Miljørapport mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport 2011 2012. mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport"

Transkript

1 Miljørapport mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport

2 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Dronningens gate 3 Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon: Telefaks: For ytterligere informasjon, ta kontakt med Isak Oksvold, direktør for miljø- og samfunnsansvar. Mobil: E-post: Miljørapporten for 2011/2012 er utarbeidet med utgangspunkt i Norsk Standard 9440, retningslinjer for miljørapportering. Tekst og redigering: Ruth Astrid L. Sæter/Sæter Media Design: Sissel Blekastad/SisDesign Foto: Finn Ståle Felberg Trykk: Grøset Svanemerket papir: Scandia 3 Leder: Miljøarbeid på rett spor 5 Vår miljøpolitikk 6 Aspelin Ramms miljøpåvirkning: Energisparing 8 Energireduksjon på Alna Senter: Fra «Villa Gjennomtrekk» til energivinner 10 Ambisiøst i Groruddalen: Norgesrekord i energisparing? 11 Aspelin Ramms miljøprogram: Strategier for energireduksjon og avfallshåndtering 12 Aspelin Ramms miljøpåvirkning: Avfall, materialer, produkter og vann 14 Prosjekt 24: Energibevisst døgnet rundt 16 Aspelin Ramms miljøpåvirkning: Transport og bestandige bygg 17 Mathallen på Vulkan: Nytt liv bak gammel fasade 18 Aspelin Ramms miljøprogram: Mål for , delmål for 2012/ Aspelin Ramms leverandørkrav

3 Miljøarbeid på rett spor I 2011 har hovedmålet for vår miljøsatsing vært å redusere energiforbruket i våre bygg. Nær 40 prosent av alt energiforbruk skjer i bygg, og det sløses altfor mye. Derfor har energiarbeidet også hatt hovedprioritet. Årets viktigste begivenhet var samarbeidet med våre leietakere på Alna Senter om å ta et krafttak for miljøet. Vinteren 2011 kom vi til enighet om en avtale som gjorde det mulig å gjennomføre tiltak som vil redusere behovet for energi med kilowattimer, tilsvarende forbruket til 40 boliger. Vi har også arbeidet tett med Kirkens Bymisjon om å overføre kunnskap om nettopp energisparing til deres egen organisasjon. Ved å bruke energi mer effektivt i organisasjonens mange bygg, blir det mer igjen til dem som trenger det mest. Alt i alt viser resultatene fra 2011 at miljøarbeidet er på rett spor, selv om mye fremdeles er ugjort. Vi håper denne miljørapporten og de resultatene vi har oppnådd kan være til inspirasjon og bevisstgjøring. God lesning! Med vennlig hilsen Peter Groth Administrerende direktør i Aspelin Ramm Gruppen AS aspelin ramm Miljørapport 3

4 Vår miljøvisjon: «Aspelin Ramm viser ansvar for miljøet gjennom holdninger og konkrete handlinger, ved kontinuerlig å arbeide for redusert energiforbruk og for å minimere vår virksomhets belastning på miljøet.»

5 Vår miljøpolitikk Aspelin Ramm vil gå foran og vise vei når miljø- og klimautfordringene skal løses. Redusert energiforbruk, mer bruk av fornybar energi og gode, fremtidsrettede miljøprosjekter er viktige delmål på veien mot et bedre miljø. Miljø- og klimautfordringene er noen av de største utfordringene samfunnet og verden står ovenfor. Aspelin Ramm ønsker, gjennom våre holdninger og konkrete tiltak, å være en del av løsningen. For bygge- og eiendomsbransjen vil arbeidet for redusert energiforbruk være en av hovedutfordringene i årene som kommer. Sammen med våre leietakere vil vi jobbe for å oppnå en energieffektiv drift av våre bygg, noe som over tid vil bidra til reduserte driftsutgifter. Vi skal også legge vekt på bruk av fornybare energikilder. Våre erfaringer fra egne miljøprosjekter deler vi med andre. Vi skal være aktive bidragsytere i arbeidet med å øke bevisstheten og kunnskapen om gode miljøløsninger i bransjen og i offentligheten. Miljøarbeidet i Aspelin Ramm skal ta utgangspunkt i: fakta åpenhet engasjement bærekraftig verdiskapning I det daglige arbeidet skal vi: vektlegge god arkitektur, bestandige og gode materialer og løsninger som tilfredsstiller dagens og fremtidens krav. sette oss miljømål som er relevante, kvantifiserbare og enkle å følge opp. opparbeide oss høy kompetanse om miljøeffekten av selskapets tjenester og aktiviteter. arbeide for å få fjernet funksjonskrav som har en negativ innflytelse på det ytre miljø. samarbeide med og gi støtte til miljøorganisasjoner som engasjerer seg innenfor områder der Aspelin Ramm kan utøve innflytelse. Vår ambisjon: Aspelin Ramm skal være en pådriver og den naturlige samarbeidspartneren for utvikling og oppføring av fremtidens energigjerrige miljøbygg. Fakta om Aspelin Ramm Miljøledelse I 2010 ble stillingen som direktør for miljø- og samfunnsansvar opprettet. Stillingen har det overordnede ansvaret for miljøarbeidet i Aspelin Ramm og for rapporteringen av selskapets miljøpåvirkning. Prosjektansvarlige og driftsledere i Aspelin Ramm har videre ansvar for at de mål som settes for de enkelte prosjektene eller eiendommene følges opp. Gjennomføring av energisparetiltak rapporteres til energirådgiver. Energiforbruk, avfallshåndtering og vannforbruk overvåkes og rapporteres elektronisk og fortløpende. Aspelin Ramm inngikk i 2009 en treårig samarbeidsavtale med Miljøstiftelsen Bellona, og er medlem av Grønn Byggallianse og Svanens Innkjøperklubb. Aspelin Ramm bidro også til stiftelsen av Norwegian Green Building Council. Sammen med stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo deltar vi i et prosjekt der målet er å redusere energibruken i stiftelsens eiendommer. Dette er selskapets andre miljørapport, og den omfatter i hovedsak den norske eiendomsvirksomheten til Aspelin Ramm. Om virksomheten Aspelin Ramm Gruppen AS er morselskap i Aspelin Ramm-konsernet, som har to forretningsområder: Handelsvirksomhet (salg til bygge- og anleggsvirksomheten) og eiendom (utvikling, drift og forvaltning av fast eiendom). Konsernet eier cirka seks prosent av aksjene i det børsnoterte entreprenørselskapet AF Gruppen ASA. Eiendomsvirksomheten er i hovedsak knyttet til utvikling, salg og utleie av eiendommer i Oslo og østlandsregionen samt Gøteborg i Sverige. Selskapets økonomi Konsernets resultat før skatt for 2010 var på MNOK (mot i 2009). Samlet omsetning i konsernet i 2010 var MNOK I 2010 ble det ikke realisert gevinster ved salg av eiendommer, dog ble det gjennom deleiet selskap solgt to eiendommer der en del av gevinsten ved salget er resultatført med MNOK Rehabiliteringskostnader i 2010 er belastet regnskapet med MNOK 18.2 mot MNOK 19.4 i Det vises for øvrig til konsernets årsrapport for ytterligere informasjon. aspelin ramm Miljørapport 5

6 Aspelin Ramms miljøpåvirkning Energisparing Aspelin Ramm investerte til sammen 51,5 millioner kroner i energisparetiltak i Det er en økning på 35 prosent sammenlignet med året før. Bruk av energi kan belaste miljøet i form av råvareuttak, naturinngrep og utslipp i selve energiproduksjonen. Aspelin Ramm ser det som sin hovedoppgave å redusere behovet for energi, uten at det skal gå på bekostning av inneklimaet i våre bygg. I april 2010 fikk Aspelin Ramm Eiendom tilsagn om støtte fra Enova SF til å gjennomføre tiltak som årlig bidrar med 29 GWh miljøvennlig energiproduksjon eller energibesparelse. Det samlede støttebeløpet er på 15 millioner kroner. Avtalen gjelder fra 2010 til Aspelin Ramm investerte 41,3 millioner kroner i energisparetiltak i 2011 i henhold til denne avtalen. Den største enkeltinvesteringen i fysiske tiltak som er dokumentert i 2011, er 20 millioner kroner i Vulkan energisentral. Det er også investert cirka 3 millioner kroner i enøk-tiltak i Parkveien 5 i regi av Infill AS. Tiltakene har medført at boligprosjektet i hovedsak har gått fra å være et C-bygg til å bli et bygg i energiklasse B. Prosjektoppfølging og ledelse samt diverse mindre tiltak utgjør omlag 8 millioner kroner av den totale investeringsrammen i Det er dokumentert rundt 80 millioner kroner i kostnader siden Pr. desember 2011 er den totale energibesparelsen beregnet til 11,9 GWh/år, eller 9 MNOK/år med dagens energikostnader. Resultater fra Prosjekt miljøfokus Aspelin Ramms Prosjekt miljøfokus har siden 2001 hatt som mål å redusere miljøbelastningen i driften av bygg målet for energisparing var satt til 8 prosent. Ved utgangen av året var den totale innsparingen cirka 6 prosent, til sammen 3,48 GWh/år i forhold til 2008-forbruket. Gjennom 2011 ble det gjennomført i alt 36 investeringer i energisparetiltak i prosjektet. Fra og med 2010 til 2011 er det dokumentert en kostnad på 10 millioner kroner til tiltak i Prosjekt miljøfokus I løpet av året ble ytterligere to bygg i Aspelin Ramms eiendomsmasse tilknyttet et elektronisk energioppfølgingssystem og innlemmet i Prosjekt miljøfokus. Ett bygg ble faset ut av prosjektet. Ved årsskiftet 2011 var samtlige yrkesbygg i prosjektet tilknyttet et nettbasert energioppfølgingssystem (EOS). I løpet av året ble det inngått avtale med flere leietakere på Alna Senter om gjennomføring av energisparetiltak. Tiltakene omfatter utskifting av ventilasjonsanlegg og bytte til energieffektiv belysning. Energibesparelsene er beregnet til ca kwh/år, tilsvarende kroner i året. De totale investeringene er ventet å bli cirka 5 millioner kroner. Se forøvrig omtale av Alna Senter (s. 8 og 9). Tiltak i nybygg og gjennom rehabilitering I oktober 2009 fikk Vulkan Eiendom AS tilsagn om 2,5 millioner kroner i støtte fra Enova til energitiltak i Bellonahuset. De totale kostnadene for å oppnå energiklasse A for bygget er i 2011 dokumentert til 10,2 millioner kroner. Beregnet energireduksjon for prosjektet er kwh/år. De totale merkostnadene utgjør i underkant av 3000 kr/bta, omlag 500 kr/bta mer enn budsjettert. Fysiske tiltak utgjør om lag 1800 kr/bta (se graf 3). 6 aspelin ramm Miljørapport

7 Utvikling i energiforbruk Aspelin Ramms eiendomsmasse 228 som er omfattet 315av Prosjekt Grafen under viser reduksjonen i energiforbruket i den delen av miljøfokus, i perioden For 2011 var snittforbruket 190 kwh/m 2. Til sammenligning er det årlige gjennomsnittlige energiforbruket i norske yrkesbygg 257 kwh/m 2, ifølge tall fra Enova, Årlig energiforbruk (kwh/m ) 350 Slik beregnes det gjennomsnittlige energiforbruket 300 For å kunne gi et så riktig bilde som mulig av energiforbruket i et bygg over tid korrigerer vi energibruken med utetemperatur og bruksendring. 250 Temperaturkorrigering brukes for å kunne sammenlikne et byggs energiforbruk fra år til år uavhengig av om et år er kaldere eller varmere enn foregående år. 2004Byggets totale 2005 energiforbruk er en 2006 kombinasjon av byggets 2007 termiske egenskaper 211 og leietakers virksomhet. 201 Energiforbruket 197er derfor i enkelte tilfeller justert hvis leietakers innvirkning på energibruken endres mye fra det året vi sammenlikner oss mot. Et eksempel: Hvis åpningstiden for et kjøpesenter blir endret, er dette noe vi korrigerer for. Endringen i energiforbruk beregnes i hvert enkelt tilfelle. 2 Forbruk Årlig 211 energiforbruk (kWh/m 192 ) I løpet av har eiendomsmassen til Aspelin Ramm økt og 350 Graf 1: Snittforbruket av energi i de bygg som er omfattet av Prosjekt således vil rapportert prosentvis besparelse i Prosjekt miljøfokus og gjennom nybygg og rehabiliteringer avvike fra graf 1. Ved anskaffelse av bygg miljøfokus. 300 Merk at omfanget av arealer som har vært omfattet av prosjektet har endret seg gjennom perioden, ref graf 2. Den rette linjen i som bruker mye energi, kan snittforbruket i porteføljen øke til tross for diagrammet 250 markerer trenden i energiforbruket i våre bygg. at det gjennomføres betydelige energisparetiltak i det aktuelle bygget Forbruk Prosjekt 228 miljøfokus drift 197 og forvaltning Merkostnader 2005 energiklasse A, 2006 Bellonahuset Prosjekt miljøfokus har pågått i Aspelin Ramm siden Målet er å redusere miljøbelastningen Merverdiko i driften av bygg, herunder energiforbruk, avfallshåndtering stnader og vannforbruk Ved årsskiftet var 27 bygg innlemmet energiklass i prosjektet. Dette 121 utgjør ca 85 prosent av Aspelin Ramms eide arealer i Norge 2 Areal omfattet av Prosjekt e Amiljøfokus (m ) 163 og cirka 60 prosent av alle eide arealer i selskapets portefølje. Prosjektet omfatter Fysiske alle yrkesbygg som 1781 driftes av Aspelin Ramm, og i tillegg tiltak to deleide bygg der Aspelin Ramm ikke har driftsansvar. Prosjektet omfatter en rekke 2000 Prosjekteri ulike bygningstyper, som lager, hotell, forretning og kontor Bygningsmassen 2001 som er omfattet 2002 ngav prosjektet 2003 har fra til 2011 økt fra om lag kvadratmeter oppvarmet areal Energioppf 163 til kvadratmeter. ølging Byggeledel Areal omfattet av Prosjekt miljøfokus (m ) se Merkostnader, NOK/BTA Fysiske tiltak Energioppfølging Prosjektering Byggeledelse graf 2: Utviklingen i oppvarmet areal som er omfattet av Prosjekt miljøfokus. graf 3: Merkostnader for å oppnå energiklasse A for Bellonahuset. aspelin ramm Miljørapport 7

8 Energireduksjon på Alna Senter Fra «Villa Er det mulig å spare penger, redusere energiforbruket og ha det gøy samtidig? Det ser slik ut på Alna Senter. Tekst: Ruth Astrid L. Sæter Gjennomtrekk» til energivinner Etterisolering av tak, overgang fra oljefyr til fjernvarme, sentral driftsstyring, vannfrie urinaler på herretoalettene og bytte av gartneritak til vanlig lettak. Det er noen av tiltakene som er blitt gjennomført på Alna Senter de siste fem seks årene og som har betydd mye for den jevne nedgangen i energiforbruk på senteret. Fra et gjennomsnittlig forbruk på nesten 290 kwh/m 2 i 2002, er senteret nede i 196 kwh/m 2. Målet er å komme under 180 kwh/m 2, innen utgangen av 2015, opplyser senterdirektør Hans Georg Helberg. Tradisjonelt er det jo leietaker som får fordelen av huseiers investering. Likevel kan man få til gode løsninger for begge parter gjennom godt samarbeid og klare avtaler. Det som er morsomt ved å gjennomføre effektive energitiltak, er at det gir en direkte besparelse i kroner og øre. Det er en effekt som må synliggjøres bedre, for motviljen mot å gjennomføre miljø- og energitiltak er nok fortsatt ganske sterk hos leietakere, generelt sett, sier Helberg. Isak Oksvold i Aspelin Ramm (t.v.) og senterdirektør på Alna Senter, Hans Georg Helberg, fremhever gevinstene ved å gjennomføre energieffektiviseringstiltak. Det er ofte enkle ting som skal til som å erstatte gamle, automatiske dører med doble karuselldører. (Foto: Ruth Astrid L. Sæter) Fyrte for kråka Alna Senter er et faghandelssenter, med mange store varehus fordelt på fire bygningskropper over kvadratmeter. Aspelin Ramm eier og drifter senteret, og har siden 1994 gradvis utviklet både konsept og bygningsmasse. Hovedbygget ble oppført på 1970-tallet, og var et såkalt kaldlager et lager uten isolasjon og oppvarming. Det første store energisparetiltaket var etterisoleringen av taket på hovedbygget i På ett år hadde man redusert forbruket med kwh. I tillegg ble komforten for både arbeidende og handlende bedre, fordi man greide å holde en jevnere og bedre tilpasset temperatur i forhold til årstidene. Da vi noen år senere fjernet gartneritaket på Satellitt 3 og erstattet det med et vanlig lettak, fikk vi en nedgang i strømforbruket på kwh i året. Vi hadde med andre ord fyrt for kråka i mange år, forteller Helberg. 8 aspelin ramm Miljørapport

9 Alna Senter er Norges ledende faghandelssenter. Inspirert av Gardermoen Så var det «Villa Gjennomtrekk», da. Inngangsdørene til senteret var av den gamle typen som åpner seg til sidene når du skal inn eller ut. Når mange mennesker går gjennom slike dører, blir de stående åpne over lengre tid. Varm luft innenfra siver ut, mens kald luft utenfra trekker inn og dermed blir energiforbruket høyt, særlig om vinteren. Når bygget i tillegg er slik konstruert at det er åpne inngangsdører flere steder, blir det gjennomtrekk. Mye gjennomtrekk. Faktisk så mye at det ble satt inn byggtørkere i et forsøk på å opprettholde varmen, for både folk og bygg. Byggtørkerne slukte rundt kwh i året. Så skjelte vi til Gardermoen, der det også er mye trafikk inn og ut. De har løst det med karuselldører, to stykker tobladet etter hverandre, som sørger for at varmetap og trekk blir minimalt. Et veldig enkelt og svært effektivt tiltak som vi har gjennomført både i hovedbygget og Satellitt 2, sier Helberg. For å dra med seg leietakerne i arbeidet med å redusere energiforbruket, har Helberg etablert en miljøkonkurranse på Alna Senter. Beste varehus får lov til å bruke en Tesla, en elektrisk sportsbil, i tre dager. I tillegg får de en gjennomgang av nye enøk-tiltak som kan gjennomføres. Biltema lukket en dør og sparte hele kwh på det. Så det trenger ikke å være komplisert å redusere energiforbruket, påpeker Helberg. Nye tiltak I 2012 skal alle reklamelysene på senteret over på led-teknologi og Satellitt 3 skal få karuselldører. Men det mest omfattende tiltaket er utskiftingen av de gamle ventilasjonsaggregatene. Direktør for miljø og samfunnsansvar i Aspelin Ramm, Isak Oksvold, forteller at leietakerne er med på investeringen: Aspelin Ramm investerer rundt fem millioner i 2012 på å skifte ut aggregatene. De nye aggregatene vil bidra til en innsparing på rundt kwh i året, noe som tilsvarer rundt kroner i sparte årlige energiutgifter. Leietakerne har gått med på å gi oss som utleier denne besparelsen til anlegget er nedbetalt. Etter det vil leietakerne få den direkte gevinsten av tiltaket, sier Oksvold. Med andre ord: en vinn-vinn-situasjon. I tillegg tror jeg at når miljøtenkning kan brukes på en fornuftig måte, så gir det et kvalitetsstempel noe som seriøse leietakere vil legge merke til; de vil i økende grad stille krav til utleiers miljøarbeid, avrunder senterdirektør Helberg. Fakta om Alna Senter: Aspelin Ramm eier og drifter Alna Senter, som er Norges ledende faghandelssenter på kvadratmeter, beliggende i Groruddalen. Senteret hadde i ,3 millioner besøkende, og en årsomsetning på 1,8 milliarder kroner. Rundt 750 mennesker har sin arbeidsplass på senteret. Alna Senter åpnet i 1994, med varehusene Maxbo og Skeidar. Siden er senteret gradvis utvidet, med både sortiment og areal. Den opprinnelige bygningen som dagens senter er bygget rundt, er et kaldlager som ble oppført på 1970-tallet. aspelin ramm Miljørapport 9

10 Ambisiøst i Groruddalen: Norgesrekord i energisparing? Kan man bygge om og samtidig kutte strømregningen med over 70 prosent? Det mener Aspelin Ramm, som går for norgesrekord i energisparing. Tekst: Ruth Astrid L. Sæter Stadig flere bygg- og eiendomsaktører får øynene opp for innsparingspotensialet som ligger i enøk-tiltak og det er konkurranse om å være først, best og størst. Aspelin Ramm vil nå forsøke å sette norgesrekord i energisparing ved å oppgradere et kombinasjonsbygg fra 1974, med mål om å spare over ti millioner kwh i året. Det kvadratmeter store lager- og kontorbygget i Sven Oftedals vei 10 på Veitvet i Oslo huset tidligere Norsk Medisinaldepot. Aspelin Ramm kjøpte bygget i 2010, og ombyggingen er i gang. Per i dag er energiforbruket i bygget på 470 kwh/m 2 noe som tilsvarer drøyt 14 millioner kwh i året. Etter oppgraderingen er målet å komme ned i et stipulert årsforbruk på 4 millioner kwh/ år, altså en reduksjon på godt og vel 70 prosent. Greier vi å nå dette målet, er det trolig norgesrekord i energisparing for ett enkelt bygg. En slik innsparing tilsvarer det årlige strømforbruket til 500 norske boliger, eller den strømmen som trengs for å holde nesten 7000 elbiler på veien i et år. Tankevekkende når vi vet at det bare er 4000 elbiler på norske veier, sier Thorbjørn Sele, prosjektleder i Aspelin Ramm. Han fortsetter: Det å redusere energiforbruket er ikke bare økonomisk fornuftig, men også en viktig miljøinnsats. Eiendoms massen er storforbruker av energi, derfor har vi som aktører i eiendomsbransjen et stort ansvar for å bidra til å redusere forbruket og dermed også klimagassutslipp, påpeker Sele. Så hvordan skal Aspelin Ramm greie å sette rekord? Det er flere grep som skal tas. Vi må gjøre bygget så tett som mulig, når det gjelder både vegger, tak og vinduer. Vi vil fjerne kuldebroer i fasaden, bytte vinduer og isolere tak og vegger. Nytt teknisk anlegg blir det også. I tillegg ønsker vi å utnytte spillvarmen fra serverparken i nabobygget. Vi har regnet ut at vi kan få tilført hele tre millioner kwh årlig fra denne serverparken. Det betyr at behovet for tilført, ny energi blir forsvinnende lite sammenlignet med energibehovet før ombygging, forteller Sele. Sven Oftedals vei etter ombygging. Byggets energibehov vil gå fra 14 til 4 GWh/år. 3 av 4 GWh vil være miljøvennlig nærvarme fra serverparken i nabobygget. (Illustrasjon: Gerilja) 10 aspelin ramm Miljørapport

11 Aspelin Ramms miljøprogram Strategi for riktig energibruk 1. Skaff oversikt over energibruken Kunnskap er nøkkelen til forbedringer. Vi skal ha oversikt over vår energibruk, og gjøre kunnskapen tilgjengelig. 2. Spare energi Den mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes. Aspelin Ramm skal ta hensyn til effektene av energibruk i alle relevante beslutningsprosesser og i dialog med våre leietakere. 3. Ta i bruk lokale fornybare energikilder Det finnes store mengder lokal, fornybar energi som kan brukes i norske bygg. Aspelin Ramm ønsker å være med på å flytte grenser ved å ta i bruk lokal fornybar energi. 4. Bruke riktig energikvalitet til riktig formål Elektrisitet og olje er energiformer av høy kvalitet fordi de kan brukes til en rekke ulike formål. Til oppvarming og kjøling av bygg er det tilstrekkelig å benytte energi av lav kvalitet. Aspelin Ramm skal etterstrebe å bruke riktig energikvalitet til riktig formål. Strategi for håndtering av avfall 1. Skaff oversikt over avfallshåndteringen Kunnskap er nøkkelen til forbedringer. Vi skal ha oversikt over måten vi håndterer avfall på, og gjøre kunnskapen tilgjengelig. 2. Forhindre at avfall oppstår Gjenbruk av eksisterende bygningsmasse eller materialer kan være både miljømessig og økonomisk fornuftig. Miljøbesparelse kommer som følge av redusert bruk av innsatsfaktorer i byggeprosessen. Avfall på byggeplass oppstår når materialer skades og når vi får kapp i produksjonen. Avfall kan minimeres ved å sørge for trygg lagring av materialer på byggeplass og ved å planlegge arbeidet for prefabrikasjon. Avfallsproduksjon kan reduseres ved å gi underleverandørene incentiv til å minimere materialbruken. 3. Bruke resirkulerte materialer Ved materialvalg skal Aspelin Ramm legge vekt på å benytte materialer som har en høy grad av resirkulering. Hva som er høy grad av resirkulering varierer fra materiale til materiale. 4. Tilrettelegge for resirkulering En forutsetning for resirkulering er god kildesortering. Vi skal stille høye krav til kildesortering på våre byggeplasser og i de bygg vi drifter. aspelin ramm Miljørapport 11

12 Aspelin Ramms miljøpåvirkning Avfall, materialer, produkter og vann Svanemerkede produkter og materialer er vanskelig å få tak i noe Aspelin Ramm fikk merke i Da gikk innkjøpet av svanemerkede materialer ned, sammenlignet med året før. Miljøriktig håndtering av avfall Mye avfall kan resirkuleres eller gjenvinnes når det håndteres riktig, noe som gir gode miljøgevinster. I løpet av 2011 er fire nye bygg blitt tilknyttet et nettbasert avfallsoppfølgingssystem (AOS). Avfallsoppfølgingen gjør det mulig å overvåke utviklingen i sorteringsgrad for avfallet fra de enkelte bygg over tid. Svanemerkede innkjøp [mill kr] 0, , , Avfallshåndering i drift og forvaltning Ved årsskiftet 2011/2012 var 14 av 27 bygg i Prosjekt miljøfokus tilknyttet avfallsoppfølgingssystemet. I løpet av 2011 er det innført kildesortering på to nye kontorbygg. Tiltakene har ikke gitt vesentlig målbar effekt på sorteringsgraden gjennom året. Sorteringsgraden på avfall i byggene som er tilknyttet av fallsoppfølgingssystemet varierer fra drøyt 20 prosent til nærmere 80 prosent. Sorteringsgraden avhenger av type virksomhet i bygget 2009 og av hvilke metoder 2010 og rutiner 2011 som benyttes for å samle inn og håndtere avfallet i byggene. Sju bygg kunne for 2011 vise til en sorteringsgrad på 60 prosent eller bedre, og må dermed kunne sies å ha en fungerende kildesorteringsordning. I enkelte bygg med særlig lav sorteringsgrad kildesorterer leietaker avfallet på egen hånd, og felles avfallsrom benyttes kun til restavfall og mindre avfallsmengder. Byggene fremstår således med kunstig lav sorteringsgrad. Avfallshåndtering i byggeprosjekter Det er i løpet av året ikke blitt rapportert på avfall fra bygge prosjekt da ingen søknadspliktige tiltak var ferdigstilt ved årsskiftet Materialer og produkter 26, , ,3 Miljøet påvirkes av produksjon, transport og avhending av materialer og produkter. Slik påvirkning kan være råvareuttak, utslipp ,3 fra produksjon, materialenes påvirkning på innemiljøet samt miljøbelastningen som oppstår når produkter og materialer blir til avfall. Svanemerkede innkjøp % 100 Sorteringsgrad for avfall 2, Millioner kroner 2 1,5 1 0, Graf 4: I 2011 ble det kjøpt inn svanemerkede produkter og tjenester for i alt 1,3 MNOK. Dette tilsvarer 0,19 prosent av Aspelin Ramms totale innkjøp i I 2010 utgjorde de svanemerkede innkjøpene til sammen 2 MNOK tilsvarende 0,48 prosent av de totale innkjøpene. Graf 5: Figuren viser sorteringsgraden for 2010 og 2011 for byggene som er tilknyttet et avfallsoppfølgingssystem. 12 aspelin ramm Miljørapport Diagram 8

13 Med AOS Uten AOS Aspelin Ramm søker å velge materialer og produkter som ikke inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. For å minimere miljøbelastningen etterspør vi Svanemerket og EU-blomsten fra våre leverandører. Aspelin Ramm er medlem av Svanens innkjøperklubb. I perioden har innkjøpet av miljømerkede materialer og produkter holdt seg stabilt, når det gjelder innkjøp til kontorrekvisita, rengjøringstjenester m.v. Den relative andelen miljømerkede produkter og materialer har sunket. En av årsakene til dette er stor byggeaktivitet, og at det finnes få miljømerkede byggevarer på markedet. Andelen bygg tilknyttet AOS Med AOS Uten AOS Vann Målet for innsparing i vannforbruk i Prosjekt miljøfokus var for 2011 satt til 2,5 prosent i forhold til 2010-nivå. Innen utgangen av året ble resultatet 2,0 prosent besparelse, totalt rundt 2,42 millioner liter vann. Det ble ikke investert særskilt i vannbesparende utstyr gjennom Besparelsen kommer i hovedsak ved at lekkasjer ble avdekket og stanset gjennom arbeidet. Graf 6: Andelen bygg i Prosjekt miljøfokus som er tilknyttet et elektronisk avfallsoppfølgingssystem (AOS). Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket og har til hensikt å gjøre det enkelt å ta gode miljøvalg. Ordningen vurderer hele livsløpet til produktene; fra råvare til produksjon, bruk og til slutt som avfall. Kravene for å få bruke merket er offentlig tilgjengelige, alle krav må dokumenteres og blir kontrollert. Stiftelsen miljømerking er opprettet av myndighetene og forvalter de to offisielle miljømerkene Svanen og EU-blomsten i Norge. aspelin ramm Miljørapport 13

14 Prosjekt 24 Energibevisst døgnet rundt Kirkens Bymisjon har redusert energiforbruket sitt med prosent siden de innledet «Prosjekt 24» sammen med Aspelin Ramm. Det betyr en innsparing på hittil rundt to millioner kroner. Tekst: Ruth Astrid L. Sæter Aspelin Ramm har tidligere, som et ledd i sitt samfunnsarbeid, støttet Kirkens Bymisjon i Oslo med penger til deres gatenære tiltak. Så, for noen år siden, fikk markedsdirektør Sverre Landmark ideen om heller å tilby stiftelsen kompetanse innenfor drift av bygg og enøk-rådgivning. Tanken var at det ville gi Kirkens Bymisjon en bedre avkastning på sikt, forteller Tom Blestrud, driftsleder hos Aspelin Ramm og ansvarlig for oppfølgingen av Prosjekt 24. Grunnideen var at vi skulle tenke enøk 24 timer i døgnet. Prosjekttiden var satt til to år, altså 24 måneder. Og da falt det seg naturlig å sette opp et mål om 24 prosents reduksjon i energiforbruket sammenlignet med 2008-forbruket, forteller Einar B. Røstgård, vedlikeholdssjef i Kirkens Bymisjon. Ambisiøst mål For å nå målet, måtte altså energiforbruket ned fra 15 GWh til 11,4 GWh på to år. Det viste seg å være i overkant ambisiøst. Vi kunne nok ha nådd målet dersom prosjektet hadde omfattet kun fire-fem av de største eiendommene våre for der greide vi å oppnå godt over 20 prosents reduksjon på enkle tiltak. Men helt fra starten av valgte vi å inkludere hele eiendomsmassen vår på kvadratmeter i tillegg til de leide eiendommene. Da snakker vi om alt fra moderne 2000-tallsbygg til gamle gårdsbruk på Hedmarken. Vi har trebygg, murbygg og bygg som står på byantikvarens gule liste. Variasjonen er stor, og flere av disse byggene krever mer enn enkle tiltak for å nå store reduksjonsmål, sier Røstgård. Likevel, takket være Prosjekt 24 har Kirkens Bymisjon allerede spart rundt 2,2 millioner kwh og en tilsvarende sum i energikostnader siden prosjektet startet i Og da har vi bare plukket ned de lavesthengende eplene, sier Tom Blestrud som påpeker at det vanligvis tar tre-fire år før resultatene kommer. Enkle tiltak Driftstekniker i Kirkens Bymisjon, Vidar Bjerkelund, forteller hva denne «epleplukkingen» har bestått i: Noe av det første vi gjorde, var å gå gjennom driftstidene våre på tekniske anlegg. Ventilasjon, varme og etter hvert også lys her var det mye å spare. Ett eksempel er et trappeløp der lyset sto på døgnet rundt, uavhengig av bruk. Nå slukkes lyset etter 20 minutter uten aktivitet i trappene. 14 aspelin ramm Miljørapport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport 2013-2014 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon: 22

Detaljer

Miljørapport. byutvikling med omtanke LAVERE ENERGIFORBRUK Miljøvennlig transport

Miljørapport. byutvikling med omtanke LAVERE ENERGIFORBRUK Miljøvennlig transport Miljørapport byutvikling med omtanke LAVERE ENERGIFORBRUK Miljøvennlig transport per juli 2015 Innhold 3 Leder: En verden i forvandling 4 Aspelin Ramms miljøprogram: Vår miljøpolitikk Mål Våre leverandørkrav

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Rett isolering Den nationale scene isolerer svakeste ledd Sparebank 1 SMN Registrering minsker energiforbruket No. 1 / Des. 10 EIENDOMSUTVIKLING 5TIPS TIL

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene SYKEHUS OG MILJØ sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene Rapporten er utarbeidet av Bergfald & Co as på oppdrag fra Helsedepartementet. Ansvarlig: Øystein Solevåg Bergfald & Co as Gøteborggt.

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Kenneth Bye Markedsgrunnlag for miljøbygg

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Innhold. Symbolnøkkel. Del 5 Rapportering på Energifondet 2012 og 2013. Del 1 Enova ser framover 5. Del 2 Enovas virksomhet 9

Innhold. Symbolnøkkel. Del 5 Rapportering på Energifondet 2012 og 2013. Del 1 Enova ser framover 5. Del 2 Enovas virksomhet 9 2013 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2013 Innhold Nøkkeltall 2013 3 Administrerende direktør har ordet 4 Del 1 Enova ser framover 5 Grønn konkurransekraft 6 Del 2 Enovas virksomhet 9 Samfunnsansvar 10

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Enovas byggstatistikk 2007

Enovas byggstatistikk 2007 Enovas byggstatistikk 2007 enova rapport 2008:3 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Enovas programkoordinatorer er engasjerte av Enova for å forvalte Enovas programmer og utføre andre avtalte

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK

6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Vinduer Tett varmelekkasjene, slutt å fyre for kråka Varmeanlegg Unngå høyere strømregning i tørt vær ENERGI- Nr. 3 / Nov. 09 EFFEKTIVISERING 6TIPS TIL REDUSERT

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Bergen SmartCity Energieffektivisering

Bergen SmartCity Energieffektivisering Bergen SmartCity Energieffektivisering s Oppsummering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Bergen SmartCity 5 Blant de smarteste 5 Bergen Smarte byer utgjør en forskjell 6 Bygninger 10 Næringsbygg 10

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Samfunnsansvars- rapport 2013

Samfunnsansvars- rapport 2013 Samfunnsansvars- rapport 2013 MøllerGruppen Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22 Nytt fra Norsk Teknologi Klima seiler opp som toppsak TNS Gallups klimabarometer 2015 sender klima og miljø opp i toppsjiktet av saker velgerne mener regjeringen må prioritere. Side 6 Energioppfølging

Detaljer

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER Oppvarming Vannbåren varme er godt for barna DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Smarte hus som styrer det meste selv Lyse ideér Sparer millioner med nye lysarmaturer ENERGI- Nr. 2

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Bergen SmartCity Energieffektivisering

Bergen SmartCity Energieffektivisering Bergen SmartCity Energieffektivisering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Bergen SmartCity 5 Blant de smarteste 5 Bergen Smarte byer utgjør en forskjell 6 Metode og kilder 9 Bygninger 10 Næringsbygg

Detaljer

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen Bærekraftig verdiskapning side 3 Om denne rapporten side 4 Dette er Olav Thon Gruppen side 6 Helse, Miljø og

Detaljer

God HMS-kultur gir effektiv drift

God HMS-kultur gir effektiv drift HMS-Rapport 20 Innhold Leder 3 Temaartikkel Orkla Brands 4 Temaartikkel Sapa 5 Temaartikkel Borregaard 7 Orkla 8 Orkla Brands 12 Orkal Foods Nordic 16 Orkla Brands Nordic 19 Orkla Brands International

Detaljer

Orkla HMS-rapport 2008

Orkla HMS-rapport 2008 Orkla HMS-rapport 2008 Hensikten med denne rapporten er å gi deg som leser et best mulig innblikk i hvordan Orkla jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hva som er status på området. Orkla definerer

Detaljer