Valgkomiteens innstilling Sak 6, 7, 8 og 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgkomiteens innstilling Sak 6, 7, 8 og 9"

Transkript

1 Sak 6, 7, 8 og 9 Valgkomiteens arbeid På Borregaards hjemmeside er det informasjon om valgkomiteen, dens mandat samt kontaktadresse. I tillegg har det etter nyttår vært egen informasjonsside på hjemmesiden om generalforsamlingen med informasjon om valgene og kontaktmulighet til Valgkomiteen. Komiteen har siden generalforsamlingen 2013 hatt fire ordinære møter. Komiteens beslutninger om forslag på kandidater til styret og honorarsatser har vært enstemmig. Informasjon om de foreslåtte medlemmene til styret og valgkomiteen finnes som vedlegg til innstillingen. Ytterligere begrunnelse for valgkomiteens innstilling vil bli gitt i generalforsamlingen. Valgkomiteen har gjennom høsten 2013 foretatt en grundig vurdering av styret og dets medlemmer ved gjennomgang av styrets egen evaluering og individuell samtale med alle medlemmene. Det har også vært dialog med selskapets administrasjon og eget møte med administrerende direktør for å få en forståelse av selskapets virksomhet og kompetansebehov. Medlemmer til styret Valgkomiteens vurdering er at dagens styre har en nødvendig, god og relevant sammensetning i samsvar med de kravene som framkommer i instruksen for valgkomiteen. Av dagens fem aksjonærvalgte styremedlemmer har to flere års erfaring fra Borregaards styre før børsnoteringen i To medlemmer kom med ved børsnoteringen i oktober 2012 og ett medlem ble valgt inn ved generalforsamlingen i april I forkant av fjorårets generalforsamling og det første valget av styre etter børsnoteringen, hadde valgkomiteen kontakt med de største eierne i arbeidet med styresammensetningen. Det har siden denne generalforsamlingen ikke framkommet ønsker fra noen av eierne om endringer i dagens styresammensetning. Borregaard er et komplekst selskap som det tar tid å få innsikt i og forståelse av. Det er derfor ønskelig med en viss kontinuitet blant styrets medlemmer. Styremedlemmene har også hatt godt frammøte til styremøtene. Valgkomiteen vil ut fra en samlet vurdering foreslå gjenvalg av styreleder og de aksjonærvalgte styremedlemmene. I drøftingen knyttet til forslag på styreleder har en representant for de ansatte gitt sin vurdering. Valgkomiteen vil blant styrets medlemmer foreslå Jan A. Oksum som styreleder. I samsvar med anbefalinger i NUES foreslås funksjonstiden på ett år, fram til neste ordinære generalforsamling. Forslag til vedtak 1. Valgkomiteen foreslår som styremedlemmer: i. Jan A. Oksum gjenvalg ii. Terje Andersen gjenvalg iii. Jan Erik Korssjøen gjenvalg iv. Kristine Ryssdal gjenvalg v. Ragnhild Wiborg gjenvalg 2. Valgkomiteen foreslår at Jan A. Oksum velges som styreleder Side 1 av 8

2 Medlemmer til Valgkomiteen Valgkomiteen ble valgt på ekstraordinær generalforsamling 10. januar 2013 med funksjonstid fram til generalforsamlingen Valgkomiteen har brukt tiden på å bli kjent med selskapet og dets kompetansebehov og foretatt en evaluering av styret og dets medlemmer. Komiteens medlemmer har samlet en relevant og bred erfaringsbakgrunn og god kjennskap til relevante miljøer og personer. Alle de tre kandidatene er uavhengige, både fra selskapets styre og ledende ansatte. De har bred erfaring både fra stillinger i næringslivet og som medlemmer i styrer, valgkomiteer og andre tillitsverv. To av kandidatene, Terje Venold og John Ove Ottestad, har ledererfaring fra store, børsnoterte selskaper, henholdsvis Veidekke ASA og Hydro ASA. Mimi Berdal har erfaring som partner i et større advokatfirma, og senere fra egen advokat- og konsulentvirksomhet. Det er komiteens vurdering at kandidatene tilfredsstiller alle anbefalingene i NUES. Valgkomiteen mener det vil være fornuftig med kontinuitet i komiteen noe tid framover. Det har ikke kommet forslag på andre medlemmer til komiteen og det foreslås gjenvalg av komitéens leder og medlemmer. Forslag til vedtak 1. Valgkomiteen foreslår som medlemmer av Valgkomiteen: i. Terje R. Venold gjenvalg ii. Mimi K. Berdal gjenvalg iii. John Ove Ottestad gjenvalg 2. Valgkomiteen foreslår at Terje R. Venold velges som leder av valgkomiteen Side 2 av 8

3 Honorar for styre og valgkomite Valgkomiteen har i sitt arbeid med honorarer tatt utgangspunkt i det fastsatte honorarnivået som har vært fra børsnoteringen i oktober 2012 og fram til generalforsamlingen Disse satsene ble foreslått etter en grundig gjennomgang av sammenlignbare selskapers honorarnivå og kompetansekrav for styreverv og valgkomite. Valgkomiteen vil foreslå at honorarsatsene fram til generalforsamlingen 2015 justeres innen en ramme på ca 2,5 %. Komiteen mener at framlagte forslag gir uttrykk for et honorarnivå som er konkurransedyktig, men ikke ledende, og som samsvarer med ansvarsforhold, kompetansekrav og arbeidsmengde. Forslag til vedtak Følgende honorarsatser gjelder fra den ordinære generalforsamlingen i 2014 fram til neste ordinære generalforsamling i 2015: Styreleder Styremedlem * Observatør (ansattevalgt) ** Varamedlem for observatør *** Leder i revisjonsutvalget Medlem i revisjonsutvalget * Leder i kompensasjonsutvalget Medlem i kompensasjonsutvalget * Leder i valgkomiteen Medlem i valgkomiteen kr pr år kr pr år kr pr år kr pr møte kr pr år kr pr år kr pr år kr pr år kr kr pr møte ut over 4 møter kr kr pr møte ut over 4 møter * Honorar for ansattevalgt styremedlem dekker også deltakelse i styreutvalgene. ** Observatør er også fast varamedlem for ansattevalgt styremedlem og honorar for observatør dekker også eventuell funksjon som møtende styremedlem. *** Den samme honorarsatsen legges også til grunn i en situasjon hvor et varamedlem for observatør møter som styremedlem fordi både ansattevalgt styremedlem og observatør har forfall. Det anbefales at honorarene utbetales i rater gjennom perioden. Valgkomiteen 12. februar 2014 Side 3 av 8

4 Vedlegg til for valg av styremedlemmer og medlemmer i Valgkomiteen Styret Jan Anders Oksum Født 1950 Sivilingeniør (Master) i kjemi-teknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Oksum har mer enn 30 års erfaring fra treforedlingsindustrien. Etter at han begynte i Norske Skogindustrier ASA i 1979, har Oksum hatt ulike stillinger, blant annet som forskningsdirektør, fabrikksjef og visekonsernsjef med ansvar for strategi og forretningsutvikling. Han var konsernsjef i selskapet fra 2004 til Han har også vært forskningsassistent ved Papirindustriens forskningsinstitutt i Oslo. Chemring Nobel AS (styremedlem), Norconsult Holding AS (styreleder), Norconsult AS (styreleder) og Elopak AS (styremedlem). Oksum har også hatt posisjoner i Nuclear Protection Products AS (styreleder og administrerende direktør), Sødra Cell AB (styremedlem), Holmen, Gulliksen & Co AS (styreleder), Hafslund Pellets Holding AS (styremedlem), Biowood Norway AS (styreleder) og Estate Media AS (styreleder). Oksum har vært styremedlem i Borregaard Industries Limited siden 2007, og styreleder i Borregaard ASA siden selskapet ble børsnotert i Han har deltatt i åtte av åtte styremøter siden forrige ordinære generalforsamling. Oksum har (gjennom kontrollert selskap) aksjer i Borregaard ASA. Terje Andersen Født 1958 Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). Terje Andersen er administrerende direktør (CEO) for Orkla Investments. Siden 1989 har Andersen hatt ulike stillinger i Orkla-konsernet, blant annet som økonomi-/finansdirektør (CFO) i Orkla ASA, økonomidirektør i Lilleborg AS og økonomidirektør i Orkla Brands. Før han begynte i Orkla-konsernet, hadde Andersen erfaring fra Nevi Finans AS og som seniorkonsulent/manager i Deloitte Touche. Side 4 av 8

5 Sapa AB (styremedlem), Jotun AS (styremedlem), Gränges AB (styreleder), Reach Media AS (styreleder), Orkla Energi AS (styreleder), Orkla Eiendom (styreleder) og Orkla Shared Services AS (styreleder). Andersen har også hatt posisjoner i Elkem AS (styremedlem) og Elkem Solar AS (styremedlem). Andersen har vært styremedlem/styreleder i Borregaard Industries Limited siden 2005, og styremedlem i Borregaard ASA siden Han har deltatt i åtte av åtte styremøter siden forrige ordinære generalforsamling. Andersen har aksjer i Borregaard ASA. Jan Erik Korssjøen Født 1948 Sivilingeniør (Master) i maskinteknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Korssjøen er i dag seniorrådgiver ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Korssjøen var konsernsjef i Kongsberg Gruppen fra , og har tidligere hatt en rekke topplederstillinger i Kongsberg-Gruppen. Cermaq ASA (styremedlem), Aerospace Industrial Maintenance Norway Sf (styremedlem), Kongsberg Utvikling AS (styreleder), EcoSubsea AS (styremedlem) Plan Norway (styreleder), Oslofjordfondet (styremedlem), Nammo AS (styreleder) og KKP Eiendom AS (styreleder). Korssjøen har også hatt posisjoner i Telenor ASA (leder av bedriftsforsamlingen) og SINTEF (styreleder). Korssjøen har vært styremedlem i Borregaard ASA siden selskapet ble børsnotert 18. oktober Han har deltatt i åtte av åtte styremøter siden forrige ordinære generalforsamling. Korssjøen har 0 aksjer i Borregaard ASA. Kristine Ryssdal Født 1960 Cand. jur. fra Universitetet i Oslo og Master of Laws fra London School of Economics. Ryssdal har vært i Statoil ASA siden 2012, der hun arbeider som juridisk direktør (VP Legal). Før hun begynte i Statoil, har Ryssdal hatt ulike stillinger, bl.a. konserndirektør og juridisk direktør i Renewable Energy Corporation ASA, advokat ved Riksadvokatens kontor, advokat i Norsk Hydro ASA og seniorrådgiver for kommersielle og juridiske saker i Norsk Hydro Canada Oil & Gas Inc. REC Wafer Norway AS (styremedlem), REC Solar AS (styremedlem), REC Silicon AS (styremedlem) og Kommunalbanken (medlem av revisjonsutvalget). Side 5 av 8

6 Ryssdal har vært styremedlem i Borregaard ASA siden selskapet ble børsnotert 18. oktober Hun har deltatt i sju av åtte styremøter siden forrige ordinære generalforsamling. Ryssdal har 0 aksjer i Borregaard ASA. Ragnhild Wiborg Født 1961 Svensk statsborger Masterstudier i makroøkonomi ved Fundacao Getulio Vargas, Sao Paulo, B.Sc. i økonomi, master i internasjonal handel ved Handelshögskolan i Stockholm og studier i fransk, fransk politikk og fransk historie ved Sorbonne Universitet i Paris. Wiborg er administrerende direktør for Wiborg kapitalförvaltning i Stockholm/Oslo. Hun har vært partner, eier og porteføljeforvalter i Consepio siden Hun har hatt ledende posisjoner i en rekke finansinstitusjoner/-selskaper, som Odin Forvaltning (investeringsdirektør & porteføljeforvalter), Pareto Securities (aksjesalg og analyse), Sundal & Collier (aksjesalg og analyse), Carl Kierulf & Co, Oslo og First National Bank of Chicago (nå JPMorgan). IM Skaugen (styremedlem), REC Silicon (styremedlem og leder av revisjonsutvalget), EAMSolar, aksjonærvalgt medlem av valgkomiteen i flere børsnoterte selskaper, som Scandinavian Airline Systems, Kværner, Kongsberg Gruppen, Prosafe, Nera og Cermaq. Wiborg har vært medlem av The European Investor Working Group (utpekt av Centre for European Policy Studies og CFA Institute). Wiborg har vært styremedlem i Borregaard ASA siden april Hun har deltatt i åtte av åtte styremøter siden forrige ordinære generalforsamling. Wiborg har 0 aksjer i Borregaard ASA. Side 6 av 8

7 Valgkomiteen Terje Venold Født 1950 Utdannelse Siviløkonom, Handelshøyskolen BI Yrkeserfaring Veidekke ASA: Konsernsjef (1989 til 2013), CFO og økonomisjef Styreverv (utvalg av nåværende og tidligere) Handelshøyskolen BI (leder), Ahsell AB, Stiftelsen AksjeNorge (leder), Dyno Nobel ASA, Stormbull AS, NHO Hovedstyre og representantskap, Byggenæringens Landsforening, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (leder) og Norges Eksportråd (nestleder), Andre verv (utvalg av nåværende og tidligere) Storebrand ASA Representantskap og valgkomite (leder), Norsk Hydro ASA Bedriftsforsamling og valgkomite (nestleder), Orkla ASA Bedriftsforsamling (nestleder), Stiftelsen AFF Råd og valgkomite (leder), NHOs etikkutvalg (leder), Bygg- og anleggsstyret i Norges Forskningsråd (leder) Mimi K. Berdal Født 1959 Utdannelse Juridisk embetseksamen (Universitetet i Oslo) Yrkeserfaring Egen advokat- og konsulentvirksomhet Partner i Arntzen de Besche advokatfirma AS og Arntzen, Underland & Co Juridisk rådgiver i Total Norge AS Styreverv (utvalg av nåværende og tidligere) Infratek ASA (leder), Itera ASA, Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS, Copeinca ASA, Gassco AS (nestleder), Q-free ASA (nestleder),infratek ASA (styreleder), Camposol Holding PLC Intex Resources ASA, Renewable Energy Corporation ASA (leder 2013), Stabæk Fotball, Rocksource ASA, Stiftelsen Norsk Rikstoto, Synnøve Finden ASA, Hansa Property Group ASA Andre verv (utvalg av nåværende og tidligere) Sevan Marine ASA (leder av valgkomiteen), Orkla ASA (varamedlem av Bedriftsforsamlingen), BWG Homes ASA (leder av valgkomiteen), Jurymedlem Gabrielsen prisen (pris for beste kvinnelige styrelederkandidat), Medlem av fagutvalget for god virksomhetsstyring (Juristenes ssenter). Side 7 av 8

8 John Ove Ottestad Født 1949 Utdannelse Sivilingeniør, Teknisk Fysikk; Norges Tekniske Høyskole, Trondheim Yrkeserfaring: Norsk Hydro ASA: Konserndirektør med ansvar for økonomi og finans (CFO), SVP Mergers&Acquisitions, Divisjonssjef Olje Raffinering og markedsføring, Divisjonssjef Magnesium Styreverv (utvalg av nåværende og tidligere): Securus Industrier ASA, Dyno Industrier ASA, GTB Invest ASA, Meridien Technologies Inc. - Toronto, Adubos Trevo SA - Rio de Janeiro, Biomar A/S (leder), Terra Mining AB, Stockholm (leder), SINTEF (leder), Norsk Industri, Herøya Industripark AS (leder), Herøya Nett AS (leder), Grenland Industriutvikling AS (leder), SAPA AS, ExThera AB - Stockholm Andre verv (utvalg av nåværende og tidligere) Gjensidige Forsikring ASA: medlem av Representantskapet og medlem av Nominasjonskomiteen. Side 8 av 8

Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen Sak 6, 7 og 8

Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen Sak 6, 7 og 8 til Generalforsamlingen Sak 6, 7 og 8 Valgkomiteens arbeid På Borregaards hjemmeside er det egen informasjon om valgkomiteen, dens mandat samt kontaktinformasjon for innspill til komiteens arbeid. I tillegg

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2013 Infratek ASA tirsdag 07. mai 2013 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2013 Infratek ASA tirsdag 07. mai 2013 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2013 Infratek ASA tirsdag 07. mai 2013 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

Vedlegg til dagsorden punkt 5

Vedlegg til dagsorden punkt 5 www.orkla.no Vedlegg til dagsorden punkt 5 Til generalforsamlingen i Orkla ASA VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL BEDRIFTSFORSAMLINGEN 1. Innledning Valgkomiteen har behandlet sammensetningen av bedriftsforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo

DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo Aksjeeierne i DNB ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i DNBs lokaler

Detaljer

Innkalling Ordinær generalforsamling 2006 Hafslund ASA Onsdag 3. mai kl. 16:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo

Innkalling Ordinær generalforsamling 2006 Hafslund ASA Onsdag 3. mai kl. 16:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2006 Hafslund ASA Onsdag 3. mai kl. 16:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 18. april 2006

Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 18. april 2006 ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 18. april 2006 1. Ansvarserklæring ASA erklærer at opplysningene i dette tillegget til Registreringsdokumentet så langt vi kjenner til er i samsvar med de faktiske

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2008 Hafslund Infratek ASA mandag 5. mai 2008 kl. 17:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2008 Hafslund Infratek ASA mandag 5. mai 2008 kl. 17:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2008 Hafslund Infratek ASA mandag 5. mai 2008 kl. 17:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

Årsrapport 2012. Det store endrings året

Årsrapport 2012. Det store endrings året Årsrapport 2012 Det store endrings året agasti - årsrapport 2012 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 11 Konsernledelsen

Detaljer

Bedriftsforsamlingen Lyse Energi AS

Bedriftsforsamlingen Lyse Energi AS Bedriftsforsamlingen Lyse Energi AS Styresak nr. Referanse 06/14 OVE/628049.000.01 Møtedato Side 29.04.2014 1 av 5 Sak: Innstilling. Valg av styre i Lyse Energi AS 2014-2016 Saken gjelder Valgkomitéen

Detaljer

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon Årsberetning 2007 Fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassaktiviteter var en kraftfull respons på økende kompleksitet og internasjonal konkurranse i bransjen. Det fusjonerte StatoilHydro har utvidet

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 26 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over hvordan Hydro følger. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b. Styret bygger sine vurderinger på «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse»

Detaljer

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument Prospekt obligasjonslån Registreringsdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no 23. februar

Detaljer

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA . Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA i selskapets lokaler,

Detaljer

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument Prospekt obligasjonslån Registreringsdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no 24. mars

Detaljer

Årsrapport 2013. Styring og ledelse

Årsrapport 2013. Styring og ledelse Styring og ledelse 1 av 36 Konsernledelsen Finn Haugan (1953) Konsernsjef Siviløkonom fra BI (1977). Tiltrådte som administrerende direktør i SpareBank 1 SMN i 1991. Endret tittel til konsernsjef i 2010.

Detaljer

VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 3 OG PUNKT 4 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN. Ordinært valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen

VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 3 OG PUNKT 4 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN. Ordinært valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen Norsk Hydro ASA Drammensveien 264 0240 Oslo VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 3 OG PUNKT 4 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN Ordinært valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen Valgkomiteen har behandlet

Detaljer

Årsrapport 2010. dnbnor.no

Årsrapport 2010. dnbnor.no Årsrapport 2010 dnbnor.no B STIKKTITTEL DnB NOR Årsrapport 2010 Viktige hendelser 2010 1 2 3 4 FØRSTE KVARTAL ANDRE KVARTAL TREDJE KVARTAL FJERDE KVARTAL Konsernet presenterte nye fi nansielle mål på kapitalmarkedsdagen

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (ES) I EDB SKAL styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre rolledelingen

Detaljer

Innhold Foretaksstyring Styret Styrets årsberetning Regnskap :: konsernet Regnskap :: morselskapet Kontakt oss. Norwegian Property :: årsrapport 2012

Innhold Foretaksstyring Styret Styrets årsberetning Regnskap :: konsernet Regnskap :: morselskapet Kontakt oss. Norwegian Property :: årsrapport 2012 Innhold Foretaksstyring Styret Styrets årsberetning Regnskap konsernet Regnskap morselskapet Kontakt oss Norwegian Property årsrapport 2012 Innhold Foretaksstyring Styret Styrets årsberetning Regnskap

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs 2012 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier Holding ABG Sundal Collier Holding 26.apr 26.apr Sak 8 Redegjørelse for

Detaljer

Årsrapport 2013. Strategisk styrket

Årsrapport 2013. Strategisk styrket Årsrapport 2013 Strategisk styrket agasti - årsrapport 2013 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 12 Konsernledelsen 13 Styret

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE NORSK ANBEFALING EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE www.nues.no 23. oktober 2012 Beriktiget utgave Norsk anbefaling EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 6. mai 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Torsdag 28. mai

Detaljer

Petoro Årsrapport 2012 Kapittelnavn STYRING OG KONTROLL

Petoro Årsrapport 2012 Kapittelnavn STYRING OG KONTROLL Petoro Årsrapport 2012 Kapittelnavn STYRING OG KONTROLL Styret i Petoro AS Side 30 Ledelsen i Petoro AS Side 32 Eierstyring og selskapsledelse Side 34 Redegjørelse for samfunnsansvar Side 38 29 Årsrapport

Detaljer

Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling torsdag 14. april kl. 13.00

Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling torsdag 14. april kl. 13.00 HURTIGRUTEN ASA Havnegata 2, Postboks 43 8501 Narvik NO 914 904 633 MVA Telefon: 970 57 030 Telefax: 970 57 031 Booking: 810 30 000 www.hurtigruten.com firmapost@hurtigruten.com Til aksjonærene i Hurtigruten

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

I det følgende kommenteres konsernets resultater, eksklusive resultateffekter knyttet til investeringen i REC.

I det følgende kommenteres konsernets resultater, eksklusive resultateffekter knyttet til investeringen i REC. Home / Styrets beretning Styrets beretning Hafslund har i 2010 vært preget av store investeringer og prosjekter. Et energigjenvinningsanlegg er ferdigstilt, Europas største pelletsfabrikk er bygd, og byggingen

Detaljer

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer