Oslo universitetssykehus HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør Vedlegg: SAK 86/2009 OVERORDNET ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 1. Sammendrag og anbefaling Sammenslåingen av Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus til et felles Oslo universitetssykehus er en stor og krevende oppgave og en fusjon med betydelig størrelse og kompleksitet. I den samlede vurdering legges det stor vekt på føringene fra Helse Sør-Øst, det foreløpige målbildet for Oslo universitetssykehus, innspill fra viktige samarbeidspartnere (inkludert Oslo kommune, Universitetet i Oslo, høyskolesektoren, andre HF i regionen og andre regioner) samt innspillene og anbefalingene fra prosjektgruppene. Brukerrepresentanter, tillitsvalgte og vernetjenesten har vært representert bredt i prosjektarbeidet og gitt viktige innspill underveis. Som det blir redegjort for i saken, er tre ulike hovedmodeller for organisering av den kliniske virksomheten (som alle kan sies å oppfylle de viktigste føringer fra Helse Sør-Øst) drøftet og vurdert opp mot etablerte designkriterier. Ved sin endelige vurdering har administrerende direktør valgt å legge aller størst vekt på å legge til grunn en organisering på nivå 2 som ikke for noen av miljøene eller for Oslo universitetssykehus samlet sett gir uakseptabel stor gjennomføringsrisiko. Administrerende direktør anbefaler en organisasjonsmodell som er en kombinasjon av en ren fagsøylemodell og en todelt modell og som muliggjør en større syneliggjøring av hhv lokalsykehusfunksjoner og rene land/regionfunksjoner på nivå 2. Dette vil legge til rette for en enklere tilrettelegging av en dør inn -konseptet på

2 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 2 av 35 begge funksjonsnivåer slik det er etterspurt av hhv Oslo Kommune og øvrige HF/RHF. En tydeligere lokalsykehusfunksjon er også viktig for å understøtte prosessen med overføring av aktivitet til Ahus/Vestre Viken. Felles organisering av rus/psykiatri i en enhet og samling av lokalbaserte miljøer knyttet til indremedisin er viktige styrker ved modellen. Det vil i neste fase bli arbeidet videre med å sikre tiltak og prosesser for å understøtte faglig sammenheng i de fag som nå blir organisatorisk splittet samt å legge til rette for at pasienten opplever at sykehuset har en dør inn og et sammenhengende behandlingsopplegg på tvers av organisatoriske enheter. Dette vil være et mer langsiktig utviklingsarbeid Under følger en gjennomgang av bakgrunnen for de mest sentrale føringene for organiseringen av Oslo universitetssykehus, foreløpig målbilde for Oslo universitetssykehus og organiseringen av arbeidet med utarbeidelsen av underlaget for styresaken. Sentrale deler av underlaget er oppsummert med hovedfokus på organisering av den kliniske virksomheten, forskning, utdanning og innovasjon, stabog støttefunksjoner og felles servicefunksjoner. Administrerende direktørs anbefalinger, konkret forslag til organisering på nivå to og forslag til videre arbeid bygger på dette underlaget. Mer detaljerte beskrivelser av underlaget fra prosjektene og arbeidsprosessen er lagt i vedlegg. 2. Bakgrunn og føringer De overordnede føringene for organiseringen av Oslo universitetssykehus er gitt i sentrale styrevedtak i Helse Sør-Øst. Arbeidet med organiseringen tar utgangspunkt i: sak 038/2008 i Helse Sør-Øst sak 108/2008 i Helse Sør-Øst sak 130/2008 i Helse Sør-Øst sak 133/2008 i Helse Sør-Øst sak 3/2009 fra Foretaksmøte Arbeidet i integrasjonsprogrammet herunder arbeidet med overordnet organisering har tatt utgangspunkt i styresakene: sak 36/2009 ved Oslo universitetssykehus sak 51/2009 ved Oslo universitetssykehus sak 060/2009 ved Oslo universitetssykehus sak 066/2009 ved Oslo universitetssykehus De tre hovedføringene fra Helse Sør-Øst i arbeidet med etableringen av Oslo universitetssykehus er å: Forsterke rollen til lokalsykehus Samle dagens 28 regionsfunksjoner Tilpasse ressurser til redusert opptaksområde Helse Sør-Øst har både gjennom styrevedtak og senere dialog med Oslo universitetssykehus understreket viktigheten av å samorganisere regionsfunksjoner og understreket at det langsiktige målbildet er å samlokalisere disse på Gaustad.

3 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 3 av 35 Videre har Helse Sør-Øst gjennom sitt styrevedtak i sak 108/2008 blant annet uttrykt følgende; Den framtidige organiseringen av Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) skal understøtte et organisatorisk skille mellom lokalbaserte spesialisthelsetjenester og lands-/regions-/områdefunksjoner Det skal sikres bedre kvalitet i pasientbehandlingen gjennom større fokus på hele pasientforløpet. Utformingen av pasientforløpene vil være bestemmende for dimensjoneringen og organiseringen av de ulike behandlingstilbudene Arbeidet som ligger til grunn for forslag til overordnet organisering og selve forslaget til organisasjonsstruktur er gjennomført og utarbeidet i tråd med føringene fra Helse Sør-Øst samt tidligere styrevedtak i Oslo universitetssykehus. 3. Foreløpig målbilde for Oslo universitetssykehus: Høy kvalitet i pasientbehandlingen Høy kvalitet i pasientbehandlingen skal kjennetegnes ved at Oslo universitetssykehus har et samordnet og godt tilbud til alle pasientgrupper på alle omsorgsnivåer med høy faglig standard og høy pasientsikkerhet. Skape et godt og effektivt lokalsykehus Oslo universitetssykehus skal tydeliggjøre og forsterke rollen til lokalsykehuset og skape et godt og effektivt lokalsykehus som har fokus på alminnelige tilstander samtidig som det er tilpasset storbyens spesielle utfordringer. Lokalsykehusfunksjonen skal samhandle tett og godt med Oslo kommune, fastleger, og sykehjem. Styrking av høyspesialisert medisin Styrking av den høyspesialiserte medisinen gjennom organisatorisk samling av alle dagens 28 regionsfunksjoner samt tett og god samhandling med øvrige regioner og områder. Best på forskning, utdanning og innovasjon Oslo universitetssykehus skal være best på forskning, utdanning og innovasjon og være et sykehus i front av den internasjonale medisinske utviklingen som har et fokus på utvikling av ny diagnostikk og behandling. Dette skal skje i tett samarbeid med Universitetet i Oslo og høyskolene. Attraktiv arbeidsplass Oslo universitetssykehus skal være en attraktiv arbeidsplass og være kjent som en organisasjon med godt arbeidsmiljø som satser på å utvikle kompetansen både for individet og organisasjonen.

4 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 4 av 35 Effektiv ressursutnyttelse Oslo universitetssykehus skal drive kostnadseffektivt med effektiv ressursutnyttelse og et kostnadsnivå som reflekterer både reduksjonen i opptaksområdet som følge av overføringen til Ahus og Vestre Viken samt potensialet for samordningsgevinster som ligger i sammenslåingen av de tre tidligere HFene. LEON-prinsippet skal generelt være førende for organiseringen av behandlingstilbudet.

5 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 5 av Arbeidet med integrasjonsprosjektet og forberedelse av underlag for organiseringen på nivå 2 Arbeidet med utarbeidelsen av underlagsmateriale for overordnet organisering av Oslo universitetssykehus er gjennomført som en del av Integrasjonsprogrammet ved Oslo universitetssykehus. Programmet er organisert med styringsgruppe, et programkontor og ulike hovedprosjekter med tilhørende delprosjekter, se figuren under. Adm. direktør Styringsgruppe Programkontor Kartlegging og organisering av pasientforløp, forskning og utdanning.(inkl. UiO) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Tett koordinering Tett koordinering Organisering av forskning og utdanning Organisering av storby- /lokalsykehus funksjonen Organisering av lands-og regionssykehus funksjonen Samlokalisering av kliniske fagområder på kort sikt Generalplan (Areal) Organisering av stab og støtte Organisering av ikke medisinsk støtte P9 Gevinst realisering Pasientforløp, lokalog lands-/regionfunksjoner, forskning og utdanning bla: Akutt/multitraume/TX Head and Neck Barn Kvinne Kreft Hjerte- kar og lungesykdommer (med + kir.) Indremedisin og geriatri Psykisk helse og rus Ortopedi Urologi Nevrofag inkl rehab og fys med Konkretisering av tjenestetilbudet Somatikk Psykisk helse og rus Samhandling Organisering og oppgavefordelig Sykehusområde Oslo Storbylegevakt Konkretisering av tjenestetilbudet Samhandling Oppgavefordeling Enhetlig ledelse av regionsfunksjoner Økonomi Måling/rapportering/ analyseverktøy Budsjett 2010 HR Generalplan 2012 Generalplan 2020 (inkl. langsiktig utvikling) P10 P11 P12 Omstilling, integrasjon og kultur Pensjon Arbeidsgiverpolitikk Kommunikasjon Kommunikasjonsstrategi P13 IKT Underlagsmateriale for overordnet organisering er utarbeidet av prosjektene: P1 Kartlegging og organisering av pasientforløp, forskning og utdanning (inkl. UiO) P2 Organisering av forskning og utdanning P3 Organisering av storby-/ lokalsykehusfunksjonen P4 Organisering av lands- og regionssykehusfunksjonen P7 Organisering av stab og støtte P8 Organisering av ikke medisinsk støtte Arbeidet i prosjektene har involvert bredt i organisasjonen og til sammen har om lag 700 ledere, fagpersoner, tillitsvalgte, verneombud og brukere deltatt i arbeidet enten i prosjekter eller i arbeidsgrupper. Det er avholdt møter underveis også med viktige aktører som Helse Sør-Øst, Oslo kommune, Universitetet i Oslo og andre Helseforetak/ Regionale helseforetak (HF/RHF). I tillegg er det informert aktivt gjennom internt nyhetsbrev hver uke samt innhentet spørsmål og synspunkter via nettmøter. Styresaken blir lagt ut på internett med invitasjon til å gi innspill i forkant av styremøtet til oppgitt epostkasse.

6 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 6 av 35 Arbeidsprosess Det har vært gjennomført et omfattende og grundig arbeid i de ulike prosjektgruppene og undergruppene fram mot denne del-leveransen. Det har vært tett koordinering og god dialog mellom lederne for de seks delprosjektene som har gitt innspill på den kliniske organiseringen, organisering av stab-/ støttefunksjonene og ikke medisinske tjenester samt forskning og utdanning (P1- P4, P7 og P8) for å sikre at helheten ble ivaretatt samt legge grunnlaget for å kunne etablere en samlet løsning. Prosjektene for organisering av hhv stab- og støttetjenester har vært organisert under felles ledelse, og dette har vært hensiktsmessig. Prosjektenes oppsummerende rapporter belyser alternative løsninger og innspill til organisering av Oslo universitetssykehus på nivå 2. Det har i prosjektene vært fokus på å få frem alternative løsninger og beskrive disse. Der det har vært uenighet i gruppene skal dette være synliggjort i rapportene. En beskrivelse av overordnet arbeidsprosess og sentrale milepæler og møter er vedlagt i vedlegg 4.

7 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 7 av Organisering av den kliniske virksomheten 5.1 Organisering ved andre, sammenlignbare sykehus i Norden Som en del av arbeidet med beslutningsunderlaget er det hentet inn erfaringer fra andre, sammenlignbare sykehus i Norden. Disse var: Herlev Hospital, København Karolinska sjukhuset, Stockholm Universitetssykehuset Nord-Norge St. Olavs Hospital Ingen av sykehusene har valgt en lik organisering og det finnes ingen fasit for organisering av sykehus. De viktigste råd som ble gitt av denne gruppen var: Tenk organisering rundt pasientforløp Klinikk og universitetsfunksjon bør organiseres tett sammen Vellykket omorganisering tar tid og krever løpende oppfølging Organisasjonsmodellene ved de fire nevnte sykehusene er i stor grad basert på klinikkstrukturer bygget opp rundt pasientforløp og fag der funksjonsnivå er tydeliggjort på ulike måter. Ingen har valgt å legge funksjonsnivå (lokal vs land/region) til grunn som hovedkriterium ved utforming av organisasjonsstruktur. 5.2 Hovedmodeller for overordnet organisering I arbeidet med overordnet organisering av Oslo universitetssykehus er det vurdert tre alternative hovedmodeller med prinsipielle ulikheter. Alle tre tar utgangspunkt i pasientforløp og identifiserte klynger av disse som aggregeres opp til en overordnet struktur. Den prinsipielle forskjellen er i hovedsak relatert til i hvor stor grad, og på hvilket nivå i organisasjonen det skilles mellom lokalog land/regionfunksjoner. Modellene er illustrert i figuren på neste side.

8 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 8 av 35 Modell 1 Modell 2 Lands- og regionssykehus Lokalsykehus Enhet a Enhet b Enhet c Enhet d Enhet e Enhet f Enhet g Land/ Region Lokal Mer lokalfunksjoner Modell 3 Mer lands/regionsfunksjoner Land/Region Lokal Område Land/ Region Modell 1 har et konsekvent skille mellom lokalsykehusfunksjoner og LROfunksjoner (Lands-, region og områdefunksjoner) på nivå 2. Fagmiljøene er delt opp etter denne oppgavefordelingen. Modell 2 har ingen skille mellom lokalsykehusfunksjoner og LRO-funksjoner på nivå 2. Alle fagmiljøene er samlet på tvers av funksjonsnivå. Modell 3 kan karakteriseres som en kombinasjon av modell 1 og 2, med et tydeligere skille mellom lokalfunksjonen og lands/ regionfunksjonen. Samling av fagmiljø er ikke fullstendig. Alle modellene er vurdert av prosjektgruppene for Organisering av storby-/ lokalsykehusfunksjonen (P3) og Organisering av lands- og regionssykehusfunksjonen(p4) i forhold til 8 definerte designkriteria. Formålet med kriteriene har vært å etablere et felles utgangspunkt for beskrivelse, kvalitetssikring og vurdering av de respektive hovedmodellene og alternative forslag til gruppering av kliniske funksjoner. Se tabell på neste side.

9 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 9 av Pasientforløp 2. Styringsstruktur og modellkompleksitet 3. Styrking av tjenestetilbudet 4. Understøttelse av organisatorisk skille 5. Samhandling 6. LEON prinsippet Legger modellen til rette for logiske og effektive pasientforløp? Oppfyller modellen kravet til En opplevd dør inn? Gir modellen en tydelig ansvarslinje? Håndterbart kontrollspenn for alle ledere? Er det en klar logikk bak gruppering av aktiviteter inn i hver enkelt klinikk Tydeliggjøring av de lokalbaserte tjenester og styrkning av forskning? Styrking av den høyspesialisert medisinen (lands-og region)? Styrking av fagutvikling og innovasjon? Hvor effektivt understøtter modellen et organisatorisk skille mellom storby/ lokal og land/ regionsfunksjoner Legger modellen til rette for et likeverdig sykehustilbud til alle pasientgrupper Legger modellen til rette for god samhandling med eksterne aktører, for eksempel Oslo kommune, andre sykehus, Universitetet? Hvordan legger modellen til rette for at pasienter kommer inn og blir behandlet i tråd med LEON prinsippet 7. Gjennomføringsrisiko Modellen lar seg gjennomføre med samlet sett akseptabel risiko 8. Effektivitet og gevinstrealisering Understøtter modellen realisering av gevinster? Er modellen ressurseffektiv? For vurderingen av modellene, gjort i prosjektene, henvises det til vedlegg 1. For øvrig henvises til administrerende direktørs vurdering og anbefaling, ref. punkt Organisering av forskning, utdanning og innovasjon Prosjektgruppen med ansvar for organisering av forskning og utdanning (P2) besto av 18 medlemmer og hadde 7 undergrupper (Forskningsstøtte, Innovasjon, Organisering av forskning, Helsefaglig forskning, Kjernefasiliteter, Universitetsutdanninger og spesialist-utdanning samt Høgskole-utdanninger). Prosjektgruppen har tatt utgangspunkt i en ambisjon om å videreutvikle sykehuset til høyt internasjonalt nivå på flest mulig forskningsområder, styrke utdanningen og bidra til økt innovasjon. Oslo universitetssykehus er en tung forskningsorganisasjon som representerer over 50 prosent av all norsk medisinsk og helsefaglig forskning (i helseforetakene) og med mange forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse. Med Universitetet i Oslo (universitetet) og Høgskolen i Oslo som viktigste samarbeidspartnere er det vesentlig at det etableres gode samarbeidsorganer og organisatoriske løsninger som sikrer god ressursutnyttelse og synergier. Oslo universitetssykehus har omfattende utdanningsoppgaver innen medisin og helsefag og det er vesentlig at ny organisering understøtter og ivaretar dette på en god måte. Gruppens sentrale anbefalinger er redegjort for i vedlegg 2. Det henvises også til administrerende direktørs vurdering og anbefaling i punkt Organisering av stab- og støttefunksjoner og felles servicefunksjoner Prosjektgruppene med ansvar for organisering av hhv stab/støtte og ikkemedisinske støttefunksjoner har arbeidet under samme ledelse og tett koordinert. Hovedpunkter fra prosjektgruppenes anbefalinger til administrerende direktør er gjengitt under: Avgrensede (små) sentrale staber med fokus på Strategisk utvikling og Styring og kontroll

10 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 10 av 35 Etablering av faglige nettverk med systemansvar hos fagansvarlig i stab/viseadministrerende direktør Transaksjonstunge og regelstyrte service- og driftsoppgaver legges til felles driftsenhet Støtteressursene innen HR og økonomi organiseres på to nivåer i: o Stab / viseadministrerende-område o I de operative enhetene Dimensjonering vil avhenge av overordnede styringsmodellen Det etableres én enhet for Felles servicefunksjoner på nivå 2. Alle tjenestene etableres med gjennomgående linjeansvar Det anbefales å samle de strategiske funksjoner innen IKT, MTA og Eiendom under samme ansvarsområde og med rapportering til en viseadministrerende direktør. For en mer utfyllende oppsummering av anbefalingene henvises det til vedlegg 3. Det henvises også til administrerende direktørs vurdering og anbefaling i punkt 8.

11 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 11 av Administrerende direktørs vurdering og anbefaling Sammenslåingen av Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus til et felles Oslo universitetssykehus er en stor og krevende oppgave og en fusjon med betydelig størrelse og kompleksitet. Å integrere tre så ulike organisasjoner og kulturer er utfordrende og vil kreve lang tid og stor ledelsesinnsats. Det er etablert til dels svært tydelige føringer og høye krav til et langsiktig målbilde for Oslo universitetssykehus gjennom Hovedstadsprosessen og de etterfølgende styrevedtak og foretaksprotokoller fra Helse Sør-Øst. Med dagens svært krevende ressurssituasjon og mangel på både omstillingsmidler og investeringsmidler kombinert med en virksomhet som er fordelt på over 70 ulike steder er det samtidig klart at et utviklingsløp for å nå et slikt målbilde vil måtte gå over svært lang tid. Det vil kreve at det etableres løsninger som i et 5-10 års perspektiv er funksjonelle og hensiktsmessige, men som samtidig understøtter den hovedretning som er skissert. Den vedtatte overføring av aktivitet til Ahus/ Vestre Viken innen 2011/12 forsterker behovet for å tenke en videre utvikling av Oslo universitetssykehus i faser, der behovet for å sikre en bærekraftig virksomhet må understrekes. Gjennom prosessen frem mot styremøtet 4. juni har det blitt tydelig at det har vært til dels svært ulik forståelse av de føringer som er gitt fra Helse Sør-Øst, og derved ulike forventninger til valg av organisatorisk hovedløsning. Spesielt miljøene ved Aker og Rikshospitalet samt Oslo kommune har hatt en klar preferanse for, og til dels en forventning om, en mest mulig to-delt modell mellom et lokalsykehus og et sykehus for land/regionfunksjoner. Ullevål som i dag har en integrert modell basert på fagsøyler med utgangspunkt i pasientforløp har ønsket å videreføre denne type organisering med et organisatorisk skille mellom funksjonsnivå på nivå 3 eller 4. Universitetet i Oslo (det medisinske fakultet) har støttet ønsket om en organisering basert på samlede fagmiljø (søyler) begrunnet i hensynet til forskning og fagutvikling. Det har vært avholdt ulike møter der representanter for toppledelsen i Helse Sør- Øst har deltatt for å sikre en god nok forståelse av premissene i styrevedtaket vedr spesielt krav om understøttelse av organisatorisk skille, organisering basert på gode pasientforløp samt langsiktig målbilde knyttet til samlokalisering av regionale funksjoner på Gaustad. I den samlede vurdering legges det stor vekt på føringene fra Helse Sør-Øst, det foreløpige målbildet for Oslo universitetssykehus, innspill fra viktige samarbeidspartnere (inkludert Oslo kommune, Universitetet i Oslo, høyskolesektoren, andre HF i regionen og andre regioner) samt innspillene og anbefalingene fra prosjektgruppene. Brukerrepresentanter, tillitsvalgte og vernetjenesten har vært representert bredt i prosjektarbeidet og gitt viktige innspill underveis. Styresaken vil også formelt drøftes med de tillitsvalgte i et drøftingsmøte 3. juni.

12 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 12 av 35 Gjennom det krevende arbeidet som er gjort, til dels under stort tidspress, og med stor involvering av ledere, ansatte, tillitsvalgte, brukere med flere, opplever administrerende direktør at det har vært en viktig og nødvendig modningsprosess som har ført miljøene nærmere hverandre. Administrerende direktør vil særlig fremheve måten prosjektlederne for de fire delprosjektene som har arbeidet med den kliniske organiseringen samt forskning og utdanning har påtatt seg et stort og viktig ansvar for koordinering av sitt arbeid mot en mulig felles løsning. Prosessen har vært preget av en økende grad av læring, forståelse og respekt for ulike preferanser basert på svært ulike utgangspunkt og nåværende organisering av virksomheten. Administrerende direktør har vært opptatt av å kvalitetssikre det endelige forslaget med utgangspunkt både i gode faglige og organisatoriske vurderinger, samt mot det arbeidet som er gjort i tidligere faser (hovedstadsprosessen). En gruppe bestående av de mest sentrale prosjektlederne samt de administrerende direktører ved de tre tidligere helseforetakene og deres nærmeste rådgivere (fagdirektør/viseadministrerende direktør) sammen med den konstituerte ledelsen i Oslo universitetssykehus har bistått på en god og konstruktiv måte i dette. Administrerende direktør opplever også at toppledelsen ved de tre tidligere helseforetakene nå tar et aktivt ansvar for å forankre og skape forståelse for den løsning som er anbefalt i sine respektive organisasjoner. Det er av avgjørende viktighet at det ikke skapes en oppfatning av vinnere og tapere med utgangspunkt i den løsning som til slutt er valgt. Det har videre vært av stor verdi at en betydelig overvekt av fagmiljøene har støttet en samorganisering av faglig aktivitet på tvers av de tidligere institusjonsgrensene. Som det er redegjort for i saken, er tre ulike hovedmodeller for organisering av den kliniske virksomheten (som alle kan sies å oppfylle de viktigste føringer fra Helse Sør-Øst) drøftet og vurdert opp mot etablerte designkriterier. Ved sin endelige vurdering har administrerende direktør valgt å legge aller størst vekt på å legge til grunn en organisering på nivå 2 som ikke for noen av miljøene eller for Oslo universitetssykehus samlet sett gir uakseptabel stor gjennomføringsrisiko. Administrerende direktør har derfor lagt modell 3 til grunn da denne nå av representanter for alle miljøene oppfattes som akseptabel og et godt kompromiss mellom de kryssende hensyn som må ivaretas. Organisering av en virksomhet er i utgangspunktet kun en måte å gruppere aktivitet på for å sikre oversikt og styrbarhet. Ulike modeller har ulike styrker og svakheter, og må derfor suppleres med kompenserende tiltak. Modell 3 som er en kombinasjon av en ren fagsøylemodell og en todelt modell og som muliggjør en større syneliggjøring av hhv lokalsykehusfunksjoner og rene land/regionfunksjoner på nivå 2. Dette vil legge til rette for en enklere tilrettelegging av en dør inn -konseptet på begge funksjonsnivåer slik det er etterspurt av hhv Oslo Kommune og øvrige HF/RHF. En tydeligere lokalsykehusfunksjon er også viktig for å understøtte prosessen med overføring

13 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 13 av 35 av aktivitet til Ahus/ Vestre Viken. Felles organisering av rus/psykiatri i en enhet og samling av lokalbaserte miljøer knyttet til indremedisin er viktige styrker ved modellen. Samtidig unngår man å splitte fagmiljøer på en uønsket og uhensiktsmessig måte og modellen vil derfor ha mange av de samme styrkene som modell 2 i å understøtte forskning og fagutvikling. Det vil i neste fase bli arbeidet videre med å sikre tiltak og prosesser for å understøtte faglig sammenheng i de fag som nå blir organisatorisk splittet samt å legge til rette for at pasienten opplever at sykehuset har en dør inn og et sammenhengende behandlingsopplegg på tvers av organisatoriske enheter. Dette vil være et mer langsiktig utviklingsarbeid. Modell 3 fremstår derfor etter administrerende direktørs vurdering som et meget godt kompromiss som samlet sett best ivaretar alle delene av organisasjonen samt eksterne samarbeidspartnere og brukere. Modellen gir også grunnlag for en god videreutvikling av organisasjonen. Det er også gjort et viktig arbeid mht den samlede organisering av forskning, undervisning og innovasjon. De viktigste anbefalingene som er avklart på dette tidspunkt i arbeidet er gjengitt under: Forskningen foreslås organisert i en integrert modell sammen med den kliniske og laboratoriebaserte virksomheten og under felles ledelse på nivå 2 Koordinering av styringslinje mellom Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo gjøres via enhetsledelsen på nivå 2. Forskning må også koordineres på tvers av linjestrukturen for å fremme tverrfaglighet og optimal utnyttelse av kompetanse, utstyr og kliniske forskningsdata. En slik matrisestruktur må også forankres i ledelsen og favne lokal-, regions-, og landsfunksjoner. Utdanning bør forankres på tilsvarende måte. Stabsdirektør for forskning og utdanning får koordinerende institusjonelt ansvar for disse områdene. Oslo universitetssykehus har et særlig ansvar for å bidra til at innovasjon og utvikling finner sin plass i helsevesenet. Dette gjelder både innenfor kommersialiserbar innovasjon men like viktig innenfor utvikling av nye helsetjenester og nye løsninger. Innovasjon vil være forankret i administrerende direktørs stab. Infrastruktur for forsking og forskningsstøtte krever egen organisering. Det som ikke er knyttet til forskningsmiljøer bør samles i en egen enhet som rapporterer til forskningsdirektør. Kjernefasiliteter må være knyttet til sterke forskningsgrupper Det opprettes et felles forskningsutvalg som skal være et strategisk rådgivende organ og gi råd til administrerende direktør og Universitetet i Oslo ved dekan ved Det medisinske fakultet. Det opprettes utdanningsutvalg med representasjon fra foretak, universitet og høgskoler. Utvalget vil være rådgivende for administrerende direktør Når det gjelder organisering av stab- og støttefunksjoner og felles servicefunksjoner vil administrerende direktør i hovedsak legge til grunn de anbefalinger som er gitt av

14 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 14 av 35 prosjektgruppene i det videre arbeid, det henvises til punkt 7 i denne saken. Ansvaret for IKT og teknologi vil bli prosjektorganisert sammen med innovasjon i en stabsfunksjon. Figuren under viser anbefalt organisering av stab- og støttefunksjoner og felles servicefunksjoner. AD VAD: Økonomi og finans++ Kommunikasjon Innovasjon, IKT og teknologi* Forskning og utdanning VAD: Samhandling ++ VAD: Medisin og helsefag++ HR / Personal / Org.- /lederutv. Pas.sikkerhet, Kvalitet, Kont. forbedring Enhet A Enhet B Enhet C Enhet D Enhet E Enhet F Enhet G Enhet H. Enhet I Felles Servicefunksjoner Funksjonsområder som skal levere tjenester inn mot flere av de kliniske enhetene * Prosjektorganiseres i 1-2 års perspektiv ** Endelig betegnelse på enhetene på nivå 2 er ikke endelig avklart En beskrivelse av samlet anbefalt organisering av nivå 2 i Oslo universitetssykehus er gitt i punkt 9.

15 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 15 av Beskrivelse av foreslått organisasjonsstruktur på nivå 2 Forslaget til organisasjonsstruktur på nivå 2 med tilhørende forslag til gruppering av kliniske funksjoner er framkommet gjennom en aggregering av klynger av pasientsløyfer med størst faglige avhengigheter. I tillegg til faglige avhengigheter er modellen også et resultat av administrerende direktørs behov for et hensiktsmessig kontrollspenn. Forslaget er illustrert i figuren under. AD Enhet A Psyk. BUP Rus Enhet B Indrem. (Infek. Endo. Geriatri Gen. indrem. Hjerte Lunge Gastrom. Nyre) Enhet C Orto. Fys.med. Nevrokir. Nevro. ØNH Øye Plastikk Kjevekir. Enhet D Kvinne Barn Enhet E Onkologi Gastrokir. Urologi Mamma- endo.- Kir Enhet F Tx Hjertekir. Thoraxk. Karkir. Hjertem. Enhet G Tx Gastrom. Nyre Hemat. Gastrokir. Hud Klin.immun Enhet H Akutt (Traume, Ops, Ane/ Int) Prehosp. Forskn. inst./enh. Enhet I Lab.med. Rad. Forskn. inst./enh. Forskn. inst./enh. Forskn. inst./enh. Forskn. inst./enh. Forskn. inst./enh. Forskn. inst./enh. Forskn. inst./enh. Forskn. inst./enh. Felles Servicefunksjoner Lokal (illustrert andel av enhetenes aktivitet) Funksjonsområder som skal levere tjenester inn mot flere av de kliniske enhetene Lands-/ Region (illustrert andel av enhetenes aktivitet) Enhetene H og I skal levere tjenester knyttet til akuttmedisin, laboratoriemedisin og radiologi inn mot de andre enehtene. Hvordan disse enehtene og deres tjenesteleveranser skal organiseres vil avklares i det videre arbeidet. Mulittraumevirksomheten er planlagt organisert som et eget program. Kvinne- og barn har en felles grenseflate rundt fødsel og nyfødtmedisin, men har for øvrig relativt lite felles. Imidlertid mener begge miljøene at det er naturlig at de samorganiseres dersom størrelsesbetraktninger tilsier en slik samling. Flertallet av fagområder og alle regionsfunksjoner er foreslått samlet organisatorisk, men modellen forutsetter at enkelte fagområder er delt. Dette er blant annet gjort for å håndtere det spesielle kompetansebehov som den komplekse høyspesialiserte medisin har for å knytte sammen fagområder med sterke avhengigheter rundt definerte pasientforløp (eks transplantasjonsaktiviteten). Legekompetansen knyttet opp mot denne aktiviteten må håndteres innenfor et fast spesialistteam og ikke som en leveranse av legekompetanse fra en annen enhet. Dette medfører et skille på nivå 2 mellom lokalfunksjoner og lands/ regionfunksjoner innenfor samme spesialitet og legger dermed til rette for ivaretakelse av LEON-prinsippet. Modellen samler altså eksisterende fagområder i betydelig grad. For noen fagområder er dette ikke valgt fullt ut. Begrunnelsen for dette ligger både i

16 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 16 av 35 pasientgruppenes omfang (indremedisin) og de spesialiserte oppgaver noen miljøer håndterer (deler av gastrokirurgi til transplantasjonsvirksomheten). Kvaliteten i behandlingen, både for de lokalbaserte pasienter og for de spesialiserte problemstillinger vurderes bedre med denne løsningen. Innenfor psykologi-psykiatri er det ved dagens sykehus noen funksjoner som er organisert sammen med den somatiske virksomheten. I sak vedtok styret for Helse Sør-Øst i vedtakspunkt 13a: Innenfor Oslo universitetssykehus HF samles lokalsykehusfunksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og TSB, samt regionale funksjoner innen psykisk helsevern og TSB. Dette for å tydeliggjøre og styrke lokalsykehusfunksjonen og utvikle en faglig spydspiss innen psykisk helsevern og TSB. Dette innebærer at enheter ved Rikshospitalet som har regionale/landsdekkende funksjoner innen psykiatri organiseres inn i Enhet A. Forskning og fagutvikling må danne basis for utvikling av tilbudet til pasientene. Ved å samle de ulike forskningsmiljøene under samme ledelse vil Oslo universitetssykehus kunne skape synergier i forskningsaktiviteten og i forholdet til universitet, som hele landet ville kunne ha glede av. Det bør være en viktig premiss at samhandlingen med de somatiske miljøene videreføres og utvikles. I videre prosess avklares organisatorisk forankring av øvrige liason og støttetjenester innen feltet. Rusfeltet har flere avhengigheter mot andre fagområder, men fagmiljøet ønsker primært å være organisert i egen enhet på nivå 2, ikke minst for å løfte og styrke dette fagfeltet. Størrelsesbetraktninger vil spille inn i vurderingen om de skal samorganiseres med psykisk helse. Hovedargumentet for en felles organisering for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er hensynet til pasientene. Mange pasienter med behov for tverrfaglig spesialisert rusbehandling har en psykisk lidelse og motsatt. En felles organisering vil kunne bedre mulighetene for en integrert behandling med samtidighet i behandlingen. Det er evidens for at dette er den mest effektive behandling for pasienten, og det er viktig at en pasient får behandling av spesialist i forhold til aktuell lidelse, uavhengig av behandlingssted. Dette for å motvirke rekkefølge- og parallell behandling. Samorganisering av rus med andre fagfelt, som generell indremedisin, anbefales derfor ikke. Generelt vil det være behov for betydelig samhandling og behov for kompetanse mellom enheter fordi pasienter har sammensatte lidelser som fordrer multidisiplinær kompetanse ut over den som kan samorganiseres i en enehet. I det videre arbeidet med organisering på nivå 3 og nedover blir det derfor viktig å finne gode mekanismer for tverrgående faglig og prosessuelt samarbeid innen den vedtatte enhetsstrukturen. Figuren på side 15 oppsummerer overordnet hvordan de respektive fagområdene er foreslått organisert innenfor de skisserte enhetene. Det gjenstår viktig arbeid for detaljering av alle fagmiljøer innenfor Oslo universitetssykehus og også prosess i forhold til enkelte fagområder der organisatorisk tilknytning ikke er gitt.

17 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 17 av Videre arbeid med integrasjon, utvikling og organisering av Oslo universitetssykehus Arbeidet i integrasjonsprosjektet har så langt fokusert på å utarbeide et underlag for å kunne fremme forslag til organisering på nivå 2. Dette har vært nødvendig for å kunne etablere en samlet ledergruppe som vil ta et hovedansvar for den videre prosess med støtte fra et integrasjonsprosjekt. Det gjenstår fortsatt avklaringer på en del områder, men det ansees ikke at dette er til hinder for å vedta en hovedstruktur på nivå 2. Det understrekes at det vil være rom for å gjøre justeringer i hvordan aktivitet er fordelt mellom enhetene på nivå 2 dersom det videre arbeid med detaljering av organisasjonen på nivå 3 og 4 tilsier det. Det vil bli utarbeidet mandater og nedsatt prosjekter for det videre arbeidet knyttet til videre utvikling av organisasjonen under de ulike nivå 2 enheter. Tillitsvalgte og brukere vil medvirke og det vil bli etablert hensiktsmessige arenaer/ fora for dialog med ulike aktører. Følgende områder vil det spesielt bli jobbet videre med å konkretisere; Endelig organisering av anestesi/ intensiv, operasjon, prehospitale tjenester, laboratorier og radiologi samt hvordan de skal samhandle med de øvrige enhetene.. Organisering av mindre enheter som ikke eksplisitt er dekket av skissen til organisering av nivå 2. Videre arbeid knyttet til forskning, undervisning og innovasjon: Det legges opp til en videre dialog med Universitetet i Oslo om blant annet ledelsestilknytning på nivå 2, generell samarbeidsavtale og plassering av institutter. Ansvaret for innovasjon vil inntil videre bli organisert adskilt fra forskning og undervisning, og det skal arbeides videre med opplegg for utvikling/organisering av innovasjonsfeltet Det vil bli etablert et eget prosjekt for å vurdere ulike modeller for hvordan man kan sikre en god forankring og utvikling av både sykepleiefag/profesjon samt andre helsefag innefor rammen av Oslo universitetssykehus. Tydeliggjøring av ambisjoner, organisatorisk forankring samt alternative former for interne nettverk skal vurderes for å understøtte dette arbeidet. Organisering av utdanning innen helsefag vil bli diskutert i den videre prosess. Det vil bli arbeidet videre medutvikling av stabenes ansvars- og oppgavefordeling under ledelse av ansvarlige ledere/stabsdirektører, og med støtte fra integrasjonsprosjektet. For å tydeliggjøre og utvikle hele konseptet for lokalsykehusfunksjonen i Oslo universitetssykehus, samt tilrettelegge for overføring til Ahus/ Vestre Viken, vil det i samarbeid med bl.a. Helse Sør-Øst, Oslo kommune og Ahus bli etablert et helhetlig prosjekt med ulike delprosjekter. Også de private ideelle sykehusene vil være sentrale i dette arbeidet. Arbeidet vil bl.a omfatte;

18 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 18 av 35 utarbeidelse av en helhetlig beskrivelse av rehabiliteringstilbudet og organiseringen av dette ved Oslo universitetssykehus i lys av de endringer som vurderes i Helse Sør-Øst organiseringen av samhandlingen med eksterne samarbeidspartnere som Oslo kommune, storbylegevakten, fastleger, avtalespesialister, de private ideelle sykehusene (Diakonhjemmet og Lovisenberg) og andre sykehusområder gjennomføring av overføringer til Ahus og Vestre Viken integrering av rus, psykiatri og somatikk i lokalsykehustilbudet og organisering av rusakutten alternative scenarier for innhold, organisering og lokalisering av fremtidig lokalsykehusfunksjon (etter overføring til Ahus/ Vestre Viken) for å tilrettelegge for en samlet optimal arealplanlegging for videre utvikling av Oslo universitetssykehus 11. Risikovurderinger Det er gjort en foreløpig risikovurdering av forslag til organisasjonsstruktur og det forestående arbeidet med å gjennomføre denne endringen. Dette blir kommentert nærmere i styremøtet. Administrasjonen vil komme tilbake til styret med en samlet risikovurdering knyttet til hele fusjonsprosessen og nødvendige forutsetninger for å kunne operere som en samlet enhet fra

19 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 19 av 35 Forslag til vedtak 1. Styret tar administrerende direktørs forslag til organisasjonsstruktur på nivå 2 ved Oslo universitetssykehus til etterretning. Styret legger vekt på at modellen understøtter et tydelig fokus både på lokalsykehusfunksjonen og på høyspesialiserte funksjoner gjennom foreslått organisasjonsstruktur 2. Styret tar til etterretning at det etableres et eget prosjekt med fokus på den videre utformingen av lokalsykehusfunksjonen og at dette arbeidet vil bli gitt høy prioritet 3. Styret ber om å bli forelagt en samlet gjennomføringsplan for det videre arbeidet som ivaretar de tolv prinsippene for medvirkning i omstilling og lov- og avtaleverk Oslo, 28. mai 2009 Siri Hatlen sign.

20 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 20 av 35 Vedlegg 1; Vurdering av alternative organisasjonsmodeller fra P4 Under følger vurderingen av alternative organisasjonsmodeller som er utarbeidet av P4 Organisering av lands- og regionssykehusfunksjonen. Vurderingen til P3 Organisering av storby-/ lokalsykehusfunksjonen er prinsipiell lik som vurderingen i P4 men noe kortere i formen. Modell 1 Organisasjonsmodell 1 Lokal Lands-/region Dette alternativet er det nærmeste en kommer to separate sykehus innenfor disse rammene. Her er klinikker samlet rundt grupper behandlingsforløp som bare er på lokalsykehusnivå eller på LRO-nivå. Oppdelingen i klinikker innenfor hver av de to funksjonene kan da gjøres med bakgrunn i f.eks. behandlingsforløp som henger sammen, faglige sammenhenger, enheter som er en god ramme i utdanningsmessig sammenheng og/eller som gir en god ramme for ressursstyring f.eks. fordi klinikkene samler virksomhet på et geografisk sted og/eller samler henholdsvis akutt og elektiv virksomhet. Dersom en valgte dette alternativet, måtte en gå gjennom behandlingsforløp og diagnoser og ryddet i forhold til de to funksjonene som representerer hovedskillet i klinikkgrupper. Men en måtte også i særdeleshet gått gjennom de såkalte områdefunksjonene og fordele disse slik at helheten vil understøtte pasientforløp og fagmiljøer. I forhold til de åtte designkriteriene blir vurderingen som følger: Vurdering av modell 1 i forhold til designkriteriene 1. Modellen vil bety at en innenfor funksjonsnivå lokalnåvå vs lands- /regionnivå - er organisert i henhold til pasientforløp, mens pasientforløp som omfatter flere funksjonsnivåer (lokal-, område-, regionfunksjon) deles på

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. januar 2009 Dato møte: 29. januar 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør SAK 18/2009 TILBAKEMELDING PÅ EIERS OPPDRAG Styret i Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 11 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2008 200800588-4 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 111-2008

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni 2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandlere Konstituert administrerende direktør og påtroppende administrerende direktør SAK 100/2009 PLAN FOR

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 20. mai 2010 Dato møte: 27. mai 2010 Saksbehandler: VAD Medisin og helsefag Vedlegg: SAK 60/2010 STRATEGISK HOVEDPLAN FOR VIDERE UTVIKLING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 1. april 2009 Dato møte: 3.april 2009 Saksbehandler Påtroppende administrerende direktør SAK 60/2009 PRINSIPPSKISSE FOR OVERORDNET ORGANISASJONS- STRUKTUR

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 072-2017 VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Styret gir sin

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 039-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT MÅLBILDE, DAGENS SITUASJON OG VIDERE PROSESS Forslag

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 17/15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksansvarlig:

Detaljer

Integrasjonsprosjektet

Integrasjonsprosjektet 1 Integrasjonsprosjektet Overlappende oppdrag men også ulike Begge: forskning, utdanning, innovasjon Sykehuset: Pasientbehandling Sykehusets primæroppgave er pasientbehandling og i tillegg forskning, utdanning,

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Inntektsmodell HSØ OUS notat vedr prissetting

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 94/08 Hovedstadsprosessen Helse Sør-Øst - HØRING

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 94/08 Hovedstadsprosessen Helse Sør-Øst - HØRING HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 94/08 Hovedstadsprosessen Helse Sør-Øst - HØRING Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 94/08 Saksbeh: Toril Orrestad Arkivkode:

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Økonomidirektør Vedlegg: SAK 136/2009 BUDSJETT 2010 1. Bakgrunn Styret ble forelagt en redegjørelse

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET STAUSRAPPORT PER JUNI 2008. VIDERE ARBEID MED EN HELHETLIG STRATEGI FOR HELSE SØR-ØST

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 11. juni 21 Dato møte: 23. juni 21 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Programkontoret Prosjektdirektør Vedlegg: 1) Overføring Akershus universitetssykehus

Detaljer

Fra visjon til virkelighet

Fra visjon til virkelighet Fra visjon til virkelighet -erfaringer fra strategiarbeid i Oslo universitetssykehus Tone Ikdahl - 040413 Oslo universitetssykehus: -et sykehus med store utfordringer Ventetid Flaskehalser Mange lokalisasjoner

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2015 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: SAK 83/2015 ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Idéfaserapport; Idèfase OUS Campus Oslo SAK 35/2014 IDÉFASERAPPORT

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styresak 033-2017 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styremøte 24. mars 2017 Styrevedtak HSØ - 029-2017: AKUTTFUNKSJONER VED SØRLANDET SYKEHUS HF, FLEKKEFJORD 1. Styret i Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Utkast til Prosjektskisse

Utkast til Prosjektskisse Utkast til Fellesprosjekt mellom Aker universitetssykehus HF (AUS) Rikshospitalet HF (RH) og Ullevål universitetssykehus HF (UUS) for fellesorganisering av de ikke-medisinske tjenester (IMT) 7. desember,

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

og Akershus sykehusområder

og Akershus sykehusområder Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etniskbakgrunn, kjønnogøkonomi økonomi. Riktig behandlingskapasitet i Oslo

Detaljer

Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus

Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus NSH-konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell St. Olavs Hospital, Trondheim 14.-15. september 2010 Prosjekt økonomisk bærekraft Rapport

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF

Styret Sykehusinnkjøp HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 01.09.2017 SAK NR 068-2017 Status for arbeidet med plan for omstilling Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Styret ber administrerende

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 29. september 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 100/2011: 1. Budsjettskriv til klinikker og

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg 1. Kommentarer til leveranse fra Oslo universitetssykehus

Detaljer

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner)

Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner) Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner) Forfatter AV Dato 14.12.2012 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK FORANKRING...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 15. mai 2011 Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: 1. Risikovurdering 1. tertial 2011 2. Utdypende kommentarer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Mandat for Idéfase, arealtiltak på Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus

Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus Som et ledd i arbeidet med å se på ulike alternative utviklingsmuligheter for Oslo universitetssykehus, vurderes det nå om det er behov for å etablere et nytt lokalsykehus

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset

Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset Videre utvikling av Det integrerte universitetssykehuset Tom Christian Martinsen Fakultetsstyret 25.05.16. 1 Effektiv organisering Unngå parallelle strukturer Enhetlig utad Klinikk akademia 2 Styrevedtak

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 016 2014 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen fra

Detaljer

Høringsuttalelse delplaner

Høringsuttalelse delplaner SYKEHUSET INNLANDET postmottak@sykehuset-innlandet.no Hamar, 22. juni 2013 Vår ref.: Lene Engen Deres ref.: 2011/02711-201/022/Nyfløt Høringsuttalelse delplaner Norsk Psykologforening (NPF), Hedmark lokalavdeling,

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset 1 av 6 Det medisinske fakultet 2013/11896 Styreperiode 2013-2017 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: LOSAM, Fakultetsledermøtet Fra: Dekan Stig

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan oppfølging i Helse Nord

Nasjonal helse- og sykehusplan oppfølging i Helse Nord Nasjonal helse- og sykehusplan oppfølging i Helse Nord Helse i nord, der vi bor Tjenester nært der folk bor Selvforsynt med tjenester Planlegge på grunnlag av kunnskap om helsetilstand og fordeling til

Detaljer

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren Vestregionen 18. Juni 2009 Bente Holm Mejdell Erik Omland Grunnmuren Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Omstilling er nødvendig Et økende gap mellom behov og finansiering

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Prosjektleder Lars Erik Kjekshus Vedlegg: SAK 34/2015 PROSJEKT GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV ORGANISERINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

1 Overordnet status. Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen

1 Overordnet status. Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Delrapport 2 for overføringsprosjektet mellom OUS og AHUS statusrapport

Detaljer

SAK NR REVISJON AV STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN UTARBEIDELSE AV STRATEGISK FOKUS VEDTAK:

SAK NR REVISJON AV STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN UTARBEIDELSE AV STRATEGISK FOKUS VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.03.10 SAK NR 021 2010 REVISJON AV STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN UTARBEIDELSE AV STRATEGISK FOKUS 2011 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til forslag til planprosess

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten Møtesaksnummer 32/08 Saksnummer 08/162 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde VEDLEGG 1 Prosjektmandat Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde Utarbeidet dato : 31.08.2011 Utarbeidet av : Prosjektleder Anne Marit Hamstad Fuglum Samhandlingsdirektør Eva Håheim Pedersen

Detaljer

Vi planlegger for framtiden

Vi planlegger for framtiden OUS IDÉFASE Vi planlegger for framtiden Vi har mange gamle og uhensiktsmessige bygg o Dårlig tilrettelagt for god pasientomsorg o Dårlig fysisk arbeidsmiljø og upraktisk for de ansatte o Mange pålegg fra

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Sunnaas sykehus HF mot 2020 Rehabiliteringsfeltet står ovenfor mange av de samme utfordringer som øvrig helsetjeneste i årene som kommer. Endringer i befolkningssammensetning,

Detaljer

Vår referanse: Deres referanse: Dato: Innspill til spørsmål til skriftlig besvarelse angående sykehustilbudet for Groruddalens befolkning

Vår referanse: Deres referanse: Dato: Innspill til spørsmål til skriftlig besvarelse angående sykehustilbudet for Groruddalens befolkning Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Fra: Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Høring - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 046-2015 BEHANDLINGSKAPASITET I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER PLAN FOR TILTAK OG GJENNOMFØRING

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 046-2015 BEHANDLINGSKAPASITET I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER PLAN FOR TILTAK OG GJENNOMFØRING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 046-2015 BEHANDLINGSKAPASITET I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER PLAN FOR TILTAK OG GJENNOMFØRING Forslag til vedtak:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp STRATEGIPLAN Nidaros DPS 2016-2019 Fremragende psykisk helsehjelp Vår visjon er å tilby frem helsehjelp til våre pasien Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Klinikksammenslåing hvordan få til en faglig og organisatorisk vellykket prosess? Nasjonalt topplederprogram.

Utviklingsprosjekt: Klinikksammenslåing hvordan få til en faglig og organisatorisk vellykket prosess? Nasjonalt topplederprogram. Utviklingsprosjekt: Klinikksammenslåing hvordan få til en faglig og organisatorisk vellykket prosess? Nasjonalt topplederprogram Kari Holthe Høst 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN

Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN Nasjonalt topplederprogram Gøril Bertheussen, stabssjef UNN Mars 2015 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Helsefaglig

Detaljer

Organisering må ivareta hele spesialisthelsetjenestens ansvar også tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Organisering må ivareta hele spesialisthelsetjenestens ansvar også tverrfaglig spesialisert rusbehandling Oslo universitetssykehus HF Postboks 4959 Nydalen 0424 Oslo Til Tlf: 469 59 791 e-post: tsb@ous-hf.no Avdeling rus- og avhengighetsbehandling Nasjonal kompetansetjeneste TSB Saksbeh.: Harwiss Dato: 28.02.17

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 92/08 Sluttrapport, eierstrategi 2010, syke barn Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 92/08 Saksbeh: Svanhild Jenssen Arkivkode:

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Intern samhandling somatikk og psykisk helse/rus Kongsberg. Nasjonalt topplederprogram. Mona Grindrud 03.04.13

Utviklingsprosjekt: Intern samhandling somatikk og psykisk helse/rus Kongsberg. Nasjonalt topplederprogram. Mona Grindrud 03.04.13 Utviklingsprosjekt: Intern samhandling somatikk og psykisk helse/rus Kongsberg Nasjonalt topplederprogram Mona Grindrud 03.04.13 Bakgrunn og problemstilling: Vestre Viken HF ble etablert 1. juli 2009.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester SAKSFREMLEGG Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital 2010 2015 Optimal utnyttelse av private helsetjenester Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Rolf J. Windspoll

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 30/15 Psykiatriutbygging - Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.11.2015 Saksansvarlig: Jan Morten

Detaljer