Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 9 2011 Side 1223 1340 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 17. november 2011

2 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Sept. 16. Lov nr. 41 om endr. i friluftsloven og straffeloven Sept. 6. nstruks om anmeldelse til påtalemyndigheten for overtredelse av ligningsloven kapittel 12, folketrygdloven 24 4 femte ledd, merverdiavgiftsloven 21 4 og investeringsavgiftsloven 7 første ledd mv. (Nr. 915) Sept. 16. krafts. av lov 16. september 2011 nr. 41 om endringer i friluftsloven og straffeloven (Nr. 949) Sept. 16. krafts. av lov 19. juni 2009 nr.110 om endringer i helsepersonelloven (Nr. 950) Sept. 16. Vedtak om endring av namn for Statens bygningstekniske etat til Direktoratet for byggkvalitet (Nr. 964) Sept. 23. Deleg. av myndighet etter skattebetalingsforskriften (Nr. 967) Okt. 7. krafts. av lov 19. juni 2009 nr. 38 om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. 767/2008 og rådsbeslutning nr. 633/2008 vedrørende visuminformasjonssystemet VS) mv. (Nr. 998) Okt. 12. Endr. i delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets regionkontor etter deltakerloven (Nr. 1022) Okt. 13. Endr. i delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets regionkontor etter deltakerloven (Nr. 1023) Okt. 21. krafts. av vegtrafikklova 7a om køprising (vegprising) (Nr. 1040) Okt. 24. Deleg. av myndighet etter energiloven til Norges vassdrags- og energidirektorat (Nr. 1043) Okt. 28. Deleg. av Kongens mynde til Samferdselsdepartementet etter 62 første ledd i veglova til å fastsetje forskrifter om sikkerheitsforvalting av veginfrastrukturen (Nr. 1052) Forskrifter 2007 Mai 10. Forskrift om opptak til studier med lokalt opptak ved Høgskolen i Oslo (Nr. 1849) Jan. 27. Forskrift om studier ved NLA Høgskolen (Nr. 999) Mai 30. Forskrift om eksamen og studierett ved Haraldsplass diakonale høgskole (Nr. 1012) Aug. 22. Forskrift om kommunal beredskapsplikt (Nr. 894) Sept. 1. Forskrift om overgangsregler for Høgskolen i Oslo og Akershus (Nr. 948) Sept. 2. Forskrift om stopp i fisket etter sei med not nord for 62 N i 2011 (Nr. 898) Sept. 2. Forskrift om særlige tiltak mot Syria (Nr. 902) Sept. 9. Forskrift om forbudte skytevåpen og godkjente halvautomatiske skytevåpen (Nr. 930) Sept. 14. Forskrift om stopp i fisket etter hyse med trål nord for 62 N i 2011 (Nr. 935) Sept. 19. Forskrift om trafikkflytledelse (Nr. 936) Sept. 19. Forskrift om stopp i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i (Nr. 939) Sept. 29. Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser (Nr. 973) Sept. 30. Forskrift om forsøksprosjekt i Halden fengsel og Østfold friomsorgskontor om kartlegging av domfeltes behov for tiltak med sikte på å lette tilbakeføring til et kriminalitetsfritt liv (Nr. 978) Sept. 30. Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) (Nr. 979) Okt. 4. Forskrift om framgangsmåter for vurdering av samsvar, bruksegnethet og EF-verifisering (Nr. 994) Okt. 11. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Betanien diakonale høgskole (Nr. 1033) Okt. 17. Forskrift om tilbakekalt ikrafttredelse av forskrift om trafikkflytledelse (Nr. 1026) Okt. 20. Forskrift om samordning av alderspensjoner fra tjenestepensjonsordning etter samordningsloven 7 når en eller flere av alderspensjonene er levealdersjustert (Nr. 1038) Okt. 20. Forskrift om anvendelse av forholdstall når et medlem av Statens pensjonskasse og enkelte andre pensjonsordninger blir innvilget uførepensjon etter fylte 67 år (Nr. 1039) Okt. 20. Forskrift om stopp i fisket etter makrell for fartøy med adgang til å delta med not med største lengde under 13 meter (Nr. 1048)

3 Okt. 25. Forskrift om køprising (Nr. 1044) Okt. 28. Forskrift om sikkerhetsforvaltning av veginfrastrukturen (vegsikkerhetsforskriften) (Nr. 1053) Endringsforskrifter 2010 Juni 2011 Juli 10. Endr. i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Den Norske Balletthøyskole (DNBH) (Nr. 1912) Endr. i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2011 (Nr. 917) Aug. 26. Endr. i forskrift om kvotefaktor i fisket etter sild i Nordsjøen i 2011 (Nr. 895) Aug. 29. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2011 (Nr. 896) Sept. 2. Endr. i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (Nr. 897) Sept. 2. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2011 (Nr. 899) Sept. 2. Endr. i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2011 (Nr. 918) Sept. 2. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 1000) Sept. 6. Endr. i forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) (Nr. 919) Sept. 8. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2011 (Nr. 916) Sept. 8. Endr. i forskrifter om helsesertifikater ved omsetning og import av fisk (Nr. 920) Sept. 9. Endr. i instrumentspesifikke forskrifter fastsatt med hjemmel i lov om målenheter, måling og normaltid (Nr. 921) Sept. 9. Endr. i forskrift om krav til flasker brukt som målebeholdere (måleflasker) (Nr. 922) Sept. 9. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2011 (Nr. 923) Sept. 11. Endr. i utlendingsforskriften (medfølgende familie til diplomater mv.) (Nr. 924) Sept. 13. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter uer i CES' statistikkområder og utenfor noen stats jurisdiksjon i 2011 (Nr. 931) Sept. 13. Endr. i forskrift til lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker (Nr. 932) Sept. 14. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2011 (Nr. 933) Sept. 14. Endr. i forskrift om forvaltning av rovvilt (godtgjøring) (Nr. 934) Sept. 15. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 974) Sept. 19. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 937) Sept. 19. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter (Nr. 938) Sept. 20. Endr. i forskrift 12. desember 2003 nr om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. (Nr. 951) Sept. 20. Endr. i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (Nr. 965) Sept. 22. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2011 (Nr. 952) Sept. 27. Endr. i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (Nr. 955) Sept. 27. Endr. i forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) (Nr. 968) Sept. 27. Endr. i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (montering av kjørelys og ekstra nødbremsesignallys) (Nr. 969) Sept. 27. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2011 (Nr. 975) Sept. Sept. Sept. Sept. 28. Endr. i forskrift om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan (Nr. 970) Endr. i forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) (Nr. 971) Endr. i forskrift om opptak til 1 2-årige masterprogrammer ved Universitetet i Oslo (Nr. 972) Endr. i forskrift om bachelorgrad ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk (Nr. 1001)

4 Sept. 30. Endr. i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard (Nr. 976) Sept. 30. Endr. i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann (Nr. 977) Sept. 30. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) (Nr. 980) Okt. 1. Endr. i forskrift fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 981) Okt. 4. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin (Nr. 992) Okt. 4. Endr. i forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. (Nr. 993) Okt. 4. Endr. i forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) (Nr. 995) Okt. 5. Endr. i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) (Nr. 996) Okt. 5. Endr. i diverse reguleringsforskrifter (Nr. 997) Okt. 5. Endr. i forskrift om sanksjoner og tiltak mot Libya (Nr. 1031) Okt. 7. Endr. i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater og forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater (Nr. 1002) Okt. 7. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter vassild i Norges økonomiske sone i 2011 (Nr. 1003) Okt. 7. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2011 (Nr. 1013) Okt. 7. Endr. i forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann i 2011 (Nr. 1014) Okt. 10. Endr. i forskrift om beskyttelsestiltak for bestemte frø og bønner importert fra Egypt (Nr. 1004) Okt. 10. Endr. i forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) (Nr. 1015) Okt. 11. Endr. i forskrift om transport av akvakulturdyr (Nr. 1016) Okt. 11. Endr. i Stortingets forretningsorden behandling av anmodningsforslag som fremmes i tilknytning til lovforslag (Nr. 1017) Okt. 11. Endr. i forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe (Nr. 1032) Okt. Okt. 12. Endr. i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (Nr. 1019) Endr. i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet ved tilpasning av EØS-avtalen vedlegg V nr. 1 (forordning (EØF) nr. 1408/71 kap. 6) og EFTA-konvensjonen vedlegg K artikkel 21, jf. tillegg 2 (Nr. 1021) Okt. 12. Endr. i forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Nr. 1047) Okt. 13. Endr. i forskrift om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (førerforskriften) (Nr. 1020) Okt. 14. Endr. i forskrift om særlige tiltak mot Syria (Nr. 1034) Okt. 18. Endr. i forskrift 5. januar 2011 nr. 25 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) (Nr. 1035) Okt. 19. Endr. i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) (Nr. 1036) Okt. 19. Endr. i forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt mv. (Nr. 1037) Okt. 20. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter (Nr. 1049) Okt. 21. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2011 (Nr. 1050) Okt. 24. Endr. i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (Nr. 1041) Okt. 24. Endr. i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (Nr. 1042) Okt. 24. Endr. i forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) (Nr. 1051) Diverse 2011 April 10. Endr. i regler for valg av Kirkeråd i 2010 (Nr. 953) Sept. 5. Endr. i mandat for forvaltningen av Statens obligasjonsfond (Nr. 900) Sept. 5. Endr. i mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (Nr. 901) Sept. 22. Deleg. av myndighet fra det sentrale Mattilsynet til Helsetilsynet i Rogaland (fra 1. januar 2012 til Fylkesmannen i Rogaland) overfor petroleumsvirksomheter til havs (Nr. 966)

5 Sept. 23. Opph. av forskrift 22. november 1996 nr om lokalfjernsyn på NRK2s bakkesendere og forskrift 25. august 1995 nr. 769 om konsesjonsområder for analogt lokalfjernsyn (Nr. 954) Okt. 12. Endr. i delegering av myndighet til Fiskeridirektoratets regionkontor etter konsesjonsforskriften (Nr. 1018) Okt. 14. Opph. av retningslinjer for utlevering av skattelisteopplysninger fra skattekontorene (Nr. 1024) Okt. 14. Opph. av retningslinjer for offentliggjøring av skattelister på nternett (Nr. 1025) Rettelser Nr. 14/2010 s (i forskrift 14. desember 2010 nr om regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2011) Nr. 1/2011 s. 3 (i forskrift 30. desember 2010 nr om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norsk havn mv. (havnestatskontrollforskriften) Nr. 7/2011 s. 997 (i forskrift 1. juli 2011 nr. 708 om endring i forskrift 17. desember 2007 nr om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning) Nr. 7/2011 s (i forskrift 12. juli 2011 nr. 777 om endring i forskrift 28. januar 2009 nr. 75 om midler til bygdeutvikling) Nr. 8/2011 s (i forskrift 22. juni 2011 nr. 788 om endring i forskrift 8. oktober 2008 nr om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland) Nr. 8/2011 s (i forskrift 12. august 2011 nr. 833 om lufttransporttjenester i EØS) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

6 16. sept. Lov nr NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 17. november 2011 Nr sept. Lov nr Lov om endringer i friluftsloven og straffeloven Prop.88 L ( ), nnst.400 L ( ), Lovvedtak 62 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 10. og 15. juni Fremmet av Miljøverndepartementet. Kunngjort 16. september 2011 kl Endringer i følgende lover: 1 Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) 22. mai 1902 nr Lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet. 3 Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven). lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet gjøres følgende endringer: 1 a første ledd første punktum skal lyde: Som innmark eller like med innmark reknes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. 3 a skal lyde: 3 a. (Ferdsel på vei eller sti i innmark) Ferdsel i innmark som fører til utmark, a) til fots på vei eller sti, b) på vei eller opparbeidet sti med ride- eller kløvhest, tråsykkel, kjelke eller liknende, med unntak av organisert aktivitet som sykkelløp og rideklubbaktivitet, er tillatt hele året, hvis ferdselen kan skje uten å passere gjennom gårdsplass eller over hustomt eller uten på annen måte å være til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for eier eller bruker. Kommunen kan, etter samtykke fra eier eller bruker av eiendommen, gi forskrift om å forby ferdsel som er tillatt etter første ledd. Forskriften må stadfestes av fylkesmannen. Eier eller bruker kan forby ferdsel som er tillatt etter første ledd, hvis ferdselen er egnet til å volde nevneverdig skade. 5 skal lyde: 5. (Almenhetens høstingsrett) Under ferdsel i utmark kan allmennheten høste ville nøtter som skal spises på stedet og plukke og ta med seg ville blomster, planter, bær og vill sopp, samt røtter av ville urter, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. For multer på multebærland i Nordland, Troms og Finnmark gjelder dette bare når eier eller bruker ikke har nedlagt forbud mot plukking, og kun for multer som skal spises på stedet. For multer på multebærland i Nordland, Troms og Finnmark gjelder første ledd bare når eier eller bruker ikke har nedlagt uttrykkelig forbud mot plukking. Uavhengig av et slikt uttrykkelig forbud kan allmennheten alltid plukke multer som spises på stedet. 9 annet ledd nytt femte punktum skal lyde: Departementet kan gi forskrift om å tillate telting nærmere enn 150 meter fra bebodd hus (hytte) i kystnære områder. 13 skal lyde:

7 16. sept. Lov nr (Ulovlige stengsler eller forbudsskilt) Eier eller bruker av grunn må ikke ved stengsel eller på annen måte vanskeliggjøre ferdsel, opphold, bading eller høsting som er tillatt i denne lov, med mindre det tjener hans berettigete interesser og ikke er til utilbørlig fortrengsel for almenhetens utøvelse av allemannsrett. Uten særskilt hjemmel er det ikke tillatt å sette opp skilt eller på annen måte kunngjøre forbud mot ferdsel, opphold, bading eller høsting som er tillatt i denne lov. Stengsel, skilt eller kunngjøring som er i strid med denne paragraf, kan kreves fjernet etter skal lyde: 19. (Forholdet til andre lover) Utøvelse av allemannsretten etter denne lov gjelder med de begrensninger som følger av annen lovgivning eller av forskrifter gitt i medhold av lov. 22 annet ledd skal lyde: Kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen skal arbeide for å fremme friluftsformål innen sitt område. Fylkeskommunen skal etter nærmere retningslinjer fra departementet medvirke i saksbehandlingen i saker som behandles av et statlig organ. Departementet kan tillegge fylkeskommunen ansvaret for nærmere bestemte oppgaver for å fremme og tilrettelegge for friluftslivet. 24 skal lyde: 24. (Forholdet til forvaltningsloven, herunder om kunngjøring og klage) Når ikke annet er bestemt, gjelder forvaltningsloven for behandling av saker etter denne lov. For behandlingen av saker etter 14, 18 første ledd, 35 første, annet og tredje ledd og 40 første, annet og tredje ledd gjelder reglene om enkeltvedtak i forvaltningslovens kapittel V, V og V. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. Fylkeskommunens vedtak kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning. For behandling av saker etter 2 annet ledd, 3 tredje ledd, 3 a annet ledd, 9 fjerde ledd, 15, 16 og 34 gjelder reglene om forskrifter i forvaltningslovens kapittel V. Kommunen sørger for at vedtak etter 2 annet ledd, 3 tredje ledd, 3 a annet ledd, 15 og 16 straks blir kunngjort i en eller flere aviser som er alminnelig lest på stedet, og om nødvendig ved oppslag på eiendommen eller på annen måte. Fylkesmannens vedtak etter 2 annet ledd, 3 tredje ledd, 3 a annet ledd, 15 og 16 kan bringes inn for departementet av eieren eller brukeren av den grunn vedtaket gjelder, av den kommune hvor grunnen ligger, av annen kommune som er interessert i at retten til ferdsel ikke innskrenkes på denne måte, av fylkeskommunen eller av et interessert friluftslag. 35 skal lyde: 35. (Tiltak og inngrepsløyve for å lette ferdsel i utmark) Kommunen kan varde og merke opp ruter og turstier i utmark, og den kan på bestemte steder bygge klopper eller bruer og sette i verk andre tiltak for å lette ferdselen langs ruter og turstier i utmark. Kommunen kan gi organisasjoner som har til formål å fremme reise- og friluftsliv, rett til å varde og merke opp ruter og turstier i utmark. Departementet kan gi regionale organisasjoner som har til formål å fremme reise- og friluftsliv, rett som nevnt i første ledd for ruter og turstier som berører flere kommuner. Rett til å varde og merke opp ruter og turstier i utmark kan utøves uten forutgående skjønn. Tilsvarende gjelder rett til å bygge klopper eller bruer og sette i verk andre tiltak for å lette ferdselen langs ruter og turstier i utmark dersom kommunen eller departementet i det enkelte tilfelle bestemmer det. Volder utøvelsen av myndighet skade, kan eieren (eller brukeren) kreve erstatningsspørsmålet avgjort ved skjønn. saker etter første og annet ledd skal kommunen, og i saker etter tredje ledd skal departementet, erstatte eierens (eller brukerens) skjønnskostnader når ikke skjønnet finner å burde gjøre unntak, fordi erstatningssøkeren har avslått et rimelig forlikstilbud eller uten rimelig grunn har forlangt skjønn. Skjønnet styres av lensmannen, namsfogden eller politistasjonssjef med sivile rettspleieoppgaver. Ved merking av ruter skal eieren (eller brukeren) varsles i god tid før merkingen blir satt i verk. Motsetter han seg merking etter første eller annet ledd, avgjør kommunen om og i tilfelle på hvilken måte merking skal tillates. Tilsvarende avgjør departementet for merking etter tredje ledd. Overskriften i kapittel V skal lyde: Om reaksjoner ved overtredelse mv. 40 skal lyde: 40. (Stansing, fjerning av ulovlige byggverk, tvangsmulkt m.v.) Blir noen bygning, inngjerding eller annet arbeid påbegynt i strid med forbud eller pålegg gitt i medhold av denne lov, kan kommunen kreve arbeidet stanset.

8 10. mai Nr Helt eller delvis oppført byggverk, stengsel eller annen innretning, skilt eller kunngjøring som strider mot forbud eller pålegg gitt i eller i medhold av loven, kan friluftsorganene som nevnt i 21 kreve fjernet på den skyldiges kostnad. Kommunen eller departementet kan ilegge tvangsmulkt dersom ikke stengsler eller skilt til hinder for lovlig ferdsel, bading, opphold eller høsting fjernes etter pålegg fra friluftsorganene som nevnt i 21. Tvangsmulkten kan fastsettes samtidig med pålegg om fjerning og løper i så fall fra fristoverskridelsen for fjerning. Der tvangsmulkt ikke fastsettes samtidig med pålegg, skal det gis eget forhåndsvarsel om tvangsmulkt. Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, som et engangsbeløp eller som en kombinasjon av løpende mulkt og engangsbeløp. Tvangsmulkten ilegges den ansvarlige for overtredelsen, og tilfaller kommunen. Om nødvendig kan politiets hjelp kreves til gjennomføring av tiltak etter denne paragraf. Straffeloven 22. mai 1902 nr og 400 oppheves. lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff 412 nr. 50 om endringer i lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet oppheves ny 10 a. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. V 10. mai Nr Forskrift om opptak til studier med lokalt opptak ved Høgskolen i Oslo Hjemmel: Fastsatt av styret for Høgskolen i Oslo 10. mai 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 3 6 og 3 7. Kunngjort 4. oktober 2011 kl Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder for opptak til alle studier ved Høgskolen i Oslo med unntak av: Grunnutdanninger som er omfattet av forskrift om opptak til universiteter og høyskoler Masterstudier (egen forskrift om opptak) Etterutdanning og kurs som ikke gir studiepoeng. 2. Definisjoner Videreutdanning Videreutdanning betegner studietilbud som bygger på annen høyere utdanning, som fører fram til eksamen og gir uttelling i form av studiepoeng. Realkompetanse Realkompetanse er kunnskaper søkeren har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte 3. Grunnlag for opptak/faglig grunnlag Nærmere krav til opptaksgrunnlag, herunder faglige minstekrav for det enkelte studium, skal framgå av fag- /studieplan. 4. Utenlandsk utdanning Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper slik det framgår av forskrift om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler. Krav om norskkunnskaper gjelder ikke dersom både obligatoriske deler av studiet og eventuelle spesialiseringer, i sin helhet undervises på engelsk. 5. Ulike opptaksgrunnlag til samme studium Ved studier som primært tilbys som videreutdanning, kan restplasser tilbys til søkere med generell studiekompetanse dersom dette er bestemt i fag-/studieplan. 6. Realkompetanse Til videreutdanninger som bygger på annen utdanning, men ikke krever fullført grad, kan det gis opptak på grunnlag av realkompetanse. For å være kvalifisert for opptak til videreutdanning, må kravet til realkompetanse være på et mer avansert nivå enn realkompetanse som kvalifiserer for opptak til grunnutdanninger. Krav til realkompetanse skal framgå av fag-/studieplan. For opptak til videreutdanninger som krever autorisasjon/offentlig godkjenning, er det ikke anledning til å ta opp studenter på grunnlag av realkompetanse.

9 10. juni Nr Rangering Entydige rangeringsbestemmelser skal framgå av fag-/studieplan. Der opptaksgrunnlaget er generell studiekompetanse, skal rangering gjøres i henhold til rangeringsreglene i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler. 8. Kvoter Det kan fastsettes kvoter for ulike grupper søkere i fag-/studieplanen. Kvotens størrelse og hvem den omfatter, skal være entydig definert. Dersom det ikke er nok søkere i én kvote, overføres plassene til øvrig(e) kvote(r). 9. Rangering på grunnlag av spesiell vurdering nntil 10 % av søkerne kan tas opp utenom bestemmelsene etter 7 dersom dokumentert sykdom, funksjonshemning eller andre forhold gir grunn til å anta at rangeringsgrunnlaget ikke gir et riktig bilde av søkerens kvalifikasjoner. 10. Frist for innsending av dokumentasjon All utdanning, praksis og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må være dokumentert med attesterte kopier ved søknadsfristens utløp. Søkere som avslutter utdanning som gir grunnlag for opptak etter søknadsfristens utløp, må sende inn foreløpig dokumentasjon innen angitt frist. Avdelingene fastsetter frist for innsending av endelig dokumentasjon 11. Utsettelse av studieplass Tildelt studieplass kan reserveres til året etter dersom det foreligger tungtveiende grunner og studiet tilbys hvert år. Det gis ikke ytterligere utsettelse ut over dette. 12. Opptakskomité Avdelingsstyret oppnevner en opptakskomité med ansvar for opptak til studier med lokalt opptak. 13. krafttredelse Forskriften trer i kraft for opptak til studier med søknadsfrist fra og med 1. september juni Nr Forskrift om endring i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Den Norske Balletthøyskole (DNBH) Hjemmel: Fastsatt av Norges dansehøyskole 10. juni 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 7 2, 1 1, 1 2, 1 3, 1 5, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 3 7, 3 8, 3 9, 3 10, 3 11, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 4 7, 4 8, 4 9, 4 10, 4 11, 5 1, 5 2, 5 3, 6 2, 6 3, 6 5, 6 6, 6 7, 7 1, 7 2, 7 3, 7 4, 7 5, 7 6, 8 1, 8 2, 8 3, 13 1, 13 2, 13 3 og Kunngjort 27. september 2011 kl forskrift 24. august 2005 nr om opptak, studier og eksamen ved Den Norske Balletthøyskole (DNBH) gjøres følgende endringer: Forskriftstittelen skal lyde: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges Dansehøyskole, NDH (tidligere Den norske balletthøyskole, DNBH) Gjennomgående i hele forskriften: Forkortelsen DNBH skal erstattes med forkortelsen NDH. Uttrykket fagblokk plan/fagblokkplaner erstattes med semesterplan/semesterplaner. 7 Kvoter pkt. 1 skal lyde: nntil 10 studieplasser på 3-årig bachelor i dans med pedagogikk tildeles søkere fra Distrikts-Norge. 43 Krav til innhold og sammensetning av bachelorgrad, 2. setning skal lyde: For å få utstedt vitnemål må minimum 60 studiepoeng, som skal inngå i graden, være bestått ved NDH. 45 Øvrige bestemmelser, første punkt blir nr. 1 og andre setning skal lyde: For studieprogram hvor undervisningsspråket er engelsk kan vitnemålet utstedes på engelsk. Endringene trer i kraft fra og med vårsemesteret 2011.

10 22. aug. Nr aug. Nr Forskrift om kommunal beredskapsplikt Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 22. august 2011 med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) 14 og 15 jf. delegeringsvedtak 25. juni 2010 nr Kunngjort 6. september 2011 kl Formål Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som pådriver overfor andre aktører. 2. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen. Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret. Analysen skal som et minimum omfatte: a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen. b) risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen. c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre. d) særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur. e) kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. f) behovet for befolkningsvarsling og evakuering. Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen. Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser skal kommunen foreta ytterligere analyser eller oppfordre andre relevante aktører til å gjennomføre disse. Kommunen skal stimulere relevante aktører til å iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak. 3. Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid På bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen: a) utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. b) vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 4. Beredskapsplan Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet beredskapsplan. Kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen. Den skal også være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner. Beredskapsplanen skal som et minimum inneholde: a) en plan for kommunens kriseledelse som gir opplysninger om hvem som utgjør kommunens kriseledelse og deres ansvar, roller og fullmakter, herunder hvem som har fullmakt til å bestemme at kriseledelsen skal samles. b) en varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering. Kommunen skal informere alle som står på varslingslisten om deres rolle i krisehåndteringen. c) En ressursoversikt som skal innholde opplysninger om hvilke ressurser kommunen selv har til rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved uønskede hendelser. Kommunen bør på forhånd inngå avtaler med relevante aktører om bistand under kriser. d) evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen. e) plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte. Beredskapsplanen kan utarbeides som en handlingsdel til kommunedelplanen i henhold til plan- og bygningsloven. 5. Samarbeid mellom kommuner Der det er hensiktsmessig bør det etableres samarbeid mellom kommuner om lokale og regionale løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver, med sikte på best mulig utnyttelse av de samlede ressurser. Hver kommune skal ha en egen beredskapsplan og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til forskriften.

11 29. aug. Nr Oppdatering/revisjon Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 11 4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. Kommunens beredskapsplan skal til enhver tid være oppdatert, og som et minimum revideres en gang pr. år. Av planen skal det fremgå hvem som har ansvaret for oppdatering av planen og når planen sist er oppdatert. 7. Øvelser og opplæring Kommunens beredskapsplan skal øves hvert annet år. Scenarioene for øvelsene bør hentes fra kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommunen skal øve sammen med andre kommuner og relevante aktører der valgt scenario og øvingsform gjør dette hensiktsmessig. Kommunen skal ha et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner. 8. Evaluering etter øvelser og uønskede hendelser Kommunen skal etter øvelser og uønskede hendelser evaluere krisehåndteringen. Der evalueringen gir grunnlag for det skal det foretas nødvendige endringer i risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsplaner. 9. Dokumentasjon Kommunen skal kunne dokumentere skriftlig at forskriftens krav er oppfylt. 10. Tilsyn Fylkesmannen fører tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter etter denne forskriften. Tilsynet skal følge bestemmelsene i kapittel 10A i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 26. aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om kvotefaktor i fisket etter sild i Nordsjøen i 2011 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 26. august 2011 med hjemmel i forskrift 20. desember 2010 nr om regulering av fisket etter sild sør for 62 N i og 27. Kunngjort 6. september 2011 kl forskrift 3. januar 2011 nr. 2 om kvotefaktor i fisket etter sild i Nordsjøen i 2011 gjøres følgende endringer: Tittelen (endret) skal lyde: Forskrift om kvotefaktor og kvoter i fisket etter sild sør for 62 N i (ny) skal lyde: 4. Fartøykvoter i Skagerrak Ringnotfartøy med adgang til å delta i fisket etter sild i Skagerrak har en fartøykvote på 940 tonn. kkekonsesjonspliktige ringnotfartøy (SUK) med adgang til å delta i fisket etter sild i Skagerrak har en fartøykvote på 60 tonn. Gjeldende 4 blir ny 5. Denne forskriften trer i kraft straks. 29. aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2011 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 29. august 2011 med hjemmel i forskrift 20. desember 2010 nr om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i Kunngjort 6. september 2011 kl forskrift 20. desember 2010 nr om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2011 gjøres følgende endring: 11 første ledd skal lyde: Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe, jf. deltakerforskriften 28 kan fiske og lande følgende kvanta norsk vårgytende sild:

12 2. sept. Nr Hjemmelslengde Kvotefaktor Maksimal- /fartøykvote st.l. under 15 m (tonn) Maksimal- /fartøykvote st.l. 15 m og over (tonn) Herav garantert (tonn) Fartøy under 7,00 m 1,31 107,68 75,37 43,07 Fartøy 7,0 7,99 m 1,97 161,92 113,35 64,77 Fartøy 8,0 8,99 m 2,62 215,35 150,75 86,14 Fartøy 9,0 9,99 m 3,93 323,03 226,12 129,21 Fartøy 10,0 10,99 m 4,59 377,28 264,09 150,91 Fartøy 11,0 11,99 m 5,24 430,70 301,49 172,28 Fartøy 12,0 12,99 m 5,90 484,95 339,47 193,98 Fartøy 13,0 13,99 m 6,55 538,38 376,86 215,35 Fartøy 14,0 14,99 m 7,86 646,05 452,24 258,42 Fartøy 15,0 15,99 m 8,40 287,16 281,64 Fartøy 16,0 16,99 m 8,85 302,55 296,73 Fartøy 17,0 17,99 m 9,39 321,01 314,83 Fartøy 18,0 18,99 m 10,43 356,56 349,70 Fartøy 19,0 19,99 m 11,47 392,11 384,57 Fartøy 20,0 20,99 m 12,52 428,01 419,78 Fartøy 21,0 21,99 m 14,08 481,34 472,08 Fartøy 22,0 22,99 m 15,65 535,01 524,72 Fartøy 23,0 23,99 m 17,21 588,34 577,03 Fartøy 24,0 24,99 m 18,78 642,01 629,67 Fartøy 25,0 25,99 m 20,34 695,34 681,97 Fartøy 26,0 m og over 21,91 749,01 734,61 Denne forskriften trer i kraft straks. 2. sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 2. september 2011 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) 7 24 første ledd, 7 25 første og andre ledd og 16 1 jf. delegeringsvedtak 6. april 2001 nr EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg X kap. V (forordning (EU) nr. 573/2010). Kunngjort 6. september 2011 kl forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. gjøres følgende endringer: Hjemmelsfeltets henvisning til EØS-avtalen skal lyde: EØS-avtalen vedlegg X kap. V nr. 66h (forordning (EF) nr. 300/2008 endret ved forordning (EU) nr. 18/2010), nr. 66ha (forordning (EF) nr. 272/2009 endret ved forordning (EU) nr. 297/2010), nr. 66hc (forordning (EU) nr. 72/2010), nr. 66hd (forordning (EU) nr. 1254/2009), nr. 66he (forordning (EU) nr. 185/2010 endret ved forordning (EU) nr. 357/2010, forordning (EU) nr. 358/2010 og forordning (EU) nr. 573/2010) og nr. 66hf (beslutning 2010/774/EU endret ved beslutning 2010/2604/EU). 3 første ledd nr. 5 skal lyde: Nr. 66he (forordning (EU) nr. 185/2010) som fastsetter detaljerte gjennomføringsbestemmelser i tilknytning til de felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart, endret ved forordning (EU) nr. 357/2010, forordning (EU) nr. 358/2010 og forordning (EU) nr. 573/ andre ledd skal lyde: Unntak som nevnt i kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 vedleggets punkt (g) gjelder frem til 29. april Kommisjonsforordning (EU) nr. 720/2011 og kommisjonsbeslutning 2010/3572/EU gjelder som norsk rett. Forskriften trer i kraft straks.

13 2. sept. Nr sept. Nr Forskrift om stopp i fisket etter sei med not nord for 62 N i 2011 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 2. september 2011 med hjemmel i forskrift 20. desember 2010 nr om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i Kunngjort 6. september 2011 kl Stopp i fisket Fisket etter sei med not nord for 62 N stoppes med virkning fra 7. september 2011 kl Fra dette tidspunktet kan fisket fortsette innenfor ordinære garanterte kvoter. 2. Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 3. krafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2011 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 2. september 2011 med hjemmel i forskrift 20. desember 2010 nr om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i Kunngjort 6. september 2011 kl forskrift 20. desember 2010 nr om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2011 gjøres følgende endringer: 16 første ledd (endret) skal lyde: Kvoteenhet etter hjemmelslengde og faktisk lengde er som følger: Hjemmels- Faktisk Kvoteenhet lengde lengde Under 11 m Under 11 m 30,1674 Over 11 m 23, ,9 m Under 11 m 18,9568 Over 11 m 18, ,9 m Under 11 m 18,4531 Over 11 m 18, ,9 m Under 11 m 18,7434 Over 11 m 18, andre ledd (endret) skal lyde: Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta torsk (tonn): Hjemmelslen Kvotefaktor Faktisk lengde under 11 m Faktisk lengde 11 m og over gde Maksimalkvote Herav garantert Maksimalkvote Herav garantert under 7 m 1,21 36,5 27,1 29,0 24,0 7 7,9 1,43 43,1 32,0 34,3 28,3 8 8,9 1,70 51,3 38,1 40,7 33,7 9 9,9 2,08 62,7 46,6 49,8 41, ,9 2,25 67,9 50,4 53,9 44, ,9 3,02 57,2 54, ,9 3,59 68,1 65, ,9 4,34 82,3 78, ,9 4,95 93,8 89, ,9 5,85 108,0 105,8 105,9 103, ,9 6,51 120,2 117,8 117,8 115, ,9 7,19 132,7 130,1 130,1 127, ,9 7,94 146,5 143,6 143,7 140, ,9 8,61 158,8 155,8 155,8 152, ,9 9,21 169,9 166,6 166,6 162, ,9 8,85 165,9 165, ,9 9,23 173,0 172,1

14 5. sept. Nr Hjemmelslen Kvotefaktor Faktisk lengde under 11 m Faktisk lengde 11 m og over gde Maksimalkvote Herav garantert Maksimalkvote Herav garantert 23 23,9 9,60 179,9 179, ,9 9,97 186,9 185, ,9 10,27 192,5 191, ,9 10,65 199,6 198, ,9 10,94 205,1 204,0 Denne forskrift trer i kraft 5. september sept. Nr Vedtak om endring i mandat for forvaltningen av Statens obligasjonsfond Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 5. september 2011 med hjemmel i lov 6. mars 2009 nr. 13 om Statens obligasjonsfond 3. Kunngjort 6. september 2011 kl mandat 21. desember 2010 nr for forvaltningen av Statens obligasjonsfond gjøres følgende endringer: 2 annet ledd skal lyde: Styret i Folketrygdfondet har ansvaret for at Obligasjonsfondets midler plasseres med sikte på høyest mulig avkastning over tid innenfor de rammer som følger av lov og mandat for forvaltningen, jf. 10. Styret skal ta hensyn til Obligasjonsfondets formål om å bidra til økt likviditet i og kapitaltilgang til kredittobligasjonsmarkedet i Norge. 11 overskriften skal lyde: Utfyllende regler. Adgang til å fravike mandatet 11 nytt første ledd skal lyde: Folketrygdfondet kan i helt spesielle situasjoner knyttet til finansielle restruktureringer i selskaper som inngår i fondets portefølje fravike bestemmelsene i mandatet dersom dette ut fra en forretningsmessig vurdering anses som nødvendig for å sikre verdiene i Obligasjonsfondet. Finansdepartementet skal orienteres om slike avvik fra bestemmelsene i mandatet. 11 første ledd blir nytt annet ledd og skal lyde: Finansdepartementet kan gi nærmere bestemmelser til utfylling og gjennomføring av mandatet. Finansdepartementet kan i særlige tilfeller fravike Vedtaket trer i kraft 5. september sept. Nr Vedtak om endring i mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 5. september 2011 med hjemmel i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond 2 annet ledd og 7. Kunngjort 6. september 2011 kl mandat 8. november 2010 nr for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland gjøres følgende endring: 1 4 fjerde ledd skal lyde: (4) Godtgjøringsstrukturen i avtaler med eksterne forvaltere skal være utformet slik at den ivaretar SPUs økonomiske interesser, herunder tar hensyn til tidshorisonten for de aktuelle investeringsstrategiene. De enkelte avtalene med forvaltere om avkastningsavhengige honorarer skal struktureres slik at fondet beholder den vesentligste delen av positiv differanseavkastning, herunder ha bestemmelser om tak på honorarer til eksterne forvaltere. Vedtaket trer i kraft 5. september 2011.

15 2. sept. Nr sept. Nr Forskrift om særlige tiltak mot Syria Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 2. september 2011 med hjemmel i lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler. Fremmet av Utenriksdepartementet. Kunngjort 7. september 2011 kl Denne forskriften får anvendelse: a) på norsk territorium; b) om bord på alle luftfartøy og fartøy under norsk jurisdiksjon; c) på norske statsborgere uansett hvor de befinner seg; d) på alle juridiske personer, grupper eller enheter som er etablert eller stiftet i henhold til norsk lovgivning; e) på alle juridiske personer, grupper eller enheter som driver forretningsvirksomhet i Norge. 2. Det er forbudt for norske rettssubjekter og for enhver som befinner seg på norsk territorium å selge eller levere, direkte eller indirekte, våpen og relatert materiell av enhver type, inkludert ammunisjon, militære kjøretøy og militært utstyr, paramilitært utstyr og reservedeler til slikt materiell, til enhver fysisk eller juridisk person, enhet eller ethvert organ i Syria. Forbudet gjelder uansett om varene har norsk opprinnelse eller ikke. Likeledes er det forbudt for norskregistrert skip eller luftfartøy å frakte varer, materiell, utstyr eller teknologi som nevnt til Syria. Det er forbudt for norske rettssubjekter og for enhver som befinner seg på norsk territorium å yte tjenester i form av teknisk trening eller bistand, finansiering eller annen bistand i forbindelse med militære aktiviteter, herunder å tilby leiesoldater, eller anskaffelse, fremstilling, vedlikehold eller bruk av våpen, materiell og utstyr som nevnt i første ledd til enhver fysisk eller juridisk person, enhet eller ethvert organ i Syria. Som unntak fra forbudene i første og andre ledd kan Utenriksdepartementet gi tillatelse til a) levering av ikke-dødelig militært utstyr utelukkende beregnet til humanitære formål eller personlig beskyttelse; b) midlertidig eksport av verneutstyr, som skuddsikre vester og hjelmer, til personlig bruk for personell som representerer FN, EU, media, humanitære organisasjoner eller utviklingsorganisasjoner; c) levering, direkte eller indirekte, av teknisk bistand eller meglervirksomhet i tilknytning til slik utstyr; d) levering, direkte eller indirekte, av finansiering eller finansiell bistand i tilknytning til slik utstyr. 3. denne forskriften menes med: a) midler: finansielle aktiva og ytelser av enhver art, herunder, men ikke begrenset til kontanter, sjekker, pengefordringer, veksler, postanvisninger og andre betalingsinstrumenter, innskudd i finansinstitusjoner eller andre enheter, tilgodehavende på kontoer, gjeld og gjeldsforpliktelser, offentlig og privat omsatte verdipapirer og gjeldsinstrumenter, herunder aksjer og andre eierandeler, sertifikater som representerer verdipapirer, obligasjoner, egenveksler, kjøpsopsjoner, selskapsobligasjoner og derivatkontrakter; renter, utbytte eller andre inntekter eller verdier som påløper eller genereres av aktiva, kreditter, motregningsrettigheter, garantier, fullførelsesgarantier eller andre finansielle forpliktelser, rembursbrev, konossementer, løsørepantebrev, dokumentasjon på en interesse i midler eller finansielle ressurser, b) frysing av midler: forhindring av enhver flytting, overføring, endring, bruk av, tilgang til eller håndtering av midler på måter som ville resultere i en endring av midlenes volum, beløp, plassering, eierskap, besittelse, art, bestemmelse eller andre endringer som ville muliggjøre bruk av midlene, herunder porteføljeforvaltning; c) økonomiske ressurser: alle typer aktiva, materielle eller immaterielle, fast eiendom eller løsøre, som ikke er midler, men som kan brukes til å skaffe til veie midler, varer eller tjenester; e) frysing av økonomiske ressurser: forhindring av at slike ressurser på noen måte brukes til å skaffe til veie midler, varer eller tjenester, for eksempel ved salg, utleie eller pantsetting. 4. Midler og økonomiske ressurser som tilhører eller eies, besittes eller kontrolleres av personer som er ansvarlig for angrepet på det sivile samfunn og den demokratiske opposisjon i Syria, og de fysiske og juridiske personer, enheter og organer som har tilknytning til dem, skal fryses. De personer dette angår, er navngitt i vedlegg til denne forskrift. Den som fryser midler eller økonomiske ressurser i samsvar med bestemmelsen i første ledd, skal umiddelbart underrette Utenriksdepartementet om dette. Det er forbudt for enhver å gjøre midler eller økonomiske ressurser direkte eller indirekte tilgjengelige for eller stille til rådighet for fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg til denne forskrift.

16 2. sept. Nr Forsettlig deltakelse i aktiviteter som har som formål eller virkning å omgå tiltakene nevnt i første og tredje ledd, er forbudt. Fysiske eller juridiske personer eller enheter eller deres overordnede eller ansatte som i god tro og på det grunnlag at det er i samsvar med denne forskrift, fryser midler eller økonomiske ressurser eller nekter å gjøre midler eller økonomiske ressurser tilgjengelige, skal ikke på noen måte holdes ansvarlige, med mindre det kan bevises at midlene og de økonomiske ressursene ble fryst som følge av uaktsomhet. 5. Utenriksdepartementet kan gjøre unntak fra 4 og gi tillatelse til at visse fryste midler eller økonomiske ressurser frigjøres eller stilles til rådighet på slike vilkår som anses hensiktsmessige, etter å ha fastslått at de aktuelle midlene eller økonomiske ressursene a) er nødvendige for å dekke grunnleggende behov til de navngitte personene i vedlegg til denne forskrift, og familiemedlemmer som de forsørger, herunder betaling av matvarer, leie eller pantelån, medisiner og medisinsk behandling, skatt, forsikringspremier og avgifter for offentlige tjenester, b) utelukkende er ment for betaling av rimelige honorarer og refusjon av utgifter i forbindelse med juridisk bistand, c) utelukkende er ment for betaling av avgifter eller tjenestegebyr for rutinemessig oppbevaring eller forvaltning av frosne midler eller økonomiske ressurser, eller d) er nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter. 6. Utenriksdepartementet kan gjøre unntak fra 4 første ledd og gi tillatelse til å frigi visse frosne formuesgoder forutsatt at: a) formuesgodene er gjenstand for en tilbakeholdsrett etablert gjennom en rettslig prosess, ved forvaltningsvedtak eller ved voldgift før datoen da personen, enheten eller organet omhandlet i 4 første ledd ble listeført, eller for en dom, et forvaltningsvedtak eller en voldgiftsdom avsagt før samme dato; b) formuesgodene utelukkende skal brukes til å innfri krav som er sikret gjennom en slik tilbakeholdsrett eller som er fastsatt ved en slik dom eller forvaltningsvedtak; c) formuesgodene ikke kommer de personer, enheter eller organer som er listeført til gode, og d) anerkjennelse av tilbakeholdsretten eller avgjørelsen ikke strider med grunnleggende rettsstatsprinsipper. 7. Forbudet i 4 første ledd skal ikke hindre de listeførte personene eller enhetene fra å betale et forfalt pengekrav etter kontrakt som var inngått før fryspålegget tok til å gjelde, forutsatt at betaling ikke direkte eller indirekte mottas av en person eller enhet som nevnt i vedlegg 1. Godkjenning av utbetalinger i medhold av denne bestemmelsen vedtas av Utenriksdepartementet. 8. Forbudet i 4 tredje ledd får ikke anvendelse på tilskudd til frosne kontoer i form av a) renter eller andre inntekter på disse kontoene, eller b) betalinger i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som er inngått eller har oppstått forut for den dato da disse kontoene ble gjenstand for påbud om frysing i henhold til 4 første ledd, forutsatt at slike renter, andre inntekter og betalinger fortsatt omfattes av 4 første ledd. 9. Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve denne forskrift med vedlegg. 10. Denne forskrift trer i kraft straks. Vedlegg til forskrift 2. september 2011 nr. 902 om særlige tiltak mot Syria nformasjon vedrørende samtlige listeførte enheter/personer er rubrisert slik: V Navn dentifiserende informasjon (eventuelt) Grunnlag 1. Mohammad Mufleh ngen Head of Syrian Military ntelligence in the town of Hama, involved in the crackdown on demonstrators. 2. Tawfiq Younes ngen Head of the Department for nternal Security of the General ntelligence Directorate; involved in violence against the civilian population. 3. Mr. Mohammed Makhlouf Born in Latakia, Syria, (a.k.a. Abu Rami) Close associate and maternal uncle of Bashar and Mahir al- Assad. Business associate and father of Rami, hab and yad Makhlouf. Dato for listeføring

17 2. sept. Nr Navn dentifiserende informasjon (eventuelt) Grunnlag Dato for listeføring 4. Ayman Jabir Born Latakia Associate of Mahir al-assad for the Shabiha militia. Directly involved in repression and violence against the civilian population and co-ordination of Shabiha militia groups. 5. Ali Habib Mahmoud Born Tartous, Appointed Minister of Defence Minister of Defence 3 June 2009 Responsible for conduct and operations of Syrian Armed Forces involved in repression and violence against the civilian 6. Maher Al-Assad Born on 8 December 1967; diplomatic passport No Ali Mamlouk Born on 19 February 1946 in Damascus; diplomatic passport No Mohammad brahim Al- Chaar ngen population. Commander of the army's 4th Division, member of Baath Party Central Command, strongman of the Republican Guard; principal overseer of violence against demonstrators. Head of General ntelligence Service; Head of Syrian ntelligence since 2005; involved in violence against demonstrators. Minister for the nterior in the government; involved in violence against demonstrators. 9. Atef Najib ngen Former Head of Political Security in Deraa; involved in violence against demonstrators. 10. Hafez Makhlouf Born on 2 April 1971 in Damascus; diplomatic passport No 2246 Colonel and Head of Unit in General ntelligence Directorate, Damascus Branch; close to Maher al-assad; involved in violence against demonstrators. 11. Mohammed Dib Zeitoun ngen Head of Political Security; involved in violence against demonstrators. 12. Amjad Al-Abbas ngen Head of Political Security in Banias, involved in violence against demonstrators in Baida. 13. Rami Makhlouf Born on 10 July 1969 in Damascus, passport No Syrian businessman. Associate of Maher al-assad; bankrolls the regime allowing violence against demonstrators. 14. Abd Al-Fatah Qudsiyah ngen Head of Syrian Military ntelligence and as such involved in the repression against the civilian population. 15. Jamil Hassan ngen Head of Syrian Air Force ntelligence and as such involved in the repression against the civilian population. 16. Rustum Ghazali ngen Head of Syrian Military ntelligence, Damascus Countryside Branch and as such involved in the repression against the civilian population. 17. Fawwaz Al-Assad ngen nvolved in the repression against the civilian population

18 6. sept. Nr Navn dentifiserende informasjon (eventuelt) Grunnlag as part of the Shabiha militia. 18. Mundir Al-Assad ngen nvolved in the repression against the civilian population as part of the Shabiha militia. Dato for listeføring sept. Nr nstruks om anmeldelse til påtalemyndigheten for overtredelse av ligningsloven kapittel 12, folketrygdloven 24 4 femte ledd, merverdiavgiftsloven 21 4 og investeringsavgiftsloven 7 første ledd mv. Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 6. september 2011 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) kap. 12, lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 24 4, lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) 21 4 og lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer m.v. 7 første ledd. Kunngjort 9. september 2011 kl Anmeldermyndighet Skattekontoret kan anmelde antatt straffbare overtredelser som omfattes av denne instruks. Anmeldelser utferdiges og inngis på kontorets vegne av dem som er gitt myndighet til det av regiondirektøren. 2. Krav til mistanke Forhold som omfattes av denne instruks, kan anmeldes til påtalemyndigheten når det foreligger skjellig grunn til mistanke om lovbruddet. 3. Uriktige eller ufullstendige opplysninger Den som gir skattemyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger som omfattes av bestemmelsene i ligningsloven 12 1 nr. 1 bokstav a, jf. 12 2, folketrygdloven 24 4, merverdiavgiftsloven 21 4 nr. 1, jf. nr. 4 og investeringsavgiftsloven 7 første ledd, skal som hovedregel anmeldes når de skatte- eller avgiftsmessige fordeler utgjør et betydelig beløp. Selv om unndragelsene ikke utgjør et betydelig beløp, vil anmeldelse kunne inngis etter en samlet vurdering av lovbruddet. Det skal da særlig legges vekt på om unndragelsen er søkt gjennomført: på en planmessig måte, ved handlinger utført på en måte som i særlig grad har vanskeliggjort oppdagelsen, eller ved misbruk av stilling eller tillitsforhold. Der det foreligger spesielle formildende omstendigheter, kan de skatte- eller avgiftsmessige fordeler utgjøre et høyere beløp før forholdet anmeldes. Overtredelse av forhold som angitt i regnskapsloven 8 5 og bokføringsloven 15 inngår i vurderingen av en anmeldelse. Overtredelse av regnskapslovgivningen vil være et selvstendig anmeldelsesgrunnlag når den regnskapspliktige helt eller delvis har unnlatt å føre regnskap eller i ettertid ulovlig har fjernet regnskapet eller deler av det. 4. Utferdigelse av uriktig dokument Overtredelse av ligningsloven 12 1 nr. 1 bokstav b anmeldes i utgangspunktet uten hensyn til unndragelsens omfang. Anmeldelse kan likevel unnlates når overtredelsen gjelder enkelttilfeller og et lite beløp. 5. Andre overtredelser av bestemmelsene gitt i eller i medhold av skatte- og avgiftslovgivningen Overtredelse av ligningsloven 12 1 nr. 1 bokstav d, merverdiavgiftsloven 21 4 nr. 2 første og annet punktum samt unnlatelse av å sende inn pliktig oppgave som angitt i folketrygdloven 24 4 femte ledd, anmeldes når skadevirkningene for det offentlige eller andre grunner tilsier det. Anmeldelse foretas normalt ikke før advarsel er gitt og overtredelsen er gjentatt eller pålegg ikke er blitt fulgt. Overtredelse av merverdiavgiftsloven 21 4 nr. 2 tredje punktum anmeldes i samsvar med retningslinjene i instruksens punkt Medvirkning Etter ligningsloven 12 1 nr. 2, 12 2 nr. 1, folketrygdloven 24 4 femte ledd og merverdiavgiftsloven 21 4 nr. 3 straffes medvirker på samme måte som hovedmann. Det samme gjelder etter regnskapsloven 8 5 første ledd, bokføringsloven 15 første ledd og straffeloven 286, jf. 287 annet ledd, for medvirkning til brudd på regnskapslovgivningen. Videre omfatter heleribestemmelsen i straffeloven 317 medvirkning i vid forstand. Medvirkning til overtredelse av ligningsloven 12 1 nr. 1 bokstav a, jf. 12 2, folketrygdloven 24 4 femte ledd, merverdiavgiftsloven 21 4 nr. 1 jf. nr. 3, og tilsvarende overtredelse av investeringsavgiftsloven 7 første ledd, anmeldes i alminnelighet bare når hovedmannen selv er anmeldt eller ilagt administrativ sanksjon, og bare i de

19 8. sept. Nr tilfeller hvor bistanden har vært fremtredende. Ved gjentatt medvirkning skal lovbruddet anmeldes selv om hovedmannen ikke er anmeldt eller ilagt administrativ sanksjon. Tilsvarende gjelder hvor medvirkningen er utført på en graverende måte, eller under utøvelse av næring, med mindre det er grunn til å regne med at overtredelsen er et engangstilfelle som har eller ville ha ført til unndragelse av et lite skatte- eller avgiftsbeløp. Den som medvirker til skattesvik gjennom brudd på ligningsloven 12 1 nr. 1 bokstav b og d, samt overtredelse av avgiftslovgivningen som angitt i merverdiavgiftsloven 21 4 nr. 2, jf. nr. 3, anmeldes etter samme retningslinjer som for hovedmannen, uavhengig av om denne er blitt anmeldt eller er ilagt administrativ sanksjon. 7. Unntak fra anmeldelse henhold til bestemmelsene i protokoll nr. 7 artikkel 4 til Den europeiske menneskerettskonvensjon skal ikke en person anmeldes hvis vedkommende allerede er ilagt tilleggsskatt eller tilleggsavgift for samme forhold. Se dog artikkelens annet ledd om adgangen til å gjenoppta en sak. Fremtrer det som overveiende sannsynlig at straffesak vil bli henlagt eller lede til påtaleunnlatelse, skal anmeldelse etter punkt 5 første avsnitt i denne instruks normalt unnlates. Det samme gjelder når forhold ved overtrederen gjør at straffeforfølgning vil være en uforholdsmessig stor påkjenning. Anmeldelse foretas ordinært ikke når gjerningsmannen bare har utvist simpel uaktsomhet ved overtredelse av merverdiavgiftsloven Flere straffbare overtredelser og fortsatt straffbar handling Er det i samme eller flere forskjellige handlinger begått flere straffbare overtredelser av ligningsloven, folketrygdloven, merverdiavgiftsloven, investeringsavgiftsloven, regnskapsloven og/eller bokføringsloven, skal disse ses i sammenheng ved vurderingen av om anmeldelse skal inngis. Unndragelse over flere år skal ses under ett ved den beløpsmessige vurdering, slik at den samlede skatte- og avgiftsunndragelsen legges til grunn. 9. Tidspunkt for anmeldelse Overtredelser av skatte- og avgiftslovgivningen mv. som fyller vilkårene i denne instruksen skal anmeldes så snart som mulig. 10. Sted for anmeldelse Anmeldelse inngis til det politidistrikt hvor den straffbare overtredelsen er eller antas å være foretatt, eller hvor mistenkte har sitt bosted eller sin virksomhet, dersom det ikke er gjort avtale om annet. 11. krafttredelse og opphevelse av tidligere instruks Denne instruks trer i kraft fra 12. september Fra samme tidspunkt oppheves instruks 24. november 2005 nr om anmeldelse til påtalemyndigheten for overtredelse av ligningsloven kap. 12, folketrygdloven 17 2 femte ledd, merverdiavgiftsloven 72 og investeringsavgiftsloven 7 første ledd. 8. sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2011 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 8. september 2011 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 12 og forskrift 20. desember 2010 nr om regulering av fisket etter makrell i andre ledd. Kunngjort 9. september 2011 kl forskrift 20. desember 2010 nr om regulering av fisket etter makrell i 2011 gjøres følgende endring: 12 første (endret) og andre ledd (endret) skal lyde: Fartøy med adgang til å delta med garn eller snøre, kan fra og med 1. januar fiske og lande følgende kvanta makrell: Fartøyets hjemmelslengde Kvotefaktor Maksimal kvote (tonn) Herav garantert (tonn) 0 9,99 1, , ,99 2, , ,99 2, , ,35 2, ,54 62 Kvoteenheten for maksimalkvoten er 28,841 tonn. Kvoteenheten økes til 37,495 fra og med 8. september Endringen trer i kraft straks.

20 6. sept. Nr juli Nr Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2011 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 4. juli 2011 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 4 og 6, jf. forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn 14. Kunngjort 13. september 2011 kl forskrift 13. desember 2010 nr om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2011 gjøres følgende endringer: 6 Soneadgang ved fiske etter norsk vårgytende sild (ny) skal lyde: Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som har grønlandsk flagg adgang til å fiske tonn av Grønlands nasjonale kvote av norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone. Dette innebærer at tidligere 6 til 10 blir 7 til 11. Denne forskriften trer i kraft straks. 2. sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2011 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 2. september 2011 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 4 og 6, jf. forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn 14. Kunngjort 13. september 2011 kl forskrift 13. desember 2010 nr om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2011 gjøres følgende endringer: 7 oppheves. Gjeldende 8 11 blir nye Denne forskriften trer i kraft straks. 6. sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 6. september 2011 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) 8 og 10, jf. delegeringsvedtak 8. juni 1995 nr EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg kap. X nr. 4 (direktiv 2009/35/EF), nr. 15p (direktiv 2009/53/EF) og nr. 15q (direktiv 2009/53/EF og direktiv 2009/120/EF). Kunngjort 13. september 2011 kl forskrift 18. desember 2009 nr om legemidler (legemiddelforskriften) gjøres følgende endringer: hjemmelsgrunnlaget tilføyes følgende endringer: nr. 4 (direktiv 2009/35/EF) nr. 15p (direktiv 2001/82/EF endret ved direktiv 2004/28/EF, direktiv 2009/9/EF og direktiv 2009/53/EF) nr. 15q (direktiv 2001/83/EF endret ved direktiv 2003/63/EF, direktiv 2004/24/EF, direktiv 2004/27/EF, forordning (EF) nr. 1394/2007, direktiv 2009/53/EF og direktiv 2009/120/EF). 3 4 tredje ledd skal lyde: Søknadens nærmere utforming og innhold skal være i samsvar med vedlegg til direktiv 2001/83/EF som endret ved direktiv 2003/63/EF, direktiv 2004/24/EF, direktiv 2004/27/EF, direktiv 2009/53/EF og direktiv 2009/120/EF,

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med lov om kommunal beredskapsplikt Innlegg på fagsamling beredskap på Voss 10. og 11. desember 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Grunnleggende prinsipper for

Detaljer

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS 1 2 Formålet med kommunal beredskapsplikt er trygge og robuste lokalsamfunn. Dette oppnås gjennom systematisk og helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer i kommunen. Redusere risiko for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

Info-møte i Norheimsund 9. mars 2012 om interkommunal kommunegeolog. Krav og hjelp. ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell

Info-møte i Norheimsund 9. mars 2012 om interkommunal kommunegeolog. Krav og hjelp. ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell Info-møte i Norheimsund 9. mars 2012 om interkommunal kommunegeolog Krav og hjelp ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Utdrag frå: Kgl. res. av 18. april 2008 - Instruks for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet

Detaljer

Innst. 400 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 88 L ( )

Innst. 400 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 88 L ( ) Innst. 400 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 88 L (2010 2011) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i friluftsloven og straffeloven Til Stortinget

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE DØNNA KOMMUNE Helge Tobiassen Kveldsolgata 77 8618 MOI RANA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE 06.11.2013 TILSYNSRAPPORT DATERT 5.11.2013 - UTTALELSE Viser

Detaljer

Kunngjort 22. mai 2017 kl PDF-versjon 22. mai 2017

Kunngjort 22. mai 2017 kl PDF-versjon 22. mai 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. mai 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 22. mai 2017 22.05.2017 nr. 30 Lov om fornøyelsesinnretninger

Detaljer

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy Fiskeridirektoratet Postboks 2009 Nordnes 5817 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200700532- /DSO Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal T I L S Y N

Fylkesmannen i Møre og Romsdal T I L S Y N T I L S Y N T I L S Y N 9. Dokumentasjon Kommunen skal kunne dokumentere skriftlig at forskriftens krav er oppfylt. 10. Tilsyn Fylkesmannen fører tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 16/17731 16/6822-3 10.03.17 Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 Fastsatt

Detaljer

Allemannsrettens grenser Nye aktivitetsformer og kommunens styringsmuligheter v/ Marianne Reusch Lillehammer, 23. oktober 2017.

Allemannsrettens grenser Nye aktivitetsformer og kommunens styringsmuligheter v/ Marianne Reusch Lillehammer, 23. oktober 2017. Allemannsrettens grenser Nye aktivitetsformer og kommunens styringsmuligheter v/ Marianne Reusch Lillehammer, 23. oktober 2017. Allemannsretten kan både utvides og innskrenkes gjennom lovgivning. Dette

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. januar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 11. januar 2017 23.11.2016 nr. 1903 Forskrift om endring

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ /

Deres ref Vår ref Dato 15/ / Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/18186 15/5097-7 4.3.16 Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2016

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2009

Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-287-2008 (J-256-2008 UTGÅR) Bergen, 18.12.2008 TM/EW Forskrift om regulering av fisket

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 13.12.2017 nr. 2192 Forskrift om

Detaljer

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter.

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter. Melding fra fiskeridirektøren J-45-2015 (Kommende) Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015 Erstatter: J-24-2014 Gyldig fra: 04. 03. 2015 Gyldig til: 31. 12. 2015 Bergen, 05.

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-174-2002 (J-170-2002 UTGÅR) Bergen, 22.08.2002 FSU/EWI FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING

Detaljer

13TC. Oversendelse av endelig rapport tilsyn med kommunal beredskapsplikt Alstahaug kommune

13TC. Oversendelse av endelig rapport tilsyn med kommunal beredskapsplikt Alstahaug kommune STIS 131 Fylkesmannen i ;4 NORDLAND Alstahaug kommune Rådhuset 8805 Sandnessjøen 31)(6)- 2 ),23,2b/i5 13TC Saksb.: SUje Johnsen e-post:fmnosjo@fylkesmannen.no Tlf: 75531685/41797641 Vår dato:25.11.13 Sak:2013/4982

Detaljer

Helhetlig ROS i kommunal beredskapsplikt

Helhetlig ROS i kommunal beredskapsplikt Helhetlig ROS i kommunal beredskapsplikt Samfunnssikkerhet i Nord-Trøndelag, Snåsa, 21. august 2013 1 Dette kommer jeg innom Bakgrunn og formål for kommunal beredskapsplikt Om helhetlig ROS Hvordan komme

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-73-2009 (J-55-2009 UTGÅR) Bergen, 06.04.09 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

Ny lov og forskrift kommunenes rolle. Yngve Årøy Fylkesberedskapssjef

Ny lov og forskrift kommunenes rolle. Yngve Årøy Fylkesberedskapssjef Ny lov og forskrift kommunenes rolle Yngve Årøy Fylkesberedskapssjef Samfunnsavdelingen Fagdag ROS Lister 19. oktober 2011 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret Kortnavn:

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-179-2007 (J-75-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EB Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 56 Lov om Statens undersøkelseskommisjon

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-258-2001 (J-253-2001 UTGÅR) Bergen, 13.12.2001 HØ/EW

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-63-2008 (J-14-2008 UTGÅR) Bergen, 28.03.08 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren

2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren Valen, 16.03.14 2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren Viser til tlf og ditt brev av 07.03.14, deres ref 2014/669-1 Vi vil for ordens skyld informere om at vi er

Detaljer

FISKERI DI RE KTO RATET

FISKERI DI RE KTO RATET FISKERI DI RE KTO RATET Strandgaten 229, Pb. 209, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90' Tlf. 55 23 80 00 5 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-235-2004 (J-231-2004 UTGÅR) Bergen, 2004 MK/EW Forskri.tt om

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-253-2001 (J-226-2001 UTGÅR) q Bergen, 12.12.2001 THA/SIR

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-146-2003 (J-38-2003 UTGÅR) G Bergen, 10.7.2003 TH/HØ

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007 Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Lov 22. desember 2006 nr. 96 om endring i lov 17. juni

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 15 I Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-204-2001 (J-196-2001 UTGÅR) Bergen, 23.10.2001

Detaljer

r-.-i E~~~r;~Bl0Ps1 1 ~s~t~m~2 ~~!ET

r-.-i E~~~r;~Bl0Ps1 1 ~s~t~m~2 ~~!ET r-.-i E~~~r;~Bl0Ps1 1 ~s~t~m~2 ~~!ET ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-196-2001 (J-195-2001 UTGÅR) Bergen, 4.10.2001 TH/EWI FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J UTGÅR) Bergen, HØ/EWI

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J UTGÅR) Bergen, HØ/EWI MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-226-2001 (J-204-2001 UTGÅR) Bergen, 21.11.2001 HØ/EWI FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SEI NORD FOR 62 NI 2001. Fiskeridirektøren har den 19.

Detaljer

Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten BERGEN

Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten BERGEN Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 16/5787-11 1. september 2017 Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senmun, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senmun, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf Strandgaten 229, Boks 185 Senmun, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-38-2003 (J-13-2003 UTGÅR) ]?ergen, 18.2.2003 ~HÆW FORSKRIFT OM ENDRINGA V

Detaljer

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene: Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2015 Dato FOR-2015-08-27-996 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017 NOTAT Saksnummer: 2016013421 Fra: Trond Ottemo Dato: 19.12.2016 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 5 Telefon: 46803973 E-post: trond.ottemo@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen FORSLAG TIL REGULERING

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Melding fra fiskeridirektøren J-7-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Erstatter: J-276-2009 Gyldig fra: 13. 01. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 13.

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2007

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-202-2007 (J-196-2007 UTGÅR) Bergen, 27.09.2007 TM/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-17-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-242-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 27.01.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 27.01.2017 Forskrift om

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-34-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-17-2017 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 01.03.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 06.03.2017 Forskrift om endring

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Melding fra fiskeridirektøren J-103-2014 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Erstatter: J-245-2013 Gyldig fra: 11. 04. 2014 Gyldig til: 31. 12. 2014 Bergen, 11.

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler 1. Bakgrunnen for malene Plan- og bygningsmyndigheten skal påse at plan- og bygninglovgivningen overholdes i kommunen etter

Detaljer

Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven):

Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven): Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven): I lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) gjøres følgende endringer: 2 skal lyde: 2. Saklig virkeområde

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 69 Lov om godkjenning

Detaljer

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur Kapittel 23 Lovutkast Utkast til lov om måling Kapittel 1 Innledning 1 (Formål) Lovens formål er å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt og bidra til effektiv bruk

Detaljer

forum for natur og friluftsliv FRILUFTSLOVA SJIKANERANDE STENGSEL

forum for natur og friluftsliv FRILUFTSLOVA SJIKANERANDE STENGSEL Kommunane i Dato: 05.09.2016 FNF er eit samarbeids natur- og friluftslivsinteresserte organisasjonar i. FNF skal engasjere seg i saker som påvirker natur og friluftslivet i fylket. I dag er Norges Jeger-

Detaljer

EKSPBt>tRT 1 1 ~'1002

EKSPBt>tRT 1 1 ~'1002 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42!Sl Telem 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-47-2002 (J-273-2001 UTGÅR) EKSPBt>tRT 1 1 ~'1002 Bergen,.11.3.2002

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-13-2003 (J-309-2002 UTGÅR) Bergen, 15.1.2003 TH/EW FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

L/C/So.~oo /J.5. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere sei nord for 62 N i 2001.

L/C/So.~oo /J.5. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere sei nord for 62 N i 2001. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-236-2000 (J-195-2000 UTGÅR) L/C/So.~oo /J.5 3 s~ Bergen,.22.12.2000 TH/SIR FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER SEI NORD FOR 62 N I 2001. Fiskeridepartementet har den.20.

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 1lf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-194-2001 (J-38-2001 UTGÅR) Bergen, 4.10.2001 THÆWI

Detaljer

[j] FISKERIDIREKTORATET

[j] FISKERIDIREKTORATET [j] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-205-2003 (J-180-2003 UTGÅR) Bergen, 28.10.2003 TO/EW

Detaljer

33 Bergen, HCHÆS

33 Bergen, HCHÆS FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-121-2003 (J-63-2003 UTGÅR) ). 33 Bergen, 10.6 2003 HCHÆS

Detaljer

Allemannsretten v/ Marianne Reusch

Allemannsretten v/ Marianne Reusch Allemannsretten v/ Marianne Reusch http://allemannsretten.no/ 1957 2015 Forskrift 14. februar 2013 om narkotika (narkotikaforskriften) 2. (Ferdsel i utmark.) I utmark kan enhver ferdes til fots hele året,

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-39-2016: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-26-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 04.03.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 08.03.2016 Forskrift om endring

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-272-2002 3 Bergen, 16.12.2002 TO/EW FORSKRIFT OM REGULERINGA V VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2003

Detaljer

Allemannsretten og Gyro. Arild Sørensen

Allemannsretten og Gyro. Arild Sørensen Allemannsretten og Gyro Arild Sørensen Gyro og allemannsretten ENGASJERT: Mathias Fossum er en av Norges beste og mest erfarne padlere. Han syns ikke så mye om at grunneiere langs elva Embla krever verdens

Detaljer

Varsel om pålegg og tvangsmulkt

Varsel om pålegg og tvangsmulkt Byggesakskontoret Agnar Harry Nyheim Lysthushaugen 16 Varsel om pålegg og tvangsmulkt 8102 SKJERSTAD Dato:...12.09.2016 Saksbehandler:...Grete Bach Mortensen Telefon direkte:...75 55 53 61 Deres ref.:...

Detaljer

J : forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-9-2016: forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-267-2015 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 19.01.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 19.01.2016 Forskrift om endring

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-26-2016: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-25-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 15.02.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 15.02.2016 Forskrift om endring

Detaljer

NOR/310R0573.ioe OJ L 166/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 573/2010 of 30 June 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed

NOR/310R0573.ioe OJ L 166/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 573/2010 of 30 June 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed NOR/310R0573.ioe OJ L 166/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION EU) No 573/2010 of 30 June 2010 amending Regulation EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-115-2003 (J-53-2003 UTGÅR) Saks nr. Arkiv - Dok nr.

Detaljer

Prop. 94 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 94 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 94 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler tilpasninger til ny straffelov) Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 2009, Nordnes 5817 Bergen Fax. 55 23 80 90 Tlf 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-209-2004 (J-67-2004 UTGÅR Bergen, 2.12.2004 ES/EW FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 39 Lov om endringer i lov

Detaljer

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. desember 2017 kl. 15.25 PDF-versjon 15. desember 2017 15.12.2017 nr. 107 Lov om statlig

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 47 Lov om gjeldsinformasjon

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senmnn, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-163-2002 (J-135-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 23.07.2002 FSU/KH FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT I ANTARKTIS

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT I ANTARKTIS UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT I ANTARKTIS Fastsatt ved kgl.res. xx. xxxx 2015 med hjemmel i lov 27. februar 1930 nr. 03 om Bouvet-øya, Peter I s øy og Dronning

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-7-2011 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter lodde

Detaljer

[ij FISKERIDIREKTORATET

[ij FISKERIDIREKTORATET [ij FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 43 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-64-2003 (J-42-2003 UTGÅR) r Bergen, 19.03.2003 HØ/EW FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG

Detaljer

Forsklrift om endring av forskrift om reguleringg av fiske etter tobis i 2012

Forsklrift om endring av forskrift om reguleringg av fiske etter tobis i 2012 Melding fra fiskeridirektøren J-52-2012 Forsklrift om endring av forskrift om reguleringg av fiske etter tobis i 2012 Erstatter: J-232-2011 Gyldig fra: 23. 02. 2012 Gyldig til: 31. 12. 2012 Bergen, 23.

Detaljer

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2014 med hjemmel i kgl. res. 19. november 2004 og lov om Statens pensjonsfond

Detaljer

Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Alstahaug kommune

Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Alstahaug kommune Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Alstahaug kommune Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Helhetlig ROS gir: Oversikt over risiko-

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-254-2001 (J-183-2001 UTGÅR) 4 Bergen, 13.12.2001 FMS/EWI FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 41 BNR 11 - RAMMEVEIEN 74 - KLAGE PÅ VILKÅR GITT I VEDTAK - PORT

SAKSFREMLEGG GNR 41 BNR 11 - RAMMEVEIEN 74 - KLAGE PÅ VILKÅR GITT I VEDTAK - PORT Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 41 BNR 11 - RAMMEVEIEN 74 - KLAGE PÅ VILKÅR GITT I VEDTAK - PORT Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Fra SØK Geir Helland AS, Søknad om rammetillatelse med vedlegg

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFTA V 21.DESEMBER 1998 OM REGULERING AV TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62 N I 1999.

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFTA V 21.DESEMBER 1998 OM REGULERING AV TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62 N I 1999. Telex 42 151 Telefax 55 23 ao 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-95-99 (J-209-98 UTGÅR) Bergen,26.5. 1998 THÆB FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFTA V 21.DESEMBER 1998 OM REGULERING AV TRÅLFISKE

Detaljer

Notat FORSLAG TIL ENDRINGER I FRILUFTSLOVEN HØRING

Notat FORSLAG TIL ENDRINGER I FRILUFTSLOVEN HØRING Notat FORSLAG TIL ENDRINGER I FRILUFTSLOVEN HØRING 1. Innledning Å skape gode rammer for friluftslivet er av uvurderlig betydning for naturopplevelse, rekreasjon, velvære og folkehelse. En viktig forutsetning

Detaljer

Rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Sømna kommune. Tilsynsdato:

Rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Sømna kommune. Tilsynsdato: Saksb.: Tom Mørkved e-post: fmnotom@fylkesmannen.no Tlf: 755 31 651 Vår ref:2012/5022 Deres ref: Vår dato: 04.12.17 Deres dato: Arkivkode: Rapport Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Sømna kommune Tilsynsdato:

Detaljer

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven)

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) Page 1 of 5 LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) DATO: LOV-1997-06-13-53 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1997 Nr. 14 IKRAFTTREDELSE: 1999-01-01

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-200-2002 (J-196-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 25.09.2002 TH/EW FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

Detaljer