Tabletter Hvite, runde tabletter med delestrek og AL inngravert på den ene siden. 10 mg: Diam. 6 mm. 15 mg: Diam. 8 mm. 25 mg: Diam. 9 mm.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabletter Hvite, runde tabletter med delestrek og AL inngravert på den ene siden. 10 mg: Diam. 6 mm. 15 mg: Diam. 8 mm. 25 mg: Diam. 9 mm."

Transkript

1 1. LEGEMIDLETS NAVN Alopam 10 mg tabletter Alopam 15 mg tabletter Alopam 25 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: Oksazepam hhv. 10 mg, 15 mg eller 25 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt LEGEMIDDELFORM Tabletter Hvite, runde tabletter med delestrek og AL inngravert på den ene siden. 10 mg: Diam. 6 mm. 15 mg: Diam. 8 mm. 25 mg: Diam. 9 mm. 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Neuroser og psykosomatiske lidelser preget av angst, uro og spenning. Søvnvansker. I kombinasjon med tricykliske antidepressiva ved engstelig/agiterte depresjoner. 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Legemidlet bør forskrives med minste effektive dose over kortest mulig tidsintervall. Ved lettere urotilstander: 10 mg 3-4 ganger daglig. Normaldosering: 15 mg 3-4 ganger daglig, som ved behov kan økes til 25 mg 3-4 ganger daglig. Ved angst og uro i forbindelse med depresjoner: 25 mg 3-4 ganger daglig. Til gamle og svake pasienter: 10 mg 2-3 ganger daglig, ved behov en forsiktig økning til 15 mg 3-4 ganger daglig. Ved søvnvansker: mg 1-2 timer før man legger seg. 4.3 Kontraindikasjoner Myastenia gravis. Søvnapnè. Sjokktilstander og koma ved intoksikasjon med alkohol og medikamenter. Overfølsomhet overfor oksazepam, benzodiazepiner eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene listet opp i pkt Alvorlig respirasjonssvikt. Alvorlig leversvikt. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler Toleranse En viss nedsettelse av den hypnotiske virkningen av korttidsvirkende benzodiazepiner kan utvikles etter gjentatt bruk i få uker. Avhengighet

2 Bruken av benzodiazepiner og benzodiazepinlignende stoffer kan føre til psykisk og fysisk avhengighet av disse preparatene. Risikoen for avhengighet øker med dosen og med behandlingens varighet. Risikoen er også større for pasienter med tidligere alkohol- eller medisinmisbruk. Benzodiazepiner bør bare brukes med den ytterste forsiktighet til pasienter med tidligere alkohol- eller medisinmisbruk. Hvis det er utviklet fysisk avhengighet vil plutselig opphør av behandlingen medføre abstinenssymptomer. Det kan være hodepine, muskelsmerter, voldsom angst, spenning, rastløshet, forvirring og irritabilitet. I alvorlige tilfeller kan følgende symptomer oppstå: Sviktende orientering og selvoppfattelse, følelsesløshet og parestesier i ekstremitetene, overfølsomhet for lys, lyd og fysisk kontakt, hallusinasjoner eller epileptiske anfall. Rebound effekt: Et forbigående syndrom hvor de symptomer som førte til behandling med et benzodiazepin eller benzodiazepinlignende stoff kommer igjen i forsterket form. Kan forekomme i forbindelse med opphør av behandlingen. Det kan være fulgt av andre reaksjoner som humørforandringer, angst eller søvnforstyrrelser og rastløshet. Abstinenssymptomer, spesielt de alvorlige, oppstår oftere hos personer som har mottatt høye doser over en lengre periode. Abstinenssymptomer har imidlertid også blitt rapportert etter behandlingsbrudd når benzodiazepiner er brukt sammenhengende ved terapeutiske doser. Da risikoen for reaksjoner ved behandlingsopphør/rebound effekt er større etter plutselig behandlingsopphør, anbefales det at dosen nedsettes gradvis. Behandlingens varighet Behandlingsvarigheten bør være så kort som mulig (se pkt 4.2 Dosering) avhengig av diagnose, men bør ikke overstige 4 uker når brukt mot søvnvansker og 8-12 uker ved angst og uro, inklusive nedtrapping. Behandling ut over denne perioden bør ikke skje uten revurdering av situasjonen. Ved behandlingsstart bør pasienten informeres om at behandlingen vil være av begrenset varighet og forklares nøyaktig hvordan dosen gradvis reduseres. Det er viktig at pasienten er klar over muligheten for reboundfenomen, for å redusere angst i forbindelse med slike symptomer dersom de oppstår ved seponering av legemidlet. Det er indikasjoner på at abstinensfenomen kan manifesteres innen doseringsintervallet for benzodiazepiner med kort virkningstid, spesielt ved høy dosering. Når benzodiazepiner med lang virkningstid benyttes, er det viktig å advare mot bytte til kortidsvirkende benzodiazepiner ettersom abstinenssymptomer kan utvikles. Hukommelsestap (amnesi) Benzodiazepiner kan fremkalle anterograd amnesi. Tilstanden forekommer oftest flere timer etter inntak av legemidlet. For å redusere risikoen for pasientene bør de ha uavbrutt søvn i 7-8 timer (se også pkt Bivirkninger). Psykiatriske og Paradoksale reaksjoner Reaksjoner som rastløshet, opphisselse, irritabilitet, aggresivitet, vrangforestillinger, raseri, mareritt,

3 hallusinasjoner, psykoser, upassende oppførsel og andre adferdsmessige bivirkninger kan forekomme under benzodiazepinbehandling. Dersom dette forekommer bør legemidlet seponeres. Disse reaksjonene forekommer oftere hos barn og hos eldre. Spesielle pasientgrupper Barn: Benzodiazepiner bør ikke gis til barn uten grundig vurdering av behovet. Behandlingsvarigheten bør holdes til et minimum. Eldre: Se doseringsanbefalingen. Lavere dose anbefales p.g.a. risiko for nedsatt åndedrettsfunksjon, også til pasienter med kronisk utilstrekkelig luftveisfunksjon. Benzodiazepiner er ikke indisert til behandling av pasienter med leverinsuffisiens da de kan forårsake encefalopati. Benzodiazepiner anbefales ikke til primær behandling av psykotisk sykdom, og de bør (p.g.a. risiko for å provosere selvmordsforsøk) ikke anvendes alene til behandling av depresjon, eller angst i forbindelse med depresjon. Det bør utvises forsiktighet i medikasjon av pasienter med nedsatt nyrefunksjon, pasienter med kardiorespiratorisk svikt, barn og eldre. Kombinasjon med alkohol og andre CNS-depressiva (for eksempel antipsykotika, sedativa, hypnotika, neuroleptika, anestetika og sedative antihistaminer) kan gi økt sedasjon, forvirringstilstander og bisarre reaksjoner. 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon Kombinasjon med alkohol og CNS-depressiva (se 4.4 Forsiktighetsregler). Den sedative effekten kan forsterkes når preparatet brukes i kombinasjon med alkohol. Dette påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Økt sentral depressiv effekt kan forekomme i tilfeller med samtidig bruk av antipsykotika (neuroleptika), hypnotika, anxiolytika/sedativa, antidepressiva, narkotisk analgetika, antiepileptika, anestetika og sedative antihistaminer. Ved narkotisk analgetika, kan forsterket eufori forekomme og føre til økt psykisk avhengighet. Forbindelser som hemmer enkelte leverenzymer (spesielt cytokrom P450) kan forsterke benzodiazepinaktiviteten. Dette gjelder også i mindre grad benzodiazepiner som bare metaboliseres ved konjugering. Kombinasjon med suksameton kan gi nedsatt muskelrelakserende effekt, mens curarelignende muskelrelakserende midler kan gi økt og forlenget muskelrelakserende effekt. P-piller kan påvirke metabolismen av visse benzodiazepiner. Man har sett induserende effekter på glukouronideringen av oksazepam. Sannsynligvis er dette uten klinisk betydning. 4.6 Fertilitet, graviditet og amming Dersom preparatet forskrives til en kvinne i fertil alder, bør hun informeres om å kontakte lege angående seponering av preparatet dersom hun planlegger å bli eller tror hun er gravid. Graviditet: Den farmakologiske effekten av oksazepam ved kontinuerlig tilførsel over lang tid, under siste del av svangerskapet eller ved høye doser under fødselen kan gi opphav til hypotoni, åndedrettsbesvær og hypotermi hos den nyfødte (floppy infant syndrome). Det er også rapportert fysisk avhengighet og abstinens-symptomer hos barnet. Benzodiazepiner har i dyreforsøk gitt misdannelser,

4 for eksempel ganespalte, CNS-misdannelser og varige adferdforstyrrelser hos avkommet. Preparatet skal bare brukes ved graviditet hvis fordelen oppveier en mulig risiko. Amming: Oksazepam går over i morsmelk slik at konsentrasjonen i brystmelk er ca. 10% av plasmakonsentrasjonen. Preparatet bør ikke brukes under amming. 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner Sedasjon, amnesi, nedsatt konsentrasjonsevne og redusert muskelfunksjon kan påvirke evnen til å kjøre eller bruke maskiner. Sannsynligheten for redusert årvåkenhet kan øke ved for lite søvn (se også pkt. 4.5). Legemidlet kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. 4.8 Bivirkninger Bivirkningene er doseavhengige og eldre pasienter er mest følsomme. Den vanligste bivirkningen er døsighet (10-15 %) som normalt avtar etter noen dagers behandling. Vanlige (> 1/100): Allmenne: Døsighet. Mindre vanlige: Allmenne: Hodepine, svimmelhet. Neurologiske: Ataksi, muskelsvakhet. Psykiske: Anterograd amnesi, risikoen øker ved høye doser. Sjeldne (< 1/1000): Hud: Allergiske hudreaksjoner Neurologiske: Respirasjonsdepresjon Psykiske: Insomnia, mareritt, paradoksale reaksjoner som eksitasjoner, aggressivitet, hallusinasjoner Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data) Følelsesløshet, redusert oppmerksomhet, forvirring, fatigué, dobbeltsyn, gastrointestinale forstyrrelser, endringer i libido. Døsighet, følelsesløshet, redusert oppmerksomhet, forvirring, fatigue, hodepine, svimmelhet, muskelsvakhet, ataksi og dobbeltsyn forekommer hovedsakelig ved behandlingsstart og avtar vanligvis ved gjentatt bruk. Allerede eksisterende depresjon kan avdekkes ved bruk av benzodiazepiner. Psykiatriske og paradoksale reaksjoner kan være svært alvorlige ved bruk av Alopam (se pkt 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler). 4.9 Overdosering Oksazepam skiller seg kjemisk fra klordiazepoksid, diazepam og nitrazepam ved en aktiv OH-gruppe

5 som formidler hurtig glukuronsyrebinding, resulterende i redusert toksisitet. LD 50 for oksazepam gitt peroralt til mus og rotter er høyere enn 5 g/kg. Oksazepam har ikke vist noen skadelig innvirkning på blodbilde, lever- eller nyrefunksjon. Som for andre benzodiazepiner skulle således overdosering ikke være livstruende med mindre den er kombinert med andre CNS-depressive stoffer (inkl. alkohol). Ved overdosehåndtering av legemidler bør det tas i betrakning at flere legemidler kan ha blitt inntatt. Symptomer ved overdosering: CNS-depresjon gradert fra døsighet stigende til koma. I milde tilfeller kan symptomene omfatte døsighet, mental forvirring og letargi, i alvorlige tilfeller ataksi, hypertoni, hypotensjon, respirasjonshemming, i sjeldne tilfeller koma og svært sjelden død. Symptomene er sterkt individuelle og doseavhengige. Behandling: Brekninger bør fremkalles (innen 1 time) dersom pasienten er ved bevissthet. Ved bevisstløshet; ventrikkelskylling med beskyttelse av luftveier. Dersom ventrikkelskyllingikke er hensiktsmessig, kan medisinsk kull brukes for å redusere absorpsjonen. Respiratorisk og kardiovaskulær funksjon må overvåkes nøye. Flumazenil kan være nyttig som antidot. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Anxiolytikum tilhørende benzodiazepingruppen ATC-kode: N05BA04. Farmakodynamiske effekter: Spesifikk angstdempende virkning og med mindre muskelrelakserende effekt enn f.eks. diazepam. Oksazepam har også søvninduserende effekt men svakere enn flere av de andre benzodiazepiner. 5.2 Farmakokinetiske egenskaper Absorpsjon: Langsommere enn diazepam ved peroral tilførsel, med mindre tendens til høye innledningskonsentrasjoner. Biotilgjengeligheten er over 90%. Absorpsjonen påvirkes ikke av samtidig fødeinntak. Maks. serumkonsentrasjon etter 2-4 timer. Distribusjon: Proteinbinding: %. Laveste verdi refererer til pasienter med nyresvikt. Biotransformasjon: Enkel metabolisering uten aktive metabolitter. Eliminasjon: Halveringstid: Vanligvis timer, hvilket gjør at kumulasjon i kroppen ved gjentatt dosering blir av vesentlig mindre betydning enn for andre benzodiazepinderivater. Ca. 80 % utskilles via nyrene, hovedsakelig som glukuronid. Fullstendig utskillelse i løpet av 2-3 døgn. 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata Karsinogenstudier hos rotter viste utvikling av adenomer og karsinomer i leveren i tillegg til follikulære celleadenomer i thyroidea. Hos hannrotter ble det observert testikulære interstitielle celleadenomer og adenomer i prostata. Karsinogenstudier hos mus har vist karsinogen effekt i leveren. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Vannfri laktose, magnesiumstearat (E470), mikrokrystallinsk cellulose (E460), natriumlaurylsulfat og

6 krysskarmellosenatrium (E466). 6.2 Uforlikeligheter Ikke relevant. 6.3 Holdbarhet 2 år 6.4 Oppbevaringsbetingelser Oppbevares ved høyst 25 C. 6.5 Emballasje (type og innhold) Tablettboks: 10 mg: stk. 15 mg: stk. 25 mg: stk. Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført. 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering Ikke relevant. 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN Actavis Group hf Reykjavikurvegi IS-220 Hafnarfjordur Island 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) 10 mg: mg: mg: DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE / OPPDATERINGSDATO

Amlodipin Actavis 5 mg tablett. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin (som amlodipinmesilatmonohydrat).

Amlodipin Actavis 5 mg tablett. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin (som amlodipinmesilatmonohydrat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Amlodipin Actavis 5 mg tabletter Amlodipin Actavis 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Amlodipin Actavis 5 mg tablett. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin

Detaljer

Voksne og ungdommer (over 12 år) Den anbefalte dosen er 10 mg (én tablett) én gang per dag sammen med eller uten mat.

Voksne og ungdommer (over 12 år) Den anbefalte dosen er 10 mg (én tablett) én gang per dag sammen med eller uten mat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Rupafin 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: 10 mg av rupatadin (som fumarat) Hjelpestoffer med kjent effekt: laktose 58 mg som laktosemonohydrat

Detaljer

Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning

Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 1. LEGEMIDLETS NAVN Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 54,65 mg dinatriumlevofolinat tilsvarende

Detaljer

Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for fremtidige

Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for fremtidige 1. LEGEMIDLETS NAVN Livial 2,5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 tablett inneholder: tibolon 2,5 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Tablett.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN SOMAC Control 20 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver enterotablett inneholder 20 mg pantoprazol (som natriumsesquihydrat).

Detaljer

Irinotecan Hospira er indisert for behandling av avansert kolorektalkreft.

Irinotecan Hospira er indisert for behandling av avansert kolorektalkreft. 1. LEGEMIDLETS NAVN Irinotecan Hospira 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 20 mg irinotecanhydrokloridtrihydrat, tilsvarende 17,33 mg irinotecan.

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av narkolepsi hos barn og unge Utgitt juli 2013 av Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD,

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg. ibuprofen

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg. ibuprofen Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg ibuprofen Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi

Detaljer

Salmosan vet 500 mg/g pulver for suspensjon til behandling av fisk. Homogen, lys beige til beige pulver for suspensjon til behandling av fisk.

Salmosan vet 500 mg/g pulver for suspensjon til behandling av fisk. Homogen, lys beige til beige pulver for suspensjon til behandling av fisk. Preparatomale (SPC) Denne er også tilgjengelig hos produsenten: http://salmosan.net/no/preparatomale/ 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Salmosan vet 500 mg/g pulver for suspensjon til behandling av fisk. 2.

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Tricaine Pharmaq 1000 mg/g pulver til bad, oppløsning, til fisk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING.

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Tricaine Pharmaq 1000 mg/g pulver til bad, oppløsning, til fisk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Tricaine Pharmaq 1000 mg/g pulver til bad, oppløsning, til fisk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: Kvalitativ sammensetning Trikainmesilat Kvantitativ sammensetning

Detaljer

For behandling av preadult og adult lakselus (Lepeophtheirus salmonis) eller skottelus (Caligus) på oppdrettslaks.

For behandling av preadult og adult lakselus (Lepeophtheirus salmonis) eller skottelus (Caligus) på oppdrettslaks. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Trident vet, 500 mg/g pulver til behandlingssuspensjon til fisk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: 1 g produkt inneholder 500 mg azametifos. Hjelpestoffer:

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med. Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer 2007 Søvnproblemer rammer mange

Detaljer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles? HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles? 1 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Av Bjørn Bjorvatn,

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban

Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban IS-2050 Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon IS-2050 Versjon: 2.1 Mars 2014

Detaljer

2012 4. årgang nr 1. Søvnvansker hvor mye koster det samfunnet? Medikamentell behandling av søvnproblemer Personligheten din kan bestemme søvnbehovet

2012 4. årgang nr 1. Søvnvansker hvor mye koster det samfunnet? Medikamentell behandling av søvnproblemer Personligheten din kan bestemme søvnbehovet 2012 4. årgang nr 1 Søvnvansker hvor mye koster det samfunnet? Medikamentell behandling av søvnproblemer Personligheten din kan bestemme søvnbehovet 1 Klar for en ny dag? Circadin kan brukes i opptil 13

Detaljer

Informasjon til helsepersonell

Informasjon til helsepersonell 23. januar 2014 Informasjon til helsepersonell Kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: Vær oppmerksom på forskjeller mellom preparatene når det gjelder risiko for blodpropp og betydningen av individuelle

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag

Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag 1 RAPPORT Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforskning og produksjon av olje og

Detaljer

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 587 Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak 1. INNLEDNING..........................................

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

REM_Innmat_A5D_16sider_OK.indd 1 31.10.13 13:29

REM_Innmat_A5D_16sider_OK.indd 1 31.10.13 13:29 REM_Innmat_A5D_16sider_OK.indd 1 31.10.13 13:29 Å sove godt gjør oss godt. Søvnen er kroppens kilde til ny energi, og er viktig for at immunforsvaret vårt skal fungere. Mens vi sover skjer det også en

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Behandling av døgnrytmeproblemer hos unge mennesker

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Behandling av døgnrytmeproblemer hos unge mennesker HELSE BERGEN Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Behandling av døgnrytmeproblemer hos unge mennesker 1 HELSE BERGEN Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med. Nasjonal kompetansetjeneste for

Detaljer

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Revidert 04/2010 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Innhold 1.0 Innledning

Detaljer

Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban

Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban IS-2050 Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon Januar 2013 Versjon: 1.0 Dato: 23. januar

Detaljer