Oslo universitetssykehus HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør Vedlegg: SAK 86/2009 OVERORDNET ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 1. Sammendrag og anbefaling Sammenslåingen av Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus til et felles Oslo universitetssykehus er en stor og krevende oppgave og en fusjon med betydelig størrelse og kompleksitet. I den samlede vurdering legges det stor vekt på føringene fra Helse Sør-Øst, det foreløpige målbildet for Oslo universitetssykehus, innspill fra viktige samarbeidspartnere (inkludert Oslo kommune, Universitetet i Oslo, høyskolesektoren, andre HF i regionen og andre regioner) samt innspillene og anbefalingene fra prosjektgruppene. Brukerrepresentanter, tillitsvalgte og vernetjenesten har vært representert bredt i prosjektarbeidet og gitt viktige innspill underveis. Som det blir redegjort for i saken, er tre ulike hovedmodeller for organisering av den kliniske virksomheten (som alle kan sies å oppfylle de viktigste føringer fra Helse Sør-Øst) drøftet og vurdert opp mot etablerte designkriterier. Ved sin endelige vurdering har administrerende direktør valgt å legge aller størst vekt på å legge til grunn en organisering på nivå 2 som ikke for noen av miljøene eller for Oslo universitetssykehus samlet sett gir uakseptabel stor gjennomføringsrisiko. Administrerende direktør anbefaler en organisasjonsmodell som er en kombinasjon av en ren fagsøylemodell og en todelt modell og som muliggjør en større syneliggjøring av hhv lokalsykehusfunksjoner og rene land/regionfunksjoner på nivå 2. Dette vil legge til rette for en enklere tilrettelegging av en dør inn -konseptet på

2 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 2 av 35 begge funksjonsnivåer slik det er etterspurt av hhv Oslo Kommune og øvrige HF/RHF. En tydeligere lokalsykehusfunksjon er også viktig for å understøtte prosessen med overføring av aktivitet til Ahus/Vestre Viken. Felles organisering av rus/psykiatri i en enhet og samling av lokalbaserte miljøer knyttet til indremedisin er viktige styrker ved modellen. Det vil i neste fase bli arbeidet videre med å sikre tiltak og prosesser for å understøtte faglig sammenheng i de fag som nå blir organisatorisk splittet samt å legge til rette for at pasienten opplever at sykehuset har en dør inn og et sammenhengende behandlingsopplegg på tvers av organisatoriske enheter. Dette vil være et mer langsiktig utviklingsarbeid Under følger en gjennomgang av bakgrunnen for de mest sentrale føringene for organiseringen av Oslo universitetssykehus, foreløpig målbilde for Oslo universitetssykehus og organiseringen av arbeidet med utarbeidelsen av underlaget for styresaken. Sentrale deler av underlaget er oppsummert med hovedfokus på organisering av den kliniske virksomheten, forskning, utdanning og innovasjon, stabog støttefunksjoner og felles servicefunksjoner. Administrerende direktørs anbefalinger, konkret forslag til organisering på nivå to og forslag til videre arbeid bygger på dette underlaget. Mer detaljerte beskrivelser av underlaget fra prosjektene og arbeidsprosessen er lagt i vedlegg. 2. Bakgrunn og føringer De overordnede føringene for organiseringen av Oslo universitetssykehus er gitt i sentrale styrevedtak i Helse Sør-Øst. Arbeidet med organiseringen tar utgangspunkt i: sak 038/2008 i Helse Sør-Øst sak 108/2008 i Helse Sør-Øst sak 130/2008 i Helse Sør-Øst sak 133/2008 i Helse Sør-Øst sak 3/2009 fra Foretaksmøte Arbeidet i integrasjonsprogrammet herunder arbeidet med overordnet organisering har tatt utgangspunkt i styresakene: sak 36/2009 ved Oslo universitetssykehus sak 51/2009 ved Oslo universitetssykehus sak 060/2009 ved Oslo universitetssykehus sak 066/2009 ved Oslo universitetssykehus De tre hovedføringene fra Helse Sør-Øst i arbeidet med etableringen av Oslo universitetssykehus er å: Forsterke rollen til lokalsykehus Samle dagens 28 regionsfunksjoner Tilpasse ressurser til redusert opptaksområde Helse Sør-Øst har både gjennom styrevedtak og senere dialog med Oslo universitetssykehus understreket viktigheten av å samorganisere regionsfunksjoner og understreket at det langsiktige målbildet er å samlokalisere disse på Gaustad.

3 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 3 av 35 Videre har Helse Sør-Øst gjennom sitt styrevedtak i sak 108/2008 blant annet uttrykt følgende; Den framtidige organiseringen av Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) skal understøtte et organisatorisk skille mellom lokalbaserte spesialisthelsetjenester og lands-/regions-/områdefunksjoner Det skal sikres bedre kvalitet i pasientbehandlingen gjennom større fokus på hele pasientforløpet. Utformingen av pasientforløpene vil være bestemmende for dimensjoneringen og organiseringen av de ulike behandlingstilbudene Arbeidet som ligger til grunn for forslag til overordnet organisering og selve forslaget til organisasjonsstruktur er gjennomført og utarbeidet i tråd med føringene fra Helse Sør-Øst samt tidligere styrevedtak i Oslo universitetssykehus. 3. Foreløpig målbilde for Oslo universitetssykehus: Høy kvalitet i pasientbehandlingen Høy kvalitet i pasientbehandlingen skal kjennetegnes ved at Oslo universitetssykehus har et samordnet og godt tilbud til alle pasientgrupper på alle omsorgsnivåer med høy faglig standard og høy pasientsikkerhet. Skape et godt og effektivt lokalsykehus Oslo universitetssykehus skal tydeliggjøre og forsterke rollen til lokalsykehuset og skape et godt og effektivt lokalsykehus som har fokus på alminnelige tilstander samtidig som det er tilpasset storbyens spesielle utfordringer. Lokalsykehusfunksjonen skal samhandle tett og godt med Oslo kommune, fastleger, og sykehjem. Styrking av høyspesialisert medisin Styrking av den høyspesialiserte medisinen gjennom organisatorisk samling av alle dagens 28 regionsfunksjoner samt tett og god samhandling med øvrige regioner og områder. Best på forskning, utdanning og innovasjon Oslo universitetssykehus skal være best på forskning, utdanning og innovasjon og være et sykehus i front av den internasjonale medisinske utviklingen som har et fokus på utvikling av ny diagnostikk og behandling. Dette skal skje i tett samarbeid med Universitetet i Oslo og høyskolene. Attraktiv arbeidsplass Oslo universitetssykehus skal være en attraktiv arbeidsplass og være kjent som en organisasjon med godt arbeidsmiljø som satser på å utvikle kompetansen både for individet og organisasjonen.

4 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 4 av 35 Effektiv ressursutnyttelse Oslo universitetssykehus skal drive kostnadseffektivt med effektiv ressursutnyttelse og et kostnadsnivå som reflekterer både reduksjonen i opptaksområdet som følge av overføringen til Ahus og Vestre Viken samt potensialet for samordningsgevinster som ligger i sammenslåingen av de tre tidligere HFene. LEON-prinsippet skal generelt være førende for organiseringen av behandlingstilbudet.

5 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 5 av Arbeidet med integrasjonsprosjektet og forberedelse av underlag for organiseringen på nivå 2 Arbeidet med utarbeidelsen av underlagsmateriale for overordnet organisering av Oslo universitetssykehus er gjennomført som en del av Integrasjonsprogrammet ved Oslo universitetssykehus. Programmet er organisert med styringsgruppe, et programkontor og ulike hovedprosjekter med tilhørende delprosjekter, se figuren under. Adm. direktør Styringsgruppe Programkontor Kartlegging og organisering av pasientforløp, forskning og utdanning.(inkl. UiO) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Tett koordinering Tett koordinering Organisering av forskning og utdanning Organisering av storby- /lokalsykehus funksjonen Organisering av lands-og regionssykehus funksjonen Samlokalisering av kliniske fagområder på kort sikt Generalplan (Areal) Organisering av stab og støtte Organisering av ikke medisinsk støtte P9 Gevinst realisering Pasientforløp, lokalog lands-/regionfunksjoner, forskning og utdanning bla: Akutt/multitraume/TX Head and Neck Barn Kvinne Kreft Hjerte- kar og lungesykdommer (med + kir.) Indremedisin og geriatri Psykisk helse og rus Ortopedi Urologi Nevrofag inkl rehab og fys med Konkretisering av tjenestetilbudet Somatikk Psykisk helse og rus Samhandling Organisering og oppgavefordelig Sykehusområde Oslo Storbylegevakt Konkretisering av tjenestetilbudet Samhandling Oppgavefordeling Enhetlig ledelse av regionsfunksjoner Økonomi Måling/rapportering/ analyseverktøy Budsjett 2010 HR Generalplan 2012 Generalplan 2020 (inkl. langsiktig utvikling) P10 P11 P12 Omstilling, integrasjon og kultur Pensjon Arbeidsgiverpolitikk Kommunikasjon Kommunikasjonsstrategi P13 IKT Underlagsmateriale for overordnet organisering er utarbeidet av prosjektene: P1 Kartlegging og organisering av pasientforløp, forskning og utdanning (inkl. UiO) P2 Organisering av forskning og utdanning P3 Organisering av storby-/ lokalsykehusfunksjonen P4 Organisering av lands- og regionssykehusfunksjonen P7 Organisering av stab og støtte P8 Organisering av ikke medisinsk støtte Arbeidet i prosjektene har involvert bredt i organisasjonen og til sammen har om lag 700 ledere, fagpersoner, tillitsvalgte, verneombud og brukere deltatt i arbeidet enten i prosjekter eller i arbeidsgrupper. Det er avholdt møter underveis også med viktige aktører som Helse Sør-Øst, Oslo kommune, Universitetet i Oslo og andre Helseforetak/ Regionale helseforetak (HF/RHF). I tillegg er det informert aktivt gjennom internt nyhetsbrev hver uke samt innhentet spørsmål og synspunkter via nettmøter. Styresaken blir lagt ut på internett med invitasjon til å gi innspill i forkant av styremøtet til oppgitt epostkasse.

6 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 6 av 35 Arbeidsprosess Det har vært gjennomført et omfattende og grundig arbeid i de ulike prosjektgruppene og undergruppene fram mot denne del-leveransen. Det har vært tett koordinering og god dialog mellom lederne for de seks delprosjektene som har gitt innspill på den kliniske organiseringen, organisering av stab-/ støttefunksjonene og ikke medisinske tjenester samt forskning og utdanning (P1- P4, P7 og P8) for å sikre at helheten ble ivaretatt samt legge grunnlaget for å kunne etablere en samlet løsning. Prosjektene for organisering av hhv stab- og støttetjenester har vært organisert under felles ledelse, og dette har vært hensiktsmessig. Prosjektenes oppsummerende rapporter belyser alternative løsninger og innspill til organisering av Oslo universitetssykehus på nivå 2. Det har i prosjektene vært fokus på å få frem alternative løsninger og beskrive disse. Der det har vært uenighet i gruppene skal dette være synliggjort i rapportene. En beskrivelse av overordnet arbeidsprosess og sentrale milepæler og møter er vedlagt i vedlegg 4.

7 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 7 av Organisering av den kliniske virksomheten 5.1 Organisering ved andre, sammenlignbare sykehus i Norden Som en del av arbeidet med beslutningsunderlaget er det hentet inn erfaringer fra andre, sammenlignbare sykehus i Norden. Disse var: Herlev Hospital, København Karolinska sjukhuset, Stockholm Universitetssykehuset Nord-Norge St. Olavs Hospital Ingen av sykehusene har valgt en lik organisering og det finnes ingen fasit for organisering av sykehus. De viktigste råd som ble gitt av denne gruppen var: Tenk organisering rundt pasientforløp Klinikk og universitetsfunksjon bør organiseres tett sammen Vellykket omorganisering tar tid og krever løpende oppfølging Organisasjonsmodellene ved de fire nevnte sykehusene er i stor grad basert på klinikkstrukturer bygget opp rundt pasientforløp og fag der funksjonsnivå er tydeliggjort på ulike måter. Ingen har valgt å legge funksjonsnivå (lokal vs land/region) til grunn som hovedkriterium ved utforming av organisasjonsstruktur. 5.2 Hovedmodeller for overordnet organisering I arbeidet med overordnet organisering av Oslo universitetssykehus er det vurdert tre alternative hovedmodeller med prinsipielle ulikheter. Alle tre tar utgangspunkt i pasientforløp og identifiserte klynger av disse som aggregeres opp til en overordnet struktur. Den prinsipielle forskjellen er i hovedsak relatert til i hvor stor grad, og på hvilket nivå i organisasjonen det skilles mellom lokalog land/regionfunksjoner. Modellene er illustrert i figuren på neste side.

8 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 8 av 35 Modell 1 Modell 2 Lands- og regionssykehus Lokalsykehus Enhet a Enhet b Enhet c Enhet d Enhet e Enhet f Enhet g Land/ Region Lokal Mer lokalfunksjoner Modell 3 Mer lands/regionsfunksjoner Land/Region Lokal Område Land/ Region Modell 1 har et konsekvent skille mellom lokalsykehusfunksjoner og LROfunksjoner (Lands-, region og områdefunksjoner) på nivå 2. Fagmiljøene er delt opp etter denne oppgavefordelingen. Modell 2 har ingen skille mellom lokalsykehusfunksjoner og LRO-funksjoner på nivå 2. Alle fagmiljøene er samlet på tvers av funksjonsnivå. Modell 3 kan karakteriseres som en kombinasjon av modell 1 og 2, med et tydeligere skille mellom lokalfunksjonen og lands/ regionfunksjonen. Samling av fagmiljø er ikke fullstendig. Alle modellene er vurdert av prosjektgruppene for Organisering av storby-/ lokalsykehusfunksjonen (P3) og Organisering av lands- og regionssykehusfunksjonen(p4) i forhold til 8 definerte designkriteria. Formålet med kriteriene har vært å etablere et felles utgangspunkt for beskrivelse, kvalitetssikring og vurdering av de respektive hovedmodellene og alternative forslag til gruppering av kliniske funksjoner. Se tabell på neste side.

9 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 9 av Pasientforløp 2. Styringsstruktur og modellkompleksitet 3. Styrking av tjenestetilbudet 4. Understøttelse av organisatorisk skille 5. Samhandling 6. LEON prinsippet Legger modellen til rette for logiske og effektive pasientforløp? Oppfyller modellen kravet til En opplevd dør inn? Gir modellen en tydelig ansvarslinje? Håndterbart kontrollspenn for alle ledere? Er det en klar logikk bak gruppering av aktiviteter inn i hver enkelt klinikk Tydeliggjøring av de lokalbaserte tjenester og styrkning av forskning? Styrking av den høyspesialisert medisinen (lands-og region)? Styrking av fagutvikling og innovasjon? Hvor effektivt understøtter modellen et organisatorisk skille mellom storby/ lokal og land/ regionsfunksjoner Legger modellen til rette for et likeverdig sykehustilbud til alle pasientgrupper Legger modellen til rette for god samhandling med eksterne aktører, for eksempel Oslo kommune, andre sykehus, Universitetet? Hvordan legger modellen til rette for at pasienter kommer inn og blir behandlet i tråd med LEON prinsippet 7. Gjennomføringsrisiko Modellen lar seg gjennomføre med samlet sett akseptabel risiko 8. Effektivitet og gevinstrealisering Understøtter modellen realisering av gevinster? Er modellen ressurseffektiv? For vurderingen av modellene, gjort i prosjektene, henvises det til vedlegg 1. For øvrig henvises til administrerende direktørs vurdering og anbefaling, ref. punkt Organisering av forskning, utdanning og innovasjon Prosjektgruppen med ansvar for organisering av forskning og utdanning (P2) besto av 18 medlemmer og hadde 7 undergrupper (Forskningsstøtte, Innovasjon, Organisering av forskning, Helsefaglig forskning, Kjernefasiliteter, Universitetsutdanninger og spesialist-utdanning samt Høgskole-utdanninger). Prosjektgruppen har tatt utgangspunkt i en ambisjon om å videreutvikle sykehuset til høyt internasjonalt nivå på flest mulig forskningsområder, styrke utdanningen og bidra til økt innovasjon. Oslo universitetssykehus er en tung forskningsorganisasjon som representerer over 50 prosent av all norsk medisinsk og helsefaglig forskning (i helseforetakene) og med mange forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse. Med Universitetet i Oslo (universitetet) og Høgskolen i Oslo som viktigste samarbeidspartnere er det vesentlig at det etableres gode samarbeidsorganer og organisatoriske løsninger som sikrer god ressursutnyttelse og synergier. Oslo universitetssykehus har omfattende utdanningsoppgaver innen medisin og helsefag og det er vesentlig at ny organisering understøtter og ivaretar dette på en god måte. Gruppens sentrale anbefalinger er redegjort for i vedlegg 2. Det henvises også til administrerende direktørs vurdering og anbefaling i punkt Organisering av stab- og støttefunksjoner og felles servicefunksjoner Prosjektgruppene med ansvar for organisering av hhv stab/støtte og ikkemedisinske støttefunksjoner har arbeidet under samme ledelse og tett koordinert. Hovedpunkter fra prosjektgruppenes anbefalinger til administrerende direktør er gjengitt under: Avgrensede (små) sentrale staber med fokus på Strategisk utvikling og Styring og kontroll

10 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 10 av 35 Etablering av faglige nettverk med systemansvar hos fagansvarlig i stab/viseadministrerende direktør Transaksjonstunge og regelstyrte service- og driftsoppgaver legges til felles driftsenhet Støtteressursene innen HR og økonomi organiseres på to nivåer i: o Stab / viseadministrerende-område o I de operative enhetene Dimensjonering vil avhenge av overordnede styringsmodellen Det etableres én enhet for Felles servicefunksjoner på nivå 2. Alle tjenestene etableres med gjennomgående linjeansvar Det anbefales å samle de strategiske funksjoner innen IKT, MTA og Eiendom under samme ansvarsområde og med rapportering til en viseadministrerende direktør. For en mer utfyllende oppsummering av anbefalingene henvises det til vedlegg 3. Det henvises også til administrerende direktørs vurdering og anbefaling i punkt 8.

11 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 11 av Administrerende direktørs vurdering og anbefaling Sammenslåingen av Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus til et felles Oslo universitetssykehus er en stor og krevende oppgave og en fusjon med betydelig størrelse og kompleksitet. Å integrere tre så ulike organisasjoner og kulturer er utfordrende og vil kreve lang tid og stor ledelsesinnsats. Det er etablert til dels svært tydelige føringer og høye krav til et langsiktig målbilde for Oslo universitetssykehus gjennom Hovedstadsprosessen og de etterfølgende styrevedtak og foretaksprotokoller fra Helse Sør-Øst. Med dagens svært krevende ressurssituasjon og mangel på både omstillingsmidler og investeringsmidler kombinert med en virksomhet som er fordelt på over 70 ulike steder er det samtidig klart at et utviklingsløp for å nå et slikt målbilde vil måtte gå over svært lang tid. Det vil kreve at det etableres løsninger som i et 5-10 års perspektiv er funksjonelle og hensiktsmessige, men som samtidig understøtter den hovedretning som er skissert. Den vedtatte overføring av aktivitet til Ahus/ Vestre Viken innen 2011/12 forsterker behovet for å tenke en videre utvikling av Oslo universitetssykehus i faser, der behovet for å sikre en bærekraftig virksomhet må understrekes. Gjennom prosessen frem mot styremøtet 4. juni har det blitt tydelig at det har vært til dels svært ulik forståelse av de føringer som er gitt fra Helse Sør-Øst, og derved ulike forventninger til valg av organisatorisk hovedløsning. Spesielt miljøene ved Aker og Rikshospitalet samt Oslo kommune har hatt en klar preferanse for, og til dels en forventning om, en mest mulig to-delt modell mellom et lokalsykehus og et sykehus for land/regionfunksjoner. Ullevål som i dag har en integrert modell basert på fagsøyler med utgangspunkt i pasientforløp har ønsket å videreføre denne type organisering med et organisatorisk skille mellom funksjonsnivå på nivå 3 eller 4. Universitetet i Oslo (det medisinske fakultet) har støttet ønsket om en organisering basert på samlede fagmiljø (søyler) begrunnet i hensynet til forskning og fagutvikling. Det har vært avholdt ulike møter der representanter for toppledelsen i Helse Sør- Øst har deltatt for å sikre en god nok forståelse av premissene i styrevedtaket vedr spesielt krav om understøttelse av organisatorisk skille, organisering basert på gode pasientforløp samt langsiktig målbilde knyttet til samlokalisering av regionale funksjoner på Gaustad. I den samlede vurdering legges det stor vekt på føringene fra Helse Sør-Øst, det foreløpige målbildet for Oslo universitetssykehus, innspill fra viktige samarbeidspartnere (inkludert Oslo kommune, Universitetet i Oslo, høyskolesektoren, andre HF i regionen og andre regioner) samt innspillene og anbefalingene fra prosjektgruppene. Brukerrepresentanter, tillitsvalgte og vernetjenesten har vært representert bredt i prosjektarbeidet og gitt viktige innspill underveis. Styresaken vil også formelt drøftes med de tillitsvalgte i et drøftingsmøte 3. juni.

12 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 12 av 35 Gjennom det krevende arbeidet som er gjort, til dels under stort tidspress, og med stor involvering av ledere, ansatte, tillitsvalgte, brukere med flere, opplever administrerende direktør at det har vært en viktig og nødvendig modningsprosess som har ført miljøene nærmere hverandre. Administrerende direktør vil særlig fremheve måten prosjektlederne for de fire delprosjektene som har arbeidet med den kliniske organiseringen samt forskning og utdanning har påtatt seg et stort og viktig ansvar for koordinering av sitt arbeid mot en mulig felles løsning. Prosessen har vært preget av en økende grad av læring, forståelse og respekt for ulike preferanser basert på svært ulike utgangspunkt og nåværende organisering av virksomheten. Administrerende direktør har vært opptatt av å kvalitetssikre det endelige forslaget med utgangspunkt både i gode faglige og organisatoriske vurderinger, samt mot det arbeidet som er gjort i tidligere faser (hovedstadsprosessen). En gruppe bestående av de mest sentrale prosjektlederne samt de administrerende direktører ved de tre tidligere helseforetakene og deres nærmeste rådgivere (fagdirektør/viseadministrerende direktør) sammen med den konstituerte ledelsen i Oslo universitetssykehus har bistått på en god og konstruktiv måte i dette. Administrerende direktør opplever også at toppledelsen ved de tre tidligere helseforetakene nå tar et aktivt ansvar for å forankre og skape forståelse for den løsning som er anbefalt i sine respektive organisasjoner. Det er av avgjørende viktighet at det ikke skapes en oppfatning av vinnere og tapere med utgangspunkt i den løsning som til slutt er valgt. Det har videre vært av stor verdi at en betydelig overvekt av fagmiljøene har støttet en samorganisering av faglig aktivitet på tvers av de tidligere institusjonsgrensene. Som det er redegjort for i saken, er tre ulike hovedmodeller for organisering av den kliniske virksomheten (som alle kan sies å oppfylle de viktigste føringer fra Helse Sør-Øst) drøftet og vurdert opp mot etablerte designkriterier. Ved sin endelige vurdering har administrerende direktør valgt å legge aller størst vekt på å legge til grunn en organisering på nivå 2 som ikke for noen av miljøene eller for Oslo universitetssykehus samlet sett gir uakseptabel stor gjennomføringsrisiko. Administrerende direktør har derfor lagt modell 3 til grunn da denne nå av representanter for alle miljøene oppfattes som akseptabel og et godt kompromiss mellom de kryssende hensyn som må ivaretas. Organisering av en virksomhet er i utgangspunktet kun en måte å gruppere aktivitet på for å sikre oversikt og styrbarhet. Ulike modeller har ulike styrker og svakheter, og må derfor suppleres med kompenserende tiltak. Modell 3 som er en kombinasjon av en ren fagsøylemodell og en todelt modell og som muliggjør en større syneliggjøring av hhv lokalsykehusfunksjoner og rene land/regionfunksjoner på nivå 2. Dette vil legge til rette for en enklere tilrettelegging av en dør inn -konseptet på begge funksjonsnivåer slik det er etterspurt av hhv Oslo Kommune og øvrige HF/RHF. En tydeligere lokalsykehusfunksjon er også viktig for å understøtte prosessen med overføring

13 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 13 av 35 av aktivitet til Ahus/ Vestre Viken. Felles organisering av rus/psykiatri i en enhet og samling av lokalbaserte miljøer knyttet til indremedisin er viktige styrker ved modellen. Samtidig unngår man å splitte fagmiljøer på en uønsket og uhensiktsmessig måte og modellen vil derfor ha mange av de samme styrkene som modell 2 i å understøtte forskning og fagutvikling. Det vil i neste fase bli arbeidet videre med å sikre tiltak og prosesser for å understøtte faglig sammenheng i de fag som nå blir organisatorisk splittet samt å legge til rette for at pasienten opplever at sykehuset har en dør inn og et sammenhengende behandlingsopplegg på tvers av organisatoriske enheter. Dette vil være et mer langsiktig utviklingsarbeid. Modell 3 fremstår derfor etter administrerende direktørs vurdering som et meget godt kompromiss som samlet sett best ivaretar alle delene av organisasjonen samt eksterne samarbeidspartnere og brukere. Modellen gir også grunnlag for en god videreutvikling av organisasjonen. Det er også gjort et viktig arbeid mht den samlede organisering av forskning, undervisning og innovasjon. De viktigste anbefalingene som er avklart på dette tidspunkt i arbeidet er gjengitt under: Forskningen foreslås organisert i en integrert modell sammen med den kliniske og laboratoriebaserte virksomheten og under felles ledelse på nivå 2 Koordinering av styringslinje mellom Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo gjøres via enhetsledelsen på nivå 2. Forskning må også koordineres på tvers av linjestrukturen for å fremme tverrfaglighet og optimal utnyttelse av kompetanse, utstyr og kliniske forskningsdata. En slik matrisestruktur må også forankres i ledelsen og favne lokal-, regions-, og landsfunksjoner. Utdanning bør forankres på tilsvarende måte. Stabsdirektør for forskning og utdanning får koordinerende institusjonelt ansvar for disse områdene. Oslo universitetssykehus har et særlig ansvar for å bidra til at innovasjon og utvikling finner sin plass i helsevesenet. Dette gjelder både innenfor kommersialiserbar innovasjon men like viktig innenfor utvikling av nye helsetjenester og nye løsninger. Innovasjon vil være forankret i administrerende direktørs stab. Infrastruktur for forsking og forskningsstøtte krever egen organisering. Det som ikke er knyttet til forskningsmiljøer bør samles i en egen enhet som rapporterer til forskningsdirektør. Kjernefasiliteter må være knyttet til sterke forskningsgrupper Det opprettes et felles forskningsutvalg som skal være et strategisk rådgivende organ og gi råd til administrerende direktør og Universitetet i Oslo ved dekan ved Det medisinske fakultet. Det opprettes utdanningsutvalg med representasjon fra foretak, universitet og høgskoler. Utvalget vil være rådgivende for administrerende direktør Når det gjelder organisering av stab- og støttefunksjoner og felles servicefunksjoner vil administrerende direktør i hovedsak legge til grunn de anbefalinger som er gitt av

14 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 14 av 35 prosjektgruppene i det videre arbeid, det henvises til punkt 7 i denne saken. Ansvaret for IKT og teknologi vil bli prosjektorganisert sammen med innovasjon i en stabsfunksjon. Figuren under viser anbefalt organisering av stab- og støttefunksjoner og felles servicefunksjoner. AD VAD: Økonomi og finans++ Kommunikasjon Innovasjon, IKT og teknologi* Forskning og utdanning VAD: Samhandling ++ VAD: Medisin og helsefag++ HR / Personal / Org.- /lederutv. Pas.sikkerhet, Kvalitet, Kont. forbedring Enhet A Enhet B Enhet C Enhet D Enhet E Enhet F Enhet G Enhet H. Enhet I Felles Servicefunksjoner Funksjonsområder som skal levere tjenester inn mot flere av de kliniske enhetene * Prosjektorganiseres i 1-2 års perspektiv ** Endelig betegnelse på enhetene på nivå 2 er ikke endelig avklart En beskrivelse av samlet anbefalt organisering av nivå 2 i Oslo universitetssykehus er gitt i punkt 9.

15 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 15 av Beskrivelse av foreslått organisasjonsstruktur på nivå 2 Forslaget til organisasjonsstruktur på nivå 2 med tilhørende forslag til gruppering av kliniske funksjoner er framkommet gjennom en aggregering av klynger av pasientsløyfer med størst faglige avhengigheter. I tillegg til faglige avhengigheter er modellen også et resultat av administrerende direktørs behov for et hensiktsmessig kontrollspenn. Forslaget er illustrert i figuren under. AD Enhet A Psyk. BUP Rus Enhet B Indrem. (Infek. Endo. Geriatri Gen. indrem. Hjerte Lunge Gastrom. Nyre) Enhet C Orto. Fys.med. Nevrokir. Nevro. ØNH Øye Plastikk Kjevekir. Enhet D Kvinne Barn Enhet E Onkologi Gastrokir. Urologi Mamma- endo.- Kir Enhet F Tx Hjertekir. Thoraxk. Karkir. Hjertem. Enhet G Tx Gastrom. Nyre Hemat. Gastrokir. Hud Klin.immun Enhet H Akutt (Traume, Ops, Ane/ Int) Prehosp. Forskn. inst./enh. Enhet I Lab.med. Rad. Forskn. inst./enh. Forskn. inst./enh. Forskn. inst./enh. Forskn. inst./enh. Forskn. inst./enh. Forskn. inst./enh. Forskn. inst./enh. Forskn. inst./enh. Felles Servicefunksjoner Lokal (illustrert andel av enhetenes aktivitet) Funksjonsområder som skal levere tjenester inn mot flere av de kliniske enhetene Lands-/ Region (illustrert andel av enhetenes aktivitet) Enhetene H og I skal levere tjenester knyttet til akuttmedisin, laboratoriemedisin og radiologi inn mot de andre enehtene. Hvordan disse enehtene og deres tjenesteleveranser skal organiseres vil avklares i det videre arbeidet. Mulittraumevirksomheten er planlagt organisert som et eget program. Kvinne- og barn har en felles grenseflate rundt fødsel og nyfødtmedisin, men har for øvrig relativt lite felles. Imidlertid mener begge miljøene at det er naturlig at de samorganiseres dersom størrelsesbetraktninger tilsier en slik samling. Flertallet av fagområder og alle regionsfunksjoner er foreslått samlet organisatorisk, men modellen forutsetter at enkelte fagområder er delt. Dette er blant annet gjort for å håndtere det spesielle kompetansebehov som den komplekse høyspesialiserte medisin har for å knytte sammen fagområder med sterke avhengigheter rundt definerte pasientforløp (eks transplantasjonsaktiviteten). Legekompetansen knyttet opp mot denne aktiviteten må håndteres innenfor et fast spesialistteam og ikke som en leveranse av legekompetanse fra en annen enhet. Dette medfører et skille på nivå 2 mellom lokalfunksjoner og lands/ regionfunksjoner innenfor samme spesialitet og legger dermed til rette for ivaretakelse av LEON-prinsippet. Modellen samler altså eksisterende fagområder i betydelig grad. For noen fagområder er dette ikke valgt fullt ut. Begrunnelsen for dette ligger både i

16 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 16 av 35 pasientgruppenes omfang (indremedisin) og de spesialiserte oppgaver noen miljøer håndterer (deler av gastrokirurgi til transplantasjonsvirksomheten). Kvaliteten i behandlingen, både for de lokalbaserte pasienter og for de spesialiserte problemstillinger vurderes bedre med denne løsningen. Innenfor psykologi-psykiatri er det ved dagens sykehus noen funksjoner som er organisert sammen med den somatiske virksomheten. I sak vedtok styret for Helse Sør-Øst i vedtakspunkt 13a: Innenfor Oslo universitetssykehus HF samles lokalsykehusfunksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og TSB, samt regionale funksjoner innen psykisk helsevern og TSB. Dette for å tydeliggjøre og styrke lokalsykehusfunksjonen og utvikle en faglig spydspiss innen psykisk helsevern og TSB. Dette innebærer at enheter ved Rikshospitalet som har regionale/landsdekkende funksjoner innen psykiatri organiseres inn i Enhet A. Forskning og fagutvikling må danne basis for utvikling av tilbudet til pasientene. Ved å samle de ulike forskningsmiljøene under samme ledelse vil Oslo universitetssykehus kunne skape synergier i forskningsaktiviteten og i forholdet til universitet, som hele landet ville kunne ha glede av. Det bør være en viktig premiss at samhandlingen med de somatiske miljøene videreføres og utvikles. I videre prosess avklares organisatorisk forankring av øvrige liason og støttetjenester innen feltet. Rusfeltet har flere avhengigheter mot andre fagområder, men fagmiljøet ønsker primært å være organisert i egen enhet på nivå 2, ikke minst for å løfte og styrke dette fagfeltet. Størrelsesbetraktninger vil spille inn i vurderingen om de skal samorganiseres med psykisk helse. Hovedargumentet for en felles organisering for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er hensynet til pasientene. Mange pasienter med behov for tverrfaglig spesialisert rusbehandling har en psykisk lidelse og motsatt. En felles organisering vil kunne bedre mulighetene for en integrert behandling med samtidighet i behandlingen. Det er evidens for at dette er den mest effektive behandling for pasienten, og det er viktig at en pasient får behandling av spesialist i forhold til aktuell lidelse, uavhengig av behandlingssted. Dette for å motvirke rekkefølge- og parallell behandling. Samorganisering av rus med andre fagfelt, som generell indremedisin, anbefales derfor ikke. Generelt vil det være behov for betydelig samhandling og behov for kompetanse mellom enheter fordi pasienter har sammensatte lidelser som fordrer multidisiplinær kompetanse ut over den som kan samorganiseres i en enehet. I det videre arbeidet med organisering på nivå 3 og nedover blir det derfor viktig å finne gode mekanismer for tverrgående faglig og prosessuelt samarbeid innen den vedtatte enhetsstrukturen. Figuren på side 15 oppsummerer overordnet hvordan de respektive fagområdene er foreslått organisert innenfor de skisserte enhetene. Det gjenstår viktig arbeid for detaljering av alle fagmiljøer innenfor Oslo universitetssykehus og også prosess i forhold til enkelte fagområder der organisatorisk tilknytning ikke er gitt.

17 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 17 av Videre arbeid med integrasjon, utvikling og organisering av Oslo universitetssykehus Arbeidet i integrasjonsprosjektet har så langt fokusert på å utarbeide et underlag for å kunne fremme forslag til organisering på nivå 2. Dette har vært nødvendig for å kunne etablere en samlet ledergruppe som vil ta et hovedansvar for den videre prosess med støtte fra et integrasjonsprosjekt. Det gjenstår fortsatt avklaringer på en del områder, men det ansees ikke at dette er til hinder for å vedta en hovedstruktur på nivå 2. Det understrekes at det vil være rom for å gjøre justeringer i hvordan aktivitet er fordelt mellom enhetene på nivå 2 dersom det videre arbeid med detaljering av organisasjonen på nivå 3 og 4 tilsier det. Det vil bli utarbeidet mandater og nedsatt prosjekter for det videre arbeidet knyttet til videre utvikling av organisasjonen under de ulike nivå 2 enheter. Tillitsvalgte og brukere vil medvirke og det vil bli etablert hensiktsmessige arenaer/ fora for dialog med ulike aktører. Følgende områder vil det spesielt bli jobbet videre med å konkretisere; Endelig organisering av anestesi/ intensiv, operasjon, prehospitale tjenester, laboratorier og radiologi samt hvordan de skal samhandle med de øvrige enhetene.. Organisering av mindre enheter som ikke eksplisitt er dekket av skissen til organisering av nivå 2. Videre arbeid knyttet til forskning, undervisning og innovasjon: Det legges opp til en videre dialog med Universitetet i Oslo om blant annet ledelsestilknytning på nivå 2, generell samarbeidsavtale og plassering av institutter. Ansvaret for innovasjon vil inntil videre bli organisert adskilt fra forskning og undervisning, og det skal arbeides videre med opplegg for utvikling/organisering av innovasjonsfeltet Det vil bli etablert et eget prosjekt for å vurdere ulike modeller for hvordan man kan sikre en god forankring og utvikling av både sykepleiefag/profesjon samt andre helsefag innefor rammen av Oslo universitetssykehus. Tydeliggjøring av ambisjoner, organisatorisk forankring samt alternative former for interne nettverk skal vurderes for å understøtte dette arbeidet. Organisering av utdanning innen helsefag vil bli diskutert i den videre prosess. Det vil bli arbeidet videre medutvikling av stabenes ansvars- og oppgavefordeling under ledelse av ansvarlige ledere/stabsdirektører, og med støtte fra integrasjonsprosjektet. For å tydeliggjøre og utvikle hele konseptet for lokalsykehusfunksjonen i Oslo universitetssykehus, samt tilrettelegge for overføring til Ahus/ Vestre Viken, vil det i samarbeid med bl.a. Helse Sør-Øst, Oslo kommune og Ahus bli etablert et helhetlig prosjekt med ulike delprosjekter. Også de private ideelle sykehusene vil være sentrale i dette arbeidet. Arbeidet vil bl.a omfatte;

18 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 18 av 35 utarbeidelse av en helhetlig beskrivelse av rehabiliteringstilbudet og organiseringen av dette ved Oslo universitetssykehus i lys av de endringer som vurderes i Helse Sør-Øst organiseringen av samhandlingen med eksterne samarbeidspartnere som Oslo kommune, storbylegevakten, fastleger, avtalespesialister, de private ideelle sykehusene (Diakonhjemmet og Lovisenberg) og andre sykehusområder gjennomføring av overføringer til Ahus og Vestre Viken integrering av rus, psykiatri og somatikk i lokalsykehustilbudet og organisering av rusakutten alternative scenarier for innhold, organisering og lokalisering av fremtidig lokalsykehusfunksjon (etter overføring til Ahus/ Vestre Viken) for å tilrettelegge for en samlet optimal arealplanlegging for videre utvikling av Oslo universitetssykehus 11. Risikovurderinger Det er gjort en foreløpig risikovurdering av forslag til organisasjonsstruktur og det forestående arbeidet med å gjennomføre denne endringen. Dette blir kommentert nærmere i styremøtet. Administrasjonen vil komme tilbake til styret med en samlet risikovurdering knyttet til hele fusjonsprosessen og nødvendige forutsetninger for å kunne operere som en samlet enhet fra

19 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 19 av 35 Forslag til vedtak 1. Styret tar administrerende direktørs forslag til organisasjonsstruktur på nivå 2 ved Oslo universitetssykehus til etterretning. Styret legger vekt på at modellen understøtter et tydelig fokus både på lokalsykehusfunksjonen og på høyspesialiserte funksjoner gjennom foreslått organisasjonsstruktur 2. Styret tar til etterretning at det etableres et eget prosjekt med fokus på den videre utformingen av lokalsykehusfunksjonen og at dette arbeidet vil bli gitt høy prioritet 3. Styret ber om å bli forelagt en samlet gjennomføringsplan for det videre arbeidet som ivaretar de tolv prinsippene for medvirkning i omstilling og lov- og avtaleverk Oslo, 28. mai 2009 Siri Hatlen sign.

20 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2009 Side 20 av 35 Vedlegg 1; Vurdering av alternative organisasjonsmodeller fra P4 Under følger vurderingen av alternative organisasjonsmodeller som er utarbeidet av P4 Organisering av lands- og regionssykehusfunksjonen. Vurderingen til P3 Organisering av storby-/ lokalsykehusfunksjonen er prinsipiell lik som vurderingen i P4 men noe kortere i formen. Modell 1 Organisasjonsmodell 1 Lokal Lands-/region Dette alternativet er det nærmeste en kommer to separate sykehus innenfor disse rammene. Her er klinikker samlet rundt grupper behandlingsforløp som bare er på lokalsykehusnivå eller på LRO-nivå. Oppdelingen i klinikker innenfor hver av de to funksjonene kan da gjøres med bakgrunn i f.eks. behandlingsforløp som henger sammen, faglige sammenhenger, enheter som er en god ramme i utdanningsmessig sammenheng og/eller som gir en god ramme for ressursstyring f.eks. fordi klinikkene samler virksomhet på et geografisk sted og/eller samler henholdsvis akutt og elektiv virksomhet. Dersom en valgte dette alternativet, måtte en gå gjennom behandlingsforløp og diagnoser og ryddet i forhold til de to funksjonene som representerer hovedskillet i klinikkgrupper. Men en måtte også i særdeleshet gått gjennom de såkalte områdefunksjonene og fordele disse slik at helheten vil understøtte pasientforløp og fagmiljøer. I forhold til de åtte designkriteriene blir vurderingen som følger: Vurdering av modell 1 i forhold til designkriteriene 1. Modellen vil bety at en innenfor funksjonsnivå lokalnåvå vs lands- /regionnivå - er organisert i henhold til pasientforløp, mens pasientforløp som omfatter flere funksjonsnivåer (lokal-, område-, regionfunksjon) deles på

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 11 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2008 200800588-4 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 111-2008

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni 2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandlere Konstituert administrerende direktør og påtroppende administrerende direktør SAK 100/2009 PLAN FOR

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 1. april 2009 Dato møte: 3.april 2009 Saksbehandler Påtroppende administrerende direktør SAK 60/2009 PRINSIPPSKISSE FOR OVERORDNET ORGANISASJONS- STRUKTUR

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2015 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: SAK 83/2015 ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 11. juni 21 Dato møte: 23. juni 21 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Programkontoret Prosjektdirektør Vedlegg: 1) Overføring Akershus universitetssykehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

og Akershus sykehusområder

og Akershus sykehusområder Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etniskbakgrunn, kjønnogøkonomi økonomi. Riktig behandlingskapasitet i Oslo

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus

Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus Som et ledd i arbeidet med å se på ulike alternative utviklingsmuligheter for Oslo universitetssykehus, vurderes det nå om det er behov for å etablere et nytt lokalsykehus

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Utkast til Prosjektskisse

Utkast til Prosjektskisse Utkast til Fellesprosjekt mellom Aker universitetssykehus HF (AUS) Rikshospitalet HF (RH) og Ullevål universitetssykehus HF (UUS) for fellesorganisering av de ikke-medisinske tjenester (IMT) 7. desember,

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Prosjektleder Lars Erik Kjekshus Vedlegg: SAK 34/2015 PROSJEKT GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV ORGANISERINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til?

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? NSHs psykiatrikonferanse 14.10.04 Jørgen Brabrand Ass.divisjonsdirektør Sykehuset Innlandet HF Samhandling Avgjørende

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren Vestregionen 18. Juni 2009 Bente Holm Mejdell Erik Omland Grunnmuren Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Omstilling er nødvendig Et økende gap mellom behov og finansiering

Detaljer

Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Fra: Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Høring - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Hei; Vedlagt følger høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Akershus universitetssykehus vedr. kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Hei; Vedlagt følger høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Akershus universitetssykehus vedr. kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Journalført i Public 360 Fra: Tone Joranger Sendt: 4. april 2016 10:54 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringsuttalelse fra Brukerutvalget Akershus universitetssykehus - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 046-2015 BEHANDLINGSKAPASITET I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER PLAN FOR TILTAK OG GJENNOMFØRING

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 046-2015 BEHANDLINGSKAPASITET I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER PLAN FOR TILTAK OG GJENNOMFØRING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 046-2015 BEHANDLINGSKAPASITET I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER PLAN FOR TILTAK OG GJENNOMFØRING Forslag til vedtak:

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Prosjektdirektør Ingen SAK 27/2010 VIDERE PROSESS MED AREALTILPASNINGER, TILRETTELEGGING OG

Detaljer

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Administrerende direktør Jan-Roger Olsen 9. februar 2016 Bakgrunn Fra mandatet: "Den økonomiske situasjonen for SSHF er svært anstrengt. Utviklingen i helseforetaket

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 067-2008 Nr. 3 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT LØSNINGSFORSLAG Forslag til vedtak: 1. Organiseringen

Detaljer

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF Oslo kommune HELSE c.. SØR-ØST Overordnet avtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1. Bakgrunn Det er i dag inngått ny intensjonsavtale

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Intern samhandling somatikk og psykisk helse/rus Kongsberg. Nasjonalt topplederprogram. Mona Grindrud 03.04.13

Utviklingsprosjekt: Intern samhandling somatikk og psykisk helse/rus Kongsberg. Nasjonalt topplederprogram. Mona Grindrud 03.04.13 Utviklingsprosjekt: Intern samhandling somatikk og psykisk helse/rus Kongsberg Nasjonalt topplederprogram Mona Grindrud 03.04.13 Bakgrunn og problemstilling: Vestre Viken HF ble etablert 1. juli 2009.

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Vedlegg sak 52/2013 Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Beslutningsgrunnlag for virksomhetsoverdragelse av alderspsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus til alderspsykiatrisk avdeling

Detaljer

Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010

Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010 28.03.2011 Fra Oslo universitetssykehus HF Til Helse Sør-Øst RHF Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010 Behandling av rapporten Administrerende direktør

Detaljer

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Delrapport 2 for overføringsprosjektet mellom OUS og Vestre Viken

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: *

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: * VESTRE VIKEN KOMMUNEHELSESAMARBEIDE - STRATEGIPROSESS I VESTRE VIKEN HELSEFORETAK INNSTILLING TIL: Administrasjonens

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter

Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-32/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Universitetssykehuset

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Klinikk for psykisk helsevern Seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal Helse Møre og Romsdal HF 6026 Ålesund Dykkar ref: Vår ref: kto Dato: 03.10.2014 Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 19. desember 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse Vedtak av rektor ved Universitetet i

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 047-2009 ORIENTERINGSSAK: RUSAKUTT I OSLO. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 047-2009 ORIENTERINGSSAK: RUSAKUTT I OSLO. Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 047-2009 ORIENTERINGSSAK: RUSAKUTT I OSLO Forslag til vedtak: Styret tar administrerende direktørs redegjørelse

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 005-2012 KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til administrerende direktørs

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Utviklingsprosjekt: Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Atle Sørensen Nasjonalt Topplederprogram, Kull 13 November 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag

Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag Adm. direktør Bård Lilleeng Målene med rusreformen Lettere for personer

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling Q Delavtale 1 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Foretaksmøtesak 17-2014 Endring av vedtektenes 6b og 10, jf. helseforetaksloven 12 og 14 Helgelandssykehuset HF

Foretaksmøtesak 17-2014 Endring av vedtektenes 6b og 10, jf. helseforetaksloven 12 og 14 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2010/228-28/011 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.5.2014 Foretaksmøtesak 17-2014 Endring av vedtektenes 6b og 10, jf. helseforetaksloven 12 og

Detaljer

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 S = forkortelse scenarie Gruppe 1 Nettverksmodell Svare ut kravet i styresak 108 fra Helse Sør-Øst Modellen utløser dynamikk for å være forenelig, hva vil skje innen

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF. (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak)

VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF. (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak) VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak) Oversikt : 1 NAVN 2 EIER 3 HELSEFORETAKETS FORMÅL 4 HELSEFORETAKETS VIRKSOMHET. 5 HOVEDKONTOR

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Forslag til vedtak: Styret tar rapporten

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 026 G00 &10 Arkivsaksnr.: 10/114

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 026 G00 &10 Arkivsaksnr.: 10/114 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 026 G00 &10 Arkivsaksnr.: 10/114 KOMMUNEHELSESAMARBEIDET VESTRE VIKEN Rådmannens forslag til vedtak: Redegjørelsen for aktiviteter i Kommunehelsesamarbeidet

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Utviklingsprosjekt: Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Nasjonalt topplederprogram Kjell Matre Bergen 29.oktober 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Introduksjon:

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring Innledning Visjon og mål for brukermedvirkning Brukermedvirkning skal høyne kvaliteten

Detaljer

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår/ Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 23-2016/3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer