2 Cultura Sparebank Årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 Cultura Sparebank Årsrapport 2011"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 2 Cultura Sparebank Årsrapport 2011

3 Cultura Sparebank Årsrapport Innhold 2011 Omveltninger 4 Styrets beretning for året Den økonomiske utviklingen 5 Hovedtrekk for Cultura Bank 5 Resultatregnskapet 7 Driftsresultat 7 Balanseregnskapet 8 Finansiell risiko og tap 9 Informasjonsarbeidet 10 Utviklingsarbeidet 11 Interessenter og samarbeidspartnere 12 Organisering, miljø og andre forhold 14 Resultatregnskap 16 Balanseregnskap pr. 31. desember 17 Noter til regnskapet Generelle regnskapsprinsipper Utlån og garantier Obligasjoner, aksjer og eierinteresser Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ansvarlig kapital Likviditetsforhold finansiering rentekostnader Opplysninger vedrørende ansatte og tillitspersoner Skatter Diverse andre tilleggsopplysninger 32 Revisors beretning 34 Kontrollkomiteens melding 36 Medarbeidere og tillitsvalgte

4 4 Cultura Sparebank Årsrapport Omveltninger Lars Hektoen Banksjef The time is out of joint tiden er ute av ledd, utbryter Hamlet i Shakespeares drama, og ser vi tilbake på året 2011, kan det virke som ganske mye er ute av lage også i vår tid. Occupy Wall Street bevegelsen kan stå som symbol på folks misnøye med et økonomisk system der noen blir veldig rike, mens forskjellen mellom dette sjiktet (1 %) og folk flest (99 %), blir stadig større. Cultura Bank, og mange med oss, har de siste 15 årene pekt på ubalansen mellom realøkonomien og en stadig mer oppblåst finanssektor, og da boblen sprakk i 2008 burde det ikke ha kommet som en overraskelse. EU knaker i sammenføyningene etter hvert som krisen i statsfinansene har spredt seg fra små land som Hellas, Portugal og Irland til Spania og Italia. Det nytter ikke lenger å stimulere seg ut av krisen via en økt, lånefinansiert offentlig eller privat etterspørsel, de vestlige regjeringers handlefrihet er sterkt innskrenket som en følge av finanskrisen. I kjølvannet av finanskrisen er bankenes rolle oppe til diskusjon. Det hersker en viss grad av samstemmighet om at en vesentlig årsak til krisen var en oppblåst og høyt eksponert finansindustri og at bankene følgelig må kontrolleres strengere. En banks hovedoppgave er etter vår mening å kanalisere sparing over i langsiktige investeringer via utlån. Med dette mener vi investeringer i realøkonomien, ikke i finansielle instrumenter. Banken skal i tillegg sørge for å holde risikoen på et så lavt nivå at sparernes tillit opprettholdes over tid. Verdens banker, og dette gjelder også i Norge, har de siste 30 årene hentet en stadig større andel av sin fortjeneste gjennom finansmarkedene, mens en stadig mindre del av finansieringen kommer fra ordinære kundeinnskudd. Resten må hentes inn i pengemarkedene. Når tilliten svikter, slik vi har sett eksempler på de siste årene, har verdens sentralbanker måttet tre inn og redde bankene, og i siste instans har regningen havnet på folk flests bord. Ikke rart at folk er rasende og protesterer Etter å ha vunnet Nordisk Råds Natur- og Miljøpris i 2010, var Cultura Bank i 2011 innstilt til nok en interessant utmerkelse, Årets sosiale entreprenør, en pris som deles ut av Ferd Sosiale Entreprenører. Banken nådde finalen sammen med 5 andre kandidater som var valgt ut blant over 60 søkere. Ferd definerer sosialt entreprenørskap slik: Sosialt entreprenørskap bidrar med innovative løsninger på viktige samfunnsutfordringer. I motsetning til tradisjonelt sosialt engasjement, som gjerne er tuftet på frivillig arbeid og veldedighet, er sosialt entreprenørskap bygd opp basert på forretningsmessige prinsipper. Det er gledelig å konstatere at en aktør som Ferd mener at Cultura Bank med sitt arbeid bidrar med innovative løsninger på viktige samfunnsutfordringer. Sett med egne øyne driver vi en bankvirksomhet slik vi mener denne type forretning skal drives, gjennom å låne ut til prosjekter og bedrifter som kan bære seg selv økonomisk og som i tillegg tilfører samfunnet verdier, kulturelt eller miljømessig. Vi finansieres av egenkapital og innskudd fra mennesker som er opptatt av at pengene investeres i nettopp slike bærekraftige prosjekter. Vi ønsker vise at det er mulig å drive lønnsom og bærekraftig bankvirksomhet på denne måten og slik tjene som forbilde for andre banker og bedrifter.

5 Cultura Sparebank Årsrapport Styrets beretning for året 2011 Den økonomiske utviklingen Vi gikk inn i 2011 med optimisme og med klare tegn til økonomisk oppgang i de fleste vestlige industriland, samt i lokomotivlandene Kina, Brasil og India. I Norge, som hadde hatt en mildere finanskrise og dermed også en mindre dyp realøkonomisk avmatning enn de fleste land, var fremtidsutsiktene gode. Krisen i de offentlige finanser i EU-landene forsterket seg gjennom året og spredte seg til Spania og Italia, to av de større land i EU. Selv om USA og Japan også har skremmende høy offentlig gjeld, er de, i motsetning til enkelte europeiske land, hovedsakelig finansiert fra innenlandske kilder og i egen valuta som de har fullt herredømme over. Dette gjelder også England som heller ikke er med i euro-samarbeidet. Også her skiller Norge seg ut som en av verdens mest solide land, med en stat som er netto fordringshaver. Norske myndigheter har derfor en viss handlefrihet og virkemidler parat dersom krisen i Europa skulle forverre seg. Lave renter i utlandet gjør det vanskelig for Norges Bank å øke renten, selv om innenlandsk økonomi skulle indikere at dette var en riktig politikk, og som alltid er det hensyn til kronekursen og industriens konkurranseevne som taler imot et særnorsk rentenivå. I takt med den Europeiske Sentralbanken senket Norges Bank den 14. desember renten til 1,75 %, som er bare 0,5 % over laveste nivå under finanskrisen og langt unna det som var ventet ved inngangen til året. Etter at Norges Bank har nedjustert sin sannsynlige rentebane, nøyer de seg nå med å si at renten kan holde seg lav i lengre tid. Hovedtrekk for Cultura Bank Resultatmessig viste 2011 klar fremgang fra de to foregående år. Banken har, i tillegg til sine mer ideelle formål, som mål å kunne betjene investert kapital med en avkastning som i rimelig grad belønner langsiktighet og risiko. Avkastningen bør derfor ligge klart høyere enn for et vanlig bankinnskudd. Driften ga et overskudd på kr 3,2 millioner og etter tapsavsetninger og skatt utgjorde nettoresultatet i underkant av 2 millioner kroner. Utlånene økte med 12,3 % og innskuddsveksten utgjorde 12,8 %. Banken har god likviditet og en tilfredsstillende kapitaldekning. Tap på utlån er noe redusert i forhold til de to foregående år, men i lys av usikkerheten i internasjonal økonomi og eventuelle ringvirkninger for Norge, er det viktig med en tett oppfølging av kunder som kan få problemer. Maaemo er Norges første økologiske gourmetrestaurant! Med fokus på ekte og naturlige råvarer lager restauranten et naturlig og personlig råvarebasert gourmetkjøkken. Restauranten er belønnet med 2 stjerner i Guide Michelin. Cirkus Xanti arrangerte i 2011 sirkuslandsby i Torshovparken i Oslo. Cirkus Xanti arbeider med nysirkus gjennom forestillinger, ulike arrangement, event og undervisning.

6 6 Cultura Sparebank Årsrapport 2011 Hovedprinsipper for virksomheten Cultura Bank ser finans og penger som et middel til å skape en sunn utvikling i økonomien og i samfunnet generelt. Maksimering av overskudd er derfor ikke noe mål i seg selv, men en nødvendig forutsetning for å realisere bankens overordnede mål. Banken følger følgende hovedprinsipper for sin virksomhet: Bærekraft: I utlånsvirksomheten legges stor vekt på prosjektenes sosiale og miljømessige effekter, i tillegg til en ordinær vurdering av sikkerhet og prosjektøkonomi. Transparens: Med samtykke fra låntakerne offentliggjør banken listen over utlånsprosjekter, slik at innskyterne skal kunne se hva pengene deres blir brukt til. Bevisstgjøring: For å oppfylle formålsparagrafens intensjon om å arbeide for å bevisstgjøre holdninger til penger og økonomi, brukes det løpende ressurser på utviklingsarbeid og informasjon. Tradisjonelt fanges bare de rent økonomiske verdier opp i bankenes resultatregnskaper. For Cultura Bank er det imidlertid viktig å vise til den samfunnsmessige gevinsten av bankens virksomhet. Dette har hittil vært gjort gjennom å beskrive utlånsprosjektene verbalt, men det arbeides aktivt med å finne metoder for å kvantifisere den samfunnsmessige avkastningen. Banken deltar i et prosjekt sammen med Global Alliance for Banking on Values på dette området. Bankens øverste organ er forstanderskapet, som velges av kunder, eiere av egenkapitalbevis, det offentlige og bankens ansatte. Utstedelse av egenkapitalbevis er den viktigste egenkapitalkilden for banken. Grunnfondet, sparebankens fond, utgjøres av den opprinnelige gavekapital ved etableringen, samt tilbakeholdt overskudd. Egenkapitalbevisene er registrert i Verdipapirsentralen (VPS), men ikke notert på Oslo Børs. Forretningskontoret ligger i Oslo. Banken har kunder i de fleste fylker - se note nr. 2. GLIMT FRA HVERDAGEN I CULTURA BANK JANUAR Travel måned med årsoppgjør. Cultura Bank ble medlem av Global Alliance for Banking on Values (GABV) FEBRUAR Bildeleringen BA i Bergen fikk lån til to nye biler. MARS Cultura Bank var en av 6 som ble plukket ut til finalen i Årets sosiale entreprenør, en pris som deles ut av Ferd Sosiale Entreprenører. APRIL Banksjef Lars Hektoen deltok på møter med de internasjonale bankorganisasjonene FEBEA og INAISE, som består av banker og finansinstitusjoner innenfor social banking bevegelsen. MAI Cultura Bank arrangerte Culturafrokost om økologisk jordbruk. Temaet var blant annet de utfordringene småskalaprodusentene støter på for å få distribuert varene. JUNI Banken deltok med stand på Oslo Miljøfestival. JULI Litt lavere aktivitetsnivå enn ellers i året på grunn av ferieavvikling både blant kunder og ansatte. AUGUST Nordisk bankmøte på Gran i Hadeland, med deltakere fra Merkur i Danmark, Ekobanken i Sverige og Cultura Bank. For første gang samlet vi styrene i bankene for erfaringsutveksling. Salong AS i har fått lån til etablering av kafe i tilknytning til Det Andre Teateret på Lilleborg. Den Andre Caféen er både en selvstendig café/bar og Det Andre Teatrets salong. De tilbyr varmretter, snackbar, øl og vin. De har fokus på ferske sesongbaserte råvarer, kortreist og økologisk mat. SEPTEMBER Vellykket workshop i digital historiefortelling på Bjørk gård, hos Aruna. Se og hør historiene på Facebooksiden vår. OKTOBER 54 nye kunder åpnet konto. Gjennomsnitt for året var 56 nye kunder pr. måned. NOVEMBER Representanter for Cultura Bank deltok på seminar i regi av Institute for Social banking om markedsføring og bruk av sosiale medier. Tema var blant annet digitale historier og vi kunne stolt vise frem resultatet av vår workshop. DESEMBER Ny rekord i forvaltningskapitalen 512 millioner

7 Cultura Sparebank Årsrapport Resultatregnskapet Inntekter Rentenettoen, bankens viktigste inntektskilde, utgjorde 17,3 mill kr i 2011 mot 15,5 mill kr i Hovedårsaken til oppgangen er høyere totalt utlånsvolum. Banken hadde ved årsskiftet lånt ut 79 % av innskuddene, omtrent som nivået året før. Netto andre driftsinntekter, som hovedsakelig består av gebyr- og provisjonsinntekter, utgjorde 3,9 mill kr, en oppgang på 7,5% fra året før. Totale driftsinntekter endte på 21,3 mill kr, opp fra 19,1 mill kr i Kostnader Bankens totale kostnader har holdt seg stabile over året. Lønns- og generelle administrasjonskostnader utgjorde 14,1 mill kr, omtrent på nivå med Lønnsøkningene ble holdt på et moderat nivå, og banken klarte gjennom bedre utnyttelse av eksisterende personale å unngå utstrakt vikarbruk i forbindelse med fødselspermisjoner og annet langtidsfravær. Øvrige administrasjonskostnader falt fra 5,6 mill kr til 5,3 mill kr. Ved siden av personalkostnader er IT den største enkelposten på utgiftssiden i banken, og IT er kritisk for bankens evne til å tilby en tilfredsstillende service og sikre en trygg drift. Oppgradering av bankens systemer, for å holde tritt med kundenes og ikke minst myndighetenes krav, er derfor en kontinuerlig prosess. Tap og nedskrivninger på utlån Periodens tapskostnad ble kr , ned fra kr året før. Tapskostnadene er sammensatt av realiserte tap samt økning i avsetninger for å møte mulige, fremtidige tap. Dette er nærmere omtalt i note 2. Driftsresultat Resultat før skatt og tap på utlån ble et overskudd på kr 3,2 mill kr. Netto resultat etter skatt og tapskostnader utgjorde kr Styrets forslag til disposisjon av årets resultat Styret anbefaler at kr av overskuddet allokeres til utbytte på egenkapitalbevis. Resterende overskudd på kr fordeles mellom utjevningsfondet med kr og kr til sparebankens fond. Utjevningsfondet kan brukes til senere utdeling av utbytte på egenkapitalbevis dersom dette er forsvarlig ut fra egenkapitalsituasjonen i banken. Økologisk Spesialkorn selger økologiske korn- og melprodukter til bakerier, storkjøkken og storhusholdninger. De tilbyr opprinnelige økologiske kornarter og sorter som enkorn, emmer, spelt, svedjerug og andre landsorter av hvete.

8 8 Cultura Sparebank Årsrapport 2011 Balanseregnskapet Utlån I tråd med sin formålsparagraf prioriterer Cultura Bank å gi lån til prosjekter som kan tilføre samfunnet en kvalitativ verdiskapning i tillegg til den rent økonomiske. I vurderingen av lånesøknadene legges det derfor vekt på at prosjektet skal ha miljømessige, sosiale og/eller kulturelle kvaliteter. Først hvis dette er oppfylt går søknaden videre til en konvensjonell økonomisk vurdering. Utlånsveksten ble i 2011 på 12,3 %. Fordelingen av utlån på ulike utlånsformål er vist i tabellen nedenfor. Økologisk landbruk, miljøprosjekter og pedagogiske formål utgjør de største enkeltgruppene. Som en naturlig følge av at flere privatpersoner tar Cultura i bruk som hovedbank, yter banken også lån til bolig. I bankens policy ligger det imidlertid at boliglån i størst mulig grad skal gis til boligtyper som ivaretar miljøhensyn og sosiale boformer, og banken satser bevisst på å stimulere bygging av miljøboliger av høy kvalitet. Dette vil i løpet av noe tid kunne føre til at en større del av bankens utlånsportefølje vil utgjøres av boliglån. Utlån til private skal generelt ikke skje på bekostning av bankens egentlige formål. Cultura legger i sin utlånspolicy spesiell vekt på å videreutvikle den kvalitative profil i utlånene. Banken er ikke aktiv i pengemarkedet, og likvide reserver er plassert i Norges Bank, i norsk oppgjørsbank, i samarbeidende utenlandske banker samt i boliglånsobligasjoner, som er deponert som sikkerhet for trekkrettigheter i Norges Bank kr % 1000 kr % 1000 kr % Økologisk jordbruk , , ,1 Miljøprosjekter , , ,0 Annen forretningsvirksomhet , , ,8 Mikrokreditter , , ,6 Økosamfunn og samtun , , ,1 Økobygg , , ,7 Pedagogisk virksomhet , , ,6 Sosialterapi, omsorg , , ,2 Medisin, terapi , , ,1 Kulturell virksomhet , , ,5 Øvrige allmennyttige prosjekter , , ,7 Sum allmennyttige formål , , ,5 Boliglån , , ,8 Andre lån til private , , ,6 Sum utlån , , ,0 Innlån Bankens viktigste finansieringskilde er innskudd fra kunder, som ved årets slutt beløp seg til kr 418 millioner, en økning på 12,8 % fra året før. Banken har siden oppstart fulgt en policy der alle utlån skal være dekket av kundeinnskudd. Mange kunder velger en kontoform der de gir avkall på noe av renten til fordel for bidrag til noen av bankens samarbeidende ideelle organisasjoner. Det er viktig for banken å gi innskyterne god informasjon om hva slags lån pengene investeres i, transparens på dette området er et av bankens hovedprinsipper.

9 Cultura Sparebank Årsrapport Forvaltningskapital Total forvaltningskapital utgjorde ved årets utgang kr 476 millioner, en økning på 12,2 % fra siste årsskifte. Kapitaldekning, Egenkapital Egenkapitalen utgjorde 10,78 % av forvaltningskapitalen. Benyttes risikovektet kapital, som tar hensyn til sikkerheten i våre plasseringer og utlån, var egenkapitaldekningen 15,74 %. Minimumskrav til risikovektet egenkapital for banker er 8 %. I forhold til bankens risikoprofil anses egenkapitaldekningen tilfredsstillende Finansiell risiko og tap Risikostyring Av bankens formålsparagraf og styrets policy følger at utlånene skal ligge innenfor nærmere definerte utlånsformål og ha en forsvarlig spredning. Banken har siden starten foretatt en risikoklassifisering av alle utlån basert på et sett kriterier for henholdsvis betalingsevne og sikkerhet. Alle låneavtaler følges løpende med hensyn til termininnbetalinger, og eventuelle avvik rapporteres til styret. Det er utarbeidet et regelverk for kredittvurderinger, og banken har en kredittkomité som arbeider innenfor en fullmaktsramme. Sparebanken har egen policy om intern kontroll basert på Finanstilsynets forskrift, som følges opp av styret. Finansiell risiko Styret har gjennom året fulgt bankens risikoeksponering på forskjellige områder. Kredittrisiko: Så vel erfaringstall for tap og mislighold som utviklingen av risikoklassifiseringen ligger til grunn for vurdering av bankens kredittrisiko. Etter hvert som banken vokser legges det opp til en skrittvis utvidelse av utlånsområdene. Årets tapskostnader er betydelig lavere enn i For en nærmere gjennomgang av dette henvises det til note 2. Likviditetsrisiko: Cultura Bank har som policy å ha en solid dekning av alle utlån gjennom kundeinnskudd, og banken holder i tillegg en større reserve i likvide midler, som hovedsakelig er plassert i Norges Bank og obligasjoner som er pantsatt for trekkrettigheter i Norges Bank. Beholdningen i daglig oppgjørsbank, DNB, reguleres fortløpende for å dekke løpende utbetalinger. Markedsrisiko: Renterisikoen, som ved endringer i markedsrenten kan føre til kurstap eller press på rentemarginen, vurderes som liten. Cultura Bank arbeider i liten grad med fast rente på utlån og har innenfor korte frister mulighet for å justere rentenivået for så vel inn- som utlån. Banken har meget begrenset valutarisiko da utlån og innskudd over landegrensene er ført i norske kroner. Banken har en begrenset portefølje av rentebærende verdipapirer, alle med høy kredittverdighet og med 3 eller 6 måneders intervaller for renteregulering, og dermed relativt liten kursrisiko innen dette området. Bankens portefølje av andeler i beslektede virksomheter i utlandet er relativt liten og vurderes også som lite utsatt for uro i verdipapirmarkedene. Erfaringene etter 4 år med finanskrise bekrefter dette. For nærmere beskrivelse av bankens ulike risikoer henvises det til egen risikorapport på bankens nettside. Mislighold og tap Bankens totale tapskostnad for 2011 utgjorde kr , som utgjør 0,13 % av totale utlån. Av dette utgjorde konstaterte tap kr og kr endring i spesifiserte tapsavsetninger. Misligholdte lån viste en svak økning, men det er verdt å bemerke at størstedelen av disse engasjementene er godt sikret med pant i fast eiendom (note 2).

10 10 Cultura Sparebank Årsrapport 2011 Informasjonsarbeidet Cultura Banks formålsparagraf slår fast at en viktig del av bankens oppgave er å bidra til å øke folks bevissthet rundt penger og økonomi. Dette skjer blant annet gjennom artikler og reportasjer i tidsskriftet Pengevirke, som utgis i samarbeid med danske Merkur. I løpet av 2011 har banken økt sin satsning på sosiale medier. Høsten 2011 ble det holdt en workshop i digital historiefortelling, der både kunder og ansatte deltok. Hva er din drivkraft, og hvorfor har du valgt Cultura Bank, var oppgaven de skulle besvare. Resultatet ble en serie personlige og fargerike digitale historier, som er publisert på Facebook. Ved utgangen av 2011 er det mer enn 2400 mennesker som liker Cultura Bank på Facebook. Mye arbeid ble også lagt ned i å etablere nye nettsider, som både gir en mer effektiv strukturert informasjon og letter arbeidet med kontoåpning for privatpersoner, ved at kontosøker kan identifisere seg med BankID. I slutten av 2011 ble arbeidet med ny grafisk profil fullført. Den gamle logoen løvetannfnokken ble byttet ut, men dens symbolske kraft er fortsatt beholdt i den nye logoen, som er tydeligere og bedre synlig, også i små størrelser og i digitale medier. Bankens annonsering begrenser seg til aviser og tidsskrifter som henvender seg direkte til aktuelle målgrupper. Bankens minigolfbane var et populært innslag på Oslo Miljøfestival 2011 på Karl Johansgate. Det var mange som ville Slå et slag for miljøet og prøve å vinne 3 mnd. gratis abonnement på økologisk mat fra vår kunde Kolonihagen.

11 Cultura Sparebank Årsrapport Utviklingsarbeidet Arbeidet med å øke bevisstheten rundt penger og økonomi går helt inn i det daglige arbeid med kundene. I forbindelse med låneprosjekter som anses særlig verdifulle yter Cultura Bank ofte assistanse langt utover det som ligger i en normal kredittvurdering. Cultura har, som eneste norske bank, en avtale med Det Europeiske Investeringsfondet (EIF) om en garantiordning som dekker en del av tap som måtte oppstå på mikrokreditter. (EU definisjonen av mikrokreditt er lån på under kr eller EUR til bedrifter med mindre enn 10 ansatte.) Cultura Bank har siden 2003 gitt lån til innvandrere og andre grupper som kan ha problemer med å få lån i andre finansinstitusjoner. Bankens totale lån innen denne gruppen utgjorde ved årsskiftet kr Under utviklingsarbeidet hører også videre opplæring av medarbeiderne i banken. Dette skjer internt i bankens regi eller ved deltakelse i ulike kurs. Banken er med som stifter av Institute for Social Banking (ISB), som tilbyr et internasjonalt mastergradstudium i samarbeid med universiteter i Tyskland og England og ulike andre opplæringstilbud, blant annet Social Banking Summer School. Cultura Bank samarbeider med Universitetet i Nordland, som tilbyr et masterstudium i økologisk økonomi. Representanter for banken stiller også opp i debatter og med foredrag i ulike fora. I tillegg omfatter utviklingsoppgavene et nært samarbeid med de idémessig beslektede skandinaviske bankene, Merkur Andelskasse i Danmark og Ekobanken i Sverige. I 2011 har det vært holdt møter mellom bankenes ledelse og dessuten et felles nordisk møte i Norge, arrangert av Cultura Bank, der vi for første gang også samlet styrene for de tre bankene for å utveksle erfaringer. Høsten 2011 ble det holdt en workshop i digital historiefortelling, der både kunder og ansatte deltok. Hva er din drivkraft, og hvorfor har du valgt Cultura Bank, var oppgaven de skulle besvare. Resultatet ble en serie personlige og fargerike filmer, som er publisert på Facebook.

12 12 Cultura Sparebank Årsrapport 2011 Interessenter og samarbeidspartnere For å styrke og utvikle den sosiale bæreevne for banken, skal bankens sosiale omkrets pleies og inngå i bankens langsiktige planer. Det dreier seg særlig om følgende grupper: Bankens kunder. Innskytere og låntakere. Egenkapitalbeviseiere Medarbeidere Virksomheter innen det sivile samfunn (NGO s = Non Governmental Organizations) Utenlandske banker med samme verdigrunnlag som Cultura Bank Internasjonale bransjeorganisasjoner Myndigheter og faglige kontakter. Kunder Gjennom utstrakt informasjon om bankens utlån skapes en levende forbindelse mellom innskytere og låntakere. Som innskyter i Cultura Bank skal du vite hva pengene dine blir brukt til. Som låntaker vet du at pengene du får låne er skaffet til veie av mennesker som har gjort et bevisst valg om å arbeide for et bedre samfunn gjennom å bruke Cultura Bank. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre tjenestetilbudet slik at banken etter hvert som den vokser også kan tilfredsstille større bedrifters behov. Bankvirksomheten er landsdekkende (se note 2) og har ett kontor, som ligger i Oslo, og det er derfor en utfordring å etablere en god kontakt med kunder som bor i andre deler av landet. Egenkapitalbeviseiere Egenkapitalbeviseierne er sentrale som bankens støttespillere, og det legges derfor stor vekt på å holde denne gruppen godt informert om bankens utvikling. Informasjonen formidles gjennom bladet Pengevirke, men også her spiller bankens nettsider en økende rolle som informasjonskanal. Kvartalsrapportene offentliggjøres på bankens nettside. Medarbeidere Det avholdes jevnlige møter der ulike temaer som angår banken blir behandlet i plenum. Gjennom dette oppfordres medarbeiderne til å engasjere seg i bankens idegrunnlag og utvikling. En årlig konferanse med deltakere fra de samarbeidende banker i Sverige og Danmark gir anledning til å utveksle erfaringer. Flere medarbeidere er aktive i miljøorganisasjoner eller i ulike kulturelle sammenhenger, noe som gir inspirasjon og styrker bankens nettverk. Greenbean DA driver mobil kaffebar med økologisk kaffe, som serverer kaffe i Oslo området. Søsknene Matja og Mikkel Kostveit Dagestad fikk ideen til Greenbean etter å ha sett mobile kaffebarer i utlandet. Banken har gitt lån til kjøp av kjøretøy og kaffemaskin. Fra teaterforestillingen Lost Angels av Culturakunden Studium Actoris. Studium Actoris har i årenes løp skilt seg ut takket være innhold, bredde og mangfold i sin virksomhet som omfatter eksperimentell scenekunst, utforskning i skuespillerfaget, komiske familieforestillinger, internasjonale gjestespill, seminarer og verksteder for utvikling av skuespillerfaget, små og storstilte lokale arrangementer for folk flest. FOTO: STEFANO LANZARDO

13 Cultura Sparebank Årsrapport Videreutvikling av bankfaglig kompetanse blant medarbeiderne skjer løpende gjennom deltakelse i kurs og konferanser i regi av bl.a. BI, NHO, Nets, Sparebankforeningen og Bankenes sikringsfond. Virksomheter innen det sivile samfunn Sivilsamfunnet og den sosiale økonomien befinner seg i rommet mellom stat og det private næringslivet. Sivile sammenslutninger foreninger, stiftelser, samvirke- og selvhjelpsorganisasjoner dannes for å realisere kollektive mål. De drives både på frivillig basis og på forretningsmessig vis, men med mål som skiller seg fra ordinær forretningsdrift, og de bygger sosial kapital og samhold i lokalsamfunn og globale interessesamfunn. De kanaliserer en betydelig frivillig innsats og løser samtidig viktige samfunnsoppgaver, som det offentlige og markedet ikke klarer å løse. Cultura Bank deler verdigrunnlag og mål med mange av disse organisasjonene, og vi ønsker å være det naturlige valget av bank for flere av aktørene innenfor sivilsamfunnet og den sosiale økonomien. Vi har samarbeid med flere sentrale aktører, både som bankforbindelse og gjennom vårt støttekontosamarbeid med Redd Barna, WWF-Norge, Framtiden i våre hender, Regnskogfondet, Norges Kvinne- og Familieforbund og Norges Naturvernforbund. Til sammen ble det for 2011 gitt et bidrag på kr gjennom disse støtteavtalene. Bidrag til våre samarbeidsorganisasjoner for 2011 Støttebeløp (kr) Antall konti Sum innestående pr Redd Barna WWF-Norge Regnskogfondet Framtiden i våre hender (FIVH) Naturvernforbundet Kvinner på Sri Lanka (Kvinne- og familieforbundet) Samarbeidet skjer til glede og nytte for begge parter. Som motytelse for bidraget markedsfører organisasjonene Cultura Bank overfor sine medlemmer. Myndigheter og faglige kontakter Forholdet til offentlige myndigheter dreier seg i stor utstrekning om å avgi rapporter, regnskap og oppgaver, som er nedfelt i lover og regelverk for banker. Cultura sender månedlige og kvartalsvise rapporter til Norge Bank og Finanstilsynet. Representanter for banken har deltatt på faglige konferanser som er avholdt av Sparebankforeningen og Bankenes Sikringsfond. Utenlandske banker med samme verdigrunnlag Andelskassen Merkur i Danmark og Ekobanken i Sverige har i mange år hatt et tett samarbeid med Cultura Bank. I de siste årene er dette nettverket blitt utvidet gjennom medlemskap i FEBEA (Føderasjonen av Europeiske Etiske og Alternative Banker) og INAISE, et verdensomspennende nettverk innen sosial finans samt det europeiske mikrofinans nettverket, EMN. Cultura Bank er også medlem av Global Alliance for Banking on Values. GABV er en medlemsorganisasjon som består av fjorten av verdens ledende bærekraftige banker, fra Asia og Latin-Amerika til USA og Europa. De knyttes sammen av en felles forpliktelse til å arbeide for å fremme et positivt og levedyktig alternativ til det rådende finansielle systemet. Bankene har som overordnet mål å bidra til å forbedre livskvaliteten til alle jordens innbyggere, i erkjennelsen av at vi alle er økonomisk avhengige av hverandre og ansvarlige overfor nåværende og fremtidige generasjoner.

14 14 Cultura Sparebank Årsrapport 2011 Cultura Gavefond og Cultura Garantifond Cultura Gavefond forvalter midler som kan gis til tiltak som bl.a. har å gjøre med utvikling, forskning og utprøvning av nye ideer. Tildelingene gis uavhengig av kundeforhold til banken.størstedelen av fondets midler er investert i Cultura Banks egenkapitalbevis. Cultura Garantifond kan stille garanti for låneprosjekter i Cultura, som representerer et godt formål, men kan tilby for liten sikkerhet for banken. Garantifondet forvalter også garantimidler som er øremerket til mikrolån. Selv om Garantifondet har en relativt beskjeden kapital, har de garantier som stilles en stor virkning. I tillegg til Cultura Bank har kommuner og fylkeskommuner, Innovasjon Norge og Norsk Folkehjelp bidratt med stiftelseskapital eller øremerkede garantimidler til Garantifondet. Da disse to virksomhetene er selvstendige stiftelser, er regnskapene ikke tatt med i bankens årsregnskap. Culturaprisen 2011 gikk til Kolonihagen Culturaprisen skal gå til en gruppe eller bedrift som har fremhevet seg på det økologiske og/eller det sosiale området. Kolonihagen AS fikk prisen i 2011 for sin banebrytende og innovative innsats for å fremme bruk av økologiske råvarer i Norge. Kolonihagen driver salg og distribusjon av kortreist økologisk mat gjennom Kolonihagen Bakeri, restauranten Kolonihagen Frogner, nettbutikk og abonnementsordning med levering av mat på døra. Prisen, som er på kr , er tidligere tildelt Utviklingsfondet, Stiftelsen Kolibri, Det økologiske hus, Max Havelaar, Økopomorka, Erna og Trygve Sund, Debio, Isandi og Raghnhild Nilsen. Organisering, miljø og andre forhold Organisering Banken har 17 fast ansatte medarbeidere. Dette utgjorde i 2011 ca. 15 årsverk. Styret, som har bestått av 7 personer, har hatt 13 møter i De ansatte har 1 representant i styret. Forstanderskapet består av 12 personer, hvorav 1 er valgt av Oslo Kommune. Forstanderskapet avholdt 3 møter i På siste side i årsrapporten finnes en oversikt over bankens tillitspersoner. Helse, miljø og sikkerhet Det har ikke vært behandlet større arbeids- eller miljøsaker i løpet av året. Styret oppfatter arbeidsmiljøet som godt. Det har heller ikke vært registrert større uhell eller skader i Sykefraværet var totalt 271 dager, hvorav 38 dagers kortidsfravær og ca 220 dager er svangerskapsrelaterte. Sykefraværsprosenten var 8 % mot 6 % året før. Det er utarbeidet en egen HMS håndbok for bedriften, og HMS arbeidet følges opp jevnlig. Banken har engasjert firmaet Servicemiljø med en egen miljømedarbeider til å ta seg av kantinedrift, renhold og vedlikehold. Dette bidrar til et godt inneklima og arbeidsmiljø i bedriften.

15 Cultura Sparebank Årsrapport Cultura Bank har ansvaret for natur og miljø som et grunnsyn for bankvirksomheten. Culturas fremste miljøarbeid gjør vi derfor indirekte gjennom bankens utlån. I tillegg vil banken også i sin egen virksomhet vise en miljøbevisst profil, og banken har utarbeidet en egen miljøpolicy. Cultura forurenser i liten grad sine ytre omgivelser. Banken har ingen direkte utslipp og med utlån primært til ikke-forurensende og miljøbevisste virksomheter, er den indirekte miljøforurensingen også beskjeden. For å foreta en systematisk kontroll av at banken på miljøområdet handler i samsvar med beste praksis på området, har banken gjennomgått sertifisering som Miljøfyrtårn. Sertifiseringen innebærer en årlig oppfølging av tiltak og resultater av disse. Cultura kildesorterer avfall, som betyr at man sorterer glass, plast, mat- og elektronisk avfall i tillegg til papir. Etter å ha startet med sortering av matavfall i 2011 er restavfallet redusert med hele 76 %. Banken tilstreber å bruke leverandører som er miljøsertifiserte og å kjøpe inn rekvisita, kontormateriell og kantinevarer som er miljømerket/økologisk. Ingen av bankens ansatte bruker daglig bil til jobb. Det er installert strømstyringssystem i kontorlokalene for å redusere strømbruken. Det ble i 2011 forbrukt 20% mindre strøm enn året før. Beregnet CO2 utslipp ved tjenestereiser og strømforbruk i 2011 var på 10,3 tonn mot 14,2 tonn året før. Det er kjøpt klimakvoter for utslippene. Likestilling Bankens ansatte er fordelt på 8 menn og 9 kvinner. Banken følger i sin ansettelsespolicy en likestillingslinje basert på faglige kriterier. Styret består av 4 kvinner og 3 menn. Andre forhold - fremtidsutsikter Årsregnskapet med opplysningene i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og bankens stilling. Styret kjenner ikke til forhold som er viktige for bedømmelsen av bankens stilling og som ikke fremgår av resultatregnskapet eller balansen. Styret kjenner heller ikke til hendelser inntruffet etter regnskapets avslutning som har betydning for bedømmelse av bankens stilling. Banken står godt rustet til å møte utfordringene i år Budsjettet for 2012 er lagt opp med sikte på et positivt driftsresultat. Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Takk for medvirkning Styret er tilfreds med utviklingen av banken og vil uttrykke takknemlighet for det arbeid som medarbeiderne nedlegger. Videre rettes en takk til bankens kunder, egenkapitalbeviseiere og tillitsvalgte i bankens kontrollkomité og forstanderskap. OSLO, 14. FEBRUAR 2012 I styret for Cultura Sparebank Kari Schage Arne Øgaard Steinar A. Gundersen Styrets leder Styrets nestleder Jannike Østervold Katharina Ringen Asting Maria Bjune Hans Gaffke Ansattes representant Lars Hektoen Daglig leder

16 16 Cultura Sparebank Årsrapport 2011 Resultatregnskap Tusen Kroner Noter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Andre rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Garantiprovisjonsinntekter Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum gebyrer og inntekter fra bankvirksomheten Garantiprovisjonskostnader 0 0 Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinst/-tap på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn mv Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier mv Ordinært resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Disposisjoner Renter på egenkapitalbevis Overført til utjevningsfond Overført til gaver 0 0 Overført til sparebankens fond Sum disposisjoner

17 Cultura Sparebank Årsrapport Balanseregnskap pr. 31. desember Tusen Kroner Noter EIENDELER Kontanter og fordringer på Norges Bank Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Kasse-/drifts og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivninger Nedskrivning på individuelle utlån Nedskrivning på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler, maskiner, inventar og transportmidler Andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd og gjeld til kunder Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser er utsatt skatt SUM GJELD Selskapskapital Eierandelskapital Egne egenkapitalbevis Opptjent egenkapital Sparebankens fond Utjevningsfond SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Garantier Oslo, / Kari Schage Arne Øgaard Steinar A. Gundersen Styrets leder Styrets nestleder Jannike Østervold Katharina Ringen Asting Maria Bjune Hans Gaffke Lars Hektoen Ansattes representant Daglig leder

18 18 Cultura Sparebank Årsrapport 2011 Noter til regnskapet 1. Generelle regnskapsprinsipper Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Under den enkelte note til regnskapet er det redegjort nærmere for prinsippene som er benyttet for de aktuelle regnskapsposter med henvisning til de enkelte poster i regnskapet. Periodisering av inntekter og kostnader: Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Etableringsgebyr på nye utlån til dekning av behandlingskostnader inntektsføres på utbetalingstidspunktet. Balanseposter i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. 2. Utlån og garantier GARANTIER FORDELT ETTER ART Tusen kroner 2011 % 2010 % Betalingsgarantier , ,2 Lånegarantier , ,3 Bankenes Sikringsfond 0 0, ,5 GARANTIER FORDELT PÅ SEKTORER Tusen kroner 2011 % 2010 % Bankenes sikringsfond 0 0, ,5 Private selskaper med begrenset ansvar , ,5 Personlige foretak 403 7, ,4 Personlige næringsdrivende 73 1, ,7 Private organisasjoner uten profittformål , ,9 Lønnstakere, trygdede m. m 225 4, ,9 Sum garantier , ,0 GARANTIER FORDELT PÅ NÆRING Tusen kroner 2011 % 2010 % Jordbruk og tilknyttede tjenester 30 0,5 30 0,3 Pedagogiske formål , ,6 Landtransport 234 4, ,6 Lønnstakere 225 4, ,3 Andre næringer , ,2 Sum garantier , ,0 Solhatt Økologiske Hagebruk selger økologiske, GMO-frie frø og hagebruksutstyr.

19 Cultura Sparebank Årsrapport GARANTIER FORDELT ETTER GEOGRAFISKE OMRÅDER Tusen kroner 2011 % 2010 % Østfold 0 0, ,1 Akershus 423 7, ,4 Oslo , ,1 Hedmark 0 0,0 0 0,0 Oppland 0 0, ,2 Buskerud 0 0, ,1 Vestfold 0 0, ,1 Telemark 0 0, ,2 Rogaland 75 1, ,8 Hordaland 162 2, ,4 Møre og Romsdal 0 0,0 0 0,0 Trøndelag 135 2, ,9 Troms 49 0,9 49 0,4 Finnmark 0 0, ,1 Sum garantier , ,0 UTLÅN FORDELT ETTER SEKTOR Tusen kroner 2011 % 2010 % Private selskaper med begrenset ansvar , ,0 Private produsentorienterte organisasjoner 771 0, ,3 Personlige foretak , ,5 Private konsumorienterte organisasjoner , ,9 Personlige næringsdrivende , ,1 Lønnstakere, trygdede med mer , ,0 Utenlandsk sektor 964 0, ,1 Sum utlån , ,0 UTLÅN FORDELT ETTER NÆRING Tusen kroner 2011 % 2010 % Jordbruk og tilknyttede tjenester , ,4 Pedagogiske formål , ,3 Private helse og omsorgtjenester , ,0 Lønnstakere , ,1 Andre næringer , ,2 Sum utlån , ,0 Mike Paul Klaus Racwitz (Modalen i Hordaland) er tømrer og har bygget sin egen miljøbolig i grindverk.

20 20 Cultura Sparebank Årsrapport 2011 UTLÅN FORDELT ETTER GEOGRAFISKE OMRÅDER Tusen kroner 2011 % 2010 % Østfold , ,2 Akershus , ,9 Oslo , ,2 Hedmark , ,8 Oppland , ,1 Buskerud , ,6 Vestfold , ,7 Telemark , ,8 Agder ,9 12 0,0 Rogaland , ,7 Hordaland , ,5 Sogn og Fjordane , ,4 Møre og Romsdal 296 0, ,1 Trøndelag , ,3 Nordland , ,5 Troms , ,1 Finnmark 142 0, ,1 Utlandet 964 0, ,1 Sum utlån , ,0 Verdsettelser, beskrivelser og definisjoner Utlånsporteføljen blir fortløpende vurdert, og dersom det skulle foreligge objektive kriterier på at tap kan oppstå, vil det bli foretatt nedskrivninger på de enkelte lån eller grupper av lån. Nedskrivningene foretas på en slik måte at tap av fremtidige inntekter reflekteres i bokført verdi etter nedskrivningen. Neddiskonteringsmetoden kalles effektiv rentemetoden og er definert i utlånsforskriften. Misligholdte lån er lån der kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at overtrekket fant sted. Øvrige tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon innebærer en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt. Konstaterte tap. Tap ansees som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller for øvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken. Nedskrivninger for verdifall på individuelle utlån er nedskrivning til dekning av påregnelig tap på engasjement som er identifisert som tapsutsatte på balansedagen. Nedskrivninger for verdifall på grupper av utlån er nedskrivning til dekning på tap som må påregnes å inntreffe på grupper av engasjementer som ikke er misligholdt eller spesifikt identifisert som tapsutsatte.

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Risikorapport 2011. for Cultura Bank

Risikorapport 2011. for Cultura Bank Risikorapport 2011 for Cultura Bank 2 Innhold 1. Målsettinger og risikopolicy... 3 Kredittrisiko... 3 Sikkerhetstyper... 3 Risikoklassifisering... 4 Markedsrisiko... 5 Renterisiko... 5 Valutarisiko...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Risikorapport 2010. for Cultura Bank

Risikorapport 2010. for Cultura Bank Risikorapport 2010 for Cultura Bank 2 Innhold 1. Målsettinger og risikopolicy... 4 Kredittrisiko... 4 Sikkerhetstyper... 4 Risikoklassifisering... 5 Markedsrisiko... 6 Renterisiko... 6 Valutarisiko...

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2015

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2015 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 31. mars 2015 Resultatregnskap Driftsresultat før skatt (beregning i % av gjennomsnittlige forvaltningskapital) Ved utgangen av 1. kvartal 2015 har Vang Sparebank

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Risikorapport 2012. for Cultura Bank

Risikorapport 2012. for Cultura Bank Risikorapport 2012 for Cultura Bank 2 Innhold 1. Målsettinger og risikopolicy... 4 Kredittrisiko... 4 Sikkerhetstyper... 4 Risikoklassifisering... 5 Markedsrisiko... 6 Renterisiko... 6 Valutarisiko...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer