Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for nærvarmeanlegg på Loms vestside

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for nærvarmeanlegg på Loms vestside"

Transkript

1 Miljø, Teknisk, Næring iflg adresseliste Vår ref: Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/ /2012/ OYSO / Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for nærvarmeanlegg på Loms vestside Forprosjekt for biovarmeanlegg i Lom vart handsama av Lom kommunestyre , med følgjande vedtak; 1. Lom kommune utlyser anbod på levering av varme til følgjande kommunale bygg: Lom helseheim, Lom fleirbrukshus, Loarområdet (Loar ungdomsskule, Drengjestua, Steinfjoset og biblioteket), og Kulihaugen omsorgsbustader. 2. Lom kommune skal berre opptre som kjøpar av varme, - ikkje eige fjernvarmenett eller varmesentral. 3. Lom kommune startar ein reguleringsplanprosess for to alternative tomter for biovarmesentral, ein ved flishuset til Eggjalia industribygg og ein på kommunal tomt i Grov. 4. Lom kommune lyser ut anbod med begge tomtealternativa som mogleg plassering av varmesentralen. 5. Lom kommune ynskjer også anbod som gjev biovarmeløysing med damp for Ottadalen Mølle, men avgjerd vil bli teke etter ei totalvurdering av tilboda som kjem inn. Lom kommune løyver kr frå Næringsfondet til konsulentbistand i prosessen med utlysing og gjennomføring av bioenergiprosjektet. I tråd med vedtakets punkt 3 vert det no starta opp reguleringsplanarbeid, med varsling i.h.h.t. PBL Kommentarar, merknader, opplysningar m.v. (innspel) som kan ha verknad eller interesse for planarbeidet kan sendast skriftleg til: Lom kommune Midtgard 2686 LOM e-post: Frist for innspel er sett til 1. november Utfallet av kommunen si handsaming gjerast kjend ved offentleg ettersyn av planen. Det kan difor ikkje ventast skriftleg attendemelding på innspela utover dette. Med helsing Øyvind Sødal Arealplanleggar Postadresse Besøksadresse Telefon Bank Sognefjellsvegen 6 Midtgard Lom Org.nr E-post:

2 Side 2 av 2 Bakgrunn Lom kommune har arbeidd med forprosjekt for bygging av eit biovarmeanlegg i Lom. Fleirbrukshallen og dei planlagde omsorgsbustadene må ha miljøvennleg oppvarming. Utgreiingar har synt fram at biovarme er det mest realistiske alternativet. Tomtealternativa er ved 1) Flishuset på Eggjalia industriområde og 2) på kommunalt disponert tomt i Grov. Samla varmeleveranse kan bli opp til 3,3 GWh ( kwh), som tilsvarar forbruket til 170 einebustadar. Planstatus Plassering av varmesentralen Det er to moglege plasseringar av ein varmesentral for flis. Den eine er ved flishuset nedafor Eggjalia industribygg,den andre på ei tomt kommunen eig i Grov. Tomta er i dag leigd av Oddmund Fjeld AS. Fig. 1 Planområdet i to alternativ. Eggjalia, (alternativ 1) og Grov (alternativ 2).

3 Side 3 av 3 Bruken av områda i dag Eggjalia er eit tomteareal som ikkje er utnytta i dag. Eit flishus/lager for snikkarfabrikken står oppført på tomta, men huset vert ikkje nytta til dette formålet. Snikkarvegen (kommunal), som førar til tomta er tilkomstveg for fem bustadhus. Områda kring tomta nyttast til næringsformål og bustader. Ned Snikkarvegen og gjennom skogen søraust for flishuset går det en snarveg, antakeleg mellom bustadområda og idrettsanlegga i Grov. Tomta i Grov er bortleigd til Oddmund Fjeld AS, (maskinentreprenør), som nytter tomta til mellomlagring i tilknyting til anleggsdrift i sentrum. Arealet har tilkomst via Grovavegen. Det er i dag utstrakt anleggsverksemd i nærområdet i.f.m. bygging av fleirbrukshus. Nærliggande område er naturområde, idrettsanlegg og næring (prosessindustri og camping). Planstatus Kommunedelplan for Fossbergom (2003) syner tomt i Eggjalia (merka In1) som framtidig industriområde med krav om utarbeiding av reguleringsplan før den blir teke i bruk. Energianlegg (nærvarme) reknast til å vera i samsvar med overordna plan. Tomt i Grov (merka I1) er avsett til framtidig utviding av idrettsområda i Grov. Planlagt arealbruk reknast til å ikkje vera i tråd med overordna plan. Fig 2. Utsnitt frå kommunedelplan for Fossbergom (2003). Tomtene er i dag regulert til park/turveg/leik, F11 (Grov), i reguleringsplan for Loar-Grov (1988) og til jord/skogbruk, J (Eggjalia), i reguleringsplan for Prestgardsskogen (1982). Sistnemnde reguleringsplan har liten interesse da arealet er avsett til industriformål i seinare vedteke overordna plan med krav om detaljregulering til industriformål. Fig 3. Utsnitt frå reguleringsplan for Prestgardsskogen (1982) til venstre, og Loar-Grov (1988) til høgre, som syner gjeldande reguleringar for h.h.v. Eggjalia og Grov som tomtealternativ for varmesentral. Statens vegvesen er i gang med reguleringsplanarbeider for gang- og sykkelveg Lom Vest Nørdre Vike. Trasseen følgjer i deira forslag til reguleringsplan sørsida av riksvegen. Forslag til avgrensing av planområde ved Eggjalia i denne planen følgjer formålsgrensa mot anna veggrunn, grøntareal i forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg. Varmesentral lokalisert på Eggjalia vil krevje tett dialog med Statens vegvesen opp mot gang- og sykkelvegprosjektet, og ved påkobling av Ottadalen Mølle (gjennomføring av rør i riksvegtrasse).

4 Side 4 av 4 Forholdet til overordna plan som reviderast Kommunedelplan for Fossbergom er under revisjon. Det er venta at forslag til revidert plan vil bli lagt fram i.l.a. hausten I dette arbeidet blir det utgreidd to tomtealternativ for varmesentral etter reglane om konsekvensutgreiingar (PBL 4-2). Det er ikkje gjeve konklusjonar i dette arbeidet enno, men frå ein praktisk ståstad kan det synast vesentleg mindre konfliktfylt å plassere varmesentral på Eggjalia kontra i Grov. Dette har samanheng med krossande arealbruksinteresse, kjent ulempe med grunnforureining, samt mogleg flaumkonflikt som ligg til tomtealternativet i Grov. Det er venta at konsekvensutgreiinga til kommunedelplanarbeidet vil føreligge undervegs i reguleringsarbeidet, og at denne bør gje føringar for val av tomt. Vurdering etter forskrift om konsekvensutgreiing Forskrift om konsekvensutgreiingar (2009) 4 krev at planar som kan ha vesentleg innverknad på miljø og samfunn skal vurderast etter forskrifta. Forskrifta er delt i to delar der den eine omhandlar reguleringsarbeid som automatisk utløyser krav om konsekvensutgreiing, (t.d. kommuneplanar, utlegging av bustads- /fritidsbustadsområde som ikkje er i tråd med overordna plan, osv.) Det er og krav om dette for forbrenningsinstallasjonar med energiproduksjon > 150 MW. Ein har kome til at planarbeidet ikkje automatisk utløyser krav til konsekvensutgreiing etter forskriftas del 1. I kommunedelplan for Fossbergom er det eine tomtealternativet, alternativ 2, avsett til framtidig utviding av idrettsområde. Del 2 i forskrifta omhandlar planarbeid som skal vurderast etter forskriftas 4; Planarbeidet skal vurderast etter forskrift om konsekvensutgreiing, FOR på grunn av følgjande forhold: a) Tomtealternativ 2 tek sikte på ein arealbruk som ikkje er i tråd med gjeldande kommunedelplan for Fossbergom (2003), der arealet er avsett til framtidig utviding av idrettsområda i Grov. b) Tomtealternativ 2 er eit areal som tidlegare er nytta som kommunal avfallsdeponi. Grunnen består antakeleg av ureine massar, og ein må pårekne undersøking av omfang/tyding av evt. forureining. Basert på vurderinga kan det i reguleringsplanen bli naudsynt å stille krav til tiltaksplan (jf. forureiningsforskrifta, kap. 2) for graving i forureina grunn. Konsekvensutgreiing i overordna plan er under utarbeiding. Det er venta at ei samla vurdering på dette plannivået vil føreligge undervegs i reguleringsarbeidet, og at denne bør gje føringar for val av tomt. På noverande tidspunkt er det forutsett at begge tomtealternativa er aktuelle, men at det kan vera fordeler/ulempe som kjem fram i planarbeidet, og/eller tilbodsinnhenting, jfr vedtak Etter ei samla vurdering av planens innverknad på miljø og samfunn, har Lom kommune komme til at planarbeidet ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiingar. Hovudtema i planarbeidet Fordelar og ulempe ved tomtealternativa Dei to alternativ til tomt for varmesentral er begge strategisk vurdert i.f.t. distribusjonsnett for varme til dei bygga som er aktuelle for tilkopling, samt ledige tomteareal i kommunalt eige det ikkje knyter seg direkte konkurranse til. Tabell 1. Førebels vurdering av faktorar ved tomtealternativ i Eggjalia: Strategisk plassering, varmedistribusjon Levering av damp Produksjons og lagertilhøve, flis Miljø, forureining Tryggleik mot naturpåkjenning Arealkonflikt Infrastruktur Antas bra Usikker Ikkje tilrådeleg

5 Side 5 av 5 Tabell 2. Førebels vurdering av faktorar ved tomtealternativ i Grov: Strategisk plassering, varmedistribusjon Levering av damp Produksjons og lagertilhøve, flis Miljø, forureining Tryggleik mot naturpåkjenning Arealkonflikt Infrastruktur Antas bra Usikker Ikkje tilrådeleg Begge tomtealternativa har sine fordelar og ulemper. Det er avgjort at planarbeidet skal starte med to alternativ til tomter, og det skal og ved gjennomføring av anbodsprosess haldast ope to alternativ. Dette for å kunne tilby ein konkurranse på like vilkår der tomt for varmesentral og produksjons-, og lagerområde for flis er løysbart for flest mogleg tilbydarar. Det er ønskja at resultatet frå anbodsprosess, saman med resultatet frå planfaglege vurderingar, samla vil gje best grunnlag for å velje den mest fordelaktige plasseringa av varmesentralen. Utslepp og forureining Eit flisfyringsanlegg vil generere noko utslepp frå inntransport av flis. Det er venta lite til moderate utslepp frå fyringskjelen (i hovudsak vassdamp). Det forutsettast drift i tråd med gjeldande utslippsgrenser og styringskrav gjeve i forureiningsforskrifta 27. Skulle tomtealternativ 2 bli vald som tomt for varmesentral, vil det bli naudsynt med vidare undersøkingar av kjend lokalitet med forureina grunn (tidlegare kommunalt avfallsdeponi). Basert på vurderinga kan det i reguleringsplanen bli naudsynt å stille krav til tiltaksplan (jf. forureiningsforskrifta, kap. 2) for graving i forureina grunn. Støy Sidan det ligg an til at produksjon av flis vil gå føre seg ein annan stad enn ved varmesentralen er det venta liten støypåverknad på generelt nivå. Det vil likevel vera noko støypåverknad i tilknyting til bygging og drift av anlegget. Det er da særleg innlasting av flis til fyringskjel som vil kunne generere noko støy. Reguleringsplanarbeidet må vurdere om ein vil stille særskilde krav til støytilpassa drift av anlegget. Bygningsmiljø Utforming av varmesentralen vert styrt gjennom anbodsdokumenta. Pipa er rundt ein meter i diameter, og vil antakeleg bli mellom meter høg. Farge og overflate på pipa har mykje å seie for kor dominerande pipa blir, og dette blir styrt gjennom anbodsdokumenta. ROS-analyse I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplanen, skal det utarbeidast ei risiko- og sårbarheitsanalyse. Det er venta at tema i ROS-analysa særleg vil fokusere på: Trafikktryggleik for gåande i nærområde til varmesentralen Tilgangsavgrensingar til anlegget Brannfare Tryggleik mot naturpåkjenningar. Det er førebels lagt til grunn at varmesentralen plasserast i tryggleiksklasse S2 (skred) og F2 (flaum), jf. Tek 10, kap. 7. Framdrift Planarbeidet er sett i gang parallelt med utlysing av tilbodskonkurranse for levering av varme. Det er lagt opp til at val av tomt, og detaljregulering av denne vil skje i samråd med tilbydar, og slik at plangrunnlaget i størst mogleg grad ivaretek kommunen sine interesser i å etablere eit biovarmeanlegg.

6 Side 6 av 6 Nedanfor er førebels oppsett på framdriftsplan, milepælar i planarbeidet i utheva type; September 2012, utlegging av kjøp av biovarme på Doffin (database for offentlege innkjøp) September 2012, oppstart av planarbeid, medverknad Oktober 2012, anbodssynfaring November 2012, gjennomgang av innkomne tilbod. Desember 2012, forhandling med utvalde tilbodsgjevarar. Desember 2012, vinnar av konkurransen blir peikt ut. Desember 2012, forslag til reguleringsplan, medverknad Februar 2013, godkjenning av reguleringsplan April/mai 2013, byggjestart varmesentral og fjernvarmenett 7. oktober 2013, start varmeleveranse Varslingsliste, oppstart av planarbeid Navn Epost/ postadresse Postnr. og stad Fylkesmannen i Oppland Oppland fylkeskommune NVE Region Øst Statens vegvesen, region øst Mattilsynet Lom og Skjåk brannvesen Eidefoss AS Lom eldreråd v/jon Torkveen Kommunalt råd for funksjonshemma Lom ungdomsråd v/sekr. Kristbjørn Rossehaug Ansvarleg for barn og unges interesser v/kristin Volden Mundhjel 2686 LOM Ottadalen Mølle A/L Bergomsvegen LOM Lom Næringsbygg AS c/o Stokk og Stein AS 2686 LOM Geir Bakken 2690 SKJÅK Gerd Marie Offerdal og Eivind Ragnar Bergomsvegen LOM Bakken Lom idrettslag Postboks LOM Jan Erik Husom Gamelvegen LOM Bjørn Magnar Vike Gamelvegen LOM Ingvard Olstad Snikkarvegen LOM Marit Bergljot Moen Snikkarvegen LOM Alf Tore Sørhage Snikkarvegen LOM Tore Frøise Snikkarvegen LOM Anita Fosstuen og Torkjell Solbakken Ottadalsvegen LOM Opplysningsvesnets fond v/ Advokatfirmaet Harris Pb Sandviken 5835 BERGEN

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Detaljr regulering av Smedsmo camping Planprogram Oppdragsgjevar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Jostein Smedsmo Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram 13051 19..9.2013

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 09.02.2015 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Deres referanse: 2014/1105-1/L12

Deres referanse: 2014/1105-1/L12 file://s1547-1iis-002/ephortesrvdocproc/ephorte-sql/38428_fix.html Side 1 av 1 30.09.2014 Deres referanse: 2014/1105-1/L12 Legger ved et kart som viser vår infrastruktur. Rød firkant er nettstasjon (trafo),

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda ØRSTA KOMMUNE Kommunedelplan: Ørsta sentrum og Hovdebygda Planomtale Plannamn KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda Nasjonal ArealplanID 1520 2012007 Saksnummer 2012/1410 Utarbeida av Ørsta kommune Utarbeida

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming Utgåve: 02 Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planskildring til 2. gangs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/798-19840/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 72/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 Berit Marie Galaaen PLAN Soneinndeling SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer