Resyme av innkomne merknader kunngjøring av oppstart/høring planprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resyme av innkomne merknader kunngjøring av oppstart/høring planprogram"

Transkript

1 Kommuneplankomiteen sak 8/10 vedlegg 1 INTERKOMMUNAL KOMMUNEDELPLAN FOR BYBÅNDET SØR Time, Klepp og Sandnes kommuner Resyme av innkomne merknader kunngjøring av oppstart/høring planprogram Offentlige instanser og organisasjoner Næringsforeningen i Stavangerregionen Fremhever betydningen av framdrift i arbeidet med å realisere samferdselsprosjektene som planen omfatter: Ny rv505 fra Skjæveland til Foss-Eikeland, Tverrforbindelse Jæren- E39 og Ny E39 Hove-Ålgård. Framdrift i regulerings- og finansieringsarbeidet knyttet til disse vegprosjektene er avgjørende for den videre utviklingen av bybåndet sør som næringsområde. Næringsforeningen oppfordrer kommunene til aktivt, konstruktivt og utålmodig samarbeid med Rogaland Fylkeskommune og Statens vegvesen med sikte på gjennomføring. Kommentar: Planprogrammet legger opp til at nye vegtraseer for fv 505 (tidligere rv) og tverrforbindelse Jæren-E39 skal fastlegges med konkret trase i kommunedelplanen. Prosjektet har derfor sterkt fokus på planmessig avklaring av vegspørsmålene. Kommunedelplanen tar ikke stilling til finansiering, men vi er kjent med at dette er til behandling i Jærenpakke 2. Fv 505 fra Skjæveland til Foss-Eikeland planlegges i egen reguleringsplan, som ventes ferdigstilt/godkjent våren Fylkesvegen på denne strekningen ligger inne i forslag til Jærenpakke 2 med byggestart fra Omlegging av E39 mellom Hove og Ålgård avklares i egen kommunedelplan. Planområdet for bybåndet sør berører ikke de aktuelle korridorene for ny E39. Lyse Energi Energiforbruk og løsninger i planområdet, må ses i sammenheng med resten av byområdet. Anbefaler endring av samfunnsmål A slik: Klima skal være et gjennomgående og overordnet hensyn i et globalt perspektiv. Planen skal medvirke til miljøvennlig transport, en helhetlig energieffektiv produksjon, infrastruktur og bruk av energi, samt klimatilpasninger jmf målsetninger i Framtidens byer (understreket tekst er ny/endret). Endring i andre setning erstatter ordlyden lavt energiforbruk. Det bør også tilrettelegges for klimanøytrale biogassbiler, på lik linje med elbiler. Muligheter for flytting av 300 kv kraftledninger på Vagle og del av planområde i Time kommune må avklares tidlig mhp teknisk mulighet, kostnadsfordeling og konsesjon fra NVE. Omlegging svært kostbart. Omlegginger av transformatorstasjon på Kalberg og øvrige 50 kv linjer bør kunne vurderes når planløsning og utbyggingspotensiale er nærmere avklart. Kommentar: Kommunene er usikre på hva implikasjonene av endringsforslagene er. Målformuleringen svarer til formuleringer brukt i Framtidens byer. Lavt stasjonært energiforbruk er i henhold til dette en reell målsetting. Det anbefales derfor i utgangspunktet å opprettholde målet slik det er formulert i høringsforslaget av

2 planprogrammet. Måldelen vil likevel gjennomgås samlet i forbindelse med gjennomføring av Plan-RoS. Innspillet vil da vurderes i sammenheng med øvrige mål. Avklaringer knyttet til omlegging av store kraftlinjer gjennom området inngår i utredningsprogrammet. Det vil tas kontakt med Lyse i nærmeste framtid for å avklare muligheter og begrensninger. Synspunkter og innspill tas med i det videre planarbeidet. Punkt om elbil foreslås endret til: Tilrettelegging for kjøretøy med alternativt drivstoff vurderes i planarbeidet. Forøvrig foreslås det at NSB Fremhever Jærbanen som sentralt element i FDP-J. Viser til Jernbaneverkets utviklingsplan som er på høring i kommunene. Anbefaler at utviklingsplanens scenario 2, med 7,5 min frekvens til Ganddal og 15 min frekvens til Varhaug, legges til grunn for planarbeidet. Anbefaler også planprogrammets kollektivkonsept med matebuss til Jærbanen for å bygge opp under trafikkgrunnlaget på Jærbanen. Fremholder at planprogrammets busway-konsept innebærer omstigning for mange passasjerer og peker på at dette er en ulempe. Ulempene kan imidlertid oppveies med tilpassede rutetider/takting. Kommentar: To ulike kollektivkonsepter vil utredes i tråd med planprogrammet. Ferdigstilt konseptvalgutredning legger imidlertid føringer for konklusjonene på dette punktet, der det forutsettes en kollektivoppgradering i form av busway etter år Det forutsettes av planarbeidet vil peke på og legge opp til behov for økt arealutnyttelse innenfor influensområde for togstoppene Øksnevadporten og Ganddal. Jæren Friluftsråd Oppfordrer til fokus på tilrettelegging rundt det daglige bevegelsesmønsteret til befolkningen. Barn bør ha gang/sykkelavstand til skole og fritidsaktiviteter og voksne til arbeidsplass. Gang- og sykkelstier må så langt som mulig ikke krysse trafikkert veg. Skoler, barnehager og eldresenter må plasseres i nærheten av friluftsområder. Godt tilgjengelige friluftsarealer nær boligområder er viktig. Lekearealer bør utformes så naturlig som mulig og bygges opp rundt elementer fra naturen. I grøntstrukturen bør det inngå aktivt og bærekraftig jordbruk, for å stimulere til forståelse for landbrukets plass i hverdagen. Det bør lages et sammenhengende nord-sørgående grøntdrag med gang og sykkelsti som binder sammen Sandnesparken og Frøylandsvatnet via Figgjoelva. Det oppfordres til fokus på forholdet mellom boligområder og grønt-/friluftsområder. Kommentar: Planprogrammet legger opp til å supplere/komplettere hovedforbindelser i grøntstrukturen med utgangspunkt i kommuneplanene og FDP-J. I tråd med samfunnsmål E foreslås at grøntstrukturen er premissgivende for utforming av byggeområder, slik at denne vil defineres før utbyggingsområdene. Innspill vedrørende sammenhengende nord-sørgående grøntdrag tas til orientering og vil vurderes i det videre arbeidet. Tilgang til grøntstrukturen for boligområder vil tas generelt hensyn til ved utforming av planforslaget, men spørsmål om detaljering av lekeplasser må primært følges opp i kommuneplan/reguleringsplan.

3 Forsvarsbygg Ingen merknad. Kommentar: Tas til orientering. Framtiden i våre hender Jæren lokallag Reagerer på transportløsningene som skisseres i planen. Vegutbyggingene som skisseres vil øke bilbruken, svekke kollektivtrafikken og forringe store naturområder (vilt- og friluftsområder). Dette er ikke i tråd med målsettingene for planarbeidet. Oppfatter planarbeidet som bilbasert. Det stilles spørsmål om ny tverrforbindelse virkelig er påkrevd for næringstrafikken fra godsterminalen, i og med at størsteparten av denne trafikken skal nordover. Det stilles også spørsmål ved om vegforbindelse Kvernaland-Lyefjell oppfyller prosjektmål knyttet til miljøvennlig og bærekraftig utvikling. En utbygging i dette området vil bli sterkt bilbasert. Det ønskes videre at man legger til rette for gjenopptakelse av togtrafikk på Ålgårdbanen i planen. Arealbruken i Vagle/Foss-Eikeland/Nordre Kalberg må innrettes langs stasjoner på denne strekningen. Det bør avsettes areal til konvensjonell jernbanelinje på strekningen som FDP-J i dag viser kombibane. Utbygging i Bybåndet sør bør kun skje der det er tilgang på høykvalitets skinnegående kollektivtransport og der det ikke er konflikt mot jordvern og naturmiljøinteresser. Kommentar: Transport og arealbruksløsningene i Bybåndet sør kan ikke vurderes isolert og må ses i sammenheng med en regional areal- og transportstrategi. Det faktiske behovet for omkjøringsveg og tverrforbindelse vurderes av Statens vegvesen og Rogaland Fylkeskommune. Planforslaget vil ta utgangspunkt i vedtak i Fylkestinget vedrørende nytt overordnet vegsystem. Tverrforbindelser til både Rv 44 og E39 er likevel viktig for å kunne tilrettelegge arealer i Bybåndet sør som et regionalt næringsområde med tilbud for arealkrevende virksomheter. Et slikt tilbud er av vesentlig regional betydning for å lykkes med en overordnet lokaliseringsstyring (rett virksomhet på rett sted ut fra et miljøperspektiv) og å stimulere/utløse fortettingsprosesser i byområdene der kollektivdekningen er god nok til å romme arbeidsplassintensive virksomheter. Graden av bilbaserthet forutsettes hensyntatt med føringer (bestemmelser/retningslinjer) knyttet til utnyttelsesgrad. Skissert arealbruk i FDP-J forutsettes som premiss for planarbeidet og denne er ikke strukturert med utgangspunkt i en gjenåpnet Ålgårdbane. Planarbeidet legger derfor kun til grunn togtilbud på Jærbanen. Ålgårdsbanen som premiss vil forutsette at den samlede arealbruken og utviklingsretninger i FDP-J må tas opp til ny vurdering. En slik vurdering vil ligge langt utenfor rammene av hva kommunedelplanen vil kunne ta opp til behandling. Synspunkter og innspill tas med i det videre planarbeidet med de forbehold som er fremgår over. Det foreslås at Direktoratet for mineralforvaltning Viser til FDP Byggeråstoff og at det skal gjøres videre avklaringer knyttet til masseuttak. Direktoratet er fornøyd med at det tas hensyn til lokale mineralske ressurser og at disse forsøkes utnyttet i størst mulig grad for å dekke regionens behov for byggeråstoff. Kommentar: Tas til orientering

4 Ålgårdsbanens venner Viser til prosjektets målsettinger knyttet til klima, miljø og miljøvennlig transport. Ønsker at Ålgårdsbanen skal bevares til jernbaneformål og at banen på sikt skal settes i drift igjen. Banetilbud på strekningen vil tidsmessig kunne være svært konkurransedyktig i forhold til biltrafikken på samme strekning. Viser til planprogrammets utredningspunkt om alternativ bruk av Ålgårdsbanen som gang- og sykkelsti. Ønsker ikke en slik endring og anbefaler i stedet en løsning med parallell gang-/sykkelveg som ved dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger. Mener videre at Gjesdal kommune burde involveres i planarbeidet for å se på muligheter for ny trafikk på Ålgårdsbanen. Kommentar: Arealbruken knyttet til Ålgårdbanens trase (trafikkområdene) er en del av utredningsprogrammet og må avklares i nært samarbeid med Jernbaneverket. Skissert arealbruk i FDP-J forutsettes som premiss for planarbeidet og denne er ikke strukturert med utgangspunkt i en gjenåpnet Ålgårdbane. Planarbeidet legger derfor kun til grunn togtilbud på Jærbanen. Ålgårdsbanen som premiss vil forutsette at den samlede arealbruken og utviklingsretninger i FDP-J må tas opp til ny vurdering. En slik vurdering vil ligge langt utenfor rammene av hva kommunedelplanen vil kunne ta opp til behandling. Synspunkter og innspill tas med i det videre planarbeidet med de forbehold som fremgår over. Det foreslås at Klepp Venstre Planområdet bør utvikles fra nord mot sør og det må bygges tett nær etablerte transportkorridorer. Viktig å få til et skarpt skille mellom bygge- og jordbruksområder, men det bør aksepteres at det går med noe dyrka mark. Utbygging sør og øst i planområdet må ikke komme for sent i planperioden. Det er her det finnes egna arealer til plasskrevende næring. Anbefaler videre en forsiktig utbygging på nordsiden av Njåfjellet tidlig i perioden for å få en balansert utvikling i området. Ny hovedveg med god standard mellom Lyefjell og Foss-Eikeland må komme mye tidligere i planperioden enn det som er skissert. Tverrforbindelser fra fv505 til rv 44 og E39 er en forutsetning. Forhold til framtidig motorsportsenter må utredes, slik at dette ikke kommer i konflikt med framtidige boligområder. Oppfordrer til planlegging av gjennomgående grøntdrag mellom Stokkelandsvatnet og Frøylandsvatnet. Kommentar: Utbyggingsrekkefølge og horisonter er et sentralt tema som utredes i planarbeidet. Synspunktene vedrørende dette fra Klepp Venstre tas med som innspill i det videre arbeidet. Beslutning om lokalisering av motorsportanlegg og eventuelle spesielle hensyn som ville følge av slik lokalisering er tema i kommuneplanrulleringen for Time kommune. Støymessige konsekvenser er etter det vi kjenner til også et tema der. En generell avklaring av støymessige implikasjoner fra slikt anlegg vil måtte innarbeides i KDP Bybåndet sør. Fortidsminneforeningen Ber om at planarbeidet forholder seg til FDP FINK. Gjør oppmerksom på at planområdet omfatter bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljøer blant annet på Kverneland og setter sin lit til at det blir tatt hensyn til disse i planleggingen.

5 Kommentar: FDP FINK er en naturlig del av forutsetningsgrunnlaget for kommunedelplanen. Kulturminner inkludert SEFRAK-objekter skal tas hensyn til så langt som mulig. Konsekvenser av planforslaget for kulturminner skal utredes. Kommunedelplanens fokus er likevel overordna avklaringer av utbyggingsrekkefølge og horisont og dette gjør det naturlig å overlate en del mer detaljerte avklaringer til senere plannivåer (kommuneplan og regulering). Rogaland Fylkeskommune - fylkesutvalget datert Rogaland fylkeskommune berømmer kommunene Sandnes, Klepp og Time for vilje til å utarbeide en felles kommunedelplan for Bybåndet sør, og at området regionale funksjon skal prioriteres i planarbeidet. Det gis sin tilslutning til de tema for planlegging som er nedfelt i planprogrammet. Fylkeskommunen understreker nødvendigheten av koordinering med revisjonsarbeidet for Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren hva gjelder fremtidige, langsiktige utbyggingsarealer. Planen for Bybåndet sør må bygge opp under god rekkefølge av utbygging av ulike utviklingsretninger i regionen kombinert med en betydelig satsing på transformasjon og fortetning. Dette er nødvendig dersom det skal være mulig å realisere et høyverdig kollektivsystem på Jæren. Målstrukturen i planprogrammet må betraktes som foreløpig, og bør bearbeides videre i planprosessen. Det er konkrete innspill til måldelen i saksforelegget. Merknadene knyttet til kulturminneverdier i saksforelegget må legges til grunn i det videre planarbeidet. Kommentar: Forholdet til fylkesdelplanen har vært et sentralt og mye diskutert tema under utarbeidelsen av planprogrammet. Avklaringer og avveininger mot en regional utbyggingsstrategi vil søkes så langt mulig, men kan umulig fastsettes i sin helhet i kommunedelplanen. Det er ventet at revidert FDP-J vil si noe om dette. Fylkesdelplanens utbyggingsprinsipper knyttet til eks tetthet og kollektivbasert utbygging ligger fast uavhengig av eventuelle nye utbyggingsområders status i plankartet i FDP-J. Det er etablert tett kontakt mot fylkeskommunen for å sikre best mulig koordinering av planarbeidene (KDP BBS og FDP-J). Koordineringen vil særlig bestå i bruk av felles bakgrunnsdata for befolkningsprognose og samordning av arealbehovsberegninger. Måldelen foreslås gjennomgått samlet før førstegangsbehandling av planforslaget. Synspunkter og innspill tas med i det videre planarbeidet. Merknad om måldel tas til følge. Det innarbeides i planprogrammet at måldelen er foreløpig. Under utredningstemaet Områdets regionale funksjon og utbyggingshorisont tilføyes at grunnlagsdataene (befolkningsprognoser) koordineres med revisjonsarbeidet for FDP- Jæren. NVE Påpeker at valg av plannivå vil ha betydning for presisjonsnivået i konsekvensutredningen. Når det gjelder naturfarer som flom og skred anbefaler NVE at en på overordnet plannivå vurderer potensiell fare, mens en på detaljnivå må vurdere den reelle faren. Det legges til grunn at planen vil være en overordnet plan som vil inneholde krav om nærmere utredning på reguleringsnivå. Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag bør tas med i opplistningen av nasjonale føringer. I tråd med disse RPR skal inngrep i 100 m beltet langs vassdraget unngås. Planlagte nye inngrep i dette beltet

6 må konsekvensvurderes i forhold til verneverdier som landskapsbilde, friluftsliv, vilt, fisk og kulturmiljø. Det må videre gjøres flomvurdering for planlagte nye byggeområder nær vassdrag. Nye byggeområder skal som hovedregel plasseres sikkert mot en 200-års flom. Det gis også anbefalinger om håndtering av eventuell erosjons- og skredfare i planarbeidet. Uttalelsen angir også aktuelle formålskategorier etter PBL for vassdrag med kantsoner og for anlegg for energiforsyning og overføring, samt eksempler på mulige bestemmelser til hensynsoner for flom. Kommentar: Innspillene tas med i det videre planarbeidet. Avsnitt om Naturmiljø og naturressurser s 24 er noe omarbeidet på grunnlag av merknaden. Jordvernforeningen i Rogaland Mener det er positivt med interkommunalt samarbeid, og et planformat innenfor plan- og bygningsloven. Planen for Bybåndet sør kan være et godt plangrep dersom en greier holde byveksten utenfor jordbruksområdene. Kommenterer til formål B at denne planen regionalt kan ha flere interessekonflikter enn Sandnes øst. Søndre del av planområdet kan ha størst potensial for utbygging. Kommenterer at formål D bør endres slik at utredningene i planen utgjør et reelt beslutningsgrunnlag, d.v.s. ikke alene blir underordna føringer fra regionale vegutredninger i området. Kommenterer til samfunnsmål B at man i tillegg til å spare jordbruksjord i andre deler av regionen, må innarbeide mål om å spare dyrka jord innenfor planområdet. Mener at samfunnsmål E må endres til tilpasset regional grøntstruktur og verdifulle jordbruksområder slik at dette utdypes i planen. Foreslår videre nytt Samfunnsmål H: Det skal innarbeides langsiktige grenser for landbruk inne i planområdet. Foreningen mener videre at vegtraseer må være underlagt samme strenge vurderinger som byggeområder. Vegforbindelse frå Lye og nord/austover bør utredes. Tverrforbindelseskorridor B4 i Sandnes kommune bør utredes. Foreningen forutsetter en fullverdig etterprøvbar konsekvensutredning. Det bør brukes ekstern kompetanse for fastlegging av jordbonitet og verdi som matproduksjonsareal. Planområdet bør vurderes utvidet i sør for å vurdere større område for utbygging på fjellgrunn. Kommentar: Måldelen i planprogrammet er foreslått som foreløpig og skal gjennomgås samlet før førstegangsbehandling. Innspillene til endringer i mål tas opp til vurdering i denne gjennomgangen. Innspillene handler i det vesentligste jordvern. Det er naturlig at det tas hensyn til jordvern under utarbeidelsen av planforslaget, men kommunene anser gjennomføringen av FDP-J i dette som et jordverngrep i regional skala. Det anbefales ikke å ta spørsmål OM utbygging av FDP-J s utbyggingsområder opp til ny vurdering i kommunedelplanen. For områdene som ligger innenfor langsiktige byutviklingsområder i FDP-J anses vurdering av alternativer som avsluttet. For disse områdene vil fokus være å tilrettelegge utbyggingen på en slik måte at det tas hensyn til landbruksdrift. For områder som ikke er tatt stilling til i fylkesdelplanen vil det være naturlig å vurdere alternativer (utbygging ikke utbygging) mer uavhengig. Konsekvenser av de ulike vegkorridorene blir grundig vurdert i KU utarbeidet av Statens vegvesen, herunder også konsekvenser for landbruk. Vegvesenets KU anses i utgangspunktet dekkende, men planprogrammet tar høyde for at det kan være behov for supplerende utredninger knyttet til fastlegging av en konkret trase. Plassering av vegtrase Lye-Kvernaland er allerede tema i utredningen. I følge høringsuttale fra Fylkesmannen skal Skog og Landskap på Ås gjennomføre jordsmonnkartlegging våren Data fra kartleggingen ventes å foreligge ved årsskiftet 2010/11. Områder øst for planområdet ved Mosvatnet vurderes i kommuneplan for Time. Det anbefales derfor ikke å endre plangrensen for dette området.

7 Time Bondelag Det må legges mer vekt på å spare jordbruksarealer, særlig i ytterkantene av planområdet. Plangrense bør justeres i Time. Jordbruksarealene på Njå, Kvernaland, Frøyland og Åsland bør unngås. Lavproduktive jordbruksarealer sør og øst for Mosvatnet bør tas med i planområdet og bygges ut først. Mener skriftlig og muntlig informasjon i planprogram og på informasjonsmøte om vegplaner for området er for dårlig og ønsker bedre informasjon i det videre. Ønsker at spørsmål om veg fra Lyefjell til Kvernaland skal ha større fokus og mener dette kan gjøre omkjøringsveg rundt Kvernaland unødvendig. Mener langsiktig grense jordbruk er flyttet i Timedelen av planen i forhold til slik den er fastsatt i FDP-Jæren. Nevner flere gårdsbruk som ut fra endret grense vil bli utradert. Mener forbruk og planlegging av arealer i kommunene er kortsiktig. Planen må si hvor det ikke skal bo folk, for å gi forutsigbarhet for landbruket. Har beregnet at det er 3000 da dyrka mark i planområdet i Time kommune og peker på at det finnes gode alternativer med henblikk på lavproduktive jordbruksarealer. Kommentar: Til merknad om jordvernhensyn vises til kommentar til Jordvernforeningen over. Varslet plangrense må ikke forstås som utbyggingsområde eller langsiktig jordbruksgrense. Innenfor planområdet vil det være store arealer der utbygging ikke vil være tema. Langsiktig grense jordbruk slik den er definert i fylkesdelplanen ligger fast. Det er ikke meningen at denne grensen skal tas opp til vurdering i kommunedelplanen. Områder øst for planområdet ved Mosvatnet vurderes i kommuneplan for Time. Det anbefales derfor ikke å endre plangrensen for dette området. Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen ser positivt på at planarbeidet for en interkommunal kommunedelplan for Bybåndet sør nå er startet opp. Fylkesmannen støtter at planen kan ha en tidshorisont også utover FDP-J, fram til 2050 og er åpen for at framtidig arealbruk og utviklingsretninger for hvite områder i FDP-J kan være aktuelt å vurdere i planarbeidet. Fylkesmannen understreker at en forutsetning for utvikling av Bybåndet sør er realisering av et høyverdig kollektivtilbud i og til området. Det fremheves at framtidig overordnet vegnett ikke må bli strukturerende for ny arealbruk, uten at dette passer med prinsippene for bærekraftig utbyggingsmønster, medregnet kollektivakser. Tydelige rekkefølgekrav og husholdering av arealer må bli førende i planen for at områder i omfang og tempo ikke utvikler seg i konflikt med de andre regionale grepene som ligger nedfelt i fylkesdelplan for Jæren. Kommentar: Utbyggingsrekkefølge og -horisonter er et sentralt tema som vurderes i planarbeidet, herunder eventuelle rekkefølgekrav knyttet til eksempel kollektivdekning. Fylkesdelplanens utbyggingsprinsipper knyttet til eks tetthet og kollektivbasert utbygging ligger fast uavhengig av eventuelle nye utbyggingsområders status i plankartet i FDP-J. Det er etablert tett kontakt mot fylkeskommunen for å sikre best mulig koordinering av planarbeidene (KDP BBS og FDP-J).

8 Rogaland Rytterkrets Redegjør for ryttersportens posisjon og utvikling i Rogaland. Peker på at den økte aktiviteten medfører økte arealbehov og at bybåndet sør innehar mange aktuelle områder. Ønsker at man skal utrede et interkommunalt nett av ridestier og har konkrete innspill til slikt ridenett. En anmoder også om at det legges 50 cm med grus-skulder langs g/s-veger. Ønsker at det skal kartlegges hvor mange barn og unge som driver med hestesport og hvor denne aktiviteten foregår. Kommentar: De konkrete innspillene til ridenett bør kunne tas med som innspill til arbeidet med overordnet grøntstruktur. Det er naturlig å se rytterkretsens behov i sammenheng med øvrige friluftsinteresser. Planarbeidet for bybåndet sør er av svært overordnet karakter og øvrige utredningsønsker ligger utenfor det som er rammen og formålet med planprosjektet. Private David Njå Eier og driver gnr 24 bnr 1, Njågarden, mellom Kvernaland og Lye. Refererer til karter vist på informasjonsmøte som viser regional grøntstruktur vist i FDP-J. Slik den regionale grøntstrukturen er vist, sammenfaller denne i stor grad med hans eiendom. Mener det er uaktuelt at han skal holde befolkningen med friområder, mens naboeiendommene bebygges. Det henstilles til at planarbeidet leder til et forslag som medfører at det ikke blir en enkelt grunneier som bærer de økonomiske tapene knyttet til å holde friområder, men at dette bæres av storsamfunnet i fellesskap. Kommentar: Regional grøntstruktur er nedfelt i FDP-Jæren. Utfylling og noe detaljering av overordnet grøntstruktur er tema i planarbeidet, men større endringer i den regionale grunnstrukturen ligger utenfor planarbeidets mandat. Anne Frøyland Grødem og Tor Bjarte Grødem Mener veg mellom Lyefjell og Foss-Eikeland (inkludert omkjøringsveg rundt Kvernaland/Orstad) må etableres før tettstedene blir bygd ut mot øst. Den nye vegforbindelsen til Lyefjell er viktig for å gjøre dette til et attraktivt bosted. Utbygging av Lyefjell viktig for jordvernet. Mener også at tverrforbindelsen må legges i transportkorridor B1, rett sør for Figgjoelva. Kommentar: Korridorvalg for veg behandles i utredning fra Statens vegvesen og besluttes i fylkestinget. Veg mellom Kvernaland og Lye er vist med rettvirkning i kommuneplan for Time, men skal vurderes i sammenheng med vegvesenets utredning og arealbruk i tilgrensende områder. Rekkefølge for utbygging av områder og vegtiltak er et sentralt tema i planarbeidet.

9 Olav Aasland, B.Aasland, Christian Aasland, Leif Gaute Haugland og J. Åsland Mener at de signaler og føringer som kommer fra regjeringen og overordna politisk miljø tilsier at jordvern må tillegges stor vekt ved utarbeidelse av planforslaget. Mener målformuleringene må styrkes i forhold til jordvern. Viser til FDP-J og minner om at det ikke er fritt fram for utbygging i områder utenfor kjerneområdene for landbruk/langsiktig grense jordbruk. Kommentar: Måldelen skal gjennomgås samlet før førstegangsbehandling av planen. Innspillet tas i den forbindelse opp til vurdering. Det er for øvrig naturlig at det tas hensyn til jordvern under utarbeidelsen av planforslaget, men kommunene anser gjennomføringen av FDP-J i dette som et jordverngrep i regional skala. Det anbefales ikke å ta spørsmål OM utbygging av FDP-J s utbyggingsområder opp til ny vurdering i kommunedelplanen. For områdene som ligger innenfor langsiktige byutviklingsområder i FDP-J anses vurdering av alternativer som avsluttet. For disse områdene vil fokus være å tilrettelegge utbyggingen på en slik måte at det tas hensyn til landbruksdrift. For områder som ikke er tatt stilling til i fylkesdelplanen vil det være naturlig å vurdere alternativer (utbygging ikke utbygging) mer uavhengig. Grunneiere på Kverneland og Njå v/ Bjørn Lende udatert, journalført Sier dette er en samlet uttalelse fra grunneiere på Kverneland og Njå. Mener hensynet til jordvern er for svakt i planprogrammet og foreslår at plangrensen justeres i søndre del av planområdet for å ta større hensyn til dette. Foreslår at planområdet forskyves østover, slik at vestre grense går fra spissen av Håholen til Lye og at østre grense samtidig flyttes tilsvarende videre mot øst. Anmoder videre om å prioritere verdifull dyrka jord fremfor motorsenter på Kverneland og Njå. Kommentar: Måldelen skal gjennomgås samlet før førstegangsbehandling av planen. Innspillet tas i den forbindelse opp til vurdering. Det er for øvrig naturlig at det tas hensyn til jordvern under utarbeidelsen av planforslaget, men kommunene anser gjennomføringen av FDP-J i dette som et jordverngrep i regional skala. Det anbefales ikke å ta spørsmål OM utbygging av FDP-J s utbyggingsområder opp til ny vurdering i kommunedelplanen. For områdene som ligger innenfor langsiktige byutviklingsområder i FDP-J anses vurdering av alternativer som avsluttet. For disse områdene vil fokus være å tilrettelegge utbyggingen på en slik måte at det tas hensyn til landbruksdrift. For områder som ikke er tatt stilling til i fylkesdelplanen vil det være naturlig å vurdere alternativer (utbygging ikke utbygging) mer uavhengig. Varslet plangrense må ikke forstås som utbyggingsområde. Innenfor planområdet vil det være store arealer der utbygging ikke vil være tema. Langsiktig grense jordbruk slik den er definert i fylkesdelplanen ligger fast. Det er ikke meningen at denne grensen skal tas opp til vurdering i kommunedelplanen. Områder øst for planområdet ved Mosvatnet vurderes i kommuneplan for Time. Det anbefales derfor ikke å endre plangrensen for dette området.

10 Jostein Frøyland Har gård i planområdet på Frøyland på ca 500 daa og minner om at flere titals gårdsbruk i tillegg blir berørt. Mener at disse må bli hørt og tatt på alvor som grunneiere og forvaltere av jordbruksjord. Dersom bybåndet sør skal bli tatt på alvor i forhold til jordvern, må all utbygging starte i uproduktive arealer mellom Lye og Njå. Minner om at det har vært jordbruksdrift i området langt tilbake i tid og mener dette gjør jorda verneverdig. Mener omkjøringsveg (A1) må legges lenger øst med utgangspunkt fra Lye til E39. For øvrig bør eksisterende vegnett oppgrades for å løse behov for bedre vegkapasitet. Kommentar: Medvirkningsopplegget følger kravene i plan- og bygningsloven, men er supplert med informasjon egen nettside og tilstedeværelse på sosiale nettmedier, samt med informasjonsmøter. For enkelte temaområder, herunder landbruk, vil det arrangeres egne tema/referansemøter. På grunn av plannivået og planområdets størrelse er det ikke lagt opp til møter med de enkelte grunneiere. Det er naturlig at det tas hensyn til jordvern under utarbeidelsen av planforslaget, men kommunene anser gjennomføringen av FDP-J i dette som et jordverngrep i regional skala. Det anbefales ikke å ta spørsmål OM utbygging av FDP-J s utbyggingsområder opp til ny vurdering i kommunedelplanen. For områdene som ligger innenfor langsiktige byutviklingsområder i FDP-J anses vurdering av alternativer som avsluttet. For disse områdene vil fokus være å tilrettelegge utbyggingen på en slik måte at det tas hensyn til landbruksdrift. For områder som ikke er tatt stilling til i fylkesdelplanen vil det være naturlig å vurdere alternativer (utbygging ikke utbygging) mer uavhengig. Varslet plangrense må ikke forstås som utbyggingsområde. Innenfor planområdet vil det være store arealer der utbygging ikke vil være tema. Langsiktig grense jordbruk slik den er definert i fylkesdelplanen ligger fast. Det er ikke meningen at denne grensen skal tas opp til vurdering i kommunedelplanen. FDP-J-utbyggingsområdene øst for Kvernaland er disponert i egen kommunedelplan og vil i liten grad være tema i Bybåndet sør. Områder øst for planområdet ved Mosvatnet vurderes i kommuneplan for Time. Det anbefales derfor ikke å endre plangrensen for dette området. Korridorvalg for veg behandles i utredning fra Statens vegvesen og besluttes i fylkestinget. Internhøringer Sandnes kommune, Ganddal bydelsutvalg Bydelsutvalget er positive til planprogrammet og ber om at forslag fra Heidi Bjerga (SV) blir vurdert i det videre arbeidet. Hovedtrekk i Bjerga sitt forslag er: Bydelens grøntområder (Stokkalandsvatnet, Vagleskogen og områder ved Foss-Eikeland) må tas spesielt hensyn til i videre planarbeid. Tursti/gang-/sykkelsti langs Figgjovassdraget bør vurderes. Det må etableres tursti/sykkelveg mellom Ganddal sentrum og Vagleskogen. Samfunnsmål B vedrørende jordvern må prioriteres. Kommentar: Innspill til grøntstruktur g/s-veger tas med som innspill i det videre planarbeidet. Måldelen vurderes samlet før førstegangsbehandling og innspill til denne vil tas opp til vurdering i den sammenheng. Det foreslås for øvrig at planprogrammet ikke endres på grunnlag av merknaden.

11 Sandnes kommune, Byplanavdelingen, transportplanseksjonen Konseptvalgutredningen og Framtidens byer prosjektet må trekkes fram som viktige forutsetninger for planarbeidet. Områdets regionale rolle spesielt i forhold til Sandnes øst må vurderes og avklares. Det må legges til rette for høy tetthet av arbeidsplassintensive virksomheter langs kollektivtrafikkens hovedtraseer, for å stimulere til en miljøvennlig reisemiddelfordeling. Det må tilrettelegges for syklister ved togstoppene, spesielt med sykkelparkering. Jærbanen er i dag godt innarbeidet kollektivtilbud med stort utviklingspotensiale. Koblinger mellom togtilbud og busstilbud bør vurderes nøye. Busway vs ordinært busstilbud bør vurderes. Matebusstilbud til Ganddal stasjon er viktig. Det må tas hensyn til pågående planarbeider for RP fv 505 Skjæveland til Foss-Eikeland, Utredning tverrforbindelse Jæren E39 og KDP E39 Hove Ålgård. Alternativ bruk av Ålgårdsbanen som turveg bør vurderes. Varetransportens rolle i området må avklares og det må avsettes tilstrekkelig areal til logistikkvirksomheter ved godsterminalen. Kommentar: Konseptvalgutredningen og Framtidens byer er sentrale føringer for planarbeidet. Transportplanseksjonen i Sandnes kommune er involvert som fagressurs for utredninger rundt kollektivbetjening og gang-/sykkelnett. I planprogrammet fremgår at Ålgårdbanen skal vurderes til bruk som gang-/sykkelveg. Avsetning av arealer til logistikkvirksomheter er en naturlig forutsetning i forbindelse med sonering av næringsarealene. Sandnes Tomteselskap KF Tomteselskapet i samarbeid med Forus Næringspark AS er tiltenkt spesiell rolle som pådriver for områdeplanlegging av kommunens nye strategiske næringsområde Vagle Ga N12. Området inngår i planområdet. Innspill om omdisponering av arealer mot Bogafjell og mellom ny fv 505 og Figgjoelva til boligformål. Foreløpige vurderinger av kostpris for nytt næringsareal på Vagle ligger svært høyt grunnet innløsning av boliger, arealbeslag fra kraftlinjer, terrengplaneringer og antatte rekkefølgetiltak knyttet til ny adkomstveg over godsterminalen. Ut fra dagens forutsetninger fremstår ikke utbygging av næringsområdet robust nok og det anmodes om å tenke nytt rundt utbyggingen av Vagle næringsområde. Det gis i denne sammenheng innspill om forskyvning av dagens fv 505 Kvernelandsvegen lenger inn i Vagleområdet, da dette vil gi en annen arrondering av utbyggingsarealene. Det antas at dette vil effektivisere arealbruken. Anbefaler alternativ B4 av tverrforbindelsen. Manglende overordna avklaringer knyttet til arealbruk og infrastruktur gjør det vanskelig å gjennomføre noen effektiv områdeplanlegging. Ber om at planforslaget må gi grunnlag for en god og økonomisk forsvarlig utbygging av området. Kommentar: Innspill til nye utbyggingsarealer/omdisponering eksisterende vil bli vurdert i det videre planarbeidet. Det må koordineres mot kommuneplanrulleringen i Sandnes for å avklare hvilken planprosess det er naturlig at innspillene behandles. Omlegging av Kvernelandsvegen kan være aktuelt, men avklaringer må skje i samspill mellom reguleringsplan for fv 505 Skjæveland til Foss-Eikeland, områderegulering Vagle og kommunedelplanen. Korridorvalg for veg behandles i utredning fra Statens vegvesen og besluttes i fylkestinget.

12 Sandnes kommune, Kommunalteknikk Kommunens vedtatte norm for klimatilpasset overvannshåndtering må legges til grunn. Det må legges til rette for avskjærende hovedkloakk, selvfallsledning fra Hoveveien/Elgveien, som vil minimalisere overløpsdrift til Figgjovassdraget. Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag og fredningsforskrift for Stokkelandsvannet og Lonavatnet bør tas med under gjeldende planer nasjonale føringer. Kommentar: Kommunene har signalisert høye ambisjoner med henblikk på en framtidsrettet overvannshåndtering. Det må vurderes nøye hva som er egnet detaljnivå for avklaringer knyttet til overvannshåndtering. Innspill til øvrig kommunalteknisk infrastruktur tas til orientering og vurderes i det videre. Synspunkter og innspill tas med i det videre planarbeidet. Avsnitt om Naturressurser og naturmiljø er noe omarbeidet på grunnlag av denne og merknad fra NVE. RPR verna vassdrag og verneforskriftene er medtatt/nevnt under opplisting av gjeldende planer. For øvrig foreslås planprogrammet uendret. Sandnes kommune, Byplanavdelingen, arealplanseksjonen Viktig å avklare planens forhold til Sandnes øst pga delvis sammenfallende utbyggingshorisont. Bør være gjennomtenkt strategi for deponering av matjord (humusholdige masser). Regionale landbruksmyndigheter og landbruksnæringen bør utfordres på dette. Det bør undersøkes om også områder utenfor avsatte områder i FDP Byggeråstoff som tenkes omdisponert til utbygging er aktuelle som masseuttaksområder. Kollektivtrase må fastlegges tidlig, slik at arealdisponering og krav til utnyttelse kan settes i forhold til dette. Kommentar: Avklaringer og avveininger mot en regional utbyggingsstrategi vil søkes så langt mulig og vil være et sentralt element i arbeidet med befolkningsprognoser og arealbehovsberegninger, men kan umulig fastsettes i sin helhet i kommunedelplanen. Det er ventet at revidert FDP-J vil si noe om dette. Strategi for deponering av masser er et godt innspill og vil vurderes i det videre planarbeidet. Vurdering på bruk av utbyggingsområder til masseuttak kan bli teknisk utfordrende og arbeidskrevende. Det foreslås at slikt moment vurderes som retningslinje eller bestemmelse for videre planarbeid. Arbeid med lokalisering av kollektivtrase er prioritert tidlig i planprosessen. Time kommune, Landbruk, Miljø- og kulturvernavdelinga Viser til Lye som et vellykket jordverntiltak. Fremholder mangfoldet av arealbruksinteresser i planområdet og at dette mangfoldet må nyttes positivt inn i byutviklingsarbeidet. Eksisterende jordbruksarealer må opprettholdes til dette formålet. Peker på området rundt Mosvatnet som viktig rekreasjonsområde. Oppfordrer til å legge hovedtraseer av veg under bakken i tunnel/kulvert. Kommentar: Synspunkter og innspill tas med i det videre planarbeidet. Utredning fra Statens vegvesen om overordnet vegsystem og videre teknisk utredning vil avklare spørsmål om veg i dagen vs veg under terreng. Det foreslås at planprogrammet ikke endres på grunnlag av merknaden.

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Sandnes Øst Hvordan sikre framdrift og forutsigbarhet? Stanley Wirak, Ordfører i Sandnes

Sandnes Øst Hvordan sikre framdrift og forutsigbarhet? Stanley Wirak, Ordfører i Sandnes Sandnes Øst Hvordan sikre framdrift og forutsigbarhet? 7..3 Stanley Wirak, Ordfører i Sandnes Vekst - SSBs befolkningsframskrivinger for Stavanger-regionen Kilde: SSB/Stavanger kommune Sandnes i 4 : 4

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

BRUK AV KRAV OM MINIMUM/MAKSIMUM UTNYTTELSESGRAD FOR ERVERVSOMRÅDER I OVERORDNA PLANER

BRUK AV KRAV OM MINIMUM/MAKSIMUM UTNYTTELSESGRAD FOR ERVERVSOMRÅDER I OVERORDNA PLANER Oppdragsgiver: Vestfold fylkeskommune Oppdrag: Del: Dato: 2013-01-09 Skrevet av: Paal Grini Kvalitetskontroll: BRUK AV KRAV OM MINIMUM/MAKSIMUM UTNYTTELSESGRAD FOR ERVERVSOMRÅDER I OVERORDNA INNHOLD 1

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Møtereferat SAK/TEMA: Oppstartsmøte for eiendommen 38/69 angående ny regulering. STED: Storgata 13, Ringerike kommune TID: 01.12.10 Kl: 09:00 TIL STEDE: Dag

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID Saksframlegg Arkivsak: 15/44-1 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID 2015001 K-kode: PLAN 2015001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommuneplanutvalget

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Time, Klepp og Sandnes kommuner. Interkommunal kommunedelplan for Bybåndet sør. Planbeskrivelse Bestemmelser og retningslinjer

Time, Klepp og Sandnes kommuner. Interkommunal kommunedelplan for Bybåndet sør. Planbeskrivelse Bestemmelser og retningslinjer Time, Klepp og Sandnes kommuner Interkommunal kommunedelplan for Bybåndet sør Planbeskrivelse Bestemmelser og retningslinjer 07.01.2013 1 2 1 Leserveiledning I tråd med plan- og bygningsloven, forskrift

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Samordnet areal- og transportplanlegging for 10 kommuner

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Samordnet areal- og transportplanlegging for 10 kommuner Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Samordnet areal- og transportplanlegging for 10 kommuner Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Miljøverndepartementet P.b. 8013 Dep. 0030 Oslo Postmottak@md.dep.no Oslo, 25.10.2013 Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging OBOS takker for invitasjonen

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

PLAN : OMRÅDEREGULERING FOR BOLIGER PÅ LYETOPPEN, NORDØST FOR RAGNESTØL, LYEFJELL. Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 030/

PLAN : OMRÅDEREGULERING FOR BOLIGER PÅ LYETOPPEN, NORDØST FOR RAGNESTØL, LYEFJELL. Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 030/ TIME KOMMUNE Arkiv: PLNR-1121.0402.00, K2-L12 Vår ref (saksnr.): 09/1831-16 JournalpostID: 10/5986 Saksbeh.: Margrete Skålvik PLAN 1121.0402.00: OMRÅDEREGULERING FOR BOLIGER PÅ LYETOPPEN, NORDØST FOR RAGNESTØL,

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601 2023), I-I r[ii A/\I),.t\. I IV IX 3 LANDSKAPSARKITEKTER MNLA. Røyken kommune Deres ref.: Vår ref.: TH Drammen, 28.10.2013 OMRÅDEREGULERING AV BÅTSTØ - VARSEL OM PLANOPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM.

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Regional plan for bærekraftig

Regional plan for bærekraftig Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - RPBA Bakgrunn for retningslinjen om disponering av matjord Kompetansesamling 1. desember 2015 Karl-Otto Mauland, Regionalavdelingen VFK Ordførerkollegiet i

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling?

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ser at det kan være ønskelig å legge klare rammer for spredte boliger og fritidsboliger som i kommuneplanens arealdel ligger i LNFområdene. Hensyn som klarhet,

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Planconsult AS Niels Juels Gt. 33 A 0257 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Prosess og medvirkning Kommunedelplan for E39 Lyngdal vest- Sandnes

Prosess og medvirkning Kommunedelplan for E39 Lyngdal vest- Sandnes 09.12.2015 Prosess og medvirkning Kommunedelplan for E39 Lyngdal vest- Sandnes Torun Lynnebakken og Håkon Lohne Statens vegvesen Region Sør Hove Ålgård Lyngdal vest Sandnes: Ca. 95 km ny E39 30 milliarder

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

Fv. 305 Kodal E18. Møte i samarbeidsgruppa 18. januar 2011

Fv. 305 Kodal E18. Møte i samarbeidsgruppa 18. januar 2011 Fv. 305 Kodal E18 Møte i samarbeidsgruppa 18. januar 2011 Dagsorden Referatet fra forrige møte, 21.06.10 Innkomne merknader til forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning presentasjon og drøfting

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

AGDERBYGG PLANPROGRAM

AGDERBYGG PLANPROGRAM AGDERBYGG PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KROSSNESVEIEN 20/62 M.FL. ÅROS, SØGNE KOMMUNE Utarbeidet august 2010 av 3018 EFL 1 FORORD Agderbygg har igangsatt planarbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. Navn Adresse Poststed Deres ref Vår ref. 19.08.2014 Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. I medhold av plan- og bygningsloven

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

REGIONALPLAN JÆREN - NY BEGRENSET HØRING

REGIONALPLAN JÆREN - NY BEGRENSET HØRING Arkiv: K1-123, PlanID-, K2-L12 Vår ref: 07/1381-26 Journalpostid 13/18857 Saksbeh.: Yvonne van Bentum REGIONALPLAN JÆREN - NY BEGRENSET HØRING Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 072/13

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Forslag til Planprogram.

Forslag til Planprogram. Forslag til Planprogram. For Detaljreguleringsplan Hattfjelldal sør SAD-avdelingen, desember 2013. 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET... 2 2. BESKRIVELSE AV DET PLANLAGTE TILTAKET... 3 2.1. BESKRIVELSE

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 Planprogram for Bremsnes fergekai Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 1 Innhold: side Kort om planprogram 3 Planprosessen med frister og deltagelse 3 Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Vår ref.: 1575. Deres ref.: Antt sider: 6. Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010. langs. Bedriftsveien og. Plan. Planområdet er. skje

Vår ref.: 1575. Deres ref.: Antt sider: 6. Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010. langs. Bedriftsveien og. Plan. Planområdet er. skje Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Antt sider: 6 Vår ref.: 1575 Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULER RINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av

Detaljer

Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo -

Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo - Effektiv konsekvensutredning 3.juni 2014 Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo - Målfrid Nyrnes fung. avd.dir. avdeling for områdeutvikling 1 Disposisjon 1. Situasjonen i Oslo

Detaljer

Storsand Utvikling AS. Reguleringsplan for Slottet Storsand. Arbeidsopplegg

Storsand Utvikling AS. Reguleringsplan for Slottet Storsand. Arbeidsopplegg Reguleringsplan for Slottet Storsand Arbeidsopplegg 26.06.2014 Arbeidsopplegg reguleringsplan for Slottet Storsand INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 1 2 Beskrivelse av oppdraget... 1 2.1 Valg av plantype...

Detaljer

Fra planprogrammet: Mulighetene for uttak av masser skal utredes Utredningsbehov: Det må beregnes mengde overskuddsmatjord

Fra planprogrammet: Mulighetene for uttak av masser skal utredes Utredningsbehov: Det må beregnes mengde overskuddsmatjord KU Vagle næringsområde Side 63 6.10 Naturressurser KU-tema naturressurser skal redegjøre for tiltakets konsekvenser for grunnforhold og forurensning i grunnen. Håndtering og videre bruk av løsmasser og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark Sak: Anmoding fra Sør- Varanger kommune til Fylkeslandbruksstyret om ny behandling/ trekking av innsigelse til reguleringsplanen for gnr. 30 bnr. 9 Steinland i Renøysund, Sør- Varanger kommune Saksnummer

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2015-2022 Beskrivelse av planprosessen 23.05.16 Innhold Organisering av planprosessen... 3 Revidert framdriftsplan... 3 Medvirkning... 4 Innkomne forslag til utbyggingsområder...

Detaljer

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Kommunale informasjonsmøter januar og februar 2012 Ellen Korvald prosjektleder Et oppdrag fra Miljøverndepartementet til fylkeskommunene,

Detaljer

Innledning. Vårt innspill er fokusert mot følgende hovedtema:

Innledning. Vårt innspill er fokusert mot følgende hovedtema: Innledning Initiativ:Laksevåg (IL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon med formål å bygge opp under Laksevåg som et godt sted å bo og oppholde seg i. Vi definerer Laksevåg som området mellom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

14.mai 2009 Regionalplansjef Per Frøyland Pallesen Rogaland fylkeskommune

14.mai 2009 Regionalplansjef Per Frøyland Pallesen Rogaland fylkeskommune Regionalt samarbeid om areal og transport på Jæren 14.mai 2009 Regionalplansjef Per Frøyland Pallesen Rogaland fylkeskommune Stavangerområdet har hatt en sterk vekst gjennom lang tid. Ustrukturert vekst

Detaljer

Utbygging av dobbeltspor på Jærbanen. Lars Christian Stendal, 11/11-2014

Utbygging av dobbeltspor på Jærbanen. Lars Christian Stendal, 11/11-2014 Utbygging av dobbeltspor på Jærbanen Lars Christian Stendal, 11/11-2014 Veksten er et resultat av økt frekvens Jærbanens utvikling 1991 Omfattende oppussing av Jærbanen i forbindelse med ruteendring. Det

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv:

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv: Rundskriv: Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) RPR for planlegging i forbindelse med sjøområdene

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Kurs om reguleringsplanlegging. Trelleborgsenteret, Tønsberg

Kurs om reguleringsplanlegging. Trelleborgsenteret, Tønsberg Kurs om reguleringsplanlegging Trelleborgsenteret, Tønsberg 15.01.2015 Erfaringer med ny PBL og arbeidet med reguleringsplaner Kurs i reguleringsplanlegging Trelleborgsenteret, Tønsberg 15.01.2015 Plan-

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Kommunedelplan. Konkurransegrunnlag Bygging. Drift. Reguleringsplan. med konsekvensutredning

Kommunedelplan. Konkurransegrunnlag Bygging. Drift. Reguleringsplan. med konsekvensutredning Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) Reguleringsplan Konkurransegrunnlag Bygging Drift Bakgrunn E6 gjennom Hamar går over en strekning på ca 2 km gjennom Åkersvika naturreservat. Dette ble vernet

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR LANGSIKTIG BYUTVIKLING PÅ JÆREN

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR LANGSIKTIG BYUTVIKLING PÅ JÆREN Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak: 39/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplankomiteen /14 2 Utvalg for byutvikling Bystyret

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplankomiteen /14 2 Utvalg for byutvikling Bystyret Arkivsak-dok. 14/01443 Arkivkode Saksbehandler Anne Sviland Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplankomiteen 22.09.2014 33/14 2 Utvalg for byutvikling 15.10.2014 3 Bystyret 28.10.2014 SAKSPROTOKOLL Kommuneplan

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer