Veier til mangfold i utdanning og kulturliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veier til mangfold i utdanning og kulturliv"

Transkript

1 Veier til mangfold i utdanning og kulturliv Hovedkonferansen i Mangfoldsåret Oslo, november 2008 Universitetsbiblioteket i Oslo, Blindern Rikskonsertene og Riksteatret, Nydalen

2 ALLE KUNSTENS REGLER Veier til mangfold i utdanning og kulturliv november 2008 Programoversikt: s. 8-9 Innhold: s. 4 Dag 1: Hovedinnlegg s. 6 Dag 2: Parallellseminarer: s. 7: A Organisasjon og ledelse s. 10: B Rekruttering s. 11: C Mangfold og institusjonen s. 12: D Mangfold som ressurs i opplæringen s. 13: E Formidling av interkulturell musikk og teater i praksis s. 14: Dag 2: Fortsettelse i plenum s. 15: Kunstnerisk program Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet ved Sekretariatet for Mangfoldsåret 2008 og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Redaksjon: Namik Mackic, og Ellen Stokland, Illustrasjoner: Rui Tenreiro Grafisk utforming: Hilde Marian Kringeland Opplag: 500 Redaksjon avsluttet Det tas forbehold om endringer i programmet.

3 Kjære konferansedeltakere, Norge har i løpet av få tiår blitt et rikere, mer spennende og mangfoldig samfunn. Møtet mellom ulike kulturer skaper bredde og variasjon i kulturlivet, det utvikler kunsten og gir oss nye kulturuttrykk. Dette mangfoldet fortjener å bli mer synlig. Stortinget har derfor erklært 2008 som markeringsåret for kulturelt mangfold i Norge. I mangfoldsåret håper vi å skape flere og bedre møteplasser mellom majoritets- og minoritetskulturer, og å vise fram mangfoldet av kulturuttrykk som finnes i Norge. Samtidig vil vi skape grobunn for ny kunst og kultur og få større åpenhet i hele kulturlivet. Konferansen Alle kunstens regler setter søkelys på kulturlivets egne koder og de ulike faktorer som gjør at veien inn blir smalere for noen sosiale grupper og etniske minoriteter. Framtidas kulturliv blir bedre om vi lykkes med å fange opp og gi plass til kulturelle uttrykk og rekruttere kunstnere fra alle deler av befolkningen. Denne konferansen vil se på utdanningsløpet, rekrutteringsveiene og utvelgelsesmekanismene. Jeg håper konferansen vil tegne opp nye veier for individer så vel som institusjoner, slik at vi lykkes i arbeidet for et levende og velfungerende kulturelt mangfold. Lykke til! Trond Giske kultur- og kirkeminister Kjære konferansedeltakarar! Regjeringa har med markeringa av 2008 som eit særskilt år for mangfald ønskt å presentere og styrkje det kulturelle mangfaldet som alt finst i det norske samfunnet i dag. Formålet med året har óg vore å gjere det mogleg å delta i og oppleve det kulturelle mangfaldet vi har i landet vårt. Regjeringa ønskjer å medverke til at etablerte kulturinstitusjonar i større grad enn i dag speglar mangfaldet i det norske folket. Skolen og lærebedriften skal stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse, jf. Opplæringslova. 1-2 og den generelle delen av læreplanverket. Den overordna målsetjinga om toleranse og menneskeverd i læreplanen har klar relevans for Mangfaldsåret. Undervisningsopplegg og aktivitetar i skulen skal vere med på å styrkje dei positive dimensjonane ved det kulturelle mangfaldet i dag. Mangfaldsåret har alle som bur i Noreg som målgruppe, uavhengig av kjønn, alder, klasse, seksuell legning, funksjonsevne, religiøs eller kulturell bakgrunn. Kulturelt mangfald er ikkje noko nytt, korkje i Noreg eller i andre delar av verda. Til alle tider har folk av ulike grunnar vandra frå land til land. Han eller ho som er på vandring, opplever endringar. Men også dei som har budd lenge på den staden der vandraren kjem, endrar seg. Den bufaste og den som kjem, påverkar kvarandre gjensidig. Norsk historie er full av forteljingar om relasjonar og møte mellom individ og grupper som har budd her i lengre tid, og folk som har komme til Noreg frå andre delar av verda. Det er ei glede at opplæringssektoren samarbeider med kultur- og kultursektoren om konferansen Alle kunstens regler. Konferansen kastar lys både på dei mange skjeringspunkta mellom samfunnssektorane, og på korleis mangfald kan og skal gjennomsyre ulike felles arbeids- og interesseområde. Bård Vegar Solhjell kunnskapsminister - 3 -

4 Alle kunstens regler. Dag 1: Hovedinnlegg Torsdag 6. november, Universitetsbiblioteket i Oslo, Georg Sverdrups hus, Blindern Kl. 13:50 KHiOs studenter som en byggende og kritisk faktor Cecilie Broch Knudsen, rektor og Ole Lislerud, professor, Kunsthøgskolen i Oslo er utvekslingsstudenter. Kunsthøgskolen i Oslo er landets største kunsthøyskole med rundt 500 studenter. Virksomheten har tre fakulteter: Fakultet for design, Fakultet for scenekunst og Fakultet for visuell kunst (Kunstakademiet og kunstfag). 6,6 prosent av studentene har minoritetsbakgrunn. 12,2 prosent En utfordring knyttet til rekruttering av elever med minoritetsbakgrunn, er at de som klarer seg godt i skolen i Norge gjerne velger studier og yrker som forbindes med prestisje og økonomisk trygghet, som medisin, jus og naturvitenskapelige studier. For utvekslingsstudenter er det svært dyrt å studere i Norge. I den sammenheng har Kunsthøgskolen i Oslo opprettet et studiestipend for kinesiske studenter. Som en case presenteres faget keramisk kunst. Her er det flest studenter med svensk, polsk og irakisk-norsk bakgrunn. Kina er representert gjennom utvekslingsordninger, mens studenter fra Afrika, Japan og USA har søkt seg hit på grunn av fagets internasjonale renommé. Cecilie Broch Knudsen tiltrådte som rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo i august Hun er utdannet billedkunstner og har arbeidet som leder i utdanningssektoren siden Ole Lislerud er professor i keramisk kunst ved KHiO. Han har hatt store utsmykkingsoppdrag og utstillinger både nasjonalt og internasjonalt. Kl 14:20 Retten til en skole. Utdanning for et sammensatt samfunn Knut Kjeldstadli, professor, Universitetet i Oslo Skolen en nøkkelarena for å skape samfunn mellom mennesker. Mens svært mange ungdommer gjør det godt i utdanningssystemet, svikter skolen mange av dem som er gutter, tilhører arbeiderklassen og/eller kommer fra en etnisk minoritet. Hvor ligger problemet, og hva kan gjøres? Knut Kjeldstadli er professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo. Ledet forskningsprosjektet som resulterte i Norsk innvandringshistorie bind 1-3 (2003). Ga i 2008 ut bøkene Sammensatte samfunn. Innvandring og inkludering og, med Grete Brochmann, A history of immigration. The case of Norway Samarbeider med MIFA - Mangfold i Fokus i Akademia, ved UiO Kl 14:40 Kommentar: Samir M kadmi, kunstner og kurator Samir M kadmi er utdannet ved l Ecole des Beaux-Arts i Frankrike. Hans interessefelt strekker seg fra elektronisk kunst til foto, video og installasjon. M kadmis kunstfaglige virke består av en engasjert, teoretisk så vel som praktisk befatning med sosiopolitiske og humanøkologiske problemstillinger. Han har vært sensor og kunstfaglærer på forskole, høyskole og universitetsnivå, ledet kunstfaglige juryer på høyeste nivå og holdt en rekke foredrag

5 Kl 15:30 Creative and Cultural Education - the moral and economic imperative Paul Roberts, strategidirektør, Improvement and Development Agency for Local Government (UK) Paul Roberts har vært en nøkkelperson i utviklingen av en omfattende britisk regjeringssatsing som tar sikte på å nære og forløse kreativitet hos britiske skoleelever, uansett bakgrunn. Roberts vil redegjøre for det økonomiske imperativ som ligger til grunn for satsingen. Å stimulere evnen til kreativ tenkning og problemløsing i en verden preget av raske endringer er et vesentlig samfunnsanliggende. Denne prosessen må omfatte hele befolkningen. Det moralske imperativ handler om at kultur beriker, styrker og binder sammen samfunn. Kunst og kultur i utdanningen har et særskilt stort potensiale til å ta i bruk det kulturelle mangfold som en ramme for læring for alle. Paul Roberts er strategidirektør ved IDeA Improvement and Development Agency for Local Government. Han leder arbeidet med policy, planarbeid, kvalitetssikring og kommunikasjon, og koordinerer institusjonens arbeid innen fornyelse av offentlig sektor. Han jobbet som lærer i 13 år før han ble studieinspektør og deretter utdanningsdirektør i to multietniske urbane samfunn. Han har ledet regjeringens Utvalg for kunst og kultur i opplæringen, som ble etablert som en respons på hans rapport Nurturing Creativity in Young People, og er nå rådgiver for ministrene i Department of Culture, Media and Sport og Department of Children, School and Families. Roberts er medlem av Innovation Committee i National Endowment for Science, Technology and the Arts. Han mottok den britiske imperieordenen OBE i 2008 for sin fortjeneste innen utdannings- og kultursektoren. Kl 16:45 Being transcultural Wolfgang Welsch, professor, Friedrich Schiller Universität Jena (DE) Den allmenne oppfatning i dag er at moderne samfunn består av personer med ulik etnisk og kulturell bakgrunn. Welsch observerer imidlertid at de fleste individer blir formet av elementer fra ulike kulturer. Vi lever ikke bare i samfunn som holder på å bli mer og mer transkulturelle; vi blir i økende grad transkulturelle som individer. Vår indre transkulturalitet kan gjøre oss i stand til å takle utfordringene som stilles av det transkulturelle samfunn. Welsch perspektiv innebærer en kritikk av begrepene multikulturalisme og interkulturalitet. Wolfgang Welsch er professor i filosofi ved Friedrich Schilleruniversitetet i Jena. Han har studert filosofi, kunsthistorie, psykologi og arkeologi i München og Würzburg og vært professor i filosofi ved universitetene i Bamberg og Magdeburg og gjesteprofesor ved Stanford og Humboldt-universitetet i Berlin. Hans hovedforskningsområder er epistemologi og antropologi, kulturfilosofi, estetikk og kunstteori, og samtidsfilosofi. Welsch arbeider for tiden med et strengt evolusjonært syn på mennesket, i biologisk så vel som kulturell forstand. Kl 17:15 Kommentar: Roghieh Asgari, Jumana Manna, Chanda Mwenya, nåværende og tidligere studenter ved KHiO, Fakultet for visuell kunst/kunstakademiet Roghieh Asgari er født i Aserbajdsjan, oppvokst i Teheran og kom til Norge i 1987 som FN-flyktning. Hun er utdannet fra Statens kunstakademi og bor og jobber i Oslo. Roghiehs arbeider gjenspeiler hennes bakgrunn som fotojournalist og journalist, og hun bruker dokumentarfilm i kombinasjon med performance som et eget kunstuttrykk Jumana Manna er en kunstner som arbeider i en rekke ulike medier med temaer som voyeurisme, begrensninger i sosiale roller og atferd, og mislykkede politiske utopier. Hun er født i USA, oppvokst i Jerusalem og bor for tiden i Oslo der hun studerer ved Kunstakademiet. Chanda Mwenya er en zambiskfødt multimediakunstner som for tiden studerer ved samme institusjon. Han har vært artist in residence ved IAMAS i Japan og har hatt utstillinger i Afrika, Europa og Asia. Chanda vant UNESCO Digital Arts Award 2003 og Luleå Summer Biennale Award

6 Alle kunstens regler. Dag 2: Parallellseminarer Fredag 7. november, Universitetsbiblioteket i Oslo, Georg Sverdrups hus, Blindern Rikskonsertene og Riksteatret, Gullhaug torg, Nydalen Kulturutveksling og informasjonsflyt er en motor i utviklingen av levedyktige samfunn. Den skapende evne hører til menneskets seigeste krefter og er en egenskap vi alle har. Derfor er det presserende at kulturen gir rom til skaperkraften fra alle deler av befolkningen, for slik også å bli det sted vi alle kan høre hjemme. De grupper som i dag er underrepresentert, må slippe til i kreative utdannelser og praksis. Videre er det viktig at så mange som mulig får et bevisst og fortrolig forhold til kulturproduksjonen i samfunnet de bor i. Å styrke et menneskes kulturkompetanse, er også å utstyre det med et kritisk blikk på kulturene det beveger seg i. Dette blikket er en forutsetning for å kunne forstå og navigere i de sosiale og politiske prosesser som former oss som individer og samfunn. Konferansens andre dag utdyper det ovennevnte gjennom fem parallellseminarer, delt inn etter tema:: A Organisasjon og ledelse les mer på s. 7 B Rekruttering les mer på s. 10 C Mangfold og institusjonen les mer på s. 11 D Mangfold som ressurs i opplæringen les mer på s. 12 E Formidling av interkulturell musikk og teater i praksis les mer på s. 13 Hvert seminar er delt inn i to bolker: 09:00-10:30 og 11:00-12:30. Lunsj 12:30-13:30 Etter lunsj fortsetter konferansen i plenum. Les mer på s

7 Parallellseminar A: Organisasjon og ledelse Fredag 7. november. Universitetsbiblioteket i Oslo, Georg Sverdrups hus, Blindern Skal kulturelt mangfold slutte å være et tilleggshensyn og bli et naturlig kjennetegn ved utdanning og kulturliv, må det flerkulturelle perspektiv være forankret og utøvd på beslutningsnivåene. Dette forutsetter en systemisk forandring i forvaltningen, i organisasjonene og i institusjonenes ledelse og styrerom. Kl. 09:00-10:30 Ordstyrer Bente Guro Møller introduserer Ledelse i lærende organisasjoner Fred C. Andersen, stipendiat, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo Her rettes fokuset mot ledelse som aktivitet, og læring som et kollektivt anliggende. Andersen flytter oppmerksomheten fra det ledere formelt gjør og tenker, til å se på hvordan aktørene utøver ledelse i samhandling med hverandre. Denne analysen av lærende organisasjoner representerer en ny og utfordrende måte å tenke organisasjonsutvikling på. Sikkert og visst? Mangfold i kunnskapssamfunnet Ellen Sæthre-McGuirk, senter- og forskningsleder, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Internasjonalt og nasjonalt har mangfoldsperspektivet blitt tema i opplæringssektoren og kunst- og kultursektoren. Hvordan blir dette perspektivet sikret og forankret? I dette innlegget skal ledelse og organisasjoner sees nærmere på som premissleverandører for mangfold i kunnskapsamfunnet. Ledelse, organisasjonslæring og endring. Et eksempel fra praksis. Tor Helgesen, rektor, Tøyen skole Tøyen skole i Oslo har 350 elever hvorav omtrent 90% er minoritetsspråklige. Helgesen beskriver en skole som har endret fokus og identitet fra et problemperspektiv til et ressursperspektiv. På skolen arbeides det bevisst og målrettet med å skape en skole der elever, foreldre og lærere er aktive deltakere og der språklig og kulturelt mangfold speiles i all aktivitet gjennom hele året. Kl. 11:00-12:30 Ordstyrer Namik Mackic ntroduserer Normalisering av det flerkulturelle Mostafa Pourbayat, rådgiver, Kultur og kompetanse, Hedmark fylkeskommune Hva slags samfunn ønsker vi om 50 år og hva gjør vi for å oppnå det i dag? Det norske samfunnet preges av dikotomien majoritet-minoritet som er et hinder for oppbygging av en felles sosial tilhørighet. De offentlige tjenesteapparatene mangler kompetanse til å utvikle et system for alle. Dersom vi har et ønske om et samfunn preget av toleranse og medvirkning, må normalisering av det flerkulturelle være løsningen, et perspektiv naturlig ivaretatt i alle ledd av forvaltningen. Ledererfaringer: Transnasjonale perspektiver på norske kulturinstitusjoner Shanti Brahmachari, leder, Norsk Skuespillersenter Gavin Jantjes, kurator, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Geir Johnson, direktør og kunstnerisk leder, Ultima Ordstyrer: Ole Jacob Bull, direktør, Norsk Kulturråd Hvordan tenkes og arbeides det i den institusjonaliserte kulturen? Hva er vilkårene for forandring? Tre ledere med internasjonal orientering utveksler synspunkter. Shanti Brahmachari er daglig leder i Norsk Skuespillersenter og har vært medlem av Faglig utvalg for barn og ungdom både i The Arts Council of England og i Norsk kulturråd. Hun har vært scenekunstkonsulent i Norsk kulturråd. Hun sitter i juryen for Den Kulturelle Skolesekken, Telenors kulturpris og er styremedlem i Riksteatret. Gavin Jantjes er kurator av internasjonal samtidskunst ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Jantjes hadde ansvaret for utvikling av strategier for kulturelt mangfold i Arts Council of Great Britain og var bl.a. kunstnerisk leder for Henie-Onstad Kunstsenter Geir Johnson er direktør i Ultimafestivalen siden I 2007 initierte han prosjektet Transposition

8 Program, torsdag 6. november Universitetsbiblioteket i Oslo, Georg Sverdrups hus, Blindern Konferansier: Lisa Tønne 12:00-13:00 Påmelding, kaffe og te 13:00 Kunstnerisk åpning: L.U.N. Velkomsthilsen ved viserektor Inga Bostad, Universitetet i Oslo Velkomsthilsen ved arrangørene: Bente Guro Møller, nasjonal koordinator, Mangfoldsåret 2008, Kultur- og kirkedepartementet og Ellen Sæthre-McGuirk, senter- og forskningsleder Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen 13:30 Åpningstale ved kulturminister Trond Giske 13:50 Første hovedinnlegg: rektor Cecilie Broch Knudsen og professor Ole Lislerud, Kunsthøgskolen i Oslo: KHiOs studenter som en byggende og kritisk faktor 14:20 Andre hovedinnlegg: professor Knut Kjeldstadli, Universitetet i Oslo: Retten til en skole. Utdanning for et sammensatt samfunn 14:40 Kommentar ved Samir M kadmi, kunstner og kurator 15:00-15:30: Kaffepause med frukt 15:30 Tredje hovedinnlegg: strategidirektør Paul Roberts, Improvement and Development Agency for Local Government (UK): Creative and Cultural Education the moral and economic imperative Kommentarer fra salen 16:30-16:45: Pause 16:45 Fjerde hovedinnlegg: professor Wolfgang Welsch, Friedrich Schiller Universität Jena (DE): Being transcultural 17:15 Kommentar ved Roghieh Asgari, Jumana Manna og Chanda Mwenya, nåværende og tidligere studenter ved KHIO, Fakultet for visuell kunst/kunstakademiet 17:30 Mottakelse Musikalsk innslag ved Nasra Ali Omar og Gaute Barlindhaug Med forbehold om endringer i programmet Program, fredag 7. november Universitetsbiblioteket i Oslo, Georg Sverdrups hus, Blindern 08:00-09:00 Kaffe og te 09:00-10:30 A1: Organisasjon og ledelse Ordstyrer Bente Guro Møller introduserer Ledelse i lærende organisasjoner Fred C. Andersen, stipendiat, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo Sikkert og visst? Mangfold i kunnskapssamfunnet Ellen Sæthre-McGuirk, senter- og forskningsleder, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Ledelse, organisasjonslæring og endring. Et eksempel fra praksis Tor Helgesen, rektor, Tøyen skole 10:30-11: 00 Kaffe og te med frukt 11:00-12:30 A2: Organisasjon og ledelse Ordstyrer Namik Mackic introduserer Normalisering av det flerkulturelle Mostafa Pourbayat, rådgiver, Kultur og kompetanse, Hedmark fylkeskommune Ledererfaringer: Transnasjonale perspektiver på norske kulturinstitusjoner Innlegg og paneldebatt Shanti Brahmachari, leder, Norsk Skuespillersenter, Gavin Jantjes, kurator, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Geir Johnson, direktør og kunstnerisk leder, Ultima Ordstyrer: Ole Jacob Bull, direktør, Norsk Kulturråd B1: Rekruttering Ordstyrer Ellen Stokland introduserer Styrende mangfold: et program for rekruttering, trening og formidling av personer med flerkulturell bakgrunn til styreverv i kultursektoren Otto Akos Meijer, prosjektleder, Styrende mangfold Top 10s rolle i lederutvikling Sandra Qian Xiao, direktør Canal Digital og styreleder i Top 10 network Mangfoldsrekruttering til høyere utdanning, suksesskriterier og overførbarhet til kultur- og estetiske fag Nirmala Eidsgård, prosjektleder MiFA, Universitetet i Oslo De kommer fra steder i Norge. Og de kommer med noe mer. Om Norsk barnebokinstitutts rekrutteringsprosjekt Dag Larsen, prosjektleder Forfatterutdanningen, Norsk barnebokinstitutt B2: Rekruttering Ordstyrer Liv Klakegg Dahlin introduserer Mangfoldsnettverket ABMUs rekrutteringsprosjekt Gazi Özcan, nettverkskoordinator, Oslo museum avd. Interkulturelt museum Keep on traveling: between traces of identity and formal frames of education (videoforedrag) Mia Haugland Habib, koreograf og danser Utøvererfaringer: Identitet som ramme for kunstnerisk virke Innlegg og paneldebatt Samuel Olou, billedkunstner og Malika Makouf Rasmussen, komponist, utøver og musikkprodusent Ordstyrer: Bekjentgjøres senere 12:30-13:30: Lunsj Konferansen fortsetter i plenum på Universitetsbiblioteket i Oslo. Konferansier: Lisa Tønne 13:30 Tale ved kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell 14:00 Innleggsserie: Mitt livs tale. Med: Farooq Farooqi, daglig leder, X-ray ungdomskulturhus; Per Kvist, leder, Faglig ut 14:45-15:00: Kaffepause med kake 15:00 Paneldebatt med Farooqi, Kvist og Remlov. Ledet av Aslak Bonde. Med spørsmål fra salen 15:45 Musikalsk avslutning: Kidsa fra øst

9 Rikskonsertene og Riksteatret, Gullhaug torg, Nydalen l - C1: Mangfold og institusjonen Ordstyrer Cathrine Jenssen introduserer Samisk identitet og mangfold Lars Magne Andreassen og Anne Kalstad Mikkelsen Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter Samisk kunst i skolen Elisabeth Misvær, førstelektor, Høgskolen i Bodø Glomdalsmuseet og nasjonale minoriteter Mari Møystad, konservator, Glomdalsmuseet D1: Mangfold som ressurs i opplæringen Ordstyrer Greta Bjørnhaug introduserer Estetiske læreprosesser Aud Berggraf Sæbø, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger Det samiske Kunnskapsløftet og duodji Maja Dunfjeld, høgskolelektor, Sámi allaskuvla, Nettverk for estetiske fag Mitt moderne kulturminne presentasjon av skoleprosjekt i Groruddalen Sara Birgitte Øfsti, forteller, Høgskolen i Oslo og Liv Klakegg Dahlin, høgskolelektor, Høgskolen i Oslo, koordinator for Nettverk for estetiske fag E1: Formidling av interkulturell musikk og teater i praksis Riksteatret, Lille sal: C:ntact: Taskforce forestilling Møteleder: Ingolf Karinen parallelt med: Rikskonsertene, Studio 1: Musikk fra Sørøst-Asia / Punjabi 2 Presentasjon ved Olav Kjøk, Oslo musikk- og kulturskole; Egil Rundberget, Rikskonsertene og Kjell Thoreby, Rikskonsertene 10:30-11:00: Rikskonsertene, Studio 2: Oslo World Music Festival / Barnas Verdensmusikkdager Ragnhild Bøhle og Alexandra Archetti Stølen Introduksjon ved Wilfred Vuillaume, alle Rikskonsertene t C2: Mangfold og institusjonen Ordstyrer Ellen Sæthre-McGuirk introduserer Mangfold på scenen Svein Sturla Hungnes, teatersjef, Oslo Nye Teater Afrika i Oslo et samarbeid om kunnskap og kompetanseheving Marith Hope, prosjektleder, Afrika i Oslo Er ikke utenlandske utdanninger gode nok uten NOKUTs vurdering? Ghada Aldasooqi Bjørsnøs, førstekonsulent, NOKUT D2: Mangfold som ressurs i opplæringen Ordstyrer Sigrun Aamodt introduserer Skolen og barnehagen som kulturarena inkluderende mangfold? Katrine Gjæver og Målfrid Bleka, NAFO, Høgskolen i Oslo Lesevenner. Hvordan benytte språklig mangfold i elev- og barnegruppa og litteratur fra hele verden som lesestimulerende tiltak. Elin Warme, rektor, Åsen Skole Asylsøkere. Animert kortfilm og filmverksted for skolelever i regi av Den kulturelle skolesekken Mats Grorud, animatør E2: Formidling av interkulturell musikk og teater i praksis Riksteatret, Lille sal: C:ntact: Taskforce forestilling Møteleder: Ingolf Karinen parallelt med: Rikskonsertene, Studio 1: Musikk fra Sørøst-Asia / Punjabi 2 Presentasjon ved Olav Kjøk, Oslo musikk- og kulturskole; Egil Rundberget, Rikskonsertene og Kjell Thoreby, Rikskonsertene er, Faglig utvalg for billedkunst og kunsthåndverk i Norsk kulturråd; Tom Remlov, direktør, Den norske opera og ballett 15:30-17:00: Riksteatret, Lille sal Tre nye stemmer Lesning av scenetekster fra tre dramatikere i startgropa, vinnere av Mangfoldsårets konkurranse: Linda Gathu, Faisal Osman og Veronica Salinas. Les mer på side 14.

10 Parallellseminar B: Rekruttering Fredag 7. november. Universitetsbiblioteket i Oslo, Georg Sverdrups hus, Blindern For å kunne ta del i det profesjonelle kulturliv holder det ikke med begavelse og utdanning. Rammer satt av institusjonene, deltakelse i nettverk, og inneforståtthet med gjeldende retorikk og koder spiller en avgjørende rolle. Dette parallellseminaret omhandler vilkår for deltakelse i det skapende Norge, belyst fra et overordnet perspektiv så vel som fra personlige kunstneriske ståsted. 09:00-10:30 Ordstyrer Ellen Stokland introduserer Styrende Mangfold: Rekruttering av flerkulturelle til styreverv i kultursektoren Otto Akos Meijer, prosjektleder, Styrende Mangfold Styrende Mangfold er inspirert av det nederlandske prosjektet Atana, som siden 2000 har formidlet over 200 nye styremedlemmer med flerkulturell bakgrunn til ikke-kommersielle institusjoner og store og små organisasjoner. Prosjektet får oppstart høsten Top 10s rolle i lederutvikling Sandra Qian Xiao, direktør, Canal Digital og styreleder, Top 10 network Top 10 kårer årlig fem innvandrete kvinner og menn som har inntatt en ledende rolle i norsk arbeidsliv, samfunnsliv og/eller kulturliv. Prosjektet søker å skape rollemodeller av internasjonale profiler som har gjort det godt i Norge og stimulere til at flere med innvandrerbakgrunn får ledende jobber. Mangfoldsrekruttering til høyere utdanning; Suksesskriterier og overførbarhet til kultur- og estetiske fag Nirmala Eidsgård, prosjektleder MiFA, Universitetet i Oslo Mangfold i fokus i Akademia (MiFA) er et prosjekt ved Universitetet i Oslo. MiFA utvikler modeller for rekruttering og driver holdningsskapende informasjonsarbeid mot elever i den videregående skole. MiFA sprer kunnskap til andre utdanningsinstitusjoner i landet, samt videreutvikler tiltakene i tråd med Kunnskapsløftet. De kommer fra steder i Norge. Og de kommer med noe mer. Dag Larsen, prosjektleder Forfatterutdanningen, Norsk barnebokinstitutt Norsk barnebokinstitutt driver et treårig prøveprosjekt i forfatterutdanning i barne- og ungdomslitteratur. En del av prosjektet er å rekruttere fremtidige forfattere med bakgrunn fra Afrika, Asia, Midtøsten og Latin-Amerika. Med støtte fra Fritt Ord er det satt av stipend for to studenter med utenlandsk bakgrunn. 11:00-12:30 Ordstyrer Liv Klakegg Dahlin introduserer Mangfoldsnettverket ABMUs rekrutteringsprosjekt Gazi Özcan, koordinator for mangfoldsnettverket, Oslo museum avd. Interkulturelt museum Mangfoldsnettverket ble etablert i 2006 og består av 20 museer fra ulike deler av landet. Rekrutteringsprosjektets hovedmål er å rekruttere personer fra både nasjonale og ikke-nasjonale minoriteter til museer og andre formidlingsinstitusjoner hvor kulturaktiviteter står sentralt. Keep on travelling: Between traces of identity and formal frames of education Mia Haugland Habib, koreograf og danser Keep on travelling... er et videoforedrag om den personlige kunstneriske drivkraft i relasjon til en statlig formell kunstutdannelse. Mia Habib er utdannet koreograf fra KHiO, og er med i performancegruppen L.U.N. Hun har jobbet i flere europeiske land samt i bl.a. Brasil, Israel, Irak og Madagaskar. Prosjektene hennes har funnet sted i ulike kontekster som asylmottak, uterom og konsertscener, foruten det tradisjonelle scenerommet. Utøvererfaringer: Identitet som ramme for kunstnerisk virke Hvor går grensene for definisjonen av mangfold i kunstlivet? Kan kunstproduksjon defineres inn i bestemte roller? I hvilken grad påvirker identitet, kulturell bakgrunn og lokal forankring i den enkeltes kunstproduksjon? Samtale mellom billedkunstneren Samuel Olou, og komponist og produsent Malika Makouf Rasmussen. Samuel Olou er født i Togo og har sin kunstutdannelse fra Togo, Ghana og KHiO/Kunstakademiet. Han arbeider primært med maleri og skulptur. Olou har utstilt internasjonalt og er innkjøpt av bl.a. Verdensbanken, Alliance Française og Unilever Ghana Ltd. Malika Makouf Rasmussen kom til Norge fra Algerie i Hun etablerte som musiker i Paris på 80-tallet, og opererer internasjonalt som komponist, utøver og musikkprodusent. Hun har blant annet startet Women s Voice International Music Network og har initiert Global Oslo Music

11 Parallellseminar C: Mangfold og institusjonen Fredag 7. november. Universitetsbiblioteket i Oslo, Georg Sverdrups hus, Blindern Hvordan oppfatter institusjonen sin rolle som premissleverandør og samfunnsaktør? Noen institusjoner har bevaring og formidling av minoriteters kultur som en sentral del av sin virksomhet. Andre forsøker å stake ut sin egen kurs i forsøk på å bringe nytt innhold, nye kunstnere og nytt publikum til sine arenaer. Et seminar om dørvoktere, døråpnere og gode samarbeidsmodeller. 09:00-10:30 Ordstyrer Cathrine Jenssen introduserer Samisk identitet og mangfold Lars Magne Andreassen og Anne Kalstad Mikkelsen Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter har siden etableringen i 1994 bygget en basisutstilling som omhandler samisk mangfold, endring og kontinuitet og utfordrer stereotype forestillinger om samisk kultur. Senteret påpeker også skolesektorens utfordringer med å formidle lulesamisk kultur. Samisk kunst i skolen Elisabeth Misvær, førstelektor, Høgskolen i Bodø Formidling av samisk kunst er avhengig av lærere og skoleleders kompetanse og interesse. Også sosiale forventninger og fordommer kan virke bestemmende på innholdet i opplæringen. Glomdalsmuseet og nasjonale minoriteter Mari Møystad, konservator, Glomdalsmuseet Glomdalsmuseet arbeider med den nasjonale minoriteten romanifolket og nye minoriteter bestående av innvandrere. Museet er kulturhistorisk museum for Østerdalen og Solør og er med sine 91 antikvariske hus og over 2000 kvm utstillinger et av landets store kulturhistoriske museer. 11:00-12:30 Ordstyrer Ellen Sæthre-McGuirk introduserer Mangfold på scenen Svein Sturla Hungnes, teatersjef, Oslo Nye Teater Svein Sturla Hungnes hadde arbeidet som skuespiller og regissør ved de fleste av landets teatre før han ble sjef ved Oslo Nye i Teatret har under hans ledelse produsert en rekke flerkulturelle forestillinger. Hungnes vil i sitt innlegg snakke om erfaringer fra dette arbeidet. Afrika i Oslo et samarbeid om kunnskap og kompetanseheving Marith Hope, prosjektleder, Afrika i Oslo Afrika i Oslo er et samarbeidsprosjekt som involverer syv institusjoner i Oslo og 12 kuratorer fra Norge og forskjellige deler av Afrika. Målet er å øke kompetansen og kunnskapen blant norske kuratorer og publikum om den vitale kunstscenen som afrikansk samtidskunst representerer. Etter planen skal prosjektet resultere i seks utstillinger i Oslo. Er ikke utenlandske utdanninger gode nok? Ghada Aldasooqi Bjørsnøs, førstekonsulent, NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) godkjenner utenlandsk høyere utdanning. Det innebærer å forsikre at lærestedet er akkreditert, at utdanningen er en del av det høyere utdanningssystemet i utdanningslandet, at dokumentasjonen er tilfredsstillende, samt å vurdere utdanningens nivå og omfang i forhold til norsk utdanningssystem

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

Mer makt. til mang foldet. viktigheten av mangfold i styrer. og ledelse i kulturlivet. En publikasjon om

Mer makt. til mang foldet. viktigheten av mangfold i styrer. og ledelse i kulturlivet. En publikasjon om Mer makt En publikasjon om viktigheten av mangfold i styrer og ledelse i kulturlivet til mang foldet Innhold Forord 3 Intervju med Hannah Wozene Kvam om prosjektet Styrende Mangfold 4 Fem kursdeltagere

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

Masteroppgave i skoleledelse

Masteroppgave i skoleledelse Merete Aadnøy KULTURSKOLETIMEN - EN VEIVISER? Å lede utvikling og endring i kulturskolen Masteroppgave i skoleledelse NTNU 2014 ii Forord «Kulturskoletimen sto på scenen, lykkelig for den varme mottakelsen,

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Framtidens norskfag. Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn. Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk.

Framtidens norskfag. Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn. Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk. Framtidens norskfag Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk. Rapport Arbeidsgruppe nedsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet Januar

Detaljer

KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Aud Berggraf Sæbø KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Et forprosjekt for tiltak 25 i Skapende læring: Muligheter og sentrale utfordringer for estetiske fag og estetiske læreprosesser i grunnskolens opplæring,

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

Skolelederen. Vi satser på en revitalisering av Kunnskapsløftet. Nr. 10 desember 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Vi satser på en revitalisering av Kunnskapsløftet. Nr. 10 desember 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 10 desember 2013 Fagblad for skoleledelse Vi satser på en revitalisering av Kunnskapsløftet s 8: Lord Puttnam engelsk lord med synspunkter på og kunnskap om skole s 12: Utfordringer i

Detaljer

Overordnet mål Du store verden! skal fremme det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge. Dette skal vi oppnå gjennom å:

Overordnet mål Du store verden! skal fremme det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge. Dette skal vi oppnå gjennom å: D U S T O R E V E R D E N! Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 KULTURNETTVERKET DU STORE VERDEN! INNHOLD Du store verden! er et nettverk av arrangører, organisasjoner, institusjoner, artistgrupper og ressurspersoner

Detaljer

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 1 2 Hilsen fra Fylkesmannen i Aust-Agder Skolen skal arbeide med grunnleggende ferdigheter. Skolen

Detaljer

Interkultur. - med visjoner for kulturlivet i Drammen. Interkultur

Interkultur. - med visjoner for kulturlivet i Drammen. Interkultur Interkultur - med visjoner for kulturlivet i Drammen Interkultur Interkultur - med visjoner for kulturlivet i Drammen Interkultur årsmelding 2010 Forsidefoto: Tom Atle Bordevik (Frikar på Union Scene)

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold Del I Hovedmål... 9 1 Det visuelle kunstfeltet i Norge... 11 1.1 Bakgrunn for og hovedspørsmål som

Detaljer

kultur Nr. 3:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: GAUTE ØIEN TOLLAN, TOLGA SKOLE

kultur Nr. 3:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: GAUTE ØIEN TOLLAN, TOLGA SKOLE kultur TRØKK Nr. 3:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:08 KULTURLAUGET - EN TILDELINGSVINNER s:10 NYE SPILLERE PÅ KULTURSKOLERÅDLAGET s:16 ELEVRÅD - EN SJELDENHET I KULTURSKOLEN FORSIDEMOTIV:

Detaljer

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE INNHOLD 1 side 03 INNLEDNING 2 side 09 OPPSUMMERING 3 side 12 DOKUMENTASJON 4 side 15 FORSKNING 5 side

Detaljer

Estetiske fags betydning for læring og dannelse

Estetiske fags betydning for læring og dannelse Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, UIT Norges arktiske universitet Estetiske fags betydning for læring og dannelse Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Gi rom for lesing! Veien videre Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Innhold Forord 5 Del 1 Resultater, forankring og oppfølging Resultater og oppfølging av en vellykket strategi 7 Leseglede

Detaljer

om publikumsutvikling

om publikumsutvikling om publikumsutvikling Copyright 2010 by Norsk publikumsutvikling All rights reserved Utgitt av Norsk publikumsutvikling issn 1892-0977 Design: Snedig Trykk: Molvik Grafisk Foto: Rune Kongsro (s. 35), Anne-Lise

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik humanister og samfunnsvitarar

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole HEIDI HAUKELIEN OG BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 254 2009 TF-rapport Tittel: Kulturkunnskap i en

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer