T 2010 ÅRSRAPPOR T R Ø G S T A D F E T S U N DTRØGSTAD SPAREBANK 1 ÅRSRAPPORT 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T 2010 ÅRSRAPPOR T R Ø G S T A D F E T S U N DTRØGSTAD SPAREBANK 1 ÅRSRAPPORT 2010"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 T R Ø G S T A D F E T S U N D 1

2 Innhold 2 Bankens tillitsvalgte Noter til regnskapet 3 9 Styrets årsberetning Kontantstrømoppstilling 10 Resultatregnskap 14 Innholdsfortegnelse noter Balanse Noter 38 Revisjonsberetning 39 Kontrollkomitéens beretning Tillitsvalgte i Trøgstad Sparebank Representantskapet Kundevalgte: Jørgen Glende (leder) Anne-Lina Fimland (nestleder) Ellen Løchen Børresen Saxe Frøshaug Ole Jørgen Gangnes Han Kure Åse Risbråthe Solveig Erdal Wedding Kommunevalgte: Olav Bleie Jens Anders Bolstad Sissel Kreppen Randi Steffensen Ansatte valgte: Kenneth Andresen Axel Christensen Unni Kreppen Brith Moe Bankens styre: Kristina Almestad (styreleder) Ole Marius Rosendal (styrets nestleder) Kjersti Berg Sandvik Morten Sætra Ragnhild Winberg Klaus Willy Hansen (ansattes representant) Kontrollkomité: Liv Ragnhild Teig (leder) Tone Bjørnstad Jens Anders Bolstad 2

3 Innledning Trøgstad Sparebank oppnådde i 2010 et overskudd før skatt på kr. 24,2 mill. kroner som utgjør 1,18% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2009 var 21,2 mill. kroner og 1,06%. Den underliggende bankdriften viser god utvikling og resultatet bærer i hovedsak preg av følgende forhold: begrensede tap god kostnadsutvikling Bankens hovedkontor på Skjønhaug Økonomi og rammevilkår 2010 har vært et år fylt av betydelige svingninger i markedene. Det har vært mye usikkerhet og bekymringer rundt nasjonaløkonomien til enkelte europeiske land. Første halvår var spesielt preget av bekymringene rundt Hellas og det store underskuddet de har bygget opp de siste årene. Dette påvirket også markedet her hjemme og førte bl.a. til at påslagene i pengemarkedet til tider var ekstra høye. Norsk økonomi var preget av konsolidering gjennom Veksten tok seg opp i annet halvår og husholdningenes etterspørsel etter konsumvarer og boliger økte og bidro til vekst. Utviklingen i arbeidsmarkedet støttet også opp om en mer positiv vurdering av situasjonen i norsk økonomi enn tidligere. Arbeidsledigheten har vært ganske stabil, men sysselsettingen steg noe i Selv om det var store svingninger gjennom året, var børsen preget av tiltagende optimisme gjennom året. Stigende oljepriser og vedvarende lave renter bidro til at oppturen fra rekordåret 2009 fortsatte, men langt fra i samme tempo. Hovedindeksen på Oslo Børs steg med 18,3%. Lavere økonomisk vekst og et mer urolig internasjonalt klima enn ventet bidro til at Norges Bank endret styringsrenten kun en gang. Ved inngangen til 2010 var styringsrenten 1,75%, men endte på 2%. Rentesettingen påvirker publikums kredittvekst. Til tross for en renteøkning i 2010 er rentenivået fortsatt på et meget lavt nivå og kredittveksten økte gjennom året i forhold til fjoråret. Kredittveksten er likevel kraftig redusert i forhold til årene før finanskrisen. Selv om husholdningene hadde en positiv utvikling i sin kjøpekraft og god vekst i sine formuesverdier, valgte mange en forsiktig holdning til sine finanser og spareraten holdt seg høy. Mye kan tyde på at norsk økonomi passerte et konjunkturelt bunnpunkt sommeren Omslaget er dog i sin spede begynnelse og nye tilbakeslag i internasjonal økonomi kan snu utviklingen. Lokale forhold Trøgstad Sparebank ble stiftet i 1847 og er en selvstendig sparebank med sterk lokal forankring. Hovedkontoret ligger på Skjønhaug i Trøgstad kommune. Banken har filial i Fetsund. Filialen ligger i Fet kommune og markedsføres under navnet FetsundBanken. Trøgstad kommune består av tre tettsteder; kommunesenteret Skjønhaug, Båstad nord i bygda og Havnås i øst. Antall innbyggere totalt er ca I Fet kommune er det ca innbyggere. Morgenmøte i FetsundBanken Det lokale næringsliv i Trøgstad består i hovedsak av landbruk, små industri og tjenesteyting. Det har vært stabilitet i det lokale næringsliv gjennom året. I Fet kommune er næringsstrukturen mye lik Trøgstad med noe større innslag av mindre produksjonsbedrifter. Banken eier 20,83% av aksjene i Sparebankenes Eiendomsmegler AS. Selskapet driver eiendomsmegling i Indre Østfold og selskapet har en fast ukentlig kontordag ved bankens hovedkontor på Skjønhaug. I forhold til vår filial i Fetsund er det inngått avtale om samarbeid med Aktiv Eiendomsmegling AS i Lillestrøm. Selskapet har en fast ukentlig kontordag i bankens lokaler. 3

4 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Visjon og forretningside Visjonen til banken er; en fremtidsrettet lokal sparebank. Forretningsideen er å tilby produkter til kunder innen både privat- og næringsmarkedet. Det legges stor vekt på kundenes behov og at de skal bli totalkunder. Kundearrangementer For å bygge oppunder vår forretningside legges det hvert år opp til en del aktiviteter som retter seg mot eksisterende og potensielle nye kunder. I 2010 har vi bl.a. gjennomført: Temakveld i Gansvika om gårdsoverdragelse hvor ca. 60 personer var til stede. Fra temakvelden med foredragsholder Ole Christian Hallesby Sparebanklekene er et årlig arrangement og ble som vanlig avholdt på Trøgstad Stadion. Ca. 90 barn i alderen 2 til 10 år deltok på lekene som gikk av stabelen en ettermiddag i september måned. Mange ivrige deltagere på Trøgstad Stadion I november ble det arrangert en temakveld i bankens lokaler med fokus på pensjon og pensjonssparing. Ca. 50 personer deltok. Åpen bank hvor vi bl.a. åpnet banken for publikum lørdag 13. november med ulike stands/aktiviteter i banken. Blant annet deltok flere produkt-leverandører fra Terra-Gruppen AS. Her fra standen til Terra Finans AS v/ salgssjef Nina Vik Strategisk alliansepartner Trøgstad Sparebank er en totalleverandør av finansielle produkter og tjenester i et nært strategisk samarbeid med Terra-Gruppen AS. Terra- Gruppen arbeider for at Trøgstad Sparebank som en av aksjonærene skal oppnå gode vilkår for effektiv drift. Gjennom alliansen får bankens kunder tilgang til hele bredden av konkurransedyktige produkter og tjenester som vi ikke ville kunne produsere og tilby alene. Terra- Gruppen og deres aksjonærer utgjør en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 250 milliarder kroner. Styrende organer og selskapsledelse Representantskapet er bankens øverste organ. Representantskapet består i dag av 16 medlemmer. 8 av medlemmene er kundevalgte, 4 er kommunevalgte og 4 er valgt blant de ansatte i banken. Representantskapet velger styre, kontrollkomite samt revisor. Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer, herunder en jurist. Det avgis en egen beretning fra revisor og en egen melding fra kontrollkomiteen til representantskapet. Dette skjer i forbindelse med behandling av bankens årsregnskap. I Representantskapet er forholdet mellom kvinner og menn jevnt fordelt. Styret består i dag av 6 medlemmer inkludert et medlem valgt av de ansatte. I tillegg er det valgt 3 varamedlemmer. Av styrets 6 medlemmer er 3 av med-lemmene kvinner hvorav 1 er styreleder. Dvs. 50% kvinner og 50% menn. Samtlige valgte medlemmer velges for 2 år og varamedlemmene for 1 år. Det er utarbeidet en egen styreinstruks og årsplan for styret. Styret avholder normalt 1 møte i måneden. Styret leder sparebankens virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og nærmere forskrifter gitt av representantskapet. Dette innebærer bl.a. fastsettelse av mål og strategi for banken og løpende kontroll med bankens drift og risikoeksponering gjennom månedlige ledelsesrapporter 4

5 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G og kvartalsvise regnskaps- og risikorapporter. I tillegg har styret besluttet policydokumenter innenfor alle vesentlige risikoområder i banken. Disse setter rammer for akseptabel risikoeksponering. Styret mottar kvartalsvis rapporter for risiko-eksponering i forhold til policyrammer. I tillegg har styret en grundig årlig icaapgjennomgang samt at de mottar en årlig internkontrollrapport. Fra 1. juli 2010 ble revisjonsutvalget etablert i h.h.t. ny lovbestemmelse. Revisjonsutvalget skal bl.a. forberede styres oppfølging av regnskaps-rapporteringsprosessen, overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring. Styret i Trøgstad Sparebank utgjør i sin helhet revisjonsutvalget. Bankens ledelse Styret Banksjef Salgsleder Leder Salgstøtte Økonomileder Ny organisasjonsplan ble iverksatt 1/ (se figur nedenfor). Bankens ledergruppe har bestått av 4 medlemmer (banksjef, salgsleder, leder for salgstøtte og økonomileder). Av medlemmene er 3 kvinner, dvs. 75% kvinner og 25% menn. Personmarked Bedriftsmarked Forsikring Ledergruppen i Trøgstad Sparebank Filial FetsundBanken Personal og arbeidsmiljø Ved årsskiftet var det 26 fast ansatte medarbeidere i banken, tilsvarende 25 årsverk. Gjennomsnittsalderen for bankens ansatte var 46,1 år. Sykefravær har vært på 188 dager i 2010 og utgjorde 3,4%. I 2009 var sykefraværet på 224 dager og utgjorde 4,0%. Trøgstad Sparebank har en bedriftslegeordning overfor sine ansatte. Videre har banken også inngått en samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv og er dermed en IA-virksomhet. Likestilling vektlegges både ved rekrut-tering til nye stillinger i banken og ved rekruttering av nye tillitsvalgte. Når det gjelder de ansatte i banken er fordelingen 62% kvinner og 38% menn. Styret anser bankens arbeidsmiljø for å være godt. Systemer og rutiner for sik-kerhet er i samsvar med de krav som stilles i forskrifter om HMS. Banken hadde ingen alvorlige arbeidsuhell i Miljørapportering Etter styrets oppfatning forurenser ikke banken det ytre miljø. Kompetanse og bransjekrav hva gjelder ulike autorisasjoner. (AFR) samt 5 sertifiserte forsikringsrådgivere. Generelle bemerkninger til bankens virksomhet 2010 ble et resultatmessig meget tilfredsstillende år for banken. Kompetanseutvikling er et prioritert område hvor banken har investert betydelige midler gjennom året. Det er utarbeidet en kompetanseplan som inkluderer alle nivåer i banken og som følges opp fortløpende. I planen ligger føringer for å tilpasse morgendagens krav til kompetanse I løpet av 2010 har banken fått 3 autoriserte finansielle rådgivere Gjennom gavetildeling, sponsoravtaler og annen form for støtte ønsker Trøgstad Sparebank å vise sitt engasjement og aktive rolle som en viktig bidragsyter og støttespiller til beste for utviklingen av lokalsamfunnene i Trøgstad og Fetsund. I 2010 utgjorde dette 629 tusen kroner. Vi tror at våre bidrag er med på å gjøre våre primærområder til enda mer attraktive og trivelige steder å bo. 5

6 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Resultater for 2010 Balansen Forvaltningskapital var mill. kroner. Bankens forvaltningskapital endte på mill. kroner ved utgangen av Det er en økning på 3,3% siden Dersom man tar hensyn til utlånsvolum som er formidlet til Terra Boligkreditt AS, vil forvaltningskapitalen være på mill. kroner. Tilsvarende tall i Forvaltningskapital inkl Terra Boligkreditt 1000 Forvaltningskapital i mill kroner egen balanse Utlån 9,8% Utlån i mill kroner inkl Terra Boligkreditt 1000 Utlån i mill. 500 kroner egen 0 balanse Bankens utlån i egen balanse har økt med 3,4% i 2010 mot 2,4% i Brutto utlån pr. årsskiftet er mill. kroner. I tillegg har banken formidlet i alt kr. 306 mill. kr i boliglån gjennom Terra Boligkreditt AS (TBK). I løpet av året har banken kanalisert lån til TBK i en vesentlig større grad enn tidligere en økning på 70,4% fra Dette skyldes at kostnadene på ekstern funding har økt betydelig og at TBK kan låne inn kapital rimeligere enn hva banken kan. Trøgstad Sparebank mottar provisjonsinntekter fra porteføljen som formidles til TBK. Total vekst i utlån inkl. lån formidlet til TBK har i 2010 vært på TRØGSTAD SPAREBANK ÅRSRAPPORT Utlån i egen balanse til privatmarkedet utgjør 66,2%, mens 33,8% av utlånene er rettet mot bedriftsmarkedet. Ved utgangen av 2009 var tilsvarende fordeling henholdsvis 65,2% / 34,8%. Utlånene til bedriftsmarkedet utgjør tilsammen 590 mill. kroner. Av disse er 172 mill. kroner innenfor landbruk (29,1%), 118 mill. kroner innenfor bygg og anlegg (20,0%), samt 151 mill. kroner innenfor forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift, finans etc. (25,5%). Innskudd Bankens innskudd er redusert med 3,9% og utgjorde pr mill. kroner. Tilsvarende utvikling var i fjor en økning på 2%. Innskudd i prosent av brutto utlån utgjorde ved årsskiftet 71,8% mot 77,2% i Innskudd i mill. kroner Utlån i mill. kroner egen balanse Våre to bedriftsrådgivere; Marianne Rud og Dag Skjørten De samlede provisjonsinntektene økte med kr. 0,4 mill. i Gjennom bredderådgivningen er målsettingen at flest mulig kunder får dekket sine behov for finansielle tjenester gjennom Trøgstad Spare- Provisjonsinntekter bank. De samlede provisjons-inntektene fordeler seg som følger:

7 r 10 ordinær drift i mill. kroner S T 5 Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Forsikring kr. 5.1 mill. et viktig og nødvendig bidrag for å sikre at banken opprettholder en Betalingsformidling kr. 5,5 mill. god soliditet og nøkkeltall for øvrig. Garantiprovisjon kr. 0,3 mill. Øvrig kr. 2,2 mill. Inntekter Sum kr. 13,1 mill. Rentenetto Bankens netto rente- og provisjons-inntekter økte med 0,3 mill. kroner Egenkapital/kapitaldekning i 2010 og utgjorde 40,7 mill. kroner. Målt i prosent av gjennomsnittlig Bankens samlede egenkapital inkludert evigvarende ansvarlig lån utgjør forvaltningskapital ble rentenettoen i 2010 på 1,97%. Rentenettoen 219,0 mill. kroner pr Ved utgangen av 2010 var bankens soliditet på 10,8%. Tilsvarende tall i 2009 var 10,2%. Netto andre driftsinntekter for banken utgjorde i ,1 mill. kro- var året før 2,02%. Kapitaldekningen for banken ble 18,4% pr Tilsvarende ner mot 15,7 mill. kroner i periode i fjor viste 17,1%. Kostnader 250 Andre driftskostnader Egenkapital 200 De samlede driftskostnadene for banken var 32,1 mill. kroner mot inkl. evigvarende ansv. 32,8 150 mill. kroner i Samlede kostnader utgjorde 1,56% av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,65% i lån i mill. kr Egenkapital i mill. kr ,5 Driftskostn. i 1 % av forvaltningskapital 0,5 Resultatet Driftsresultat 0 Banken oppnådde i 2010 et resultat før tap på 23,7 mill. kroner mot ,2 mill. kroner i Resultat etter skatt ble 18,1 mill. kroner mot 15,8 mill. kroner foregående år. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning på 8,3% mot 7,8% i Lønns- og administrasjonskostnader utgjorde 1,15% av gjennomsnitt- lig forvaltningskapital som var det samme i Totale kostnader i 25 prosent av totale inntekter (eks netto kursgevinster) utgjorde 58,9% mot 60,4% i Tap på utlån og garantier Driftsresultat 10 ordinær drift i Tapene i 2010 er begrenset og utgjør totalt 0,6 mill. kroner. Dette er 1,4 mill. kroner mill. kroner lavere enn i Både gruppenedskrivninger og individuelle nedskrivninger vurderes 0 fortløpende gjennom året. Gruppe-nedskrivningene er på totalt kr. 5, mill. kroner og utgjør 0,34% av brutto utlån pr Tilsvarende tall for individuelle nedskrivninger er 0,9 mill. kroner og 0,05%. Bankens totale misligholdsvolum viser en vesentlig nedgang i forhold Etter årets skatt kan banken overføre til sparebankens fond og gave- til samme periode i fjor. fond totalt 18,1 mill. kroner mot 15,8 mill. kroner i Resultatet er 7

8 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Disponering av årets overskudd Styret foreslår følgende disponering av bankens overskudd: Overført til sparebankens fond kr Overført til gavefondet kr 879 Sum disponert: kr Med utgangspunkt i bankens resultat for 2010 ønsker styret å styrke avsetningen til gavefond slik at formidling av gaver til lokalsamfunnene sikres på en god måte fremover. Risikovurderinger Internkontroll Kontrollsystem er etablert gjennom styrets prinsippdokument for intern-kontroll og skal være et av bankens verktøy for å kunne styre banken i samsvar med vedtatte totalmål. Bankens administrasjon har ansvar for den daglige risikostyring, som utøves gjennom rutiner, rapporter og kontroller. Intern-kontrollen rapporteres av banksjef og gjennomgås av styret. Revisjonen har i sin rapport for 2010 konkludert med at banken har etablert tilfredsstillende internkontroll. Finansiell risiko Finansiell risiko er i hovedsak knyttet til kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. Styret er av den oppfatning at risikostyringen i banken er tilfredsstillende. Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for at en kunde ikke kan oppfylle sine forpliktelser og at underliggende pant ved realisasjon ikke har tilstrekkelig verdi til å dekke bankens tilgodehavende. Risikoen oppstår hovedsakelig gjennom utlån og garantier. Bankens styring av kredittrisiko skjer gjennom fastlagt kredittpolicy, retningslinjer, risikoklassifisering og fullmakter. Pr. utgangen av 2010 viser 93,4% av samlet utlånsportefølje i banken å være risikoklassifisert innenfor gruppene A og B. Dette er grupper som representerer lav risiko. Tilsvarende tall var i fjor 90,4%. Kun 0,1% av porteføljen er ikke klassifisert. Likviditetsrisiko Dette er risikoen for at banken ikke kan innfri sine forpliktelser ved forfall samt risikoen for ikke å kunne finansiere ønsket vekst og utvikling. Denne type risiko beskriver forholdet mellom langsiktige lån og kortsiktige innskudd. Bankens innskuddsdekning var ved utgangen av 2010 på 71,8%. Innskuddene er fordelt på mange innskytere, hvilket også gir en begrenset likviditetsrisiko. Likviditetsrisikoen er også begrenset ved at bankens innlån (funding) i pengemarkedet er fordelt på 9 forskjellige lån med en langsiktig spredning. I tillegg har banken 98 mill. i kommitert trekkfasilitet. Denne trekkfasiliteteten var ikke benyttet ved årsskiftet Forfallstruktur på ekstern funding Forfallsstruktur på ekstern funding i mill. kroner Markedsrisiko kursrisiko anses som tilfredsstillende. Operasjonell risiko Bankens beholdning av aksjer, aksjefond, rentefond og enkeltobligasjoner kan utsettes for kurssvinginger som gir verdifall. Styret har gjennom egen markedspolicy, likviditetspolicy samt retningslinjer for likviditetsplasseringer vedtatt rammer for mulige investeringer. Banken har i tillegg en avtale med Terra Forvaltning AS om aktiv forvaltningsservice av bankens obligasjonsportefølje. Avtalen har et klart mandat for risikoeksponering hvor bl.a. industri ikke inngår. Bankens Med operasjonell risiko forstår vi risiko for at mennesker, rutiner, systemer og dataløsninger ikke oppfører seg etter hensikten, noe som medfører risiko for tap. Årsaken til at slike forhold inntreffer kan være alt fra svikt i teknisk infrastruktur via hendelige uhell til svikaktig eller kriminell atferd. Det jobbes fortløpende med å minimere operasjonell risiko i forhold til ajourføring/forbedringer av rutiner og ulike arbeidsprosesser. Opplæringsplaner overfor nyansatte er iverksatt og kompetansehevende tiltak settes inn i forhold til behov som fortløpende avdekkes. Den operasjonelle risikoen ansees totalt sett som tilfredsstillende. 8

9 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Eierstyring og selskapsledelse (Corporate governance): Eierstyring og selskapsledelse omfatter de mål og overordnede prinsipper som banken styres og kontrolleres etter for å sikre innskyterne, kapitalmarkedets og andre interesser som berøres av bankens virksomhet. Bankens virksomhetsstyring skal sikre en forsvarlig formuesforvaltning og gi økt trygghet for at kommuniserte mål blir nådd og realisert. Prinsippene bygger på åpenhet, forutsigbarhet og gjennomsiktighet. Utsikter kommende år Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne vurdering ligger fortsatt sunn økonomisk drift, bankens gode finansielle stilling og styrets vurdering av fremtidsutsiktene. Vi forventer at 2011 vil bli et år med en fortsatt moderat vekst og et lavt rentenivå, men som trolig vil øke noe i løpet av året. Trøgstad Sparebank ser det som viktig å opprettholde og styrke sin stilling som selvstendig og lokal sparebank. Banken vil også i 2011 arbeide for å fremstå som en lønnsom og solid sparebank. Budsjetter og handlingsplaner for året er lagt. Et viktig område for banken vil være å bedre balansen mellom utlån og innskudd og styrke innskuddsdekningen. Det strategiske samarbeidet med Terra-Gruppen AS skal videreføres. Takk Styret ønsker å takke alle kunder, forretningsforbindelser, tillitsvalgte og alle ansatte for et godt samarbeid og oppslutning om banken i Styret i Trøgstad Sparebank: Kristina Almestad (styreleder), Ole Marius Rosendal (nestleder), Morten Sætra, Rune Iversen (banksjef), Klaus Willy Hansen, Ragnhild Winberg og Kjersti Berg Sandvik Trøgstad, 9. februar

10 R E G N S K A P Resultatregnskap

11 R E G N S K A P Balanse pr

12 R E G N S K A P Balanse pr Trøgstad, 9. februar

13 R E G N S K A P

14 Innholdsfortegnelse

15 Noter 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 N O T E R T I L R E G N S K A P E T

25 N O T E R T I L R E G N S K A P E T

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 R E V I S J O N S B E R E T N I N G

39 K O N T R O L L K O M I T é e n s B E R E T N I N G

40 Trøgstad Sparebanks hovedkontor Skjønhaug: Postboks 114 Torget Trøgstad Tlf.: Fax: Filial: FetsundBanken Gamle Fetvei Fetsund Tlf.: Fax: Internett-adresse: adresse: /2010 Nr1 Trykk Grefslie as

BANKSJEFENS KOMMENTAR

BANKSJEFENS KOMMENTAR Årsrapport 2013 BANKSJEFENS KOMMENTAR 2013 har spesielt vært preget av stor kundevekst, høy kredittvekst samt gjennomføring av en helhetlig merkevareprosess i banken. Vi kan stolt legge året 2013 bak oss

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010

ÅRSBERETNING FOR 2010 ÅRSBERETNING FOR 2010 Innholdsfortegnelse Banksjefens kommentar side 2 Styrets beretning side 3 Resultatregnskap side 19 Balanse side 21 Noter side 23 Beretning fra Kontrollkomiteen side 36 Revisjonsberetning

Detaljer

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT 2012 Trio Media 02/13 Foto: Steinar Johansen fra start til mål INNHOLD Banksjefen har ordet... Side 3 Styrets beretning

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2009

ÅRSBERETNING FOR 2009 2009 ÅRSBERETNING FOR Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 2 Resultatregnskap side 18 Balanse side 20 Noter side 22 Beretning fra Kontrollkomiteen side 33 Revisjonsberetning side 34 Årsregnskap 2009,

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsrapport. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Årsrapport Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 2 Engasjert i lokalsamfunnet i 125 år om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011

ÅRSBERETNING FOR 2011 2011 ÅRSBERETNING FOR Innholdsfortegnelse Banksjefen kommentar side 1 Styrets beretning side 2 Resultatregnskap side 18 Balanse side 20 Noter side 22 Beretning fra Kontrollkomiteen side 39 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår Årsberetningen for 2014 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2014 viser et resultat før skatt på NOK 37,6 mill. Dette er NOK 4,4 mill. bedre enn i 2013. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2013 viser et resultat før skatt på NOK 33,3 mill. Dette er NOK 10,6 mill. bedre enn i 2012. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) er resultatet

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2012 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2012 Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 7. februar

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2009 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 17 Resultatregnskap s. 18 Balanse s. 19

Detaljer

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2009

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2009 2009 sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2009 innholdsfortegnelse NOTER Foto forside/bakside: Tor

Detaljer

Å r s r a p p o r t 20 1 2

Å r s r a p p o r t 20 1 2 Årsrapport 20 12 Foto side 1, 29, 59, 63 : Merete Kvammen Foto side 5: Jan Robert Wick Foto side 7, 21, 31,81: Jos de Horde Grafisk formgiving: Signus AS Nøkkeltall egenkapitalbevis Hol Sparebank Morbank

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2014. Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning

Årsrapport 2014. Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning Årsrapport 2014 Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Marker Sparebank Førstevalget Forretningsidé Marker Sparebank skal tilby lønnsomme

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011 2011 sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011 innholdsfortegnelse NOTER Foto forside: Øystein Ulsrød

Detaljer

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 for Askim Sparebank Innhold Innledning - Virksomhet, rammebetingelser m.v Redegjørelse for årsregnskapet - Resultatregnskapet

Detaljer

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 for Askim Sparebank Innhold Innledning - Virksomhet, rammebetingelser m.v Redegjørelse for årsregnskapet - Resultatregnskapet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer