HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai KS tariffområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2008. KS tariffområde"

Transkript

1 HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2008 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR april kl 10.00

2 Innledning Likelønnskommisjonen konkluderer i sin NOU 2008:8 Kjønn og lønn at en del av lønnsgapet mellom kvinner og menn kan føres tilbake til at kvinner oftere arbeider i offentlig sektor og får sin lønn regulert i dette forhandlingsområdet. I kommuner og fylkeskommuner er det tilnærmet lik lønn innen for de ulike stillingskategoriene. Det er om lag 46 % kvinner med høyere akademisk utdanning som arbeider i kommunal sektor, mens det er 60% menn med tilsvarende utdanning som jobber i privat sektor. Når vi så vet at lønnsnivået i privat sektor er kr høyere enn i kommunene, sier det seg selv at den største likelønnsutfordringen i Norge er det lave lønnsnivået for akademiske utdannende kvinner i stat og kommunesektoren. PwC og Frischsenteret har i en rapport Er offentlig sektor lønnsledende? slått fast at offentlig sektor er lønnsledende for stillingskategorier med lav eller ingen utdanning. Men jo høyere utdanning den ansatte har, jo dårligere avkastning får en ved å være ansatt i stat og kommunal sektor. For Akademikernes medlemmer er lønnsforskjellen mot privat sektor gjennomsnittlig kr Fornyelse av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave. Dette forutsetter en ansvarlig og god arbeidsgiverpolitikk, som involverer medarbeiderne. En viktig forutsetning er derfor å ha et avtaleverk som er fleksibelt, og åpner for lokalt avtalte løsninger. For at kommunesktoren skal kunne løse sine oppgaver, må det være en sammenheng mellom arbeidsoppgaver som skal utføres, og kompetansen til den som skal utføre oppgaven. Tariffavtalene må derfor være et reelt redskap som setter kommunesektoren i stand til å konkurrere om arbeidskraften. Konkurransen om arbeidskraften skjer mellom sektorene om kompetansemessig sammenlignbare grupper og funksjoner, og ikke mellom grupper med ulik bakgrunn. Akademikerne står for en lønnspolitikk hvor lønnstilleggene forhandles kun lokalt innenfor et kollektivt forhandlingssystem. Det er derfor hensiktsmessig å rendyrke forhandlingskapittel 5 i hovedtariffavtalen slik at det kun er Akademikernes medlemmer som er omfattet av dette forhandlingsregimet. Lønn Slik Akademikerne ser det, er det nødvendig for kommunale arbeidsgivere å tilpasse lønningene til resten av arbeidsmarkedet dersom akademikerarbeidskraft skal rekrutteres og beholdes. Kommunene/fylkeskommunene benytter i stor utstrekning den samme kompetansearbeidskraft som private og statlige arbeidsgivere etterspør. Det eksisterende lønnsnivået i kommunen/fylkeskommunen er en faktor som må vurderes mot lønnsnivået i privat og statlig sektor. Et konkurransedyktig lønnsnivå er en variabel størrelse. Tilgangen på ulik kompetanse vil variere geografisk og over tid. For akademisk arbeidskraft vil sentrale angivelser av hva som er konkurransedyktige lønnsnivåer derfor bli svært upresist. Akademikerne kommune vil likevel påpeke at lønnsutviklingen for akademikere generelt i KS tariffområde over lengre tid har vært betydelig svakere enn i andre deler av arbeidslivet. Dette har blant annet ført til et lønnsnivå for akademikere i kommunesektoren som er markant lavere enn andre sektorer. 2

3 Tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene viser at selv om lønnsforhandlingsregimet i KS området har endret seg de siste årene for noen grupper med høyere akademisk utdanning, er lønnsgapet opp til privat sektor når det gjelder akademisk arbeidskraft svært stort. Dette er en medvirkende årsak til at kommunesektoren fremstår som lite attraktiv for akademikere. Mange kommunale arbeidsgivere sliter derfor med å rekruttere og beholde medarbeidere med rett kompetanse. I vesentlig større grad enn tidligere er viktig saksbehandling i kommuner og fylkeskommuner svært hemmet av at kompetente medarbeidere velger å slutte for å overta vesentlig bedre betalte stillinger hos andre arbeidsgivere, det være seg i statlige, eller i private virksomheter. NIFU Step har i en større undersøkelse utført for Akademikerne i 2007 dokumentert at kommunesektoren er en lite attraktiv arbeidsplass for nyutdannede akademikerne, både de med en tradisjonell akademisk grad, men også for de som uteksamineres i de nye mastergradene. KS skal ha skryt for å forsøke å gå nye veier for å rekruttere akademisk arbeidskraft gjennom det nylig etablerte trainee programmet for akademikere, men dette alene vil ikke være tilstrekkelig for å knytte til seg den høyere akademiske kompetansen kommunesektoren er avhengig av. For å sette kommunene og fylkeskommunene i stand til å utvikle og forbedre kommunale tjenester og kunne være innovative i denne sammenheng, er det viktig at kommunene og fylkeskommunene kan ansette og beholde akademisk kompetanse som ivaretar dette. Undervisningspersonalet Undervisningspersonalet har hatt en lavere gjennomsnittlig lønnsvekst enn andre arbeidstakergrupper i sektoren siden undervisningspersonalet ble overført til den kommunale sektoren. Fra 2005 til 2006 var lønnsveksten for undervisningspersonalet 2,6 %, mens lønnsveksten for kap. 4B var 4,8 % Fra 2006 til 2007 var lønnsveksten henholdsvis 3,6 % for undervisningspersonalet mens den var 5,1 % for kap. 4 B. For undervisningspersonalet har det altså vært en underregulering av lønn i inneværende tariffperiode på 3,7 % i forhold til de som forhandler etter kap. 4B. Blant undervisningspersonalet er det dessuten slik at noen har hatt lavere lønnsvekst enn andre. Lønnsveksten for lærere med høyere akademisk utdanning har gjennomgående vært underregulert i forhold til lærere med lavere utdanningsnivå. 3

4 Fra TBSK rapportene for 2004, 2005, 2006 og 2007 er hentet data som viser at samlet lønnsvekst i denne perioden har vært 15,7 % for lærer som fyller krav til kompetanse, 13 % for adjunkt, 12,9 % for adjunkt med tilleggsutdanning, 11,2 for lektor med tilleggsutdanning og 9,7 % for lektor. Tilsvarende var lønnsveksten for alle ansatte ekskl. e-verk og transportselskaper 16,2 % i samme periode. Nærmere om Akademikerne kommunes krav Akademikerne kommune registrerer at HTA kapittel 5 har fått et markert større innslag av andre grupper/stillinger enn det de sentrale parter hadde til hensikt. Dette er uholdbart, og det er påkrevd å få ryddet opp i dette i årets hovedtariffoppgjør. Det kreves at ansatte som er plassert i kapittel 5, og som ikke er medlemmer i Akademikerne, overføres til kapittel 4. De personene som i dag er i disse kodene, fases ut av kapittel 5. Akademikerne kommune krever opprettet undervisningsstilling for i kapittel 5, pkt I stillingen er det gitt at kun Akademikernes medlemmer skal innplasseres. Akademikerne vil kreve at partene lokalt kan avtale seg bort fra sentralt fastsatt virkningsdato gitt i kapittel 5. Likeledes kreves at deler av ordlyden i retningslinjer for god forhandlingsskikk tas inn i avtaleteksten. Krav til endring i ordlyd i tariffavtalen og retningslinjene fremgår av vedlegg 1. Kap. 1 Fellesbestemmelser Akademikerne kommune har krav til endringer av fellesbestemmelser. Kravene fremgår av vedlegg 1. 4

5 Kap. 2, Pensjonsforhold Akademikerne kommune krever endringer i bestemmelser gitt i kapittel 2 Pensjonsforhold. Kravene fremgår av vedlegg 2. Kap. 3, Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Akademikerne kommune krever endringer i bestemmelser gitt i kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser. Kravene fremgår av vedlegg 3. Kap. 5 Lokale lønns- og stillingsbestemmelser Akademikerne kommune krever endringer gitt i kapittel 5 Lokalt lønns- og stillingsregulativ. Kravene fremgår av vedlegg 4. Andre temaer Avtalefestet pensjon Akademikerne vil fremme krav vedrørende AFP senere under forhandlingene. Akademikerne kommune tar et generelt forbehold om å komme tilbake med nye/endrede krav. 5

6 Vedlegg 1. Krav om endringer i kapittel 1 Fellesbestemmelsene. (Sletting av tekst merkes med gjennomstrekning. Ny tekst merkes med kursiv) 4 Arbeidstid Kontoradministrasjon Kontoradministrasjonens ordinære arbeidstid skal, være den som nå gjelder i den enkelte kommune dog ikke ut over hva som følger av pkt For kontoradministrasjonen skal spisepausen være inkludert i arbeidstiden. 4.3 Vaktordninger Behovet for og omfanget av vaktordninger skal drøftes avtales med arbeidstakernes tillitsvalgte før vaktordningen iverksettes, jf arbeidsmiljøloven Arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra å delta i vaktordninger når vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. 4.7 Tjenestereiser Arbeidstakere som pålegges å reise utenom ordinær arbeidstid inngår avtale med arbeidsgiver om godtgjøring / avspasering av denne reisetiden a. Reisetid i ordinær arbeidstid regnes fullt ut som arbeidstid. b. Reisetid utenom ordinær arbeidstid på hverdager regnes som time for time (1:1). c. Reisetid på frilørdager, søndager, påskeaften, helge- og høytidsdager samt etter kl på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag regnes som time for time (1:1) Arbeidstakere som pålegges reiser som er nevnt i b) og c), gis fri et tilsvarende antall timer en annen virkedag. Dersom beregnet reisetid etter første ledd ikke kan gis som fritid, utbetales den ordinære timelønn forberegnetreisetid Reisetid mellom kl blir ikke regnet som arbeidstid når arbeidstakeren har rett til nattillegg eller nytter soveplass Arbeidet tid utover ordinær arbeidstid regnes som overtid. Dette gjelder også nødvendig for- og etterarbeid som må tas under reisefraværet og som har tilknytning til reiseoppdraget Reisetid er den tid som medgår på reisen mellom arbeidssted/bosted og forretningssted, inkludert nødvendig ventetid underveis. Dersom reisen omfatter flere forretningssteder, regnes tid for reiser mellomforretningsstedene som reisetid. Tid som tilbringes på hotell o.l. regnes ikke som reisetid Bestemmelsene ovenfor gjelder ikke for arbeidstakere som har arbeid av ledende art eller som har særskilt kompensasjon for reisetid. Det fastsettes ved lokale særavtaler 6

7 hvilke arbeidstakere dette gjelder. 5 Godtgjøring for særskilt arbeidstid m.m Arbeid i ledende stilling/særskilt uavhengig stilling Tilleggene kommer som hovedregel ikke til anvendelse for arbeidstakere i ledende stilling eller i særlig uavhengig stilling. Dette gjelder imidlertid ikke arbeidsledere eller andre i liknende stillinger som i arbeidstiden følger dem de er satt til å lede. Styrere ved alders- og sykehjem, oversykepleiere og sykepleiesjefer betales likevel tilleggene etter pkt. 5.2, 5.3 og 5.4 når de utfører ordinært arbeid etter turnusplan. 6 Overtid forskjøvet arbeidstid 6.3 Arbeidstakere som er unntatt fra overtidsbestemmelsene: Paragraf 6 gjelder ikke for arbeidstakere som er omfattet av: i ledende stilling som er unntatt arbeidsmiljøloven kap 10, jf arbeidsmiljøloven og/eller HTA Kommunen/virksomheten kan inngå individuell avtale med skal foreta en konkret vurdering av hvilke ledere i HTA som ikke omfattes av om unntak fra overtidsbestemmelsene. Arbeidstakere som er omfattet av arbeidsmiljøloven (2) kan tilstås en fast godtgjøring for arbeid utover ordinær arbeidstid. 8 Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon 8.3 Svangerskap, fødsel og adopsjon Omsorgspermisjon for foreldre/partnere - I forbindelse med fødsel har faren rett til 2 ukers omsorgspermisjon med full lønn for å bistå moren. - Adoptivforeldre har rett til 2 ukers permisjon med full lønn i forbindelse med omsorgsovertakelse. Dette gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år. - Arbeidstaker som er omsorgsperson og har en relasjon til barnet uten å være biologisk mor eller far har rett til 2 ukers omsorgspermisjon med full lønn, hvis vedkommende lever i registrert partnerskap i henhold til lov om registrert partnerskap, eller er samboere i ekteskapslignende forhold, hvis det av folkeregisteret fremgår at de har hatt samme adresse de siste to årene Samboere/partnerskap/partnerskapslignende forhold Dersom barn blir født inn i partnerskap tilkommer det ikke-biologiske foreldre de samme rettigheter som biologiske foreldre etter bestemmelsene i Rettigheten gjelder også i perioden frem til stebarnsadopsjon formelt går i orden. 8.4 Barn- og barnepassers sykdom Rett til permisjon jf arbeidsmiljøloven

8 Arbeidstaker som har omsorg for barn, har rett til fri for nødvendig tilsyn ved barn-/barnepassers sykdom. Retten til permisjon gjelder til og med det året barnet fyller 12 år. Aldersgrensen på 12 år gjelder ikke ved sykdom hos funksjonshemmet barn. Arbeidstakere som har omsorg for barn under 18 år med livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, har til sammen rett til tjenestefri med full lønn i inntil 3 år for det enkelte barn. Vilkårene for slik tjenestefri følger reglene i arbeidsmiljøloven 12-9 og folketrygdloven kapittel 9. Rett til full lønn Til arbeidstaker som har omsorg for barn ytes det omsorgspenger etter folketrygdloven kap. 9 del II. Arbeidstaker har rett til full lønn ved omsorg for barn fra første fraværsdag når vedkommende har tiltrådt stillingen. 12 Ansiennitet og andre lønnsbestemmelser 12.2 Godskriving av tjeneste Ved tilsetting i stillingskode med den sentralt fastsatte minstelønn for ufaglærte, godskrives all tidligere privat og offentlig tjeneste i lønnsansienniteten. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet med inntil 6 år. Ved tilsetting i annen stilling, godskrives offentlig tjeneste og tidligere privat tjeneste fullt ut. I tillegg godskrives lønnsansiennitet for tidligere privat tjeneste som er av betydning for stillingen. Dette punktet gjelder også der det har vært avbrudd i tjenesten. For undervisningspersonale godskrives lønnsansiennitet for privat tjeneste etter fullført faglig og pedagogisk utdanning. 8

9 Vedlegg Pensjonsordningen skal omfatte alle tilsatte (faste og midlertidige) med den arbeidstiden som i gjennomsnitt tilsvarer minst 14 timer pr. uke. Ved beregning av arbeidstid skal vaktberedskap omregnes med faktoren 1:4 og inngå i gjennomsnittsberegningen. Gjennomsnittsberegningen, som foretas etterskuddsvis hvert kvartal, skal inkludere alt ekstraarbeid, med unntak av overtid, begrenset til 100 % av full stilling. 9

10 Vedlegg 3 Krav om endringer i kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk 3.2 Lokal lønnspolitikk Lønnssystemet forutsetter en lokal lønnspolitikk som må gjøres kjent for alle ansatte. Lønnspolitiske retningslinjer utformes etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det må være en sammenheng mellom kommunens/fylkeskommunens/- virksomhetens mål og den lokale lønnspolitikken. Det forutsettes at lønn benyttes som et personalpolitisk virkemiddel. Den lokale lønnspolitikken skal inneholde bestemmelser som bidrar til utjevning av lønnsforskjeller mellom kjønnene. Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling Lokale drøftinger De lokale parter avholder etter initiativ fra arbeidsgiver særskilte lønnspolitiske drøftingsmøter for de ulike lønnskapitler som omfatter alle lønnskapitlene minst en gang pr. år. Møtene skal finne sted i god tid før forhandlingene finner sted. Drøftingene tar utgangspunkt i kommunens/fylkeskommunens/bedriftens totale situasjon, lønnspolitiske retningslinjer og bruk av hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser. Videre drøfter partene utarbeidelse av relevante kriterier for lønnsfastsettelse og målsetting for lønnsforhandlingene. Arbeidsgiver skal hvert år legge fram tallmateriale som viser lønnsnivå og lønnsutvikling bl.a. fordelt på kjønn for også å kunne drøfte likelønn. De sentrale parter forutsetter at lokale drøftinger og forhandlinger gjennomføres på en rasjonell og hensiktsmessig måte. De lokale parter oppfordres til å finne praktiske arbeidsformer ved f.eks å desentralisere drøftinger og forhandlinger i store arbeidsgiverområder, gjennom bruk av forhandlingssammenslutningsmodellen eller på annen måte samordne forhandlingene. Det skal føres referat fra drøftingsmøtet hvor det skal fremgå om det foreligger enighet. Det vises til vedlegg 3 «Retningslinjer for lokale forhandlinger God forhandlingsskikk». Det skal etableres retningslinjer for lokale forhandlinger i den enkelte kommune/fylkeskommune/virksomhet Lønnssamtale Dersom den ansatte ber om lønnssamtale, skal dette gjennomføres gjennom to år oppnår en vesentlig lavere lønnsutvikling enn lønnsutviklingen for sammenliknbare stillinger i virksomheten, skal det gjennomføres en lønnssamtale mellom arbeidsgiver og den ansatte. Den ansatte har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte. I samtalen skal arbeidsgiver og den ansatte i fellesskap 10

11 diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at den ansatte skal oppnå bedre lønnsutvikling. Det skal føres referat fra samtalen dersom den ansatte ber om det Seniorpolitiske tiltak Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Slike virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tjenestefri med lønn, kronetillegg, kontantutbetaling e.l. Arbeidsgiver kan avtale virkemiddelbruk med den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiver drøfter med de tillitsvalgte alternative virkemidler og orienterer om inngåtte avtaler. Ordningen kan tilbys ansatte som har fylt 62 år, eller fyller 62 år i inneværende år. 3.3 Tilleggslønn Faste og variable tillegg knyttet til arbeidsytelse, er pensjonsgivende når de godtgjøres som årsbeløp og utbetales på samme måte som ordinær lønn, eller kommer til utbetaling av vaktarbeid. Dette gjelder følgende ytelser: Kap. 1, 5, pkt. 5.2 Lørdags- og søndagstillegg Kap. 1, 5, pkt. 5.4 Kvelds- og nattillegg Ytelser som etter sentrale særavtaler er pensjonsgivende Med grunnlag i gjeldende arbeidsplan beregnes tilleggene for den enkelte arbeidstaker på årsbasis og omregnes til månedlige beløp. Ved beregning av tilleggslønn legges det til grunn et årstimetall på 1900 timer. Tilleggene faller bort når grunnlaget for dem ikke lenger er til stede. Midlertidige avvik fra gjeldende arbeidsplan for kortere tidsrom enn 6 uker skal ikke medføre endring i utbetaling av faste tillegg til månedslønn. Ved faktiske merbelastninger i form av flere kvelds- og nattevakter og lørdags- og søndagsvakter i avviksperioden, utbetales differansen i forhold til det beregnede faste tillegget. Ved endring av arbeidsplanene og avvik som varer mer enn 6 uker, skal det foretas ny beregning av fast tilleggslønn. Deltidsansatte, vikarer og ansatte med tidsbegrenset tilsetting som får månedslønn, får tillegget beregnet på samme måte som for faste heltidstilsatte. Ekstrahjelper får tilleggsytelsene godtgjort i henhold til faktisk utført arbeid som gir rett til tillegg Lederavlønning toppledere mm Lønn til følgende ledere fastsettes etter forhandlinger: A. Kommune / fylkeskommune Rådmann / administrasjonssjef og assisterende rådmann / assisterende administrasjonssjef Administrasjonssjef / assisterende administrasjonssjef Rådmannens (tilsvarende) toppledergruppe Øverste ansvarlige for arbeidsgiverfunksjonen i kommunen 11

12 B. Bedrift Administrerende direktør (tilsvarende) Generalsekretær Administrerende direktør / generalsekretærens (tilsvarende) toppledergruppe Øverste ansvarlige for arbeidsgiverfunksjonen i bedriften Vurdering av lederlønninger kan foretas en gang i året. Grunnlaget for vurderingene er ett eller flere av følgende kriterier: Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål Utøvelse av lederskap Betydelige organisatoriske endringer Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft Partene lokalt kan sammen eller hver for seg be om sentral bistand for gjennomføring av forhandlinger etter dette punkt. Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas. Dersom det foreligger spesielle behov kan partene gjennomføre lønnsregulering ut over hva som følger av Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas. Stillingskoder med hovedbenevnelse 9450 Øverste administrative leder Andre ledere avlønning Mellomledere som inngår i ledergruppen til ledere i henhold til 3.4.1, avlønnes etter Med ledere etter denne bestemmelse menes leder som rapporterer direkte til ledere etter Hovedtariffavtalen kap. 3, punkt og som i sin stilling innehar selvstendig, delegert budsjett-, økonomi- og personalansvar. Lønn fastsettes etter forhandlinger lokalt. Forhandlingene gjennomføres en gang pr. år. Grunnlaget for forhandlingene er ett eller flere av følgende kriterier: Endret ansvarsområde Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål Utøvelse av lederskap Betydelige organisatoriske endringer Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft Oppnås ikke enighet, avgjøres tvisten ved lokal nemnd eller pendelvoldgift jf. Hovedavtalen del A 6-2. Lønnet permisjon i forbindelse med etter- og videreutdanning, fødsel eller adopsjon skal ikke forhindre arbeidstakere å ta del i den generelle lønnsutvikling. Dersom det foreligger spesielle behov kan partene gjennomføre lønnsregulering ut over hva som følger av Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas. 12

13 og erstatter øvrige forhandlingsbestemmelser i Hovedtariffavtalen for berørte stillinger. Ledere omfattet av og skal være sikret en lønnsutvikling i tariffperioden. Virkningsdato for lønnsendringer er med mindre partene lokalt kommer til enighet om noe annet. Forhandlingene skal være gjennomført innen hvert år. Eventuelle lønnstvister etter skal være avgjort innen 2 måneder etter fastsatt virkningsdato. Partene lokalt kan i forhandlingene bli enige om at hele eller deler av lønnsreguleringen fordeles av arbeidsgiver i samsvar med lokal lønnspolitikk. 3.6 Bonus (produktivitets-/effektivitetstiltak) Bonusordninger bør reguleres i lokale særavtaler. Kommunen, fylkeskommunen eller virksomheten kan innføre godtgjøring i form av bonus for ansatte eller grupper av ansatte, basert på tiltak som gir økt produktivitet/effektivitet eller økt brukerorientering. Det må til enhver tid fremgå hvilke ansatte som omfattes av bonusordningen. Mål og resultatindikatorer som legges til grunn for denne godtgjøringsformen skal på forhånd være drøftet med de berørte ansattes organisasjoner. Slik bonus er ikke pensjonsgivende i tjenestepensjonsordningen. 13

14 Vedlegg 4 Krav om endringer i kapittel 5 Lokalt lønns- og stillingsregulativ Innledende merknader 1. Lønnsfastsettelsen for stillinger i kapitel 5 foregår i sin helhet lokalt i den enkelte kommune, fylkeskommune eller bedrift. 2. Lønnsfastsetting lokalt skjer gjennom vurdering ved tilsetting og på grunnlag av bestemmelsene i hovedtariffavtalen. 3. Ved lønnsfastsettelsen skal det bl. a. tas hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse. 4. Lønn fastsettes som årslønn. 4. Det skal holdes medarbeidersamtale for alle ansatte i kapittel Lønnet permisjon i forbindelse med etter- og videreutdanning, fødsel eller adopsjon skal ikke forhindre arbeidstakere å ta del i den generelle lønnsutvikling Stillinger Følgende stillingskoder tilhørende Akademikerne forhandles etter kapittel 5: Stillingskoder med hovedbenevnelse 8001 Advokat 8535 Arkitekt 8112 Spesialbibliotekar 8084 Ingeniør 8209 Jordmor 8103 Konservator 8527 Lege 8293 Maskinist 8691 Undervisningsstilling 8392 Prest 8470 Psykolog 8530 Rådgiver 8301 Tannlege Ny Spesialrådgiver 8533 Veterinær * 8293 Maskinist benyttes kun for ansatte i maskinistfunksjon med utdanning som maskinist Årlig lønnsforhandlingregulering De lokale partene gjennomfører forhandlinger etter denne bestemmelsen innen 1. oktober hvert år. Ved lønnsregulering for disse stillingene tas det hensyn til lønnsutviklingen i tariffområdet, kommunen/fylkeskommunen/bedriftens totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet. 14

15 Ved forhandlinger kan det gis både generelle og individuelle tillegg samt avtales at hele eller deler av lønnsreguleringen fordeles av arbeidsgiver. Virkningsdato for lønnsendringer er 1. mai dersom partene lokalt ikke blir enige om å avtale annen virkningsdato. Lønnsregulering etter 5.3 utelukker ikke forhandlinger etter 5.2 Anke Oppnås ikke enighet i det lokale oppgjøret, kan hver av partene bringe tvisten inn for behandling ved lokal nemnd eller pendelvoldgift. Det vises til Hovedavtalen del A 6-2. Ved pendelvoldgift består nemnda av oppmannen. Partene lokalt prosederer og det er partenes siste krav/tilbud som er gjenstand for nemndas avgjørelse. Denne bestemmelsen om anke gjelder ikke avgjørelser når lønnsreguleringen etter avtale fordeles av arbeidsgiver, jf. pkt. 5.2, annet ledd. 5.4 Prinsipper for individuell lønnsfastsettelse Ved lønnsfastsettelsen skal det bl.a. tas hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats, resultatoppnåelse og behov for å rekruttere og beholde arbeidstakere. Det kan avtales lokalt at ulempetilleggene inkluderes i stillingens lønn. Det bør skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakernes kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. 15

16 Vedlegg 5 OU Finansiering av OU-ordningen fordeles slik at kommunen/fylkeskommunen/virksomhetens andel er 2/3 og arbeidstakernes andel er 1/3 av den totale avsetningen som utgjør 0,24% av den beregnede lønnsmassen. Det foretas en årlig regulering basert på den beregnede lønnsmassen pr foregående år. Kronebeløpets størrelse fastsettes av det rådgivende utvalget for OU-ordningen. Alle fastlønte og timelønte inkludert vikariater og engasjementer av mer enn 6 mnd. varighet, tas med i beregningsgrunnlaget. 16

HOVEDTARIFFAVTALEN. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

HOVEDTARIFFAVTALEN. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon HOVEDTARIFFAVTALEN KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010 2008 KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Oslo KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Detaljer

Dok 4 27.04.12 kl 09.30

Dok 4 27.04.12 kl 09.30 Dok 4 27.04.12 kl 09.30 Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 1. Innledning LO Kommune viser til framsatte krav i dokument nr 1 pr 29.mars kl 0900, nr 2 pr 17.april kl 1300 og nr 3 pr 23.april kl 1400. Samtlige

Detaljer

Hovedoppgjøret 2008. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde

Hovedoppgjøret 2008. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde Hovedoppgjøret 2008 Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde UNIOforbundene; Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Forskerforbundet Norsk Sykepleierforbund Universitet- og høyskoleutdannedes

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2010 Oslo kommune KRAV NR. 3 28. april 2010 - kl 10.00 Krav nr. 3 erstatter Akademikerne kommunes krav nr. 1 og 2. Innledning Likelønnskommisjonen konkluderte i sin NOU 2008:8

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2012 Oslo kommune KRAV NR. 4 30. april 2012 kl. 11.30 Dette kravet erstatter i sin helhet Akademikernes tidligere overleverte krav. Innledning Fornyelse og effektivisering av

Detaljer

Hovedtariffavtalen 01.05.2002-30.04.2004

Hovedtariffavtalen 01.05.2002-30.04.2004 Hovedtariffavtalen 01.05.2002-30.04.2004 Tariffperioden 01.05.2002 30.04.2004 Landsorganisasjonens forhandlingssammenslutning i den kommunale sektor / LOK: EL & IT-forbundet Fellesforbundet Fellesorganisasjonen

Detaljer

Landsoverenskomst for utdanning

Landsoverenskomst for utdanning Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for utdanning LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2014-30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som

Detaljer

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING HOVEDORGANISASJONEN VIRKE: LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2010-30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA.

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA. TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING Vedlegg til rundskriv nr 09/06. Svarfrist: fredag 18. august 2006 kl 12.00. (fristen må overholdes) Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2014 Oslo kommune KRAV NR. 3 28. april 2014 kl. 12.00 2 Dette kravet erstatter Akademikernes krav nr. 1 og 2 Innledning Regjeringen har fornyelse og effektivisering av offentlig

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 3 29. april kl. 10:00 Innledning YS Kommunes målsetting for lønnsutviklingen

Detaljer

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS)

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Utdanningsforbundet August 2013 2 Forord Målet med håndboka er at skal være førstevalget for enhver bruker. Å lage en håndbok som fungerer godt er utfordrende. Håndboka

Detaljer

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v.

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. HSH / HUK 2008 2010 Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. 2008 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER M.V. 1. mai 2008 30. april 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2014 Statens tariffområde KRAV NR. 2 28. april 2014 kl. 12.00 1 Innledning Målet for statlige virksomheter er å levere befolkningen tjenester med best mulig kvalitet til riktig

Detaljer

MEKLERENS FORSLAG. I sakene 2012 013, 2012-014, 2012-015 og 2012-016 mellom

MEKLERENS FORSLAG. I sakene 2012 013, 2012-014, 2012-015 og 2012-016 mellom MEKLERENS FORSLAG I sakene 2012 013, 2012-014, 2012-015 og 2012-016 mellom LO Kommune (Sak 2012 013) Unio (Sak 2012-015) YS- Kommune (Sak 2012-014) Akademikerne- kommune (Sak 2012-16) på den ene side og

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER MV.

LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER MV. Landsoverenskomst for HELSE OG SOSIALE TJENESTER M.V. 1. mai 2014 30. april 2016 LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER MV. 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008 Kommuneforlaget 2006 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Sats, trykk og innbinding: AIT Trykk Otta AS, 2006 ISBN 82-446-0941-9 (heftet) ISBN

Detaljer

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v.

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER MV. 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom

Detaljer

HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET

HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET TA R I F F P E R I O D E N 0 1. m a i 2 0 1 2 3 0. a p r i l 2 0 1 4 HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET TA R I F F P E R I O D E N 0 1. m a i 2 0 1 2 3 0. a p r i l 2 0 1

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 1. MAI 2008-30. APRIL 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer

Landsoverenskomst for barnehager

Landsoverenskomst for barnehager Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for barnehager LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER 1. MAI 2014-30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget. Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010. Ajourført pr. 1. mai 2008. Versjon 2

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget. Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010. Ajourført pr. 1. mai 2008. Versjon 2 18634_HTA_KS_08_09:10493 14.08.08 12.26 Page 1 Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010 Ajourført pr. 1. mai 2008 Versjon 2 Kommuneforlaget 18634_HTA_KS_08_09:10493 14.08.08 12.26 Page 2

Detaljer

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1.

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. ENIGHETSDOKUMENT VEDLEGG TIL PROTOKOLL FORHANDLINGER OM SGS 1701 Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. Økonomi Pr. 01.09.2010 gis alle ansatte

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

Hovedtariffavtalen 01.05.2012 30.04.2014. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen 01.05.2012 30.04.2014. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen 01.05.2012 30.04.2014 Kommuneforlaget 2012 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag, sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS 2012 ISBN 978-82-446-2147-2 (heftet) ISBN 978-82-446-2148-9 (innbundet)

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 1. MAI 2010-30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.06.2012 Arkiv: :FE- Arkivsaksnr.: 12/1319 Journalpostløpenr.: 12/17366 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer