Innkalling til ordinær generalforsamling i Risvollan Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ordinær generalforsamling i Risvollan Borettslag"

Transkript

1 Innkalling til ordinær generalforsamling i Risvollan Borettslag Mandag 4. mai 2015 kl i Storstua, Ingeborg Aasv 2 I medhold av vedtektenes 10-3 (2) innkalles til ordinær generalforsamling i Risvollan Borettslag mandag 4. mai 2015 kl i Storstua, Ingeborg Aasv 2. Det leveres en innkalling til hver leilighet. I tilfeller av bruksoverlating vil innkalling i tillegg bli sendt pr. post til andelseier. I generalforsamlingen har hver andelseier én stemme uansett antall andeler. Hvor flere eier én andel i fellesskap, skal disse likevel bare ha én stemme til sammen. Andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier. Familiemedlem, herunder ektefelle, samboer, barn, foreldre mv., som møter på vegne av andelseier, skal også fremlegge fullmakt. Hvor flere eier én andel i fellesskap, skal likevel én fullmektig kunne møte på vegne av disse. Fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen. Dette må fylles ut fullstendig og signeres av andelseier for å bli godtatt. Det kan møte flere fra hver leilighet, herunder også beboere som disponerer leiligheter som eies av andre enn fysiske personer. Registrering av deltakere vil finne sted fra kl Av hensyn til registreringen anmodes alle om å møte i god tid. Forslag til dagsorden: 1. Konstituering 2. Styrets årsmelding Årsregnskap Styrehonorar 5. Honorar til representantskapet 6. Forslag A. Endring av vedtektenes pkt. 3-1, 2. ledd forkjøpsrett ved boligbytte B. Endring av vedtektenes pkt styrets sammensetning C. Makstid for styremedlemmer D. Aktivitetsområde i Stordalen E. Strømuttak for lading av El-bil/Plugin- Hybrid F. Forslag om å stoppe videre utbygging av trappeoverbygg G. Forslag om rivning av trappeoverbygg ved Blaklihøgda 4 og 8 7. Oppfølging av generalforsamlingsvedtak A. Støyskjerming langs Utleirvegen 8. Valg Trondheim, Jan Ustad (sign.) representantskapets ordfører

2 Sak 1 Konstituering a. Valg av referent b. Valg av bisitter c. Valg av representanter til å underskrive protokollen d. Valg av tellekorps e. Vedta forretningsorden Forslag til forretningsorden: 1. Alle andelseiere har rett til 2 innlegg for hver sak/punkt på dagsorden. Innleggene begrenses til en taletid på 3 minutter. For hvert underpunkt under sak Forslag gis rett til 1 innlegg. 2. Alle andelseiere har rett til 2 replikker for hver sak/punkt på dagsorden. Replikkene begrenses til en taletid på 1 minutt. For hvert underpunkt under sak Innkomne forslag gis rett til 1 replikk. 3. Andelseiere som har sendt inn forslag som behandles i generalforsamlingen, får 5 minutter til å begrunne forslaget - i tillegg til ordinær taletid, jfr. pkt. 1 og Begrensning i taletid gjelder ikke representantskapsmedlemmer, styremedlemmer eller representanter for administrasjonen når de taler på vegne av sitt organ/administrasjonen. Dette pkt. gjelder også borettslagets revisor, advokat eller andre innkalte sakkyndige. 5. Møteleder vurderer når det skal settes strek for debatten. 6. Ingen kan fremme nye forslag etter at det er satt strek eller saken tas opp til votering. 7. Alle forslag leveres skriftlig til møteleder. 8. Protokolltilførsler må fremmes under generalforsamlingen og leveres skriftlig før møtet er hevet. Andre møtedeltakere kan slutte seg til protokolltilførsler. Eventuell protokolltilførsel skal knyttes til forhandlingene i generalforsamlingen. 9. Protokoll fra generalforsamlingen skal kun være vedtaksprotokoll. Det noteres forslag, forslagstiller, hvem som har ordet, voteringsresultat og endelig vedtak. Sak 2 Styrets årsmelding 2014 Saken behandles på grunnlag av tilsendt årsoppgjør. Innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godtar Styrets årsmelding Sak 3 Årsregnskap 2014 Saken behandles på grunnlag av tilsendt årsoppgjør. Innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godtar Årsregnskap 2014.

3 Representantskapets uttalelse til Ordinær Generalforsamling i Risvollan Borettslag for regnskapsåret 2014 Representantskapets oppgave er å føre tilsyn med at borettslagets formål fremmes i samsvar med lovgivning, vedtekter, generalforsamlingens og representantskapets egne beslutninger. Representantskapet har holdt seg orientert om borettslagets arbeid ved gjennomgang av styreprotokoller og skriftlig forarbeid til enkeltsaker behandlet i styret, samt uformell kontakt med så vel styret som administrasjonen. Representantskapet har deltatt i 2 fellesmøter med styret. Vi har hatt hovedfokus på saker som: økonomi, renovasjonsordning og drifts og administrasjonsbygg. Borettslaget har i perioden fått ny daglig leder, som har tatt grep for videre utvikling av borettslaget. Vi har i møte sluttbehandlet det fremlagte årsoppgjør for Årsoppgjøret består av styrets årsberetning, resultatregnskap, balanse samt noter. Årsoppgjøret er funnet i orden og fremlegges for ordinær generalforsamling med innstilling om godkjenning. Trondheim, 19. mars 2015 Representantskapet Jan Ustad (sign) ordfører Sak 4 Styrehonorar Valgkomitéens innstilling til vedtak: Honorar til styret reguleres i hht. konsumprisindeksen, som resulterer i et beløp på kr ,-. Sak 5 Honorar til representantskapet Valgkomitéens innstilling til vedtak: Honorar til representantskapet reguleres i hht. konsumprisindeksen, som resulterer i et beløp på kr ,-. Sak 6 Forslag A. Endring av vedtektenes pkt. 3-1, 2. ledd- forkjøpsrett ved boligbytte Forslagsstiller er styret. Bakgrunn og begrunnelse Tidligere lov om borettslag hadde unntak fra forkjøpsretten ved boligbytte. Dette unntaket ble ikke videreført da loven ble endret i Risvollan Borettslag har heller ikke inntatt unntak

4 for boligbytte i sine vedtekter. Dette betyr at dersom to andelseiere bytter andel internt i borettslaget, vil dette utløse forkjøpsrett. Historisk har ikke boligbytte utløst forkjøpsrett i Risvollan Borettslag. At unntaket ikke er videreført i borettslagets vedtekter etter nevnte lovendring, kan synes som en forglemmelse. Styret er av den oppfatning at boligbytte ikke bør utløse forkjøpsrett og fremmer på denne bakgrunn følgende innstilling til vedtak: Styrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen gir sin tilslutning til at vedtektenes pkt. 3-1, 2. ledd endres til: (2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller ektefellens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon, skilsmisse eller arv, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens 3. Heller ikke kan forkjøpsrett gjøres gjeldende ved boligbytte (bytte av andeler) eller ved overdragelse fra andelseier som nevnt i 2-1 (3) og (4) til leieboer i den bolig andelen er knyttet til. Det foreslåtte tillegget er markert med uthevet skrift. B. Endring av vedtektenes pkt styrets sammensetning Forslagsstiller er styret. Bakgrunn og begrunnelse På generalforsamling i 2014 ga Valgkomiteen styret i oppgave å foreta en vurdering av styrets sammensetning, herunder en endring av vedtektenes pkt Vedtektenes pkt. 8-1 lyder slik: 8 Styret og dets vedtak 8-1 Styret (1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 10 andre medlemmer. Alle styremedlemmer unntatt lederen skal ha personlige varamedlemmer. (2) Funksjonstiden for leder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. Som styremedlem eller varamedlem til styret kan bare velges andelseier, andelseiers ektefelle/samboer eller representant for de ansatte i borettslaget. (3) Styret velges av generalforsamlingen med unntak av de ansattes representant og dennes personlige varamedlem som velges av og blant de ansatte. Styreleder velges ved særskilt valg. De øvrige styremedlemmer med personlige varamedlemmer velges fra hvert av områdene A, B, C, D, E, F, G, H og Høyblokka. Styret velger nestleder blant sine medlemmer. Etter en helhetsvurdering foreslår styret følgende endringer:

5 - Antall styremedlemmer reduseres til 7 inkludert styreleder og ansattes representant - Begge kjønn skal være representert med minimum 40% - Innføring av tre nummererte varamedlemmer istedenfor personlige varamedlemmer - Det kan maksimalt velges to styremedlemmer fra samme felt På bakgrunn av dette fremmes Styrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen støtter forslag til ny styresammensetning og vedtar følgende endringer i vedtektenes pkt. 8-1: 8 Styret og dets vedtak 8-1 Styret (1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 6 andre medlemmer. Begge kjønn skal være representert med minimum 40%. Styret skal ha tre nummererte varamedlemmer. (2) Funksjonstiden for leder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. Som styremedlem eller varamedlem til styret kan bare velges andelseier, andelseiers ektefelle/samboer eller representant for de ansatte i borettslaget. (3) Styret velges av generalforsamlingen med unntak av de ansattes representant, som velges av og blant de ansatte. Styreleder velges på særskilt valg. Det kan maksimalt oppnevnes to styremedlemmer fra samme felt. Styret velger nestleder blant sine medlemmer. C. Makstid for styremedlemmer Forslagsstiller er Kontaktutvalget. Bakgrunn og begrunnelse: Kontaktutvalget begrunner forslaget slik: Ledere som har sittet lenge, får god erfaring, noe som gir kontinuitet og forutsigbarhet. Lange sammenhengende verv kan likevel hindre fornyelse og man kan bli en ildpropp. En ildpropp er en person som er en ildsjel i en organisasjon, som uten å være klar over det selv, kan være propp i forhold til nye tanker og det å gi rom for nye ledere. Det kan være vanskelig å få nye ledere. Det blir nødvendigvis ikke enklere om en skal overta etter en leder som har hatt vervet i mange år. Et argument for å innføre makstid for leder og styremedlem er at det på denne måten blir lettere for andre å få slippe til. En leder som avslutter en seksårs periode i styret har mulighet til å komme tilbake som leder senere. Innstilling til vedtak: Vedtektenes pkt. 8-1 tilføres et nytt underpunkt (4): (4) Det enkelte styremedlem kan maksimalt velges for 3 perioder, totalt 6 år. Dette gjelder også leder. Dersom et styremedlem velges til leder, kan denne personen maksimalt være medlem av styret i 10 år. Dette gjelder også dersom en person som er leder deretter velges til styremedlem. En person som går ut av styret etter å ha vært medlem i maksimal tid, kan ikke

6 velges inn i styret igjen før etter 4 år. Den tid man har vært varamedlem til styret, teller ikke med i beregning av maksimaltid. Styrets merknad til innstillingen: Valg av styremedlemmer i Risvollan Borettslag skjer i henhold til en demokratisk prosess, hvor de innstilte blir valgt ut fra om de oppnår nødvendig flertall eller ikke. Hvem som blir valgt er fullt og helt opp til generalforsamlingen. Dersom et styremedlem oppnår flertall, betyr dette at generalforsamlingen ønsker det aktuelle medlemmet inn i styret. Styret stiller seg derfor uforstående til hvorfor det er et ønske om å begrense generalforsamlingens myndighet på dette området. Det er Valgkomiteen som innstiller kandidater til valg. Valgkomiteen står fritt til å innstille de kandidater de mener er aktuelle for vervet. At enkelte styremedlemmer har lang erfaring i styret og kjenner borettslagets historikk, er av stor verdi for styret som sådan, samt for de ansatte i administrasjonen. Historisk har det vært utfordrende å rekruttere nye medlemmer til borettslagets styre. Innføring av makstid vil vanskeliggjøre dette arbeidet ytterligere. Styret setter spørsmålstegn ved at det kun er styrets medlemmer det foreslås en makstid for, og ikke for øvrige organer i borettslaget. Styret støtter ikke forslaget. D. Aktivitetsområde i Stordalen Forslagsstiller er Tone H. Lerstøl, Blaklihøgda 5. Bakgrunn og begrunnelse I mottatt hos administrasjonen begrunner Lerstøl forslaget slik: Begrunnelse: økt mulighet for hyggelig sosialt treffsted ute. Foreslår innhold: - Utegård med aquilityapparet for hunder - Minigolfbane - Sjakkbrett med meterhøye figurer 1. Det er plass i Stordalen 2. Apparatene og området til aguilitytrening må inngjerdes. Fint for hundene å løpe løs. Dette bør ikke bli kostbart. 3. Slike apparater er ikke kostbare. Det kan være bruk av opphengte bildekk for å hoppe gjennom. Balansefjøl, slalompinner etc. 4. Minigolfbane, ala det som finnes på Hunderfossen. Kanskje frivillige kan stå for vakthold. 5. Store sjakkbrett og turneringer finnes i mange byer.

7 Styrets merknad: A) Utegård med aquilityapparat for hunder Utegård med aquilityapparater for hunder har vært drøftet i styret tidligere. Den gang fattet styret følgende vedtak: 058/13 OMRÅDE TENKT BRUKT TIL AGILITYTRENING Styret behandlet innspill fra beboer om etablering av et område til bruk for agility-trening av hunder. Saken ble behandlet på bakgrunn av saksframlegg LP 520/511H1-15 av Forslag til vedtak: Styret har den oppfatning at borettslagets friområder skal være åpne og tilgjengelig for alle. Vedtak: Enstemmig vedtatt. B) Minigolfbane Administrasjonen er i gang med å gjennomføre aktivitetstun på felt A (Adolf Øiens veg), og dette skal påbegynnes og sluttføres i løpet av PÅ H-feltet (Blaklihøgda 2-20) er aktivitetstunet nettopp ferdig utført. På dette feltet er det avsatt område for minigolfbane. Beboer på H-feltet (forslagsstiller) vil derfor ha en minigolfbane i sitt nærområde. C) Sjakkbrett med meterhøye figurer Det anbefales ikke at det etableres sjakkbrett i Stordalen, da dette bl.a. er forbundet med stor fare for skade/hærverk og brikker kan lett bli borte. Styret tror ikke at frivillig vakthold er gjennomførbart, slik forslagsstiller foreslår. Når det gjelder aktivitetsområder, enten det er på H-feltet, A-feltet, andre felt eller i Stordalen, er disse naturlig nok tilgjengelig for alle, og kan brukes av samtlige beboere/brukere på Risvollan, uansett hvilket felt de bor på. Det er dessuten viktig å kunne bevege seg mellom feltene, både for å bli kjent på tvers av feltene, og for å ha ulike aktiviteter å benytte seg av. Det kan ellers la seg gjøre å søke om midler til sjakkbrett via miljømessige tiltak når disse midlene utlyses. Vi mener denne type sjakk i høyeste grad kan være et slikt tiltak dersom enkelte naboutvalg foreslår slikt tiltak (det er naboutvalgene som søker om midler til miljømessige tiltak dersom de ikke har midler selv til slike tiltak). Det nevnes videre at det er utført mange tiltak i Stordalen allerede. I tillegg har borettslaget hatt vesentlige kostnader i forbindelse med opparbeidelse av aktivitetstunene. Borettslaget står også overfor store og tunge prosjekter, som for eksempel rehabilitering av fellesgarasjene, som igjen krever en strammere økonomistyring. Styret ber generalforsamlingen avvise forslaget.

8 E. Strømuttak for lading av El-bil/Plugin- hybrid Forslagsstiller er John Gjendemsjø, Blaklihøgda 10D. Bakgrunn og begrunnelse I av begrunner Gjendemsjø forslaget slik: Jeg foreslår at når det skal monteres kontakt for lading i garasje/fellesgarasje, så skal kontakten ha egen strømmåler. Og at det skal betales for bruk, og ikke en fastavgift pr. måned. Satser pr. i dag har jeg fått opplyst er kr. 4500,- for montering og kr. 225,- pr. måned. Det er stor forskjell på forbruk om du har en ren el-bil, eller en plugin-hybrid. En ren el-bil, som kjører ca km i året bruker ca kw/t pr. år. Hvis du regner kr. 1,- pr. kw/t så blir det ca. kr. 167,- pr. måned. Med en plugin-hybrid, så blir det ca. halvparten. Jeg synes det er uriktig at borettslaget bare bestemmer, og ikke tar dette opp med beboerne. Gjendemsjø vedlegger en link til samt viser til at for eksempel borettslag i Oslo har fått innvilget støtte til montering av ladekontakter. Styrets merknad: I styremøte , sak 003/15 fattet styret følgende vedtak: 003/15 MONTERING AV UTTAK FOR EL-BILER PÅ RISVOLLAN Styret behandlet sak om motorvarmeruttak for EL-biler i borettslaget. Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0030/514 av Innstilling til vedtak: Styret godkjenner at det leies inn en EL-konsulent til å foreta en gjennomgang av det elektriske anlegget i garasjene på Risvollan med henblikk på å vurdere bl.a. kapasiteten. Administrasjonen får fullmakt til å engasjere et aktuelt og kompetent konsulentfirma til bistand i denne saken. Saken legges fram for styret til behandling innen siste styremøtet før sommerferien I samme saken legges det fram en oversikt over antatt forbruk for ulike EL-biler dersom det lar seg gjøre, samt kontroll av effekten på eksisterende uttak. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Saken som er fremmet av Gjendemsjø vil være et ledd i det arbeidet administrasjonen er i gang med for å få en helhetlig vurdering på. Med bakgrunn i dette fremmes Styrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen ber styret arbeide videre med sak om montering av uttak for el-biler, i hht. styrevedtak fattet i møte , sak 003/15.

9 Forslaget fra Gjendemsjø i e-post av må vurderes i utredningen som legges fram for styret. F. Forlag om å stoppe videre utbygging av trappeoverbygg Forslagsstiller er NU H2-20 v/leder Espen Juel. Bakgrunn og begrunnelse I mottatt hos administrasjonen begrunner naboutvalget forslaget slik: Bakgrunnen for dette er at vi mener noen av disse trappeoverbyggene er ulovlig oppsatt. Borettslagslovens 8-9 omhandler vedtak som krever samtykke fra generalforsamlingen: «Styret kan ikke utan at generalforsamlinga har gitt samtykke med minst to tredjedels fleirtal, gjere vedtak om 1. ombygging, påbygging eller andre endringar av bygg eller grunn som etter tilhøva i laget går ut over vanleg forvaltning og vedlikehald.» Naboutvalget viser deretter til en utdyping av bestemmelsen funnet på jusstorget.no og mener at trappeoverbygg hører inn under denne loven, og kan ikke se at styret har innhentet dette samtykket fra generalforsamlingen. Hvis dette forslaget går gjennom er det ønskelig at styret eller et annet utvalg legger frem en sak på denne eller neste generalforsamling, hvor man vurderer ulike løsninger for trapper på Risvollan. Styrets merknad: Etter det styret forstår er bakgrunnen for forslaget påstand om at våre overbygg er ulovlig oppsatt. Denne påstanden tilbakeviser styret, da styret anser disse tiltakene som et ledd i borettslagets ordinære vedlikehold og drifting. Dette er også årsaken til at overbyggene er satt opp. Utgangspunktet for saksutredning og behandling av saken i 2009 (sak 0030/09) var ønske om å få til et bedre vintervedlikehold av trappene på Risvollan, noe som også var ønsket av og for beboerne. Borettslaget har svært mange trapper som må måkes vinterstid. Når det har snødd mye eller er glatt, må vaktmesterne ut og måke eller strø. Alt dette skjer samtidig (ved store snøfall), og vi hadde problemer med å få måket alle i rimelig tid. Dette i tillegg til at det ble foretatt brøyting eller strøing (bruk av mannskap). Samt at flere av trappene trengte utbedring/rehabilitering da de var kommet skjevt ut bl.a. grunnet sig i grunnen etc. I tillegg får vi henvendelser fra tid til annen, fra beboere som ønsker seg overbygg over trappene. Det kom en henvendelse fra en beboer senest i uke 12 i 2015 som ønsket overbygg over en trapp som går langs beboers endevegg og til en gangveg (på B-feltet). Ettermontering av tak over utvendige trapper, både på frittstående trapper og trapper langs fellesgarasjene, samt utbedring av trappene har vært drøftet i styret med jevne mellomrom. Det begynte i hovedsak etter vedtak i styremøte , sak 003/09. Følgende vedtak ble da fattet: 1. Styret godkjenner at det utredes takoverbygg over aktuelle utvendige trapper og at skisseforslag med prisantydning legges fram for styret til avgjørelse. Videre ber styret

10 om at det innhentes tilsagn om godkjenning/forhåndstillatelse til oppføring av takoverbygg for trapper fra Trondheim kommune, bygningsmyndighetene. 2. Administrasjonen får fullmakt til å avgjøre hvilke trapper som skal overbygges og hvilke trapper som eventuelt kan legges om til sti eller fjernes. Med bakgrunn i dette vedtaket ble det derfor foretatt en gjennomgang av alle trappene på Risvollan, som ikke omhandlet de som allerede var utbedret, frittstående trapper, trapper langs de fellesgarasjene som var utbedret, samt de som skal utbedres når garasjene en gang skal rehabiliteres. Styret har tidligere behandlet og godkjent ettermontering av tak over utvendige trapper, både på frittstående trapper og trapper langs fellesgarasjene. Det ble vedtatt at trappene langs fellesgarasjene får overbygg samtidig som garasjene rehabiliteres, og at det skulle ordnes med overbygg over de trappene der garasjene allerede er rehabilitert. Dette for å komme à jour med trappene langs fellesgarasjene og vi er så langt i mål med dette. Så er nå utført. Dernest ble det vedtatt overbygg over trappen ned fra parkeringshuset på E-feltet (Risvollvegen). Dette arbeidet er også utført med samme type bygg som de øvrige trappeoverbyggene. Hittil er det dermed blitt montert 10 trappeoverbygg (over 6 stk. nedganger forbundet med fellesgarasjer, overbygg over 1 frittstående trapp, 2 trapper inntil endevegger og 1 fra taket på parkeringshuset). Etter hvert er det også planlagt overbygg over flere trapper i tillegg til de trappene som finnes i tilknytning til fellesgarasjene. Totalt har vi 25 aktuelle trapper som kan få overbygg, 17 trapper i tilknytning til fellesgarasjer og 8 vanlige trapper (frittstående). Samlet tilsier dette over 50 stk trapper som enten kan få overbygg, varmekabel og/eller trenger utbedring. Ikke alle 50 er i samme forfatning, slik at antallet ikke er retningsgivende for utbedring og/eller montering av overbygg. Vurderinger: Når saker vurderes i forhold til om det bør være overbygg, om det bør foretas rehabilitering av eksisterende trapp, montering av ny trapp, montering av varmekabler etc, er det flere elementer som må vurderes, også selvsagt sett opp mot det driftstekniske. Det driftstekniske bør være opp til administrasjonen i borettslaget og styret å vurdere/avgjøre. Ellers nevnes det at administrasjonen vurderer ulike tiltak/fordeler og/eller ulemper i stor grad på de aktivitetene eller tiltakene vi ønsker å gjennomføre. Dette ligger i bunn sammen med vurdering av HMS og arbeidsbelastninger for vårt personale når saker fremmes (gjøres av administrasjonen), selv om det ikke er nevnt med rene ord i saksutredningene eller i forslag til vedtak. Det bør heller ikke være slik at i det ene øyeblikket besluttes det en ting, og i det neste ønskes beslutningen omgjort. Heller ikke kan det være slik at beslutninger endres ved bytte av medlemmer til styre eller utvalg. Dette ville i så fall medføre at planlegging, gjennomføring og drift av borettslaget blir svært vanskelig. Utformingen av overbyggene ble drøftet med bygningsetaten i kommunen og prosjektert/ tegnet av vår arkitekt Svein Skibnes. Forslaget ble drøftet og godkjent av utvalg for bygningsmessige tiltak, godkjent i styret og de er godkjent fra bygningsmyndighetenes side (og byggemelding er godkjent). Styret har den oppfatningen at utformingen er pen, og som tidligere nevnt, er utformingen godkjent av utvalg for bygningsmessige tiltak, styret og kommunen i

11 tillegg til at en arkitekt har tegnet den for at den skal passe inn på Risvollan. Vi mener derfor at overbyggene tar igjen utformingen som ellers er på Risvollan på en god måte. Vedlegg 1: Bilder av de omtalte trapper. Styret ber generalforsamlingen avvise forslaget. G. Forslag om rivning av trappeoverbygg ved Blaklihøgda 4 og 8 Forslagsstiller er NU H2-20 v/leder Espen Juel. Bakgrunn og begrunnelse I mottatt hos administrasjonen begrunner naboutvalget forslaget slik: Trappeoverbygget ble satt opp i høst, mens vår klage var inne til behandling, til tross for sterke protester fra naboer og naboutvalg. Styret tvang gjennom denne saken uten å høre våre argumenter. Vi fikk heller ikke vite hvorfor man skulle sette opp trappeoverbygg. Arrogansen nådde et høydepunkt når vi fikk tilbakemelding fra styremøtet , hvor de tilbyr en alternativ løsning: «Styret ber administrasjonen avklare med NU om de ønsker trappen fjernet». Erfaringer fra i vinter viser også at effekten av overbygg er minimal. Snøen, som overbygget skal holde ute, kommer inn fra sidene og legger seg i trappen nesten like mye som før. Trappeoverbygget har også tatt bort mye utsyn for endeleilighet i Blaklihøgda 4. Vi har forståelse for at man må gi og ta i et borettslag, men denne endringen ble i overkant omfattende for berørt beboer. Her ble det bygd trappeoverbygg slik at de mistet utsyn både på kjøkkensiden og terrassesiden. Trappeoverbygget på denne plassen er veldig dominerende og ikke spesielt pen å se på. Når den heller ikke gjør nytten ber vi om at dette blir fjernet. Styrets merknad Styret viser her til sin merknad i sak 6 F. Det nevnes ellers at det har blitt arbeidet med prosjekt «trappeoverbygg» i 6 år og at det er brukt en god del midler på å få dette gjennomført. Styret er også av den oppfatning at drift og styring av borettslaget vil bli svært vanskelig, dersom man til enhver tid skal forholde seg til stadig skiftende meninger. Nye og endrede meninger vil det alltid være i et så stort borettslag som dette. Styret ber generalforsamlingen avvise forslaget.

12 Sak 7. Oppfølging av generalforsamlingsvedtak A. Støyskjerming langs Utleirvegen Det viser til generalforsamlingsvedtak , sak 7 B vedr. utredning av støyskjermingstiltak langs Utleirvegen, generalforsamlingsvedtak , sak 8 og generalforsamlingsvedtak , sak 7, samt generalforsamlingsvedtak , sak 7. I siste vedtak (sak 7 i møte ) ble følgende vedtak fattet: Generalforsamlingen ber styret fortsette arbeidet. Orientering om arbeidet i saken hittil: Støyutvalget og styret har fortsatt arbeidet med støyskjermingstiltak siden forrige ordinære generalforsamling. Støyutvalget ble i styremøte , sak 084/15 oppløst. Følgende vedtak ble da fattet: 084/14 STØYUTVALGET Styret behandlet sak om avvikling av støyutvalget og informasjon om status. Saken ble behandlet på bakgrunn av saksfremlegg LP 0550/702 av Innstilling til vedtak: Styret tar fremlagte informasjon om arbeid med støyskjermingstiltak på Risvollan til etterretning. Med bakgrunn i dette oppløses eksisterende Støyutvalg. Medlemmene informeres om vedtaket. Styret ber administrasjonen fortsette arbeidet med byggemelding av tiltak på felt A som påbegynt, og ber om å bli holdt oppdatert i saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Styret behandlet i møte , sak 029/14 forslag om ulike støyskjermingstiltak. Konsulent hos Cowi AS har sendt inn byggemelding av tiltak i hht. vedtak i sak 029/14, og administrasjonen har søkt Statens vegvesen om etablering av fartshumper og støy- /og støvreduserende belegg langs Utleirvegen. Vi har fått positiv tilbakemelding på etablering av fartshumper etc, men det gjaldt kun i Utleirvegen, og da utenfor området til Utleira skole. Disse er nå etablert (justeringer må imidlertid utføres til våren 2015). De støyskjermingstiltak som byggemeldt, har vi nå fått rammetillatelse på. Det ble imidlertid ikke innvilget noen midler, verken midler fra Miljøpakken eller andre tilskudd til gjennomføring av noen støyskjermingstiltak på Risvollan. Dette innebærer at borettslaget, dersom det blir vedtatt å utføre noen tiltak, må bekoste alt selv. Videre nevner vi at det kommer opp flere støyskjermingstiltak langs Utleirvegen, vis à vis borettslagets eiendommer. Det er byggemeldt i alt skjermingstiltak på 4 eiendommer, hvorav det ene er mot Utleira skole. To-tre av tiltakene er også kommet opp som et støyskjermende gjerde ut mot vegen.

13 Økonomi Som nevnt over fikk borettslaget ikke innvilget midler til de nevnte tiltak, og må i tilfelle bekoste dette selv. Kostanden ved å etablere støyskjermingstiltak på eget initiativ på A, B og C-feltet er totalt estimert til ca. kr. 15 millioner. Dette estimatet er fundert på høyst usikre prognoser, så for å få mer sikre tall, må det til mer og bedre vurderinger, og kanskje tiltakene både må prosjekteres og sendes ut på anbud for å få sikre tall. Styret mener at borettslaget ikke bør ta denne kostnaden på det nåværende tidspunkt. Dette grunnet andre store og kostbare prosjekter som er under utføring. Borettslaget kan alternativt avvente neste revidering av Miljøpakken og søke om midler på nytt. Ny revidering ventes i 2018, men dette kan være usikkert, både med hensyn til å komme inn med aktuelle tiltak, samt når tiltakene i så fall prioriteres (tidsmessig). Dette fordi godkjenning/gjennomføring av denne type prosjekt/tiltak er politiske. På bakgrunn av dette fremmes Styrets 2 alternative innstillinger til vedtak: A. Generalforsamlingen vedtar å gjennomføre de nevnte støyskjermingstiltak på A, B og C-feltet til en kostand estimert til ca. kr. 15 millioner. B. Generalforsamlingen vedtar å avvente gjennomføring av tiltakene, i påvente av at ny søknad fra miljøpakken er behandlet. Styret ber generalforsamlingen om å vedta alternativ B. Sak 8. Valg Valgkomiteen presiserer at dersom sak 6 B, vedrørende styrets sammensetning, oppnår flertall, vil samtlige som er på valg til de berørte organer i denne perioden bli valgt for ett 1 år. Styret Styreleder Valgkomiteens innstilling: Egil Burkeland Adolf Øiensv 5 E Gjenvalg Medlemmer ikke på valg Håkon M. Worren Birgit Koxvig Roger Hagestuen Ragnhild Tiller Dag Kåre Estil Oppnevnt blant ansatte: Snorre Glåmbu Adolf Øiensv 2 C Ada Arnfinsensv 10 A Asbjørn Øveråsv 7 A Risvollv 8 A Blaklihøgda 5 A Representant for ansatte

14 Medlemmer velges for 2 år Valgkomitéens innstilling: Kari Morken Utleirtunet 26 B Gjenvalg Nils Olaf Berg Søndre Risvolltun 2 A Gjenvalg Aasgeir Sørhøy Marie Sørdalsv 3 A Gjenvalg Fredrik Slapø Ingeborg Aasv 2 Gjenvalg Personlige varamedlemmer velges for 1 år Valgkomitéens innstilling: Gunnar Osvoll Adolf Øiensv 6 A for Håkon M. Worren Arvid Lervik Utleirtunet 11 C for Kari Morken Anders Hammervold Ada Arnfinsensv 8 A for Birgit Koxvig Bjørn Stene Asbjørn Øveråsv 2 B for Roger Hagestuen Berit Ryggvik Risvollv 10 F for Ragnhild Tiller Linda Fuglstad Søndre Risvolltun 12 F for Nils Olaf Berg Line Breivik Marie Sørdalsv 3 B for Aasgeir Sørhøy Morten S. Hoel Blaklihøgda 8 G for Dag Kåre Estil Malin Værnes Ingeborg Aasv. 2 for Fredrik Slapø Oppnevnt blant ansatte: Roald Ahlberg Representant for ansatte Representantskapet Medlemmer ikke på valg Jan Ustad Blaklihøgda 6 B Trude Lian Risvollv 4 D Vera Kristin Brubo Utleirtunet 28 Harald Bjerkem Ada Arnfinsensv 4 A Medlemmer velges for 2 år Valgkomitéens innstilling: Sølve Renolen Marie Sørdalsv 8 A Ny Marta Lomsdal Strand Marie Sørdalsv 11 F Gjenvalg Sølve Horrigmoe Asbjørn Øveråsv 20 A Gjenvalg Varamedlemmer i nummerert rekkefølge velges for 1 år Valgkomitéens innstilling: 1 Peder Bjerkeset Marie Sørdalsv 2 E Gjenvalg 2 Alf Egil Stolsmo Utleirtunet 24 B Gjenvalg 3 Olav Jensen Marie Sørdalsv 8 C Ny Valgkomité Leder for valgkomité Valgkomitéens innstilling: Morten Selven Asbjørn Øveråsv 18 D Ny

15 Medlemmer ikke på valg Olav Jensen Bjørn Anders Braun Marie Sørdalsv 8 C Adolf Øiensv 7 C Medlemmer velges for 2 år Valgkomitéens innstilling: Tone Rehaug Søndre Risvolltun 6 B Gjenvalg Mette Hasz Utleirtunet 26 C Gjenvalg

16 Fullmakt gis herved fullmakt til å møte på vegne av andelseier, leilighet nr., adresse: på generalforsamling i Risvollan Borettslag den Trondheim, den Underskrift

17 Vedlegg 1: Bilder av trappeoverbygg Blaklihøgda 4

18

19

20

Risvollan Borettslag Risvollan Eiendom AS. Årsberetning Årsregnskap

Risvollan Borettslag Risvollan Eiendom AS. Årsberetning Årsregnskap Risvollan Eiendom AS Årsberetning Årsregnskap 2014 Innhold Styrets årsberetning 2014... 5 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Noter... 17 Avdelingsregnskap for TV Risvollan... 27 Avdelingsregnskap for

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Til beboerne i Tveita Borettslag

Til beboerne i Tveita Borettslag 1 Tveita Borettslag Til beboerne i Tveita Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører. Vedtekter for Vestskrenten Borettslag org nr. 848205052 vedtatt på ordinær generalforsamling den 15.mai 2006 med endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 3. juni 2013 og på ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007 for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl gjeldende fra 15.11.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 FORRETNINGSKONTOR, FORRETNINGSFØRSEL

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2015 43 årgang Mars 2015 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag 8. juni

Detaljer

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. april 1982,sist endret 26. mai 2014. 1 NAVN, LAGSFORM, FORMÅL

Detaljer

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtekter For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.09.65, sist endret den 20.05.15. 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune. Vedtekter For VESTSKOGEN borettslag org nr 948 010 070 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. februar 1965 med endringer vedtatt på generalforsamling den 9. juni 2005 og 5. mai 2010. Revidert

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Turbinen 1 borettslag org nr 991 499 256. V edtatt på stiftelsesmøtet den 12.06.07. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Turbinen 1 borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer