Resyme av innkomne merknader kunngjøring av oppstart/høring planprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resyme av innkomne merknader kunngjøring av oppstart/høring planprogram"

Transkript

1 Kommuneplankomiteen sak 8/10 vedlegg 1 INTERKOMMUNAL KOMMUNEDELPLAN FOR BYBÅNDET SØR Time, Klepp og Sandnes kommuner Resyme av innkomne merknader kunngjøring av oppstart/høring planprogram Offentlige instanser og organisasjoner Næringsforeningen i Stavangerregionen Fremhever betydningen av framdrift i arbeidet med å realisere samferdselsprosjektene som planen omfatter: Ny rv505 fra Skjæveland til Foss-Eikeland, Tverrforbindelse Jæren- E39 og Ny E39 Hove-Ålgård. Framdrift i regulerings- og finansieringsarbeidet knyttet til disse vegprosjektene er avgjørende for den videre utviklingen av bybåndet sør som næringsområde. Næringsforeningen oppfordrer kommunene til aktivt, konstruktivt og utålmodig samarbeid med Rogaland Fylkeskommune og Statens vegvesen med sikte på gjennomføring. Kommentar: Planprogrammet legger opp til at nye vegtraseer for fv 505 (tidligere rv) og tverrforbindelse Jæren-E39 skal fastlegges med konkret trase i kommunedelplanen. Prosjektet har derfor sterkt fokus på planmessig avklaring av vegspørsmålene. Kommunedelplanen tar ikke stilling til finansiering, men vi er kjent med at dette er til behandling i Jærenpakke 2. Fv 505 fra Skjæveland til Foss-Eikeland planlegges i egen reguleringsplan, som ventes ferdigstilt/godkjent våren Fylkesvegen på denne strekningen ligger inne i forslag til Jærenpakke 2 med byggestart fra Omlegging av E39 mellom Hove og Ålgård avklares i egen kommunedelplan. Planområdet for bybåndet sør berører ikke de aktuelle korridorene for ny E39. Lyse Energi Energiforbruk og løsninger i planområdet, må ses i sammenheng med resten av byområdet. Anbefaler endring av samfunnsmål A slik: Klima skal være et gjennomgående og overordnet hensyn i et globalt perspektiv. Planen skal medvirke til miljøvennlig transport, en helhetlig energieffektiv produksjon, infrastruktur og bruk av energi, samt klimatilpasninger jmf målsetninger i Framtidens byer (understreket tekst er ny/endret). Endring i andre setning erstatter ordlyden lavt energiforbruk. Det bør også tilrettelegges for klimanøytrale biogassbiler, på lik linje med elbiler. Muligheter for flytting av 300 kv kraftledninger på Vagle og del av planområde i Time kommune må avklares tidlig mhp teknisk mulighet, kostnadsfordeling og konsesjon fra NVE. Omlegging svært kostbart. Omlegginger av transformatorstasjon på Kalberg og øvrige 50 kv linjer bør kunne vurderes når planløsning og utbyggingspotensiale er nærmere avklart. Kommentar: Kommunene er usikre på hva implikasjonene av endringsforslagene er. Målformuleringen svarer til formuleringer brukt i Framtidens byer. Lavt stasjonært energiforbruk er i henhold til dette en reell målsetting. Det anbefales derfor i utgangspunktet å opprettholde målet slik det er formulert i høringsforslaget av

2 planprogrammet. Måldelen vil likevel gjennomgås samlet i forbindelse med gjennomføring av Plan-RoS. Innspillet vil da vurderes i sammenheng med øvrige mål. Avklaringer knyttet til omlegging av store kraftlinjer gjennom området inngår i utredningsprogrammet. Det vil tas kontakt med Lyse i nærmeste framtid for å avklare muligheter og begrensninger. Synspunkter og innspill tas med i det videre planarbeidet. Punkt om elbil foreslås endret til: Tilrettelegging for kjøretøy med alternativt drivstoff vurderes i planarbeidet. Forøvrig foreslås det at NSB Fremhever Jærbanen som sentralt element i FDP-J. Viser til Jernbaneverkets utviklingsplan som er på høring i kommunene. Anbefaler at utviklingsplanens scenario 2, med 7,5 min frekvens til Ganddal og 15 min frekvens til Varhaug, legges til grunn for planarbeidet. Anbefaler også planprogrammets kollektivkonsept med matebuss til Jærbanen for å bygge opp under trafikkgrunnlaget på Jærbanen. Fremholder at planprogrammets busway-konsept innebærer omstigning for mange passasjerer og peker på at dette er en ulempe. Ulempene kan imidlertid oppveies med tilpassede rutetider/takting. Kommentar: To ulike kollektivkonsepter vil utredes i tråd med planprogrammet. Ferdigstilt konseptvalgutredning legger imidlertid føringer for konklusjonene på dette punktet, der det forutsettes en kollektivoppgradering i form av busway etter år Det forutsettes av planarbeidet vil peke på og legge opp til behov for økt arealutnyttelse innenfor influensområde for togstoppene Øksnevadporten og Ganddal. Jæren Friluftsråd Oppfordrer til fokus på tilrettelegging rundt det daglige bevegelsesmønsteret til befolkningen. Barn bør ha gang/sykkelavstand til skole og fritidsaktiviteter og voksne til arbeidsplass. Gang- og sykkelstier må så langt som mulig ikke krysse trafikkert veg. Skoler, barnehager og eldresenter må plasseres i nærheten av friluftsområder. Godt tilgjengelige friluftsarealer nær boligområder er viktig. Lekearealer bør utformes så naturlig som mulig og bygges opp rundt elementer fra naturen. I grøntstrukturen bør det inngå aktivt og bærekraftig jordbruk, for å stimulere til forståelse for landbrukets plass i hverdagen. Det bør lages et sammenhengende nord-sørgående grøntdrag med gang og sykkelsti som binder sammen Sandnesparken og Frøylandsvatnet via Figgjoelva. Det oppfordres til fokus på forholdet mellom boligområder og grønt-/friluftsområder. Kommentar: Planprogrammet legger opp til å supplere/komplettere hovedforbindelser i grøntstrukturen med utgangspunkt i kommuneplanene og FDP-J. I tråd med samfunnsmål E foreslås at grøntstrukturen er premissgivende for utforming av byggeområder, slik at denne vil defineres før utbyggingsområdene. Innspill vedrørende sammenhengende nord-sørgående grøntdrag tas til orientering og vil vurderes i det videre arbeidet. Tilgang til grøntstrukturen for boligområder vil tas generelt hensyn til ved utforming av planforslaget, men spørsmål om detaljering av lekeplasser må primært følges opp i kommuneplan/reguleringsplan.

3 Forsvarsbygg Ingen merknad. Kommentar: Tas til orientering. Framtiden i våre hender Jæren lokallag Reagerer på transportløsningene som skisseres i planen. Vegutbyggingene som skisseres vil øke bilbruken, svekke kollektivtrafikken og forringe store naturområder (vilt- og friluftsområder). Dette er ikke i tråd med målsettingene for planarbeidet. Oppfatter planarbeidet som bilbasert. Det stilles spørsmål om ny tverrforbindelse virkelig er påkrevd for næringstrafikken fra godsterminalen, i og med at størsteparten av denne trafikken skal nordover. Det stilles også spørsmål ved om vegforbindelse Kvernaland-Lyefjell oppfyller prosjektmål knyttet til miljøvennlig og bærekraftig utvikling. En utbygging i dette området vil bli sterkt bilbasert. Det ønskes videre at man legger til rette for gjenopptakelse av togtrafikk på Ålgårdbanen i planen. Arealbruken i Vagle/Foss-Eikeland/Nordre Kalberg må innrettes langs stasjoner på denne strekningen. Det bør avsettes areal til konvensjonell jernbanelinje på strekningen som FDP-J i dag viser kombibane. Utbygging i Bybåndet sør bør kun skje der det er tilgang på høykvalitets skinnegående kollektivtransport og der det ikke er konflikt mot jordvern og naturmiljøinteresser. Kommentar: Transport og arealbruksløsningene i Bybåndet sør kan ikke vurderes isolert og må ses i sammenheng med en regional areal- og transportstrategi. Det faktiske behovet for omkjøringsveg og tverrforbindelse vurderes av Statens vegvesen og Rogaland Fylkeskommune. Planforslaget vil ta utgangspunkt i vedtak i Fylkestinget vedrørende nytt overordnet vegsystem. Tverrforbindelser til både Rv 44 og E39 er likevel viktig for å kunne tilrettelegge arealer i Bybåndet sør som et regionalt næringsområde med tilbud for arealkrevende virksomheter. Et slikt tilbud er av vesentlig regional betydning for å lykkes med en overordnet lokaliseringsstyring (rett virksomhet på rett sted ut fra et miljøperspektiv) og å stimulere/utløse fortettingsprosesser i byområdene der kollektivdekningen er god nok til å romme arbeidsplassintensive virksomheter. Graden av bilbaserthet forutsettes hensyntatt med føringer (bestemmelser/retningslinjer) knyttet til utnyttelsesgrad. Skissert arealbruk i FDP-J forutsettes som premiss for planarbeidet og denne er ikke strukturert med utgangspunkt i en gjenåpnet Ålgårdbane. Planarbeidet legger derfor kun til grunn togtilbud på Jærbanen. Ålgårdsbanen som premiss vil forutsette at den samlede arealbruken og utviklingsretninger i FDP-J må tas opp til ny vurdering. En slik vurdering vil ligge langt utenfor rammene av hva kommunedelplanen vil kunne ta opp til behandling. Synspunkter og innspill tas med i det videre planarbeidet med de forbehold som er fremgår over. Det foreslås at Direktoratet for mineralforvaltning Viser til FDP Byggeråstoff og at det skal gjøres videre avklaringer knyttet til masseuttak. Direktoratet er fornøyd med at det tas hensyn til lokale mineralske ressurser og at disse forsøkes utnyttet i størst mulig grad for å dekke regionens behov for byggeråstoff. Kommentar: Tas til orientering

4 Ålgårdsbanens venner Viser til prosjektets målsettinger knyttet til klima, miljø og miljøvennlig transport. Ønsker at Ålgårdsbanen skal bevares til jernbaneformål og at banen på sikt skal settes i drift igjen. Banetilbud på strekningen vil tidsmessig kunne være svært konkurransedyktig i forhold til biltrafikken på samme strekning. Viser til planprogrammets utredningspunkt om alternativ bruk av Ålgårdsbanen som gang- og sykkelsti. Ønsker ikke en slik endring og anbefaler i stedet en løsning med parallell gang-/sykkelveg som ved dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger. Mener videre at Gjesdal kommune burde involveres i planarbeidet for å se på muligheter for ny trafikk på Ålgårdsbanen. Kommentar: Arealbruken knyttet til Ålgårdbanens trase (trafikkområdene) er en del av utredningsprogrammet og må avklares i nært samarbeid med Jernbaneverket. Skissert arealbruk i FDP-J forutsettes som premiss for planarbeidet og denne er ikke strukturert med utgangspunkt i en gjenåpnet Ålgårdbane. Planarbeidet legger derfor kun til grunn togtilbud på Jærbanen. Ålgårdsbanen som premiss vil forutsette at den samlede arealbruken og utviklingsretninger i FDP-J må tas opp til ny vurdering. En slik vurdering vil ligge langt utenfor rammene av hva kommunedelplanen vil kunne ta opp til behandling. Synspunkter og innspill tas med i det videre planarbeidet med de forbehold som fremgår over. Det foreslås at Klepp Venstre Planområdet bør utvikles fra nord mot sør og det må bygges tett nær etablerte transportkorridorer. Viktig å få til et skarpt skille mellom bygge- og jordbruksområder, men det bør aksepteres at det går med noe dyrka mark. Utbygging sør og øst i planområdet må ikke komme for sent i planperioden. Det er her det finnes egna arealer til plasskrevende næring. Anbefaler videre en forsiktig utbygging på nordsiden av Njåfjellet tidlig i perioden for å få en balansert utvikling i området. Ny hovedveg med god standard mellom Lyefjell og Foss-Eikeland må komme mye tidligere i planperioden enn det som er skissert. Tverrforbindelser fra fv505 til rv 44 og E39 er en forutsetning. Forhold til framtidig motorsportsenter må utredes, slik at dette ikke kommer i konflikt med framtidige boligområder. Oppfordrer til planlegging av gjennomgående grøntdrag mellom Stokkelandsvatnet og Frøylandsvatnet. Kommentar: Utbyggingsrekkefølge og horisonter er et sentralt tema som utredes i planarbeidet. Synspunktene vedrørende dette fra Klepp Venstre tas med som innspill i det videre arbeidet. Beslutning om lokalisering av motorsportanlegg og eventuelle spesielle hensyn som ville følge av slik lokalisering er tema i kommuneplanrulleringen for Time kommune. Støymessige konsekvenser er etter det vi kjenner til også et tema der. En generell avklaring av støymessige implikasjoner fra slikt anlegg vil måtte innarbeides i KDP Bybåndet sør. Fortidsminneforeningen Ber om at planarbeidet forholder seg til FDP FINK. Gjør oppmerksom på at planområdet omfatter bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljøer blant annet på Kverneland og setter sin lit til at det blir tatt hensyn til disse i planleggingen.

5 Kommentar: FDP FINK er en naturlig del av forutsetningsgrunnlaget for kommunedelplanen. Kulturminner inkludert SEFRAK-objekter skal tas hensyn til så langt som mulig. Konsekvenser av planforslaget for kulturminner skal utredes. Kommunedelplanens fokus er likevel overordna avklaringer av utbyggingsrekkefølge og horisont og dette gjør det naturlig å overlate en del mer detaljerte avklaringer til senere plannivåer (kommuneplan og regulering). Rogaland Fylkeskommune - fylkesutvalget datert Rogaland fylkeskommune berømmer kommunene Sandnes, Klepp og Time for vilje til å utarbeide en felles kommunedelplan for Bybåndet sør, og at området regionale funksjon skal prioriteres i planarbeidet. Det gis sin tilslutning til de tema for planlegging som er nedfelt i planprogrammet. Fylkeskommunen understreker nødvendigheten av koordinering med revisjonsarbeidet for Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren hva gjelder fremtidige, langsiktige utbyggingsarealer. Planen for Bybåndet sør må bygge opp under god rekkefølge av utbygging av ulike utviklingsretninger i regionen kombinert med en betydelig satsing på transformasjon og fortetning. Dette er nødvendig dersom det skal være mulig å realisere et høyverdig kollektivsystem på Jæren. Målstrukturen i planprogrammet må betraktes som foreløpig, og bør bearbeides videre i planprosessen. Det er konkrete innspill til måldelen i saksforelegget. Merknadene knyttet til kulturminneverdier i saksforelegget må legges til grunn i det videre planarbeidet. Kommentar: Forholdet til fylkesdelplanen har vært et sentralt og mye diskutert tema under utarbeidelsen av planprogrammet. Avklaringer og avveininger mot en regional utbyggingsstrategi vil søkes så langt mulig, men kan umulig fastsettes i sin helhet i kommunedelplanen. Det er ventet at revidert FDP-J vil si noe om dette. Fylkesdelplanens utbyggingsprinsipper knyttet til eks tetthet og kollektivbasert utbygging ligger fast uavhengig av eventuelle nye utbyggingsområders status i plankartet i FDP-J. Det er etablert tett kontakt mot fylkeskommunen for å sikre best mulig koordinering av planarbeidene (KDP BBS og FDP-J). Koordineringen vil særlig bestå i bruk av felles bakgrunnsdata for befolkningsprognose og samordning av arealbehovsberegninger. Måldelen foreslås gjennomgått samlet før førstegangsbehandling av planforslaget. Synspunkter og innspill tas med i det videre planarbeidet. Merknad om måldel tas til følge. Det innarbeides i planprogrammet at måldelen er foreløpig. Under utredningstemaet Områdets regionale funksjon og utbyggingshorisont tilføyes at grunnlagsdataene (befolkningsprognoser) koordineres med revisjonsarbeidet for FDP- Jæren. NVE Påpeker at valg av plannivå vil ha betydning for presisjonsnivået i konsekvensutredningen. Når det gjelder naturfarer som flom og skred anbefaler NVE at en på overordnet plannivå vurderer potensiell fare, mens en på detaljnivå må vurdere den reelle faren. Det legges til grunn at planen vil være en overordnet plan som vil inneholde krav om nærmere utredning på reguleringsnivå. Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag bør tas med i opplistningen av nasjonale føringer. I tråd med disse RPR skal inngrep i 100 m beltet langs vassdraget unngås. Planlagte nye inngrep i dette beltet

6 må konsekvensvurderes i forhold til verneverdier som landskapsbilde, friluftsliv, vilt, fisk og kulturmiljø. Det må videre gjøres flomvurdering for planlagte nye byggeområder nær vassdrag. Nye byggeområder skal som hovedregel plasseres sikkert mot en 200-års flom. Det gis også anbefalinger om håndtering av eventuell erosjons- og skredfare i planarbeidet. Uttalelsen angir også aktuelle formålskategorier etter PBL for vassdrag med kantsoner og for anlegg for energiforsyning og overføring, samt eksempler på mulige bestemmelser til hensynsoner for flom. Kommentar: Innspillene tas med i det videre planarbeidet. Avsnitt om Naturmiljø og naturressurser s 24 er noe omarbeidet på grunnlag av merknaden. Jordvernforeningen i Rogaland Mener det er positivt med interkommunalt samarbeid, og et planformat innenfor plan- og bygningsloven. Planen for Bybåndet sør kan være et godt plangrep dersom en greier holde byveksten utenfor jordbruksområdene. Kommenterer til formål B at denne planen regionalt kan ha flere interessekonflikter enn Sandnes øst. Søndre del av planområdet kan ha størst potensial for utbygging. Kommenterer at formål D bør endres slik at utredningene i planen utgjør et reelt beslutningsgrunnlag, d.v.s. ikke alene blir underordna føringer fra regionale vegutredninger i området. Kommenterer til samfunnsmål B at man i tillegg til å spare jordbruksjord i andre deler av regionen, må innarbeide mål om å spare dyrka jord innenfor planområdet. Mener at samfunnsmål E må endres til tilpasset regional grøntstruktur og verdifulle jordbruksområder slik at dette utdypes i planen. Foreslår videre nytt Samfunnsmål H: Det skal innarbeides langsiktige grenser for landbruk inne i planområdet. Foreningen mener videre at vegtraseer må være underlagt samme strenge vurderinger som byggeområder. Vegforbindelse frå Lye og nord/austover bør utredes. Tverrforbindelseskorridor B4 i Sandnes kommune bør utredes. Foreningen forutsetter en fullverdig etterprøvbar konsekvensutredning. Det bør brukes ekstern kompetanse for fastlegging av jordbonitet og verdi som matproduksjonsareal. Planområdet bør vurderes utvidet i sør for å vurdere større område for utbygging på fjellgrunn. Kommentar: Måldelen i planprogrammet er foreslått som foreløpig og skal gjennomgås samlet før førstegangsbehandling. Innspillene til endringer i mål tas opp til vurdering i denne gjennomgangen. Innspillene handler i det vesentligste jordvern. Det er naturlig at det tas hensyn til jordvern under utarbeidelsen av planforslaget, men kommunene anser gjennomføringen av FDP-J i dette som et jordverngrep i regional skala. Det anbefales ikke å ta spørsmål OM utbygging av FDP-J s utbyggingsområder opp til ny vurdering i kommunedelplanen. For områdene som ligger innenfor langsiktige byutviklingsområder i FDP-J anses vurdering av alternativer som avsluttet. For disse områdene vil fokus være å tilrettelegge utbyggingen på en slik måte at det tas hensyn til landbruksdrift. For områder som ikke er tatt stilling til i fylkesdelplanen vil det være naturlig å vurdere alternativer (utbygging ikke utbygging) mer uavhengig. Konsekvenser av de ulike vegkorridorene blir grundig vurdert i KU utarbeidet av Statens vegvesen, herunder også konsekvenser for landbruk. Vegvesenets KU anses i utgangspunktet dekkende, men planprogrammet tar høyde for at det kan være behov for supplerende utredninger knyttet til fastlegging av en konkret trase. Plassering av vegtrase Lye-Kvernaland er allerede tema i utredningen. I følge høringsuttale fra Fylkesmannen skal Skog og Landskap på Ås gjennomføre jordsmonnkartlegging våren Data fra kartleggingen ventes å foreligge ved årsskiftet 2010/11. Områder øst for planområdet ved Mosvatnet vurderes i kommuneplan for Time. Det anbefales derfor ikke å endre plangrensen for dette området.

7 Time Bondelag Det må legges mer vekt på å spare jordbruksarealer, særlig i ytterkantene av planområdet. Plangrense bør justeres i Time. Jordbruksarealene på Njå, Kvernaland, Frøyland og Åsland bør unngås. Lavproduktive jordbruksarealer sør og øst for Mosvatnet bør tas med i planområdet og bygges ut først. Mener skriftlig og muntlig informasjon i planprogram og på informasjonsmøte om vegplaner for området er for dårlig og ønsker bedre informasjon i det videre. Ønsker at spørsmål om veg fra Lyefjell til Kvernaland skal ha større fokus og mener dette kan gjøre omkjøringsveg rundt Kvernaland unødvendig. Mener langsiktig grense jordbruk er flyttet i Timedelen av planen i forhold til slik den er fastsatt i FDP-Jæren. Nevner flere gårdsbruk som ut fra endret grense vil bli utradert. Mener forbruk og planlegging av arealer i kommunene er kortsiktig. Planen må si hvor det ikke skal bo folk, for å gi forutsigbarhet for landbruket. Har beregnet at det er 3000 da dyrka mark i planområdet i Time kommune og peker på at det finnes gode alternativer med henblikk på lavproduktive jordbruksarealer. Kommentar: Til merknad om jordvernhensyn vises til kommentar til Jordvernforeningen over. Varslet plangrense må ikke forstås som utbyggingsområde eller langsiktig jordbruksgrense. Innenfor planområdet vil det være store arealer der utbygging ikke vil være tema. Langsiktig grense jordbruk slik den er definert i fylkesdelplanen ligger fast. Det er ikke meningen at denne grensen skal tas opp til vurdering i kommunedelplanen. Områder øst for planområdet ved Mosvatnet vurderes i kommuneplan for Time. Det anbefales derfor ikke å endre plangrensen for dette området. Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen ser positivt på at planarbeidet for en interkommunal kommunedelplan for Bybåndet sør nå er startet opp. Fylkesmannen støtter at planen kan ha en tidshorisont også utover FDP-J, fram til 2050 og er åpen for at framtidig arealbruk og utviklingsretninger for hvite områder i FDP-J kan være aktuelt å vurdere i planarbeidet. Fylkesmannen understreker at en forutsetning for utvikling av Bybåndet sør er realisering av et høyverdig kollektivtilbud i og til området. Det fremheves at framtidig overordnet vegnett ikke må bli strukturerende for ny arealbruk, uten at dette passer med prinsippene for bærekraftig utbyggingsmønster, medregnet kollektivakser. Tydelige rekkefølgekrav og husholdering av arealer må bli førende i planen for at områder i omfang og tempo ikke utvikler seg i konflikt med de andre regionale grepene som ligger nedfelt i fylkesdelplan for Jæren. Kommentar: Utbyggingsrekkefølge og -horisonter er et sentralt tema som vurderes i planarbeidet, herunder eventuelle rekkefølgekrav knyttet til eksempel kollektivdekning. Fylkesdelplanens utbyggingsprinsipper knyttet til eks tetthet og kollektivbasert utbygging ligger fast uavhengig av eventuelle nye utbyggingsområders status i plankartet i FDP-J. Det er etablert tett kontakt mot fylkeskommunen for å sikre best mulig koordinering av planarbeidene (KDP BBS og FDP-J).

8 Rogaland Rytterkrets Redegjør for ryttersportens posisjon og utvikling i Rogaland. Peker på at den økte aktiviteten medfører økte arealbehov og at bybåndet sør innehar mange aktuelle områder. Ønsker at man skal utrede et interkommunalt nett av ridestier og har konkrete innspill til slikt ridenett. En anmoder også om at det legges 50 cm med grus-skulder langs g/s-veger. Ønsker at det skal kartlegges hvor mange barn og unge som driver med hestesport og hvor denne aktiviteten foregår. Kommentar: De konkrete innspillene til ridenett bør kunne tas med som innspill til arbeidet med overordnet grøntstruktur. Det er naturlig å se rytterkretsens behov i sammenheng med øvrige friluftsinteresser. Planarbeidet for bybåndet sør er av svært overordnet karakter og øvrige utredningsønsker ligger utenfor det som er rammen og formålet med planprosjektet. Private David Njå Eier og driver gnr 24 bnr 1, Njågarden, mellom Kvernaland og Lye. Refererer til karter vist på informasjonsmøte som viser regional grøntstruktur vist i FDP-J. Slik den regionale grøntstrukturen er vist, sammenfaller denne i stor grad med hans eiendom. Mener det er uaktuelt at han skal holde befolkningen med friområder, mens naboeiendommene bebygges. Det henstilles til at planarbeidet leder til et forslag som medfører at det ikke blir en enkelt grunneier som bærer de økonomiske tapene knyttet til å holde friområder, men at dette bæres av storsamfunnet i fellesskap. Kommentar: Regional grøntstruktur er nedfelt i FDP-Jæren. Utfylling og noe detaljering av overordnet grøntstruktur er tema i planarbeidet, men større endringer i den regionale grunnstrukturen ligger utenfor planarbeidets mandat. Anne Frøyland Grødem og Tor Bjarte Grødem Mener veg mellom Lyefjell og Foss-Eikeland (inkludert omkjøringsveg rundt Kvernaland/Orstad) må etableres før tettstedene blir bygd ut mot øst. Den nye vegforbindelsen til Lyefjell er viktig for å gjøre dette til et attraktivt bosted. Utbygging av Lyefjell viktig for jordvernet. Mener også at tverrforbindelsen må legges i transportkorridor B1, rett sør for Figgjoelva. Kommentar: Korridorvalg for veg behandles i utredning fra Statens vegvesen og besluttes i fylkestinget. Veg mellom Kvernaland og Lye er vist med rettvirkning i kommuneplan for Time, men skal vurderes i sammenheng med vegvesenets utredning og arealbruk i tilgrensende områder. Rekkefølge for utbygging av områder og vegtiltak er et sentralt tema i planarbeidet.

9 Olav Aasland, B.Aasland, Christian Aasland, Leif Gaute Haugland og J. Åsland Mener at de signaler og føringer som kommer fra regjeringen og overordna politisk miljø tilsier at jordvern må tillegges stor vekt ved utarbeidelse av planforslaget. Mener målformuleringene må styrkes i forhold til jordvern. Viser til FDP-J og minner om at det ikke er fritt fram for utbygging i områder utenfor kjerneområdene for landbruk/langsiktig grense jordbruk. Kommentar: Måldelen skal gjennomgås samlet før førstegangsbehandling av planen. Innspillet tas i den forbindelse opp til vurdering. Det er for øvrig naturlig at det tas hensyn til jordvern under utarbeidelsen av planforslaget, men kommunene anser gjennomføringen av FDP-J i dette som et jordverngrep i regional skala. Det anbefales ikke å ta spørsmål OM utbygging av FDP-J s utbyggingsområder opp til ny vurdering i kommunedelplanen. For områdene som ligger innenfor langsiktige byutviklingsområder i FDP-J anses vurdering av alternativer som avsluttet. For disse områdene vil fokus være å tilrettelegge utbyggingen på en slik måte at det tas hensyn til landbruksdrift. For områder som ikke er tatt stilling til i fylkesdelplanen vil det være naturlig å vurdere alternativer (utbygging ikke utbygging) mer uavhengig. Grunneiere på Kverneland og Njå v/ Bjørn Lende udatert, journalført Sier dette er en samlet uttalelse fra grunneiere på Kverneland og Njå. Mener hensynet til jordvern er for svakt i planprogrammet og foreslår at plangrensen justeres i søndre del av planområdet for å ta større hensyn til dette. Foreslår at planområdet forskyves østover, slik at vestre grense går fra spissen av Håholen til Lye og at østre grense samtidig flyttes tilsvarende videre mot øst. Anmoder videre om å prioritere verdifull dyrka jord fremfor motorsenter på Kverneland og Njå. Kommentar: Måldelen skal gjennomgås samlet før førstegangsbehandling av planen. Innspillet tas i den forbindelse opp til vurdering. Det er for øvrig naturlig at det tas hensyn til jordvern under utarbeidelsen av planforslaget, men kommunene anser gjennomføringen av FDP-J i dette som et jordverngrep i regional skala. Det anbefales ikke å ta spørsmål OM utbygging av FDP-J s utbyggingsområder opp til ny vurdering i kommunedelplanen. For områdene som ligger innenfor langsiktige byutviklingsområder i FDP-J anses vurdering av alternativer som avsluttet. For disse områdene vil fokus være å tilrettelegge utbyggingen på en slik måte at det tas hensyn til landbruksdrift. For områder som ikke er tatt stilling til i fylkesdelplanen vil det være naturlig å vurdere alternativer (utbygging ikke utbygging) mer uavhengig. Varslet plangrense må ikke forstås som utbyggingsområde. Innenfor planområdet vil det være store arealer der utbygging ikke vil være tema. Langsiktig grense jordbruk slik den er definert i fylkesdelplanen ligger fast. Det er ikke meningen at denne grensen skal tas opp til vurdering i kommunedelplanen. Områder øst for planområdet ved Mosvatnet vurderes i kommuneplan for Time. Det anbefales derfor ikke å endre plangrensen for dette området.

10 Jostein Frøyland Har gård i planområdet på Frøyland på ca 500 daa og minner om at flere titals gårdsbruk i tillegg blir berørt. Mener at disse må bli hørt og tatt på alvor som grunneiere og forvaltere av jordbruksjord. Dersom bybåndet sør skal bli tatt på alvor i forhold til jordvern, må all utbygging starte i uproduktive arealer mellom Lye og Njå. Minner om at det har vært jordbruksdrift i området langt tilbake i tid og mener dette gjør jorda verneverdig. Mener omkjøringsveg (A1) må legges lenger øst med utgangspunkt fra Lye til E39. For øvrig bør eksisterende vegnett oppgrades for å løse behov for bedre vegkapasitet. Kommentar: Medvirkningsopplegget følger kravene i plan- og bygningsloven, men er supplert med informasjon egen nettside og tilstedeværelse på sosiale nettmedier, samt med informasjonsmøter. For enkelte temaområder, herunder landbruk, vil det arrangeres egne tema/referansemøter. På grunn av plannivået og planområdets størrelse er det ikke lagt opp til møter med de enkelte grunneiere. Det er naturlig at det tas hensyn til jordvern under utarbeidelsen av planforslaget, men kommunene anser gjennomføringen av FDP-J i dette som et jordverngrep i regional skala. Det anbefales ikke å ta spørsmål OM utbygging av FDP-J s utbyggingsområder opp til ny vurdering i kommunedelplanen. For områdene som ligger innenfor langsiktige byutviklingsområder i FDP-J anses vurdering av alternativer som avsluttet. For disse områdene vil fokus være å tilrettelegge utbyggingen på en slik måte at det tas hensyn til landbruksdrift. For områder som ikke er tatt stilling til i fylkesdelplanen vil det være naturlig å vurdere alternativer (utbygging ikke utbygging) mer uavhengig. Varslet plangrense må ikke forstås som utbyggingsområde. Innenfor planområdet vil det være store arealer der utbygging ikke vil være tema. Langsiktig grense jordbruk slik den er definert i fylkesdelplanen ligger fast. Det er ikke meningen at denne grensen skal tas opp til vurdering i kommunedelplanen. FDP-J-utbyggingsområdene øst for Kvernaland er disponert i egen kommunedelplan og vil i liten grad være tema i Bybåndet sør. Områder øst for planområdet ved Mosvatnet vurderes i kommuneplan for Time. Det anbefales derfor ikke å endre plangrensen for dette området. Korridorvalg for veg behandles i utredning fra Statens vegvesen og besluttes i fylkestinget. Internhøringer Sandnes kommune, Ganddal bydelsutvalg Bydelsutvalget er positive til planprogrammet og ber om at forslag fra Heidi Bjerga (SV) blir vurdert i det videre arbeidet. Hovedtrekk i Bjerga sitt forslag er: Bydelens grøntområder (Stokkalandsvatnet, Vagleskogen og områder ved Foss-Eikeland) må tas spesielt hensyn til i videre planarbeid. Tursti/gang-/sykkelsti langs Figgjovassdraget bør vurderes. Det må etableres tursti/sykkelveg mellom Ganddal sentrum og Vagleskogen. Samfunnsmål B vedrørende jordvern må prioriteres. Kommentar: Innspill til grøntstruktur g/s-veger tas med som innspill i det videre planarbeidet. Måldelen vurderes samlet før førstegangsbehandling og innspill til denne vil tas opp til vurdering i den sammenheng. Det foreslås for øvrig at planprogrammet ikke endres på grunnlag av merknaden.

11 Sandnes kommune, Byplanavdelingen, transportplanseksjonen Konseptvalgutredningen og Framtidens byer prosjektet må trekkes fram som viktige forutsetninger for planarbeidet. Områdets regionale rolle spesielt i forhold til Sandnes øst må vurderes og avklares. Det må legges til rette for høy tetthet av arbeidsplassintensive virksomheter langs kollektivtrafikkens hovedtraseer, for å stimulere til en miljøvennlig reisemiddelfordeling. Det må tilrettelegges for syklister ved togstoppene, spesielt med sykkelparkering. Jærbanen er i dag godt innarbeidet kollektivtilbud med stort utviklingspotensiale. Koblinger mellom togtilbud og busstilbud bør vurderes nøye. Busway vs ordinært busstilbud bør vurderes. Matebusstilbud til Ganddal stasjon er viktig. Det må tas hensyn til pågående planarbeider for RP fv 505 Skjæveland til Foss-Eikeland, Utredning tverrforbindelse Jæren E39 og KDP E39 Hove Ålgård. Alternativ bruk av Ålgårdsbanen som turveg bør vurderes. Varetransportens rolle i området må avklares og det må avsettes tilstrekkelig areal til logistikkvirksomheter ved godsterminalen. Kommentar: Konseptvalgutredningen og Framtidens byer er sentrale føringer for planarbeidet. Transportplanseksjonen i Sandnes kommune er involvert som fagressurs for utredninger rundt kollektivbetjening og gang-/sykkelnett. I planprogrammet fremgår at Ålgårdbanen skal vurderes til bruk som gang-/sykkelveg. Avsetning av arealer til logistikkvirksomheter er en naturlig forutsetning i forbindelse med sonering av næringsarealene. Sandnes Tomteselskap KF Tomteselskapet i samarbeid med Forus Næringspark AS er tiltenkt spesiell rolle som pådriver for områdeplanlegging av kommunens nye strategiske næringsområde Vagle Ga N12. Området inngår i planområdet. Innspill om omdisponering av arealer mot Bogafjell og mellom ny fv 505 og Figgjoelva til boligformål. Foreløpige vurderinger av kostpris for nytt næringsareal på Vagle ligger svært høyt grunnet innløsning av boliger, arealbeslag fra kraftlinjer, terrengplaneringer og antatte rekkefølgetiltak knyttet til ny adkomstveg over godsterminalen. Ut fra dagens forutsetninger fremstår ikke utbygging av næringsområdet robust nok og det anmodes om å tenke nytt rundt utbyggingen av Vagle næringsområde. Det gis i denne sammenheng innspill om forskyvning av dagens fv 505 Kvernelandsvegen lenger inn i Vagleområdet, da dette vil gi en annen arrondering av utbyggingsarealene. Det antas at dette vil effektivisere arealbruken. Anbefaler alternativ B4 av tverrforbindelsen. Manglende overordna avklaringer knyttet til arealbruk og infrastruktur gjør det vanskelig å gjennomføre noen effektiv områdeplanlegging. Ber om at planforslaget må gi grunnlag for en god og økonomisk forsvarlig utbygging av området. Kommentar: Innspill til nye utbyggingsarealer/omdisponering eksisterende vil bli vurdert i det videre planarbeidet. Det må koordineres mot kommuneplanrulleringen i Sandnes for å avklare hvilken planprosess det er naturlig at innspillene behandles. Omlegging av Kvernelandsvegen kan være aktuelt, men avklaringer må skje i samspill mellom reguleringsplan for fv 505 Skjæveland til Foss-Eikeland, områderegulering Vagle og kommunedelplanen. Korridorvalg for veg behandles i utredning fra Statens vegvesen og besluttes i fylkestinget.

12 Sandnes kommune, Kommunalteknikk Kommunens vedtatte norm for klimatilpasset overvannshåndtering må legges til grunn. Det må legges til rette for avskjærende hovedkloakk, selvfallsledning fra Hoveveien/Elgveien, som vil minimalisere overløpsdrift til Figgjovassdraget. Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag og fredningsforskrift for Stokkelandsvannet og Lonavatnet bør tas med under gjeldende planer nasjonale føringer. Kommentar: Kommunene har signalisert høye ambisjoner med henblikk på en framtidsrettet overvannshåndtering. Det må vurderes nøye hva som er egnet detaljnivå for avklaringer knyttet til overvannshåndtering. Innspill til øvrig kommunalteknisk infrastruktur tas til orientering og vurderes i det videre. Synspunkter og innspill tas med i det videre planarbeidet. Avsnitt om Naturressurser og naturmiljø er noe omarbeidet på grunnlag av denne og merknad fra NVE. RPR verna vassdrag og verneforskriftene er medtatt/nevnt under opplisting av gjeldende planer. For øvrig foreslås planprogrammet uendret. Sandnes kommune, Byplanavdelingen, arealplanseksjonen Viktig å avklare planens forhold til Sandnes øst pga delvis sammenfallende utbyggingshorisont. Bør være gjennomtenkt strategi for deponering av matjord (humusholdige masser). Regionale landbruksmyndigheter og landbruksnæringen bør utfordres på dette. Det bør undersøkes om også områder utenfor avsatte områder i FDP Byggeråstoff som tenkes omdisponert til utbygging er aktuelle som masseuttaksområder. Kollektivtrase må fastlegges tidlig, slik at arealdisponering og krav til utnyttelse kan settes i forhold til dette. Kommentar: Avklaringer og avveininger mot en regional utbyggingsstrategi vil søkes så langt mulig og vil være et sentralt element i arbeidet med befolkningsprognoser og arealbehovsberegninger, men kan umulig fastsettes i sin helhet i kommunedelplanen. Det er ventet at revidert FDP-J vil si noe om dette. Strategi for deponering av masser er et godt innspill og vil vurderes i det videre planarbeidet. Vurdering på bruk av utbyggingsområder til masseuttak kan bli teknisk utfordrende og arbeidskrevende. Det foreslås at slikt moment vurderes som retningslinje eller bestemmelse for videre planarbeid. Arbeid med lokalisering av kollektivtrase er prioritert tidlig i planprosessen. Time kommune, Landbruk, Miljø- og kulturvernavdelinga Viser til Lye som et vellykket jordverntiltak. Fremholder mangfoldet av arealbruksinteresser i planområdet og at dette mangfoldet må nyttes positivt inn i byutviklingsarbeidet. Eksisterende jordbruksarealer må opprettholdes til dette formålet. Peker på området rundt Mosvatnet som viktig rekreasjonsområde. Oppfordrer til å legge hovedtraseer av veg under bakken i tunnel/kulvert. Kommentar: Synspunkter og innspill tas med i det videre planarbeidet. Utredning fra Statens vegvesen om overordnet vegsystem og videre teknisk utredning vil avklare spørsmål om veg i dagen vs veg under terreng. Det foreslås at planprogrammet ikke endres på grunnlag av merknaden.

Resyme av innkomne merknader

Resyme av innkomne merknader Kommuneplankomiteen 29.08.11 sak 14/11 vedlegg 2 INTERKOMMUNAL KOMMUNEDELPLAN FOR BYBÅNDET SØR Time, Klepp og Sandnes kommuner Resyme av innkomne merknader Oppdatert 04.08.11 Merknader til varsel om oppstart

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen

Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen Saknr. 14/5097-1 Saksbehandler: Anders Paulsen Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet viser

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Vedtaket er gjort i medhold av 11-1 og i plan- og bygningsloven.

Vedtaket er gjort i medhold av 11-1 og i plan- og bygningsloven. Arkiv: K1-143 Vår ref: 14/2554-35 Journalpostid: 15/20439 Saksbeh.: Wibecke Natås PLAN 0480.00: KOMMUNEDELPLAN FOR TVERRFORBINDELSEN FV. 505 FOSS-EIKELAND TIL E39 BRÅSTEIN GODKJENNING AV PLANPROGRAM Saksgang:

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil:

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: Stimulere til utbygging rundt sentrale kollektivknutepunkt i byer og tettsteder og mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter.

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

Avklaring i formannskapet.

Avklaring i formannskapet. Avklaring i formannskapet. I løpet av prosessen med planstrategiarbeidet er det fra rådmannen tatt opp forholdet mellom planstrategi, samfunnsplan og arealplan. Spesielt er det forholdet til sentrale temaer

Detaljer

Sandnes Øst Hvordan sikre framdrift og forutsigbarhet? Stanley Wirak, Ordfører i Sandnes

Sandnes Øst Hvordan sikre framdrift og forutsigbarhet? Stanley Wirak, Ordfører i Sandnes Sandnes Øst Hvordan sikre framdrift og forutsigbarhet? 7..3 Stanley Wirak, Ordfører i Sandnes Vekst - SSBs befolkningsframskrivinger for Stavanger-regionen Kilde: SSB/Stavanger kommune Sandnes i 4 : 4

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE Regionalenheten Arkivsak-dok. 201201846-6 Saksbehandler Ingvil Aarholt Hegna Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 26.06.2012 UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Vedlegg: 1. Forslag til planprogram, behandlet av formannskapet Uttalelser

Vedlegg: 1. Forslag til planprogram, behandlet av formannskapet Uttalelser KOMMUNEPLAN 2010-2021 - PLANPROGRAM Formannskapet Møtedato: 18.02.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 9/10 Formannskapet 18.02.2010 117/09 Formannskapet 26.11.2009 Rådmannens

Detaljer

18/12 Planutvalget REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM

18/12 Planutvalget REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM 18/12 Planutvalget 04.05.2012 Ark.: L12 201108 Lnr.: 4365/12 Arkivsaksnr.: 11/1407-18 Saksbehandler: Gudmund Forseth REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

1. Innledning Bakgrunn Plannivå Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes...

1. Innledning Bakgrunn Plannivå Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes... 1 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Plannivå... 4 4. Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes... 6 Sola... 6 5. Formål med planarbeidet... 6 6. Planprogram...

Detaljer

Kommuneplan for Sandnes NYE OMRÅDER MOTTATT UNDER HOVEDHØRING. Tab.nr/ tema. Dok.nr 360 Sak 14/02872

Kommuneplan for Sandnes NYE OMRÅDER MOTTATT UNDER HOVEDHØRING. Tab.nr/ tema. Dok.nr 360 Sak 14/02872 Kommuneplan for Sandnes 2015-2030 NYE OMRÅDER MOTTATT UNDER HOVEDHØRING Oversikt til KPK 23.3.15 Tab.nr/ tema 1. Næring Dok.nr 360 Sak 14/02872 183 Sandnes øst utvikling AS Avsender Innhold Rådm. vurdering

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-67 Dato: 28.09.2015 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR INTERCITYSTREKNINGEN AV VESTFOLDBANEN;

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum 2017 Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum Bilde: Planlagt Bank og bibliotek Sentrumsvegen. Ark. Helen & Hard 17.08.2017 Formål med planarbeidet Bakgrunn for reguleringen bygger på arbeidene

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10/12 2014 1 Nytt planområde Ny kommunedelplan Levanger - sentrum - Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10.12.14

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet

Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet jorgen.brun@kdm.dep.no Nettverkssamling i Framtidens Byer, Tromsø, 25. mars 2014 Disposisjon

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel

Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 200802804-/HDA Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel Miljøverndepartementet viser til brev fra

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Oppstart og planprogram Orientering til: Formannskapet 11.06.2013 Plansystemet 6.12.2011 2 Gjeldende arealdel 6.12.2011 3 Gjeldende sentrumsplan 6.12.2011 4 Nye føringer Nye føringer

Detaljer

ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN

ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Saknr. 09/1506-14 Ark.nr. 142 Saksbehandler: Elisabeth Enger Kjetil Skare Jorunn Elise Gunnestad ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2009-2020 REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Fylkesrådets

Detaljer

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Møtereferat SAK/TEMA: Oppstartsmøte for eiendommen 38/69 angående ny regulering. STED: Storgata 13, Ringerike kommune TID: 01.12.10 Kl: 09:00 TIL STEDE: Dag

Detaljer

Forslag til planprogram for kommunedelplan for Ramfjord

Forslag til planprogram for kommunedelplan for Ramfjord Forslag til planprogram for kommunedelplan for Ramfjord Innledning Kommuneplanens arealdel for distriktet 2008-2018 blei vedtatt i kommunestyret i juni 2008. Planen oppfattes fortsatt som aktuell, med

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016 AREALPLAN-ID 05170221 Reguleringsplan Otta sentrum øst Oppstartsvarsel 17. juni 2016 INNHOLD 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR PLANARBEIDET... 5 5. KRAV

Detaljer

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 IBESTAD KOMMUNE Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 Hvorfor Arealplan? Gjennom arealplanarbeidet får en synliggjort konsekvensene av ulike måter å bruke

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/ _375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/ _375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4609-30 Arkiv: L12 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag

Detaljer

Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner

Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner Statsråden I følge liste Deres ref Vår ref 16/3079-13 Dato 21.6.2017 Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner Jeg viser

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID Saksframlegg Arkivsak: 15/44-1 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID 2015001 K-kode: PLAN 2015001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommuneplanutvalget

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

BRUK AV KRAV OM MINIMUM/MAKSIMUM UTNYTTELSESGRAD FOR ERVERVSOMRÅDER I OVERORDNA PLANER

BRUK AV KRAV OM MINIMUM/MAKSIMUM UTNYTTELSESGRAD FOR ERVERVSOMRÅDER I OVERORDNA PLANER Oppdragsgiver: Vestfold fylkeskommune Oppdrag: Del: Dato: 2013-01-09 Skrevet av: Paal Grini Kvalitetskontroll: BRUK AV KRAV OM MINIMUM/MAKSIMUM UTNYTTELSESGRAD FOR ERVERVSOMRÅDER I OVERORDNA INNHOLD 1

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201506 Saksmappe: 2015/2804-13 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 08.01.2016 Saksframlegg Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva

Detaljer

Sandnes Øst - Regionutvikling

Sandnes Øst - Regionutvikling Sandnes Øst - Regionutvikling Janne Johnsen Fylkesordfører 27.11.2013 05.12.2013 05.12.2013 Den store utfordringen fremover: Å takle befolkningsveksten! Inntektsutvikling i Rogaland Reisevaneundersøkelsen

Detaljer

Time, Klepp og Sandnes kommuner. Interkommunal kommunedelplan for Bybåndet sør. Planbeskrivelse Bestemmelser og retningslinjer

Time, Klepp og Sandnes kommuner. Interkommunal kommunedelplan for Bybåndet sør. Planbeskrivelse Bestemmelser og retningslinjer Time, Klepp og Sandnes kommuner Interkommunal kommunedelplan for Bybåndet sør Planbeskrivelse Bestemmelser og retningslinjer 07.01.2013 1 2 1 Leserveiledning I tråd med plan- og bygningsloven, forskrift

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID 201601 Arkivsaksnr.: 17/848 Kommunedelplan for bynære områder - politiske føringer for videre arbeid Vedlegg: 1. Planprogram for bynære områder,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Hovedpunkt i revisjonen

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Hovedpunkt i revisjonen Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Hovedpunkt i revisjonen Konferanse om regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Stavanger Forum, 11. 12. mai 2011 Ingrid Nordbø Regionalplansjef

Detaljer

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Hensikten med saken er å gi en felles høringsuttalelse fra de 5 kommunene og Buskerud fylkeskommune til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke

Detaljer

Fra Aas Jakobsen/Via Nova/Asplan Viak: Bjørn Bertheussen Stein M. Slaatsveen Jan Martin Staavi

Fra Aas Jakobsen/Via Nova/Asplan Viak: Bjørn Bertheussen Stein M. Slaatsveen Jan Martin Staavi Velkommen! Fra Jernbaneverket: Olav Nordli, kommunikasjonsrådgiver (ordstyrer) Anne Braaten, prosjektsjef Jarle Tangen, prosjekteringsleder Gunnar Sletten, fagansvarlig Dagrun Mysen Kulbotten, grunnerverv

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Drøfting i grupper, 20.oktober 2008

Drøfting i grupper, 20.oktober 2008 Kommuneplankomiteen 24.11.08 sak 14/08 vedlegg 1 Drøfting i grupper, 20.oktober 2008 Oppgave 1 : drøftes i alle gruppene Masterplanen skal legge til rette for og sikre offentlig styring og helhetlige grep

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/709 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kjartan Askim Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Fastsettelse av

Detaljer

Fra RPR-ATP til SPR-BATP

Fra RPR-ATP til SPR-BATP Fra RPR-ATP til SPR-BATP Knut Grønntun planavdelingen Bristol 1. desember 2014 Statlige planretningslinjer 6 2 Statlige planretningslinjer Kongen kan gi statlige planretningslinjer for landet som helhet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata 29.6.2016 Åpent møte på Øren skole 1 Åpent møte om planlegging av Rosenkrantzgata Dagens hovedtema er forslaget til Planprogram Hele prosessen

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-20 Dato: 07.04.2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING AV INTERCITY VESTFOLDBANEN

Detaljer

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601 2023), I-I r[ii A/\I),.t\. I IV IX 3 LANDSKAPSARKITEKTER MNLA. Røyken kommune Deres ref.: Vår ref.: TH Drammen, 28.10.2013 OMRÅDEREGULERING AV BÅTSTØ - VARSEL OM PLANOPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM.

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Samordnet areal- og transportplanlegging for 10 kommuner

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Samordnet areal- og transportplanlegging for 10 kommuner Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Samordnet areal- og transportplanlegging for 10 kommuner Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Grong kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/424 Saksbehandler: Lars Arnesen Dato: 30.03.2012 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 26.05.2011 90/11 Formannskapet 12.01.2012 4/12 Formannskapet

Detaljer

Samordnet areal og transportplanlegging Rekkefølge

Samordnet areal og transportplanlegging Rekkefølge Samordnet areal og transportplanlegging Rekkefølge Ole Martin Lund AsplanViak Stavanger, tidl rådgiver Regionalplanseksjonen RFK Regionalplankonferanse 11.05.2011 Hovedutfordring Andelen av reisene med

Detaljer

Tema 3 Jordvern. Vedlegg:

Tema 3 Jordvern. Vedlegg: REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING Tema 3 Jordvern Konsekvensutredning for: Tiltakshaver Kommune Konsulent Prosjekt nr. / navn

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommuneplan Samt innspill til varsel om oppstart av planarbeid

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommuneplan Samt innspill til varsel om oppstart av planarbeid VEDLEGG 2 Oppsummering av uttalelser og innspill Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommuneplan 2015-2027 Samt innspill til varsel om oppstart av planarbeid Det er i oppsummeringen

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND Arkiv: PlanID - 0459.00, K2 - L12 Vår ref: 13/2155-95 Journalpostid: 15/19893 Saksbeh.: Ingrid Høymer Fossan PLAN 0459.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND Saksgang:

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/3125-16 Saksbehandler: Helge Guntvedt Saksframlegg 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Fastsetting av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.

R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Fastsetting av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr. R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Fastsetting av planprogram Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/01995-14 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planconsult AS Niels Juels Gt. 33 A 0257 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer