FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MAI 2012

2

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, faktabeskrivelse og vurderinger, konklusjoner, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Faktabeskrivelse og vurderinger Lovregler for finansforvaltningen Kommunens finansreglement Praktisering av finansreglementet Resultater for finansforvaltningen Konklusjoner Vedlegg FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

4 SAMMENDRAG Kontrollutvalget i Stavanger har bestilt et prosjekt om finansforvaltning. Finansforvaltning er et av de prioriterte prosjekter i kommunens plan for forvaltningsrevisjon. Prosjektets formål er å vurdere i hvilken grad Stavanger kommune har en tilfredsstillende finansforvaltning. Arbeidsmetodene har bestått av en kombinasjon av intervjuer og gjennomgang av dokumenter. Finansforvaltning omfatter kommunens plassering av likvide midler og håndtering av låneportefølje. Stavanger har det meste av sine likvide midler plassert i bank, men det er også plassert mye midler i finansielle omløpsmidler. Finansielle omløpsmidler er det som kommunen (finansreglementet) kaller langsiktige finansielle aktiva. Ved utgangen av 2011 er bankinnskudd på 660 millioner kroner. Alt er plassert i en bank (SR Bank). Langsiktig gjeld (lån) er på 5,35 milliarder kroner. Finansielle omløpsmidler er på 358 millioner kroner. Dette gjelder plasseringer i aksjer, fond og obligasjoner mv. Som et ledd i arbeidet med oppfølging av Terra-saken, er det kommet ny finansforskrift. Stavanger har vedtatt nytt finansreglement gjeldende fra Kommunen var da i forkant av nye lovregler på finansområdet gjeldende fra Våre funn beskrives i det nedenstående Er finansreglementet innenfor lovregler om kommuners finansforvaltning? Finansreglementet og risikoprofilen er vedtatt av bystyret. Det er iht. lovreglene bystyret selv som gir regler for finansforvaltningen og som dermed har ansvaret for innholdet i finansreglementet. Finansreglement er vurdert av ekstern kvalitetssikrer. Vurderingen sier at innholdet i reglementet er innenfor kravene i lovreglene. Kommunen har lagt opp til en relativt lav risikoprofil. Det er etablert et bufferfond (kursreguleringsfond) i kommunens balanseregnskap slik at store negative markedssvinginger ikke skal påvirke kommunens tjenesteproduksjon. Kommunens risikovillighet All drifts- og overskuddslikviditet er plassert i SR Bank. Denne plasseringen kan pr. i dag anses sikker. Plassering av langsiktige finansielle aktiva består av seks risikoklasser med ulike typer verdipapirer. Risikoklasse 1 anses å gi minst risiko, mens risikoklasse 6 anses å gi mest risiko. Det meste av kommunens plasseringer er i ulike typer obligasjoner (risikoklassene 2-4). Kommunen har relativt lite investeringer i risikoklasse 5 (aksjefond) og nesten ingenting i risikoklasse 6. Risikoklasse 6 består her av grunnfondsbevis fra banker. Det er ingen enkeltaksjer. FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

5 Kommunens valg av finansinvesteringer Før kjøp og salg av verdipapirer foretas det en vurdering av størrelsen på renteinntekter og utbyttemuligheter. Det ses både på historikken og fremtidsutsikter. I tillegg vil transaksjoner kunne gjennomføres dersom kommunen har kommet utenfor rammene i risikoklassene slik som det er bestemt i finansreglementet. Kommunen har ikke direkte finansinvesteringer i andre land. En del utenlandske aksjer vil være kjøpt indirekte ved at kommunen er med i norske aksjefond (med aksjer i både innland og utland). Blir kommunens finansreglement praktisert? Vår gjennomgang avdekket ikke vesentlige brudd på kommunens praktisering av sitt finansreglement. Rutiner og internkontroll er med på å gi finansforvaltningen en løpende og sikker registrering og oppfølging, samtidig som det er en betryggende arbeidsdeling. Praktiseringen viser en del avvik i forhold til finansreglementet, men avvikene blir forklart i finansrapporteringen. Det største avviket er plassering i bank i stedet for obligasjoner/sertifikater for risikoklasse 1. Dette avviket har vært der i flere år. Avviket er ikke blitt rettet opp det seneste året da statsobligasjoner nå gir klart dårligere rente enn bankene, samtidig som bankplasseringer anses like sikre. Finansreglementet vil bli foreslått endret på dette punkt. Rutiner og internkontroll på finansområdet Rådmannen har det overordede ansvaret, og følger opp ved den løpende (månedlige) finansrapporteringen. Rådmannen og økonomidirektøren følger også opp gjennom finansgruppens arbeid/beslutninger vha. finansmappen (elektronisk). Den praktiske finansforvaltningen på vegne av rådmannen foretas av egen finansrådgiver i samarbeid med en finansgruppe bestående av ledende personer i budsjettseksjonen og SK Regnskap. Finansrådgiveren og finansgruppen er iht. fullmakter fra rådmannen gitt myndighet til å foreta handler på finansområdet. Kommunens finansrådgiver kan iht. fullmakt fra rådmannen foreta kjøp og salg av verdipapirer (enkeltplasseringer) samt låneopptak på inntil 5 millioner kroner. Finansgruppen skal involveres ved kjøp, salg og låneopptak over 5 millioner kroner. Før kjøp og salg innhentes alltid opplysninger fra meglere i de store finansinstitusjonene eller bankene. En vil ikke bare bygge på meglernes råd. Finansrådgiver og finansgruppen vil i tillegg selv ha eller tilegne seg nødvendig kunnskap før kjøp eller salg foretas. Det er løpende møteaktivitet i finansgruppen, ukentlig mht. låneopptak og refinansieringer, ellers etter behov. Alle slike møter dokumenteres med møtereferater. Finansgruppen vil ved møtene (og rapporteringen) påse at finansforvaltningen holder seg innenfor kommunens finansreglement. Hele finansgruppen har ansvar for å påse at finansforvaltningen holder seg innenfor rammene i finansreglementet. FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

6 Hvordan håndteres likviditetsstyringen ved finansforvaltningen? Kommunens likviditetsstyring gjennomføres ved månedlig/årlig likviditetsbudsjett og hvor likviditetsprognosene har vist seg å stemme veldig godt i ettertid. Kommunen har dermed et verktøy dersom den vil plassere overskuddslikviditet utenom bank. Hvordan håndteres rapporteringen av finansforvaltningen? Kommunen har månedlig finansrapportering administrativt, og hvor det også rapporteres på hva som skjer i finansmarkedene. For den politiske rapporteringen følger kommunen lovreglene gjennom tertialvis rapportering. Hvordan har resultatene for kommunens finansforvaltning vært? Renter på kommunens bankinnskudd har vært tilnærmet lik NIBOR 3 mnd i , og noe over i Dette skyldes at betingelsene til kommunens bankinnskudd har vært direkte koplet opp mot NIBOR 3 mnd. I de fleste årene har kommunens lånerenter vært over NIBOR 3 mnd, men i et år (2008) var de under. I 2009 og 2010 var de klart større enn NIBOR 3 mnd. Dette skyldes at kommunen foretok rentesikringer (fastrenteavtaler) i en tid renten var høy, og hvor renten siden falt sterkt. Kommunens lånerenter beveget seg mot NIBOR 3 mnd i 2011 når flere av fastrenteavtalene gikk ut. Kommunen har i 2011 sikret om lag 100 % av netto rentebærende gjeld, og er tilnærmet immun ovenfor renteendringer de nærmeste årene. I årene har kommunens finansforvaltning kommet dårlig ut når det gjelder avkastning på langsiktige finansielle aktiva (risikoutsatte plasseringer). Dette skyldes at det har vært svært urolige (dårlige) tider på finansmarkedene. Avkastning for hele perioden gir et snitt på 1,95 % pr. år (ikke vektet). NIBOR 3 mnd (effektiv rente) gir et snitt på 3,9 % pr. år. Plassering i bank hadde altså gitt en klart bedre avkastning, men dette kan gjerne endre seg i senere perioder. Faktisk (bokført) avkastning for langsiktige finansielle aktiva er på 75 millioner kroner samlet for hele perioden. Avkastningen er påvirket av at kommunen etter finanskrisen valgte å selge seg ned i aksjer og tok en del realiserte tap her. For sammenligning mot eksterne nøkkeltall (kommunens samlede referanseindeks) konsentrerer vi oss om de to siste år da kommunen i tidligere år brukte NIBOR 3 mnd som referanseindeks. Vi ser at kommunen slo sin referanseindeks med 2,07 % i 2010, mens den tapte med 1,97 % i Konklusjon Vi har ved denne forvaltningsrevisjonen ingen konkrete anbefalinger. Rutiner og internkontroll på finansområdet anses tilfredsstillende. Kommunens risikoprofil er en politisk vurdering. FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

7 RÅDMANNENS KOMMENTAR Vi mottok rådmannens kommentarer 25. mai Rådmannen ser positivt på den gjennomførte revisjonen fra Rogaland Revisjon IKS. Stavanger kommunes finansforvaltning består av både aktiva- og passivaforvaltning. Rådmannen er opptatt av at finansforvaltningen skal skje innenfor gjeldende regelverk og interne retningslinjer. Det søkes også å ta i bruk tilbuds- eller anbudskonkurranser i størst mulig utstrekning der dette lar seg gjøre og er hensiktsmessig. Alle beslutninger begrunnes, og referat skrives, signeres og lagres i elektroniske mapper. Dette er tilgjengelig for finansgruppen, økonomidirektør og rådmannen. For å sikre stor åpenhet og innsyn i finansforvaltningen legges i tillegg finansrapporter som er vedtatt i bystyret ut på kommunens internettside. Kommunens risikovillighet er moderat. Det kan maksimalt plasseres 35 % av porteføljen i de mest risikable risikoklassene som er aksjefond og egenkapitalbevis. Dette er en forholdsvis lav andel og gjør at eventuelle urealiserte tap blir ganske begrenset. Det er vanlig å ha aksjeandeler for inntil 60 % i en portefølje. I forhold til andre kommuner som kun plasserer i lavere risikoklasser er risikoen selvsagt høyere for Stavanger kommune sin del. Avkastningen på sikt blir naturligvis også høyere, men med større urealiserte svingninger år for år. Rådmannen legger stor vekt på at finansreglementet overholdes. Når det likevel, av ulike årsaker, skjer et avvik i forhold til rammene, så starter justeringen umiddelbart. Dersom rammen for et verdipapir er overskredet og kursen er ugunstig, prøver rådmannen å finne et greit tidspunkt for justering, men uten at det blir altfor langt fram i tid. Et avvik i forhold til rammene beskrives alltid i finansrapporten, slik reglementet krever. Hele finansgruppen har medansvar for internkontrollen og kan fortløpende sjekke den elektroniske finansmappen med hensyn på hva som er foretatt av beslutninger /plasseringer. Det er økonomidirektør og rådmannen som har det overordnede ansvaret. For tiden pågår et arbeid for å formalisere medlemmene av finansgruppen sitt ansvar på dette området. Det er forventet et utkast ferdig i løpet av sommeren Ordningen med at finansrådgiver kan foreta enkeltplasseringer innenfor rammen av 5 mill pr plassering er en praktisk ordning som sikrer at kommunen får operert hurtig nok i markedet. Ved nyemisjoner har det denne våren blitt overtegnet i mange obligasjoner i løpet av få timer. Kommunen har tatt i bruk et nytt likviditetsstyringsprogram for å ha fortløpende kontroll over kommunens likviditet. Utfordringen er at kommunens likviditet får store bunner, ofte på grensen ned mot negativ likviditet, noen ganske få dager i året. Årsa- FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

8 ken er at de store skatteinnbetalingene og rammeoverføringene fra staten kommer i form av noen få store innbetalinger, mens utbetalingene går mer på det jevne. Rådmannen vektlegger at finansrapporteringen skal gi et best mulig bilde av hva som er foretatt av disposisjoner, og resultatene av disse på en så lettfattelig måte som mulig. De månedlige rapportene til administrasjonen er mer omfattende enn den politiske rapporteringen. Begge typer rapporter inneholder imidlertid den informasjon som finansreglementet krever. Forvaltningsrevisjonsrapporten tar også for seg finansforvaltningens resultater de siste 5 årene, hovedsakelig på aktivasiden. Det framgår av rapporten at plassering i bank hadde gitt rundt dobbelt så høy avkastning som den porteføljen Stavanger kommune har hatt i perioden (1,95 % p.a. kontra 3,9 % p.a.). I denne perioden har til sammenligning verdens børser falt med rundt 20 %. For tiden har Stavanger kommune kun rundt 15 % i aksjefond, mens resten er i obligasjoner. Tapene våre på aksjefond og obligasjoner er urealiserte. Dette betyr at dersom vi sitter med en obligasjon til forfall, slik det i utgangspunktet er tenkt, vil vi få tilbake det urealiserte tapet. De løpende renteinntektene på obligasjonene er meget gode. Svært mange obligasjoner betaler i dag en rente rundt 3 mnd NIBOR %. På aksjefond må vi vente til markedet snur for å få tilbake det urealiserte tapet. Rådmannen er av den oppfatning at forvaltningen av passivaporteføljen krever vel så stor oppmerksomhet som forvaltningen av aktivaporteføljen. Stavanger kommunes samlede gjeld er nesten 15 ganger så stor som aktivaporteføljen på det nåværende tidspunkt. Gjelden er på rundt 5,8 milliarder kroner, mens aktivaporteføljen er på rundt 440 millioner kroner. En tidels prosent besparelse på samlet gjeld gir en besparelse på nesten 6 mill kroner per år. Besparelsene på passivaporteføljen er også betydelig mer stabile over tid enn avkastningen på aktivaporteføljen. De er i tillegg tilnærmet risikofrie. Det er flere tidels prosent å spare på en aktiv passivaforvaltning (inklusive rentesikringer). Det er inngått 10 års rentesikringer for rundt 1,7 milliarder kroner til en fastrente på rundt 3,5 % siden september Rådmannen har innrettet passivaforvaltningen slik at kommunen på det nåværende tidspunkt er tilnærmet immun overfor renteendringer de nærmeste årene, når aktiva og passiva ses i sammenheng. Finansreglementet legger opp til en slik strategi. Strategien skal vurderes opp mot markedssituasjonen. Dagens situasjon med historisk lave lange renter tilsier at dette bør utnyttes. Forvaltningsrevisjonsrapporten påpeker at vi har noen avvik i forhold til finansreglementet. Disse er omtalt i tidligere finansrapporter og allerede korrigert med unntak av ett tilfelle. Avviket som ikke er korrigert gjelder for risikoklasse 1 og har vært der i flere år. Korreksjonen finner sted når nytt finansreglement legges fram til politisk behandling. FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

9 RAPPORTEN FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

10 1 INNLEDNING 1.1 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Kontrollutvalget i Stavanger har bestilt et prosjekt om finansforvaltning. Finansforvaltning er et av de prioriterte prosjekter i kommunens plan for forvaltningsrevisjon. Mandat for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møte Prosjektet skulle leveres i Finansforvaltning omfatter kommunens plassering av likvide midler og håndtering av låneportefølje. Stavanger har det meste av sine likvide midler plassert i bank, men det er også plassert mye midler i finansielle omløpsmidler. Finansielle omløpsmidler er det som kommunen (finansreglementet) kaller langsiktige finansielle aktiva. 1 Stavanger har vedtatt nytt finansreglement gjeldende fra Kommunen var da i forkant av nye lovregler på finansområdet gjeldende fra Innholdet i kommunens finansreglement er blitt bekreftet av ekstern kvalitetssikrer. Dette gjelder hvorvidt reglementet er innenfor kravene i lovregler. Prosjektets formål er å vurdere i hvilken grad Stavanger kommune har en tilfredsstillende finansforvaltning. Det framgår av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal belyses: Er kommunens finansreglement innenfor lovregler om kommuners finansforvaltning (vi forholder oss her til bekreftelse/erklæring fra ekstern kvalitetssikrer)? Har kommunen en tilfredsstillende internkontroll på finansområdet? o Blir kommunens finansreglement praktisert? o Hvordan håndteres likviditetsstyringen ved finansforvaltningen? o Hvordan håndteres rapporteringen av finansforvaltningen? Kontrollutvalget ønsket herunder å se nærmere på oppbyggingen av finansreglementet og på hvor stor kommunens risikovillighet er. Som en del av prosjektet tar vi også med kommunens resultater for finansforvaltningen de fem siste år ( ) sammenlignet med en del eksterne nøkkeltall (kommunens referanseindekser mv). Dette er vist for seg i eget punkt. 1 Kommunen har dessuten langsiktige investeringer i selskaper som den har ulike strategiske eierinteresser i. Slike investeringer omfattes ikke av finansforvaltningen. FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

11 1.2 REVISJONSKRITERIER OG METODE Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriterier anvendt: Kommunelovens 52 om finansforvaltning Forskrift om kommuners finansforvaltning Kommunens finansreglement Ekstern bekreftelse/erklæring på kommunens finansreglement Metodisk er det benyttet intervjuer og gjennomgang av dokumenter. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. FAGUTTRYKK PÅ FINANSOMRÅDET Rapporten inneholder en rekke faguttrykk på finansområdet. Vi har forklart de begrepene som vi antar ikke er kjente for folk flest. I kommunens finansreglement (vedlegg 1a) er det tatt med en mer detaljert oversikt over finansielle ord og uttrykk. Kommunens finansreglement ligger på kommunens intranettsider. FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

12 2 FAKTABESKRIVELSE OG VURDERINGER 2.1 LOVREGLER FOR FINANSFORVALTNINGEN KOMMUNELOVENS 52 Kommunelovens 52 omhandler kommuners finansforvaltning. Sentrale føringer er: Tabell 1 Sentrale føringer for kommuners finansforvaltning Kilde: Kommunelovens 52 Kommunestyret skal selv gi regler for kommunens finansforvaltning (finansreglement) Midler skal forvaltes slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås Det skal ikke tas vesentlig finansiell risiko i forvaltningen Kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall FINANSFORSKRIFT FOR KOMMUNER Med hjemmel i kommunelovens 52 utarbeider Kommunal- og regionaldepartementet finansforskrift for kommuner. Dette skjedde første gang ved finansforskriften fra Som et ledd i arbeidet med oppfølging av Terra-saken 2 utformet departementet utkast til ny finansforskrift. Utkastet ble sendt på høring i september 2008, med høringsfrist i desember Forskriften ble vedtatt og med ikrafttredelse Gammel finansforskrift ble opphevet fra samme tidspunkt. ENDRINGER I NY FINANSFORSKRIFT 3 Den nye forskriften legger opp til at innretningen på kommunesektorens finansforvaltning vil være som tidligere. Det innebærer at kommunene har frihet til å forvalte sine midler så lenge de ikke tar vesentlig risiko. Denne friheten er en naturlig del av det lokale selvstyret. Kommunene har således et stort ansvar for å forvalte sine midler optimalt slik at det kan gis gode og stabile velferdstjenester. Den nye forskriften legger rammene for en forsvarlig finansforvaltning i kommunene, men det er opp til kommunene å etterleve reglene og praktisere en forsvarlig forvalt- 2 Det er skrevet mye om Terra-saken i media. Det begynte med at flere kraftkommuner tidlig på 2000-tallet startet et samarbeid med Terra Securities om investeringer i det amerikanske obligasjonsmarkedet. Kommunene satset fremtidige kraftinntekter. Høsten 2007 sprakk boblen i det amerikanske obligasjonsmarkedet og kommunene måtte ta store tap på investeringene. (Flere kraftkommuner har også tapt store beløp ved at de tidlig på 2000-tallet solgte sin konsesjonskraft til en fast pris på langsiktige kontrakter, og hvor kraftprisen i de etterpå følgende årene steg mye.) 3 Endringer i ny finansforskrift er omtalt i St.prp. nr. 68 ( ) kommuneproposisjonen FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

13 ning. Kommunestyrene skal fortsatt fastsette egne regler for finansforvaltningen - herunder kommunens risikonivå - i egne finansreglement. Det er innført en noe strammere praksis i den nye forskriften ved at kravene til reglementet er skjerpet. Reglementet skal vedtas minst én gang i hver kommunestyreperiode. Dette innebærer at reglementet med jevne mellomrom vil være gjenstand for drøfting og behandling i kommunestyret. Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansforvaltning. Formålet med denne bestemmelsen er å presisere kommunenes ansvar for at finansforvaltningen utformes og organiseres på en måte som er økonomisk og operasjonelt forsvarlig, med utgangspunkt i kompetansen i den enkelte kommune. Bestemmelsen innebærer at finansreglementet skal legge rammer for finansforvaltningen som er tilpasset kompetansenivået i kommunen eller fylkeskommunen, slik at forvaltningen innrettes på en betryggende måte. Kravene til rapportering til kommunestyret er blitt betydelig styrket. Det er nye krav til både innholdet i, og hyppigheten på rapporteringen. Kravene er ment å bidra til at kommunestyrene i sterkere grad blir involvert i den løpende finansforvaltningen. Vi har tatt med den nye finansforskriften i vedlegg. ARBEIDSDELINGEN MELLOM DE FOLKEVALGTE OG ADMINISTRASJONEN Ved finansforskriften er det en arbeidsdeling mellom de folkevalgte og administrasjonen; de folkevalgte (kommunestyret) skal vedta et finansreglement som fastlegger rammer for instrumentbruk og risiko, mens administrasjonen utøver finansforvaltningen iht. disse rammene og rapporterer tilbake til kommunestyret om den finansielle forvaltning. Med finansforskriften er kommunene eksplisitt pålagt å etablere regler for finansforvaltningen som kommunestyret skal ta stilling til. Kommunestyret skal i tillegg påse at det er etablert betryggende rutiner for å håndtere finansiell risiko. FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

14 2.2 KOMMUNENS FINANSREGLEMENT ANSVARET FOR FINANSFORVALTNINGEN (POLITISK ANSVAR) Det er iht. lovreglene bystyret selv som gir regler for finansforvaltningen og som dermed har ansvaret for innholdet i finansreglementet. Dette ansvaret kan dermed ikke delegeres. KVALITETSSIKRING AV FINANSREGLEMENTET For kommunens finansreglement skal det avgis en uavhengig bekreftelse på om reglementet er i tråd med kommunelovens 52 og finansforskriften. En slik bekreftelse er et krav i finansforskriftens 5. Bekreftelsen skal skje før reglementet vedtas. Kvalitetssikring av Stavanger kommunes finansreglement er foretatt av firmaet Finøk AS (ved Jan Petter Jørgensen). Finøk AS utarbeider og distribuerer finansreglementer til de kommuner som måtte ha ønske om det. Kommunene kan deretter selv justere reglementet etter eget ønske og sende det til Finøk AS for kvalitetssikring. I den eksterne bekreftelsen fra fremkommer bl.a. følgende: Tabell 2 Ekstern kvalitetssikring av kommunens finansreglement (redigert utdrag og med våre uthevinger) Kommunens finansreglement er gjennomgått av uavhengig kompetanse basert på ny finansforskrifts 5 med tanke på forholdet til lover og regler, forholdet til effektiv og rasjonell drift og forholdet til pålitelig kontroll og rapportering. Ny forskrift gir en del krav og retningslinjer som kan betraktes som nødvendige (men nødvendigvis ikke tilstrekkelige) for utarbeidelse av et effektivt finansreglement. Det er vår oppfatning at finansreglement for Stavanger kommune isolert sett møter disse krav og retningslinjer slik at forholdet til lover og regler skal være ivaretatt. Endelig vurdering av kommunens finansreglement må imidlertid sees i sammenheng med kommunens økonomiske evne til å bære risiko. Det vises her til en såkalt stresstest. 4 Stresstesten tar utgangspunkt i de maksimale risikorammene i kommunens finansreglement, og hvor aksjer synker med 30 % og renter øker med 1,5 %. Stresstestscenarioet viser et tap på NOK 41,6 millioner kroner på kommunens samlete finansforvaltning ved utnyttelsen av maksimale risikorammer. Tåler kommunen et slikt tap uten at det går utover den ordinære tjenesteproduksjonen, eller utsetter man seg for vesentlig finansiell risiko gjennom å tillate så høye risikorammer? Dette er et spørsmål som bystyret selv må ta stilling til før finansreglementet vedtas. BYSTYRETS VEDTAK Rådmannen utarbeidet forslag til nytt finansreglement. I saken ble også den eksterne kvalitetssikringen lagt ved. På dette grunnlag vedtar bystyret enstemmig kommunens finansreglement. 4 Stresstest er en test for å måle effekten av forhåndsdefinerte markedssjokk som et større aksjekursfall og en større renteøkning. Dette siste kalles stressforutsetninger. Stressforutsetningene vil kunne variere over tid. FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

15 INNHOLDET I FINANSREGLEMENTET (HOVEDTREKK) For ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål har kommunen lagt vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. Plassering av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsmål, kan kommunen iht. sitt reglement kun plassere i penge/rentemarkedet (typisk bankinnskudd) eller omsettelige sertifikater garantert av norske myndigheter. Kommunen skal til enhver tid ha tilgjengelig driftslikviditet som minst er like stor som forventet likviditetsbehov i de neste 60 dager. Driftslikviditet skal plasseres hos kommunens hovedbankforbindelse (konsernkonto). All likviditet utover driftslikviditeten utgjør overskuddslikviditet. Overskuddslikviditet kan plasseres i norske banker som inngår i bankenes sikringsfond, pengemarkedsfond med lav risiko og omsettelige sertifikater garantert av norske myndigheter. Kommunens samlede eksponering mot banken skal ikke overstige 2 % av institusjonens forvaltningskapital. Dette gjelder samlet for bankinnskudd og verdipapirer. Langsiktige finansielle aktiva kan kommunen iht. sitt reglement plassere i obligasjonsmarkedet 5, rentemarkedet, aksjemarkedet osv. (flere ulike risikoklasser). Det er gitt regler for minimum, normal og maksimum plasseringer i risikoklassene, og for maksimal plassering hos en enkeltdebitor. Detaljer fremgår av finansreglementet. For låneporteføljen er det i kommunen sitt reglement en rekke regler for sammensetning og rentebinding. Dette gjelder bl.a. følgende: Låneporteføljen skal bestå av et mindre antall lån. Et enkelt lån skal ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede låneportefølje. Det kan benyttes rentebytteavtaler og fremtidige renteavtaler. Minimum 1/3 av låneporteføljen skal ha flytende rente, minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut fra markedssituasjonen. Den samlede låneporteføljen skal normalt ha en durasjon (vektet renteløpetid) 6 på to år. Målsettingen for kommunens finansforvaltning er å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres størst mulig forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Referanseindekser for bankinnskudd og lån er markedsrenter. Det skal etableres nærmere referanseindekser for langsiktige finansielle aktiva. Bufferfond (kursreguleringsfond) i kommunens balanseregnskap skal opprettes slik at negative markedssvinginger ikke påvirker kommunens tjenesteproduksjon. 5 Obligasjonsmarkedet omfatter obligasjoner og sertifikater. Obligasjoner og sertifikater er rentebærende papirer og defineres som lån tilrettelagt som omsettelige verdipapirer. Hensikten er å distribuere gjelden på flere investorer i stedet for å låne penger i banken, og dessuten for å skape et effisient annenhåndsmarked for gjeldsbrevene. Forskjellen mellom obligasjoner og sertifikater ligger i løpetiden. Sertifikater har maksimal løpetid på ett år, mens obligasjoner har løpetid på flere år. (Effisent marked: Brukes om et marked som tilfredsstiller betingelser - især til spredning av informasjon - for effisiente kurser.) 6 Durasjon er den vektede gjennomsnittstiden til forfall på et lån beregnet ut fra nåverdien på framtidige kontantstrømmer. Durasjon måler prissensiviteten til en obligasjon med hensyn på endringer i renten. FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

16 Rapportering av finansforvaltningen til bystyret skal foretas tertialvis og for året samlet. De tertialvise finansrapporter er en del av kommunens tertialrapportering. Bystyret får i egen sak presentert en finansrapport for hele året. 7 Sertifikater er rentebærende papirer i likhet med obligasjoner. Forskjellen mellom papirene er at sertifikatene har maksimal løpetid på ett år. RISIKOPROFILEN I FINANSREGLEMENTET (LANGSIKTIGE FINANSIELLE AKTIVA) Inndelingen av risiko ved langsiktige finansielle aktiva består av seks risikoklasser med ulike typer verdipapirer. Risikoklasse 1 anses å gi minst risiko, mens risikoklasse 6 anses å gi mest risiko. Den enkelte investor velger rammene for risikoklassene og de nærmere detaljene. Stavanger sin inndeling ble utarbeidet ved et samarbeid mellom kommunens daværende finansrådgiver og ekstern kvalitetssikrer (firmaet Finøk AS som kom med forslaget). Finøk AS har en del standard forslag som mange kommuner benytter seg av. Dagens finansrådgiver har gått gjennom kommunens rammer (risikoklasser) og bemerker at de ser veloverveide og fornuftige ut. Han vil imidlertid ved forslag 8 til revidert finansreglement foreslå at risikoklasse 1 endres fra % til %. Bakgrunnen for dette er at statsobligasjoner nå gir klart dårligere rente enn bankene, samtidig som bankplasseringer anses like sikre. Vi har tatt med kommunens finansreglement i vedlegg. VURDERINGER VEDRØRENDE KOMMUNENS FINANSREGLEMENT Iht. ekstern kvalitetssikring er kommunens finansreglement innenfor lovreglene om kommuners finansforvaltning. Bystyret har vedtatt finansreglementet med tilhørende risikoprofil. I dette inngår en vurdering av at kommunen ikke har utsatt seg for vesentlig finansiell risiko dvs. at den kan tåle et beregnet stort tap uten at det går utover tjenesteproduksjonen. Plassering av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsmål, kan kommunen iht. sitt reglement kun plassere i penge/rentemarkedet (typisk bankinnskudd) eller omsettelige sertifikater garantert av norske myndigheter. Slike plasseringer kan pr. i dag anses sikre. Det meste av kommunens langsiktige finansielle plasseringer skal iht. finansreglementet være i risikoklassene 2-4 gjennom såkalt strategisk allokering. Flere kommuner har nok mindre risikovillighet enn Stavanger, eksempelvis ved at det bare kan investeres i lavere risikoklasser. Kommuner med investeringer i bare lavere risikoklasser setter imidlertid gjerne av mindre ressurser til å følge med på finansmarkedene. 7 Dette er ikke det samme som finansrapporteringen i årsberetningen. Finansrapporteringen i årsberetningen er såpass enkel at den ikke tilfredsstiller kravene i finansreglementet. 8 Finansrådgiver vil i løpet av våren 2012 utarbeide forslag til et revidert finansreglement. FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken.

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken. Saknr. 12/515-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Willy Kleven Reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune - revidering Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Ås kommune Ås kommunes finansreglement - Revidering Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 27.08.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 7.1. Hjemmel Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9.juni 2009. 7.2 Forvaltning

Detaljer

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Ny finansforskrift - Konsekvenser sett med en overvåkers øyne Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Et non profit arbeidsfellesskap: Kommunalbanken KLP Forsikring Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Verdal kommune Kommunestyret Verdal, 25.08.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet... 3 2. Hjemmel... 3 3. Gyldighet... 3 4. Begrensninger...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Vår referanse Saksbehandler Dato 12/07425-17 Oddvar Andersen 10.01.2013 Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Fastsatt av fylkesrådet i Nord-Trøndelag den.,

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Finansreglement for Nittedal kommune

Finansreglement for Nittedal kommune V.6 Vedtatt av kommunestyret Finansreglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret 26.05.2014 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde og formål... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Formålet

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE Sak nr., vedtatt av kommunestyret i møte den / 2002 Innhold Innledning, virksomhetsområde og avklaringer 3 1. Overordnet målsetting for finansfunksjonen i kommunen.

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 03.09. 2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Rutiner for finansforvaltning. Verdal kommune

Rutiner for finansforvaltning. Verdal kommune Rutiner for finansforvaltning Verdal kommune Oversikt: 1. Innledning... 3 2. Administrative rutiner... 4 3. Likviditetsoversikt... 5 4. Rutine for vurdering og håndtering av finansiell risiko... 6 5. Avvikshåndtering...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010 Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune 01.oktober 2010 Bakgrunn Deloitte har på forespørsel fra økonomisjefen foretatt en gjennomgang av Kvam kommunes utkast til nytt finansreglement i samsvar med

Detaljer

Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser. NKRFs Fagkonferanse 2011 i Alta Asbjørn O. Pedersen Generalsekretær i NKK

Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser. NKRFs Fagkonferanse 2011 i Alta Asbjørn O. Pedersen Generalsekretær i NKK Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser NKRFs Fagkonferanse 2011 i Alta Asbjørn O. Pedersen Generalsekretær i NKK Spørreundersøkelser om kommunenes og fylkes- Kommunenes finansforvaltning

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Reglement for finansforvaltning I Grimstad kommune Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hjemmel 3 1.2 Målsetting. 3 1.3 Risikoprofil. 4 2

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet Ringerike kommune Årsrapport 2013 Finansområdet Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 3 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune Reglement for finansforvaltning Leka kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 1. Innledning 1.1 Formål Fylkeskommunens reglement for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i Kommunelovens

Detaljer

Utfordringer i revisjonen og kvalitetssikring

Utfordringer i revisjonen og kvalitetssikring Utfordringer i revisjonen og kvalitetssikring Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen Hva gjør revisor på finansområdet? Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon 2 Finansforvaltningen omfatter A. Ledig driftslikviditet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 10.03.2011 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet FINANSREGLEMENT for Kristiansund kommune Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1 Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/13 Dato: 19.03.13 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2013 Tid: KL. 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

(Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

(Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet xx med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 NYTT FINANSREGLEMENT - JUSTERING AV KOMMUNENS DELEGERINGS OG ØKONOMIREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Finansrapport pr. 31.12.21 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 7448215 Arkivref: 211/3456 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

RUTINER FOR FINANSFORVALTNING.

RUTINER FOR FINANSFORVALTNING. RUTINER FOR FINANSFORVALTNING. Rutinene etableres med virkning fra 01.06.2013 og har som formål at finansforvaltningen utøves i tråd med kommunens til enhver tid gjeldende finansreglement (sist revidert

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/1317 Sakstittel: RUTINER FOR FINANSFORVALTNINGEN I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/1317 Sakstittel: RUTINER FOR FINANSFORVALTNINGEN I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 11/1317 Sakstittel: RUTINER FOR FINANSFORVALTNINGEN I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& RUTINER FOR

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Reglement for finansforvaltning

Evje og Hornnes kommune. Reglement for finansforvaltning Evje og Hornnes kommune Reglement for finansforvaltning Vedtatt i kommunestyret: 24.10.2013 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Styresak. Terje Arne Krokvik Handtering av lån eventuell rentebinding. Styresak 115/05 O Styremøte 14.12. 2005

Styresak. Terje Arne Krokvik Handtering av lån eventuell rentebinding. Styresak 115/05 O Styremøte 14.12. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 05.12.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Handtering av lån eventuell rentebinding Styresak 115/05 O Styremøte 14.12. 2005 Bakgrunn

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Utkast 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet......3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansrapport 2011 Kap. Side

Finansrapport 2011 Kap. Side Finansrapport 2011 Kap. Side 1 Bakgrunn 2 2 Markedskommentarer 2 3 Risikovurderinger samlet 3 4 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 4 5 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet.

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Gjeldsforvaltning i praksis Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Noen nøkkeltall for kommunens lånefond Lånefondets balanse 2008: Obligasjoner og sertifikater: Sum lån i 2008 (inkl. refin.): 9.757 mill

Detaljer

Administrative rutiner for finansforvaltning i Balsfjord kommune

Administrative rutiner for finansforvaltning i Balsfjord kommune Administrative rutiner for finansforvaltning i Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 1. INNLEDNING... 3 2. FORVALTNING OG PLASSERING AV LEDIG LIKVIDITET

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE Til behandling i kommunestyret i møte 17. juni 2010. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Vedlegg 14. Forslag til revidert finansreglement

Vedlegg 14. Forslag til revidert finansreglement Vedlegg 14 Forslag til revidert finansreglement 1 Innledning/bakgrunn for saken I økonomiplanen for 2015 til 2018 ble det gjort vedtak om at det skal foretas en vurdering av kommunens lånesikringsstrategi.

Detaljer