Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning"

Transkript

1 -NO V.A001

2 Innhold 1 Samsvarserklæring Advarsler Kontroll/rapportering av kuldemedium Produktinformasjon Generelt Tekniske data Dimensjoner og vekt Topvex SoftCooler TR09-TR Elektriske data Transport og lagring Installasjon Utpakking Montasjested/-prosedyre Installere aggregatet Installasjon Montering Deling av Topvex TR ventilasjonsaggreat Montere Topvex SoftCooler Tilkoblinger Kanalsystem Elektrisk tilkobling Funksjonsbeskrivelse Generelt Kjølegjenvinning Effektregulering Effektbegrensning Bypass-funksjon (tilleggsutstyr) Igangkjøringsprotokoll Generelt Installasjonskontroll Klargjøre styreenhet E Før kompressoren startes for første gang Styre kjøledrift...19

3 1 Samsvarserklæring Produsent bekrefter at: Kjøleenhet Topvex SoftCooler TR09 Topvex SoftCooler TR12 Topvex SoftCooler TR15 Systemair AB/Kryoterm Batterigatan 10 SE Piteå SVERIGE Kontor: Faks: (Erklæringen gjelder bare for produktet i den tilstanden det var i da det ble levert og montert i anlegget i henhold til medfølgende montasjeanvisningen, og dekker ikke komponenter som er lagt til, eller handlinger som er utført på produktet i ettertid) Samsvarer med kravene i følgende direktiv Maskindirektiv 2006/42/EF Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC EMC-direktivet 2004/108/EC Følgende harmoniserte standarder gjelder: EN ISO EN EN ISO Hovedprinsipper for konstruksjon Risikovurdering og risikoreduksjon Maskinsikkerhet Sikkerhetsavstander for å hindre at faresoner nås av armer eller bein Maskinsikkerhet El-utrustning for maskiner Del 1: Generelle krav EN EN Grader av beskyttelse fra kapslinger (IP-kode) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-2: Generiske standarder Immunitet for industrielle miljøer EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-3: Generiske standarder utslippsstandarder for private, kommersielle og lettindustrielle omgivelser Komplett teknisk dokumentasjon er tilgjengelig. Skinnskatteberg, Ingemar Wallström Anleggssjef 1 Systemair AB

4 2 Advarsler Følgende advarsler finnes i dokumentet: Fare Kontroller at nettstrømforsyningen til enheten er koblet fra før du utfører vedlikehold eller elektrisk arbeid! Elektrisk arbeid må utføres av autorisert installatør og iht. gjeldende forskrifter. Alt arbeid i kuldemediumkretsen og håndtering av kuldemedier skal utføres av autorisert personale. Advarsel Dørhåndtakene er låsbare. Sørg for at disse er låst under drift. Aggregatet er tungt. Vær forsiktig under transport og montering. Fare for klemskade. Bruk beskyttelsesklær. Se opp for skarpe kanter under montering og vedlikehold. Sørg for at egnet løfteutstyr brukes. Bruk beskyttelsesklær. Unngå at kuldemediet kommer i kontakt med hud. Bruk verneutstyr som vernebriller, hansker og egnede verneklær. Sørg for god ventilasjon. Kontakt lege ved frostskader. Vask den utsatte delen av kroppen grundig ved hudkontakt. Vask i 20 minutter med øyevann eller lunkent vann ved øyekontakt og kontakt lege. Før elektrisk tilkobling til strømforsyningen, skal det være en allpolig skillebryter med klaring på minimum 3 mm. Forsiktig Hvis enheten installeres på et kaldt sted, må du sikre at alle ledd og koblingsstykker er dekket med isolasjon, og godt teipet Ventilasjonskanaler/-tilkoblingsstusser må være tildekket under lagring og installasjon Tørketrommel må ikke tilknyttes aggregat. 2 Systemair AB

5 3 Kontroll/rapportering av kuldemedium Topvex SoftCooler TR leveres ferdig fylt med kjølemedium og hører inn under gruppen "Enheter som inneholder mer enn 3 kg kjølemedium per krets". Før igangkjøring skal det alltid utarbeides en installasjonskontrollrapport av en kjølesertifisert person. En lekkasjekontroll med protokollføring skal utføres én gang i året. Det er kun pålagt å rapportere om installasjonen av Topvex SoftCooler TR dersom bygget/foretaket der installasjonen skjer samlet inneholder en total mengde kjølemedium på 10 kg eller mer ("små enheter") med kjølemedium på mindre enn 3 kg, f.eks. kjøleskap/dypfrysere, teller ikke med). Hvis rapportering er aktuelt, skal det gjøres til overordnet kontrollmyndighet (vanligvis til det kommunale miljøkontoret). Hvilke forskrifter som gjelder, kan variere fra land til land. Kontakt lokale myndigheter. 4 Produktinformasjon 4.1 Generelt Denne installasjonsanvisningen gjelder Topvex SoftCoolerTR09-15 som er produsert av Systemair AB. Topvex SoftCoolerTR09-15 kommer i følgende utførelser: Modell:TR09, TR12, TR15. Høyre- eller venstremodeller: R (høyre), L (venstre). Plassering av tilluftsåpningen sett fra tilgangssiden. I denne veiledningen finner du grunnleggende informasjon og anbefalinger angående konstruksjon, installasjon, oppstart og drift, slik at du kan sikre riktig og feilfri drift av aggregatet. Nøkkelen til riktig og trygg drift er å lese denne veiledningen grundig, bruke systemet i henhold til de angitte retningslinjene og følge alle sikkerhetskrav. Denne veiledningen er et tillegg til "Installasjonsveiledning for Topvex TR09, TR12, TR15 ventilasjonssaggregater" (eget dokument) og skal også leses før installasjon. 3 Systemair AB

6 4.2 Tekniske data Dimensjoner og vekt Topvex SoftCooler TR09-TR12 Fig. 1 Dimensjoner (mm) TR09-TR12 (eksempelet viser venstremodell) Modell AA B C D E F G I J K L TR TR TR Modell M N O P Q R S Vekt, kg Totalvekt, kg 1 TR TR TR Inkl. aggregat 4 Systemair AB

7 4.2.2 Elektriske data Modell Spenning Strøm (A) Effekt (W) Sikring, treg Topvex SoftCooler TR09 400V 3N~, 50Hz Topvex SoftCooler TR12 400V 3N~, 50Hz Topvex SoftCooler TR15 400V 3N~, 50Hz Transport og lagring Topvex SoftCooler skal transporteres og lagres slik at den beskyttes mot skader. Den må også tildekkes slik at støv, regn og snø ikke trenger inn og skader aggregatet og komponentene. Kjøleenheten leveres på pall, i én del og innpakket i plast. Bruk gaffeltruck ved transport av Topvex SoftCooler. Unngå flytting etter installasjon ettersom føttene kan ta skade som følge av sidebelastning. Advarsel Aggregatet er tungt. Vær forsiktig under transport og montering. Fare for klemskade. Bruk beskyttelsesklær. Pass på at kjøleenheten ikke velter. 6 Installasjon 6.1 Utpakking Kontroller at alt bestilt utstyr er levert før installasjonen påbegynnes. Avvik mellom bestilt og levert utstyr må rapporteres til Systemair. 6.2 Montasjested/-prosedyre Topvex SoftCooler skal installeres innendørs. Aggregatet plasseres på en vannrett overflate. Det er viktig at aggregatet installeres i vater før det settes i drift. De elektroniske komponentene må ikke utsettes for temperaturer lavere enn 0 C eller høyere enn +50 C. Følgende maksimumstemperaturer gjelder for feilfri drift av Topvex SoftCooler: Uteluft maks. +33 C Avtrekksluft maks. +28 C Omgivelsestemperatur maks. +28 C Ved valg av plassering, husk at aggregatet krever jevnlig vedlikehold og at inspeksjonsdørene må være lett tilgjengelige. Sørg for plass til å åpne dørene og ta ut hovedkomponentene (figur 1). Generelt vedlikehold omfatter bl.a. kontroll og rengjøring av dryppkaret og battericoil. Rommet må ha et gulvsluk slik at det er mulig å tappe ut kondensvann (kapittel ). Ikke plasser aggregatet inntil en vegg, ettersom lavfrekvent støy kan forårsake vibrasjoner i veggen selv om viftens støynivå er akseptabelt. Hvis dette ikke er mulig, anbefales det å isolere veggen. 5 Systemair AB

8 6.3 Installere aggregatet Installasjon Fig. 2 Installasjon uten bypass, venstremodell Posisjon Beskrivelse Tilluft Avkastluft Friskluft/uteluft Avtrekksluft 1 VAV-trykkfølere (tilbehør) 2 Spjeld med motor (tilbehør) 3 Spjeld med motor, avtrekk (tilbehør) 4 Låst tilkobling 6 Systemair AB

9 Fig. 3 Installasjon med bypass, venstremodell Posisjon Beskrivelse Tilluft Avkastluft Friskluft/uteluft Avtrekksluft 1 Avkastluft, bypass 2 VAV-trykkfølere (tilbehør) 3 Spjeld med motor, inntak (tilbehør) 4 Spjeld med motor, avkast (tilbehør) 5 Spjeld med motor, avkast-bypass (tilbehør) 7 Systemair AB

10 6.3.2 Montering 1 Påsé at montasjestedet tåler vekten av aggregatet. Montasje for øvrig iht. gjeldende forskrifter. 2 Løft aggregatet på plass. Advarsel Se opp for skarpe kanter under montering og vedlikehold. Sørg for at egnet løfteutstyr brukes. Bruk beskyttelsesklær. 3 Vatre aggregatet ved hjelp av de monteringsbeina som følger med. 4 Koble aggregatet elektrisk til strømforsyning gjennom den allpolige skillebryteren (sikkerhetsbryteren), som er vedlagt inne i aggregatet ved levering. Kablingen mellom sikkerhetsbryteren og aggregatet føres direkte gjennom aggregatets topp til den elektriske koblingsboksen. Mer informasjon finnes i vedlagte koblingsskjema og kapittel , tabell 2. Advarsel Før elektrisk tilkobling til strømforsyningen, skal det være en allpolig skillebryter med klaring på minimum 3 mm. Fare Kontroller at nettstrømforsyningen til enheten er koblet fra før du utfører vedlikehold eller elektrisk arbeid! Elektrisk arbeid må utføres av autorisert installatør og iht. gjeldende forskrifter. 8 Systemair AB

11 6.4 Deling av Topvex TR ventilasjonsaggreat. Før Topvex SoftCooler installeres, må Topvex TR deles opp (figur 4). Slik splittes aggregatet: Ta ut varmeveksleren, avtrekksviften og avtrekksfilteret A. Ta ut platen B. Løsne kabelforbindelsene C. Ta ut de 7 M10-skruene som holder de to aggregathalvdelene sammen A Fig. 4 Illustrasjonen viser venstremodellen av aggregatet 9 Systemair AB

12 6.4.1 Montere Topvex SoftCooler Fig. 5 venstremodell Kontroller at tetningsremsene og tetningsflatene mellom aggregathalvdelene er uten skader. 1. Ta bort det rektangulære dekselet oppå Topvex SoftCooler for å få tilgang til de øvre monteringsskruene (M8). Plasser Topvex SoftCooler mellom de to aggregatdelene og skyv dem forsiktig sammen. 2. Når de tre delene er satt helt sammen: Fest de øvre og nedre monteringsskruene som holder delene sammen. 3. Koble til kablene i Topvex TR-koblingsboksen. Monter de elektriske hurtigkoblingene og de gjennomsiktige luftslangene på hver side av Topvex SoftCooler. Les merkingen for å kontrollere at de er på rett sted. Monter plate "A" i figur 4, varmeveksleren, avtrekksviften og -filteret Kanaltilkoblinger Når Topvex SoftCooler er satt sammen med de to aggregatdelene, er det totalt fem kanalstusser oppå enheten: inntak, tilluft, avtrekksluft og to avkastluft. Kanaltilkoblinger kan utføres på to forskjellige måter, med eller uten bypass-funksjon for avkastluften. Det benyttes kun fire kanalstusser for kanaltilkobling uten bypass-funksjon for avkastluften. Avkastkanalen kobles til avkastkanaltilkoblingen på Topvex SoftCooler-modulen. Avkaststussen på ventilasjonsaggregatet må låses med låseplaten som følger med Topvex SoftCooler. Alle fem kanalstussene benyttes ved kanaltilkobling med bypass-funksjon for avkastluften. Avkastkanalene kobles både til avkaststussen på Topvex SoftCooler-modulen og til avkaststussen på ventilasjonsaggregatet. OBS: Det må monteres spjeld med motor med fjærretur på hver avkaststuss. 10 Systemair AB

13 Kondensering og varmeisolasjon Uteluft- og avkastkanaler må alltid isoleres mot kondens. Riktig isolasjonsinstallasjon på kanaler tilkoblet enheten er spesielt viktig. Alle kanaler som installeres i kalde rom/områder, må være tilstrekkelig isolert. Bruk isolasjonsmateriale (minst 100 mm mineralull) med plastdiffusjonssjikt. På områder med ekstremt lave utendørstemperaturer om vinteren, må ytterligere isolasjon installeres. Total isolasjonstykkelse må være minst 150 mm. Forsiktig Hvis enheten installeres på et kaldt sted, må du sikre at alle ledd og koblingsstykker er dekket med isolasjon, og godt teipet Ventilasjonskanaler/-tilkoblingsstusser må være tildekket under lagring og installasjon Tørketrommel må ikke tilknyttes aggregat Kondensavløp Advarsel Aggregatet skal ikke tas i bruk før kodensavløpet og vannlåsen som følger med er koblet til SoftCooler til gulvsluket. Avløpet kobles til avløpskoblingen under dryppkaret. Dryppkaret er plassert i bunnen av Topvex SoftCooler. Bruk plasttilkoblingsrøret som følger med og kutt det i riktig høyde "H" ifølge figuren nedenfor. Tabellen nedenfor inneholder informasjon om forholdet mellom høyde "H" og maksimalt undertrykk i aggregatet. Fig. 6 Dimensjon og montering H (mm) Normale forhold Maks. negativt trykk (Pa) Det er nødvendig med et ekstra rør (følger ikke med Topvex SoftCooler) for å lede vannet fra vannlåsavløpet til gulvsluket. Koble til røret og kontroller at fallet er minimum 1:200 til gulvsluket, og at hele avløpet befinner seg på et frostfritt sted. Fig. 7 Rør til gulvsluk 11 Systemair AB

14 6.5 Tilkoblinger Kanalsystem Lufttilkoblingsprinsipper Fig. 8 Tilkoblinger og grunnleggende komponenter i venstremodeller Posisjon Beskrivelse 1. Kompressor 2. Kondensatorbatteri 3. Fordamperbatteri 4. Filtertørker med nivåglass 5. Ekspansjonsventil 6. Dryppkar med avløp 7. Vannlås 8. Kabelgjennomføring for ekstern kabling 9. Elskap med frekvensomformer 10. Avkaststuss 11. Avkastføler, EHS 12. Trykk-/varmgassvakter 13. Målepunkt høyt/lavt for kjølemediumsystem 12 Systemair AB

15 6.5.2 Elektrisk tilkobling Fare Kontroller at nettstrømforsyningen til enheten er koblet fra før du utfører vedlikehold eller elektrisk arbeid! Elektrisk arbeid må utføres av autorisert installatør og iht. gjeldende forskrifter. Alt arbeid i kjølekresten og håndtering av kjølemedium skal utføres av autorisert personale. 1. Kontroller at alle kabelskjøter og de to gjennomsiktige trykkmåleslangene til avtrekksviften er montert riktig mellom aggregatdelene. 2.. Koble den klargjorte styrekabelen til Topvex TR-elskapet (i tilluftsdelen). Bruk de klargjorte kabelgjennomføringene. Koble kablene til rekkeklemmene i elskapet ifølge merkingen på kablene og i koblingsskjemaet. Se også kapittelet Interne elektriske tilkoblinger. 3. Flytt avkasttemp.føleren "EHS", som er plassert ved avtrekksfilteret, til den nye plasseringen ved etiketten "EHS" i SoftCooler. Fig. 9 EHS vist i en venstremodell 4. Koble aggregatet til strømforsyning (400 V 3 N~, 50 Hz) gjennom den allpolige skillebryteren (sikkerhetsbryteren), som ligger vedlagt inne i aggregatet ved levering. Kablingen føres direkte gjennom aggregatets topp til Topvex SoftCoolers elektriske koblingsboks. Informasjon om kablenes og sikringenes dimensjoner finnes i kapittelet Elektriske data. 5. Utfør de elektriske tilkoblingene for Topvex TR-ventilasjonsaggregatet ifølge installasjonsveiledningen som følger med aggregatet. 13 Systemair AB

16 Elskap Fig. 10 Posisjon Beskrivelse 1. Rekkeklemme, strømforsyning 2. Automatsikring (AS3), oljebrenner 3. Releer 4. Rekkeklemme, interne/eksterne tilkoblinger 5. Frekvensomformer med display 6. EMC-filter 14 Systemair AB

17 Eksterne/interne tilkoblinger Se også koblingsskjemaet som følger med. Strømforsyning (og i noen tilfeller bypass-spjeld) er den eneste eksterne tilkoblingen som skal kobles til Topvex SoftCooler. Tabell 1: Eksterne tilkoblinger Beskrivelse Merknad PE Jord N N Jordet nøytral (nettspenning) L1 L1 Fase (nettspenning) L2 L2 Fase (nettspenning) 400 V 3 N~, 50 Hz, forsynt via sikkerhetsbryteren L3 L3 Fase (nettspenning) 28 G Bypass-spjeld "DBEH", avkastluft (tilleggsutstyr) 24 V AC 29 GO Bypass-spjeld "DBEH", avkastluft (tilleggsutstyr) Nøytral (24 V AC) Den klargjorte driftskabelen i Topvex SoftCooler skal trekkes til elskapet i tilluftsdelen av Topvex-ventilasjonsaggregatet og kobles til rekkeklemmene med de samme numrene som kabelmerkingene. Tabell 2: Interne tilkoblinger Rekkeklemme Rekkeklemme Beskrivelse Merknad G G 24 V AC 4 DI ref Felles 10 DO ref Felles 12 DO Avkastspjeld. Et signal fra styreenhet E28 føres via releet R2 til klemmen 28 for å styre bypass-spjeldet (tilbehør). 14 DO Et signal fra styreenhet E28 om å starte "P1-kjøling" indikerer et kjølebehov. Signalet går til releet R2 som lukker bypass-spjeldet (tilbehør). 15 DO Et signal fra styreenhet E28 om å starte "DX-kjøletrinn1" indikerer et kjølebehov. Signalet går til releet R1 som da starter kompressoren. 24 V AC, 0,5 A 24 V AC, 0,5 A 24 V AC, 0,5 A 74 DI Alarmindikasjon kjøling (Driftsfeil NO P1-kjølebatteri). 90 AO ref Felles 94 AO Styresignal fra styreenhet E28 for kjølig. Styrer frekvensomformer "FC" V DC 15 Systemair AB

18 7 Funksjonsbeskrivelse DEH DO SS ETS EHS CO OS HPS UC CPR FC RC EF HE EV SF RM Fig. 11 Uten bypass, venstremodell DEH DBEH DO SS ETS EHS CO OS HPS UC CPR FC RC EF HE EV SF RM Fig. 12 Med bypass, venstremodell Posisjon EF SF SS OS ETS EHS UC RC RM HE Beskrivelse Avtrekksvifte Tilluftsvifte Temp.føler, tilluft Temp.føler, uteluft Temp.føler, avtrekksluft Temp.føler, avkastluft Betjeningspanel E28 Rotorregulator Rotormotor Varmeveksler 16 Systemair AB

19 Posisjon DO DEH DBEH FC CPR EV CO HPS Beskrivelse Spjeld inntak (tilbehør) Spjeld avkast (tilbehør) Bypass-spjeld avkastluft (tilbehør) Frekvensomformer Kompressor Fordamper Kondensator Kondensatortrykkføler 7.1 Generelt Styreenhet E28 (UC) føler temperaturen via avtrekkstemperaturføleren (ETS) og holder deretter den angitte avtrekkstemperaturen ved å sekvensstyre kompressoren (CPR), varmeveksleren (HE) og varmtvanns-/elektrisk varmebatteri (HWL/H, ELH). Temperaturføleren i tilluften (SS) fungerer som min.- og maksbegrensning på tilluftstemperaturen. 7.2 Kjølegjenvinning Varmeveksleren (HE) vil automatisk begynne å gjenvinne kulden i avtrekksluften når avtrekksluften er kaldere enn uteluften. 7.3 Effektregulering Kompressoren (CRP) reguleres trinnløst mellom, i frekvensomformeren (FC), angitt minimums- og maksimumsfrekvens. 7.4 Effektbegrensning Frekvensomformeren (FC) føler kontinuerlig kondensatortrykket via høytrykksføleren (HPS) og senker gradvis kompressorens (CRP) hastighet hvis trykket overskrider den angitte begrensningsverdien. Dette gjøres for å unngå en høytrykksalarm. 7.5 Bypass-funksjon (tilleggsutstyr) For å begrense avtrekksviftens energibruk når det ikke er behov for kjøling, åpnes avkastbypass-spjeldet (tilbehør) og derved passerer ikke avkastluften kondensatoren (CO). Når aggregatet stanses, lukkes alle spjeld. Merk: Denne veiledning inneholder funksjoner for Topvex SoftCooler TR. En fullstendig beskrivelse av funksjoner finnes i "Installasjonsveiledning for Topvex TR09, 12, 15 kompaktaggregat". 17 Systemair AB

20 8 Igangkjøringsprotokoll Selskap: Ansvarshavende: 8.1 Generelt Kunde: Dato: Installasjon: Objekt/aggregat: Artikkelnr.: Installasjonsadresse: Modell/størrelse Serienr.: Betegnelse: 8.2 Installasjonskontroll Operasjon Utført Merknad Kontrollrapport kjøling for etablert installasjon. (Rapportering skal i noen tilfeller gjøres til overordnet kontrollmyndighet, se kapittel 3, Kontroll/rapportering av kuldemedium). Alle deler uten skader. Installasjon utført ifølge veiledning (se kapittel 6.4.1, Montere Topvex SoftCooler og kapittel , Kanaltilkoblinger). Avkastføler "EHS" flyttet (se kapittel 6.5.2, Elektrisk tilkobling). Kondensavløp tilkoblet (se kapittel , Kondensavløp). Strømforsyning tilkoblet via sikkerhetsbryteren (se kapittel 6.5.2, Elektrisk tilkobling). Bypass-spjeld tilkoblet ved bruk av dette, tilbehør (se kapittel , Eksterne/interne tilkoblinger). Intern driftskabel tilkoblet (se kapittel , Eksterne/interne tilkoblinger). De gjennomsiktige trykkmåleslangene til avtrekksviften er tilkoblet gjennom Topvex SoftCooler. Til- og avtrekksluftmengde justert 8.3 Klargjøre styreenhet E28 Følgende innstillinger må utføres i styreenhet E28 for å motta riktige funksjoner. Logg først på i styreenhet E28 (passord: 3333). Alternativt kan innstillingene utføres med PC-programvareverktøyet "Corrigo E-tool Ventilation". Deretter lastes konfigurasjonsfilen (.vtc) ned fra Systemairs nettkatalog (www.systemair.com). 18 Systemair AB

21 Operasjon Utført Merknad Velg menyen Konfigurering Inngang/utgang: Velg Digitale innganger. Bla til DI4 og velg. Bytt innstilling til Kjøling Velg menyen Konfigurering Reguleringsform: Kontroller at innstillingen er Avtrekkregulering eller Romregulering Velg menyen Konfigurering Kjøling: Angi DX Angi Senket min.temperatur for tilluft ved aktiv DX-kjøling til 0,0 C. Velg Konfigurering Trinnkobler Trinnkoblerkjøling: Angi Aktivering nivåerl Velg Kjølegrupper: 1 Angi Min. av-/påtid: 1 sek Velg menyen Konfigurering Kjøling: Angi Kjølegjenvinning til På Merk: Merknad: DI4 kan ikke brukes til forlenget drift når Topvex SoftCooler er i bruk. 8.4 Før kompressoren startes for første gang For å unngå skade på kompressoren må oljen i kompressorveivhuset varmes opp før første gangs start. Operasjon Utført Merknad Stans tillufts- og avtrekksviften (via Topvex-ventilasjonsaggregatets sikkerhetsbryter) Slå på Topvex SoftCoolers strømforsyning via driftsbryteren. Kontroller at spenningen er på (displayet i frekvensomformeren lyser)vent i minimum to timer til oljen når en temperatur på omtrent +30 C. 8.5 Styre kjøledrift Operasjon Utført Merknad Start tillufts- og avtrekksviften (via Topvexventilasjonsaggregatets sikkerhetsbryter). Kjør aggregatet på dimensjonerende luftmengder. Start kompressoren ved å fastslå et 100 % kjølebehov: Logg på i styreenhet E28 (2222) Velg menyen Manuell/auto Velg Kjøling Angi kjølebatteri som Manuell utgang 100,0 Tilluft m 3 /t Avtrekksluft m 3 /t 19 Systemair AB

22 Operasjon Utført Merknad Kjør kompressoren i minst ti minutter. Utelufttemperatur C Les deretter av avtrekks-, ute-, til- og avkastlufttemperaturen via styreenhet E28s display (i menyen Temperatur). La kompressoren svive. Mål varmgass- og væskeledningstemperaturen med en faststroppet temperaturføler. La kompressoren svive. Les av verdiene nedenfor via frekvensomformerens display. Se avsnittet "Frekvensomformer, hurtigveiledning" i Drift- og vedlikeholdsinstruksjoner. Angi først parameteren for lesing og la deretter Topvex SoftCoolers dør være lukket i minst fem minutter før avlesing: Utgangsfrekvens (param d001) Utgangsstrøm (param d002) Kondensatortrykk (param d004) Tillufttemperatur C Avtrekkslufttemperatur C Avkastlufttemperatur C Varmgasstemperatur C Væskeledningstemperatur C Utgangsfrekvens Hz Utgangsstrøm Hz Kondensatortrykk bar Merk: Viktig! Tilbakestill kjøledriften til "Auto". Logg på i styreenhet E28 (2222) Velg menyen Manuell/auto Velg Kjøling Angi kjølebatteriet som Auto Merknader: 20 Systemair AB

23 21 Systemair AB

24 lastpage Systemair AB forbeholder seg retten til å foreta endringer og forbedringer i veiledningens innhold uten forvarsel. Systemair AS

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Lavspenningsmotorer for farlige områder

Lavspenningsmotorer for farlige områder Lavspenningsmotorer for farlige områder Håndbok Håndbok for installering, bruk, vedlikehold og sikkerhet, norsk...no 3 2 ABB / Lavspenningsmotorer / Håndbok for Ex-motorer 2007-04 Lavspenningsmotorer for

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Utgave 12/2009 16880927 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

Fullstendig Brukerhåndbok

Fullstendig Brukerhåndbok Ho Honeywell Fullstendig Brukerhåndbok SmartDrive Compact SmartDrive kompaktgir med konstant og variabelt dreiemoment og variabel hastighet for induksjonsmotorer Det tas forbehold om endringer uten varsel.

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator 2CDC550012D2101 04.2015 Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator Sensor / Bryteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet 2 Funksjonssikkerhet Teknisk veiledning nr. 10 Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet Copyright 2011 ABB. Alle rettigheter forbeholdt.

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg

Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg 7 2013 V E I L E D E R Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder nr: 7 Praktisk

Detaljer

Forord. Mer enn bare papirbok

Forord. Mer enn bare papirbok MED NETTRESSURS Forord Forord Dette er en av to bøker om praktisk automatiseringsteknikk. Denne boken, automatiseringsteknikk 2, tar for seg praktisk reguleringsteknikk og systemforståelse. Bok 2, automatiseringsteknikk

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer