Veier til mangfold i utdanning og kulturliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veier til mangfold i utdanning og kulturliv"

Transkript

1 Veier til mangfold i utdanning og kulturliv Hovedkonferansen i Mangfoldsåret Oslo, november 2008 Universitetsbiblioteket i Oslo, Blindern Rikskonsertene og Riksteatret, Nydalen

2 ALLE KUNSTENS REGLER Veier til mangfold i utdanning og kulturliv november 2008 Programoversikt: s. 8-9 Innhold: s. 4 Dag 1: Hovedinnlegg s. 6 Dag 2: Parallellseminarer: s. 7: A Organisasjon og ledelse s. 10: B Rekruttering s. 11: C Mangfold og institusjonen s. 12: D Mangfold som ressurs i opplæringen s. 13: E Formidling av interkulturell musikk og teater i praksis s. 14: Dag 2: Fortsettelse i plenum s. 15: Kunstnerisk program Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet ved Sekretariatet for Mangfoldsåret 2008 og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Redaksjon: Namik Mackic, og Ellen Stokland, Illustrasjoner: Rui Tenreiro Grafisk utforming: Hilde Marian Kringeland Opplag: 500 Redaksjon avsluttet Det tas forbehold om endringer i programmet.

3 Kjære konferansedeltakere, Norge har i løpet av få tiår blitt et rikere, mer spennende og mangfoldig samfunn. Møtet mellom ulike kulturer skaper bredde og variasjon i kulturlivet, det utvikler kunsten og gir oss nye kulturuttrykk. Dette mangfoldet fortjener å bli mer synlig. Stortinget har derfor erklært 2008 som markeringsåret for kulturelt mangfold i Norge. I mangfoldsåret håper vi å skape flere og bedre møteplasser mellom majoritets- og minoritetskulturer, og å vise fram mangfoldet av kulturuttrykk som finnes i Norge. Samtidig vil vi skape grobunn for ny kunst og kultur og få større åpenhet i hele kulturlivet. Konferansen Alle kunstens regler setter søkelys på kulturlivets egne koder og de ulike faktorer som gjør at veien inn blir smalere for noen sosiale grupper og etniske minoriteter. Framtidas kulturliv blir bedre om vi lykkes med å fange opp og gi plass til kulturelle uttrykk og rekruttere kunstnere fra alle deler av befolkningen. Denne konferansen vil se på utdanningsløpet, rekrutteringsveiene og utvelgelsesmekanismene. Jeg håper konferansen vil tegne opp nye veier for individer så vel som institusjoner, slik at vi lykkes i arbeidet for et levende og velfungerende kulturelt mangfold. Lykke til! Trond Giske kultur- og kirkeminister Kjære konferansedeltakarar! Regjeringa har med markeringa av 2008 som eit særskilt år for mangfald ønskt å presentere og styrkje det kulturelle mangfaldet som alt finst i det norske samfunnet i dag. Formålet med året har óg vore å gjere det mogleg å delta i og oppleve det kulturelle mangfaldet vi har i landet vårt. Regjeringa ønskjer å medverke til at etablerte kulturinstitusjonar i større grad enn i dag speglar mangfaldet i det norske folket. Skolen og lærebedriften skal stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse, jf. Opplæringslova. 1-2 og den generelle delen av læreplanverket. Den overordna målsetjinga om toleranse og menneskeverd i læreplanen har klar relevans for Mangfaldsåret. Undervisningsopplegg og aktivitetar i skulen skal vere med på å styrkje dei positive dimensjonane ved det kulturelle mangfaldet i dag. Mangfaldsåret har alle som bur i Noreg som målgruppe, uavhengig av kjønn, alder, klasse, seksuell legning, funksjonsevne, religiøs eller kulturell bakgrunn. Kulturelt mangfald er ikkje noko nytt, korkje i Noreg eller i andre delar av verda. Til alle tider har folk av ulike grunnar vandra frå land til land. Han eller ho som er på vandring, opplever endringar. Men også dei som har budd lenge på den staden der vandraren kjem, endrar seg. Den bufaste og den som kjem, påverkar kvarandre gjensidig. Norsk historie er full av forteljingar om relasjonar og møte mellom individ og grupper som har budd her i lengre tid, og folk som har komme til Noreg frå andre delar av verda. Det er ei glede at opplæringssektoren samarbeider med kultur- og kultursektoren om konferansen Alle kunstens regler. Konferansen kastar lys både på dei mange skjeringspunkta mellom samfunnssektorane, og på korleis mangfald kan og skal gjennomsyre ulike felles arbeids- og interesseområde. Bård Vegar Solhjell kunnskapsminister - 3 -

4 Alle kunstens regler. Dag 1: Hovedinnlegg Torsdag 6. november, Universitetsbiblioteket i Oslo, Georg Sverdrups hus, Blindern Kl. 13:50 KHiOs studenter som en byggende og kritisk faktor Cecilie Broch Knudsen, rektor og Ole Lislerud, professor, Kunsthøgskolen i Oslo er utvekslingsstudenter. Kunsthøgskolen i Oslo er landets største kunsthøyskole med rundt 500 studenter. Virksomheten har tre fakulteter: Fakultet for design, Fakultet for scenekunst og Fakultet for visuell kunst (Kunstakademiet og kunstfag). 6,6 prosent av studentene har minoritetsbakgrunn. 12,2 prosent En utfordring knyttet til rekruttering av elever med minoritetsbakgrunn, er at de som klarer seg godt i skolen i Norge gjerne velger studier og yrker som forbindes med prestisje og økonomisk trygghet, som medisin, jus og naturvitenskapelige studier. For utvekslingsstudenter er det svært dyrt å studere i Norge. I den sammenheng har Kunsthøgskolen i Oslo opprettet et studiestipend for kinesiske studenter. Som en case presenteres faget keramisk kunst. Her er det flest studenter med svensk, polsk og irakisk-norsk bakgrunn. Kina er representert gjennom utvekslingsordninger, mens studenter fra Afrika, Japan og USA har søkt seg hit på grunn av fagets internasjonale renommé. Cecilie Broch Knudsen tiltrådte som rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo i august Hun er utdannet billedkunstner og har arbeidet som leder i utdanningssektoren siden Ole Lislerud er professor i keramisk kunst ved KHiO. Han har hatt store utsmykkingsoppdrag og utstillinger både nasjonalt og internasjonalt. Kl 14:20 Retten til en skole. Utdanning for et sammensatt samfunn Knut Kjeldstadli, professor, Universitetet i Oslo Skolen en nøkkelarena for å skape samfunn mellom mennesker. Mens svært mange ungdommer gjør det godt i utdanningssystemet, svikter skolen mange av dem som er gutter, tilhører arbeiderklassen og/eller kommer fra en etnisk minoritet. Hvor ligger problemet, og hva kan gjøres? Knut Kjeldstadli er professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo. Ledet forskningsprosjektet som resulterte i Norsk innvandringshistorie bind 1-3 (2003). Ga i 2008 ut bøkene Sammensatte samfunn. Innvandring og inkludering og, med Grete Brochmann, A history of immigration. The case of Norway Samarbeider med MIFA - Mangfold i Fokus i Akademia, ved UiO Kl 14:40 Kommentar: Samir M kadmi, kunstner og kurator Samir M kadmi er utdannet ved l Ecole des Beaux-Arts i Frankrike. Hans interessefelt strekker seg fra elektronisk kunst til foto, video og installasjon. M kadmis kunstfaglige virke består av en engasjert, teoretisk så vel som praktisk befatning med sosiopolitiske og humanøkologiske problemstillinger. Han har vært sensor og kunstfaglærer på forskole, høyskole og universitetsnivå, ledet kunstfaglige juryer på høyeste nivå og holdt en rekke foredrag

5 Kl 15:30 Creative and Cultural Education - the moral and economic imperative Paul Roberts, strategidirektør, Improvement and Development Agency for Local Government (UK) Paul Roberts har vært en nøkkelperson i utviklingen av en omfattende britisk regjeringssatsing som tar sikte på å nære og forløse kreativitet hos britiske skoleelever, uansett bakgrunn. Roberts vil redegjøre for det økonomiske imperativ som ligger til grunn for satsingen. Å stimulere evnen til kreativ tenkning og problemløsing i en verden preget av raske endringer er et vesentlig samfunnsanliggende. Denne prosessen må omfatte hele befolkningen. Det moralske imperativ handler om at kultur beriker, styrker og binder sammen samfunn. Kunst og kultur i utdanningen har et særskilt stort potensiale til å ta i bruk det kulturelle mangfold som en ramme for læring for alle. Paul Roberts er strategidirektør ved IDeA Improvement and Development Agency for Local Government. Han leder arbeidet med policy, planarbeid, kvalitetssikring og kommunikasjon, og koordinerer institusjonens arbeid innen fornyelse av offentlig sektor. Han jobbet som lærer i 13 år før han ble studieinspektør og deretter utdanningsdirektør i to multietniske urbane samfunn. Han har ledet regjeringens Utvalg for kunst og kultur i opplæringen, som ble etablert som en respons på hans rapport Nurturing Creativity in Young People, og er nå rådgiver for ministrene i Department of Culture, Media and Sport og Department of Children, School and Families. Roberts er medlem av Innovation Committee i National Endowment for Science, Technology and the Arts. Han mottok den britiske imperieordenen OBE i 2008 for sin fortjeneste innen utdannings- og kultursektoren. Kl 16:45 Being transcultural Wolfgang Welsch, professor, Friedrich Schiller Universität Jena (DE) Den allmenne oppfatning i dag er at moderne samfunn består av personer med ulik etnisk og kulturell bakgrunn. Welsch observerer imidlertid at de fleste individer blir formet av elementer fra ulike kulturer. Vi lever ikke bare i samfunn som holder på å bli mer og mer transkulturelle; vi blir i økende grad transkulturelle som individer. Vår indre transkulturalitet kan gjøre oss i stand til å takle utfordringene som stilles av det transkulturelle samfunn. Welsch perspektiv innebærer en kritikk av begrepene multikulturalisme og interkulturalitet. Wolfgang Welsch er professor i filosofi ved Friedrich Schilleruniversitetet i Jena. Han har studert filosofi, kunsthistorie, psykologi og arkeologi i München og Würzburg og vært professor i filosofi ved universitetene i Bamberg og Magdeburg og gjesteprofesor ved Stanford og Humboldt-universitetet i Berlin. Hans hovedforskningsområder er epistemologi og antropologi, kulturfilosofi, estetikk og kunstteori, og samtidsfilosofi. Welsch arbeider for tiden med et strengt evolusjonært syn på mennesket, i biologisk så vel som kulturell forstand. Kl 17:15 Kommentar: Roghieh Asgari, Jumana Manna, Chanda Mwenya, nåværende og tidligere studenter ved KHiO, Fakultet for visuell kunst/kunstakademiet Roghieh Asgari er født i Aserbajdsjan, oppvokst i Teheran og kom til Norge i 1987 som FN-flyktning. Hun er utdannet fra Statens kunstakademi og bor og jobber i Oslo. Roghiehs arbeider gjenspeiler hennes bakgrunn som fotojournalist og journalist, og hun bruker dokumentarfilm i kombinasjon med performance som et eget kunstuttrykk Jumana Manna er en kunstner som arbeider i en rekke ulike medier med temaer som voyeurisme, begrensninger i sosiale roller og atferd, og mislykkede politiske utopier. Hun er født i USA, oppvokst i Jerusalem og bor for tiden i Oslo der hun studerer ved Kunstakademiet. Chanda Mwenya er en zambiskfødt multimediakunstner som for tiden studerer ved samme institusjon. Han har vært artist in residence ved IAMAS i Japan og har hatt utstillinger i Afrika, Europa og Asia. Chanda vant UNESCO Digital Arts Award 2003 og Luleå Summer Biennale Award

6 Alle kunstens regler. Dag 2: Parallellseminarer Fredag 7. november, Universitetsbiblioteket i Oslo, Georg Sverdrups hus, Blindern Rikskonsertene og Riksteatret, Gullhaug torg, Nydalen Kulturutveksling og informasjonsflyt er en motor i utviklingen av levedyktige samfunn. Den skapende evne hører til menneskets seigeste krefter og er en egenskap vi alle har. Derfor er det presserende at kulturen gir rom til skaperkraften fra alle deler av befolkningen, for slik også å bli det sted vi alle kan høre hjemme. De grupper som i dag er underrepresentert, må slippe til i kreative utdannelser og praksis. Videre er det viktig at så mange som mulig får et bevisst og fortrolig forhold til kulturproduksjonen i samfunnet de bor i. Å styrke et menneskes kulturkompetanse, er også å utstyre det med et kritisk blikk på kulturene det beveger seg i. Dette blikket er en forutsetning for å kunne forstå og navigere i de sosiale og politiske prosesser som former oss som individer og samfunn. Konferansens andre dag utdyper det ovennevnte gjennom fem parallellseminarer, delt inn etter tema:: A Organisasjon og ledelse les mer på s. 7 B Rekruttering les mer på s. 10 C Mangfold og institusjonen les mer på s. 11 D Mangfold som ressurs i opplæringen les mer på s. 12 E Formidling av interkulturell musikk og teater i praksis les mer på s. 13 Hvert seminar er delt inn i to bolker: 09:00-10:30 og 11:00-12:30. Lunsj 12:30-13:30 Etter lunsj fortsetter konferansen i plenum. Les mer på s

7 Parallellseminar A: Organisasjon og ledelse Fredag 7. november. Universitetsbiblioteket i Oslo, Georg Sverdrups hus, Blindern Skal kulturelt mangfold slutte å være et tilleggshensyn og bli et naturlig kjennetegn ved utdanning og kulturliv, må det flerkulturelle perspektiv være forankret og utøvd på beslutningsnivåene. Dette forutsetter en systemisk forandring i forvaltningen, i organisasjonene og i institusjonenes ledelse og styrerom. Kl. 09:00-10:30 Ordstyrer Bente Guro Møller introduserer Ledelse i lærende organisasjoner Fred C. Andersen, stipendiat, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo Her rettes fokuset mot ledelse som aktivitet, og læring som et kollektivt anliggende. Andersen flytter oppmerksomheten fra det ledere formelt gjør og tenker, til å se på hvordan aktørene utøver ledelse i samhandling med hverandre. Denne analysen av lærende organisasjoner representerer en ny og utfordrende måte å tenke organisasjonsutvikling på. Sikkert og visst? Mangfold i kunnskapssamfunnet Ellen Sæthre-McGuirk, senter- og forskningsleder, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Internasjonalt og nasjonalt har mangfoldsperspektivet blitt tema i opplæringssektoren og kunst- og kultursektoren. Hvordan blir dette perspektivet sikret og forankret? I dette innlegget skal ledelse og organisasjoner sees nærmere på som premissleverandører for mangfold i kunnskapsamfunnet. Ledelse, organisasjonslæring og endring. Et eksempel fra praksis. Tor Helgesen, rektor, Tøyen skole Tøyen skole i Oslo har 350 elever hvorav omtrent 90% er minoritetsspråklige. Helgesen beskriver en skole som har endret fokus og identitet fra et problemperspektiv til et ressursperspektiv. På skolen arbeides det bevisst og målrettet med å skape en skole der elever, foreldre og lærere er aktive deltakere og der språklig og kulturelt mangfold speiles i all aktivitet gjennom hele året. Kl. 11:00-12:30 Ordstyrer Namik Mackic ntroduserer Normalisering av det flerkulturelle Mostafa Pourbayat, rådgiver, Kultur og kompetanse, Hedmark fylkeskommune Hva slags samfunn ønsker vi om 50 år og hva gjør vi for å oppnå det i dag? Det norske samfunnet preges av dikotomien majoritet-minoritet som er et hinder for oppbygging av en felles sosial tilhørighet. De offentlige tjenesteapparatene mangler kompetanse til å utvikle et system for alle. Dersom vi har et ønske om et samfunn preget av toleranse og medvirkning, må normalisering av det flerkulturelle være løsningen, et perspektiv naturlig ivaretatt i alle ledd av forvaltningen. Ledererfaringer: Transnasjonale perspektiver på norske kulturinstitusjoner Shanti Brahmachari, leder, Norsk Skuespillersenter Gavin Jantjes, kurator, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Geir Johnson, direktør og kunstnerisk leder, Ultima Ordstyrer: Ole Jacob Bull, direktør, Norsk Kulturråd Hvordan tenkes og arbeides det i den institusjonaliserte kulturen? Hva er vilkårene for forandring? Tre ledere med internasjonal orientering utveksler synspunkter. Shanti Brahmachari er daglig leder i Norsk Skuespillersenter og har vært medlem av Faglig utvalg for barn og ungdom både i The Arts Council of England og i Norsk kulturråd. Hun har vært scenekunstkonsulent i Norsk kulturråd. Hun sitter i juryen for Den Kulturelle Skolesekken, Telenors kulturpris og er styremedlem i Riksteatret. Gavin Jantjes er kurator av internasjonal samtidskunst ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Jantjes hadde ansvaret for utvikling av strategier for kulturelt mangfold i Arts Council of Great Britain og var bl.a. kunstnerisk leder for Henie-Onstad Kunstsenter Geir Johnson er direktør i Ultimafestivalen siden I 2007 initierte han prosjektet Transposition

8 Program, torsdag 6. november Universitetsbiblioteket i Oslo, Georg Sverdrups hus, Blindern Konferansier: Lisa Tønne 12:00-13:00 Påmelding, kaffe og te 13:00 Kunstnerisk åpning: L.U.N. Velkomsthilsen ved viserektor Inga Bostad, Universitetet i Oslo Velkomsthilsen ved arrangørene: Bente Guro Møller, nasjonal koordinator, Mangfoldsåret 2008, Kultur- og kirkedepartementet og Ellen Sæthre-McGuirk, senter- og forskningsleder Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen 13:30 Åpningstale ved kulturminister Trond Giske 13:50 Første hovedinnlegg: rektor Cecilie Broch Knudsen og professor Ole Lislerud, Kunsthøgskolen i Oslo: KHiOs studenter som en byggende og kritisk faktor 14:20 Andre hovedinnlegg: professor Knut Kjeldstadli, Universitetet i Oslo: Retten til en skole. Utdanning for et sammensatt samfunn 14:40 Kommentar ved Samir M kadmi, kunstner og kurator 15:00-15:30: Kaffepause med frukt 15:30 Tredje hovedinnlegg: strategidirektør Paul Roberts, Improvement and Development Agency for Local Government (UK): Creative and Cultural Education the moral and economic imperative Kommentarer fra salen 16:30-16:45: Pause 16:45 Fjerde hovedinnlegg: professor Wolfgang Welsch, Friedrich Schiller Universität Jena (DE): Being transcultural 17:15 Kommentar ved Roghieh Asgari, Jumana Manna og Chanda Mwenya, nåværende og tidligere studenter ved KHIO, Fakultet for visuell kunst/kunstakademiet 17:30 Mottakelse Musikalsk innslag ved Nasra Ali Omar og Gaute Barlindhaug Med forbehold om endringer i programmet Program, fredag 7. november Universitetsbiblioteket i Oslo, Georg Sverdrups hus, Blindern 08:00-09:00 Kaffe og te 09:00-10:30 A1: Organisasjon og ledelse Ordstyrer Bente Guro Møller introduserer Ledelse i lærende organisasjoner Fred C. Andersen, stipendiat, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo Sikkert og visst? Mangfold i kunnskapssamfunnet Ellen Sæthre-McGuirk, senter- og forskningsleder, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Ledelse, organisasjonslæring og endring. Et eksempel fra praksis Tor Helgesen, rektor, Tøyen skole 10:30-11: 00 Kaffe og te med frukt 11:00-12:30 A2: Organisasjon og ledelse Ordstyrer Namik Mackic introduserer Normalisering av det flerkulturelle Mostafa Pourbayat, rådgiver, Kultur og kompetanse, Hedmark fylkeskommune Ledererfaringer: Transnasjonale perspektiver på norske kulturinstitusjoner Innlegg og paneldebatt Shanti Brahmachari, leder, Norsk Skuespillersenter, Gavin Jantjes, kurator, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Geir Johnson, direktør og kunstnerisk leder, Ultima Ordstyrer: Ole Jacob Bull, direktør, Norsk Kulturråd B1: Rekruttering Ordstyrer Ellen Stokland introduserer Styrende mangfold: et program for rekruttering, trening og formidling av personer med flerkulturell bakgrunn til styreverv i kultursektoren Otto Akos Meijer, prosjektleder, Styrende mangfold Top 10s rolle i lederutvikling Sandra Qian Xiao, direktør Canal Digital og styreleder i Top 10 network Mangfoldsrekruttering til høyere utdanning, suksesskriterier og overførbarhet til kultur- og estetiske fag Nirmala Eidsgård, prosjektleder MiFA, Universitetet i Oslo De kommer fra steder i Norge. Og de kommer med noe mer. Om Norsk barnebokinstitutts rekrutteringsprosjekt Dag Larsen, prosjektleder Forfatterutdanningen, Norsk barnebokinstitutt B2: Rekruttering Ordstyrer Liv Klakegg Dahlin introduserer Mangfoldsnettverket ABMUs rekrutteringsprosjekt Gazi Özcan, nettverkskoordinator, Oslo museum avd. Interkulturelt museum Keep on traveling: between traces of identity and formal frames of education (videoforedrag) Mia Haugland Habib, koreograf og danser Utøvererfaringer: Identitet som ramme for kunstnerisk virke Innlegg og paneldebatt Samuel Olou, billedkunstner og Malika Makouf Rasmussen, komponist, utøver og musikkprodusent Ordstyrer: Bekjentgjøres senere 12:30-13:30: Lunsj Konferansen fortsetter i plenum på Universitetsbiblioteket i Oslo. Konferansier: Lisa Tønne 13:30 Tale ved kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell 14:00 Innleggsserie: Mitt livs tale. Med: Farooq Farooqi, daglig leder, X-ray ungdomskulturhus; Per Kvist, leder, Faglig ut 14:45-15:00: Kaffepause med kake 15:00 Paneldebatt med Farooqi, Kvist og Remlov. Ledet av Aslak Bonde. Med spørsmål fra salen 15:45 Musikalsk avslutning: Kidsa fra øst

9 Rikskonsertene og Riksteatret, Gullhaug torg, Nydalen l - C1: Mangfold og institusjonen Ordstyrer Cathrine Jenssen introduserer Samisk identitet og mangfold Lars Magne Andreassen og Anne Kalstad Mikkelsen Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter Samisk kunst i skolen Elisabeth Misvær, førstelektor, Høgskolen i Bodø Glomdalsmuseet og nasjonale minoriteter Mari Møystad, konservator, Glomdalsmuseet D1: Mangfold som ressurs i opplæringen Ordstyrer Greta Bjørnhaug introduserer Estetiske læreprosesser Aud Berggraf Sæbø, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger Det samiske Kunnskapsløftet og duodji Maja Dunfjeld, høgskolelektor, Sámi allaskuvla, Nettverk for estetiske fag Mitt moderne kulturminne presentasjon av skoleprosjekt i Groruddalen Sara Birgitte Øfsti, forteller, Høgskolen i Oslo og Liv Klakegg Dahlin, høgskolelektor, Høgskolen i Oslo, koordinator for Nettverk for estetiske fag E1: Formidling av interkulturell musikk og teater i praksis Riksteatret, Lille sal: C:ntact: Taskforce forestilling Møteleder: Ingolf Karinen parallelt med: Rikskonsertene, Studio 1: Musikk fra Sørøst-Asia / Punjabi 2 Presentasjon ved Olav Kjøk, Oslo musikk- og kulturskole; Egil Rundberget, Rikskonsertene og Kjell Thoreby, Rikskonsertene 10:30-11:00: Rikskonsertene, Studio 2: Oslo World Music Festival / Barnas Verdensmusikkdager Ragnhild Bøhle og Alexandra Archetti Stølen Introduksjon ved Wilfred Vuillaume, alle Rikskonsertene t C2: Mangfold og institusjonen Ordstyrer Ellen Sæthre-McGuirk introduserer Mangfold på scenen Svein Sturla Hungnes, teatersjef, Oslo Nye Teater Afrika i Oslo et samarbeid om kunnskap og kompetanseheving Marith Hope, prosjektleder, Afrika i Oslo Er ikke utenlandske utdanninger gode nok uten NOKUTs vurdering? Ghada Aldasooqi Bjørsnøs, førstekonsulent, NOKUT D2: Mangfold som ressurs i opplæringen Ordstyrer Sigrun Aamodt introduserer Skolen og barnehagen som kulturarena inkluderende mangfold? Katrine Gjæver og Målfrid Bleka, NAFO, Høgskolen i Oslo Lesevenner. Hvordan benytte språklig mangfold i elev- og barnegruppa og litteratur fra hele verden som lesestimulerende tiltak. Elin Warme, rektor, Åsen Skole Asylsøkere. Animert kortfilm og filmverksted for skolelever i regi av Den kulturelle skolesekken Mats Grorud, animatør E2: Formidling av interkulturell musikk og teater i praksis Riksteatret, Lille sal: C:ntact: Taskforce forestilling Møteleder: Ingolf Karinen parallelt med: Rikskonsertene, Studio 1: Musikk fra Sørøst-Asia / Punjabi 2 Presentasjon ved Olav Kjøk, Oslo musikk- og kulturskole; Egil Rundberget, Rikskonsertene og Kjell Thoreby, Rikskonsertene er, Faglig utvalg for billedkunst og kunsthåndverk i Norsk kulturråd; Tom Remlov, direktør, Den norske opera og ballett 15:30-17:00: Riksteatret, Lille sal Tre nye stemmer Lesning av scenetekster fra tre dramatikere i startgropa, vinnere av Mangfoldsårets konkurranse: Linda Gathu, Faisal Osman og Veronica Salinas. Les mer på side 14.

10 Parallellseminar B: Rekruttering Fredag 7. november. Universitetsbiblioteket i Oslo, Georg Sverdrups hus, Blindern For å kunne ta del i det profesjonelle kulturliv holder det ikke med begavelse og utdanning. Rammer satt av institusjonene, deltakelse i nettverk, og inneforståtthet med gjeldende retorikk og koder spiller en avgjørende rolle. Dette parallellseminaret omhandler vilkår for deltakelse i det skapende Norge, belyst fra et overordnet perspektiv så vel som fra personlige kunstneriske ståsted. 09:00-10:30 Ordstyrer Ellen Stokland introduserer Styrende Mangfold: Rekruttering av flerkulturelle til styreverv i kultursektoren Otto Akos Meijer, prosjektleder, Styrende Mangfold Styrende Mangfold er inspirert av det nederlandske prosjektet Atana, som siden 2000 har formidlet over 200 nye styremedlemmer med flerkulturell bakgrunn til ikke-kommersielle institusjoner og store og små organisasjoner. Prosjektet får oppstart høsten Top 10s rolle i lederutvikling Sandra Qian Xiao, direktør, Canal Digital og styreleder, Top 10 network Top 10 kårer årlig fem innvandrete kvinner og menn som har inntatt en ledende rolle i norsk arbeidsliv, samfunnsliv og/eller kulturliv. Prosjektet søker å skape rollemodeller av internasjonale profiler som har gjort det godt i Norge og stimulere til at flere med innvandrerbakgrunn får ledende jobber. Mangfoldsrekruttering til høyere utdanning; Suksesskriterier og overførbarhet til kultur- og estetiske fag Nirmala Eidsgård, prosjektleder MiFA, Universitetet i Oslo Mangfold i fokus i Akademia (MiFA) er et prosjekt ved Universitetet i Oslo. MiFA utvikler modeller for rekruttering og driver holdningsskapende informasjonsarbeid mot elever i den videregående skole. MiFA sprer kunnskap til andre utdanningsinstitusjoner i landet, samt videreutvikler tiltakene i tråd med Kunnskapsløftet. De kommer fra steder i Norge. Og de kommer med noe mer. Dag Larsen, prosjektleder Forfatterutdanningen, Norsk barnebokinstitutt Norsk barnebokinstitutt driver et treårig prøveprosjekt i forfatterutdanning i barne- og ungdomslitteratur. En del av prosjektet er å rekruttere fremtidige forfattere med bakgrunn fra Afrika, Asia, Midtøsten og Latin-Amerika. Med støtte fra Fritt Ord er det satt av stipend for to studenter med utenlandsk bakgrunn. 11:00-12:30 Ordstyrer Liv Klakegg Dahlin introduserer Mangfoldsnettverket ABMUs rekrutteringsprosjekt Gazi Özcan, koordinator for mangfoldsnettverket, Oslo museum avd. Interkulturelt museum Mangfoldsnettverket ble etablert i 2006 og består av 20 museer fra ulike deler av landet. Rekrutteringsprosjektets hovedmål er å rekruttere personer fra både nasjonale og ikke-nasjonale minoriteter til museer og andre formidlingsinstitusjoner hvor kulturaktiviteter står sentralt. Keep on travelling: Between traces of identity and formal frames of education Mia Haugland Habib, koreograf og danser Keep on travelling... er et videoforedrag om den personlige kunstneriske drivkraft i relasjon til en statlig formell kunstutdannelse. Mia Habib er utdannet koreograf fra KHiO, og er med i performancegruppen L.U.N. Hun har jobbet i flere europeiske land samt i bl.a. Brasil, Israel, Irak og Madagaskar. Prosjektene hennes har funnet sted i ulike kontekster som asylmottak, uterom og konsertscener, foruten det tradisjonelle scenerommet. Utøvererfaringer: Identitet som ramme for kunstnerisk virke Hvor går grensene for definisjonen av mangfold i kunstlivet? Kan kunstproduksjon defineres inn i bestemte roller? I hvilken grad påvirker identitet, kulturell bakgrunn og lokal forankring i den enkeltes kunstproduksjon? Samtale mellom billedkunstneren Samuel Olou, og komponist og produsent Malika Makouf Rasmussen. Samuel Olou er født i Togo og har sin kunstutdannelse fra Togo, Ghana og KHiO/Kunstakademiet. Han arbeider primært med maleri og skulptur. Olou har utstilt internasjonalt og er innkjøpt av bl.a. Verdensbanken, Alliance Française og Unilever Ghana Ltd. Malika Makouf Rasmussen kom til Norge fra Algerie i Hun etablerte som musiker i Paris på 80-tallet, og opererer internasjonalt som komponist, utøver og musikkprodusent. Hun har blant annet startet Women s Voice International Music Network og har initiert Global Oslo Music

11 Parallellseminar C: Mangfold og institusjonen Fredag 7. november. Universitetsbiblioteket i Oslo, Georg Sverdrups hus, Blindern Hvordan oppfatter institusjonen sin rolle som premissleverandør og samfunnsaktør? Noen institusjoner har bevaring og formidling av minoriteters kultur som en sentral del av sin virksomhet. Andre forsøker å stake ut sin egen kurs i forsøk på å bringe nytt innhold, nye kunstnere og nytt publikum til sine arenaer. Et seminar om dørvoktere, døråpnere og gode samarbeidsmodeller. 09:00-10:30 Ordstyrer Cathrine Jenssen introduserer Samisk identitet og mangfold Lars Magne Andreassen og Anne Kalstad Mikkelsen Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter har siden etableringen i 1994 bygget en basisutstilling som omhandler samisk mangfold, endring og kontinuitet og utfordrer stereotype forestillinger om samisk kultur. Senteret påpeker også skolesektorens utfordringer med å formidle lulesamisk kultur. Samisk kunst i skolen Elisabeth Misvær, førstelektor, Høgskolen i Bodø Formidling av samisk kunst er avhengig av lærere og skoleleders kompetanse og interesse. Også sosiale forventninger og fordommer kan virke bestemmende på innholdet i opplæringen. Glomdalsmuseet og nasjonale minoriteter Mari Møystad, konservator, Glomdalsmuseet Glomdalsmuseet arbeider med den nasjonale minoriteten romanifolket og nye minoriteter bestående av innvandrere. Museet er kulturhistorisk museum for Østerdalen og Solør og er med sine 91 antikvariske hus og over 2000 kvm utstillinger et av landets store kulturhistoriske museer. 11:00-12:30 Ordstyrer Ellen Sæthre-McGuirk introduserer Mangfold på scenen Svein Sturla Hungnes, teatersjef, Oslo Nye Teater Svein Sturla Hungnes hadde arbeidet som skuespiller og regissør ved de fleste av landets teatre før han ble sjef ved Oslo Nye i Teatret har under hans ledelse produsert en rekke flerkulturelle forestillinger. Hungnes vil i sitt innlegg snakke om erfaringer fra dette arbeidet. Afrika i Oslo et samarbeid om kunnskap og kompetanseheving Marith Hope, prosjektleder, Afrika i Oslo Afrika i Oslo er et samarbeidsprosjekt som involverer syv institusjoner i Oslo og 12 kuratorer fra Norge og forskjellige deler av Afrika. Målet er å øke kompetansen og kunnskapen blant norske kuratorer og publikum om den vitale kunstscenen som afrikansk samtidskunst representerer. Etter planen skal prosjektet resultere i seks utstillinger i Oslo. Er ikke utenlandske utdanninger gode nok? Ghada Aldasooqi Bjørsnøs, førstekonsulent, NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) godkjenner utenlandsk høyere utdanning. Det innebærer å forsikre at lærestedet er akkreditert, at utdanningen er en del av det høyere utdanningssystemet i utdanningslandet, at dokumentasjonen er tilfredsstillende, samt å vurdere utdanningens nivå og omfang i forhold til norsk utdanningssystem

12 Parallellseminar D: Mangfold som ressurs i opplæringen Fredag 7. november. Universitetsbiblioteket i Oslo, Georg Sverdrups hus, Blindern Kunst og kultur i opplæringen stimulerer barns kreativitet og styrker deres handlingskapasitet, bidrar til erkjennelsen av egne evner og muligheter, og gjør det lettere å forstå ens medmennesker. Hvem sin kunst og kultur skal forankres i opplæringen, og hvordan blir dette gjort? 09:00-10:30 Ordstyrer Greta Bjørnhaug introduserer Estetiske læreprosesser Aud Berggraf Sæbø, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger Hvorfor kan estetiske læreprosesser bidra til trivsel og læring? Hva er betydningen av estetiske og skapende læreprosesser i alle fag i grunnskole og lærerutdanning? Læring er en prosess som forutsetter at elevene er skapende, aktive og reflekterende i forhold til lærestoffet, - i denne rekkefølgen. Det forutsetter at læreren har en skapende og estetisk kompetanse. Kunstfaglige og estetiske arbeids- og uttrykksformer skaper erfaringer som kan forbedre undervisnings- og læringsprosessen, fordi de tester ut og produserer ny mening. Det samiske Kunnskapsløftet og duodji Maja Dunfjeld, høgskolelektor, Sámi allaskuvla, Nettverk for estetiske fag Når og hvordan videreføres de ulike duedtie/duodji-tradisjonene og kunnskapene i dag? Hjemme? Vi vet alle at slik samfunnsutviklingen er blitt er barna borte for å gå på skole. Vi stoler i dag på at skolen skal føre kulturkunnskaper videre. I det samiske Kunnskapsløftet står faget doudji sentralt i utviklingen av den kulturelle allmenndannelsen. Mitt moderne kulturminne presentasjon av skoleprosjekt i Groruddalen Sara Birgitte Øfsti, forteller, Høgskolen i Oslo og Liv Klakegg Dahlin, høgskolelektor, Høgskolen i Oslo, koordinator for Nettverk for estetisk fag Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske fag, har i samarbeid med Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) gjennomført skoleprosjektet Mitt moderne kulturminne på fire skoler i Groruddalen. Nærmere 200 elever samarbeidet med tre kunstnere og en forteller om å velge ut, dokumentere og beskrive sitt eget moderne kulturminne. Utvalgte elevarbeider og den kunstneriske dokumentasjonen presenteres på konferansen i egen utstilling. 11:00-12:30 Ordstyrer Sigrun Aamodt introduserer Skolen og barnehagen som kulturarena inkluderende mangfold? Katrine Gjæver og Målfrid Bleka, NAFO, Høgskolen i Oslo Norske skoler og barnehagers innhold er bygget på over 100 år gamle tradisjoner, samtidig som brukergruppene blir mer og mer mangfoldige. Når kunstnerisk og kulturelt innhold skal kommuniseres med barn, er det nødvendig å tenke gjennom hvem barna er, og om budskapet bidrar til inkludering eller ekskludering. Hvordan skaper man kulturarenaer der alle kan oppleve gjenkjennelse? Lesevenner. Hvordan benytte språklig mangfold i elev- og barnegruppa og litteratur fra hele verden som lesestimulerende tiltak. Elin Warme, rektor, Åsen Skole Fire ganger i året kommer alle fjerdeklassingene fra Åsen skole i Lørenskog på lesevennbesøk til distriktets barnehager og leser for barnehagebarna på ulike språk. Elin Warme vil snakke om hvordan prosjektet Lesevenner bidrar til å oppvurdere de ulike språkene som barna mestrer, og hvordan minoritetsspråklige elevers morsmål kan være med på å styrke følelsen av tilhørighet, vennskap og identitet for alle barna som deltar. Asylsøkere - Animert kortfilm og filmverksted for skolelever i regi av Den kulturelle skolesekken. Mats Grorud, animatør I en bakgård på Oslos østkant leker en gjeng barn en lek de kaller asylmottak. Alle som vil inn må banke på porten og «søke om asyl». For å få opphold må man fortelle hvorfor man vil inn i asylet. Dette setter fantasien i sving hos barna. Slik omtales Kaja Wright Polmars kortfilm Asylsøkere på Norsk filmklubbforbunds nettsider. Animatør Mats Grorud viser filmen og forteller om hvordan filmen har blitt integrert i et filmverksted for skoleelever med tema menneskerettigheter. Dette opplegget vant Gullsekken i 2008 for beste produksjon i Den kulturelle skolesekken. Filmen Asylsøkere har tidligere fått hederlig omtale og vunnet flere priser på kortfilmfestivaler

13 Parallellseminar E: Formidling av interkulturell musikk og teater Fredag 7. november.rikskonsertene og Riksteatret, Gullhaugtorg, Nydalen Rikskonsertene og Riksteatret formidler et vidt spekter av interkulturell musikk og teater. I denne sesjonen presenterer Rikskonsertene to eksempler på hvordan musikk fra andre kulturer kan formidles til barn og unge i Norge, - hvordan formidlingen kan gjøres i skole og lokalsamfunn og hvordan flerkulturelle ungdommer kan bruke teater og sin egen stemme til å åpne for bedre forståelse av det å være ny nordboer. 09:00-10:30 Riksteatret, Lille sal: C:NTACT Taskforce. Debatteater i øyenhøyde Møteleder: Ingolf Karinen Bølgene har ikke lagt seg ennå på skolen etter besøket av de fem unge fra Taskforce. En lærer sa at nå hadde han undervist i to måneder om integrasjon, og så kom de fem unge her og flyttet mer på 45 minutter! - Fett! Er elevkommentarene her i huset. Karl-Henrik Jørgensen, Greve Gymnasium En gruppe danske ungdommer med vidt forskjellig bakgrunn har sammen med profesjonelle instruktører skapt teaterforestillinger basert på sine egne personlige historier om å være ung i Danmark. Rikskonsertene, Studio 1: Musikk fra Sørøst-Asia / Punjabi 2 Presentasjon ved Olav Kjøk, Oslo musikk- og kulturskole, Egil Rundberget og Kjell Thoreby, Rikskonsertene Musikk fra Sørøst-Asia og Punjabi 2 er utvidete konsertmodeller. Elever ved utvalgte skoler lærer om musikk fra de aktuelle landenes kulturer, og øver inn sanger, rytmer og danser som inngår i konsertene. Konsertene spilles både for elever ved skolene og et offentlig publikum i lokalsamfunnene. Prosjektene er et samarbeid mellom Rikskonsertene og Oslo musikk- og kulturskole. 10:30-11:00 Rikskonsertene, Studio 2: Oslo World Music Festival / Caceres / Barnas verdensmusikkdager Ragnhild Bøhle og Alexandra Archetti Stølen. Introduksjon ved Wilfred Vuillaume, alle Rikskonsertene Oslo World Music Festival (OWMF) startet i 1994 og har som hovedmål å presentere musikk av høy kvalitet med opprinnelse utenfor Norge. Mer enn 3000 musikere fra hele verden har stått på scenen så langt under OWMF. Festivalen presenterer en blanding av internasjonale verdensstjerner og nykommere og kårer i år for første gang årets debutartist. I forbindelse med Oslo World Music Festival har Rikskonsertene arrangert Barnas verdensdager i 10 år. Familietilbudet har åpnet for nye publikumsgrupper, ikke minst fra det flerkulturelle Norge. Programmet presenterer kulturuttrykk fra mange verdenshjørner, gjennom verksteder, utstillinger, forestillinger og konserter. I forbindelse med Mangfoldsåret har Rikskonsertene tatt initiativ til lokale Barnas verdensdager andre steder i landet. 11:00-12:30 Riksteatret, Lille sal: C:NTACT Taskforce. Debatteater i øyenhøyde se beskrivelse over Rikskonsertene, Studio 1: Musikk fra Sørøst-Asia / Punjabi 2 se beskrivelse over Riksteatret vil være modig og inspirerende, mangfoldig og inkluderende. Vi ønsker å presentere nye stemmer og relevante historier som kan trekke et nytt publikum til teatret. I Mangfoldsåret har vi tatt initiativ til TWIST 08, som er en teaterfestival i samarbeid mellom Riksteatret, Nordic Black Theatre og Det Åpne Teater. Festivalen arrangeres mellom 31. oktober og 9. november og vil i hovedsak foregå på de fem scenene til de tre teatrene, i Nydalen, på Grønland og på teaterbåten Innvik. Vi ønsker å inspirere folk med kulturelle uttrykk som viser at verden er et felles prosjekt. Oslo World Music Festival november 2008 krysser grenser, beveger oss fra et sted til et annet, fra en musikkstil til en annen, fra en tenkemåte til en annen. Årets tema kjennetegner tiden vi lever i. Vi trenger grenser og vi trenger å bryte grenser. For mange mennesker er grenser stengsler, de samme stengslene gir muligheter, gjennom å motsette seg grenser skaper man hybrider. Adresse: Rikskonsertene og Riksteatret Gullhaug Torg 2 - Nydalen Transport: T-bane linje 5 (Storo) eller Ringen til Nydalen stasjon Buss 37 til Nydalen stasjon

14 Program fredag 7. november: Fortsettelse i plenum Universitetsbiblioteket i Oslo, Georg Sverdrups hus, Blindern Konferansier: Lisa Tønne 13:30 Tale ved kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell 14:00 Innleggsserie: Mitt livs tale Tre ledende kulturaktører får 15 minutter til å legge frem visjoner som kan forandre holdninger, liv og ikke minst verden. Visjoner som kan trigge vår iboende handlekraft. Farooq Farooqi, daglig leder, X-ray ungdomskulturhus Farooq Farooqi er koordinator for X-ray ungdomskulturhus og har gjennom 30 år gjort en stor innsats for ungdom og bragt dem sammen på tvers av nasjonaliteter. Mange ungdommer har aldri før opplevd å bli stolt på. De tror ikke på seg selv heller. Når du gir dem tillit, kan du se at de vokser. Farooqi ble tildelt prisen Årets forbilde 2008 fra Barne- og likestillingsdepartementet. Per Kvist, leder, faglig utvalg for billedkunst og kunsthåndverk i Norsk kulturråd Per Kvist var inntil nylig dekan ved Kunsthøgskolen i Bergen. Han medvirket til opprettelsen av ordningen Kulturelle endringsprosesser og samtidskunsten i Norsk kulturråd og har vært sentral i arbeidet med kulturelt mangfold innenfor billedkunst. I hans egne ord: Kulturelt mangfold og globalisering er vesentlige trekk ved det norske samfunnet i dag. Det er en grunnleggende erfaringshorisont som også gjenspeiler seg i samtidskunsten. Tom Remlov, direktør, Den Norske Opera og Ballett Tom Remlov hadde bak seg et mangeårig virke som filmprodusent, skuespiller og teatersjef da han i august i år tiltrådte som administrerende direktør for Den Norske Opera og Ballett. Remlovs prognoser for hva det nye huset skal fylles med er forfriskende og forpliktende: Vi skal hele tida måtte jobbe for å legitimere vår eksistens. Noe annet ville vært usunt. 15:00 Paneldebatt med Farooqi, Kvist og Remlov. Ledet av Aslak Bonde. Aslak Bonde er en av Norges mest markante politiske kommentatorer, med mange års fartstid i NRK og Aftenposten før han etablerte seg som frittstående analytiker og frilansjournalist. 15:45 Musikalsk avslutning: Kidsa fra øst 15:30-17:00 Riksteatret, Lille sal, Gullhaug torg, Nydalen Tre nye stemmer I anledning Mangfoldsåret ble manuskonkurransen Nye scenetekster utlyst for å få frem ny dramatikk fra forfattere med flerkulturell bakgrunn. 36 prosjekter ble forelagt juryen, tre prosjekter ble valgt ut. * «Windhoek» av Linda Gathu * «Zippo» av Faisal Osman * «Ident og Itet» av Veronica Salinas Tre spennende og helt ulike tekster, som forfatterne er i ferd med å utvikle til dramatikk, presenteres og leses som en del av festivalen TWIST

15 Kunstnerisk program Rui Tenreiro tegnet illustrasjon til Alle kunstens regler. L.U.N. startet som et forsøk på å skape pretensiøs kunst i skjæringspunktet mellom samtidsdans og samtidsmusikk, men det hele skle snart over i julebordliknende tilstander. Takket være L.U.N.-medlemmenes tidsriktige retorikk og gode klesvalg, har de likevel klart å få tak i skattepenger for å sette opp forestillinger på høyt profilerte scener som Black Box teater, Dansens Hus, CODA-festivalen og Henie Onstad Kunstsenter. Nasra og Gaute, også kjent som Rotekar og Naute, presenterer utdrag fra Ungkunstprosjektet Computer Love som hadde premiere under Festspillene i Nord Norge i juni Nasra har på seg sensorer som hun bruker til å trigge og manipulere programmerte lyder på Gautes maskin. Selv spiller hun perkusjon og vibrafon. Nasra Ali Omar har studert slagverk/ samtidsmusikk ved Musikkonservatoriet i Tromsø og opptrådt med Kolar Goi, Doc L Junior, Haddy N Jie og Anneli Drecker. Gaute Barlindhaug er produsent og elektronikaartist med base i Tromsø. Han har komponert ny musikk til Dziga Vertovs film Mannen med filmkameraet (USSR 1929) og har samarbeidet med Bel Canto, Adeena Cycle og en rekke kunstnere i og utenfor Norge. Kidsa fra øst består av 9-åringene Alladin Maash og Elias Selaihi. Begge er født i Norge, og har foreldre fra henholdsvis Marokko og Algerie. De har gått sammen på Kampen skole og spiller fotball på Vålerenga gutter-99. Kidsa går i Rabita/Det Islamske Forbund hvor de også har jobbet frem og fremført noen av sangene. De har laget musikk i noen måneder og opptrådt på Skedsmo, Glomdalsmuseet, Grünerløkka og Oslo Bymuseum. Blant forbildene deres er Karpe Diem, Minoritet 1 og Gatas Parlament men sistnevnte er litt rå og banner skikkelig mye synes kidsa

16 Arrangører: Samarbeidspartnere: Mangfold i Fokus i Akademia

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud WONG CHUNG-YU Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 07.10. - 13.11.11 Varighet: 45 min. FAGOMRÅDER:

Detaljer

Illustrasjon: Kristoffer Kjølberg

Illustrasjon: Kristoffer Kjølberg FIRING UP - keramikk på de unges arena OPPSTARTKONFERANSE 22. OG 23. APRIL 2015 Norske Kunsthåndverkere initierer til et samarbeid mellom skoler, høgskoler, museer, kulturskoler og Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Mangfoldsåret 2008 markeringsår for kulturelt mangfold. Foto: Det flerspråklige bibliotek/ Deichmanske bibliotek

Mangfoldsåret 2008 markeringsår for kulturelt mangfold. Foto: Det flerspråklige bibliotek/ Deichmanske bibliotek Mangfoldsåret 2008 markeringsår for kulturelt mangfold - Foto: Det flerspråklige bibliotek/ Deichmanske bibliotek Kulturen antar forskjellige former gjennom tid og rom. Dette mangfoldet kommer til uttrykk

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Plan for Den kulturelle skolesekken Gildeskål kommune 2012/13 2015/16 1.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Innholdsfortegnelse Side: 2 2.0 Innledning Side: 3 3.0 Den kulturelle skolesekken i Gildeskål kommune Side:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Vennskap. SISU perkusjonensemble. konsert for 1.-7. årstrinn

Vennskap. SISU perkusjonensemble. konsert for 1.-7. årstrinn Vennskap SISU perkusjonensemble konsert for 1.-7. årstrinn PROGRAMMET Vennskap er en intim og visuell konsert, der musikken forteller om vennskapets muligheter og besværligheter. Det er like viktig å lytte

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref 14/2614- Dato 19.06.2014 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2014-2015

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013 Innhold 1. BAKGRUNN:... 3 2. OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS):... 4 3. DKS i NÆRØY KOMMUNE:... 5 I) DKS-KOORDINATOREN...

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud No more bad girls? Trinn: Videregående trinn Tidspunkt: 20.08. - 03.10.10 Varighet: En skole time

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune Forord Hva er vitsen med dette arrangementet? Inga Lauvdal Jane Nelly Andrew Vi håper at denne enkle rapporten kan være med å sette i

Detaljer

Kulturarv i fortid, samtid og framtid Verksted nr. 1, mars 2007

Kulturarv i fortid, samtid og framtid Verksted nr. 1, mars 2007 Kulturarv i fortid, samtid og framtid Verksted nr. 1, mars 2007 Ulike forståelser av hva kulturarv betyr for samfunnet Vi vrir og vrenger på begrepet! Et samarbeid mellom Norsk kulturråd, ABM-utvikling

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Bonn-erklæringen om musikkutdanning i Europa

Bonn-erklæringen om musikkutdanning i Europa Bonn-erklæringen om musikkutdanning i Europa Bakgrunn I mai 2011 inviterte (EMC) aktive miljøer 1 innen musikkutdanning for å drøfte implementeringen av UNESCOs Seoul Agenda, Goals for the Development

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN KOMMUNAL PLAN 2005 2008 Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN...1 1. Forord...3 2. Forankring...3 3. Mål...3 4. Organisering...3 4.1 Skolens kontaktperson...3 4.2 Samarbeide med

Detaljer

SONGBIRD. En tribute til Eva Cassidy. Med Ingrid Kjosavik, Knut Aabø og Svein Olav Hyttebakk. Målgruppe: Ungdomstrinnet og den videregående skolen.

SONGBIRD. En tribute til Eva Cassidy. Med Ingrid Kjosavik, Knut Aabø og Svein Olav Hyttebakk. Målgruppe: Ungdomstrinnet og den videregående skolen. SONGBIRD En tribute til Eva Cassidy Med Ingrid Kjosavik, Knut Aabø og Svein Olav Hyttebakk. Målgruppe: Ungdomstrinnet og den videregående skolen. Om programmet: I dag blir Eva Cassidy beskrevet som en

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Om kunst- og kulturformidling i barnehagen.

Om kunst- og kulturformidling i barnehagen. Om kunst- og kulturformidling i barnehagen. Av Høgskolelektor Ann-Hege Lorvik Waterhouse Kunst- og kulturformidling er en sentral del av barnehagehverdagen. Med ny rammeplan for barnehagens innhold og

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Planperiode 2006 2007 1 Den kulturelle skolesekken Berlevåg kommune Skoleåret 2006-2007 1. INNLEDNING 1.1 Overordnede mål Målsettingen for den kulturelle

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Ole Hope, administrerende direktør i Business Region Bergen kom dit fra

Detaljer

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN MINORITETER I FOKUS Sted: Stavanger bibliotek og kulturhus, Sølvberget Galleri 2/12/2011 Fredag 2. Desember ble rapporten hva vet vi om etnisk norsk kulturkonsum? offentliggjort på Sølvberget Stavanger

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 KUNST FOR DE MINSTE - SEMINAR FOR DE VOKSNE Vi har gleden av å presentere 3 nydelige, visuelle forestillinger i forbindelse med Småkunstfestivalen 21. til 23.09. Book nå. Her blir

Detaljer

Museumsfeltet og EØS-midlene: Prosjekteksempel og erfaringsdeling fra samarbeid med Romania. Astra Museum - Museene i Sør-Trøndelag AS

Museumsfeltet og EØS-midlene: Prosjekteksempel og erfaringsdeling fra samarbeid med Romania. Astra Museum - Museene i Sør-Trøndelag AS Museumsfeltet og EØS-midlene: Prosjekteksempel og erfaringsdeling fra samarbeid med Romania Astra Museum - Museene i Sør-Trøndelag AS Astra Museum Sibiu, Romania MiST AS Rissa, Hitra, Meldal/Orkdal,

Detaljer

FENGSLET EN BOK OM Å SITTE INNE. Bjørn Arild Ersland. Klassetrinn: videregående

FENGSLET EN BOK OM Å SITTE INNE. Bjørn Arild Ersland. Klassetrinn: videregående FENGSLET EN BOK OM Å SITTE INNE Bjørn Arild Ersland Klassetrinn: videregående Programpresentasjon Hvordan er det å sitte i fengsel? Det var dette spørsmålet forfatteren Bjørn Arild Ersland ville ha svar

Detaljer

Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i utviklingen av mennesket Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i samfunnsutviklingen

Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i utviklingen av mennesket Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i samfunnsutviklingen Verdigrunnlag Kunst og kultur som metode Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i utviklingen av mennesket Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i samfunnsutviklingen Kunstens egenverdi Læreren

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv.

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Klangbilde Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Konsert for 1. - 4/5.- 7. årstrinn Om programmet Hva er musikk?

Detaljer

Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN

Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN Rammeplanen - generell del Generell del er todelt, med 14 underkapitler: Kapittel 1 - rolle, mål og noe innhold/ organisering Kapittel 2 - rammer

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. mai 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd er en sentral

Detaljer

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom:

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom: Utviklingsplanen for Rogaland er basert på Stortingsmeldingene 38 og 39 fra 2002-2003 og på Melding om fordeling av spelemidlar for skuleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skuleåret 2006/2007

Detaljer

Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Klangbein. Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 113HY17

Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Klangbein. Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 113HY17 Klangbein Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 113HY17 PROGRAMMET Klangbein fortelle historier ved bruk av musikalske og visuelle elementer. Konsertens språk veksler

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

FORELØPIG KONFERANSEPROGRAM Med forbehold om endringer

FORELØPIG KONFERANSEPROGRAM Med forbehold om endringer FOREDRAG I PLENUM : MAKING MUSIC ACCESSIBLE TO ALL (torsdag) Marcel Pusey er en prisvinnende og kritikerrost pedagog, bassist og komponist. Han er aktiv i utvikling av teknologi for musikkundervisning

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplankode: XXXX-XX Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for Fastsett som forskrift av . Gjeld frå

Detaljer

[arena] v e s t f o s s e n

[arena] v e s t f o s s e n [arena] v e s t f o s s e n åpner 03.05.08 14.30 Landings scenerommet Stag Bank Karl Gundersen 7011 Rune Guneriussen Arena Vestfossen, stiftet i 2004, er et senter for samtidskunst. Senteret består av

Detaljer

1. Innføring av de tre programmene er det viktige grepet for å bedre kvaliteten på kulturskoletilbudet lokalt

1. Innføring av de tre programmene er det viktige grepet for å bedre kvaliteten på kulturskoletilbudet lokalt Høringsmal Ny rammeplan for kulturskolen, del 1 Fra: Rådet for folkemusikk og folkedans (rff@hf.ntnu.no), Norsk senter for folkemusikk og folkedans (rff@hf.ntnu.no), Ole Bull Akademiet (oba@olebull.no),

Detaljer

Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen?

Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen? Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen? Utlysingstekst for nye studentar: Barnevernsakademiet 1935 «En kvinnelig utdanning på hjemmets grunn» Ved denne praktiske og pedagogiske

Detaljer

Regelverk og veiledning- del 1

Regelverk og veiledning- del 1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Regelverk og veiledning- del 1 Integreringspolitikk og interkulturell kompetanse som bakteppe for dagens regelverk Erfarings- og regelverksseminar, 14. oktober Fylkesmannen

Detaljer

KJERKÅ Ein musikalsk arkitek-tur

KJERKÅ Ein musikalsk arkitek-tur KJERKÅ Ein musikalsk arkitek-tur Målgruppe: 8. 10. trinn. Om programmet KJERKÅ - ein musikalsk arkitek-tur Når var du sist i kirka? Var det på konsert? I bryllup? I klubben? Eller kanskje i gravferd? Noen

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 MOTTATT 0 JUNI 2011 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer

Et felles løft for realfagene!

Et felles løft for realfagene! Et felles løft for realfagene! Kunnskapsminister Øystein Djupedal CST060606, Tromsø Kunnskap er drivkraften i vårt samfunn! Humankapitalen utgjør 80% av den norske nasjonalformuen Et bredt kunnskapsbegrep:

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud og heve deres kulturelle kompetanse. Den kulturelle

Detaljer

Den kulturelle skolesekken i Vefsn kommune 2008 2012

Den kulturelle skolesekken i Vefsn kommune 2008 2012 VEFSN KOMMUNE Den kulturelle skolesekken i Vefsn kommune 2008 2012 Britt Hansen forteller afrikanske eventyr Fra Der mennesker møtes aksjonsuke i samarbeid med Fredskorpset høst 2007 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway Samarbeidsprosjekt mellom Gamlebyen skole, Oslo/Norge Yüce school, Ankara/Tyrkia Al Hanane school, Agadir/Marokko Juelsminde

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga!

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga! Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole RUSK og RASK kampen om søppeldynga! 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside RUSK og RASK kampen om søppeldynga

Detaljer

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE 2008-2012 1.0 INNLEDNING Det er viktig at barnehagen, grunnskolen og kulturskolen er inkluderende institusjoner. En inkluderende

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

OBLIGATORISKE OPPLEGG

OBLIGATORISKE OPPLEGG Program 2010 /11 OBLIGATORISKE OPPLEGG BARNETRINN TRINN TITTEL BESKRIVELSE TIDSPUNKT 1 Koneke koneke oye Afrikanske eventyr og sanger! Forteller Våren 2011 og skuespiller Irene Halseid 1 Opera for barn

Detaljer

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008 OPPI-AND F-Nq-KESKOMMUNE _.. _._._. Ark. Max år DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. U.O. Beh. Kopi Oppland fylkeskommune Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3

Detaljer

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud No more bad girls? Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 20.08. - 03.10.10 Varighet: En skole time Påmelding

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET OG DRAMA Drama sitt potensial i forhold til Læringsplakaten og grunnleggende ferdigheter

KUNNSKAPSLØFTET OG DRAMA Drama sitt potensial i forhold til Læringsplakaten og grunnleggende ferdigheter Aud Berggraf Sæbø, Førsteamanuensis Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger aud.b.sebo@uis.no KUNNSKAPSLØFTET OG DRAMA Drama sitt potensial i forhold til Læringsplakaten og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Innhold. Innledning... 11. Del 1 PROFESJONSDILEMMAER PÅ KUNSTNERLÆRERFELTET... 19

Innhold. Innledning... 11. Del 1 PROFESJONSDILEMMAER PÅ KUNSTNERLÆRERFELTET... 19 Innhold Innledning... 11 Del 1 PROFESJONSDILEMMAER PÅ KUNSTNERLÆRERFELTET... 19 Kapittel 1 Kunstner eller lærer? Et illustrerende profesjonsdilemma i det musikk- og kunstpedagogiske landskapet... 21 Elin

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Læreplan i finsk som 2. språk

Læreplan i finsk som 2. språk Læreplan i finsk som 2. språk Læreplanen for finsk som andrespråk skal ivareta rettighetene til finskopplæring for elever med kvensk-finsk bakgrunn, jf. Opplæringslovens 2-7. Disse rettighetene gjelder

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer