Årsrapport en mangfoldig bedrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift"

Transkript

1 Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1

2 Ny organisasjon pr Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder Arvid Kaspersen VTA, AB, APS, SiD, Avklaring, Funksjonsvurdering, Raskere tilbake Driftsleder Arna Varhaug Produksjon Bryne Pakking, Montering, Lunsjbilen Driftsleder Willy Bjørnsen Produksjon Øksnevad Treemballasje / paller Driftsleder Tore Løvås Produksjon Nærbø Mekanisk, Montering Refleksbrikker AB = Arbeid med bistand SiD = Snu i Døra APS = Arbeidspraksis i skjermet virksomhet VTA = Varig tilrettelagt arbeid Nøkkeltall (i hele 1000 NOK) Driftsinntekter Personalkostnader Personalkostnader i % av driftsinntekter 55,4 % 54,5 % 56,7 % 57,0 % 62,4 % Driftsresultat Driftsmargin i % 2,7 % 2,0 % 0,9 % 2,3 % 0,4 % Nettoresultat etter finans Egenkapital Avkastning på egenkapital i % 7,3 % 10,1 % 5,5 % 13,8 % 2,6 % Egenkapitalandel i % 33,2 % 37,0 % 38,8 % 45,6 % 41,3 % 2

3 Omstilling og markedstilpassing Bedriftens forretningsidé er at vi i egen regi eller i organisert samarbeid med andre skal ha det mest komplette tilbud av NAV og eierkommunene sine ulike arbeidsrelaterte tiltak for yrkeshemmede og den beste kompetanse på yrkesrettet attføring i kommunene Klepp, Time og Hå. Vi skal være underleverandør til det lokale næringsliv av varer og tjenester innenfor områder som passer vår arbeidskraft og hvor våre arbeidstakere kan mestre å utføre arbeidet mest mulig selvstendig. Vi skal ha konkurransedyktige priser og kvalitet og tilby en unik logistikk gjennom vår nærhet til markedet. Bedriftens visjon er at vi skal bidra til at yrkeshemmede får personlig utvikling og økt livskvalitet gjennom meningsfylt arbeid. Vi skal aktivt integrere yrkeshemmede i arbeidslivet og positivt påvirke holdningene til hva de kan tilføre arbeidsmarkedet. Kjernevirksomheten er gjennomføring av ulike arbeidsmarkedstiltak for NAV og eierkommunene. Dette er også bedriftens viktigste inntektskilde og stod for 54 % av driftsinntektene i For å kunne tilby tilrettelagt arbeid og relevant arbeidstrening i attføring trenger bedriften en variert produksjonsvirksomhet. Salg av varer og tjenester fra produksjonsvirksomheten stod for de resterende 46 % av driftsinntektene i Som følge av markedsutviklingen i 2008 flatet driftsinntektene fra salg av varer og tjenester ut og økte kun med 1 % sammenlignet med året før. Driftstilskuddene fra NAV hadde en økning på 2,2 % for hele året. Dette står ikke i forhold til et kostbart lønnsoppgjør og økte pensjonskostnader. For å møte denne svake inntektsøkningen gjennomførte bedriften en omlegging av driften for andre halvår Dette har medført en nødvendig effektivisering av driften gjennom innsparinger i personalkostnadene ved naturlig avgang. Som følge av de samlede tiltak som ble gjennomført, er årets drifteresultat på kr Omorganisering av driften gjør oss mer fleksible og fremtidsrettede slik at vi er i stand til å møte nye utfordringer for kjernevirksomheten i tråd med forenkling av regelverket for arbeidsmarkedstiltak. Kjernevirksomheten er skilt fra produksjonen organisatorisk. Alle tiltakene er samlet i en Attføringsavdeling, som er ansvarlig for alle leveranser til NAV / kommunene i henhold til kravspesifikasjoner. Dette gir en bedre utnyttelse av kompetanse og personalressurser på tvers av tiltakene. Vi har utviklet samarbeidet med næringslivet slik at vi også kan tilby arbeidspraksis og arbeidstrening i ordinære bedrifter for deltakere i attføring. All produksjon er samlet i 3 produksjonsavdelinger: Nærbø, Bryne og Øksnevad. Hver produksjonsavdeling ledes av en Driftsleder. Produksjonen har ansvar for å nå de til en hver tid fastlagte budsjetter og produksjonsmål. Driftsinntektene i den enkelte produksjonsavdeling kommer fra salg av varer og tjenester fra produksjon samt salg av tilrettelagte arbeidsplasser / arbeidstrening til Attføringsavdelingen. Arbeidslederansvaret for de som jobber i produksjonen, er klarere og mer entydig. Nye utvidede produksjonslokaler på Håland ble tatt i bruk i mai Vi har flyttet pakke og monteringsoppdrag fra Øksnevad samt produksjon til Lunsjbilen til det nye anlegget. Den samlede investering i utbygging og opprustning av produksjonslokalene er på 4,5 millioner kroner. For å kunne samle Attføringsavdelingen slik den nye organisasjonen forutsatte, ble kontorene på Håland bygget om i desember. Denne ombyggingen kom på 0,5 millioner kroner. Vi har gjennom hele 2008 arbeidet med kvalitetsforbedring av kjernevirksomheten for å bli equasssertifisert. Søknaden om sertifisering blir sendt i mars equass, European Quality Assurance for Social Services, er et nytt europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med godkjenning av ekstern revisor. I nye samarbeidsavtaler med NAV vil det bli stilt krav til at bedriften har et slikt kvalitetssikringssystem. Per Arild Kastmann Adm. direktør 3

4 Styrets beretning 2008 Jæren Industripartner AS er eiet av de tre Jærkommunene Klepp, Time og Hå. Virksomhetsområdet til bedriften er sysselsetting av yrkeshemmede med produksjon av varer og tjenester samt avklaring, trening og attføring av yrkesvalgshemmede til ordinært arbeid. Jæren Industripartner er arrangør av NAVs ulike arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede og har samarbeidsavtale med NAV for VTA, Avklaring, APS og AB. Vi er også godkjent som leverandør av Raskere tilbake og Funksjonsvurdering. I tillegg driver bedriften et tiltak rettet mot unge sosialhjelpsmottakere i samarbeid med kommunene Time og Klepp. Bedriften har produksjonsavdelinger i Time, Klepp og Hå kommune og er underleverandør til næringslivet på Jæren. Forutsetning for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskap. Videre utvikling og effektivisering av driften har preget Salg av varer og tjenester har som følge av markedsutviklingen flatet noe ut, og økte med 1 % i 2008 sammenlignet med året før. Resultat etter finans ble på kr Som følge av markedsutviklingen, og for å kunne møte krav i leveransene til NAV på en kvalitativ og effektiv måte, gjennomførte bedriften en omorganisering pr Alle attføringstiltak er samlet i ett ansvarsområde for kjernevirksomheten for å kunne utnytte kompetanse og arbeidskapasitet på en mer effektiv måte. Produksjonen er organisert i 3 avdelinger med ansvar for produksjon og salg av varer og tjenester til næringslivet og arbeidstrening og arbeidspraksis til attføring. Omorganiseringen har medført reduksjon av 2,5 årsverk gjennom naturlig avgang. Det arbeides målrettet med ledertrening og kompetanseutvikling, og det er utarbeidet individuelle utviklingsplaner for alle ansatte i arbeidsmarkedstiltak. Det gjennomføres årlige risikoanalyser av alle maskiner og arbeidsprosesser med påfølgende handlingsplan. Arbeidsmiljøet og sikkerheten ansees som meget godt. Sykefravær for ordinært ansatte var i 2008 på 6,8 % mot 4,8 % året før. Sykefravær for ansatte i VTAtiltaket var i 2008 på 7,9 % mot 5,5 % året før. Bedriften hadde pr totalt 30 ordinært ansatte, som utgjør 28,3 årsverk, og 88 ansatte i VTAtiltaket, som utgjør 68 årsverk. Bedriften har ingen rapporterte skader i løpet av året. Bedriften har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det forekommer ikke forskjellsbehandling i saker som gjelder lønn, avansement eller rekruttering. Bedriften praktiserer lik lønn på samme stillingsnivå uavhengig av kjønn. Det er ikke avdekket noen ulikheter mellom kjønnene når det gjelder avansementsmuligheter og deltakelse i interne tilbud for videreutdanning. Av bedriftens ordinært ansatte pr var det 18 kvinner og 12 menn. Bedriften driver ikke noen form for produksjon som medfører forurensing av det ytre miljø. Styret mener at årsregnskapet med noter gir dekkende informasjon om selskapets stilling og drift i fjoråret. Det er ikke inntruffet hendelser etter årsskiftet som har vesentlig innflytelse på regnskapet. Selskapet kan ikke etter vedtektene utdele utbytte. Hele overskuddet på kr overføres derfor til annen egenkapital. adm. direktør 4

5 Resultatregnskap Note Driftsinntekter Salgsinntekter varer og tjenester Inntekter arbeidsmarkedstiltak Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Lønnskostnader 1, 3, Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Sum finansposter Årsresultat Overføringer Overført annen egenkapital Sum overføringer Styret i Jæren Industripartner AS F.v.: Arild Kastmann, adm. direktør / Inger Grete Midbrød, styremedlem / Elfin Lea, styreleder / Odd Særheim, styrets nestleder / Terje Mjåtveit, styremedlem / Siri Skretting, styremedlem / Oddbjørn Fosse, styremedlem. 5

6 Balanse pr Eiendeler Note Anleggsmidler / Varige driftsmidler Tomter og bygninger Driftsløsøre, inventar, maskiner, kontorutstyr o.l Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Karianne Horpestad (t.v.) og Aud Strømberg (t.h.) pakker deler til Øglænd System i den nye pakke og monteringshallen på Håland Vest, Bryne. 6

7 Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Aksjekapital (555 aksjer à kr ) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Pantelån til kredittinstitusjoner 5, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner / kassakreditt Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld adm. direktør 7

8 Noter til regnskapet 2008 Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Varebeholdningen er vurdert til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Kundefordringer er vurdert til pålydende, redusert med kr i delkredereavsetning pr som er lik fjorårets avsetning. Pensjonsforpliktelser knyttet til kollektiv pensjonsordning og AFPordning for selskapets ansatte er ikke balanseført, det vil si at kostnaden er lik årets utbetalinger til ordningen. Forpliktelser / pensjonsmidler knyttet til kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning er ikke balanseført, det vil si at pensjonskostnaden er lik årets pensjonspremie, samt innbetaling til premiefond med fradrag for avkastning. Selskapet har ikke forsknings eller utviklingsaktiviteter. Note 2: Varige driftsmidler Maskiner, EDB, bil, truck, utstyr Kjøpt Goodwill Uteanlegg + asfaltering Bygg m/ div. ombygninger SUM Kostpris pr Inv.tilskudd Avgang inv.tilskudd + Tilgang i året Avgang i året = Nto kostpris pr Akk. avskrevet pr Ord. avskrivning i året Tilbakef. avskr. v/salg = Akk. avskr. pr Bokført verdi pr Avskrivningssats % 20 % 4 %, 8 % 4 %, 8 % Rogaland Fylkeskommune overdro den eiendommen Varatun Verksted, avd. Bryne, gnr 4, bnr 118 i Time vederlagsfritt til selskapet. Leie av ikke balanseførte driftsmidler: Driftsmiddel: Leieperiode Årlig leiebeløp Bygg 4 år

9 Note 3: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser til daglig leder m.v. Posten lønnskostnader er slått sammen av: Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Ytelser til ledende personer: Daglig leder Styret Lønn / honorarer Annen godtgjørelse Sysselsatte årsverk : 29,7 årsverk fordelt på 32 stk ordinært ansatte og 65 årsverk fordelt på 84 tiltaksansatte i VTA. Revisor Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik : Revisjon Bistand m/utarb. av årsregnskap m/noter og kontantstrømanalyse Andre tjenester / bistand Sum godtgjørelse til revisor (eks mva) Note 4: Aksjekapital og aksjonærinformasjon Selskapets aksjekapital består av 555 aksjer pålydende kr med samme stemmerett. Selskapets aksjonærer pr var: Antall aksjer Eierandel Klepp kommune ,33 % Time kommune ,33 % Hå kommune ,33 % Sum ,00 % Note 5: Pantestillelser Av selskapets gjeld er sikret ved pant Den bokførte verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjeld er: Varebeholdning (pant er begrenset til kr 500 ) Fordringer (pant er begrenset til kr 500 ) Industribygg Nærbø driftstilbehør Adm.bygg Håland + uteanlegg driftstilbehør Sum Note 6: Skatter Selskapet er fritatt for inntektsskatt. 9

10 Note 7: Pensjoner Selskapet har en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter alle 34 stk ordinært ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretakets ansatte har i tillegg en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Ordningen omfatter 32 ordinært ansatte. De ordinært ansatte har følgende aldersfordeling: Under 30 år: Fra 30 til 40 år: Fra 40 til 50 år: Fra 50 til 62 år Over 62 år: Sum 2 personer 2 personer 14 personer 12 personer 2 personer 32 personer Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte: Utbetalte pensjoner fra selskapet 0 0 Utbetalinger til AFPordningen Årets pensjonspremie til kollektiv ordning Selskapets andel av egenkapitalinnskudd til KLP med kr er ikke balanseført pr Note 8: Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr vedrørende skattetrekksmidler. Note 9: Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år 0 0 Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år Note 10: Egenkapital Aksjekapital Annen EK Sum Egenkapital pr Årsresultat Egenkapital pr

11 11

12 Produksjonsavdelingene Produksjonsavdelingene gir individuelt tilpassede og utviklende arbeidsoppgaver og relevant arbeidstrening for attføring. Pakke og monteringsavdeling, Håland Vest, Bryne Avdelingen har to automatiske Flowpack pakkelinjer som bl.a. pakker servietter og bestikk for ferdigmat og monteringsdeler for industrien. Det utføres også ulike manuelle pakkeoppdrag. Lettere monteringsarbeid som tidligere ble utført på Øksnevad, er nå samlet i en ny produksjonshall i tilknytning til den gamle. Lunsjbilen, Håland Vest, Bryne Produksjon og levering av lunsjmat etter ferdig meny til små og mellomstore bedrifter som ikke har egen kantine. Produksjonen flyttet i 2008 inn i nytt storkjøkken på Håland Vest. Avdelingen gir relevant arbeidstrening for jobber i dagligvarebutikk, ferskvareavdeling, kafé, catering, kantine etc. Pall og treemballasje, Øksnevad Næringspark Produksjon av spesialpaller, kasser og treemballasje til lokal industri. Avdelingen har en rekke trebearbeidingsmaskiner, datastyrt kappanlegg og to datastyrte pallautomater. Pallproduksjonen er fullautomatisert. Alle produkter er IPPCmerket for eksportformål. Mekanisk deleproduksjon og montering, Nærbø Avdelingen har maskiner for kapping, bøying, dreiing, fresing, stansing, knekking, sveising samt tynnplateproduksjon, og er underleverandør av deler til lokal industri. Avdelingen utfører også forskjellige monteringsog ferdigstillingsoppdrag av blant annet Flexivogner til barnehager og Kompressorkofferter til Lærdal. Produksjon av refleksbrikker, Nærbø Produksjon av fotgjengerrefleksbrikker med firmalogo/ tekst som benyttes til sikring av myke trafikanter. Produksjonen er dels utført med datastyrte maskiner og dels manuelt operert. 12

13 Kvalitetsforbedring Kompetanse De ansatte i Jæren Industripartner AS har allsidig utdanning og yrkeserfaring. Av bedriftens ansatte har ca halvparten utdanning og arbeidserfaring innenfor helse og sosialfag, og halvparten har yrkesfaglig utdanning og arbeidserfaring. Allsidigheten i utdanning og yrkeserfaring er en stor fordel for bedriften og bidrar til at leveransen på varer og tjenester har høy kvalitet. Kompetanseheving Det var i 2008 to ansatte som fullførte 15 studiepoengs utdannelse i Teknologiledelse ved Universitetet i Bergen, og tre ansatte som fullførte studiet Bedriftsøkonomisk analyse ved Høgskolen i Bergen. I tillegg til dette var det fire av bedriftens ansatte som fullførte Arbeidslederskolen. Studiene ble fullt ut finansiert av Addisco som er FLTs selskap for etter og videreutdanning. Totalt har bedriftens ansatte benyttet 318 dager til etter og videreutdanning. Utdanningen er stort sett gjennomført i de ansattes fritid, og har derfor ikke gått utover bedriftens produksjon av varer og tjenester. Markedsføring Bedriften benytter ulike metoder for å markedsføre hva vi har å tilby. I 2008 har vi anskaffet et nytt system for selv å oppdatere nettsidene våre, og har dermed fått en mer dynamisk nettside. Innen produksjon av varer og tjenester benyttes mest direkte utsendelser og oppsøkende kontakt mot kunder, hvor brosjyremateriellet og årsmeldingen er viktige elementer. Det er sendt ut en mengde salgsbrev, og gjennomført en rekke salgsmøter med potensielle kunder. I tillegg har vi oppføringer på blant annet Gule Sider, Kvasir og egne nettsider. Innen attføringsarbeidet benyttes også brosjyremateriellet, årsrapportene og nettsidene. Det er holdt ca 30 presentasjoner og bedriftsbesøk. Ansatte i stat og kommuner, NAV, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler, pårørende, politikere og representanter fra næringslivet har fått hørt, sett og opplevd hva Jæren Industripartner AS representerer og står for, og hva dette har å bety for hvert enkelt menneskes verdi og livskvalitet. Ansatte i Attføring får intern opplæring i metodeverktøy Kvalitetssikring av produksjonen Jæren Industripartner AS har en egen kvalitetshåndbok som revideres årlig. Det ble etter bedriftens omorganisering høsten 2008 gjort store endringer i kvalitetshåndboken for å tilpasse denne til bedriftens nye organisasjon. Det finnes også en prosedyrehåndbok. Det arbeides med å lage en ny utgave av denne til hver enkelt avdeling slik at det blir enklere og mer oversiktlig å bruke denne. Dette arbeidet forventes avsluttet i løpet av Avviksmeldinger Det er i løpet av 2008 registrert tre avviksmeldinger som har medført en total kostnad for bedriften på kr Kvalitetssikring av Attføringsarbeidet Det er i hele 2008 jobbet mye for å forberede en sertifisering for attføringsarbeidet, kalt equass (European Quality Assurance for Social Services). equass er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern godkjenning. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å dokumentere kvaliteten av tjenestene overfor kunder, brukere og samarbeidspartnere. Arbeidet med å forberede sertifiseringen har satt økt fokus på kvalitet, og har dannet grunnlag for å øke kvaliteten på flere områder. Brukertilbakemeldinger I 2008 har alle som har sluttet i et tiltak, fått utlevert et skjema for å registrere brukertilfredshet. Tilbakemeldingene gis på en skala fra 0 6, og snittet for de tilbakemeldingene som er gitt, er på 5,21. 13

14 HMS Arbeidsmiljø Generelt Risikovurdering ble i 2008 gjennomført i to omganger. Dette på grunn av at monteringsavdelingen, som tidligere var samlokalisert på Øksnevad, og at Lunsjbilen ble flyttet til nye lokaler på Håland Vest, Bryne. I første omgang ble det foretatt risikovurdering av avdelingene Øksnevad og Nærbø som normalt. Risikovurdering for den nye avdelingen Håland Vest ble gjennomført da produksjonen var kommet skikkelig i gang. Det er i 2008 gjennomført evakueringsøvelser i alle avdelinger. For avdelingene på Nærbø og Bryne arrangerer vi egne evakueringsøvelser, mens avdelingen på Øksnevad følger rutinene som gjelder for Øksnevad Næringspark. Det er i 2008 ikke registrert alvorlige skader som har ført til fravær av særlig lengde. Fravær som er registrert som følge av skader i jobber, skyldes i hovedsak lek, og ingen skader har ført til fravær utover en uke. Omorganiseringen innebar en omstrukturering av arbeidsoppgaver og personale, som medførte en innsparing på 2 ½ årsverk gjennom naturlig avgang. Avdeling Håland Vest Den store utfordringen for denne avdelingen var i 2008 inkludering av ansatte fra Øksnevad i forbindelse med flytting av monteringsoppdragene. Samtidig skulle Lunsjbilen flyttes fra leide lokaler hos Varhaug Idrettslag til nybygd storkjøkken på Håland. Avdeling Øksnevad Våren ble brukt til å finne hensiktsmessig utnyttelse av frigjort areal etter at monteringsavdelingen ble flyttet til Håland Vest. Det frigjorte arealet har nå fått en ny, produksjonsmessig gunstigere utnyttelse. Moldingen, som utgjorde en sikkerhetsrisiko, er helt innebygget og lydisolert. Dette har medført god støyskjerming og forhindrer at kvister og lignende fra maskinen kommer ut i lokalet. Avdeling Nærbø I 2008 fikk vi overført et maskineringsanlegg og en sag fra TKSHeis i forbindelse med nye oppdrag og samarbeidsavtale. Den største HMSutfordringen for avdelingen har vært sagen som utgjør et støyproblem. Det foreligger planer om tiltak for å støyskjerme denne maskinen og maskineringssenter våren HMSprisen Bedriften opprettet i 2007 en HMSpris som deles ut av AMU. Prisen kan deles ut én gang i året til en enkeltperson eller avdeling som på en ekstraordinær måte har bidratt til å fremme helse, miljø og sikkerhet i bedriften. John Cristian Eriksen, som arbeider på mekanisk avdeling på Nærbø, mottok prisen for Prisen ble delt ut av styrets leder på bedriftens julebord til stor jubel for alle ansatte. John Cristian Eriksen med HMSprisen for 2008, sammen med Adm. direktør Arild Kastmann 14

15 Arbeidsmarkedstiltakene Gjennom meningsfylt arbeid skal Jæren Industripartner gi mulighet for personlig utvikling og bidra til å øke hver enkelt persons livskvalitet. Å være integrert i arbeidslivet er å være aktiv deltaker og bidragsyter i samfunnet. Å ha et arbeid å gå til, med alle de personlige og samfunnsmessige verdier det innebærer, er i seg selv meningsfylt. Det vil si at alt arbeid, både internt i Jæren Industripartners egen regi og i enhver annen bedrift, er fullverdig integrering i arbeidslivet. Men hva som er meningsfylt og hva som er utviklende arbeid, vil være individuelt. Jæren Industripartner AS skal dekke mange ulike og individuelle behov og interesser. Et mangfold av tjenester og arbeidstilbud må derfor til. Vi har i 2008 organisert oss innen to virksomhetsområder, produksjon og attføring. Attføringsavdelingen er ansvarlig for alle tjenesteleveranser til NAV i henhold til kravspesifikasjonene for de enkelte arbeidsmarkedstiltakene. Tjenestene til Jæren Industripartner AS er på den ene siden å gi et varig arbeidstilbud til personer som trenger daglig tilrettelegging og oppfølging over lang tid. Dette tilbyr vi til ca 80 personer gjennom arbeidsmarkedstiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Men på den andre siden skal vi også gi tilbud om opplæring i arbeid som har overføringsverdi til ordinært arbeid for personer som deltar i attføring. Ca 80 personer får slikt tilbud fra oss fordelt på arbeidsmarkedstiltakene Avklaring, APS, Snu i Døra og Arbeid med Bistand. I tillegg har vi tilbud om Funksjonsvurdering og Raskere tilbake. Vi har dermed gode alternativer for innbyggerne i Klepp, Time og Hå, noe som er i tråd med vår målsetning om at Jæren Industripartner AS skal være NAV sin foretrukne samarbeidspartner for attføring på Jæren. Attføringsteamet: F.v.: Berit Bjorheim, Mette Nærland, Nina Klausen, Britt Endresen, Torild Tveit, Odd Vegar Ualand, Marianne Furenes og Arvid Kaspersen Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er bedriftens største arbeidsmarkedstiltak. NAV Arbeid har inngått avtale om kjøp av til sammen 80 tiltaksplasser. Av disse disponerer Klepp kommune 26 tiltaksplasser, mens Time og Hå disponerer 27 tiltaksplasser hver. Ved starten av 2008 hadde bedriften 86 tiltaksansatte i VTA og 7 personer på venteliste. NAV har i flere år betalt for 80 tiltaksplasser, mens bedriften har gitt tilbud til langt flere personer, med de kostnadene dette har medført. I løpet av 2008 har naturlig avgang og overganger til andre tiltak ført til en reduksjon ned til 81 tiltaksansatte på tiltaket. Men samtidig har søkermassen økt med ytterligere 5 personer til 12 søkere. Bedriftens tre eierkommuner har henvendt seg til NAV med dette økte behovet for tiltaksplass, uten at det har ført til utvidelse i tiltaksplasser fra NAV. I samarbeid mellom eierkommunene og bedriften ble det etablert en arbeidsgruppe for å finne frem til en løsning med rent kommunalt finansierte tiltaksplasser. Dette har resultert i en økning på til sammen 5 tiltaksplasser for å redusere ventetiden på tiltak. Det er like fullt flere personer som 15

16 står uten tilbud, noe eierkommunene vil drøfte videre med NAV for å finne en varig løsning også for disse. I 2008 har 7 tiltaksansatte sluttet hos oss. 6 av de 7 som har sluttet, har gått over i behandling, rehabilitering eller annet omsorgs eller aktivitetstilbud. 1 person har gått over til annen attføring. I Varig tilrettelagt arbeid gjennomføres det én gang i året evalueringssamtale / medarbeidersamtale mellom ansatt i tiltaket, attføringskonsulent og arbeidsleder. I denne samtalen blir den gjeldende handlingsplanen evaluert og eventuelt endret dersom det er behov for det. Gjennom egenvurderinger og tilbakemeldinger på bedriftens tjenester, miljø, fysiske forhold med mer, får hver enkelt mulighet til å påvirke sin egen situasjon, avdelingen og tiltaket generelt. Personlig vekst og utvikling for hver enkelt er en viktig målsetning i tiltaket. Det er bedriftens ønske å bidra slik at ansatte i tiltaket får tilrettelagt sitt arbeid og nødvendig opplæring med mulighet til å utvikle sin breddekompetanse og dybdekompetanse. I tillegg har bedriften fokusert på godt psykososialt miljø, regler og normer i arbeidslivet, samt samarbeid / teamarbeid. Enkelte ansatte vil med langsiktig trening og utvikling hos oss kunne kvalifisere seg til attføring og mestre ordinært arbeid helt eller delvis. I 2008 har 2 av våre ansatte hatt noe ekstern arbeidspraksis og på den måten fått en utprøving i ordinært arbeid. Kjell Ove Aurmo mestrer flere oppgaver i Treavdelingen, men han trives best i kappsagen Avklaring I Avklaringstiltaket står det til rådighet 13 tiltaksplasser til enhver tid. Avklaring er et tilbud til arbeidssøkere under yrkesrettet attføring der behovet for videre hjelp eller valg av arbeidsmarkedstiltak er uklart. Tiltaket har til formål å hjelpe deltakere til å se egne ressurser og muligheter, bli kjent med offentlige støtteordninger og hjelpemidler, avdekke eventuelle arbeidshindringer og ende opp med en plan for å komme i arbeid, skole / utdanning eller andre tilbud. Dette skjer gjennom individuelle samtaler, systematisk kartlegging og utredning, råd og veiledning, utprøving og trening i relevant arbeid og i nært samarbeid med hver enkelt sitt offentlige og personlige nettverk. Mange får hjelp til å se seg ut en ny yrkeskarriere, lage sin egen CV, jobbsøknader og trening på jobbintervju. Tilbudet er av 3 måneders varighet. Resultater I 2008 har 40 personer gjennomført tiltaket. 12 personer har gått til ordinært arbeid, 3 har gått til skole / utdanning og 17 har gått til andre attføringstiltak. Det vil si at 80 % har gått videre til aktive løsninger. 3 personer har blitt tilbakeført til NAV som formidlingsklare, 3 har blitt uføre og 2 er til medisinsk behandling. Fordeling av utskrevne fra Avklaring 20% 80% Aktive tiltak Passive tiltak 16

17 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) APS har 15 tiltaksplasser til rådighet og tiltaket har en varighet på inntil 10 måneder. Arbeidstrening er hovedingrediens i tiltaket, men med det formål å avdekke interesser, evner, helsemessige og sosiale arbeidshindringer, behov for støttetiltak og en vurdering av muligheter i arbeidsmarkedet. Grunnleggende innføring i arbeidslivskunnskap er elementært, slik som innsikt i arbeidsmiljølov, rettigheter og plikter, normer for samarbeid og sosial fremtreden. Hensikten er å kvalifisere deltakere til å bli aktive arbeidssøkere med reell mulighet for etablering i ordinært arbeid, med eller uten andre offentlige støttefunksjoner. Gjennom tiltaket vil mye av tiden gå med til arbeidspraksis / arbeidstrening internt i Jæren Industripartner AS eller eksternt i samarbeidsbedrifter. Arbeidspraksisen skal være reell, relevant, ha overføringsverdi til ordinært arbeid og således være kvalifiserende i seg selv. Resultater I 2008 har 19 personer gjennomført tiltaket. 3 personer har gått til ordinært arbeid, 1 har gått til skole / utdanning og 6 har gått til andre attføringstiltak. Det vil si at 52 % har gått videre til aktive løsninger. 6 personer har blitt tilbakeført til NAV som formidlingsklare, 1 har blitt ufør og 1 er til medisinsk behandling. 48% Fordeling av utskrevne fra APS 52% Aktive tiltak Passive tiltak Arbeidspraksis i mekanisk avdeling skjer med maskiner som har overføringsverdi til ordinært arbeid Arbeid med Bistand (AB) Arbeid med Bistand er et arbeidsmarkedstiltak der målet er å bistå deltakerne slik at de kan skaffe seg ordinært arbeid. Deltakerne kan være på tiltaket i inntil tre år. Innholdet i tiltaket er meget omfattende. Det inngår for eksempel jobbforberedelser som å utarbeide CV, jobbsøknader, hjelp til aktiv jobbsøkning, trening på jobbintervjuer, avklaring av interesser, evner, motivasjon, helsemessige og sosiale forhold som vil ha betydning for å komme inn på og etablere seg i arbeidslivet, eventuelle andre arbeidshindringer, behov for støtteordninger, tilrettelegging, hjelpemidler osv. Dernest vil deltakerne på tiltaket få tilrettelagt opplæring i arbeidet, hjelp til koordinering av offentlige tjenester, individuelle råd og veiledning. Det inngår også tett oppfølging av arbeidsgiver og arbeidskollegaer for å sikre integrering i arbeidsmiljøet. Denne tjenesten er kostnadsfri for arbeidsgiverne. 17

18 Deltakerne går i utgangspunktet gjennom følgende faser i tiltaket: Fase 1 Jobbavklaring Fase 2 Hospitering uten lønn fra arbeidsgiver Fase 3 Tidsbegrenset arbeidsavtale med dellønn Fase 4 Fast ansatt m/lønn, eventuelt dellønn, fra arbeidsgiver i kombinasjon med gradert trygd. attføringstiltak. Det vil si at 71 % har gått videre til aktive løsninger. 8 personer har blitt uføre, 2 er til medisinsk behandling og 1 person har avbrutt tiltaket. 29% Fordeling av utskrevne fra AB Resultater I 2008 har 38 personer gjennomført tiltaket. 17 personer har gått til ordinært arbeid, 4 har gått til skole / utdanning og 6 har gått til andre 71% Aktive tiltak Passive tiltak Snu i Døra Snu i Døra har 4 tiltaksplasser til disposisjon. Tiltakstiden er vanligvis på inntil 3 måneder. Tiltaket er et samarbeid mellom oss og sosialtjenesten i Klepp og Time. Målet med tiltaket er å gi arbeidstrening til nye sosialhjelpsmottakere under 21 år, og forhindre at de blir passive mottakere av sosialhjelp. Snu i Døra kjennetegnes av kort saksbehandlingstid og lite byråkrati. Ofte begynner aktuelle personer å jobbe hos oss samme dag som de har første samtale på sosialkontoret. I tiltaket vil ungdommen få hjelp til å snu på livet, fra passiv hverdag til aktiv hverdag i jobb med fokus på fremtiden. Egne interesser, evner, muligheter, motivasjon, eventuelle arbeidshindringer står i fokus. Selvsagt er relevant og kvalifiserende arbeid hovedingrediens. Tiden i Snu i Døra gir også erfaring i grunnleggende arbeidslivskunnskap og normer i arbeidslivet. Gjennom tiden på tiltaket vil ungdommene få hjelp til å avklare eventuelle behov for, og rettigheter til, offentlige støtteordninger som kan bidra til videre skolegang eller lønnet arbeid. Resultater I 2008 har 11 personer gjennomført tiltaket. 5 personer har gått til ordinært arbeid og 5 har gått til andre attføringstiltak. Det vil si at 90 % har gått videre til aktive løsninger. 1 person har avbrutt tiltaket. Fordeling av utskrevne fra Snu i Døra 10% 90% Aktive tiltak Passive tiltak Funksjonsvurdering samarbeid med NAV Arbeidslivssenter Funksjonsvurdering er et tilbud til langtidssykemeldte ansatt i ordinære bedrifter. Formålet er å komme i gang tidlig med aktive tiltak i stedet for å gå sykemeldt et år for så å starte attføring. Vi kan bistå arbeidsgiver / taker med funksjonsvurderinger etter at arbeidsgiver selv har forsøkt å tilrettelegge arbeidssituasjonen. Målet er å finne ut hva som skal til for at den sykemeldte skal kunne fortsette i et arbeidsforhold, altså for å hindre utstøting fra arbeidslivet. Dette kan også være aktuelt ved større nedbemanninger eller omstillinger. Arbeidsgivere som har IAavtale, kan søke NAV Arbeidslivssenter om tilskudd til funksjonsvurdering. Arbeidsgiver sender bestilling på funksjonsvurdering til oss, med kopi av oppfølgingsplan. Funksjonsvurderingen gjennomføres med arbeidsoppgaver hos oss, eller hos egen arbeidsgiver, innenfor en tidsramme på 6 uker. Perioden avsluttes med en funksjonsvurderingsrapport og faktureres tilsvarende tilskuddet fra NAV Arbeidslivssenter. Altså vil dette tiltaket være kostnadsfritt for arbeidsgivere med IAavtale. Men tilbudet vil også være relevant for arbeidsgivere uten IAavtale som er rådville og ikke på egenhånd ser løsning på situasjonen for en av sine ansatte. I 2008 har vi gjennomført 1 funksjonsvurdering. Vi mener at dette er et tiltak med et mye større potensial når det blir bedre kjent som en mulighet for næringslivet. 18

19 Raskere tilbake Tiltaket Raskere tilbake er også et tilbud til sykemeldte arbeidstakere med mål om tilbakeføring til arbeidslivet, helt eller delvis. Via Strandsonen i Egersund er det etablert et samarbeid mellom 6 ASVLbedrifter om leveranse til NAV på dette tiltaket. NAV har ikke benyttet dette tiltaket i Skoleelever i arbeidspraksis 13 skoleelever fra videregående skole har også hatt arbeidspraksis hos oss i av disse har sluttet og gått over i annen attføring, enten i Jæren Industripartner AS eller hos andre. 6 elever er fortsatt i praksis ved årets utløp. Elevene er skolenes ansvar og følges opp av sine praksisveiledere. Brukermedvirkning Bedriften er stadig opptatt av å forbedre kvaliteten på våre tjenester. Alle tiltaksdeltakerne får anledning til å gi tilbakemelding på hvordan de har opplevd perioden i tiltaket, både gjennom samtaler og anonyme skjema ved avslutning i tiltaket. Tilbakemeldingene benyttes til forbedring og utvikling av program og tilbud i hvert enkelt tiltak. Rapport fra rådgivende utvalg Rådgivende utvalg (RU) er et samarbeidsforum mellom NAV Arbeid, kommunenes helse og sosiale tjenester og Jæren Industripartner AS. Utvalget skal koordinere tjenester og samarbeide om hver enkelt tiltaksansatt for å sikre så god oppfølging som mulig fra alle parter. Utvalgets faste medlemmer var i 2008: Eli Lygren, NAV Arbeid Arna Varhaug, ansattes representant Arvid Kaspersen, Attføringsleder Arild Kastmann, Adm. direktør I tillegg har helse og sosialtjenestene i kommunene vært representert på samtlige møter. I 2008 har utvalget hatt 3 møter og behandlet til sammen 121 saker. Utvalget er felles for tiltakene Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). Faste saker på møtene er inntak / oppstart på tiltak, oppfølging, tilrettelegging, trening og personlig utvikling på tiltaket, samt avslutning på tiltaket og overganger til arbeid, andre tiltak eller behandling / rehabilitering. På møtene forelegges status og utnyttelsesgrad på tiltakene, samt gjennomgang av ventelister. Det er ikke registrert noen klager i løpet av I tillegg er det 2 tillitsvalgte fra hver avdeling, til sammen 6 personer, og det avholdes 4 møter i året mellom tillitsvalgte for VTA og ledelsen. Bedriften satser på å ha maskiner og produksjonsutstyr som er på nivå med det øvrige næringsliv. Siste anskaffelse er flerbruks datastyrt dreiebenk fra Mazak 19

20 Jæren Industripartner AS, Håland Vest, 4340 Bryne Postboks 513, 4349 Bryne Telefon Faks Internet: Epost: Administrasjon: Beliggenhet: Håland Vest, 4340 Bryne Arild Kastmann, Adm. direktør telefon direkte , mobil epost Reidar Tho, Administrasjonsleder telefon direkte mobil epost Attføring: Avklaring Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Varig tilrettelagt arbeid VTA Arbeid med bistand AB Snu i døra Funksjonsvurdering Raskere tilbake Beliggenhet: Håland Vest, 4340 Bryne Arvid Kaspersen, Attføringsleder telefon direkte , mobil epost Produksjon Nærbø: Mekanisk, montering, refleks: Beliggenhet: Jadarvegen 16, 4365 Nærbø Tore Løvås, Driftsleder telefon , mobil epost Produksjon Øksnevad: Paller og treemballasje Beliggenhet: Øksnevad Næringspark Engelsvollsvegen 264, 4358 Klepp stasjon Willy Bjørnsen, Driftsleder telefon , mobil epost Produksjon Håland: Pakking, montering, Lunsjbilen Beliggenhet: Håland Vest, 4340 Bryne Arna Varhaug, Driftsleder telefon , mobil epost Design/trykk: Jærprint Omslagsfoto: Olav Garborg

Årsrapport 2007. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2007. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2007 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Faglig leder VTA Arvid Kaspersen Kontorleder / økonomi Tove Andresen HMS / kvalitetsleder Helge Stølen Reiestad AB Faglig leder

Detaljer

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS PERSONLIG UTVIKLING OG ØKT LIVSKVALITET GJENNOM MENINGSFYLT ARBEID EN SAMARBEIDSPARTNER DU KAN STOLE PÅ Jæren Industripartner AS er eid av de tre Jær-kommunene

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2009 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT, EQUASS / Kvalitet Attføringsleder Arvid Kaspersen VTA,

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13 ARBEIDSSERV10E INNHOLD Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12 Revisjonsberetning side 13 Årsberetning Selskapets virksomhet/beliggenhet: Selskapets

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsrapport 2014. Jæren Industripartner

Årsrapport 2014. Jæren Industripartner Årsrapport 2014 Jæren Industripartner Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Willy Bjørnsen Personal, HMS, Økonomi, IT,Kvalitet equass Attføringsleder Trond Nessa VTA, AB, APS, SiD, Avklaring,

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2010. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2010. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2010 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT, EQUASS / Kvalitet Attføringsleder Arvid Kaspersen VTA,

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer