Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning"

Transkript

1 -NO V.A001

2 Innhold 1 Samsvarserklæring Advarsler Kontroll/rapportering av kuldemedium Produktinformasjon Generelt Tekniske data Dimensjoner og vekt Topvex SoftCooler TR09-TR Elektriske data Transport og lagring Installasjon Utpakking Montasjested/-prosedyre Installere aggregatet Installasjon Montering Deling av Topvex TR ventilasjonsaggreat Montere Topvex SoftCooler Tilkoblinger Kanalsystem Elektrisk tilkobling Funksjonsbeskrivelse Generelt Kjølegjenvinning Effektregulering Effektbegrensning Bypass-funksjon (tilleggsutstyr) Igangkjøringsprotokoll Generelt Installasjonskontroll Klargjøre styreenhet E Før kompressoren startes for første gang Styre kjøledrift...19

3 1 Samsvarserklæring Produsent bekrefter at: Kjøleenhet Topvex SoftCooler TR09 Topvex SoftCooler TR12 Topvex SoftCooler TR15 Systemair AB/Kryoterm Batterigatan 10 SE Piteå SVERIGE Kontor: Faks: (Erklæringen gjelder bare for produktet i den tilstanden det var i da det ble levert og montert i anlegget i henhold til medfølgende montasjeanvisningen, og dekker ikke komponenter som er lagt til, eller handlinger som er utført på produktet i ettertid) Samsvarer med kravene i følgende direktiv Maskindirektiv 2006/42/EF Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC EMC-direktivet 2004/108/EC Følgende harmoniserte standarder gjelder: EN ISO EN EN ISO Hovedprinsipper for konstruksjon Risikovurdering og risikoreduksjon Maskinsikkerhet Sikkerhetsavstander for å hindre at faresoner nås av armer eller bein Maskinsikkerhet El-utrustning for maskiner Del 1: Generelle krav EN EN Grader av beskyttelse fra kapslinger (IP-kode) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-2: Generiske standarder Immunitet for industrielle miljøer EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-3: Generiske standarder utslippsstandarder for private, kommersielle og lettindustrielle omgivelser Komplett teknisk dokumentasjon er tilgjengelig. Skinnskatteberg, Ingemar Wallström Anleggssjef 1 Systemair AB

4 2 Advarsler Følgende advarsler finnes i dokumentet: Fare Kontroller at nettstrømforsyningen til enheten er koblet fra før du utfører vedlikehold eller elektrisk arbeid! Elektrisk arbeid må utføres av autorisert installatør og iht. gjeldende forskrifter. Alt arbeid i kuldemediumkretsen og håndtering av kuldemedier skal utføres av autorisert personale. Advarsel Dørhåndtakene er låsbare. Sørg for at disse er låst under drift. Aggregatet er tungt. Vær forsiktig under transport og montering. Fare for klemskade. Bruk beskyttelsesklær. Se opp for skarpe kanter under montering og vedlikehold. Sørg for at egnet løfteutstyr brukes. Bruk beskyttelsesklær. Unngå at kuldemediet kommer i kontakt med hud. Bruk verneutstyr som vernebriller, hansker og egnede verneklær. Sørg for god ventilasjon. Kontakt lege ved frostskader. Vask den utsatte delen av kroppen grundig ved hudkontakt. Vask i 20 minutter med øyevann eller lunkent vann ved øyekontakt og kontakt lege. Før elektrisk tilkobling til strømforsyningen, skal det være en allpolig skillebryter med klaring på minimum 3 mm. Forsiktig Hvis enheten installeres på et kaldt sted, må du sikre at alle ledd og koblingsstykker er dekket med isolasjon, og godt teipet Ventilasjonskanaler/-tilkoblingsstusser må være tildekket under lagring og installasjon Tørketrommel må ikke tilknyttes aggregat. 2 Systemair AB

5 3 Kontroll/rapportering av kuldemedium Topvex SoftCooler TR leveres ferdig fylt med kjølemedium og hører inn under gruppen "Enheter som inneholder mer enn 3 kg kjølemedium per krets". Før igangkjøring skal det alltid utarbeides en installasjonskontrollrapport av en kjølesertifisert person. En lekkasjekontroll med protokollføring skal utføres én gang i året. Det er kun pålagt å rapportere om installasjonen av Topvex SoftCooler TR dersom bygget/foretaket der installasjonen skjer samlet inneholder en total mengde kjølemedium på 10 kg eller mer ("små enheter") med kjølemedium på mindre enn 3 kg, f.eks. kjøleskap/dypfrysere, teller ikke med). Hvis rapportering er aktuelt, skal det gjøres til overordnet kontrollmyndighet (vanligvis til det kommunale miljøkontoret). Hvilke forskrifter som gjelder, kan variere fra land til land. Kontakt lokale myndigheter. 4 Produktinformasjon 4.1 Generelt Denne installasjonsanvisningen gjelder Topvex SoftCoolerTR09-15 som er produsert av Systemair AB. Topvex SoftCoolerTR09-15 kommer i følgende utførelser: Modell:TR09, TR12, TR15. Høyre- eller venstremodeller: R (høyre), L (venstre). Plassering av tilluftsåpningen sett fra tilgangssiden. I denne veiledningen finner du grunnleggende informasjon og anbefalinger angående konstruksjon, installasjon, oppstart og drift, slik at du kan sikre riktig og feilfri drift av aggregatet. Nøkkelen til riktig og trygg drift er å lese denne veiledningen grundig, bruke systemet i henhold til de angitte retningslinjene og følge alle sikkerhetskrav. Denne veiledningen er et tillegg til "Installasjonsveiledning for Topvex TR09, TR12, TR15 ventilasjonssaggregater" (eget dokument) og skal også leses før installasjon. 3 Systemair AB

6 4.2 Tekniske data Dimensjoner og vekt Topvex SoftCooler TR09-TR12 Fig. 1 Dimensjoner (mm) TR09-TR12 (eksempelet viser venstremodell) Modell AA B C D E F G I J K L TR TR TR Modell M N O P Q R S Vekt, kg Totalvekt, kg 1 TR TR TR Inkl. aggregat 4 Systemair AB

7 4.2.2 Elektriske data Modell Spenning Strøm (A) Effekt (W) Sikring, treg Topvex SoftCooler TR09 400V 3N~, 50Hz Topvex SoftCooler TR12 400V 3N~, 50Hz Topvex SoftCooler TR15 400V 3N~, 50Hz Transport og lagring Topvex SoftCooler skal transporteres og lagres slik at den beskyttes mot skader. Den må også tildekkes slik at støv, regn og snø ikke trenger inn og skader aggregatet og komponentene. Kjøleenheten leveres på pall, i én del og innpakket i plast. Bruk gaffeltruck ved transport av Topvex SoftCooler. Unngå flytting etter installasjon ettersom føttene kan ta skade som følge av sidebelastning. Advarsel Aggregatet er tungt. Vær forsiktig under transport og montering. Fare for klemskade. Bruk beskyttelsesklær. Pass på at kjøleenheten ikke velter. 6 Installasjon 6.1 Utpakking Kontroller at alt bestilt utstyr er levert før installasjonen påbegynnes. Avvik mellom bestilt og levert utstyr må rapporteres til Systemair. 6.2 Montasjested/-prosedyre Topvex SoftCooler skal installeres innendørs. Aggregatet plasseres på en vannrett overflate. Det er viktig at aggregatet installeres i vater før det settes i drift. De elektroniske komponentene må ikke utsettes for temperaturer lavere enn 0 C eller høyere enn +50 C. Følgende maksimumstemperaturer gjelder for feilfri drift av Topvex SoftCooler: Uteluft maks. +33 C Avtrekksluft maks. +28 C Omgivelsestemperatur maks. +28 C Ved valg av plassering, husk at aggregatet krever jevnlig vedlikehold og at inspeksjonsdørene må være lett tilgjengelige. Sørg for plass til å åpne dørene og ta ut hovedkomponentene (figur 1). Generelt vedlikehold omfatter bl.a. kontroll og rengjøring av dryppkaret og battericoil. Rommet må ha et gulvsluk slik at det er mulig å tappe ut kondensvann (kapittel ). Ikke plasser aggregatet inntil en vegg, ettersom lavfrekvent støy kan forårsake vibrasjoner i veggen selv om viftens støynivå er akseptabelt. Hvis dette ikke er mulig, anbefales det å isolere veggen. 5 Systemair AB

8 6.3 Installere aggregatet Installasjon Fig. 2 Installasjon uten bypass, venstremodell Posisjon Beskrivelse Tilluft Avkastluft Friskluft/uteluft Avtrekksluft 1 VAV-trykkfølere (tilbehør) 2 Spjeld med motor (tilbehør) 3 Spjeld med motor, avtrekk (tilbehør) 4 Låst tilkobling 6 Systemair AB

9 Fig. 3 Installasjon med bypass, venstremodell Posisjon Beskrivelse Tilluft Avkastluft Friskluft/uteluft Avtrekksluft 1 Avkastluft, bypass 2 VAV-trykkfølere (tilbehør) 3 Spjeld med motor, inntak (tilbehør) 4 Spjeld med motor, avkast (tilbehør) 5 Spjeld med motor, avkast-bypass (tilbehør) 7 Systemair AB

10 6.3.2 Montering 1 Påsé at montasjestedet tåler vekten av aggregatet. Montasje for øvrig iht. gjeldende forskrifter. 2 Løft aggregatet på plass. Advarsel Se opp for skarpe kanter under montering og vedlikehold. Sørg for at egnet løfteutstyr brukes. Bruk beskyttelsesklær. 3 Vatre aggregatet ved hjelp av de monteringsbeina som følger med. 4 Koble aggregatet elektrisk til strømforsyning gjennom den allpolige skillebryteren (sikkerhetsbryteren), som er vedlagt inne i aggregatet ved levering. Kablingen mellom sikkerhetsbryteren og aggregatet føres direkte gjennom aggregatets topp til den elektriske koblingsboksen. Mer informasjon finnes i vedlagte koblingsskjema og kapittel , tabell 2. Advarsel Før elektrisk tilkobling til strømforsyningen, skal det være en allpolig skillebryter med klaring på minimum 3 mm. Fare Kontroller at nettstrømforsyningen til enheten er koblet fra før du utfører vedlikehold eller elektrisk arbeid! Elektrisk arbeid må utføres av autorisert installatør og iht. gjeldende forskrifter. 8 Systemair AB

11 6.4 Deling av Topvex TR ventilasjonsaggreat. Før Topvex SoftCooler installeres, må Topvex TR deles opp (figur 4). Slik splittes aggregatet: Ta ut varmeveksleren, avtrekksviften og avtrekksfilteret A. Ta ut platen B. Løsne kabelforbindelsene C. Ta ut de 7 M10-skruene som holder de to aggregathalvdelene sammen A Fig. 4 Illustrasjonen viser venstremodellen av aggregatet 9 Systemair AB

12 6.4.1 Montere Topvex SoftCooler Fig. 5 venstremodell Kontroller at tetningsremsene og tetningsflatene mellom aggregathalvdelene er uten skader. 1. Ta bort det rektangulære dekselet oppå Topvex SoftCooler for å få tilgang til de øvre monteringsskruene (M8). Plasser Topvex SoftCooler mellom de to aggregatdelene og skyv dem forsiktig sammen. 2. Når de tre delene er satt helt sammen: Fest de øvre og nedre monteringsskruene som holder delene sammen. 3. Koble til kablene i Topvex TR-koblingsboksen. Monter de elektriske hurtigkoblingene og de gjennomsiktige luftslangene på hver side av Topvex SoftCooler. Les merkingen for å kontrollere at de er på rett sted. Monter plate "A" i figur 4, varmeveksleren, avtrekksviften og -filteret Kanaltilkoblinger Når Topvex SoftCooler er satt sammen med de to aggregatdelene, er det totalt fem kanalstusser oppå enheten: inntak, tilluft, avtrekksluft og to avkastluft. Kanaltilkoblinger kan utføres på to forskjellige måter, med eller uten bypass-funksjon for avkastluften. Det benyttes kun fire kanalstusser for kanaltilkobling uten bypass-funksjon for avkastluften. Avkastkanalen kobles til avkastkanaltilkoblingen på Topvex SoftCooler-modulen. Avkaststussen på ventilasjonsaggregatet må låses med låseplaten som følger med Topvex SoftCooler. Alle fem kanalstussene benyttes ved kanaltilkobling med bypass-funksjon for avkastluften. Avkastkanalene kobles både til avkaststussen på Topvex SoftCooler-modulen og til avkaststussen på ventilasjonsaggregatet. OBS: Det må monteres spjeld med motor med fjærretur på hver avkaststuss. 10 Systemair AB

13 Kondensering og varmeisolasjon Uteluft- og avkastkanaler må alltid isoleres mot kondens. Riktig isolasjonsinstallasjon på kanaler tilkoblet enheten er spesielt viktig. Alle kanaler som installeres i kalde rom/områder, må være tilstrekkelig isolert. Bruk isolasjonsmateriale (minst 100 mm mineralull) med plastdiffusjonssjikt. På områder med ekstremt lave utendørstemperaturer om vinteren, må ytterligere isolasjon installeres. Total isolasjonstykkelse må være minst 150 mm. Forsiktig Hvis enheten installeres på et kaldt sted, må du sikre at alle ledd og koblingsstykker er dekket med isolasjon, og godt teipet Ventilasjonskanaler/-tilkoblingsstusser må være tildekket under lagring og installasjon Tørketrommel må ikke tilknyttes aggregat Kondensavløp Advarsel Aggregatet skal ikke tas i bruk før kodensavløpet og vannlåsen som følger med er koblet til SoftCooler til gulvsluket. Avløpet kobles til avløpskoblingen under dryppkaret. Dryppkaret er plassert i bunnen av Topvex SoftCooler. Bruk plasttilkoblingsrøret som følger med og kutt det i riktig høyde "H" ifølge figuren nedenfor. Tabellen nedenfor inneholder informasjon om forholdet mellom høyde "H" og maksimalt undertrykk i aggregatet. Fig. 6 Dimensjon og montering H (mm) Normale forhold Maks. negativt trykk (Pa) Det er nødvendig med et ekstra rør (følger ikke med Topvex SoftCooler) for å lede vannet fra vannlåsavløpet til gulvsluket. Koble til røret og kontroller at fallet er minimum 1:200 til gulvsluket, og at hele avløpet befinner seg på et frostfritt sted. Fig. 7 Rør til gulvsluk 11 Systemair AB

14 6.5 Tilkoblinger Kanalsystem Lufttilkoblingsprinsipper Fig. 8 Tilkoblinger og grunnleggende komponenter i venstremodeller Posisjon Beskrivelse 1. Kompressor 2. Kondensatorbatteri 3. Fordamperbatteri 4. Filtertørker med nivåglass 5. Ekspansjonsventil 6. Dryppkar med avløp 7. Vannlås 8. Kabelgjennomføring for ekstern kabling 9. Elskap med frekvensomformer 10. Avkaststuss 11. Avkastføler, EHS 12. Trykk-/varmgassvakter 13. Målepunkt høyt/lavt for kjølemediumsystem 12 Systemair AB

15 6.5.2 Elektrisk tilkobling Fare Kontroller at nettstrømforsyningen til enheten er koblet fra før du utfører vedlikehold eller elektrisk arbeid! Elektrisk arbeid må utføres av autorisert installatør og iht. gjeldende forskrifter. Alt arbeid i kjølekresten og håndtering av kjølemedium skal utføres av autorisert personale. 1. Kontroller at alle kabelskjøter og de to gjennomsiktige trykkmåleslangene til avtrekksviften er montert riktig mellom aggregatdelene. 2.. Koble den klargjorte styrekabelen til Topvex TR-elskapet (i tilluftsdelen). Bruk de klargjorte kabelgjennomføringene. Koble kablene til rekkeklemmene i elskapet ifølge merkingen på kablene og i koblingsskjemaet. Se også kapittelet Interne elektriske tilkoblinger. 3. Flytt avkasttemp.føleren "EHS", som er plassert ved avtrekksfilteret, til den nye plasseringen ved etiketten "EHS" i SoftCooler. Fig. 9 EHS vist i en venstremodell 4. Koble aggregatet til strømforsyning (400 V 3 N~, 50 Hz) gjennom den allpolige skillebryteren (sikkerhetsbryteren), som ligger vedlagt inne i aggregatet ved levering. Kablingen føres direkte gjennom aggregatets topp til Topvex SoftCoolers elektriske koblingsboks. Informasjon om kablenes og sikringenes dimensjoner finnes i kapittelet Elektriske data. 5. Utfør de elektriske tilkoblingene for Topvex TR-ventilasjonsaggregatet ifølge installasjonsveiledningen som følger med aggregatet. 13 Systemair AB

16 Elskap Fig. 10 Posisjon Beskrivelse 1. Rekkeklemme, strømforsyning 2. Automatsikring (AS3), oljebrenner 3. Releer 4. Rekkeklemme, interne/eksterne tilkoblinger 5. Frekvensomformer med display 6. EMC-filter 14 Systemair AB

17 Eksterne/interne tilkoblinger Se også koblingsskjemaet som følger med. Strømforsyning (og i noen tilfeller bypass-spjeld) er den eneste eksterne tilkoblingen som skal kobles til Topvex SoftCooler. Tabell 1: Eksterne tilkoblinger Beskrivelse Merknad PE Jord N N Jordet nøytral (nettspenning) L1 L1 Fase (nettspenning) L2 L2 Fase (nettspenning) 400 V 3 N~, 50 Hz, forsynt via sikkerhetsbryteren L3 L3 Fase (nettspenning) 28 G Bypass-spjeld "DBEH", avkastluft (tilleggsutstyr) 24 V AC 29 GO Bypass-spjeld "DBEH", avkastluft (tilleggsutstyr) Nøytral (24 V AC) Den klargjorte driftskabelen i Topvex SoftCooler skal trekkes til elskapet i tilluftsdelen av Topvex-ventilasjonsaggregatet og kobles til rekkeklemmene med de samme numrene som kabelmerkingene. Tabell 2: Interne tilkoblinger Rekkeklemme Rekkeklemme Beskrivelse Merknad G G 24 V AC 4 DI ref Felles 10 DO ref Felles 12 DO Avkastspjeld. Et signal fra styreenhet E28 føres via releet R2 til klemmen 28 for å styre bypass-spjeldet (tilbehør). 14 DO Et signal fra styreenhet E28 om å starte "P1-kjøling" indikerer et kjølebehov. Signalet går til releet R2 som lukker bypass-spjeldet (tilbehør). 15 DO Et signal fra styreenhet E28 om å starte "DX-kjøletrinn1" indikerer et kjølebehov. Signalet går til releet R1 som da starter kompressoren. 24 V AC, 0,5 A 24 V AC, 0,5 A 24 V AC, 0,5 A 74 DI Alarmindikasjon kjøling (Driftsfeil NO P1-kjølebatteri). 90 AO ref Felles 94 AO Styresignal fra styreenhet E28 for kjølig. Styrer frekvensomformer "FC" V DC 15 Systemair AB

18 7 Funksjonsbeskrivelse DEH DO SS ETS EHS CO OS HPS UC CPR FC RC EF HE EV SF RM Fig. 11 Uten bypass, venstremodell DEH DBEH DO SS ETS EHS CO OS HPS UC CPR FC RC EF HE EV SF RM Fig. 12 Med bypass, venstremodell Posisjon EF SF SS OS ETS EHS UC RC RM HE Beskrivelse Avtrekksvifte Tilluftsvifte Temp.føler, tilluft Temp.føler, uteluft Temp.føler, avtrekksluft Temp.føler, avkastluft Betjeningspanel E28 Rotorregulator Rotormotor Varmeveksler 16 Systemair AB

19 Posisjon DO DEH DBEH FC CPR EV CO HPS Beskrivelse Spjeld inntak (tilbehør) Spjeld avkast (tilbehør) Bypass-spjeld avkastluft (tilbehør) Frekvensomformer Kompressor Fordamper Kondensator Kondensatortrykkføler 7.1 Generelt Styreenhet E28 (UC) føler temperaturen via avtrekkstemperaturføleren (ETS) og holder deretter den angitte avtrekkstemperaturen ved å sekvensstyre kompressoren (CPR), varmeveksleren (HE) og varmtvanns-/elektrisk varmebatteri (HWL/H, ELH). Temperaturføleren i tilluften (SS) fungerer som min.- og maksbegrensning på tilluftstemperaturen. 7.2 Kjølegjenvinning Varmeveksleren (HE) vil automatisk begynne å gjenvinne kulden i avtrekksluften når avtrekksluften er kaldere enn uteluften. 7.3 Effektregulering Kompressoren (CRP) reguleres trinnløst mellom, i frekvensomformeren (FC), angitt minimums- og maksimumsfrekvens. 7.4 Effektbegrensning Frekvensomformeren (FC) føler kontinuerlig kondensatortrykket via høytrykksføleren (HPS) og senker gradvis kompressorens (CRP) hastighet hvis trykket overskrider den angitte begrensningsverdien. Dette gjøres for å unngå en høytrykksalarm. 7.5 Bypass-funksjon (tilleggsutstyr) For å begrense avtrekksviftens energibruk når det ikke er behov for kjøling, åpnes avkastbypass-spjeldet (tilbehør) og derved passerer ikke avkastluften kondensatoren (CO). Når aggregatet stanses, lukkes alle spjeld. Merk: Denne veiledning inneholder funksjoner for Topvex SoftCooler TR. En fullstendig beskrivelse av funksjoner finnes i "Installasjonsveiledning for Topvex TR09, 12, 15 kompaktaggregat". 17 Systemair AB

20 8 Igangkjøringsprotokoll Selskap: Ansvarshavende: 8.1 Generelt Kunde: Dato: Installasjon: Objekt/aggregat: Artikkelnr.: Installasjonsadresse: Modell/størrelse Serienr.: Betegnelse: 8.2 Installasjonskontroll Operasjon Utført Merknad Kontrollrapport kjøling for etablert installasjon. (Rapportering skal i noen tilfeller gjøres til overordnet kontrollmyndighet, se kapittel 3, Kontroll/rapportering av kuldemedium). Alle deler uten skader. Installasjon utført ifølge veiledning (se kapittel 6.4.1, Montere Topvex SoftCooler og kapittel , Kanaltilkoblinger). Avkastføler "EHS" flyttet (se kapittel 6.5.2, Elektrisk tilkobling). Kondensavløp tilkoblet (se kapittel , Kondensavløp). Strømforsyning tilkoblet via sikkerhetsbryteren (se kapittel 6.5.2, Elektrisk tilkobling). Bypass-spjeld tilkoblet ved bruk av dette, tilbehør (se kapittel , Eksterne/interne tilkoblinger). Intern driftskabel tilkoblet (se kapittel , Eksterne/interne tilkoblinger). De gjennomsiktige trykkmåleslangene til avtrekksviften er tilkoblet gjennom Topvex SoftCooler. Til- og avtrekksluftmengde justert 8.3 Klargjøre styreenhet E28 Følgende innstillinger må utføres i styreenhet E28 for å motta riktige funksjoner. Logg først på i styreenhet E28 (passord: 3333). Alternativt kan innstillingene utføres med PC-programvareverktøyet "Corrigo E-tool Ventilation". Deretter lastes konfigurasjonsfilen (.vtc) ned fra Systemairs nettkatalog (www.systemair.com). 18 Systemair AB

21 Operasjon Utført Merknad Velg menyen Konfigurering Inngang/utgang: Velg Digitale innganger. Bla til DI4 og velg. Bytt innstilling til Kjøling Velg menyen Konfigurering Reguleringsform: Kontroller at innstillingen er Avtrekkregulering eller Romregulering Velg menyen Konfigurering Kjøling: Angi DX Angi Senket min.temperatur for tilluft ved aktiv DX-kjøling til 0,0 C. Velg Konfigurering Trinnkobler Trinnkoblerkjøling: Angi Aktivering nivåerl Velg Kjølegrupper: 1 Angi Min. av-/påtid: 1 sek Velg menyen Konfigurering Kjøling: Angi Kjølegjenvinning til På Merk: Merknad: DI4 kan ikke brukes til forlenget drift når Topvex SoftCooler er i bruk. 8.4 Før kompressoren startes for første gang For å unngå skade på kompressoren må oljen i kompressorveivhuset varmes opp før første gangs start. Operasjon Utført Merknad Stans tillufts- og avtrekksviften (via Topvex-ventilasjonsaggregatets sikkerhetsbryter) Slå på Topvex SoftCoolers strømforsyning via driftsbryteren. Kontroller at spenningen er på (displayet i frekvensomformeren lyser)vent i minimum to timer til oljen når en temperatur på omtrent +30 C. 8.5 Styre kjøledrift Operasjon Utført Merknad Start tillufts- og avtrekksviften (via Topvexventilasjonsaggregatets sikkerhetsbryter). Kjør aggregatet på dimensjonerende luftmengder. Start kompressoren ved å fastslå et 100 % kjølebehov: Logg på i styreenhet E28 (2222) Velg menyen Manuell/auto Velg Kjøling Angi kjølebatteri som Manuell utgang 100,0 Tilluft m 3 /t Avtrekksluft m 3 /t 19 Systemair AB

22 Operasjon Utført Merknad Kjør kompressoren i minst ti minutter. Utelufttemperatur C Les deretter av avtrekks-, ute-, til- og avkastlufttemperaturen via styreenhet E28s display (i menyen Temperatur). La kompressoren svive. Mål varmgass- og væskeledningstemperaturen med en faststroppet temperaturføler. La kompressoren svive. Les av verdiene nedenfor via frekvensomformerens display. Se avsnittet "Frekvensomformer, hurtigveiledning" i Drift- og vedlikeholdsinstruksjoner. Angi først parameteren for lesing og la deretter Topvex SoftCoolers dør være lukket i minst fem minutter før avlesing: Utgangsfrekvens (param d001) Utgangsstrøm (param d002) Kondensatortrykk (param d004) Tillufttemperatur C Avtrekkslufttemperatur C Avkastlufttemperatur C Varmgasstemperatur C Væskeledningstemperatur C Utgangsfrekvens Hz Utgangsstrøm Hz Kondensatortrykk bar Merk: Viktig! Tilbakestill kjøledriften til "Auto". Logg på i styreenhet E28 (2222) Velg menyen Manuell/auto Velg Kjøling Angi kjølebatteriet som Auto Merknader: 20 Systemair AB

23 21 Systemair AB

24 lastpage Systemair AB forbeholder seg retten til å foreta endringer og forbedringer i veiledningens innhold uten forvarsel. Systemair AS

Topvex SoftCooler SR09, SR11

Topvex SoftCooler SR09, SR11 Dokument oversatt fra engelsk 2087654-NO 2014-03-18 A002 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Kontroll/rapportering av kuldemedium... 2 4 Produktinformasjon... 3 4.1 Generelt... 3 4.2 Tekniske

Detaljer

Topvex SoftCooler TR09-15 Drift- og vedlikeholdsinstruksjoner

Topvex SoftCooler TR09-15 Drift- og vedlikeholdsinstruksjoner -NO 29-06-2012V.A001 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Interne komponenter... 2 3 Kontroll/rapportering av kuldemedium... 3 4 Funksjonsbeskrivelse... 4 4.1 Generelt... 5 4.2 Kjølegjenvinning...

Detaljer

Topvex SX/TX. Kompaktaggregat

Topvex SX/TX. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument oversatt fra engelsk 2082604-NO 2014-08-22 A002 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Generelt... 2 3 Advarsler... 2 4 Produktinformasjon... 3 4.1 Generelt... 3 4.2 Tekniske data...

Detaljer

Topvex SX/TX. Kompaktaggregat

Topvex SX/TX. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument oversatt fra engelsk 2082604-NO 22-08-2013 A001 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktinformasjon... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Dimensjoner

Detaljer

Topvex SoftCooler TR09-15

Topvex SoftCooler TR09-15 Dokument oversatt fra engelsk 2087674-NO 15-03-2016 A004 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Kontroll/rapportering av kuldemedium... 2 4 Produktinformasjon... 3 4.1 Generelt... 3 4.2 Tekniske

Detaljer

Topvex SoftCooler SR09, SR11

Topvex SoftCooler SR09, SR11 Dokument oversatt fra engelsk 2087664-NO 2014-03-18 A002 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponenter... 2 2.2 Elskap... 3 3 Installere aggregatet... 4 3.1 Installasjon... 4 4 Kontroll/rapportering

Detaljer

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Kompaktaggregat

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument oversatt fra engelsk 2069014-NO 2014-05-12 A007 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktinformasjon... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Dimensjoner

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076234-NO 14-04-2011V.A004 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktintroduksjon... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Tekniske data... 3 3.3 Transport og lagring... 7 3.3.1 Lossing

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

Komplett kjøleenhet for DVCompact DVCompact SoftCooler 20-DVCompact SoftCooler 80

Komplett kjøleenhet for DVCompact DVCompact SoftCooler 20-DVCompact SoftCooler 80 DVCompact SoftCooler 20-DVCompact SoftCooler 80 Dokument oversatt fra engelsk -NO 2014-02-04 A001 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Beskrivelse av DVCompact SoftCooler... 3 3.1 DVCompact

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 INSTALLASJONSanvisning GOLD LP Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 1. INSTALLASJON 1.4 Montering av aggregat 1.1 Generelt Berørt personell skal gjøre seg kjent

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk 208116-NO 14-02-2013 A002 2013 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

SAVE VTR 300/B. Bruksanvisning

SAVE VTR 300/B. Bruksanvisning 2014 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB forbeholder seg retten til å endre produktene uten forvarsel.

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin 5 Instruktion RM 400.doc INSTRUKSJON FOR REGULERINGSMODUL RM400 Allment : RM400 er en tilleggsmodul for regulering av kjølemaskin. Til sammen med hovedkortet

Detaljer

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning. Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning. Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001 Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001 Originale instruksjoner er skrevet på engelsk. Instruksjoner på andre språk er en oversettelse av originale instruksjoner. (Direktiv 2006/42/EF)

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB forbeholder seg retten til å endre produktene uten forvarsel.

Detaljer

SAVE VSR 150/B. Bruksanvisning 208310-NO 10-09-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk

SAVE VSR 150/B. Bruksanvisning 208310-NO 10-09-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk 208310-NO 10-09-2013 A002 2013 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB

Detaljer

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 Innhold 1. Installering...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Inntransport... 3

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Montasje og service 2081154-NO 2013-11-18 A004. Dokument oversatt fra engelsk

SAVE VSR 300/500. Montasje og service 2081154-NO 2013-11-18 A004. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk 2081154-NO 2013-11-18 A004 Systemair skal ikke holdes ansvarlig, og reklamasjonsrett kan ikke påberopes, dersom installasjon eller service ikke er utført iht. disse instruksjonene.

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

SAVE VTR 500. Montasje og service

SAVE VTR 500. Montasje og service Systemair skal ikke holdes ansvarlig, og reklamasjonsrett kan ikke påberopes, dersom installasjon eller service ikke er utført iht. disse instruksjonene. 2014 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke

Detaljer

BNB 20 MGE BNB 35 MGE BNB 50 MGE

BNB 20 MGE BNB 35 MGE BNB 50 MGE 94228N-03 6-09 BNB 20 MGE BNB 35 MGE BNB 50 MGE Montering, drift og vedlikeholdsveiledning Boksventilator BNB Innhold 1 Montering...3 1.1 Bytte av motor...3 1.2 Krav til teknisk rom...3 1.3 Anbefalt lyddemping

Detaljer

Prosjektering og installasjonsveiledning

Prosjektering og installasjonsveiledning Prosjektering og installasjonsveiledning 2013 11 19 Med forbehold om endringer Miba AS Tlf. 02650 Side 1 Frigus Aero trinnløs kjøle og varmepumpe for ventilasjon 1. Ventilasjonsaggregat: Kjøledrift: Generelle

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80

Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80 Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft. Brukes ved

Detaljer

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 400M Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, rekkehus og fritidsboliger under 160 m². Er også

Detaljer

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser.

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. CTVA Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. Når det kan gjøres enkelt da er Covent sitt takmonterte ventilasjonsaggretat tingen! Covent

Detaljer

Drift og vedlikehold. DXMatic20 til DXMatic 80

Drift og vedlikehold. DXMatic20 til DXMatic 80 Drift og vedlikehold DXMatic20 til DXMatic 80 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 1. Sikkerhetsforskrifter Side 4 2. Beskrivelse DXMatic Side 5 3. Funksjonsprinsipp Side 6 4. Installasjon Side 7 5. Posisjoner

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT d = D Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ--74-a GOLD/COMPACT d h = h Ø D xhxb H+B H B NO.TBLZ74.406. Generelt Innholdet av karbondioksid i inneluften er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad.

Detaljer

SAVE VTR 500. Montasje og service

SAVE VTR 500. Montasje og service Systemair skal ikke holdes ansvarlig, og reklamasjonsrett kan ikke påberopes, dersom installasjon eller service ikke er utført iht. disse instruksjonene. 2013 Copyright Systemair AB Systemair AB er ikke

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076224-NO 07-05-2012V.A004 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponentbeskrivelse... 2 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter... 3 2.2.1 Vifter for tilluft og avtrekk...

Detaljer

5. Vedlikehold, hygiene og service

5. Vedlikehold, hygiene og service 5. Vedlikehold, hygiene og service 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i EXact Automatikk, Basisveiledning for VEX20/0/40/50/60 hvordan du via teknikermenyen (adgangskode 1111) kan gå inn i

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

DVCompact. Setter ny standard for ventilasjonsaggregater

DVCompact. Setter ny standard for ventilasjonsaggregater Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Brann- og sikkerhetsventilasjon Boligventilasjon DVCompact Setter ny standard for ventilasjonsaggregater 2 DVCompact DVCompact setter ny standard DVCompact

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel Vedlikeholdsmanual Tørketrommel T5190LE Type N1190.. Originalanvisninger 438 9098-10/NO 2015.09.14 Innhold Innhold 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedlikehold...6 3.1 Rengjør lofiltrene...6 3.2 Spesialfilter...6

Detaljer

Nye COS Q-modeller med startutstyr. Generell informasjon. Enkel installasjon. Spesifikasjon

Nye COS Q-modeller med startutstyr. Generell informasjon. Enkel installasjon. Spesifikasjon COS Q-modeller Nye COS Q-modeller med startutstyr Schløsser Møller Kulde AS leverer nå også aggregater fra COS med startutstyr. Dette forenkler den elektriske installasjonen, og gjør leveransen av det

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Nordic Eye Contrast HD

Nordic Eye Contrast HD Nordic Eye Contrast HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon til Nordic Eye Contrast HD... s. 3 Produktets innhold... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Kontrollpanelet... s. 5 Menysystem...

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 03 Vindusapparater INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Les dette! Alt for mange anlegg

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Blomsterkjøleren FLOWERCOOL

Blomsterkjøleren FLOWERCOOL Blomsterkjøleren FLOWERCOOL MONTASJEANVISNING BRUKSANVISNING GENERELT Blomsteraggregatet plasseres i vegg fra kjølerom, med varmeavgivelse til tilstøtende rom. Tilstøtende rom må ha god utlufting, for

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Brannsikring. av ventilasjonssystemer

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Brannsikring. av ventilasjonssystemer Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon Brannsikring av ventilasjonssystemer 2 Plan- og Bygningsloven Plan- og Bygningsloven Gjennom Plan-

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

RS485 Gateway Trådløs

RS485 Gateway Trådløs Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 3 3.1 Tilkoblinger... 3 3.2 Oppstart...

Detaljer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektroniske luftmengdemåler ---------------------------------------------------------------------- FUNKSJON KSF er en elektronisk luftstrømmåler

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT NO.TBIQ2480.130225 Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Generelt IQnomic brukes til ekstrafunksjoner med inn- og utganger som ikke er standard på aggregatets styreenhet. 2. Installasjon

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Splitt og monoblokk. for kjøl/frys. Katalog del 3.0 Januar 2014. IēēčĔđĉ. www.novemakulde.no

Splitt og monoblokk. for kjøl/frys. Katalog del 3.0 Januar 2014. IēēčĔđĉ. www.novemakulde.no Splitt og monoblokk for kjøl/frys Katalog del 3.0 Januar 2014 IēēčĔđĉ -V -T -S -V www.novemakulde.no Innhold Varianter monoblokk og splitt aggregat for kjøl og frys... 4 Monoblokk vegg aggregater... 6

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Villavent komfyravtrekk

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Villavent komfyravtrekk Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon Villavent komfyravtrekk Kjøkkenhetter Komfyravtrekk med spesielt lavt støynivå Villavent kjøkkenhetter

Detaljer