Miljø- og klima i Eidsiva Energi Rapport 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljø- og klima i Eidsiva Energi Rapport 2012"

Transkript

1 Miljø- og klima i Eidsiva Energi Rapport 2012 Eidsiva Vekst AS

2 Innhold Sammendrag Bakgrunn for miljø- og klimasatsningen Globale, nasjonale og regionale mål Eidsiva sin rolle i miljø- og klima, policy og prinsipper Eidsiva Energi klimaregnskap- og resultater Eidsiva Energi miljøregnskap- og resultater Eidsiva Energi miljø- og klima mål Klimaregnskap versus mål fremover Miljøregnskap versus mål fremover Eksempler på gjennomførte miljø- og klimatiltak Produksjon av fornybar energi Elektrifiseringen av veitransporten Energieffektivisering Samarbeid med kunder, leverandører, eiere Andre miljø- og klimatiltak Professorat innen bioenergi til Høgskolen i Gjøvik Klimatiltak i eierkommunene Miljøsertifisering av virksomhetene Zero Rally Earth hour Hurtigladere for el biler i Innlandet Referanser Miljø- og klima, Rapport

3 Statusrapport 2012 Miljø- og klima Sammendrag I denne rapporten presenteres en oversikt over de miljø- og klimaresultater Eidsiva har oppnådd i pr , og hvilke tiltak som har vært gjennomført i løpet av perioden Eidsiva utarbeider klimaregnskap etter «Greenhouse Gas» standarden. Påvirkning på klima måles i tonn CO 2. I Norge slippes det ut i overkant av 50 millioner tonn CO 2 årlig. Eidsivas produksjon av fornybar energi i 2012 tilsvarer erstatning av ca. 0,4 mill. tonn CO 2, en økning på åtte prosent fra Dette er beregnet ut fra energimiksen i det nordiske markedet. Hvis energimiks fra Europa legges til grunn, mangedobles effekten. Utslipp av CO 2 for konsernets totale virksomhet er beregnet til ca. 10 tusen tonn for Fra referanseåret 2010, som er oppstartsåret for klimaregnskap i Eidsiva, er dette en reduksjon på nesten 30 prosent. Hovedårsaken til reduksjonen i 2012 er erstatning av fossilt brensel med biobrensel i fjernvarmeproduksjonen. Også effektivisering av bilkjøring, økt bruk av alternative elektriske og hybride kjøretøy, er tiltak som bidrar positivt. Konsernet støtter miljø- og klimasatsinger gjennom eierskapet i Energiråd Innlandet, som er et viktig bidrag til energieffektivisering, samt andre energi, miljø og klimatiltak i regionen. Eidsiva Energi er pådriver for elektrifisering av transportsektoren. Konsernet har 16 elektriske og hybride kjøretøy, noe som utgjør ca. 4 % av den totale bilflåten, og andelen er stigende. Det er etablert tre nye hurtigladere i regionen i 2012, og ytterligere fire skal etableres i Regionen vil ved utgangen av 2013 ha åtte hurtigladere og Eidsiva vil med dette være ledende på etablering av hurtigladere i Norge. 10 av våre eierkommuner har i løpet av 2012 fått informasjon om lademuligheter og har testet elektriske biler. Dette prosjektet videreføres i 2013 som et Interreg prosjekt i samarbeid med Energiråd Innlandet og tilsvarende svenske enheter. Det er i 2012 ikke mottatt pålegg om investeringer i miljø- eller sikkerhetstiltak, og konsernet har ingen foreliggende pålegg knyttet til det ytre miljø. Hunderfossen vannkraftverk El bil i Våler kommune Målemast vind Raskiftet Miljø- og klima, Rapport

4 1. Bakgrunn for miljø- og klimasatsningen 1.1 Globale, nasjonale og regionale mål Miljø- og klima blir en stadig viktigere del av vårt samfunnsansvar for storsamfunnet, bedrifter og hver enkelt sin hverdag. De forente nasjoner (FN), Den europeiske union (EU) og den norske regjering har alle satt mål for hva vi bør oppnå innenfor miljø- og klima. Spesielt har klima fått et økende fokus og 20/20/20 i 2020 er en direkte konsekvens av dette. EU skal redusere sitt utslipp av klimagasser med 20 %, nå en fornybar andel av energiproduksjon på 20 % og bruke 20 % mindre energi i Norge har ut fra disse målene laget egne nasjonale mål; redusere sine utslipp av klimagasser med tilsvarende 30 % av utslippene i 1990 samt være karbonnøytralt i Begge fylkeskommunene i Innlandet har også sine målsetninger og Eidsiva ønsker å bidra til at disse målene nåes. Miljøstatus Norge i gir en oversikt over de ulike miljøaspektene og her er miljøvernpolitikken inndelt i elleve resultatområder av Miljøverndepartement. De elleve områdene er; levende hav og kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslått fjellandskap, verdifulle kulturminne og kulturlandskap, godt bymiljø, aktivt friluftsliv, giftfritt miljø, ren luft og stabilt klima. For hvert område er det et eller flere nasjonale miljømål. De nasjonale resultatområdene, mål og indikatorer beskrives i Miljøverndepartementets Prop. 1 S ( ). Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). 1.2 Eidsiva sin rolle i miljø- og klima, policy og prinsipper Eidsiva har laget en egen policy for miljø- og klima og tatt dette inn i sine styrende dokumenter ii på lik linje med etisk adferd, fullmakter, innkjøp m.m. Policyen skal bidra til at Eidsiva er en samfunnsbevisst aktør som arbeider aktivt for gode miljø- og klimaløsninger. Eidsiva skal bidra til at myndighetenes klimamål, redusert CO 2 utslipp, økt fornybar energi og energieffektivisering oppnås innen I retningslinjene i Eidsiva sin Miljø- og klimapolicy er følgende punkter vektlagt. Miljø- og klima skal vektlegges i alle beslutninger i Eidsiva. Eidsiva skal ta en aktiv rolle innenfor; o Elektrifiseringen av veitransporten Miljø- og klima, Rapport

5 o o Fornybar Energi Energieffektivisering Eidsiva skal i samarbeid med kunder, leverandører, eiere, interesseorganisasjoner og andre finne fram til gode miljø- og klimaløsninger. Policyen med vedtatte retningslinjer gir viktig styringssignaler for ledere og ansatte for hva som bør fokuseres i miljø- og klima arbeidet. Det er i løpet av 2012 iverksatt en rekke tiltak innenfor alle fokusområdene i miljø- og klimapolicyen. Spesielt innenfor elektrifisering av veitransporten har det vært brukt mye ressurser på både å fremme bruken av elektriske biler, lademuligheter og informasjon om dette internt, overfor eiere og andre interessenter. Samtidig har Eidsiva Energi aldri produsert så mye fornybar energi som i Eidsiva Energi klimaregnskap- og resultater Resultatene av miljø- og klimaarbeidet til Eidsiva er oppsummert i tabellene under. Klimaregnskapet er satt opp i henhold til standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG), med basisår 2010, som er det første året med sikre tall. Miljøregnskapet inneholder ulike relevante måleparametere for konsernet. Formålet med rapporten er å gi omverden innsyn i vår aktivitet og samtidig dokumentere for oss selv hva vi tilfører samfunnet av verdi, hva vi selv forbruker av energi, samt påfører miljø og klima av negative konsekvenser. Klimaregnskap Rapportering av utslipp i henhold til Green house gas protocol. (GHG) Regnskapet er basert på den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHGprotokollen), som er den viktigste standarden for måling av drivhusgasser i regi av World Resources Institute (WRI) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). GHG-protokollen består av to regnskapsstandarder som forklarer hvordan man kan tallfeste og rapportere klimagassutslipp, og var i 2006 grunnlag for ISOnormen I. GHG-protokollen baserer sin klimarapportering på tre scope eller kategorier av utslipp og skiller mellom direkte og indirekte utslipp av de seks viktigste klimagassene; CO2, N20 (lystgass), CH4 (Metan), SF6, HFK og PKF, utslippene er angitt i CO2 ekvivalenter Figur 1: Greenhouse gas protocol (GHG) Satt opp etter denne standarden hadde Eidsiva et totalt utslipp av klimagasser i 2012 på tonn Miljø- og klima, Rapport

6 CO 2 ekvivalenter som fordelte seg på følgende måte; Scope tonn CO2 ekv. tonn CO2 ekv. tonn CO2 ekv. Transport Bygg olje Fjernvarme produsert fra strøm Fjernvarme produsert fra avfall Fjernvarme produsert fra flis Fjernvarme produsert fra bio olje Fjernvarme produsert fra olje Fjernvarme produsert fra gass Sum scope Scope 2 Bygg strøm ** Bygg fjernvarme Sum scope Scope 3 Transport privatbiler Helikopter Tap av klimagass SF6 * Firmareiser Sum scope Sum total: Kilde for faktor; "Klimaregnskap for fjernvarme - Norsk Energi" * Estimert utslipp GHG Report Eidsiva Energi AS Eidsiva Energi AS ** Opprinelsesgaranti kjøpt for forbruk av strøm fra Braskereidfoss, Kongsvinger, Lutufallet, Mesna, Osa og Strandfossen kraftverk. De totale utslippene av CO 2 har fra 2010 til 2012 gått ned med 27 % slik tabellen nedenfor viser, og skyldes i hovedsak mindre bruk av olje i fjernvarmeproduksjonen, men også reduserte utslipp fra egen bilpark. Utslipp av olje til oppvarming i egne bygg har også blitt redusert i perioden. Eidsiva Energi AS CO2 reduksjon i egen virksomhet Totalt utslipp CO2 ekvivalenter iflg. GHG Tonn CO Endring fra 2010 Tonn CO Endring fra 2010 % -14,5 % -27,0 % 1.4 Eidsiva Energi miljøregnskap- og resultater. Det er satt opp et regnskap over de mest relevante miljøfaktorene for selskapet. Kjøretøybruk har fått en vesentlig plass, men også energiforbruk, miljøkurs, miljøsertifisering og etablering av både hurtigladere og vanlige ladere for el-biler er omtalt. Miljø- og klima, Rapport

7 Kjøretøy Kjøretøy (personbiler, lastebiler ) Antall Totalt forbruk drivstoff (bensin + diesel) liter Kjørte kilometer Km Alternative kjøretøy (EV, PIHV, el moped) Antall inkl. innleide - utlånte kjøretøy) % andel av kjøretøy % 1,8 % 3,0 % 4,1 % Totalt forbruk drivstoff (kwh) kwh Kjørte kilometer med alternative kjøretøy; (EV, PIHV, el moped, inkl. innleide - utlånte kjøretøy) Km % andel av total kjørte km. % 0,6 % 0,7 % 1,2 % Tallene inkluderer datterselskap eid over 50% Energiforbruk Elektrisitet (lys varme egne bygg) kwh Elektrisitet/el kjeller (til produksjon av fjernvarme) kwh Elektrisitet (tidligfyring i bygg-anlegg for bio) kwh Bio "flis-avfall" (til produksjon av varme i egne kwh bioanlegg) Bioolje (til produksjon av varme i egne bioanlegg) kwh Fyringsolje (til produksjon av varme i egne kwh bioanlegg) Gass (til produksjon av varme i egne bioanlegg) kwh Totalt energiforbruk kwh Energiproduksjon Elektristiet produsert fra vannkraft kwh Fjernvarme+prosessvarme, produsert fra kwh Biomasse, el, Totalt energiproduksjon kwh Nett tap i % % 8,47 % 6,46 % 6,85 % Nett tap i kwh kwh Totalt positivt bidrag til CO2 tonn (kwh x nordisk el.mix) - utslipp CO2 i egen virksomhet CO2 og Nett tap Eidsiva Bioenergi bioandel i fjernvarmeproduksjon Bioandel av total fjernvarmeproduksjon % 79 % 83 % 94,5 % Papirforbruk A A Fordeling sort - hvit % 42 % 48 % 49 % Fordeling farve % 58 % 52 % 51 % Miljøkurs, miljøsertifisering, hurtigladere Antall gjennomført miljøkurs (e-læring Miljøbeviset, el.) Antall gjennomført øko kjøringskurs Antall enheter miljøsertifisert (Miljøfyrtårn, ISO , EMAS,...) Antall hurtigladere etablert for el biler Miljø- klimaregnskap Eidsiva Energi Antall offentlige ladepunkt i kommuner i Innlandet (% andel av kommuner i innlandet som har etablert og kommunisert at de har et off. ladepunkt for ladbare biler) - 4 / 4 94 / / 2 2 / 4-1 / 1 3 / 4 pr. år - 15 av 48 (31 %) 21 av 48 (44 %) Den totale energiproduksjonen i Eidsiva nådde i 2012, nesten 4 TWh. Dette skyldes flere faktorer, men de vesentligste var en stabil vannkraftproduksjon som følge av mye nedbør. Eidsiva Bioenergi åpnet Trehørningen bioanlegg i 2011 og hadde en stabil og god produksjon gjennom hele Fire enheter er miljøsertifisert pr , og det planlegges ytterligere to sertifiseringer i løpet av Det er også planlagt kurs i øko-kjøring for ansatte i Eidsiva Anlegg, Eidsiva Vannkraft og Elsikkerhet Norge tidlig i Etablering av flere hurtigladere for el biler og informasjon om el- biler og lademuligheter i kommuner i Innlandet vil også ha fokus i tiden fremover. Miljø- og klima, Rapport

8 1.5 Eidsiva Energi miljø- og klima mål Klimaregnskap versus mål fremover Eidsiva Energi er en stor produsent av fornybar energi og har som målsetting å øke denne ytterligere i årene frem mot All aktivitet medfører imidlertid utslipp som belaster miljøet. Det er derfor stor fokus på reduksjon av CO 2 i egen virksomhet. Miljø- klimaregnskap Eidsiva Energi Energiproduksjon Elektristiet produsert fra vannkraft kwh Fjernvarme+prosessvarme, produsert fra kwh Biomasse, el, Totalt energiproduksjon kwh Nett tap i % % 6,85 % Nett tap i kwh kwh Totalt positivt bidrag til CO2 tonn (kwh x nordisk el.mix) - utslipp CO2 i egen virksomhet CO2 og Nett tap Status Mål* Eidsiva Bioenergi bioandel i fjernvarmeproduksjon Bioandel av total fjernvarmeproduksjon % 94,5 % 94 % 95 % 96 % CO2 reduksjon i egen virksomhet Totalt utslipp CO2 ekvivalenter iflg. GHG Tonn CO Endring fra foregående Tonn CO Endring fra 2010 Tonn CO Endring fra 2010 % -27,0 % -10 % -15 % -25 % * mål er i forhold til basisår 2010 Eidsiva har nådd sine målsetninger for 2012 på alle tre målområder; totalt positivt bidrag til CO 2, bioandel av total fjernvarmeproduksjon og reduksjon av CO 2- utslipp fra egen virksomhet Miljøregnskap versus mål fremover. Kjøretøy, energiforbruk, papirforbruk og miljøsertifisering er noen av de øvrige miljøaspektene Eidsiva måler og følger opp. Det er også satt mål for enkelte av disse miljøaspektene. Miljø- og klima, Rapport

9 Miljø- klimaregnskap Eidsiva Energi Kjøretøy Kjøretøy (personbiler, lastebiler ) Antall 389 Totalt forbruk drivstoff (bensin + diesel) liter Kjørte kilometer Km Status Mål* Alternative kjøretøy (EV, PIHV, el moped) Antall 16 inkl. innleide - utlånte kjøretøy) % andel av kjøretøy % 4,1 % 3 % 6 % 15 % Totalt forbruk drivstoff (kwh) kwh Kjørte kilometer med alternative kjøretøy; (EV, PIHV, el moped, inkl. innleide - utlånte kjøretøy) Km % andel av total kjørte km. % 1,2 % Tallene inkluderer datterselskap eid over 50% Energiforbruk 2012 Elektrisitet (lys varme egne bygg) kwh Elektrisitet/el kjeller (til produksjon av fjernvarme) kwh Elektrisitet (tidligfyring i bygg-anlegg for bio) kwh Bio "flis-avfall" (til produksjon av varme i egne kwh bioanlegg) Bioolje (til produksjon av varme i egne bioanlegg) kwh Fyringsolje (til produksjon av varme i egne kwh bioanlegg) Gass (til produksjon av varme i egne bioanlegg) kwh Totalt energiforbruk kwh Papirforbruk A A Fordeling sort - hvit % 49 % Fordeling farve % 51 % Miljøkurs, miljøsertifisering, hurtigladere Antall gjennomført miljøkurs (e-læring Miljøbeviset, el.) Antall gjennomført øko kjøringskurs Antall enheter miljøsertifisert (Miljøfyrtårn, ISO , EMAS,...) Antall hurtigladere etablert for el biler Antall offentlige ladepunkt i kommuner i Innlandet (% andel av kommuner i innlandet som har etablert og kommunisert at de har et off. ladepunkt for ladbare biler) * mål er i forhold til basisår / % 60 % 100 % - -5 % -20 % -40 % 2 / / pr. år 21 av 48 (44 %) 80 % 95 % 100 % Eidsiva er spesielt fornøyd med resultatene som er oppnådd innenfor innfasingen av elbiler og plug in hybrider i egen organisasjon og etablering av hurtigladere. Her ligger konsernet foran etablerte målsetninger på kort sikt. Det vurderes også som realistisk å nå de langsiktige målene. 2. Eksempler på gjennomførte miljø- og klimatiltak Klimasatsingen startet høsten 2010 da det ble ansatt en klimarådgiver med mandat om; 1) å implementere og utvikle miljø- og klimapolicy for Eidsiva konsernet 2) etablere et klimaregnskap 3) etablere og følge opp målsetninger innenfor miljø- og klima 4) videreutvikle satsingen på el-biler og ladning. Med utgangspunkt i dette ble en fornyet miljø- og klimapolicy ble vedtatt, og ble en del av Eidsiva sine styrende dokumenter høsten 2012 (ref. punkt 1.2). Dette arbeidet bidro til å forsterke og forankre miljø- og klimafokuset i konsernet ytterligere. Miljø- og klima, Rapport

10 2.1 Produksjon av fornybar energi Dette er det viktigste bidraget fra Eidsiva til å bedre klimaet. Produksjonen av fornybar energi fra vann, bio og vind gir reduksjon i klimagassutslipp, når den erstatter bruken av fossile energikilder som olje, kull, naturgass. Derfor vil hovedfokuset være å utvikle og produsere mest mulig fornybar energi i tiden fremover, forutsatt tilfredsstillende lønnsomhet. Bilder: 1) Hunderfossen kraftverk 2) Rauberget pumpestasjon i Øvre Otta Eidsiva Vannkraft AS iii eier og produserer kraft i 20 hel- og 24 deleide anlegg i Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag. I 2012 ble det produsert ca. 3,7 TWh. Eidsiva Vannkraft leder an i å utvikle nye prosjekter, og arbeider med hele fire av de 18 største vannkraftprosjektene i Norge i tillegg til flere mindre prosjekter. De største prosjektene som planlegges er; Rosten kraftverk i Lågen (180 GWh), Nedre Otta (305 GWh), Kåja kraftverk i Lågen (140 GWh) og Tolga kraftverk i Glomma (200 GWh). Det planlegges også opprusting og/eller utvidelse av flere kraftverk (Rendalen, Løpet, Holsfossen, Braskereidfoss, Øvre Vinstra og Harpefossen), slik at disse kan øke produksjonen av fornybar energi. Totalt vil videreutvikling og nyetableringer av vannkraftverk kunne gi om lag 1 TWh ny fornybar energi pr. år innen Bilder: 1) Ansatte ved Trehørningen, Hamar 2)Bioflis til fjernvarmeproduksjon Eidsiva Bioenergi AS iv drifter, prosjekterer og bygger fjernvarmeanlegg i Oppland og Hedmark. Eidsiva Bioenergi leverer varme i 8 byer/tettsteder pr. d.d.; Lillehammer, Brumunddal, Lena, Hamar, Trysil, Kongsvinger, Moelv og Gjøvik. Det er planlagt utbygging og videreutvikling ved flere av anleggene i tiden fremover. En ny-utbygging er planlagt på Flisa. Totalt vil videreutvikling og nyetableringer av fjernvarmeanleggene kunne gi ca GWh ny fornybar energi pr. år, slik at den totale fjernvarmeproduksjonen vil kunne nå ca. 500 GWh eller 0,5 TWh i Miljø- og klima, Rapport

11 Bilder: 1) Visualisering prosjektet Engerdal Austri Vind DA v er et selskap som jobber med utvikling av vindkraft i Innlandet. Målet er å utvikle fornybar energi basert på lokale ressurser og lokalt eierskap. Austri Vind eies av Eidsiva Vekst, Gudbrandsdal Energi og Statskog Vind. Austri Vind arbeider med potensielle vindprosjekter i Engerdal, Trysil/Åmot, Våler og Rendalen. Totalt vil realisering av alle disse vindkraftverkene kunne gi fra GWh ny fornybar energi pr. år innen 2020, om konsesjon oppnås og lønnsomheten er tilfredsstillende. 2.2 Elektrifiseringen av veitransporten Elektrifiseringen av veitransporten er del av et større treårig prosjekt innenfor Klima, og ble etablert som et eget prosjekt høsten Elektrifiseringen vil kunne redusere utslipp av CO 2 og minske lokale utslipp av NOx m.m. I 2012 har bruken av alternative kjøretøy i egen organisasjon økt både gjennom rene el-biler og plug in hybrid. Gjennom 2012 er det gjennomført et besøksprogram mot 10 av våre eierkommuner, med fokus på mulighetene som ligger i å ta i bruk el-biler f.eks. i hjemmetjenesten samt behovet for å etablere ladepunkter (ref. punkt 2.6.2). Bilder: 1)Renault Kangoo el varebiler, Opel Ampera Plug in hybrid og Nissan Leaf el bil ved Strandfossen kraftverk 2)Leo Sørbye tar imot Renault Kangoo el varebil fra klimarådgiver Odd Schei, overlevering Elverum i minus 25C 0, januar Det ble i løpet av 2012 etablert tre nye hurtigladere i Innlandet og flere kommuner har etablerte vanlige ladepunkter. Miljø- og klima, Rapport

12 Bilder; 1)Testing av hurtigladeren ved Terningen Arena, Elverum før åpningen 2) Vanlig lader Nord Odal 2.4 Energieffektivisering Energiforbruket ved flere av Eidsivas største bygg og enheter er fulgt nøye opp i 2011 og For enkelte bygg er det oppnådd en betydelig reduksjon i energiforbruket, men det er fortsatt potensiale for ytterligere forbedringer og reduksjon. Over 50 bygg er lagt inn i Entro sitt energioppfølgingsprogram og vil bli fulgt opp framover. Bilder: 1) Møte Energioppfølging Heradsbygda 2)Energiattest Ringsaker 3)Energioppfølging Ringsaker med Ronny Hatterud og Arne Arnesen. 2.5 Samarbeid med kunder, leverandører, eiere Eidsiva har samarbeidet med kunder, leverandører, eiere og andre interessenter gjennom 2012 for å finne fram til gode miljø- og klimaløsninger. Energiråd Innlandet, Energisenteret ved Hunderfossen, Zero, Transnova, flere av eierkommunene og begge fylkeskommunene er noen av samarbeidspartnerne Eidsiva har jobbet med i Andre miljø- og klimatiltak Eidsiva har i 2012 arbeidet bredt med miljø og klima. Under følger et lite utvalg av enkelte tiltak, som er igangsatt og gjennomført i Professorat innen bioenergi til Høgskolen i Gjøvik Professoratet innen bioenergi ved Høgskolen i Gjøvik er både en viktig del av Eidsivas satsing på kompetanseheving og forskning om bioenergi /fornybar energi i Innlandet, samt arbeidet mot etableringen av et Innlandsuniversitet. Eidsiva bidro økonomisk til at professoratet og vi Kurset «Fornybar energi» ble igangsatt i løpet av 2012, (ref. rapporten om Regional utvikling 2012 fra Eidsiva Vekst). Prosjektet videreføres i Klimatiltak i eierkommunene I 2012 iverksatte Eidsiva et tiltak overfor alle sine eierkommuner, hvor de fikk tilbud om å låne en el- Miljø- og klima, Rapport

13 bil, samt ble informert om ulike lademuligheter og fikk generell informasjon om tiltak innenfor transportsektoren som kan bidra til å redusere klima utslippene. Tiltaket ble svært godt mottatt og vil bli videreført i regi av Energiråd Innlandet i 2013, som Interreg prosjektet «GreenDrive», sammen med energikontorene til Värmland og Dalarna i Sverige. Noen av eierkommunene som har fått informasjon om el biler lademuligheter i 2012; Miljøsertifisering av virksomhetene Eidsiva har i løpet av 2012 miljøsertifisert ytterligere to enheter. Først ute var Eidsiva Bredbånd som ble Miljøfyrtårnsertifisert i juni 2012, og høsten 2012 ble Eidsiva Bioenergi ISO sertifisert. Totalt i Eidsiva er nå 4 enheter miljøsertifisert. Miljø- og klima, Rapport

14 Bilde; 1)Avisoppslag i GD ved miljøfyrtårnsertifisering av Eidsiva bredbånd med ordfører Espen G Johansen og adm.direktør i Eidsiva Bredbånd Trond Skjellerud Zero Rally 2012 Eidsiva har deltatt i Zero Rally siden I 2011 ble rallyet holdt i Hedmark og Oppland. Løpet I i2012 gikk i Sverige/Trøndelag og Eidsiva var påmeldt med to biler; en plug in hybrid og en el-bil. Løpet går ut på å vise utviklingen på miljøvennlige biler, og Eidsivas interesse er spesielt knyttet til utviklingen av eldrevne kjøretøyer. Løpet i 2012 gikk fra Östersund i Sverige, om Åre og Meråker til mål i Trondheim. Over 60 miljøbiler med ulike drivstoffløsninger stilte til start, og flere kjente artister, politikere og rallystjerner deltok. Bilde; Eidsivas team i årets Zero rally ved avreise. Fra venstre: Inge Møller, Tom Gulbrandsen, Christian Forø og Odd Schei. Inge Møller og Tom Gulbrandsen vant plug in hybrid klassen og kom på fjerde plass vii totalt Earth hour Eidsiva deltok for tredje år i Earth hour i Kampanjen startet i Australia i 2007 og har vokst til en verdensomspennende markering med over en milliard mennesker som er med og markerer sitt engasjement mot klimaendringer. Eidsiva støttet kampanjen ved å mørklegge sine tre bygg på Gjøvik, Hamar og Lillehammer, og oppfordret alle ansatte til å være med og slå av lyset i sin hjem. Miljø- og klima, Rapport

15 Bilder; 1) Earth hour symbolet 2)Energihuset Gjøvik slukket lyset Hurtigladere for el biler i Innlandet Eidsiva har som en del av prosjektet elektrifisering av veitransporten etablert flere hurtigladere i Innlandet. Tre av disse ble etablert i Først ute var Lillehammer med åpning på Strandtorget i juni, Gjøvik åpnet sin første hurtiglader i september (se illustrasjonsfoto på framsiden) på Mjøsstranda, og sist ute var Elverum med åpning av sin hurtiglader i november på Terningen Arena. Etableringene ble finansiert og støttet av Transnova, fylkeskommunene, kommunene på hvert enkelt sted og andre interessenter. Bilder; 1) Ordfører Bjørn Iddberg åpner hurtigladeren på Gjøvik 2)Ordfører Erik Hanstad åpner hurtigladeren på Elverum viii i november Referanser i ii https://www.eidsivaenergi.no/om-eidsiva/eidsivakonsernet/styrende-dokumenter/ iii https://www.eidsivaenergi.no/om-eidsiva/virksomhetene/eidsiva-vannkraft/ iv https://www.eidsivaenergi.no/om-eidsiva/virksomhetene/eidsiva-bioenergi/ v vi Faglig utvikling innen fornybar energi (Bærekraftig Energi), presentasjon av Alemayehu Gebremedhin, Høgskolen i Hedmark, vii viii https://www.elverum.kommune.no/artikkel.aspx?aid=4885&mid1=377&back=1 Miljø- og klima, Rapport

Miljørapport 2014. Eidsiva Energi

Miljørapport 2014. Eidsiva Energi Miljørapport 2014 Eidsiva Energi 30. april 2015 Innhold Innledning... 1 Bakgrunn... 1 Konsernets miljø- og klimapolicy... 1 Årets rapport... 2 Vannkraft... 3 Internkontroll... 4 Terskel Pollvatn... 4

Detaljer

Eidsiva Nett. Drivkraft. Årsrapport 2012

Eidsiva Nett. Drivkraft. Årsrapport 2012 Eidsiva Nett Drivkraft Årsrapport 2012 1 Eidsiva Dette er Eidsiva Innhold Lavere kraftpriser på den nordiske børsen svekker kraftbransjens resultater i årene fremover. Vår utfordring er å drive så effektivt,

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum!

MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum! EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL MIKKEL sandbeck.no Sammen med deg sørger vi for lyd til Festspillene i Elverum! Velg vår mest populære strømavtale InnlandsSpot og få konsertbillett! Alt henger sammen 1.

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2012 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2012... side 3 Årsregnskap 2012 Eidsiva konsern... side 15 Årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS... side 70 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Nøkkeltall... 2 Eidsiva Energi konsern Årsberetning... 4 Balanse... 21 Resultatregnskap... 22 Avstemming av konsernets egenkapital...

Detaljer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Klimaregnskap 2014 Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Side 1 av 20 Aust-Agder fylkeskommune 2014 997,4 årsverk Brutto driftsutgifter 1657 millioner kr Aust-Agder

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Klimagassregnskap Arendal kommune 2009

Klimagassregnskap Arendal kommune 2009 Klimagassregnskap Arendal kommune 2009 Bakgrunn. Basert på et prøveregnskap for 2007 vedtok bystyret i 2008 å lage klimaregnskap for kommunens egen drift fra og med 2008 og framover. Å lage klimaregnskap

Detaljer

Kongsvinger kommune. Energi og klimaplan 2009-2020

Kongsvinger kommune. Energi og klimaplan 2009-2020 Kongsvinger kommune Energi og klimaplan 2009-2020 Vedtatt som kommunedelplan i kommunestyret sak 086/09 den 18. juni 2009 Forord Utarbeidelse av en Energi- og Klimaplan for Kongsvinger kommune bygger på

Detaljer

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

Kraft til å forandre

Kraft til å forandre Kraft til å forandre Årsrapport 2009 Innhold Samfunnsansvar 05 Ytre miljø 10 Sosialt ansvar 11 Etikk 12 Samfunn Årsberetning 2009 15 Årsberetning 26 Regnskap konsern 30 Noter konsern 61 Regnskap Hafslund

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

Energi- og klimaplan

Energi- og klimaplan Herøy kommune Energi- og klimaplan Visjon: Kommunen for vekst og utvikling, bygd på trivsel, trygghet og miljøbevisthet. Foto: Erlend Haarberg Foto: Erlend Haarberg Vedtatt av Herøy kommunestyre i møte

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE!

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! 1 1 Forord Lardal kommunestyre vedtok 27/1-2009 å utarbeide en klima- og energiplan. Planen legges nå ut til høring. Planen foreslås

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

Klima- og energiplan for Selbu kommune. Etter behandling i planutvalget 9. juni 2009

Klima- og energiplan for Selbu kommune. Etter behandling i planutvalget 9. juni 2009 Klima- og energiplan for Selbu kommune Etter behandling i planutvalget 9. juni 2009 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Faktagrunnlag og fremskrivinger 3 0. Innledning 4 1. Rammebetingelser 7 2. Nasjonale mål

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-2020

SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-2020 SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-2020 Kortversjon med de viktigste hovedpunktene Utarbeidet Kontroll Godkjent Beskrivelse KFOKKN KBPKKN KBPKKN Kortversjon energi- og klimaplan for Sør-Varanger

Detaljer

Orkla HMS-rapport 2008

Orkla HMS-rapport 2008 Orkla HMS-rapport 2008 Hensikten med denne rapporten er å gi deg som leser et best mulig innblikk i hvordan Orkla jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hva som er status på området. Orkla definerer

Detaljer

Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012

Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012 Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Organisering av arbeidet... 6 3 Bakgrunn...

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Til Båtsfjord kommune. Dokument type Rapport. Dato 2010 BÅTSFJORD KOMMUNE. Merknad [VAC1]: Enderes til: 2011 ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010

Til Båtsfjord kommune. Dokument type Rapport. Dato 2010 BÅTSFJORD KOMMUNE. Merknad [VAC1]: Enderes til: 2011 ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010 Til Båtsfjord kommune Dokument type Rapport Dato 2010 BÅTSFJORD KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010 Merknad [VAC1]: Enderes til: 2011 Energi- og klimaplan 2010 Revisjon 01 Dato 01/06/2010 Utarbeidet KBPKKN/KFOKKN

Detaljer

Tana kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI (2010 2015).

Tana kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI (2010 2015). Tana kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI (2010 2015). Vedtatt i kommunestyret den 11.11.2010 FORORD Fast utvalg for plansaker (FUP) vedtok den 23.10.08 å starte opp arbeidet med rullering av kommunedelplanen

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer