Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur. Oppfølging av Klima- og energiplanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur. Oppfølging av Klima- og energiplanen"

Transkript

1 Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur Oppfølging av Klima- og energiplanen

2 Innhold 1 Innledning 1.1 Formål s Strategiens hovedgrep s Strategiens tidshorisont s Forankring s Status i Fredrikstad s. 5 2 Lading og ladepunkt 2.1 Ladebehov og ladetyper s Ladestandard s Tilgangsstyring og betaling for ladeinfrastruktur s Antakelser om fremtidige behov s Hurtiglading: Status og kommunens rolle s Kommunale bygg, biler og anlegg 3.1 Eksisterende kommunale bygg s Fremtidige kommunale bygg s Ladepunkt for kommunale biler s Offentlige p-plasser og parkeringshus s Skilting og merking av ladeplasser s Informasjonstiltak s Organisering og økonomi 4.1 Eierskap til ladepunktene og vedlikehold s Arbeidet med å etablere, drifte og vedlikeholde ladepunktene s Finansiering av etablering og drift av ladepunkt s Støtte til andre aktører s Kommuneplan- og reguleringsbestemmelser s. 26 Vedlegg Begrep s. 28 Kravspesifikasjon og tekniske krav s. 28 Foto: - Camilla Aarsrud / Østfold fylkeskommune side 1, 3, 14 og 25 - Ole Petter Skallebakke / Fredrikstad kommune side 19 2

3 1. Innledning 1.1 Formål Formålet med å lage en strategi for ladeinfrastruktur er å legge til rette for økt bruk av ladbare kjøretøy for aktørene i Fredrikstad-samfunnet. En forbedret tilgang på ladeinfrastruktur vil være et insentiv til økt bruk av ladbare biler. Slik kan kommunen forsterke de statlige insentivene som finnes for elbiler. 1.2 Strategiens hovedgrep Dette strategidokumentet beskriver hva Fredrikstad kommune skal legge til grunn når ladeinfrastruktur skal etableres: Det beskriver hvilke teknologiske valg skal som tas, samt hvor og hvor mye som skal bygges ut. Dokumentet beskriver også hvem som er ansvarlig for de ulike oppgavene, samt hvordan finansieringen skal skje de nærmeste årene. Dermed vil strategien binde opp bruk av midler fordi den pålegger seksjonene, særlig RTD men også i mindre grad KMB, oppgaver de nærmeste årene. 1.3 Strategiens tidshorisont Elbiler og ladeteknologi er et område i rask utvikling. Det samme gjelder markedet og antall biler på veiene. Det er derfor viktig at utviklingen følges med på og at denne strategien vurderes rullert når den ikke lenger kan møte elbilistenes behov for lading. Samtidig må kommunen til enhver tid vurdere hvilket nivå på tilrettelegging som er økonomisk hensiktsmessig. Endringer i statlige insentiver vil også kunne gjøre en rullering nødvendig. Strategien skal derfor rulleres ved behov. 3

4 1.4 Forankring Gjeldende fylkesplan legger til grunn en strategi for tilrettelegging av infrastruktur for fornybare drivstoff. Elektrisitet er den mest modne og utbredte av alternativene til fossile drivstoff, og det er en rekke nasjonale insentiver som støtter utbredelsen av ladbare biler. Det ble i 2011 gjennomført en ladeinfrastrukturutredning for fylkeskommunene Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark med støtte fra Transnova. Denne utredningen er grunnlaget for definering av ladebehov og valg av løsninger i denne strategien. Utredningen viser også at det er statlige insentiver som i all hovedsak som driver frem utviklingen i salg og bruk av ladbare biler. Tilgjengelig ladeinfrastruktur avgjør hvor effektfulle de statlige insentivene er. Denne strategien er en oppfølging og konkretisering av kommunens klima- og energiplan vedtatt i Bystyret I denne har Fredrikstad kommune satt følgende mål: Mål Ladeinfrastruktur og tilrettelegging for ladbare biler Fredrikstad kommune skal bidra til å øke andelen elbiler i Fredrikstad gjennom å etablere infrastruktur for lading: Arbeidsgiver og byggeier: 1.4 Bedre lademuligheter for ladbare biler ved eksisterende og nye kommunale bygg: Både arbeidsplasser og besøksbygg. Planmyndighet: 1.5 Bruke kommunens rolle som planmyndighet til å stimulere til etablering av ladeinfrastruktur ved alle nye områder for bebyggelse og anlegg. Tilrettelegge for befolkning, besøkende og næringsliv i Fredrikstad: 1.6 Bedre tilgangen til ladeinfrastruktur ved noen kommunale parkeringsplasser. Antallet ladestasjoner skal økes frem mot 2020 i tråd med utviklingen av behovet. 1.7 Bidra til mulighet for hjemmelading for den delen av befolkningen som ikke bor i enebolig. Kommunen etablerer en støtteordning til formålet. Målet er konkretisert gjennom følgende tiltak i klima- og energiplanen: Ladepunkt ved Fredrikstad kommunes virksomheter og publikumsbygg Etablere ladestasjoner ved utvalgte, større kommunale arbeidsplasser og besøksbygg. Bygg hvor det er enkelt å bygge ut, som har mange ansatte og som har aktivitet store deler av døgnet, prioriteres. Dette vil i praksis stort sett dreie seg om utbygging ved sykehjem og skoler som har idrettshaller knyttet til seg. Dessuten vil Kongstenhallen bli prioritert pga. stort besøk. Det skal etableres ladepunkt på minst 5 % av parkeringsplassene. I tillegg skal det legges til rette for en senere utvidelse av antall ladepunkt på minst 10 % av plassene frem mot Alle nye bygg som Fredrikstad kommune bygger, og som har parkeringsareal, skal ha ladestasjoner i et omfang som er i tråd med tiltak nr Ladepunkt i reguleringsplaner Oppfordre forslagsstiller til reguleringsplaner om å legge fram strøm til parkeringsplasser i følgende omfang: Bolig med felles parkeringsanlegg: En per boenhet Parkering for ansatte: Min. 20 % av parkeringsplassene Næring/besøksbygg: Min. 10 % av parkeringsplassene Når kommuneplanens arealdel skal rulleres vurderes det å innføre dette som en bestemmelse ved alle nye områder for bebyggelse og anlegg. 4

5 1.6.1 Ladepunkt i sentrum / Gamlebyen / Værste Etablere normalladepunkt ved fire lokaliteter i sentrum/gamlebyen/værste senest innen utløpet av Ladepunktene skal primært lokaliseres i parkeringshusene. Det skal kun unntaksvis etableres ladepunkt på gateplan. (For eksempel i Gamlebyen.) Antallet ladestasjoner skal økes frem mot 2020 i tråd med utviklingen av behovet Gratis parkering også i kommunale p-hus Installere elektroniske styringssystemer ved inn- og utkjøring av parkeringshusene som slipper elbiler gratis inn og ut. Elbileier må på forhånd ha registrert seg som bruker av kommunens parkeringshus og bedt om å få tilsendt elektronisk brikke. Dette er fra januar 2013 under utprøving i Apenesfjellet P-hus Vurdere ladepunkt ved annet anleggsarbeid Ved ombygging av gater og plasser, oppgradering av elektriske anlegg osv. skal det alltid vurderes om lokaliteten er velegnet til å etablere ladepunkt eller om det skal tilrettelegges for at det enkelt kan etableres ladepunkt på et senere tidspunkt. Dette innebærer å legge rør i bakken evnt også legge fram strøm Støtte andre aktører Støtte borettslag, og eventuelt andre tilsvarende aktører, som ønsker å etablere ladepunkt for den delen av befolkningen som ikke bor i enebolig, slik at også disse kan lade hjemme. Kriterier for økonomisk støtte må utarbeides. 1.5 Status i Fredrikstad Per februar 2014 har Fredrikstad få ladepunkt. Samtidig ser vi at andelen elbiler på veiene er eksponentielt økende. Denne trenden antas å fortsette på grunn av gunstige statlige incitamenter og fordi markedet tilbyr stadig bedre biler. Figurene under illustrerer at Fredrikstad har relativt få ladepunkt - samtidig som vi ser en tydelig vekst i elbilandelen på veiene: Figur 1.1: Tabellen viser at Fredrikstad har relativt få ladepunkt, både i sum og per innbygger. Kilde: Nobil, en database eid og finansiert av Transnova Statens Vegvesen. 5

6 Ladepunktene i Fredrikstad befinner seg her *: Glemmen vgs 6 punkter (Mode 3, type 2) Tomteveien 3 (Mode 3, type 2) K 60 Værste 2 punkt (Mode 3, type 2) Dikeveien (Staples og Østfoldhallen) 3 punkter (Schuko) Høyskolen i Østfold 4 punkt (Schuko) Hankø Marina 1 punkt (Schuko) City terminalen 3 punkt (Schuko) St. Hans fjellet p-hus 2 punkt (Schuko) Kirkebrygga p-hus 1 punkt (Schuko) Apenesfjellet: - 7 offentlig tilgjengelige ladepunkt, herav: o 4 Schuko o 2 22kW-ladere o 1 hurtiglader (50 kw) I tillegg er det 2 Mode 3 ladere i Apenesfjellet som er reservert KMBs tjenestebiler. Det finnes sannsynligvis også andre slike reserverte ladepunkt ved bedrifter i Fredrikstad, men disse finnes det ikke oversikt over ettersom reserverte ladepunkt ikke skal meldes inn til Nobils database. (* Det noe høyere antallet ladepunkt i forhold til figur 1.1 skyldes at etableringer etter at figuren ble publisert. Det skyldes også at noen av punktene ikke er meldt inn i Nobil-databasen, samt at hurtiglading ikke er med i tabellen i fig 1.1.) Figur 1.2: Kart over noen av ladepunktene i Fredrikstad. Ladepunktet på Hankø og i Tomteveien / Dikeveien er utenfor kartutsnittet. Kilde: Grønn Bil. 6

7 Figur 1.3: Utviklingen av elbilandelen på europaveiene i Østfold fra 2011 til og med Kilde: Bomselskapene. Figur 1.4: Elbilandelen over Kråkerøybroene fra 2011 ut Kilde: Vagamot. 7

8 2. Lading og ladepunkt 2.1 Ladebehov og ladetyper Fylkeskommunenes ladeinfrastrukturuteredning fra 2011 viser til to ulike hovedbehov for lading: Figur 2.1: Forskjeller på normal- og hurtiglading. A: Hjemmelading (3 7 kw) Hjemmelading betyr lading på steder der bilen står parkert relativt lenge i løpet av et døgn: Dette kan være hjemme, eller på arbeidsplassen. Et ladetilbud ved egen bolig er vesentlig for å kunne kjøre elbil. Bilen står parkert ved hjemmet lengst i løpet av et døgn, i følge reisevaneundersøkelser for privatpersoner gjennomført av NAF. Dernest kommer arbeidsplassen. For tjenestekjøretøy er det kjøretøyets base som gjelder som vil være det primære ladestedet. Lading hjemme eller på arbeidsplassen løses i de fleste tilfeller gjennom en dedikert enfas kurs på 230V eller 400V, med enten 16A eller 32A. På denne måten sikres alle et grunnleggende ladetilbud uten at det legger for stort beslag på effekt. Det er én internasjonal standard for denne typen lading, som sikrer allmenn tilgang for alle ladbare biler. (Mode 3) Montering av hjemmelading dekkes av beboeren selv. I flerboligbygg har ikke beboeren alene myndighet til å montere lading, og ettermontering av kurser og evnt økt effektuttak kan gi uforholdsmessig store kostnader. Tilrettelegging for lading av elbil bør skje gjennom utbygging, og det bør derfor settes krav til utbygger. Kostnaden belastes til syvende og sist beboer, men nivået på kostnaden vil være betydelig mindre dersom dette løses i byggeprosessen fremfor ved enkeltvis ettermontering. Dersom det settes krav til fremlagt, dedikert kurs for strømuttak, kan beboere selv velge å skaffe passende ladeutstyr eller montere stikkontakt. 8

9 For ansattparkering kan en arbeidsgiver som ønsker å bidra til økt elektromobilitet montere ladere som del av øvrig infrastruktur knyttet til bygget. Gjennom å benytte teknologien som beskrives i avsnitt 2.2 og 2.3 løses eventuelle behov for å ta betalt for infrastrukturen. For ansatte kan ladetilgang styres gjennom ansattkort, og betaling kan skje gjennom avtale om lønnstrekk for å unngå flere finansielle transaksjoner mellom ansatt og arbeidsgiver. B: Destinasjonslading (3 22 kw) Tilstedeværelsen av et ladetilbud på besøkssteder som sentrum, kjøpesenter, kulturaktiviteter e.l. sikrer større fleksibilitet for elbilen. Et slikt tilbud vil være en ekstratjeneste som gir en forsterket, opplevd kvalitet for brukerne. Nye elbiler kan lade på høyere effekter AC- lading enn det som har vært tilfelle tidligere. Destinasjonslading på høyere effekter enn 3,6 kw vil dessuten bidra til fleksibilitet for eventuelle kommunale elektriske kjøretøy i fremtiden. Når man etablerer ladepunkt med effekt over 7,2 kw bør det være tidsbegrenset parkering på ladeplassen for å sikre flest mulig tilgang til disse. Kostnaden ved å sette opp et slikt tilbud er høyere enn heldagsladeplassen, og det bør derfor gjøres tiltak for å sikre at det blir sirkulasjon på plassen. (Se mer under «3.5 Skilting».) Lading på høy effekt, i denne sammenheng 22 kw, skal ikke tilbys av Fredrikstad kommune. Dette fordi det antas at et slikt kommunalt tilbud ødelegger for markedsaktørene som ønsker å etablere tilsvarende ladetilbud. Dersom det skal etableres ladepunkt på gateplan, og det er 400V tilgjengelig, skal det fremlegges strøm til 22 kw uttak for å sikre kommersiell interesse i fremtiden. Det er sannsynlig at det vil være attraktivt for kommersielle aktører i fremtiden å drifte slike stolper. Kostnaden knyttet til kabling av 22 kw vil være relativt beskjeden sett i forhold til den fleksibiliteten tiltaket gir. C: Rekkeviddeforlenger (Over 40 kw) Hurtiglading gjøres på min avhengig av brukerens behov. Hurtiglading kan ligne på en vanlig drivstoffylling der brukeren stopper for å lade grunnet behov for mer strøm for å komme seg til målet. Det skiller seg derfor fra øvrige ladebehov der man lader mens man stopper. Behovet for hurtiglading er større enn bruken, ved at brukeren føler mindre på rekkeviddeangst dersom man vet at det er mulig å hurtiglade. Hurtigladere bør plasseres lett tilgjengelig langs gjennomfartsårer eller ved knutepunkt. Transnova anbefaler at hurtigladere samlokaliseres med et grunnleggende tjenestetilbud i form av toaletter, utsalgssted og ly for vær og vind. Lekeplass, internettilbud og spisested er positivt men ikke krevet. Det er ikke vanlig at en kommune eller annen offentlig part bygger ut, selger eller drifter hurtigladetjenester. Dette fordi en slik oppgave krever tekniske systemer, kompetanse og et servicenivå som få kommuner kan tilby. Det antas dessuten å være lite hensiktsmessig å bygge opp et slikt system for et så begrenset geografisk område som en kommune utgjør. Når det gjelder hurtiglading finnes det kommersielle aktører som har driftssystemer for denne typen lading, og det er mulig å etablere et marked ettersom det finnes en vesentlig større betalingsvillighet for hurtiglading enn for normallading. 2.2 Ladestandard for normallading Med normallading menes lading når kjøretøyet parkeres over en periode for annet primærformål enn lading. Tradisjonelt har stikkontakt vært brukt til dette formålet, men denne har begrensninger i forhold til sikkerhet og effektleveranse. Mode 3 ladeløsning med type 2 stikk sikrer allmenn tilgang for alle ladbare kjøretøy, og er vedtatt av EU-Kommisjonen som løsningen for hele Europa. Bilindustrien har også valgt denne standarden. 9

10 Mode 3 gir følgende tilleggsverdier i forhold til vanlig stikkontakt: Ladingen skjer kontrollert ved at strømføringen i kabelen styres etter kommunikasjon mellom bil og ladestasjon. Lading skjer med optimal effekt og sikkerhet. Ladekabelen låses til stolpen og sikres mot tyveri. Kabelen blir ikke spenningssatt før bilen og stolpen har fått kontakt, og gir dermed økt sikkerhet for brukere. Tilgangsstyring og betalingsløsninger er billigere og enklere med Mode 3. Stikkontakten er ikke egnet for kontinuerlig høy effektbelastning som elbillading medfører, og levetiden reduseres raskt. Mode 3 har derfor vesentlig redusert brannrisiko. Mode 3 gir fleksibilitet i forhold til effekt, der stikkontakten har begrenset og statisk effekt. En moderne Mode 3 ladestasjon gir bedre oversikt over bruksmønster, strømbruk og brukertype. For hjemmelading eller ladeinfrastruktur som har én fast bruker kan det benyttes Mode 3 løsning uten tilgangsstyring. Figur 2.2: Figuren illustrerer utviklingen i ladestandard over tid. Rekkevidde i forhold til ladetid er vist i figuren under. Kjørelengden er beregnet ut fra et forbruk på 0,2 kw/km. 10

11 Figur 2.3: Figuren illustrerer rekkevidde i forhold til ladetid. Valg av ladestandard i Fredrikstad kommune Alle ladepunkt som settes opp av Fredrikstad kommune skal være Mode 3 ladere med type 2 stikk. Ladepunktene skal ikke ha Schukokontakt. Alle ladere som Fredrikstad kommune etablerer skal i utgangspunktet levere 7,2 kw såfremt det er tilstrekkelig strømkapasitet. I de tilfellene der strømkapasiteten er begrenset, velges ladepunkt som gir 3,6 kw, eller en kombinasjon av disse. I de tilfellene man blander 3,6 og 7,2 kw skal det, dersom antall ladere ikke er tilstrekkelig for å dekke behovet, skiltes at 7,2 kw benyttes til lading over et kortere tidsrom (3 timer) for å sikre sirkulasjon på plassene. 2.3 Tilgangsstyring og betaling for ladeinfrastruktur Den enkleste formen for tilgangsstyring er RFID. De fleste nøkkelkortløsninger / ansattkort har en RFID-brikke. Denne formen for tilgangsstyring legger til rette for at kommunen kan ta betalt, og den gir også mulighet for at tilgang begrenses til den gruppen som betaler for tjenesten. En annen fordel ved å bruke RFID som tilgangsverktøy er at stolpen og kabelen låses til den aktuelle RFID-brikken. På den måten kan kun den aktuelle eieren låse opp sin bil og kabel igjen, og sikrer dermed utstyret. Frem til det tidspunkt der kommunen innfører betaling for bruk av ladepunktene skal alle offentlig tilgjengelige ladere som Fredrikstad kommune eier være åpne for alle typer RFIDkort. Når det gjelder typiske gjesteplasser skal det finnes RFID-brikker til utlån på servicetorg, i ekspedisjon og lignende. 11

12 Ladepunkt kan også monteres med utstyr for tilkobling til mobilnettet. Med en slik løsning kan betaling og tilgang styres gjennom SMS. Det er en transaksjonskostnad på denne typen tilgang. Dersom SMS brukes som tilgangssyring, velger kommunen selv pris på tilgang og om det er fast pris eller pris per time. Kommunen kan selv bestemme påslag i tillegg til transaksjonskostnad. En annen fordel med tilknytning til mobildatanettverk er at laderen kan kommunisere med bl.a. Nobil-databasen. Da kan elbilisten til enhver tid se om ladepunktet er i ledig, opptatt eller i ustand. Ladeinfrastruktur uten tilgangsstyring kan etableres i lukkede garasjeanlegg ved kommunes egne virksomheter fordi det er begrenset hvem som parkerer der. Betaling for tilgang til ladepunkt skal innføres når inntektspotensialet overskrider kostnadene ved å administrere ordningen. Betaling skal innføres med tre formål: 1. Prising av tilgangen til ladepunkt vil bidra til sirkulasjon på plassene slik at infrastrukturen benyttes mest mulig effektivt: Betaling sikrer i større grad at det er elbilistene som trenger strøm som får ladet. 2. På sikt er det ønskelig at private aktører tilbyr normallading. Gratis lading ved kommunale ladepunkt ødelegger markedet for andre potensielt interesserte aktører. 3. Betaling skal dekke kommunens driftsutgifter knyttet til ladepunktene. Betaling skal ikke dekke kommunens utgifter til å etablere ladepunktene fordi dette vil gi en urimelig høy pris for ladingen. Når prisen skal fastsettes gis det imidlertid en mulighet for å innføre et påslag utover driftsutgiftene dersom det viser seg at prisen som dekker kommunens utgifter ikke er tilstrekkelig for å sikre en ønsket sirkulasjon ved plassen. Et slikt eventuelt påslag skal avsettes til etablering av fremtidige ladepunkt. Når prisen for lading skal fastsettes må det vurderes om det skal betales per tidsenhet (time) eller per lading. Ulike lokaliteter kan behandles ulikt når det gjelder innføringsøyeblikket for betaling og prisregime. Disse tingene kan ikke fastslås i detalj før vi har skaffet oss erfaring med hvordan brukerne benytter ladepunktene. Frem til betaling innføres kan tidsbegrensning ved ladepunktene benyttes som virkemiddel for å skape sirkulasjon på plassene. En slik tidsbegrensning skal skiltes og kan også programmeres i ladestolpen. Det innebærer at lading stanses og kabelen frigjøres etter den satte tidsperioden er utløpt. Et slikt system hjelper parkeringsvakter med kontrollen. Tidsbegrensing vil imidlertid være tungvidt for brukere ved en del av ladepunktene, særlig på plassene der elbilisten skal parkere for en hel arbeidsdag. Tidsbegrensning ved ladepunktene skal derfor kun innføres på lokaliteter med stor etterspørsel etter ladetjenester. Alternativt kan slike steder bygges ytterligere ut for å skape et bedre ladetilbud. Disse to ulike tilnærmingene for å løse et kapasitetsproblem må vurderes i hvert enkelt tilfelle utfra hva som er økonomisk mulig å få til. 12

13 Prinsipper for tilgangsstyring og betaling Alle ladepunkt, med unntak av ladepunkt reservert kommunale kjøretøy, skal være tilrettelagt for fremtidig betalingsløsning og ha mobildatanettverktilknytning. Alle ladepunkt skal kunne åpnes av alle typer RFID-kort/brikker. Dette gir mulighet for å legge begrensninger på hvem som skal kunne få tilgang, samt å innføre betaling. Betaling innføres når inntektspotensialet overskrider kostnadene ved å administrere ordningen. Betalingen skal dekke kommunens driftsutgifter knyttet til ladepunktene. Et eventuelt påslag skal settes av til videre utbygging. Tilgangen til ladepunkt skal i utgangspunktet ikke tidsbegrenses. Men på lokaliteter med stor etterspørsel etter ladetjenester skal det vurderes hvilke tidsbegrensning som skal gjelde såfremt det av tekniske eller økonomiske grunner ikke er aktuelt å bygge ytterligere ut. Betaling og tidsbegrensning skal være virkemidler som brukes for å utnytte ladepunktene mest mulig effektivt og til det beste for el-bilisten. 2.4 Antakelser om fremtidige behov EU kommisjonen har en utbyggingsplan for elektromobilitet frem mot 2020 hvor det er satt konkrete mål for utbygging av ladeinfrastruktur per land. Totalt er det satt mål om 8 millioner punkter utbygd innen 2020 i EU-området. Det er utelukkende Mode 3 Type 2 ladestandard som er valgt. Det er denne ladestandarden som er anbefalt av bilindustrien og som på kort og mellomlang sikt kan tilfredsstille et variert behov for AC-lading av kjøretøy. Standarden har en fleksibilitet når det gjelder effektleveranse, og kan tjene et bredt spekter av strategivalg fra ulike bilprodusenter. Alle kjente kjøretøy både på tegnebrettet og i produksjon lages for å benytte denne standarden. Selv om standarden er konstant, vil utnyttelsen av mulighetene og handlingsrommet i standarden endre seg. Elbiler vil få økt mulighet til å lade med høyere effekt AC og denne type infrastruktur vil være mest kostnadseffektiv å bygge ut, sammenlignet med DC-lading. Mode 3 standarden setter heller ingen begrensning for toveis strømføring, og er dermed tilrettelagt for å kunne fjernstyres av store operatører eller til og med av nettselskap. Det er utfordrende å se forbi 2020 på dette punktet. Både markedet for energilagring og forskningsmidler som går inn i batteriutvikling er mangedoblet de seneste årene. Hvilken type energilagring som blir fremtidens løsning er usikkert. Uansett valg av fremtidig løsning vil ladeenheten være avhengig av fremlagt strøm dit hvor kjøretøyet parkeres. Slik sett er det rimelig å anta at infrastrukturen som etableres nå delvis kan komme til nytte også på lengre sikt. 2.5 Hurtiglading: Status og kommunens rolle Det er etablert følgende tilbud for hurtiglading i Fredrikstad per februar 2014: Apenesfjellet p-hus: Et punkt Combo og Chademo - 50 kw Hurtigladestasjonen eies og driftes av Fortum og er etablert med økonomisk støtte fra Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune. Det skal videre etableres to tilsvarende punkt på Gressvikbrygga våren Sammen med hurtigladestasjonen vil det på begge lokalitetene være tilbud om semihurtiglading (22kW), to punkter per lokalitet. 13

14 Vi antar at tre hurtigladere i Fredrikstad er en god dekning for de kommende årene. Østfold er dessuten fulldekket med hurtigladere, noe som betyr at det er maks 45 km langs hovedveiene i Østfold mellom hurtigladere. (Det finnes ett unntak: Mellom Halden og Ørje er det 65 km.) Elbil-markedet er imidlertid i rask utvikling, så på ett tidspunkt vil det bli nødvendig med ytterligere utbygginger. Ettersom hurtiglading er et kommersielt tilbud til elbilistene blir det opp til tilbyderne i markedet å vurdere om, og eventuelt hvor, det vil være interessant å etablere seg i Fredrikstad. Hurtiglading i Fredrikstad kommunens rolle Fredrikstad kommune skal ikke bygge ut og drifte hurtigladere, men være behjelpelig dersom kommersielle aktører henvender seg med et ønske om å etablere hurtiglader i Fredrikstad. Utfra behovet i markedet, og Transnovas anbefalinger, skal det vurderes hvorvidt Fredrikstad kommune skal gi økonomisk støtte til slike prosjekter. 14

15 3. Kommunale bygg, kjøretøy og anlegg 3.1 Eksisterende kommunale bygg Det skal bygges ut ladepunkt ved følgende kommunale virksomheter innen utløpet av Fire av lokalitetene skal være etablert innen utløpet av Rekkefølgen på utbyggingen avgjøres av hvor det er størst behov, samt muligheter for å koordinere etableringen med andre arbeider som likevel skal skje. Alle ladepunkt skal være åpen for alle RFID-brikker/-kort. Ved bygg hvor det er ekspedisjon må det finnes lånekort/-brikke. Det skal bygges ut ladere på minst 10% av plassene, og tilrettelegges* for ytterligere minst 10%, på følgende steder: Sted Borge sykehjem Kongstenhallen Gaustad skole/hall osv Hurrød skole / Gressvikhallen Kråkerøy ungdomsskoleskole + idrettshall Kvernhuset + idrettshall Parkeringsplass ved Glemmen sykehjem/ Leie barnehage / Nøkleby skole Stjernehallen Antall ladepunkt (Tilrettelagt*) 6 ladepunkt (6 plasser) 11 ladepunkt (11 plasser) 10 ladepunkt (10 plasser) 6 ladepunkt (6 plasser) 5 ladepunkt (5 plasser) 4 ladepunkt (4 plasser) 6 ladepunkt (6 plasser) 10 ladepunkt (10 plasser) * Tilrettelegging innebærer å grave ned trekkerør i bakken og sette av ledige kapasitet i elektrisk fordelingstavle. For å imøtekomme fremtidig behov hos hjemmetjenestens elbiler må det i tillegg bygges ut 1 til 2 ladepunkt på følgende eldresenter/-boliger: Østsiden eldresenter Grønlien bosenter Lerkeveien omsorgsboliger Fjeldberg omsorgsboliger Dersom noen av plassene nevnt over viser seg å bli ekstra vanskelige eller kostnadskrevende å bygge ut, gis det anledning til å velge en annen lokalitet som fyller et behov for ladetjenester i samme geografiske område. Videre skal listen over lokaliteter utvides etter hvert som det oppstår behov ved andre kommunale bygg. 15

16 3.2 Fremtidige kommunale bygg I tråd med vedtatte Klima- og energiplan skal alle fremtidige kommunale bygg bygges med ladeinfrastruktur: Kommunale nybygg Alle nye bygg, inkludert kommunale boliger som har parkeringsareal, skal ha ladestasjoner i samme omfang som beskrives i kapittel 5 - næringsbygg: o Minimum 50 prosent av alle p-plasser skal ha fremlagt, dedikert minimum 16A, 230V kurs per p-plass. Minst 20% av disse skal være ferdigstilt med Mode 3 Type 2 kontakt og minst ha 3,6kW tilgjengelig effekt Dette ambisjonsnivået, og valg av teknologi vedtatt gjennom denne strategien, må integreres i byggehåndboka. Kostanden integreres i byggebudsjettet. 3.3 Ladepunkt for kommunale biler I Fredrikstad kommunes Klima- og energiplan er det vedtatt en målsetting om at kommunens bil- og maskinpark skal redusere de samlede utslipp av klimagasser med 20 % innen Dette skal blant annet oppnås ved å anskaffe kjøretøy som er elektrisk drevet. Per februar 2014 finnes det 9 elektriske biler i Fredrikstad kommune: Åpen omsorg Holmen: 6 Rådhuset 3 etasje (gamle SMS og Bygg og reg): 2 RTD Tomteveien: 1 Innkjøp av flere elektriske biler planlegges i løpet av Kommunale biler Ladepunkt til kommunale tjenestebiler bygges ut i takt med innkjøp av bilene i forholdet 1 til 1. Ladepunktene skal være reservert disse kjøretøyene. Nødvendig effekt vurderes i hvert tilfelle i lys av brukernes behov og tilgjengelig strøm. 7,2kW prioriteres. Ladepunktene skal ikke ha fastmontert kabel og ikke Schukokontakt. Alle bilene skal ha hurtigladekort. Maskinsentralen inngår avtalene. Virksomhetene betaler for ladepunkt og etableringen av disse, samt strømmen basert på kjørte kilometer. Maskinsentralen administrerer faktureringen. Virksomheten betaler også serviceutgifter på ladepunktet. I tråd med vedtatt Klima- og energiplan skal det kjøpes opprinnelsesgarantert strøm til kommunale elbiler. 3.4 Offentlige p-plasser og parkeringshus Utover ladepunktene som er beskrevet tidligere i dette kapittelet, skal øvrige ladepunkt som kommunen etablerer primært lokaliseres i parkeringshusene. Det skal kun unntaksvis etableres ladepunker på gateplan. Unntakene kan være når beboere i et område ikke har tilgang på parkering på egen grunn og derfor må bruke kommunal grunn til sin parkering. 16

17 Dette kan gjelde i noen bynære områder, samt i Gamlebyen. Det er først etter at det er innført betalingsløsninger for ladetjenester at kommunen skal etablere slike ladepunkt. Parkeringshus: Det er relativt dyrt (ca kr ,- per 2013) å etablere en teknisk løsning som leser elbilskilter og slipper elbiler automatisk inn og ut. Dette installeres ikke i parkeringshusene i St. Hansfjellet og Stadion fordi elbilisten vil ha større nytte av at disse midlene prioriteres brukt til ladepunkt. Dermed konsentreres innsatsen rundt Apenesfjellet - hvor det allerede finnes en løsning for kostnadsfri passering i bommen, og mindre utbygginger i Cityterminalen og St. Croix p-hus. P-hus Tilgang Status Plan fremover Apenesfjellet Bom * St. Hans fjellet Bom - Kommunalt eid, privatrettslig driftet V plasser - Gratis parkering for elbilister som har Tagmaster. (Kostnadsfritt å anskaffe) - Har per feb 2014følgende ladepunkt: 4 Schuko 2 semihurtig (22 kw) 1 hurtig (50 kw) 2 Mode 3 reservert kommunale kjøretøy - Kommunalt eid, privatrettslig driftet V plasser - Har 2 ladepunkt (Schuko) Stadion Bom - Eies av Værste. Leies og driftes av Fredrikstad kommune V plasser - Skal ikke ha gratis parkering for elbil. - Ingen offentlig tilgjengelige ladepunkt. (Har et ladepunkt reservert COWI.) Cityterminalen Åpent - Eies av Fredrikstad parkering AS. Leies og driftes av Fredrikstad kommune V plasser - Har 3 ladepunkt (Schuko) St. Croix Åpent - Kommunalt eid V plasser 17 Det skal være gratis adgang for el-biler frem til Det skal bygges ut på minst 5% av plassene innen utløpet av 2015 slik at det totalt blir 22 offentlig tilgjengelige normalladepunkt. Disse plasseres i nærheten av trafo ved inngang fra St.Croix gate. I løpet av 2014 etableres minst 8 av disse ladepunktene. Videre utbygging etter 2015 vurderes i tråd med etterspørselen. De 6 plassene som ligger i samme rekke som hurtiglader er reservert ladepunkt for kommunale kjøretøy. Bygges ikke ut med offentlig tilgjengelige ladepunkt utover dagens 2. Skal ikke ha gratis parkering for elbil Bygges ikke ut med offentlig tilgjengelige ladepunkt. Det etableres ladepunkt reservert kommunale kjøretøy etter hvert som disse kjøpes inn. Det etableres 4 normalladepunkt i løpet av Deretter bygges det ut i tråd med behovet. Når p-huset rehabiliteres (antatt 2015) etableres 2 ladepunkt.

18 Kirkebrygga p-hus Åpent - Driftes av kommunen V - 40 plasser Det etableres 2 ladepunkt i Det settes opp infoskilt fra vei. Det settes en begrensning på maks 3 timer for å sikre sirkulasjon. * I avtalen som ble inngått med Fortum da hurtigladetilbudet i Apenesfjellet ble etablert har Fortum enerett til å ha offentlig tilgjengelige ladestasjoner (ladetjeneste over 16 amp) i Apenesfjellet p-hus. Fredrikstad kommune og Fortum skal bli enige om behovet for en eventuell kapasitetsutvidelse. Avtalen gjelder frem til 27. januar Dette ambisjonsnivået legger opp til totalt 32 offentlig tilgjengelige ladepunkt i kommunens p- hus / p-hus som kommunen drifter. Det totale antall plasser i disse anleggene er Ladepunkt på gateplan: Det etableres 2 ladepunkt på Phønixbrygga ved Biblioteket. Antall utvides ved behov såfremt det er tilstrekkelig strømkapasitet. 3.5 Skilting og merking av ladeplasser Alle offentlig tilgjengelige ladeplasser i Fredrikstad skal skiltes og merkes reservert til ladbare biler. Dette sikrer tilgang for både plugin hybrider og elbiler. I noen tilfeller kan det være riktigst å skilte ladepunktet: «Reservert ladende motorvogn». Dette kan være tilfelle når man ønsker rask sirkulasjon ved ladepunktet, for eksempel fordi punktet leverer høy effekt. Ladepunktet skal merkes med tilgjengelig effekt og det skal være et felles infoskilt per sted som beskriver hvordan tilgangen styres og hvilke betingelser som gjelder for bruk. Det skal også oppgis et mobilnummer hvor man kan melde fra dersom man oppdager feilparkerte biler som unødig opptar plassen ved ladepunktet. Tidsbegrensning skal skiltes og benyttes som virkemiddel for å skape sirkulasjon på plassene. Hvilke lokaliteter som skal ha tidsbegrensning, og hvor lang ladetid som skal være mulig per lokasjon må vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra etterspørselen etter lading. Som hovedregel bør parkeringstid ved et ladepunkt som typisk brukes gjennom en arbeidsdag (f.eks. ved kommunale virksomheter, i parkeringshus ol.) være 10 timer. På lokaliteter der det er stor etterspørsel etter lading kan ladetid begrenses til 3-4 timer for å oppnå bedre sirkulasjon. Tidsbegrensing som innebærer kortere ladetid enn 10 timer skal benyttes i minst mulig grad fordi det vil være tungvidt for elbilisten å måtte flytte bilen i løpet av en arbeidsdag. En slik tidsbegrensning skal derfor kun innføres på lokaliteter med stort belegg. I de tilfeller der strømkapasiteten har vært begrensende for utbyggingen, og 3,6 og 7,2 kw ladepunkt er blandet på en lokasjon, bør 7,2 kw-punktene skiltes med en makstid på 3 timer. Ved ladepunkt med høyere effekt enn 7,2 kw skal parkeringstiden alltid begrenses til maks 3 timer og merkes reservert for «ladende motorvogn» for å sikre sirkulasjon på de aktuelle plassene. Ladepunkt på offentlige parkeringsplasser og p-hus skal også merkes i bakken for tydelig å vise andre bilister at plassen er reservert elbil. 18

19 3.6 Informasjonstiltak Ladbare biler har GPS styrt tilgang til alle ladepunkt som er registrerte i den nasjonale databasen NOBIL, som eies av Vegdirektoratet. Den gir ut informasjon til alle som ønsker å hente ut data, deriblant elbiler. Alle offentlig tilgjengelige ladepunkt skal derfor registreres i NOBIL. Det skal også finnes en oversikt på Fredrikstad kommunes hjemmesider over hvilke kommunale parkeringsanlegg/-plasser som har ladepunkt, hvilke type lading det er og hvor stor effekt som er tilgjengelig til hvert punkt. På kommunens hjemmeside skal det også informeres om hvordan elbilisten kan skaffe seg gratis tilgang til Apenesfjellet. 19

20 4. Organisering og økonomi 4.1 Eierskap til ladepunktene og vedlikehold Kommunen kjøper og eier ladepunktene. Det vil i løpet av våren 2014 bli inngått en rammeavtale for kjøp av ladepunkt. Denne vil gjelde i to år fra kontraktsinngåelse, med opsjon for oppdragsgiver til å forlenge kontrakten for ytterligere år på uendrede vilkår. Kommunens leverandører for grunn- og elektroarbeid skal benyttes ved etableringen av ladestasjonene, mens valgt leverandør skal brukes som prosjektleder for den tekniske koordineringen av etableringen av ladestasjonene. Hvorvidt kommunen selv skal utføre vedlikehold på ladepunktene vil avhenge av prisen den fremtidige leverandøren oppgir på en slik tjeneste. Bygg og eiendom, som ifølge tabellen under har hovedansvaret for driftsutgiftene, vurderer hva som er økonomisk og praktisk hensiktsmessig. Bygg og eiendoms driftssentral har mulighet for å motta meldinger/alarmer ved feil og deretter kontakte den som skal utføre vedlikeholdet. Når rammeavtalen for kjøp av ladepunkt er inngått vurderes det om det vil være økonomisk fordelaktig at kommunen selv eier og leverer SIM-kortene til laderen gjennom vår rammeavtale om telefoni. 4.2 Arbeidet med å etablere, drifte og vedlikeholde ladepunktene Følgende oppgaver må gjennomføres for å etablere og drifte ladestasjonene: Bestille ladepunkt og koordinere arbeidet med leverandør Nye byggeprosjekter Bygg og eiendom - Utbyggingsavdelingen Eksisterende bygg Bygg og eiendom - Vedlikehold Parkeringsanlegg Bygg og eiendom - Vedlikehold Anlegg Prosjektadministrasjon Ladepunkt for kommunale kjøretøy Maskinsentralen Ansvarlig virksomhet har også ansvar for finansieringen.* Ansvarlig virksomhet skal melde inn ladepunktet i NOBIL såfremt laderen er offentlig tilgjengelig. * Når det gjelder nye byggeprosjekter skal Utbyggingsavdelingen sørge for å få med ladepunktene i prosjektet i et riktig omfang, mens det er oppdragsgiver for bygget som har ansvaret for finansieringen på lik linje med resten av prosjektet. Offentlig tilgjengelige ladepunkt Ladepunkt reservert kommunale kjøretøy Holde oversikt over antall punkter Hver av virksomhetene i tabellen over skal ha en oppdatert oversikt Maskinsentralen 20

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Vedtatt av kommunestyret 18. juni 2014 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Tidshorisont 3 1.3 Forankring 4 1.4 Status i Ski 4 2 Lading og

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lading og ladepunkter... 6 3. Kommunale bygg, kjøretøy og anlegg... 13 4. Organisering og økonomi...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lading og ladepunkter... 6 3. Kommunale bygg, kjøretøy og anlegg... 13 4. Organisering og økonomi... Vedtatt 22.05.14 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Strategiens tidshorisont... 3 1.3 Forankring... 3 1.4 Status i Sarpsborg... 4 2. Lading og ladepunkter... 6 2.1 Ladebehov og

Detaljer

Strategi for ladeinfrastruktur 2014-2020 Oppfølging av Moss kommunes energi- og klimaplan

Strategi for ladeinfrastruktur 2014-2020 Oppfølging av Moss kommunes energi- og klimaplan Strategi for ladeinfrastruktur 2014-2020 Oppfølging av Moss kommunes energi- og klimaplan Juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Forankring... 2 3. Lading og ladepunkter... 5 3.1. Ladebehov og

Detaljer

Strategi for ladeinfrastruktur i

Strategi for ladeinfrastruktur i Hvaler kommune Strategi for ladeinfrastruktur i Hvaler kommune 2016-2020 Postadresse: Storveien 32 Besøksadresse: Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 1680 SKJÆRHALDEN Telefon: 69 37 50 00 Telefax: 69 37 50 01

Detaljer

Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut?

Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut? Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut? EU og elektrifisering av transportsektoren? Elbilmøte NVE 04.04.2014 Asbjørn Johnsen Utvikling og status pr. mars 2014 Utvikling framover

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utdrag fra planen for hurtiglading i Østfold, fra utredningen. Grønne er gjennomført. Røde er anbefalt videre utbygging.

SAKSFRAMLEGG. Utdrag fra planen for hurtiglading i Østfold, fra utredningen. Grønne er gjennomført. Røde er anbefalt videre utbygging. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Espen Jordet Arkiv: 651 Arkivsaksnr.: 12/3203 INFRASTRUKTUR FOR LADING - LADBAR MOTORVOGN Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rakkestad kommune stiller til rådighet inntil kr.

Detaljer

SLIK SETTER DU OPP EN LADESTASJON FOR ELBIL. Informasjon om leverandører av ladestasjoner og installasjon av ulike ladeløsninger

SLIK SETTER DU OPP EN LADESTASJON FOR ELBIL. Informasjon om leverandører av ladestasjoner og installasjon av ulike ladeløsninger SLIK SETTER DU OPP EN LADESTASJON FOR ELBIL Informasjon om leverandører av ladestasjoner og installasjon av ulike ladeløsninger INNHOLD Driftskostnader s. 3 Ulike ladeløsninger s. 4-7 Nissan-godkjente

Detaljer

SMARTE ladepunkt. 31.mai 2012, Eliaden Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL

SMARTE ladepunkt. 31.mai 2012, Eliaden Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL SMARTE ladepunkt 31.mai 2012, Eliaden Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL Norsk Elbilforenings formål er å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy som helt eller delvis er drevet av elektrisitet fra

Detaljer

LADESTASJONER. for elbil. Komplett leverandør av ladestasjoner for Hjemmet Borettslag/sameier Industri & næringsliv Offentlige

LADESTASJONER. for elbil. Komplett leverandør av ladestasjoner for Hjemmet Borettslag/sameier Industri & næringsliv Offentlige LADESTASJONER for elbil Komplett leverandør av ladestasjoner for Hjemmet Borettslag/sameier Industri & næringsliv Offentlige 2014-2015 LADESTASJONER 2014/15 Komplett sortiment Ulike behov stiller ulike

Detaljer

Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler

Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler Saknr. 14/4334-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

LADESTASJONER. for elbil. Komplett leverandør av ladestasjoner for Hjemmet Borettslag/sameier Industri & næringsliv Offentlige

LADESTASJONER. for elbil. Komplett leverandør av ladestasjoner for Hjemmet Borettslag/sameier Industri & næringsliv Offentlige LADESTASJONER for elbil Komplett leverandør av ladestasjoner for Hjemmet Borettslag/sameier Industri & næringsliv Offentlige 2015 LADESTASJONER 2015 Komplett sortiment Ulike behov stiller ulike krav Ulikt

Detaljer

Bakgrunn. Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport

Bakgrunn. Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport Bakgrunn Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport 40 % av disse utslippene fra gjennomgangstrafikk Redusere klimautslipp

Detaljer

Tilskuddsordning ladestasjon Overhalla kommune.

Tilskuddsordning ladestasjon Overhalla kommune. Tilskuddsordning ladestasjon Overhalla kommune. 1. Bakgrunn Overhalla kommune har som målsetning å legge til rette for bruk av ladbare biler, både rene elbiler og plug-in hybridbiler. Ladbare biler gjør

Detaljer

Hvor Hv dan sa tse på dan sa elbillading i bore elbillading i bor ttslag og boligsameier

Hvor Hv dan sa tse på dan sa elbillading i bore elbillading i bor ttslag og boligsameier Hvordan satse på elbillading i borettslag og boligsameier En veileder fra Hvorfor tilrettelegge for elbil i borettslag og sameier? Nå som elbil blir mer vanlig, er det naturlig at elbileierne i borettslag

Detaljer

Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER

Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER Ubegrenset MOBILITET for privatkunder kun 299/mnd inkl. mva TEST EN ELBIL Se side 11 Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER TRYGGHET - MOBILITET - MILJØ Å kjøre elbil er et

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: May Heidi Øfstbø Arkivsaksnr.: 16 / 3082

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: May Heidi Øfstbø Arkivsaksnr.: 16 / 3082 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: May Heidi Øfstbø Arkivsaksnr.: 16 / 3082 Arkiv: 231 Q50 Lademulighet og evt. betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevne motorvogner Vedlegg: Forskrift om vilkårsparkering

Detaljer

i Østfold 3. Bakgrunn... 3... 4

i Østfold 3. Bakgrunn... 3... 4 Utlysning av tilsagn til hurtigladere i Østfold Marker kommune Fredrikstad kommune Rakkestad kommune Innholdsfortegnelse 1. Formål......... 2 2. Prosess... 2 3. Bakgrunn... 3 4. Hva lyses ut...... 4 5.

Detaljer

Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler.

Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler. Utfylling av søknadsskjema for P6 2014, tilskudd til etablering av ladestasjoner for ladbare biler. Søknadsskjemaet skal brukes av alle som søker om støtte fra dette programmet. Det består av 7 punkter

Detaljer

Innspill fra Norsk Elbilforening til EUs Clean Power for Transport Package

Innspill fra Norsk Elbilforening til EUs Clean Power for Transport Package Innspill fra Norsk Elbilforening til EUs Clean Power for Transport Package Norsk Elbilforening representer Norges stadig flere elbilister. I rundt 20 år har foreningen jobbet for å fremme energieffektive,

Detaljer

Orienteringssak. Fase 3 hurtigladeutbygging og effekter av utbygging til nå

Orienteringssak. Fase 3 hurtigladeutbygging og effekter av utbygging til nå Saksnr.: 2013/3408 Løpenr.: 30709/2013 Klassering: K21 Saksbehandler: Joakim Hvamb Sveli Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 04.06.2013 Orienteringssak.

Detaljer

Rønningen Borettslag Laderådgivning

Rønningen Borettslag Laderådgivning Rønningen Borettslag Laderådgivning Norsk elbilforening representerer Norges stadig flere elbilister 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 Rønningen Borettslag...3 1 INGRESS...3 2 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Statens vegvesen. Vi viser til søknad om tilskudd under P6-2012, registrert hos oss den 14.12.2012, vår referanse 2012086303-13.

Statens vegvesen. Vi viser til søknad om tilskudd under P6-2012, registrert hos oss den 14.12.2012, vår referanse 2012086303-13. Statens vegvesen østfold fylkeskommune Pb 220 1702 SARPSBORG Att: Joakim Sveli Behandlende enhet. Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Petter Øyn -

Detaljer

HJEMMELADER KOMPLETT MONTERT

HJEMMELADER KOMPLETT MONTERT HJEMMELADER KOMPLETT MONTERT NASJONAL AVTALE SJEKKLISTEN Fastpris på ladepakkene forutsetter : Ja, jeg har ledig plass i sikringskapet til en ny sikring på egen kurs Ja, ladestasjonene kan plasseres mindre

Detaljer

Smarte biler + smarte nett = sant?

Smarte biler + smarte nett = sant? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Smarte biler + smarte nett = sant? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp

Detaljer

Vi hjelper deg å lykkes med lading i ditt borettslag. Petter Haugneland, kommunikasjonsleder Tormod Bergheim, rådgiver ladeinfrastruktur

Vi hjelper deg å lykkes med lading i ditt borettslag. Petter Haugneland, kommunikasjonsleder Tormod Bergheim, rådgiver ladeinfrastruktur Vi hjelper deg å lykkes med lading i ditt borettslag Petter Haugneland, kommunikasjonsleder Tormod Bergheim, rådgiver ladeinfrastruktur Kort om Norsk elbilforening 35.000 medlemmer 14 ansatte og frivillige

Detaljer

Støtte for etablering av hurtigladestasjoner. 24.03.2011 Asbjørn Johnsen

Støtte for etablering av hurtigladestasjoner. 24.03.2011 Asbjørn Johnsen Støtte for etablering av hurtigladestasjoner 24.03.2011 Asbjørn Johnsen Mål for programmet Elbil skal gjøres til et attraktivt bilalternativ over hele landet Øket rekkevidde for elbiler i byområder og

Detaljer

Lading for en elektrisk framtid!

Lading for en elektrisk framtid! Lading for en elektrisk framtid! Polyteknisk Forening Johan Chr. Hovland, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Hafslund AS 1 Norge har og vil ha nok elektrisitet Med 200 000 ladbare biler i 2020,

Detaljer

Elektrifisering av transport: Hvilke forventninger har elbilistene til rask og effektiv lading? Christina Bu

Elektrifisering av transport: Hvilke forventninger har elbilistene til rask og effektiv lading? Christina Bu Elektrifisering av transport: Hvilke forventninger har elbilistene til rask og effektiv lading? Christina Bu Generalsekretær, Norsk elbilforening Om Elbilforeningen 30.000 medlemmer. 10 ansatte og frivillige

Detaljer

SLIK SETTER DU OPP EN LADESTASJON FOR ELBIL Informasjon om leverandører av ladestasjoner og installasjon av ulike ladeløsninger

SLIK SETTER DU OPP EN LADESTASJON FOR ELBIL Informasjon om leverandører av ladestasjoner og installasjon av ulike ladeløsninger SLIK SETTER DU OPP EN LADESTASJON FOR ELBIL Informasjon om leverandører av ladestasjoner og installasjon av ulike ladeløsninger INNHOLD Driftskostnader s. 3 Ulike ladeløsninger s. 4-7 Nissan-godkjente

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Deres dato: 30.05.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Innledning ZERO

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for bygg og eiendom

BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for bygg og eiendom BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for bygg og eiendom Fagnotat Saksnr.: 201435032-2 Emnekode: EBE-1640 Saksbeh: FROA Til: Fra: Seksjon for strategisk eiendomsforvaltning v/ Tor Corneliussen

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Vår ref: CB Deres dato: 30.5.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Norsk

Detaljer

Elbil og annen elektrifisering av transport

Elbil og annen elektrifisering av transport Elbil og annen elektrifisering av transport Undertegnede har sitt daglige fokus på den norske ladeinfrastrukturen i Salto Ladestasjoner AS, og er formann i NK 69 Egil Falch Piene Spørsmålstilling 1. Hvordan

Detaljer

Elektrifisering av transport: Norske erfaringer Gabriel Wergeland Krog

Elektrifisering av transport: Norske erfaringer Gabriel Wergeland Krog Elektrifisering av transport: Norske erfaringer Gabriel Wergeland Krog Rådgiver Norsk elbilforening Om Elbilforeningen >35.000 medlemmer. 14 ansatte, og frivillige i 15 fylker (9 lokalforeninger). Jobber

Detaljer

Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler

Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler Norsk forening www.elbil.no Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår dato: 2.6.2014 Vår ref: SS/CB Deres dato: 14.4.2014 Deres ref: 13/1689 Høring: Transnovas forslag til nasjonal strategi

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE FRA TRANSNOVA

SØKNAD OM STØTTE FRA TRANSNOVA SØKNAD OM STØTTE FRA TRANSNOVA Program Innsendt dato P6 2012 Støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler Firmanavn Organisasjonsnummer Beskrivelse av virksomhet Antall ansatte Omsetning

Detaljer

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Saknr. 14/512-4 Saksbehandler: Rune Hoff Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet i Hedmark vedtar at inntil kr 2 millioner

Detaljer

Velkommen til oss som elbilkunde!

Velkommen til oss som elbilkunde! Velkommen til oss som elbilkunde! Kjære Kunde, Tusen takk for at du har valgt å kjøpe en elbil fra Volkswagen. Vi har her laget en oppsummering på noen av de tingene som elbilsjåfører har nytte av å vite.

Detaljer

Begrunnelse: Det er positivt at det legges opp til hurtigladestasjoner for el-biler nært sentrum i Mosjøen. Hvis ja klargjør kort:

Begrunnelse: Det er positivt at det legges opp til hurtigladestasjoner for el-biler nært sentrum i Mosjøen. Hvis ja klargjør kort: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John Peter Garnes Tlf: 75 10 18 00 Arkiv: Q52 Arkivsaksnr.: 14/182-4 LADESTASJONER EL-BILER ELVEBAKKEN Rådmannens forslag til vedtak: Planutvalget godkjenner omdisponering

Detaljer

Markedsleder på ladestasjoner i Norge 2012 + 2013! Kilde: Elbilforeningen LADESTASJONER FOR ELBIL 2014

Markedsleder på ladestasjoner i Norge 2012 + 2013! Kilde: Elbilforeningen LADESTASJONER FOR ELBIL 2014 Markedsleder på ladestasjoner i Norge 2012 + 2013! Kilde: Elbilforeningen LADESTASJONER FOR ELBIL 2014 Ladestasjoner for Elbil Ladestasjon Elbil modell P100E Schuko GARO = markedsleder! Kilde: Elbilforeningen

Detaljer

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp og informasjon til

Detaljer

Grønn Bil Norge. 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil Norge. 200.000 ladbare biler i 2020 Grønn Bil Norge 200.000 ladbare biler i 2020 Riktig klima for ladbare biler Elbiler i Norske papiraviser fra 1990 t.o.m 2. kvartal 2009 Elbiler er ikke noe nytt fenomen Kombinasjonen klimakrise og finanskrise

Detaljer

Velkommen til oss! Denne brosjyren inneholder: Ladenøkkel Informasjon om gratis. medlemskap. Praktiske råd til deg som er ny elbilist

Velkommen til oss! Denne brosjyren inneholder: Ladenøkkel Informasjon om gratis. medlemskap. Praktiske råd til deg som er ny elbilist Husk å registrere deg for GRATIS medlemskap første året på elbil.no Denne brosjyren inneholder: Velkommen til oss! Ladenøkkel Informasjon om gratis medlemskap Praktiske råd til deg som er ny elbilist 1

Detaljer

Velkommen til oss som elbilkunde!

Velkommen til oss som elbilkunde! Velkommen til oss som elbilkunde! Kjære Kunde, Tusen takk for at du har valgt å kjøpe en elbil fra Volkswagen. Vi har her laget en oppsummering på noen av de tingene som elbilsjåfører har nytte av å vite.

Detaljer

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013.

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013. Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013. Transnova viderefører støtte til etablering av ladestasjoner for ladbare biler som kan lades ved hjelp av hurtiglading.

Detaljer

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen

Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Når stikkontakten erstatter bensinstasjonen Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Ladestasjoner for Elbil 2013

Ladestasjoner for Elbil 2013 Ladestasjon Elbil modell MVA 15 690 80 Ladestolpe 2 uttak på stolpe og R118 lås P100E 2S 15 690 81 Ladestolpe 4 uttak på stolpe og R118 lås P100E 4S Vår mest populære modell, med over 1200 solgt pr 2012!

Detaljer

Slik setter du opp ladestasjon for ansatte og kunder

Slik setter du opp ladestasjon for ansatte og kunder Slik setter du opp ladestasjon for ansatte og kunder En veileder fra Norsk elbilforening for enklere lading på arbeid og reise e ladetilbud. Ikke vent med å etabler Framtiden blir elektrisk. BJARNE STRØMMEN

Detaljer

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost.

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 12/1190-7 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at det kjøpes en elbil til

Detaljer

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Elbil i Norge er konge

Elbil i Norge er konge Elbil i Norge er konge 31.mai 2012, Fredericia/Danmark Hans Håvard Kvisle, prosjektleder i Norsk Elbilforening Foreningens formål er å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy som helt eller delvis er

Detaljer

Ladeinfrastrukturens betydning for elbilistene

Ladeinfrastrukturens betydning for elbilistene Ladeinfrastrukturens betydning for elbilistene Polyteknisk Forening, 24.november 2011 Benjamin Myklebust, teknologisk rådgiver transport, ZERO Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL, Norsk Elbilforening

Detaljer

Smart lading for fremtiden. Joakim Sveli, Fortum Charge & Drive

Smart lading for fremtiden. Joakim Sveli, Fortum Charge & Drive Smart lading for fremtiden Joakim Sveli, 24.10.2016 Fortum Charge & Drive Introduksjon - Joakim Sveli Økonom og Statsviter Gift, 3 barn 1-5 år gutter Elbil og ladeinfrastruktur Planlegging Teknisk oppsett

Detaljer

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m.

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Hans Skjelbred ETTERMARKEDSFORUM 2011 Laholmen hotell,strömstad 9. juni 2011 Innhold Hvem er jeg Om Transnova Mine erfaringer med el-bil El-biler som kommer. Eksempler

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Disposisjon. Prosessen. Kravspesifikasjonen. Vedlegg. Kort om fremtiden og trender. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Disposisjon. Prosessen. Kravspesifikasjonen. Vedlegg. Kort om fremtiden og trender. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Disposisjon Prosessen Kravspesifikasjonen Vedlegg Kort om fremtiden og trender EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Audun H. Wilberg Rådgiver, EBL 10.09.2009 1 Innledning Etablere en funksjonell

Detaljer

Elbilar og ladestasjonar

Elbilar og ladestasjonar Elbilar og ladestasjonar Plankonferansen 2014 Klima i areal og transportplanlegging Per Hjalmar Svae, Seniorrådgjevar, miljø Hordaland fylkeskommune Elbilar i Hordaland 21,7 % elbilar av nybilsalet i Hordaland

Detaljer

Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen

Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen Vår løsning på oppgaven er et helhetlig konsept, som vil fungere både i nåtiden og i framtiden. RevELusjonen sitt hovedfokusområde er å forbedre tilbudet som

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler

Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske anlegg 20.09.2011 08:18 1 Elbiler og elektrisk sikkerhet

Detaljer

BIDRAG TIL ETABLERING AV HURTIGLADER VED TERNINGEN ARENA I ELVERUM

BIDRAG TIL ETABLERING AV HURTIGLADER VED TERNINGEN ARENA I ELVERUM Saknr. 12/1190-3 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune sammen

Detaljer

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2014.

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2014. Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2014. 1. Innhold 2. Grunnleggende rammer for utlysningen... 2 3. Definisjoner... 3 4. Krav... 4 Multistandard ladestasjoner...

Detaljer

velkommen som elbilist! NORSTART NORSTART 1 www.elbil.no

velkommen som elbilist! NORSTART NORSTART 1 www.elbil.no velkommen som elbilist! NORSTART www.elbil.no NORSTART 1 Velkommen som medlem i Norstart Enten du vil kjøre elbil fordi det gir deg mange praktiske fordeler, økonomiske besparelser, du ønsker å ta miljøhensyn

Detaljer

Saksfremlegg sak X/16 Elbillading på sameiets område

Saksfremlegg sak X/16 Elbillading på sameiets område Saksfremlegg sak X/16 Elbillading på sameiets område [Vedtatt på styremøte 14. mars 2016. Saken vil bli fremmet som styrets forslag på førstkommende sameiermøte.] 1. Bakgrunn Som avklart på sameiermøtet

Detaljer

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Innhold Utfordringene Kort om Transnova Status kjøretøypark, transportarbeid Muligheter Virkemidler Konklusjoner

Detaljer

Fremtiden er elektrisk. Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi

Fremtiden er elektrisk. Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi Fremtiden er elektrisk Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene Fra 1990 til 2005 økte CO2-utslippene fra vegtransporten med over 25 prosent Utslippene

Detaljer

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler P6-2011/2

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler P6-2011/2 Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler P6-2011/2 Et stort antall elbiler med mulighet for hurtiglading er solgt det siste halve året, og flere kjente merker er snart klare

Detaljer

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2012, løpende søknadsprosess

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2012, løpende søknadsprosess Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2012, løpende søknadsprosess Transnova viderefører med dette sitt program for støtte til etablering av ladestasjoner hvor ladbare

Detaljer

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.04.2011 14619/2011 2011/2376 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/26 Komite for plan, næring og miljø 26.05.2011 11/110 Bystyret 16.06.2011 Parkeringsrestriksjoner

Detaljer

Grønn Kontakt. Status markedsutvikling elbiler i Norge November 2013

Grønn Kontakt. Status markedsutvikling elbiler i Norge November 2013 Grønn Kontakt Status markedsutvikling elbiler i Norge November 2013 Hovedbudskap Tilgangen på offentlige tilgjengelig nasjonal ladeinfrastruktur er en forutsetning for vellykket elektrifisering av transportsektoren!!

Detaljer

Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler

Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler Vår dato: 17.04.2013 Vår referanse: 13/14768 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Tom Nørbech Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler Fylkesrådet

Detaljer

Audi e-tron. Changes the world. Not everyday life.

Audi e-tron. Changes the world. Not everyday life. Audi e-tron Changes the world. Not everyday life Audi e-tron. Changes the world. Not everyday life. Rett til endringer forbeholdes. Importør: Harald A. Møller AS Utgave: Mai 2014 www.audi.no 02 03 04 At

Detaljer

Lading av elektriske biler. planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner

Lading av elektriske biler. planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladeutstyr for elbiler og er utarbeidet gjennom et

Detaljer

Rekkefølgekrav. Hanne Harlem, kommuneadvokat Vestlia-seminaret

Rekkefølgekrav. Hanne Harlem, kommuneadvokat Vestlia-seminaret Rekkefølgekrav Hanne Harlem, kommuneadvokat Vestlia-seminaret 30.3.17 Helt ekte rekkefølgekrav Før det kan gis igangsettingstillatelse for delområdene A,B,C skal Grønnvoll park være sikret opparbeidet.

Detaljer

Etablering av ladestasjoner langs offentlig veg

Etablering av ladestasjoner langs offentlig veg Region sør Veg- og transportavdelingen Forvaltningsseksjonen 11.01.2017 17/6726 Etablering av ladestasjoner langs offentlig veg Rutine for saksbehandling i Region sør Knut Opheim Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil 2015-2016 Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil Enova SF 29.05.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 1 2 Markedet for elbiler og ladestasjoner... 2 2.1 Markedet

Detaljer

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/ Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/04374-90 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler (P6 2011).

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler (P6 2011). Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler (P6 2011). I forbindelse med at det nå kommer på markedet et bredt utvalg av elbiler som kan benytte hurtiglading, utlyser Transnova

Detaljer

Vårt hovedkontor i Bergen

Vårt hovedkontor i Bergen Geir Nilsen Aksdal Vårt hovedkontor i Bergen Etablert i 1984 i Bergen 18 ansatte Leverandør av smarte løsninger og produkter for effektiv energibruk Salgskontorer i Oslo, Tønsberg og Ålesund Vår virksomhet.

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 2 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

PARKERING SANDNES RÅDHUS SAMT TILLIGGENDE OMRÅDER

PARKERING SANDNES RÅDHUS SAMT TILLIGGENDE OMRÅDER Arkivsak-dok. Sak 41 14 Saksbehandler: Saksbehandler: Odd arne Vagle Janne Andorsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 Saken skal endelig avgjøres av / går videre til: Rådmannen

Detaljer

Lademuligheter for elbil i Sørås borettslag

Lademuligheter for elbil i Sørås borettslag Lademuligheter for elbil i Sørås borettslag Kontaktperson for spørsmål tilknyttet elbillading i brl. er: Geir Sigurd M. Henriksen(nr 334) Mob. 90 96 18 42 geir.sigurd.henriksen@gmail.com For å imøtekomme

Detaljer

_ VESTFOLDFYLKESKOMMUNE 2013-05-2 2. Ank.nr. PTS-W1-- - Ank.nr. S: Kassasjon:Grad:

_ VESTFOLDFYLKESKOMMUNE 2013-05-2 2. Ank.nr. PTS-W1-- - Ank.nr. S: Kassasjon:Grad: Hovedkontor Alla Tromso firmapost@ishavskraft.no Ishavskraff AS Ishavskrufl AS www.ishavskraft.no Posthoks 1374, 9506 Alta 9291 frornso Telefon: 08526 Telefon: 04925 Pokurner it ajor ntqt)rishollskraft

Detaljer

Hva er NOBIL? Hva kan det brukes til?

Hva er NOBIL? Hva kan det brukes til? Hva er NOBIL? Hva kan det brukes til? 22.mai 2012 Grønn Bil Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL Norsk Elbilforening Hva er NOBIL? En database etablert juni 2010 for innsamling og formidling av informasjon

Detaljer

OSLO KOMMUNE PRESENTASJON SKÅNE, 31. AUGUST 2016 STURE PORTVIK

OSLO KOMMUNE PRESENTASJON SKÅNE, 31. AUGUST 2016 STURE PORTVIK OSLO KOMMUNE PRESENTASJON SKÅNE, 31. AUGUST 2016 STURE PORTVIK BAKGRUNN - KLARE KLIMAMÅL 7 mill. mennesker dør hvert år i verden av luftforurensning i følge internasjonale helsemyndigheter WHO Til sammenligning-

Detaljer

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD Saknr. 10/4711-16 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.05.2014 Møtetid: 11:00 Det vil

Detaljer

Fagseminar 12.11.10 - Thon Hotell Oslofjord. Plan og byggesak Plantema fortetting Rekkefølgebestemmelser, utbyggingsplaner og anleggsfond i praksis

Fagseminar 12.11.10 - Thon Hotell Oslofjord. Plan og byggesak Plantema fortetting Rekkefølgebestemmelser, utbyggingsplaner og anleggsfond i praksis Fagseminar 12.11.10 - Thon Hotell Oslofjord Plan og byggesak Plantema fortetting Rekkefølgebestemmelser, utbyggingsplaner og anleggsfond i praksis v/adv. Olav Todnem, Kluge advokatfirma DA 1 Utgangspunktet

Detaljer

El-biler og infrastruktur. EBL 10. september 2009 Eva Solvi

El-biler og infrastruktur. EBL 10. september 2009 Eva Solvi El-biler og infrastruktur EBL 10. september 2009 Eva Solvi Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene Fra 1990 til 2005 økte CO2-utslippene fra vegtransporten med over 25 prosent

Detaljer

Sykkelhotell med solcellelading av elsykkel Vestby

Sykkelhotell med solcellelading av elsykkel Vestby KLIMASATS STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2016 Organisasjonsnummer: 943485437 Foretaksnavn: Vestby kommune Navn: Maren Øinæs Kontonummer: 16130700342 Adresse: Postboks 144 Postnr.: 1541 Vestby Telefon:

Detaljer

Vi skal bygge verdens fremste grenseregion for el og biogass

Vi skal bygge verdens fremste grenseregion for el og biogass Vi skal bygge verdens fremste grenseregion for el og biogass Dagens agenda 08.45-09.00 Registrering og kaffe 09.00-09.30 Velkommen og status: Hva er InfraGreen 09.30-10.00 Plan og hensikt med anskaffelsen

Detaljer

Kurs i praktisk regnskap Oslo 11.11.2015 Elbil i boligselskaper Eldretilpassing i boligselskaper Finn Stormfelt, advokat NBBL, hv. www.nbbl.

Kurs i praktisk regnskap Oslo 11.11.2015 Elbil i boligselskaper Eldretilpassing i boligselskaper Finn Stormfelt, advokat NBBL, hv. www.nbbl. Kurs i praktisk regnskap Oslo 11.11.2015 Elbil i boligselskaper Eldretilpassing i boligselskaper Finn Stormfelt, advokat NBBL, hv Elbil i boligselskaper Parkering kan være vanskelig elbil gjør det ikke

Detaljer

Velkommen til oss som elbilkunde!

Velkommen til oss som elbilkunde! Velkommen til oss som elbilkunde! Kjære Kunde, Tusen takk for at du har valgt å kjøpe en elbil fra Volkswagen. Vi har her laget en oppsummering på noen av de tingene som elbilsjåfører har nytte av å vite.

Detaljer

Arne Sigbjørnsen, Salg og Produktsjef ABB Infrastruktur ABB Teknologi for hurtiglading

Arne Sigbjørnsen, Salg og Produktsjef ABB Infrastruktur ABB Teknologi for hurtiglading Arne Sigbjørnsen, Salg og Produktsjef ABB Infrastruktur ABB Teknologi for hurtiglading Detroit Electric elbil lader hjemme i 1919 Back to the Future 19.03.15 Slide 2 ..the future 19.03.15 Slide 3 Lading

Detaljer

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med?

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Tommy Skauen Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 71 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll

Detaljer

LADESTASJONER. for elbil. NÅ MED ELBILOVERSIKT Din komplette leverandør av ladeløsninger!

LADESTASJONER. for elbil. NÅ MED ELBILOVERSIKT Din komplette leverandør av ladeløsninger! LADESTASJONER for elbil NÅ MED ELBILOVERSIKT Din komplette leverandør av ladeløsninger! 2015-2016 HVORFOR VELGE PROXLL? Proxll er totalleverandør og markedsledende innen ladeinfrastruktur for elektriske

Detaljer

FORSLAG: EL-BIL LADING

FORSLAG: EL-BIL LADING FORSLAG: EL-BIL LADING Fornebu Hageby garasjesameie 2012-20. Juni FORESLÅTT LØSNING Utrede mulighet for EL-Bil ladeplasser med hovedpunkter: Utrede hvor mange som har interesse av EL plasser. Sette av

Detaljer

Intelligent hurtiglading for elektriske busser

Intelligent hurtiglading for elektriske busser Intelligent hurtiglading for elektriske busser Dialogkonferanse Brakar, Drammen, 15. mars 2016 Christian Jahr, Siemens AS En elbil var tidligere for spesielt interesserte Salg av nye elbiler i Norge 2010:

Detaljer

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Saknr. 12/1190-20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Ooppfølging av ladeinfrastrukturutredning: Bidrag til etablering av hurtigladere på Rudshøgda og i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp?

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer