Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: Tidspunkt: 16:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2012/190 PS 2012/191 PS 2012/192 PS 2012/193 PS 2012/194 PS 2012/195 PS 2012/196 PS 2012/197 PS 2012/198 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Rokke Avfallsanlegg - prissetting av næringsavfall Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/2523 Skjenkebevilling Fredrikshald Bar 2009/3243 Rekruttering av tre kommunalsjefer 2012/2936 Opprettelse av nye barnehageplasser ved Skogkanten dyr og naturbarnehage avd. Knøtt. 2012/3785 Utlysing av stillinger - godkjenning 2012/2936 Avklaringer Budsjett kommunalavdeling teknisk og kultur 2011/5272 Side nr. Thor Edquist Ordfører Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist Leder H Lena Beate Karlsen Nestleder H Else-Kathrine Hveding Medlem H Vibeke Julsrud Medlem MDG Geir Helge Sandsmark Medlem V Morten Christoffersen Medlem KRF Anne-Kari Holm Medlem SP Per Kristian Dahl Medlem AP Elisabeth Giske Medlem AP John Østensvig Medlem AP Ellen Simensen Medlem AP Svein Olaussen Medlem AP Mona Irene Bråthen Medlem AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan-Erik Herft MEDL H Per-Egil Evensen MEDL FRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eirik Milde Jan-Erik Herft H Frithjof Dahlen Per-Egil Evensen SV Merknader Fra administrasjonen møtte: Side 3

4 Navn Stilling Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Thor Håkon Edquist Utvalgsleder Martin Vik Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste PS 2012/171 PS 2012/172 PS 2012/173 PS 2012/174 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 2012/23 Trekkrettighet i bank 2008/1175 RS 2012/24 Nye medlemmer i bokkomiteen 2008/1789 RS 2012/25 Økonomirapport per september /984 RS 2012/26 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halden /543 PS 2012/175 Innkjøp av utstyr til Sportsbiblioteket 2012/4311 PS 2012/176 Rokke avfallsanlegg - vurdering av driftsform 2011/7766 PS 2012/177 Halden turist - søknad om fullt tilskudd 2009/7592 PS 2012/178 PS 2012/179 Ny infrastruktur langs Generalveien og drenering av Place d Armes Kjøp av tilleggsareal til Båstadlund dagsenter PS 2012/180 Delegeringsreglement og innstillingsrett - nye bestemmelser i kommuneloven PS 2012/181 PS 2012/182 PS 2012/183 PS 2012/184 PS 2012/185 PS 2012/186 Boligsosialt utviklingsprogram - helse og omsorgstjenester - Boligsosiale utfordringer 2012 til 2014/15 - plan og tiltak. Etablering av frisklivssentral i Halden Kommune. Oreid barnehage - forhåndsgodkjenning av drifts- og kapitaltilskudd Søknad om drifts- og kapitaltilskudd Tdm Barnehage as - Høvleriet Oppfølging av politiske vedtak i formannskap og hovedutvalg vedrørende DNBE og forhold til Halden kommune. Vennskapsbysamarbeidet - organisering og søknad om støtte til vennskapsbyarrangement / / / / / / / / /451 PS 2012/187 Bokprosjekt i 3 bind 2012/669 PS 2012/188 Skjenkebevilling Fredrikshald Bar 2009/3243 PS 2012/189 Avslutning av investeringsprosjekter /1198 Side nr. Side 5

6 Oppsamling gamle avsluttede prosjekter Thor Edquist ordfører Side 6

7 PS 2012/171 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. PS 2012/172 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Per Kristian Dahl, Ap, ønsket å behandle PS 2012/179 sist i møtet. Ordfører ønsket å trekke RS 2012/24. Formannskapet bifalt begge endringsforslagene til sakslisten. Sakslisten med ovennevnte endringer ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten godkjent. PS 2012/173 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Ellen Simensen, Ap, bemerket feil i partitilhørighet i en votering. Protokollen med denne endringen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokoll fra forrige møte vedtatt. PS 2012/174 Referatsaker Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Referatsakene ble tatt til orientering. Side 7

8 Vedtak: Referatsakene tatt til orientering. RS 2012/23 Trekkrettighet i bank RS 2012/24 Nye medlemmer i bokkomiteen RS 2012/25 Økonomirapport per september 2012 RS 2012/26 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halden 2012 PS 2012/175 Innkjøp av utstyr til Sportsbiblioteket Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Innstillingen fra HKIM ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Innkjøp av sportsutstyr med en budsjettramme på ,- til innvestering på bakgrunn av innvilget søknad av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn gjennomføres. Dette lokaliseres i tilknytning til Domino, hvor eksisterende lagerrom benyttes. Deler av resterende søknadssum benyttes til lønnsutgifter ved behov. PS 2012/176 Rokke avfallsanlegg - vurdering av driftsform Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Driften ved Rokke avfallsanlegg vurderes i et bredere perspektiv. Rådmannen legger fram for formannskap og kommunestyret en vurdering av alle mulige driftsformer ved Rokke avfallsanlegg. PS 2012/177 Halden turist - søknad om fullt tilskudd Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Side 8

9 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannen anbefaler at søknaden fra Halden Turist datert 5. september 2012 om fullt tilskudd for 2012 imøtekommes. Beløpet på kr ,- dekkes over formannskapets konto. PS 2012/178 Ny infrastruktur langs Generalveien og drenering av Place d Armes Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Innstillingen fra HTB ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Det søkes om regionale utviklingsmidler til videreutvikling av Fredriksten festning som kulturarena. Totalsum for prosjektet kr Søknadssum kr Kommunens andel av prosjektkostnadene kr omprioriteres fra bevilgningen til fortau langs Hovsveien fra Vekterveien til Lundsholt. Midlene frigjøres til bruk så snart tilsagn om tilskudd foreligger. Side 9

10 PS 2012/179 Kjøp av tilleggsareal til Båstadlund dagsenter Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Geir-Helge Sandsmark, V, fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Administrasjonen bes ta fram en reguleringsplan for området. 2. Administrasjonen utarbeider et alternativt forslag til kommunestyrets behandling, slik at en får en mer omfattende vurdering om det kjøpet som skal foretas. Forslaget fra Sandsmark ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Administrasjonen bes ta fram en reguleringsplan for området. 2. Administrasjonen utarbeider et alternativt forslag til kommunestyrets behandling, slik at en får en mer omfattende vurdering om det kjøpet som skal foretas. PS 2012/180 Delegeringsreglement og innstillingsrett - nye bestemmelser i kommuneloven Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Geir-Helge Sandsmark, V, fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 3. Punktene 1 og 2 innarbeides i kommunens delegeringsreglement. Rådmannens innstilling med Sandsmarks tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Rådmannen gis innstillingsrett-og plikt ved første gangs behandling i folkevalgt organ i samtlige saker som er utredet av ham og der dette for øvrig passer. 2. Rådmannen gis innstillingsrett-og plikt til formannskapet i de årlige sakene om samlet årsbudsjett og økonomiplan. 3. Punktene 1 og 2 innarbeides i kommunens delegeringsreglement. Side 10

11 PS 2012/181 Boligsosialt utviklingsprogram - helse og omsorgstjenester - Boligsosiale utfordringer 2012 til 2014/15 - plan og tiltak. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Else-Kathrine Hveding, H, fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 3. Rådmannen bes fremme forslag til alternative tomteområder. Rådmannens innstilling med Hvedings tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester slutter seg til prinsippene for områdene 1 til og med 6 Plan og tiltak - Boligsosialt utviklingsprogram helse og omsorgstjenester boligsosiale utfordringer /16 2. Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester slutter seg også til de spesifiserte tiltakene for årene 2012/ / Rådmannen bes fremme forslag til alternative tomteområder. PS 2012/182 Etablering av frisklivssentral i Halden Kommune. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Innstillingen fra HHOS ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Arbeidet med en etablering av en frisklivssentral igangsettes. Endelig utforming og økonomiske konsekvenser fremlegges som egen sak. PS 2012/183 Oreid barnehage - forhåndsgodkjenning av drifts- og kapitaltilskudd Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Innstillingen fra HUO ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Espira as gis forhåndstilsagn om drifts- og kapitaltilskudd for etablering av fire avdelingsbarnehage med maksimalt 74 hele plasser fra august Driftstilskuddet innarbeides i budsjettet for Side 11

12 PS 2012/184 Søknad om drifts- og kapitaltilskudd Tdm Barnehage as - Høvleriet Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Innstillingen fra HUO ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Tdm barnehager AS gis kommunalt driftstilskudd (drift og kapital) for drift av barnehage Høvleriet vest - jfr. godkjenning fra august Tilskuddet innarbeides i budsjett fir PS 2012/185 Oppfølging av politiske vedtak i formannskap og hovedutvalg vedrørende DNBE og forhold til Halden kommune. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Vibeke Julsrud, MDG, ble av formannskapet erklært inhabil. 14 representanter under behandlingen av saken. Eirik Milde, H, fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Administrasjonen viderefører sine samtaler med stat og fylke om å redusere kommunens andel til DNBE s drift, herunder også vurdere ulike måter å beregne det regionale og det kommunale tilskuddet på. 2. Ordfører bes ta kontakt med de andre eierne for å få til et eiermøte. 3. Hvis dette arbeidet ikke fører fram, legges saken fram for ny politisk behandling for å vurdere samarbeidet innen utgangen av mars John Østensvig, Ap, fremmet følgende forslag til vedtak: 1. DNBE skal fortsatt ha tilholdssted i Halden kommune. 2. Ordfører avholder eiermøte og legger fram en reforhandlet avtale. 3. Formannskapets vedtak i PS 2012/45 pkt. 3 iverksettes Forslaget fra Østensvig fikk 7 stemmer og falt. Mildes forslag fikk 8 stemmer med ordførers dobbeltstemme og ble vedtatt. Vedtak: 1. Administrasjonen viderefører sine samtaler med stat og fylke om å redusere kommunens andel til DNBE s drift, herunder også vurdere ulike måter å beregne det regionale og det kommunale tilskuddet på. 2. Ordfører bes ta kontakt med de andre eierne for å få til et eiermøte. Side 12

13 3. Hvis dette arbeidet ikke fører fram, legges saken fram for ny politisk behandling for å vurdere samarbeidet innen utgangen av mars PS 2012/186 Vennskapsbysamarbeidet - organisering og søknad om støtte til vennskapsbyarrangement 2013 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Foreningen Norden overtar ansvaret for kontakt og samarbeid med Halden kommunes vennskapsbyer. Foreningen Norden gis et årlig tilskudd på kr ,-. Det gis bidrag til besøk og arrangementer knyttet til vennskapsbybesøk etter søknad. Søknaden for vennskapsbybesøket 6. til 9. juni 2013: Søknad om støtte til vennskapsbybesøket 6. til 9. juni 2013 imøtekommes med inntil kr ,- etter avlagt regnskap for arrangementet. Tilskuddet dekkes over Formannskapets konto. PS 2012/187 Bokprosjekt i 3 bind Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Bokprosjektet Haldens historie i forbindelse med byjubiléet i 2015 skal inneholde tre bind. Utgiftene for bind 1 og 2 belastes Halden kommune og innarbeides i kommunens økonomiplan og i budsjettene for 2013, 2014 og Det 3. bindet finansieres i sin helhet av Berg sparebank med inntil kr ,-. Rådmannen får fullmakt til å inngå nødvendige avtaler. PS 2012/188 Skjenkebevilling Fredrikshald Bar Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Side 13

14 Innstillingen fra HHOS ble enstemmig vedtatt. Saken behandles i råd for funksjonshemmede før bevillingssøker meddeles. Vedtak: Kinga Fotpleier v/ Kinga Gyøri gis skjenkebevilling for alkohol gr. 1,2 og 3 for Fredrikshald Bar, Ohmes pl.3, 1767 Halden med skjenketider i samsvar med bevillingsreglementets bestemmelser. Skjenkebevillingen gis frem til Arealene søkes tilpasset kravene til universell utforming. Saken behandles i råd for funksjonshemmede før bevillingssøker meddeles. PS 2012/189 Avslutning av investeringsprosjekter - Oppsamling gamle avsluttede prosjekter Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret fraviker eget vedtak om avslutning av prosjekter over 3 mkr. 2. Følgende prosjekter vedtas og mer/mindreforbruk føres mot ubrukte lånemidler avsluttede prosjekter. Side 14

15 PS 2012/190 Godkjenning av innkalling PS 2012/191 Godkjenning av saksliste PS 2012/192 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 15

16 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: M / Martin Vik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2012/ Utsendte vedlegg 1 Prisliste ved Rokke avfallsanlegg Ikke utsendte vedlegg Rokke Avfallsanlegg - Prissetting av næringsavfall Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Situasjonen og forholdene rundt kommunes avfallsordning på Rokke har i den senere tid vært satt søkelys på, og det er i den forbindelse svært viktig å få vedtatt en prisliste på næringsavfall. Kommunestyret behandlet sak om prissetting i mai 2010, og fattet følgende vedtak: Kommunestyret tilføyer følgende til vedtatte gebyrsatser ved Rokke avfallsanlegg: Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle leveringsavtaler på avfall til deponi og viderebehandling. Etter dette vedtaket, har vi ikke kunnet se at det har vært operert med enhetspriser på næringsavfall. I tillegg har man kun hatt en leveringsavtale som nå er sagt opp. Hvordan prissettingen på mottatt avfall ved Rokke avfallsanlegg har vært etter kommunestyrevedtaket er derfor uklart. Bakgrunnen for at man ønsket leveringsavtaler, og ikke prisliste, var muligheten for til enhver tid å tilpasse prisene til markedet. Dette har vist seg å være en ordning som bygger opp under spekulasjoner og fare for ulikebehandling, noe som ikke er forenelig med regelverket om offentlig støtte. Side 16

17 Rådmannens innstilling: Vedlagt prisliste for næring, datert , vedtas med følgende rabattordning: Leveransevolum Rabatt i % 500 tonn 1000 tonn 10 % 1000 tonn 2000 tonn 20 % 2000 tonn 3000 tonn 30 % > 3000 tonn 40 % Saksutredning: Administrasjonen har utarbeidet et forslag til prisliste. Prislisten har en volumbasert rabattordning som avtalefestes gjennom en leveringsavtale. En vedtatt prisliste vil også være en fordel i budsjettarbeidet på Rokke for Rabattordning Rabattordningen er volumbasert hvilket innebærer en likebehandling av aktørene i markedet. Det foreslås at det innføres en «rabattstige» hvor maksimal rabatt på 40 % oppnås ved leveranse av 3000 tonn blandet næringsavfall. Leveransevolum Rabatt i % 500 tonn 1000 tonn 10 % 1000 tonn 2000 tonn 20 % 2000 tonn 3000 tonn 30 % > 3000 tonn 40 % Samtlige leverandører faktureres med en rabatt ut i fra et forventet leveransevolum. Dersom man ved utgangen av året har levert mer eller mindre avfall en forventet, korrigeres rabattsatsen ved en avregning. Levering av avfall fra husholdningene Vedlagt prisliste innehar også priser for husholdninger. Denne saken vil rådmannen komme tilbake til i forbindelse med budsjett for 2013, og er således ikke en del av saken til formannskapet i denne behandlingen. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Eivind Hansen Martin Vik Side 17

18 Halden Kommune Rokke Avfallsanlegg Prisliste Fra husholdninger - Priser oppgitt pr. tonn Ekskl. mva Sortert avfall til hjemmesortering * Hageavfall Trevirke kr. 650,- kr. 600,- kr 680,- EE-avfall/hvitevarer kr.0,- Asbest og eternitt kr.0,- PCB kr.0,- Farlig avfall fra husholdninger kr.0,- Rene fyllmasser kr.0,- Papp/papir/plast/drikkekartong/glass kr.0,- Makulering av papir kr 6,- pr. kg Jern og metall kr. 160,- Dekk på felg kr 50,- pr.stk. Campingvogn, tilhenger kr. 1500,- Inkl. mva *Minstepris for levering av avfall til hjemmesortering er kr 40,- ekskl.. Mva/ kr. 50,- inkl. mva - over 60kg gjelder egen takst Fra næring - Prisene er oppgitt pr. tonn Næringsavfall blandet** Impregnert trevirke Trevirke Asbest og eternitt kr. 1500,- Farlig avfall fra næring Lettere forurensede masser - klasse 1 og 2 (før 99)** Lettere forurensede masser - klasse 1 og 2 (etter 99)** Lettere forurensede masser - klasse 3 og 4 (før 99)** Lettere forurensede masser - klasse 3 og 4 (etter 99)** Ekskl. mva kr. 1500,- kr. 1800,- kr. 680,- PCB kr. 1700,- kr. 6000,- kr. 180,- kr. 664,- (inkl. sluttbehandlingsavgift) kr. 220,- kr. 704,- (inkl. sluttbehandlingsavgift) Inkl.mva Side 18

19 EE-avfall/hvitevarer kr.0,- Papp/papir/plast/drikkekartong/glass kr.0,- Makulering av papir kr 6,- pr. kg Jern og metall kr. 160,- Dekk på felg kr 50,- pr.stk. Campingvogn, tilhenger kr. 1500,- ** Over 500t. - rabatt etter avtale Side 19

20 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2012/ Formannskapet 2012/ Formannskapet 2012/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Skjenkebevilling Fredrikshald Bar Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Roar Vevelstad Sammendrag av saken: Kinga Fotpleie v/ Kinga Gyøri søker om skjenkebevilling for Fredrikshald Bar, Ohmes pl. 3, 1767 Halden. Stedet har frem til hatt en bevilling gjennom Fredrikshald Bar/Karlsens MiniBar. Rådmannens innstilling: Kinga Fotpleier v/ Kinga Gyøri gis skjenkebevilling for alkohol gr. 1,2 og 3 for Fredrikshald Bar, Ohmes pl.3, 1767 Halden med skjenketider i samsvar med bevillingsreglementets bestemmelser. Skjenkebevillingen gis frem til Arealene søkes tilpasset kravene til universell utforming. Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kinga Fotpleier v/ Kinga Gyøri gis skjenkebevilling for alkohol gr. 1,2 og 3 for Fredrikshald Bar, Ohmes pl.3, 1767 Halden med skjenketider i samsvar med bevillingsreglementets bestemmelser. Skjenkebevillingen gis frem til Arealene søkes tilpasset kravene til universell utforming. Side 20

21 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Innstillingen fra HHOS ble enstemmig vedtatt. Saken behandles i råd for funksjonshemmede før bevillingssøker meddeles. Vedtak: Kinga Fotpleier v/ Kinga Gyøri gis skjenkebevilling for alkohol gr. 1,2 og 3 for Fredrikshald Bar, Ohmes pl.3, 1767 Halden med skjenketider i samsvar med bevillingsreglementets bestemmelser. Skjenkebevillingen gis frem til Arealene søkes tilpasset kravene til universell utforming. Saksutredning: Kinga Fotpleier v/ Kinga Gyøri søker om skjenkebevilling for Fredrikshald Bar, Ohmes pl. 3, 1767 Halden. Fredrikshald Bar /Karlsen MiniBar har hatt en skjenkebevilling i disse arealene frem til Tidligere drifter søkte ikke om videreføring av bevillingen over i ny bevillingsperiode. Selskapet er registrert i Brønnøysund registret. Eget organisasjonsnummer, , er oppgitt gjennom innsendt firmaattest. Det foreligger skatteattester på firma og person med eierinteresse i firma. Det er ingen merknader fra disse instanser. Leder av virksomheten har tatt og bestått etablererprøven, jfr. 5 i serveringsloven. Kunnskapsprøven i alkoholloven er tatt og bestått av styrer og stedfortreder av bevillingen, jfr. alkohollovens 1 7 c. Det omsøkes en skjenkebevilling for en bar med søknad om bevilling for alkohol gr. 1, 2 og 3. Omsøkte skjenketider er kl til mandag tom fredag, lørdag/søndag omsøkes skjenking fra kl til Omsøkte skjenketider er i samsvar med vedtatt bevillingsreglement pkt c. Det omsøkes skjenking i et areale som er på ca. 140 kvm. med sitteplasser. Det er ikke et uteareal knyttet til virksomheten. Det er satt 20 års aldersgrense for å komme inn. Det vil bli foretatt alderskontroll. Innsendt søknad tilfredsstiller alle formelle krav. Konklusjon Det omsøkes en skjenkebevilling i et areale hvor det også tidligere har vært en bevilling. Driftskonseptet fra den tidligere bevillingen videreføres i den omsøkte. Det vurderes som positivt med bakgrunn i omsøkt bevilling at det er satt 20 års aldersgrense for å besøke stedet. Dette forenkler arbeidet og reduserer risikoen for å skjenke til mindreårige. Rådmannen har ingen innsigelser til søknaden. Side 21

22 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side 22

23 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Toril Bjerkeli Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon 2012/ Formannskapet 2012/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Rekruttering av tre kommunalsjefer Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Anne Beate Olaussen Sammendrag av saken: Tre kommunalsjefstillinger er ledige for fast tilsetting: - Kommunalsjefstilling undervisning og oppvekst - Kommunalsjefstilling helse og omsorg - Kommunalsjefstilling teknisk og kultur Rådmannen har vurdert rekrutteringsmåte og tidspunkt for de tre ledige kommunalsjefstillingene. Rådmannens innstilling: 1. Rekruttering av tre nye kommunalsjefer gjennomføres ved bruk av eksternt rekrutteringsfirma. 2. Eksisterende rekrutteringsavtale for rådmann med opsjon benyttes ved rekrutteringen av tre kommunalsjefer. Høyeste rammebeløp for oppdraget innhentes før opsjonen iverksettes. 3. De tre kommunalsjefene tilsettes av ny rådmann. Saksprotokoll i Hovedutvalg for administrasjon Behandling: Side 23

24 Ansattes representant Kirsti Rørmyr og Asle Milde fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Rekrutteringen av tre kommunalsjefer gjennomføres i egenregi. 2. De tre kommunalsjefene tilsettes i samarbeid med ny rådmann samt Lov og avtaleverk. Ansattes representanter Rørmyr og Mildes forslag til vedtak ble votert opp mot rådmannens innstilling og vedtatt med 4 stemmer (Ans. repr., Ap og SV). Vedtak: 1. Rekrutteringen av tre kommunalsjefer gjennomføres i egenregi. 2. De tre kommunalsjefene tilsettes i samarbeid med ny rådmann samt Lov og avtaleverk. Saksutredning: Bakgrunn Flg. kommunalsjefstillinger er ledige for fast tilsetting etter at én kommunalsjef har sluttet i Halden kommune og to kommunalsjefer har frasagt seg stillingene: - Kommunalsjefstilling undervisning og oppvekst - Kommunalsjefstilling helse og omsorg - Kommunalsjefstilling teknisk og kultur Det er foretatt konstitueringer i alle tre stillingene. Konstitueringene varer fram til det er gjennomført en rekrutteringsprosess og nye kommunalsjefer er tilsatt i stillingene. Rådmannen har vurdert rekrutteringstidspunkt og rekrutteringsmåte for de tre kommunalsjefstillingene og har kommet fram til at ny rådmann må være tilsatt før rekruttering av nye kommunalsjefer finner sted. Det er viktig at ny rådmann kan velge sine nærmeste ledere. Etter planen skal ny rådmann tilsettes i kommunestyrets møte 18.oktober, og utvelgelsesprosessen av de tre kommunalsjefene antas å kunne starte ca. 1.november. Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Juridiske forhold/økonomi Side 24

25 Etter gjennomført konkurranse, ble det , signert avtale mellom Halden kommune og Utviklingspartner AS (kontraktssum eks.mva) om levering av rekrutteringstjenester knyttet til ansettelse av ny rådmann. Det er foretatt en intern vurdering i forhold til om det er juridisk grunnlag for å kjøpe rekrutteringstjenester knyttet til ansettelse av 3 kommunalsjefer fra eksisterende avtale med Utviklingspartner AS. I avtalen av er det bestemmelse om at tjenestekjøpet ikke skal overstige ,- eks mva, i tillegg er det en opsjonsmulighet i avtalen. (En opsjon innebærer at kommunen har en rett, men ikke plikt til å kjøpe flere relaterte tjenester fra Utviklingspartner AS). Dette taler for at det er anledning til å kjøpe ytterligere rekrutteringstjenester (i tillegg til rekrutteringstjenester rådmann) fra samme avtale, så lenge anskaffelsen totalt sett ikke overstiger kroner ,- eks.mva. Alternative løsninger 1. Ny anskaffelsesprosess gjennomføres for rekrutteringstjenesten. Resultatet av denne blir at samme eller ny leverandør blir valgt. 2. Rekrutteringen gjennomføres i egenregi. Vurdering av løsningsmulighetene Rådmannen har også kommet fram til at rekrutteringen av tre nye kommunalsjefer bør skje gjennom bruk av et eksternt rekrutteringsfirma. Rekrutteringsprosesser er tidkrevende, og kapasiteten i organisasjonen til å gjennomføre en omfattende rekrutteringsprosess er begrenset. Det vil dessuten være ønskelig med et bredest mulig søkergrunnlag til de tre toppstillingene i organisasjonen. Leverandøren av rekrutteringstjenester - rådmann har allerede foretatt en kartlegging og analyse av kommunen, i forkant av utarbeidelsen av kravspesifikasjonen av ny rådmann. Dette legges til grunn at dette arbeidet, og tilegnet kunnskap, også kan benyttes som grunnlag for rekruttering av tre kommunalsjefer. Dette er kunnskaper som en ny leverandør må bruke ressurser på i rekrutteringen noe som mest sannsynlig vil føre til høyere pris. Lov om offentlige anskaffelser 1 har en formålsbestemmelse som sier at regelverket skal sikre en mest mulig effektiv ressursbruk i kommunens anskaffelser. Det vurderes til å være i tråd bestemmelsen å benytte eksisterende leverandør, som allerede innehar nevnte kunnskap om kommunen. Konklusjon Rekruttering av tre nye kommunalsjefer gjennomføres gjennom bruk av eksternt rekrutteringsfirma. Eksisterende rekrutteringsavtale - rådmann med opsjon benyttes. Høyeste rammebeløp innhentes før opsjonen iverksettes. De tre kommunalsjefene tilsettes av ny rådmann. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Eivind Hansen Side 25

26 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: A / Kirsten Mellingseter Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 2012/ Formannskapet 2012/ Utsendte vedlegg 1 Søknad om flere plasser på avdeling Knøtt 2 Svar på søknad om dispensasjon til å opprette 4 nye småbarnsplasser på avdelingen Knøtt Ikke utsendte vedlegg Opprettelse av nye barnehageplasser ved Skogkanten dyr og naturbarnehage avd. Knøtt. Sammendrag av saken: Skogkanten dyr og naturbarnehage avd. Knøtt søker om godkjenning av 4 nye småbarnsplasser ved avdeling Knøtt jfr søknad av Avdelingen er iht administrativt vedtak av 3.juli 12 godkjent for inntil 14 plasser for barn under 3 år. Rådmannens innstilling: 1. Avdeling Knøtt ved Skogkanten dyr og naturbarnehage AS godkjennes for maksimalt 18 småbarnsplasser. 2. Godkjenningen innebærer at avdelingen skal ha tilsatt to pedagogiske ledere ved avdelingen jfr forskrift om pedagogisk bemanning. Den øvrige bemanningen skal tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. 3. Kommunalt driftstilskudd for de fire nye småbarnsplasser innarbeides i budsjettet for 2013 og innvilges med virkning fra 1.januar Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 26

27 Vedtak: 4. Avdeling Knøtt ved Skogkanten dyr og naturbarnehage AS godkjennes for maksimalt 18 småbarnsplasser. 5. Godkjenningen innebærer at avdelingen skal ha tilsatt to pedagogiske ledere ved avdelingen jfr forskrift om pedagogisk bemanning. Den øvrige bemanningen skal tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. 6. Kommunalt driftstilskudd for de fire nye småbarnsplasser innarbeides i budsjettet for 2013 og innvilges med virkning fra 1.januar Saksutredning: Bakgrunn Halden kommune har fremdeles utfordringer med hensyn til å dekke etterspørselen for barnehageplasser. Kommunen har i år oppfylt retten for søkere som har rett til barnehageplass jfr Lov om barnehager. Men kommunen har fremdeles utfordringer med å kunne tilby plasser til søkere som ikke fyller retten dvs. der barn fyller 1 år etter 1.september i år eller søkere som ikke har hatt mulighet til å søke om plass innen hovedopptakets frist 15.mars og for søkere som pr dato ikke er bosatt i kommunen, men planlegger flytting til kommunen. Skogkanten dyr og naturbarnehage AS ligger i et område der det geografisk er stort behov for barnehageplasser og der en ikke har kunnet innfri søkerens 1.valg med hensyn til barnehage. Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Lov og forskrifter; Samtlige som søker om barnehagedrift skal gis godkjenning iht Lov om barnehager med forskrift og iht veilederen om miljørettet helsevern for skoler og barnehager etc. når vilkårene i lov er oppfylt. Knøttehuset er tidligere gitt godkjenning jfr forskrift om miljørettet helsevern og en utøkning av antall barn krever ikke ny godkjenning. Netto leke- og oppholdsareal inne tilfredsstiller kravene i lov og forskrift slik at en utvidelse av plasser fra 14 til 18 barn kan gis. Det samme gjelder for uteareal. I henhold til forskrift om pedagogisk bemanning 1 stilles det krav om at det skal være tilsatt to førskolelærere i fulle stillinger med tillegg av tilstrekkelig bemanning for å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Krav i henhold til Lov og forskrifter er oppfylt og godkjenning av antall barn kan og skal innvilges. Økonomi; Kommunen er midlertid ikke forpliktet til å gi driftstilskudd jfr forskrift. Det vil ikke være mulig økonomisk å drive barnehager uten at kommunalt driftstilskudd innvilges. Dette har sammenheng med blant annet at barnehageeier ikke gis mulighet til å ta høyrere foreldrebetaling enn kr pr måned. Det er ikke budsjettmessig dekning for å kunne innvilge kommunalt driftstilskudd for de resterende måneder i Dette til tross for at tilskuddet kun utgjør kr ,- for årets tre siste måneder. Tilskuddet kan innarbeides i budsjettet for Side 27

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.08.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 16:00-16:50 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00:16:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapsalen, Halden rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 18:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 16:30. 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 23.08.2016 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapsalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapsalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapsalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00-17:10 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.01.2012 Tidspunkt: 16:00-17:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.10.2013 Tidspunkt: 16:00 16:25 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg:

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Skriftlig behandling iht Forskrift om fjernmøter og saksbehandling 4 Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: Svarfrist:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Erlan Aastebøl Leder H Inger

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 17:00 18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 17:00 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.08.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.02.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.05.2016 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 09.11.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 17:00 17:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 26.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 29.08.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 29.08.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.08.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Formannskapssalen, Halden Rådhus

Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 15:00 Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 24.08.2016 Tidspunkt: 17:15-18:40 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus, Storgt. 6 Dato: 15.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannsskapsalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 17:00 18:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.11.2016 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Øyvind

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.08.2015 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2010 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer