Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til servicekontoret. Lyngen kommune, den Werner Kiil leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær VEDLEGG: Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet).

2 Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: Vararepresentantene Rådmannen Ordfører Økonomisjefen Sendes på til: Kontrollutvalget Råd for folkehelse v/leder Harald Haugen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet Pressen - legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Kommunekassereren NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 12/13 PS 13/13 Søknad om støtte fra næringsfondet til kjøp av torskekvote- Joakim Nilsen Søknad om tilskudd til oppgradering av produksjonslokaler- Pallexperten AS PS 14/13 Søknad om støtte fra næringsfondet - Ullsfjordforbindelsen AS PS 15/13 PS 16/13 Søknad om støtte til delinvestering - kaianlegg, betongflytebrygge - Sørheim Brygger* Søknad om støtte fra næringsfondet - Jim Hansen Brøytedrift 2012/ / / / /51 * Saken var behandlet i møte , men fremmes på nytt da det etter forrige behandling fremkom spørsmål om habilitet knyttet til en av utvalgets medlemmer.

4 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: 242 Saksbehandler: Svein Eriksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2/13 Lyngen næringsutvalg /13 Lyngen næringsutvalg Søknad om støtte fra næringsfondet til kjøp av torskekvote- Joakim Nilsen Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Joakim Nilsen Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg Behandling: VEDTAK: Saken utsettes, da utvalget ønsker mer informasjon før de behandler søknaden. Enst Vedtak: Saken utsettes, da utvalget ønsker mer informasjon før de behandler søknaden. Rådmannens innstilling Søknaden innvilges med Nytt forslag til 3.5 møtet: Det innstilles på at støtte til kvotekjøp gjøres gjeldende for unge fiskere som ønsker seg inn i næringen, og at dette betraktes på linje med den ordningen som har vært praktisert for unge fiskeres kjøp av båt.

5 Nye saksopplysninger Ved forrige behandling ønsket utvalget å innhente ytterligere informasjon om kvotekjøpet. Ved forespørsel til Joakim Nilsen informerer han om at han ønsker å kjøpe gruppe 1 kvote for å kunne fiske sammen med kollega/familie som også har gr. 1 kvote. Dette er for øvrig hans første kvotekjøp. Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Joakim Nilsen søker om lån på til kjøp av torskekvote i gruppe 1 for bruk på eksisterende båt. Samlede investeringer er i størrelsesorden Kommunens næringsutvalg har en praksis på støtte av unge fiskere med mellom knyttet til kjøp av fiskebåt eller kvote. Støtten har vært gitt som tilskudd og ikke som lån og det foreslås at det gis som tilskudd også i denne saken. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Forslaget er i tråd med gjeldende praksis i henhold til kommunens planverk. Økonomiske konsekvenser som dekkes over næringsfondet. Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Ingen kjente. Miljøkonsekvenser Ingen kjente. Vurdering av alternativer og konsekvenser Ikke vurdert.

6 Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) Referansenummer: E4ZD7P Registrert dato: :30:52 Vedlegg: HOPE.docx Virksomheten Type virksomhet fiske og fangst Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé fiskeri Eiersammensetning Navn på eier Adresse Postnummer Poststed Andel i % Joakim Nilsen Øvergård 9060 Lyngseidet 100 Innledning Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret? Ja Nei Opplysninger om foretak/lag/forening Organisasjonsnummer Foretak/lag/forening Joakim Nilsen Adresse Øvergård Postnummer 9060 Poststed LYNGSEIDET Telefon Telefaks Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 1

7 Opplysninger om kontaktperson Fornavn Joakim Etternavn Nilsen Adresse Øvergård Postnummer 9060 Mobiltelefon Telefon arbeid Poststed LYNGSEIDET Telefon privat E-post Bankkontonummer Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet Ja Nei Finansiering Prosjektets navn og finansiering Søknadsprosjekt kjøp av torskekvote i gruppe 1. størrelse meter. Prosjektets totale kostnader kr. Finansieringsplan Egenkapital 0 Eget arbeid Lån i bank Tilskudd fra næringfond Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre? Ja Nei Andre finansieringskilder Sparebank 1 Sum finansieringsplan Andre opplysninger Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden vedlagt driftbudsjett på gruppe 1 kvota. Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 2

8 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/750-2 Arkiv: 242 Saksbehandler: Svein Eriksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 10/13 Lyngen næringsutvalg /13 Lyngen næringsutvalg Søknad om tilskudd til oppgradering av produksjonslokaler- Pallexperten AS Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Søknad om støtte til oppgradering av produksjonslokaler Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg Behandling: Saken ble utsatt til neste møtet. Vedtak: Rådmannens innstilling Søknaden imøtekommes med kr Tilskuddet tildeles som bagatellmessig støtte innenfor stats- og EU reglementet. Følgende vilkår for utbetaling gjelder: a) Prosjektet/investeringen må gjennomføres i samsvar med de planene som er lagt frem. Reduseres kostnadene i prosjektet, reduseres tilskuddet tilsvarende. Tilskudd fra næringsfondet vil bli utbetalt når prosjektet er gjennomført og dokumentasjon for utgiftene er forelagt Lyngen kommune.

9 b) Søker plikter å oppgi eventuell støtte fra Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge, Sametinget eller annen offentlig støtte. Summen av støtte fra offentlige bidragsytere kan ikke overstige 35 %. c) Kostnadene i prosjektet må dokumenteres gjennom bilag, kvitteringer eller avtaler og ut fra et oppsett som lett kan sammenlignes med søknadsgrunnlaget, før utbetaling kan finne sted. Anmodning om utbetaling stiles til Lyngen kommune ved næringssjef. d) Tilsagnet er gyldig i ett -1 år fra vedtaksdato. Etter denne dato trekkes hele eller deler av tilskuddet tilbake uten nærmere varsel. Lyngen kommune kan etter søknad forlenge utbetalingsfristen. e) Lyngen kommune kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen og gjeldende retningslinjer. f) Før utbetaling finner sted skal bedriften orientere skriftlig eller i elektronisk form om all bagatellmessig støtte mottatt de siste 3 kalenderår. Dette ihht. EØS-reglementet. Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Søker planlegger investering i ny port, utstyr for oppvarming av lokalene, samt fjerning av eksisterende elektroinstallasjon. Samlede investeringer er på og det søkes næringsfondet om til investeringen. Selskapet opplyser om en god markedssituasjon, men samtidig om innkjøringsproblemer på den ene produksjonslinjen. Selskapet sysselsetter 4 personer inkl. daglig leder. Pallexperten har hatt en jevn omsetning de siste 3 årene på gjennomsnittlig 4,9 mnok. Resultatet har imidlertid vært negativt med -623 (2009), (2010) og -326 (2011) og det er sannsynlig at selskapet vil trenge tilførsel av kapital fra eierne. Når rådmannen likevel anbefaler å innvilge søknaden, på tross av resultatutviklingen, er dette basert på selskapets beskrivelse av fremtidstro, god utvikling i markedene, forbedring i produksjonen, sysselsetting/arbeidsplasser og at eierne så aktivt går inn med kapital. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Tildelingen er i tråd med anbefalinger i strategisk næringsplan. Økonomiske konsekvenser Ingen utover selve tildelingen. Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Som det fremgår av ovennevnte har selskapet behov for tilførsel av kapital over tid gitt at resultatutviklingen fra de siste årene fortsetter. Det er derfor en viss risiko knyttet til den økonomiske situasjonen i selskapet. Miljøkonsekvenser Selskapet har fokus på miljø og dette elementet av produksjonen oppleves som spesielt positivt.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/816-2 Arkiv: 242 Saksbehandler: Svein Eriksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 7/13 Lyngen næringsutvalg /13 Lyngen næringsutvalg Søknad om støtte fra næringsfondet - Ullsfjordforbindelsen AS Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Søknad om støtte fra næringsfondet Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg Behandling: Tor-Petter Christensen erklærte seg inhabil. Næringsutvalget var da ikke beslutningsdyktig og saken måtte utsettes til ett senere møte. Vedtak: Rådmannens innstilling Søknaden imøtekommes med kr Tilskuddet tildeles som bagatellmessig støtte innenfor stats- og EU reglementet. Følgende vilkår for utbetaling gjelder: a) Prosjektet/investeringen må gjennomføres i samsvar med de planene som er lagt frem. Reduseres kostnadene i prosjektet, reduseres tilskuddet tilsvarende. Tilskudd fra næringsfondet vil bli utbetalt når prosjektet er gjennomført og dokumentasjon for utgiftene er forelagt Lyngen kommune.

20 b) Søker plikter å oppgi eventuell støtte fra Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge, Sametinget eller annen offentlig støtte. Summen av støtte fra offentlige bidragsytere kan ikke overstige 35 %. c) Kostnadene i prosjektet må dokumenteres gjennom bilag, kvitteringer eller avtaler og ut fra et oppsett som lett kan sammenlignes med søknadsgrunnlaget, før utbetaling kan finne sted. Anmodning om utbetaling stiles til Lyngen kommune ved næringssjef. d) Tilsagnet er gyldig i ett -1 år fra vedtaksdato. Etter denne dato trekkes hele eller deler av tilskuddet tilbake uten nærmere varsel. Lyngen kommune kan etter søknad forlenge utbetalingsfristen. e) Lyngen kommune kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen og gjeldende retningslinjer. f) Før utbetaling finner sted skal bedriften orientere skriftlig eller i elektronisk form om all bagatellmessig støtte mottatt de siste 3 kalenderår. Dette ihht. EØS-reglementet. Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Saken er velkjent for næringsutvalgets medlemmer. UFB anses for være et viktig tiltak for fortsatt utvikling og vekst i Lyngen og for næringslivets utvikling. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Tiltaket er i Strategisk næringsplan definert blant de viktige tiltakene som det bør jobbes med de neste årene. Tiltaket er således også i tråd med revidert kommuneplan. Økonomiske konsekvenser Ingen utover den konkrete tildeling. Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Ingen. Miljøkonsekvenser Det er sagt i nasjonal transportplan at alle større vei utbygginger skal konsekvensutredes mht. miljøeffekter. Dette er derfor noe som vi forventer ivaretas i kommende planlegging og konsekvensutredning. Vurdering av alternativer og konsekvenser Ingen.

21 Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) Referansenummer: 8U7URW Registrert dato: :23:55 Virksomheten Type virksomhet Samferdsel Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé Selskapet skal bidra til at trafikanter kan kjøre fergefritt mellom Lyngen og Tromsø Eiersammensetning Navn på eier Adresse Postnummer Poststed Andel i % Tromsø komune Grønnegata 9000 Tromsø 14 Kåfjord kommune Øverveien Olderdalen 10 Lyngen kommune Kjosvegen Lyngseidet 10 Provtae aksjonærer Kjosvegen Lyngseidet 66 Innledning Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret? Ja Nei Opplysninger om foretak/lag/forening Organisasjonsnummer Foretak/lag/forening Ullsfjordforbindelsen AS Adresse Kløverveien 7 B Postnummer 9016 Poststed TROMSØ Telefon Telefaks Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 1

22 Opplysninger om kontaktperson Fornavn Wiktor Etternavn Sørensen Adresse Bekkstrandvn 8 Postnummer 9062 Mobiltelefon Telefon arbeid Telefon privat E-post Bankkontonummer Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet Ja Nei Poststed FURUFLATEN Finansiering Prosjektets navn og finansiering Søknadsprosjekt Mulighetsstudie og realisering av UFB Prosjektets totale kostnader ,- Finansieringsplan Egenkapital Eget arbeid Lån i bank Nei Tilskudd fra næringfond Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre? Ja Nei Hvem har prosjektet mottatt tilskudd fra? Troms Fylkeskommune Hvor mye har prosjektet mottatt? Andre finansieringskilder Egeninnsats og andre tilskudd Sum finansieringsplan Andre opplysninger Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 2

23 Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden Ullsfjordforbindelsen AS har fått midler fra Troms Fylkeskommune for å gjennomføre en mulighetsstudie. Tilskuddet ble imidlertid lavere enn omsøkt og vi må søke andre kilder for å sikre fullfinansiering. Mulighetsstudien er i gang og viser meget lovende muligheter. Den skal bl.a. legges til grunn for årets arbeid med revisjon av Fylkets vegplan og kontakt med statlige myndigheter. Arbeidet er omfattende og omfatter, i tillegg til selve utredningen, kontakt med en rekke politiske og administrative organer (stat, fylke, kommune), organisasjoner og institusjoner som har interesse av samferdsel og veger. Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 3

24 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/341-2 Arkiv: 242 Saksbehandler: Svein Eriksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 9/13 Lyngen næringsutvalg /13 Lyngen næringsutvalg Søknad om støtte til delinvestering - kaianlegg, betongflytebrygge - Sørheim Brygger Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Søknad om støtte til delinvestering - kaianlegg, betongflytebrygge - Sørheim Brygger Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg Behandling: VEDTAK: Lyngen næringsutvalg støtter prosjektet med inntil 25%, dvs inntil kr ,-. Det presiseres at det ved tildelingen er lagt vekt på de elementene om omhandler tilrettelegging for fiskeflåten. Søker bes orientere seg mot prosjektet Alpelandsbyen ved havet og sentrumsplanen slik at dette passer sammen med tenkt promenade langs sjøkanten. Tilskuddet tildeles som bagatellmessig støtte innenfor stats- og EU reglementet. Følgende vilkår for utbetaling gjelder: a) Prosjektet/investeringen må gjennomføres i samsvar med de planene som er lagt frem. Reduseres kostnadene i prosjektet, reduseres tilskuddet tilsvarende. Tilskudd fra næringsfondet vil bli utbetalt når prosjektet er gjennomført og dokumentasjon for utgiftene er forelagt Lyngen kommune. b) Søker plikter å oppgi eventuell støtte fra Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge, Sametinget eller annen offentlig støtte. Summen av støtte fra offentlige bidragsytere kan ikke overstige 35 %.

25 Enst. c) Kostnadene i prosjektet må dokumenteres gjennom bilag, kvitteringer eller avtaler og ut fra et oppsett som lett kan sammenlignes med søknadsgrunnlaget, før utbetaling kan finne sted. Anmodning om utbetaling stiles til Lyngen kommune ved næringssjef. d) Tilsagn er gyldig i ett -1 år fra vedtaksdato. Etter denne dato trekkes hele eller deler av tilskuddet tilbake uten nærmere varsel. Lyngen kommune kan etter søknad forlenge utbetalingsfristen. e) Lyngen kommune kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen og gjeldende retningslinjer. f) Før utbetaling finner sted skal bedriften orientere skriftlig eller i elektronisk form om all bagatellmessig støtte mottatt de siste 3 kalenderår. Dette ihht. EØS-reglementet. Vedtak: Lyngen næringsutvalg støtter prosjektet med inntil 25%, dvs inntil kr ,-. Det presiseres at det ved tildelingen er lagt vekt på de elementene om omhandler tilrettelegging for fiskeflåten. Søker bes orientere seg mot prosjektet Alpelandsbyen ved havet og sentrumsplanen slik at dette passer sammen med tenkt promenade langs sjøkanten. Tilskuddet tildeles som bagatellmessig støtte innenfor stats- og EU reglementet. Følgende vilkår for utbetaling gjelder: a) Prosjektet/investeringen må gjennomføres i samsvar med de planene som er lagt frem. Reduseres kostnadene i prosjektet, reduseres tilskuddet tilsvarende. Tilskudd fra næringsfondet vil bli utbetalt når prosjektet er gjennomført og dokumentasjon for utgiftene er forelagt Lyngen kommune. b) Søker plikter å oppgi eventuell støtte fra Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge, Sametinget eller annen offentlig støtte. Summen av støtte fra offentlige bidragsytere kan ikke overstige 35 %. c) Kostnadene i prosjektet må dokumenteres gjennom bilag, kvitteringer eller avtaler og ut fra et oppsett som lett kan sammenlignes med søknadsgrunnlaget, før utbetaling kan finne sted. Anmodning om utbetaling stiles til Lyngen kommune ved næringssjef. d) Tilsagn er gyldig i ett -1 år fra vedtaksdato. Etter denne dato trekkes hele eller deler av tilskuddet tilbake uten nærmere varsel. Lyngen kommune kan etter søknad forlenge utbetalingsfristen. e) Lyngen kommune kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen og gjeldende retningslinjer. f) Før utbetaling finner sted skal bedriften orientere skriftlig eller i elektronisk form om all bagatellmessig støtte mottatt de siste 3 kalenderår. Dette ihht. EØS-reglementet.

26 Rådmannens innstilling Saken forelegges Næringsutvalget uten forslag til vedtak. Rådmannen ber Næringsutvalget vurdere saken og beslutte på selvstendig grunnlag. Eventuelt tilskudd tildeles som bagatellmessig støtte innenfor stats- og EU reglementet. Følgende vilkår gjelder gitt at Næringsutvalget beslutter positivt mht. tildeling: a) Prosjektet/investeringen må gjennomføres i samsvar med de planene som er lagt frem. Reduseres kostnadene i prosjektet, reduseres tilskuddet tilsvarende. Tilskudd fra næringsfondet vil bli utbetalt når prosjektet er gjennomført og dokumentasjon for utgiftene er forelagt Lyngen kommune. b) Søker plikter å oppgi eventuell støtte fra Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge, Sametinget eller annen offentlig støtte. Summen av støtte fra offentlige bidragsytere kan ikke overstige 35 %. c) Kostnadene i prosjektet må dokumenteres gjennom bilag, kvitteringer eller avtaler og ut fra et oppsett som lett kan sammenlignes med søknadsgrunnlaget, før utbetaling kan finne sted. Anmodning om utbetaling stiles til Lyngen kommune ved næringssjef. d) Tilsagn er gyldig i ett -1 år fra vedtaksdato. Etter denne dato trekkes hele eller deler av tilskuddet tilbake uten nærmere varsel. Lyngen kommune kan etter søknad forlenge utbetalingsfristen. e) Lyngen kommune kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen og gjeldende retningslinjer. f) Før utbetaling finner sted skal bedriften orientere skriftlig eller i elektronisk form om all bagatellmessig støtte mottatt de siste 3 kalenderår. Dette ihht. EØS-reglementet. Saksopplysninger Ny behandling Etter forrige behandling fremkom det spørsmål om habilitet knyttet til en av utvalgets medlemmer. Som en følge av disse innspillene besluttet rådmannen i ettertid å fremme saken for ny behandling. Generelle opplysninger om saken Søknaden gjelder tilskudd til oppgradering og utskifting av eksisterende flytekaianlegg ved Sørheim Brygge. Tiltaket skal gi større kapasitet, samt redusere risikoen for skade som vær og vind kan gi på båter ved anlegget. Kaianlegget brukes i dag av gjester ved Sørheim Brygge, anleggets eiere, eiere av fritidsbåter lokalt på Lyngseidet, samt lokale rekefiskere/fiskere. I følge søker er trafikken fra yrkesflåten til dels stor og medfører kapasitetsproblemer for tilgang til og bruk av anlegget for samtlige brukere. Lyngen kommunes administrasjon har ved flere anledninger fått henvendelser vedrørende manglende anlegg for fiskeflåten i Lyngenfjorden.

27 Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Økonomiske konsekvenser Ingen utover eventuelle tildelinger. Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Tiltaket skal redusere risiko for brukere av anlegget og kan ha en positiv risiko og sikkerhetsmessig effekt. Miljøkonsekvenser Ingen, Vurdering av alternativer og konsekvenser Ingen vurdert.

28

29

30 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/51-3 Arkiv: 242 Saksbehandler: Svein Eriksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 16/13 Lyngen næringsutvalg Søknad om støtte fra næringsfondet - Jim Hansen Brøytedrift Henvisning til lovverk: Det henvis til EU reglement for bagatellmessig støtte til investeringer, samt til strategisk næringsplan for Lyngen kommune. Vedlegg: 1 Søknad om støtte fra Næringsfondet - Jim Hansen Brøytedrift 2 Søknad om støtte til ny freser Rådmannens innstilling Søknaden avslås. Slik det fremgår av søknaden er dette et meget begrenset tiltak (sesongpreget) uten spesiell forankring i strategisk næringsplan. Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Søker oppgir at han brøyter og strør til private på Lyngseidet, han oppgir at han er den eneste som utfører dette i dag. Søker fikk havari på traktor og investerte i erstatningstraktor. Dette ble løst ved fullt låneopptak. Søker har ikke oppgitt hvor mye det søkes om. Søker oppgir at han selv er 100 % engasjert i denne virksomheten, men oppgir for øvrig ikke tall på omsetning og annen sysselsetting. Slik søknaden er utformet er virksomheten sesongpreget til vinterhalvåret.

31

32

33

34

35 Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) Referansenummer: FD32F6 Registrert dato: :31:17 Virksomheten Type virksomhet Snørydding/strøing Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé Snørydding Eiersammensetning Navn på eier Adresse Postnummer Poststed Andel i % Jim Hansen Mellomveien Lyngseidet 100 Innledning Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret? Ja Nei Opplysninger om foretak/lag/forening Organisasjonsnummer Foretak/lag/forening jim hansen brøytedrift Adresse mellomveien 15 Postnummer 9060 Poststed LYNGSEIDET Telefon Telefaks Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 1

36 Opplysninger om kontaktperson Fornavn jim Etternavn hansen Adresse mellomveien 15 Postnummer 9060 Mobiltelefon Telefon arbeid Poststed LYNGSEIDET Telefon privat E-post Bankkontonummer Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet Ja Nei Finansiering Prosjektets navn og finansiering Søknadsprosjekt snørydding Prosjektets totale kostnader mva Finansieringsplan Egenkapital Eget arbeid privat lån Lån i bank 0 Tilskudd fra næringfond Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre? Ja Nei Andre finansieringskilder 0 Sum finansieringsplan 0 Andre opplysninger Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden Måtte innvistere i ny fres da jeg fikk havari på den gamle. Jeg er stortsett alene som brøyter til beborere på Lyngseidet omg. Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 2

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet MIT FabLab Polleidet Dato: 01.03.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 11:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 11:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Side 1 av 12 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer