Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen"

Transkript

1 Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff av Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen Trondheim, november 2005 I

2 Sammendrag I denne oppgaven har vi sett på transportsektoren på land. Vi har tatt for oss tre forskjellige drivstoff; bensin, diesel og naturgass. Vi har vurdert de ulike drivstoffene mot hverandre for tre typer kjøretøy; personbiler, tungtransport og busser. Kriteriene som er lagt for vurderingen av drivstoffene er energieffektivitet og lokale og globale utslipp. Drivstofforbruket blant dagens personbiler er under en viss forandring. I dag kjører de fleste personbiler på bensin, men diesel blir stadig mer aktuelt grunnet høyere energieffektivitet og reduserte utslipp. Naturgass er lite utbredt som drivstoff i personbiler på grunn av manglende infrastruktur. Kjøretøyer som er stasjonære i forhold til fyllestasjoner vil derimot være aktuelle naturgassforbrukere. I busser er naturgass mer aktuelt som drivstoff fordi de kjører på faste steder der en fyllestasjon er tilgjengelig. Et annet positivt argument for bruk av naturgass er at busser kjører i byer der lokale utslipp er størst. Reduksjon av partikler og NO X er ønskelig og dermed vil naturgassbusser være å foretrekke fremfor dieselbusser. I dag er diesel det vanligste drivstoffet for tungtransport, men en overgang til naturgass gir enkelte fordeler. For økt bruk av naturgass i denne sektoren er et godt utbygd distribusjonssystem nødvendig, noe som per dags dato ikke finnes. Et unntak til dette er blå korridorer, der transporten går langs en fast rute med tilrettelagt tilgang til gass. En overgang til naturgass i denne sektoren vil kun gi en liten nedgang i CO2-utslipp, men betydelige nedgang i NO X, SO2 og partikler. II

3 Innholdsfortegnelse Forside ( I ) Sammendrag ( II) Innholdsfortegnelse ( III ) 1. Innleding s Utslipp til luft s Strengere avgasskrav s WTW / TTW s Personbiler s Utslipp fra personbiler s Sammenligning av utslippsverdier s Naturgass som drivstoff i biler i dag s Eksempel 1 s Eksempel 2 s Busser s Naturgass som drivstoff i busser i dag s Utslipp fra busser s Tunge gods og lettere lastebiler s Naturgass i tunge gods og lastebiler i dag s Sammenligning av utslippsverdier s Eksempel 3 s På toppen av det hele s Elbil s Hydrogen s Diskusjon s Konklusjon s. 16 Kilder s. 17 Figurer og tabeller s. 19 Vedlegg Vedlegg 1: Energibruk og utslipp fra personbiler Vedlegg 2: Eksempel 1, personbiler Vedlegg 3: Eksempel 2, personbiler III

4 Vedlegg 4: Energibruk og utslipp fra busser Vedlegg 5: Energibruk og utslipp fra tunge kjøretøyer Vedlegg 6: Utregninger til eksempel 3 Vedlegg 7: Figur som viser støyplageindeksen IV

5 1. Innledning Transportsektoren i dag forbruker hovedsakelig bensin og diesel, men naturgass blir stadig mer aktuelt. I Norge står transportsektoren for i overkant av 25 prosent av samlet energiforbruk [24]. Dette er en god grunn til å tenke over hvilke energibærere vi skal basere vårt energiforbruk på. I følge Gassutvalget bør Norges bruk av naturgass utgjøre om lag 10 % av vår samlede produksjon i løpet av ti år. I dag ligger vårt forbruk på under 1 %. Stortinget har understreket at bruk av gass i Norge er aktuelt blant annet i transportsektoren [27]. Vi skal i denne oppgaven sammenligne bensin, diesel og naturgass i transportsektoren på land. Vi deler transportsektoren inn i tre kategorier; biler, busser og tungtransport. Hvilket drivstoff som er det beste for hver av de tre sektorene vil antagelig variere. Tilgjengelighet, pris, kvalitet osv. vil nok også påvirke en eventuell bruker, men vi skal i denne oppgaven begrense oss til energiforbruk, utslipp av klimagasser og lokale utslipp. Dette fordi disse faktorene vil være de viktigste ut i fra et samfunnsmessig synspunkt. 1

6 2. Utslipp til luft Svevestøv som er helsefarlig er definert som partikler med en diameter mindre enn 10 µm, PM10. Partiklene virvles opp i luften og kan gi helsemessige plager som hoste, bronkitt, bihulebetennelse, allergiske reaksjoner og andre luftveissykdommer. De største kildene til svevestøv er vedfyring, nedsliting av asfalt pga. piggdekk, eksos fra biler og langtransporterte forurensninger [10]. NO X er en fellesbetegnelse på NO og NO 2. NO X dannes ved at nitrogen og oksygen i forbrenningsluften reagerer. For å få denne reaksjonen må det være høy temperatur. Mengden NO X som dannes avhenger altså ikke av drivstoffet, men av temperaturen i motoren. NO X kan renses ut avgassen ved hjelp av en katalysator. NO er ustabilt og vil raskt reagere med oksygen i lufta og danne NO 2. Kilder til NO X utslipp i byer og tettsteder er først og fremst veitrafikk, andre mobile kilder og langtransporterte luftforurensninger. I Norge generelt er de tre største bidragsyterne til NO X utslipp skipstrafikk, veitrafikk og oljesektoren offshore. Både NO X og SO 2 bidrar sammen med ammoniakk til sur nedbør [10]. NO X bidrar også til dannelsen av bakkenær ozon som bl.a. kan føre til skader på vegetasjon og avlinger. Bakkenær ozon kan også gi helseproblemer, spesielt for de som allerede har andre lunge og luftveisproblemer [13]. Helsemessige plager pga. NO 2 er blant annet nedsatt lungefunksjon og økt mottagelighet for luftveisinfeksjoner. Sårbare grupper som astmatikere er de som først og fremst rammes. Statens helsetilsyn har også påvist en forsterket allergisk respons ved samtidig utsettelse for NO 2. NO 2 gir også redusert plantevekst ved eksponering av lave konsentrasjoner over lang tid og i samvirkning med ozon og SO 2 [12]. CO 2 dannes ved forbrenning av fossile brensel som kull, olje og gass. Ved forråtnelse av organisk materiale vil karbon frigjøres som CO 2. Biobrensel regnes ikke som en kilde til CO 2 - utslipp fordi karbonet vil frigjøres som CO 2 enten det organiske materialet råtner eller brennes. De fleste eksperter mener at CO 2 er en drivhusgass som bidrar til global oppvarming og at global oppvarming kan være årsaken til økningen i antallet orkaner, flom og tørke de siste årene [26]. 2

7 Dersom et brensel inneholder svovel vil dette reagere med oksygen under forbrenning og danne svoveldioksid, SO 2. SO 2 vil igjen reagere med vanndamp i lufta og danne svovelsyre, H 2 SO 4, som medfører sur nedbør. Sur nedbør har ført bl.a. til skogs- og fiskedød i store deler av Sør-Norge. SO 2 er giftig å puste inn. Gassen virker irriterende på luftveiene og kan føre til kroniske betennelsestilstander. Også her er svake grupper som bl.a. astmatikere spesielt utsatt [10]. Biltrafikken er ikke lenger en viktig kilde til svoveldioksidutslipp. I de fleste byer er heller ikke SO 2 lenger et luftproblem. Der man finner helserisiko knyttet til SO 2, skyldes utslippene stort sett industri. Hydrokarboner er fellesbetegnelsen på atomer bygd opp av grunnstoffene hydrogen og karbon, HC. Metan er det enkleste av disse, og er hovedkomponenten i bl.a. naturgass. Ved forbrenning av hydrokarboner dannes CO 2 og vann [11]. GWP "Global Warming Potential"- beskriver den relative effekten av ulike drivhusgasser i sammenligning med CO2. Metan har et globalt oppvarmingspotensiale (GWP) som er 21 ganger høyere enn for CO2 [11]. 3. Strengere avgasskrav Innførte og kommende avgasskrav vil etter hvert føre til at veitrafikken blir en stadig mindre betydelig kilde til lokale og regionale luftforurensningsproblemer sammenlignet med i dag. Utslippene fra veitrafikk ble redusert betydelig på 1990-tallet i hovedsak som følge av strengere avgasskrav for kjøretøy. Strengere krav for tunge kjøretøy gjennom EURO 4 (1.oktober 2006) og EURO 5 (1.oktober 2009) vil redusere utslippene ytterligere. Disse kravene vil tvinge fram nye løsninger for dieselmotorer, forbrenningsprosesser og etterbehandlingsteknikker for avgasser. Ser man på hjemmesiden til store lastebilprodusenter som Volvo og Scania er disse allerede i full gang med å løse problemet og introduserer ny teknologi. Det vil også kunne bli nødvendig med redusert svovelinnhold i diesel for tunge kjøretøyer. Fasen hvor gasskjøretøy har en miljøgevinst framfor dieseldrevne kjøretøy kan derfor være begrenset. Norge har nasjonale mål for utslipp, som ble bestemt i Göteborg-protokollen i 1999 [28]: 3

8 1. De årlige utslippene av svoveldioksid (SO 2 ) skal maksimalt være tonn f.o.m De årlige utslippene av nitrogenoksider (NO X ) skal maksimalt være tonn f.o.m Fram til 2010 skal de årlige utslippene ikke overstige nivået i 1987 (dvs tonn). Samferdselssektoren vil ha delansvar i at disse målene nåes. I 2004 var utslippene fra samferdselssektoren tonn NO X, og utslippene av SO 2 var på tonn [16]. Tallene omfatter ikke utslipp fra utenriks sjøfart og luftfart. Tunge dieselkjøretøyer står for store andeler av utslippene fra veitrafikken. Vi ser av figur at tunge dieselkjøretøyer står for 53 % av NO X -utslippene fra mobil forbrenning. 4. WTW/TTW Når man skal sammenligne flere drivstoffer er det naturlig å basere seg på et livsløpsperspektiv. Det innebærer at man analyserer alle prosesser fra utvinning av en energikilde til og med sluttbruken i transportmidlene. Analyser av drivstoffenes livsløp har mange navn, og den betegnelsen som er mest anvendt i dag er Well-To-Wheel analyser. Det kan også være nyttig å trekke fram to andre begreper som brukes mye i tilknytning til WTW. Det første er Well-To-Tank (WTT), som binder sammen alle prosesser fra utvinning av energikilde til drivstoffet befinner seg i kjøretøyets tank. Det andre er Tank-To-Wheel, som tar for seg energibruk og miljøkonsekvenser som resultat av kjøringen. Disse verdiene er altså forbruket og utslippet til selve kjøretøyet. Sammenhengen mellom de tre betegnelsene er som følger: WTW = WTT + TTW. 4

9 5. Personbiler 5.1 Utslipp fra personbiler Personbilenes utslipp er et aktuelt tema som det stadig forskes på og settes nye krav til. Produsentene blir presset til dette på grunn av utslippskrav og forbrukers bevissthet. Bedre forbrenning og diverse filter er grunner til betraktelig reduserte utslipp. Vi har hentet tall til en generell sammenligning av drivstoffene i personbiler fra en rapport fra Vestlandsforsking[2]. De har tatt for seg utslipp fra personbiler i Norge i dag og antagelser for utslipp i Personbilens kjøregrunnlag er en blanding av by- og landeveiskjøring. For å ha med noen praktiske eksempler har vi tatt med forsøk fra Teknologisk Institutt i 1997 og Her sammenliknes konverterte naturgassbiler mot bensinbiler og dieselbiler[3]. 5.2 Sammenligning av utslippsverdier Ser vi på tabellene i vedlegg 1 kan vi sammenligne forbruk og utslipp fra de tre drivstoffene bensin, diesel og naturgass i form av CNG. Forbruket måles i megajoule pr. kilometer og forteller hvor mye energi som forbrukes for en kjørt distanse. I vedlegg 1 ser vi at diesel(2010) har den laveste verdien på 1,87 MJ. Det vil si at i følge simulerte verdier for 2010 vil diesel være drivstoffet som bruker minst energi pr. tilbakelagte kilometer. Nest beste drivstoff er CNG som bruker 2,223 MJ(19%) mer pr. kjørte kilometer. Grunnen til at diesel kommer best ut er at dieselmotoren har bedre virkningsgrad enn ottomotoren. CO 2 -utslipp er høyaktuelle i dagens politikk, og her kan vi se at CNG kommer best ut med 127,4g/km. Her avgir diesel(2010) 9,7g/km mer CO 2 enn CNG og bensin(2010) avgir 44,7g/km mer CO 2 enn CNG. 5

10 Videre i vedlegg 1 ser vi på NO X -utslipp og her kommer igjen CNG ut med de laveste verdiene og diesel(2010) like etter. Her slipper diesel(2010) ut 12 ganger mer NO X enn CNG, men ser vi på størrelsesorden utgjør det bare 0,06g/km økning. I vedlegg 1 finner vi også utslipp av hydrokarboner, partikler og svoveldioksid. Dette er TTW-verdier, altså direkteutslipp fra forbrenningsmotoren. CNG slipper ut minst i forhold til bensin og diesel av alle disse tre. Diesel (2010) slipper ut dobbelt så mye hydrokarboner som CNG (0,01g/km økning), mens bensin (2010) slipper ut 8 ganger mer hydrokarboner enn CNG (0,07g/km økning). Når vi ser på partikkelutslipp kommer bensin som nr. to med 20 prosent mer utslipp enn CNG (0,002g/km økning). Her slipper diesel (2010) ut 60 prosent mer partikler enn CNG (0,006g/km økning). Forholdsmessig er forskjellene på SO 2 -utslippene er store. Diesel(2010) slipper ut 8 ganger mer SO 2 enn CNG slipper ut og SO 2 -utslippene til bensin er 10 ganger større enn SO 2 -utslippene til CNG, men ser vi på størrelsesorden her utgjør det bare en økning på 0,0035g/km og 0,0045g/km. 5.3 Naturgass som drivstoff i biler i dag I dag er ikke naturgass særlig utbredt som drivstoff i biler. Argumenter mot å ta i bruk denne typen biler er først og fremst tilgang på fyllestasjoner. Grupper som kan være aktuelle brukere på dette tidspunktet er for eksempel drosjer, postbiler og kommunale servicebiler. Altså biler som er stasjonære i forhold til fyllestasjoner. I en personbil vil også en naturgasstank ta opp en betydelig større andel plass enn en vanlig bensin- eller dieseltank På Haugalandet er det ca. 60 biler som går på naturgass[23]. Disse bilene er tatt i bruk av hjemmesykepleien, drosjer, busser, energiselskaper, Statens Vegvesen og privatpersoner. De første kjøretøyene ble tatt i bruk i Eksempel 1 GassSenteret på Karmøy og Statoil har vært oppdragsgivere for måling og sammenligning av avgassutslipp fra tre forskjellige biltyper i Haugesund[3]. Testene ble utført av Teknologisk Institutt sommeren og høsten 2000 og de ser på utslipp fra tre biler som er konvertert til naturgass og de tilsvarende tre bilene med dieselmotor. For tabell over resultatene, se vedlegg 2. Av disse testene kan vi se at dieselbilene har lavere energiforbruk enn naturgassbilene. Forklaringen på dette er som tidligere nevnt at dieselmotorene har høyere virkningsgrad enn Ottomotorene. For alle tre biltypene slipper naturgassbilene ut mindre CO 2 enn dieselbilene. Ford Mondeo er den av gassbilene som slipper ut minst HC. Det kan forklares med at den har 6

11 3.generasjons konverteringsanlegg og starter direkte på naturgass. Start på bensin gir som regel større utslipp av HC. Den høye verdien av HC for Volkswagen Passat med naturgass skyldes at bilens motor er justert for tidligere kvaliteter av naturgass. Den tidligere kvaliteten inneholdt mer etan og mindre metan og propan enn den naturgass som på tidspunktet for testen ble solgt i Haugesund. 5.5 Eksempel 2 Vi har også tatt med en test fra Teknologisk Institutt fra 1997 der de sammenligner konverterte naturgassbiler med bensinbiler[3]. For å se tabell over resultatene se vedlegg 3. Volkswagen Passat med konverteringsutstyr er den samme som i forrige test, men verdiene for naturgass/bensinmålingene er ikke helt nøyaktig like. Avviket skyldes avlesning av ulike grafer med ulik målestokk. Den andre bilen i testen er en Volvo V70 som også testes på bensin og dual fuel. Ser vi på energiforbruk bruker begge bilene mindre energi når de går på CNG enn på bensin. Tar vi for oss CO 2 utslippene er CNG klart bedre enn bensin. Med naturgass har Volvo V70 noe mer utslipp av HC og NO X enn med bensin. Volkswagen Passat på CNG har noe mer utslipp av HC og noe mindre utslipp av NO X enn på bensin. Vi har nå sett på generelle verdier utviklet for Statens Forurensingstilsyn og på to mer konkrete eksempel. Vi har noe forskjellig grunnlag for verdiene våre. Vestlandsforskings tall er WTW når de ser på forbruk, CO 2 og NO X. De andre verdiene deres er TTW, altså direkte utslipp under kjøringen. Når vi tar for eksempel 1 og eksempel 2 er de oppgitt i TTW-verdier og kan ikke sammenlignes direkte med WTW-verdiene fra Vestforsking. Her kunne vi lagt til andelen for WTT selv, men mangler andel kjørt på naturgass i forhold til andel kjørt på bensin. Generelt for de tre tabellene ser vi at diesel bruker minst energi på en gitt distanse. Og ser vi på utslipp av CO 2 og NO X kommer CNG best ut. Sammenligner vi eksempelverdiene og tallene fram til 2010 fra Vestlandsforsking(TTW) ser vi at Vestlandsforskings tall stort sett er lavere, men følger tendensen til eksemplene innenfor hver type drivstoff. Grunnen til at Vestlandsforskings tall blir lavere kan vi forklare med at Vestlandsforsking oppgir nyere kilder på dagens verdier og de simulerte verdiene for 2010 forutsetter noe bedre teknologi enn vi har i dag. Det praktiske eksemplet vårt er fra 2000 og noen av bilene har vært i bruk siden Kjørelengde og slitasje vil kunne påvirke målingene. 7

12 6. Busser 6.1 Naturgass som drivstoff i busser i dag Naturgass som drivstoff i busser har sakte men sikkert begynt å etablere seg rundt omkring i Europa, også i Norge. Både i Trondheim og ikke minst i Bergen har bussene begynt å gå over til CNG som drivstoff. Oslo hadde i tillegg et prøveprosjekt i 2004 med gassbusser som gav positive resultater. I Trondheim fins det fortsatt bare fire busser, men i Bergen har man hele 80. Haugesund skal etter planen sette 16 gassbusser i bruk innen 1. april Ser man ellers rundt om i Europa, er det flere byer som mer eller mindre har konvertert drivstoffet i hele kollektivtrafikken til naturgass. Man trenger ikke å se lengre ut i Europa enn til Malmø i Sverige, der alle bussene nå går på CNG. Totalt rundt omkring i Europa er det ca naturgassbusser i drift [1]. 6.2 Utslipp fra busser Reduksjon av lokale utslipp som NO X og partikler (svevestøv) er en av hovedargumentene for CNG som drivstoff. Beregninger viser at ved innføringen av 80 naturgassbusser i Bergen vil de årlige utslippene av NO X og partikler reduseres henholdsvis med 126 tonn og 3 tonn. Beregningene er gjort etter rapporten Utslipps- og kostnadskarakteristika for aktuell teknologi. Etter prøveprosjektet i Oslo august til oktober i 2004 ble det foretatt en TTW sammenligning av utslippene av NO X og partikler fra sporveisbusser fra 2000, sporveisbussen i 2004 og den naturgassbussen som ble brukt i prøveprosjektet. Figuren under viser hvor godt naturgassbussen kom ut av denne sammenligningen som er gjort på hensyn til gram utslipp pr kwh [1]. Figur 1: Resultater fra prøveprosjekt i Oslo. Hvis vi ser på den tidligere nevnte rapporten fra Vestlandsforsking, ser vi også hvor godt CNG som drivstoff i busser kommer ut i forhold til diesel. Vi ser at spesielt partikler og NO X 8

13 -utslipp blir kraftig redusert ved en overgang fra diesel til naturgass. Vi ser også en reduksjon i CO 2 - og SO 2 -utslipp. (Se vedlegg 3) Det stilles stadig strengere krav for utslipp fra drivstoff. I prøveprosjektet i Oslo høsten 2004 viser rapporten at dagens naturgassbusser mer enn tilfredsstiller EURO 5 kravene som skal trå i kraft i I 2006 forventes det at det skal komme enda et strengere krav, EURO 6, som skal tre i kraft i Mye tyder på at CNG som drivstoff også tilfredsstiller disse kravene. Svaret på spørsmålet om hvordan man skal tilfredsstille disse kravene ved bruk av dieselmotoren er fortsatt ubesvart. Figuren under viser hvilke krav som er satt for utslipp, sammenlignet med utslippene til gassmotoren som ble brukt under prøveforsøket i Oslo [1]. Figur 2: Utslippsverdier fra naturgassmotorer Vegtrafikken sto for 78 % av støyplagene i samfunnet i 2003, se vedlegg 10. Ved bruk av naturgass som drivstoff i stedet for diesel vil motorstøyen reduseres betraktelig. Særlig de som bor ved de store hovedveiene og i sentrum av byen vil kunne merke en stor forbedring. 9

14 Naturgass er ikke et like bra brennstoff hvis man ser på klimagassutslippene og energiforbruket. I følge en undersøkelse gjort av Civitas i 2003 har faktisk CNG-bussene et høyere utslipp av klimagasser i forhold til en EURO 3 dieselmotor. Årsaken til dette er at dieselmotoren har en bedre virkningsgrad, og at naturgass slipper ut metan under forbrenning. Metan er en drivhusgass som er 21 ganger sterkere enn CO 2, og det skal derfor lite utslipp av metan før klimagassutslippet øker [8]. Bellona mener det ikke er noe poeng i å bygge ut en infrastruktur for naturgass som drivstoff. Grunnen til det er at de mener at om ikke så alt for lenge kommer vi til å gå over til hydrogen som brensel [9]. I tillegg mener de at gevinsten av å gå fra diesel/bensin til naturgass som drivstoff ikke er så stor når en ser på skader på miljøet. Figuren under er hentet fra Bellonas hjemmeside, og viser at klimagassutslipp ikke reduseres ved bruk av naturgassbuss i forhold til dieselbuss og at de lokale utslippene fra dieselbussen bare blir mindre og mindre etter hvert som kravene blir strengere og strengere. Den viser også hvor mye bedre hydrogen kommer ut i denne undersøkelsen [9]. Figur 3: Utslipp fra ulike teknologier [9]. Bellona er litt uklar i antagelsene for produksjon av hydrogen i denne figuren. De nevner ikke om hydrogen produseres fra naturgass eller om det kommer fra elektrisitet. Man vet heller ikke om de regner med at CO2 injiseres ved framstillingen av hydrogen. 10

15 7. Tunge gods og lettere lastebiler Det ligger en noe større usikkerhet bak tallene for tungtransport enn de som foreligger for personbiler og busser. Når det gjelder tungtransport har det vært vanskelig å finne reelle utslippsverdier og vi har derfor basert våre beregninger på tall fra Vestlandsforsking for år Det foregår en del forskning rundt bruk av gass i store dieselmotorer, men mange holder tilbake testverdiene og vil ikke offentliggjøre resultatene før motoren er ferdig utviklet. 7.1 Naturgass i tunge gods og lettere lastebiler i dag Naturgass er ikke et utbredt drivstoff blant tunge gods og lettere lastebiler i Norge i dag. De store dieselkjøretøyene brukes vanligvis til transport av varer, og beveger seg ofte over store distanser. Det eksisterer få bensindrevne lastebiler og verdier for disse er utelatt. Ettersom vi ikke har et utbygd nettverk av fyllestasjoner for naturgass i Norge har naturlig nok ikke dieselkjøretøyene hatt mulighet for å konvertere til naturgass. Det er dermed vanskelig å finne eksempler på bruk av naturgass i tunge dieselkjøretøy. I Sverige er de kommet mye lengre enn Norge i konverteringen til naturgass. Det finnes fyllestasjoner langs kysten fra Göteborg og sørover og de har mange biler, distribusjonsbiler og tyngre gods som kjører på naturgass. De har også prosjekter på gang for å få flere gassdrevne kjøretøyer ut i drift. 7.2 Sammenligning av utslippsverdier Dersom vi sammenligner noen av verdiene i vedlegg 5 for tunge lastebiler ser vi at reduksjonen av SO 2, NO X og PM10 ved overgang til naturgass er de største. Man slipper ut 8 ganger så mye SO 2 ved å bruke diesel enn å gå over til CNG. Når det gjelder NO X vil man slippe ut over 5 ganger så mye ved å bruke diesel i stedet for CNG. Prosentmessing er reduksjonen av PM10 størst, der man vil redusere utslippet med en faktor på 20 ved bruk av CNG. Når det gleder CO 2 er ikke gevinsten så stor. Den samme trenden gjelder for lette lastebiler. Energiforbruket derimot har økt ved overgang fra diesel til naturgass. Dette gjelder både for WTT-verdiene og TTW-verdiene vi finner i vedlegg 5, men den største økingen er i TTW-verdien. For tunge lastebiler har også utslipp av hydrokarboner økt, mens det for de lette lastebilene holder seg konstant. 11

16 Dersom man ser på energibruk så finner man at naturgass er mindre effektivt en diesel. Både for lette og tunge lastebiler er den konvensjonelle energikjeden for diesel mer energieffektiv enn den for naturgass. Det er spesielt selve forbrenningsprosessen (TTW) for CNG som taper i forhold til diesel. Reduksjonen av klimagasser viser seg å ikke være spesielt positiv. Overgang til naturgass gir reduksjon av CO 2 i størrelsesorden 10 % for både lette og tunge kjøretøyer i forhold til diesel. I tillegg vil naturgassmotorer slippe ut noe ureagert CH4, men verdier for dette utslippet er ikke tatt med i rapporten fra Vestlandsforskning. Overgang fra diesel til naturgass vil dermed ikke kunne forsvares som et godt globalt klimatiltak. Det er for de lokale utslippene at vi ser den store fordelen med naturgass. Utslippet av SO 2 blir forsvinnende lite ved overgang til naturgass, reduksjonen er på hele 87,5 %. Når det gjelder NO X er reduksjonen på over 80 %. Partikkelutslippet går ned fra 0,1 g/km til 0,005 g/km. Det som er negativt er at utslippet hydrokarboner øker fra 0,15 til 0,8 g/km for tunge dieselbiler. Overgang fra diesel til naturgass kan være med på å gi store reduksjoner i nasjonale utslipp av både SO 2 og NO X, og dermed hjelpe oss å nå målene i Göteborgprotokollen. Når det gjelder de lette lastebilene er dette distribusjonsbiler som blir brukt i og omegn byer og tettsteder. Ved overgang fra diesel til naturgass i disse vil de lokale utslippet minske det vil gi et sunnere bymiljø. 7.3 Eksempel 3 Trondheim renholdsverk har i dag ca. 60 kjøretøyer og brukte liter diesel i 2004 [5]. Trondheim Renholdsverk sier i sin årsrapport at de legger betydelig vekt på å skifte ut gamle kjøretøy og maskiner med nytt og mer miljøvennlig utstyr. I Sverige har de søppelbiler som går på naturgass. Dette eksempelet viser reduksjonene av utslipp dersom Trondheim renholdsverk bytter ut alle bilene sine med naturgassdrevne søppelbiler. Ettersom dette er noe som må skje over tid er det naturlig å bruke utslippsverdiene fra for tunge kjøretøy i 2010, se vedlegg 5. Jeg velger i dette eksempelet å bruke de direkte utslippene, for å sammenligne med utslippene i Trondheim by. 12

17 Figur 4: Mercedes Econic 1828GLL Data om kjøretøyet [15]: Bilmodell: Mercedes Econic 1828GLL Kategori: Lastebil, 18 tonn Drivstoff: Biogass, naturgass Forbruk: 189,5 g/kwh Annet: Renholds- og distribusjonsbil. Finnes ca. 35 stykker i Sverige. Selges kommersielt. Pris ikke oppgitt. Tabell 1: Utslippsreduksjon ved å gå over til naturgass Diesel Naturgass CO2 675,09 608,59 tonn SO2 21,51 2,68853 kg NOx 3674,32 716,94 kg PM10 89,62 4,48088 kg De største reduksjonene er for utslipp av NOx og PM10. Dette vil være positivt for luftkvaliteten i byer, ettersom disse to utslippene gir luftforurensning i byer. Når det gjelder klimagassen CO2 er ikke reduksjonen av utslippet så stort. Overgang fra diesel til naturgass vil dermed være ett godt lokalt tiltak, men ikke ha så stor betydning globalt. Se vedlegg 6 for utregninger. 13

18 8. På toppen av det hele 8.1 Elbil Forutsatt at elektrisiteten produseres ved hjelp av fornybar energi, vil elbilen være det beste miljøalternativet. Det blir ingen utslipp av CO2, CO, NOx og partikler. I tillegg har en elektrisk motor nesten fire ganger så høy utnyttelsesgrad som en bensinmotor [20]. Når man ser på ulemper ved bruk av elbil har fokuset vært på begrenset kjørelengde, lang ladetid og store batterier. Det siste på markedet nå er derimot et nytt batteri; Litium Ion SuperPolymer batterier i bilen smart fortwo, hvor bilen gis en rekkevidde på 200 km [21]. Toshiba har også lansert et lithium-ion batteri som kommer i salg neste år som kan lades til 80 % på ett minutt [22]. På grunn av kontinuerlige forbedringer på disse områdene vil nok bruk av elbil øke i årene fremover. 8.2 Hydrogen Hydrogen er en energibærer, ikke en energikilde. Hydrogen må altså produseres, og til det trengs energi. Ulike metoder for produksjon er bl.a. reformering av hydrokarboner, og elektrolyse av vann. Hydrogen kan bl.a. lagres som komprimert gass eller som nedkjølt til flytende form [17]. Hydrogen forbrennes ved høy temperatur og NOx dannelse kan derfor være et problem. I transportsektoren vil forbrenningsmotorer for hydrogen teknisk sett kunne bli like bra ytelse som dagens bensinmotorer [17]. Hydrogenbilen i dag er fremdeles under utvikling. I følge EU-kommisjonen må også prisen på hydrogen reduseres til en tredel av dagens pris og prisen på brenselsceller må ned i en brøkdel av dagens nivå for at bilen skal kunne være konkurransedyktig. EU kommisjonen tar sikte på at hydrogenbiler og brenselsceller vil være kommersielt tilgjengelige i stor skala først i 2020 [18]. 14

19 9. Diskusjon Vi har i denne oppgaven sett på energibruk og utslipp fra ulike drivstoff i transportsektoren på land. Vi har sammenlignet naturgass (i form av CNG), diesel og bensin i personbiler, busser og tungtransport. CNG vil gjøre det noe bedre enn diesel og bensin i forhold til utslipp av CO2 for alle tre tilfellene, men disse verdiene er ikke spesielt store prosentmessig. Tar vi i tillegg hensyn til metanutslippet ved forbrenning av naturgass vil ikke overgang til naturgass kunne forsvares som et godt globalt klimatiltak. Luftkvalitet i byer påvirkes av lokale utslipp av NO X, SO 2 og partikler. Bruk av CNG reduserer utslippene av disse stoffene betraktelig i tyngre kjøretøy. For busser har diesel nesten 3 ganger så stort utslipp av NO X, 8 ganger så høyt SO 2 -utslipp og hele 14 ganger så stort utslipp av partikler som CNG. De samme trekkene går igjen for tungtransport, bare med ennå større forskjeller i forhold til NOx og PM10. For tunge dieselbiler som konverteres til CNG vil utslipp av hydrokarboner øke fra 0,15 til 0,8 g/km. For personbiler vil utslippet av hydrokarboner reduseres med en faktor på 8 om man går fra bensin til naturgass og fra diesel til naturgass vil man oppnå en halvering. PM10-utslippet har kun marginale forskjeller og NOx-utslippet vil gå ned med en faktor på 3 uavhengig om man konverterer fra bensin eller diesel til naturgass. Energieffektiviteten vil være best med diesel både for personbiler, busser og tungtransport. Økt forbruk ved konvertering fra diesel til naturgass vil være rundt 20 % for personbiler og 15 % for busser og gods. Et distribusjonssystem for naturgass vil måtte konkurrere med et ferdig utbygd og kostnadseffektivt distribusjonssystem for bensin og diesel. I tillegg kommer diskusjonen om man bør bygge ut en infrastruktur for naturgass dersom vi i fremtiden ønsker å gå over til hydrogen. Et alternativ kan være å benytte det allerede eksisterende elektrisitetsnettet og elbiler som et midlertidig, miljøvennlig valg i påvente av hydrogensamfunnet. 15

20 10. Konklusjon Det er først og fremst i byer at en overgang fra bensin eller diesel til gass vil gi en miljøgevinst av betydning. Dette kommer av at det er de lokale utslippene som reduseres mest. Reduksjon av klimagasser er marginal ved en konvertering. Det er de tyngste kjøretøyene som får de største reduksjonene i utslipp ved en konvertering. Med stadig større byer med stor trafikk, vil bruk av naturgass istedenfor bensin og diesel minske de helsemessige plagene som er forårsaket av utslipp. I Bergen, Haugesund og Trondheim er det bygget fyllestasjoner med offentlig støtte. Vi anbefaler kjøretøyer som oppholder seg i bykjernen å benytte seg av naturgass som drivstoff. Busser og distribusjonsbiler i byer egner seg spesielt godt for bruk av gass fordi det er stor forutsigbarhet i deres bruksmønster og det derfor er lett å planlegge fylling av tank. For tungtransport er ikke naturgass et alternativ enda fordi de kjører lange avstander der det ikke er tilgang til naturgass. Unntaket er dem som kjører faste ruter der det er tilrettlagt for bruk av naturgass, dvs. den trafikken som følger blåe korridorer. Bensin er det beste alternative for de fleste personbiler. Selv om diesel har en høyere utnyttelsesgrad enn bensin og naturgass, mener vi at ulempene med brennstoffet veier tyngre enn fordelene. Spesielt ved bruk av personbiler i byer og tettbebygde strøk bør minimalisering av NOx og partikler prioriteres. Diesel slipper ut mer av begge de nevnte stoffene. 16

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 INVITASJON: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER Program: Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 Trondheim, 31.10.2014 2014 Klima- og miljøvennlige busser Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Transport og luftutslipp

Transport og luftutslipp Bellona Rapport Nr.4: 21 Transport og luftutslipp Fakta, løsninger og strategi Sondre Grinna Alvhild Hedstein Bjørnar Kruse Thor Erik Musæus Utgitt av: Miljøstiftelsen Bellona Oslo Murmansk P. Boks 2141,

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy Utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy MILJØ- OG HELSEKONSEKVENSER 2438 2008 Forord Vegtrafikken er en betydelig og voksende kilde til klimagassutslipp i Norge. Hvis vi ikke setter inn ytterligere tiltak

Detaljer

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene Sammendrag: Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene TØI rapport 1216/2012 Forfatter(e): Harald Aas, Rolf Hagman, Silvia Olsen, Jardar Andersen, Astrid Amundsen Oslo 2012 80 sider I flere

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Rapport 2009-096. Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler

Rapport 2009-096. Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler Rapport 2009-096 Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler Econ-rapport nr., Prosjekt nr. 5Z090075 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-092-4 JMS/KFI/KGB/kki, KIB, 9. oktober 2009 Offentlig Virkemidler

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER . Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER KUNDE Agder Kollektivtrafikk AS KONTAKTPERSON Thomas Ruud Jensen TEMA SELSKAP FORFATTERE Analyse av innovasjoner

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Høringsversjon 23.04.10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt energiforbruk utenom

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

Elbilpolitikken virker den etter hensikten?

Elbilpolitikken virker den etter hensikten? Elbilpolitikken virker den etter hensikten? Tre innlegg fra debatt i Samfunnsøkonomen om Elbilpolitikk som klimapolitikk. - Samfunnsøkonomen nr 5 2012: Elbilpolitikken virker den etter hensikten? BJART

Detaljer

Regjeringens forslag til nye engangsavgifter for biler må endres

Regjeringens forslag til nye engangsavgifter for biler må endres Regjeringens forslag til nye Regjeringens forslag Beregningen av engangsavgiften foreslås endret slik at man skal bruke utslipp av CO 2 istedenfor slagvolum. Vekt og effekt skal fortsatt være med i beregningen.

Detaljer

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen

Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Vedtatt av Bergen bystyre 13. september 2004 Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Vedtatt av Bergen bystyre 13. september 2004 ISBN 87-7827-031-7

Detaljer

Privat biltransport, en fremtid?

Privat biltransport, en fremtid? MORTEN AMUNDSEN Privat biltransport, en fremtid? Høgskolen i Østfold Innledning Dagens samfunn har en infrastruktur bygd rundt transport av personer og gods via personlig og offentlig transport. Er dette

Detaljer

Grønn kraft og varme

Grønn kraft og varme Bellona Rapport Nr. 3:1999 Grønn kraft og varme Miljøeffektive energiløsninger i det 21. århundre T. Palm, C. Buch, B. Kruse, E. Sauar Juni 1999 Utgitt av Miljøstiftelsen Bellona Bellona Rapport Nr. 3:1999

Detaljer

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem Norske bilavgifter - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem NAF Norges Automobil-Forbund Februar 2011 2 Om NAF: Norges Automobil-Forbund er en medlemsorganisasjon styrt av medlemmer med NAFs Landsmøte

Detaljer

Elbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser

Elbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser lbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser lbil eller konvensjonell bil? - Økonomiske analyser av Finn Jørgensen Terje A. Mathisen Gisle olvoll Handelshøgskolen i odø enter for Innovasjon og edriftsøkonomi

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING Presentert av forskningsprosjektet TRANSPORT OG KLIMA s. 3 INNHOLD s. 6 s. 10 s. 14 s. 18 s. 22 s. 26 s. 30 s. 34 s. 38 Menneskeskapte klimaendringer

Detaljer

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 361/EB Grønn skattekommisjon 27. mars 2015 postmottak@fin.dep.no Synspunkter til

Detaljer

Effektivisering og elektrifisering av kjøretøyer og anvendelse av hydrogen som energibærer.

Effektivisering og elektrifisering av kjøretøyer og anvendelse av hydrogen som energibærer. Foreløpig utgave. 17. februar 2010. Side 1 Effektivisering og elektrifisering av kjøretøyer og anvendelse av hydrogen som energibærer. Arbeidsnotat Klimakur2020. Vedlegg til sektorrapport om transport.

Detaljer

Rapport. Rapport fra en arbeidsgruppe Avgitt til Finansdepartementet 30. april 2003

Rapport. Rapport fra en arbeidsgruppe Avgitt til Finansdepartementet 30. april 2003 Rapport Rapport fra en arbeidsgruppe Avgitt til Finansdepartementet 30. april 2003 1 INNHOLD 1. ARBEIDSGRUPPENS KONKLUSJONER... 4 2. BAKGRUNN OG MANDAT... 9 3. PRINSIPPER OG HENSYN VED UTFORMINGEN AV BILAVGIFTENE...

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Hydrogen - Keiser uten klær?

Hydrogen - Keiser uten klær? Hydrogen - Keiser uten klær? Høringsuttalelse fra Greenpeace til NOU: 2004:11 om hydrogen og miljøvennlig transport Greenpeace kritiserer i denne høringsuttalelsen regjeringens 'Hydrogenutvalg' for et

Detaljer