Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF"

Transkript

1 Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 30. april 2009, kl Stad: Lærdal sjukehus, møterom kantina Styremøtet var ope for publikum og presse. Følgjande saker var lagt fram til behandling: OPEN DEL Sak 028/09 V Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 029/09 V Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Sak 030/09 O Administrerande direktør sin orientering Sak 031/09 V Styrerapportering nr Sak 032/09 V Vidareføring og styrking av kvalitetssatsinga i Helse Vest LUKKA DEL Sak 033/09 O Orientering om lønsforhandlingane Ikkje off, Off.l. 23 OPEN DEL Sak 034/09 Eventuelt Deltakarar frå styret: Clara Øberg, styreleiar Reidun K. Halland Knut C. Schønberg Helge E. Bryne Anni Felde Randi E. Fagereng, tilsetterepr. (unntatt sak 033/09 O) Kjell Nygård, tilsetterepr. (unntatt sak 033/09 O) Rune Larsen, tilsetterepr. (unntatt sak 033/09 O) Ruth Tone Solheim, tilsetterepr. (unntatt sak 033/09 O) Forfall: Jorunn Ringstad, Harry Mowatt Deltakarar frå administrasjonen: Jon Bolstad, administrerande direktør Arve Varden, fung. viseadm. direktør/direktør MED Tom Hansen, økonomidirektør Anne Margrethe Øvsthus, direktør KIR Svenning i Lida, fagdirektør Tove Hovland, utviklingssjef Arne Eithun, informasjonssjef Berit Irene Haarklau, konsulent (ref) Andre til stades: Truls Jellestad, overlege ortopedisk seksjon, LSH Kåre Mentz Lysne, koordinator LSH Hildur Thingnes (via videostudio), ass. seksjonsleiar medisinsk avd.

2 2 OPEN DEL Styreleiar Øberg ønska styret, publikum og presse velkommen til dagens styremøte i Lærdal sjukehus. Møtet hadde ein open del og ein lukka del. Styreleiar Øberg orienterte innleiingsvis om brev ifrå Landsforeningen for Pårørende innan Psykiatri (LPP), datert 29. mars. Dokumentet som var motteke etter førre styremøte 27. mars vart utdelt i dagens styremøte. Ein vidarefører gjeldande rutine om at dokument som er motteke etter siste styremøte, vert utdelt i førstkomande styremøte. MØTET STARTA MED FAGLEG ORIENTERING: Overlege Truls Jellestad orienterte om ORTOPEDIPLAN foreløpige erfaringar: Funksjonsdeling mellom Nordfjord, Lærdal og Førde medfører at kvart sjukehus har sitt hovudområde Øyeblikkeleg hjelp operasjonar ( ) ved LSH, NSH og FSS Erfaringar etter implementering av ortopediplanen - elektiv (planlagt) kirurgi - traumekirurgi (kirurgi av beinbrudd) - flytskjema - Helse Førde sin arbeidsdeling innan fagområdet ortopedi har fått positiv merksemd i andre deler av landet SAK 028/09 V Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader. Vedtak (samrøystes): Innkalling og saksliste vart godkjent. SAK 029/09 V Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Styremedlem Larsen hadde spørsmål til vedtaket ang. KK og Kir.avd. i sak 024/09 V Revidert budsjett 2009 Helse Førde HF. Styreleiar Øberg presiserte at vedtaket er å forstå som ordlyd i styresaka. Styremedlem Halland hadde merknad til sak 024/09 V Revidert budsjett 2009 Helse Førde HF, der det står 2008 i siste ord i punkt 2 i framlegg til vedtak/ vedtak. Dette blir retta til Vedtak (samrøystes): Protokoll frå styremøte , med ovannemnde avklaring og retting, vart godkjent og signert av ene.

3 3 SAK 030/09 O Administrerande direktør sin orientering Kommentarar: Adm. direktør Bolstad orienterte om: 1) Brukarutvalet Referat frå kvart møte blir sendt styret, etter ønskje frå utvalet 2) Svineinfluensa beredskap Helse Førde - Helse Førde har oppretta Influensakomite, som har daglege møter - Har gjennomgått lager for medisin og utstyr - Helse Førde nyttar Beredskapsplan for smittevern - Helse Førde rapporterer til Helse Vest, første rapport 30. april - Møte i fylkesberedskapsrådet 30. april - Helse Førde v/beredskapssjef og smittevernlege informerte 30. april dei tilsette og leiarar om føretaket sin pandemiplan - Beredskapsleiinga har møter etter behov 3) Utdanning ambulansefag ved Høyanger vidaregåande skule - Helse Førde og Sogn og Fjordane fylkeskommune er samde om innhaldet i ambulanseutdanninga i Høyanger. Møtet kom i stand etter styrevedtak i Helse Førde 27. mars ) Utvikling i Helse Førde (kjelde: norsk pasientregister) - Døgnopphald viser reduksjon, med -3,0% - Dagbehandling viser auke, med +7,8% 5) Gjennomgang av Helse Førde - Oppfølging av styrevedtak 27. mars (budsjett punkt 5) PWC prosjektleiing på plass Oppstart i Helse Førde 29. april Styringsgruppa på plass: Møte 5. mai Ferdig til juni 6) Lærlingar i Helse Førde - Oppslag ungdommen vil jobbe i ambulansen - Helse Førde har i 2009 lærlingar i følgjande fag: Ambulansemedarbeidarar (8 stk basis I, stk basis II) Institusjonskokk (3 stk) Barne- og ungdomsarbeidarar (2 stk) 7) Status Helsefagarbeidarar - Helse Førde deltek i rekrutteringspatrulje i samband med Aksjon helsefagarbeidarar i Nordfjord og Sunnfjord - Stor utfordring å rekruttere ungdom til å søkje Helsefagarbeidar VG3-2009: 21 søkjarar til vel 40 læreplassar - Helse Førde og opplæringskontoret utformar plan for 2 månader praksis av læretid i sjukehus 8) Midlar til Tronvik - Helse Vest løyver 7 mill kr for inneverande år

4 4-11 mill kr blir lagt inn i den økonomiske ramma til Helse Førde frå ) Positiv utvikling av nettbruken for SAK 031/09 V Styrerapportering nr Kommentarar: Styrerapporteringa er utarbeidd per Rapporten fokuserer på ulike indikatorar innanfor følgjande perspektiv: Kvalitet Måloppnåinga innan epikrisetider for dei ulike einingane er for ujamn. Nye oppfølgingstiltak. Ventetidene i somatikken er framleis for høge. Tal strykingar av planlagde operasjonar er redusert frå førre periode (tilnærma måltall). Aktivitet Perioden hadde høgare aktivitet både i høve budsjett og fjorår. Samla DRG produksjon i føretaket i perioden var 5,2% høgare enn måltalet for perioden. Det er behandla pasientar i perioden, noko som er på nivå med plan for perioden. Akkumulert ligg produksjonen 254 DRG poeng føre budsjett. Vi ligg 3,8% føre fjorårsproduksjonen målt i tal DRG poeng. Poliklinisk aktivitet har auka med 5,6% samanlikna med fjoråret, men er 1,5% bak budsjett. Økonomi Bokført resultat etter tre månader er 3,8 mill. kroner svakare enn periodisert budsjett. Kostnadar knytt til gjestepasientar har variert ein del dei første tre månadane, og dette må følgjast nøye framover. Omfattande system for tiltaksoppfølging generelt er etablert. Medarbeidarar Sjukefråværet i Helse Førde var på 8% i mars, og syner positiv utvikling i fleire avdelingar. Måltal for netto og brutto månadsverk pr mnd for kvar avdeling er laga. Blir rapportering frå mai. Økonomidirektør Hansen orienterte om aktivitet, økonomi og medarbeidarar. Fagdirektør i Lida orienterte om Helse Vest Rapportportal (fagkuben), og viste oversikt: Ventetider somatikk og psykiatri Fristbrot alle fagområde Helse Førde Vurderingstid alle fagområde Helse Førde Korridorpasientar og stykingar Utviklingssjef Hovland orienterte kort om avvikshandtering i Helse Førde, og at ein kjem tilbake med ei sak om avviksmelding i juni. Ass. seksjonsleiar H. Thingnes orienterte (via videostudio) om Avvikshandtering i avdelingane: Meldekulturen har betra seg, og viser auke i melde saker Opplæring til turnuskandidatar og LIS-legar har fokus på avvikshandtering Ein får også saker som er kome via Pasientombodet

5 5 Styremedlem Bryne etterspør i rapporteringa ein systematisk risikovurdering på budsjett frå månad til månad (med framstilling i tekstdel, talldel og grafisk). Framlegg til vedtak: Styrerapportering nr. 3 for 2009 vert teken til orientering. Votering: Samrøystes vedteke. Vedtak: Styrerapportering nr. 3 for 2009 vert teken til orientering. SAK 032/09 V Vidareføring og styrking av kvalitetssatsinga i Helse Vest Kommentarar: Styret i Helse Vest RHF gjorde fylgjande vedtak i styresak 124/08 B Vidareføring og styrking av kvalitetssatsinga i Helse Vest : 1. Vidareføring og styrking av arbeidet med kvalitet i Helse Vest frå 2009 til 2013 følgjer hovudlinjene trekte opp i denne saka. 2. Styret ber om at det to gongar i året blir lagt fram ei sak om oppfølginga av kvalitetssatsinga. 3. Styret ber om at denne saka blir lagt fram for styra i alle HF-a. Dei private ideelle institusjonane må orienterast, og arbeidet med kvalitet må visast til i den årlege bestillinga. Helse Vest RHF si kvalitetssatsing gir klare føringar for kvalitetsarbeidet i helseføretaka. Helse Førde organiserer kvalitetsforbetringsarbeidet sitt gjennom Forbetringsprogrammet, som tek utgangspunkt i kjerneoppgåvene: Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Forsking Opplæring av pasientar og pårørande Alt kvalitetsforbetringsarbeid byggjer på visjon, mål og verdiar skissert i Helse2020 og i Helse Vest si kvalitetssatsing. Utviklingssjef Hovland orienterte kort om saka. Framlegg til vedtak: Styret tek saka til vitande. Votering: Samrøystes vedteke. Vedtak: Styret tek saka til vitande.

6 6 LUKKA DEL SAK 033/09 O IKKJE OFF Off.l. 23 Orientering om lønsforhandlingane Tilsetterepresentantar deltok ikkje i denne saka. Kommentarar: Adm. direktør Bolstad orienterte om status i lønsforhandlingane. Styremedlem Bryne sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak: 1. Styret delegerer til adm. direktør å gjennomføre lønsforhandlingane i Adm. direktør avklarar med styreleiar sentrale forhold i forhandlingane.

7 7 OPEN DEL Sak 034/09 Eventuelt Ingen saker. Skriv og meldingar Følgjande skriv og meldingar var sendt ut til styret: Notat vedr. oppstart av ruspost på Tronvik, datert Notat vedr. fagutdanning/ lærlingar i Helse Førde, datert Informasjonsavis HELSA vår, nr Følgjande skriv og meldingar var delt ut i møte: Brev frå Landsforeningen for Pårørande innen psykiatri (LPP) vedr. Nedprioritering av psykisk helsevern i Helse Førde, datert Brev frå Helse Vest vedr. Forbetringsprogrammet i Helse Førde HF gir status som nasjonalt pilotsykehusprosjekt, datert Brev frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vedr. Framskunding av ekstraløyving til Helse Vest i 2009, datert Brev frå Helse Vest vedr. Midlar til behandlingstilbod for rusmiddelavhengige i Helse Førde HF, datert Brev frå Helse Vest vedr. Nye tilbod eller vesentlege utvidingar av noverande tilbod i helseføretaka, datert Notat vedr. Utdanning ambulansefag Høyanger vidaregåande skule, datert Møtereferat frå Brukarutvalet

8 8 Ref. Berit Irene Haarklau Lærdal, 30. april 2009 Arkivsaksnr. 2009/1275 Clara Øberg styreleiar Jorunn Ringstad nestleiar (sett) Reidun K. Halland Knut C. Schønberg Helge E. Bryne Anni Felde Harry Mowatt (sett) Randi E. Fagereng / tilsetterepr. Kjell Nygård / tilsetterepr. Rune Larsen / tilsetterepr. Ruth Tone Solheim / tilsetterepr.

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund

STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.13 kl. 10.00 14.00 Styremøtet

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013

Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/23 GEN Dykkar ref.: Dato: 10.06.2013 Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013 Vi kallar med dette inn

Detaljer

Tiltak for å avvikle korridorplassar

Tiltak for å avvikle korridorplassar Tiltak for å avvikle korridorplassar Felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Helse Vest RHF, mai 2014 Foto: Colourbox, Eirik Dankel og

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Leiar Wenche

Detaljer

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008.

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.11.2008 Sakhandsamar: Synnøve Serigstad Saka gjeld: Risikostyring i Helse Vest - status og rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Budsjett 2015. Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF

Budsjett 2015. Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF Budsjett 2015 Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF INNHALD Samandrag... 2 Føresetnader i budsjett 2015... 2 Budsjettarbeidet i PHV... 3 Risiko i budsjett 2015... 3 Ramme 2015... 4 Økonomi... 5 Kostnadsutvikling...

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD Stad: Stort møterom, Helse Vest RHF Tid: Tysdag 24. februar 2009, kl 1300 kl 1600 Deltakarar: Aslaug Husa, Leif Johnsen, Reidun Mattingsdal, Janet

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen Protokoll frå styremøtet i Helse Tid: 3. mars 2015 kl. 12.00 16.00 Møtestad: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland,

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009 Styringsdokument 2009 Helse Bergen HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Helse 2020... 4 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2009... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

SKRIV OG MELDINGAR. Offentleg

SKRIV OG MELDINGAR. Offentleg Offentleg SKRIV OG MELDINGAR Samhandlings-nytt, september 2012 Brev frå Helse Vest vedr. "Forventningar til Årleg melding frå helseføretaka til Helse Vest RHF", datert 10.09.2012 Brev frå DSB vedr. "Helse

Detaljer