Regnskap 1. kvartal Oslo, 30. april 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008"

Transkript

1 Regnskap 1. kvartal 2008 Oslo, 30. april 2008

2 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,8 mrd God basisdrift Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon SpareBank 1 alliansen velfungerende og nyttig samarbeidsarena Nøkkeltall Rating Aa3 (Moody s) og A (Fitch Ratings) Utlån 49,8 mrd Innskudd 31,1 mrd Antall kontor 81 Antall kunder Person Næring Lag/foreninger Forsikring

3 Organiseringen av finanskonsernet Konsern Morbank SpareBank 1 Nord-Norge Invest ASA Investeringsselskap Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord-Norge Securities ASA Verdipapirforetak Eierandel 54 % SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Leasing/factoring Eierandel 100 % SpareBank 1 Gruppen AS Finanskonsern Eierandel 19,5 % EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Boligfinansiering Eierandel 16,89 % Eiendomsdrift AS Eiendomsforvaltning Eierandel 100 %

4 Finansielle mål Soliditet Det langsiktige mål for kapitaldekning er 12 %, hvorav kjernekapitalen skal utgjøre 9 % Effektivitet Kostnadene skal utgjøre maksimum 50 % av inntektene og på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med Lønnsomhet EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader

5 Kapitaldekning - konsern (Beløp i mill kroner) Kjernekapital Fradrag kjernekapital Tilleggskapital Fradrag tilleggskapital Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Kapitaldekningsreserve Netto ansvarlig kapital Totalt risikovektet ber.grunnlag % Totalt risikovektet ber.grunnlag IRB - 90 % Kjernekapitaldekning i % 9,35 % 8,63 % 8,92 % Tilleggskapitaldekning i % 2,17 % 1,75 % 1,08 % Kapitaldekning i % 11,51 % 10,39 % 10,00 %

6 SpareBank 1 Nord-Norge 1.kvartal 2008 God underliggende bankdrift. Konsernets resultat er likevel preget av urealiserte tap på verdipapirer. Hovedtrekk (samme periode 2007) Driftsresultat før skatt på 66 mill kroner (222 mill kroner) Egenkapitalavkastning etter skatt på 3,6 % (19,1 %) Resultat per grunnfondsbevis hittil i år kr 2,58 (kr 3,74) - morbank Fortsatt meget god underliggende bankdrift; resultat fra basisdriften før tap på 157 mill (157 mill). Samlet resultat fra finansielle investeringer på - 88 mill kroner (67 mill kroner). Urealisert tap på bankens aksjeportefølje utgjør 55 mill kroner. Urealisert tap rentebærende portefølje utgjør 69 mill kroner. Gevinst valuta og finansielle derivater 9 mill kroner. Redusert bidrag fra SpareBank 1 Gruppen AS. Bankens andel av resultatet utgjør 19 mill kroner (48 mill kroner) Kostnadsprosent: 78,6 % (50,6%) Lave tap på utlån: Netto tap på 3 mill kroner (2 mill kroner) Utlånsvekst siste 12 måneder (inkl. overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt): 11,0 % (12,4 %) Innskuddsvekst siste 12 måneder: 7,3 % (13,6 %) Innskuddsdekning: 62,4 % (60,8 %)

7 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 1.KV.08 4.KV.07 3.KV.07 2.KV.07 1.KV.07 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Inntekter fra finansielle investeringer Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskr Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnader Skatt Minoritetsinteresser Periodens resultat

8 Datterselskaper Overskudd før skatt SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS Eiendomsdrift AS Eiendomsmegler 1 Nord- Norge AS SpareBank 1 NN Securities ASA (54%) TOTALT

9 Resultatutvikling - konsern Sett i forhold til 1.kvartal 2007 er årsakene til endringen i resultat før skatt: Økning netto renteinntekter + 25 mill kr Reduksjon netto provisjonsinntekter - 3 mill kr Reduksjon i inntekter fra finansielle investeringer mill kr Økning i andre inntekter + 3 mill kr Økning kostnader - 25 mill kr Økning netto tap - 1 mill kr Sum mill kr

10 Underliggende bankdrift - basisdrift

11 Finansielle mål Soliditet Det langsiktige mål for kapitaldekning er 12 %, hvorav kjernekapitalen skal utgjøre 9 % Effektivitet Kostnadene skal utgjøre maksimum 50 % av inntektene og på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med Lønnsomhet EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader

12 Basisdrift (eks. SpareBank 1 Gruppen og verdipapirer) (Beløp i mill kroner) Endring Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader Basisdrift

13 Topplinjevekst Mill kr Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Sum topplinjeinntekter Vekst 8,8% 0,0% 6,5%

14 Netto rente- og provisjonsinntekter - konsern KV.06 2.KV.06 3.KV.06 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 1.KV.06 2.KV.06 3.KV.06 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 2,16 % 2,16 % 2,18 % 2,10 % 2,05 % 2,03 % 2,08 % 2,15 % 2,06 %

15 Margin og volumutvikling Utlån BM ,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - Volum i mill kr Rentebidrag Utlån BM Utlånsbidrag BM des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.05 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.06 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 mar.08

16 Margin og volumutvikling Utlån PM ,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - Volum mill kr Rentebidrag Utlånsvolum PM Utlånsbidrag PM des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.05 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.06 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 mar.08

17 Margin og volumutvikling Innskudd BM/offentlig Innskuddsvolum BM/off Innskuddsbidrag BM/off 2,00 1, , ,40 1, ,00 0,80 Volum i mill kr Rentebidrag , ,40 0, des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.05 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.06 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 mar.08

18 Margin og volumutvikling Innskudd PM ,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - Volum i mill kr Rentebidrag Innskuddsvolum PM Innskuddsbidrag PM des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.05 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.06 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 mar.08

19 Finansielle mål Soliditet Det langsiktige mål for kapitaldekning er 12 %, hvorav kjernekapitalen skal utgjøre 9 % Effektivitet Kostnadene skal utgjøre maksimum 50 % av inntektene og på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med Lønnsomhet EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader

20 Konsernets driftskostnader NOK mill KV.06 2.KV.06 3.KV.06 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Mill kroner % av gj.sn.forv.kap. 1.KV.06 2.KV.06 3.KV.06 Mill kroner % av gj.sn.forv.kap. 1,77 % 1,89 % 1,64 % 1,84 % 1,65 % 1,72 % 1,63 % 1,63 % 1,70 % 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08

21 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

22 Utvikling antall årsverk Morbank Konsern kv.08

23 Hovedtall balanse (Beløp i mill kroner) BALANSE Endring kr Endring % Forvaltningskapital ,3% Brutto utlån ,5% Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt ,0% Innskudd fra kunder ,3%

24 Konsernets innskuddsportefølje fordelt på marked P-marked O-marked 34 % % % 53 % 16 % 52 % (Mill.kroner) Endring Endring i % P-marked ,9 % O-marked ,4 % N-marked ,8 % SUM ,3 %

25 Kredittveksten i husholdningene 18 % Husholdningene 12 mnds vekst 15 % 12 % 9 % 6 % Jan 06 Apr 06 Jul 06 Okt 06 Jan 07 Apr 07 Jul 07 Okt 07 Jan 08 Norge, husholdninger SNN, personkunder Kilder: SSB, Kredittindikatoren K2, 29. februar 2008 og SNN, Bare 5. mars 2008

26 Konsernets utlånsportefølje fordelt på marked 36 % (40 %) P-marked 34 %(40 %) % Tall i parentes er inklusiv bevilgede kreditter (60 %) 66 % (60 %) (Mill.kroner) Endring Endring i % P-marked ,3 % Boligkreditt P-marked inkl Boligkreditt ,1 % N- og O-marked ,9 % SUM ,5 % SUM inkl Boligkreditt ,0 %

27 Kredittveksten i foretakene Foretakene 12 mnds vekst 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Jan 06 Apr 06 Jul 06 Okt 06 Jan 07 Apr 07 Jul 07 Okt 07 Jan 08 Norge, foretak SNN, bedriftskunder Kilder: SSB, Kredittindikatoren K2, 29. februar 2008 og SNN, Bare 5. mars 2008

28 Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring (Beløp i mill kroner) Andel Andel Endring Jord- og skogbruk % % 62 Fiskefartøy % % 24 Fiskeoppdrett % % -395 Utvinning av råolje og naturgass 40 0 % 22 0 % 18 Bergverksdrift 87 1 % 55 0 % 32 Fiskeindustri % % -13 Industri eks. fiskeindustri % % 13 Kraft- og vannforsyning % % 143 Bygge- og anleggsvirksomhet % % 116 Varehandel eks engros og agentur % % 21 Engros- og agenturhandel % % -10 Hotell og restaurant % % -19 Utenriks sjøfart og rørtransport 2 0 % 1 0 % 1 Transport ellers og kommunikasjon % % 180 Finans og forsikring % % 116 Eiendom Borettslag % % 434 Eiendom prosjekt % % 124 Eiendom utleie % % 563 Øvrig eiendom % % -221 Forretningsmessig tjenesteyting % % -119 Øvrige næringer % % 67 Forsikring, verdipapirfond og andre fin. foretak % 87 1 % 40 SUM BRANSJEFORDELING % % 1.177

29 Kredittområdet

30 Styringsmål for kredittområdet Risikojustert avkastning i PM/BM. Konsentrasjonsrisiko fordeling PM/BM største enkeltengasjement maksimum eksponering 20 største kunder andel risikojustert kapital per bransje Operative mål andel høyrisiko misligholdssannsynlighet maksimum forventet tap maksimum uventet tap

31 Kredittområdet: Strategi Vekst med riktig risiko: Personmarkedet, todelt strategi: beholde og utvikle merforretninger hos eksisterende kunder ta nye markedsandeler, spesielt der markedsandelen er lav Bedriftskunder Sterk satsning mot SMB segmentene Pleie og utvikle eksisterende kundebase (breddesalg) Inntak av større bedriftskunder forutsatt lav risiko Generelt for begge markedene: Prising i forhold til risiko Unngå uheldig konsentrasjon innenfor bransjer og områder

32 Gunstig risikoutvikling i bankens utlånsportefølje Dette skyldes: 1. God utvikling i nordnorsk økonomi og hos våre kunder 2. Systematisk arbeid med høyrisikoporteføljen enkeltengasjement er avsluttet enkeltengasjement er tapsmerket og spesifiserte nedskrivninger er foretatt 3. Inntak av nye kunder i BM har stort sett vært lavrisikokunder 4. Økt kvalitet i bruken av bankens porteføljestyringssystem (Porto)

33 Borettslag per 1. kvartal 2008 Lav andel av borettslag i totalporteføljen 1,2 mrd God risikoprofil - andel fellesgjeld maksimalt 80 % Differensiering mellom tilknyttede og ikke-tilknyttede lag i kredittgivning Borettslag Region EAD i mill Risikoklasse J og K Salten 896,0 0,0 Troms 207,1 42,8 Finnmark 44,8 0 Hålogaland 40,5 3,1 Helgeland 6,2 0,0 Totalt 1194,5 46,0 Salten Tall i mill Medl. Ikke medl. EAD sikringsfond sikringsfond Tilknyttet brl 545,0 545,0 0,0 Frittstående brl 351,0 0,3 350,7 Totalt Salten 896,0 545,3 350,7

34 Utvikling misligholdssannsynlighet 2,25 % 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % 1,00 % 0,75 % des.06 mar.07 jun.07 sep.07 des.07 mar.08 des. 06 mar. 07 jun. 07 sep. 07 des. 07 jan.08 feb. 08 mar.08 SNN Totalt 1,29 % 1,29 % 1,13 % 1,21 % 1,14 % 1,09 % 1,07 % 1,04 % BM 1,55 % 1,45 % 1,25 % 1,34 % 1,25 % 1,11 % 1,12 % 0,99 % BE 2,13 % 2,23 % 2,04 % 2,03 % 1,99 % 1,88 % 1,80 % 1,75 % PM (eks BE) 1,07 % 1,12 % 0,98 % 1,05 % 1,01 % 1,01 % 0,98 % 1,01 %

35 Bransjeutvikling etter volatilitet 50,0 % 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Lavest Lav Middels Høy Høyest ,1 % 47,2 % 27,7 % 4,9 % 6,1 % ,4 % 45,2 % 30,6 % 4,4 % 4,3 % ,6 % 45,1 % 29,8 % 4,0 % 3,6 % 1 q ,3 % 45,1 % 28,7 % 4,1 % 1,8 % Lavest: Lav: Middels: Høy: Høyest: Offentlig sektor, kraft- og vannforsyning, datterselskaper Jord- og skogbruk, Varehandel, Engros- og agenturhandel, Utenriks sjøfart og rørtransport, Transport og kommunikasjon, Finans og Forsikring, Borettslag, Eiendom utleie, Øvrig eiendom, Forretningsmessig tjenesteyting Fiskefartøy, Bergverksdrift, Industri eks fiskeindustri, Bygg og anlegg, Hotell og restaurant, Eiendom prosjekt, Øvrige næringskoder Fiskeindustri, Utvinning av råolje og gass, Fiskeoppdrett

36 Netto tap på utlån og garantier - konsern kv.08 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % -0,20 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån kv.08 Individuelle tapsnedskrivninger Gruppenedskrivninger Inngang på tidligere konstaterte tap Netto tap Netto tap i % av brutto utlån 0,73 % 0,86 % 0,45 % 0,16 % -0,09 % 0,03 % 0,02 %

37 Konsern nøkkeltall utlån i prosent av brutto utlån 1.KV Netto tap 0,02 % 0,03 % -0,09 % 0,16 % 0,45 % 0,86 % 0,73 % Tapsnedskrivninger 0,60 % 0,61 % 0,81 % 1,17 % 1,70 % 2,24 % 2,02 % Individuelle nedskrivninger 0,24 % 0,27 % 0,42 % 0,65 % 0,85 % 1,36 % 1,06 % Gruppevise nedskrivninger 0,36 % 0,34 % 0,39 % 0,52 % 0,85 % 0,87 % 0,96 % Totale tapsutsatte eng. 1,09 % 1,12 % 1,64 % 2,31 % 2,65 % 3,11 % 3,20 % Netto tapsutsatte eng. 0,85 % 0,85 % 1,22 % 1,68 % 1,80 % 1,75 % 2,13 %

38 Regnskap 1. kvartal 2008 Verdipapirer Likviditet

39 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) Endring Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/tap og netto verdiendringer på sertifikater og obligasjoner Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Gevinst/tap og netto verdiendringer på valuta og finansielle derivater Gevinst/tap og netto verdiendringer på andre finansielle eiendeler Verdiendringer på sikringsobjekter i porteføljesikring av renterisiko Inntekter fra finansielle investeringer

40 Aksjer Gevinst/tap aksjer Utbytte Sum - 55 mill + 8 mill - 47 mill Herav; Hurtigruten Group (HRG) - 30 mill Markedsverdi samlet aksjeportefølje: herav; Hurtigruten Group (HRG) Helgeland Sparebank 97 mill 67 mill 462 mill

41 HRG vs OSEBX

42 Rentebærende portefølje per % vis tapsfordeling Fordeling tap 69 mill kr: CDO 17 % CPPI 6 % Annet 1 % Type lån Off sektor 0 % Særskilt sikre 1 % Finans Norge 15 % Andel pr Markedsverdi NOK mill Sertifikater 5,6% 275 Offentlig sektor/offentlig eid 0,5% 26 Særskilt sikre obligasjoner (covered bonds) 6,9% 339 Finansobligasjoner Norge 28,6% Finansobligasjoner Utlandet 37,1% Norske Industriobligasjoner 8,6% 421 Ansvarlig lån/fondsobligasjon Norge 4,5% 218 Asset Backed Securities 1,2% 57 CDO - Collateralized Debt Obligations 5,2% 254 CPPI - Constant Propotion Portfolio Insurance 1,7% 81 Annet 0,1% 7 SUM 100,0% Ikke mislighold i porteføljen Urealiserte tap forventes reversert over tid ABS 4 % Ansvarlig lån' 8 % Norsk industri 9 % Finans utland 39 %

43 Bankens likviditetsstyring overordnede mål og rammer Overordnede målsettinger: Banken skal i en "medium stress-situasjon" overleve uten nevneverdige problemer i minimum 90 dager uten tilgang på ekstern funding fra kapitalmarkedet. I tillegg skal banken i en normalsituasjon med moderat netto utlånsvekst være i stand til å overleve minimum 1 år uten innlån fra kapitalmarkedet. Gjeld som går til forfall skal kunne finansieres ved kontanter, innskudd i Norges Bank, salg av likvide aktiva, bruk av trekkretter og salg av lån. Målsetting for Norges Banks likviditetsindikator: Over 100 % inkludert kommiterte trekkfasiliteter. Over 95 % eksklusiv kommiterte trekkfasiliteter. Norges Banks likviditetsindikator 1 = Innskudd + Lang funding + Egenkapital Utlån + Anleggsmidler

44 Likviditet kapitalmarkedsinnlån per Subordinated debt NOK 2 % Subordinated debt EURO 2 % Certificates 9 % Non Call Perpetual bonds 1 % Boligkreditt 14 % Euro - EMTN Private placement 22 % Schuldschein EUR 2 % NOK Bonds 48 % Totale kapitalmarkedsinnlån (inkl. SpareBank 1 Boligkreditt): mill kroner

45 Fundingforfall per Forfall, funding mnd

46 Oppsummering Konsern: Beløp i mill.kroner Endring Endring % RESULTAT Resultat før skatt ,3% BALANSE Forvaltningskapital ,3% Brutto utlån ,5% Innskudd ,3% NØKKELTALL Endring Endring % Kapitaldekning 11,5% 10,4% 1,1% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 3,6% 19,1% -15,5% Kostnadsprosent 78,6% 50,6% 28,1% Antall årsverk Morbank: Resultat per grunnfondsbevis 2,58 3,74-1,15

47 Noen utviklingstrekk

48 Arbeidsmarkedet, mars 2008 Arbeidsledigheten holdt seg stabilt lav i mars med 2,8% brutto ledige inkl tiltak. Pr mars 2007 var det flere ledige (3,4%). Tilgangen på nye jobber er nå lavere enn i 2007, men det kan skyldes lav aktivitet i påsken. Nord-Norge Norge Nordland Troms Finnmark Helt ledige ,3 % 1,7 % 2,2 % 1,9 % 3,1 % På tiltak ,6 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % Brutto ledige ,8 % 2,2 % 2,8 % 2,4 % 3,7 % Tilgang nye jobber / stramhetsindikator ,4 1,9 2,6 1,9 3,0 Kilde: 27. mars 2008

49 Økt sentralisering Stor flyttestrøm ut av landsdelen i 2006 Mer sentralisering innad i landsdelen Økt mangel på arbeidskraft Arbeidsinnvandring har dempet utfordringen med rekruttering

50 Nord-Norge 3 fylker og 88 kommuner Nordland: inhabitants Troms: inha Finnmark: innbyggere Nord-Norge totalt: innbyggere Sysselsetting i Nord-Norge Offentlig sektor 43 % (34 %) Privat tjenesteyting 26 % (33 %) Reiseliv 10 % ( 9 %) Marin sektor 5 % ( 1 %) Industri 5 % (13 %) Øvrig 1 % (10 %) Sterk økonomisk vekst Stramt arbeidsmarked Fremtidige vekstnæringer Marin sektor, turisme, olje og gass Fremtidig aktivitet innenfor olje- og gassvirksomhet forventes å gi regionen betydelig økonomisk effekt innenfor alle sektorer

51 Vedlegg I Kredittområdet

52 Porteføljemigrasjon Utlånsporteføljen består i hovedsak av kunder med lav risiko Begrenset migrasjon til høy risiko/mislighold Historisk lavt nivå på betalingsmislighold for alle forretningsområder

53 Porteføljemigrasjon Inntak av nye kunder hovedsakelig med lav risiko Begrenset migrasjon til høy risiko/mislighold Historisk lavt nivå på betalingsmislighold

54 Porteføljemigrasjon Innvilgelse av nye kunder hovedsakelig med lav og middels risiko Kundefrafall i alle risikoklasser Liten andel migrasjon til høy risiko/mislighold

55 Porteføljemigrasjon Innvilgelse av nye kunder hovedsakelig med lav risiko Kundefrafall i alle risikoklasser Begrenset migrasjon til høy risiko/mislighold

56 Vedlegg II Eierforhold

57 Utbyttepolitikk SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å skape overskudd som gir grunnlag for konkurransedyktig avkastning på bankens egenkapital. Utbytte til grunnfondsbeviseierne vil avhenge av årsoverskuddet. Banken tar sikte på at utbytte og avsetning til utjevningsfond til sammen skal avspeile grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital. Banken vil i fordelingen mellom kontantutbytte og avsetning til utjevningsfond, søke å prioritere en høy andel kontantutbytte. Dog vil banken i en slik fordeling ta hensyn til bankens egenkapitalsituasjon. Banken vil foreta avsetninger til/overføre fra utjevningsfondet ut fra årsoverskuddet og gjeldende lover og forskrifter.

58 Eierstruktur og grunnfondsbevis % ,4 18,6 30,4 27,1 22,2 23,5 19, ,2 10 største eierne 20 største eierne nordnorske eiere utenlandske eiere

59 De 20 største grunnfondsbeviseierne per Antall Andel av total Eiere grunnfondsbevis Gr.fondsbeviskapital Pareto Aksjer Norge ,23 % Frank Mohn AS ,33 % MP Pensjon ,92 % Pareto Aktiv ,90 % JPMorgan Chase Bank - klientkonto ,82 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,72 % Framo Development AS ,29 % JPMorgan Chase Bank ,28 % Mellon Bank klientkonto ,11 % State Street Bank - client account ,01 % T erra Utbytte ,97 % Troms Kraft Invest AS ,94 % Sparebankstiftelsen DnB NOR ,94 % Credit Suisse Sec ,88 % Citibank N.A ,88 % Karl Ditlefsen ,83 % Forsvarets Personellservice ,83 % BNP Paribas Securities ,79 % Trond Mohn ,77 % SpareBank 1 SR-Bank ,66 % SUM ,09 %

60 De 20 største nordnorske grunnfondsbeviseierne per Antall Andel av total Eiere grunnfondsbevis Gr.fondsbeviskapital Troms Kraft Invest AS, Tromsø ,94 % Karl Ditlefsen, Tromsø ,83 % Tromstrygd, Tromsø ,46 % Bodø Kommune, Bodø ,45 % Norges Råfisklag, Tromsø ,44 % Ole Ovesen, Sørreisa ,37 % AS Ferdighus, Sørreisa ,34 % Asbjørn Hansen, Tromsø ,33 % Kamøyfisk AS, Honningsvåg ,33 % O.A.Ovesen AS, Sørreisa ,29 % T or Ovesen, Sørreisa ,28 % Hemming Andersen, Kvaløysletta ,24 % Gullsmed Kristiansen Eiendom AS, Tromsø ,23 % Bj. Rasch-Tellefsen AS, Harstad ,20 % Eriksen Eiendom AS, Bardufoss ,20 % Stein Harald Enoksen, Gryllefjord ,20 % Hans A. Kristiansen, Lyngseidet ,19 % Torodd Vonka, Kirkenes ,19 % Rigamonti AS, Tromsø ,18 % Stig Vonka, Harstad ,18 % SUM ,87 %

61 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 NOK Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Kursutvikling grunnfondsbevis NONG

62 For Nord-Norge! SpareBank 1 Nord-Norge bidrar til landsdelen på flere ulike måter: Som konsern Gjennom et bredt samfunnsengasjement Som kompetansebedrift

63 Vårt bidrag til landsdelen Vårt engasjement for vekst og utvikling i landsdelen er forankret i tre pilarer som sammen danner vår samfunnsfortelling.

64 Vårt samfunnsregnskap

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007 Regnskap 2. kvartal 2007 Tromsø/Oslo 7. august 2007 1 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,5 mrd God lønnsomhet Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 God underliggende bankdrift. Konsernets resultat er likevel preget av urealiserte tap på verdipapirer. Hovedtrekk (samme periode 2007): Svakt resultat.

Detaljer

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001.

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. SpareBank 1 Nord-Norge med 317 mill kr i resultat før skatt God underliggende bankdrift En landsdelens bank for sparing Innskuddene økte med 1 112

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 316 mill kroner før skatt (207 mill kroner pr. 3. kvartal 98) * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge Foreløpig resultat 2009 Oslo, 11. februar 2010

SpareBank 1 Nord-Norge Foreløpig resultat 2009 Oslo, 11. februar 2010 SpareBank 1 Nord-Norge Foreløpig resultat 2009 Oslo, 11. februar 2010 1 2 Konjunktur Norge og Nord-Norge Nord-Norge klarer seg bra Minst rammet av konjunkturnedgangen Arbeidsledighet lavere enn i Norge

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere.

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med nytt godt resultat på 439 mill kroner pr 3. kvartal 2000. Banken har 30.000 aktive nettbankbrukere Fondsavdelingen blir eget ASA SpareBank 1 Nord-Norge legger i

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år.

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet pr. 1. kvartal 2003. Resultatet er påvirket av lavkonjunkturene

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. kvartal i år. Konsernet viser god resultatutvikling,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 1. KVARTAL KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 1. KVARTAL KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 1. KVARTAL 2000 - ET * God bankdrift, resultat 101 mill kroner før skatt (143 mill kroner pr. 1. kvartal 1999) * Gevinster i verdipapirmarkedet redusert med 92 mill kroner i forhold

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

Pressemelding. Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge

Pressemelding. Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge Pressemelding Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge Regnskapet viser et overskudd før skatt på 601 millioner kroner, mot 510 millioner for samme periode i fjor. Stram

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 SpareBank1 Nord-Norge offentliggjør i dag driftsresultatet etter ni måneders drift, dvs pr 3. kvartal 2002. Tallene

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011 Presentasjon av regnskap per 30.09.2011 og 3. kvartal 2011 1. november 2011 Regnskapsavleggelsen for 3. kvartal 2011 Endringer i konsernstruktur Morbank Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (økt fra

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAP 2. KVARTAL 2005, TROMSØ, OSLO 9.8.2005

PRESENTASJON AV REGNSKAP 2. KVARTAL 2005, TROMSØ, OSLO 9.8.2005 PRESENTASJON AV REGNSKAP 2. KVARTAL 2005, TROMSØ, OSLO 9.8.2005 Strategi Vår strategiske tenkning Resultater Resultater på påkort og og lang lang sikt. sikt. (Finansielle (Finansielle størrelser) størrelser)

Detaljer

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr.

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE

SPAREBANKEN NORD-NORGE SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL 2001 - ET SpareBank 1 Nord-Norge styrker sin posisjon i sparemarkedet Økning av innskudd og fondsplasseringer på 3,5 mrd kroner siste 12 måneder * Resultat før skatt på

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr.

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 4,4 mill.kr., mot 3,8 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 4,4 mill.kr., mot 3,8 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Pressemelding. NONG Endelig behandling av årsregnskap 2006

Pressemelding. NONG Endelig behandling av årsregnskap 2006 Pressemelding NONG Endelig behandling av årsregnskap 2006 Hovedstyret i Sparebanken Nord-Norge har i styremøte 20.2.2007 foretatt sin endelige behandling av årsregnskapet for 2006. Sammenlignet med det

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har to heleide datterselskap, Fosen Eiendom AS og Austrått Innovasjon

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer