Miljø- og klima i Eidsiva Energi Rapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljø- og klima i Eidsiva Energi Rapport 2012"

Transkript

1 Miljø- og klima i Eidsiva Energi Rapport 2012 Eidsiva Vekst AS

2 Innhold Sammendrag Bakgrunn for miljø- og klimasatsningen Globale, nasjonale og regionale mål Eidsiva sin rolle i miljø- og klima, policy og prinsipper Eidsiva Energi klimaregnskap- og resultater Eidsiva Energi miljøregnskap- og resultater Eidsiva Energi miljø- og klima mål Klimaregnskap versus mål fremover Miljøregnskap versus mål fremover Eksempler på gjennomførte miljø- og klimatiltak Produksjon av fornybar energi Elektrifiseringen av veitransporten Energieffektivisering Samarbeid med kunder, leverandører, eiere Andre miljø- og klimatiltak Professorat innen bioenergi til Høgskolen i Gjøvik Klimatiltak i eierkommunene Miljøsertifisering av virksomhetene Zero Rally Earth hour Hurtigladere for el biler i Innlandet Referanser Miljø- og klima, Rapport

3 Statusrapport 2012 Miljø- og klima Sammendrag I denne rapporten presenteres en oversikt over de miljø- og klimaresultater Eidsiva har oppnådd i pr , og hvilke tiltak som har vært gjennomført i løpet av perioden Eidsiva utarbeider klimaregnskap etter «Greenhouse Gas» standarden. Påvirkning på klima måles i tonn CO 2. I Norge slippes det ut i overkant av 50 millioner tonn CO 2 årlig. Eidsivas produksjon av fornybar energi i 2012 tilsvarer erstatning av ca. 0,4 mill. tonn CO 2, en økning på åtte prosent fra Dette er beregnet ut fra energimiksen i det nordiske markedet. Hvis energimiks fra Europa legges til grunn, mangedobles effekten. Utslipp av CO 2 for konsernets totale virksomhet er beregnet til ca. 10 tusen tonn for Fra referanseåret 2010, som er oppstartsåret for klimaregnskap i Eidsiva, er dette en reduksjon på nesten 30 prosent. Hovedårsaken til reduksjonen i 2012 er erstatning av fossilt brensel med biobrensel i fjernvarmeproduksjonen. Også effektivisering av bilkjøring, økt bruk av alternative elektriske og hybride kjøretøy, er tiltak som bidrar positivt. Konsernet støtter miljø- og klimasatsinger gjennom eierskapet i Energiråd Innlandet, som er et viktig bidrag til energieffektivisering, samt andre energi, miljø og klimatiltak i regionen. Eidsiva Energi er pådriver for elektrifisering av transportsektoren. Konsernet har 16 elektriske og hybride kjøretøy, noe som utgjør ca. 4 % av den totale bilflåten, og andelen er stigende. Det er etablert tre nye hurtigladere i regionen i 2012, og ytterligere fire skal etableres i Regionen vil ved utgangen av 2013 ha åtte hurtigladere og Eidsiva vil med dette være ledende på etablering av hurtigladere i Norge. 10 av våre eierkommuner har i løpet av 2012 fått informasjon om lademuligheter og har testet elektriske biler. Dette prosjektet videreføres i 2013 som et Interreg prosjekt i samarbeid med Energiråd Innlandet og tilsvarende svenske enheter. Det er i 2012 ikke mottatt pålegg om investeringer i miljø- eller sikkerhetstiltak, og konsernet har ingen foreliggende pålegg knyttet til det ytre miljø. Hunderfossen vannkraftverk El bil i Våler kommune Målemast vind Raskiftet Miljø- og klima, Rapport

4 1. Bakgrunn for miljø- og klimasatsningen 1.1 Globale, nasjonale og regionale mål Miljø- og klima blir en stadig viktigere del av vårt samfunnsansvar for storsamfunnet, bedrifter og hver enkelt sin hverdag. De forente nasjoner (FN), Den europeiske union (EU) og den norske regjering har alle satt mål for hva vi bør oppnå innenfor miljø- og klima. Spesielt har klima fått et økende fokus og 20/20/20 i 2020 er en direkte konsekvens av dette. EU skal redusere sitt utslipp av klimagasser med 20 %, nå en fornybar andel av energiproduksjon på 20 % og bruke 20 % mindre energi i Norge har ut fra disse målene laget egne nasjonale mål; redusere sine utslipp av klimagasser med tilsvarende 30 % av utslippene i 1990 samt være karbonnøytralt i Begge fylkeskommunene i Innlandet har også sine målsetninger og Eidsiva ønsker å bidra til at disse målene nåes. Miljøstatus Norge i gir en oversikt over de ulike miljøaspektene og her er miljøvernpolitikken inndelt i elleve resultatområder av Miljøverndepartement. De elleve områdene er; levende hav og kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslått fjellandskap, verdifulle kulturminne og kulturlandskap, godt bymiljø, aktivt friluftsliv, giftfritt miljø, ren luft og stabilt klima. For hvert område er det et eller flere nasjonale miljømål. De nasjonale resultatområdene, mål og indikatorer beskrives i Miljøverndepartementets Prop. 1 S ( ). Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). 1.2 Eidsiva sin rolle i miljø- og klima, policy og prinsipper Eidsiva har laget en egen policy for miljø- og klima og tatt dette inn i sine styrende dokumenter ii på lik linje med etisk adferd, fullmakter, innkjøp m.m. Policyen skal bidra til at Eidsiva er en samfunnsbevisst aktør som arbeider aktivt for gode miljø- og klimaløsninger. Eidsiva skal bidra til at myndighetenes klimamål, redusert CO 2 utslipp, økt fornybar energi og energieffektivisering oppnås innen I retningslinjene i Eidsiva sin Miljø- og klimapolicy er følgende punkter vektlagt. Miljø- og klima skal vektlegges i alle beslutninger i Eidsiva. Eidsiva skal ta en aktiv rolle innenfor; o Elektrifiseringen av veitransporten Miljø- og klima, Rapport

5 o o Fornybar Energi Energieffektivisering Eidsiva skal i samarbeid med kunder, leverandører, eiere, interesseorganisasjoner og andre finne fram til gode miljø- og klimaløsninger. Policyen med vedtatte retningslinjer gir viktig styringssignaler for ledere og ansatte for hva som bør fokuseres i miljø- og klima arbeidet. Det er i løpet av 2012 iverksatt en rekke tiltak innenfor alle fokusområdene i miljø- og klimapolicyen. Spesielt innenfor elektrifisering av veitransporten har det vært brukt mye ressurser på både å fremme bruken av elektriske biler, lademuligheter og informasjon om dette internt, overfor eiere og andre interessenter. Samtidig har Eidsiva Energi aldri produsert så mye fornybar energi som i Eidsiva Energi klimaregnskap- og resultater Resultatene av miljø- og klimaarbeidet til Eidsiva er oppsummert i tabellene under. Klimaregnskapet er satt opp i henhold til standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG), med basisår 2010, som er det første året med sikre tall. Miljøregnskapet inneholder ulike relevante måleparametere for konsernet. Formålet med rapporten er å gi omverden innsyn i vår aktivitet og samtidig dokumentere for oss selv hva vi tilfører samfunnet av verdi, hva vi selv forbruker av energi, samt påfører miljø og klima av negative konsekvenser. Klimaregnskap Rapportering av utslipp i henhold til Green house gas protocol. (GHG) Regnskapet er basert på den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHGprotokollen), som er den viktigste standarden for måling av drivhusgasser i regi av World Resources Institute (WRI) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). GHG-protokollen består av to regnskapsstandarder som forklarer hvordan man kan tallfeste og rapportere klimagassutslipp, og var i 2006 grunnlag for ISOnormen I. GHG-protokollen baserer sin klimarapportering på tre scope eller kategorier av utslipp og skiller mellom direkte og indirekte utslipp av de seks viktigste klimagassene; CO2, N20 (lystgass), CH4 (Metan), SF6, HFK og PKF, utslippene er angitt i CO2 ekvivalenter Figur 1: Greenhouse gas protocol (GHG) Satt opp etter denne standarden hadde Eidsiva et totalt utslipp av klimagasser i 2012 på tonn Miljø- og klima, Rapport

6 CO 2 ekvivalenter som fordelte seg på følgende måte; Scope tonn CO2 ekv. tonn CO2 ekv. tonn CO2 ekv. Transport Bygg olje Fjernvarme produsert fra strøm Fjernvarme produsert fra avfall Fjernvarme produsert fra flis Fjernvarme produsert fra bio olje Fjernvarme produsert fra olje Fjernvarme produsert fra gass Sum scope Scope 2 Bygg strøm ** Bygg fjernvarme Sum scope Scope 3 Transport privatbiler Helikopter Tap av klimagass SF6 * Firmareiser Sum scope Sum total: Kilde for faktor; "Klimaregnskap for fjernvarme - Norsk Energi" * Estimert utslipp GHG Report Eidsiva Energi AS Eidsiva Energi AS ** Opprinelsesgaranti kjøpt for forbruk av strøm fra Braskereidfoss, Kongsvinger, Lutufallet, Mesna, Osa og Strandfossen kraftverk. De totale utslippene av CO 2 har fra 2010 til 2012 gått ned med 27 % slik tabellen nedenfor viser, og skyldes i hovedsak mindre bruk av olje i fjernvarmeproduksjonen, men også reduserte utslipp fra egen bilpark. Utslipp av olje til oppvarming i egne bygg har også blitt redusert i perioden. Eidsiva Energi AS CO2 reduksjon i egen virksomhet Totalt utslipp CO2 ekvivalenter iflg. GHG Tonn CO Endring fra 2010 Tonn CO Endring fra 2010 % -14,5 % -27,0 % 1.4 Eidsiva Energi miljøregnskap- og resultater. Det er satt opp et regnskap over de mest relevante miljøfaktorene for selskapet. Kjøretøybruk har fått en vesentlig plass, men også energiforbruk, miljøkurs, miljøsertifisering og etablering av både hurtigladere og vanlige ladere for el-biler er omtalt. Miljø- og klima, Rapport

7 Kjøretøy Kjøretøy (personbiler, lastebiler ) Antall Totalt forbruk drivstoff (bensin + diesel) liter Kjørte kilometer Km Alternative kjøretøy (EV, PIHV, el moped) Antall inkl. innleide - utlånte kjøretøy) % andel av kjøretøy % 1,8 % 3,0 % 4,1 % Totalt forbruk drivstoff (kwh) kwh Kjørte kilometer med alternative kjøretøy; (EV, PIHV, el moped, inkl. innleide - utlånte kjøretøy) Km % andel av total kjørte km. % 0,6 % 0,7 % 1,2 % Tallene inkluderer datterselskap eid over 50% Energiforbruk Elektrisitet (lys varme egne bygg) kwh Elektrisitet/el kjeller (til produksjon av fjernvarme) kwh Elektrisitet (tidligfyring i bygg-anlegg for bio) kwh Bio "flis-avfall" (til produksjon av varme i egne kwh bioanlegg) Bioolje (til produksjon av varme i egne bioanlegg) kwh Fyringsolje (til produksjon av varme i egne kwh bioanlegg) Gass (til produksjon av varme i egne bioanlegg) kwh Totalt energiforbruk kwh Energiproduksjon Elektristiet produsert fra vannkraft kwh Fjernvarme+prosessvarme, produsert fra kwh Biomasse, el, Totalt energiproduksjon kwh Nett tap i % % 8,47 % 6,46 % 6,85 % Nett tap i kwh kwh Totalt positivt bidrag til CO2 tonn (kwh x nordisk el.mix) - utslipp CO2 i egen virksomhet CO2 og Nett tap Eidsiva Bioenergi bioandel i fjernvarmeproduksjon Bioandel av total fjernvarmeproduksjon % 79 % 83 % 94,5 % Papirforbruk A A Fordeling sort - hvit % 42 % 48 % 49 % Fordeling farve % 58 % 52 % 51 % Miljøkurs, miljøsertifisering, hurtigladere Antall gjennomført miljøkurs (e-læring Miljøbeviset, el.) Antall gjennomført øko kjøringskurs Antall enheter miljøsertifisert (Miljøfyrtårn, ISO , EMAS,...) Antall hurtigladere etablert for el biler Miljø- klimaregnskap Eidsiva Energi Antall offentlige ladepunkt i kommuner i Innlandet (% andel av kommuner i innlandet som har etablert og kommunisert at de har et off. ladepunkt for ladbare biler) - 4 / 4 94 / / 2 2 / 4-1 / 1 3 / 4 pr. år - 15 av 48 (31 %) 21 av 48 (44 %) Den totale energiproduksjonen i Eidsiva nådde i 2012, nesten 4 TWh. Dette skyldes flere faktorer, men de vesentligste var en stabil vannkraftproduksjon som følge av mye nedbør. Eidsiva Bioenergi åpnet Trehørningen bioanlegg i 2011 og hadde en stabil og god produksjon gjennom hele Fire enheter er miljøsertifisert pr , og det planlegges ytterligere to sertifiseringer i løpet av Det er også planlagt kurs i øko-kjøring for ansatte i Eidsiva Anlegg, Eidsiva Vannkraft og Elsikkerhet Norge tidlig i Etablering av flere hurtigladere for el biler og informasjon om el- biler og lademuligheter i kommuner i Innlandet vil også ha fokus i tiden fremover. Miljø- og klima, Rapport

8 1.5 Eidsiva Energi miljø- og klima mål Klimaregnskap versus mål fremover Eidsiva Energi er en stor produsent av fornybar energi og har som målsetting å øke denne ytterligere i årene frem mot All aktivitet medfører imidlertid utslipp som belaster miljøet. Det er derfor stor fokus på reduksjon av CO 2 i egen virksomhet. Miljø- klimaregnskap Eidsiva Energi Energiproduksjon Elektristiet produsert fra vannkraft kwh Fjernvarme+prosessvarme, produsert fra kwh Biomasse, el, Totalt energiproduksjon kwh Nett tap i % % 6,85 % Nett tap i kwh kwh Totalt positivt bidrag til CO2 tonn (kwh x nordisk el.mix) - utslipp CO2 i egen virksomhet CO2 og Nett tap Status Mål* Eidsiva Bioenergi bioandel i fjernvarmeproduksjon Bioandel av total fjernvarmeproduksjon % 94,5 % 94 % 95 % 96 % CO2 reduksjon i egen virksomhet Totalt utslipp CO2 ekvivalenter iflg. GHG Tonn CO Endring fra foregående Tonn CO Endring fra 2010 Tonn CO Endring fra 2010 % -27,0 % -10 % -15 % -25 % * mål er i forhold til basisår 2010 Eidsiva har nådd sine målsetninger for 2012 på alle tre målområder; totalt positivt bidrag til CO 2, bioandel av total fjernvarmeproduksjon og reduksjon av CO 2- utslipp fra egen virksomhet Miljøregnskap versus mål fremover. Kjøretøy, energiforbruk, papirforbruk og miljøsertifisering er noen av de øvrige miljøaspektene Eidsiva måler og følger opp. Det er også satt mål for enkelte av disse miljøaspektene. Miljø- og klima, Rapport

9 Miljø- klimaregnskap Eidsiva Energi Kjøretøy Kjøretøy (personbiler, lastebiler ) Antall 389 Totalt forbruk drivstoff (bensin + diesel) liter Kjørte kilometer Km Status Mål* Alternative kjøretøy (EV, PIHV, el moped) Antall 16 inkl. innleide - utlånte kjøretøy) % andel av kjøretøy % 4,1 % 3 % 6 % 15 % Totalt forbruk drivstoff (kwh) kwh Kjørte kilometer med alternative kjøretøy; (EV, PIHV, el moped, inkl. innleide - utlånte kjøretøy) Km % andel av total kjørte km. % 1,2 % Tallene inkluderer datterselskap eid over 50% Energiforbruk 2012 Elektrisitet (lys varme egne bygg) kwh Elektrisitet/el kjeller (til produksjon av fjernvarme) kwh Elektrisitet (tidligfyring i bygg-anlegg for bio) kwh Bio "flis-avfall" (til produksjon av varme i egne kwh bioanlegg) Bioolje (til produksjon av varme i egne bioanlegg) kwh Fyringsolje (til produksjon av varme i egne kwh bioanlegg) Gass (til produksjon av varme i egne bioanlegg) kwh Totalt energiforbruk kwh Papirforbruk A A Fordeling sort - hvit % 49 % Fordeling farve % 51 % Miljøkurs, miljøsertifisering, hurtigladere Antall gjennomført miljøkurs (e-læring Miljøbeviset, el.) Antall gjennomført øko kjøringskurs Antall enheter miljøsertifisert (Miljøfyrtårn, ISO , EMAS,...) Antall hurtigladere etablert for el biler Antall offentlige ladepunkt i kommuner i Innlandet (% andel av kommuner i innlandet som har etablert og kommunisert at de har et off. ladepunkt for ladbare biler) * mål er i forhold til basisår / % 60 % 100 % - -5 % -20 % -40 % 2 / / pr. år 21 av 48 (44 %) 80 % 95 % 100 % Eidsiva er spesielt fornøyd med resultatene som er oppnådd innenfor innfasingen av elbiler og plug in hybrider i egen organisasjon og etablering av hurtigladere. Her ligger konsernet foran etablerte målsetninger på kort sikt. Det vurderes også som realistisk å nå de langsiktige målene. 2. Eksempler på gjennomførte miljø- og klimatiltak Klimasatsingen startet høsten 2010 da det ble ansatt en klimarådgiver med mandat om; 1) å implementere og utvikle miljø- og klimapolicy for Eidsiva konsernet 2) etablere et klimaregnskap 3) etablere og følge opp målsetninger innenfor miljø- og klima 4) videreutvikle satsingen på el-biler og ladning. Med utgangspunkt i dette ble en fornyet miljø- og klimapolicy ble vedtatt, og ble en del av Eidsiva sine styrende dokumenter høsten 2012 (ref. punkt 1.2). Dette arbeidet bidro til å forsterke og forankre miljø- og klimafokuset i konsernet ytterligere. Miljø- og klima, Rapport

10 2.1 Produksjon av fornybar energi Dette er det viktigste bidraget fra Eidsiva til å bedre klimaet. Produksjonen av fornybar energi fra vann, bio og vind gir reduksjon i klimagassutslipp, når den erstatter bruken av fossile energikilder som olje, kull, naturgass. Derfor vil hovedfokuset være å utvikle og produsere mest mulig fornybar energi i tiden fremover, forutsatt tilfredsstillende lønnsomhet. Bilder: 1) Hunderfossen kraftverk 2) Rauberget pumpestasjon i Øvre Otta Eidsiva Vannkraft AS iii eier og produserer kraft i 20 hel- og 24 deleide anlegg i Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag. I 2012 ble det produsert ca. 3,7 TWh. Eidsiva Vannkraft leder an i å utvikle nye prosjekter, og arbeider med hele fire av de 18 største vannkraftprosjektene i Norge i tillegg til flere mindre prosjekter. De største prosjektene som planlegges er; Rosten kraftverk i Lågen (180 GWh), Nedre Otta (305 GWh), Kåja kraftverk i Lågen (140 GWh) og Tolga kraftverk i Glomma (200 GWh). Det planlegges også opprusting og/eller utvidelse av flere kraftverk (Rendalen, Løpet, Holsfossen, Braskereidfoss, Øvre Vinstra og Harpefossen), slik at disse kan øke produksjonen av fornybar energi. Totalt vil videreutvikling og nyetableringer av vannkraftverk kunne gi om lag 1 TWh ny fornybar energi pr. år innen Bilder: 1) Ansatte ved Trehørningen, Hamar 2)Bioflis til fjernvarmeproduksjon Eidsiva Bioenergi AS iv drifter, prosjekterer og bygger fjernvarmeanlegg i Oppland og Hedmark. Eidsiva Bioenergi leverer varme i 8 byer/tettsteder pr. d.d.; Lillehammer, Brumunddal, Lena, Hamar, Trysil, Kongsvinger, Moelv og Gjøvik. Det er planlagt utbygging og videreutvikling ved flere av anleggene i tiden fremover. En ny-utbygging er planlagt på Flisa. Totalt vil videreutvikling og nyetableringer av fjernvarmeanleggene kunne gi ca GWh ny fornybar energi pr. år, slik at den totale fjernvarmeproduksjonen vil kunne nå ca. 500 GWh eller 0,5 TWh i Miljø- og klima, Rapport

11 Bilder: 1) Visualisering prosjektet Engerdal Austri Vind DA v er et selskap som jobber med utvikling av vindkraft i Innlandet. Målet er å utvikle fornybar energi basert på lokale ressurser og lokalt eierskap. Austri Vind eies av Eidsiva Vekst, Gudbrandsdal Energi og Statskog Vind. Austri Vind arbeider med potensielle vindprosjekter i Engerdal, Trysil/Åmot, Våler og Rendalen. Totalt vil realisering av alle disse vindkraftverkene kunne gi fra GWh ny fornybar energi pr. år innen 2020, om konsesjon oppnås og lønnsomheten er tilfredsstillende. 2.2 Elektrifiseringen av veitransporten Elektrifiseringen av veitransporten er del av et større treårig prosjekt innenfor Klima, og ble etablert som et eget prosjekt høsten Elektrifiseringen vil kunne redusere utslipp av CO 2 og minske lokale utslipp av NOx m.m. I 2012 har bruken av alternative kjøretøy i egen organisasjon økt både gjennom rene el-biler og plug in hybrid. Gjennom 2012 er det gjennomført et besøksprogram mot 10 av våre eierkommuner, med fokus på mulighetene som ligger i å ta i bruk el-biler f.eks. i hjemmetjenesten samt behovet for å etablere ladepunkter (ref. punkt 2.6.2). Bilder: 1)Renault Kangoo el varebiler, Opel Ampera Plug in hybrid og Nissan Leaf el bil ved Strandfossen kraftverk 2)Leo Sørbye tar imot Renault Kangoo el varebil fra klimarådgiver Odd Schei, overlevering Elverum i minus 25C 0, januar Det ble i løpet av 2012 etablert tre nye hurtigladere i Innlandet og flere kommuner har etablerte vanlige ladepunkter. Miljø- og klima, Rapport

12 Bilder; 1)Testing av hurtigladeren ved Terningen Arena, Elverum før åpningen 2) Vanlig lader Nord Odal 2.4 Energieffektivisering Energiforbruket ved flere av Eidsivas største bygg og enheter er fulgt nøye opp i 2011 og For enkelte bygg er det oppnådd en betydelig reduksjon i energiforbruket, men det er fortsatt potensiale for ytterligere forbedringer og reduksjon. Over 50 bygg er lagt inn i Entro sitt energioppfølgingsprogram og vil bli fulgt opp framover. Bilder: 1) Møte Energioppfølging Heradsbygda 2)Energiattest Ringsaker 3)Energioppfølging Ringsaker med Ronny Hatterud og Arne Arnesen. 2.5 Samarbeid med kunder, leverandører, eiere Eidsiva har samarbeidet med kunder, leverandører, eiere og andre interessenter gjennom 2012 for å finne fram til gode miljø- og klimaløsninger. Energiråd Innlandet, Energisenteret ved Hunderfossen, Zero, Transnova, flere av eierkommunene og begge fylkeskommunene er noen av samarbeidspartnerne Eidsiva har jobbet med i Andre miljø- og klimatiltak Eidsiva har i 2012 arbeidet bredt med miljø og klima. Under følger et lite utvalg av enkelte tiltak, som er igangsatt og gjennomført i Professorat innen bioenergi til Høgskolen i Gjøvik Professoratet innen bioenergi ved Høgskolen i Gjøvik er både en viktig del av Eidsivas satsing på kompetanseheving og forskning om bioenergi /fornybar energi i Innlandet, samt arbeidet mot etableringen av et Innlandsuniversitet. Eidsiva bidro økonomisk til at professoratet og vi Kurset «Fornybar energi» ble igangsatt i løpet av 2012, (ref. rapporten om Regional utvikling 2012 fra Eidsiva Vekst). Prosjektet videreføres i Klimatiltak i eierkommunene I 2012 iverksatte Eidsiva et tiltak overfor alle sine eierkommuner, hvor de fikk tilbud om å låne en el- Miljø- og klima, Rapport

13 bil, samt ble informert om ulike lademuligheter og fikk generell informasjon om tiltak innenfor transportsektoren som kan bidra til å redusere klima utslippene. Tiltaket ble svært godt mottatt og vil bli videreført i regi av Energiråd Innlandet i 2013, som Interreg prosjektet «GreenDrive», sammen med energikontorene til Värmland og Dalarna i Sverige. Noen av eierkommunene som har fått informasjon om el biler lademuligheter i 2012; Miljøsertifisering av virksomhetene Eidsiva har i løpet av 2012 miljøsertifisert ytterligere to enheter. Først ute var Eidsiva Bredbånd som ble Miljøfyrtårnsertifisert i juni 2012, og høsten 2012 ble Eidsiva Bioenergi ISO sertifisert. Totalt i Eidsiva er nå 4 enheter miljøsertifisert. Miljø- og klima, Rapport

14 Bilde; 1)Avisoppslag i GD ved miljøfyrtårnsertifisering av Eidsiva bredbånd med ordfører Espen G Johansen og adm.direktør i Eidsiva Bredbånd Trond Skjellerud Zero Rally 2012 Eidsiva har deltatt i Zero Rally siden I 2011 ble rallyet holdt i Hedmark og Oppland. Løpet I i2012 gikk i Sverige/Trøndelag og Eidsiva var påmeldt med to biler; en plug in hybrid og en el-bil. Løpet går ut på å vise utviklingen på miljøvennlige biler, og Eidsivas interesse er spesielt knyttet til utviklingen av eldrevne kjøretøyer. Løpet i 2012 gikk fra Östersund i Sverige, om Åre og Meråker til mål i Trondheim. Over 60 miljøbiler med ulike drivstoffløsninger stilte til start, og flere kjente artister, politikere og rallystjerner deltok. Bilde; Eidsivas team i årets Zero rally ved avreise. Fra venstre: Inge Møller, Tom Gulbrandsen, Christian Forø og Odd Schei. Inge Møller og Tom Gulbrandsen vant plug in hybrid klassen og kom på fjerde plass vii totalt Earth hour Eidsiva deltok for tredje år i Earth hour i Kampanjen startet i Australia i 2007 og har vokst til en verdensomspennende markering med over en milliard mennesker som er med og markerer sitt engasjement mot klimaendringer. Eidsiva støttet kampanjen ved å mørklegge sine tre bygg på Gjøvik, Hamar og Lillehammer, og oppfordret alle ansatte til å være med og slå av lyset i sin hjem. Miljø- og klima, Rapport

15 Bilder; 1) Earth hour symbolet 2)Energihuset Gjøvik slukket lyset Hurtigladere for el biler i Innlandet Eidsiva har som en del av prosjektet elektrifisering av veitransporten etablert flere hurtigladere i Innlandet. Tre av disse ble etablert i Først ute var Lillehammer med åpning på Strandtorget i juni, Gjøvik åpnet sin første hurtiglader i september (se illustrasjonsfoto på framsiden) på Mjøsstranda, og sist ute var Elverum med åpning av sin hurtiglader i november på Terningen Arena. Etableringene ble finansiert og støttet av Transnova, fylkeskommunene, kommunene på hvert enkelt sted og andre interessenter. Bilder; 1) Ordfører Bjørn Iddberg åpner hurtigladeren på Gjøvik 2)Ordfører Erik Hanstad åpner hurtigladeren på Elverum viii i november Referanser i ii https://www.eidsivaenergi.no/om-eidsiva/eidsivakonsernet/styrende-dokumenter/ iii https://www.eidsivaenergi.no/om-eidsiva/virksomhetene/eidsiva-vannkraft/ iv https://www.eidsivaenergi.no/om-eidsiva/virksomhetene/eidsiva-bioenergi/ v vi Faglig utvikling innen fornybar energi (Bærekraftig Energi), presentasjon av Alemayehu Gebremedhin, Høgskolen i Hedmark, vii viii https://www.elverum.kommune.no/artikkel.aspx?aid=4885&mid1=377&back=1 Miljø- og klima, Rapport

Miljø og klima i Eidsiva Energi Rapport 2013

Miljø og klima i Eidsiva Energi Rapport 2013 Miljø og klima i Eidsiva Energi Rapport 2013 Eidsiva Energi AS 29.04.2014 Innhold Sammendrag... 2 1. Innledning... 3 1.1 Utgangspunktet: Globale, nasjonale og regionale klima- og miljømål... 3 1.2 Eidsiva

Detaljer

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Mål: Miljøfyrtårn skal være det mest relevante miljøledelsessystemet for virksomheter som ønsker å redusere sin klima- og miljøbelastning. Verden står overfor flere

Detaljer

Arendal kommune. Klimaattest 2011

Arendal kommune. Klimaattest 2011 Klimaattest 2011 Arendal kommune CO2focus legger her frem Energi og Klimaregnskapet for Arendal kommunes virksomhet. Resultatet er basert på innrapporterte forbrukstall fra de ulike sektorene i kommunen.

Detaljer

Eidsiva Bioenergi AS storskala bioenergi i praksis. Ola Børke Daglig leder

Eidsiva Bioenergi AS storskala bioenergi i praksis. Ola Børke Daglig leder Eidsiva Bioenergi AS storskala bioenergi i praksis Ola Børke Daglig leder Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 300 millioner kroner i utbytte Eies av 27 lokale kommuner

Detaljer

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2013

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er a vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

NOT Varmforsinking AS

NOT Varmforsinking AS Hensikten med denne rapporten er a vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

H E L S E B E R G E N H F. Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF

H E L S E B E R G E N H F. Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS H E L S E B E R G E N H F KLIMAGASSREGSKAP FOR 2013 Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF OM OSS o Ved Haukeland universitetssykehus behandler vi hvert år over

Detaljer

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2011

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2011 Hensikten med denne rapporten er a vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Klimagassregnskap Arendal kommune 2009

Klimagassregnskap Arendal kommune 2009 Klimagassregnskap Arendal kommune 2009 Bakgrunn. Basert på et prøveregnskap for 2007 vedtok bystyret i 2008 å lage klimaregnskap for kommunens egen drift fra og med 2008 og framover. Å lage klimaregnskap

Detaljer

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Energi og vassdrag i et klimaperspektiv EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred Næringspolitisk Direktør, EBL Vassdragsdrift og mjløforhold 15.10.2008 Vi må bruke mindre energi

Detaljer

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost.

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 12/1190-7 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at det kjøpes en elbil til

Detaljer

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016 Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016 GHG protokollen GHG protokollen er ofte brukt til å sette opp klimaregnskap. Standarden deler utslippene inn i indirekte og direkte utslipp. De direkte

Detaljer

mars 2017 Voksenåsen: Klimaregnskap

mars 2017 Voksenåsen: Klimaregnskap mars 2017 Voksenåsen: Klimaregnskap 2016 1 Innhold Oppsummering Totalt CO 2 e-utslipp 2012-2106 fordelt på scope 1, 2 og 3 Endringer i totalt CO 2 e-utslipp 2014-2016 Prosentvis fordeling av totalt CO

Detaljer

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Eidsiva Energi Omsetning: 3 milliarder kroner 3,5 TWh vannkraftproduksjon

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

Rapporten omfatter all energiforbruk og drift av KLPs virksomhet i Oslo, Trondheim og Bergen.

Rapporten omfatter all energiforbruk og drift av KLPs virksomhet i Oslo, Trondheim og Bergen. Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

Energi & klimaregnskap 2013

Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Saknr. 12/1190-20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Ooppfølging av ladeinfrastrukturutredning: Bidrag til etablering av hurtigladere på Rudshøgda og i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

BIDRAG TIL ETABLERING AV HURTIGLADER VED TERNINGEN ARENA I ELVERUM

BIDRAG TIL ETABLERING AV HURTIGLADER VED TERNINGEN ARENA I ELVERUM Saknr. 12/1190-3 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune sammen

Detaljer

Klimaregnskap hvordan kan det gjennomføres?

Klimaregnskap hvordan kan det gjennomføres? Klimanøytral stat - hva innebærer det for din virksomhet? Klimaregnskap hvordan kan det gjennomføres? Oslo 13. september 2011 Per Otto Larsen Faglig leder CO2focus AS E-post: perotto@co2focus.com Tlf:

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS. Energi- og klimaregnskap. Utgave: 1 Dato: 2009-09-01

Krogstad Miljøpark AS. Energi- og klimaregnskap. Utgave: 1 Dato: 2009-09-01 Energi- og klimaregnskap Utgave: 1 Dato: 2009-09-01 Energi- og klimaregnskap 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Energi- og klimaregnskap Utgave/dato: 1 / 2009-09-01 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Eierseminar Grønn Varme

Eierseminar Grønn Varme Norsk Bioenergiforening Eierseminar Grønn Varme Hamar 10. mars 2005 Silje Schei Tveitdal Norsk Bioenergiforening Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: 231

Detaljer

Energi & klimaregnskap Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et

Detaljer

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum 03.05.16 Klima og energiplanlegging i Tidlig ute: Klima og energiplan

Detaljer

Ladbare biler hvorfor og hvordan?

Ladbare biler hvorfor og hvordan? Ladbare biler hvorfor og hvordan? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Tom Wigdahl Rådgiver, EBL Kompetanse AS Bergen, seminar, 19.10.09 Agenda Norges klimamål mot 2020 2050 Handlingsplan

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON SAMMENDRAG 24 private og offentlige virksomheter i Trondheim fra 8 ulike bransjer deltok i perioden mai oktober 2014

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Klimapolitikk vedtatte mål og virkemidler. Teknologiseminar ifb. m. NTP-arbeidet, 8.april 2014 Audun Rosland, Miljødirektoratet

Klimapolitikk vedtatte mål og virkemidler. Teknologiseminar ifb. m. NTP-arbeidet, 8.april 2014 Audun Rosland, Miljødirektoratet Klimapolitikk vedtatte mål og virkemidler Teknologiseminar ifb. m. NTP-arbeidet, 8.april 2014 Audun Rosland, Miljødirektoratet Agenda Norges klimamål og status Dagens virkemidler og dems effekt Vedtatte

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 29 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred direktør, EBL NI WWF 23. september 2009 Den politiske

Detaljer

Energiproduksjon - Status og utfordringer

Energiproduksjon - Status og utfordringer Energiproduksjon - Status og utfordringer Nordland Fylkeskommunes KLIMA- OG ENERGISEMINAR 26. og 27. februar 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Geir Taugbøl Bodø 26.februar 2009

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Nordisk Fjernvarmesymposium 12. 15. juni 2004 Ålesund Torbjørn Mehli Bio Varme AS 1 Store muligheter med bioenergi i fjernvarme Store skogressurser (omkring 30 %) etablert

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Grimstad Kommune 2015 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad Kommune 2015 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad Kommune 2015 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Miljø. MATERIAL EN1 Materialforbruk Enhet 2012 2011 2010

Miljø. MATERIAL EN1 Materialforbruk Enhet 2012 2011 2010 Miljø. BKKs CO2-avtrykk domineres av utslipp fra fjernvarmeanlegget og Kollsnes kogenereringsverk i Øygarden, der spillgass fra LNG-produksjon blir til kraft og varme. Samlet slippes årlig rundt 30 000

Detaljer

Miljøarbeid i Posten Norge

Miljøarbeid i Posten Norge Miljøarbeid i Posten Norge Colin Campbell 8 november 2012 v1.0 Posten Norge konsernstruktur Posten Norge 40% Økonomi/Finans/IT HR og HMS Kommunikasjon Post Logistikk Norge Logistikk Norden E-handel Post

Detaljer

Vi må bruke mindre energi og mer fornybar

Vi må bruke mindre energi og mer fornybar Fremtiden er bærekraftig Erik Skjelbred IEA: World Energy Outlook 2009 Vi må bruke mindre energi og mer fornybar 128 TWh fossil energi Inkl offshore Mer effektiv energibruk! 115 TWh fornybar energi Konverter

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Miljørapport - Renholdssoner AS

Miljørapport - Renholdssoner AS Miljørapport - Renholdssoner AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Renholdssoner AS Miljørapport 212 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 Millioner kr 2 1

Detaljer

Eidsiva Bioenergi AS Årsmøte Norsk Fjernvarme 2014 Lillehammer, 3. juni 2014

Eidsiva Bioenergi AS Årsmøte Norsk Fjernvarme 2014 Lillehammer, 3. juni 2014 Eidsiva Bioenergi AS Årsmøte Norsk Fjernvarme 2014 Lillehammer, 3. juni 2014 3-delt plan Eidsivakonsernet og Eidsiva Bioenergi så langt.. Våre anlegg Utbyggingen på Lillehammer Norges femte største kraftprodusent

Detaljer

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Energi- og klimaplan Gjesdal kommune Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Klimaet er i endring og vi må ta global oppvarming på alvor Stortinget har pålagt alle kommuner å lage en klimaplan.

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

KLIMA- REGNSKAP 2016

KLIMA- REGNSKAP 2016 KLIMA- REGNSKAP 2016 2 tonn CO 2 -ekvivalenter Sammendrag Horten kommune har siden 2012 utarbeidet årlige klimaregnskap som gir oversikt over klimagassutslippene fra egen virksomhet. Klimaregnskapet dekker

Detaljer

Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark

Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark MILJØFAGKONFERANSEN 09.11.17 Prosjektleder: Marianne Haukås Team Næring og innovasjon HVORDAN EN REGIONAL PLAN BLIR TIL Planstrategi Planprogram

Detaljer

NPRO. Energi & klimaregnskap 2014

NPRO. Energi & klimaregnskap 2014 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016

Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016 Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016 31 FAGKONKURRANSER Klimanøytral politisk agenda Grønn innkjøpsmuskel Er klimapartnerne

Detaljer

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m.

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Hans Skjelbred ETTERMARKEDSFORUM 2011 Laholmen hotell,strömstad 9. juni 2011 Innhold Hvem er jeg Om Transnova Mine erfaringer med el-bil El-biler som kommer. Eksempler

Detaljer

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

Landbrukets klimautfordringer

Landbrukets klimautfordringer Landbrukets klimautfordringer Lagre karbon Redusere Klimagassutslipp Minske avhengighet av fossil energi Tilpasning til endret klima Langsiktig bærekraftig matproduksjon Produsere bioenergi Spare energi

Detaljer

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser 1 Faktavedlegg Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi Utslipp av klimagasser Figur 1 Samlet utslipp av klimagasser fra Vestfold SSB sluttet å levere slik statistikk på fylkesnivå

Detaljer

Klima og miljøstrategi 2008-2013

Klima og miljøstrategi 2008-2013 Klima og miljøstrategi 2008-2013 Begrunnelse for å ha egen klima og miljøstrategi: Eierkrav: Selskapet bør engasjere seg i utvikling av alternativ energi. Eierne skal ha en akseptabel forretning på kapitalen.

Detaljer

Rapporten omfatter all daglig aktivitet av ansatte ved Storebrands hovedkontor på Lysaker i Bærum, inkludert stasjonær og mobil energibruk.

Rapporten omfatter all daglig aktivitet av ansatte ved Storebrands hovedkontor på Lysaker i Bærum, inkludert stasjonær og mobil energibruk. Hensikten med denne rapporten er a vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner. Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007

Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner. Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007 Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007 Bransjen er positiv til økt bruk av biodrivstoff Satsningsområde Et viktig tiltak for å redusere

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Vil grønne sertifikater fremme biokraft i Norge

Vil grønne sertifikater fremme biokraft i Norge Vil grønne sertifikater fremme biokraft i Norge Årsmøte Norsk Energi, 8. juni 2011 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Har delt oppgaven i 2 Eidsiva og bioenergi Hva vil grønne sertifikater

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 28 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon VTFs Regionmøte Vest Nytt fra EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Førde, 26. august 2009 Innhold Globale energiutfordringer EUs 20-20-20 mål Konsekvenser

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 3, Millioner

Detaljer

Fremtiden er fornybar! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fremtiden er fornybar! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fremtiden er fornybar! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred Direktør Kvinnekonferansen 21. april 2009 Agenda IEA: World Energy Outlook 2008 EUs 20-20-20: Hva betyr det for

Detaljer

Innlandet som energiprodusent. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Innlandet som energiprodusent. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Innlandet som energiprodusent Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Fakta om energiproduksjon i Innlandet Forsyningssikkerhet Verdiskapning Miljø Energiproduksjon i Innlandet Vannkraft

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri Tore Olaf Rimmereid Innhold Kort om E-CO Energi El-sertifikatmarkedet og konsekvenser for E-CO Energi Kraftmarkedet fremover Noen strukturelle utfordringer

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27,32 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2012 51,37 Millioner kr. 75 54,00 Millioner kr.

Detaljer

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fjernvarme i Narvik Narvik 24.10.2011 Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fakta om Statkraft Statkraft- størst i Europa på fornybar energi. Statkraft produserer: VANNKRAFT, VINDKRAFT, GASSKRAFT,

Detaljer

Bakgrunn. Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport

Bakgrunn. Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport Bakgrunn Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport 40 % av disse utslippene fra gjennomgangstrafikk Redusere klimautslipp

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Alle grafer og diagrammer

Alle grafer og diagrammer Home / Dette er Hafslund / Alle grafer og diagrammer Alle grafer og diagrammer Barnas miljøfestival - besøkende Annonse Aftenposten om Øya-samarb. Andel av Venture portefølje inkl REC Andre steder Østfold

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Statssekretær Robin Kåss, Olje- og energidepartementet Tema i dag Norges arbeid med fornybardirektivet Miljøvennlig

Detaljer

HOGST ELLER IKKE ER BIOENERGI BRA KLIMAET?

HOGST ELLER IKKE ER BIOENERGI BRA KLIMAET? HOGST ELLER IKKE ER BIOENERGI BRA KLIMAET? Per Kristian Rørstad Inst. for naturforvaltning, UMB Norsk senter for bioenergiforskning Fagdag i fornybar energi, UMB, 20. okt. 2011 MÅLENE FOR FORNYBAR ENERGI/KLIMA

Detaljer

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL FNI, 17. juni 2009 Innhold Energisystemet

Detaljer

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule - Ørsta vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer