Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen"

Transkript

1 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2008 Anders prosjektingeniør og kiter Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen FORUS Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen 3103 Tønsberg Tlf.: Nye ressurser gjennom ny teknologi nytenkning får gassen til å strømme

2 s4 Fem ukers vedlikeholdsstopp på Slagen ferdig Nesten ett års planlegging lå til grunn for trygg gjennomføring innen sikkerhets-, kostnads- og tidsrammen. s19 ExxonMobil-støtte til nytt Vitensenter i sandnes Den 22. mai var det stor festivitas i ExxonMobils vertskommune Sandnes da den nye Vitenfabrikken åpnet med hele 800 gjester. s31 Sikkerhetsdag på Revheim skole For 17. gang gikk dette tradisjonsrike familiearrangementet av stabelen. 180 påmeldte like mange voksne og barn. s35 Vi ønsker våre nye ansatte velkommen Nye ansikter er alltid hyggelig her følger en liten bildeoversikt med ferske kolleger! s14 Sikkerhetsbonus til mange gode formål Hvert år gir de offshore- og baseansatte i ExxonMobil Norge bort mellom og kroner til forskjellige veldedige formål. s24 Jobben min prosjektingeniør Anders Bjørtuft Anders har vært ansatt som prosjektingeniør på Slagen i snart ett år fritida går med til sports- og friluftsaktiviteter på land og til vanns! s9 Teknologiske framskritt spiller fortsatt en framtredende rolle Takket være nye teknikker og innovativ teknologi, er selskapet i stand til å maksimere utvinning fra eksisterende felt og bygge ut ressurser. s16 "Spar mer enn bare drivstoff" europeisk kampanje ExxonMobil deltar i en bransjeomfattende kampanje som skal bidra til å øke folks bevissthet rundt drivstofføkonomi i transportøyemed. s21 Rekordkveld og rekordvær under ExxonMobil Bislett Games tilskuere og en hete man forbinder med langt sydligere breddegrader, gav en minnerik kveld. s28 Årets ExxonMobil doktorgradsprisvinnere De nye doktorenes forskningsinnsats har bidratt til å flytte forskningsfronten, til å utvide og styrke kunnskapsgrunnlaget. s33 Villmarksdager på Forus Torsdag 10. april inviterte Trivselskomiteen ansatte på Forus til fengende foredrag med Norges store villmarks - sønn, Lars Monsen. XOM internmagasin juni 2008 Ansvarlig redaktør: Arvid Bærheim. Redaksjon: Arvid Bærheim og Kirsten Sivertsen Utforming: procontra. Repro og trykk: NetPrint Norge AS. Internett: Forsidefoto av Anders Bjørtuft: Morten Oseberg 2 3

3 Stopp på Slagen Tekst Kirsten Etter en fem ukers periode med mye arbeid, mange involverte både kontraktører og egne ansatte var alle enheter på raffineriet igjen i drift 10. mai. Denne vedlikeholdsstoppen har vært planlagt i nesten ett år for at alt skulle kunne gjennomføres på en trygg og sikker måte, innenfor gitte tidsbegrensninger og økonomiske rammer. En stopp av en slik størrelse og varighet som den vi nå har gjennomført på Slagen, er krevende for alle involverte, sier to av de sentrale personene i stopparbeidet, overingeniør Arne-Jan Arnesen og vedlikeholdssjef Per Christian Andersen. Vi er imponert over den lagånden og innsatsen hver enkelt har bidratt med. 5 uker med hovedfokus på stopp og begrenset innsats på hjemmebane nå på vårparten, krever at man også har støtte fra familien hjemme. Hvorfor er det nødvendig å stoppe hele produksjonen, og hvor ofte må dette gjennomføres? Det er mange grunner til det mye utstyr må rengjøres innvendig og skiftes ut. For å få dette gjort må vi stenge ned enhetene. I tillegg har katalysatormassen i både avsvovlingsog bensinanlegget begrenset levetid og må byttes. Vi passer også på å gjøre prosjektinstallasjoner når vi først stopper enheter. Det er imidlertid ikke alle enheter som blir stoppet hvert år. Dette året ble for eksempel pipestill, som er vår hoveddestillasjonsenhet, ikke stoppet fordi den har ca. 7 års intervall mellom stoppene. Bensinanlegget og avsvovlingsanlegget for ADO stoppes annethvert år, mens visbreakeren stoppes hvert år, sier Per Christian. I tillegg til ovennevnte er hensikten å få utstyret i en slik forfatning at vi kan kjøre enhetene effektivt og trygt i hele perioden fram til neste stopp. Det er også viktig å få inspisert utstyret slik at vi har et godt grunnlag for videre beslutninger når det gjelder utstyrets levetid. På prosjektsiden ønsker vi å oppnå økt LPG-produksjon med bedre produktkvalitet, samt å redusere SO2-utslippet vårt. Turnaround at Slagen Vedlikeholdssjef Per Christian Andersen (til høyre) og overingeniør Arne-Jan Arnesen er imponert over de ansattes innsats under den 5 uker lange stoppen på Slagen. Maintenance Manager Per Christian Andersen (to the right) and Section Head Arne-Jan Arnesen are impressed with the efforts of the employees during the 5-week long turnaround at Slagen. Following a five-week period of extensive work, involving many persons both contractors and own employees all refinery units were again operational on May 10th. The maintenance turnaround had been planned for almost a year, in order that all operations could be carried out in a safe and secure manner within given time constraints and economic frames. A turnaround of the scope and duration as the one we have carried out at Slagen, is demanding for everyone involved, say two of the central persons involved, Section Head Arne-Jan Arnesen and Maintenance Manager Per Christian Andersen. We have been impressed by the team spirit and efforts displayed by each and everyone. 5 weeks focussing mainly on the turnaround, with limited time for helping out on the home front in the busy spring season, requires that the family gives its support. Why is it necessary to shut down the whole production, and how often does it need to be done? There are multiple reasons for that a lot of equipment needs to have the interior cleaned and exchanged. In order to get this done we must shut down the units. Besides, the catalyst mass in the desulphurization and gasoline plants has a restricted length of life, and needs to be replaced. We also take the opportunity to implement project installations while we re at it. However, not all units are shut down every year. This year for example, the pipestill, which is our main distillation unit, was not shut down because there is a 7-year interval between shutdowns. The gasoline and desulphurization plants for ADO are shut down every other year, while the visbreaker is shut down every year, Per Christian says. In addition to the above, the objective is to put the equipment into a condition that allows us to operate units efficiently Raffineridirektør Tore Revå setter standarden under en av de ukentlige HMS-samlingene i spiseteltet. Refinery manager Tore Revå sets the standard during one of the weekly SHE meetings in the canteen tent. Raffineriets 50 tonn kran var flittig i bruk under stoppen The refinery's 50 ton crane was frequently used during the turnaround. Prosjektingeniørene Kjersti Glosli Andreassen og Øyvind Haugerøy etter oppdrag i felten. The project engineers Kjersti Glosli Andreassen and Øyvind Haugerøy after a task in the field. 4 5

4 Arbeid som ble gjort Av større arbeider som ble utført dette året, nevner de to katalysatorbytte i seks reaktorer, erstatning av luftkjølere, LPG-tårn og to beholdere, rengjøring og reparasjon av 10 tårn, utskifting og nyinstallasjon av diverse rør og ventiler, overhaling av pumper og kompressorer, samt instrument- og elektrojobber hovedsakelig for prosjekter. and safely during the entire period until the next turnaround. It is also important to get the equipment inspected so that we have a good basis for making further decisions relating to the equipment s fatigue life. On the project side we wish to achieve an increased production of LPG production with better product quality and to cut SO2 emissions. Work done this year Nitrogenfordamperen har høy belastning under stoppen. Nitrogen benyttes til å fjerne oksygen fra rørsystemer og utstyr. The nitrogen vaporizer has high workload during the stop. Nitrogen is used to remove oxygen from pipe systems and equipment. Støtte dere på noen problemer underveis? Det var ingen store overraskelser ved utstyret vi åpnet og sjekket, sier Arne-Jan. Nedkjøring og tømming av enhetene tok imidlertid lengre tid enn planlagt, og i tillegg fikk vi mye sveisefeil det resulterte i merarbeid og dermed en forlengelse av stoppen. Vi hadde i utgangspunktet planlagt 4 uker, nå ble det en 5 ukers stopp. En del av kontraktørmannskapene vi fikk inn, var nok heller ikke av den kvaliteten vi hadde forventet. Mye mannskap involvert Hvor mange folk er involvert fra vår side og hvor mange kontraktører er innom? Hele raffineriorganisasjonen har vært involvert i stoppen. Driftsavdelingen har både planlagt og stått for nedkjøring, tømming, klargjøring for mekanisk arbeid, utstedelse av arbeidstillatelser og oppkjøring av enheter igjen. Mekanisk, teknisk og prosjektgruppen har vært ansvarlige for planlegging og utføring av mekanisk arbeid samt inspeksjon i felten. I tillegg har vi fått støtte fra resten av raffineri organisasjonen. God tone ved utstedelse av arbeidstillatelser i "bua". Good atmosphere when issuing work permits in the "booth". Of major work carried out this year, we would mention the replacement of catalysts in six reactors, replacement of air coolers, LPG tower and two vessels, cleaning and repair of 10 towers, new installation of various pipes and valves, overhaul of pumps and compressors, and instrumentation and electrical jobs, mainly for projects. Did you encounter any problems during the process? There were no great surprises on the equipment we opened and checked, Arne-Jan says. However, running down and emptying the units took longer than planned, and we also had a lot of welding defects, which resulted in additional work, thereby prolonging the turndown period. As a starting point we had planned 4 weeks, but as it turned out it took 5 weeks. It must be said that some of the contractor crews that came in were not of the quality we had expected. Many crews involved How many people are involved on our side and how many contractors take part in the operations? Danske kontraktører fra Skandinavisk Industriservice under sikker demontering av en ventil. Danish contractors from Skandinavisk Industriservice during safe dismantling of a valve. Praktisk tilkomst er en utfordring i et kompakt prosessanlegg. Practical access is a challenge in a compact process plant. På det meste var vi oppe i nesten 400 kontraktører i døgnet for denne stoppen. De fleste av disse gikk 2-skiftordning med pause fra kl til I tillegg må vi nevne at vi i år fikk låne seks lagbaser fra andre raffinerier deriblant to fra Samref i Saudi-Arabia. De fikk seg et aldri så lite sjokk da de landet i Norge i mars måned med kuldegrader og snøvær! Alle de utenlandske lagbasene var imidlertid fornøyd med oppholdet, og i tillegg til å ha tilført oss hjelp og erfaringer, så har de også fått rutiner/ideer å ta med seg tilbake til sine raffinerier. The entire refinery organization was involved in the turnaround. The operating department planned everything, standing for run-down, emptying, mechanic work preparations, issuing work permits and running up units. The mechanical and technical departments, plus the project group, were responsible for planning and performing the mechanical work, as well as field inspections. The rest of the refinery organization also gave support. At peak activity, as many as 400 contractors were working around the clock. 6 7

5 Hva med skader/uhell? Vi registerte 27 hendelser/næruhell under stoppen, og det er vi ikke fornøyd med. Kvalitetssvikt i både klargjøring for mekanisk arbeid og pakking av flenspar var et gjentagende problem som vi må ta tak i framover. Arne-Jan og Per Christian sier helt til slutt at de var svært godt fornøyd med at stoppkostnadene, som var estimert til 85,5 millioner kroner inkludert prosjekter, endte litt under estimatet til tross for at stoppen ble ca. en uke lenger enn planlagt. TKS-sjef Ellen Olsen rydder opp i sperrebånd i anlegget. TKS manager Ellen Olsen is tidying up cordons at the plant. The majority of them went on 2 shifts, with a break from 0530 to 0730 hours. We would also mention that this year we borrowed six team leaders from other refineries amongst other Samref, Saudi Arabia. They came in for quite a shock when they landed in Norway in the month of March, it was freezing cold and snowy! However, the foreign team leaders were all happy with their stay. In addition to providing us with help and experience, they picked up new procedures/ideas to take back to their refineries. What about injuries/incidents? We recorded 27 incidents/near incidents during the turnaround, something we are not pleased with. Insufficient quality in preparations for mechanical work, and packing of flange pairs, was a recurrent problem which we need to address in future. By conclusion, Arne-Jan and Per Christian say they are especially pleased with the fact that the total bill for the turnaround, estimated at 85.5 million NOK including projects, ended up below the estimate in spite of it lasting one week longer than planned. ExxonMobil Europe Editorial Team Nytenkning får gassen til å strømme Teknologiske framskritt spiller fortsatt en framtredende rolle for at ExxonMobil skal kunne møte Europas energibehov. Ifølge prognoser som går fram til 2030, vil etterspørselen etter gass i Europa øke med ca. 1,5 prosent per år. Takket være nye teknikker og innovativ teknologi er selskapet i stand til å maksimere utvinning fra eksisterende felt og bygge ut ressurser som tidligere var utilgjengelige eller ulønnsomme. Etter hvert som de nye teknologiene utvikles ytterligere, vil de ha stor betydning i arbeidet med å øke de utvinnbare reservene fra europeiske olje- og gassfelt. Gjennombrudd for LNG Innen 2010 vil den arabiske Gulfstaten Qatar eksportere ca. 77 millioner tonn flytende naturgass årlig. ExxonMobil deltar i samarbeidsprosjekt som vil levere 61 millioner tonn per år. I tillegg til salget av LNG som for tiden skjer gjennom ExxonMobils partnerskap med Qatar Petroleum (QP) i Qatar, deltar selskapet sammen med QP og andre samarbeidspartnere i utbyggingen av to nye europeiske mottaksterminaler som vil utvide importpotensialet ytterligere. Den flytende gassen vil bli transportert med skip og omdannet til gass (regassifisert) ved terminaler i Italia og Storbritannia. Terminalen som skal ligge utenfor kysten av Nord-Italia, i Adriaterhavet, er den mest teknisk utfordrende av de to nye europeiske LNG-terminalene. Den blir verdens første betongkonstruksjon til havs for lossing, lagring og omdanning av LNG til gass. Etter at den er ferdig bygd, vil hele konstruksjonen bli gjort flytende og slept til Italia, for å bli plassert på havbunnen på 29 meters dyp ca. 15 kilometer offshore, utenfor synsvidde fra land. Terminalen vil bli knyttet opp til gassnettet gjennom en 120 km rørledning, og vil ha en årlig regassifiseringskapasitet på åtte milliarder kubikkmeter, I Algeciras blir prosesseringsanleggene installert på toppen av konstruksjonen som skal bli den adriatiske LNG-terminalen. In Algeciras, process facilities are installed on top of the structure that will become the Adriatic LNG terminal. Innovative thinking keeps the gas flowing Technology advances continue to play a leading role in helping ExxonMobil meet Europe's energy needs. With forecasts to 2030 predicting that gas demand in Europe will grow by around 1.5 per cent a year, new techniques and innovative technology are allowing the company to maximise recovery from existing fields and to develop previously inaccessible or uneconomic resources. As these technologies continue to evolve, they will have a major part to play in increasing recoverable resources from fields throughout Europe. Foto: Terminale GNL Adriatico S.r.l. LNG breakthroughs By 2010, the Arabian Gulf state of Qatar will be exporting annually about 77 million tonnes of liquefied natural gas, and ExxonMobil will be participating in joint ventures contributing 61 million tonnes per annum. In addition to the LNG sales currently being made from ExxonMobil joint ventures with Qatar Petroleum (QP) in Qatar, the company is participating with QP and other partners in two new European receiving terminal projects that will further expand this import potential. The liquefied gas will be transported by ship and regasified at terminals in Italy and the UK. The most challenging of the two new European LNG terminals will be located offshore northern Italy, in the Adriatic Sea. It will become the world's first offshore, gravity-based structure for the unloading, storage and regasification of LNG. Once finished, the entire structure will be floated, towed to Italy and positioned on the sea floor in 29 metres of water, about 8 9

6 Foto: South Hook LNG Terminal Company Ltd. South Hook LNG terminal i South Wales er et av de største hydrokarbonprosjektene av sitt slag i Europa. Hver tank kan holde kubikkmeter nok gass til å forsyne hele Storbritannia i åtte timer. In South Wales, the South Hook LNG terminal is one of the largest hydrocarbon projects of its kind in Europe. Each tank is capable of holding 155,000 cubic metres enough gas to supply the entire UK for eight hours. nok til å dekke ti prosent av Italias gassbehov per i dag. Ifølge planene vil den komme i drift i fjerde kvartal Den britiske terminalen bygges på land i Milford Haven, Pembrokeshire og vil få større kapasitet enn den italienske terminalen. Den har fem lagringstanker for LNG, alle ca. 95 m brede og 45 m høye større enn Royal Albert Hall og er forbundet med en dypvannsbrygge som ligger en kilometer utenfor kysten. Terminalen, som kalles South Hook, vil få en årlig regassifiseringskapasitet på 21,3 milliarder kubikkmeter, som er tilstrekkelig til å dekke rundt 20 prosent av Storbritannias nåværende gassbehov. Ifølge planen vil første fase av terminalen komme i drift i løpet av sommeren En spesialbygd flåte på 14 skip med dobbelt skrog er sikret for å transportere LNG-en fra Qatar til Milford Haven. Den nye generasjonen av store, mer effektive skip kan ta opp til 80 prosent mer last enn konvensjonelle LNG-skip. Dessuten slipper de ut 30 prosent mindre karbondioksid per gassenhet, som betyr at transportkostnadene reduseres tilsvarende. Fem fraktskip av vanlig størrelse vil bli brukt for å levere LNG til terminalen i Italia, som har mindre kapasitet. Optimalisering av produksjonsanleggene I Norge vil Statfjord Senfase-prosjektet gjennom et omfattende brønnprogram, samt ombygginger av plattformen, øke 15 kilometres offshore, and out of sight from land. The terminal will be connected to the gas network by a 120-km pipeline and will have an annual regasification capacity of eight billion cubic metres, sufficient to supply about ten per cent of Italy's current gas demand. It is scheduled to come into operation in the fourth quarter of The UK terminal is being constructed on land at Milford Haven in Pembrokeshire and will have a larger capacity than the one in Italy. It has five LNG storage tanks, each one about 95 metres wide and 45 metres high bigger than London's Royal Albert Hall and is connected to a deep-water marine jetty a kilometre offshore. Called South Hook, the terminal will have an annual regasification capacity of 21.3 billion cubic metres, sufficient to meet around 20 per cent of the UK's current gas needs. Phase one of the facility is due to become operational during the summer of A purpose-built fleet of 14 double-hulled ships has been secured to transport the LNG from Qatar to Milford Haven. This new generation of larger and more efficient ships will carry up to 80 per cent more cargo than conventional LNG carriers, will emit 30 per cent less carbon dioxide per unit of gas carried, and transportation costs will be reduced by about the same amount. Five conventional-sized carriers will be used to deliver LNG to the smaller capacity terminal in Italy. utvinningsgraden fra feltet og forlenge driften til ca Prosjektet består hovedsakelig i å konvertere feltet fra oljeproduksjon til gasshåndtering. I tillegg til dette er Tampen Link-rørledningen nå blitt installert. Rørledningen knytter Statfjord til Storbritannias FLAGS rørledningssystem, som betyr at store mengder gass nå kan strømme til Storbritannia. I Storbritannia pågår det en omfattende opprustning av infrastrukturen for å gjøre det mulig å ta imot de økte mengdene av gass fra Statfjord-feltet. Utbyggingen er planlagt å pågå i mer enn seks år og omfatter oppgradering av Shell/ExxonMobil felles driftsanlegg. Oppgradering av gassanlegget i St Fergus, Mossmorran naturgassanlegg, samt Braefoot Bay havneterminal, vil bety at disse produksjonsanleggene kan opprettholde aktiviteten til etter Prosjektet forsyner også råmateriale til ExxonMobils etylenanlegg i Fife. Et teknologisk nyvinningsprosjekt i norsk sektor er Tordis Increased Oil Recovery, et havbunnsprosjekt som skal øke utvinningen fra feltet. Separasjons- og vanninjeksjonsanleggene blir her for første gang plassert på havbunnen. Siden separasjonen av produsert vann foregår på havbunnen, vil plattformen kun motta olje og gass. Produksjonen, som ble påbegynt i desember 2007, er knyttet opp til Gullfaks C- plattformen i Tampen-området. Foto: Odd Furenes. Optimising assets In Norway, the Statfjord field (ExxonMobil interest 21.4 per cent) Late Life project will make use of an extensive well programme, as well as modifications to the platform, to improve recovery of the field and keep it on stream until about The project essentially converts the field from oil production into a gas-handling field. Additionally, the Tampen Link pipeline has been installed, joining Statfjord to the UK's FLAGS pipeline system, and significant volumes of gas are now flowing to the UK. In the UK, a comprehensive rejuvenation project on gas processing infrastructure is allowing the additional Statfjord gas to be imported. With construction expected to last more than six years, it involves upgrading Shell/ExxonMobil joint operation facilities. Renovation of the St Fergus gas plant, Mossmorran natural gas liquids plant and Braefoot Bay marine terminal will allow the sites to remain active until 2020 and beyond. A technological step-out is Norway's Tordis Increased Oil Recovery subsea project (ExxonMobil interest 10.5 per cent), where subsea separation and water injection facilities have been placed on the seabed for the first time. The use of subsea separation to remove the produced water means that only oil and gas reach the platform. Production is tied in to the Gullfaks C-platform in the Tampen area and commenced in December Sleipner-feltet i den norske delen av Nordsjøen er et av feltene som deltar i et europeisk forskningsprosjekt knyttet til karbonfangst og lagring. The Sleipner field in the Norwegian sector of the North Sea is one of the principal research sites for a European carbon capture and storage research initiative. 10 Juni 2008 Juni

7 Monotower-konseptet Monotower concept Beskyttelse av miljøet Environmental protection I den sørlige del av Nordsjøen finner vi en nyskapning, en plattformkonstruksjon på ett ben, kalt Trident Monotower, som blir brukt til å produsere små lommer av reserver som tidligere var ansett som ulønnsomme. Den ubemannede platt formen kan støtte fire til seks brønner, og har en konstruksjon som er inspirert av design- og konstruksjonsteknikker som anvendes i vindkraftindustri til havs. Kostnader til konstruksjon, installasjon og vedlikehold er lavere enn for konvensjonelle plattformer, og eksisterende infrastruktur benyttes til å eksportere gassen. Plattformen har utstyr for å produsere kraft basert på vind- og solenergi, og dermed unngår man tunge investeringer i kraftledninger på havbunnen. Som et resultat av dette, sikrer Monotower økte energiforsyninger uten økning i karbonutslippene. Konstruksjonskonseptet anvendes i britisk og hollandsk Nordsjø-sektor. To felt, Cutter i Storbritannia og K17 i Nederland, ble satt i drift i Produksjonen fra et annet britisk felt, Caravel, er forventet å starte opp i andre kvartal 2008, mens gassen fra et fjerde felt, L09 i Nederland, vil strømme i tredje kvartal Tilgang til tette reservoarer I Tyskland gjør avansert fraktureringsteknologi det mulig å produsere gassreserver som tidligere var ansett som uøkonomiske. Teknologien gjør det mulig for ExxonMobil å få tilgang til reserver av tett gass gassforekomster i bergarter med svært lav permeabilitet, dvs. lav strømningsevne. Gjennom denne teknologien er det mulig å lage en eller flere sprekker i reservoarbergarten, som i sin tur skaper veier hvor den fangede gassen kan unnslippe og nå opp i borehullet, og deretter til overflaten. I Soehlingen-området har selskapet bygd ut et tett reservoar på m dybde. Ifølge ekspertene kan dette pilotprosjektet bane vei for oppdagelse av ytterligere reserver som vil kunne opprettholde 20 prosent av landets egenproduksjon. Foto: Charles Hodge Fotoy En nyutviklet Monotower-plattform er installert på L09- feltet i den hollandske del av Nordsjøen. Andre plattformer av denne typen anvendes på K17-feltet og de britiske feltene Cutter og Caravel. An innovative Monotower platform is installed in the L09 field in The Netherlands sector of the North Sea. Others are being used in the K17 field and Cutter and Caravel fields in the UK. In the southern North Sea, an innovative, single-leg platform design known as the Trident Monotower is being utilised to develop small pockets of resources that previously would have been deemed uneconomical. The unmanned platform is capable of supporting four to six wells, and its design was inspired by the design and construction techniques used by the offshore wind farm industry. Construction, installation and maintenance costs are all lower than that of traditional platforms, and existing infrastructure is used to export the gas. The platform has wind and solar energy generation equipment, which avoids the significant cost of providing a subsea power cable. As a result, the Monotower secures more energy supplies without increasing carbon emissions. The design concept is being used in the UK and The Netherlands sectors of the North Sea. Two fields, Cutter in the UK (ExxonMobil interest 49 per cent) and K17 in The Netherlands (ExxonMobil interest 30 per cent), came on stream in Another UK field, Caravel (ExxonMobil interest 29 per cent), is expected to start up in the second quarter of 2008, with first gas due from a fourth field, L09 in The Netherlands (ExxonMobil interest 25 per cent), in the third quarter of Accessing tight gas In Germany, advanced hydraulic fracturing technology is allowing the production of gas resources that were previously uneconomic. It is helping ExxonMobil to access tight gas reserves deposits of gas held in rocks with extremely low permeability, which prevents the gas flowing easily. This technology makes it possible to create single or multiple cracks in the reservoir rock which, in turn, create pathways for the trapped gas to reach the wellbore, and then the surface. In the Soehlingen area, the company has developed a tight-gas reservoir at a depth of 4,400 metres. Experts have suggested that this pilot project may pave the way to additional reserves that will maintain the country's 20 per cent share of domestic production. I tillegg til å sikre framtidens energiforsyninger, bidrar også ny teknologi til at energien kan produseres med mindre belastning på miljøet. I Storbritannia var ExxonMobil den første operatøren til å anvende en teknologi som renser borekakset for forurensende stoffer før det sendes tilbake i havet. ExxonMobil har en målsetting om null skadelige utslipp fra sine installasjoner. I Norge blir derfor produsert vann reinjisert i de produserende formasjonene i alle feltene som selskapet opererer. I tillegg har Ringhorne-plattformen anlegg som sikrer lave utslipp av nitrogenoksid og injisering av boreavfall. ExxonMobil fører an globalt i å utvikle nye teknologier for fangst og lagring av karbon (CCS). Selskapet er medeier i gassfeltet Sleipner i den norske delen av Nordsjøen, hvor over en million tonn CO2 har blitt lagret i undergrunnen hvert år siden Sleipner-feltet er med i et større europeisk forskningsprosjekt som søker å finne ut hvilken rolle CCSteknologi kan spille for å redusere utslipp av CO2. Gjennom årene har olje- og gassindustrien ved hjelp av innovasjon overvunnet utallige hindringer. Takket være nyskapende teknologier er utilgjengelige reserver blitt tilgjengelige, og energiproduksjonen er blitt mer effektiv og med mindre innvirkning på miljøet enn noen gang tidligere. Facts ExxonMobil er den nest største nettoprodusenten av hydrokarboner i Europa. Selskapet har eierandeler i olje- og gassproduksjon i Storbritannia, Norge, Nederland, Tyskland og Italia, og en portefølje som omfatter både modne felt og felt som befinner seg på et tidlig stadium i produksjonen. ExxonMobil opererer rundt 90 produserende felt i Europa, og har eierandeler I rundt 200 felt som opereres av andre selskaper som del av partnerskap (joint operations). Utbygginger av reservoarer med tett gass som Soehlingen Z16-prosjektet bidrar til at ExxonMobil kan opprettholde en 75 prosent andel av innenlandsk gassproduksjon i Tyskland. Tight gas developments like this Soehlingen Z16 project are helping ExxonMobil maintain a 75 per cent share in indigenous gas production in Germany. As well as helping to secure future supplies, technology is also enabling energy to be produced with less environmental impact. In the UK, ExxonMobil was the first operator to deploy a technology that cleans drill cuttings of contaminants before they are returned safely to the sea. In Norway, produced water is injected back into the producing formations of all the company's operated fields as ExxonMobil works towards a goal of no harmful discharges. In addition, the design of the Ringhorne platform incorporates facilities for low nitrogen oxide emissions and the injection of drilling waste. ExxonMobil is a global leader in advancing technologies for carbon capture and storage (CCS). The company has shares in the ownership of the Sleipner gas field in the Norwegian sector of the North Sea, where over one million tonnes of CO2 have been stored each year since The Sleipner field is part of a major European research initiative to determine the role that CCS technology may play in reducing CO2 emissions. Throughout the years, innovation has enabled the oil and gas industry to overcome countless obstacles. Thanks to breakthrough technologies, unconventional resources are becoming conventional, and energy is being produced more effectively, more efficiently and with less environmental impact than ever before. With oil and gas production interests in the UK, Norway, The Netherlands, Germany and Italy, and a portfolio comprising both mature fields and fields that are early in their producing life, ExxonMobil is the second largest net producer of hydrocarbons in Europe. ExxonMobil operates some 90 producing fields in Europe, and has interests in around 200 fields operated by other companies as part of joint operations

8 Sikkerhetsbonus til mange gode formål Tekst Kirsten Hvert år gir de offshore- og baseansatte i ExxonMobil Norge bort mellom og kroner til forskjellige veldedige formål. Bakgrunnen er at de har bestemt at sikkerhetsbonusen som de opparbeider gjennom et år, ikke skal gå til hver enkelt person, men til et godt formål. Sikkerhetsbonusen tildeles en gang i kvartalet og går på rundgang mellom installasjonene og basen/supplybåtene. Sikkerhetsbonus opparbeides etter visse kriterier rapporter om uønskede hendelser, oppetid for anleggene og skadefri drift. Hver mann tjener opp en viss sum i kvartalet dette gjelder både ansatte, kontraktører og supplyansatte dersom de har vært ute et visst antall dager i perioden. De ansatte har bestemt seg for å gi sikkerhetsbonusen videre til noen som virkelig trenger pengene, sier Frode Bekvik som er hovedverneombud for de offshoreansatte. For hver person ville ikke dette være noe stort beløp, men når man legger beløpene sammen, blir det en god pott. Hvem pengene går til, bestemmes på plattformutvalgsmøtene på hver installasjon. I 2007 ble det gitt et bidrag på kroner til Barneavdelingen på UiS (sykehuset) i Stavanger fra de ansatte på basen/møkster. Jotun A bestemte seg for å gi sine penger, kroner, til og fordelt mellom Arvore Davida-prosjektet i Brasil og Hogar Rafael Ayau-prosjektet i Guatemala. Ringhorne valgte å støtte Kirkens Bymisjon avd. Stavanger og Bourbon Dolphin Støttegruppen med halvparten hver av de kronene de hadde til rådighet. Balder valgte å gi sin del av sikkerhetsbonusen på kroner til Sabonabarnehjemmet i Zimbabwe. Nå er det igjen Balders tur til å fordele sikkerhetsbonusen for første kvartal til en organisasjon/formål, ca kroner, og dette er nå oppe til behandling i plattformutvalget. Safety bonus donated to worthy causes Every year ExxonMobil Norge offshore and base employees donate NOK 300, ,000 to charity. Based on a collective decision, their annual safety bonus is not paid to each individual but donated to a worthy cause. The safety bonus is granted once a quarter, rotating between the installations and the base/supply boats. Safety bonus is accumulated according to certain criteria reports on undesirable incidents, plant operating hours and absence of operational accidents. Everybody accumulates a certain amount of money a quarter (which applies to employees and contractors as well as supply personnel), provided they have been offshore for a given number of days during the period. Our employees have decided to give up their safety bonus for people who really need the money, says Frode Bekvik, offshore head safety delegate. This is just a petty sum for each individual, but together they amount to a considerable sum. The platform committee of each installation decides who is to receive the money. In 2007 the base/møkster employees donated NOK 44,700 to the children s ward of the UiS (hospital) in Stavanger. Jotun A decided to divide their money between the Arvore Davida project in Brazil and the Hogar Rafael Ayau project in Guatemala. Ringhorne chose to support Kirkens Bymisjon Stavanger (The Church City Mission) and the Bourbon Dolphin Support Group with one half each of their NOK 102,700 pot. Balder gave their share of the safety bonus amounting to NOK 79,000 to Sabona orphanage in Zimbabwe. Now it is Balder s turn again to grant their NOK 60,000 bonus to an organization or a cause, and the platform committee are currently discussing the matter. De ansatte på Jotun A støtter barnehjemmet Hogar Rafael i Guatemala og her feires hjemmets 10-årsjubileum i november The employees at Jotun A support the orphanage Hogar Rafael in Guatemala and here the the 10 years anniversary of the home is being celebrated in November De offshore- og baseansatte er så sjenerøse at de gir bort sikkerhetsbonusen sin til gode formål. The offshore and base employees are so generous that they donate their safety bonus to worthy causes. Sara, Rebecca og Edgar er tre av barna som fadderprosjektet i Guatemala forsørger. Sara, Rebecca and Edgar are three of the children who are sponsored and taken care of through the project in Guatemala

9 "Spar mer enn bare drivstoff" Foto: Renate Sæle, Sogn Avis europeisk kampanje for å øke folks bevissthet rundt drivstofføkonomi Tekst EM Brussel/Arvid ExxonMobil deltar i en bransjeomfattende europeisk kampanje, "spar mer enn bare drivstoff", som skal bidra til å fremme effektiv bruk av drivstoff i transportøyemed. Ikke mange er klar over dette: Å kjøre rundt med en tom takgrind på bilen øker drivstoff-forbruket med 10% og fører til 10 % høyere utslipp av CO2, ganske enkelt på grunn av vindmotstand og vekt. Dekk med for lite luft øker drivstoff-forbruket og luftutslippene med 4 % og vil, innenfor EU, føre til sløsing av 5,3 milliarder liter drivstoff årlig til en samlet kostnad på 7 milliarder. Dette er grunnen til at ExxonMobil samarbeider med andre petroleumsselskaper om en banebrytende bevissthetskampanje for å fremme en ansvarlig bruk av drivstoff for transportformål: "spar mer enn bare drivstoff". For første gang har mer enn 40 petroleumsselskaper bestemt seg for å slå seg sammen. Vi innså at det ville få mye større innvirkning på folks bevissthet dersom vi alle gikk sammen om å bruke våre bensinstasjonsnett som samlingspunkt for kampanjen, uttaler Lisa Boch- Andersen, Seniorrådgiver ved European Union Affairs & Media Relations i ExxonMobil. En slik samordning gjør at vi får størst mulig dekning rundt og støtte for kampanjen, samt gir oss en reell mulighet til å diskutere denne med våre kunder på selve utsalgsstedet. Programmet drives frem av EUROPIA (European Petroleum Industry Association), som representerer interessene til ledende europeiske oljeraffinerings-, distribusjons- og markedsføringsselskaper (herunder ExxonMobil, Shell, BP og Total). Også Statoil deltar i kampanjen. ExxonMobils bidrag til kampanjen består av Esso-stasjoner i 9 land (Belgia, Nederland, Norge, Luxembourg, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Irland og Italia). Seniorrådgiver ved European Union Affairs & Media Relations i ExxonMobil, Lisa Boch-Andersen. Senior Advisor, European Union Affairs & Media Relations for ExxonMobil, Lisa Boch-Andersen. "Savemorethanfuel" European campaign to raise awareness of fuel efficiency ExxonMobil is participating in an industry-wide European campaign, "savemorethanfuel", promoting the efficient use of transport fuels. Not a lot of people know this: Carrying an empty roof-rack on your car will waste 10% more fuel and emit 10% more CO2, simply due to wind resistance and weight. Under-inflated tyres increase your fuel consumption and emissions by 4% and, in the EU, waste us 5.3 billion litres of fuel every year at an annual cost of 7 billion. That s why ExxonMobil is collaborating with other petroleum companies on a groundbreaking awareness campaign to promote the responsible use of transport fuels: "savemorethanfuel". For the first time, more than 40 petroleum companies have decided to join forces. We recognised there would be a much greater impact on consumer awareness if we all cooperated to use our networks of retail petrol stations as the hubs of the campaign, explains Lisa Boch-Andersen, Senior Advisor, European Union Affairs & Media Relations for ExxonMobil. Co-ordinating in this way means we gain the maximum possible coverage for the campaign and really get to discuss it with our customers at the point-of-sale. The programme is being driven by EUROPIA (the European Petroleum Industry Association), which represents the interests of major European oil refining, distribution and marketing companies (including ExxonMobil, Shell, BP and Total). Also Statoil is one of the particants to the campaign. ExxonMobil s contributions to the campaign are covering 1,870 Esso stations across 9 countries (Belgium, The Netherlands, Norway, Luxembourg, Germany, France, UK, Ireland, and Italy). I Norge stod samferdselsminister Liv Signe Navarsete for den offisielle åpningen av kampanjen på Esso-stasjonen på Hermansverk i Sogn her flankert av distriktssjef Sven-Arne Nyegaarden (t.v.) og stasjonsbestyrer Bjarne Haugen. In Norway Liv Signe Navarsete, Minister of Transport and Communications, launched the campaign at the Esso station in Hermansverk in Sogn. Here the minister is seen together with area manager Sven-Arne Nyegaarden (left) and Esso station manager Bjarne Haugen. Man kan lure på hvorfor oljeselskaper driver en kampanje for økt forbrukerbevissthet. Som energileverandør er vi meget klar over de samfunnsmessige, økonomiske og miljømessige sider ved bruken av fossilt brensel, uttaler Boch-Andersen. Energi bidrar imidlertid til økonomisk vekst, og bruken av energi er til stor nytte for samfunnet som helhet. Det å bruke energi på en effektiv måte, investere i teknologi og fremme tilgangen på et bredt spekter av petroleumsreserver/-produkter er av avgjørende betydning for en langsiktig forsyningssikkerhet. Siden år 2000, har ExxonMobil identifisert muligheter for å bedre energieffektiviteten på egne raffinerier og kjemiske anlegg med 15 til 20 %. Vi samarbeider også med bil- og motorprodusenter med henblikk på å utvikle mer effektive biler og motorer med renere forbrenning. Men det er også mye bilførerne selv kan gjøre, sier Boch-Andersen. Så det vi gjør er å informere om hvordan selv små endringer i eget kjøremønster kan utgjøre en betydelig forskjell for drivstoffforbruket. Og siden vi også selv er bilførere, er vi med å fremme kampanjen internt. One might wonder why oil companies are running a consumerawareness campaign. As a provider of energy, we are well aware of the social, economic and environmental concerns over the use of fossil fuels, says Boch-Andersen. However, energy is an enabler of economic growth and its use brings substantial benefits to society. Using energy efficiently, investing in technology and promoting access to a global diversity of supplies are all vital to long-term energy security. Since 2000, ExxonMobil has identified opportunities to improve energy efficiency at its refineries and chemical plants by 15 to 20%. We are also partnering with car and engine manufacturers to develop more efficient and cleaner burning engines and vehicles. But drivers themselves can do a lot as well, says Boch-Andersen. So we re raising awareness of how even small changes to their driving style can make a significant difference to fuel consumption. And, because we are drivers too, we re also promoting the campaign internally

10 86 3. Fjern unødig vek På hver bensinstasjon som deltar i de 29 landene, bl.a. de nordiske land, vil man finne brosjyrer som gir 10 drivstoffbesparende tips for bilkjøring. Også andre reklamemidler, slik som dispensere, gummidukker og klistremerker vil bli delt ut. I tillegg har EUROPIA lansert en egen nettside. Ifølge dokumentasjon og uttalelser fra det Internasjonale Energibyrået (IEA) og EU-kommisjonen, vil de 10 tipsene for bilkjøring kunne bidra til å redusere drivstoff-forbruket med opp til 10 % hvis bilførerne bruker det systematisk. Mange av tipsene som gis i kampanjebrosjyren, er tiltak som går på sunn fornuft, uttaler Boch-Andersen. Men selv om de bidrar til å spare drivstoff og økonomi, og reduserer de miljømessige konsekvensene av bilkjøring, så blir de ofte glemt i det hektiske stresset som daglig bilkjøring kan by på. Kampanjen, som støttes av EU-kommisjonen, ble lansert 27. mai under en begivenhet i Brussel. Andris Piebalgs, Commissioner for Energy, samt visepresident for EU-kommisjonen, herr Barrot, deltok ved begivenheten. Mer informasjon om kampanjen og gode tips for å beskytte miljøet gjennom mer effektiv bruk av drivstoff, finner du på vår hjemmeside: og på More information about the campaign and good advice on how to protect the environment through more effective use of fuel, you will find on our homepage: and on In every participating petrol station across 29 countries including the Nordic countries, you will see leaflets explaining 10 fuel-saving driving tips. Other promotional material, including dispensers, wobblers and stickers will also be circulated. In addition, EUROPIA has launched a website. The 10 driving tips can help reduce fuel consumption by up to 10% when systematically applied by drivers, as proven and promoted by the International Energy Agency and the European Commission. Many of the tips outlined in the campaign leaflet are common-sense measures, says Boch-Andersen. But although they help save fuel and money and reduce the environmental impact of motoring, they are things often forgotten amid the pressures of everyday driving. The campaign, which is being supported by the EU Commission, was launched on May 27th with an event in Brussels, Belgium. Andris Piebalgs, Commissioner for Energy, as well as Vice- President of the European Commission, Mr. Barrot, participated. Måten du kjører på er ikke bare viktig for deg, familien din og de rundt deg. Den påvirker også miljøet. Den europeiske petroleumsindustrien og Europakommisjonen tilbyr nå effektive kjøretips, slik at det blir enklere for deg å redusere drivstofforbruket samtidig som du bidrar til renere og tryggere omgivelser. Vi håper du setter pris på disse tipsene. Andris Piebalgs EU Energikommisjonær Tekst Kirsten ExxonMobil-støtte til nytt Vitensenter i Sandnes Den 22. mai var det stor festivitas i ExxonMobils vertskommune Sandnes da den nye Vitenfabrikken åpnet. I alt var 800 gjester invitert til åpningen, deriblant forskningsminister Tora Aasland, Abel pris vinner John Griggs Thompson og representanter fra kommuner og næringsliv deriblant Eirik Hauge og Soini Romslo fra informasjonsavdelingen. For ExxonMobil er det viktig å støtte initiativ som bidrar til at barn og unge blir interessert i matematikk og naturvitenskap, sier Eirik Hauge. Vi støtter Vitenfabrikken med 1,2 millioner kroner, ikke bare fordi vårt hovedkontor i Norge er lokalisert her, men også for å påvirke unges studievalg. Også på verdensbasis bidrar ExxonMobil med støtte til utdanning både spesielt rettet mot jenter og også til den nasjonale satsingen National Math and Science Initiative i USA. Til Vitenfabrikken i Sandnes har ExxonMobil bidratt med støtte til driften av senteret. Alle aktiviteter på Vitenfabrikken ExxonMobil sponsoring new science centre in sandnes The 22 May was a day of great festivity as the new Science Centre was inaugurated in Sandnes, ExxonMobil s host municipality. A total of 800 guests were invited, including Tora Aasland, Minister of Research and Higher Education, John Griggs Thompson, winner of the Abel prize and representatives from the municipality and business and industry among them Eirik Hauge and Soini Romslo from the Public Affairs Department. It is important for ExxonMobil to sponsor enterprises contributing to increased interest in mathematics and science among children and young people, says Eirik Hauge. We sponsor the Science Centre with NOK 1.2 million, not only because of our presence in the community, but in order to have an 10 tips som hjelper deg med å kjøre mer effektivt. 1. Sjekk bilen regelmessig på et verkst Isabelle Muller Generalsekretær EUROPIA Den 22. mai åpnet den nye Vitenfabrikken i Sandnes med 800 inviterte gjester. ExxonMobil bidrar for å øke interessen for matematikk og naturvitenskap. On 22 May the new Science Centre in Sandnes was opened with 800 invited guests. ExxonMobil sponsor the center to increase the interest in mathematics and science. 1. Sjekk bilen regelmessig på et verksted og peil oljen. Biler som vedlikeholdes godt, kjører mer effektivt og er med på å redusere utslippet av CO Kontroller lufttrykket i dekkene dine hver måned. Dekk med for lite luft kan øke drivstofforbruket med inntil 4 %*. 3. Fjern unødig vekt fra bagasjerom og baksete. Jo tyngre bilen er, desto hardere må motoren arbeide, og desto mer drivstoff forbrukes. ekt fra bagasjerom og ba 4. Lukk vinduene, særlig ved høy hastighet, og fjern tomme takstativer. Dette vil redusere luftmotstanden og kan senke utslipp av CO 2 med inntil 10 %**. utslipp av CO 2 med inntil 10 %**. 5. Bruk klimaanlegget bare når det er nødvendig. Unødig bruk øker forbruket av drivstoff og CO 2 -utslipp med inntil 5 %**. re når det er nødvend 5. Bruk klimaanlegget bare 6. Begynn å kjøre med en gang du har startet motoren, og skru av motoren når du står stille i mer enn ett minutt. Med mod Med moderne motorer kan du kjøre av gårde så snart du har startet motoren, og dermed unngå å bruke ekstra startet motoren, og dermed unngå å bruke ekstra drivstoff. 7. Kjør i fornuftig hastighet, og fremfor alt, kjør rolig. Hver gang du aksele og produserer mer CO 2. du akselerer eller bremser kraftig, bruker motoren mer drivstoff 8. Skift til høyere gir så tidlig som mulig når du akselererer. Bruk av høyere gir er økonomisk i forhold til drivstofforbruket**. 9. Prøv å gjøre ditt til at trafikken flyter. Se på trafikken foran deg, slik at du kan unngå unødvendig stans og oppstart. 10. Vurder å dele bil med andre på vei til arbeid og i fritiden. Da gjør du ditt for å hindre kø og å redusere drivstofforbruket. Spar mer enn bare drivstoff * Det internasjonale energibyrået ** Europakommisæren For å få mer informasjon går du til: 10 tips som hjelper deg å redusere belastningen på miljøet gjennom effektiv utnyttelse av drivstoff. 86 Trykket på resirkulert papir. flet_norwegian.indd :05: 18 Juni 2008 Et initiativ fra EUROPIA, den europeiske petroleumsindustriens interesseorganisasjon og Europakommisjonen flet_norwegian.indd :05: Juni

11 Foto: Kristian Jacobsen er interaktive, slik at de som besøker fabrikken kan delta i aktivitetene. ExxonMobil vil derfor også donere de interaktive energispillene vi har utviklet til fabrikken. Utstillingen tar ellers for seg emner som hjernen, kulturell påvirkning, materiale, verktøy, energi og logistikk. Vi kunne ikke ha realisert dette uten det gode samarbeidet med næringslivet, sier leder for Vitenfabrikken, Gro Persson. De har bidratt med nærmere 50 millioner totalt og vi er svært glade for at de og ExxonMobil har gjort det mulig for oss å fylle Vitenfabrikken med så mange spennende aktiviteter. Vi har fått et planetarium som det kun er tre tilsvarende av i hele Europa, og som vi tror kan bidra til at flere velger realfag i skolesammenheng og da spesielt jenter, sier Gro videre. Nettopp det å få opp interessen for realfagene har vært viktig for oss, og vi har hele tiden forholdt oss til konkrete nasjonale mål om å nå dette. Leder av Vitenfabrikken Gro Persson, her i det flotte planetariet, er svært glad for støtten fra næringslivet som har gjort mulig å fylle Vitenfabriken med mange spennende aktiviteter. Manager of the Science Centre, Gro Persson, here in the planetarium, is very happy for the support from the industry which has made it possible to supply the centre with many exciting activities. influence on the study choices of the young. Moreover, ExxonMobil contributes with educational sponsoring on a worldwide basis, focussing in particular on girls and on the US National Math and Science Initiative. ExxonMobil has sponsored the daily running of the Science Centre at Sandnes, where all activities are interactive, so that its visitors can play a part in them. Therefore, it is the wish of ExxonMobil to donate the interactive energy games we have developed to the Centre. In addition, its exhibitions include subjects such as the human brain, cultural influence, materials, tools, energy and logistics. We would not have been able to realize all this without our good cooperation with business and industry, says Gro Persson, manager of the Science Centre. The contributions total nearly NOK 50 million, and we are extremely happy that ExxonMobil and other companies have made it possible for us to supply the centre with so many exciting activities. We have had a planetarium installed, the equivalent of which is limited to three in all of Europe, and which we are hoping will inspire more youngsters, girls in particular, to opt for scientific subjects at school, continues Gro. With the nationally defined objectives concerning scientific school subjects in mind, we are aiming at increased interest in the field. Tekst Arvid Rekordkveld og rekordvær under ExxonMobil Bislett Games 2008 De tilskuerne som var møtt opp på Bislett stadion 6. juni, fikk oppleve fantastiske idrettsprestasjoner, verdensrekorder, og en hete man forbinder med langt sydligere breddegrader. ExxonMobil Bislett Games 2008 det 21. i rekken var vellykket fra start til mål, og mange i både vårt selskap og Bislett-alliansen hevder at årets Golden League-stevne kanskje er det beste noensinne. EM Bislett Games er utvilsomt glimrende markedsføring av selskapet både i Norge og i utlandet, da stevnet kringkastes til ca. 150 land og like mange millioner seere. Våre logoer og merkenavn synes veldig godt på stadion, på plakater i Oslo, på TV og i aviser. Stevnet er også en viktig arena for å skape gode relasjoner til kunder, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter. Relasjonsbygging og ansatte-arrangement Vår toppleder i Norge, Lee Tillman, holdt dagens tale for rundt 950 gjester og verter under den tradisjonelle middagen på Plaza hotell før stevnet. Lee benyttet anledningen til å markedsføre aksjonen for bekjempelse av malaria, og hans utmerkete appell fikk sikkert mange til å sende en SMS-melding og gi 50 kroner i støtte. Årets malariaaksjon skjer i samarbeid med Røde Kors og Bislett-alliansen. Den har også foregått og foregår på andre arenaer, ikke minst på våre bensinstasjoner, og aksjonen forventes å bringe inn totalt over en halv million kroner. Ansatte-arrangement hadde i år rekordstort antall deltakere over ansatte med familiemedlemmer. Da Bislettportene åpnet, fikk alle en fleecejakke hver. Mat og drikke manglet ikke, og Gilde serverte wienerpølser og kaffe, Coca Cola, tapas på spyd m.m. Vorspielet ble åpnet av Terje Valebjørg, styreformann i Esso Norge AS, og Bislett-konferansier Publikum, inklusive ansatte og gjester, koste seg i sydenvarmen under Golden League-stevnet på Bislett stadion. The spectators, including our own employees and our guests, had a good time during the Golden League event at Bislett Stadium. Record night and weather at the ExxonMobil Bislett Games 2008 The 15,000 spectators who turned up at Bislett Stadium on June 6th, got to experience outstanding sports performances, world records, and a heat normally encountered in far more southern latitudes. The ExxonMobil Bislett Games 2008 the 21st of its kind was a great success from beginning to end, and many representatives of our own company and the Bislett Alliance claim this year s Golden League event to perhaps be the best ever. The EM Bislett Games event is no doubt excellent promotion of the company both in Norway and abroad, considering the event is broadcast to some 150 countries and an equal number of millions of viewers. Our logos and brand names are very easily recognizable throughout the Stadium, on posters in Oslo, on TV and in news papers. The event is also an important venue for creating good relations with customers, cooperation partners and public authorities. Relations-building and employee events Our leading executive in Norway, Lee Tillman, made the speech of the day to around 950 guests and hosts who had gathered for the traditional dinner at the Plaza Hotel before the event. Mr. Lee took the opportunity to promote the malaria campaign, and his excellent appeal is sure to have made many send an SMS to grant NOK 50 to the campaign. This year s malaria campaign is a shared campaign with the Red Cross and the Bislett Alliance. The campaign has also Juni

12 slo til med 87,73 meter og dermed passerte kveldens to argeste konkurrenter, finnene Järvenpää og Pitkämäki. Nevnes må det også at det ble satt to kontinentale rekorder, sju nasjonale rekorder, to stevnerekorder, 40 personlige rekorder, og hele 114 utøvere presterte sesongbeste-resultater. Bislett-suksessen skyldes ikke minst god planlegging og godt samarbeid mellom mange ExxonMobil-ansatte og Bislett-alliansen. Stevnet er utvilsomt god reklame for ExxonMobil i Norge og ute i verden. 400 meter ble vunnet av amerikaneren Jeremy Wariner. The 400 meter was won by the American runner Jeremy Wariner. Record-breaking night at Bislett Bislett Stadium has always been renowned for its marvellous audience, cheering athletes on to outstanding performances, and this night was no exception. Well assisted by cheering spectators and ideal weather conditions, two world records were set up i.e. for the 5,000 meters women and 800 meters men (junior world record) and four other world annual bests: high jump and the 3,000-meter steeplechase for women, and the 400 meters and 1 English mile for men. Pleasant to Norwegian spectators was javelin thrower Andreas Thorkildsen s managing to land the victory as, in his last throw, he put up a throw of meters, thereby outstripping his two sharpest contenders for the night, the Finns Järvenpää and Pitkämäki. Also worth mentioning was the setting up of two continental records, seven national records, two event records, 40 personal records and as many as 114 athletes performing their seasonal best at the event. The great Bislett success is not least attributable to good planning and good cooperation between many ExxonMobil employees and the Bislett Alliance. The event can no doubt be considered good promotion of and for ExxonMobil both in Norway and worldwide. Informasjonsdirektør Magne Hovda deler ut premie til vinneren av meter kvinner, etioperen Tirunesh Dibaba (midten), som satte verdensrekord med tiden 14,11,15. Public Affairs Director Magne Hovda awards the medal to the winner of 5,000 meter women, the Ethiopian girl Tirunesh Dibaba (middle), who set a world record at Ansatte-arrangementet hadde rekordstor oppslutning hele personer. Her mottar begeistrede deltakere fleecejakker. The employee arrangement was attended by 1,000 people one of many record numbers this night. The picture shows handing out of fleece jackets to happy participants. Erik Hansen. Hansen intervjuet Norges tidligere europamester på 200 meter, Geir Moen, som var glad over å kunne nyte stevnet fra tilskuerplass da sprintformen ikke lenger var som i "gamle" dager. Sprintesset trakk tre vinnere i en konkurranse, og disse fikk hvert sitt gavekort på 250 kroner og en klem fra Geir. Alle fikk også utdelt "nett" med diverse forsyninger, og liknende nett blir også solgt på stasjonene for å få inn penger til malaria-aksjonen. Rekordkveld på Bislett Bislett stadion har alltid vært kjent for sitt fantastiske publikum som heier idrettsutøverne fram til store prestasjoner, og denne kvelden var ikke noe unntak. Med god hjelp av publikum og ideelle værforhold ble det satt to verdensrekorder på meter kvinner og 800 meter menn (junior-verdensrekord) samt fire andre årsbeste i verden: høyde og meter hinder for kvinner, og 400 meter og 1 engelsk mil for menn. For nordmenn var det hyggelig at spydkaster Andreas Thorkildsen klarte å hale i land seieren da han i sitt siste kast been going on and is going on at other venues, not least importantly at our gas stations, and the campaign is expected to raise a total of more than NOK 500,000. Employee events had a record-high number of participants this year more than 1,000 employees with family members. As the gates of the Bislett Stadium opened, everyone was handed their own fleece jacket. Food and beverages were in abundant supply, and Gilde served Frankfurters and coffee, Coca Cola and tapas spits, etc. The vorspiel was opened by Terje Valebjørg, Chairman of the Board of Esso Norge AS, and Bislett compère Erik Hansen. Mr. Hansen featured an interview with Norway s former 200-m European champion Geir Moen, who having lost the glory of his former heydays was happy to be able to enjoy the event from the seats. The former sprint champion drew three winners in a competition, each receiving a gift token of NOK 250 and a hug from Geir. Everyone was also handed "bags" containing different sorts of supplies, and similar bags are also sold at the gas stations to raise money for the malaria campaign

13 Anders Bjørtuft prosjektingeniør og kiter Tekst Kirsten JOBBEN MIN Anders har vært ansatt som prosjektingeniør på Slagen i snart ett år og skryter veldig av arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø og alle fritidstilbudene. Mye av fritida går med til sports- og friluftsaktiviteter, og da spesielt kiting. Jeg ble ansatt i juni 2007 da var jeg akkurat ferdig med studiene mine i Porsgrunn. Opprinnelig var jeg automatiker og jobbet offshore i Nordsjøen. Jeg hadde læretiden min på det Statoil-opererte Heidrun-feltet på Haltenbanken hvor jeg jobbet som automatiker i 2 år. Det var en fin opplevelse, men jeg fikk lyst til å lære noe mer om teoriene bak den praktiske jobbingen, og startet derfor på en 5-årig utdanning som sivilingeniør. Varierte oppgaver Hva jobber du med på Slagen? Jeg jobber som prosjektingeniør innenfor instrumentering/ automatisering og analyse. Kort sagt kan man si at jobben min går ut på å gjennomføre prosjekter i ulik størrelse i regi av prosjektavdelingen. På Slagen har vi en egen prosjektavdeling hvor vi jobber i multifaglige team, og prosjektene kan være alt fra gjennomføring av krav som kommer fra myndighetene som reduksjon av utslipp til effektivisering av raffineridriften. Større prosjekter som vi jobber med for tiden, er reduksjon av utslippet av SO2 og "Slagen LPG production upgrade" som går ut på å bedre kvaliteten på den LPG'en vi selger. Hva er det som gjør jobben spennende? Det er uten tvil de varierte arbeidsoppgavene og blandingen av teoretiske og praktiske problemstillinger. Jeg liker også at det er mulig å se resultatene av det arbeidet vi i prosjekt - organisasjonen gjør, når prosjektet er ferdig og alt er klart for oppstart. Anders Bjørtuft Project engineer and kiter Anders has been employed as a project engineer at Slagen for about a year. He boasts of his work tasks, the working environment, and the recreational activities offered. He spends most of his spare time on sports and outdoor activities, especially kiting. I was hired in June 2007 just after I had finished my studies at Porsgrunn. Before that, I used to work offshore in the North Sea as an automatician. I did my apprenticeship at the Statoil operated Heidrun field at Haltenbanken, working as an automatician for two years. It was a great experience, but I wanted to learn more about the theories behind the practical work, so therefore I embarked on a five-year education in civil engineering. Varied work duties What are your work duties at Slagen? I work as a project engineer within instrumentation/automation and analysis. To sum up, my job involves implementing projects of various scopes under the direction of the project department. At Slagen we have a separate project department where we work in multi-disciplinary teams. The projects differ widely, from implementation of regulatory requirements like emission reductions to streamlining of refinery operations. Nowadays we work on bigger projects such as reducing emissions of SO2 and Slagen LPG production upgrade where we seek to improve the quality of the LPG we re selling. What makes this job exciting? Without a doubt the varied work tasks, and the mixture of theoretical and practical issues. I also like the fact that we are Anders har stått mye på ski, og det er ikke vanskelig å se når han setter nedover denne fjellsiden. Anders has done his share of skiing, and that is quite obvious when you see him skiing down this mountainside

14 Det er alltid spennende å se om nye prosessanlegg fungerer som tiltenkt. Nå har vi nettopp hatt en raffineristans på Slagen da har arbeidsantrekket mitt vært kjeledress og jeg har vært ute og jobbet praktisk i en måned. I andre perioder er det kontorjobbing og mer teoretiske utfordringer som står på dagsprogrammet. I tillegg har vi kontakt med mennesker ved andre raffinerier gjennom faglige nettverk hvor vi kan søke råd og få hurtige svar over nettet, samt at vi også møtes i "face-to-face" møter noe som også er veldig nyttig og interessant. Norway is said to be one of the best places in the world for snow kiting. We have wide ranging plateaus with stabile weather conditions. able to see the result of the work that we put down once the project is done, and everything is ready for start-up. It s always exciting to see whether new process facilities work the way they re supposed to. We recently had a refinery turnaround here at Slagen, so I ve been wearing my boiler suit and working outside doing practical work for a month now. At other times, office work and more theoretical challenges are on the agenda. We also liaise with people at other refineries through daily networks where we can seek advice and get quick answers online. We also meet face to face in meetings, something that has proven to be very useful and interesting. Leisure time activities Anders goes on to tell us that he originally comes from Tinn, Øvre Telemark, but that he found so many good friends during his studies in Vestfold that he decided to stay there. At the moment, he has an apartment in Tønsberg where he lives by himself. Ellers forteller Anders at han har hytte uten både vann og strøm langt inne på Hardangervidda. Turen inn til hytta er lang, men her er det fint å gå på jakt, både etter reinsdyr og rype om høsten. Anders har stått mye på ski, så om vinteren er det ski som gjelder. Og gjerne off-piste kjøring aller helst i Alpene. Men kiting er noe du også holder på med om sommeren? Ja, faktisk er det fint å kite i områdene rundt Slagenraffineriet. Om våren og på høsten blåser det ofte fin kitevind i Vestfold. Helt til slutt understreker Anders igjen hvor fornøyd han er med både jobben, miljøet og arbeidskollegene sine på Slagen, samt alle de kjekke turene og fritidsaktivitetene han fram til nå har fått være med på! But you kite in the summer time as well? Yes, actually it s ideal to kite in the areas around the Slagen refinery. In the spring and fall you will often find a nice wind for kiting in Vestfold. By way of completion, Anders again emphasizes how satisfied he is with his job, the environment and his colleagues at Slagen, plus all the fun trips and leisure time activities he has had the chance to attend till now! MY JOB Fritidsaktivitetene I understand you are active during your spare time, especially with kiting, but that you also practice skiing and hunting? På Borestranden på Jæren er forholdene for kiting flotte og her er Anders i aksjon i bølgene. At the Bore beach at Jæren the conditions for kiting are great, and here Anders is in action in the waves. Anders forteller videre at han opprinnelig kommer fra Tinn i Øvre Telemark, men at han etter skoletiden i Vestfold hadde fått så mange gode venner i området at han bestemte seg for å bli boende. Nå har han leilighet i Tønsberg hvor han bor alene. På fritida har jeg forstått at du er aktiv, spesielt innenfor kiting, men også på ski og jakt? Yes, I kite both during summer and winter. For the most part, I m active in snow kiting during winter time. I attended a kiting course the winter of 2002 and found it was great fun. I guess you say it blew me away! I spent a lot of my time kiting, traveling around in Norway and Europe to compete in different events. Norway is said to be one of the best places in the world for snow kiting. We have wide ranging plateaus with stabile weather conditions. Ja, kiting driver jeg med både på sommeren og vinteren. Jeg er mest aktiv innen snowkiting på vinteren. Jeg gikk på et kitekurs vinteren 2002 og fant ut at dette var skikkelig gøy. Jeg ble bitt av basillen kan du si! Jeg brukte veldig mye av tiden til dette, og reiste rundt i Norge og Europa for å delta på arrangementer. Norge går for å være en av de beste stedene i verden for å drive med kiting på snø. Vi har store vidder med stabile vindforhold. Jeg har til og med hørt at du var Norgesmester...? Det stemmer det, jeg var Norgesmester i snowkiting i 2005 og året etter vant jeg VM i freestyle ski. Det var en kjempefin opplevelse! Etter dette har det blitt mindre tid til sporten, men det er en fin hobby å ha. I ve even heard that you were the Norwegian champion? That s right, I was the Norwegian champion in snow kiting in 2005, and the year after I won the World Cup in freestyle skiing. It was a great experience! After this, I ve had less time for the sport, but it s a nice hobby to have. Furthermore, Anders lets us know that he has a cabin, without water and electricity, far into the Hardangervidda wilderness. It s quite a trip to reach the cabin, but it s an excellent spot for reindeer and grouse hunting in the fall. Anders has done his share of skiing. Thus, when winter comes, this is what he does. He favors off-piste, preferably in the Alps

15 Årets ExxonMobil doktorgradsprisvinnere På festmøtet i Studentersamfundet den 23. mai ble ExxonMobils doktogradspriser innenfor grunnforskning og anvendt forskning tildelt henholdsvis Esther O. Fernandez og Zhen Gao. I år som i fjor var det Kristin Kragseth fra Production Operations som tildelte prisene, hver på kroner. Tekst Kirsten Det var i år foreslått 7 sterke kandidater til ExxonMobils doktorgradspriser. De nye doktorenes forskningsinnsats har bidratt til å flytte forskningsfronten, til å utvide og styrke kunnskapsgrunnlaget. Samfunnet er i stigende grad avhengig av kunnskapsutvikling, og her har universitetene en nøkkelrolle. Gjennom doktorutdanningen skapes ny innsikt. Prisen for anvendt forskning Kristin Kragseth sa i talen sin at ExxonMobil har ingeniører og vitenskapsfolk ansatt i mer enn 200 land rundt om i verden for å finne, bygge ut og produsere hydrokarboner på en sikker og effektiv måte. Verden er avhengig av alle disse "lyse hodene" for å utfordre og utvikle teknologi og vitenskap videre. For å skaffe verden den energien som trengs, må vi lete etter den i stadig mer utfordrende områder på alle vis både politisk, sikkerhets- og miljømessig. Denne doktorgradsavhandlingen, som er utviklet av en student som kommer fra et av de landene i verden som har størst vekst i energietterspørsel, og som tar opp bruken av teknologi som vi utvilsomt trenger i fremtiden for å finne energi, er meget relevant. ExxonMobil s PhD awards of the year At a festive meeting at Studentersamfundet on May 23rd, ExxonMobil s PhD awards within basic research and applied research were presented, to Esther O. Fernandez and Zhen Gao respectively. Equal to last year, it was Kristin Kragseth of Production Operations who handed over the awards, which are at 50,000 NOK each. 7 strong candidates had been proposed for ExxonMobil s PhD awards this year. The achievements of the new doctors have contributed to pushing the research front forward, and to expanding and strengthening our basis of knowledge. Society is to an increasing extent dependent on a widening of knowledge, and here is where the universities play a vital role. Through the doctoral program new insight is created. The price for applied research Kristin Kragseth said in her speech that ExxonMobil employs 15,000 engineers and scientists in more than 200 countries around the world, personnel who are engaged in finding, developing and producing hydrocarbons in a safe and efficient manner. The world depends on all these "bright minds" to challenge and develop technology and science further. In order to provide the world with the energy it needs, we have no choice but to look for it in areas that are increasingly inaccessible in all ways politically, and in terms of safety and the environment. This doctoral dissertation is especially relevant. Authored by a student who originates from one of the countries with the largest energy demand, it explores the use of technology which will undoubtedly be needed for finding energy in the future. The growth in the demand for energy will become a formidable challenge for us all in future. In China for example, Zhen Gao fra Kina fikk ExxonMobils doktorgradspris innenfor anvendt forskning. Zhen Gao from China was awarded ExxonMobil's PD award within applied research. Kristin Kragseth overrekker ExxonMobils forskningspris innenfor grunnforskning til Esther O. Fernandez for hennes doktorgrad i kjemisk prosessteknologi. Kristin Kragseth awards the ExxonMobil basic research award to Esther O. Fernandez for her PhD in chemical processing technology. Veksten i etterspørselen etter energi vil bli en stor utfordring for oss alle i framtiden. I Kina for eksempel, er oljeetterspørselen forventet å øke med over 4 prosent i året fram til Dette har bakgrunn i veksten av antall biler. I USA er det ca. 78 biler per 100 innbyggere. I Kina er det bare et kjøretøy for hver 100. innbyggere. I og med at Kinas økonomi vokser, vil imidlertid antallet biler i 2030 sannsynligvis være mer enn 100 millioner. Kristin overrakte deretter prisen for anvendt forskning til Zhen Gao fra Kina for graden PhD i marin teknikk. Avhandlingen hans hadde tittelen "Stochastic response analysis of mooring systems with emphasis on frequenceydomain analysis of fatigue due to wide-band response processes". Arbeidet er utført ved Institutt for marin teknikk. Bedømmelseskomiteen framhever i sin uttalelse at kandidaten har gitt originale bidrag på hele 8 temaer tilknyttet dette forskningsfeltet. Alle disse temaene er særdeles relevante for design av sikre og økonomisk flytende konstruksjoner for anvendelse i olje- og gassutvinning på dypt vann, og også for å utnytte fornybar energi eller for å produsere mat i havet. Arbeidet hans vil også være til stor nytte i forbindelse med design og oppfølging under bruk av ulike typer konstruksjoner og utstyr som er utsatt for dynamiske laster, slik som vind, bølger, og fra tog- og biltrafikk på bruer. Gjennom sin fremragende forskningsaktivitet har kandidaten vist at han setter seg usedvanlig raskt inn i nye problemstillinger, og finner kreative løsninger som får stor og bred anvendelse. it is expected that the demand for oil will climb by over 4 percent a year until The reason for this is the expected increase in the number of cars. USA today has 78 cars per 100 citizens. In China there is only one vehicle for every 100 citizens. Since China s economy is expanding, however, the number of cars in year 2030 will probably exceed 100 million. Kristin then handed over the award for applied research to Zhen Gao from China for his PhD degree within marine technology. His dissertation was entitled "Stochastic response analysis of mooring systems with emphasis on frequencydomain analysis of fatigue due to wide-band response processes". The work has been carried out at the Institute of Marine Technology. The selection committee in its statement emphasizes that the candidate has submitted an original contribution, counting all of 8 subjects connected to this field of research. All subjects are particularly relevant within the design of safe and commercial floating constructions applied in the production of oil and gas in deep waters, and also within renewable energy or producing food from the sea. His work will also be of valuable use within the design and follow-up of various types of constructions and equipment exposed to loads such as wind and waves, and train and car traffic on bridges. Through his eminent research activity the candidate has demonstrated an exceptional ability to grasp new problems fast, finding creative solutions that will have a broad and wide application

16 Sikkerhetsdag på Revheim skole Alle doktorandene ved NTNU i år samlet utenfor Studentersamfunnet i Trondheim. Prisen innenfor grunnforskning Kristin gikk så over til prisen innenfor grunnforskning og sa bl.a.: Når det gjelder energiproduksjon er ansvaret for ExxonMobil og alle andre selskaper innenfor vår industri, å gjøre det på en så sikker og miljømessig forsvarlig måte som mulig. En måte å gjøre det på er gjennom teknologi for å fange og lagre karbon, CCS. Denne teknologien brukes for å skille karbondioksid fra gass-strømmen, komprimere den og transportere den med rørledning for så å injisere den i undergrunnen for sikker lagring. ExxonMobil er en global leder innenfor bruk av disse teknologiene. Vi har utviklet dem og brukt dem i mange år og er også partner i et av de CCS-prosjektene som har vært lengst i drift i verden, Sleipner-feltet, hvor mer enn 1 million tonn CO2 har blitt reinjisert siden Med den store oppmerksomheten vi alle har rundt global oppvarming og hvordan vi skal takle denne utfordringen, er det en fornøyelse å tildele prisen innenfor grunnforskning til en kvinne. Esther O. Fernandez får prisen for sin doktorgrad i kjemisk prosessteknologi med avhandlingen "CO2 acceptors for Sorption- Enhanced Steam Methane Reforming". Arbeidet er utført ved Institutt for kjemisk prosessteknologi. Bedømmelseskomiteen gir uttrykk for at Fernandez' avhandling er av eksellent kvalitet og at framstillingen utmerker seg som meget logisk og klar. Arbeidet hennes har gitt betydelig bidrag til forskningsfeltet gjennom å utvikle en kjemisk rutine for syntese av nanokrystallisk CO2 acceptor med kontrollert fase. Hun har dokumentert at hun er eksepsjonelt dyktig i å designe, gjennomføre og implementere eksperimentell forskning. Med den store oppmerksomheten som er knyttet til global oppvarming, er det gledelig å kunne framheve en doktoravhandling av ypperste kvalitet, som fokuserer på problemstillinger primært innen grunnforskning tilknyttet fornybar energi og fangst av CO2. Helt avslutningsvis ønsket Kristin alle de 110 doktorandene lykke til i videre i livet! All the doctoral candidates at the University of Trondheim (NTNU) this year gathered outside the students' association building. The award within basic research Kristin then went over to the award for basic research, saying amongst other things: As concerns the production of energy, it is the responsibility of ExxonMobil and all other companies within the industry, to achieve this in as safe and appropriate manner from an environmental point of view as possible. One way of doing this is through technology, to capture and store carbon, CCS. This technology is applied to separate carbon dioxide from the gas flow, compressing it and transporting it in pipelines, then to inject it into the underground for safe storage. ExxonMobil is a global leader when it comes to using these technologies. We have been instrumental in developing them and have used them for a number of years. We are also a partner in one of the major CCS projects with the longest operating time in the word, the Sleipner field, which has reinjected more than 1 million tons of CO2 since Given the degree of attention on global warming and how we are to tackle this challenge, it is a pleasure to present the award within basic research to Esther O. Fernandez for her PhD in chemical processing technology with the dissertation "CO2 acceptors for Sorption-Enhanced Steam Methane Reforming". The work has been carried out at the Institute of Chemical processing technology. The selection committee states that Fernandez' dissertation is of excellent quality, and that the exposition is distinguished by being very logic and clear. Her work represents a substantial contribution to the research field, through developing a chemical routine for synthesis of nanocrystallic CO2 acceptors with a controlled phase. She has documented an exceptional ability in designing and implementing experimental research. With the considerable attention currently given to the subject of global warming, it is a pleasure to highlight a doctoral dissertation of prime quality focusing on basic research problems related to renewable energy and CO2 capture. Tekst Arvid Da vår administrerende direktør Lee Tillman åpnet sikkerhetsdagen på Revheim skole utenfor Stavanger lørdag 23. mai, var det 17. gang dette tradisjonsrike familie-arrangementet gikk av stabelen. 180 påmeldte like mange voksne og barn kunne nok en gang glede seg over et spennende og lærerikt program. I år var det satt opp to nye poster Bevegelse og Ernæring. For å nå mål må man ofte handle sammen med andre, og samhandling fikk deltakerne en god praktisk prøve på da de fikk to planker som de skulle bevege seg framover på samtidig. Under posten Ernæring fikk man mange gode tips om hva som er god og sunn mat, og hva slags mat man helst bør unngå. Men de gode, "gamle" postene som Førstehjelp, Hjerte/lungeredning, Brannsikkerhet og Trafikksikkerhet, utgjorde også i år ryggraden i programmet. Rune Ådnøy, leder av selskapet T.A.P. som i mange år har hjulpet ExxonMobil Safety Day at Revheim school When our managing director Lee Tillman opened the Safety Day at Revheim school outside Stavanger on Saturday, May 23rd, it was the 17th consecutive time this long established family arrangement had been launched. The 180 people that had signed on an equal number of grown-ups and children were to enjoy an exciting and informative programme. This year, two new posts were included Motion and Nutrition. To reach a goal, you most often have to cooperate with others, and the participants had a good test of joint action when they got two boards awarded on which they had to move forward together. At the post Nutrition, you received good advice on what is good and healthy food, and which food you should rather avoid. But the good, old posts like First Aid, CPR, Fire Safety, and Traffic Safety this year as Administrerende direktør Lee Tillman åpner Sikkerhetsdagen på Revheim skole. Managing director Lee Tillman opens the Safety Day at Revheim school. Den må tidlig krøkes som god livredder skal bli. Her er Emma Wathne Pedersen og Maja Eriksen i gang med hjerte/lunge-redningsøvelser. It is valuable to start training at an early age in order to become a potential lifesaver. Here we see Emma Wathne Pedersen and Maja Eriksen busy with CPR training. 30 Juni 2008 Juni

17 med å planlegge og gjennomføre sikkerhetsdagene, uttalte seg rosende om selskapets satsing på sikkerhet: Vi kjører lignende sikkerhetsopplegg og program for andre selskaper også, men våre instruktører hevder at kunnskapsnivået hos ExxonMobils deltakere ligger langt over gjennomsnittet. Det faktum at ExxonMobil har kjørt disse familiesikkerhetsdagene over mange år, tror jeg er sterkt medvirkende til dette. Vedlikehold av kunnskaper og ferdigheter er veldig viktig, sier Rune Ådnøy til XOM. Han synes også at det er positivt at så mange barn deltar, og de unge imponerer hvert år med sin iver og sine store kunnskaper. Under avslutningen spilte også barna hovedrollen da de fungerte som ambulansepersonell og hjalp en skadet syklist. Verdifull læring og god underholdning, nydelig maivær og et velsmakende måltid ingen tvil om at alle storkoste seg på Revheim skole denne lørdagen. Her ser vi en øvelse i samhandling der deltakerne fikk to planker som de skulle bevege seg framover på. Here we see participants put to the test in joint action in which they had to move forward on two boards. previously made up the backbone of the programme. Rune Ådnøy, manager of the company T.A.P., who over many years has assisted ExxonMobil with planning and executing the safety days, commends the company on its safety campaigns and events: We run similar safety courses and programmes with many other companies as well, but our instructors maintain that the level of knowledge with ExxonMobil s participants is far above the industry average. The fact that ExxonMobil has run these family safety days over so many years, I think is contributing strongly to this. Maintenance of safety knowledge and skills is very important, says Rune Ådnøy to XOM. Furthermore, he thinks it is positive that so many children participate, and their keenness and knowledge is really impressive. During the conclusion of the programme, the children also played the main role when they acted as ambulance personnel, helping a cyclist that had fallen and hurt himself. A valuable learning outcome and great entertainment, a beautiful May weather and a tasty meal no doubt that everyone had a great time at Revheim school this Saturday. De unge er ivrige deltakere på sikkerhetsdagene, og mange har et imponerende kunnskapsnivå. Her er det Alex Ye og Thomas Ye som prøver å finne ut hvor lenge man må gå for å forbruke kaloriene i en kvikklunsjsjokolade. (Riktig svar: 1 time) Children are keen participants at the safety days, showing impressive skills and knowledge. Here Alex Ye and Thomas Ye are trying to figure out how long time you have to walk in order to burn the calories of a quick lunch chocolate. (Correct answer: 1 hour) Tekst Rune Karstensen Villmarksdager på Forus Torsdag 10. april inviterte Trivselskomiteen ansatte på Forus til foredrag med Norges store villmarksønn, Lars Monsen. Lars holdt et fengende 90-minutters foredrag der han fortalte fra sine turer i Alaska, på tvers av Canada (en drøy km lang reise), og nå sist fra sin 365-dagerstur på Nordkalotten. Lars Monsen hadde mange fine og gode historier om naturopplevelser, men også om strabasiøse utfordringer som han har hatt på sine turer og eventyr. Oppfordringen til oss var enkel: Kom dere ut på tur, det er masse naturopplevelser i vente! Som en oppfølger av dette arrangementet, arrangerte Trivselkampanjen i samarbeid med O-gruppen en Friluftsdag i Melshei/Arboretet søndag 27. april, og nærmere 40 personer deltok. Deltakerne fikk først med seg en 3 km turløype med kart og kompass før de vendte tilbake til mat og drikke. De fikk teste ut diverse produkter fra Real-turmat, slik som viltgryte, torskegryte, lapskaus, kylling i karri etc. Turmaten ble Lovers of the wild at Forus On Thursday, 10 April, the Wellbeing Committee at Forus invited employees to a lecture delivered by one of Norway s most celebrated lovers of the wild, Lars Monsen. Lars gave a 90-minute captivating talk about his adventures in Alaska, his crossing of Canada (a 8,200 km long journey), and his most recent 365-day long journey across the arctic areas of Scandinavia. Lars gave many moving accounts about his experiences in nature, including the many tough challenges he faced during his journeys. He had a simple request to his listeners: Get out and take a trip, there are many nature experiences waiting for you! Following this arrangement, the Wellbeing Campaign together with the Orienteering Group, arranged a Day in the Wilderness in Melsheia/the Arboretum on Sunday, April 27th, and nearly 40 persons participated. First on the programme was a 3-km long hike with map and compass, after which the participants returned to their base to enjoy food and beverages. They tested various samples of real outdoor food in bags, such as game, cod, hot pot, chicken in curry, etc. You just added boiling water to the outdoor food, and in the course of 5 minutes dinner was ready! Furthermore, sports drinks were served, as well as the traditional outdoor chocolate: Kvikklunsj. A camping stove was demonstrated, and you also got the opportunity to test what it felt like to live in a "lavvo" (big outdoor tent). I april holdt Norges store villmarkssønn, Lars Monsen, et fengende foredrag på Forus om sine turer i Alaska, Canada og sin 365-dagerstur på Nordkalotten. In April, Lars Monsen, one of Norway s most celebrated lovers of the wild, gave a captivating talk at Forus about his adventures in Alaska, Canada, and his 365-day long journey across the arctic areas of Scandinavia

18 tilsatt kokende vann, og etter 5 minutter var middagen klar! I tillegg ble det også servert sportsdrikke, samt den tradisjonelle tursjokoladen: Kvikk-lunsj. Det var også demo av stormkjøkken, og i tillegg kunne man teste ut hvordan det føles å være ute på tur i lavvoen. Noen heldige vinnere ble det også av villmarksbok/dvd, samt en termos signert av Lars Monsen, i tillegg ble det også trukket ut vinnere av Stormkjøkken/sovepose og andre turhjelpemidler. En fin søndag i fine omgivelser i vårt kjære Rogaland Arboret som også ExxonMobil støtter økonomisk. Her på Forus har vi diverse utstyr som kan lånes ut i helger, etc.: Ryggsekker, liggeunderlag, soveposer, fiskeutstyr, lavvo, tunneltelt (Snøhetta). Nå er det bare opp til deg å komme deg ut i naturen, vi har det du trenger av utstyr til utlån! Some lucky winners got a book about the wilderness, a DVD, as well as a thermos bottle all signed by Lars Monsen while others won a camping stove/sleeping bag, and other appliances for outdoor use. In conclusion, a nice Sunday in nice surroundings at Rogaland Arboretum, which, by the way, receives financial grant from ExxonMobil. At Forus we have various outfit to let for weekends, including rucksacks, groundsheets for camping, sleeping bags, fishing equipment, and a lavvo. If you decide to make an outdoor trip, we have got the outdoor equipment you need! Det smakte godt med Real turmat etter å ha vært gjennom en 3 km lang turløype med kart og kompass. Rundt bordet: Hilde og Geir Immerstein, samt Bernt, Ingeborg og Pål Erland. It tasted good with Real outdoor food after having been through a 3-km long hike with map and compass. At the table: Hilde and Geir Immerstein, as well as Bernt, Ingeborg and Pål Erland. Vi ønsker velkommen! Nye ansikter er alltid hyggelig her følger en liten oversikt over våre nyansatte: KRISTIAN JENSET LARS-OLAV NORDBY ANSATT ANSATT TECH PROD, JOTUN RAFFINERITEKNIKER NSP OFFSHORE DRIFTSAVDELINGEN, SLAGEN STÅLE KOLDAL RONNY GÅSERUD MIDLERTIDIG ANSATT FRA ANSATT FAST STILLING FRA RAFFINERITEKNIKER TECH MECH, BALDER DRIFTSAVDELINGEN, SLAGEN NSP OFFSHORE EIVIND MIKAL HELLE ELI OPEDAL NORDBY ANSATT ANSATT EMERGENCY RESPONSE COORDINATOR, SHE LABORATORIETEKNIKER NSP FORUS LABORATORIET, SLAGEN JAN EGIL BREEN ANSATT RAFFINERITEKNIKER DRIFTSAVDELINGEN, SLAGEN BENT ØDEGAARD ANSATT RAFFINERITEKNIKER DRIFTSAVDELINGEN, SLAGEN KJERSTI ANDREASSEN ANSATT PROSJEKTINGENIØR PROSJEKTAVDELINGEN, SLAGEN 34 35

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå Utfordringer for internasjonal bærekraft Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 20 små minutter om et stort tema! Velger å ta opp: Klimaproblemet Mulige framtidsscenarier og tilhørende internasjonale

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Carbon Capture, Utilisation and Storage

Carbon Capture, Utilisation and Storage Carbon Capture, Utilisation and Storage Hvorfor, hva, hvor og når? Mette Vågnes Eriksen Head of Section, DNV GL Gas Consulting and services Norges Energidager, 20141016 1 SAFER, SMARTER, GREENER - CCUS

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions Sarepta Energi AS Projects and Ambitions A major windpower region under developement Potential:1885MW installed capasity - 5205 TWh production Sarepta s vision The vision Is to generate values from Mid

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Zero Emission Neighborhoods Hva skal til?

Zero Emission Neighborhoods Hva skal til? Zero Emission Neighborhoods Hva skal til? Futurebuilt-konferansen 09.06.2017 Inger Andresen Professor NTNU 1 Innhold Smart målsetning Smart prosess Smarte løsninger Smarte brukere Smarte energisamfunn

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011. Kristiansund. Bjørnar Aas Ph.D in logistics. Molde University College, 2011

Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011. Kristiansund. Bjørnar Aas Ph.D in logistics. Molde University College, 2011 Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011 Kristiansund Bjørnar Aas Ph.D in logistics Molde University College, 2011 Historien bak IO Innhold Definisjonen av konseptet 2 Bakgrunn Vi må utvinne mer: Nye

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold. ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold. ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea Fisk og sjømat du kan være trygg på ASC og MSC er sertifiseringsordninger

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

EU Energi, SET-plan. Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi

EU Energi, SET-plan. Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi EU Energi, SET-plan Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi Drivere innen energiområdet Klare mål 3*20 i 2020 : 20 % fornybarandel i energimiksen 20 % energieffektivisering 20 % lavere klimagassutslipp

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»»

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Dag Bastholm planning and enviroment director Nordland County Council www. nfk.no Nordland Nordland in Europe Population

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Strategi med kunden i fokus

Strategi med kunden i fokus Strategi med kunden i fokus 4. November 2016 Trond Winther, Head of Department SAFER, SMARTER, GREENER Innhold 1 Bakgrunn og utfordring 2 Strategi 3 Læringer 2 Our vision: global impact for a safe and

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

OF Fagoversetting engelsk - norsk

OF Fagoversetting engelsk - norsk OF-316 1 Fagoversetting engelsk - norsk Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 OF-316 11.05.16 - generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum 2 OF-316 11.05.2016 eksamensoppgave Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Bedriftenes Møteplass 2016 Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Magnus Thomassen, SINTEF Materialer og Kjemi Technology for a better society 1 Oversikt Hvorfor hydrogen Litt

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC Senior Adviser Per Gisle Rekdal Air emission from sea transport is not close to people 2 Color Magic The first cruise ferry with OPS in Norway 3 Shore side installation

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Om Eco Water Forretningsidé Visjon & verdier Eco Freshwater John Guest hurtigkoblinger

Om Eco Water Forretningsidé Visjon & verdier Eco Freshwater John Guest hurtigkoblinger Morten Engen Bakgrunn Jobbet 12 år med vannrensning Opparbeidet stort nettverk og mange gode relasjoner. Utvikling Produksjon-salg 2009 oppstart Eco Water AS 2009/2010 Starte utvikling og salg av egenutviklede

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway, Berlin 14.03.2016 Gina Ytteborg, Head of R&D and Innovation NPRA GHG Emissions from transport 2014 Emissions to air (mill. tonnes Co 2 eqv.)

Detaljer

Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid

Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid NOKIOS 22. september 2011 Fagdirektør André Hoddevik, Avdeling for offentlige anskaffelser, Difi Project Director PEPPOL Disposisjon Hva

Detaljer

Bærekraftig utvikling og klimaforandringer. Foredrag i RE RK ved Eivald M.Q.Røren 4.nov.2009. Innholdsfortegnelse

Bærekraftig utvikling og klimaforandringer. Foredrag i RE RK ved Eivald M.Q.Røren 4.nov.2009. Innholdsfortegnelse Bærekraftig utvikling og klimaforandringer Foredrag i RE RK ved Eivald M.Q.Røren 4.nov.2009 EMQR 1 Innholdsfortegnelse Problemstillinger Hva ligger i Bærekraftig utvikling Klimaforandringer. Årsaker og

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer