FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MAI 2012

2

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, faktabeskrivelse og vurderinger, konklusjoner, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Faktabeskrivelse og vurderinger Lovregler for finansforvaltningen Kommunens finansreglement Praktisering av finansreglementet Resultater for finansforvaltningen Konklusjoner Vedlegg FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

4 SAMMENDRAG Kontrollutvalget i Stavanger har bestilt et prosjekt om finansforvaltning. Finansforvaltning er et av de prioriterte prosjekter i kommunens plan for forvaltningsrevisjon. Prosjektets formål er å vurdere i hvilken grad Stavanger kommune har en tilfredsstillende finansforvaltning. Arbeidsmetodene har bestått av en kombinasjon av intervjuer og gjennomgang av dokumenter. Finansforvaltning omfatter kommunens plassering av likvide midler og håndtering av låneportefølje. Stavanger har det meste av sine likvide midler plassert i bank, men det er også plassert mye midler i finansielle omløpsmidler. Finansielle omløpsmidler er det som kommunen (finansreglementet) kaller langsiktige finansielle aktiva. Ved utgangen av 2011 er bankinnskudd på 660 millioner kroner. Alt er plassert i en bank (SR Bank). Langsiktig gjeld (lån) er på 5,35 milliarder kroner. Finansielle omløpsmidler er på 358 millioner kroner. Dette gjelder plasseringer i aksjer, fond og obligasjoner mv. Som et ledd i arbeidet med oppfølging av Terra-saken, er det kommet ny finansforskrift. Stavanger har vedtatt nytt finansreglement gjeldende fra Kommunen var da i forkant av nye lovregler på finansområdet gjeldende fra Våre funn beskrives i det nedenstående Er finansreglementet innenfor lovregler om kommuners finansforvaltning? Finansreglementet og risikoprofilen er vedtatt av bystyret. Det er iht. lovreglene bystyret selv som gir regler for finansforvaltningen og som dermed har ansvaret for innholdet i finansreglementet. Finansreglement er vurdert av ekstern kvalitetssikrer. Vurderingen sier at innholdet i reglementet er innenfor kravene i lovreglene. Kommunen har lagt opp til en relativt lav risikoprofil. Det er etablert et bufferfond (kursreguleringsfond) i kommunens balanseregnskap slik at store negative markedssvinginger ikke skal påvirke kommunens tjenesteproduksjon. Kommunens risikovillighet All drifts- og overskuddslikviditet er plassert i SR Bank. Denne plasseringen kan pr. i dag anses sikker. Plassering av langsiktige finansielle aktiva består av seks risikoklasser med ulike typer verdipapirer. Risikoklasse 1 anses å gi minst risiko, mens risikoklasse 6 anses å gi mest risiko. Det meste av kommunens plasseringer er i ulike typer obligasjoner (risikoklassene 2-4). Kommunen har relativt lite investeringer i risikoklasse 5 (aksjefond) og nesten ingenting i risikoklasse 6. Risikoklasse 6 består her av grunnfondsbevis fra banker. Det er ingen enkeltaksjer. FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

5 Kommunens valg av finansinvesteringer Før kjøp og salg av verdipapirer foretas det en vurdering av størrelsen på renteinntekter og utbyttemuligheter. Det ses både på historikken og fremtidsutsikter. I tillegg vil transaksjoner kunne gjennomføres dersom kommunen har kommet utenfor rammene i risikoklassene slik som det er bestemt i finansreglementet. Kommunen har ikke direkte finansinvesteringer i andre land. En del utenlandske aksjer vil være kjøpt indirekte ved at kommunen er med i norske aksjefond (med aksjer i både innland og utland). Blir kommunens finansreglement praktisert? Vår gjennomgang avdekket ikke vesentlige brudd på kommunens praktisering av sitt finansreglement. Rutiner og internkontroll er med på å gi finansforvaltningen en løpende og sikker registrering og oppfølging, samtidig som det er en betryggende arbeidsdeling. Praktiseringen viser en del avvik i forhold til finansreglementet, men avvikene blir forklart i finansrapporteringen. Det største avviket er plassering i bank i stedet for obligasjoner/sertifikater for risikoklasse 1. Dette avviket har vært der i flere år. Avviket er ikke blitt rettet opp det seneste året da statsobligasjoner nå gir klart dårligere rente enn bankene, samtidig som bankplasseringer anses like sikre. Finansreglementet vil bli foreslått endret på dette punkt. Rutiner og internkontroll på finansområdet Rådmannen har det overordede ansvaret, og følger opp ved den løpende (månedlige) finansrapporteringen. Rådmannen og økonomidirektøren følger også opp gjennom finansgruppens arbeid/beslutninger vha. finansmappen (elektronisk). Den praktiske finansforvaltningen på vegne av rådmannen foretas av egen finansrådgiver i samarbeid med en finansgruppe bestående av ledende personer i budsjettseksjonen og SK Regnskap. Finansrådgiveren og finansgruppen er iht. fullmakter fra rådmannen gitt myndighet til å foreta handler på finansområdet. Kommunens finansrådgiver kan iht. fullmakt fra rådmannen foreta kjøp og salg av verdipapirer (enkeltplasseringer) samt låneopptak på inntil 5 millioner kroner. Finansgruppen skal involveres ved kjøp, salg og låneopptak over 5 millioner kroner. Før kjøp og salg innhentes alltid opplysninger fra meglere i de store finansinstitusjonene eller bankene. En vil ikke bare bygge på meglernes råd. Finansrådgiver og finansgruppen vil i tillegg selv ha eller tilegne seg nødvendig kunnskap før kjøp eller salg foretas. Det er løpende møteaktivitet i finansgruppen, ukentlig mht. låneopptak og refinansieringer, ellers etter behov. Alle slike møter dokumenteres med møtereferater. Finansgruppen vil ved møtene (og rapporteringen) påse at finansforvaltningen holder seg innenfor kommunens finansreglement. Hele finansgruppen har ansvar for å påse at finansforvaltningen holder seg innenfor rammene i finansreglementet. FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

6 Hvordan håndteres likviditetsstyringen ved finansforvaltningen? Kommunens likviditetsstyring gjennomføres ved månedlig/årlig likviditetsbudsjett og hvor likviditetsprognosene har vist seg å stemme veldig godt i ettertid. Kommunen har dermed et verktøy dersom den vil plassere overskuddslikviditet utenom bank. Hvordan håndteres rapporteringen av finansforvaltningen? Kommunen har månedlig finansrapportering administrativt, og hvor det også rapporteres på hva som skjer i finansmarkedene. For den politiske rapporteringen følger kommunen lovreglene gjennom tertialvis rapportering. Hvordan har resultatene for kommunens finansforvaltning vært? Renter på kommunens bankinnskudd har vært tilnærmet lik NIBOR 3 mnd i , og noe over i Dette skyldes at betingelsene til kommunens bankinnskudd har vært direkte koplet opp mot NIBOR 3 mnd. I de fleste årene har kommunens lånerenter vært over NIBOR 3 mnd, men i et år (2008) var de under. I 2009 og 2010 var de klart større enn NIBOR 3 mnd. Dette skyldes at kommunen foretok rentesikringer (fastrenteavtaler) i en tid renten var høy, og hvor renten siden falt sterkt. Kommunens lånerenter beveget seg mot NIBOR 3 mnd i 2011 når flere av fastrenteavtalene gikk ut. Kommunen har i 2011 sikret om lag 100 % av netto rentebærende gjeld, og er tilnærmet immun ovenfor renteendringer de nærmeste årene. I årene har kommunens finansforvaltning kommet dårlig ut når det gjelder avkastning på langsiktige finansielle aktiva (risikoutsatte plasseringer). Dette skyldes at det har vært svært urolige (dårlige) tider på finansmarkedene. Avkastning for hele perioden gir et snitt på 1,95 % pr. år (ikke vektet). NIBOR 3 mnd (effektiv rente) gir et snitt på 3,9 % pr. år. Plassering i bank hadde altså gitt en klart bedre avkastning, men dette kan gjerne endre seg i senere perioder. Faktisk (bokført) avkastning for langsiktige finansielle aktiva er på 75 millioner kroner samlet for hele perioden. Avkastningen er påvirket av at kommunen etter finanskrisen valgte å selge seg ned i aksjer og tok en del realiserte tap her. For sammenligning mot eksterne nøkkeltall (kommunens samlede referanseindeks) konsentrerer vi oss om de to siste år da kommunen i tidligere år brukte NIBOR 3 mnd som referanseindeks. Vi ser at kommunen slo sin referanseindeks med 2,07 % i 2010, mens den tapte med 1,97 % i Konklusjon Vi har ved denne forvaltningsrevisjonen ingen konkrete anbefalinger. Rutiner og internkontroll på finansområdet anses tilfredsstillende. Kommunens risikoprofil er en politisk vurdering. FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

7 RÅDMANNENS KOMMENTAR Vi mottok rådmannens kommentarer 25. mai Rådmannen ser positivt på den gjennomførte revisjonen fra Rogaland Revisjon IKS. Stavanger kommunes finansforvaltning består av både aktiva- og passivaforvaltning. Rådmannen er opptatt av at finansforvaltningen skal skje innenfor gjeldende regelverk og interne retningslinjer. Det søkes også å ta i bruk tilbuds- eller anbudskonkurranser i størst mulig utstrekning der dette lar seg gjøre og er hensiktsmessig. Alle beslutninger begrunnes, og referat skrives, signeres og lagres i elektroniske mapper. Dette er tilgjengelig for finansgruppen, økonomidirektør og rådmannen. For å sikre stor åpenhet og innsyn i finansforvaltningen legges i tillegg finansrapporter som er vedtatt i bystyret ut på kommunens internettside. Kommunens risikovillighet er moderat. Det kan maksimalt plasseres 35 % av porteføljen i de mest risikable risikoklassene som er aksjefond og egenkapitalbevis. Dette er en forholdsvis lav andel og gjør at eventuelle urealiserte tap blir ganske begrenset. Det er vanlig å ha aksjeandeler for inntil 60 % i en portefølje. I forhold til andre kommuner som kun plasserer i lavere risikoklasser er risikoen selvsagt høyere for Stavanger kommune sin del. Avkastningen på sikt blir naturligvis også høyere, men med større urealiserte svingninger år for år. Rådmannen legger stor vekt på at finansreglementet overholdes. Når det likevel, av ulike årsaker, skjer et avvik i forhold til rammene, så starter justeringen umiddelbart. Dersom rammen for et verdipapir er overskredet og kursen er ugunstig, prøver rådmannen å finne et greit tidspunkt for justering, men uten at det blir altfor langt fram i tid. Et avvik i forhold til rammene beskrives alltid i finansrapporten, slik reglementet krever. Hele finansgruppen har medansvar for internkontrollen og kan fortløpende sjekke den elektroniske finansmappen med hensyn på hva som er foretatt av beslutninger /plasseringer. Det er økonomidirektør og rådmannen som har det overordnede ansvaret. For tiden pågår et arbeid for å formalisere medlemmene av finansgruppen sitt ansvar på dette området. Det er forventet et utkast ferdig i løpet av sommeren Ordningen med at finansrådgiver kan foreta enkeltplasseringer innenfor rammen av 5 mill pr plassering er en praktisk ordning som sikrer at kommunen får operert hurtig nok i markedet. Ved nyemisjoner har det denne våren blitt overtegnet i mange obligasjoner i løpet av få timer. Kommunen har tatt i bruk et nytt likviditetsstyringsprogram for å ha fortløpende kontroll over kommunens likviditet. Utfordringen er at kommunens likviditet får store bunner, ofte på grensen ned mot negativ likviditet, noen ganske få dager i året. Årsa- FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

8 ken er at de store skatteinnbetalingene og rammeoverføringene fra staten kommer i form av noen få store innbetalinger, mens utbetalingene går mer på det jevne. Rådmannen vektlegger at finansrapporteringen skal gi et best mulig bilde av hva som er foretatt av disposisjoner, og resultatene av disse på en så lettfattelig måte som mulig. De månedlige rapportene til administrasjonen er mer omfattende enn den politiske rapporteringen. Begge typer rapporter inneholder imidlertid den informasjon som finansreglementet krever. Forvaltningsrevisjonsrapporten tar også for seg finansforvaltningens resultater de siste 5 årene, hovedsakelig på aktivasiden. Det framgår av rapporten at plassering i bank hadde gitt rundt dobbelt så høy avkastning som den porteføljen Stavanger kommune har hatt i perioden (1,95 % p.a. kontra 3,9 % p.a.). I denne perioden har til sammenligning verdens børser falt med rundt 20 %. For tiden har Stavanger kommune kun rundt 15 % i aksjefond, mens resten er i obligasjoner. Tapene våre på aksjefond og obligasjoner er urealiserte. Dette betyr at dersom vi sitter med en obligasjon til forfall, slik det i utgangspunktet er tenkt, vil vi få tilbake det urealiserte tapet. De løpende renteinntektene på obligasjonene er meget gode. Svært mange obligasjoner betaler i dag en rente rundt 3 mnd NIBOR %. På aksjefond må vi vente til markedet snur for å få tilbake det urealiserte tapet. Rådmannen er av den oppfatning at forvaltningen av passivaporteføljen krever vel så stor oppmerksomhet som forvaltningen av aktivaporteføljen. Stavanger kommunes samlede gjeld er nesten 15 ganger så stor som aktivaporteføljen på det nåværende tidspunkt. Gjelden er på rundt 5,8 milliarder kroner, mens aktivaporteføljen er på rundt 440 millioner kroner. En tidels prosent besparelse på samlet gjeld gir en besparelse på nesten 6 mill kroner per år. Besparelsene på passivaporteføljen er også betydelig mer stabile over tid enn avkastningen på aktivaporteføljen. De er i tillegg tilnærmet risikofrie. Det er flere tidels prosent å spare på en aktiv passivaforvaltning (inklusive rentesikringer). Det er inngått 10 års rentesikringer for rundt 1,7 milliarder kroner til en fastrente på rundt 3,5 % siden september Rådmannen har innrettet passivaforvaltningen slik at kommunen på det nåværende tidspunkt er tilnærmet immun overfor renteendringer de nærmeste årene, når aktiva og passiva ses i sammenheng. Finansreglementet legger opp til en slik strategi. Strategien skal vurderes opp mot markedssituasjonen. Dagens situasjon med historisk lave lange renter tilsier at dette bør utnyttes. Forvaltningsrevisjonsrapporten påpeker at vi har noen avvik i forhold til finansreglementet. Disse er omtalt i tidligere finansrapporter og allerede korrigert med unntak av ett tilfelle. Avviket som ikke er korrigert gjelder for risikoklasse 1 og har vært der i flere år. Korreksjonen finner sted når nytt finansreglement legges fram til politisk behandling. FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

9 RAPPORTEN FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

10 1 INNLEDNING 1.1 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Kontrollutvalget i Stavanger har bestilt et prosjekt om finansforvaltning. Finansforvaltning er et av de prioriterte prosjekter i kommunens plan for forvaltningsrevisjon. Mandat for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møte Prosjektet skulle leveres i Finansforvaltning omfatter kommunens plassering av likvide midler og håndtering av låneportefølje. Stavanger har det meste av sine likvide midler plassert i bank, men det er også plassert mye midler i finansielle omløpsmidler. Finansielle omløpsmidler er det som kommunen (finansreglementet) kaller langsiktige finansielle aktiva. 1 Stavanger har vedtatt nytt finansreglement gjeldende fra Kommunen var da i forkant av nye lovregler på finansområdet gjeldende fra Innholdet i kommunens finansreglement er blitt bekreftet av ekstern kvalitetssikrer. Dette gjelder hvorvidt reglementet er innenfor kravene i lovregler. Prosjektets formål er å vurdere i hvilken grad Stavanger kommune har en tilfredsstillende finansforvaltning. Det framgår av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal belyses: Er kommunens finansreglement innenfor lovregler om kommuners finansforvaltning (vi forholder oss her til bekreftelse/erklæring fra ekstern kvalitetssikrer)? Har kommunen en tilfredsstillende internkontroll på finansområdet? o Blir kommunens finansreglement praktisert? o Hvordan håndteres likviditetsstyringen ved finansforvaltningen? o Hvordan håndteres rapporteringen av finansforvaltningen? Kontrollutvalget ønsket herunder å se nærmere på oppbyggingen av finansreglementet og på hvor stor kommunens risikovillighet er. Som en del av prosjektet tar vi også med kommunens resultater for finansforvaltningen de fem siste år ( ) sammenlignet med en del eksterne nøkkeltall (kommunens referanseindekser mv). Dette er vist for seg i eget punkt. 1 Kommunen har dessuten langsiktige investeringer i selskaper som den har ulike strategiske eierinteresser i. Slike investeringer omfattes ikke av finansforvaltningen. FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

11 1.2 REVISJONSKRITERIER OG METODE Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriterier anvendt: Kommunelovens 52 om finansforvaltning Forskrift om kommuners finansforvaltning Kommunens finansreglement Ekstern bekreftelse/erklæring på kommunens finansreglement Metodisk er det benyttet intervjuer og gjennomgang av dokumenter. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. FAGUTTRYKK PÅ FINANSOMRÅDET Rapporten inneholder en rekke faguttrykk på finansområdet. Vi har forklart de begrepene som vi antar ikke er kjente for folk flest. I kommunens finansreglement (vedlegg 1a) er det tatt med en mer detaljert oversikt over finansielle ord og uttrykk. Kommunens finansreglement ligger på kommunens intranettsider. FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

12 2 FAKTABESKRIVELSE OG VURDERINGER 2.1 LOVREGLER FOR FINANSFORVALTNINGEN KOMMUNELOVENS 52 Kommunelovens 52 omhandler kommuners finansforvaltning. Sentrale føringer er: Tabell 1 Sentrale føringer for kommuners finansforvaltning Kilde: Kommunelovens 52 Kommunestyret skal selv gi regler for kommunens finansforvaltning (finansreglement) Midler skal forvaltes slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås Det skal ikke tas vesentlig finansiell risiko i forvaltningen Kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall FINANSFORSKRIFT FOR KOMMUNER Med hjemmel i kommunelovens 52 utarbeider Kommunal- og regionaldepartementet finansforskrift for kommuner. Dette skjedde første gang ved finansforskriften fra Som et ledd i arbeidet med oppfølging av Terra-saken 2 utformet departementet utkast til ny finansforskrift. Utkastet ble sendt på høring i september 2008, med høringsfrist i desember Forskriften ble vedtatt og med ikrafttredelse Gammel finansforskrift ble opphevet fra samme tidspunkt. ENDRINGER I NY FINANSFORSKRIFT 3 Den nye forskriften legger opp til at innretningen på kommunesektorens finansforvaltning vil være som tidligere. Det innebærer at kommunene har frihet til å forvalte sine midler så lenge de ikke tar vesentlig risiko. Denne friheten er en naturlig del av det lokale selvstyret. Kommunene har således et stort ansvar for å forvalte sine midler optimalt slik at det kan gis gode og stabile velferdstjenester. Den nye forskriften legger rammene for en forsvarlig finansforvaltning i kommunene, men det er opp til kommunene å etterleve reglene og praktisere en forsvarlig forvalt- 2 Det er skrevet mye om Terra-saken i media. Det begynte med at flere kraftkommuner tidlig på 2000-tallet startet et samarbeid med Terra Securities om investeringer i det amerikanske obligasjonsmarkedet. Kommunene satset fremtidige kraftinntekter. Høsten 2007 sprakk boblen i det amerikanske obligasjonsmarkedet og kommunene måtte ta store tap på investeringene. (Flere kraftkommuner har også tapt store beløp ved at de tidlig på 2000-tallet solgte sin konsesjonskraft til en fast pris på langsiktige kontrakter, og hvor kraftprisen i de etterpå følgende årene steg mye.) 3 Endringer i ny finansforskrift er omtalt i St.prp. nr. 68 ( ) kommuneproposisjonen FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

13 ning. Kommunestyrene skal fortsatt fastsette egne regler for finansforvaltningen - herunder kommunens risikonivå - i egne finansreglement. Det er innført en noe strammere praksis i den nye forskriften ved at kravene til reglementet er skjerpet. Reglementet skal vedtas minst én gang i hver kommunestyreperiode. Dette innebærer at reglementet med jevne mellomrom vil være gjenstand for drøfting og behandling i kommunestyret. Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansforvaltning. Formålet med denne bestemmelsen er å presisere kommunenes ansvar for at finansforvaltningen utformes og organiseres på en måte som er økonomisk og operasjonelt forsvarlig, med utgangspunkt i kompetansen i den enkelte kommune. Bestemmelsen innebærer at finansreglementet skal legge rammer for finansforvaltningen som er tilpasset kompetansenivået i kommunen eller fylkeskommunen, slik at forvaltningen innrettes på en betryggende måte. Kravene til rapportering til kommunestyret er blitt betydelig styrket. Det er nye krav til både innholdet i, og hyppigheten på rapporteringen. Kravene er ment å bidra til at kommunestyrene i sterkere grad blir involvert i den løpende finansforvaltningen. Vi har tatt med den nye finansforskriften i vedlegg. ARBEIDSDELINGEN MELLOM DE FOLKEVALGTE OG ADMINISTRASJONEN Ved finansforskriften er det en arbeidsdeling mellom de folkevalgte og administrasjonen; de folkevalgte (kommunestyret) skal vedta et finansreglement som fastlegger rammer for instrumentbruk og risiko, mens administrasjonen utøver finansforvaltningen iht. disse rammene og rapporterer tilbake til kommunestyret om den finansielle forvaltning. Med finansforskriften er kommunene eksplisitt pålagt å etablere regler for finansforvaltningen som kommunestyret skal ta stilling til. Kommunestyret skal i tillegg påse at det er etablert betryggende rutiner for å håndtere finansiell risiko. FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

14 2.2 KOMMUNENS FINANSREGLEMENT ANSVARET FOR FINANSFORVALTNINGEN (POLITISK ANSVAR) Det er iht. lovreglene bystyret selv som gir regler for finansforvaltningen og som dermed har ansvaret for innholdet i finansreglementet. Dette ansvaret kan dermed ikke delegeres. KVALITETSSIKRING AV FINANSREGLEMENTET For kommunens finansreglement skal det avgis en uavhengig bekreftelse på om reglementet er i tråd med kommunelovens 52 og finansforskriften. En slik bekreftelse er et krav i finansforskriftens 5. Bekreftelsen skal skje før reglementet vedtas. Kvalitetssikring av Stavanger kommunes finansreglement er foretatt av firmaet Finøk AS (ved Jan Petter Jørgensen). Finøk AS utarbeider og distribuerer finansreglementer til de kommuner som måtte ha ønske om det. Kommunene kan deretter selv justere reglementet etter eget ønske og sende det til Finøk AS for kvalitetssikring. I den eksterne bekreftelsen fra fremkommer bl.a. følgende: Tabell 2 Ekstern kvalitetssikring av kommunens finansreglement (redigert utdrag og med våre uthevinger) Kommunens finansreglement er gjennomgått av uavhengig kompetanse basert på ny finansforskrifts 5 med tanke på forholdet til lover og regler, forholdet til effektiv og rasjonell drift og forholdet til pålitelig kontroll og rapportering. Ny forskrift gir en del krav og retningslinjer som kan betraktes som nødvendige (men nødvendigvis ikke tilstrekkelige) for utarbeidelse av et effektivt finansreglement. Det er vår oppfatning at finansreglement for Stavanger kommune isolert sett møter disse krav og retningslinjer slik at forholdet til lover og regler skal være ivaretatt. Endelig vurdering av kommunens finansreglement må imidlertid sees i sammenheng med kommunens økonomiske evne til å bære risiko. Det vises her til en såkalt stresstest. 4 Stresstesten tar utgangspunkt i de maksimale risikorammene i kommunens finansreglement, og hvor aksjer synker med 30 % og renter øker med 1,5 %. Stresstestscenarioet viser et tap på NOK 41,6 millioner kroner på kommunens samlete finansforvaltning ved utnyttelsen av maksimale risikorammer. Tåler kommunen et slikt tap uten at det går utover den ordinære tjenesteproduksjonen, eller utsetter man seg for vesentlig finansiell risiko gjennom å tillate så høye risikorammer? Dette er et spørsmål som bystyret selv må ta stilling til før finansreglementet vedtas. BYSTYRETS VEDTAK Rådmannen utarbeidet forslag til nytt finansreglement. I saken ble også den eksterne kvalitetssikringen lagt ved. På dette grunnlag vedtar bystyret enstemmig kommunens finansreglement. 4 Stresstest er en test for å måle effekten av forhåndsdefinerte markedssjokk som et større aksjekursfall og en større renteøkning. Dette siste kalles stressforutsetninger. Stressforutsetningene vil kunne variere over tid. FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

15 INNHOLDET I FINANSREGLEMENTET (HOVEDTREKK) For ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål har kommunen lagt vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. Plassering av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsmål, kan kommunen iht. sitt reglement kun plassere i penge/rentemarkedet (typisk bankinnskudd) eller omsettelige sertifikater garantert av norske myndigheter. Kommunen skal til enhver tid ha tilgjengelig driftslikviditet som minst er like stor som forventet likviditetsbehov i de neste 60 dager. Driftslikviditet skal plasseres hos kommunens hovedbankforbindelse (konsernkonto). All likviditet utover driftslikviditeten utgjør overskuddslikviditet. Overskuddslikviditet kan plasseres i norske banker som inngår i bankenes sikringsfond, pengemarkedsfond med lav risiko og omsettelige sertifikater garantert av norske myndigheter. Kommunens samlede eksponering mot banken skal ikke overstige 2 % av institusjonens forvaltningskapital. Dette gjelder samlet for bankinnskudd og verdipapirer. Langsiktige finansielle aktiva kan kommunen iht. sitt reglement plassere i obligasjonsmarkedet 5, rentemarkedet, aksjemarkedet osv. (flere ulike risikoklasser). Det er gitt regler for minimum, normal og maksimum plasseringer i risikoklassene, og for maksimal plassering hos en enkeltdebitor. Detaljer fremgår av finansreglementet. For låneporteføljen er det i kommunen sitt reglement en rekke regler for sammensetning og rentebinding. Dette gjelder bl.a. følgende: Låneporteføljen skal bestå av et mindre antall lån. Et enkelt lån skal ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede låneportefølje. Det kan benyttes rentebytteavtaler og fremtidige renteavtaler. Minimum 1/3 av låneporteføljen skal ha flytende rente, minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut fra markedssituasjonen. Den samlede låneporteføljen skal normalt ha en durasjon (vektet renteløpetid) 6 på to år. Målsettingen for kommunens finansforvaltning er å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres størst mulig forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Referanseindekser for bankinnskudd og lån er markedsrenter. Det skal etableres nærmere referanseindekser for langsiktige finansielle aktiva. Bufferfond (kursreguleringsfond) i kommunens balanseregnskap skal opprettes slik at negative markedssvinginger ikke påvirker kommunens tjenesteproduksjon. 5 Obligasjonsmarkedet omfatter obligasjoner og sertifikater. Obligasjoner og sertifikater er rentebærende papirer og defineres som lån tilrettelagt som omsettelige verdipapirer. Hensikten er å distribuere gjelden på flere investorer i stedet for å låne penger i banken, og dessuten for å skape et effisient annenhåndsmarked for gjeldsbrevene. Forskjellen mellom obligasjoner og sertifikater ligger i løpetiden. Sertifikater har maksimal løpetid på ett år, mens obligasjoner har løpetid på flere år. (Effisent marked: Brukes om et marked som tilfredsstiller betingelser - især til spredning av informasjon - for effisiente kurser.) 6 Durasjon er den vektede gjennomsnittstiden til forfall på et lån beregnet ut fra nåverdien på framtidige kontantstrømmer. Durasjon måler prissensiviteten til en obligasjon med hensyn på endringer i renten. FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

16 Rapportering av finansforvaltningen til bystyret skal foretas tertialvis og for året samlet. De tertialvise finansrapporter er en del av kommunens tertialrapportering. Bystyret får i egen sak presentert en finansrapport for hele året. 7 Sertifikater er rentebærende papirer i likhet med obligasjoner. Forskjellen mellom papirene er at sertifikatene har maksimal løpetid på ett år. RISIKOPROFILEN I FINANSREGLEMENTET (LANGSIKTIGE FINANSIELLE AKTIVA) Inndelingen av risiko ved langsiktige finansielle aktiva består av seks risikoklasser med ulike typer verdipapirer. Risikoklasse 1 anses å gi minst risiko, mens risikoklasse 6 anses å gi mest risiko. Den enkelte investor velger rammene for risikoklassene og de nærmere detaljene. Stavanger sin inndeling ble utarbeidet ved et samarbeid mellom kommunens daværende finansrådgiver og ekstern kvalitetssikrer (firmaet Finøk AS som kom med forslaget). Finøk AS har en del standard forslag som mange kommuner benytter seg av. Dagens finansrådgiver har gått gjennom kommunens rammer (risikoklasser) og bemerker at de ser veloverveide og fornuftige ut. Han vil imidlertid ved forslag 8 til revidert finansreglement foreslå at risikoklasse 1 endres fra % til %. Bakgrunnen for dette er at statsobligasjoner nå gir klart dårligere rente enn bankene, samtidig som bankplasseringer anses like sikre. Vi har tatt med kommunens finansreglement i vedlegg. VURDERINGER VEDRØRENDE KOMMUNENS FINANSREGLEMENT Iht. ekstern kvalitetssikring er kommunens finansreglement innenfor lovreglene om kommuners finansforvaltning. Bystyret har vedtatt finansreglementet med tilhørende risikoprofil. I dette inngår en vurdering av at kommunen ikke har utsatt seg for vesentlig finansiell risiko dvs. at den kan tåle et beregnet stort tap uten at det går utover tjenesteproduksjonen. Plassering av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsmål, kan kommunen iht. sitt reglement kun plassere i penge/rentemarkedet (typisk bankinnskudd) eller omsettelige sertifikater garantert av norske myndigheter. Slike plasseringer kan pr. i dag anses sikre. Det meste av kommunens langsiktige finansielle plasseringer skal iht. finansreglementet være i risikoklassene 2-4 gjennom såkalt strategisk allokering. Flere kommuner har nok mindre risikovillighet enn Stavanger, eksempelvis ved at det bare kan investeres i lavere risikoklasser. Kommuner med investeringer i bare lavere risikoklasser setter imidlertid gjerne av mindre ressurser til å følge med på finansmarkedene. 7 Dette er ikke det samme som finansrapporteringen i årsberetningen. Finansrapporteringen i årsberetningen er såpass enkel at den ikke tilfredsstiller kravene i finansreglementet. 8 Finansrådgiver vil i løpet av våren 2012 utarbeide forslag til et revidert finansreglement. FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 1 11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 11.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 52 nr. 2 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Detaljer

Etterlevelse av finansreglementet i

Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune Rapport 12/2012 2 0 1 2 Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 12/2012 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 01/2011 Planlegging, styring

Detaljer

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 Finansreglement for Bergen kommune Innholdsfortegnelse A: INTRODUKSJON... 4 A 1: Omfang og definisjon... 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Reglement for finansforvaltning I Grimstad kommune Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hjemmel 3 1.2 Målsetting. 3 1.3 Risikoprofil. 4 2

Detaljer

Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune

Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune Reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune Plasserings- og lånestrategi Versjon 201411 2 Reglement for finansforvaltning i... 2 Tromsø kommune... 2 1. INNLEDNING... 4 2. GENERELL DEL OVERORDNET FINANSSTRATEGI...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-8327/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.02.2013 Saksframlegg 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/13 Formannskapet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 20.03.2012, utvalgsak 2/12 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.06.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS 33333333333 SELSKAPSKONTROLL AV NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS STAVANGER, SANDNES, SOLA, RANDABERG, KLEPP KOMMUNER OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE OKTOBER 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

Finansreglement for. Sel. kommune

Finansreglement for. Sel. kommune Finansreglement for Sel kommune 1 1. Formål Kommunens strategi for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelser om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning - en veiledning www.kommunalbanken.no Innhold 1 Innledning... 3 2 Regelverk for kommunale låneopptak... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer...4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

Årsberetning 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune

Årsberetning 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Årsberetning Nord-Trøndelag fylkeskommune 1 Internt notat uten behandlingskontroll Til: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Tone Mediaas Reitlo 12/00529-25 123 15.3.2013 1 Innledning... 2 2 Økonomi...

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer