Regnskap 1. kvartal Oslo, 30. april 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008"

Transkript

1 Regnskap 1. kvartal 2008 Oslo, 30. april 2008

2 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,8 mrd God basisdrift Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon SpareBank 1 alliansen velfungerende og nyttig samarbeidsarena Nøkkeltall Rating Aa3 (Moody s) og A (Fitch Ratings) Utlån 49,8 mrd Innskudd 31,1 mrd Antall kontor 81 Antall kunder Person Næring Lag/foreninger Forsikring

3 Organiseringen av finanskonsernet Konsern Morbank SpareBank 1 Nord-Norge Invest ASA Investeringsselskap Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord-Norge Securities ASA Verdipapirforetak Eierandel 54 % SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Leasing/factoring Eierandel 100 % SpareBank 1 Gruppen AS Finanskonsern Eierandel 19,5 % EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Boligfinansiering Eierandel 16,89 % Eiendomsdrift AS Eiendomsforvaltning Eierandel 100 %

4 Finansielle mål Soliditet Det langsiktige mål for kapitaldekning er 12 %, hvorav kjernekapitalen skal utgjøre 9 % Effektivitet Kostnadene skal utgjøre maksimum 50 % av inntektene og på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med Lønnsomhet EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader

5 Kapitaldekning - konsern (Beløp i mill kroner) Kjernekapital Fradrag kjernekapital Tilleggskapital Fradrag tilleggskapital Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Kapitaldekningsreserve Netto ansvarlig kapital Totalt risikovektet ber.grunnlag % Totalt risikovektet ber.grunnlag IRB - 90 % Kjernekapitaldekning i % 9,35 % 8,63 % 8,92 % Tilleggskapitaldekning i % 2,17 % 1,75 % 1,08 % Kapitaldekning i % 11,51 % 10,39 % 10,00 %

6 SpareBank 1 Nord-Norge 1.kvartal 2008 God underliggende bankdrift. Konsernets resultat er likevel preget av urealiserte tap på verdipapirer. Hovedtrekk (samme periode 2007) Driftsresultat før skatt på 66 mill kroner (222 mill kroner) Egenkapitalavkastning etter skatt på 3,6 % (19,1 %) Resultat per grunnfondsbevis hittil i år kr 2,58 (kr 3,74) - morbank Fortsatt meget god underliggende bankdrift; resultat fra basisdriften før tap på 157 mill (157 mill). Samlet resultat fra finansielle investeringer på - 88 mill kroner (67 mill kroner). Urealisert tap på bankens aksjeportefølje utgjør 55 mill kroner. Urealisert tap rentebærende portefølje utgjør 69 mill kroner. Gevinst valuta og finansielle derivater 9 mill kroner. Redusert bidrag fra SpareBank 1 Gruppen AS. Bankens andel av resultatet utgjør 19 mill kroner (48 mill kroner) Kostnadsprosent: 78,6 % (50,6%) Lave tap på utlån: Netto tap på 3 mill kroner (2 mill kroner) Utlånsvekst siste 12 måneder (inkl. overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt): 11,0 % (12,4 %) Innskuddsvekst siste 12 måneder: 7,3 % (13,6 %) Innskuddsdekning: 62,4 % (60,8 %)

7 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 1.KV.08 4.KV.07 3.KV.07 2.KV.07 1.KV.07 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Inntekter fra finansielle investeringer Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskr Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnader Skatt Minoritetsinteresser Periodens resultat

8 Datterselskaper Overskudd før skatt SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS Eiendomsdrift AS Eiendomsmegler 1 Nord- Norge AS SpareBank 1 NN Securities ASA (54%) TOTALT

9 Resultatutvikling - konsern Sett i forhold til 1.kvartal 2007 er årsakene til endringen i resultat før skatt: Økning netto renteinntekter + 25 mill kr Reduksjon netto provisjonsinntekter - 3 mill kr Reduksjon i inntekter fra finansielle investeringer mill kr Økning i andre inntekter + 3 mill kr Økning kostnader - 25 mill kr Økning netto tap - 1 mill kr Sum mill kr

10 Underliggende bankdrift - basisdrift

11 Finansielle mål Soliditet Det langsiktige mål for kapitaldekning er 12 %, hvorav kjernekapitalen skal utgjøre 9 % Effektivitet Kostnadene skal utgjøre maksimum 50 % av inntektene og på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med Lønnsomhet EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader

12 Basisdrift (eks. SpareBank 1 Gruppen og verdipapirer) (Beløp i mill kroner) Endring Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader Basisdrift

13 Topplinjevekst Mill kr Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Sum topplinjeinntekter Vekst 8,8% 0,0% 6,5%

14 Netto rente- og provisjonsinntekter - konsern KV.06 2.KV.06 3.KV.06 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 1.KV.06 2.KV.06 3.KV.06 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 2,16 % 2,16 % 2,18 % 2,10 % 2,05 % 2,03 % 2,08 % 2,15 % 2,06 %

15 Margin og volumutvikling Utlån BM ,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - Volum i mill kr Rentebidrag Utlån BM Utlånsbidrag BM des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.05 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.06 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 mar.08

16 Margin og volumutvikling Utlån PM ,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - Volum mill kr Rentebidrag Utlånsvolum PM Utlånsbidrag PM des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.05 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.06 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 mar.08

17 Margin og volumutvikling Innskudd BM/offentlig Innskuddsvolum BM/off Innskuddsbidrag BM/off 2,00 1, , ,40 1, ,00 0,80 Volum i mill kr Rentebidrag , ,40 0, des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.05 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.06 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 mar.08

18 Margin og volumutvikling Innskudd PM ,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - Volum i mill kr Rentebidrag Innskuddsvolum PM Innskuddsbidrag PM des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.05 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.06 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 mar.08

19 Finansielle mål Soliditet Det langsiktige mål for kapitaldekning er 12 %, hvorav kjernekapitalen skal utgjøre 9 % Effektivitet Kostnadene skal utgjøre maksimum 50 % av inntektene og på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med Lønnsomhet EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader

20 Konsernets driftskostnader NOK mill KV.06 2.KV.06 3.KV.06 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Mill kroner % av gj.sn.forv.kap. 1.KV.06 2.KV.06 3.KV.06 Mill kroner % av gj.sn.forv.kap. 1,77 % 1,89 % 1,64 % 1,84 % 1,65 % 1,72 % 1,63 % 1,63 % 1,70 % 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08

21 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

22 Utvikling antall årsverk Morbank Konsern kv.08

23 Hovedtall balanse (Beløp i mill kroner) BALANSE Endring kr Endring % Forvaltningskapital ,3% Brutto utlån ,5% Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt ,0% Innskudd fra kunder ,3%

24 Konsernets innskuddsportefølje fordelt på marked P-marked O-marked 34 % % % 53 % 16 % 52 % (Mill.kroner) Endring Endring i % P-marked ,9 % O-marked ,4 % N-marked ,8 % SUM ,3 %

25 Kredittveksten i husholdningene 18 % Husholdningene 12 mnds vekst 15 % 12 % 9 % 6 % Jan 06 Apr 06 Jul 06 Okt 06 Jan 07 Apr 07 Jul 07 Okt 07 Jan 08 Norge, husholdninger SNN, personkunder Kilder: SSB, Kredittindikatoren K2, 29. februar 2008 og SNN, Bare 5. mars 2008

26 Konsernets utlånsportefølje fordelt på marked 36 % (40 %) P-marked 34 %(40 %) % Tall i parentes er inklusiv bevilgede kreditter (60 %) 66 % (60 %) (Mill.kroner) Endring Endring i % P-marked ,3 % Boligkreditt P-marked inkl Boligkreditt ,1 % N- og O-marked ,9 % SUM ,5 % SUM inkl Boligkreditt ,0 %

27 Kredittveksten i foretakene Foretakene 12 mnds vekst 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Jan 06 Apr 06 Jul 06 Okt 06 Jan 07 Apr 07 Jul 07 Okt 07 Jan 08 Norge, foretak SNN, bedriftskunder Kilder: SSB, Kredittindikatoren K2, 29. februar 2008 og SNN, Bare 5. mars 2008

28 Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring (Beløp i mill kroner) Andel Andel Endring Jord- og skogbruk % % 62 Fiskefartøy % % 24 Fiskeoppdrett % % -395 Utvinning av råolje og naturgass 40 0 % 22 0 % 18 Bergverksdrift 87 1 % 55 0 % 32 Fiskeindustri % % -13 Industri eks. fiskeindustri % % 13 Kraft- og vannforsyning % % 143 Bygge- og anleggsvirksomhet % % 116 Varehandel eks engros og agentur % % 21 Engros- og agenturhandel % % -10 Hotell og restaurant % % -19 Utenriks sjøfart og rørtransport 2 0 % 1 0 % 1 Transport ellers og kommunikasjon % % 180 Finans og forsikring % % 116 Eiendom Borettslag % % 434 Eiendom prosjekt % % 124 Eiendom utleie % % 563 Øvrig eiendom % % -221 Forretningsmessig tjenesteyting % % -119 Øvrige næringer % % 67 Forsikring, verdipapirfond og andre fin. foretak % 87 1 % 40 SUM BRANSJEFORDELING % % 1.177

29 Kredittområdet

30 Styringsmål for kredittområdet Risikojustert avkastning i PM/BM. Konsentrasjonsrisiko fordeling PM/BM største enkeltengasjement maksimum eksponering 20 største kunder andel risikojustert kapital per bransje Operative mål andel høyrisiko misligholdssannsynlighet maksimum forventet tap maksimum uventet tap

31 Kredittområdet: Strategi Vekst med riktig risiko: Personmarkedet, todelt strategi: beholde og utvikle merforretninger hos eksisterende kunder ta nye markedsandeler, spesielt der markedsandelen er lav Bedriftskunder Sterk satsning mot SMB segmentene Pleie og utvikle eksisterende kundebase (breddesalg) Inntak av større bedriftskunder forutsatt lav risiko Generelt for begge markedene: Prising i forhold til risiko Unngå uheldig konsentrasjon innenfor bransjer og områder

32 Gunstig risikoutvikling i bankens utlånsportefølje Dette skyldes: 1. God utvikling i nordnorsk økonomi og hos våre kunder 2. Systematisk arbeid med høyrisikoporteføljen enkeltengasjement er avsluttet enkeltengasjement er tapsmerket og spesifiserte nedskrivninger er foretatt 3. Inntak av nye kunder i BM har stort sett vært lavrisikokunder 4. Økt kvalitet i bruken av bankens porteføljestyringssystem (Porto)

33 Borettslag per 1. kvartal 2008 Lav andel av borettslag i totalporteføljen 1,2 mrd God risikoprofil - andel fellesgjeld maksimalt 80 % Differensiering mellom tilknyttede og ikke-tilknyttede lag i kredittgivning Borettslag Region EAD i mill Risikoklasse J og K Salten 896,0 0,0 Troms 207,1 42,8 Finnmark 44,8 0 Hålogaland 40,5 3,1 Helgeland 6,2 0,0 Totalt 1194,5 46,0 Salten Tall i mill Medl. Ikke medl. EAD sikringsfond sikringsfond Tilknyttet brl 545,0 545,0 0,0 Frittstående brl 351,0 0,3 350,7 Totalt Salten 896,0 545,3 350,7

34 Utvikling misligholdssannsynlighet 2,25 % 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % 1,00 % 0,75 % des.06 mar.07 jun.07 sep.07 des.07 mar.08 des. 06 mar. 07 jun. 07 sep. 07 des. 07 jan.08 feb. 08 mar.08 SNN Totalt 1,29 % 1,29 % 1,13 % 1,21 % 1,14 % 1,09 % 1,07 % 1,04 % BM 1,55 % 1,45 % 1,25 % 1,34 % 1,25 % 1,11 % 1,12 % 0,99 % BE 2,13 % 2,23 % 2,04 % 2,03 % 1,99 % 1,88 % 1,80 % 1,75 % PM (eks BE) 1,07 % 1,12 % 0,98 % 1,05 % 1,01 % 1,01 % 0,98 % 1,01 %

35 Bransjeutvikling etter volatilitet 50,0 % 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Lavest Lav Middels Høy Høyest ,1 % 47,2 % 27,7 % 4,9 % 6,1 % ,4 % 45,2 % 30,6 % 4,4 % 4,3 % ,6 % 45,1 % 29,8 % 4,0 % 3,6 % 1 q ,3 % 45,1 % 28,7 % 4,1 % 1,8 % Lavest: Lav: Middels: Høy: Høyest: Offentlig sektor, kraft- og vannforsyning, datterselskaper Jord- og skogbruk, Varehandel, Engros- og agenturhandel, Utenriks sjøfart og rørtransport, Transport og kommunikasjon, Finans og Forsikring, Borettslag, Eiendom utleie, Øvrig eiendom, Forretningsmessig tjenesteyting Fiskefartøy, Bergverksdrift, Industri eks fiskeindustri, Bygg og anlegg, Hotell og restaurant, Eiendom prosjekt, Øvrige næringskoder Fiskeindustri, Utvinning av råolje og gass, Fiskeoppdrett

36 Netto tap på utlån og garantier - konsern kv.08 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % -0,20 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån kv.08 Individuelle tapsnedskrivninger Gruppenedskrivninger Inngang på tidligere konstaterte tap Netto tap Netto tap i % av brutto utlån 0,73 % 0,86 % 0,45 % 0,16 % -0,09 % 0,03 % 0,02 %

37 Konsern nøkkeltall utlån i prosent av brutto utlån 1.KV Netto tap 0,02 % 0,03 % -0,09 % 0,16 % 0,45 % 0,86 % 0,73 % Tapsnedskrivninger 0,60 % 0,61 % 0,81 % 1,17 % 1,70 % 2,24 % 2,02 % Individuelle nedskrivninger 0,24 % 0,27 % 0,42 % 0,65 % 0,85 % 1,36 % 1,06 % Gruppevise nedskrivninger 0,36 % 0,34 % 0,39 % 0,52 % 0,85 % 0,87 % 0,96 % Totale tapsutsatte eng. 1,09 % 1,12 % 1,64 % 2,31 % 2,65 % 3,11 % 3,20 % Netto tapsutsatte eng. 0,85 % 0,85 % 1,22 % 1,68 % 1,80 % 1,75 % 2,13 %

38 Regnskap 1. kvartal 2008 Verdipapirer Likviditet

39 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) Endring Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/tap og netto verdiendringer på sertifikater og obligasjoner Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Gevinst/tap og netto verdiendringer på valuta og finansielle derivater Gevinst/tap og netto verdiendringer på andre finansielle eiendeler Verdiendringer på sikringsobjekter i porteføljesikring av renterisiko Inntekter fra finansielle investeringer

40 Aksjer Gevinst/tap aksjer Utbytte Sum - 55 mill + 8 mill - 47 mill Herav; Hurtigruten Group (HRG) - 30 mill Markedsverdi samlet aksjeportefølje: herav; Hurtigruten Group (HRG) Helgeland Sparebank 97 mill 67 mill 462 mill

41 HRG vs OSEBX

42 Rentebærende portefølje per % vis tapsfordeling Fordeling tap 69 mill kr: CDO 17 % CPPI 6 % Annet 1 % Type lån Off sektor 0 % Særskilt sikre 1 % Finans Norge 15 % Andel pr Markedsverdi NOK mill Sertifikater 5,6% 275 Offentlig sektor/offentlig eid 0,5% 26 Særskilt sikre obligasjoner (covered bonds) 6,9% 339 Finansobligasjoner Norge 28,6% Finansobligasjoner Utlandet 37,1% Norske Industriobligasjoner 8,6% 421 Ansvarlig lån/fondsobligasjon Norge 4,5% 218 Asset Backed Securities 1,2% 57 CDO - Collateralized Debt Obligations 5,2% 254 CPPI - Constant Propotion Portfolio Insurance 1,7% 81 Annet 0,1% 7 SUM 100,0% Ikke mislighold i porteføljen Urealiserte tap forventes reversert over tid ABS 4 % Ansvarlig lån' 8 % Norsk industri 9 % Finans utland 39 %

43 Bankens likviditetsstyring overordnede mål og rammer Overordnede målsettinger: Banken skal i en "medium stress-situasjon" overleve uten nevneverdige problemer i minimum 90 dager uten tilgang på ekstern funding fra kapitalmarkedet. I tillegg skal banken i en normalsituasjon med moderat netto utlånsvekst være i stand til å overleve minimum 1 år uten innlån fra kapitalmarkedet. Gjeld som går til forfall skal kunne finansieres ved kontanter, innskudd i Norges Bank, salg av likvide aktiva, bruk av trekkretter og salg av lån. Målsetting for Norges Banks likviditetsindikator: Over 100 % inkludert kommiterte trekkfasiliteter. Over 95 % eksklusiv kommiterte trekkfasiliteter. Norges Banks likviditetsindikator 1 = Innskudd + Lang funding + Egenkapital Utlån + Anleggsmidler

44 Likviditet kapitalmarkedsinnlån per Subordinated debt NOK 2 % Subordinated debt EURO 2 % Certificates 9 % Non Call Perpetual bonds 1 % Boligkreditt 14 % Euro - EMTN Private placement 22 % Schuldschein EUR 2 % NOK Bonds 48 % Totale kapitalmarkedsinnlån (inkl. SpareBank 1 Boligkreditt): mill kroner

45 Fundingforfall per Forfall, funding mnd

46 Oppsummering Konsern: Beløp i mill.kroner Endring Endring % RESULTAT Resultat før skatt ,3% BALANSE Forvaltningskapital ,3% Brutto utlån ,5% Innskudd ,3% NØKKELTALL Endring Endring % Kapitaldekning 11,5% 10,4% 1,1% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 3,6% 19,1% -15,5% Kostnadsprosent 78,6% 50,6% 28,1% Antall årsverk Morbank: Resultat per grunnfondsbevis 2,58 3,74-1,15

47 Noen utviklingstrekk

48 Arbeidsmarkedet, mars 2008 Arbeidsledigheten holdt seg stabilt lav i mars med 2,8% brutto ledige inkl tiltak. Pr mars 2007 var det flere ledige (3,4%). Tilgangen på nye jobber er nå lavere enn i 2007, men det kan skyldes lav aktivitet i påsken. Nord-Norge Norge Nordland Troms Finnmark Helt ledige ,3 % 1,7 % 2,2 % 1,9 % 3,1 % På tiltak ,6 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % Brutto ledige ,8 % 2,2 % 2,8 % 2,4 % 3,7 % Tilgang nye jobber / stramhetsindikator ,4 1,9 2,6 1,9 3,0 Kilde: 27. mars 2008

49 Økt sentralisering Stor flyttestrøm ut av landsdelen i 2006 Mer sentralisering innad i landsdelen Økt mangel på arbeidskraft Arbeidsinnvandring har dempet utfordringen med rekruttering

50 Nord-Norge 3 fylker og 88 kommuner Nordland: inhabitants Troms: inha Finnmark: innbyggere Nord-Norge totalt: innbyggere Sysselsetting i Nord-Norge Offentlig sektor 43 % (34 %) Privat tjenesteyting 26 % (33 %) Reiseliv 10 % ( 9 %) Marin sektor 5 % ( 1 %) Industri 5 % (13 %) Øvrig 1 % (10 %) Sterk økonomisk vekst Stramt arbeidsmarked Fremtidige vekstnæringer Marin sektor, turisme, olje og gass Fremtidig aktivitet innenfor olje- og gassvirksomhet forventes å gi regionen betydelig økonomisk effekt innenfor alle sektorer

51 Vedlegg I Kredittområdet

52 Porteføljemigrasjon Utlånsporteføljen består i hovedsak av kunder med lav risiko Begrenset migrasjon til høy risiko/mislighold Historisk lavt nivå på betalingsmislighold for alle forretningsområder

53 Porteføljemigrasjon Inntak av nye kunder hovedsakelig med lav risiko Begrenset migrasjon til høy risiko/mislighold Historisk lavt nivå på betalingsmislighold

54 Porteføljemigrasjon Innvilgelse av nye kunder hovedsakelig med lav og middels risiko Kundefrafall i alle risikoklasser Liten andel migrasjon til høy risiko/mislighold

55 Porteføljemigrasjon Innvilgelse av nye kunder hovedsakelig med lav risiko Kundefrafall i alle risikoklasser Begrenset migrasjon til høy risiko/mislighold

56 Vedlegg II Eierforhold

57 Utbyttepolitikk SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å skape overskudd som gir grunnlag for konkurransedyktig avkastning på bankens egenkapital. Utbytte til grunnfondsbeviseierne vil avhenge av årsoverskuddet. Banken tar sikte på at utbytte og avsetning til utjevningsfond til sammen skal avspeile grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital. Banken vil i fordelingen mellom kontantutbytte og avsetning til utjevningsfond, søke å prioritere en høy andel kontantutbytte. Dog vil banken i en slik fordeling ta hensyn til bankens egenkapitalsituasjon. Banken vil foreta avsetninger til/overføre fra utjevningsfondet ut fra årsoverskuddet og gjeldende lover og forskrifter.

58 Eierstruktur og grunnfondsbevis % ,4 18,6 30,4 27,1 22,2 23,5 19, ,2 10 største eierne 20 største eierne nordnorske eiere utenlandske eiere

59 De 20 største grunnfondsbeviseierne per Antall Andel av total Eiere grunnfondsbevis Gr.fondsbeviskapital Pareto Aksjer Norge ,23 % Frank Mohn AS ,33 % MP Pensjon ,92 % Pareto Aktiv ,90 % JPMorgan Chase Bank - klientkonto ,82 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,72 % Framo Development AS ,29 % JPMorgan Chase Bank ,28 % Mellon Bank klientkonto ,11 % State Street Bank - client account ,01 % T erra Utbytte ,97 % Troms Kraft Invest AS ,94 % Sparebankstiftelsen DnB NOR ,94 % Credit Suisse Sec ,88 % Citibank N.A ,88 % Karl Ditlefsen ,83 % Forsvarets Personellservice ,83 % BNP Paribas Securities ,79 % Trond Mohn ,77 % SpareBank 1 SR-Bank ,66 % SUM ,09 %

60 De 20 største nordnorske grunnfondsbeviseierne per Antall Andel av total Eiere grunnfondsbevis Gr.fondsbeviskapital Troms Kraft Invest AS, Tromsø ,94 % Karl Ditlefsen, Tromsø ,83 % Tromstrygd, Tromsø ,46 % Bodø Kommune, Bodø ,45 % Norges Råfisklag, Tromsø ,44 % Ole Ovesen, Sørreisa ,37 % AS Ferdighus, Sørreisa ,34 % Asbjørn Hansen, Tromsø ,33 % Kamøyfisk AS, Honningsvåg ,33 % O.A.Ovesen AS, Sørreisa ,29 % T or Ovesen, Sørreisa ,28 % Hemming Andersen, Kvaløysletta ,24 % Gullsmed Kristiansen Eiendom AS, Tromsø ,23 % Bj. Rasch-Tellefsen AS, Harstad ,20 % Eriksen Eiendom AS, Bardufoss ,20 % Stein Harald Enoksen, Gryllefjord ,20 % Hans A. Kristiansen, Lyngseidet ,19 % Torodd Vonka, Kirkenes ,19 % Rigamonti AS, Tromsø ,18 % Stig Vonka, Harstad ,18 % SUM ,87 %

61 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 NOK Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Kursutvikling grunnfondsbevis NONG

62 For Nord-Norge! SpareBank 1 Nord-Norge bidrar til landsdelen på flere ulike måter: Som konsern Gjennom et bredt samfunnsengasjement Som kompetansebedrift

63 Vårt bidrag til landsdelen Vårt engasjement for vekst og utvikling i landsdelen er forankret i tre pilarer som sammen danner vår samfunnsfortelling.

64 Vårt samfunnsregnskap

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007 Regnskap 2. kvartal 2007 Tromsø/Oslo 7. august 2007 1 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,5 mrd God lønnsomhet Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 Innhold Bilde 3-25 Finansregnskapet 1. Kvartal 2003 Bilde 26-36 Kredittrisiko Bilde 37-45 Salg av finansielle produkter Bilde 46-48 Fremtidsutsikter Bilde

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014

Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014 Resultat 1. kvartal 2014 6. mai 2014 SpareBank 1 Nord-Norge 1. kvartal 2014 Hovedtrekk: (Tall i parentes er for samme periode i 2013) Resultat før skatt 473 mill kroner (235 mill kroner). Resultat etter

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014

SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 SpareBank 1 Nord-Norge Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 Finansiell måloppnåelse Nord-Norge konjunkturbildet Finansielle drivere og hovedtall Strategi Oppsummering 1 2 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015

Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015 Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015 Kvartalsrapport per 2. kvartal 2015 - konsern Resultat før skatt: 684 millkroner (897 mill) EK-avkastning: 11,7 % (17,2 %) Utlånstap 68 mill kroner

Detaljer

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente Hovedtrekk i 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fallende men fortsatt god nettorente Økte innlånskostnader som følge av sterk kredittspreadutgang og høye pengemarkedsrenter Stabile kostnader

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2. kvartal 2012 9. august 2012 Side 1 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events

Detaljer

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen Årsrapport 2009 Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse Fra administrerende direktør 1 Viktige hendelser i 2009 2 SpareBank

Detaljer

Generelle utviklingstrekk

Generelle utviklingstrekk Generelle utviklingstrekk Stor internasjonal uro i finansmarkedene har bidratt til svekket likviditet og uro også i det norske finansmarkedet Høykonjunkturen er i ferd med å flate noe ut - men fortsatt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern

Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern 2. KVARTAL 2015 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and potential financial performance. Although

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 17 Balanse... 19 Kontantstrømoppstilling... 20 Endring i egenkapital... 21 Egenkapitalbevisbrøk... 24 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg. ÅRSRAPPORT 2007 Bank. Forsikring. Og deg. For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse 2 Fra administrerende direktør 3 Viktige hendelser i 2007 4 Årsregnskap Nøkkeltall konsern 5 Historikk

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

Årsregnskap - Nøkkeltall konsern

Årsregnskap - Nøkkeltall konsern SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Årsregnskap - Nøkkeltall konsern Beløp i mill kroner og i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital Fra resultatregnskapet 2011 % 2010 % 2009 % Netto renteinntekter

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport for tredje kvartal 2013 (urevidert) Hovedtall Driftsresultat før tap og skatt: 166,0 mkr (143,6 mkr) Netto renteinntekter: 213,9 mkr (231,0

Detaljer