Årsrapport en mangfoldig bedrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift"

Transkript

1 Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1

2 Ny organisasjon pr Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder Arvid Kaspersen VTA, AB, APS, SiD, Avklaring, Funksjonsvurdering, Raskere tilbake Driftsleder Arna Varhaug Produksjon Bryne Pakking, Montering, Lunsjbilen Driftsleder Willy Bjørnsen Produksjon Øksnevad Treemballasje / paller Driftsleder Tore Løvås Produksjon Nærbø Mekanisk, Montering Refleksbrikker AB = Arbeid med bistand SiD = Snu i Døra APS = Arbeidspraksis i skjermet virksomhet VTA = Varig tilrettelagt arbeid Nøkkeltall (i hele 1000 NOK) Driftsinntekter Personalkostnader Personalkostnader i % av driftsinntekter 55,4 % 54,5 % 56,7 % 57,0 % 62,4 % Driftsresultat Driftsmargin i % 2,7 % 2,0 % 0,9 % 2,3 % 0,4 % Nettoresultat etter finans Egenkapital Avkastning på egenkapital i % 7,3 % 10,1 % 5,5 % 13,8 % 2,6 % Egenkapitalandel i % 33,2 % 37,0 % 38,8 % 45,6 % 41,3 % 2

3 Omstilling og markedstilpassing Bedriftens forretningsidé er at vi i egen regi eller i organisert samarbeid med andre skal ha det mest komplette tilbud av NAV og eierkommunene sine ulike arbeidsrelaterte tiltak for yrkeshemmede og den beste kompetanse på yrkesrettet attføring i kommunene Klepp, Time og Hå. Vi skal være underleverandør til det lokale næringsliv av varer og tjenester innenfor områder som passer vår arbeidskraft og hvor våre arbeidstakere kan mestre å utføre arbeidet mest mulig selvstendig. Vi skal ha konkurransedyktige priser og kvalitet og tilby en unik logistikk gjennom vår nærhet til markedet. Bedriftens visjon er at vi skal bidra til at yrkeshemmede får personlig utvikling og økt livskvalitet gjennom meningsfylt arbeid. Vi skal aktivt integrere yrkeshemmede i arbeidslivet og positivt påvirke holdningene til hva de kan tilføre arbeidsmarkedet. Kjernevirksomheten er gjennomføring av ulike arbeidsmarkedstiltak for NAV og eierkommunene. Dette er også bedriftens viktigste inntektskilde og stod for 54 % av driftsinntektene i For å kunne tilby tilrettelagt arbeid og relevant arbeidstrening i attføring trenger bedriften en variert produksjonsvirksomhet. Salg av varer og tjenester fra produksjonsvirksomheten stod for de resterende 46 % av driftsinntektene i Som følge av markedsutviklingen i 2008 flatet driftsinntektene fra salg av varer og tjenester ut og økte kun med 1 % sammenlignet med året før. Driftstilskuddene fra NAV hadde en økning på 2,2 % for hele året. Dette står ikke i forhold til et kostbart lønnsoppgjør og økte pensjonskostnader. For å møte denne svake inntektsøkningen gjennomførte bedriften en omlegging av driften for andre halvår Dette har medført en nødvendig effektivisering av driften gjennom innsparinger i personalkostnadene ved naturlig avgang. Som følge av de samlede tiltak som ble gjennomført, er årets drifteresultat på kr Omorganisering av driften gjør oss mer fleksible og fremtidsrettede slik at vi er i stand til å møte nye utfordringer for kjernevirksomheten i tråd med forenkling av regelverket for arbeidsmarkedstiltak. Kjernevirksomheten er skilt fra produksjonen organisatorisk. Alle tiltakene er samlet i en Attføringsavdeling, som er ansvarlig for alle leveranser til NAV / kommunene i henhold til kravspesifikasjoner. Dette gir en bedre utnyttelse av kompetanse og personalressurser på tvers av tiltakene. Vi har utviklet samarbeidet med næringslivet slik at vi også kan tilby arbeidspraksis og arbeidstrening i ordinære bedrifter for deltakere i attføring. All produksjon er samlet i 3 produksjonsavdelinger: Nærbø, Bryne og Øksnevad. Hver produksjonsavdeling ledes av en Driftsleder. Produksjonen har ansvar for å nå de til en hver tid fastlagte budsjetter og produksjonsmål. Driftsinntektene i den enkelte produksjonsavdeling kommer fra salg av varer og tjenester fra produksjon samt salg av tilrettelagte arbeidsplasser / arbeidstrening til Attføringsavdelingen. Arbeidslederansvaret for de som jobber i produksjonen, er klarere og mer entydig. Nye utvidede produksjonslokaler på Håland ble tatt i bruk i mai Vi har flyttet pakke og monteringsoppdrag fra Øksnevad samt produksjon til Lunsjbilen til det nye anlegget. Den samlede investering i utbygging og opprustning av produksjonslokalene er på 4,5 millioner kroner. For å kunne samle Attføringsavdelingen slik den nye organisasjonen forutsatte, ble kontorene på Håland bygget om i desember. Denne ombyggingen kom på 0,5 millioner kroner. Vi har gjennom hele 2008 arbeidet med kvalitetsforbedring av kjernevirksomheten for å bli equasssertifisert. Søknaden om sertifisering blir sendt i mars equass, European Quality Assurance for Social Services, er et nytt europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med godkjenning av ekstern revisor. I nye samarbeidsavtaler med NAV vil det bli stilt krav til at bedriften har et slikt kvalitetssikringssystem. Per Arild Kastmann Adm. direktør 3

4 Styrets beretning 2008 Jæren Industripartner AS er eiet av de tre Jærkommunene Klepp, Time og Hå. Virksomhetsområdet til bedriften er sysselsetting av yrkeshemmede med produksjon av varer og tjenester samt avklaring, trening og attføring av yrkesvalgshemmede til ordinært arbeid. Jæren Industripartner er arrangør av NAVs ulike arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede og har samarbeidsavtale med NAV for VTA, Avklaring, APS og AB. Vi er også godkjent som leverandør av Raskere tilbake og Funksjonsvurdering. I tillegg driver bedriften et tiltak rettet mot unge sosialhjelpsmottakere i samarbeid med kommunene Time og Klepp. Bedriften har produksjonsavdelinger i Time, Klepp og Hå kommune og er underleverandør til næringslivet på Jæren. Forutsetning for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskap. Videre utvikling og effektivisering av driften har preget Salg av varer og tjenester har som følge av markedsutviklingen flatet noe ut, og økte med 1 % i 2008 sammenlignet med året før. Resultat etter finans ble på kr Som følge av markedsutviklingen, og for å kunne møte krav i leveransene til NAV på en kvalitativ og effektiv måte, gjennomførte bedriften en omorganisering pr Alle attføringstiltak er samlet i ett ansvarsområde for kjernevirksomheten for å kunne utnytte kompetanse og arbeidskapasitet på en mer effektiv måte. Produksjonen er organisert i 3 avdelinger med ansvar for produksjon og salg av varer og tjenester til næringslivet og arbeidstrening og arbeidspraksis til attføring. Omorganiseringen har medført reduksjon av 2,5 årsverk gjennom naturlig avgang. Det arbeides målrettet med ledertrening og kompetanseutvikling, og det er utarbeidet individuelle utviklingsplaner for alle ansatte i arbeidsmarkedstiltak. Det gjennomføres årlige risikoanalyser av alle maskiner og arbeidsprosesser med påfølgende handlingsplan. Arbeidsmiljøet og sikkerheten ansees som meget godt. Sykefravær for ordinært ansatte var i 2008 på 6,8 % mot 4,8 % året før. Sykefravær for ansatte i VTAtiltaket var i 2008 på 7,9 % mot 5,5 % året før. Bedriften hadde pr totalt 30 ordinært ansatte, som utgjør 28,3 årsverk, og 88 ansatte i VTAtiltaket, som utgjør 68 årsverk. Bedriften har ingen rapporterte skader i løpet av året. Bedriften har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det forekommer ikke forskjellsbehandling i saker som gjelder lønn, avansement eller rekruttering. Bedriften praktiserer lik lønn på samme stillingsnivå uavhengig av kjønn. Det er ikke avdekket noen ulikheter mellom kjønnene når det gjelder avansementsmuligheter og deltakelse i interne tilbud for videreutdanning. Av bedriftens ordinært ansatte pr var det 18 kvinner og 12 menn. Bedriften driver ikke noen form for produksjon som medfører forurensing av det ytre miljø. Styret mener at årsregnskapet med noter gir dekkende informasjon om selskapets stilling og drift i fjoråret. Det er ikke inntruffet hendelser etter årsskiftet som har vesentlig innflytelse på regnskapet. Selskapet kan ikke etter vedtektene utdele utbytte. Hele overskuddet på kr overføres derfor til annen egenkapital. adm. direktør 4

5 Resultatregnskap Note Driftsinntekter Salgsinntekter varer og tjenester Inntekter arbeidsmarkedstiltak Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Lønnskostnader 1, 3, Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Sum finansposter Årsresultat Overføringer Overført annen egenkapital Sum overføringer Styret i Jæren Industripartner AS F.v.: Arild Kastmann, adm. direktør / Inger Grete Midbrød, styremedlem / Elfin Lea, styreleder / Odd Særheim, styrets nestleder / Terje Mjåtveit, styremedlem / Siri Skretting, styremedlem / Oddbjørn Fosse, styremedlem. 5

6 Balanse pr Eiendeler Note Anleggsmidler / Varige driftsmidler Tomter og bygninger Driftsløsøre, inventar, maskiner, kontorutstyr o.l Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Karianne Horpestad (t.v.) og Aud Strømberg (t.h.) pakker deler til Øglænd System i den nye pakke og monteringshallen på Håland Vest, Bryne. 6

7 Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Aksjekapital (555 aksjer à kr ) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Pantelån til kredittinstitusjoner 5, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner / kassakreditt Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld adm. direktør 7

8 Noter til regnskapet 2008 Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Varebeholdningen er vurdert til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Kundefordringer er vurdert til pålydende, redusert med kr i delkredereavsetning pr som er lik fjorårets avsetning. Pensjonsforpliktelser knyttet til kollektiv pensjonsordning og AFPordning for selskapets ansatte er ikke balanseført, det vil si at kostnaden er lik årets utbetalinger til ordningen. Forpliktelser / pensjonsmidler knyttet til kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning er ikke balanseført, det vil si at pensjonskostnaden er lik årets pensjonspremie, samt innbetaling til premiefond med fradrag for avkastning. Selskapet har ikke forsknings eller utviklingsaktiviteter. Note 2: Varige driftsmidler Maskiner, EDB, bil, truck, utstyr Kjøpt Goodwill Uteanlegg + asfaltering Bygg m/ div. ombygninger SUM Kostpris pr Inv.tilskudd Avgang inv.tilskudd + Tilgang i året Avgang i året = Nto kostpris pr Akk. avskrevet pr Ord. avskrivning i året Tilbakef. avskr. v/salg = Akk. avskr. pr Bokført verdi pr Avskrivningssats % 20 % 4 %, 8 % 4 %, 8 % Rogaland Fylkeskommune overdro den eiendommen Varatun Verksted, avd. Bryne, gnr 4, bnr 118 i Time vederlagsfritt til selskapet. Leie av ikke balanseførte driftsmidler: Driftsmiddel: Leieperiode Årlig leiebeløp Bygg 4 år

9 Note 3: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser til daglig leder m.v. Posten lønnskostnader er slått sammen av: Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Ytelser til ledende personer: Daglig leder Styret Lønn / honorarer Annen godtgjørelse Sysselsatte årsverk : 29,7 årsverk fordelt på 32 stk ordinært ansatte og 65 årsverk fordelt på 84 tiltaksansatte i VTA. Revisor Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik : Revisjon Bistand m/utarb. av årsregnskap m/noter og kontantstrømanalyse Andre tjenester / bistand Sum godtgjørelse til revisor (eks mva) Note 4: Aksjekapital og aksjonærinformasjon Selskapets aksjekapital består av 555 aksjer pålydende kr med samme stemmerett. Selskapets aksjonærer pr var: Antall aksjer Eierandel Klepp kommune ,33 % Time kommune ,33 % Hå kommune ,33 % Sum ,00 % Note 5: Pantestillelser Av selskapets gjeld er sikret ved pant Den bokførte verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjeld er: Varebeholdning (pant er begrenset til kr 500 ) Fordringer (pant er begrenset til kr 500 ) Industribygg Nærbø driftstilbehør Adm.bygg Håland + uteanlegg driftstilbehør Sum Note 6: Skatter Selskapet er fritatt for inntektsskatt. 9

10 Note 7: Pensjoner Selskapet har en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter alle 34 stk ordinært ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretakets ansatte har i tillegg en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Ordningen omfatter 32 ordinært ansatte. De ordinært ansatte har følgende aldersfordeling: Under 30 år: Fra 30 til 40 år: Fra 40 til 50 år: Fra 50 til 62 år Over 62 år: Sum 2 personer 2 personer 14 personer 12 personer 2 personer 32 personer Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte: Utbetalte pensjoner fra selskapet 0 0 Utbetalinger til AFPordningen Årets pensjonspremie til kollektiv ordning Selskapets andel av egenkapitalinnskudd til KLP med kr er ikke balanseført pr Note 8: Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr vedrørende skattetrekksmidler. Note 9: Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år 0 0 Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år Note 10: Egenkapital Aksjekapital Annen EK Sum Egenkapital pr Årsresultat Egenkapital pr

11 11

12 Produksjonsavdelingene Produksjonsavdelingene gir individuelt tilpassede og utviklende arbeidsoppgaver og relevant arbeidstrening for attføring. Pakke og monteringsavdeling, Håland Vest, Bryne Avdelingen har to automatiske Flowpack pakkelinjer som bl.a. pakker servietter og bestikk for ferdigmat og monteringsdeler for industrien. Det utføres også ulike manuelle pakkeoppdrag. Lettere monteringsarbeid som tidligere ble utført på Øksnevad, er nå samlet i en ny produksjonshall i tilknytning til den gamle. Lunsjbilen, Håland Vest, Bryne Produksjon og levering av lunsjmat etter ferdig meny til små og mellomstore bedrifter som ikke har egen kantine. Produksjonen flyttet i 2008 inn i nytt storkjøkken på Håland Vest. Avdelingen gir relevant arbeidstrening for jobber i dagligvarebutikk, ferskvareavdeling, kafé, catering, kantine etc. Pall og treemballasje, Øksnevad Næringspark Produksjon av spesialpaller, kasser og treemballasje til lokal industri. Avdelingen har en rekke trebearbeidingsmaskiner, datastyrt kappanlegg og to datastyrte pallautomater. Pallproduksjonen er fullautomatisert. Alle produkter er IPPCmerket for eksportformål. Mekanisk deleproduksjon og montering, Nærbø Avdelingen har maskiner for kapping, bøying, dreiing, fresing, stansing, knekking, sveising samt tynnplateproduksjon, og er underleverandør av deler til lokal industri. Avdelingen utfører også forskjellige monteringsog ferdigstillingsoppdrag av blant annet Flexivogner til barnehager og Kompressorkofferter til Lærdal. Produksjon av refleksbrikker, Nærbø Produksjon av fotgjengerrefleksbrikker med firmalogo/ tekst som benyttes til sikring av myke trafikanter. Produksjonen er dels utført med datastyrte maskiner og dels manuelt operert. 12

13 Kvalitetsforbedring Kompetanse De ansatte i Jæren Industripartner AS har allsidig utdanning og yrkeserfaring. Av bedriftens ansatte har ca halvparten utdanning og arbeidserfaring innenfor helse og sosialfag, og halvparten har yrkesfaglig utdanning og arbeidserfaring. Allsidigheten i utdanning og yrkeserfaring er en stor fordel for bedriften og bidrar til at leveransen på varer og tjenester har høy kvalitet. Kompetanseheving Det var i 2008 to ansatte som fullførte 15 studiepoengs utdannelse i Teknologiledelse ved Universitetet i Bergen, og tre ansatte som fullførte studiet Bedriftsøkonomisk analyse ved Høgskolen i Bergen. I tillegg til dette var det fire av bedriftens ansatte som fullførte Arbeidslederskolen. Studiene ble fullt ut finansiert av Addisco som er FLTs selskap for etter og videreutdanning. Totalt har bedriftens ansatte benyttet 318 dager til etter og videreutdanning. Utdanningen er stort sett gjennomført i de ansattes fritid, og har derfor ikke gått utover bedriftens produksjon av varer og tjenester. Markedsføring Bedriften benytter ulike metoder for å markedsføre hva vi har å tilby. I 2008 har vi anskaffet et nytt system for selv å oppdatere nettsidene våre, og har dermed fått en mer dynamisk nettside. Innen produksjon av varer og tjenester benyttes mest direkte utsendelser og oppsøkende kontakt mot kunder, hvor brosjyremateriellet og årsmeldingen er viktige elementer. Det er sendt ut en mengde salgsbrev, og gjennomført en rekke salgsmøter med potensielle kunder. I tillegg har vi oppføringer på blant annet Gule Sider, Kvasir og egne nettsider. Innen attføringsarbeidet benyttes også brosjyremateriellet, årsrapportene og nettsidene. Det er holdt ca 30 presentasjoner og bedriftsbesøk. Ansatte i stat og kommuner, NAV, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler, pårørende, politikere og representanter fra næringslivet har fått hørt, sett og opplevd hva Jæren Industripartner AS representerer og står for, og hva dette har å bety for hvert enkelt menneskes verdi og livskvalitet. Ansatte i Attføring får intern opplæring i metodeverktøy Kvalitetssikring av produksjonen Jæren Industripartner AS har en egen kvalitetshåndbok som revideres årlig. Det ble etter bedriftens omorganisering høsten 2008 gjort store endringer i kvalitetshåndboken for å tilpasse denne til bedriftens nye organisasjon. Det finnes også en prosedyrehåndbok. Det arbeides med å lage en ny utgave av denne til hver enkelt avdeling slik at det blir enklere og mer oversiktlig å bruke denne. Dette arbeidet forventes avsluttet i løpet av Avviksmeldinger Det er i løpet av 2008 registrert tre avviksmeldinger som har medført en total kostnad for bedriften på kr Kvalitetssikring av Attføringsarbeidet Det er i hele 2008 jobbet mye for å forberede en sertifisering for attføringsarbeidet, kalt equass (European Quality Assurance for Social Services). equass er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern godkjenning. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å dokumentere kvaliteten av tjenestene overfor kunder, brukere og samarbeidspartnere. Arbeidet med å forberede sertifiseringen har satt økt fokus på kvalitet, og har dannet grunnlag for å øke kvaliteten på flere områder. Brukertilbakemeldinger I 2008 har alle som har sluttet i et tiltak, fått utlevert et skjema for å registrere brukertilfredshet. Tilbakemeldingene gis på en skala fra 0 6, og snittet for de tilbakemeldingene som er gitt, er på 5,21. 13

14 HMS Arbeidsmiljø Generelt Risikovurdering ble i 2008 gjennomført i to omganger. Dette på grunn av at monteringsavdelingen, som tidligere var samlokalisert på Øksnevad, og at Lunsjbilen ble flyttet til nye lokaler på Håland Vest, Bryne. I første omgang ble det foretatt risikovurdering av avdelingene Øksnevad og Nærbø som normalt. Risikovurdering for den nye avdelingen Håland Vest ble gjennomført da produksjonen var kommet skikkelig i gang. Det er i 2008 gjennomført evakueringsøvelser i alle avdelinger. For avdelingene på Nærbø og Bryne arrangerer vi egne evakueringsøvelser, mens avdelingen på Øksnevad følger rutinene som gjelder for Øksnevad Næringspark. Det er i 2008 ikke registrert alvorlige skader som har ført til fravær av særlig lengde. Fravær som er registrert som følge av skader i jobber, skyldes i hovedsak lek, og ingen skader har ført til fravær utover en uke. Omorganiseringen innebar en omstrukturering av arbeidsoppgaver og personale, som medførte en innsparing på 2 ½ årsverk gjennom naturlig avgang. Avdeling Håland Vest Den store utfordringen for denne avdelingen var i 2008 inkludering av ansatte fra Øksnevad i forbindelse med flytting av monteringsoppdragene. Samtidig skulle Lunsjbilen flyttes fra leide lokaler hos Varhaug Idrettslag til nybygd storkjøkken på Håland. Avdeling Øksnevad Våren ble brukt til å finne hensiktsmessig utnyttelse av frigjort areal etter at monteringsavdelingen ble flyttet til Håland Vest. Det frigjorte arealet har nå fått en ny, produksjonsmessig gunstigere utnyttelse. Moldingen, som utgjorde en sikkerhetsrisiko, er helt innebygget og lydisolert. Dette har medført god støyskjerming og forhindrer at kvister og lignende fra maskinen kommer ut i lokalet. Avdeling Nærbø I 2008 fikk vi overført et maskineringsanlegg og en sag fra TKSHeis i forbindelse med nye oppdrag og samarbeidsavtale. Den største HMSutfordringen for avdelingen har vært sagen som utgjør et støyproblem. Det foreligger planer om tiltak for å støyskjerme denne maskinen og maskineringssenter våren HMSprisen Bedriften opprettet i 2007 en HMSpris som deles ut av AMU. Prisen kan deles ut én gang i året til en enkeltperson eller avdeling som på en ekstraordinær måte har bidratt til å fremme helse, miljø og sikkerhet i bedriften. John Cristian Eriksen, som arbeider på mekanisk avdeling på Nærbø, mottok prisen for Prisen ble delt ut av styrets leder på bedriftens julebord til stor jubel for alle ansatte. John Cristian Eriksen med HMSprisen for 2008, sammen med Adm. direktør Arild Kastmann 14

15 Arbeidsmarkedstiltakene Gjennom meningsfylt arbeid skal Jæren Industripartner gi mulighet for personlig utvikling og bidra til å øke hver enkelt persons livskvalitet. Å være integrert i arbeidslivet er å være aktiv deltaker og bidragsyter i samfunnet. Å ha et arbeid å gå til, med alle de personlige og samfunnsmessige verdier det innebærer, er i seg selv meningsfylt. Det vil si at alt arbeid, både internt i Jæren Industripartners egen regi og i enhver annen bedrift, er fullverdig integrering i arbeidslivet. Men hva som er meningsfylt og hva som er utviklende arbeid, vil være individuelt. Jæren Industripartner AS skal dekke mange ulike og individuelle behov og interesser. Et mangfold av tjenester og arbeidstilbud må derfor til. Vi har i 2008 organisert oss innen to virksomhetsområder, produksjon og attføring. Attføringsavdelingen er ansvarlig for alle tjenesteleveranser til NAV i henhold til kravspesifikasjonene for de enkelte arbeidsmarkedstiltakene. Tjenestene til Jæren Industripartner AS er på den ene siden å gi et varig arbeidstilbud til personer som trenger daglig tilrettelegging og oppfølging over lang tid. Dette tilbyr vi til ca 80 personer gjennom arbeidsmarkedstiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Men på den andre siden skal vi også gi tilbud om opplæring i arbeid som har overføringsverdi til ordinært arbeid for personer som deltar i attføring. Ca 80 personer får slikt tilbud fra oss fordelt på arbeidsmarkedstiltakene Avklaring, APS, Snu i Døra og Arbeid med Bistand. I tillegg har vi tilbud om Funksjonsvurdering og Raskere tilbake. Vi har dermed gode alternativer for innbyggerne i Klepp, Time og Hå, noe som er i tråd med vår målsetning om at Jæren Industripartner AS skal være NAV sin foretrukne samarbeidspartner for attføring på Jæren. Attføringsteamet: F.v.: Berit Bjorheim, Mette Nærland, Nina Klausen, Britt Endresen, Torild Tveit, Odd Vegar Ualand, Marianne Furenes og Arvid Kaspersen Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er bedriftens største arbeidsmarkedstiltak. NAV Arbeid har inngått avtale om kjøp av til sammen 80 tiltaksplasser. Av disse disponerer Klepp kommune 26 tiltaksplasser, mens Time og Hå disponerer 27 tiltaksplasser hver. Ved starten av 2008 hadde bedriften 86 tiltaksansatte i VTA og 7 personer på venteliste. NAV har i flere år betalt for 80 tiltaksplasser, mens bedriften har gitt tilbud til langt flere personer, med de kostnadene dette har medført. I løpet av 2008 har naturlig avgang og overganger til andre tiltak ført til en reduksjon ned til 81 tiltaksansatte på tiltaket. Men samtidig har søkermassen økt med ytterligere 5 personer til 12 søkere. Bedriftens tre eierkommuner har henvendt seg til NAV med dette økte behovet for tiltaksplass, uten at det har ført til utvidelse i tiltaksplasser fra NAV. I samarbeid mellom eierkommunene og bedriften ble det etablert en arbeidsgruppe for å finne frem til en løsning med rent kommunalt finansierte tiltaksplasser. Dette har resultert i en økning på til sammen 5 tiltaksplasser for å redusere ventetiden på tiltak. Det er like fullt flere personer som 15

16 står uten tilbud, noe eierkommunene vil drøfte videre med NAV for å finne en varig løsning også for disse. I 2008 har 7 tiltaksansatte sluttet hos oss. 6 av de 7 som har sluttet, har gått over i behandling, rehabilitering eller annet omsorgs eller aktivitetstilbud. 1 person har gått over til annen attføring. I Varig tilrettelagt arbeid gjennomføres det én gang i året evalueringssamtale / medarbeidersamtale mellom ansatt i tiltaket, attføringskonsulent og arbeidsleder. I denne samtalen blir den gjeldende handlingsplanen evaluert og eventuelt endret dersom det er behov for det. Gjennom egenvurderinger og tilbakemeldinger på bedriftens tjenester, miljø, fysiske forhold med mer, får hver enkelt mulighet til å påvirke sin egen situasjon, avdelingen og tiltaket generelt. Personlig vekst og utvikling for hver enkelt er en viktig målsetning i tiltaket. Det er bedriftens ønske å bidra slik at ansatte i tiltaket får tilrettelagt sitt arbeid og nødvendig opplæring med mulighet til å utvikle sin breddekompetanse og dybdekompetanse. I tillegg har bedriften fokusert på godt psykososialt miljø, regler og normer i arbeidslivet, samt samarbeid / teamarbeid. Enkelte ansatte vil med langsiktig trening og utvikling hos oss kunne kvalifisere seg til attføring og mestre ordinært arbeid helt eller delvis. I 2008 har 2 av våre ansatte hatt noe ekstern arbeidspraksis og på den måten fått en utprøving i ordinært arbeid. Kjell Ove Aurmo mestrer flere oppgaver i Treavdelingen, men han trives best i kappsagen Avklaring I Avklaringstiltaket står det til rådighet 13 tiltaksplasser til enhver tid. Avklaring er et tilbud til arbeidssøkere under yrkesrettet attføring der behovet for videre hjelp eller valg av arbeidsmarkedstiltak er uklart. Tiltaket har til formål å hjelpe deltakere til å se egne ressurser og muligheter, bli kjent med offentlige støtteordninger og hjelpemidler, avdekke eventuelle arbeidshindringer og ende opp med en plan for å komme i arbeid, skole / utdanning eller andre tilbud. Dette skjer gjennom individuelle samtaler, systematisk kartlegging og utredning, råd og veiledning, utprøving og trening i relevant arbeid og i nært samarbeid med hver enkelt sitt offentlige og personlige nettverk. Mange får hjelp til å se seg ut en ny yrkeskarriere, lage sin egen CV, jobbsøknader og trening på jobbintervju. Tilbudet er av 3 måneders varighet. Resultater I 2008 har 40 personer gjennomført tiltaket. 12 personer har gått til ordinært arbeid, 3 har gått til skole / utdanning og 17 har gått til andre attføringstiltak. Det vil si at 80 % har gått videre til aktive løsninger. 3 personer har blitt tilbakeført til NAV som formidlingsklare, 3 har blitt uføre og 2 er til medisinsk behandling. Fordeling av utskrevne fra Avklaring 20% 80% Aktive tiltak Passive tiltak 16

17 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) APS har 15 tiltaksplasser til rådighet og tiltaket har en varighet på inntil 10 måneder. Arbeidstrening er hovedingrediens i tiltaket, men med det formål å avdekke interesser, evner, helsemessige og sosiale arbeidshindringer, behov for støttetiltak og en vurdering av muligheter i arbeidsmarkedet. Grunnleggende innføring i arbeidslivskunnskap er elementært, slik som innsikt i arbeidsmiljølov, rettigheter og plikter, normer for samarbeid og sosial fremtreden. Hensikten er å kvalifisere deltakere til å bli aktive arbeidssøkere med reell mulighet for etablering i ordinært arbeid, med eller uten andre offentlige støttefunksjoner. Gjennom tiltaket vil mye av tiden gå med til arbeidspraksis / arbeidstrening internt i Jæren Industripartner AS eller eksternt i samarbeidsbedrifter. Arbeidspraksisen skal være reell, relevant, ha overføringsverdi til ordinært arbeid og således være kvalifiserende i seg selv. Resultater I 2008 har 19 personer gjennomført tiltaket. 3 personer har gått til ordinært arbeid, 1 har gått til skole / utdanning og 6 har gått til andre attføringstiltak. Det vil si at 52 % har gått videre til aktive løsninger. 6 personer har blitt tilbakeført til NAV som formidlingsklare, 1 har blitt ufør og 1 er til medisinsk behandling. 48% Fordeling av utskrevne fra APS 52% Aktive tiltak Passive tiltak Arbeidspraksis i mekanisk avdeling skjer med maskiner som har overføringsverdi til ordinært arbeid Arbeid med Bistand (AB) Arbeid med Bistand er et arbeidsmarkedstiltak der målet er å bistå deltakerne slik at de kan skaffe seg ordinært arbeid. Deltakerne kan være på tiltaket i inntil tre år. Innholdet i tiltaket er meget omfattende. Det inngår for eksempel jobbforberedelser som å utarbeide CV, jobbsøknader, hjelp til aktiv jobbsøkning, trening på jobbintervjuer, avklaring av interesser, evner, motivasjon, helsemessige og sosiale forhold som vil ha betydning for å komme inn på og etablere seg i arbeidslivet, eventuelle andre arbeidshindringer, behov for støtteordninger, tilrettelegging, hjelpemidler osv. Dernest vil deltakerne på tiltaket få tilrettelagt opplæring i arbeidet, hjelp til koordinering av offentlige tjenester, individuelle råd og veiledning. Det inngår også tett oppfølging av arbeidsgiver og arbeidskollegaer for å sikre integrering i arbeidsmiljøet. Denne tjenesten er kostnadsfri for arbeidsgiverne. 17

18 Deltakerne går i utgangspunktet gjennom følgende faser i tiltaket: Fase 1 Jobbavklaring Fase 2 Hospitering uten lønn fra arbeidsgiver Fase 3 Tidsbegrenset arbeidsavtale med dellønn Fase 4 Fast ansatt m/lønn, eventuelt dellønn, fra arbeidsgiver i kombinasjon med gradert trygd. attføringstiltak. Det vil si at 71 % har gått videre til aktive løsninger. 8 personer har blitt uføre, 2 er til medisinsk behandling og 1 person har avbrutt tiltaket. 29% Fordeling av utskrevne fra AB Resultater I 2008 har 38 personer gjennomført tiltaket. 17 personer har gått til ordinært arbeid, 4 har gått til skole / utdanning og 6 har gått til andre 71% Aktive tiltak Passive tiltak Snu i Døra Snu i Døra har 4 tiltaksplasser til disposisjon. Tiltakstiden er vanligvis på inntil 3 måneder. Tiltaket er et samarbeid mellom oss og sosialtjenesten i Klepp og Time. Målet med tiltaket er å gi arbeidstrening til nye sosialhjelpsmottakere under 21 år, og forhindre at de blir passive mottakere av sosialhjelp. Snu i Døra kjennetegnes av kort saksbehandlingstid og lite byråkrati. Ofte begynner aktuelle personer å jobbe hos oss samme dag som de har første samtale på sosialkontoret. I tiltaket vil ungdommen få hjelp til å snu på livet, fra passiv hverdag til aktiv hverdag i jobb med fokus på fremtiden. Egne interesser, evner, muligheter, motivasjon, eventuelle arbeidshindringer står i fokus. Selvsagt er relevant og kvalifiserende arbeid hovedingrediens. Tiden i Snu i Døra gir også erfaring i grunnleggende arbeidslivskunnskap og normer i arbeidslivet. Gjennom tiden på tiltaket vil ungdommene få hjelp til å avklare eventuelle behov for, og rettigheter til, offentlige støtteordninger som kan bidra til videre skolegang eller lønnet arbeid. Resultater I 2008 har 11 personer gjennomført tiltaket. 5 personer har gått til ordinært arbeid og 5 har gått til andre attføringstiltak. Det vil si at 90 % har gått videre til aktive løsninger. 1 person har avbrutt tiltaket. Fordeling av utskrevne fra Snu i Døra 10% 90% Aktive tiltak Passive tiltak Funksjonsvurdering samarbeid med NAV Arbeidslivssenter Funksjonsvurdering er et tilbud til langtidssykemeldte ansatt i ordinære bedrifter. Formålet er å komme i gang tidlig med aktive tiltak i stedet for å gå sykemeldt et år for så å starte attføring. Vi kan bistå arbeidsgiver / taker med funksjonsvurderinger etter at arbeidsgiver selv har forsøkt å tilrettelegge arbeidssituasjonen. Målet er å finne ut hva som skal til for at den sykemeldte skal kunne fortsette i et arbeidsforhold, altså for å hindre utstøting fra arbeidslivet. Dette kan også være aktuelt ved større nedbemanninger eller omstillinger. Arbeidsgivere som har IAavtale, kan søke NAV Arbeidslivssenter om tilskudd til funksjonsvurdering. Arbeidsgiver sender bestilling på funksjonsvurdering til oss, med kopi av oppfølgingsplan. Funksjonsvurderingen gjennomføres med arbeidsoppgaver hos oss, eller hos egen arbeidsgiver, innenfor en tidsramme på 6 uker. Perioden avsluttes med en funksjonsvurderingsrapport og faktureres tilsvarende tilskuddet fra NAV Arbeidslivssenter. Altså vil dette tiltaket være kostnadsfritt for arbeidsgivere med IAavtale. Men tilbudet vil også være relevant for arbeidsgivere uten IAavtale som er rådville og ikke på egenhånd ser løsning på situasjonen for en av sine ansatte. I 2008 har vi gjennomført 1 funksjonsvurdering. Vi mener at dette er et tiltak med et mye større potensial når det blir bedre kjent som en mulighet for næringslivet. 18

19 Raskere tilbake Tiltaket Raskere tilbake er også et tilbud til sykemeldte arbeidstakere med mål om tilbakeføring til arbeidslivet, helt eller delvis. Via Strandsonen i Egersund er det etablert et samarbeid mellom 6 ASVLbedrifter om leveranse til NAV på dette tiltaket. NAV har ikke benyttet dette tiltaket i Skoleelever i arbeidspraksis 13 skoleelever fra videregående skole har også hatt arbeidspraksis hos oss i av disse har sluttet og gått over i annen attføring, enten i Jæren Industripartner AS eller hos andre. 6 elever er fortsatt i praksis ved årets utløp. Elevene er skolenes ansvar og følges opp av sine praksisveiledere. Brukermedvirkning Bedriften er stadig opptatt av å forbedre kvaliteten på våre tjenester. Alle tiltaksdeltakerne får anledning til å gi tilbakemelding på hvordan de har opplevd perioden i tiltaket, både gjennom samtaler og anonyme skjema ved avslutning i tiltaket. Tilbakemeldingene benyttes til forbedring og utvikling av program og tilbud i hvert enkelt tiltak. Rapport fra rådgivende utvalg Rådgivende utvalg (RU) er et samarbeidsforum mellom NAV Arbeid, kommunenes helse og sosiale tjenester og Jæren Industripartner AS. Utvalget skal koordinere tjenester og samarbeide om hver enkelt tiltaksansatt for å sikre så god oppfølging som mulig fra alle parter. Utvalgets faste medlemmer var i 2008: Eli Lygren, NAV Arbeid Arna Varhaug, ansattes representant Arvid Kaspersen, Attføringsleder Arild Kastmann, Adm. direktør I tillegg har helse og sosialtjenestene i kommunene vært representert på samtlige møter. I 2008 har utvalget hatt 3 møter og behandlet til sammen 121 saker. Utvalget er felles for tiltakene Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). Faste saker på møtene er inntak / oppstart på tiltak, oppfølging, tilrettelegging, trening og personlig utvikling på tiltaket, samt avslutning på tiltaket og overganger til arbeid, andre tiltak eller behandling / rehabilitering. På møtene forelegges status og utnyttelsesgrad på tiltakene, samt gjennomgang av ventelister. Det er ikke registrert noen klager i løpet av I tillegg er det 2 tillitsvalgte fra hver avdeling, til sammen 6 personer, og det avholdes 4 møter i året mellom tillitsvalgte for VTA og ledelsen. Bedriften satser på å ha maskiner og produksjonsutstyr som er på nivå med det øvrige næringsliv. Siste anskaffelse er flerbruks datastyrt dreiebenk fra Mazak 19

20 Jæren Industripartner AS, Håland Vest, 4340 Bryne Postboks 513, 4349 Bryne Telefon Faks Internet: Epost: Administrasjon: Beliggenhet: Håland Vest, 4340 Bryne Arild Kastmann, Adm. direktør telefon direkte , mobil epost Reidar Tho, Administrasjonsleder telefon direkte mobil epost Attføring: Avklaring Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Varig tilrettelagt arbeid VTA Arbeid med bistand AB Snu i døra Funksjonsvurdering Raskere tilbake Beliggenhet: Håland Vest, 4340 Bryne Arvid Kaspersen, Attføringsleder telefon direkte , mobil epost Produksjon Nærbø: Mekanisk, montering, refleks: Beliggenhet: Jadarvegen 16, 4365 Nærbø Tore Løvås, Driftsleder telefon , mobil epost Produksjon Øksnevad: Paller og treemballasje Beliggenhet: Øksnevad Næringspark Engelsvollsvegen 264, 4358 Klepp stasjon Willy Bjørnsen, Driftsleder telefon , mobil epost Produksjon Håland: Pakking, montering, Lunsjbilen Beliggenhet: Håland Vest, 4340 Bryne Arna Varhaug, Driftsleder telefon , mobil epost Design/trykk: Jærprint Omslagsfoto: Olav Garborg

en mangfoldig bedrift

en mangfoldig bedrift Årsrapport 2011 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Selger Reidun Torgrimsen Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi, IT og Kvalitet Attføringsleder Ingrid Reve VTA,

Detaljer

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner Årsrapport 2013 Jæren Industripartner 2 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Willy Bjørnsen Personal, HMS, Økonomi, IT,Kvalitet equass Attføringsleder Trond Nessa VTA, AB, APS, SiD,

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik.

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik. Årsberetning 2013 Kort om Solstein Solstein AS er en bedrift med 2 hovedoppgaver. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med uføretrygd og arbeidsrettet rehabilitering til personer som

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2013, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et ÅRSRAPPORT 211 Innhold 3 M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart 4 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 5 Fa g o g u t v i k l i n g 6 T i l t a k 8 Ku r s o g p ro s

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Årsrapport 2010 Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning,

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning, Norservice

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 2012 Digitale Gardermoen IKS INNHOLD ADM. DIR. HAR ORDET 3 VÅRE EIERKOMMUNER 4 STYRELEDERS KOMMENTAR 6 STYRETS BERETNING 8 HMS/ARBEIDSMILJØ 14 TJENESTELEVERANSE 16 ØKONOMI OG UTVIKLING 18 DRIFT

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer