1 RÅDSDIREKTIV

Detaljer

389L0336.NOR. Council Directive of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

389L0336.NOR. Council Directive of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility 389L0336.NOR Council Directive of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility 389L0336.NOR/1 RÅDSDIREKTIV av 3. mai 1989 om tilnærming av

Detaljer

NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING. av 22. juli om den alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for byggevarer(*) (97/571/EF)

NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING. av 22. juli om den alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for byggevarer(*) (97/571/EF) Nr.28/236 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 22.6.2000 NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING av 22. juli 1997 om den alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for byggevarer(*)

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 9. november 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 9. november 2010 4.2.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 7/105 KOMMISJONSBESLUTNING 2016/EØS/7/20 av 9. november 2010 om moduler for framgangsmåter for vurdering av samsvar, bruksegnethet og EF-verifisering

Detaljer

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel Innledning Kapittel IV inneholder krav til dokumentasjon og CE-merking

Detaljer

NOR/310D0713.GHB EUT L 319/10, s COMMISSION DECISION of 9 November 2010 on modules for the procedures for assessment of conformity, suitability

NOR/310D0713.GHB EUT L 319/10, s COMMISSION DECISION of 9 November 2010 on modules for the procedures for assessment of conformity, suitability NOR/310D0713.GHB EUT L 319/10, s. 1-52 COMMISSION DECISION of 9 November 2010 on modules for the procedures for assessment of conformity, suitability for use and EC verification to be used in the technical

Detaljer

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004 Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.2.2008 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF 2008/EØS/10/6 av 29. april 2004 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF om varmeanlegg

Detaljer

Følgende direktiver endres: 1)Rådsdirektiv 87/404/EØF av 25 juni 1987 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om enkle trykkbeholdere(7).

Følgende direktiver endres: 1)Rådsdirektiv 87/404/EØF av 25 juni 1987 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om enkle trykkbeholdere(7). 393L0068.NOR Council Directive of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility),

Detaljer

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006 Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006 2010/EØS/23/48 av 16. mai 2006 om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiserings

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964 364L0427.NOR Council Directive of 7 July 1964 laying down detailed provisions concerning transitional measures in respect of activities of self-employed persons in manufacturing and processing industries

Detaljer

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010 Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010 av 26. januar 2010 2015/EØS/29/48 om fastsettelse av framgangsmåter for utføring av Kommisjonens inspeksjoner

Detaljer

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008 Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF 2015/EØS/49/49 av 4. april 2008 om opprettelse av et system for identifikasjon og sporing av eksplosive varer til

Detaljer

Nr. 62/74 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/108/EF. av 15. desember 2004

Nr. 62/74 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/108/EF. av 15. desember 2004 Nr. 62/74 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.10.2008 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/108/EF 2008/EØS/62/06 av 15. desember 2004 om tilnærming av medlemsstatenes lover om elektromagnetisk

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og 391L0263.NOR Council Directive of 29 April 1991 on the approximation of the laws of the Member States concerning telecommunications terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 1999/36/EF. av 29. april om transportabelt trykkutstyr(*)

RÅDSDIREKTIV 1999/36/EF. av 29. april om transportabelt trykkutstyr(*) Nr. 20/31 RÅDSDIREKTIV 1999/36/EF av 29. april 1999 om transportabelt trykkutstyr(*) RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain obligations in connection with marketing authorisations

Detaljer

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008 Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF 2016/EØS/54/05 av 16. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 1. juli 1999

KOMMISJONSVEDTAK. av 1. juli 1999 17.5.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/83 KOMMISJONSVEDTAK 2001/EØS/26/22 av 1. juli 1999 om framgangsmåten for samsvars for byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF. av 26. oktober 1994

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF. av 26. oktober 1994 13.4.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.13/00 35 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF av 26. oktober 1994 om beskyttelse av kjøperen i forbindelse med visse aspekter ved

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23.

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23. Nr. 49/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF 2003/EØS/49/01 av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige

Detaljer

Nr. 29/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/62/EF. av 13. juli 2009

Nr. 29/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/62/EF. av 13. juli 2009 Nr. 29/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.5.2015 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/62/EF 2015/EØS/29/12 av 13. juli 2009 om plasseringssted for bakre kjennemerke på motorvogner

Detaljer

Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF. av 20. desember 2001. om visse typer sukker beregnet på konsum(*)

Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF. av 20. desember 2001. om visse typer sukker beregnet på konsum(*) Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 37, under henvisning

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF. av 6. mai 2009

Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF. av 6. mai 2009 Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF 2015/EØS/25/23 av 6. mai 2009 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (omarbeiding)(*)

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF. av 14. januar om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF. av 14. januar om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse Nr. 46/361 KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF 2001/EØS/46/36 av 14. januar 2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse deler av og egenskaper ved jordbruks-

Detaljer

NOR/304R T OJ L 379/05, p

NOR/304R T OJ L 379/05, p NOR/304R2230.00T OJ L 379/05, p. 64-67 Commission Regulation (EC) No 2230/2004 of 23 December 2004 laying down detailed rules for the implementation of European Parliament and Council Regulation (EC) No

Detaljer

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002 Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002 2004/EØS/29/24 av 1. mars 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 881/92 og

Detaljer

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 736/2006 of 16 May 2006 on working methods of the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/1135 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF 2016/EØS/35/55 av 26. mai 2003 om offentlighetens deltaking i utarbeidingen av visse planer

Detaljer

Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/2/EF. av 14. januar 2000

Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/2/EF. av 14. januar 2000 Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/142/EF. av 30. november 2009.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/142/EF. av 30. november 2009. 24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/357 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/142/EF 2015/EØS/58/39 av 30. november 2009 om gassapparater (kodifisert utgave)(*) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

Nr. 4/554 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/91/EF. av 13. desember 2011

Nr. 4/554 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/91/EF. av 13. desember 2011 Nr. 4/554 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/91/EF 2017/EØS/4/29 av 13. desember 2011 om angivelse eller merking for å identifisere et bestemt næringsmiddelparti

Detaljer

NOR/395L T OJ L 168/95, p

NOR/395L T OJ L 168/95, p NOR/395L0027.00T OJ L 168/95, p. 14-17 European Parliament and Council Directive 95/27/EC of 29 June 1995 amending Council Directive 86/662/EEC on the limitation of noise emitted by hydraulic excavators,

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF. av 30. november 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF. av 30. november 1998 Nr. 3/167 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF av 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/387/EØF om dører i motorvogner

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/26/EF. av 2. mars 2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/26/EF. av 2. mars 2006 Nr. 63/207 KOMMISJONSDIREKTIV 2006/26/EF 2009/EØS/63/47 av 2. mars 2006 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av rådsdirektiv 74/151/EØF, 77/311/EØF, 78/933/EØF og 89/173/EØF

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. april 2004 Nr. 62/139 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/62/13 av 15. april 2004 om et dokument om overføring av eksplosive varer innenfor Fellesskapet(*) [meddelt under nummer K(2004) 1332] (2004/388/EF) KOMMISJONEN FOR

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 16/2001 av 28. februar 2001

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 16/2001 av 28. februar 2001 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 16/2001 av 28. februar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2010

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2010 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, XXX C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2010 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/26/EF. av 29. juni 1995

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/26/EF. av 29. juni 1995 Nr.16/ 06 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/26/EF EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999 Nr. 20/114 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999 av 8. februar 1999 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere,

Detaljer

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004 Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.6.2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF 2007/EØS/31/10 av 11. februar 2004 om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF med

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 33/95 av 19. mai 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 33/95 av 19. mai 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Nr.43/00 63 EØS-KOMITEENS BESLUTNING 95/EØS/43/06 nr. 33/95 av 19. mai 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 47, 3. september 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009 av 29. mai 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 93/39/EØF av 14. juni 1993 om endring av direktiv 65/65/EØF, 75/318/EØF og 75/319/EØF om legemidler(*)

RÅDSDIREKTIV 93/39/EØF av 14. juni 1993 om endring av direktiv 65/65/EØF, 75/318/EØF og 75/319/EØF om legemidler(*) Nr. 51/81 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 100 A, RÅDSDIREKTIV av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om byggevarer (89/106/EØF) RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse

Detaljer

NOR/308L T OJ L 42/08, p

NOR/308L T OJ L 42/08, p NOR/308L00016.00T OJ L 42/08, p. 48-50 COMMISSION DIRECTIVE 2008/16/EC of 15 February 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include etofenprox as an active substance

Detaljer

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011 Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011 2012/EØS/16/40 EØS-KOMITEEN HAR av 19. desember 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Detaljer

NOR/308L T OJ L 197/08, p

NOR/308L T OJ L 197/08, p NOR/308L0075.00T OJ L 197/08, p. 54-56 COMMISSION DIRECTIVE 2008/75/EC of 24 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include carbon dioxide as an active substance

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 95/53/EF. av 25. oktober 1995

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 95/53/EF. av 25. oktober 1995 22.12.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/4 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig

Detaljer

Nr. 30/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF. av 24. september 2003

Nr. 30/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF. av 24. september 2003 Nr. 30/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF 2006/EØS/30/12 av 24. september 2003 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II, III og VI til rådsdirektiv

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008 av 14. mars 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

NOR/397R T OJ L 43/97, p.1-7

NOR/397R T OJ L 43/97, p.1-7 NOR/397R0258.00T OJ L 43/97, p.1-7 Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients EUROPAPARLAMENTS - OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/78/EF. av 11. august 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/78/EF. av 11. august 2003 Nr. 30/513 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/78/EF 2006/EØS/30/38 av 11. august 2003 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av patulin i næringsmidler(*) KOMMISJONEN

Detaljer

Nr.46/258 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.10.2000 NORSK utgave RÅDSDIREKTIV 98/59/EF av 20. juli 1998 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om masseoppsigelser(*) RÅDET FOR

Detaljer

Nr. 26/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. juni 1999

Nr. 26/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. juni 1999 Nr. 26/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, KOMMISJONSVEDTAK av

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/2001 av 28. februar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer:

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer: Nr.45/00 07 RÅDSDIREKTIV 93/120/EF av 22. desember 1993 om endring av direktiv 90/539/EØF om krav til dyrehelse ved handel med fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet og ved innførsel av fjørfe og rugeegg

Detaljer

Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 21. september 2011

Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 21. september 2011 Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2016/EØS/64/39 av 21. september 2011 om fastsettelse av et spørreskjema til rapportering om gjennomføringen

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997 15.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 14/47 KOMMISJONSVEDTAK av 27. mai 1997 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av visse direktiver om avfall

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 94/78/EF. av 21. desember 1994

KOMMISJONSDIREKTIV 94/78/EF. av 21. desember 1994 Nr.25/00 45 KOMMISJONSDIREKTIV 94/78/EF av 21. desember 1994 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 78/549/EØF om hjulavskjerming på motorvogner(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP

Detaljer

Nr. 76/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/139/EF. av 25. november 2009

Nr. 76/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/139/EF. av 25. november 2009 Nr. 76/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/139/EF 2015/EØS/76/82 av 25. november 2009 om lovfestede preginger for motorvogner med to eller tre hjul

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0607.alle OJ L 177/12, p. 16-18 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 607/2012 of 6 July 2012 on the detailed rules concerning the due diligence system and the frequency and nature of the

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 97/48/EF. av 29. juli 1997

KOMMISJONSDIREKTIV 97/48/EF. av 29. juli 1997 Nr. 16/48 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 15.4.1999 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 97/48/EF av 29. juli 1997 om annen endring av rådsdirektiv 82/711/EØF om fastsettelse av nødvendige

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/114/EF. av 12. desember om villedende og sammenlignende reklame

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/114/EF. av 12. desember om villedende og sammenlignende reklame Nr. 18/574 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/114/EF 2015/EØS/18/59 av 12. desember 2006 om villedende og sammenlignende reklame under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003. av 4. juli 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003. av 4. juli 2003 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003 av 4. juli 2003 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE

Detaljer

NOR/306R T OJ X 92/06, p. 6-9

NOR/306R T OJ X 92/06, p. 6-9 NOR/306R0507.00T OJ X 92/06, p. 6-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 507/2006 of 29 March 2006 on the conditional marketing authorisation for medicinal products for human use falling within the scope of Regulation

Detaljer

1. Forskriftens virkeområde Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for produkter som framstilles, markedsføres og omsettes for bruk i byggverk.

1. Forskriftens virkeområde Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for produkter som framstilles, markedsføres og omsettes for bruk i byggverk. Utkast Forskrift xx.xx.xxxx nr. yyy om markedsføring av produkter til byggverk Hjemmel: Fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 95/18/EF. av 19. juni om lisenser til jernbaneforetak(*)

RÅDSDIREKTIV 95/18/EF. av 19. juni om lisenser til jernbaneforetak(*) Nr.11/00 15 RÅDSDIREKTIV 95/18/EF av 19. juni 1995 om lisenser til jernbaneforetak(*) RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig

Detaljer

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om gassapparater

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om gassapparater RÅDSDIREKTIV av 29. juni 1990 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om gassapparater (90/396/EØF) RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske

Detaljer

NOR/308R T OJ L 92/08, p

NOR/308R T OJ L 92/08, p NOR/308R0306.00T OJ L 92/08, p. 21-24 Commission Regulation (EC) No 306/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1432/2007. av 5. desember 2007

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1432/2007. av 5. desember 2007 Nr. 18/182 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1432/2007 2015/EØS/18/20 av 5. desember 2007 om endring av vedlegg I, II og VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til merking

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 633/2007. av 7. juni 2007

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 633/2007. av 7. juni 2007 26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/335 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 633/2007 2012/EØS/5/51 av 7. juni 2007 om fastsettelse av krav til anvendelse av en overføringsprotokoll

Detaljer

KOMMISJONSBESLUTNING. av 30. november 2010

KOMMISJONSBESLUTNING. av 30. november 2010 Nr. 12/762 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING 2016/EØS/12/58 av 30. november 2010 om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen

Detaljer

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om styreinnretninger for motorvogner og deres tilhengere

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om styreinnretninger for motorvogner og deres tilhengere 370L0311.NOR/1 370L0311.NOR Council Directive of 8 June 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the steering equipment for motor vehicles and their trailers RÅDSDIREKTIV

Detaljer

Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001. av 7. september 2001

Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001. av 7. september 2001 Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001 2005/EØS/27/43 av 7. september 2001 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av bestemmelsene

Detaljer

Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2000

Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2000 Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

Nr. 47/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2001/21/EF. av 5. mars 2001

Nr. 47/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2001/21/EF. av 5. mars 2001 Nr. 47/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/22/EF. av 30. mai 1994

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/22/EF. av 30. mai 1994 Nr.25/ 02 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET

Detaljer

Nr. 51/236 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 51/236 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/236 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.10.2001 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske

Detaljer

NOR/308R T OJ L 92/08, p

NOR/308R T OJ L 92/08, p NOR/308R0305.00T OJ L 92/08, p. 17-20 Commission Regulation (EC) No 305/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum

Detaljer

Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver.

Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver. Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver. 1. Hovedinnholdet i forslaget Forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007

Detaljer

Nr. 56/866 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/96/EF. av 19. november 2008

Nr. 56/866 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/96/EF. av 19. november 2008 Nr. 56/866 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/96/EF 2014/EØS/56/33 av 19. november 2008 om sikkerhetsforvaltning av veiinfrastrukturen(*) EUROPEISKE

Detaljer

NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5

NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5 NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5 COMMISSION REGULATION (EC) No 41/2009 of 20 January 2009 concerning the composition and labelling of foodstuffs suitable for people intolerant to gluten KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Nr. 26/78 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 29. juni 1999

Nr. 26/78 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 29. juni 1999 Nr. 26/78 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, KOMMISJONSVEDTAK av

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 2. februar 2000

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 2. februar 2000 Nr. 57/175 KOMMISJONSVEDTAK 2001/EØS/57/24 av 2. februar 2000 om framgangsmåten for av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 4 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til plateglass, profilglass og glassbyggestein(*)

Detaljer

Vedlegg 2 Rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen vegtransport

Vedlegg 2 Rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen vegtransport Vedlegg 2 Rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen vegtransport RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998 Nr.50/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.2000 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF av 3. september 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 82/130/EØF

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer