2 Cultura Sparebank Årsrapport 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 Cultura Sparebank Årsrapport 2011"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 2 Cultura Sparebank Årsrapport 2011

3 Cultura Sparebank Årsrapport Innhold 2011 Omveltninger 4 Styrets beretning for året Den økonomiske utviklingen 5 Hovedtrekk for Cultura Bank 5 Resultatregnskapet 7 Driftsresultat 7 Balanseregnskapet 8 Finansiell risiko og tap 9 Informasjonsarbeidet 10 Utviklingsarbeidet 11 Interessenter og samarbeidspartnere 12 Organisering, miljø og andre forhold 14 Resultatregnskap 16 Balanseregnskap pr. 31. desember 17 Noter til regnskapet Generelle regnskapsprinsipper Utlån og garantier Obligasjoner, aksjer og eierinteresser Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ansvarlig kapital Likviditetsforhold finansiering rentekostnader Opplysninger vedrørende ansatte og tillitspersoner Skatter Diverse andre tilleggsopplysninger 32 Revisors beretning 34 Kontrollkomiteens melding 36 Medarbeidere og tillitsvalgte

4 4 Cultura Sparebank Årsrapport Omveltninger Lars Hektoen Banksjef The time is out of joint tiden er ute av ledd, utbryter Hamlet i Shakespeares drama, og ser vi tilbake på året 2011, kan det virke som ganske mye er ute av lage også i vår tid. Occupy Wall Street bevegelsen kan stå som symbol på folks misnøye med et økonomisk system der noen blir veldig rike, mens forskjellen mellom dette sjiktet (1 %) og folk flest (99 %), blir stadig større. Cultura Bank, og mange med oss, har de siste 15 årene pekt på ubalansen mellom realøkonomien og en stadig mer oppblåst finanssektor, og da boblen sprakk i 2008 burde det ikke ha kommet som en overraskelse. EU knaker i sammenføyningene etter hvert som krisen i statsfinansene har spredt seg fra små land som Hellas, Portugal og Irland til Spania og Italia. Det nytter ikke lenger å stimulere seg ut av krisen via en økt, lånefinansiert offentlig eller privat etterspørsel, de vestlige regjeringers handlefrihet er sterkt innskrenket som en følge av finanskrisen. I kjølvannet av finanskrisen er bankenes rolle oppe til diskusjon. Det hersker en viss grad av samstemmighet om at en vesentlig årsak til krisen var en oppblåst og høyt eksponert finansindustri og at bankene følgelig må kontrolleres strengere. En banks hovedoppgave er etter vår mening å kanalisere sparing over i langsiktige investeringer via utlån. Med dette mener vi investeringer i realøkonomien, ikke i finansielle instrumenter. Banken skal i tillegg sørge for å holde risikoen på et så lavt nivå at sparernes tillit opprettholdes over tid. Verdens banker, og dette gjelder også i Norge, har de siste 30 årene hentet en stadig større andel av sin fortjeneste gjennom finansmarkedene, mens en stadig mindre del av finansieringen kommer fra ordinære kundeinnskudd. Resten må hentes inn i pengemarkedene. Når tilliten svikter, slik vi har sett eksempler på de siste årene, har verdens sentralbanker måttet tre inn og redde bankene, og i siste instans har regningen havnet på folk flests bord. Ikke rart at folk er rasende og protesterer Etter å ha vunnet Nordisk Råds Natur- og Miljøpris i 2010, var Cultura Bank i 2011 innstilt til nok en interessant utmerkelse, Årets sosiale entreprenør, en pris som deles ut av Ferd Sosiale Entreprenører. Banken nådde finalen sammen med 5 andre kandidater som var valgt ut blant over 60 søkere. Ferd definerer sosialt entreprenørskap slik: Sosialt entreprenørskap bidrar med innovative løsninger på viktige samfunnsutfordringer. I motsetning til tradisjonelt sosialt engasjement, som gjerne er tuftet på frivillig arbeid og veldedighet, er sosialt entreprenørskap bygd opp basert på forretningsmessige prinsipper. Det er gledelig å konstatere at en aktør som Ferd mener at Cultura Bank med sitt arbeid bidrar med innovative løsninger på viktige samfunnsutfordringer. Sett med egne øyne driver vi en bankvirksomhet slik vi mener denne type forretning skal drives, gjennom å låne ut til prosjekter og bedrifter som kan bære seg selv økonomisk og som i tillegg tilfører samfunnet verdier, kulturelt eller miljømessig. Vi finansieres av egenkapital og innskudd fra mennesker som er opptatt av at pengene investeres i nettopp slike bærekraftige prosjekter. Vi ønsker vise at det er mulig å drive lønnsom og bærekraftig bankvirksomhet på denne måten og slik tjene som forbilde for andre banker og bedrifter.

5 Cultura Sparebank Årsrapport Styrets beretning for året 2011 Den økonomiske utviklingen Vi gikk inn i 2011 med optimisme og med klare tegn til økonomisk oppgang i de fleste vestlige industriland, samt i lokomotivlandene Kina, Brasil og India. I Norge, som hadde hatt en mildere finanskrise og dermed også en mindre dyp realøkonomisk avmatning enn de fleste land, var fremtidsutsiktene gode. Krisen i de offentlige finanser i EU-landene forsterket seg gjennom året og spredte seg til Spania og Italia, to av de større land i EU. Selv om USA og Japan også har skremmende høy offentlig gjeld, er de, i motsetning til enkelte europeiske land, hovedsakelig finansiert fra innenlandske kilder og i egen valuta som de har fullt herredømme over. Dette gjelder også England som heller ikke er med i euro-samarbeidet. Også her skiller Norge seg ut som en av verdens mest solide land, med en stat som er netto fordringshaver. Norske myndigheter har derfor en viss handlefrihet og virkemidler parat dersom krisen i Europa skulle forverre seg. Lave renter i utlandet gjør det vanskelig for Norges Bank å øke renten, selv om innenlandsk økonomi skulle indikere at dette var en riktig politikk, og som alltid er det hensyn til kronekursen og industriens konkurranseevne som taler imot et særnorsk rentenivå. I takt med den Europeiske Sentralbanken senket Norges Bank den 14. desember renten til 1,75 %, som er bare 0,5 % over laveste nivå under finanskrisen og langt unna det som var ventet ved inngangen til året. Etter at Norges Bank har nedjustert sin sannsynlige rentebane, nøyer de seg nå med å si at renten kan holde seg lav i lengre tid. Hovedtrekk for Cultura Bank Resultatmessig viste 2011 klar fremgang fra de to foregående år. Banken har, i tillegg til sine mer ideelle formål, som mål å kunne betjene investert kapital med en avkastning som i rimelig grad belønner langsiktighet og risiko. Avkastningen bør derfor ligge klart høyere enn for et vanlig bankinnskudd. Driften ga et overskudd på kr 3,2 millioner og etter tapsavsetninger og skatt utgjorde nettoresultatet i underkant av 2 millioner kroner. Utlånene økte med 12,3 % og innskuddsveksten utgjorde 12,8 %. Banken har god likviditet og en tilfredsstillende kapitaldekning. Tap på utlån er noe redusert i forhold til de to foregående år, men i lys av usikkerheten i internasjonal økonomi og eventuelle ringvirkninger for Norge, er det viktig med en tett oppfølging av kunder som kan få problemer. Maaemo er Norges første økologiske gourmetrestaurant! Med fokus på ekte og naturlige råvarer lager restauranten et naturlig og personlig råvarebasert gourmetkjøkken. Restauranten er belønnet med 2 stjerner i Guide Michelin. Cirkus Xanti arrangerte i 2011 sirkuslandsby i Torshovparken i Oslo. Cirkus Xanti arbeider med nysirkus gjennom forestillinger, ulike arrangement, event og undervisning.

6 6 Cultura Sparebank Årsrapport 2011 Hovedprinsipper for virksomheten Cultura Bank ser finans og penger som et middel til å skape en sunn utvikling i økonomien og i samfunnet generelt. Maksimering av overskudd er derfor ikke noe mål i seg selv, men en nødvendig forutsetning for å realisere bankens overordnede mål. Banken følger følgende hovedprinsipper for sin virksomhet: Bærekraft: I utlånsvirksomheten legges stor vekt på prosjektenes sosiale og miljømessige effekter, i tillegg til en ordinær vurdering av sikkerhet og prosjektøkonomi. Transparens: Med samtykke fra låntakerne offentliggjør banken listen over utlånsprosjekter, slik at innskyterne skal kunne se hva pengene deres blir brukt til. Bevisstgjøring: For å oppfylle formålsparagrafens intensjon om å arbeide for å bevisstgjøre holdninger til penger og økonomi, brukes det løpende ressurser på utviklingsarbeid og informasjon. Tradisjonelt fanges bare de rent økonomiske verdier opp i bankenes resultatregnskaper. For Cultura Bank er det imidlertid viktig å vise til den samfunnsmessige gevinsten av bankens virksomhet. Dette har hittil vært gjort gjennom å beskrive utlånsprosjektene verbalt, men det arbeides aktivt med å finne metoder for å kvantifisere den samfunnsmessige avkastningen. Banken deltar i et prosjekt sammen med Global Alliance for Banking on Values på dette området. Bankens øverste organ er forstanderskapet, som velges av kunder, eiere av egenkapitalbevis, det offentlige og bankens ansatte. Utstedelse av egenkapitalbevis er den viktigste egenkapitalkilden for banken. Grunnfondet, sparebankens fond, utgjøres av den opprinnelige gavekapital ved etableringen, samt tilbakeholdt overskudd. Egenkapitalbevisene er registrert i Verdipapirsentralen (VPS), men ikke notert på Oslo Børs. Forretningskontoret ligger i Oslo. Banken har kunder i de fleste fylker - se note nr. 2. GLIMT FRA HVERDAGEN I CULTURA BANK JANUAR Travel måned med årsoppgjør. Cultura Bank ble medlem av Global Alliance for Banking on Values (GABV) FEBRUAR Bildeleringen BA i Bergen fikk lån til to nye biler. MARS Cultura Bank var en av 6 som ble plukket ut til finalen i Årets sosiale entreprenør, en pris som deles ut av Ferd Sosiale Entreprenører. APRIL Banksjef Lars Hektoen deltok på møter med de internasjonale bankorganisasjonene FEBEA og INAISE, som består av banker og finansinstitusjoner innenfor social banking bevegelsen. MAI Cultura Bank arrangerte Culturafrokost om økologisk jordbruk. Temaet var blant annet de utfordringene småskalaprodusentene støter på for å få distribuert varene. JUNI Banken deltok med stand på Oslo Miljøfestival. JULI Litt lavere aktivitetsnivå enn ellers i året på grunn av ferieavvikling både blant kunder og ansatte. AUGUST Nordisk bankmøte på Gran i Hadeland, med deltakere fra Merkur i Danmark, Ekobanken i Sverige og Cultura Bank. For første gang samlet vi styrene i bankene for erfaringsutveksling. Salong AS i har fått lån til etablering av kafe i tilknytning til Det Andre Teateret på Lilleborg. Den Andre Caféen er både en selvstendig café/bar og Det Andre Teatrets salong. De tilbyr varmretter, snackbar, øl og vin. De har fokus på ferske sesongbaserte råvarer, kortreist og økologisk mat. SEPTEMBER Vellykket workshop i digital historiefortelling på Bjørk gård, hos Aruna. Se og hør historiene på Facebooksiden vår. OKTOBER 54 nye kunder åpnet konto. Gjennomsnitt for året var 56 nye kunder pr. måned. NOVEMBER Representanter for Cultura Bank deltok på seminar i regi av Institute for Social banking om markedsføring og bruk av sosiale medier. Tema var blant annet digitale historier og vi kunne stolt vise frem resultatet av vår workshop. DESEMBER Ny rekord i forvaltningskapitalen 512 millioner

7 Cultura Sparebank Årsrapport Resultatregnskapet Inntekter Rentenettoen, bankens viktigste inntektskilde, utgjorde 17,3 mill kr i 2011 mot 15,5 mill kr i Hovedårsaken til oppgangen er høyere totalt utlånsvolum. Banken hadde ved årsskiftet lånt ut 79 % av innskuddene, omtrent som nivået året før. Netto andre driftsinntekter, som hovedsakelig består av gebyr- og provisjonsinntekter, utgjorde 3,9 mill kr, en oppgang på 7,5% fra året før. Totale driftsinntekter endte på 21,3 mill kr, opp fra 19,1 mill kr i Kostnader Bankens totale kostnader har holdt seg stabile over året. Lønns- og generelle administrasjonskostnader utgjorde 14,1 mill kr, omtrent på nivå med Lønnsøkningene ble holdt på et moderat nivå, og banken klarte gjennom bedre utnyttelse av eksisterende personale å unngå utstrakt vikarbruk i forbindelse med fødselspermisjoner og annet langtidsfravær. Øvrige administrasjonskostnader falt fra 5,6 mill kr til 5,3 mill kr. Ved siden av personalkostnader er IT den største enkelposten på utgiftssiden i banken, og IT er kritisk for bankens evne til å tilby en tilfredsstillende service og sikre en trygg drift. Oppgradering av bankens systemer, for å holde tritt med kundenes og ikke minst myndighetenes krav, er derfor en kontinuerlig prosess. Tap og nedskrivninger på utlån Periodens tapskostnad ble kr , ned fra kr året før. Tapskostnadene er sammensatt av realiserte tap samt økning i avsetninger for å møte mulige, fremtidige tap. Dette er nærmere omtalt i note 2. Driftsresultat Resultat før skatt og tap på utlån ble et overskudd på kr 3,2 mill kr. Netto resultat etter skatt og tapskostnader utgjorde kr Styrets forslag til disposisjon av årets resultat Styret anbefaler at kr av overskuddet allokeres til utbytte på egenkapitalbevis. Resterende overskudd på kr fordeles mellom utjevningsfondet med kr og kr til sparebankens fond. Utjevningsfondet kan brukes til senere utdeling av utbytte på egenkapitalbevis dersom dette er forsvarlig ut fra egenkapitalsituasjonen i banken. Økologisk Spesialkorn selger økologiske korn- og melprodukter til bakerier, storkjøkken og storhusholdninger. De tilbyr opprinnelige økologiske kornarter og sorter som enkorn, emmer, spelt, svedjerug og andre landsorter av hvete.

8 8 Cultura Sparebank Årsrapport 2011 Balanseregnskapet Utlån I tråd med sin formålsparagraf prioriterer Cultura Bank å gi lån til prosjekter som kan tilføre samfunnet en kvalitativ verdiskapning i tillegg til den rent økonomiske. I vurderingen av lånesøknadene legges det derfor vekt på at prosjektet skal ha miljømessige, sosiale og/eller kulturelle kvaliteter. Først hvis dette er oppfylt går søknaden videre til en konvensjonell økonomisk vurdering. Utlånsveksten ble i 2011 på 12,3 %. Fordelingen av utlån på ulike utlånsformål er vist i tabellen nedenfor. Økologisk landbruk, miljøprosjekter og pedagogiske formål utgjør de største enkeltgruppene. Som en naturlig følge av at flere privatpersoner tar Cultura i bruk som hovedbank, yter banken også lån til bolig. I bankens policy ligger det imidlertid at boliglån i størst mulig grad skal gis til boligtyper som ivaretar miljøhensyn og sosiale boformer, og banken satser bevisst på å stimulere bygging av miljøboliger av høy kvalitet. Dette vil i løpet av noe tid kunne føre til at en større del av bankens utlånsportefølje vil utgjøres av boliglån. Utlån til private skal generelt ikke skje på bekostning av bankens egentlige formål. Cultura legger i sin utlånspolicy spesiell vekt på å videreutvikle den kvalitative profil i utlånene. Banken er ikke aktiv i pengemarkedet, og likvide reserver er plassert i Norges Bank, i norsk oppgjørsbank, i samarbeidende utenlandske banker samt i boliglånsobligasjoner, som er deponert som sikkerhet for trekkrettigheter i Norges Bank kr % 1000 kr % 1000 kr % Økologisk jordbruk , , ,1 Miljøprosjekter , , ,0 Annen forretningsvirksomhet , , ,8 Mikrokreditter , , ,6 Økosamfunn og samtun , , ,1 Økobygg , , ,7 Pedagogisk virksomhet , , ,6 Sosialterapi, omsorg , , ,2 Medisin, terapi , , ,1 Kulturell virksomhet , , ,5 Øvrige allmennyttige prosjekter , , ,7 Sum allmennyttige formål , , ,5 Boliglån , , ,8 Andre lån til private , , ,6 Sum utlån , , ,0 Innlån Bankens viktigste finansieringskilde er innskudd fra kunder, som ved årets slutt beløp seg til kr 418 millioner, en økning på 12,8 % fra året før. Banken har siden oppstart fulgt en policy der alle utlån skal være dekket av kundeinnskudd. Mange kunder velger en kontoform der de gir avkall på noe av renten til fordel for bidrag til noen av bankens samarbeidende ideelle organisasjoner. Det er viktig for banken å gi innskyterne god informasjon om hva slags lån pengene investeres i, transparens på dette området er et av bankens hovedprinsipper.

9 Cultura Sparebank Årsrapport Forvaltningskapital Total forvaltningskapital utgjorde ved årets utgang kr 476 millioner, en økning på 12,2 % fra siste årsskifte. Kapitaldekning, Egenkapital Egenkapitalen utgjorde 10,78 % av forvaltningskapitalen. Benyttes risikovektet kapital, som tar hensyn til sikkerheten i våre plasseringer og utlån, var egenkapitaldekningen 15,74 %. Minimumskrav til risikovektet egenkapital for banker er 8 %. I forhold til bankens risikoprofil anses egenkapitaldekningen tilfredsstillende Finansiell risiko og tap Risikostyring Av bankens formålsparagraf og styrets policy følger at utlånene skal ligge innenfor nærmere definerte utlånsformål og ha en forsvarlig spredning. Banken har siden starten foretatt en risikoklassifisering av alle utlån basert på et sett kriterier for henholdsvis betalingsevne og sikkerhet. Alle låneavtaler følges løpende med hensyn til termininnbetalinger, og eventuelle avvik rapporteres til styret. Det er utarbeidet et regelverk for kredittvurderinger, og banken har en kredittkomité som arbeider innenfor en fullmaktsramme. Sparebanken har egen policy om intern kontroll basert på Finanstilsynets forskrift, som følges opp av styret. Finansiell risiko Styret har gjennom året fulgt bankens risikoeksponering på forskjellige områder. Kredittrisiko: Så vel erfaringstall for tap og mislighold som utviklingen av risikoklassifiseringen ligger til grunn for vurdering av bankens kredittrisiko. Etter hvert som banken vokser legges det opp til en skrittvis utvidelse av utlånsområdene. Årets tapskostnader er betydelig lavere enn i For en nærmere gjennomgang av dette henvises det til note 2. Likviditetsrisiko: Cultura Bank har som policy å ha en solid dekning av alle utlån gjennom kundeinnskudd, og banken holder i tillegg en større reserve i likvide midler, som hovedsakelig er plassert i Norges Bank og obligasjoner som er pantsatt for trekkrettigheter i Norges Bank. Beholdningen i daglig oppgjørsbank, DNB, reguleres fortløpende for å dekke løpende utbetalinger. Markedsrisiko: Renterisikoen, som ved endringer i markedsrenten kan føre til kurstap eller press på rentemarginen, vurderes som liten. Cultura Bank arbeider i liten grad med fast rente på utlån og har innenfor korte frister mulighet for å justere rentenivået for så vel inn- som utlån. Banken har meget begrenset valutarisiko da utlån og innskudd over landegrensene er ført i norske kroner. Banken har en begrenset portefølje av rentebærende verdipapirer, alle med høy kredittverdighet og med 3 eller 6 måneders intervaller for renteregulering, og dermed relativt liten kursrisiko innen dette området. Bankens portefølje av andeler i beslektede virksomheter i utlandet er relativt liten og vurderes også som lite utsatt for uro i verdipapirmarkedene. Erfaringene etter 4 år med finanskrise bekrefter dette. For nærmere beskrivelse av bankens ulike risikoer henvises det til egen risikorapport på bankens nettside. Mislighold og tap Bankens totale tapskostnad for 2011 utgjorde kr , som utgjør 0,13 % av totale utlån. Av dette utgjorde konstaterte tap kr og kr endring i spesifiserte tapsavsetninger. Misligholdte lån viste en svak økning, men det er verdt å bemerke at størstedelen av disse engasjementene er godt sikret med pant i fast eiendom (note 2).

10 10 Cultura Sparebank Årsrapport 2011 Informasjonsarbeidet Cultura Banks formålsparagraf slår fast at en viktig del av bankens oppgave er å bidra til å øke folks bevissthet rundt penger og økonomi. Dette skjer blant annet gjennom artikler og reportasjer i tidsskriftet Pengevirke, som utgis i samarbeid med danske Merkur. I løpet av 2011 har banken økt sin satsning på sosiale medier. Høsten 2011 ble det holdt en workshop i digital historiefortelling, der både kunder og ansatte deltok. Hva er din drivkraft, og hvorfor har du valgt Cultura Bank, var oppgaven de skulle besvare. Resultatet ble en serie personlige og fargerike digitale historier, som er publisert på Facebook. Ved utgangen av 2011 er det mer enn 2400 mennesker som liker Cultura Bank på Facebook. Mye arbeid ble også lagt ned i å etablere nye nettsider, som både gir en mer effektiv strukturert informasjon og letter arbeidet med kontoåpning for privatpersoner, ved at kontosøker kan identifisere seg med BankID. I slutten av 2011 ble arbeidet med ny grafisk profil fullført. Den gamle logoen løvetannfnokken ble byttet ut, men dens symbolske kraft er fortsatt beholdt i den nye logoen, som er tydeligere og bedre synlig, også i små størrelser og i digitale medier. Bankens annonsering begrenser seg til aviser og tidsskrifter som henvender seg direkte til aktuelle målgrupper. Bankens minigolfbane var et populært innslag på Oslo Miljøfestival 2011 på Karl Johansgate. Det var mange som ville Slå et slag for miljøet og prøve å vinne 3 mnd. gratis abonnement på økologisk mat fra vår kunde Kolonihagen.

11 Cultura Sparebank Årsrapport Utviklingsarbeidet Arbeidet med å øke bevisstheten rundt penger og økonomi går helt inn i det daglige arbeid med kundene. I forbindelse med låneprosjekter som anses særlig verdifulle yter Cultura Bank ofte assistanse langt utover det som ligger i en normal kredittvurdering. Cultura har, som eneste norske bank, en avtale med Det Europeiske Investeringsfondet (EIF) om en garantiordning som dekker en del av tap som måtte oppstå på mikrokreditter. (EU definisjonen av mikrokreditt er lån på under kr eller EUR til bedrifter med mindre enn 10 ansatte.) Cultura Bank har siden 2003 gitt lån til innvandrere og andre grupper som kan ha problemer med å få lån i andre finansinstitusjoner. Bankens totale lån innen denne gruppen utgjorde ved årsskiftet kr Under utviklingsarbeidet hører også videre opplæring av medarbeiderne i banken. Dette skjer internt i bankens regi eller ved deltakelse i ulike kurs. Banken er med som stifter av Institute for Social Banking (ISB), som tilbyr et internasjonalt mastergradstudium i samarbeid med universiteter i Tyskland og England og ulike andre opplæringstilbud, blant annet Social Banking Summer School. Cultura Bank samarbeider med Universitetet i Nordland, som tilbyr et masterstudium i økologisk økonomi. Representanter for banken stiller også opp i debatter og med foredrag i ulike fora. I tillegg omfatter utviklingsoppgavene et nært samarbeid med de idémessig beslektede skandinaviske bankene, Merkur Andelskasse i Danmark og Ekobanken i Sverige. I 2011 har det vært holdt møter mellom bankenes ledelse og dessuten et felles nordisk møte i Norge, arrangert av Cultura Bank, der vi for første gang også samlet styrene for de tre bankene for å utveksle erfaringer. Høsten 2011 ble det holdt en workshop i digital historiefortelling, der både kunder og ansatte deltok. Hva er din drivkraft, og hvorfor har du valgt Cultura Bank, var oppgaven de skulle besvare. Resultatet ble en serie personlige og fargerike filmer, som er publisert på Facebook.

12 12 Cultura Sparebank Årsrapport 2011 Interessenter og samarbeidspartnere For å styrke og utvikle den sosiale bæreevne for banken, skal bankens sosiale omkrets pleies og inngå i bankens langsiktige planer. Det dreier seg særlig om følgende grupper: Bankens kunder. Innskytere og låntakere. Egenkapitalbeviseiere Medarbeidere Virksomheter innen det sivile samfunn (NGO s = Non Governmental Organizations) Utenlandske banker med samme verdigrunnlag som Cultura Bank Internasjonale bransjeorganisasjoner Myndigheter og faglige kontakter. Kunder Gjennom utstrakt informasjon om bankens utlån skapes en levende forbindelse mellom innskytere og låntakere. Som innskyter i Cultura Bank skal du vite hva pengene dine blir brukt til. Som låntaker vet du at pengene du får låne er skaffet til veie av mennesker som har gjort et bevisst valg om å arbeide for et bedre samfunn gjennom å bruke Cultura Bank. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre tjenestetilbudet slik at banken etter hvert som den vokser også kan tilfredsstille større bedrifters behov. Bankvirksomheten er landsdekkende (se note 2) og har ett kontor, som ligger i Oslo, og det er derfor en utfordring å etablere en god kontakt med kunder som bor i andre deler av landet. Egenkapitalbeviseiere Egenkapitalbeviseierne er sentrale som bankens støttespillere, og det legges derfor stor vekt på å holde denne gruppen godt informert om bankens utvikling. Informasjonen formidles gjennom bladet Pengevirke, men også her spiller bankens nettsider en økende rolle som informasjonskanal. Kvartalsrapportene offentliggjøres på bankens nettside. Medarbeidere Det avholdes jevnlige møter der ulike temaer som angår banken blir behandlet i plenum. Gjennom dette oppfordres medarbeiderne til å engasjere seg i bankens idegrunnlag og utvikling. En årlig konferanse med deltakere fra de samarbeidende banker i Sverige og Danmark gir anledning til å utveksle erfaringer. Flere medarbeidere er aktive i miljøorganisasjoner eller i ulike kulturelle sammenhenger, noe som gir inspirasjon og styrker bankens nettverk. Greenbean DA driver mobil kaffebar med økologisk kaffe, som serverer kaffe i Oslo området. Søsknene Matja og Mikkel Kostveit Dagestad fikk ideen til Greenbean etter å ha sett mobile kaffebarer i utlandet. Banken har gitt lån til kjøp av kjøretøy og kaffemaskin. Fra teaterforestillingen Lost Angels av Culturakunden Studium Actoris. Studium Actoris har i årenes løp skilt seg ut takket være innhold, bredde og mangfold i sin virksomhet som omfatter eksperimentell scenekunst, utforskning i skuespillerfaget, komiske familieforestillinger, internasjonale gjestespill, seminarer og verksteder for utvikling av skuespillerfaget, små og storstilte lokale arrangementer for folk flest. FOTO: STEFANO LANZARDO

13 Cultura Sparebank Årsrapport Videreutvikling av bankfaglig kompetanse blant medarbeiderne skjer løpende gjennom deltakelse i kurs og konferanser i regi av bl.a. BI, NHO, Nets, Sparebankforeningen og Bankenes sikringsfond. Virksomheter innen det sivile samfunn Sivilsamfunnet og den sosiale økonomien befinner seg i rommet mellom stat og det private næringslivet. Sivile sammenslutninger foreninger, stiftelser, samvirke- og selvhjelpsorganisasjoner dannes for å realisere kollektive mål. De drives både på frivillig basis og på forretningsmessig vis, men med mål som skiller seg fra ordinær forretningsdrift, og de bygger sosial kapital og samhold i lokalsamfunn og globale interessesamfunn. De kanaliserer en betydelig frivillig innsats og løser samtidig viktige samfunnsoppgaver, som det offentlige og markedet ikke klarer å løse. Cultura Bank deler verdigrunnlag og mål med mange av disse organisasjonene, og vi ønsker å være det naturlige valget av bank for flere av aktørene innenfor sivilsamfunnet og den sosiale økonomien. Vi har samarbeid med flere sentrale aktører, både som bankforbindelse og gjennom vårt støttekontosamarbeid med Redd Barna, WWF-Norge, Framtiden i våre hender, Regnskogfondet, Norges Kvinne- og Familieforbund og Norges Naturvernforbund. Til sammen ble det for 2011 gitt et bidrag på kr gjennom disse støtteavtalene. Bidrag til våre samarbeidsorganisasjoner for 2011 Støttebeløp (kr) Antall konti Sum innestående pr Redd Barna WWF-Norge Regnskogfondet Framtiden i våre hender (FIVH) Naturvernforbundet Kvinner på Sri Lanka (Kvinne- og familieforbundet) Samarbeidet skjer til glede og nytte for begge parter. Som motytelse for bidraget markedsfører organisasjonene Cultura Bank overfor sine medlemmer. Myndigheter og faglige kontakter Forholdet til offentlige myndigheter dreier seg i stor utstrekning om å avgi rapporter, regnskap og oppgaver, som er nedfelt i lover og regelverk for banker. Cultura sender månedlige og kvartalsvise rapporter til Norge Bank og Finanstilsynet. Representanter for banken har deltatt på faglige konferanser som er avholdt av Sparebankforeningen og Bankenes Sikringsfond. Utenlandske banker med samme verdigrunnlag Andelskassen Merkur i Danmark og Ekobanken i Sverige har i mange år hatt et tett samarbeid med Cultura Bank. I de siste årene er dette nettverket blitt utvidet gjennom medlemskap i FEBEA (Føderasjonen av Europeiske Etiske og Alternative Banker) og INAISE, et verdensomspennende nettverk innen sosial finans samt det europeiske mikrofinans nettverket, EMN. Cultura Bank er også medlem av Global Alliance for Banking on Values. GABV er en medlemsorganisasjon som består av fjorten av verdens ledende bærekraftige banker, fra Asia og Latin-Amerika til USA og Europa. De knyttes sammen av en felles forpliktelse til å arbeide for å fremme et positivt og levedyktig alternativ til det rådende finansielle systemet. Bankene har som overordnet mål å bidra til å forbedre livskvaliteten til alle jordens innbyggere, i erkjennelsen av at vi alle er økonomisk avhengige av hverandre og ansvarlige overfor nåværende og fremtidige generasjoner.

14 14 Cultura Sparebank Årsrapport 2011 Cultura Gavefond og Cultura Garantifond Cultura Gavefond forvalter midler som kan gis til tiltak som bl.a. har å gjøre med utvikling, forskning og utprøvning av nye ideer. Tildelingene gis uavhengig av kundeforhold til banken.størstedelen av fondets midler er investert i Cultura Banks egenkapitalbevis. Cultura Garantifond kan stille garanti for låneprosjekter i Cultura, som representerer et godt formål, men kan tilby for liten sikkerhet for banken. Garantifondet forvalter også garantimidler som er øremerket til mikrolån. Selv om Garantifondet har en relativt beskjeden kapital, har de garantier som stilles en stor virkning. I tillegg til Cultura Bank har kommuner og fylkeskommuner, Innovasjon Norge og Norsk Folkehjelp bidratt med stiftelseskapital eller øremerkede garantimidler til Garantifondet. Da disse to virksomhetene er selvstendige stiftelser, er regnskapene ikke tatt med i bankens årsregnskap. Culturaprisen 2011 gikk til Kolonihagen Culturaprisen skal gå til en gruppe eller bedrift som har fremhevet seg på det økologiske og/eller det sosiale området. Kolonihagen AS fikk prisen i 2011 for sin banebrytende og innovative innsats for å fremme bruk av økologiske råvarer i Norge. Kolonihagen driver salg og distribusjon av kortreist økologisk mat gjennom Kolonihagen Bakeri, restauranten Kolonihagen Frogner, nettbutikk og abonnementsordning med levering av mat på døra. Prisen, som er på kr , er tidligere tildelt Utviklingsfondet, Stiftelsen Kolibri, Det økologiske hus, Max Havelaar, Økopomorka, Erna og Trygve Sund, Debio, Isandi og Raghnhild Nilsen. Organisering, miljø og andre forhold Organisering Banken har 17 fast ansatte medarbeidere. Dette utgjorde i 2011 ca. 15 årsverk. Styret, som har bestått av 7 personer, har hatt 13 møter i De ansatte har 1 representant i styret. Forstanderskapet består av 12 personer, hvorav 1 er valgt av Oslo Kommune. Forstanderskapet avholdt 3 møter i På siste side i årsrapporten finnes en oversikt over bankens tillitspersoner. Helse, miljø og sikkerhet Det har ikke vært behandlet større arbeids- eller miljøsaker i løpet av året. Styret oppfatter arbeidsmiljøet som godt. Det har heller ikke vært registrert større uhell eller skader i Sykefraværet var totalt 271 dager, hvorav 38 dagers kortidsfravær og ca 220 dager er svangerskapsrelaterte. Sykefraværsprosenten var 8 % mot 6 % året før. Det er utarbeidet en egen HMS håndbok for bedriften, og HMS arbeidet følges opp jevnlig. Banken har engasjert firmaet Servicemiljø med en egen miljømedarbeider til å ta seg av kantinedrift, renhold og vedlikehold. Dette bidrar til et godt inneklima og arbeidsmiljø i bedriften.

Cultura Sparebank årsrapport 2012 2

Cultura Sparebank årsrapport 2012 2 Årsrapport 2012 Cultura Sparebank årsrapport 2012 2 Cultura Sparebank årsrapport 2012 3 Innhold HVA CULTURA BANK HANDLER OM... 4 STYRETS BERETNING FOR ÅRET 2012... 5 Den økonomiske utviklingen... 5 Hovedtrekk

Detaljer

Cultura Sparebank årsrapport 2014 2 FRIHET, LIKHET, BRORSKAP... 3

Cultura Sparebank årsrapport 2014 2 FRIHET, LIKHET, BRORSKAP... 3 Årsrapport 2014 Cultura Sparebank årsrapport 2014 2 Innhold FRIHET, LIKHET, BRORSKAP... 3 STYRETS BERETNING FOR ÅRET 2014... 4 Den økonomiske utviklingen... 4 Hovedtrekk for Cultura Bank... 4 Resultatregnskapet...

Detaljer

PROSPEKT I FORBINDELSE MED

PROSPEKT I FORBINDELSE MED PROSPEKT I FORBINDELSE MED Emisjon av egenkapitalbevis i Cultura Sparebank minimum 2 000 maksimum* 18 500 egenkapitalbevis, samtlige til pari pålydende kr 1000,- Tegningsperiode 2. mai 29. juni 2012 *

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsberetning og regnskap

Årsrapport 2008. Årsberetning og regnskap Årsrapport 2008 Årsberetning og regnskap ÅRSRAPPORT 2008 Sparebanken Narvik Innhold Styrets beretning............................... 3 Resultatregnskap............................... 14 Balanse.......................................

Detaljer

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering.

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering. ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2009... 3 Virksomheten og lokalisering....3 Bankens rammebetingelser.... 3 Virksomheten i 2009... 4 Strategisk samarbeid... 5 Resultatutvikling... 5

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR Økonomiske utsikter*. Som følge av gjeldskrisen i Europa preges nå verdensøkonomien av stor usikkerhet. Den økonomiske veksten har

Detaljer

INNHOLD. Presentasjon 3. Nøkkeltall 4. Beretning 5. Bankens ansatte 12. Resultatregnskap 13. Balanse 14. Noter 16. Kontantstrømanalyse 28

INNHOLD. Presentasjon 3. Nøkkeltall 4. Beretning 5. Bankens ansatte 12. Resultatregnskap 13. Balanse 14. Noter 16. Kontantstrømanalyse 28 Årsrapport 2009 INNHOLD Presentasjon 3 Nøkkeltall 4 Beretning 5 Bankens ansatte 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Kontantstrømanalyse 28 Revisjonsberetning 29 Kontrollkomiteens årsmelding 30 Årsrapport

Detaljer

1. Målsettinger og risikopolicy... 4. Kredittrisiko... 4. Sikkerhetstyper... 4. Risikoklassifisering... 5. Markedsrisiko... 6. Renterisiko...

1. Målsettinger og risikopolicy... 4. Kredittrisiko... 4. Sikkerhetstyper... 4. Risikoklassifisering... 5. Markedsrisiko... 6. Renterisiko... 2 Innhold 1. Målsettinger og risikopolicy... 4 Kredittrisiko... 4 Sikkerhetstyper... 4 Risikoklassifisering... 5 Markedsrisiko... 6 Renterisiko... 6 Valutarisiko... 7 Aksjerisiko... 7 Likviditetsrisiko...

Detaljer

Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007

Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007 ÅRSRAPPORT 2011 Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,72 % 1,43 % 1,57 % 1,95 % 2,11 % Driftsinntekter 0,59 % 0,72 % 0,67 % 0,47 % 0,42 % Driftskostnader 1,38

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2008

Meldal Sparebank - Årsrapport 2008 Meldal Sparebank - Årsrapport 2008 2008 1 ÅRSRAPPORT - 2008 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2009 En bank med selvstendighet og uavhengighet. God inntjening og soliditet viktig En bank med lokal

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT 2012 Trio Media 02/13 Foto: Steinar Johansen fra start til mål INNHOLD Banksjefen har ordet... Side 3 Styrets beretning

Detaljer

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %)

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %) Hovedtall regnskap 2010 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 Netto rente- og kredittprovisjoner 29,9 30,0 31,2 28,5 28,9 Netto driftsinntekter 4,8 5,4 2,6 4,9 5,7 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. 152. forretningsår

ÅRSREGNSKAP 2010. 152. forretningsår ÅRSREGNSKAP 2010 152. forretningsår INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE MEDLEMMER AV BANKENS ORGANER, ANSATTE OG REVISOR 2 ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2010 3 RESULTATREGNSKAP 2010 9 BALANSE PR. 31.12.2010

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

God utvikling skjerpede krav

God utvikling skjerpede krav Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2009

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2009 2009 sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2009 innholdsfortegnelse NOTER Foto forside/bakside: Tor

Detaljer

Årsregnskap 2010 148. Forretningsår

Årsregnskap 2010 148. Forretningsår Årsregnskap 2010 148. Forretningsår Styrets årsberetning for 2010 Søgne og Greipstad Sparebank driver sin virksomhet i Søgne og Songdalen kommuner. Bankens primære satsning er på privatpersoner, små og

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2011. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2011 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2011 Sparebanken Narvik Norwegian Crystallites AS ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 2. februar

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer