fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket."

Transkript

1 ~-_.- fi k ts Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. --- ABONNEMENT kr pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 3 april 927 ANNONCEPRS: ste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige sider kr.2.00 ved henvendelse til Piskeridirektr rens kontor. Nr. 5 fisket Uken 3: Tor s k e fis k e t. LOifothsket var ogsaa i sidste,.. kl' godt, og ukefangsten blev meget større end i tilsvarende uke i de oregaaende aar. Uagtet delta :,~elsen var over 2000 baatermindre end ifjor, blev ukemeget større, nemlig 42 mihion stk. il'oi 2.9 lfil. i,fjor,.8 mill. i 925 og.8 mill. stk. i samme uke 924. sidste uke sluhet 406 haater fisket, saa belægved ukens slutning var 494 baater mot 6244 iffjor og 409 i 925. løpet av uken har fisket tat sig op ngsaa i Vestlofoten, saa flere baater er flyttet dertil fra de 0stligere vær. Det tilvirkede parti dampmediciniran cr større end i en række foregaaende aar. Rognpartiet i,_ofoten er iaar meget stort. Prisene er f,qrtsat meget lave. Vaaftorskefisket i Finnmark har siden opsynet blev sat den 3 3 været g,odt og partiet er større end i de foregaaende 6 aar naar undtat 924. Der fiskedes meget i uken i '0stfinnmark, hvor man i flere vær hadde astede baater ofte i 2 vendnger og paa større fartøier hadde man flere steder 4000 til 6000, ja enkelte storskøiterendog optil 0000 Prisene er lave, for ~;0iet Esk fra 4 til 6 øre pr. mot 8-9 ifjor. Troms var fisket smaat og opsynet er hævet saavel ; Hillesøy som i Berg og Torsken. Totalfangsten for fylket bl~v stk. mot 692 0'00 stk. ifjor og stk. i 925. Norges eldste livsforsikringsselskap Li jensidiges gaard [\ ar.t ohans gate 6. ~ienftbige. Paa Yttersiden ansees ogsaa 'fisket paa det nærmeste slut for iaar, naar :man undtar det saakaldte skraarphske for Bø, som vil bli f,qrtsat endnu Hogen tid utover. Kvantumet er iaar stk. mot 240 0'00 stk. iifjor. Paa Helgeland-Salten kan ogsaa fisket betegnes som slut med et ophsket kvantum av l stk. m'ot iifjor. Vikna i Nord-Trøndelag var Esket mindre og i avtagende. Likesaa i Sklinna. alt oplhsket i Namdalen stk. mot ifjor. Sør-Trøndelag var 'fisket bra i uken, saa partiet blev øket med stk. og ialt er nu ophsiket her l sik. mot 650 Dno irjor,og 65300'0 stk. i 925. Møre fylke er torskefisket paa det nærmeste slut. Uke~angsten hlev ca. 56 ona stk og det samlede kvantum utgjør 4.7 mh. sik. mot 8.2 mill. ifjor. Sogn 'Og Fj:ordane er torskehsket sluttet med et magert resultat omtrent som i 925, da O'gsaa fisket var usedvanlig smaat. aar er nu o:pfisket stk. mot 2.2 mill. Hjor. Sil ;cl e f i :s k,e t i Sogn og Fjordane er nu slut for iaar. Der blev i uken opr/:at av de tidligere satte stæng 8793 hl. sild, middelpris kr. 5.7 pr. hl. Endnu staar der uoptat i stæng 00 hl. Bankfisket. Fangstrnedinger fra opsyn,fylkesmænd, lensmænd, vrakere og specielt ansatte tællingsmænd. Nor d l a li d. - Værøy og Røst 27/3-3/4: Opfisket kveite 650 il 0.65,-0.80, iset, 7000,stk. sei il 0.22, hjelhængl Del' deltar 0 farløier og baater. M ø l' 8. - Aalesund og Borgund 3i4-9/4: Opfiskel kvelte a kr..00, lange 4,2500 il , brosme 8000, a ', hyse 6000 a 0.35, skate 5HOOO

2 62 FS K ETS o A N O 3 april 927 a 0.0, ræker 600 a.00, anden fisk 3000 a 0.30, alt iset undtat langen og brosmen, som er saltet. Grundet det gode veil' er en del baater fra Søndre Sunnmøre gaat ut paa eggafiske i uken, men ogsaa prisene fo,r fisk herfra blir iave. Torskefisket. Fin n m ark 6/4: Tirlsdag, Morlensnes linebaater laslet, Nordvaranger lastet, Vadsø 600, Kiberg 200, juksebaater 200, Varidø 20'0', line,skøite ~~500, linebaater 300, garnbaater 400, Havningberg juksebaater 6eD, otringer 200, Syltefjord garnbaater 0'00, jukse 400 line 200', Baatsfjord garnskøiter natstaat 2,300, jukseskøiter 40'0'0, Konglsfjord 5000, garnskøiter 4500, Berlevaag 2'500, jukseskøiter 3000, baa,ter delvis lasltet, Finkongkjeila lastet, motorer 2500, Gamvik 4500, otringer 2500, smaabaater lastet, Mehavnstorskøite 000, smaaskøite 8500, garnskøiter 800, Skjøtningberg jukseskøiter 2000, baaler 300, Kjøllefjord enhaling lineskøiter 8000, smaadækkere, smaamotorer lastet, delvis tofør:inger, jukse smaadækkere 40'00', baater 200, Dyfjord lineskøiter B500, baater las,tet, Sværholt 000, Kjellvik sjøldragere 3200, baater 800, Helnes juksebaater 300, Honningsvaag linebaater 350,,sjøldragere 4000, Nordvaagen linebaater 450, sjøldragere 4500, Kamøvær jukseskøite 2000, linebaater 200, Hammerfest notskøiter 0 000, lineskøiter 500, baater 00, Hasvik 50, Hasvaag 275, Breivik 300, Breivikbotn garnbaat 50, juksebaater Fisikepris Vadsø 6, Vardø, Hjelmsø, Hammepfest 4-5, Havningberg, Syltefjord Finkongkjeila, Mehavn, Lehesby 4, Baatsfjord 47:-5, Gamvik 4-4Y!, Hasvik 5-5~, øvrige vær 5, leveripris Vadsø, Lebesby, RoUsø, Hammerfest, Hasvik 0, Havningberg, Kongsil'jord Finkongkljeila 2, øvrige vær 5, leverho'ldighet, 0slil'im:unark 200, Vestfinnmark 250, baatantal 96, ingen kjøpefartøier. Fin nm ark 7/4: Onsdag, Bugønes garnbaater 200, jukse,; motorer 8kalelvhavet 500, Mortensne,s motorgarnbaat 3000, gmnbaater 400, lines!daalbaater laistet, jul\jsebaater 50, Vadsø skøiter 2:500, linebaat 250, Kiberg haater 300, jukse 200, Vardø lineskoiter og motorbaater 2000, '0- og seilbaater 600, juksebaater 300, ujevnt, Havningberg motorskøite 350, juksesmaabaater 500, Syltefjord garn 600, jukse 300, linebaater 700, Baatsd'jotd garnskøiter natstaat nær land 3600, jukseskøiter dag' lagt 2,900, Kongsfjord smaabaater 000, juikseskøiter 3800', garnskøiter 3000,,fisken mer land, Berlevaag 2000, jukseskøiter 2500, smaabaater 40'0, Finkongkjeila juksemotorer 2600, smaabaater lastet, Los:vik,.Kvitnes [aa baater lastet, Gamvik daglagte juksehaater lastet, mo,torotringer, 2000, Meha,vn garnskøiter 500, jukse,smaa:;køiter 3000, storskøiter 9000, Skjøtningberg juksemota.rer 300', baater 600, Kjølled'jord lineskøhter 4000, baater 500, Dyfjord linebaater lastet, Sværholt stormhind'ret, line 900, jukse 500, Honnings,vaag søldragere 5000, jukseskøiter 5,500, linesmaabaater 700, Nordvaagen lastet, tildels to vendinger, sjøldragere 6000, Kjelvik 2,200, smaabaater 700, delvis Jastet; Helnes 000, Hammerfest lineskøiter 800, smaaibaater 70, BergiSifjord garnbaater 20, Breivik linesmaabaaler 200, Breivil\Jbotn 200, Hasvaag ::)7,5, Dønnesfjord garnbaater 220, stor sildemængde tilstede Dønnesil'jord, Børfjord. Fin n!d ark 8/4:: Torsdag, Nesseby garnbaater 200,' Vadsø linesikøiter 4500, Kiberg garrrbaater 000, linebaatel' 200, jukselbaater 200, Vardø lineskøiter 2000, baater 500, garnbaater 400, Havningtberg juskebaat 600, otring 400, Syltefjord juksebaater 200, garnbaater 600, lineibaater 800, Baatsfjord garnskøiter 3000, jukseskøiter 3500, Makur baater f)oo, Kongs: fjord garnskøiter 3000, jukseskøiter 2000, baater 400', BerleiVaag baater 400, skøiter 20'0'0, garnsikøiter 2000, Finkongkjeila motorer 2,500, baater 400, Gamvik juksebaater 80'0, otringer 20'0, Meihavn skøiter 2000, storsikøiter 7000, garnskøiter 500', vksevaag ju:kseskøite 4000, Skjøtnilllg,berg 3000, Kjøllefjord rikt linefiske, Dyfjord lastede baater, Svær-holt 900, Kje:lvjk s~øldragere 2000, baater 600, Helnes 700, Honning:svaag 300, 8jøldragere 3000, jukseskøiter 5000, Nordvaagen linebaater 5,50, s,jøld,ragere 4000, Kamøvær linebaater 450, Gjes.vær enkel 50, Rygge!fjord s:maamotorer 2000, Breivik baater 300, Hasvaag 450, Brei'Vikibotn garnbaater 50, Dønnestfjord 200, lodde thstede Finkongkjeila, Kjølleil'ja:rd, Kamøvæ'. Finnmark 8/4: TOlisdag, Nesseby garnbaater 20'0, Vadso lineskøiter 4500, Kiberg garnbaater 000, linebaater 200, ju:ksebaater 200, Vardø lineskoiter 200, baater 500, garnbaater 400, Havningberg juksebaat 600, otring 400, Sylted'jord juksebaater 200, garnbaaler 600, linebaater 800, Baatsfjord garnskøiter 3000, jukseskøitel' 3500, lvakur baater 800, Kongsfjord garnskøiter 300'0, jukse:skøiter 2000, baater 400, Berlevaag baater 400, skøiter 2000, garnskøiter 2000, Finikongkjeila motorer 2:500, baater 400, Gamvik juksebaater 800', otringer 200', Meha'vn skøiter 2000, st0~sikøiter 7000, garnskøiter 500, Oiksevaag jukseskøite 4000, Skjøtning'berg 3000, Kjøllefjord rikt linefisike, Dyfjord lastede baater, SværhoH 900, Kjelvik s'jøldragere 2000, baater 600, Helnes 700, Honningsvaag 300, sjøldragere 3000, jukseskøiter 5000, Nordvaagen linebaa:ter 550, sjøldragere 40'00, Krumøvær linebaater 450, Gjesvær enkel 50, Ryggefjord smaamotorer 2000, Breivik baater 300, Has,vaag 450, Breivrkbotn garnibaater 50, Dønnesfjord 200, lodde tilstede Finkongkjeila, Kjøllefjord, Kamøvær. Fin n m ark 9/4: Opfisket vaarfisket Finnmark torsk, hvorav hængt rundfisik 2 9 i , saltet klipfisk 8 7,2, rotskjær 7000, iset 0000, forbrukt 450, leverkvlantum 54 M., dampmedicintran 076 tdr., 664 baater. hvorav 5<9:5 motorer, resten '0- og seilbaater, i Nesseby 4, Nordvarange'r 75, Vadsø 46, Vardø 250, Havningberg 64, Syltefjord 68, Baatsfjord 50, Berlevaag 30, Gamvik 40, Mehavn 30, Kjøllefjord 85, Honningsvaagene 0, Maasø 78, Hammerfest 80, Hasvik 4, LOlPpa 54, resten spredt, 5420 mand, 68 landkjøpere, l kjøpefartøi Hjelmsø, fiskepris Havningberg, Ytre Syltefjord, Fin:kongkjeila, Gamvik, Hjel!Dsø 4, Kiberg, Vardø, Lebesby, Hammerfest 4-5, lvehavn 47:-5, Hasvik 5-5Y:?, Vadsø, Maasø 5-6, øvrige vær 5, leverpris Loppa 6, Vadsø, Lebesby, Haslvik 0, Vardø 0-,5, Bavningberg, Kongsfjord, FinkongkjeUa, Hammerfest 2, K~berg, Maasø 2-5, øvrige vær,5, 8veriholdighet 0stfinnmark 064, Vestfinnmark 334, fiskevegt 0stfhmmark 275, Vestfinnmark 256, tranprocent 0stfinnmark 3,5, Vestfinnmark Fredag Nordvaranger linebaater 400, Vadsø 2,50', skøiter 30'00, Kiberg 800', baater 900, jukse 58, Vardø lineskøite 800, otringer 200, smaabaater 200, juksebaaler yderst smaat, ijavnilligberg 300', motorskøhe 000, Baatsfjolrd garnskøiter natstaat 5300, juk,seskøiter 3300, Kongsfjord 4008, Berlevaag 250, smaabaate'r 400, faa landkomne, ujevnt fiske, Finkongkjeila juksemotoribaater 2500, s:maabaater lastet, Gamvik daglagte juksebaater 000, motorotringer 900, Mehruvn juksesmaaskøiter 500, stors:køiter 60'00, Oksevaag jukseskøite 2500, KjøUefjord lineskøiter 80'0, bauter 000, Dyfjo,rd linehaater lastet, skøiter 3000, Honningsvaag linesmaabaa'ter 450, sjøldragiere 250'0, faa landkomne Kamøvær jukseskøite døglllag,t 4000, lill8lskøite enh:aling 20'00, smaa:baater 60'0, Kjelvik linebaater gammelt agn 600, Helnes garnbaater 500, Kobbefjord, RYgge[jo~d garnbaater 500, Bakfjord, Snefjord, Hefsbotn 250, Tufjord linøsmaabaruter 400, Haslvik 250, Breivik, Breivikbotn, Dønnesd'jord garlbaater 200, Bergsil'jord 60', agnmangel Hruvninglberg, Kjelvik. Fin n m ark 0/4: Lørdag, Bugønes linemotorer 2500, baater 58, Nordvaranger 300, Vadsø 80, skøiter 2500, Kiberg garnbaater 200, linelbaater 800, Vardø 300, ()tringer 000, skøiter 20'0, Havninglberg juksøskøitet Baatsfjo,rd 4000, Syltefjord baatel' 50, smaamotorer 500, garn 200,liner 00, Baatsfjord garn-

3 3 april 927 FS K E T S o A N O skøiter 2800, jukseskøiter 4000, notskøiter 60'00, Ko.ngsfjo.rd jukseskølter 40'0'0, garnsikøiter 250'0, baater 500, Berlevaag baater 600, jukseskøiter H500, garnskøiter 50'00, FinkQngkjeila mqtqrer 2000, baater lastet, LQsvik, Kvitnes flere farmer, Gamvik juksesikøiter 3700, Qtringer 250'0, seilbaater 200, lvehavn stqrsikøiter jukse 6000, smaasikøiter 50'0, Skjøtningberg linebaater 000, juksebaater 800, Oksevaag skøiter 3500, KjøllefjQrd lineskøiter 2500, baater 000, Dyfjord 60'0, Sværho.lt juksebaater 600, MaarøyfjQrd, Torskefjol'd linebaater 200, Helnes garubaater 700, Kamøvær jukseskøiter 5000, linebaater 600, HQnningsvaag lineskøiter 3'500, smaamqtqrer 000, baater 500, juksesikøiter 2500, NQrdvaagen linebaater 0'00, skøiter 4000, TufjQrd linebaater 550, TubQtn Slmaaskøiter 300, Breivik lineskøite 550, Sørvær 400, Hasvaag 220, Breivikbo.tn, Dønnesfjord garnbaater 200,agnmangel Syltefjo.r,d, SværhQH, Kje,lvik, Qddestæng FinnmarkkjeHa, TyfjQrd, lqdde tillstede Gamvik. Fin n m ark 2/4: Mandag, Grænse Jako.bselv linebaatel' 850, Mortensnes lastet, garnbaater 500, Nor'dvaranger linebaater lastet, Vadsø 550., Kiberg 500, motqrer 20'00, Vardø skøiter, o.tringer 600, baater 250, Havningherg 700, SyltefjQrd 600, jukse 300, BaatsfjQrd garnskøiter 3000, jukse 3,500, snul'peno.t 7000, KQngsfjQrd jukseskøiter 4000, baater 500, garnskø!iter 00, Berlevaag 5000, juks,eskøiler 30'00, o.trillger 20'00, baater 600, FinkQngkjeila mqtqrer 3000, baater lastet, Gamvik 700, Qtringer 500, s:kød:ter 4000, linelskøiter 30'00, Mehavn garnskøiter 500, jukseskøiter 6000, Skjøtningberg linebaater 600, Dyfjo.rd 500, Kjelvik 250, sjøld::.'ag'ere 000, jukseskøite Mehavnhavet 4000, Helnes inebaater 600, Kamøvær 300, garnbaater 500, Gjesivær lørdag vadskøite 450, TufjQrd baater 250, HammerfE:~lst 50, Breiv'ik 500, Sørvær tohalings 8'00, BørfjQrd snurpeno.t 40'00, agnmangel TufjQrd. Tro:ill s 9/4: Berg og Torsken ukepartiet 77 00, alt hængt, damptran 30 hl., ro.gn 29, priser so.m før, QiPsynet hæ,vet idag. - Fylkets k'vantum , hvo.rav 5840'00 sahet, iset, hængt, damptran 85 hl., lever G, ro.gn 884. No. r da n d. - Øksnes 8/4: Øksnes-Langenes ved o.psynets avslutning 2/4 optisket 78550'0 stk torsk, hvqrav iset 80700, hæng,t , saltet 39000, damptran 33 hl, udampet lever 4, r'ogn 572 hl., hvo.rav iset 60, saltet 972. No. r d l and. - Bø i Vesteraa!len 9/4: Siden fo.rrige beretning -,2 nætters garn Ho.vden 300, dypsagn 50, Nykvaag dypsagn 60, Aarsjøen garn 200, Værøy og Vinjesjøen garn 450, dypsagn 00', o.pfisket parti stk tqrsk, hvo.rav saltet 48400'0 stk, hæng,t stk. Qg iset 60'00 stk., damp-o tran 58 hl., rqgn 860 hl., leverlhq\ldighet 350, tranprocent 40, fiskevøgt 300, priser to.l'isk 0'.06, lever 0'.25. No. r da n d. - Yttersiden 9/4: Opfisket 22' stk tqrsk, hvo.rav hængt 9'73 900, saltet 84000, iset 9 700, damptran 3638 hl., lever 4, rqgn 3547, o.psynet Øksnes avsluttet. No. r d l and. - Helgeland 9/4: Opfisket stk. to.rsk, hvo.rav hængt, , saltet 0'2800, iset 46 00, damptran 690 hl., lever 60, ro.gn92. No. l' d l and. - Sailten 9/4: Optisket stk tqrsk, hvqrav hængt 7000, saltet 52000, iset 2000, damptran 38 hl., lever 65, rqgn 235. N o. l' d l and. - LQfotens o.p'synsdistrikt 7/4: Fiskeparti 3,25770'00 stk, hvqrav saltet, hængt, resten iset, leverparti 243, medicintran 39807, rognparti 49098, hvorav 3358 hermetik, leverholdighet garnfisk , linefisk , tranpro.cent 38-50, fiskøvegt garnfisk 2,70-320, linefisk 20-30, fiskepriser usløiet 5-37, kilo.pris 5-6, leverpris 8-37, ferskro.gll 2-8, baatantal 494, hvqrav 729 garn:baater, 362 do.'ryer fra 700 mo.to.rfarko.ster, '. Hstlofo.ten 96, Henningsvær 662, Vels,uQj'Qteh 456, Værøy og Rost 60, kjøpefal'tøier 6, hvo.rav 0Q Østlo.fo.ten, Henningsvær' 25, Ves,uQi'o.ten 32, Værøy o.g Røst 2, landkjøpere 307, jevnt fo.rdelt. Onsdag gjennemsnitlig garn Skro.ven, HQpen 280, SVQlvær, Røst 200, Bals,tad 30, Sund 250', linemo.tqrer SkrQven 00, Ho./pen 300, Henningsvær 200, Stamsund 370, Ure, Balstad 330, Sund 80, Sørvaagen 400, Røst 230, lineskøiter SVQlvær 500, Henningsvær700, Stamsund 950, Balstad 650, Sørvaagen 00. TQrsdag g'jennemsnitlig garn SVQlvær, Ballstad 50, Stamsund 200, Reine 2i50, linemqtqrer Henningsvær 20'0, Stamsund, Bal stad 360, Ure 300, Reine 250, Værøy 420, lineskøiter SVQlvær 5,50, Hennings,vær, Bastad 660, Stamsund 90'0, Reine 000, Sørvaagen 70'0. Fredag gjennemsnitlig Skro.ven 250, SVQlvær 80, Kabelvaag 80, Hennings,vær, Reine, Røst 200, Sund 280, linemoto.rer Skroven 20, Kabelvaag, Reine 250, Henningsvær, Røst 200, Stamsund, Nuslfjo.rd, Sund, Sørvaagen 320, Balstad 350, Værøy 4,50, lineskøiter SVQlvær 500, Henning:svær, Sørvaagen 600,Stamsund 670, Balstad 5'50', Reine 700. No. r d - Trø n del a g. - ViknalEsket 9/4: Fiskepartiet '0 stk., hvqrav hængt , damptran 9G6, TQgnpartiet 32,0, kilolpris 7-8, leverpl'is 25-80, nu smaa fangster, fisket sterkt avtagende. - SklinnaHsket 9/4: Sklinna o.g HQrtavær fskeiparti stk, h'vqrav hængt , damptran 73, rognip'artiet 402, fisket SkHnna ansees slut, Ho.rtavær avtagende. S ø l' - T l' ø n del a g 9/4: Fylkets samle,de fiskeparti i sidste uke stk., tran 30', lever 545, tustede 78 baater og 2.9:23 mand. FyJlkets samlede fiskeparti i sæso.ngen , tran 535, lever 44, ro.gn M ø l' e 6/4: ndmeldt 972 dækkede, 344 aapne mqtqrbaater, 757 rqbaater, NQrdmørsværene lørdag garn :0-80, liner , mandag garn 40'-'00, liner 80'-400, snøre 20'-25(). tirsdag liner ', snøre , Ro.msdalsværene lørdag garn , liner 30'-800, tirsdag liner , NQrdre Sunnmøre lørdag garn , liner 50-40'0, tirsdag garn 80-00, liner 0'0-550, Søndre Sunnmøre lørdag gam , tirsdag liner , garnfisket avsluttet i Søndre Sunnmøre. M ø l' e 9/4: Opfisket kvantum ' stk. skrei, rqgn 648, medicintran 4565, lever til andre sqrter 7 hl., leverho-dighet , tranprqcent 35-45, fiskevegt , ruud!fisi~pris 30'-40, leverpris 25-30, hørav NQrdmør 2,68800 skrei, rogn 377, me:dicintran 2004, lever til andre sortei' 70 hl, RQmsdalen 70000, rogn 802, medicintran 6<66, andre SQrter 5 hll., Sunnmør 82470'0, rogn 269, medicintran 895, le,ver ti:! anjdre so.rter 9'6 hl., av det samlede skreiparti er saltet , fisket er jevnt avtagende Qglsaa fqr Nordmør Qg Ro.!illsdalsværene, SøndreSunnmøre sluttet. Seifisket. Hor d a l and o.g Ro. g a l and 9j4: Opfisket sidste ulu~ sltk sei, pris 0.50' pr.,stk Av partiet 0000 stk ti] hermeth{, resten hjemmefqrbrukt. Brisling- og smaasildfisket. A a les u n d 2/4-9/4: Tilført hermetikfabr. fra Møre 40'0 skj. smaasild a kr..25. Sta van g e r, mars: ngen tilførsler. Fetsild- og smaasiildfsket. Mør e. - Vestnes 2/4: Denne uke o.pfisket tils. 433 hl. sm aas ild, hvo.rav solgt 80 hl. til hermetik, pris kr pr. hl. o.g 253 hl. so'lgt til agn, pris kr pr. hl. Silden er fanget av no.,uag hjemmehørende i distrktet. A v d,isse 433 hl. sild er 40 hl. fisket i To.mrefJo.rden og resten i TresfjQrd. Mør e. - Vestnes 9/4: Denne uke oipfisket 266 hl. sild, derav solgt hermelik 236 hl., agn 30 hl., pris 6.25.

4 F S K E t s o ANG 3 april ~ Mør e. - Gjemnes 9/4: Denne uke o;phsket 500 hl. s:maasild, solgt agn, pris kr pr. hl. Mør e. -- Bo,Jsøy 9/4: Denne uke 0:pfisket60 hl sild, SO'lgt til helr:metik, pris kr Sildefisket (storsild- og vaarsildfisket). Til 9/t 927. Derav Uke- Total- Distrikt fangst fangst set Saltet sildolje Til hl. hl. hl. hl. fabrik hl. _._- ~al~en a Titran Sør-Trøndelag ~ --= i _.- -_..-.~- ----;-----:..._ Kristiansund Bjørnsundværene [ Romsdalsværene Bremsnes -Kornstad i Smøla : 600 ' -- N. Søndmør... i i Aalesund i S. Søndmør.:...:...:...:...:...:.---=-- _ ~~ 700 _4 400 '~O 75~_ 45~~ Møre tils Sogn&fjordanetils. ) l Hordaland,Rogaland, -- -~ [ Vest-Agder tils. 2 ) [ [8500 ) Ukepris kr ) Sidste uke optat 6000 hl. landnotsild, mj,ddelpris 9 kr. pr. hl., hvolri 690 scild, saagodtsom alt iset S o gnog F j ord ane 9/4: Fisket ansees nu slut, opsynet hævet idag, to!alkvantum vaarsildfisket hl., hvorav saltet 8Ø9, iset 2332, hjemmeforbrukt 4270, JSildoljevare 674, agnsli'ld,,5 h.l, g~iennemsnitsipris 5,7, derhenstaa' ca. 00 hl. sild ved Venø. fisket utenlands..det islandske torskefiske. Fiskeutbytte i skippund (= 60 ) i beregnet virket stand efter slands fisiker.iseskaps opgave, meddelt ved generalkonsulatet, Reykjavik. 927 / -3/3 Pr. Storfisk Smaafisk Hyse Sei Tils. 5/: 26 Reykjavik: trawlere andre Skib Havnefjord : trawlere andre skib Vestmannøyene Sydkysten forøv. 6204Jt Vestkysten Nordkysten stkys!en alt Pr. / Pr. /, GeneraJlkollisulatet, Reykjavik, beretter 6/4: Utb) ltet av tol'lskeil'isker,iene indtil utgangen av mars iaar har været tilfredss,t~uende. følge de av lsrrands fiskeriselskap utarbeiliede fang:.;iopgaver vedrørende torske,l'isket er der fra januar til. april op:fiske:t et kvantum som motsvarer ski.ppund a luo l'g. i beregnet, virket Ulstand. det s'amme tidsrum i aarene 9:2ll.og '925 utgjo'rde fangstutbyttet beregnet paa samme maate henihodlsvis og 662 sk,ippund. - Man beil'inder sig midt i hovedtorskeil'iskesæsongen som utenfor sydkysten varer henimot utgangen av mai maaned. Forløper fisket normalt i den gje[}jværende tid, vil fangstutbyttet iaa' av torskeisket bl i over et middels mu'. - Prisil'orholdene er imidlertid sædjg utilfredsstiuende og skulde ikke disse bedre sig, vil klipes\: tilvirkningen iaar levne liten fortjeneste. Der er - saavidt vites - endnu ikke omsa,t klipfisk av aarets illvirming. Oer er antydet en pris. alv 0 isilandske kroner pr. skippund ~torhsk fob., men det synes som om ingen el' tilboielig til for tidell at avgå. ny vare til denne pris. - interesserte kl'edser OV('[' veies hvad d,er kan,gjøres til bedring av forholdene. Enkelte klirpfisffiprodusenter har slaat sig sammen for at søke islandsk vare 8~vsat paa det Syd-Amerikanske marked. Det er ogsfla bragt i fo'fslag en særlig utførselsavgi,f,t paa fiskeriprodulder s,om skal anvendes tiil hjælp ved o'rlarbeidelse ay nye markh!er. Det spanske sardirzfiske, Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 5/4: Som det har villet fremgaa a,v de ukentlige rapporter, har sard,injisket hel siden nytaar været meget daarlig. l\lan har langs hele Nordkysten ingen steder merket nogetindsig a,v sardiner, og det har derfor kun leilighetsvis blit fanget noget av betydning. Likeiledes har veiretstillet,sig meget ugunstig og dette har ogsaa tild,els. hindret fisket sterkt. den senere tid kan der iagttages nogen bedring i '/izcaya og Guipuzeoa. hvorfra del' i sid ste to uker har været fisket bra. Fiskemarkedet indenlands.. Nedenstaaende prisnoteringer angaar indenbys handel meuem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindelige betalingsvilkaar, netto kontant. For Bergens vedk. er noteringene uttryk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsætning har fundet sted. Tran: Bergen. 5/4 8/4 Kr. Kr. Uklaret damptran, nordlands ~.00 pr. tønde -,,- finmarks' ,,- sei damptran.... Prima koldklaret damptran pr. Raamedicin, nordl., uklaret..... pr. tønde Blank medicin, nordl Blank industriel..., pr. Brunblank, medicin, nordlands.... pr. td. do. industri el pr. Bruntran, karblandet Pressetran, bundklar A,8 Sildolje, lys Sildolje, brunblank Rogn: Samfængt, fyldt mellem bundene, /36.00 pr. td.

5 3 april 927 f S K E T S o A N O 65 Rundfisk: U sorteret Lofots...,... U soreret helgelands.... Tynd vestre, hollænder.... Fyldig vestre hollænder.... AJmindelig hollænder.... Bremer.,.... Samfængt (italiener).... Høstrundfisk.... Afrika rundfisk 30/ Do. do. 50/ Usorteret finmarks, over 200 gr.... Finmarks, gr.... do gr.... do. over 600 gr.... Titling: Hollænder.... Bremer.... Finrnarks 00/200 gr.... Rotskjær: ZarHisk.... V ækkerfisk.... Høkkerfisk.... Danskfisk, stor.... do. smaa.... Sei: Prima storsei 50/ middelsei 40/ Afrikasei 50/ do. 40/ Smaasei 30/ Brosmer: Flækket.... Rund.... Hyser: Afrika, høsthyse} 40/ dl). hyse 30 / 4).... Samt vaarhyse 40/ Almindelig do. 30/ Længer: Skruelænger.... Klipfisk: ste sort, Lofots.... Feisild: Oarnsild, fiskepakket 0/2 stk. pr. \ Do. do. 2/4" -,,- J Do. do. 0/2 " -,,-l Do. do. 2/4 'o -,,- J Skjæresild, fiskepakket.... Storsild: Eksportpakket pr. 0 kg.... Fiskepakket, rund,.... Vaarsild: Exportpakket pr. 0 kg.... Fiskepakket, rund.... slandssild.... Kristiansund N. 5/4 Kr , ') Tr an: /4 Uklaret damptran, Nordmørs og Kr. Nordlands /97 finnmarks.... 8/4 Kr. 5.rO ::> pr. vegt pr. vegt pr. veg t pr. pr. tønde pr. 8/4 Kr pr. td. Raa medicin.... Blank medicin.... Rogn: /4 Kr. 8/4 Kr. pr. td. pr. Nordmørs samfængt stavfyldt td /33\ 32/33.00 pr. td. Ldots f Klipfisk: Nordmørs...,...,... J 9.25 Lofots... "... \ 9.00 Finnmarks Saltfisk: Nordmørs... '"... \ Lofots f Tørfisk: Prima storsei, 50/60 cm..., t " sm aase i 30/40 "... f Prima smaasei, 30/ ~~~:da :: ~~~~~: : : : : : : : : : : : : : : J 0.50 \ J pr.vegt 4.25 pr pr. S i d: Storsild, eksportpakket 0, rundsalt. ~/4.50 4/4.50 pr. td. slandssild pr. Aalesund. /4 8/4 Tran: Uklaret damptran, Søndmørs Kr. Kr. eller Nordlands /00 98/00 pr. tønde Do. Finnmarks Koldklaret damptran Bruntran.... pr. Sildolje / /0.44 ) Sæltran.... Rogn: ste sort eksportpakket 2den sort... ".... 3dje sort.... Samfængt, fyldt tønde.... 3dje sort , / pr. tønde Klipfisk: Søndmørsk... pr. vegt Lofots / / )- Finnmarks Længe.... Brosme...,.... Sei.. ".... Saltfisk: Søndmørsfisk /0.22 pr. kg, Lofots torsk, fob fiskeplads Sei.... Pr ess e fis k : Presset lange.... Rotskjær: Sei, samfængt.... S i d: Storsild, eksportpakket 0 kg / /4.50 pr. td. slandssild, fiskepak'et, 80 kg.... ) Efter kvalitet. 2) ) 927.

6 66 FS '( E T S.0 A N O 3 april 927 Haugesund. kr. Vaærsild, eksportpk.,~ ganet, 0 fob Do. fiskepakket, 85 fra lager 7.50 Do. flækkesild.... Do. rund, 0 6/ Do. mindre merker, ganet 0 Storsild, eksportpakket ganet, 0 fob slandssild, f.o.b. pr. 00 kg.... Fetsild, notsild 20/22 stk. pr. 00 " fiskepakket fra lager.... Makrei, saltet i tdr Sildolje: /4 8/4 kr pr. td. pr. td. Lys f.o.b /0,48 pr. Mørk f.o.b. efter kvalitet.... Sildemel pr. 00 Fiskemarkedet utenlands. k v i n t a l = 50 i Bilbao, Vigo, Santander. Kartagen:l, Malaga ; 40 i Barcelona, Tarragona; 60 i Portugal. ka s s e = 45 i Havana, Buenos Aires; 58 i Rio de Janeiro. ty s k P un d = 0.5 eng e l s k p un d.c 0.45 Klipfisk og tørfisk. B i l b a o. - Generalkonsulatet beretter 5/4: Uketilførsel kvintaler norsk, 0000 islandsk, beholdning 8000 norsk, islandsk, priser norsk, 60'-67 ptas. islandsk. Kurs pund 2,7.37, francs T a l' l' a g ona. - Konsulatet beretter 3/3: ndførsel av khpifisk i mars: Pr~ skib si 000 islandsk klipfisk. - Nuværende beholdninger er islandsk klipfisk som noteres il ptas pr. 40 L iss a bon. - Legationen beretter 4/4 som kommentar til telegralfilsk beretning for 2den halvdel mars: Avsætningen fra importørenes lagre var temmeeg træg omkring midten av mars maaned, men tok sig op mot slutten, saaled8ls at forbruket i anden halvdel av mars er kommet op i det normale. Beholdningene av importert blev derved paa det nærmeste fommet inden m.s.»sevilla«s ankomst. Stemningen paa markedet er dog slap og det er den almindehge opfatning blandt importørene at prisene for næste baat fra Norge vil gaa yder Hgere ned. Denne opfatning er vistnok basert paa en kanske litt for stor tro paa nødvendigheten av at rea>lisere beholdningene a,v gammel fisk i Norge. Stemningen er dog selvsagt ogsaa paavirket ~w den ajmindelige d8ipression i det porlugisliske næringsliv, som i længere tid har bevirket at det har været yanlskelig for importørene at finde avsætning til regnings [warende priser, selv om indkjø,peue har været billige. - Det forlyder at der nu til Lissabon-markedet igjen i stigende utstrækning sendes konsignationer mot forskud der for nærværende opgives at dreie sig om 33/. almindelighet blir det ogsaa med dette forskud. Paa denne maate rykkes bunden ut av markedet og legationen kan ikke noksom advare mot denne forretningsmaate, der i længden er absolut skadelig fot alle norske ekspolrtinteresser. O p o l' t o. - Legationen, Lissabon, beretter 4/4 som kommentar til sin telegr. beretning for 2den halvdel mars: Forbruke:t :i slutten av maaneden er gaat noget tilbake, væsentlig paa grund av det daadig.e veil' som har holdt kundene fm provinsen hjemme. - Nylig ankommet norsk Hskpr. d.s.»8iciha,< er blit solgt omkring 36/ til 37! fot god ren stor Lofot, 35/ for ren middels og 34/ fot god tredje. Endskjønt disse :priser er lave e't det ikke sikkert at de vil. holde s>ig hvis betydelige kvanta ankommer før markedet faar tid til at fæstne sig. Ren Finnma.rk 2den og 3dje er solgt fra 32/ ti,} 34/ pl' Følgende ladningernyfundlands.fisk er nylig ankommet:»ole AarvoM~ 7500 cwts. og»nordtrafik«2600 cwts., begge fra St. John's. Fersk fisk og sild. H li l. - Konsulatet beretter 5/4: Vaarsilcl fra igam' omkring 40'00 kasser, Naut salg 6/-2/, 40 smaakasser fisk, flyndre 7/-'5/, kveite 9/->6/. H u l. - Konsuliatet beretter 6/4: 800 kasser notsild faa solgt 5/ og 350 kasser faa ~so>l,gt 2/, restlast fra igaar '2/, meget trawlfisk men bedre priser. H u l. - Konsulatet beretter 7/4: Rester vaarsild fra igaar 4/6->8/. H u l. - Konsulatet beretter 8/4: 8'24 kasser smaafaldende notsild 7/, endel lisolgt. Hul L - Konsullatet beretter 9/4: Faa kas,ser snd Oi\Terliggende fra igaar 7/, en baat overligger til mandag, 45 kasser norsk fisk, pris kveite 6/-9/, flyndre 6/-8/. H u L. - Konsulatet beretter /4: 2 baater 800 kasser hver, pris 26/-, 28/, restlast fra lørdag 2>6/, smaa tilførsler fisk. L.o d 0' n. - Konsulatet, Hull, beretter 5/4: 650 kasser fisk filyndre 7/-8/, kveite 8/-0/. L ond o n. Konsulatet, Hull, beretter 7/4: 400 hal\'- kasser 6/. London. Konsulatet, Hull, beretter 8/4: gaar 257, idag 27 kasser fisk, pris f'lyndre 7/-9/. L ond on. - Konsulatet, Hull, beretter /4: 400 hal v ka,sser sild pris 6/. New c a sti e. - Konsulatet, Hull, beretter 5/4: gaar 5GO kasser fisk, hvorav 850 direkte til indilandet, flyndre 4/ -7!('i, kveite 4/->/, 450 kasser sild, 'halvkasser 8/. New c a s t > e. - Konsulatet, Hull, beretter 8/4: Onsdag, torsdag 577 kaslser fisk, hvorav 770 direkte indlandet, pris flyndre 4/-8/, kveite 4/-0/, 570 kasser sild, pris 6/, halvkasser 7/6-9/6. G rim s b y. - Konsulatet, Hull, beretter 5/4: gaar 700 kasser vaarsild 8/-6/. Ham bur g - A l to n a. - Fiskeriagellten beretter 4/4: Ankommet 200 kasser sekunda sild fra Hull 4-5 pi., allktion Hamburg nordlig hyse stor 3-6, middels 2~;-25, uten hode 6-67:, middels kveite 9-26, stor uten hode 8, Altona fr.oslsen haabmnd 20-35?:; pi. pr. pund. Ham bur g - Alt ona. - Fiskeriagenten beretter 5/4: Aukti.on Hamburg nordlig hyse stor 6-20, middels 8-257:, middels kveite 90->0, stormiddel 80'-0Q pl pundet. Ham bur g - A l t ona. - Fiskeriagenten beretter 6/4: ngen fersks ild, auktion Hamburg harubrand 257:-28~:?, Altona frossen haalbrand 20-34, storkveite 6,-92, middels 0-26, Møre-hyse 40-63, flyndre 30-57, grundet pa asken bør fers\: fisksendelser ikke ankomme senere end mandag næste uke. Hambu rg-auona. - Fiskeriagenten beretter 7/4: Auktion Hamburg Nordlands~hyse stor 6-30, middels pf. pr. pund. H a D lb u r g - A l t ona. - Fiskeriagenten beretter 8/4: Auktion Hamburg haabrand 23-25, AHona haabrand Nord~anæs-hyse 3%-57';;, stor kveite 84-20, middels 3(:>, flynd,re sltor 40-46, smaa 20, forhaandspris fersk sild 0- pf. pr. pund. Ha m bur g - A.] t ona. - Fiskeriagenten. beretter 8/4:: Til St. Pauli fisj{emarked (Hamburger Fischaukti.on G. m. b. R)

7 3 april 927 FS KETS ankom i ukens løp fra Norge dels pr. jernbane og dels med ruteskibene 3<5 500 pund fersk Hsk, som efter kvalitet og markedets stilling opnaadde i auktionen (pf. pr. pund): Nord[andshyse, sitor 3-30, middels 8-33, uten hode 6-6%, haabra:nd 20-28:72, kveite, stor uten hode 8, s<tormidde~ 80-02, middel 90-2'6. - Ti,l Altona fiskemarked (H. Koser) ankom i ukens løp med ruteskilbene,fra Norge 2;6 200 pund fersk fi,sik, som efter kvalitet og markedets stilling oipnaadde i auktionen (pf. pr. pund): Hyse, stor 40-63, middels 25-37, smaa 2--9>'2, NOTldlands-hyse 3X-'5:72, haabrand 4-30, haahrand frossen , rødsipætter 30-57, smaa 20, kveite, stor uten hode 6-t20, middels Ca pund haa ankom i bedærvet stand og blev konf:iskert. - ukens løp ankom kun 2 baater med ca kasser norsk [ørskshd f.ra HulL Kvaliteten val' sekunida og prisene var fra p. 4 t~l pf. 5 pr. pund. - Der var rikelige thførsler pr. jernbane av hollandsk sild fra Zuydersjøen, hvorfor der bløv betailt eftn kvalitet fra p. 6 oipth p. 0 pr. pund. - F'ra Dundee an:kom 24 kasser skotsk sild og der var ogsaa tilførsler av da~sk sild, hvorfor der blev betah henhold:sv~s,p. 20 og pf pr. pund. - Fra Norge ventes en baat med ca kasser, hvorfor forhaandsiprisen idag er p. 0- pr. pund. Ham bur g - A l t ona. - F:uskeriagenten beretter 9/4: Ankommet 900 kas,ser sild, forhaandspris, auktion Hamburg stor Nordlands-hyse 4-6, middels 4-5%, stor kveite med hode 87-<9, uten 70-72, middels 0'9-3, smaa 70, flyndre pif. pr. pund. W ese r m li n d e. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 8/4: uken 30/3-5/4 var til,førs,lene av fersk fisk til WesermUnde :fiskemarked næsten dobbelt s,aa store som i den foregaaende uke og kom ho,vedisagelig ka sland og Nordkap, mens den erflersij)urte Nordsjøfisk var knaip. - Alt i alt bragite 38 trawjere pund. Derav 5 fra Nordsjøen med pund, gjennemsnitlig 200'0 pund, 8 ;fra Nordkap med 00 pund, gljell'lemsnitlig pund og 25 fra sland med '0 pund, gjennemsniuig pund. Fra Norge ankom en haat med ca pund fersk sild, formodenuig den sidste i denne smslong. - EHer.spørselen efte,r fersk fisk var bedre paa grund av kjøligere veil', men var ikke stor nok til, at ahe tilførsler av mas,sefisk kunde placeres, hvorfor en ikke ringe del gik Ul ki\pfiskverket og til fiskemelfabrikation. - Pris'ene for malslse;fisk var delr[or meget forskjehige, hvorimot de ed'tersipurte sorter blev betalt temmelig høit. - Auktionsprisene var (pf. pr. pund): Hyse 8-90', l , torsk 3-MY:!, l 3%-3, sei 3-HO%, røds.pætter 2-7, pigvar og kveite 7-5'6. Rogn. Nor d - S p a ni e n. - Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 3/4: Bra sardinfiske Guipuzwa Vizcaya. Ende[ rognomsætning. U foflandrede priser. N o l' d - S p a ni e n. - Generalkonsulatet Bilbao beretter ;)/4: Paa grund av det mislykkede fiske lig~er ded~r endnu betydelige kvanta av rogn lagret i Bilbao saavel som i fiskepladsene langs kysten. Prisene har grundet den daarlige e;fte' spørsel hat en faldende tendens. Mens man ved aarsskiftet noterte»ekstra«i ptas. 25 sælges den nu til ptas pr. tønde. Tran. Ham b u l' g. - Fiskeriagenten beretter 8/4: Fra Norge ankom 4'07 fate og 20'0 tdr. Fra Danmark 256 fate, fra Spanien og Portugal 62 fate, fra Storbritannien 43 fate og 42 fate o A N O 67 fra H.oUand. - Markedet var ro:li:g. - F.or medieintran noteres uforandret kr. 8 ei., mens de øvrige noteringer er litt lavere nemlig (:.E pr. 000 ): Lys sæltran 30, lys levertran 30, brunblank 2,7.0, brun 2,2. - Lino[je er rolig og noteres fra Holland Fl. 4 og for tysk vare M. 77'2 pr. 00 netto fortoldet. Salt sild. Ham b u l' g. - Fiskeriagenen beretter 8/4: Tilførslene andl'og til 20'80 tdr. Derav 9<9 tdr. fra Norge og 89 tdr. fra Skotlland. Der var ingen bedring i forretningen. - Noteringene er (kr. pr. td.): Slosiild 35'0-40'0 'Og , og , 6-70'0 2, , flekket sild og skjæresnd 40-5'0, 50'-60 og 60' Ste t t i n. - Fisikeriagenten, Hamburg, indsender følg. beretning dat. SteU:in 6/4: Norsk sild uten forretning. Heller ikke i skotsk sild er der nogen avsretning av betydning, hvor:l'ol' prisene gaar langsomt nedo,ver. De regelmæss,ige tilførsler av fersk s,ild fortrmnger s!altsilden. - Noteringene er (kr. pr. td.): 4-,500 20, 5-'600 20, 6-70'0 22, vaarsi,ld 6<-7, fetsild 38-40, skjmresild 38-42, crowrrmatfulls 50/-52/, fulls og largefulls 50/-,52/, matd'uhs 48/-50., malu,ies 46/, spents 30/. Kon i.g s ber g. - Konsulatet beretter 6/4: Heller Lkke i denne uke kom det tb forretning i norsk slo- og vaarsild. - de øvrige isil,desorter gik forretningen normalt og eherspørselen var notksaa bra. midlertid begynder det at minke sterkt paa lagrene av Yarmouth-sild. - O.m nye tilførsler kan h lj.iler ikke meldes i denne uke. - Prisene var som følger: Ya~mowtih matfulls 54/ itil 56/, Yarmoutih matties 47/6 til 49/6, s}{iotsk vinte,rlhsket matfubs 26</ til 30'/, skotlsk vinterfisket mauies 23/ til 28/ eif. ubeskattet e[ter kvaliteten. ferskfiskemballagen for Londonmarkedet. Henstilling om at forsendelser av fersk fisk til Billingsgate marked, London ikke bør inneholde mere end 50 netto pr. kasse. Konsul L. P. Brekke, Hull, meddeler i skrivelse av 6 ds. at han har motltat følg'ende skrivelise fra mr. ]. O'Neill, O'fÆentlig bestyrer av BiHingsgate Vlarket, London, datert 5 ds., angaaende størrel6en av de kasser, som bør benyttes ved forsendelse av fersk fisk til nævnte marked. Skdvell:sen har i oversæitellse følgende ordlyd:»»paa grund av at endel av de fiskekasser som ha Norge tillføres dette marked er meget tunge og uhaandterhg'e - enkelte kan veie saa meget som 8.og 9 cwt. (400 og 450 ) er man paa:ført adskilhg ulemper under transporten av kassene. Av Deres personlige kjendskap til herværende markedsforhold vil De være opmerksom paa at alle kolli maa bæres euer trihes fra jernbaneselskapets transportvogne til markedet, og avstanden kan til sine tider, naar der er masser av fi:sk, være flere hundrede meter. De kasser, som anvendes for dette marked av saa glodt som ame britiske og utenlandske avskibningssteder indeihlolder i allmindelighet 50 fisk, og disse ka6iser

8 , 68 FS K ETS o A N O 3 april 927 Sildefisket 927 (Storsild- og vaarsildtisket). Rapport nr. 2 om fisket til 9/ l. Fylke l Herav med Totalfangstens anvendelse Opfisket ' Gj.snjts-. mængde snurpe- landnot prs set i Saltet Til sild- Til herme- F tt 'r garn not, olje tik e pc.. i! i Hl. i Hl. }il.: Hl. Kr. pr. hl. H. Hl. H. H. Fisketicl Begyndt Avsluttet ~;;!røndelag} Sogn & Fjordane :.8 2o~~-:52~0;~4~ 2~~i --soo ! i 3000; ~~~~f;;~~d'::::::::lf ~' , _4_48_20_ ' : Vest.Agderogø-stov~_.,_._. i: i Tils i i44---, ool5i2400[ [ omkr. omkr. omkr. : Tils. 926 til 0/4... _~ _ 527 5~ ~700 ~~:,,_9_5 40_ ~, 6_05_50_0.J_0_0_0_r:0_! Sør-Trøndelag og omkl omu. SO~ø~eF;:r~~~~ll;~~ =----' _ 3_42 ~00_9_9_oool-37700!-.. _SO. _ -: omkr. 5. til 0 / ,.33 7~0, 6.8~ ; - -- omkr. H~~~~r~6 fil ~~/~a.- i-;-;~~-ooo / : ; ! ~ ~ ~ ~ ~ _, 2_, 3_, 4 Garnsild kr. - snurpenotsild landnotsild 6,93. 5 Garnsild kr. sllurpenoisi d landnotsild 9.0ll (; Garnsild kr. -, snurpenotsild - lrlodnotsild 4'50. kan som skik log bruk er her bæres paa hodet av bærerne, en transportmaate som muliggjør en hurtig eklspedition gjennem de befærdede gater rundt markedet. Det vilde derfor, glæde mig, om De godheisfuldt vilde foranledige at der til de norske avskibere blev rettet en henstilling som kunde lede til at der blir pakket omkring 50 netto i passende embauager som hurtig kan be,fordres av,bærerne.«* Anm. Henstillingen gjælder i Æørste række fisk som flyndre,,hyse, torsk og anden mindre fisk. Storkveite og laks kræver egen emballage. Als Kolnæs vi P. Lindøe Telegramadr. : "Peder" Haugesund Telefon: 753. Privat: 424 Fersk og saltet sild. Sildeksport Tilbud av eksportpakket og fiskepakket sild utbedes A / s Haugesunds Nye mekaniske Verksted Haugesund Billige reparationer paa /iskedampere og molorskiber ut/øres. ' Forespørg pris. Hafstads mek. Verksted, Bergen Tonningsgaarden og Valsengaarden Telegrafadresse : Hafstad, Tonningsgaarden. Telefon 2239 solide og kraftige av eget fabrikat altid paa lager. Landnotspil, Snurpenolspil. Linespiil Alle slags mek. arbeider utføres. Specialverksted for reparationer av alle slags~motorer. Rimelige priser. Fri e d e berg e r Ko ra se rvenfa b ri k Friedeberg N. M. Tyskland kjøper sardiner i olje fra produsentene Anth. Be Nilsen & Co., Lidl, Als Kjøper: OSLO Sildemel, torskemej, levermel, sildolje, medicintran veterinærtran, alle sorter tørlisk. Tilbud utbedes. Telegramadresse : :» ABN LCO T ausa AKTDESELSKAP Telegramadresse : > P a us i an u s ~ Eksport av sildemel, torskemel) guano og sildolje Bruk STA BLS Kobbørsof AlS STABL Repr. i Stavanger Edu. J, Olsen Jan van der lo OSLO ade Skibsreder og Fiskekommissionær i "Government Fishmarket" jmuiden (Holland) Telefon: 277 Telegr. : "Jan van der Made jmuiden"

9 ,, ' 6730! i april 927 Veksel kursene (salgskurser)..mynt Pari C" _, ", :: ~~---;----~--_..._-~- -~~'---~-~-~--"-~--'~- T~-'~-~----- Oslo: kr. kr. i kr. kr. kr. kr.! kr. t R. M..... fl l 9.80 Fres : Sv. kr i ' D. kr ! i Gylden ! 54.0 : i '55.00 S\\~. fres ; 74.0 : 74.0 i ; Dollar ' 3.85! Bplga,.. 52,00' 53.55! S ' f". mark , Pesetas : Ure i Czek. kr : ')0 sl. iu. ) l CO,()Oi 85.00, østerr kr _ondon: Eseudo.. Peso 2 ).. l\is: J ). Yen!).... TacP)... Bombay.. l ionkong sl!. d. ' sh. d. sh. d. sh. d. 2 7 hz 2 7 3'2 2 7 /:32 '47 8 /w T ' hg 5'27/ 32 5'2'jh' ' /8 2 7 /32 2/6 3 /4 2;6: /4 i 2/7/4 :/5 5 ltl; 'l/5;'g /5 5 /; 25/::, 2 h6! D, 'Ll/4 sh. d. sh. d h~ /l(; /:;2 2 /4 ' 2/6'/ s /5 5 /6 2 7 /~ sh. d. 2 7 /;J /:;2 5 3 G 2~/l; 2/6 5 /p. 2/ i l/5~9h2 2 3 /4 2 5 /; ) Bergensnotering. 2) Buenos Aires. 3) Rio. 4) Yokohama i,) Shanghai. Skib laster-o \.,.;. J Topeka laster Aalesund og Kri~tiam;unci ultimo :;pril fol' Hav:lna, Vera Cruz, ~ew Orleans, Galvesion og Houston. \Vilh. Wilhelmsen. ;:-;.;;.»)J\c:pen laster Øsi-:Norge ultimo april for RostOll, og ~';cr[clk - \Vilh. vvilhelmsen. ~.,.;.»:\lalmen<: laster 0st-l\orge ultimo april ror Baltimore og PhHadellhia. - Wilh. vvilhelmsen. :\.::;. >/fortugas, laster Oslo ste halvdel lllai for S~n annah, f;nana og ~ew Orleans. - \Vilh. \Vilhelmsen. GAN O 69 Ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondhjems, Bergens og Åndalsnes jernbanestation! Til indlandd Til utlandet _. s~at:~er ~ OS~-~~g. ~~~- :~~~kl~r~~::.. _alt_ ~ ~~k~~-;--' kili k~:~-~r-~~~'- r'ra Trondhjem : ialt... ' 92900:, 96740: 4520: 450, 39570: Sild... ' ; R 90 Fisk l 3540: 450, 600: fra Bergen: ~7/:;-'2/4 i'alt HO,70250, Sild ' 32700h Fisk ' Fra Åndalsnes: 2'h ~ '2,'" ialt ~~80 Sild...,.... Fisk... ' : 260; -~~ toO : 2330 Tilførsler til Oslo (0st- og vestbanen) vekten angit brutto. fiskesort Kveite.... Flyndre.... Hyse.... 'orsk :~ i / j i i U Sei ! Sild ' \'al<jøtt Laks, ørret ; Ræker , ~9u Allden fisk , Tils. i -, 6500' 45WO: 42490, ' Oljemarkedet. Bergen, Haugesund" Stavanger f.o.b;: Sola' i!jjc pl'. fatevis kr. O.H), petroleum»triumf<{ pr Leveret fra de øvrige 'oyer og distriktslagere øre mere. -!~ellzij pr. kg, f.o.b. Bergen og Stavanger kr. 0.47, øvrige byer i).-±8. - Opgit av Ståvanger Norsk-Engelsk Mineralolje AfS. '2/' Fiskeindførselen til Oslo. ndiørselsværdien av fersk fisk i!dførtrra utlandet til 0,;0 sjøiolclsted i uken 3/4~~-D!4 9:27: Fra j) i.' n Hl ark fersk fisk (slagtet) kr. 356, levende i ;,,\ kr. le; ;~()(). - Fra ~ v e r i gelevende fisk kl' Fra n g l and fersk fisk kr. GUOD, tørfisk Fra Ty s k : il n cl salt fisk 25 fiskets Gang A weekly intelhgence organ of the Norwegian fisheries pubhshed. by The Diredor of fisherues, Bergen. Nor w e g i a l Fis e r i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries l0w bcing e(rried.0, from the beginning of the year, 927 to April 9th. W i l i er and S p ri n g Her r ing ~ in hedolhres (bl.), landed 27400, iced , salted 52400, to Hsh oil factorie~ , eanning fadories C o d in num ber of fish: landed , prcpared for stockfisb for scllted and dried fish Cod liver oil produced in hl , live.rs of cod to oiher oils in hl. 472 cod roes in hl

10 70 Fl S K E T S Det Nord enfj eldske Dampskibss elskap vi Aktieselskapet Thv. Halvorsen Bergen Om Ja d ni n g og o mi s ni n g -av ti s k e tor sen de J ser Telefon egen central Telegr.adr. "Nordenfjeldske" NORGE MEXGO GULF LNJEN Wilh. Wilhelmsen, Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg Regelmæssige, maanedlige seilznger fra øst- & Vest-Norge til Boston, Baltimore, Philadelphia & Newport News, Havana (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orleans, Galveston & Houston GAN O. 3 april 927 DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB B. D. s. BERGEN Kontortid og 430-7, Lørdage 9-2 Telefon (centralapparat-6 linj er) nr Tel efonvakt 8 fm.-lo em. søndage 9 fm..-l0 em.) Telegramadresse : Ber ge n s k e. Forlang Dem tilsendt selskapets rutehefte nr. 7. Det indeholder ddaljerte oplysninger om alle selskapets inden- og utenlandske ruter C.A.GUNDE~SEN Als BE~GEN Sp edit i o ns av de tinge n: Ekspedition og omisning av fisk Telegramadr.: "Cagsped" fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegramadr. : "Caglinie" Det Bergenske Datnpskibssetskabs Als John Griegs Boktryk.keri Telefoner: Telegramadresse : Speditionsavdeling, Bergen Bergen 3468,0687 k, 080 "Bokgrieg" Vaskerelvsgaten 8 Omladning samt omisning avjerskjisk Telegramadresse : «Bergensped> Boktryk., Stentryk., Ollsettryk., Notetryk., Klieheer ~==================~ ~====================~ Haugsholmens Mel & Sildolje Fabrik, Erling W. flock NTERSPED "Ys Bergen EXPOR.TAGENT BERGEN Sildolje - Mel Telegr. : WLFLOK Sild, Fiskemel etc. Telegr. : PROGRESS jermetiketiketter tj'ertiamyn, 'i-reaseproo/, trereament DREYERS GRAFSKE ANSTALT STAVANGER Als Haugesunds Sjøforsikringsselskap HAUGESUND Overtar alle slags Sjø- og Transportforsikringer K. Kolbeinsen & CO. A s Haugesund Telegr.adr.: "Kolbro" Sildexportører Landets Kommissionærer: Sildemel. sildolje, rogn Telegramadresse : ]østbø, Stavanger Johannes østensjø & Co. Als Haugesund Telegramadr. : Sjøco største t cl> n dep rod uk t i on fjlleldberg Bruk Telefon: Buøy 7 Johan T. 0stbø privat: Hundvaag pr. Stavanger Buøy 8 Sildeoljefabrik. Kjøp av fersk og saltet sild. Mekanisk verksted - 2 slipper Age n ter for r a a o j em o t o re n A van c e. SKAALEVK KEMSKEFABRK A.S BERGEN nternationalt Speditionsselskap - mporfspedition - Eksporfspedifion Noterer gjennemgangsfragter og utsteder gjennemgangskonnossementer til europæiske og oversjøiske havner. Agenter for Norddeutscher Lloyd m.f. linjer Varg-smurningen (for presenningar, segl, garn, not, tog o.s.b.) VARG har no vore prøvd av mange not- og garnfiskarar rundt kysten. Meldingane fraa alle kant ar gjeng ut paa, at V ARG held reidskapi friske, mjuke og sterke mykje lenger enn noke anna kjennt barkestoff. - Eg har noke V ARG-preparert not, som laag i sjøen ifjor sumar i over 3 /2 maanad. Prøvar av denne not, kopi av anbefalingar o.s.b. sender eg gratis til alle som ynskjer. V ARD-smurningens fabrikant er underskrevne DAVD GJØQVEN, Bergen Fabrikk: Lars Hilles gate 8. Fiskere! Br~k altid Wegener & ~øreides Rul- og Røketobakker fra TOBAKSFABRK - BERGEN A D O L F A ASE Als. Etableret 904 Telegr.adr.: Sldexport Haugesund Telefon: 494 Eks p ort a v a J les ort e r Sa J t s i d Tilbud av eksportpakket Sild utbedes GERDT MEYER BRUUN A.5. BERGEN Alle sorter taugverk, snører. forsyn og fiskegarnstraad i bedsfe kvaliteter til laveste priser. Telegramadresse : "Rebslagerbruun"

11 3 april 927 FS K ET S o A N O 7 Vor fiskehandel paa Jtalien 926. Utdrag av aarsberetning fra generalkcinsuiatet i Genua. Forts. fra forrige nr. K l i P - -O g 'S alt,f is k: ndførselen i 926 til Genua vil fremgaa av nedenstaaende oversigt: Norge tons sland og F ærøene » F rankrig.. 4 3» Eng;land.. 47» TysMand.. 69'» Holland.. 47» Danmank.. 45» Labrador.. 65» alt blev der i 926 indtfør,t ca tons kliphsk og saltfisk til Genua. Dette er henholds~is ca og 600tons. mere end de to foregaaende aar, men 500 tons mindre end i 923, da imp'orten var 'Oppe i ca tons. Som det vil sees) kommer sland og Færøene langt foran de andre land med 0065 tons mot respektive 6330 og 7638 tolls i de,foregaaende to. aar. Endel av den til Oenua indæørt.erfisk blev imidlertid videresendt ti Neapel, og endel av merimportenskyldes uheldige konsignationsforsendelser, som blev realisert til ruinerende priser 'Og var en medvirkende aarsak til markedets sammenbrud Æra mai til september. Salgsprisen for»style«, :som i begyndelsen av 926 laa omkring 400 lit. gik e:fteflhaanden ned :i 300 lit. fdr saa i slutten av september at gaa op i 400 lire, hvor den holdt sig til aarets utgang. Efterspørselen var den hele tid livlig og forbruket Hlfredsstillende. Naar undtages»fransk llave«, hvorav der i slutten av desember blev indført nogen partier, som fremdeles henligger usolgt, var beholdningene i Nord-talien ved aarets slutmegei smaa og knapt tilshækkelige til at dækike en maaneds [forbruk. Markedets nuværende snuing ligger ikke saa værst an, 'Og prisene kunde maaske bli gjenstand for aogen forhøiese, forutsat at man avholder sig fra at sende usolgt'e laster og ikk'e forstyrrer markedet med konsignaiioll'slaster. Samtlige hertil fra sland i august og september via Spanien ankomne ladninger gav anledning til reklamationer paa grund av at en større eller mindre del av [sken var»skin heated«. m.porten fra Frankrig, som i 925 utgjorde 520 tans, gik ned til 43 ton, eller 260 ton mindre end i 924. Det bemerkes, at der blev indført ikke mindre end 395 ton i første hal,vaar 926, mens størsteparten av den i andet halvaar indæørte fisk av ny fangst var blit kontrahert paa,forsommeren til en forh,oldsvis lav pris (francs 340) og en meget :fordelagtig kurs. Efterat prisene steg i F rankrig samtidig med 'frankkursens opgang, fandt der ikke s,ted nogen omsætning i Lave. Det skal i denne Æorbindese nævnes, at den ekstrapræmie, 'Som de hanske eksportører hittil har opperbaaret, er faldt bort fra den januar sidstl. mporten fra Labrador beløp sig kun til 65 t,on i 926. En heritil ankommen seillskiblast paa ca. 200 fon fandt ikke kjøpere paa grund av utilfredsstillende kvalitet, hvorfor skibet maaue returnere til Spanien med lasten. Fisk fra Labrador, :som i gamle dage var saa at si eneraadende, synes nu at ha tapt enhver interesse. Med hensyn til de partier, som i ovenstaaende statistik er ankommet fra Tyskland, Holland og Danmark paa det herværende marked, skal bemerkes, at det handler sig Olm hansihilsk :fra sland. Hvad importen til Genua av n,o r s k klipfisk angaar, saa har den i de senere aar været temmelig ubetydelig og de partier som er indlførf, er gaat videre til Homerdish.iktet. Den norske klipfisk mistet aberede for 5 a 20 aar siden sit Æotifæste i Nord-talien, idet den islandske fuldvirkede klipfisk, som er haardere saltet og litt lettere tørret, fik godt indpas paa bekostning av den norske. Der spises nu omtrent ikke norsk kli:pfisk i Nord-tai-en. Mellem-talien (R,omerdistriktet) konsumeres der endnu en god del norsk klip~:i:sk, den saakaldte Romertype, om sommeren og ttidhg paa høs,ten,før den islandske nyfisk' er kommet paa markedet, men senere i sæsongen kun forsaavidrt de norske priser ligger lavere. Hele 80 pd. av denne tilførsel til R'Omerdistriktet gaar over Neapel. Syd-Hahen er forholdet omtrent det samme som i Homerdishiktet, med undtage:se av, at konsumationssæsongen gjerne begynder litt senere. Det Nord-talienske marked (samt Neapel-marked) har forresten de sidste 0 a 5 aar gjennemgaat en stor omlægning,fra 'fuldtørret rkliprfisk til den letvirkede»labrador style«(som kun er tørret en a to dage) samt saltfisk og pressefisk. lvlens lastene fra shind før krigen hovedsagelig bestod av fuldvirket fisk»l:slanda«,,inde-, holder de nu kun 0 a 5 pct. og.ome meget mindre av ful,dvirket. Atbeidet for at gjøre Norge delagtig i den store import av den letvirkede»labrador style«har endnu ikke ført til noget. Det er mulig, at der ligger en hindring i, at den norske fisk er vel st,orfalden. Med saltfisk samt»utvasket og presset«, som hitføres i store kvanta fra sland og F ærøene har der været foretat endel forsøk fra Norge; dog hittil med negativt resultat. Varen har ikke været saa pent behandlet som den fra sland og F ærøene, og heller ikke har der været anvendt tilstrækkehg med salt ved tilberedningen. Det er mulig at den Omstændighet at de norske torskefiskerier iforegaar om vaaren lægger vanskeligheter iveien fdr en utvikling av denne eks:port, idet konsumet av denne fiskesort hernede først begynder i oktober,og varer 6 maaneder, stadig avtagende. Den

12 72 f S K E T S GAN O 3 april norske salhisk maatte derfor lagres i Norge i hele 6 maaneder, nemlig Jra mars til oktober, før den kunde sendes hitned. F e r 'S k,f i s k: Der blev i de første ni maaneder av 926 indført til Halien 4606 ton til en værdi av 2.9 millioner lire. De tilsvarende tal i det samme tidsrum av 925 var henholdsvis 4087 ton og 9.3 millioner. Det er især Frankrig, Belgien og Tunis som furnerer Halien med ferskfisk. Fra Norge blev der i aarets løp sendt et par jernbanevogner hitned med ferskfisk, men resultatet svarte desværre ikke til de forventninger som man hadde gjort sig, og aarsaken er væsentlig at søke i to omstændigheter: publikums ubekjendska:p til vore fiskesorter og de italienske fiskehandleres sahotage av fisken. De sendinger, som kom hitned, bestod dels av filefisk, dels av sløiet og h.odeløs fisk. Varen kom frem i udmerket forfatning. kke desto mindre var det vanskelig at faa publikum til at kjøpe den, og grunden var vel den, at folk hernede er vant til at kjøpe fi~.ken hel og at de ikke kjender torsk i fersk tilstand. De kaldte den,for»baccala.fresco«- fersk khpfisk -- og vilde ikke betale høiere priser end for almindelig k]jphsk. Det vil vel ta sin tid at overvinde denne fordom hos publikum; det bedste og sikreste middel til at naa frem, vil efter min 'f.ormening være at sælge billig og god fisk. Paa denne maate vil det litt efter litt lykkes at faa publikum interessert for vor fisk. De største vanskeligihder kom imidlertid fra detaljhandlernes side. Disse stod trofast sammen om at avslaa at motta og sælge den norske fisk, som de mente ikke levnet dem stor nckfodjeneste. F orh.ol det er nemlig det, at ferskfiskhandelen i alle italienske byer er særde les primitivt of'ganisert. Den er i hænderne paa et faatal smaakjøbmænd, som kun raader over meget beskedne utsalgsboder og derfor ikke kan motta.og sælge større kvanta ad gangen.' Som følge herav er det l deres interesse at sælge Htet og dyrt. Paa grund av disse forhold er ferskfisk at betragte ~om en luksusartikkel, som kun er tilgjængelig for de mest velstiede klasser. Publikum har nu heldigvis begyndt at reagere og gjennem pressen begjært, at der gjøres naget for at hihøre en bedring. Dette har bevirket at regjeringen, som er interessert i at skaffe befolkningen gode og billige levnetsmidler, har lorordnet oprette:lsenav 'fisketorv i forbindelse med moderne utstyrte utsalgsboder i alle større italienske byer. Fiskehandelen paa disse torv vil.foregaa ved.offentlig auktion i likhet med hvad tilfældet eri de større byer i utlandet. det hele tatstaar ferskfiskprohlemet paa dagsordenen hernede. Med kortemelemrum læser man artikler herom i bladene. Endel trlor, at den rette vei at gaa er at ophjælpe og at understøtte de indenlandske fiskerier, mens andre - de) som bedst kjenner forholder - mener, at denne vei paa grund av de italienske haves fattigdom paa hsk ikke vil føre til maalet: at ska.flfe befolkningen biig og good ferskhsk. De har derfot ikke Hogen tro paa, at!talien kan bli selvhjulpen paa dette omraade, men at man bør lette at opmuntre den.fremmede imp.ort. De hævder at man i en sak, hvor det gjælder at fremme bruken av et saa vigtig næringsmiddel, som ferskfisk, forfrinsvis bør lægge veg-ten paa k.onsumentenes interesser. Elfter de erfaringer vi hittil har gjort, er jeg kommet til det resultat, at det nmligens vil overskride de enkelte eksportørers økonomiske evne at introdusere vor ferskfisk paa det italienske marked. hvert tald vil det ikke fø're frem at sende hit enkelte og tilfældige vognladninger uten paa ',forhaand at.ha ordnet med salget. Der maa et samarbeide til i en eller anden form. Jeg har anbefalt, at eks:por.førene opretter et salgskontor f. eks. i Milano med en Jiskekyndig mand som bestyrer, der udeu:kkende skulle befatte sig med fremme av den norske ferskfiskimport til talien. \ a kre stø r j e: Der indførtes i de første 0 maaneder av aaret ton til en værdi av ~2.5 millioner Lit. De tilsvarende tal i 925 var henholdsvis 422 og 64.6 mill. lire. Makrelstørjerfangsten gavet meget daarlig; utbytte i 926, og ill,aa nærmest betegnes som mislykket. Nlan besidder ikke negen nøiagtig sitatistik, men det samlede kvantum kan skjønsmæssig anslaaes til kasser l 60 neho. Til orientering kan tjene at en produktion av tusen kasser ansees s.om normal. mange aaroversteg produkt ionen endog kasser. Tiltrods for dette var markedet flaut ved begyndelstn av sæsongen, og stemningen blev flauere og Hauere. De bøieste priser opnaaddes ved sæsongens begyndelse (juli maaned) med ptas. 5 pr. cif Genua for de bedste spanske merker og 23 LiL kiloet for eie italienske. Tolden og utgiftene (Æra cd. til herlevert) beregnedes til ca. 30 lire pr. 00 Prisen gik stadig ned og man opnaar idag en detalj ikke mere end 8-20 LiLfor de bedste merker og fra 6-7 for makrestørje fra Canariøene og for den saakaldte»retur-fisk«. Disse pris,er gjælder 0',fisk herlevert, forfoldet. Herværende beholdninger utgjør, efter sigende, vel kasser. Forbruket er - som sagt - blit enskuuelse, hvilket har sin grund i, at prisen er uforho'ldsmæssig høi; makrelstørje i olje er det eneste produkt hvis pris i lire utgjør det tidobbelte av prisen 'fra før krigen. Dertil kommer, at makrelstørjen har faat en meget farlig konkurrent i mak re ned l a gt i o j e, som i de sidsfe to aar er blit indført til talien fra Spanien og Portugal i.større mængder, og hvis priser falder meget billigere end makrestørje. Makrellen nedlægges

13 3 april 92' fs K E' T S i 5 bokser og pakkes i kasser a 8 bokser. Den noteres ca. 2 ptas. pr. cil, og sælges her til 8l/~ til 9 lire kiloet. Jeg henleder vore hermetimabrikkers opmerksom het paa dette nye produkt. Jeg har i forskjellige specialrapporter forsøkt at interessere vore hermetikfabrh\'ker fiqr nedlægning av makrestørje, idet jeg mener, at denne industri :skulle ligge særdeles godt til rette for os. Fisken forekommer i mængde ved vore kyster og er udmerket skikket 0' nedlægning, da den er fet - en egenskap, som er nødvendig for at pro.duktet skal bli vellykket. De to. prøvesendelser som i høst blev sendt hitned fra N orgefaldt ikke tiuredssrtillende ut, idet det viste sig umulig at opnaa regningssvarende priser. midlertid bør ikke dette bevirke at man lægg,er saken hen. Det er ikke at vente, at det skal lykkes med engang at lansere et nyt hermetikmerke paa et fremmed marked. Først.og fremst kræves der øvelse og 'erfaring til at fremstlle et ;'ørsteklasses pr'odukt, idet der er mange finesser forbunden med tilskjæringen av stykkene, kokningen. og nedlægningen. Dernæst har man at regne med publikums konservatisme. Dette løper ikke straks paa et nyt merke før det har erfaring for at det staar paa høide med de gamle merker som det er vant til at kjøpe. Betingelsen for at denne industri skal kunne bli levedygtig hos os, er dog den, at 'fabrikantene kan faa kjøpt størjen billigere end sine konkurrenter i l\-hddelhavslandene. Da disse har den,fordel at de har bllligere olje og arbeidskrah, maa vore fabrikker til gjengjæld ha den 'Tordel at de kan kjøpe fisken billigere. Det i t a l i e il S k e t r a w l e l' sel ska p: (ndustria Pesca e souopro.dotti). Som bekjendt har dette selskap i længere tid arbeidet paa at overhytle sin nuværende station i Cu~ha,len til færøene. Her er det meningen at tilberede fangsten som kliphsk og derpaasende den til talien. Hertil kræves imidlertid konsession, som selskapet nu arbeider med at erholde. Hittil har selskapet væsentlig drevet fangst i Nordsjøen og fisken er but solgt i.fersk tilstand til England og Tyskland. Fangsten beløp sig for budgetaaret til 2982 ton mot 895 for den foregaaende,periode. Fisken blev solgt for en gjennemsnitspris av Lit..25 pr., mens den for perioden 924--, 925 indbragte Lit..45. Regnskapet for () viser et underskud av Lit Selskapets bestyrelse uttaler, at det er de variable og uberegnelige priser paa det nordlige fiskemarked som er skyld i det daarlige resultat, o.g den mener at dette usikkerhetsmoment i fremtiden vil bortfalde naar det er lykkes at faa en fast 'station i nærheten av fiskepladsen, som vil gjøre det mulig at tilberede og sælgefisken som klipfisk. Som en anden omstændighet, som har været medvirkende til det -daarllge resultat, fremholder bestyrelsen GAN O 73 den engelsike kullstreik, som har nødsaget selskapet tb at anvende tysk kul, som den italienske regjering erholder paa reparationskonto og som koster mere end prisen paa engelske kul,tør kulsheiken. Det vil erindres at selskapet overtok for en bestemt pris de:fisketrawlere, som den iltalienske regjering fik sig overlatt av Tyskland paa reparationskonto. Selskapet arbeider nu paa atfaa disse betalingsvilkaar ændret til sin ifordel, og hvis dette lykkes, mener det, at den økonomiske stillmg vii bli lysere. Fro s sen t k j ø t: Jeg finder at burde ta med denne artikkel i nær-værende beretning, dels!ordi den regnes som en konkurrerende artikkel av vor tørfisk og kliphsk, og dels fordi imp.orten av frossent kjøt i enkelte henseender har hat og har de samme vanskeliglheter at kjæmpe med som importen av frossen,ferskfisk. F ro.ssent kjøt var før krigen en næsten ukjendt artikkel i talien, :men under kngen, da der opstodkjøtmangel, hlev der indført store mængder til armeen og marinen, og det 'fandi eterhaanden utbredelse o.gsaa blandt den civhe befolkning. Siden har importen stadig tiltatt og beløp sig i 925 til tons til en værdi av mulioner hre. Fra da av er imidlertid importen sterkt synkende og utgjorde i de første 0 maaneder av 926 kun tons til en værdi av millioner Lt. Den store nedgang skyldes forskjellige omstændigbeter;.først og hemst den rikelige tilgang paa fersk kjøt - specie:lt svinekjøt. Medvirkende har.ogsaa været den omstændighet, at kvaliteten av det frosne kjøt efter forlydende, ikke skal ha været saa god som tidligere. Desuten har importørene hat vanskeligheter med at faa sagterne til at motta og forrhandle det fr.osne kjøt, fordi f.ortjenesten herpaa er mindre end paa fersk kjøt. Som man ser, møter saa]edes salget av det frosne kjøt den samme motstand hos slagterne, som vor frosne ferskfisk hos ;fiskehandlerne. Eksportører, imp.ortører log rederier, som er interesserei i at opretholde importen av det frosne kjøt har utfoldet et energisk arbeide for at vinde det tapte terræng tilbake. Bl. a. har de dannet et»institut«hvis vigtigste opgave er at utbrede kjendskarpet til det frosne kjøts prisbillighet og andre g'ode egenskaper. Om dette vil,føre til maalet er mere end tvilsomt. Erfaring viser at det er vanskelig at gjenvinde tilliten hos publikum for en vare, som ikke længer har dets sympati. S ard i n er: Der blev i de :første 0 maaneder av aarene 924, 925 og 926 indførtfølgende kvanta sardiner 'Og ansj.os i olje til H:alien: Mængde i kvintaler (00 ): V ærdi i million er lire: ,7 0,9 20

14 ~----~ 74 FS KE TS o A N O 3 april 927 Ovennævnte tal viser, at importen i 926 kun er omtrent /3 av hvad :den var -i 924. Nedgangen skyldes dels den høie to!ld, dels at noteringene Æra Spanien og Portugal har ligget altfor høit til at der kunde bli et normalt konsum. første halvaar svinget prisene for portugisiske sardiner, 4 club 3D ffilm.,mellem Lit. 40 og 75 pr. kaslse a DO æs~er, men,forhøiedes i juli maaned til ca. Lit. 2,0'0 paa grund av lirens raske fald. Ved aarets utgang laa prisen auer paa ca. 75 df. Norske sildesardiner har i 926 omtrent været helt ute av sipiuet, og importen indskrænket sig kun til nogen mindæ konsignahonspartier. Grunden var den, at de importører, som i foregaaende aar befattet sig med denne kvalitet, blot hadde tap; de har senere ikke 'været at Æonmaa,fil at kjøpe i.fast regning. Der har været klaget saalvd over oljen, som tilvirkningsmaaten. hel,e aafet 926 var der næsten ingen offerter paa markedet fra Norge. Der blev derimot indført endel portugisiske»chinchards«, der er en lignende fisk som vor spfat Det bør auer mindes om, at det ved lov av l juli 924,er bestemt, at allhermetik der indføres i talien, maa bære fabrikkens navn og adresse litografer! paa hver æske. Blanke æsker med kun papiromslag er forbudt, mens fastloddede messingetiketter blir godkjendt. Bremerhavens fiskeomsætning 926. Av den nu foreliggende s,tatistik over omsætningen ved fisikeauktionshallene.i Bremerhavensfiskerihavn i 926 fremgaar det at der fra Nordsjøen og østersjøen er iimørt pund fsk og fra,sland og Hvitehavet 5 38 pund. Av fångs'ten fra førstnævnte felter staarsild som nr. l med l pund, dernæst kommer hyse, hvitting, torsik.og sei. Forøvrig en række sorter med mjndre mængder. Av fangsten fr:a sland og Hvi,teihav,et utgjøres mesteparten av torsk (6085 6'53 pund), dernæst av hyse, sei og uer samt en del andre sorter. Laan til tilvirkning av egen fangst. Skema angaaende kassakreditkontrakt for laan tii ti'lvirkning av handelsvare av torsk av egen fangst erholdes ved henvendelse til Norges Banks avdelinger. Sidste telegrafiske beretninger. (Nedenstaaende beretninger er indkommet efter redaktionens avslutning og de gjentas i næste nr. paa sine resp. pladser). Fersk fisk og sild. H u l. - Konsulatet beretter 2/4: 2 restlaster notsild 28/-2,9/, smaarfaldende 2/, trawlfisk høie priser. London. - Konsulatet, Hull, bereuer 2/4: 230 kasser norsk fisk, flyndre 8/-9/. Ham bur g - A l t ona. - Fiskeriagenten beretter /4: Ankommet ca kasser sild, pris -2, auktion Hamburg Nordlands-hyse 0-2!-'2, uten hode 5-5%, AHona sydlighyse stor 74-76, middels 52, smaa 40 pr. pr. pund. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ :~ ~ "Fiskets Gang" i~ ~ utgis av ~ ~ Fiskeridirektøren ~ ~ ~ ~ ~ utkommer hver ukes onsdag ~ ~ Bladet sendes uten ophold til ~ ~ de forskjelligste deler ~ ~ av landet ~ ~ Tegn abonnement (r. 6.- pr. aar ~ ~J~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15 0 ~- 927 Torsk i til 9. april 000 stk. Rapport nr. 0 om torskefisket stk, Derav sløiet torsk Lever til- Priser for Tilstede vegt i Damp- overs til leverhol- medicin- andre Rogn lever i hl. sløiet kjøpe baater hængl saltet dighet stk. tran i hl. transorter pr. hl. torsk far- ~- 000 stk. 000 stk. lever i hl. pr. rogn tøier fiskere i hl. 4) pr. hl. Finnmark Vinterfiske i 0-5 til 28/ ) [5--8 Troms fylke...,, 2) Lofotens opsynsdistr., (Herunder Værøy og Røst) Yttersiden Helgeland-Salten N.-Trøndelag-Vikten S.-Trøndelag-Fosen, Møre fylke ) ~ ) Sogn og fjordane fylke Sluttet '_'_ Søndenfor... '-~-'-' -- ~ Tilsammen Finnmarks vaar- eller : ')664 loddefiske fra 3/ ) gav l hl. lev _.' ) Tilsammen =--=--- i ) 5-6 ~S- Mot i 926 til /4, i /4,, 3244 " ! / " i /4, " 8/ ! - " /4. 9), " 7507 l ' /40) " /4, 7306, ' " Finnmark vaar- eller l loddefiske fra 3/ Fra 30/ ~ ~f5- - 3/ ;~ ~_ i / l / / Lofoten i 926 til / i / i 924-2/ D-56! i 923-7/ i 922-8/ i 92-9/ ~_ i / i 99-2/4 \ \ Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. ) omgjort til stykker efter 270 = 00 stk. - 2) omgjort til stk. - 3) omgjort til stk. - 4) 00 liter lever gav i Lofoten 38-50, i Møre og i finnmark 35-39/2 liter dampmedicintran. - 5) Prisen for 00 stk. usløiet torsk var i Lofoten fra 5-37 kr., i Møre kr. - 6) Herav 729 garnbaater og 362 doryer fra 700 motorfarkoster. 0stlofoten er stationert 96, i Henningsvær 662, i Vestlofoten 456 og i Værøy og Røst 60 baater, 7) Herav' 595 motorbaater, resten ro og seilbaater. - 8) Desuten 68 kjøpere paa land. - 9) Opg~ve i Finnm~lfk kun til '. 0) Opgavi.' kun til 3ft for Finnmark,

16 Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar H 2 april 927 og S~:~d o uken som endte 2 april 0 '[ -- Toldstedcr : Fetsild '"torslh i Ncrdsj~" Brisling K!ipflsk, Vaarsild og skaat'et.....t. siid msrsk tdr. sild tdl tdr. tdl tdr. tdr. Fhmdflsk Rot skjær Sf! Hyse, Anden: Ro i D,m. nl'ld t.erflsk gn tran tdl kr. tdr. R.m. h"ail B ø ank Bnm blank tdr. tdr. tdr. Bnm tdr. iiaa o kjæri" tdr.!-iærdet hv,f»,itran tdr. 05( )... t(ristiansand.. Egersund... Stavanger 2) Kopervik... Haugesund 3).. Bergen 4 )... Florø... Måløy... Aalesund 6 )... Molde... Kristiansund.. Trondhjem... Bodø... Svolvær')... Narvik... TromsøS)... Hammerfest 9 ) R6 020 ~S ':)7 :3k l 225,so ;5 l S i5 ) J l ; : ' 372 2~0 Vardø_j Vadsø... Andre~. _. 2 ) 2_Q.~ _ 38 3) 73 alt _._ i i 37~ i = i l l ; 67! l i _~2 l l. 826 i 63537' = : 4 885' 750] - : -- ' i.. ~6j~ =-J ~ =!.l) ! ' i i uken ! ' f OS-~~-= Toldsteder Hvaltran tdr. Sæltran tdr. Bottle l : : nosetran Sildetran!Sild, fersk tdr.. tdr. ks. i Sild, rakt Makrei, saltet tdr. : l Makrei, fersk laks. fersk levende Anden Fisk aal fersk fisk Hummer Ræker saltet stk. fartai, OSlOl) i Kristiansand : Egersund :, Stavang;er 2).. l i Kopervk Haugesund 3 ) Bergen 4 )..: l ' la : F?r il! Maløy... 27'! 6 60 H390 Aalesund 6 ) : 074i! l Molde... l :! Kristiansund ! Trondhjem i' Bodø Svolvær 7) Narvik... 33: : TromsøS)... i HammerfesP)! Vardø... l Fisk saltet j tdr Sildemel l i 77600! i ! OOO~ Fiskemel, levermel, fiskeguano kt!..5558' 23600' 27dSOO: ! 40500: 96630i l : Sælskind Hermeiik , 2204: i , Vadsø.... ' Andre0)... - : ! , l l : - ' ' l l ~ i ~ ~--- ~--~-. ~---~ ~-, ~ ' ~ ~ ~2~_ , _--_:_-_; 62<') : i uken ) 28 28; 5524i 20 i - i : 9442: 4834: i ) Desuten 04 tdr. stearin. 2) Desuten 8 tdr. kryddersild, 6 tdr. ansjos, 500 islandsk klipfisk. 3) Desuten 5 tdr. krydret islandssild, hval mel, 2700 hval barder, hvalguano, sild, strøsaltet og saltet lange. 4) Desuten 42 tdr. stearin. 5) Herav Finmarks og OH 562 anden rundfisk. 6) Desuten 462 tdr. stearin, 632 tdr. pressetran, 30 tdr. surtran. 7) Desuten 738 tdr. pressetran. 8) Desuten 8800 hvalroshuder. 9) Desuten 700 hvalroshuder. 0) Desuten tdr. hvaloljefettsyre, kg, margarit, 2250 krydret sild. ) Fra Fredrikstad. 2) Herav 824 tdr. fra Skudeneshavn. 3) fra Simdeneshavn. 4) Herav 6203 halve ks. fra Bergen.

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: BERETNING 1915 for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E., KRISTIANIA 1916 :: TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI.. lndholdsfortegnelse. Side In 15 (indledning)..

Detaljer

Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år

Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år I 1905 var det oppe i Fylkestinget at Staten burde byggja sinnsjukehus for Vestlandet. Dette var det heller vanskeleg å få gehør for hos dei sentrale styresmaktene. Fylket

Detaljer

Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27

Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27 Øivind Larsen (red.) Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27 Michael 3013; 10: 365 446. Stud. med. Sverre Sørsdal studerte ved Det kongelige Frederiks Universitet i Kristiania/Oslo fra 1919

Detaljer

MINDRE MEDDELELSER. "EN LUFTIG HYPOTESE."

MINDRE MEDDELELSER. EN LUFTIG HYPOTESE. MINDRE MEDDELELSER. "EN LUFTIG HYPOTESE." Nogen bemerkninger til dr. ANDR. M. HANSEN. mit arbeide "Kvartærgeologiske streiftog paa Sørlandet" (Nyt mag. f. nat., bind 50) har jeg fremsat den hypotesen at

Detaljer

Noen brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun 1911-21. Transkripsjoner.

Noen brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun 1911-21. Transkripsjoner. Noen brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun 1911-21. Transkripsjoner. Tirsdag Kvæld 10 [24.1.1911] Elskedeisen, tror jeg er nyt. Ser du nu har jeg faat akkurat seinle smaat og ellegant Brevpapir i dag.

Detaljer

Det norske språk og litteraturselskap. Ole Edvard Rølvaag: I de dage. Utgave ved Øyvind Gulliksen. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no.

Det norske språk og litteraturselskap. Ole Edvard Rølvaag: I de dage. Utgave ved Øyvind Gulliksen. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no. Det norske språk og litteraturselskap. Ole Edvard Rølvaag: I de dage. Utgave ved Øyvind Gulliksen. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no I de dage Ole Edvart Rølvaag 1924 [FØR TEKSTEN] [DEDIKASJON] LANDNÁM

Detaljer

1905 - Vågsøy kommune

1905 - Vågsøy kommune Side 1 av 10 Parti av Måløy hamn sett frå sør. Nærmast ser ein Amtskaia, den sokalla Hagenskaia. Lenger nord Kvalheimsbua og gamle Firda Canning. Det kvite store huset midt på biletet er Johnsen Hotel.

Detaljer

Nor s k ol j e g j e n n o m tu s e n år

Nor s k ol j e g j e n n o m tu s e n år Nor s k ol j e g j e n n o m tu s e n år L o f o t e n s o m g l o b a l t r a n p r o d u s e n t Ottar Schiøtz 1 Norsk olje gjennom 1000 år Innhold Innledning... 3 Tran og marine oljer... 4 Anvendelse...

Detaljer

«Industrien har begyndt at rodfæste sig i Landet»

«Industrien har begyndt at rodfæste sig i Landet» Ragnhild Rein Bore «Industrien har begyndt at rodfæste sig i Landet» Finansdepartementet konkluderte i 1842 med at industrien i Norge «aldrig her i Landet vil kunne drives vidt» fordi man vanskelig kunne

Detaljer

Trondheim postkontor - fra år til år.

Trondheim postkontor - fra år til år. Trondheim postkontor - fra år til år. Opprettet: 1647 eller like etter Navn: Trondhjem (fra start), Nidaros (1930), Trondheim (1931) Fra år til år: 1647 17/1 Hollenderen Henrik Morian fikk privilegium

Detaljer

Det e glo i strengan!

Det e glo i strengan! 1 AND Odd Solhaug Det e glo i strengan! Andøy Energi 1946-1996 «Tenk om det ikke fantes elektrisitet? Da måtte vi sitte i mørket og se på fjernsyn». (Fra ukjent barnemunn) 2 Forfatterens forord «Allting

Detaljer

ET TEKSTILFUND I MYR FRA ROMERSK JERNALDER

ET TEKSTILFUND I MYR FRA ROMERSK JERNALDER Stavanger Museums Årshefte, Årg.342-34( 1921-24), I. S. 1-32 I. ET TEKSTILFUND I MYR FRA ROMERSK JERNALDER AV HANS DEDEKAM I 1921 blev der paa gaarden Tegle i Time sogn paa Jæren gjort et fund av en del

Detaljer

I GAMLE STAVANGER. Jubileumsboken: JUBILEUM - fordi dette er. Gottfred Borghammer's TIENDE BOK

I GAMLE STAVANGER. Jubileumsboken: JUBILEUM - fordi dette er. Gottfred Borghammer's TIENDE BOK I GAMLE!!XAVmGER Jubileumsboken: I GAMLE STAVANGER JUBILEUM - fordi dette er Gottfred Borghammer's TIENDE BOK Alle som kjøper jubileumsboken er - sammen med utgiveren - med på å støtte følgende formål:

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Hvem var Rasmus Malling-Hansen?

Hvem var Rasmus Malling-Hansen? Hvem var Rasmus Malling-Hansen? En biografi skrevet av Sverre Avnskog Malling-Hansens Personlighed er ikke let at skildre; hvidt på sort er så mat, man trænger til Ildfarver, til noget levende i stedet

Detaljer

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA 7 VEKSLENDE KAR I UNGE AR Tegningen på bokpermen og tittelsiden: Bødkersmuget 9 i 1929, er utført av Einar Heden, etter

Detaljer

Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series

Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series Ivar Libæk: Et Nobelinstitutt eller Revue Nobel? Konflikter i den første Nobelkomiteen. Vol. 1 - No. 1 Oslo, 2000 2 Ivar Libæk:

Detaljer

Hvem var Terje Vigen? Av Stein Opsal

Hvem var Terje Vigen? Av Stein Opsal Hvem var Terje Vigen? Av Stein Opsal Tegning av Christian Krogh Sagaen om losen og sjømannen fra Grimstad, som brøt den engelske blokaden av den norske kyst under Napoleonskrigen og nødsårene i Norge 1807-14,

Detaljer

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST Arne Jon Isachsen CME/BI Desember 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 DE GAMLE ER ELDST Bør Norge ta initiativet

Detaljer

Billeder fra bolignøden i Kristiania. Av boliginspektrice frk. Nanna Broch.

Billeder fra bolignøden i Kristiania. Av boliginspektrice frk. Nanna Broch. Billeder fra bolignøden i Kristiania. Av boliginspektrice frk. Nanna Broch. Det er ikke gammelt med kvinnelige assistenter i boligtilsynet. Det var i februar og mars 1919 at 4 kvinner blev ansatt. Tilsynet

Detaljer

The Norwegian Tall Ships magazine. Sørlandet Christian Radich Statsraad Lehmkuhl. Norges maritime stoltheter også for fremtiden?

The Norwegian Tall Ships magazine. Sørlandet Christian Radich Statsraad Lehmkuhl. Norges maritime stoltheter også for fremtiden? Sørlandet Christian Radich Statsraad Lehmkuhl Norges maritime stoltheter også for fremtiden? The Norwegian Tall Ships magazine Blant de syv fjell ligger Norges maritime hovedstad med landets største flåte

Detaljer

HERØYA 30 ÅR. KJEHOLMEN 10 Ali. ~~VED GEORG SVENDSEN

HERØYA 30 ÅR. KJEHOLMEN 10 Ali. ~~VED GEORG SVENDSEN HERØYA 30 ÅR KJEHOLMEN 10 Ali. ~~VED GEORG SVENDSEN OSLO SPORVEISBETJ ENI NGS FERIEHJEM HERØ YA JO Å R KJEHOLMEN ID AR VED G EORG SVENDSEN UTG!TT AV FERIEHJEMMENES STYRE OSLO t 950 AASENS BOKTRYKKI!RI

Detaljer

Katalog. ~ Norgesbesøk ~ Bøker vedrørende reiser i Norge. Objekter relatert til reiser i Norge

Katalog. ~ Norgesbesøk ~ Bøker vedrørende reiser i Norge. Objekter relatert til reiser i Norge Katalog 23 ~ Norgesbesøk ~ Bøker vedrørende reiser i Norge Katalog Norvegica II 2012 Objekter relatert til reiser i Norge Kjære bokvenn. Dette er den andre av de to Norvegica-katalogene Antikvariat Bryggen

Detaljer

Working Paper Series 1/15 MYE VIL HA MER. Arne Jon Isachsen CME/BI. Januar 2015. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 1/15 MYE VIL HA MER. Arne Jon Isachsen CME/BI. Januar 2015. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School Working Paper Series 1/15 MYE VIL HA MER Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2015 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 Mye vil ha mer Kina er tjent med den valutapolitikken

Detaljer

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014 Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2014 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY ECONOMICS Noen

Detaljer

GJØR ALLE TIL LAGS! S18 Sen glemsel og hurtig læring. S10 Ris og ros til næringen. Problemfri fôring - vårt felles mål. Med lov skal havet avluses

GJØR ALLE TIL LAGS! S18 Sen glemsel og hurtig læring. S10 Ris og ros til næringen. Problemfri fôring - vårt felles mål. Med lov skal havet avluses FORSKNING / AKTUELT ET MAGASIN FRA GJØR ALLE TIL LAGS! Bli med Carl-Erik Arnesen en helt vanlig dag på jobben. S6 Problemfri fôring - vårt felles mål S8 Med lov skal havet avluses S10 Ris og ros til næringen

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Tone Njølstad Slotsvik. Katolikker i Norge 1905 1930. En minoritet i nasjonalstatens tid

Tone Njølstad Slotsvik. Katolikker i Norge 1905 1930. En minoritet i nasjonalstatens tid Tone Njølstad Slotsvik Katolikker i Norge 1905 1930 En minoritet i nasjonalstatens tid Katolikker i Norge 1905 1930 En minoritet i nasjonalstatens tid Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Detaljer

NUMMER 2 2015. Brussel er mer enn bare Grand Place [ SIDE 6 ] Miljøfondet [ SIDE 9 ] Det viktige hjemmemarkedet [ SIDE 26 ] Permaskjørt [ SIDE 28 ]

NUMMER 2 2015. Brussel er mer enn bare Grand Place [ SIDE 6 ] Miljøfondet [ SIDE 9 ] Det viktige hjemmemarkedet [ SIDE 26 ] Permaskjørt [ SIDE 28 ] NUMMER 2 2015 Brussel er mer enn bare Grand Place [ SIDE 6 ] Miljøfondet [ SIDE 9 ] Det viktige hjemmemarkedet [ SIDE 26 ] Permaskjørt [ SIDE 28 ] Egenskaper Stalam tineteknologi: Tineprosess på kun få

Detaljer

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003 CME Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management FIRE ÅR MED EURO Den 1. januar 1999 ble elleve europeiske

Detaljer