Viktige bransjer i Nord-Norge sitt behov for utdanning og arbeidskraft. Regiondirektør Kurt Jessen Johansson NHO Nordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktige bransjer i Nord-Norge sitt behov for utdanning og arbeidskraft. Regiondirektør Kurt Jessen Johansson NHO Nordland"

Transkript

1 Viktige bransjer i Nord-Norge sitt behov for utdanning og arbeidskraft Regiondirektør Kurt Jessen Johansson NHO Nordland

2 NHO - Historie Dannet 1. januar 1989 Norges Håndverkerforbund Norges Industriforbund Norsk Arbeidsgiverforening

3 NHOs nedslagsfelt endrer seg over tid Media/ komm. Håndverk Bygg & anlegg IKT NHOfellesskapet Landbruksamvirket Fiskeri Industri & olje Energi Utenriks sjøfart/ Rederiforbundet Forsikring FNH KS Bank/ finans Transport Reiseliv HSH Service & tjenester NAVO

4 Dette er NHO bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca personer 3 av 4 bedrifter har færre enn 20 årsverk, 95% av bedriftene har færre enn 100 årsverk 21 landsforeninger 15 regionkontor og Brusselkontor

5 Flest småbedrifter i NHO 75 % NHO-bedrifter etter størrelse (årsverk) 12 % 4 % 2 % 2 % 5 % Årsverk

6 Viktigste næringer i Nordland Industri Fisk / havbruk Reiseliv Olje / Gass Servicenæringen

7 Prosessindustrien - ryggraden i landsdelen t t t t t Fundament for mer enn arbeidsplasser i landsdelen I Nordland Fylke alene basis for en femtedel av alle arbeidsplassene En verdiskapende og kunnskapsintensiv industri Står på landsbasis for 50% av vareeksporten fra Fastlands-Norge En prosessindustri blant de beste i verden på klima og miljø Finnfjord Smelteverk Norne LKAB Norcem Kjøpsvik Elkem Salten Hydro Agri Glomfjord Akzo PQ Silica Scan Wafer SiNor NorAqua Elkem Rana (nedlagt) Fundia Armeringsstål Rautaruukki Profiler Fesil Rana Metall Eka Chemicals Rana Mo Industripark AS MoKaDo Rana Gruber Elkem Aluminium Mosjøen Arbor-gruppen Industriforum Nord Industriforum Nord

8 Havbruksnæringen i Nordland Norges største lakseoppdrettsfylke. Flest marinfisk og skjellkonsesjoner (få som er realisert pr i dag, men et enormt potensiale) 150 kons for laks/ ørret Produserte tonn laksefisk i 05 (20% av totalproduksjonen i Norge)

9 Arbeidsområder: Nærings- og handelspolitikk forvaltning produksjon Statistikk og prognoser Fiskehelse Miljøspørsmål Kvalitet og mattrygghet Kystsoneforvaltning FoU Utdanning og rekruttering Informasjon og PR Internasjonalt samarbeide (ISFA/FEAP) Markedsføring og eksport Osv osv

10 Reiselivet - en svært viktig næring for Nord-Norge milliarder kroner i omsetning og årsverk i 2005 Kilde: NHO Reiseliv Nord-Norge 10% av sysselsettingen i 2004 Større enn primærnæringene (8%) Nesten dobbelt så stor som industrien (6%) Kilde: SSB

11 Nord-norsk reiseliv i 2005 Årsverk Omsetning i mill. kroner Overnatting og servering Luftfart Sjøfart Annen transport Reisebyrå/turoperatør Kultur/attr./museer/saml Shopping Sum Kilde: Reiselivet i Nord-Norge, NHO Reiseliv 2006

12 Bransjevis sysselsetting i Nordland 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Nordland Norge % av sysselsetting Fiske og Fa ngst Oppdrett Fiskeforedling Industri Hotell og Re iseliv Transport Jord og Skog Kraft/vann Privat tjenesteyting Offentlig sektor

13 Nyetableringer i Nordland og Norge

14 Befolkningsutvikling

15 Bedriftsutvikling etter periferistatus

16 Noen forhold som påvirker arbeidsstyrken Befolkningsutvikling Fødsler og dødelighet Innvandring Sykefravær Uførepensjon Alderspensjon Arbeidstidens lengde Ferie Deltid Utdanningsløpet Etter og videreutdanning Permisjoner Behov for arbeidskraft i offentlig sektor Etterspørsel etter arbeidskraft i privat sektor Produktivitetsutvikling Teknologiutvikling

17 Arbeidsklemmen 100 Kortere arbeidstid Permisjoner Sykefravær Lengre ferie Tidligpensjon Snitt 72,4 Opplevelser Uføre Levealder øker Yrkesdeltakelse -> Utdanning Pensjon 0 Unge Yrkesaktive Eldre 80

18 Kilde: Bergens Tidende

19 Innvandrerbefolkningen Innvandrerbefolkningen Etter landbakgrunn Arbeidstakere som er førstegenerasjons innvandrere Norden Øst-Europa Vestlige land ellers Ikke-vestlige land Sysselsatte Arbeidstakere Kilde: SSB Vestlige land ellers har med land fra Europa, USA, Canada, Australia og New Zealand Kilde: SSB Fra 2001 viser linjen sysselsatte, dvs. inkl. selvstendige

20 Behov for arbeidskraft Verdien av arbeidskraften er 13 ganger høyere enn verdien av petroleumsformuen Fremtidig velferd vil avhenge av nok arbeidskraft Nasjonalformuen er folk og yrkesdeltagelsen er høy Olje, gass mv. Realkapital og finansiell formue Arbeidskraft OECD i alt Hjernekraft som som konkurransekraft!! Japan Arbeidsstyrken i USA prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder Norge Kvinner Menn

21 Utdannings- og yrkesrådgiving (Opplæringsloven) Den enkelte elev skal få informasjon om utdanning, yrke og arbeidsmarked. Dette omfatter bl.a. informasjon om; - utdanningsveier i Norge og andre land - yrke og arbeidsmarked lokalt, nasjonalt og internasjonalt Informasjon og rådgiving må gjennomføres slik at eleven gradvis kan utvikle kunnskap, selvinnsikt og evne til selv å kunne ta avgjørelse om videre utdanning og fremtidig yrke, uten å ta hensyn til tradisjonelle kjønnsroller.

22 Lærer Sykepleier Håndverker Ingeniør Økonom Journalist "Hvor interessante er de ulike yrkene for deg?" "Hvor viktige tror du disse yrkene er for samfunnet?" 19 % 27 % 27 % 30 % 47 % 55 % Interesse Viktig for samfunnet 96 % 96 % 88 % 85 % 80 % 77 % Reklameskaper 26 % 51 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

23 "Hvis du trenger kunnskap og informasjon for å bestemme deg for hvilken utdanning og yrke du skal velge, hvilken av disse måtene er den ALLER beste for deg? / den NEST beste for deg?" Prøve yrket, f.eks. i en arbeidsuke 33 % 28 % Få møte noen som allerede er i yrket og som jeg kan snakke med 31 % 17 % En egen time med rådgiver for å snakke om hva som passer for meg 16 % 20 % Snakke med foreldre eller venner 9 % 20 % Informasjon som brosjyrer, internett 7 % 11 % Annet 2 % 4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

24 "Er du enig i noen av disse utsagnene?" (Andel enig, flere svar mulig) Jeg tenker mye på hvilken jobb og utdanning jeg skal ta 81 % Mine tanker om hva jeg har lyst til å bli forandrer seg hele tiden 52 % Jeg syns det er vanskelig å vite hvilken informasjon jeg skal stole på når det gjelder yrker og utdanninger 43 % Jeg savner noen å snakke med om hva slags utdanning og yrke jeg skal velge 39 % Jeg syns jeg får vite nok om yrker og utdanningsvalg på skolen 15 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

25

26 som er relevant!

27 Raske endringer i næringslivet krever omstillingsdyktige medarbeidere med ferdighet og holdninger som gir et solid grunnlag for livslang læring

28 Utdanningsnivå Over 4 år Til og med 4 år Oppland Hedmark Nordland Telemark Østfold Nord-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn ogfjordane Finnmark Buskerud Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Troms Vestfold Sør-Trøndelag Hele landet Hordaland Akershus Oslo P R O S E N T Andel av befolkningen over 15 år med høgre utdanning. Kilde:Høgskolen i Bodø

29 Behov for arbeidskraft hvordan gjøre dette kjent for våre fremtidige arbeidstakere? Forslag til løsninger!!!

30 Partnerskapsavtaler er viktig for næringslivet, skolen og den enkelte elev Partnerskapsavtalen beskriver et forpliktende samarbeid mellom en skole og en bedrift Den skal inneholder ulike samarbeidsopplegg som skal gi elvene større innsikt i arbeids- og næringslivsspørsmål, lokale bedrifter, bedriftsetablering osv. Partnerskapsavtalen skal undertegnes av rektor på skolen og administrerende direktør på bedriften for å understreke at det er et samarbeid som er forankret på ledelsesnivå. Avtalene er som hovedregel treårige, men dette er selvsagt noe som kan avtales for hvert partnerskap. Avtalene må registreres på slik at alle kan se hva som skjer på andre skoler og bedrifter.

31 Hvorfor entreprenørskap i skolen? Entreprenørielle holdninger/handlingskompetanse er svært viktig for utvikling av Nordlandssamfunnet Helt avgjørende for velstandsutviklingen i Nordland Mangel på nyetableringer svekker den økonomiske bærebjelken i fylket I 2005 ble det etablert 1900 nye virksomheter i Nordland Skal vi opp på nasjonalt nivå må det etableres 700 flere bedrifter i året eller 60 flere pr. mnd Nye arbeidsplasser MÅ skapes, her har skolen en viktig rolle

32 Ungt Entreprenørskap viktig for lokal utvikling Å gi elever tilbud om å etablere egen virksomhet i skolen er et svært viktig element i entreprenørskapssatsingen og lokalt utviklingsarbeid I denne sammenhengen er kobling mellom lokalt næringsliv og elev-/ungdomsbedrift viktig Her kobles karriereveiledning, kreativ tenking, bedriftsetablering, kjennskap til lokalmiljøet, ressurspersoner, osv Bedriftsetablering kan kobles mot alle fag og læreplanmålene nås på en spennende måte 50 % av lederne i ungdomsbedriftene er jenter - vi trenger flere kvinnelige gründere i Nordland! Vi må stoppe utflyttingen av unge fra Nordland!

33 Regionalt partnerskap Nordland Helhet og kvalitet i yrkes- og utdanningsveiledningen Fylkesnivå: NFK, aetat, NHO, LO, KS og fylkesmannen Ivareta en helhetlig og samordnet tjeneste - voksne/ungdom Ei åpen dør. Profesjonalisering - kvalitet Praktisk utprøving 5 regioner Lokalt: Kommune, aetat, trygdeetat, fylkeskommune Adir, Udir + NFK, kommuner, aetat Gi erfaringer med nasjonal overføringsverdi Bedre avklaring/samordning mellom instanser/etater med pålagte oppgaver på feltet Ekstern sluttevaluering AID

34 Oppgaver veiledningssentre Fokus på veiledning Karrieresamtale karriereplan Info utdanning og yrker (muligheter realiteter) Voksnes rett - grunnskole og videregående opplæring Dokumentasjon og vurdering realkompetanse Oppfølging minoritetsspråklige Kompetanseheving aetat, skoler, bedrifter Bistå skoler karriereveiledning (2. linjetjeneste)

35 5 ulike modeller Regionale veiledningssentre Ulike eierforhold ulik lokalisering Ofoten/Narvik Indre Salten Rana, Hemnes og Nesna Ytre Helgeland/Sandnessjøen Vefsn, Grane og Hattfjelldal

36 NAV Oppfølging jobb: Arbeidssøkende, arbeidsledige, attføring, sosialhjelps, trygd Veiledning økonomisk hjelp Handlingsplan/velferdskontrakt Skaffe arbeidsliv arbeidskraft Kunnskap behov arbeidsmarked Fylkeskommune Voksne: Kvalitetssikring/regelverk Kompetanseheving Klagebehandling Organisere opplæring Skolene Plan YOU Vgo Samarbeid gr.skoler høgsk Samarbeid lokalt arb.liv/p.avt Avklare behov karriersamt. VS Individuell veiledning: tidsbegr.uføretrygdede langtidsmot. sosialhj. arbeidsøkende yrkesrettet attføring Ressurssenter Info utdanning skolering veiledning88 Individuell veiledning/ info Søknad inntak voksne Vurdering realkompetanse Utdanning/yrker - muligheter Karrieresamtale elever vgo Ressurssenter Skolene YOU-arbeid Kurs skolering Individuell veiledning Voksne rett grunnskole Minoritetsspråklige Personer - omstilling Attføring/langtidssykem Karrieresamtale elever gr.skole Ressurssenter: Skolene YOU-arbeid Skolering arbeidsmarked Individuell veiledning Langtidssykemeldte Personer i omstilling Realkompetansevurdering Ressurssenter Partnerskapsavtaler skoler næringsliv Formidle behov arbeidsmarked Oversikt tilbud/krav utdanning høgsre utdanning Individuell karriereveiledning studenter med behov KOMMUNE Voksne Opplæring voksne Oppfølging fremmedspråklige Oppfølging sykemeldte Info arbeidskraftbehov Skolene Plan YOU kl Karriereplan, programfag til valg Samarb vgs, arbeidsliv Avklare behov karrieresamt.vs ARBEIDSLIV Inkluderende arbeidsliv/sykemeldte Omstillingsarbeid Oppfølging lærlinger Info arbeidskraftbehov Formidle arbeidstakere VS HØGSKOLENE Info egne utdanningstilbud. Hospiteringsplasser Oppfølging egne studenter henvisning studenter VS

37

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25

KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25 KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25 NÆRINGSLIVETS KOMPETANSEBEHOV v/ Marit Liberg, Daglig leder av Opplæringskontoret for nordre Nordland

Detaljer

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge.

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og

Detaljer

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: Behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Forfattere: Thea Berge, Magnus Fodstad Larsen,

Detaljer

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Næringspolitikk med tyngde - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv

Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv Rapport utarbeidet av arbeidsgruppe i LO september 2011 Innhold 1. Forord. Hvorfor trenger vi veiledning om muligheter i jobb og utdanning? s. 3 2.

Detaljer

Sogn og Fjordane modellen

Sogn og Fjordane modellen Foto: Anders Gjengedal Visitnorway.com Sogn og Fjordane modellen Hvordan utløse det entreprenørielle potensialet i unge mennesker slik at flere etablerer egne bedrifter? 0 FORORD Kunnskapsparken Bodø AS

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter 2 Regjeringens strategi

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse Mer lønnsom enn landsgjennomsnittet Høyest kapasitetsutnyttelse i Norge Befolkningsvekst i 28 kommuner Venter god vekst i 2015 Har 67 % av eksporten fra Nord-Norge INDEKS NORDLAND En rapport om utviklingen

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad I august begynner 2000 ungdommer på den videregående skolen i Troms, de har tatt steget fra ungdomsskolen og inn i den voksnes verden. Ungdommene er framtidens Nord-Norge,

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland

Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland SALDO 2014 SAMFUNNSREGNSKAP FOR LIKESTILLING OG DISKRIMINERING I NORDLAND SALDO 2014 Utarbeidet av KUN senter for kunnskap og likestilling

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

NOU 1991:4. side 1 av 14. Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver

NOU 1991:4. side 1 av 14. Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver Veien videre til studie- og yrkeskompetanse for alle Blegen, Kari Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Oppnevnt 1989-07-14

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer