Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE"

Transkript

1 - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden Master of Management er et videreutdanningstilbud fra NTNU

2 - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE VERDIER SKAPES MED KUNNSKAP NTNUs Master of Management er en utdanning basert på den skandinaviske ledelsesmodellen og det faktum at verdier skapes i samspill mellom teknologi, mennesker og samfunn. - En utdanning for deg som vil kombinere arbeid og utdanning i et bidrag til fremtidens verdiskaping. Fakta om Master of Management fra NTNU Skreddersydd for å møte utfordringene i kunnskapsøkonomien Rendyrker den skandinaviske ledelsesmodellen Består av en basismodul, en spesialiseringsmodul og en masteroppgave til sammen 90 studiepoeng Mange valg- og kombinasjonsmuligheter Studiet er lagt opp slik at du kan være i jobb samtidig som du studerer, og hurtig kunne relatere kunnskapen til din egen arbeidsplass I masteroppgaven skal du belyse og løse reelle utfordringer knyttet til bedriften du jobber i Nærhet til forsknings- og fagmiljøer på NTNU og SINTEF gjør oss i stand til å gi undervisning basert på ny forskning Innhold Dette er ikke bare en oljeplattform... 3 Om verdiskaping i kunnskapsøkonomien Den skandinaviske ledelsesmodellen... 4 Hvordan møter du utfordringene i kunnskapsøkonomien? Teknologisk utvikling endrer organisasjon og arbeidsliv... 6 Om hvordan teknologisk endring stiller nye krav Moderne ledelse i praksis... 8 Intervju med utvalgte ledere Modell Slik er NTNUs Master of Management bygd opp Fleksibel utdanning Om ulike valg og kombinasjonsmuligheter Beskrivelse av kursene i basismodulen Masteroppgaven Bruk din egen bedrift som case Hent ny kunnskap der den skapes NTNU ser teknologi, samfunn og mennesker i sammenheng Generell informasjon og opptakskrav Beskrivelse av kursene i spesialiseringsmodulene (vedlegg)... 19

3 Dette er ikke bare en oljeplattform Dette er teknologisk kunnskap som bygger på en idé om at det er mulig å hente oljen opp fra havdypet. Det er denne ideen som har skapt verdier for tusenvis av milliarder kroner, ikke oljeplattformen. I kunnskapsøkonomien er det ikke bare materielle produkter og manuelt arbeid som skaper verdier. Ikkematerielle verdier utgjør en stadig større andel av det totale produktet. I framtiden vil for eksempel god prosjektledelse, effektiv logistikk, innovasjon, produktutvikling og kommunikasjon/samhandling bidra til en enda større del av verdiskapingen. Kunnskapsøkonomien gir nye utfordringer for fremtidens organisasjoner og medarbeidere. 3

4 Møt utfordringene i kunnskapsøkonomien med skandinavisk lederskap I kunnskapsøkonomien handler ikke lederskap lenger så mye om å fatte beslutninger og å bestemme over andre, men om å legge til rette for at ansatte får utvikle seg, være kreative og skape verdier. Flate strukturer, lavt konfliktnivå og god utnyttelse av menneskelige ressurser er et særpreg ved de skandinaviske bedriftene som klarer å hevde seg i den globale konkurranseøkonomien. Dette er grunntankene i skandinavisk lederskap, og kjerne i NTNUs Master of Management. Dagens kunnskapsøkonomi er i rask endring. Hvis organisasjonene skal være konkurransedyktige, er de avhengige av kontinuerlig å mobilisere alle sine ressurser. Det krever en lederform som skaper oppslutning, motivasjon og identifikasjon. Det sier Per Morten Schiefloe, professor i sosiologi ved NTNU. Konkurransefortrinn Den skandinaviske ledelsesmodellen tar utgangspunkt i at vi har liten avstand mellom ansatte og ledelse. Dette, i kombinasjon med et lavt konfliktnivå, har gitt skandinaviske bedrifter et konkurransefortrinn. Mange importerte ledelsesteorier, som for øvrig ofte kommer fra USA, bygger i større grad på avstand Per Morten Schiefloe er professor i sosiologi ved NTNU og har jobbet med organisasjonsutvikling i mange år og har vært en aktiv bidragsyter i utviklingen av NTNUs Master of Management FOTO: NTNU 4

5 og underordning, og legger hovedvekt på økonomiske drivkrefter. Mye av tenkningen preges også av større motsetninger mellom eiere og ansatte. Fagorganisasjonene og kollektive ordninger har for eksempel liten plass. Gode skandinaviske bedrifter er mer drevet av grunnleggende verdier, der enighet om grunnleggende målsettinger og gjensidig tillit er sentrale egenskaper. Vi kan si at de gode organisasjonene på mange måter fungerer selvnavigerende: Medarbeiderne vet selv hvorfor og hvordan verdier skapes, og de slutter opp om strategier og overordnede målsettinger. Dette gjør organisasjonene effektive og robuste, både med hensyn til produksjon og når det gjelder å mobilisere ressurser, for nyskaping og for å møte endringer. Fokus på verdiskaping Schiefloe mener at mye av lederutdannelsen i de senere årene har fokusert for mye på kortsiktig kapitalavkastning, og for lite på hva det er som gir grunnlag for varig konkurransekraft i en økonomi som stiller stadig større krav til alle deler av virksomheten. Master of Management er et nytt lederutdanningstilbud ved NTNU. Mastergraden rendyrker den skandinaviske ledelsesmodellen. Ved NTNU legger vi hovedvekten på i både offentlig og privat sektor. Vi skal hvordan organisasjon og ledelse skal ikke utdanne aksjemeglere, men verdiskapere, avslutter Schiefloe. tilrettelegges for utvikling og produksjon av konkurransedyktige varer og tjenester Egenskaper og konkurransefordeler ved den skandinaviske ledelsesmodellen Egenskap Uformell, vekt på likeverdighet og tilbakeholdenhet. Flate hierarkier, små lønnsforskjeller og få frynsegoder. Konsensus, inkludert tilgang til beslutninger og forandringer. Motvilje mot formell makt, overtalelse med argumenter. Markeds- og kundeorientering. Konkurransefordel Styrker organisatorisk solidaritet. Minimerer konflikter internt. Skaper grunnlag for koordinerende mekanismer. Fremmer god kommunikasjonsflyt. Sikrer oppbakking for vedtatte beslutninger. Kilde: Jette Schramm-Nielsen, Peter Lawrence, Karl Henrik Sviesind: «Management in Scandinavia Culture Context and Change» Edward Elgar,

6 Teknologisk utvikling gir nye utfordringer I dag står menneskene for større begrensninger enn teknologien, mener Birger Steen, toppleder for Microsoft i Russland. Teknologi har to egenskaper som endre vaner som er begrensningen. Det satt til ledere representerer store utfordringer i framtidig arbeidsliv: At den endrer seg, og det voldsomme tempoet endringene sier Birger Steen, toppleder av Microsoft i Russland. Steen er utdannet sivilingeniør fra NTNU. som får mailen levert på papir, FOTO: MICROSOFT skjer i. NTNUs Master of Management skriver sine tar for seg hvilke effekter teknologi- Prioritering av endringer notater for hånd på endringer har på ulike samfunnsnivåer. Steen hevder at det i dag finnes mange papiret, og leverer det videre til gode produkter og tjenester som ikke sekretæren sin. Det er flere år siden teknologien stod er tatt i bruk fordi mennesker og for begrensingene. I dag er det men- organisasjoner mangler evne til å Med de voldsomme endringene neskenes evne til å lære nye ting og endre adferdsmønster. Han kjenner fort- teknologi står for i dag, er hoved- 6

7 Informasjonsoverskudd og internasjonalisering utfordringen for ledere å bestemme seg for hvilke prosess- og adferdsendringer som er nødvendige, og prioritere disse hardt, blant annet med utgangspunkt i god opplæring. Delegering krever grunnleggende verdier For å gjøre riktige prioriteringer kreves det kunnskap og evne til å se teknologi, organisasjon og marked i sammenheng. Rammebetingelser, konkurransebilde og arbeidsformer endrer seg raskere. I fremtiden må ledere i større grad delegere ansvar og gi fullmakter. Derfor vil det bli stadig viktigere å etablere grunnleggende, varige prinsipper å handle etter i en organisasjon. En gammeldags ordre har varighet fra den blir gitt, til den er utført. Etter at den er utført kreves en ny ordre. Derfor må en leder i større grad tenke på seg selv som en tilrettelegger for utøvelse av bedriftskultur, enn som en sjef som bestemmer. Skap grunnleggende verdier I dag har alle i en organisasjon tilgang på omtrent samme informasjon om markeder, kunder og egen bedrift. I en slik situasjon må lederen lene seg framover og legge føringer for hva som er viktig og hvor fokus skal ligge. Å skape forståelse og involvering i bedriftens grunnleggende filosofi er både en faglig og en kreativ utfordring, mener Microsoft-lederen. Teknologien har gitt oss et stort informasjonsoverskudd. Som leder må du være i stand til å behandle, sortere og prioritere en stor mengde informasjon. Den egentlige utfordringen i dag er å unngå å bruke tid på uvesentligheter. Det sier Anne Birgitte Kverum som er direktør for organisasjon og lederutvikling i Telenor ASA. I fremtiden mener hun at globaliseringstrenden blir forsterket og i enda FOTO: TELENOR ASA større grad griper inn i måten vi utøver lederskap på. Forståelse for andre kulturer og fleksibilitet i forhold til endringer i marked og organisasjon vil bli viktigere for å kunne være en god leder i fremtiden. Kverum er utdannet Cand. Polit. i sosiologi fra NTNU, og tror at utdannelsen har gitt henne mye som leder. Evnen til se helhet og sammenhenger og unngå å fordype meg i uvesentlige detaljer, er kanskje den viktigste egenskapen utdannelsen har gitt meg. Bitte Kverum, direktør for organisasjon og lederutvikling i Telenor ASA. 7

8 Vital leder FOTO: VITAL Bård Benum, administrerende direktør i Vital. Administrerende direktør i Vital, Bård Benum, er utdannet sivilingeniør ved NTNU. Han representerer en moderne lederstil som preges av likeverdighet, flat struktur og sterk markeds- og kundeorientering. Dette er vesentlige elementer i NTNUs Master of Management. Ledelse dreier seg om å skape resultater via andre. Samtidig er det viktig å ha evne til å stake ut kursen og styre etter denne, sier Benum om moderne lederstil. Han påpeker også viktigheten av å være nær markedet. Involvering, motivasjon og likeverdighet Skal du ha markedsnærhet som leder, må det være kort avstand til funksjonene som betjener kundene i hele verdikjeden. Derfor er det en fordel med flat struktur, hevder Benum. Han mener at en leder aldri må være opptatt av personlig prestisje. Det er viktigere å forstå hvor vesentlig hver enkelt medarbeider er i kundeleveransen. Likeverdighet er derfor viktig. Men det handler også om motivering. Jeg kan bare uttale meg om erfaringer fra de virksomheter jeg har vært ansatt i. Her er involvering i forhold til målsetting, problemløsning og aktiv tilbakemelding og coaching på resultat sentralt i motiveringsarbeidet av ansatte. Basis for læring Benum har erfaring fra flere typer organisasjoner, og har vært landslagsutøver i langrenn. Det er kanskje derfor han er spesielt opptatt av en prosessorientert og framtids- og målrettet lederstil. Prosessfokus er viktig. Effektiv implementering, samt læring og evne til forbedring avhenger av hvordan 8

9 prosessene i organisasjonen gjennomføres. Benum mener utdannelsen fra NTNU har gitt en god basis for å lære mer. Morgendagens ledere trenger basiskunnskap slik at de kan få mest mulig ut av læringsprosessene som kommer senere. Samtidig er det nyttig å skaffe seg erfaring fra ulike typer organisasjoner. NTNU er et kvalitetsstempel Kandidater med utdannelse fra NTNU Å legge en Master of Managementutdannelse fra NTNU på toppen av en slipper å overbevise arbeidsgiverne om at de har en utdannelse med kvalitet, annen utdannelse, er en unik mulighet sier Magne Amundsen. til å profesjonalisere lederrollen, mener Amundsen. Magne Amundsen er partner og daglig leder i rekrutteringsbyrået Visindi. Han Magne Amundsen, partner og daglig leder i rekrutteringsbyrået Visindi. tar daglig stilling til hvem som blir morgendagens arbeidskraft. I tillegg til basiskunnskapen mener Benum at en leder må ha visse personlige kvalifikasjoner. En god leder må være nysgjerrig, ha en sterk medarbeiderorientering og lyst til å utvikle gode prestasjonsmiljø. Når Amundsen rekrutterer mennesker er utdannelse, erfaring, personlige egenskaper og motivasjon viktige faktorer. Han forteller at det alltid er en fordel å ha en solid utdannelse i bunnen. FOTO: NTNU FOTO: VISINDI 9

10 En fleksibel utdanning NTNUs Master of Management er lagt opp slik at du kan ta undervisningen samtidig som du er i jobb, og relatere stoffet direkte til din arbeidssituasjon. For beskrivelse av modellen, se side 12. SPESIALISERINGSMODUL 30 studiepoeng Velg en av retningene SPESIALISERINGSRE Prosjektledelse Organisasjon, teknologi o Forretningsutvikling og entr Logistikkledelse Produktutvikling og produk Innovasjon og kunnskap Coaching og relasjons Bedriftstilpasset spesia Teknologi, verdiskaping og sam BASISMODUL 30 studiepoeng Velg fire av fem kurs Organisasjon og end Ledelse og strate Prosjektledelse Økonomi og verdiska 10

11 Beskrivelse av retninger i spesialiseringsmodulen finner du vedlagt bakerst i denne brosjyren. Du kan gjennomføre en spesialiseringsretning uten å gå videre til masteroppgaven. Selve masteren kan du fullføre senere. TNINGER g utvikling eprenørskap sjonsledelse sledelse ledelse lisering MASTER- OPPGAVE funnsutvikling ring gi ping Metodekurs Har du en relevant videreutdanning fra NTNU eller annen utdanningsinstitusjon kan dette gi fritak fra hele eller deler av spesialiseringsmodulen. 11

12 Fleksibel utdanning Etter hvert kurs får du et kursbevis Dersom du gjennomfører en hel SPESIALISERINGSMODUL 30 studiepoeng Velg en av retningene SPESIALISERINGSRETNINGER Prosjektledelse Organisasjon, teknologi og utvikling Forretningsutvikling og entreprenørskap Logistikkledelse Produktutvikling og produksjonsledelse Innovasjon og kunnskapsledelse Coaching og relasjonsledelse Bedriftstilpasset spesialisering Teknologi, verdiskaping og samfunnsutvikling MASTER- OPPGAVE spesialiseringsretning får du vitnemål Har du relevant utdanning fra før? Dersom du har spesialutdanning (30 studiepoeng) fra NTNU eller en annen utdanningsinstitusjon kan du BASISMODUL 30 studiepoeng Velg fire av fem kurs Organisasjon og endring Ledelse og strategi Prosjektledelse Økonomi og verdiskaping Metodekurs få fritak fra spesialiseringsmodulen. Det betyr at du kan starte direkte på masteroppgaven etter å ha gjennomført basismodulen. Fleksibel gjennomføring NTNUs Master of Management gir deg stor valgfrihet og mange muligheter til å kombinere ulike kurs. Du velger selv om du ønsker å gjennomføre hele mastergraden på en gang, eller om du kun ønsker å ta enkeltkurs. Du kan altså starte gradvis, og se i hvilken retning dine interesser utvikler seg. Enkel oppbygning NTNUs Master of Management er bygd opp av tre moduler basismodul spesialiseringsmodul masteroppgave Hver modul utgjør 30 studiepoeng. Masteren er samlet på 90 studiepoeng og kan gjennomføres over flere år. Stor valgfrihet mange kombinasjonsmuligheter I basismodulen må du velge fire av fem kurs. I spesialiseringsmodulen må du velge én av spesialiseringsretningene. Hver spesialiseringsretning består av fire enkeltkurs. Du kan påvirke utdanningsløpet selv Du kan stort sett gjennomføre enkeltkursene i basismodellen og spesialiseringsmodulen i den rekkefølgen du ønsker, men du må ha gjennomført begge modulene før du starter på masteroppgaven. Dersom du skal ha maksimalt utbytte av undervisningen anbefaler vi at du gjennomfører basismodulen før spesialiseringsmodulen. Ønsker du å ta enkeltkurs eller en spesialiseringsretning Det er fullt mulig å velge enkeltkurs både fra basismodulen og spesialiseringsmodulen, uten å gå videre til masteroppgaven. Selve mastergraden kan du ta senere dersom du ønsker det. Metodekurs I forbindelse med masteroppgaven må du gjennomføre et metodekurs. Metodekurset gjør deg i stand til å velge og benytte egnede metoder i jobbingen med masteroppgaven. Kurset tar opp vitenskapelig tradisjon, og ulike tilnærminger til vitenskapelige metoder som er nyttige i forhold til organisasjons- og ledelsesproblematikk, markedsføring etc. Deltakerne skal lære å gjennomføre ulike former for kvalitative og kvantitative undersøkelser, samt velge passende metoder for analyse avhengig av problemstillinger og aktuelle data. Bedriftstilpasset Dersom en bedrift ønsker at flere av sine medarbeidere skal ta Master of Management ved NTNU, eller gjennomføre en spesialiseringsretning, kan vi utvikle skreddersydde undervisningsopplegg, også med andre innholdskomponenter enn i det ordinære tilbudet. 12

13 Kursene i basismodulen I Basismodulen velger du fire av fem kurs. Hvert av kursene er på 7,5 studiepoeng og gjennomføres normalt på to samlinger på to til tre dagers varighet innenfor semesteret. I tillegg kommer øvinger, prosjektoppgaver og andre individuelle aktiviteter. For flere detaljer, se Teknologi, verdiskaping og samfunnsutvikling Kurset tar for seg hvordan utviklingen utviklingen virker inn på organisasjon innen kommunikasjons- og informasjonsteknologi forandrer betingelsene samspillmodell, der innsikt i generell og arbeidsliv. Kurset bygger på en for økonomisk aktivitet. Stikkord er samfunnsutvikling, teknologiutvikling globalisering, nye distribusjonsformer og organisasjonsforståelse skaper grobunn for nye forretnings-, tjeneste- og og utvikling av nye forretningsmodeller. Du lærer videre hvordan denne organisasjonsmodeller. Temaer: Teknologiutvikling som grunnlag for økt konkurransekraft Effekter av teknologiendringer på ulike samfunnsnivåer Olje/gassteknologi, shipping og bioteknologi Fra fysiske produkter til digitale tjenester ecommerce, ehandel, elektronisk samhandling 13

14 Organisasjon og endring Du lærer hvordan organisasjoner fungerer, og hvilke utfordringer vi står overfor når vi ønsker å endre organisasjoner. Kurset gir en grunnleggende innføring i ulike organisasjonsteorier og analysedimensjoner. I kurset analyseres også ulike metoder for endring av organisasjoner. Temaer: Organisasjoners oppgaver Organisasjonsstruktur Organisasjon og teknologi Ledelsesutfordringer Metoder for endring av organisasjoner Ledelse og strategi Ledelse som fagfelt er og har vært omdiskutert. Kurset gir deltakerne innsikt i de sentrale faglige posisjonene knyttet til ledelse, og inviterer til refleksjon over eget ståsted. Det blir lagt vekt på ledelse av endringsprosesser i organisasjonen, særlig ut fra et læringsperspektiv på endring. Fagfeltet strategi presenterer beskrivende perspektiver på hvordan strategisk utvikling faktisk skjer. Kurset går i dybden på ressursbasert strategi, og har et kunnskapsperspektiv på strategisk utvikling. Temaer: Perspektiver på ledelse og lederskap Ledelse av endringsprosesser Ledelse, endring og makt Ulike perspektiver på strategi; tilfeldig vs planlagt Kunnskap som strategisk ressurs 14

15 Prosjektledelse Prosjekter som arbeidsform er viktig i mange organisasjoner. Kurset tar for seg fasedeling av prosjektet og ulike organisasjons- og gjennomføringsmodeller sett i forhold til sin kontekst. Videre blir de ulike funksjonene i prosjektledelse diskutert. Eksempler er strukturering, organisering, kvalitet, kostnader, tid og risiko. Kurset tar også for seg de ulike styringsprosessene og beskriver enkle planleggings- og oppfølgingsteknikker. Temaer: Prosjektet som arbeidsform og ledelsesverktøy Prosjektorganisasjonen Prosjektledelses-funksjoner Metoder og teknikker for planlegging og oppfølging av prosjektet Prosjektavslutning Økonomi og verdiskaping Kurset setter virksomhetens verdiskaping og økonomistyringen i en større strategisk sammenheng, der samfunnsmessige, økonomiske, menneskelige og markedsmessige verdikomponenter ses i et helhetlig perspektiv. Gjennom bruk av egnede teorier, modeller og verktøy, skal deltakerne bli i stand til å delta i diskusjoner om virksomhetens helsetilstand. De skal også kunne forstå hvordan bedriftens finansregnskap etableres, samt på overordnet nivå kunne forstå resultatregnskap og balanse. Prinsipper og metoder som benyttes ved verdsetting av selskaper tas også opp. Temaer: Økonomiforståelse, økonomiske modeller og begreper Nåsituasjonsanalyser og strategiske rammebetingelser Analyse av bedriftens lønnsomhet, likviditet og finansieringsstruktur Verdsettelse av selskaper Verdibasert ledelse av virksomheter 15

16 Masteroppgaven din egen bedrift som case Masteroppgaven er en fordypning i den spesialiseringsretningen du har valgt. I masteroppgaven skal du belyse og løse reelle utfordringer knyttet til bedriften du jobber i. På den måten får både deltakeren og arbeidsgiveren best effekt av kompetansehevingen. Arbeidet foregår under faglig veiledning fra NTNU. Gjennom dette etableres også tett kontakt med fagpersoner fra NTNU. Gjennomføring Du kan skrive masteroppgaven alene eller som et fellesarbeid med maksimalt 3 personer. Gruppen avgjør selv om de ønsker felles eller individuell bedømming. Dersom bedømmingen skal foregå individuelt må det leveres en beskrivelse av den enkeltes bidrag. Arbeidsinnsats og omfang må stå i forhold til det antall personer som er involvert. Arbeidsmengde Arbeidsmengden for masteroppgaven er på 30 studiepoeng (ca. 750 timer). Dette tilsvarer heltidsstudier i ett semester, men ofte vil det være hensiktsmessig i forhold til jobb å bruke lengre tid. Faglig veiledning Veiledning er en obligatorisk del av oppgaveskrivingen. Du får en veileder fra fagmiljøet ved NTNU. Veilederen skal gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstilling gi hjelp og orientering i faglitteraturen drøfte og vurdere hypoteser og metoder drøfte resultater og tolkning av disse drøfte opplegg for den skriftlige utformingen av oppgaven påse at forskningsetiske retningslinjer overholdes 16

17 Hent ny kunnskap der den skapes NTNU er Norges teknologiske kunnskapsbank. Vi tilbyr relevant utdanning i bredde og dybde fra et universitetsmiljø der forskning og utdanning går hånd i hånd. Gjennom utdanningen kan du bygge nettverk som er til nytte for deg og din arbeidsgiver. Nærheten til forsknings- og fagmiljøene på NTNU og nærheten til SINTEF gjør oss i stand til å tilby etter- og videreutdanning som alltid er oppdatert med det nyeste innen forskning. Tverrfaglig framtid NTNU representerer tunge teknologiske fagmiljøer som er vant til å samhandle med andre fagmiljøer. I tillegg til kurs innen teknologi og naturvitenskap, har vi tilbud innenfor samfunnsvitenskap, medisin, realfag, humaniora, estetiske fag og økonomisk/ administrative fag. Dette gjør oss i stand til å se helhetlig på samspillet mellom teknologi, individ, samfunn, marked og økonomi. Det gir deg mulighet til å få en utdanning med en unik faglig bredde. Utdanningen skal ikke bare øke din teoretiske kunnskap, men utvikle en handlingskompetanse som ikke begrenses av landegrenser. På lag med næringslivet Det blir stilt høye krav til oss fra industrien, det private næringslivet og offentlige virksomheter. Faglig aktualitet og fleksible gjennomføringsmuligheter er viktig. Derfor er vårt etter- og videreutdanningstilbud utviklet i samarbeid med næringslivet, ulike interesseorganisasjoner og andre utdanningsinstitusjoner. 17

18 Opptakskrav a. Minst 180 studiepoeng (normalt 3 år) fra høyskole/universitet, primært i form av en avsluttet grad/utdanning. De som har 180 studiepoeng, men ikke en avsluttet grad, vurderes særskilt i det enkelte tilfelle b. Minimum to års relevant yrkeserfaring. Vurderes særskilt i det enkelte tilfelle c. Tilknytning til bedrift eller organisasjon som kan bidra med case i forbindelse med masteroppgaven Endelig opptak til mastergraden skjer først etter at basismodulen og spesialiseringsmodulen er fullført. Det er ingen spesielle frister for å søke slikt opptak til mastergraden og vurderinger skjer fortløpende. Opptakskrav til enkeltkurs For de som ønsker å gjennomføre kun enkeltkurs, men ikke selve mastergraden, er forkunnskapskravene generell studiekompetanse. Noen kurs kan ha tilleggskrav, men dog aldri strengere enn opptakskravet til selve mastergraden. Forkunnskapskrav er beskrevet i kursbeskrivelsen for de enkelte kursene. Generell informasjon Tid og sted Informasjon om når og hvor de enkelte moduler/kurs gjennomføres finner du på Søknad For søknadsfrister og søkerveiledning, se Bruk av IKT Du vil få tilgang til NTNUs læringsstøttesystem it s:learning. Det enkelte kurs benytter i utstrakt grad dette systemet i kombinasjon med internett og e-post som en integrert del av gjennomføringen. Dette forutsetter at du har tilgang til internett og e-post. Studieavgifter Hvert kurs på 7,5 studiepoeng koster kr ,- inkludert blant annet faglitteratur. Se for hva som ellers er inkludert. Studiefinansiering Studiet er offentlig godkjent og under forutsetning av at du gjennomfører minimum 15 studiepoeng pr. semester er du berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse. Lånekassen foretar individuell vurdering av alle søkere. For mer informasjon, se alternativt kontakt oss på: Telefon: / E-post: 18

19 Her skal det ligge vedlagt beskrivelse av de ulike spesialiseringsretningene. Dersom noe mangler, eller du ønsker mer informasjon se

20 BENNETT AS FOTO: INGRAM MASTER OF MANAGEMENT Videreutdanning fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Kontakt oss: Telefon: / E-post: NTNU videre Pav A, Dragvoll 7491 Trondheim For mer informasjon om etter- og videreutdanningstilbud fra NTNU, se NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Det er en grunn til at NTNU er det eneste universitetet med "Norges" i navnet. Det er her den teknologiske kunnskapen i landet vårt er samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen vår.

Kompetanse for verdiskaping i fremtidens organisasjoner

Kompetanse for verdiskaping i fremtidens organisasjoner Master i organisasjon og ledelse master of management Verdier skapes med kunnskap Kompetanse for verdiskaping i fremtidens organisasjoner Master i organisasjon og ledelse master of management VERDIER SKAPES

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Etterutdanningskurs jernbanetrafikk FORFATTER(E) Nils Olsson OPPDRAGSGIVER(E) PeMRO-prosjektet, Jernbaneverket

Etterutdanningskurs jernbanetrafikk FORFATTER(E) Nils Olsson OPPDRAGSGIVER(E) PeMRO-prosjektet, Jernbaneverket SINTEF NOTAT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Etterutdanningskurs jernbanetrafikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 36 13 Telefaks: 73 59 02 60 Foretaksregisteret:

Detaljer

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur

Detaljer

Induco et lederutviklingsprogram i samarbeide mellom NHO og NTNU

Induco et lederutviklingsprogram i samarbeide mellom NHO og NTNU Induco et lederutviklingsprogram i samarbeide mellom NHO og NTNU Hanne Hægh, VISKOM (tlf Arne Krokan, NTNU (tlf 970 11 835) Kontaktperson NTNU Sjur Larsen sjur.larsen@ntnu.no tlf 958 52 913 Programmet

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering Studieplan 2017/2018 Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Målgruppe: Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Verdibasert ledelse. HMS faglig forum 23.10.09

Verdibasert ledelse. HMS faglig forum 23.10.09 Verdibasert ledelse HMS faglig forum 23.10.09 Refleksjon(er) (bruk 1 minutt!) Hvilke problemstillinger rir deg akkurat nå! Hvordan har du det som menneske? Hvordan kan din leder støtte deg i dette arbeidet?

Detaljer

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Topplederutdanning Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Executive Management Programme INSEAD Oppnå strategisk skarphet med den nyeste kunnskapen På vår topplederutdanning Executive

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr?

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Samarbeidsmuligheter med NTNU Kunnskap for en bedre verden NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen skape verdier

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

NTNU VIDERE vidareutdanning i verdsklasse

NTNU VIDERE vidareutdanning i verdsklasse NTNU VIDERE vidareutdanning i verdsklasse Seksjonssjef Ragna Ann Berge, NTNU VIDERE/ Seksjon for etter- og vidareutdanning, NTNU Etter- og vidareutdanning tilrettelagt for arbeidslivet Ambisiøs politikk

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2015-2016

Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2015-2016 Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2015-2016 Innhold 1 Innledning... 3 2. Læringsmål for programmet...

Detaljer

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Høgskulen på Vestlandet samarbeider om å tilby medlemmer av Foreningen for Ledelse og Teknikk (FLT) utdanning innen Teknologiledelse og Personalledelse.

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Førsteklasses videreutdanning Masterprogram i organisasjon og ledelse Master of Management

Førsteklasses videreutdanning Masterprogram i organisasjon og ledelse Master of Management Førsteklasses videreutdanning Masterprogram i organisasjon og ledelse Master of Management NTNU VIDERE Etter- og videreutdanning fra NTNU Et spennende fag, som jeg på forhånd mente ikke kunne være så viktig,

Detaljer

Videreutdanning i veiledning

Videreutdanning i veiledning Ledelse Videreutdanning i veiledning VID vitenskapelige høgskole Studier Veiledning VID vitenskapelige høgskole har i dag et av de største fagmiljøene innen veiledning i Norge. I løpet av de siste 29 årene

Detaljer

V04 - deltid - Servicestudiet. Fakta

V04 - deltid - Servicestudiet. Fakta V04 - deltid - Servicestudiet V04 - deltid - Servicestudiet Servicestudiet setter fokus på mennesker, organisasjoner og samhandling. Studiet skal gi studentene en grunnleggende innføring i serviceorganisasjoner

Detaljer

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU SAMFUNNSOPPDRAG Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene i framtidens helsetjeneste,

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Lederutdanning for styrere er viktig for videre utvikling av barnehagene! Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte

Detaljer

NTNU. Emnebeskrivelse MDV 6247 Påbygning til Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse. 15 studiepoeng

NTNU. Emnebeskrivelse MDV 6247 Påbygning til Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse. 15 studiepoeng NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Fakultetet for medisin og helse Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt- Norge) Emnebeskrivelse MDV 6247 Påbygning

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen. FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI

Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen. FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI Agenda 0830-0850 Velkommen og om FLIBA-prosjektet v/ arrangører og

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Strategisk ledelse, MASTRA

Strategisk ledelse, MASTRA Executive MBA «Reelt løft av egen kompetanse» Kjell Haarr, International Relations Manager, Posten Norge Executive MBA Strategisk ledelse, MASTRA Strategisk ledelse Executive MBA i strategisk ledelse,

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer

Bakgrunn. Målgruppe 10.01.2012. Studieprogram i næringsutvikling, innovasjon og kompetanseutvikling i SMB

Bakgrunn. Målgruppe 10.01.2012. Studieprogram i næringsutvikling, innovasjon og kompetanseutvikling i SMB Studieprogram i næringsutvikling, innovasjon og kompetanseutvikling i SMB Bakgrunn Spørsmål om tilbud på kompetanseheving for lokale / regionale ressurspersoner har jevnlig kommet i den senere tid. Blilyst

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng

Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng Gjelder for studenter tatt opp Redigering av studie- og emnebeskrivelser Innledning I et globalt perspektiv er det store utfordringer knyttet til klima,

Detaljer

et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon

et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon igo et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon Mål og utbytte Målgruppe Målet med utviklingsprogrammet igo er å gi ledere best mulige forutsetninger for å utvikle seg selv, medarbeiderne,

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics Deltidsstudier i Bergen 2012-2013 Fleksible studier nye muligheter Norwegian School of Economics Velkommen til nhh Kvalitet og faglig tyngde Norges Handelshøyskole (NHH) ble etablert i 1936. NHH har siden

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

Strategisk ledelse i byggenæringen Informasjonsmøte 23. mai 2013

Strategisk ledelse i byggenæringen Informasjonsmøte 23. mai 2013 Strategisk ledelse i byggenæringen Informasjonsmøte 23. mai 2013 Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg) Lena E. Bygballe og Katrine S. Fjellestad BIs videre- og etterutdanningstilbud

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Litt om hvorfor Norges Rederiforbund av alle i hele verden er opptatt av praksismobilitet

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Personalledelse 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave godkjent

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE Dypere forståelse av egen rolle Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE BERGEN KOMMUNES LEDERSKOLE GULL 4505 prosess. Bergen kommunes lederskole tar utgangspunkt i de utfordringene ledere står ovenfor

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innledning I enhver organisasjon av en viss

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Serviceledelse Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng, og kan legges opp som deltidsstudium over 1 år. Innledning

Detaljer

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere SkillsCamps Korte og effektive treningsworkshops for ledere Feedback Vi trenger hjelp til å utvikle oss, vokse og lære. Hvorfor er det noen ganger vanskelig å akseptere tilbakemeldinger som er ment å hjelpe?

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010,, HiAk Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp Ca 70 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp - Derav

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Læring og samarbeid i byggenæringen

Læring og samarbeid i byggenæringen Læring og samarbeid i byggenæringen Prosjekt i regi Senter for byggenæringen om læring og samarbeid på tvers av aktører og prosjekter i byggenæringen Gjennomført i perioden 2007-2009 med støtte fra blant

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre?

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Ledelse, innovasjon og demokrati -et masterprogram ved Høgskolen i Sørøst-Norge. OPPSTART FEBRUAR 2018 Velkommen til en innovativ læringsreise Masterprogrammet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Karriereveiledning (2017-2018) Studiepoeng: 30 Studiet er utviklet som en halvårsenhet på 30 studiepoeng, som bygger på 3-årig høgskoleutdanning eller tilsvarende. Det gjennomføres

Detaljer

Betydningen av godt styrearbeid. Styrets lederfunksjon Frode Solberg

Betydningen av godt styrearbeid. Styrets lederfunksjon Frode Solberg 1 Betydningen av godt styrearbeid Styrets lederfunksjon Frode Solberg 2 Frode Solberg Et sammendrag I dag Høyskolelektor Forretningsutvikling ved institutt for Innovasjon og Økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 304 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Og hvordan blir det slik, og ikke helt annerledes? På hvilken

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Studie i Praktisk Ledelse

Studie i Praktisk Ledelse Gjennom prosjektet Kompetansekraft Verdal er det avdekt et behov blant bedriftene i industriparken om å styrke ledelseskompetansen. Kurset Praktisk ledelse er et tilbud som vil møte dette behovet. Kurset

Detaljer

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor For opptak til mastergradsprogram i sosiologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum

Detaljer