KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH"

Transkript

1 KS Utdanning Rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen ved NHH Vedtatt av Styret ved NHH 24.april 2012

2 Innhold Innhold Innledning KS Utdanning Organisering - KS Utdanning Høyskolens organisering Roller og deltagelse i KS Utdanning Kvalitetsaspekter i KS Utdanning Styringskvalitet Rammekvalitet Inntakskvalitet Program- og undervisningskvalitet Resultatkvalitet Relevanskvalitet Intern rapportering Kursrapport fra foreleserne Instituttenes årlige undervisningsrapport Programutvalgenes bidrag til Rapport og planer Rapport og planer Risikoanalyser Ressurser til kvalitetsutvikling av utdanningen Eksterne evalueringer av NHH Vedlegg 1: Eksterne føringer Vedlegg 2: Rutiner for opprettelse og kvalitetssikring av nye studieprogrammer (inkludert nye masterprofiler) Vedlegg 3: Retningslinjer for programevalueringer

3 1. Innledning Formål Formålet med NHHs kvalitetssystem for utdanningen er å sikre at høyskolens studieprogrammer holder høy kvalitet og er i en positiv utvikling. Systemet skal sikre kontinuerlige forbedringer, avdekke sviktende kvalitet, gi tilfredsstillende dokumentasjon av arbeidet med kvalitet i utdanningen og bidra til å følge opp NHHs strategiske målsettinger. Eksterne føringer Kvalitetssystemet er basert på føringer i Universitets- og høgskoleloven, forskrift fra Kunnskapsdepartementet om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning. 3

4 2. KS Utdanning Dette dokumentet, KS Utdanning Rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen ved NHH, angir hovedelementene og hovedprosessene i høyskolens kvalitetssikring av utdanningen. Rammeverket omfatter rolle- og ansvarsfordeling, rapporteringsrutiner og prosesser som har betydning for utdanningskvaliteten, fra informasjon til mulige søkere til avslutningen av studiet og arbeidsliv. I tillegg til dette dokumentet består kvalitetssystemet i sin helhet (heretter benevnt som KS Utdanning ) av følgende elementer: Konkretisering av de generelle hovedlinjene på programnivå Jfr. NHHs nettsider om kvalitet i utdanningen Prosess- og rutinebeskrivelser, inkludert rutiner for evalueringer Dokumenter som genereres i forbindelse med kvalitetssikring av utdanningen. Dette inkluderer årlig rapportering fra bl.a. instituttene, programutvalgene og Læringsmiljøutvalget, programevalueringer, studentevalueringer og andre undersøkelser som blir gjennomført med NHH-studentene som målgruppe. NHHs system for kvalitetssikring av utdanningen ble første gang godkjent av NOKUT i

5 3. Organisering - KS Utdanning Kvalitetsarbeidet ved NHH er forankret i hele organisasjonen på ledelsesnivåer, blant ansatte og blant studentene Høyskolens organisering Styret er høyskolens øverste styringsorgan, rektor er høyskolens faglige leder og leder av styret. Administrerende direktør har det daglige ansvaret for høyskolens administrative virksomhet. Direktøren er sekretær for styret og skal forberede og tilrå i saker som skal behandles i styret. Faglig er høyskolens utdanningstilbud organisert etter en matrisemodell (se figuren under; forkortelser brukt i figuren er forklart i kp 3.2). Fem institutter er leverandører av kurs, mens programutvalgene for de enkelte studienivåene ivaretar etterspørselssiden. For høyskolens etter- og videreutdanningstilbud har man et eget programutvalg. Matriseorganisering reflekterer at NHH tilbyr studieprogram som innbefatter brede og tverrfaglige/flerfaglige studietilbud. De respektive studieprogrammene fremstår som samarbeidstiltak mellom de enheter som bidrar til programmene. Graden av bredde er avhengig av studienivå. Bachelornivået har det bredeste studieprogrammet, mens man på doktorgradsnivå er mer disiplinbasert. 5

6 3.2. Roller og deltagelse i KS Utdanning Høyskolens styre og rektorat Høyskolens styre og rektorat har det overordnede ansvaret for utforming og oppfølging av høyskolens strategi, ressursstyring og prioritering, behandling av Rapport og planer osv. Videre har styret og høyskolens ledelse ansvaret for kvalitetsarbeidet ved institusjonen. Dette innebærer bl.a. ansvar for: å vedta endringer i kvalitetssystemet å følge opp kvalitetsarbeidet ressursmessig å følge opp strategiske målsettinger ved å fastsette styringsparametre for utdanning og ambisjonsnivå for høyskolen å vedta Rapport og planer Instituttene Høyskolen har fem institutter som alle er aktivt involvert i både forskning, formidling og undervisning. Instituttene ledes av en valgt instituttleder og et valgt instituttstyre. Institutt for foretaksøkonomi (FOR) Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (FSK) Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap (RRR) Institutt for samfunnsøkonomi (SAM) Institutt for strategi og ledelse (SOL) Instituttene er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av undervisningen. Dette innebærer bl.a. å følge opp resultater av studentevalueringene, i dialog med de kursansvarlige og dekanene. Hovedansvarsområder for instituttene mht. kvalitetssikring: Utarbeidelse av kursbeskrivelser Planlegging og gjennomføring av undervisningen Utarbeidelse og kvalitetssikring av eksamensoppgaver samt sensurering Veiledning og oppfølging av master- og doktorgradsstudenter Utarbeidelse av milepælsplaner for PhD-kandidatene Årlig fremdriftsrapportering om PhD-kandidatene Årlig undervisningsrapportering med data og vurderinger av kursporteføljen Medarbeidersamtaler på bakgrunn av kursrapporter fra foreleserne og resultater fra studentevalueringer Dialogmøter med dekanene Deltakelse i opptakskomiteer, programutvalg og øvrige faglige utvalg Deltakelse i bedømmelseskomiteer og disputaser Programutvalgene NHHs styre har delegert det faglige ansvaret for høyskolens studieprogrammer til programutvalgene. NHH har følgende fire programutvalg: Programutvalget for bachelorutdanningen (PBU) Programutvalget for masterutdanningen (PMU) Programutvalget for doktorgradsutdanningen (PDU) Programutvalget for NHHE 6

7 Programutvalgene blir ledet av oppnevnte dekaner og har det overordnede ansvaret for kvalitetssikringen av utdanningen og oppsyn med høyskolens studietilbud. De skal sørge for at studieprogrammene blir gjennomført etter de føringer, mål og resultatkrav som styret har satt. Videre skal de påse at programmene til enhver tid er faglig, pedagogisk og ressursmessig best mulig tilpasset NHHs strategi. Dekanene spiller en sentral rolle i utviklingen og kvalitetssikringen av studieprogrammene ved NHH, samtidig som de også inngår i Faglig lederforum (FLF) og derved bidrar til utviklingen av NHH mer generelt. Vervene innehas av fagpersoner som nyter bred respekt og som har god oversikt over og innsikt i NHHs studietilbud og fagportefølje. Programutvalget for masterutdanningen utnevner profilkoordinatorer med ansvar for de ulike masterprofilene. Underutvalget for masterstudiet i regnskap og revisjon (UMRR) har ansvar for at masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) gjennomføres i tråd med de føringer, planer, fastsatte mål og resultatkrav som er vedtatt av styret og PMU. Underutvalget er underlagt PMU, og studieplan og endringer i denne skal legges frem for PMU til behandling. Underutvalget har delegert myndighet til å godkjenne kursplaner innenfor studieplanen. Underutvalget har et ansvar for å kvalitetssikre studiet, og å ta initiativ til videreutvikling, slik at det til enhver tid er faglig og ressursmessig best mulig tilpasset nåværende og fremtidige behov i arbeidsmarked og samfunn. Hovedansvarsområder for programutvalgene: Utforming av målsettinger for studiet og overordnede læringsmål Godkjenning og koordinering av kurstilbudet Oppfølging av kursevalueringer og instituttenes årlige undervisningsrapport Jevnlige dialogmøter med rektoratet og instituttene Implementering av kvalifikasjonsrammeverket Gjennomføring og oppfølging av programevalueringer Årlig rapportering om mål, oppnådde resultater og kvalitetsarbeidet i utdanningen gjennom bidrag til Rapport og planer Plan og strategiutvalget (PSU) PSU har ansvar for utvikling og implementering av NHHs strategi. Utvalget består av rektoratet, administrerende direktør og to medlemmer fra høyskolens styre (faglig ansatt og studentrepresentant). Utvalget ledes av rektor. Læringsmiljøutvalget (LMU) LMUs arbeid er regulert i 4-3 i Lov om universitet og høgskoler. LMU skal være et rådgivende organ for styret mht. studentenes læringsmiljø. Utvalget består av like mange studenter og tilsatte. Hvert kalenderår velges en ny leder, vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. Hovedansvarsområder for LMU: Delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø Følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes trygghet og velferd Bidra med å legge til rette for studenter med særskilte behov Gjennomføre og følge opp tilfredshetsundersøkelser 7

8 LMU rapporterer årlig om mål og oppnådde resultater innenfor læringsmiljørelaterte saker, gjennom bidrag til Rapport og planer. I tillegg legger LMU hvert år frem årsrapport for styret. Faglig lederforum (FLF) Faglig lederforum er en møteplass for faglige ledere ved høyskolen. FLF ledes av rektor og møtes vanligvis i forkant av styremøtene. FLF drøfter aktuelle styresaker og andre felles problemstillinger på tvers av instituttene og programutvalgene. Forsknings- og formidlingsutvalget (FFU) Forsknings- og formidlingsutvalget er et rådgivende organ for styret og alle enheter ved institusjonen når det gjelder saker av forskningspolitisk/-strategisk karakter. Utvalget ledes av viserektor og består i tillegg av en representant fra hvert institutt. FFU rapporterer årlig om mål og oppnådde resultater i forsknings- og formidlingsvirksomheten, gjennom bidrag til Rapport og planer. I tillegg legger FFU hvert år frem årsrapport for styret. Pedagogikkutvalget Pedagogikkutvalget består av dekanene for bachelor- og masterprogrammene, NHHs professor II i pedagogikk og én studentrepresentant. NHH har som mål at undervisningen skal holde et høyt faglig og pedagogisk nivå og legge til rette for gode læringsprosesser. Pedagogikkutvalget har ansvar for å initiere og koordinere fellesaktiviteter som støtter opp under høyskolens mål om fremragende undervisning med varierte undervisnings- og vurderingsformer. Internasjonalt utvalg (IU) Internasjonalt utvalg er et rådgivende organ for ledelsen og styret i strategiske spørsmål vedrørende NHHs institusjonelle, internasjonale relasjoner. Utvalget har særlig ansvar for utvikling og oppfølging av NHHs studentutvekslings- og samarbeidsprogrammer med utenlandske læresteder, herunder kvalitetssikring av samarbeidsavtaler, kursgodkjenning og innpassing av studieopphold i utlandet som del av utdanningen ved NHH. Utvalget har også ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av NHHs deltakelse i internasjonale akkrediteringer og rangeringer. Utvalget ledes av prorektor og består i tillegg av tre representanter fra fagstaben og en student. Utvalget rapporterer årlig om mål og oppnådde resultater innenfor internasjonalisering gjennom bidrag til Rapport og planer. Tilsettingsutvalget (TU) Tilsettingsutvalget er tilsettingsorgan for undervisnings- og forskerstillinger. Utvalget ledes av prorektor. Styret har delegert myndighet i tilsettingssaker mv til TU. Dette omfatter tilsetting i alle undervisnings- og forskerstillinger, men med bl.a. unntak av stillinger der loven krever at styret selv foretar tilsetting. Tu har også myndighet til å innvilge forskningspermisjoner (forskningstermin). TUs oppgaver innebærer at utvalget i enkeltsaker bestemmer utlysningstekst/ stillingsomtale, oppnevner sakkyndig komité og tilsetter etter innstilling fra institutt eller spesialoppnevnt innstillingsorgan. Klagenemnda Klagenemndas oppgave er å behandle: Klager over enkeltvedtak jfr. universitets og høyskoleloven Vedtak om annullering av eksamen eller prøve og utestenging eller bortvisning jfr. universitetsog høyskoleloven og

9 Klager over formelle feil ved eksamen jfr. universitets og høyskoleloven 5-2 Andre klagesaker som gjelder studentene og som ikke er enkeltvedtak Klagenemnda består av fem medlemmer to vitenskapelig ansatte, to studenter og en lagdommer som fungerer som leder. Administrasjonen Det er i første rekke Studieadministrasjonen, Internasjonalt kontor og NHH Executive som er ansvarlig for støtte til forelesere, studenter og faglige utvalg med ansvar for undervisning. Blant oppgavene er: Planlegging og gjennomføring av markedsføringstiltak (brosjyremateriell, annonsering, messe- og skolebesøk osv.) Praktisk gjennomføring av lokale opptak og deler av Samordna opptak Informasjon og veiledning av studenter Undervisnings- og timeplanlegging Administrasjon av studentutveksling Gjennomføring av eksamen Utforming og vedlikehold av KS-systemet, inkludert praktisk gjennomføring av ulike studentevalueringer Studentenes deltagelse i kvalitetsarbeidet Studentene ved høyskolen tar aktivt del i kvalitetsarbeidet på individuell basis og gjennom representasjon. På denne måten sikres studentenes kontroll og medbestemmelse i saker som angår kvalitetsarbeidet ved høyskolen. I følge Universitets- og høyskoleloven skal studentene ha minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet. Der dette ikke utgjør mer enn ett medlem, skal studentene ha rett til å møte med ytterligere en student med taleog forslagsrett. Det individuelt baserte kvalitetsarbeidet omfatter deltakelse i ulike studentevalueringer, bl.a. kursevalueringer, programevalueringer osv. Ved representasjon tar studentene del i kvalitetsarbeidet gjennom deltakelse i høyskolens styre samt ulike råd og utvalg. Studentene er bl.a. representert i Plan- og strategiutvalget, programutvalgene, Læringsmiljøutvalget, Klagenemnda og opptaksnemnder. Rektoratet og administrerende direktør har jevnlig møter med representanter fra Kjernestyret (studentforeningens styre) og studentmedlemmene i NHHs styre. Her utveksler man generell informasjon og diskuterer saker som studentene er opptatt av. På denne måten kan man på et tidlig tidspunkt gripe fatt i potensielle problemområder, samt finne frem til hvilke beslutningsorganer som vil være mest hensiktsmessige å bringe saker videre til. Også studieadministrasjonen har regelmessige møter med representanter fra Kjernestyret. Man tar opp generelle temaer, sørger for oppdatering, innsyn og et godt samarbeid mellom studentene og administrasjonen. Fagutvalget ledes av fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret. Utvalget arrangerer bl.a. semestervise Studentpanel med representanter fra hvert kull for å evaluere undervisningen. Fagutvalget har representanter i programutvalgene og i instituttstyrene og sørger for at studentenes stemme blir hørt i alle saker. 9

10 4. Kvalitetsaspekter i KS Utdanning Ved NHH struktureres de ulike prosessene og aktivitetene innenfor følgende hovedområder: Styringskvalitet Inntakskvalitet Program- og undervisningskvalitet Resultatkvalitet Relevanskvalitet Rammekvalitet 4.1. Styringskvalitet Styringskvalitet er institusjonens evne til å styre og administrere kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningen. Ved NHH anser vi følgende elementer som viktige mht. styringskvalitet: Instituttene er ansvarlig for å initiere nye kurs og planlegge, gjennomføre og kvalitetssikre eksisterende kurs. Programutvalgene er ansvarlig for å initiere, bestille, godkjenne og kvalitetssikre kurs innenfor det enkelte program. Programutvalgenes arbeid ledes av dekaner. Internasjonalt utvalg har særlig ansvar for utvikling og oppfølging av NHHs studentutvekslings- og samarbeidsprogrammer med utenlandske læresteder, herunder kvalitetssikring av samarbeidsavtaler, kursgodkjenning og innpassing av studieopphold i utlandet som del av utdanningen ved NHH. Utvalget ledes av en Dean (prorektor) Styret er ansvarlig for opprettelse og evt. nedleggelse av studieprogrammer. Rapportering om studiekvalitet, forskning og formidling blir aggregert og vurdert i det årlige dokumentet Rapport og planer. Rapporten blir behandlet i styret og oversendt Kunnskapsdepartementet Instituttene skriver årlig en undervisningsrapport, mens programutvalgene skriver sine vurderinger om undervisningen i Rapport og planer. NHH er medlem av prestisjetunge organisasjoner som CEMS the Global Alliance in Mamagement Education og PIM Partnership in Management. NHH har ansvar for å følge opp sine forpliktelser ved disse medlemskapene. Det avholdes semestervise dialogmøter mellom den enkelte dekan og det enkelte institutts ledelse. Dekan for bachelorutdanningen har jevnlige fellesmøter med foreleserne i bachelorstudiet. Dekan for masterutdanningen har jevnlige fellesmøter med profilkoordinatorene i masterstudiet Rammekvalitet Rammekvalitet omfatter læringsmiljøet alle ressurs- og trivselsmessige faktorer som er viktige for å skape en god studiesituasjon (rom og fasiliteter, bibliotek, IT-tilgang, studentkafeene osv.). Ved NHH anser vi følgende elementer som viktige mht. rammekvalitet: Læringsmiljøet blir ivaretatt av studentforeningen (NHHS), Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) og administrasjonen i fellesskap. LMU har et særskilt ansvar for å overvåke og videreutvikle læringsmiljøet. LMU skriver en årsrapport om læringsmiljøet som oversendes styret. 10

11 SiB og NHH samarbeider for å utvikle det helhetlige læringsmiljøet for studenter. SiB tilbyr velferdsordninger og aktiviteter mht. helse, rådgiving, barnehager, bolig, idrett og karrieretjenester NHH skal legge forholdene til rette for at studenter med særskilte behov kan studere på lik linje med andre studenter. NHH har en særskilt kontaktperson for studenter med funksjonshemming. NHH har utarbeidet en egen handlingsplan for studenter med funksjonshemming. Klagenemda ved NHH behandler klager i studentsaker. Bibliotekfaglig råd er et rådgivende organ for biblioteket. Bibliotekfaglig råd oppnevnes av styret og har 10 medlemmer. Sekretærfunksjonen er lagt til biblioteksjefen. Bibliotekets samarbeid med bibliotekfaglig råd og arbeidsgruppen for Research Infrastructure NHH skal sikre bibliotekressursenes faglige relevans. Evalueringer Det gjennomføres jevnlig tilfredshetsundersøkelser blant fulltidsstudentene. NHHs bibliotek blir jevnlig evaluert ved hjelp av internasjonale brukerundersøkelsen LibQUAL. Undersøkelsen måler servicekvalitet og gir biblioteket tilbakemeldinger om bl.a. grunnlag for vurdering, sammenlikning og fastsetting av gode standarder for tilbud og tjenester Inntakskvalitet Inntakskvalitet dreier seg om studentenes forutsetninger og kunnskaper før oppstart av studiet, antall søkere, kjønnsfordeling, geografisk fordeling m.m. Ved NHH anser vi følgende elementer som viktige mht. inntakskvalitet: Rekrutteringsprosessene har særskilt fokus på kvinner, minoritetsstudenter, geografisk spredning og internasjonale gradsstudenter. Opptaksnemnder blir oppnevnt for de ulike studieprogrammene. Opptaket til bachelorstudiet organiseres gjennom Samordna opptak. NHH er selv ansvarlig for opptak til masterstudiene, PhD-studiet, etter- og videreutdanningstilbudet og for utvekslingsopphold, CEMS og doble grader. Nye studenter får oppfølging med bl.a. informasjon i posten, pr e-post, på informasjonsmøter og på NHHs nettsider Evalueringer Opptaks- og mottaksprosessene evalueres jevnlig, ved hjelp av undersøkelser og/eller intern gjennomgang av prosessene Program- og undervisningskvalitet Programkvalitet omfatter blant annet kvalitet i studieplaner og i organiseringen av læringsarbeidet, innhold og mål for studiet, undervisnings-, arbeids- og vurderingsformer. Undervisningskvalitet omfatter kvalitet på selve læringsarbeidet, det vitenskapelige personalets faglige og pedagogiske formidlingskvalitet osv. Ved NHH anser vi følgende elementer som viktige mht. program- og undervisningskvalitet: Informasjon om studieveiledning, kursbeskrivelser osv. er tilgjengelig for studentene på NHHs nettsider. Ansvaret for pedagogisk utviklingsarbeid ligger hos de kursansvarlige, instituttene og programutvalgene. Alle nyansatte i vitenskapelig stab må dokumentere tilfredsstillende pedagogisk kompetanse eller gjennomføre kurs i pedagogikk etter ansettelse. 11

12 Studentassistentene gjennomfører introduksjonskurs i pedagogikk. NHH arrangerer jevnlig pedagogisk dag, kurs i pedagogiske metoder samt andre aktiviteter for pedagogisk utvikling. NHH har tilsatt en Professor II i pedagogikk som støtter den øvrige fagstaben mht. pedagogisk utvikling. Kursansvarlig rapporterer om gjennomføringen av undervisningen til institutt eller tilsvarende nivå på NHH Executive. Studentevalueringene, forelesernes kursrapporter og kommentarer og instituttenes årlige undervisningsrapporter blir behandlet av programutvalgene. Programutvalgene etterspør kurs undervist på engelsk, slik at tilbudet til studenter på utvekslingsopphold ved NHH og studenter i engelskspråklige masterprofiler blir best mulig. All undervisning i PhD-programmet blir gitt på engelsk. Studenter på bachelor-, master og PhD-nivå har tilbud om utvekslingsopphold ved et utenlandsk universitet. I Executive MBA-programmene er utenlandsopphold en integrert del av studiene. NHH vurderer og kvalitetssikrer utvekslingsavtaler og studietilbudet studentene får under sine utvekslingsopphold ved utenlandske institusjoner. Programutvalgene er ansvarlig for at studentene får tilbakemeldinger om resultater fra evalueringer om undervisningen. CEMS har overordende retningslinjer for hvordan medlemsinstitusjonene skal gjennomføre CEMS-Master in Management-programmet og foretar jevnlig peer-reviews for å sikre at så skjer. Biblioteket har et variert kurstilbud som tar sikte på å styrke studentenes informasjonsferdigheter, som skriving og etisk bruk av referanser og informasjonssøking. Kursene holdes på engelsk og norsk etter behov. Masterstudentene får før oppstart av det selvstendige arbeidet tildelt en faglig veileder. NHHs studentforening (NHHS) har eget fagutvalg for bachelor- og masterstudiene. NHHS er representert i programutvalgene, i de respektive instituttstyrene og i andre relevante utvalg. Evalueringer Studieprogrammene blir jevnlig vurdert gjennom helhetlige programevalueringer. Alle kurs på NHH blir evaluert av studentene. Kurs som inngår i CEMS-samarbeidet blir evaluert i regi av CEMS.. Corporate partners evalueres indirekte ved deres deltagelse i Business project og Skill seminar. Utvekslingsopphold ved NHH og ved utenlandske samarbeidsinstitusjoner blir evaluert av studentene Resultatkvalitet Resultatkvalitet omhandler eksamensresultater, gjennomføringstid og studentenes læringsutbytte i forhold til studieplanens mål. Ved NHH anser vi følgende elementer som viktige mht. resultatkvalitet: Instituttene og den enkelte foreleser er ansvarlige for at eksamensoppgavene er kvalitetssikret. Det benyttes ekstern sensor ved alle skoleeksamener. Eksamenskontoret er behjelpelig mht. tilrettelegging av eksamen for studenter med særskilte behov. Studenter i fulltidsstudiene med lav progresjon får særskilt oppfølging av studieadministrasjonen. Beskrivelser av kurs-, og studieprogrammer tilpasses det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, hvilket bl.a. betyr klargjøring av studentenes forventede læringsutbytte. Evalueringer 12

13 Karakterrapporter i regi av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) og UHR Relevanskvalitet Relevanskvalitet dreier seg om hvorvidt institusjonen utdanner kandidater som samfunnet har behov for. Relevanskvalitet omfatter blant annet relasjoner mellom utdanning og anvendelse av kunnskaper. Ved NHH anser vi følgende elementer som viktige mht. relevanskvalitet: NHH Alumni, som er et sosialt og faglig nettverk hvor tidligere studenter holder kontakt med dagens NHH-miljø og andre som også har studert ved NHH Studentsamskipnaden i Bergen og NHH samarbeider om karriereveiledning for NHH-studentene. Bred kontakt med næringslivet ved bl.a. gjesteforelesere eller case fra næringslivet, masterutredninger i samarbeid med næringslivet og internships for studenter i bedrifter og organisasjoner. Evalueringer Interne og eksterne arbeids- og relevansundersøkelser gjennomføres hvert år. 13

14 5. Intern rapportering En stor del av ansvaret for oppfølging av resultatene fra studentevalueringene er tillagt fagmiljøet ved instituttene. Instituttene er, som kurstilbydere og personalansvarlige for de kursansvarlige, de viktigste aktørene i arbeidet med å sikre høy kvalitet i utdanningen. Programutvalgene har ansvar for kvalitet og helhet i de ulike studieprogrammene. KD & NOKUT Rapport og planer Styret Rapport og planer / Årsrapporter Styrevedtak PSU Bidrag til Rapport og planer / Årsrapporter Programutvalg LMU, FFU, IU Adm. enheter Undervisningsrapport Institutt Kursrapport Kursansvarlig rapport Resultater fra kursevaluering Nøkkeltall (fra FS, Agresso, DBH mm.) Resultater fra ulike spørreundersøkelser rapport Studenter 5.1. Kursrapport fra foreleserne Resultatene fra kursevalueringene går direkte til foreleser, som utarbeider en kursrapport. I rapporten kommenterer foreleseren resultatene fra studentevalueringen og gjør sine egne 14

15 vurderinger om gjennomføringen av kurset. Kursrapporten er hoveddokumentet i den videre kvalitetssikringen av kursene. I kursrapporten skal foreleser gi en beskrivelse av hovedtendenser i henhold til studentenes tilbakemeldinger om kurset, egne vurderinger osv. På instituttnivå behandles kursevalueringene av instituttledelsen i samråd med eksamens- og undervisningsansvarlige. Ved avvik fra det som ansees som akseptable variasjoner skal evalueringene drøftes med den kursansvarlige og tiltak iverksettes dersom dette ansees som nødvendig. Kursevalueringene er også et tema i instituttledelsens medarbeidersamtaler med de faglig ansatte. Eksempler på tiltak kan være justeringer av pensum, tilbud om pedagogisk opplæring, bytte av kursansvarlig(e) og lignende Instituttenes årlige undervisningsrapport Foreleser videresender resultatene fra kursevalueringene sammen med sin kursrapport til instituttleder. I tillegg oversender studieadministrasjonen en rekke relevante nøkkeltall til instituttet. Instituttleder benytter dette materialet som grunnlag for instituttets årlige undervisningsrapport Programutvalgenes bidrag til Rapport og planer Instituttenes undervisningsrapporter oversendes til dekanene, sammen med resultatene fra kursevalueringene og forelesernes kursrapporter. I tillegg oversender studieadministrasjonen en rekke relevante nøkkeltall til programutvalgene. Dette materialet blir benyttet som grunnlag for programutvalgenes årlige rapportering om studiekvalitet til Rapport og planer. Kurs- og instituttrapportene følges opp i semestervise samtaler mellom dekanene og instituttledelsen. En oppsummering av kursevalueringene på aggregert nivå blir sendt ut til bachelor- og masterstudentene. I denne blir hovedfunnene i evalueringen presentert Rapport og planer Rapport og planer er en årlig aggregert tilstandsrapport om høyskolens virksomhet, og anses som et av høyskolens viktigste styringsdokumenter. I Rapport og planer rapporteres det om høyskolens kjernevirksomhet utdanning, forskning og formidling. I tillegg rapporteres det om internasjonalisering, organisasjon og ressurser. Rapporteringen er basert på en rekke nøkkeltall og resultater fra ulike evalueringer. Når det gjelder nøkkeltall, presenteres data for de fem siste årene. Oppnådde resultater og måloppnåelse blir analysert, og nye resultatmål blir fastsatt. I tillegg blir tidligere og kommende tiltak vurdert. Innholdet er strukturert ihht. føringer fra KD. Innholdet er også dekkende i forhold til NOKUT sitt krav om at vesentlig informasjon og vurderinger skal være tilstrekkelig dokumentert. I tillegg blir innholdet fastsatt ut fra en del andre kriterier. Nedenfor følger en oversikt over hovedkriteriene: Oppfølging av NHHs strategi 15

16 Vurdering av hvilken styringsinformasjon ledelsen og styret har behov for KDs krav til rapportering - gjennom tildelingsbrev og etatsstyringsmøte NOKUTs krav til rapportering om studiekvalitet Oppfølging av risikoanalyser Diverse interne og eksterne rapporteringskrav En rekke enheter og utvalg har ansvar for bidrag til Rapport og planer se rapporteringsfiguren over (punkt 5). Bidragene blir oversendt ledelsen, som har det overordnede ansvaret for innholdet. Ledelsen fullfører arbeidet med dokumentet gjennom dialog med og tilbakemeldinger til de rapporteringsansvarlige. Noen utvalg leverer egen årsrapport, i tillegg til bidrag til Rapport og planer. Rapport og planer behandles i styret før oversendelse til KD i mars. Styret får senere på våren oversendt den endelige versjonen av Rapport og planer Risikoanalyser Økonomiregelverket for staten og KD pålegger høyskolen å gjennomføre risikoanalyser. Risikoanalyser omfatter en kartlegging av kritiske suksessfaktorer for å nå høyskolens prioriterte mål, vurdering av sannsynlighet for, og konsekvenser av at målene ikke nås, og forslag til tiltak som bør iverksettes for å sikre måloppnåelse. Med utgangspunkt i høyskolens strategi blir det valgt ut områder det skal gjennomføres risikoanalyser for. Kriterier for utvelgelse er at det er knyttet usikkerhet til måloppnåelse på området, og at området anses som viktig for høyskolen. Områder som berører studiekvalitet blir jevnlig valgt ut som risikoområder. Risikoanalysene blir lagt frem for styret i september, og styrets prioriteringer følges opp i høstens budsjettprosess. En nærmere beskrivelse av risikoanalysene legges frem i Rapport og planer Ressurser til kvalitetsutvikling av utdanningen Høyskolens prosedyrer for ressursfordeling baserer seg på at instituttene som basisenheter for undervisning, forskning og formidling får en grunntildeling. I tillegg blir stillingsressurser til instituttene vurdert ut fra en fordelingsmodell der undervisningen spiller en helt sentral rolle. Modellen skal bidra til at ressurser fordeles til fagområder der undervisningsbelastningen er spesielt stor. Programutvalgene får tildelt midler som bl.a. blir benyttet som insentivmidler til kvalitetsfremmende tiltak i forbindelse med utvikling av nye kurs, endring i undervisnings- og vurderingsformer, særskilte behov osv. I tillegg til andre elementer av betydning for studiekvalitet, ser NHH betydningen av å følge med på studentenes oppfatninger av kvaliteten i utdanningen. Det blir derfor hvert år avsatt økonomiske og personellmessige ressurser til dette formålet. I Rapport og planer og i forbindelse med årlige risikoanalyser skisserer de rapporteringsansvarlige planlagte tiltak for året som kommer. Eventuelle behov for ekstra midler for å kunne gjennomføre tiltakene blir inkludert i budsjettprosessen. 16

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole April 2006 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Bjørknes Høyskole Kvalitetshåndbok Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Kvalitetssikringssystemet 4 Verktøy

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring

Evaluering av system for kvalitetssikring NOKUTs tilsynsrapporter Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU April 2014 og april 2013 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag September 2013 Institusjon: Høgskolen i Nord -Trøndelag Dato for vedtak: 05.09.2013 Sakkyndige: assisterende rektor

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3:8 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

SØKNAD. til Nokut om AKKREDITERING. som VITENSKAPELIG HØYSKOLE. fra Handelshøyskolen BI

SØKNAD. til Nokut om AKKREDITERING. som VITENSKAPELIG HØYSKOLE. fra Handelshøyskolen BI SØKNAD til Nokut om AKKREDITERING som VITENSKAPELIG HØYSKOLE fra Handelshøyskolen BI Oslo 30. juni 2007 3 INNHOLD 1 INNLEDNING... 6 1.1 Oversikt 1.2 BI: Seks studiesteder én handelshøyskole 1.3 BIs fagområder

Detaljer

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole INNLEDNING Mål Norges musikkhøgskoles visjon er å være internasjonalt toneangivende (Strategisk plan 2008-2013). Som internasjonalt

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon )

Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon ) Vedlegg 1: Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon ) Innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av styret for Høgskolen i Bodø. Vedtatt av styret for HBO i juni 2003. Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet?

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet? Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 2 Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet? Bjørn Stensaker Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 2 Institusjonelle

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-V-19/14 Kvalitetsrapport HiST 2013 1.06.2014 1 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 OM KVALITETSRAPPORTEN... 5 1.1.1 NØKKELTALL... 5 1.1.2 GODE RESULTAT... 6

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Journalistikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Journalistikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer