Oslo universitetssykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør Vedlegg: SAK 86/2009 OVERORDNET ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 1. Sammendrag og anbefaling Sammenslåingen av Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus til et felles Oslo universitetssykehus er en stor og krevende oppgave og en fusjon med betydelig størrelse og kompleksitet. I den samlede vurdering legges det stor vekt på føringene fra Helse Sør-Øst, det foreløpige målbildet for Oslo universitetssykehus, innspill fra viktige samarbeidspartnere (inkludert Oslo kommune, Universitetet i Oslo, høyskolesektoren, andre HF i regionen og andre regioner) samt innspillene og anbefalingene fra prosjektgruppene. Brukerrepresentanter, tillitsvalgte og vernetjenesten har vært representert bredt i prosjektarbeidet og gitt viktige innspill underveis. Som det blir redegjort for i saken, er tre ulike hovedmodeller for organisering av den kliniske virksomheten (som alle kan sies å oppfylle de viktigste føringer fra Helse Sør-Øst) drøftet og vurdert opp mot etablerte designkriterier. Ved sin endelige vurdering har administrerende direktør valgt å legge aller størst vekt på å legge til grunn en organisering på nivå 2 som ikke for noen av miljøene eller for Oslo universitetssykehus samlet sett gir uakseptabel stor gjennomføringsrisiko. Administrerende direktør anbefaler en organisasjonsmodell som er en kombinasjon av en ren fagsøylemodell og en todelt modell og som muliggjør en større syneliggjøring av hhv lokalsykehusfunksjoner og rene land/regionfunksjoner på nivå 2. Dette vil legge til rette for en enklere tilrettelegging av en dør inn -konseptet på

2 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 2 av 35 begge funksjonsnivåer slik det er etterspurt av hhv Oslo Kommune og øvrige HF/RHF. En tydeligere lokalsykehusfunksjon er også viktig for å understøtte prosessen med overføring av aktivitet til Ahus/Vestre Viken. Felles organisering av rus/psykiatri i en enhet og samling av lokalbaserte miljøer knyttet til indremedisin er viktige styrker ved modellen. Det vil i neste fase bli arbeidet videre med å sikre tiltak og prosesser for å understøtte faglig sammenheng i de fag som nå blir organisatorisk splittet samt å legge til rette for at pasienten opplever at sykehuset har en dør inn og et sammenhengende behandlingsopplegg på tvers av organisatoriske enheter. Dette vil være et mer langsiktig utviklingsarbeid Under følger en gjennomgang av bakgrunnen for de mest sentrale føringene for organiseringen av Oslo universitetssykehus, foreløpig målbilde for Oslo universitetssykehus og organiseringen av arbeidet med utarbeidelsen av underlaget for styresaken. Sentrale deler av underlaget er oppsummert med hovedfokus på organisering av den kliniske virksomheten, forskning, utdanning og innovasjon, stabog støttefunksjoner og felles servicefunksjoner. Administrerende direktørs anbefalinger, konkret forslag til organisering på nivå to og forslag til videre arbeid bygger på dette underlaget. Mer detaljerte beskrivelser av underlaget fra prosjektene og arbeidsprosessen er lagt i vedlegg. 2. Bakgrunn og føringer De overordnede føringene for organiseringen av Oslo universitetssykehus er gitt i sentrale styrevedtak i Helse Sør-Øst. Arbeidet med organiseringen tar utgangspunkt i: sak 038/2008 i Helse Sør-Øst sak 108/2008 i Helse Sør-Øst sak 130/2008 i Helse Sør-Øst sak 133/2008 i Helse Sør-Øst sak 3/2009 fra Foretaksmøte Arbeidet i integrasjonsprogrammet herunder arbeidet med overordnet organisering har tatt utgangspunkt i styresakene: sak 36/2009 ved Oslo universitetssykehus sak 51/2009 ved Oslo universitetssykehus sak 060/2009 ved Oslo universitetssykehus sak 066/2009 ved Oslo universitetssykehus De tre hovedføringene fra Helse Sør-Øst i arbeidet med etableringen av Oslo universitetssykehus er å: Forsterke rollen til lokalsykehus Samle dagens 28 regionsfunksjoner Tilpasse ressurser til redusert opptaksområde Helse Sør-Øst har både gjennom styrevedtak og senere dialog med Oslo universitetssykehus understreket viktigheten av å samorganisere regionsfunksjoner og understreket at det langsiktige målbildet er å samlokalisere disse på Gaustad.

3 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 3 av 35 Videre har Helse Sør-Øst gjennom sitt styrevedtak i sak 108/2008 blant annet uttrykt følgende; Den framtidige organiseringen av Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) skal understøtte et organisatorisk skille mellom lokalbaserte spesialisthelsetjenester og lands-/regions-/områdefunksjoner Det skal sikres bedre kvalitet i pasientbehandlingen gjennom større fokus på hele pasientforløpet. Utformingen av pasientforløpene vil være bestemmende for dimensjoneringen og organiseringen av de ulike behandlingstilbudene Arbeidet som ligger til grunn for forslag til overordnet organisering og selve forslaget til organisasjonsstruktur er gjennomført og utarbeidet i tråd med føringene fra Helse Sør-Øst samt tidligere styrevedtak i Oslo universitetssykehus. 3. Foreløpig målbilde for Oslo universitetssykehus: Høy kvalitet i pasientbehandlingen Høy kvalitet i pasientbehandlingen skal kjennetegnes ved at Oslo universitetssykehus har et samordnet og godt tilbud til alle pasientgrupper på alle omsorgsnivåer med høy faglig standard og høy pasientsikkerhet. Skape et godt og effektivt lokalsykehus Oslo universitetssykehus skal tydeliggjøre og forsterke rollen til lokalsykehuset og skape et godt og effektivt lokalsykehus som har fokus på alminnelige tilstander samtidig som det er tilpasset storbyens spesielle utfordringer. Lokalsykehusfunksjonen skal samhandle tett og godt med Oslo kommune, fastleger, og sykehjem. Styrking av høyspesialisert medisin Styrking av den høyspesialiserte medisinen gjennom organisatorisk samling av alle dagens 28 regionsfunksjoner samt tett og god samhandling med øvrige regioner og områder. Best på forskning, utdanning og innovasjon Oslo universitetssykehus skal være best på forskning, utdanning og innovasjon og være et sykehus i front av den internasjonale medisinske utviklingen som har et fokus på utvikling av ny diagnostikk og behandling. Dette skal skje i tett samarbeid med Universitetet i Oslo og høyskolene. Attraktiv arbeidsplass Oslo universitetssykehus skal være en attraktiv arbeidsplass og være kjent som en organisasjon med godt arbeidsmiljø som satser på å utvikle kompetansen både for individet og organisasjonen.

4 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 4 av 35 Effektiv ressursutnyttelse Oslo universitetssykehus skal drive kostnadseffektivt med effektiv ressursutnyttelse og et kostnadsnivå som reflekterer både reduksjonen i opptaksområdet som følge av overføringen til Ahus og Vestre Viken samt potensialet for samordningsgevinster som ligger i sammenslåingen av de tre tidligere HFene. LEON-prinsippet skal generelt være førende for organiseringen av behandlingstilbudet.

5 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 5 av Arbeidet med integrasjonsprosjektet og forberedelse av underlag for organiseringen på nivå 2 Arbeidet med utarbeidelsen av underlagsmateriale for overordnet organisering av Oslo universitetssykehus er gjennomført som en del av Integrasjonsprogrammet ved Oslo universitetssykehus. Programmet er organisert med styringsgruppe, et programkontor og ulike hovedprosjekter med tilhørende delprosjekter, se figuren under. Adm. direktør Styringsgruppe Programkontor Kartlegging og organisering av pasientforløp, forskning og utdanning.(inkl. UiO) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Tett koordinering Tett koordinering Organisering av forskning og utdanning Organisering av storby- /lokalsykehus funksjonen Organisering av lands-og regionssykehus funksjonen Samlokalisering av kliniske fagområder på kort sikt Generalplan (Areal) Organisering av stab og støtte Organisering av ikke medisinsk støtte P9 Gevinst realisering Pasientforløp, lokalog lands-/regionfunksjoner, forskning og utdanning bla: Akutt/multitraume/TX Head and Neck Barn Kvinne Kreft Hjerte- kar og lungesykdommer (med + kir.) Indremedisin og geriatri Psykisk helse og rus Ortopedi Urologi Nevrofag inkl rehab og fys med Konkretisering av tjenestetilbudet Somatikk Psykisk helse og rus Samhandling Organisering og oppgavefordelig Sykehusområde Oslo Storbylegevakt Konkretisering av tjenestetilbudet Samhandling Oppgavefordeling Enhetlig ledelse av regionsfunksjoner Økonomi Måling/rapportering/ analyseverktøy Budsjett 2010 HR Generalplan 2012 Generalplan 2020 (inkl. langsiktig utvikling) P10 P11 P12 Omstilling, integrasjon og kultur Pensjon Arbeidsgiverpolitikk Kommunikasjon Kommunikasjonsstrategi P13 IKT Underlagsmateriale for overordnet organisering er utarbeidet av prosjektene: P1 Kartlegging og organisering av pasientforløp, forskning og utdanning (inkl. UiO) P2 Organisering av forskning og utdanning P3 Organisering av storby-/ lokalsykehusfunksjonen P4 Organisering av lands- og regionssykehusfunksjonen P7 Organisering av stab og støtte P8 Organisering av ikke medisinsk støtte Arbeidet i prosjektene har involvert bredt i organisasjonen og til sammen har om lag 700 ledere, fagpersoner, tillitsvalgte, verneombud og brukere deltatt i arbeidet enten i prosjekter eller i arbeidsgrupper. Det er avholdt møter underveis også med viktige aktører som Helse Sør-Øst, Oslo kommune, Universitetet i Oslo og andre Helseforetak/ Regionale helseforetak (HF/RHF). I tillegg er det informert aktivt gjennom internt nyhetsbrev hver uke samt innhentet spørsmål og synspunkter via nettmøter. Styresaken blir lagt ut på internett med invitasjon til å gi innspill i forkant av styremøtet til oppgitt epostkasse.

6 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 6 av 35 Arbeidsprosess Det har vært gjennomført et omfattende og grundig arbeid i de ulike prosjektgruppene og undergruppene fram mot denne del-leveransen. Det har vært tett koordinering og god dialog mellom lederne for de seks delprosjektene som har gitt innspill på den kliniske organiseringen, organisering av stab-/ støttefunksjonene og ikke medisinske tjenester samt forskning og utdanning (P1- P4, P7 og P8) for å sikre at helheten ble ivaretatt samt legge grunnlaget for å kunne etablere en samlet løsning. Prosjektene for organisering av hhv stab- og støttetjenester har vært organisert under felles ledelse, og dette har vært hensiktsmessig. Prosjektenes oppsummerende rapporter belyser alternative løsninger og innspill til organisering av Oslo universitetssykehus på nivå 2. Det har i prosjektene vært fokus på å få frem alternative løsninger og beskrive disse. Der det har vært uenighet i gruppene skal dette være synliggjort i rapportene. En beskrivelse av overordnet arbeidsprosess og sentrale milepæler og møter er vedlagt i vedlegg 4.

7 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 7 av Organisering av den kliniske virksomheten 5.1 Organisering ved andre, sammenlignbare sykehus i Norden Som en del av arbeidet med beslutningsunderlaget er det hentet inn erfaringer fra andre, sammenlignbare sykehus i Norden. Disse var: Herlev Hospital, København Karolinska sjukhuset, Stockholm Universitetssykehuset Nord-Norge St. Olavs Hospital Ingen av sykehusene har valgt en lik organisering og det finnes ingen fasit for organisering av sykehus. De viktigste råd som ble gitt av denne gruppen var: Tenk organisering rundt pasientforløp Klinikk og universitetsfunksjon bør organiseres tett sammen Vellykket omorganisering tar tid og krever løpende oppfølging Organisasjonsmodellene ved de fire nevnte sykehusene er i stor grad basert på klinikkstrukturer bygget opp rundt pasientforløp og fag der funksjonsnivå er tydeliggjort på ulike måter. Ingen har valgt å legge funksjonsnivå (lokal vs land/region) til grunn som hovedkriterium ved utforming av organisasjonsstruktur. 5.2 Hovedmodeller for overordnet organisering I arbeidet med overordnet organisering av Oslo universitetssykehus er det vurdert tre alternative hovedmodeller med prinsipielle ulikheter. Alle tre tar utgangspunkt i pasientforløp og identifiserte klynger av disse som aggregeres opp til en overordnet struktur. Den prinsipielle forskjellen er i hovedsak relatert til i hvor stor grad, og på hvilket nivå i organisasjonen det skilles mellom lokalog land/regionfunksjoner. Modellene er illustrert i figuren på neste side.

8 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 8 av 35 Modell 1 Modell 2 Lands- og regionssykehus Lokalsykehus Enhet a Enhet b Enhet c Enhet d Enhet e Enhet f Enhet g Land/ Region Lokal Mer lokalfunksjoner Modell 3 Mer lands/regionsfunksjoner Land/Region Lokal Område Land/ Region Modell 1 har et konsekvent skille mellom lokalsykehusfunksjoner og LROfunksjoner (Lands-, region og områdefunksjoner) på nivå 2. Fagmiljøene er delt opp etter denne oppgavefordelingen. Modell 2 har ingen skille mellom lokalsykehusfunksjoner og LRO-funksjoner på nivå 2. Alle fagmiljøene er samlet på tvers av funksjonsnivå. Modell 3 kan karakteriseres som en kombinasjon av modell 1 og 2, med et tydeligere skille mellom lokalfunksjonen og lands/ regionfunksjonen. Samling av fagmiljø er ikke fullstendig. Alle modellene er vurdert av prosjektgruppene for Organisering av storby-/ lokalsykehusfunksjonen (P3) og Organisering av lands- og regionssykehusfunksjonen(p4) i forhold til 8 definerte designkriteria. Formålet med kriteriene har vært å etablere et felles utgangspunkt for beskrivelse, kvalitetssikring og vurdering av de respektive hovedmodellene og alternative forslag til gruppering av kliniske funksjoner. Se tabell på neste side.

9 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 9 av Pasientforløp 2. Styringsstruktur og modellkompleksitet 3. Styrking av tjenestetilbudet 4. Understøttelse av organisatorisk skille 5. Samhandling 6. LEON prinsippet Legger modellen til rette for logiske og effektive pasientforløp? Oppfyller modellen kravet til En opplevd dør inn? Gir modellen en tydelig ansvarslinje? Håndterbart kontrollspenn for alle ledere? Er det en klar logikk bak gruppering av aktiviteter inn i hver enkelt klinikk Tydeliggjøring av de lokalbaserte tjenester og styrkning av forskning? Styrking av den høyspesialisert medisinen (lands-og region)? Styrking av fagutvikling og innovasjon? Hvor effektivt understøtter modellen et organisatorisk skille mellom storby/ lokal og land/ regionsfunksjoner Legger modellen til rette for et likeverdig sykehustilbud til alle pasientgrupper Legger modellen til rette for god samhandling med eksterne aktører, for eksempel Oslo kommune, andre sykehus, Universitetet? Hvordan legger modellen til rette for at pasienter kommer inn og blir behandlet i tråd med LEON prinsippet 7. Gjennomføringsrisiko Modellen lar seg gjennomføre med samlet sett akseptabel risiko 8. Effektivitet og gevinstrealisering Understøtter modellen realisering av gevinster? Er modellen ressurseffektiv? For vurderingen av modellene, gjort i prosjektene, henvises det til vedlegg 1. For øvrig henvises til administrerende direktørs vurdering og anbefaling, ref. punkt Organisering av forskning, utdanning og innovasjon Prosjektgruppen med ansvar for organisering av forskning og utdanning (P2) besto av 18 medlemmer og hadde 7 undergrupper (Forskningsstøtte, Innovasjon, Organisering av forskning, Helsefaglig forskning, Kjernefasiliteter, Universitetsutdanninger og spesialist-utdanning samt Høgskole-utdanninger). Prosjektgruppen har tatt utgangspunkt i en ambisjon om å videreutvikle sykehuset til høyt internasjonalt nivå på flest mulig forskningsområder, styrke utdanningen og bidra til økt innovasjon. Oslo universitetssykehus er en tung forskningsorganisasjon som representerer over 50 prosent av all norsk medisinsk og helsefaglig forskning (i helseforetakene) og med mange forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse. Med Universitetet i Oslo (universitetet) og Høgskolen i Oslo som viktigste samarbeidspartnere er det vesentlig at det etableres gode samarbeidsorganer og organisatoriske løsninger som sikrer god ressursutnyttelse og synergier. Oslo universitetssykehus har omfattende utdanningsoppgaver innen medisin og helsefag og det er vesentlig at ny organisering understøtter og ivaretar dette på en god måte. Gruppens sentrale anbefalinger er redegjort for i vedlegg 2. Det henvises også til administrerende direktørs vurdering og anbefaling i punkt Organisering av stab- og støttefunksjoner og felles servicefunksjoner Prosjektgruppene med ansvar for organisering av hhv stab/støtte og ikkemedisinske støttefunksjoner har arbeidet under samme ledelse og tett koordinert. Hovedpunkter fra prosjektgruppenes anbefalinger til administrerende direktør er gjengitt under: Avgrensede (små) sentrale staber med fokus på Strategisk utvikling og Styring og kontroll

10 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 10 av 35 Etablering av faglige nettverk med systemansvar hos fagansvarlig i stab/viseadministrerende direktør Transaksjonstunge og regelstyrte service- og driftsoppgaver legges til felles driftsenhet Støtteressursene innen HR og økonomi organiseres på to nivåer i: o Stab / viseadministrerende-område o I de operative enhetene Dimensjonering vil avhenge av overordnede styringsmodellen Det etableres én enhet for Felles servicefunksjoner på nivå 2. Alle tjenestene etableres med gjennomgående linjeansvar Det anbefales å samle de strategiske funksjoner innen IKT, MTA og Eiendom under samme ansvarsområde og med rapportering til en viseadministrerende direktør. For en mer utfyllende oppsummering av anbefalingene henvises det til vedlegg 3. Det henvises også til administrerende direktørs vurdering og anbefaling i punkt 8.

11 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 11 av Administrerende direktørs vurdering og anbefaling Sammenslåingen av Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus til et felles Oslo universitetssykehus er en stor og krevende oppgave og en fusjon med betydelig størrelse og kompleksitet. Å integrere tre så ulike organisasjoner og kulturer er utfordrende og vil kreve lang tid og stor ledelsesinnsats. Det er etablert til dels svært tydelige føringer og høye krav til et langsiktig målbilde for Oslo universitetssykehus gjennom Hovedstadsprosessen og de etterfølgende styrevedtak og foretaksprotokoller fra Helse Sør-Øst. Med dagens svært krevende ressurssituasjon og mangel på både omstillingsmidler og investeringsmidler kombinert med en virksomhet som er fordelt på over 70 ulike steder er det samtidig klart at et utviklingsløp for å nå et slikt målbilde vil måtte gå over svært lang tid. Det vil kreve at det etableres løsninger som i et 5-10 års perspektiv er funksjonelle og hensiktsmessige, men som samtidig understøtter den hovedretning som er skissert. Den vedtatte overføring av aktivitet til Ahus/ Vestre Viken innen 2011/12 forsterker behovet for å tenke en videre utvikling av Oslo universitetssykehus i faser, der behovet for å sikre en bærekraftig virksomhet må understrekes. Gjennom prosessen frem mot styremøtet 4. juni har det blitt tydelig at det har vært til dels svært ulik forståelse av de føringer som er gitt fra Helse Sør-Øst, og derved ulike forventninger til valg av organisatorisk hovedløsning. Spesielt miljøene ved Aker og Rikshospitalet samt Oslo kommune har hatt en klar preferanse for, og til dels en forventning om, en mest mulig to-delt modell mellom et lokalsykehus og et sykehus for land/regionfunksjoner. Ullevål som i dag har en integrert modell basert på fagsøyler med utgangspunkt i pasientforløp har ønsket å videreføre denne type organisering med et organisatorisk skille mellom funksjonsnivå på nivå 3 eller 4. Universitetet i Oslo (det medisinske fakultet) har støttet ønsket om en organisering basert på samlede fagmiljø (søyler) begrunnet i hensynet til forskning og fagutvikling. Det har vært avholdt ulike møter der representanter for toppledelsen i Helse Sør- Øst har deltatt for å sikre en god nok forståelse av premissene i styrevedtaket vedr spesielt krav om understøttelse av organisatorisk skille, organisering basert på gode pasientforløp samt langsiktig målbilde knyttet til samlokalisering av regionale funksjoner på Gaustad. I den samlede vurdering legges det stor vekt på føringene fra Helse Sør-Øst, det foreløpige målbildet for Oslo universitetssykehus, innspill fra viktige samarbeidspartnere (inkludert Oslo kommune, Universitetet i Oslo, høyskolesektoren, andre HF i regionen og andre regioner) samt innspillene og anbefalingene fra prosjektgruppene. Brukerrepresentanter, tillitsvalgte og vernetjenesten har vært representert bredt i prosjektarbeidet og gitt viktige innspill underveis. Styresaken vil også formelt drøftes med de tillitsvalgte i et drøftingsmøte 3. juni.

12 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 12 av 35 Gjennom det krevende arbeidet som er gjort, til dels under stort tidspress, og med stor involvering av ledere, ansatte, tillitsvalgte, brukere med flere, opplever administrerende direktør at det har vært en viktig og nødvendig modningsprosess som har ført miljøene nærmere hverandre. Administrerende direktør vil særlig fremheve måten prosjektlederne for de fire delprosjektene som har arbeidet med den kliniske organiseringen samt forskning og utdanning har påtatt seg et stort og viktig ansvar for koordinering av sitt arbeid mot en mulig felles løsning. Prosessen har vært preget av en økende grad av læring, forståelse og respekt for ulike preferanser basert på svært ulike utgangspunkt og nåværende organisering av virksomheten. Administrerende direktør har vært opptatt av å kvalitetssikre det endelige forslaget med utgangspunkt både i gode faglige og organisatoriske vurderinger, samt mot det arbeidet som er gjort i tidligere faser (hovedstadsprosessen). En gruppe bestående av de mest sentrale prosjektlederne samt de administrerende direktører ved de tre tidligere helseforetakene og deres nærmeste rådgivere (fagdirektør/viseadministrerende direktør) sammen med den konstituerte ledelsen i Oslo universitetssykehus har bistått på en god og konstruktiv måte i dette. Administrerende direktør opplever også at toppledelsen ved de tre tidligere helseforetakene nå tar et aktivt ansvar for å forankre og skape forståelse for den løsning som er anbefalt i sine respektive organisasjoner. Det er av avgjørende viktighet at det ikke skapes en oppfatning av vinnere og tapere med utgangspunkt i den løsning som til slutt er valgt. Det har videre vært av stor verdi at en betydelig overvekt av fagmiljøene har støttet en samorganisering av faglig aktivitet på tvers av de tidligere institusjonsgrensene. Som det er redegjort for i saken, er tre ulike hovedmodeller for organisering av den kliniske virksomheten (som alle kan sies å oppfylle de viktigste føringer fra Helse Sør-Øst) drøftet og vurdert opp mot etablerte designkriterier. Ved sin endelige vurdering har administrerende direktør valgt å legge aller størst vekt på å legge til grunn en organisering på nivå 2 som ikke for noen av miljøene eller for Oslo universitetssykehus samlet sett gir uakseptabel stor gjennomføringsrisiko. Administrerende direktør har derfor lagt modell 3 til grunn da denne nå av representanter for alle miljøene oppfattes som akseptabel og et godt kompromiss mellom de kryssende hensyn som må ivaretas. Organisering av en virksomhet er i utgangspunktet kun en måte å gruppere aktivitet på for å sikre oversikt og styrbarhet. Ulike modeller har ulike styrker og svakheter, og må derfor suppleres med kompenserende tiltak. Modell 3 som er en kombinasjon av en ren fagsøylemodell og en todelt modell og som muliggjør en større syneliggjøring av hhv lokalsykehusfunksjoner og rene land/regionfunksjoner på nivå 2. Dette vil legge til rette for en enklere tilrettelegging av en dør inn -konseptet på begge funksjonsnivåer slik det er etterspurt av hhv Oslo Kommune og øvrige HF/RHF. En tydeligere lokalsykehusfunksjon er også viktig for å understøtte prosessen med overføring

13 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 13 av 35 av aktivitet til Ahus/ Vestre Viken. Felles organisering av rus/psykiatri i en enhet og samling av lokalbaserte miljøer knyttet til indremedisin er viktige styrker ved modellen. Samtidig unngår man å splitte fagmiljøer på en uønsket og uhensiktsmessig måte og modellen vil derfor ha mange av de samme styrkene som modell 2 i å understøtte forskning og fagutvikling. Det vil i neste fase bli arbeidet videre med å sikre tiltak og prosesser for å understøtte faglig sammenheng i de fag som nå blir organisatorisk splittet samt å legge til rette for at pasienten opplever at sykehuset har en dør inn og et sammenhengende behandlingsopplegg på tvers av organisatoriske enheter. Dette vil være et mer langsiktig utviklingsarbeid. Modell 3 fremstår derfor etter administrerende direktørs vurdering som et meget godt kompromiss som samlet sett best ivaretar alle delene av organisasjonen samt eksterne samarbeidspartnere og brukere. Modellen gir også grunnlag for en god videreutvikling av organisasjonen. Det er også gjort et viktig arbeid mht den samlede organisering av forskning, undervisning og innovasjon. De viktigste anbefalingene som er avklart på dette tidspunkt i arbeidet er gjengitt under: Forskningen foreslås organisert i en integrert modell sammen med den kliniske og laboratoriebaserte virksomheten og under felles ledelse på nivå 2 Koordinering av styringslinje mellom Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo gjøres via enhetsledelsen på nivå 2. Forskning må også koordineres på tvers av linjestrukturen for å fremme tverrfaglighet og optimal utnyttelse av kompetanse, utstyr og kliniske forskningsdata. En slik matrisestruktur må også forankres i ledelsen og favne lokal-, regions-, og landsfunksjoner. Utdanning bør forankres på tilsvarende måte. Stabsdirektør for forskning og utdanning får koordinerende institusjonelt ansvar for disse områdene. Oslo universitetssykehus har et særlig ansvar for å bidra til at innovasjon og utvikling finner sin plass i helsevesenet. Dette gjelder både innenfor kommersialiserbar innovasjon men like viktig innenfor utvikling av nye helsetjenester og nye løsninger. Innovasjon vil være forankret i administrerende direktørs stab. Infrastruktur for forsking og forskningsstøtte krever egen organisering. Det som ikke er knyttet til forskningsmiljøer bør samles i en egen enhet som rapporterer til forskningsdirektør. Kjernefasiliteter må være knyttet til sterke forskningsgrupper Det opprettes et felles forskningsutvalg som skal være et strategisk rådgivende organ og gi råd til administrerende direktør og Universitetet i Oslo ved dekan ved Det medisinske fakultet. Det opprettes utdanningsutvalg med representasjon fra foretak, universitet og høgskoler. Utvalget vil være rådgivende for administrerende direktør Når det gjelder organisering av stab- og støttefunksjoner og felles servicefunksjoner vil administrerende direktør i hovedsak legge til grunn de anbefalinger som er gitt av

14 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 14 av 35 prosjektgruppene i det videre arbeid, det henvises til punkt 7 i denne saken. Ansvaret for IKT og teknologi vil bli prosjektorganisert sammen med innovasjon i en stabsfunksjon. Figuren under viser anbefalt organisering av stab- og støttefunksjoner og felles servicefunksjoner. AD VAD: Økonomi og finans++ Kommunikasjon Innovasjon, IKT og teknologi* Forskning og utdanning VAD: Samhandling ++ VAD: Medisin og helsefag++ HR / Personal / Org.- /lederutv. Pas.sikkerhet, Kvalitet, Kont. forbedring Enhet A Enhet B Enhet C Enhet D Enhet E Enhet F Enhet G Enhet H. Enhet I Felles Servicefunksjoner Funksjonsområder som skal levere tjenester inn mot flere av de kliniske enhetene * Prosjektorganiseres i 1-2 års perspektiv ** Endelig betegnelse på enhetene på nivå 2 er ikke endelig avklart En beskrivelse av samlet anbefalt organisering av nivå 2 i Oslo universitetssykehus er gitt i punkt 9.

15 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 15 av Beskrivelse av foreslått organisasjonsstruktur på nivå 2 Forslaget til organisasjonsstruktur på nivå 2 med tilhørende forslag til gruppering av kliniske funksjoner er framkommet gjennom en aggregering av klynger av pasientsløyfer med størst faglige avhengigheter. I tillegg til faglige avhengigheter er modellen også et resultat av administrerende direktørs behov for et hensiktsmessig kontrollspenn. Forslaget er illustrert i figuren under. AD Enhet A Psyk. BUP Rus Enhet B Indrem. (Infek. Endo. Geriatri Gen. indrem. Hjerte Lunge Gastrom. Nyre) Enhet C Orto. Fys.med. Nevrokir. Nevro. ØNH Øye Plastikk Kjevekir. Enhet D Kvinne Barn Enhet E Onkologi Gastrokir. Urologi Mamma- endo.- Kir Enhet F Tx Hjertekir. Thoraxk. Karkir. Hjertem. Enhet G Tx Gastrom. Nyre Hemat. Gastrokir. Hud Klin.immun Enhet H Akutt (Traume, Ops, Ane/ Int) Prehosp. Forskn. inst./enh. Enhet I Lab.med. Rad. Forskn. inst./enh. Forskn. inst./enh. Forskn. inst./enh. Forskn. inst./enh. Forskn. inst./enh. Forskn. inst./enh. Forskn. inst./enh. Forskn. inst./enh. Felles Servicefunksjoner Lokal (illustrert andel av enhetenes aktivitet) Funksjonsområder som skal levere tjenester inn mot flere av de kliniske enhetene Lands-/ Region (illustrert andel av enhetenes aktivitet) Enhetene H og I skal levere tjenester knyttet til akuttmedisin, laboratoriemedisin og radiologi inn mot de andre enehtene. Hvordan disse enehtene og deres tjenesteleveranser skal organiseres vil avklares i det videre arbeidet. Mulittraumevirksomheten er planlagt organisert som et eget program. Kvinne- og barn har en felles grenseflate rundt fødsel og nyfødtmedisin, men har for øvrig relativt lite felles. Imidlertid mener begge miljøene at det er naturlig at de samorganiseres dersom størrelsesbetraktninger tilsier en slik samling. Flertallet av fagområder og alle regionsfunksjoner er foreslått samlet organisatorisk, men modellen forutsetter at enkelte fagområder er delt. Dette er blant annet gjort for å håndtere det spesielle kompetansebehov som den komplekse høyspesialiserte medisin har for å knytte sammen fagområder med sterke avhengigheter rundt definerte pasientforløp (eks transplantasjonsaktiviteten). Legekompetansen knyttet opp mot denne aktiviteten må håndteres innenfor et fast spesialistteam og ikke som en leveranse av legekompetanse fra en annen enhet. Dette medfører et skille på nivå 2 mellom lokalfunksjoner og lands/ regionfunksjoner innenfor samme spesialitet og legger dermed til rette for ivaretakelse av LEON-prinsippet. Modellen samler altså eksisterende fagområder i betydelig grad. For noen fagområder er dette ikke valgt fullt ut. Begrunnelsen for dette ligger både i

16 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 16 av 35 pasientgruppenes omfang (indremedisin) og de spesialiserte oppgaver noen miljøer håndterer (deler av gastrokirurgi til transplantasjonsvirksomheten). Kvaliteten i behandlingen, både for de lokalbaserte pasienter og for de spesialiserte problemstillinger vurderes bedre med denne løsningen. Innenfor psykologi-psykiatri er det ved dagens sykehus noen funksjoner som er organisert sammen med den somatiske virksomheten. I sak vedtok styret for Helse Sør-Øst i vedtakspunkt 13a: Innenfor Oslo universitetssykehus HF samles lokalsykehusfunksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og TSB, samt regionale funksjoner innen psykisk helsevern og TSB. Dette for å tydeliggjøre og styrke lokalsykehusfunksjonen og utvikle en faglig spydspiss innen psykisk helsevern og TSB. Dette innebærer at enheter ved Rikshospitalet som har regionale/landsdekkende funksjoner innen psykiatri organiseres inn i Enhet A. Forskning og fagutvikling må danne basis for utvikling av tilbudet til pasientene. Ved å samle de ulike forskningsmiljøene under samme ledelse vil Oslo universitetssykehus kunne skape synergier i forskningsaktiviteten og i forholdet til universitet, som hele landet ville kunne ha glede av. Det bør være en viktig premiss at samhandlingen med de somatiske miljøene videreføres og utvikles. I videre prosess avklares organisatorisk forankring av øvrige liason og støttetjenester innen feltet. Rusfeltet har flere avhengigheter mot andre fagområder, men fagmiljøet ønsker primært å være organisert i egen enhet på nivå 2, ikke minst for å løfte og styrke dette fagfeltet. Størrelsesbetraktninger vil spille inn i vurderingen om de skal samorganiseres med psykisk helse. Hovedargumentet for en felles organisering for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er hensynet til pasientene. Mange pasienter med behov for tverrfaglig spesialisert rusbehandling har en psykisk lidelse og motsatt. En felles organisering vil kunne bedre mulighetene for en integrert behandling med samtidighet i behandlingen. Det er evidens for at dette er den mest effektive behandling for pasienten, og det er viktig at en pasient får behandling av spesialist i forhold til aktuell lidelse, uavhengig av behandlingssted. Dette for å motvirke rekkefølge- og parallell behandling. Samorganisering av rus med andre fagfelt, som generell indremedisin, anbefales derfor ikke. Generelt vil det være behov for betydelig samhandling og behov for kompetanse mellom enheter fordi pasienter har sammensatte lidelser som fordrer multidisiplinær kompetanse ut over den som kan samorganiseres i en enehet. I det videre arbeidet med organisering på nivå 3 og nedover blir det derfor viktig å finne gode mekanismer for tverrgående faglig og prosessuelt samarbeid innen den vedtatte enhetsstrukturen. Figuren på side 15 oppsummerer overordnet hvordan de respektive fagområdene er foreslått organisert innenfor de skisserte enhetene. Det gjenstår viktig arbeid for detaljering av alle fagmiljøer innenfor Oslo universitetssykehus og også prosess i forhold til enkelte fagområder der organisatorisk tilknytning ikke er gitt.

17 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 17 av Videre arbeid med integrasjon, utvikling og organisering av Oslo universitetssykehus Arbeidet i integrasjonsprosjektet har så langt fokusert på å utarbeide et underlag for å kunne fremme forslag til organisering på nivå 2. Dette har vært nødvendig for å kunne etablere en samlet ledergruppe som vil ta et hovedansvar for den videre prosess med støtte fra et integrasjonsprosjekt. Det gjenstår fortsatt avklaringer på en del områder, men det ansees ikke at dette er til hinder for å vedta en hovedstruktur på nivå 2. Det understrekes at det vil være rom for å gjøre justeringer i hvordan aktivitet er fordelt mellom enhetene på nivå 2 dersom det videre arbeid med detaljering av organisasjonen på nivå 3 og 4 tilsier det. Det vil bli utarbeidet mandater og nedsatt prosjekter for det videre arbeidet knyttet til videre utvikling av organisasjonen under de ulike nivå 2 enheter. Tillitsvalgte og brukere vil medvirke og det vil bli etablert hensiktsmessige arenaer/ fora for dialog med ulike aktører. Følgende områder vil det spesielt bli jobbet videre med å konkretisere; Endelig organisering av anestesi/ intensiv, operasjon, prehospitale tjenester, laboratorier og radiologi samt hvordan de skal samhandle med de øvrige enhetene.. Organisering av mindre enheter som ikke eksplisitt er dekket av skissen til organisering av nivå 2. Videre arbeid knyttet til forskning, undervisning og innovasjon: Det legges opp til en videre dialog med Universitetet i Oslo om blant annet ledelsestilknytning på nivå 2, generell samarbeidsavtale og plassering av institutter. Ansvaret for innovasjon vil inntil videre bli organisert adskilt fra forskning og undervisning, og det skal arbeides videre med opplegg for utvikling/organisering av innovasjonsfeltet Det vil bli etablert et eget prosjekt for å vurdere ulike modeller for hvordan man kan sikre en god forankring og utvikling av både sykepleiefag/profesjon samt andre helsefag innefor rammen av Oslo universitetssykehus. Tydeliggjøring av ambisjoner, organisatorisk forankring samt alternative former for interne nettverk skal vurderes for å understøtte dette arbeidet. Organisering av utdanning innen helsefag vil bli diskutert i den videre prosess. Det vil bli arbeidet videre medutvikling av stabenes ansvars- og oppgavefordeling under ledelse av ansvarlige ledere/stabsdirektører, og med støtte fra integrasjonsprosjektet. For å tydeliggjøre og utvikle hele konseptet for lokalsykehusfunksjonen i Oslo universitetssykehus, samt tilrettelegge for overføring til Ahus/ Vestre Viken, vil det i samarbeid med bl.a. Helse Sør-Øst, Oslo kommune og Ahus bli etablert et helhetlig prosjekt med ulike delprosjekter. Også de private ideelle sykehusene vil være sentrale i dette arbeidet. Arbeidet vil bl.a omfatte;

18 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 18 av 35 utarbeidelse av en helhetlig beskrivelse av rehabiliteringstilbudet og organiseringen av dette ved Oslo universitetssykehus i lys av de endringer som vurderes i Helse Sør-Øst organiseringen av samhandlingen med eksterne samarbeidspartnere som Oslo kommune, storbylegevakten, fastleger, avtalespesialister, de private ideelle sykehusene (Diakonhjemmet og Lovisenberg) og andre sykehusområder gjennomføring av overføringer til Ahus og Vestre Viken integrering av rus, psykiatri og somatikk i lokalsykehustilbudet og organisering av rusakutten alternative scenarier for innhold, organisering og lokalisering av fremtidig lokalsykehusfunksjon (etter overføring til Ahus/ Vestre Viken) for å tilrettelegge for en samlet optimal arealplanlegging for videre utvikling av Oslo universitetssykehus 11. Risikovurderinger Det er gjort en foreløpig risikovurdering av forslag til organisasjonsstruktur og det forestående arbeidet med å gjennomføre denne endringen. Dette blir kommentert nærmere i styremøtet. Administrasjonen vil komme tilbake til styret med en samlet risikovurdering knyttet til hele fusjonsprosessen og nødvendige forutsetninger for å kunne operere som en samlet enhet fra

19 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 19 av 35 Forslag til vedtak 1. Styret tar administrerende direktørs forslag til organisasjonsstruktur på nivå 2 ved Oslo universitetssykehus til etterretning. Styret legger vekt på at modellen understøtter et tydelig fokus både på lokalsykehusfunksjonen og på høyspesialiserte funksjoner gjennom foreslått organisasjonsstruktur 2. Styret tar til etterretning at det etableres et eget prosjekt med fokus på den videre utformingen av lokalsykehusfunksjonen og at dette arbeidet vil bli gitt høy prioritet 3. Styret ber om å bli forelagt en samlet gjennomføringsplan for det videre arbeidet som ivaretar de tolv prinsippene for medvirkning i omstilling og lov- og avtaleverk Oslo, 28. mai 2009 Siri Hatlen sign.

20 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 20 av 35 Vedlegg 1; Vurdering av alternative organisasjonsmodeller fra P4 Under følger vurderingen av alternative organisasjonsmodeller som er utarbeidet av P4 Organisering av lands- og regionssykehusfunksjonen. Vurderingen til P3 Organisering av storby-/ lokalsykehusfunksjonen er prinsipiell lik som vurderingen i P4 men noe kortere i formen. Modell 1 Organisasjonsmodell 1 Lokal Lands-/region Dette alternativet er det nærmeste en kommer to separate sykehus innenfor disse rammene. Her er klinikker samlet rundt grupper behandlingsforløp som bare er på lokalsykehusnivå eller på LRO-nivå. Oppdelingen i klinikker innenfor hver av de to funksjonene kan da gjøres med bakgrunn i f.eks. behandlingsforløp som henger sammen, faglige sammenhenger, enheter som er en god ramme i utdanningsmessig sammenheng og/eller som gir en god ramme for ressursstyring f.eks. fordi klinikkene samler virksomhet på et geografisk sted og/eller samler henholdsvis akutt og elektiv virksomhet. Dersom en valgte dette alternativet, måtte en gå gjennom behandlingsforløp og diagnoser og ryddet i forhold til de to funksjonene som representerer hovedskillet i klinikkgrupper. Men en måtte også i særdeleshet gått gjennom de såkalte områdefunksjonene og fordele disse slik at helheten vil understøtte pasientforløp og fagmiljøer. I forhold til de åtte designkriteriene blir vurderingen som følger: Vurdering av modell 1 i forhold til designkriteriene 1. Modellen vil bety at en innenfor funksjonsnivå lokalnåvå vs lands- /regionnivå - er organisert i henhold til pasientforløp, mens pasientforløp som omfatter flere funksjonsnivåer (lokal-, område-, regionfunksjon) deles på

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato:

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORCE Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORGE Innhold 1. Sammendrag 2. Strategisk forankring 3. Mål 4. Tolking av strategisk forankring

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Sluttrapport Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Dato 20.10.2014 Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Side: 2 av 60 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering og anbefaling...

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret er tilfreds de overordnede

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN 2013-2016 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER

SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER SAKSFREMLEGG Saksgang Styre Møtedato Driftsstyret, Sykehuspartner 30. august 2010 SAK NR 040-2010: SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON Tjenestemodell og hovedstruktur «De ansattes kompetanse og jobbengasjement er kanskje den enkeltfaktor som har størst betydning

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Utkast til strategiplan 2012 2014

Utkast til strategiplan 2012 2014 Utkast til strategiplan 2012 2014 Sørlandet sykehus HF Ekstern høring utsendt 1.april, svarfrist 31.mai 2011 Arbeidsdokument Versjon 4 Trygghet når du trenger det mest Versjon 4, ekstern høring 01.04.2011

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer