KORT OM SIO OG MILJØ 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KORT OM SIO OG MILJØ 2013"

Transkript

1 1

2 INNHOLD Innhold... 2 Kort om SiO og miljø Energi... 4 SiO Bolig... 4 SiO for øvrig... 5 Avfall... 6 Husholdningsavfall... 6 Næringsavfall... 6 Drifts- og byggavfall... 6 Innkjøp... 8 Transport... 8 Øvrige miljøsaker og prosjekter... 9 Nøkkeltall Forklaringer

3 KORT OM SIO OG MILJØ 2013 SiOs energiforbruk i studentboliger var på omtrent samme nivå i 2013 som i året før. Forbruket per boenhet gikk imidlertid ned som en konsekvens av en økende andel nyere og mer energieffektive boliger. SiO har også i 2013 støttet produksjon av fornybar energi ved å kjøpe opprinnelsesgaranti for den elektriske energien selskapet kjøpte inn til studentboliger. Gjennom garantien har vi også støttet produksjonen ved et norsk vannkraftverk. Andelen fjernvarme viste fortsatt økning i Åråsen studenthus og siste byggetrinn på Sogn ble høsten 2013 tilknyttet fjernvarmenett. Planlegging av ny energiforsyning på Kringsjå har pågått i hele I den forbindelse ble det gjennomført prøveboring for energibrønner. Målt volum av levert avfall fra studentbyene/-husene lå på samme nivå som året før. Avfallsmengder og -sammensetning ved minigjenbruksstasjonen endret seg ved at totalmengder, elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) og usortert avfall gikk ned. Med tilskudd fra Bymiljøetaten er det etablert ladestasjoner for elbiler. Det er gjennomført radonmåling i alle SiOs barnehager i tråd med forskriftskrav. SiOs boliger skal måles vinteren 2014 etter at planlegging av dette ble gjort høsten SiO Barnehage har høsten 2013 gjennomført arbeider med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Barnehagen Almelia hadde sertifiseringsmøte i desember og fikk sertifikat i januar Miljø er fulgt opp i byggeprosjekter med hensyn til blant annet avfallssortering, energibruk og løsninger, støy, kulturminner og naturmiljø. I Sogn studentby er gravminner og biologisk mangfold spesielt hensyntatt i prosjektene. Rapporten er en del av grunnlaget for å evaluere og utvikle SiOs arbeid med miljø. Rapporten er sist oppdatert

4 ENERGI SiOs mål er bl.a. å redusere energiforbruket og å øke andelen fornybar energi. Målene kan nås gjennom bevissthet hos brukerne, optimal drift og ettersyn av energianleggene samt tekniske og bygningsmessige tiltak. I SiOs vedlikeholdsplan skal det løpende vurderes hva som kan gjøres av forbedringer innen energibruk. I 2013 har det pågått arbeider innen enøk på energisentralene på Kringsjå og Bjølsen. Oljefyring ble erstattet av fjernvarme ved Åråsen studenthus. SIO BOLIG I 2013 var total forbrukt energi i SiOs studentboliger 54,8 GWh, som er praktisk talt likt som i 2012 (54,7 GWh). Regnet per kvadratmeter bolig var det imidlertid en nedgang på 3 %. Dette tilskrives et betydelig omfang nye og rehabiliterte boliger i som nå er med i energiregnskapet. Energiforbruk i Studentboligene i fordeling mellom energibærere: Fordelingen mellom de tre energibærerne er vist i figuren. Andel fyringsolje er økt fra 6 % i 2012 til 8 % i Økningen gjelder i hovedsak Kringsjå og skyldes blant annet tekniske problemer forut for utskifting av elektrokjel. Den neste tabellen viser energiforbruk per kvadratmeter for hver av studentbyene/-husene. Det er et svært stort spenn mellom laveste og høyeste nivå, noe som gjenspeiler variasjoner i SiOs boligmasse. Energiforbruk SiOs studentbyer - forbruk per arealenhet i 2013 (kwh/m 2 ): Studentby/-hus Elektrisk Olje Fjernvarme Energi totalt Kringsjå (inkl. Fjellbirkeland) Sogn Nordberg 1 Tullinløkka, Pilestredet Pilestredet Bjerke Enerhaugen Vestgrensa Ullevål Grünerløkka Bjølsen Pilestredet park Fagerborg Stensberggaten Schultz gate St. Hanshaugen Kansleren Sofienberg Iladalen Carl Berner 2 Åråsen Kongsvinger Totalt Totalt, temperaturkorrigert Forbruk er målt og betalt av leietaker 2 Studenthuset er tatt ut for rehabilitering en stor del av 2012 og

5 Normtall iht. NS 3032, sier at et årlig middels forbruk i boligblokker er 180 kwh/m 2. Under 150 kwh/m 2 regnes som lavt, og mer enn 220 kwh/m 2 regnes som høyt. Forbruket i hybelbygg vil ligge noe høyere enn i ordinære boligblokker. I hybelbygg blir samtlige rom varmet opp, mens i leiligheter velges det vanligvis en lavere temperatur i enkelte rom, som for eksempel soverom. SIO FOR ØVRIG For SiO for øvrig foreligger det lite data, da de fleste virksomhetene ikke har egne målere eller ikke har ført energiregnskap. Mange av SiO-virksomhetene leier/disponerer lokaler hvor energi leveres og er inkludert gjennom leie- eller bruksavtalen for lokalene. Energiforbruk for enkelte virksomheter, MWh: Sted/anlegg Energibærer Centrum Athletica Strøm Domus Athletica inkl. kontorer Strøm Domus Athletica inkl. kontorer Fjernvarme SiO Athletica, bane Gass SiO Athletica, bane Fjernvarme SiO Barnehage (ni av Strøm barnehagene) SiO Helse (Nydalen) Kunstgressbanen til SiO Athletica har tidligere blitt varmet opp i vintersesongen. Banen har ikke hatt vinterdrift siden På Athletica Domus pågår det arbeid med mer effektiv utnytting av varmen fra vannet i svømmebassenget. Her er det ønskelig å kunne gjenbruke vannet fra bassenget slik at ikke vann som holder grader spyles direkte ut av bygget. Dette prosjektet utføres i samarbeid mellom Universitetet i Oslo og SiO. Frekvensstyring er en vesentlig del av dette. SiO har et mål om at flere av utleielokalene skal ha målinger av energi, da dette øker bevissthet om forbruket og gir bedre grunnlag for å påvirke det i ønsket retning. 5

6 AVFALL SiO har som mål å ha en miljøriktig avfallshåndtering. Avfall fra SiO skilles i hovedkategoriene husholdningsavfall fra studentboliger og næringsavfall fra de ulike virksomhetene. SiOs boliger bruker den aktuelle kommunes ordning for kildesortering av avfall. I Oslo går den bl.a. ut på at matavfall legges i grønn pose, og plastemballasje legges i blå pose. Videre benytter SiO returordninger for bl.a. skriverkassetter, elektrisk og elektronisk avfall. En minigjenbruksstasjon på Kringsjå tar imot avfall fra vaktmesternes avfallsrunder i studentbyene og byggavfall fra drift, vedlikehold og rehabilitering av bygninger. I tillegg tjener den som avfallsmottak ved ulike behov i SiO. De rapporterte avfallstallene er i hovedsak basert på antall tømminger og volum av oppsamlingsbeholdere, som ikke alltid er fulle ved tømming. SiOs virksomheter har ofte felles avfallsløsning med andre leietakere i de aktuelle byggene, noe som betyr at SiOs avfall ikke måles separat. HUSHOLDNINGSAVFALL Det er en del forskjeller i mengde avfall per hybelenhet (HE) mellom de forskjellige studentbyene/husene. Noe av forklaringen til dette er målemetoden nevnt foran. Fra 2011 økte mengdene som følge av fusjonen OAS-SiO. Regnet per enhet har de imidlertid vært stabile de årene vi har rapportert. Beregnede mengder husholdningsavfall, Studentboligene: År Avfall, m Papir/papp, m Sum, m Liter per HE/uke, papir/avfall 21/53 18/54 18/55 17/57 (17/55) De fleste av SiOs barnehager ligger i tilknytning til en av studentbyene, så det meste av avfallet fra barnehagene inngår i tallene for husholdningsavfall. Barnehagene kildesorterer ellers i forhold til hva som fins av sorteringsbeholdere i nærområdet. NÆRINGSAVFALL Næringsavfall sorteres som minimum i papir/papp og rest. Utover dette har følgende virksomheter en mer omfattende kildesortering: - SiO Mat og Drikke, tre kantiner (Frederikke, Helga Eng og Samfunnsvitenskapelig) - SiO Barnehage, bruker minigjenbruksstasjonen på Kringsjå - SiO Helse, ordning for risikoavfall I forbindelse med de ovenfor nevnte kantiner har SiO i samarbeid med gårdeier leveranse av matavfall fra kjøkken. Matavfallet brukes ikke lenger til dyrefor men tas imot i et komposteringsanlegg. Mengden som ble levert i 2013 var 29 tonn. Som en prøveordning skal matavfall fra tidlig i 2014 sorteres ut i kantinedelen i Frederikke. DRIFTS- OG BYGGAVFALL Avfallsmengder og -sammensetning ved minigjenbruksstasjonen endret seg i 2013 blant annet ved at totalmengdene gikk ned fra 309 tonn til 267 tonn og mengden elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) gikk ned fra 49 til 37 tonn. Videre gikk andelen blandet/usortert avfall ned fra 68 % til 65 % i

7 Avfall fra Kringsjå minigjenbruksstasjon, mengder i tonn og fordeling av fraksjoner: 7

8 INNKJØP SiO skal søke leverandører som har et godt og ansvarlig forhold til miljøet og utøver sin virksomhet på en etisk forsvarlig måte i forhold til HMS, samfunnsansvar og etisk handel. Flere detaljer om dette ble beskrevet i miljørapporten for SiOs mål og rutiner for arbeid med innkjøp er beskrevet i en innkjøpshåndbok. I 2013 er håndboken blitt videreutviklet og lagt ut på SiOs intranett. TRANSPORT Dette kapitlet gjelder SiOs transport med egne kjøretøy. SiO Bolig og SiO Eiendom er de enhetene i SiO som har et visst omfang av kjøretøy, henholdsvis 23 og 17 biler. Det er de operative enhetene Drift og Vedlikeholdsavdelingen som har de fleste bilene til bruk ved sine oppdrag. Øvrige virksomheter har fra null til tre biler. SiOs virksomheters kjøretøy i 2013, antall: Diesel Bensin Elektrisk Sum Merknad SiO sentralt 1 1 For post SiO Helse 1 1 SiO Bolig Elbil er disponert av flere i SiO SiO Mat og Drikke 3 3 SiO Eiendom Vedlikehold SiO totalt Antall biler redusert fra 47 til 45, mens drivstofforbruket økte, spesielt for bensin. Drivstofforbruk i liter diesel og bensin, SiO : 8

9 ØVRIGE MILJØSAKER OG PROSJEKTER Planlegging av ny energiforsyning på Kringsjå har pågått i I den forbindelse ble det gjennomført prøveboring for energibrønner. I henhold til myndighetskrav har SiO foretatt måling av radon i inneluft i alle sine 12 barnehagebygg. Ingen av målingene viste over 200 Bq/m3 som er øvre grenseverdi. For fire barnehager var det målt verdier på eller over 100 Bq/m3, noe som betyr at tiltak skal vurderes. Før gjennomføring av oppfølgende målinger igangsatte SiO døgnkontinuerlig drift av ventilasjonsanleggene i de aktuelle barnehagene. Resultater og oppfølging følger i Høsten 2013 ble det utarbeidet underlag for radonmåling av SiOs studentboliger og øvrige utleieboliger. Etter forespørsel til Statens strålevern fikk SiO aksept for at målingene vil bli gjennomført etter fristen som var SiO Barnehage startet høsten 2013 et arbeid med sikte på å oppnå sertifikat som Miljøfyrtårn for to barnehager. Av de to var Almelia først ute og hadde sertifiseringsmøte i desember 2013 og ble godkjent i januar SiO Barnehage Sogn er neste ut. Etter en evaluering skal SiO vurdere ytterligere sertifiseringer. Utbyggingen av Sogn studentby fortsatte gjennom hele 2013 og nærmet seg en avslutning. SiO har fulgt opp miljø i egne møter med totalentreprenøren også i siste byggetrinn. Det har vært kontakt og befaringer med Bymiljøetaten og Byantikvar/Kulturhistorisk museum i forbindelse med tidligere registrerte kulturminner på Sogn og ved lokaliteter med biologisk mangfold. Det ble på sensommeren foretatt arkeologiske undersøkelse av en registrert lokalitet. Undersøkelsen viste at objektet ikke var en fredet gravhaug, men en kunstig haugdannelse, trolig etablert ved anleggelse av Rolf E. Stenersens allé. Hasleveien 9, 11 og 13 (Carl Berner studenthus) sto ferdig ombygd og rehabilitert i november Denne ombyggingen med påbygg av eksisterende bygg har hatt ulike utfordringer, også med tanke på energimessige forhold. Det er for en del av boligene installert separate ventilasjonsanlegg som i dette tilfellet ble mer energieffektivt. I det samme prosjektet ble gjort grunnundersøkelser og fjerning av forurensede jordmasser. Trondheimsveien ) er SiOs første komplette nybygg i henhold til den seneste tekniske forskriften (TEK 10) med tilhørende miljø- og energikrav. I tillegg er lista løftet ytterligere med hensyn til energi for å oppnå Husbankens lånekrav. Vinduer har nå U-verdi 1,0. I prosjektets grunnarbeidsfase ble det fjernet store mengder forurensede løsmasser og rester etter tidligere bensinstasjonsdrift på tomta. Det er lagt full radonsperre i hele byggegropa. Eksisterende underjordisk garasjebygg i bakgård er oppgradert bygningsmessig, og det er gjort teknisk oppgradering på el og VVS til TEK 10-standard. Gårdsrommet er oppgradert som uteplass for hele kvartalet, og beboerne i studenthuset har fått store felles takterrasser. 9

10 NØKKELTALL Om SiO Studenter antall Ansatte antall Hybler antall Leiligheter antall Barnehageplasser antall SiO Athletica: - Salg adgangskort antall Salg enkeltbilletter antall Medlemmer antall Salg billetter og klippekort antall kort kort Avfall SiO Bolig, avfall 1000 m 3 22,2 21,2 29,0 28,1 27,2 SiO Bolig, papir/papp 1000 m 3 7,8 6,8 8,4 8,0 8,6 Kringsjå minigjenbruksstasjon, sorteringsgrad tonn % Energi SiO Bolig Elektrisk kraft GWh 38,8 38,3 40,8 41,8 39,8 Fyringsolje GWh 4,3 5,9 3,5 3,5 4,3 Fjernvarme GWh 1,2 2,6 9,1 9,5 10,7 Sum energi GWh 44,2 46,9 53,3 54,8 54,7 Per hybelenhet (HE) kwh Per arealenhet, m 2 kwh Per areal, tempkorrigert kwh Energi SiO øvrig Domus Athletica inkl. kontorer, elektrisitet GWh 4,06 4,12 2,62 2,16 1,89 Som over, fjernvarme GWh 1,13 1,71 1,76 Centrum Athletica GWh 0,60 0,59 Kunstgress, gass GWh 0,52 0,46 Kunstgress, fjernvarme GWh 0,05 0,60 SiO Barnehage, elektrisitet MWh SiO Helse (Nydalen) MWh Transport Biler antall Bensin m 3 7,1 6,2 5,7 4,5 5,5 Diesel m 3 20,5 18,3 25,3 20,0 20, FORKLARINGER Tonn: 1 tonn = 1000 kg GWh: Gigawattimer; 1 GWh = 1000 MWh MWh: Megawattimer; 1 MWh = 1000 kwh kwh: Kilowattimer; 1 kwh = 1000 Wh 1 liter olje gir ca. 10 kwh energi Watt (W); mål for effekt (overført energi per tidsenhet). Forbruk av 1 kilowatt i en time betyr 1 kwh. m 3 : Kubikkmeter. 1 m 3 = 1000 liter 10

KORT OM SIO OG MILJØ 2012

KORT OM SIO OG MILJØ 2012 1 INNHOLD Innhold... 2 Kort om SiO og miljø 2012... 3 Energi... 4 Studentboligene... 4 SiO for øvrig... 6 Avfall... 7 Husholdningsavfall... 7 Næringsavfall... 7 Drifts- og byggavfall... 8 Innkjøp... 9

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Invitasjon til Markering for Håvard Vederhus og Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 29. august kl. 17:00-21:00 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Klimaregnskap 2014 Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Side 1 av 20 Aust-Agder fylkeskommune 2014 997,4 årsverk Brutto driftsutgifter 1657 millioner kr Aust-Agder

Detaljer

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

Energiutredning Drammen Kommune 2013. Energiutredning Drammen kommune

Energiutredning Drammen Kommune 2013. Energiutredning Drammen kommune Energiutredning Drammen Kommune 2013 Energiutredning Drammen kommune 1 Innhold 1 BAKGRUNN...3 2 SAMMENDRAG...4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET...5 4 INFORMASJON OM DRAMMEN KOMMUNE...7 5 BESKRIVELSE

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

Boligpolitisk dokument for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 8. mai 2006

Boligpolitisk dokument for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 8. mai 2006 Boligpolitisk dokument for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 8. mai 2006 Utarbeidet av: Velferdspolitisk komité og SiO komiteen 1 Innledning Velferdstinget i Oslo ønsker med Boligpolitisk dokument å legge

Detaljer

Energiutredning Notodden 2011

Energiutredning Notodden 2011 Energiutredning Notodden 2011 Oversiktsbilde Notodden med industri og omland Tinfos Notodden Energi AS Energiutredningen er utført av Norsk Enøk og Energi AS, på oppdrag fra Notodden Energi AS INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier

Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/01 Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier Dokumentasjonsrapport Av Otto Andersen, Eivind Brendehaug

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen Lang tittel TA- 2885/12 Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet

Detaljer

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011 Marvika, Foto: Forsvarsbygg INNHOLD 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 3 2. ORGANISERING AV VIRKSOMHETEN... 4 2.1 ORGANISERING OG ANSATTE... 4 2.2 ETABLISSEMENTER...

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Vedlegg Spørreskjema... 33

Vedlegg Spørreskjema... 33 Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser...iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag...vi B1: Energiforbruksdata...vi

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER

Detaljer

Undersøkelse av energibruken i nye boliger med vannbåren golvvarme og direkte elektrisk oppvarming

Undersøkelse av energibruken i nye boliger med vannbåren golvvarme og direkte elektrisk oppvarming Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Innhold Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk på kommunenivå...

Detaljer

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere.

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere. Formålsdeling. Trender og drivere. 75 2014 R A P P O R T Analyse av energibruk i undervisningsbygg Formålsdeling. Trender og drivere. Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 75 Analyse av

Detaljer

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL Adresse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 www cowi.no MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING

Detaljer

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet M-314 2015 RAPPORT Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i miljødirektoratet

Detaljer

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020 Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold Båthavnen i Horten 1. Innledning / kommunens rolle

Detaljer

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen Bærekraftig verdiskapning side 3 Om denne rapporten side 4 Dette er Olav Thon Gruppen side 6 Helse, Miljø og

Detaljer

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Innhold Energiutredning Nore og Uvdal kommune 2013 1 SAMMENDRAG... 2 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 4 4

Detaljer