Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre."

Transkript

1 Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.: Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 16. juni 2015 kl i formannskapssalen SAKSLISTE ORIENTERINGER Omsorgstjenesten med utgangspunkt i Helseplanen SAK 06/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FASTE POSTER Nytt fra revisor: Status forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Nytt fra sekretær: Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjoner, planlegging av neste møte EVENTUELT REFERATER Ref. 06/15 Henvendelse fra Farsund Venstre med vedlegg, datert juni 2015 Ref. 07/15 Agder Sekretariat, protokoll fra styremøte Farsund, den 5. juni 2015 Bjørn Pedersen Leder Willy Gill Utvalgssekretær Kopi er sendt elektronisk til: Ordfører, rådmann og revisor. Forfall/inhabilitet bes meldt til: Willy Gill, tlf /e-post Eierkommuner: Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral Ansatte: Daglig leder Kjell Ivar Hommen Telefon: Mobiltelefon: E-post: Saksbehandler Willy Gill Telefon Mobiltelefon E-post: 1

2 Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Farsund kommune Sak 06/15 Møtedato: Saksbehandler: Willy Gill SAK 06/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE Vedlegg: Forslag til møteprotokoll fra møte Bakgrunn for saken: Forslag til møteprotokoll fra legges med dette frem for godkjenning i kontrollutvalget. Forslag til vedtak: 1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes 2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen 2

3 Møte nr. 02/15 Dato: kl Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Anne Bente Aunevik Kjærre, medlem Kirsti Mathiassen, medlem Andre til stede (hele eller deler av møtet): Rådmann Vidar Torsøe Økonomisjef Anita Ore Revisor Monica Nilsen Revisjonssjef Irene Loka Agder Sekretariat v/ Willy Gill Forfall: Det var ikke merknader til innkallingen eller sakslisten. SAKSLISTE ORIENTERINGER Presentasjon av årsregnskap og årsberetning 2014 SAK 04/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 05/15 ÅRSREGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE FASTE POSTER Nytt fra revisor: Nytt fra sekretær: EVENTUELT REFERATER Ref. 04/15 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapet 17. mars 2015 Ref. 05/15 Kommunerevisjonen Vest, attestasjonsrapport finansforvaltningen 2014 Underskrift Bjørn Pedersen Leder Kopi av møteboken sendes: ordfører, rådmann, revisor, medlemmene 1 3

4 Møtebok Farsund kontrollutvalg ORIENTERINGER Presentasjon av årsregnskap og årsberetning 2014, se sak 5. SAK 04/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes 2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen Saksfremstilling: Saksbehandler: Willy Gill Vedlegg: Forslag til møteprotokoll fra møte Bakgrunn for saken: Forslag til møteprotokoll fra legges med dette frem for godkjenning i kontrollutvalget. Forslag til vedtak: 1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes 2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen SAK 05/15 ÅRSREGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE Administrasjonen presenterte årsregnskap og årsberetning. Revisjonen presenterte revisjonsberetningen. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: Kontrollutvalget har behandlet Farsund kommunes regnskap for Sammen med årsregnskap og årsberetning forelå revisjonsberetning og revisjonsbrev nr. 14 fra Kommunerevisjonen Vest. Det er avgitt standard revisjonsberetning. 4 2

5 Møtebok Farsund kontrollutvalg Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter, tilfredsstiller de formelle krav i regnskapsforskriften og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 13. april 2015 og revisjonsbrevet datert 14. april 2015, har kontrollutvalget ingen merknader til Farsund kommunes årsregnskap for Saksfremstilling: Saksbehandler: Willy Gill Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 Forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15. desember 2000, med endringer i 2004 Saksdokumenter vedlagt saken: Årsregnskapet for 2014 Årsrapport for 2014 Revisjonsberetning, datert 13. april 2015 Oppsummeringsnotat, datert 14. april 2015 Saksopplysninger: Driftsregnskapet viser kr til fordeling drift, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 0. Revisor har avgitt standard revisjonsberetning, altså er det ingen presiseringer eller forbehold. I revisjonsbrev nr. 14 har revisor kommentert følgende forhold. - Budsjettavvik drift og investering - 1B og presentasjon av skjemaet - Avsetning frie kapitalfond Det vises til revisjonsbrevet for nærmere informasjon. Kopi av brevet er sendt til administrasjonen som vil få anledning til å kommentere brevet i kontrollutvalgets møte. Både administrasjon og revisor vil være tilstede i møtet og vil kunne gi utfyllende opplysninger og svare på spørsmål. Administrasjonen vil presentere kommunens årsregnskap og årsberetning. Behandling av årsregnskapet: Behandling av årsregnskap og årsberetning vil være som følger, jf forskrift om årsregnskap og årsberetning: - Rådmann og fagansvarlig for regnskap avlegger årsregnskapet - Rådmann utarbeider årsrapport - Revisor avgir revisjonsberetning til kommunestyret 5 3

6 Møtebok Farsund kontrollutvalg - Kontrollutvalget avgir uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret - Formannskapet innstiller overfor kommunestyret om godkjenning og disponering/inndekning (Kontrollutvalgets uttalelse skal foreligge når formannskapet behandler regnskapet) - Kommunestyret godkjenner årsregnskapet Forslag til vedtak: Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: Kontrollutvalget har behandlet Farsund kommunes regnskap for Sammen med årsregnskap og årsberetning forelå revisjonsberetning og revisjonsbrev nr. 14 fra Kommunerevisjonen Vest. Det er avgitt standard revisjonsberetning. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter, tilfredsstiller de formelle krav i regnskapsforskriften og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 13. april 2015 og revisjonsbrevet datert 14. april 2015, har kontrollutvalget ingen merknader til Farsund kommunes årsregnskap for FASTE POSTER Nytt fra revisor. Begynt så vidt på planleggingen for Status forvaltningsrevisjon Deltid: Revisjonssjef overtar oppfølgingen av dette prosjektet. Tar sikte på samme fremdrift. Nytt fra sekretær. Arbeider med å forberede møte 16. juni. EVENTUELT REFERATER Ref. 04/15 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapet 17. mars 2015 Ref. 05/15 Kommunerevisjonen Vest, attestasjonsrapport finansforvaltningen 2014 Konklusjon: Kontrollutvalget tok referatene til etterretning. 6 4

7 Henvendelse til kontrollutvalget i Farsund kommune juni 2015 Farsund Venstre v/ann Karin Fuglestad og Beate Marie Johnsen ønsker med denne henvendelsen å be kontrollutvalget i Farsund kommune å gjennomgå saksbehandlingen til sak 15/39 Forespørsel om kjøp av areal Røssevika behandlet i Formannskapets møte I etterkant av denne behandlingen sendte Farsund Venstre en interpellasjon til ordføreren. Denne ble besvart i kommunestyremøte Interpellasjonen og svaret fra ordføreren er vedlagt. Hvorfor ønsker vi at kontrollutvalget skal vurdere saken? Kontrollutvalget i kommunen skal bidra til å sikre tilliten innbyggerne har til kommunen og sikre en effektiv og riktig ressursbruk i kommunen. Dette innebærer en velfungerende egenkontroll der kontrollutvalget i sum skal bidra til å fremme en tillitsskapende forvaltning i kommunen. Vår henvendelse er knyttet til en enkeltsak, men er også av prinsipiell betydning. Vi anser derfor denne saken som viktig, og det er følgelig veldig ønskelig å få klarhet i kontrollutvalgets synspunkter. Vi håper derfor at kontrollutvalget vil velge å behandle vår forespørsel. Den aktuelle saken ble som nevnt behandlet i Formannskapets møte den Saken gjaldt salg av m2 Landbruk- natur og friluftsområde (LNF-område) til en privat bedrift som ønsket å bruke arealet som utvidelse til sin næringsvirksomhet. Forslaget fra administrasjonen ble vedtatt i sin helhet med unntak av punkt 4 som hadde følgende ordlyd: Salget gjøres betinget av at arealet blir avsatt til næring ifm pågående revisjon av kommunedelplanen. Dette punktet ble vedtatt strøket. Det er flere momenter som gjør at vi ønsker å få vurdert hvorvidt behandlingen av denne saken er i tråd med de retningslinjer og lovverk som kommunen forholder seg til. I sum handler det om at salg av kommunal eiendom stiller store krav til viktige forvaltningsmessige prinsipper. I denne saken vil vi særlig rette fokuset på hvorvidt det har blitt gjennomført en forsvarlig saksutredning og saksgang, at saken gir grunnlag for ordninger som gir gyldighet for flere (likebehandling) i liknende saker og ikke minst graden av åpenhet i prosessen. Hvilke spørsmål ønskes besvart? Vi ber kontrollutvalget ta stilling til følgende: 1. Ivaretar saksgang og saksutredningen kravene til forsvarlig forvaltning? 2. Er Farsund kommunes delegasjonsreglement fulgt i den aktuelle saken? 3. Kan vedtaket anses som gyldig? Noen utfyllende kommentarer/presiseringer til de aktuelle spørsmålene: 1.En sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. Vår oppfatning er at saksutredningen er svært kortfattet og med vesentlige mangler knyttet til forhold som burde vært belyst i saksutredningen. Vi nevner 7

8 a. Begrunnelse og vurdering omkring prisfastsettingen b. Forholdet mellom arealbehov og størrelse av kjøpte areal c. Overordnede betraktninger omkring lokalsamfunnets behov for mer næringsareal d. Manglende konsekvensutredning etter plan og bygningsloven. e. Fritidsanlegg, i bruk av Lista Trialklubb og Farsund og Lyngdal tempoklubb, har innenfor det aktuelle området mottatt spillemidler ved to anledninger. Dette forplikter kommunen, og etter vår oppfatning er dette en viktig saksopplysning og et moment som man burde ha klargjort hvordan skulle ivaretas ved et eventuelt salg. Dette gjelder også ivaretakelse av barn og unges interesser som heller ikke er vurdert i saken. Området er i dag ikke regulert til næringsformål, men salget baserer seg på at arealet i fremtiden blir det. Vi stiller spørsmål ved om kommunen kan binde opp sin egen planmyndighet på en slik måte. Saksutredningen inneholder heller ingen arealplanfaglige vurderinger på hvorvidt dette arealet i bunn og grunn egner seg som næringsareal. Etter vår oppfatning burde dette være et minstekrav til saksframlegget. Vi er opptatt av at kommunen skal være preget av åpne og demokratiske prosesser der likebehandling står sterkt. For eksempel har formannskapet hatt som praksis at salg av eiendom av en viss verdi/størrelse skal legges ut på det åpne markedet for å sikre dette. Slik saken fremstår, så binder man opp et gitt areal med den forutsetningen om at dersom dette blir næringsareal, så skal en bestemt aktør få kjøpe dette. 2. I den aktuelle saken var det Formannskapet som traff beslutningen og saken hadde ikke vært behandlet av andre utvalg i forkant. Etter vår oppfatning burde denne saken vært gjenstand for behandling i Landbruksutvalget som første instans. I delegasjonsreglementet til Farsund kommune står det at landbruksutvalget vedtar i saker som angår 9 i jordloven - bruk av dyrka og dyrkbar jord (omdisponering og arealendringer i LNF-områder). Kommunelovens 13 og gjeldende delegasjonsreglement gir riktignok Formannskapet utvidet myndighet i hastesaker. Vi har vanskelig for å se at den aktuelle saken kan falle inn under dette punktet. 3. Alt i alt så handler dette om hvorvidt saken var så godt utredet og med en slik saksgang at Formannskapet kunne gjøre det vedtaket de gjorde. En avgjørelse på dette mener vi vil være viktig både for denne saken, men ikke minst for fremtidige salg av kommunale eiendommer og areal. Til det siste spørsmålet, så er det viktig for oss å få formidlet til kontrollutvalget at vi anser den aktuelle bedriften som en svært viktig næringsaktør i kommunen. Vi ønsker selvsagt å tilrettelegge for videre vekst og utvikling for denne bedriften på lik linje med andre virksomheter i Farsund. Det betyr at dersom vedtaket ikke anses som gyldig, så er det ønskelig å få det aktuelle området utredet som potensielt næringsareal i forbindelse med framtidige planprosesser. Vårt hovedbudskap er å sikre at kommunen er tydelig på hvilke premisser som skal være førende for salg av arealer, at det er forutsigbarhet i saksbehandling og saksgang og at prosessene gir tillit til forvaltningen av kommunens arealer og eiendom. 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Agder Sekretariat Sekretariat for kontrolluwalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.: AGDER SEKRETARIAT - styret MØTEtsOK Dato: Onsdag27. mai 2015 kl Sted: Sekretariatets kontor i Kvinesdal Tilstede: Bjame Johansen, leder Ebba Farre Roksvold Harald Lande Malin Stokkeland hadde forfall Andre: Kjell lvar Hommen, daglig leder Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Saksliste SAK 01/15 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE SAK O2l15 FREMLEGGELSE AV REGNSKAP FOR 2OI4 SAK 03/15 LØNNSJUSTERING PR sak 04/15 ÅnSVrnlDrr{G FOR 2015 Eventuelt UNDERSKRIFTER: Øm toufuweå^,"lli Ebba Farre Roksvold rt,. (d,/a+ct Harald Lande Utskrift sendes: Stvrets deltakerkommunene. medlernmer samt kontrollutvalgsleder, ordfører og rådmann i Eierkommuner: Audnedal, Bygland, Bykle" Evje og Homnes, Farsund, Flekketl ord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal. Lindesnes, Lyngdal, Mandal. Mamardal, Sirdal, Valle. Åseral Ansatte: Daglig ledcr Kjell Ivar i{ommen Telelbn: l4 09 Mobiltelefon: 97 5l L-po:t: kicll. ir ar t rsekrclirrial.no Saksbehandler Willy Gill Telefbn Mobiltelefon E-post: wi1ly. 25

26 Agder Sekr,etariat Sekretariat for kontrolluwalg i Agder Møtebok 27. mai2}l5 Agder Sekretariat SAK 01/15 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE Styret gjorde slikt enstemmig vedtak: Protokoll fra styrem øte 3. september 2014 godkjennes. SAK O2II5 FREMLEGGELSE AV RtrGNSKAP FOR 2OI4 Styret gjorde slikt enstemmig vedtak: 1. Styrets årsberetning for 2014 godkjennes. 2. Det foreliggende regnskap avlegges som selskapets regnskap for Btter at regnskapet er avlagto skal regnskapet til revisjon hos Bruli Revisjon AS. Styret giør slikt vedtak under fonutsetning av at revisor ikke har merknader til det fremlagte regnskapet: 1. Styret godkjenner regnskapet for Årets mindreforbruk, kr tilføres disposisjonsfond. SAK 03/15 LØNNSJUSTERII\G PR Styret gjorde slikt enstemrnig vedtak: Det gis et tillegg i lønn fra for selskapets ansatte tilsvarende rammen i kommuneoppgiøret for

27 Agder Sekretariat Sekretariat for kontrolluwalg i Agder SAK O4II5 ÅNSUELDING FOR.2015 Styret gjorde slikt enstemmig vedtak: Årsmeldingen for 2014 vedtas. Eventuelt 27

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder Anne Grethe Liland,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lindesnes kommune Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 06/15 ÅRSREGNSKAP LINDESNES KOMMUNE 2014 Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 08/12 Dato: 06.12.2012 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt Enny Haugland (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt Enny Haugland (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Torsdag 3. mai 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2012 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 21.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer