Årsrapport Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Side 1

2 Mye vil ha mer heter det. Har du mye penger fra før kan du få enda mer i banken. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Nøkkeltall Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,65 % 1,72 % 1,43 % 1,57 % 1,95 % Driftsinntekter 0,63 % 0,59 % 0,72 % 0,67 % 0,47 % Driftskostnader 1,46 % 1,38 % 1,21 % 1,44 % 1,55 % Resultat for regnskapsåret 0,42 % -1,56 % 0,50 % -0,12 % 0,19 % Egenkapitalrentabilitet før skatt 7,41 % -28,48 % 10,14 % -2,18 % 4,22 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 5,14 % -21,11 % 7,40 % -0,18 % 2,56 % Kostnader i % av totale inntekter 64,06 % 59,86 % 56,15 % 64,43 % 64,17 % Kostnader i % av totale inntekter eks. kursgevinster/tap 65,41 % 59,54 % 56,57 % 67,94 % 64,37 % Tap i % av brutto utlån 0,23 % 3,72 % 0,29 % 0,92 % 0,46 % Kapitaldekningsprosent 18,48 % 18,16 % 17,53 % 17,02 % 16,06 % Kjernekapitaldekningsprosent 15,73 % 15,16 % 14,62 % 14,00 % 12,58 % Ren kjernekapital 11,57% 11,12% 10,73% 10,00% 10,76% 12 mnd forvaltningsvekst 2,82 % -7,58 % -1,94 % 6,52 % 18,98 % 12 mnd utlånsvekst 1,73 % -2,99 % 2,92 % 1,93 % 8,33 % 12 mnd utlånsvekst inkl Terra BoligKreditt 1,63% - 0,16% 7,85% 9,50% 14,60% 12 mnd innskuddsvekst 10,12% -4,35 % 13,33 % 15,05 % 18,21 % Innskudd i % av utlån 92,90 % 85,82 % 87,04 % 79,05 % 70,04 % Fortsatt god vekst i norsk økonomi En fortsatt høy oljepris sørger for høy aktivitet på norsk sokkel. Det gir ringvirkninger til fastlandsøkonomien, der veksten er god. Samtidig utgjør svak vekst internasjonalt, og utsikter til fortsatt svak utvikling, et usikkerhetsmoment også for norsk økonomi Norsk økonomi var i 2012 preget av solid vekst, godt hjulpet av høy investeringsaktivitet i våre energinæringer og i bygg og anlegg. Sysselsettingen steg og arbeidsledigheten holdt seg på langt lavere nivåer enn i våre naboland. Finansnæringen fikk et godt år, godt hjulpet av små tap i bankene og lave skadeprosenter i skadeforsikring. Norges Bank vurderer det slik at risikoen i det norske finanssystemet er samlet sett noe redusert i løpet av året. Sentralbanken senket sin styringsrente, foliorenten, fra 1,75 % til 1,5 % ved sitt rentemøte i mars. Pengemarkedsrentene falt med et helt prosentpoeng gjennom året til i underkant av 2 %. Kredittmarkedene som tidvis var turbulente, endte året med ganske normale marginer for de fleste kredittyper. Fra 1. januar til årets slutt steg Oslo Børs med sterke 16 %. Boligprisene økte i alle deler av landet, med sterkest vekst i de mest populære byene. Årsveksten ble 7,7 % for året sett under ett, sammenlignet med fjoråret. Kredittveksten lå gjennom store deler av fjoråret på om lag 7 %. Husholdningene lånevekst var stabil, mens bedriftene låneetterspørsel tok seg gradvis opp gjennom fjoråret. Konsumprisveksten var relativt lave 0,8 % i 2012, til tross for at lønnsveksten trolig havnet på i overkant av 4 %. Til tross for god vekst i kjøpekraften, nedgang i rentenivåene og stigende boligpriser holdt spareraten til husholdningene seg høy gjennom fjoråret. Deres innskudd i bank økte markert. Utsiktene for neste år er i skrivende stund gode Side 2 Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 Side 3

3 både for Norge og for norske banker. Bankenes marginer er på mange produktområder høyere enn de var for ett år siden. Boligprisene ventes å stige, om enn svakere enn i fjor. Låneveksten antas å være ganske robust i år, uten at vi ser noen markert økning i tap. Norge er likevel sårbar for eventuelle alvorlige tilbakeslag i internasjonal økonomi. Norges Bank har varslet at de kan komme til å øke rentene både i år og neste år. Markedet Den økonomiske utviklingen som har preget norsk økonomi har også påvirket vårt distrikt. Konkurransesituasjonen i vårt markedsområde er blitt betydelig skjerpet med etablering av konkurrerende banker. Etterspørselen etter lån og andre bankprodukter har allikevel holdt seg på et jevnt nivå, og gitt et resultat som forventet. Banken har i henhold til sine strategier styrket personmarkedsområdet og holdt næringsengasjementene på tilsvarende nivå som året før, men redusert kundens eksponering i valutalån betydelig. Vår mulighet til bruk av boligkredittselskap er fortsatt viktig, og vi hadde ved utgangen av 2012 en portefølje på nesten 600 mill kroner via Terra BoligKreditt. Banken har klart å opprettholde sin betydelige markedsposisjon i Kvinesdal, har holdt på vår posisjon som en bank for hele Listerregionen, styrket vår lønnsomhet i Kristiansand og hatt en god kundevekst i Sirdal Banken har videreutviklet sine produktpakker og har i dag, sammen med Terra et produktspekter som er konkurransedyktig på både kvalitet, innhold og pris. Ungdomspakken, Heilt Rått som retter seg mot ungdom i aldersgruppen 13 til 18 år er fortsatt en suksess. Nærmere 400 ungdommer nytter seg i dag av kortet. I tillegg til vanlige banktjenester gir dette også mulighet for deltagelse og rabatt på fritids- og kulturaktiviteter. Som en videreføring av dette segmentet har vi egen produktpakke for studenter, samt at lansering av boliglånspakke til ungdom i aldersgruppen 18 til 33 år, 1833Lånet har medført at vi har opprettholdt kundekontakten med ungdom og førstegangsetablerere. Gjennom bankens spareprodukter, spesielt Vår visjon Dine drømmer Vår utfordring og vår verdiplattform nær, trygg og engasjert har vært med å bygge opp gode kunderelasjoner. Superspar og Spar32 har vi klart å oppnå bankens mål om innskuddsdekning på > 85 %. Ved utgangen av året utgjorde innskudd i overkant av 1,9 milliarder kroner, som gav en innskuddsdekning på 92,9 %. Lansering av låneproduktet fordelslån som retter seg mot kunder med lån på over 2 mill kroner innen 60 % av boligens verdi er også et produkt som har vært godt mottatt i markedet, spesielt i tettsteder, og kom ut som det mest konkurransedyktige produkter på Sørlandet gjennom en undersøkelse foretatt av NRK. Valgfri design på kredittkort fortsetter sin gode utvikling og nyttes av enda flere kunder, samt at innføring av smart app med oversikt og overføring av beløp via mobil er blitt en flott løsning for våre kunder. Banken har fortsatt en betydelig portefølje innen forsikringsprodukter og spesielt har våre kunder blitt mer bevisst i forhold til personforsikring, både for voksne og barn. Banken vil fortsatt satse innen forsikring og flere ansatte har gjennomført bransjens kompetansekrav som autorisert rådgiver. Våre salgskontor i Kristiansand og Sirdal har gjennom året hatt fin volumøkning tross sterk konkurranse i markedet. Både i Kristiansand og i Kvinesdal hvor vi har samlokalisert oss med Aktiv Eiendomsmegling, har dette gitt et bredere spekter og mer komplett finanshus for å dekke kundens totale behov. I Sirdal har banken åpnet et nytt moderne og fremtidsrettet salgskontor. I denne forbindelse lanserte banken nytt design, layout, logo og ikke minst kunderådgivernes måte å opptre overfor våre kunder. Våre verdier Nær, trygg og engasjert skal enda mer tydeliggjøres ved vår kontakt med kunden. Dette er tatt i mot på en svært positiv måte i Sirdal, det var stort oppmøte ved åpning og vi har hatt en jevn strøm av kunder som vil benytte seg av banken vår. Strategi og strategisk samarbeid Kvinesdal Sparebank er en selvstendig bank med lokal forankring. Banken har i dag hjemsted i Liknes i Kvinesdal og har en sterk markedsposisjon i kommunen. Etableringen med salgskontor i Kristiansand og et nytt bankkonsept i Sirdal har vært med på å spre bankens virksomhet over et større geografisk område var det første året som egenkapitalbevisbank, noe som har vært positivt på flere områder. Kompetanse både i styrende organer og blant kunderådgiverne har enda større fokus. Krav til kvalitet og lønnsomhet er styrket ved at enda flere er opptatt av banken gjennom sitt eierskap, samt at vi har styrket vår soliditet med økt kjernekapital. Vår visjon er Dine drømmer Vår utfordring og vår verdiplattform nær, trygg og engasjert har vært med å bygge opp gode kunderelasjoner. Finanskonsernet Terra-Gruppen AS eies av 78 selvstendige og lokalt forankrede banker og OBOS. Kvinesdal Sparebank er blant de 78 aksjonærene med en eierandel på 1,34 %. Terra-Gruppen AS og deres aksjonærer utgjør en av Norges største finansgrupperinger med en samlet forvatningskapital på mer enn 270 milliarder kroner. Terra-Gruppens strategiske fundament er å styrke lokalbankene og derav ivareta Terra-bankenes interesser på områder hvor den enkelte bank ville hatt begrensede muligheter til å produsere eller framskaffe tilfredsstillende løsninger eller betingelser på egen hånd. Gjennom sine produktselskaper tilbyr Terra-Gruppen AS en lang rekke konkurransedyktige produkter. De viktigste er boliglån gjennom Terra BoligKreditt, debet- og kredittkort, leasing og salgspantlån fra Terra Finans og Kredittbank, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, og fonds- produkter fra Terra Forvaltning. I 2012 ble Terra BoligKreditt AS skilt ut fra Terra- Gruppen AS slik at selskapet i dag er direkte eid av aksjonærene i Terra-Gruppen AS. Selskapet har en forvaltningskapital på omlag 50 milliarder og er med sin tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) en viktig fundingkilde for boliglånsporteføljen vår. Resultatet Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Etter styrets mening gir resultatet og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og bankens stilling ved årsskiftet. Styret er ellers ikke kjent med forhold etter årsskiftet som påvirker bedømmelsen av resultat og stilling. Bankens rente- og kredittprovisjonsinntekter er redusert fra 1,72 % til 1,65 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årsaken til dette knytter seg til flere forhold. Reduserte renteinntekter på tidligere års nedskrivinger og en forsterket konkurranse om innskudd og utlån i lokalmarkedet påvirker dette. I tillegg bidrar mindre avkastning på plassering til redusert rentemargin. Banken har en solid likviditetsbuffer og denne forsiktige politikken mht likviditet har vært et bevisst valg fra bankens side i en tid med et usikkert marked. Andre driftsinntekter er prosentvis økt til 0,63 % (0,59 %). Salg av forsikring har hatt en bra økning i løpet av året. Driftskostnadene er redusert med 0,05 mill kroner og utgjorde 1,46 % (1,38 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Lønn og generelle administrasjonskostnader er redusert med 0,2 mill kroner. Kostnader i prosent av inntekter (eksklusiv kurstap/gevinst på verdipapirer og valuta) er 65,41 % (59,54 %), og hvor redusert rentemargin gjør størst utslag. Tapskostnaden utgjør 0,20 % (2,89 %) og gjelder kun bedriftskunder. Se avsnitt kredittrisiko for nærmere beskrivelse. Resultat etter tap og skatt ble 0,42 % (-1,56 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tap på utlån og garantier er 4,9 mill kroner mot 76,4 mill kroner i fjor. Fordelen av utsatt skatt er beregnet til 12,7 mill kroner. Resultat etter tap og skatt er 10,6 mill kroner (-41,3 mill kroner). Disponering av resultat Overskudd etter skatt er 10,6 mill kroner (-41,3 mill kroner) som styret foreslår disponert slik: Resultat for regnskapsåret ,87 Overføres til sparebankens fond ,73 Overføres til gavefond ,00 Overføres til utjevningsfond ,14 Sum disponert ,87 Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen var ved utgangen av året mill kroner (2.465 mill kroner). Dette er en økning på 2,82 % (-7,58 %). Banken har anvendt likvide midler til nedbetaling av lån. Inklusiv utlån via Terra BoligKreditt har banken en forvaltningskapital på mill kroner (3.045 mill kroner) Egenkapital og kapitaldekning Bankens forstanderskap besluttet i møte 8. november 2011 å søke om å bli egenkapitalbevisbank og ble godkjent av Finanstilsynet i brev av 1. desember Gjennom en emisjon tilrettelagt av Side 4 Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 Side 5

4 Terra Markets er det utstedt egenkapitalbevis med samlet innbetaling på 55 mill kroner. Bankens egenkapital på 206,4 mill kroner består av sparebankens fond på 150,0 mill kroner, gavefond 0,87 mill kroner, utjevningsfond 2,9 mill kroner, eierandelskapital på 51,7 mill kroner og overkursfond på 0,9 mill kroner. Banken tok i 2005 opp et fondsobligasjonslån på 35 mill kroner, og i september 2008 et tidsbegrenset ansvarlig lån på 50 mill kroner. I 2009 ble banken også tildelt 31,5 mill kroner fra Statens finansfond til styrking av kjernekapitalen. Det er i 2. halvår 2013 call på ansvarlig lån og fondsobligasjon fra Statens finansfond. Banken vil i løpet av 1.halvår 2013 tilrettelegge for å refinansiere både ansvarlig lån og fondsobligasjon. Kapitaldekningen var ved utgangen av året 18,48 % (18,16 %). Bankens ansvarlige kapital er 294,5 mill kroner. Lovens krav til kapitaldekning er 8 %. Bankens kapitaldekning er 167 mill kroner utover lovens krav. Kjernekapitaldekningen er 15,73 % (15,16 %) og utgjør 250,6 mill kroner. Bankens rene kjernekapital utgjør ved utgangen av året 11,57 % (11,12 %). Bankens beregningsgrunnlag for kapitaldekning sett i forhold til forvaltningskapitalen var pr på 63 % (64 %). Eierandelskapital Kvinesdal Sparebank hadde ved utgangen av 2012 en eierandelskapital på 51,7 mill kroner fordelt på egenkapitalbevis, hver andel pålydende kroner 94,-. Utbyttepolitikk Kvinesdal Sparebank har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god og stabil avkastning på bankens samlede egenkapital. Kvinesdal Sparebank legger til grunn at overskuddet fordeles mellom egenkapitalbeviseierne og sparebankens fond i henhold til deres andel av bankens egenkapital. Kvinesdal Sparebank vektlegger et konkurransedyktig utbytte. Banken er pålagt restriksjoner ved bruk av Statens Finansfond når det gjelder kontantutbytte. Inntil 50% av eierandelskapitalens andel av resultatet vil kunne bli utbetalt i kontantutbytte. På bakgrunn av dette og for å styrke bankens kapital har styret besluttet at det for 2012 ikke utbetales kontantutbytte, men at kapitalen tilføres utjevningsfondet for å styrke bankens rene kjernekapital. Banken kan utbetale inntil 10 % av resultatet etter skatt i gaver. Investorpolitikk Banken legger betydelig vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om bankens utvikling og resultater skal skape tillit overfor egenkapitalinvestorer. Informasjonen til markedet formidles gjennom Oslo Børs, bankens hjemmesider, nyhetsbrev og pressemeldinger, samt utsendelse av regnskapsrapporter til eierne. Eierforhold Totalt antall egenkapitaleiere er 63. Egenkapitalbevisbrøken pr er 26,9 %. Innskudd Innskudd fra kunder utgjorde mill kroner (1.762 mill kroner) ved årsskiftet. Dette er en økning på 10,12 % (-4,35 %). Bankens målsetting for innskuddsdekningen er større enn 85 % og var ved årsskiftet 92,9 % (85,8 %). Utlån Samlet utlån til kunder utgjorde ved årsskiftet mill kroner (2.053 mill kroner), som tilsvarer en prosentvis økning på 1,73 % fra i fjor en reduksjon på (-2,99 %). Garantiansvaret utgjorde 246 mill kroner (328 mill kroner). Ubenyttede rammekreditter utgjorde 177 mill kroner (251 mill kroner). Av vår totale utlånsmasse til kunder har ca 48 % (53 %) av utlånsmassen en restløpetid på 5 år eller kortere. Banken benytter Terra BoligKreditt til avlastning av boliglån innenfor 60 % av boligens verdi, og har en portefølje ved utgangen av året på 588 mill kroner. Bankens garantiansvar er på 74 mill kroner. Utlånsøkning inklusiv Terra BoligKreditt ble 1,63 %. Risikostyring Virksomheten i Kvinesdal Sparebank skal holdes innen rammen av en lav til moderat risikoprofil. Styret er av den oppfatning at den interne kontroll er i samsvar med forskrift om risikostyring og internkontroll. Banken har etablert egne risikostrategier, der det er konkretisert styringsmål og rammer. Disse strategiene revideres årlig i sammenheng med bankens øvrige planprosess. Utviklingen i risikobildet rapporteres kvartalsvis til styret. Banksjefen gir årlig styret en samlet vurdering av de ulike risikoer. Vurderingen er basert på dokumentasjon fra de ulike virksomhetsområdene i banken. Styret følger månedlig opp den økonomiske utvikling og ut fra en helhetsvurdering er styret av den oppfatning at det er tilfredsstillende kontroll med bankens risikoer. Ekstern revisor har avgitt uttalelse om at banken har etablert tilfredsstillende internkontroll. Bankens interne kapitalbehovsvurdering (ICAAP) innebærer en analyse og beregning av kapitalbehov for følgende risikoer: Strategisk risiko Bankens strategi og utvikling er fastsatt gjennom strategi- og handlingsplaner. Den viktigste forutsetningen for at banken i fremtiden kan være en selvstendig sparebank, er at den har en solid og sunn økonomi. Markedsmessige ambisjoner skal nøye balanseres mot finansiell evne og til å ta på seg risiko. Gjennom god risikostyring skal banken fremstå med en inntjening og resultatutvikling som er stabil og forutsigbar og med målsetting om å skape mest mulig verdier for alle interessenter, kunden, samfunnet, medarbeiderne, banken og eierne. Kredittrisiko Kredittrisiko er historisk sett den største risiko i bankdrift og utgjøres primært av to forhold: Manglende betjeningsevne hos låntager, og underliggende pant som ved realisasjon ikke har tilstrekkelig verdi til å dekke bankens tilgodehavende. Begge forhold må foreligge samtidig dersom det skal påføre banken tap. Kredittrisikoen i banken er primært knyttet til utlåns- og garantiportefølje og delvis til verdipapirbeholdningen. Bankens aktivitet på kredittrisikoområdet styres av strategiplan, risikopolicy, kredittrisiko og kreditthåndbok. Styringsdokumentene revideres årlig av styret. Kredittpolicyen gir rammer for eksponering, geografisk markedsområde, organisering m.v. Styret har delegert en utlånsfullmakt til banksjefen, som har delegert den videre i organisasjonen, basert på kompetanse og risiko. Med bakgrunn i Finanstilsynets forskrifter og interne retningslinjer gjennomgår banken hvert kvartal utlånsporteføljen med henblikk på å identifisere mulige tapsutsatte engasjementer. Samlet tapskostnad i prosent av samlet utlån er 0,23 %. Totale nedskrivninger på utlån er 70 mill kroner. Bankens utlånsportefølje er fordelt med 67 % utlån til privatkunder og 33 % utlån til næringsliv. Inklusiv Terra BoligKreditt utgjør den prosentvise fordelingen 74 % utlån til privatkunder og 26 % til næringsliv. Bankens utlån er risikoklassifisert og vi baserer overvåking og tapsvurderingen på klassifiseringen. Kundene blir klassifisert i fem risikoklasser (A-E) på grunnlag av økonomi og sikkerhet (henholdsvis 60/40). Klassene er fordelt på hovedgruppene lav risiko (A+B), normal risiko (C) og høy risiko (D+E). Klassifiseringen av næringskundene utføres på grunnlag av nøkkeltall fra kundens siste årsregnskap. For næringslivsporteføljen pr utgjorde risikoklassene A+B (lav risiko) 15,4 % av totale utlån og trukne kreditter, mens risikoklasse C (normal risiko) utgjorde 8,2 %. Høyrisikoklassene D og E utgjorde samlet 10,2 % av porteføljen. Etter å ha justert eksponeringen for engasjementer med nedskrivninger viste den gjenværende porteføljen 8 % høy risiko. Risikofordelingen har løpende blitt rapportert i note til årsregnskapet. Bankens målgruppe for næringsvirksomhet er mindre bedrifter, og banken har stort fokus og klare mål på størrelsen av enkeltengasjement. Hovedregelen er at en kunde ikke skal utgjøre mer enn 20 prosent av bankens ansvarlige kapital. Ved årsskiftet er 2 av våre engasjement konsolidert over denne grensen, men godt under lovkravet på 25 %. Det jobbes med tilpassning til ny kapital. Store engasjement over 10 % av ansvarlig kapital skal over tid ikke overstige mer enn 5 engasjementer og utgjøre mer enn 65 % av bankens ansvarlige kapital. Ved årsskiftet har banken 5 store engasjementer som utgjør 77 % av bankens ansvarlige kapital, en økning fra fire engasjement og 65 % av bankens ansvarlige kapital i Dette har sin bakgrunn i at et av engasjementene står i bero i påvente av seksjonering og når den foreligger første halvår 2013, vil bankens store engasjementer reduseres til 4 og 64 % av bankens ansvarlige kapital. Rapporteringen som viser misligholdte lån over 90 dager er på 44,6 mill kroner ved utgangen av året, mens misligholdt over 30 dager er på 71 mill kroner. Ingen garantier er misligholdt. Banken har pr stilt garantier for kunders valutaeksponering på 93 mill kroner, eller 4 % av samlede utlån og garantier, som er en reduksjon på ca 90 mill kr fra Styret har satt mål for sammensetting av kredittporteføljen, herunder andel høyrisikoengasjementer, andel store engasjementer, konsentrasjonsrisiko og konjunkturutsatte bransjer og krav til dokumentasjon og kredittkvalitet. Dette følges opp av styret via kvartalsrapportering som gir et godt og oversiktlig bilde av bankens totale risikoområder, Side 6 Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 Side 7

5 herunder også marked, likviditet og operasjonell risiko. På bakgrunn av betydelig reduksjon i eksponering i valutalån og en fullstendig gjennomgang av alle næringsengasjement med strengere krav til klassifisering har medført en forskyvning i risikoklassene. Styret følger risikoen i porteføljen løpende og mener at banken i dag har gode rutiner for oppfølging av engasjementene. Også til verdipapirer er det knyttet kredittrisiko. Det er utarbeidet retningslinjer for likviditets-plasseringer. Det skal bare investeres i offentlige - og finansobligasjoner. Banken vurderer kredittrisikoen på verdipapirene som lav. Den samlede kredittrisikoen i banken vurderes som moderat. Avtale med Kronengruppen på Utsikten videreført Likviditetsrisiko Risikoen for at banken ikke har tilstrekkelig med likvider på et bestemt tidspunkt til å møte de forpliktelser som forfaller, benevnes likviditetsrisiko. Kvinesdal Sparebank styrer sin likviditetsrisiko gjennom vedtatt policy for likviditetsstyring. Dokumentet revideres minimum årlig av styret. Her er måltall for kundeinnskudd i forhold til brutto utlån til kunder, krav til lengden banken skal være uavhengig av ny finansiering fra markedet og krav til ren kjernekapital. Det er også inkludert en beredskapsplan for likviditetsområdet. Banken har i de siste år jobbet aktivt for å øke innskuddsdekningen. Ved utgangen av året var innskuddsdekning 92,9 %. Bankens likviditetsindikatorer 1 og 2 var pr på henholdsvis 112 % og 117 %. Baselkomiteen har anbefalt de nasjonale tilsynsmyndigheter å innføre et minstekrav på LCR og LBI. Banken vil gradvis tilpasse seg disse reglene og LBI var ved utgangen av året 164 %. Underlikviditeten er sikret med langsiktige innlån. Banken har tre senior obligasjonslån på til sammen 258 mill kroner. Disse er inngått med en løpetid på 3 5 år. Lånet pålydende 108 mill kroner har forfall i august 2013 hvor banken har sikret deler av refinansieringen. Lån formidlet til Terra Boligkreditt er utelukkende godt sikrede lån og banken forventer ikke at volumet på lån som tas tilbake til egen balanse vil være vesentlig for bankens likviditet. Forutsatt 2 % mislighold i porteføljen vil dette utgjøre 11,7 mill kroner. Likviditetsrisikoen knyttet til lån formidlet til Terra Boligkreditt er etter bankens vurdering begrenset. Banken har trekkrettighet i DNB på 105 mill kroner samt en kommitert trekkrettighet på 30 mill kroner. Ingen av trekkrettighetene var benyttet ved årsskiftet. Likviditeten følges opp daglig og det rapporteres kvartalsvis til styret. Styret vurderer likviditetsrisikoen til å være lav og under kontroll ut fra gjennomførte tiltak og vedtatte kontrollrutiner. Markedsrisiko Markedsrisiko defineres som risiko for tap i markedsverdier knyttet til porteføljer av finansielle instrumenter som følge av svingninger i aksjekurser, valutakurser og renter. Policyene revideres minimum årlig. Renterisiko Renterisikoen er knyttet til innlån, innskudd, utlån og verdipapirbeholdningen. I all hovedsak har banken flytende rente på både innskudd og utlån, og det er god balanse i rentebindingstiden. For utlån med fast rente er renterisikoen i hovedtrekk sikret med rentebytteavtaler. Alle fastrenteinnskudd har forfall på ett år eller kortere. Durasjonen på obligasjonsporteføljen var 0,16 pr Banken skal ikke ha mer enn 1,0 i durasjon på obligasjonsporteføljen. Etterspørselen etter fastrentelån økte noe andre halvår 2012, og som medførte at vår renterisiko på fastrenteposisjoner i dag utgjør 1,7 mill kroner. Etterspørselen har avtatt og vi vil relativt raskt kunne tilpasse oss de renteendringer som måtte komme. Renterisikoen i banken vurderes således som lav. Kursrisiko Kursrisiko oppstår når bankens aksje- og obligasjonsbeholdning får verdien fastsatt av markedsutviklingen. Bankens obligasjonsbeholdning er plassert i papirer som forvaltes av Terra Forvaltning as. Styret har vedtatt grenser for total beholdning, maksimal eksponering i selskap og sektor. Styret får kvartalsvis rapport over omsetning og status, og bankens regnskapstall justeres hver måned i forhold til kursutviklingen på obligasjonsbeholdningen. Bankens beholdning av aksjer består av anleggsaksjer hvor den største strategiske plassering er i Terra Boligkreditt. Beholdningsoversikt og verdier rapporteres styret hvert kvartal. Totalt sett anses kursrisikoen som moderat. Valutarisiko Banken har ved utgangen av året valutarisiko knyttet til en ubetydelig kontantbeholdning samt en mindre aksjebeholdning av anleggsaksjer i utenlandsk valuta. Banken har ellers ingen balanseposter i utenlandsk valuta. Imidlertid har banken en indirekte valutarisiko i form av garanti for valutalån formidlet til annen kredittinstitusjon. Banken vil på disse garantiene kun ha en valutarisiko dersom kunden skulle misligholde lånet. Valutarisikoen på egen balanse vurderes som lav. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er risikoen for tap som kan oppstå som følge av utilstrekkelig eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser. Tapet kan være forårsaket av bevisste eller ubevisste handlinger/hendelser. Risikoen styres ved at det foretas løpende kontroller med utgangspunkt i bankens etablerte internkontrollrutiner. Avdekkede avvik rapporteres løpende via avdelingslederne til banksjef, som igjen i enkelte situasjoner rapporterer videre til bankens styre. Kombinasjon av egne erfaringer og data fra erfaringsdatabaser tilsier at eventuelle svikt i IT-løsninger sannsynlig er den største operasjonelle risiko for en bank på vår type. Banken har også fokus på hvordan vi best mulig kan etterleve og tilpasse oss nye lover og forskrifter, både gjennom egen kompetanse på området og ved hjelp av våre samarbeidspartnere Terra Gruppen as og Terra VIS. Banken har således innrettet sin virksomhet for å redusere denne risikoen mest mulig gjennom gode rutiner og systemer, holdninger, kompetanse, forsikring og overvåkning gjennom internkontrollen. Samlet sett vurderes operasjonell risiko ved utgangen av året som moderat. Organisasjon, miljø og likestilling Banken har ved utgangen av året 28 ansatte fordelt på 25 årsverk. Som en av få banker i landet har vi inngått lærlingkontrakt med en ungdom i kontor og administrasjonsfaget. Kompetanseutvikling er en viktig suksessfaktor fremover. Banken foretar løpende organisasjonsjusteringer og styrking av kompetansenivået for å tilpasse organisasjonen til fremtidige utfordringer. Ved utgangen av 2012 har banken 7 autoriserte finansielle rådgivere, samt 4 autoriserte forsikringsrådgivere. Det er våren 2012 gjennomført både medarbeider tilfredshets undersøkelse gjennom handelshøyskolen BI og intern arbeidsmiljøundersøkelse. Arbeidsmiljøet er til enhver tid under vurdering og vi mener at vi generelt har et godt arbeidsmiljø i Side 8 Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 Side 9

6 banken. Vernerunde ble utført i mai 2012 og viser ingen vesentlige mangler. Det har ikke skjedd noen skader eller ulykker i banken. Ansatte har hatt tilbud om bedriftslegeundersøkelse. Sykefravær for 2012 har vært 4,7 % (3,2 %), hvor av kortidsfraværet utgjør 0.6 % Sykemeldingsprosenten er gjennomgått i forbindelse med HMS gjennomgang i bedriften. Banken har tegnet helseforsikring for alle ansatte. Ved utgangen av året var det 16 kvinner og 12 menn ansatt i banken. Kvinneandelen utgjorde 57%. Ledergruppen består av 4 personer hvorav 1 kvinne og 3 menn. Styret består totalt av 5 personer hvorav 1 kvinne og 4 menn hvor styrets leder er kvinne. Basert på dagens situasjon er det ikke vurdert som nødvendig å iverksette noen spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Bankens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø utover det som er vanlig for denne type virksomhet. Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Kvinesdal Sparebank omfatter de mål og prinsipper som banken styres og kontrolleres etter, for å sikre effektiv bruk av bankens ressurser og størst mulig verdiskapning for bankens eiere, innskytere, kunder, ansatte og samfunn. Prinsippene og målene i retningslinjene i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er lagt til grunn for bankens virksomhet så langt de passer for vår bank. Takk for godt samarbeid Utsiktene fremover Kvinesdal Sparebank har som mål å styrke sin posisjon som en selvstendig, fremtidsrettet og konkurransedyktig bank for alle typer banktjenester. Banken har en sterk markedsposisjon i sitt nærområde. Ved å ha Listerregionen som vårt markedsområde skal vår posisjon ytterligere styrkes. Salgskontor i Kristiansand og tett samarbeid og samlokalisering med Aktiv Eiendomsmegling skal gi oss ønsket vekst innen alle typer banktjenester. Banken har styrket sin posisjon i Sirdal ved overgang til nye moderne lokaler og med ansettelse av fast kunderådgiver i bygda. Kvinesdal Sparebank har en lojal kundemasse, og vi scorer høyt på kundens tilfredshet med banken. Gjennom vår verdiplattform, - nær, trygg og engasjert, skal vi fortsette å utvikle banken, yte god service og ta vare på den tillit som kundene viser oss. styrking av kompetansesiden i alle ledd, gjør oss trygge på at Kvinesdal Sparebanks kan se nye 140 år med gode og konkurransedyktige banktjenester i regionen. Med et resultat før skatt på 15,3 millioner kroner, stabil utvikling i bankens kjernevirksomhet og god vekst i provisjonsinntekter bekrefter bankens solide posisjon i lokalmarkedet, og banken er bedre rustet enn noensinne til å møte våre kunders forventninger og behov. Vi må fortsatt være forberedt på en lavere vekst og press på bankens rentenetto. Banken har en tydelig strategi for hvilken eksponering, vekst og redusert risiko som skal tillegges driften i årene fremover. Sammen med å øke andre driftsinntekter og provisjonsinntekter, samt være bevisst på kostnadssiden skal medføre at 2013 blir et godt år for Kvinesdal Sparebank vil også ha sine utfordringer for banken. Større konkurranse og ytterligere press på marginene gir oss utfordringer på lønnsomhetssiden, og myndighetenes kunngjøring om regulatoriske endringer, og stadig nye krav til kapital er utfordrende for små lokale sparebanker. Ved bankens overgang til egenkapitalbevisbank og vårt fokus på kunden og Styret takker alle kundene som har benyttet seg av bankens tjenester og produkter. Styret vil også takke alle medarbeidere og tillitsvalgte for godt samarbeid i året som gikk. Vi håper samarbeid og felles innsats skal gi positiv utvikling for banken og regionen i årene framover. Side 10 Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 Side 11

Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007

Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007 ÅRSRAPPORT 2011 Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,72 % 1,43 % 1,57 % 1,95 % 2,11 % Driftsinntekter 0,59 % 0,72 % 0,67 % 0,47 % 0,42 % Driftskostnader 1,38

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter Årsrapport 2008 Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,95 % 2,11 % 1,98 % 2,30 % 2,51 % Driftsinntekter 0,47 % 0,42 % 0,58 % 0,70 % 0,49 % Driftskostnader 1,55

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2013 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall 2 Foto: Jan Kåre Rafoss styrets ÅRSBERETNING 2013 Norsk økonomi i konsolidering Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2014 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall Nøkkeltall 2014 2013 2012 2011 2010 styrets ÅRSBERETNING 2014 Norsk økonomi 2014 Styret i Kvinesdal

Detaljer

Nytt hovedkontor som base for offensiv satsing framover

Nytt hovedkontor som base for offensiv satsing framover Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 INNHOLD BANKSJEFENS FORORD...3 ÅRSBERETNING 2012 FOR TINN SPAREBANK...5 STYRETS ÅRSBERETNING...5 HOVEDTREKK VED ÅRETS VIRKSOMHET... 5 RESULTAT... 7 BALANSE... 9 VIRKSOMHETSSTYRING,

Detaljer

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK Årsberetning 2012 Strømmen SPAREBANK STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2012 ble et meget bra år for banken. Bankens

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2012 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2012 Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 7. februar

Detaljer

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT 2012 Trio Media 02/13 Foto: Steinar Johansen fra start til mål INNHOLD Banksjefen har ordet... Side 3 Styrets beretning

Detaljer

God utvikling i et krevende marked

God utvikling i et krevende marked Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Årsberetning 2012 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK

Årsberetning 2012 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK Årsberetning 212 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK 3 Årsberetning 212 1888 for Askim Sparebank RAMMEBETINGELSER INNHOLD Innledning Virksomhet, rammebetingelser m.v 35 Redegjørelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Snillfjord 2,55 % (2,79 %) Aure 3,38 % (3,52 %) Hitra/Frøya 13,69 % (7,17 %) Annet 5,74 % (5,45 %) Eiendomsdrift 7,02 % (7,40 %)

Snillfjord 2,55 % (2,79 %) Aure 3,38 % (3,52 %) Hitra/Frøya 13,69 % (7,17 %) Annet 5,74 % (5,45 %) Eiendomsdrift 7,02 % (7,40 %) Hovedtall regnskap 2012 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2012 2011 2010 2009 2008 Netto rente- og kredittprovisjoner 37,5 30,8 29,9 30,0 31,2 Netto driftsinntekter 7,0 5,7 4,8 5,4 2,6 Driftskostnader

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

God utvikling skjerpede krav

God utvikling skjerpede krav Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2007

Noter til årsregnskapet 2007 Noter til årsregnskapet 2007 1 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer