Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 9 2011 Side 1223 1340 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 17. november 2011

2 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Sept. 16. Lov nr. 41 om endr. i friluftsloven og straffeloven Sept. 6. nstruks om anmeldelse til påtalemyndigheten for overtredelse av ligningsloven kapittel 12, folketrygdloven 24 4 femte ledd, merverdiavgiftsloven 21 4 og investeringsavgiftsloven 7 første ledd mv. (Nr. 915) Sept. 16. krafts. av lov 16. september 2011 nr. 41 om endringer i friluftsloven og straffeloven (Nr. 949) Sept. 16. krafts. av lov 19. juni 2009 nr.110 om endringer i helsepersonelloven (Nr. 950) Sept. 16. Vedtak om endring av namn for Statens bygningstekniske etat til Direktoratet for byggkvalitet (Nr. 964) Sept. 23. Deleg. av myndighet etter skattebetalingsforskriften (Nr. 967) Okt. 7. krafts. av lov 19. juni 2009 nr. 38 om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. 767/2008 og rådsbeslutning nr. 633/2008 vedrørende visuminformasjonssystemet VS) mv. (Nr. 998) Okt. 12. Endr. i delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets regionkontor etter deltakerloven (Nr. 1022) Okt. 13. Endr. i delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets regionkontor etter deltakerloven (Nr. 1023) Okt. 21. krafts. av vegtrafikklova 7a om køprising (vegprising) (Nr. 1040) Okt. 24. Deleg. av myndighet etter energiloven til Norges vassdrags- og energidirektorat (Nr. 1043) Okt. 28. Deleg. av Kongens mynde til Samferdselsdepartementet etter 62 første ledd i veglova til å fastsetje forskrifter om sikkerheitsforvalting av veginfrastrukturen (Nr. 1052) Forskrifter 2007 Mai 10. Forskrift om opptak til studier med lokalt opptak ved Høgskolen i Oslo (Nr. 1849) Jan. 27. Forskrift om studier ved NLA Høgskolen (Nr. 999) Mai 30. Forskrift om eksamen og studierett ved Haraldsplass diakonale høgskole (Nr. 1012) Aug. 22. Forskrift om kommunal beredskapsplikt (Nr. 894) Sept. 1. Forskrift om overgangsregler for Høgskolen i Oslo og Akershus (Nr. 948) Sept. 2. Forskrift om stopp i fisket etter sei med not nord for 62 N i 2011 (Nr. 898) Sept. 2. Forskrift om særlige tiltak mot Syria (Nr. 902) Sept. 9. Forskrift om forbudte skytevåpen og godkjente halvautomatiske skytevåpen (Nr. 930) Sept. 14. Forskrift om stopp i fisket etter hyse med trål nord for 62 N i 2011 (Nr. 935) Sept. 19. Forskrift om trafikkflytledelse (Nr. 936) Sept. 19. Forskrift om stopp i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i (Nr. 939) Sept. 29. Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser (Nr. 973) Sept. 30. Forskrift om forsøksprosjekt i Halden fengsel og Østfold friomsorgskontor om kartlegging av domfeltes behov for tiltak med sikte på å lette tilbakeføring til et kriminalitetsfritt liv (Nr. 978) Sept. 30. Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) (Nr. 979) Okt. 4. Forskrift om framgangsmåter for vurdering av samsvar, bruksegnethet og EF-verifisering (Nr. 994) Okt. 11. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Betanien diakonale høgskole (Nr. 1033) Okt. 17. Forskrift om tilbakekalt ikrafttredelse av forskrift om trafikkflytledelse (Nr. 1026) Okt. 20. Forskrift om samordning av alderspensjoner fra tjenestepensjonsordning etter samordningsloven 7 når en eller flere av alderspensjonene er levealdersjustert (Nr. 1038) Okt. 20. Forskrift om anvendelse av forholdstall når et medlem av Statens pensjonskasse og enkelte andre pensjonsordninger blir innvilget uførepensjon etter fylte 67 år (Nr. 1039) Okt. 20. Forskrift om stopp i fisket etter makrell for fartøy med adgang til å delta med not med største lengde under 13 meter (Nr. 1048)

3 Okt. 25. Forskrift om køprising (Nr. 1044) Okt. 28. Forskrift om sikkerhetsforvaltning av veginfrastrukturen (vegsikkerhetsforskriften) (Nr. 1053) Endringsforskrifter 2010 Juni 2011 Juli 10. Endr. i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Den Norske Balletthøyskole (DNBH) (Nr. 1912) Endr. i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2011 (Nr. 917) Aug. 26. Endr. i forskrift om kvotefaktor i fisket etter sild i Nordsjøen i 2011 (Nr. 895) Aug. 29. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2011 (Nr. 896) Sept. 2. Endr. i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (Nr. 897) Sept. 2. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2011 (Nr. 899) Sept. 2. Endr. i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2011 (Nr. 918) Sept. 2. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 1000) Sept. 6. Endr. i forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) (Nr. 919) Sept. 8. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2011 (Nr. 916) Sept. 8. Endr. i forskrifter om helsesertifikater ved omsetning og import av fisk (Nr. 920) Sept. 9. Endr. i instrumentspesifikke forskrifter fastsatt med hjemmel i lov om målenheter, måling og normaltid (Nr. 921) Sept. 9. Endr. i forskrift om krav til flasker brukt som målebeholdere (måleflasker) (Nr. 922) Sept. 9. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2011 (Nr. 923) Sept. 11. Endr. i utlendingsforskriften (medfølgende familie til diplomater mv.) (Nr. 924) Sept. 13. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter uer i CES' statistikkområder og utenfor noen stats jurisdiksjon i 2011 (Nr. 931) Sept. 13. Endr. i forskrift til lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker (Nr. 932) Sept. 14. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2011 (Nr. 933) Sept. 14. Endr. i forskrift om forvaltning av rovvilt (godtgjøring) (Nr. 934) Sept. 15. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 974) Sept. 19. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 937) Sept. 19. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter (Nr. 938) Sept. 20. Endr. i forskrift 12. desember 2003 nr om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. (Nr. 951) Sept. 20. Endr. i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (Nr. 965) Sept. 22. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2011 (Nr. 952) Sept. 27. Endr. i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (Nr. 955) Sept. 27. Endr. i forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) (Nr. 968) Sept. 27. Endr. i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (montering av kjørelys og ekstra nødbremsesignallys) (Nr. 969) Sept. 27. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2011 (Nr. 975) Sept. Sept. Sept. Sept. 28. Endr. i forskrift om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan (Nr. 970) Endr. i forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) (Nr. 971) Endr. i forskrift om opptak til 1 2-årige masterprogrammer ved Universitetet i Oslo (Nr. 972) Endr. i forskrift om bachelorgrad ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk (Nr. 1001)

4 Sept. 30. Endr. i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard (Nr. 976) Sept. 30. Endr. i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann (Nr. 977) Sept. 30. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) (Nr. 980) Okt. 1. Endr. i forskrift fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 981) Okt. 4. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin (Nr. 992) Okt. 4. Endr. i forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. (Nr. 993) Okt. 4. Endr. i forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) (Nr. 995) Okt. 5. Endr. i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) (Nr. 996) Okt. 5. Endr. i diverse reguleringsforskrifter (Nr. 997) Okt. 5. Endr. i forskrift om sanksjoner og tiltak mot Libya (Nr. 1031) Okt. 7. Endr. i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater og forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater (Nr. 1002) Okt. 7. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter vassild i Norges økonomiske sone i 2011 (Nr. 1003) Okt. 7. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2011 (Nr. 1013) Okt. 7. Endr. i forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann i 2011 (Nr. 1014) Okt. 10. Endr. i forskrift om beskyttelsestiltak for bestemte frø og bønner importert fra Egypt (Nr. 1004) Okt. 10. Endr. i forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) (Nr. 1015) Okt. 11. Endr. i forskrift om transport av akvakulturdyr (Nr. 1016) Okt. 11. Endr. i Stortingets forretningsorden behandling av anmodningsforslag som fremmes i tilknytning til lovforslag (Nr. 1017) Okt. 11. Endr. i forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe (Nr. 1032) Okt. Okt. 12. Endr. i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (Nr. 1019) Endr. i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet ved tilpasning av EØS-avtalen vedlegg V nr. 1 (forordning (EØF) nr. 1408/71 kap. 6) og EFTA-konvensjonen vedlegg K artikkel 21, jf. tillegg 2 (Nr. 1021) Okt. 12. Endr. i forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Nr. 1047) Okt. 13. Endr. i forskrift om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (førerforskriften) (Nr. 1020) Okt. 14. Endr. i forskrift om særlige tiltak mot Syria (Nr. 1034) Okt. 18. Endr. i forskrift 5. januar 2011 nr. 25 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) (Nr. 1035) Okt. 19. Endr. i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) (Nr. 1036) Okt. 19. Endr. i forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt mv. (Nr. 1037) Okt. 20. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter (Nr. 1049) Okt. 21. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2011 (Nr. 1050) Okt. 24. Endr. i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (Nr. 1041) Okt. 24. Endr. i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (Nr. 1042) Okt. 24. Endr. i forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) (Nr. 1051) Diverse 2011 April 10. Endr. i regler for valg av Kirkeråd i 2010 (Nr. 953) Sept. 5. Endr. i mandat for forvaltningen av Statens obligasjonsfond (Nr. 900) Sept. 5. Endr. i mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (Nr. 901) Sept. 22. Deleg. av myndighet fra det sentrale Mattilsynet til Helsetilsynet i Rogaland (fra 1. januar 2012 til Fylkesmannen i Rogaland) overfor petroleumsvirksomheter til havs (Nr. 966)

5 Sept. 23. Opph. av forskrift 22. november 1996 nr om lokalfjernsyn på NRK2s bakkesendere og forskrift 25. august 1995 nr. 769 om konsesjonsområder for analogt lokalfjernsyn (Nr. 954) Okt. 12. Endr. i delegering av myndighet til Fiskeridirektoratets regionkontor etter konsesjonsforskriften (Nr. 1018) Okt. 14. Opph. av retningslinjer for utlevering av skattelisteopplysninger fra skattekontorene (Nr. 1024) Okt. 14. Opph. av retningslinjer for offentliggjøring av skattelister på nternett (Nr. 1025) Rettelser Nr. 14/2010 s (i forskrift 14. desember 2010 nr om regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2011) Nr. 1/2011 s. 3 (i forskrift 30. desember 2010 nr om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norsk havn mv. (havnestatskontrollforskriften) Nr. 7/2011 s. 997 (i forskrift 1. juli 2011 nr. 708 om endring i forskrift 17. desember 2007 nr om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning) Nr. 7/2011 s (i forskrift 12. juli 2011 nr. 777 om endring i forskrift 28. januar 2009 nr. 75 om midler til bygdeutvikling) Nr. 8/2011 s (i forskrift 22. juni 2011 nr. 788 om endring i forskrift 8. oktober 2008 nr om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland) Nr. 8/2011 s (i forskrift 12. august 2011 nr. 833 om lufttransporttjenester i EØS) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

6 16. sept. Lov nr NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 17. november 2011 Nr sept. Lov nr Lov om endringer i friluftsloven og straffeloven Prop.88 L ( ), nnst.400 L ( ), Lovvedtak 62 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 10. og 15. juni Fremmet av Miljøverndepartementet. Kunngjort 16. september 2011 kl Endringer i følgende lover: 1 Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) 22. mai 1902 nr Lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet. 3 Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven). lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet gjøres følgende endringer: 1 a første ledd første punktum skal lyde: Som innmark eller like med innmark reknes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. 3 a skal lyde: 3 a. (Ferdsel på vei eller sti i innmark) Ferdsel i innmark som fører til utmark, a) til fots på vei eller sti, b) på vei eller opparbeidet sti med ride- eller kløvhest, tråsykkel, kjelke eller liknende, med unntak av organisert aktivitet som sykkelløp og rideklubbaktivitet, er tillatt hele året, hvis ferdselen kan skje uten å passere gjennom gårdsplass eller over hustomt eller uten på annen måte å være til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for eier eller bruker. Kommunen kan, etter samtykke fra eier eller bruker av eiendommen, gi forskrift om å forby ferdsel som er tillatt etter første ledd. Forskriften må stadfestes av fylkesmannen. Eier eller bruker kan forby ferdsel som er tillatt etter første ledd, hvis ferdselen er egnet til å volde nevneverdig skade. 5 skal lyde: 5. (Almenhetens høstingsrett) Under ferdsel i utmark kan allmennheten høste ville nøtter som skal spises på stedet og plukke og ta med seg ville blomster, planter, bær og vill sopp, samt røtter av ville urter, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. For multer på multebærland i Nordland, Troms og Finnmark gjelder dette bare når eier eller bruker ikke har nedlagt forbud mot plukking, og kun for multer som skal spises på stedet. For multer på multebærland i Nordland, Troms og Finnmark gjelder første ledd bare når eier eller bruker ikke har nedlagt uttrykkelig forbud mot plukking. Uavhengig av et slikt uttrykkelig forbud kan allmennheten alltid plukke multer som spises på stedet. 9 annet ledd nytt femte punktum skal lyde: Departementet kan gi forskrift om å tillate telting nærmere enn 150 meter fra bebodd hus (hytte) i kystnære områder. 13 skal lyde:

7 16. sept. Lov nr (Ulovlige stengsler eller forbudsskilt) Eier eller bruker av grunn må ikke ved stengsel eller på annen måte vanskeliggjøre ferdsel, opphold, bading eller høsting som er tillatt i denne lov, med mindre det tjener hans berettigete interesser og ikke er til utilbørlig fortrengsel for almenhetens utøvelse av allemannsrett. Uten særskilt hjemmel er det ikke tillatt å sette opp skilt eller på annen måte kunngjøre forbud mot ferdsel, opphold, bading eller høsting som er tillatt i denne lov. Stengsel, skilt eller kunngjøring som er i strid med denne paragraf, kan kreves fjernet etter skal lyde: 19. (Forholdet til andre lover) Utøvelse av allemannsretten etter denne lov gjelder med de begrensninger som følger av annen lovgivning eller av forskrifter gitt i medhold av lov. 22 annet ledd skal lyde: Kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen skal arbeide for å fremme friluftsformål innen sitt område. Fylkeskommunen skal etter nærmere retningslinjer fra departementet medvirke i saksbehandlingen i saker som behandles av et statlig organ. Departementet kan tillegge fylkeskommunen ansvaret for nærmere bestemte oppgaver for å fremme og tilrettelegge for friluftslivet. 24 skal lyde: 24. (Forholdet til forvaltningsloven, herunder om kunngjøring og klage) Når ikke annet er bestemt, gjelder forvaltningsloven for behandling av saker etter denne lov. For behandlingen av saker etter 14, 18 første ledd, 35 første, annet og tredje ledd og 40 første, annet og tredje ledd gjelder reglene om enkeltvedtak i forvaltningslovens kapittel V, V og V. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. Fylkeskommunens vedtak kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning. For behandling av saker etter 2 annet ledd, 3 tredje ledd, 3 a annet ledd, 9 fjerde ledd, 15, 16 og 34 gjelder reglene om forskrifter i forvaltningslovens kapittel V. Kommunen sørger for at vedtak etter 2 annet ledd, 3 tredje ledd, 3 a annet ledd, 15 og 16 straks blir kunngjort i en eller flere aviser som er alminnelig lest på stedet, og om nødvendig ved oppslag på eiendommen eller på annen måte. Fylkesmannens vedtak etter 2 annet ledd, 3 tredje ledd, 3 a annet ledd, 15 og 16 kan bringes inn for departementet av eieren eller brukeren av den grunn vedtaket gjelder, av den kommune hvor grunnen ligger, av annen kommune som er interessert i at retten til ferdsel ikke innskrenkes på denne måte, av fylkeskommunen eller av et interessert friluftslag. 35 skal lyde: 35. (Tiltak og inngrepsløyve for å lette ferdsel i utmark) Kommunen kan varde og merke opp ruter og turstier i utmark, og den kan på bestemte steder bygge klopper eller bruer og sette i verk andre tiltak for å lette ferdselen langs ruter og turstier i utmark. Kommunen kan gi organisasjoner som har til formål å fremme reise- og friluftsliv, rett til å varde og merke opp ruter og turstier i utmark. Departementet kan gi regionale organisasjoner som har til formål å fremme reise- og friluftsliv, rett som nevnt i første ledd for ruter og turstier som berører flere kommuner. Rett til å varde og merke opp ruter og turstier i utmark kan utøves uten forutgående skjønn. Tilsvarende gjelder rett til å bygge klopper eller bruer og sette i verk andre tiltak for å lette ferdselen langs ruter og turstier i utmark dersom kommunen eller departementet i det enkelte tilfelle bestemmer det. Volder utøvelsen av myndighet skade, kan eieren (eller brukeren) kreve erstatningsspørsmålet avgjort ved skjønn. saker etter første og annet ledd skal kommunen, og i saker etter tredje ledd skal departementet, erstatte eierens (eller brukerens) skjønnskostnader når ikke skjønnet finner å burde gjøre unntak, fordi erstatningssøkeren har avslått et rimelig forlikstilbud eller uten rimelig grunn har forlangt skjønn. Skjønnet styres av lensmannen, namsfogden eller politistasjonssjef med sivile rettspleieoppgaver. Ved merking av ruter skal eieren (eller brukeren) varsles i god tid før merkingen blir satt i verk. Motsetter han seg merking etter første eller annet ledd, avgjør kommunen om og i tilfelle på hvilken måte merking skal tillates. Tilsvarende avgjør departementet for merking etter tredje ledd. Overskriften i kapittel V skal lyde: Om reaksjoner ved overtredelse mv. 40 skal lyde: 40. (Stansing, fjerning av ulovlige byggverk, tvangsmulkt m.v.) Blir noen bygning, inngjerding eller annet arbeid påbegynt i strid med forbud eller pålegg gitt i medhold av denne lov, kan kommunen kreve arbeidet stanset.

8 10. mai Nr Helt eller delvis oppført byggverk, stengsel eller annen innretning, skilt eller kunngjøring som strider mot forbud eller pålegg gitt i eller i medhold av loven, kan friluftsorganene som nevnt i 21 kreve fjernet på den skyldiges kostnad. Kommunen eller departementet kan ilegge tvangsmulkt dersom ikke stengsler eller skilt til hinder for lovlig ferdsel, bading, opphold eller høsting fjernes etter pålegg fra friluftsorganene som nevnt i 21. Tvangsmulkten kan fastsettes samtidig med pålegg om fjerning og løper i så fall fra fristoverskridelsen for fjerning. Der tvangsmulkt ikke fastsettes samtidig med pålegg, skal det gis eget forhåndsvarsel om tvangsmulkt. Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, som et engangsbeløp eller som en kombinasjon av løpende mulkt og engangsbeløp. Tvangsmulkten ilegges den ansvarlige for overtredelsen, og tilfaller kommunen. Om nødvendig kan politiets hjelp kreves til gjennomføring av tiltak etter denne paragraf. Straffeloven 22. mai 1902 nr og 400 oppheves. lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff 412 nr. 50 om endringer i lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet oppheves ny 10 a. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. V 10. mai Nr Forskrift om opptak til studier med lokalt opptak ved Høgskolen i Oslo Hjemmel: Fastsatt av styret for Høgskolen i Oslo 10. mai 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 3 6 og 3 7. Kunngjort 4. oktober 2011 kl Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder for opptak til alle studier ved Høgskolen i Oslo med unntak av: Grunnutdanninger som er omfattet av forskrift om opptak til universiteter og høyskoler Masterstudier (egen forskrift om opptak) Etterutdanning og kurs som ikke gir studiepoeng. 2. Definisjoner Videreutdanning Videreutdanning betegner studietilbud som bygger på annen høyere utdanning, som fører fram til eksamen og gir uttelling i form av studiepoeng. Realkompetanse Realkompetanse er kunnskaper søkeren har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte 3. Grunnlag for opptak/faglig grunnlag Nærmere krav til opptaksgrunnlag, herunder faglige minstekrav for det enkelte studium, skal framgå av fag- /studieplan. 4. Utenlandsk utdanning Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper slik det framgår av forskrift om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler. Krav om norskkunnskaper gjelder ikke dersom både obligatoriske deler av studiet og eventuelle spesialiseringer, i sin helhet undervises på engelsk. 5. Ulike opptaksgrunnlag til samme studium Ved studier som primært tilbys som videreutdanning, kan restplasser tilbys til søkere med generell studiekompetanse dersom dette er bestemt i fag-/studieplan. 6. Realkompetanse Til videreutdanninger som bygger på annen utdanning, men ikke krever fullført grad, kan det gis opptak på grunnlag av realkompetanse. For å være kvalifisert for opptak til videreutdanning, må kravet til realkompetanse være på et mer avansert nivå enn realkompetanse som kvalifiserer for opptak til grunnutdanninger. Krav til realkompetanse skal framgå av fag-/studieplan. For opptak til videreutdanninger som krever autorisasjon/offentlig godkjenning, er det ikke anledning til å ta opp studenter på grunnlag av realkompetanse.

9 10. juni Nr Rangering Entydige rangeringsbestemmelser skal framgå av fag-/studieplan. Der opptaksgrunnlaget er generell studiekompetanse, skal rangering gjøres i henhold til rangeringsreglene i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler. 8. Kvoter Det kan fastsettes kvoter for ulike grupper søkere i fag-/studieplanen. Kvotens størrelse og hvem den omfatter, skal være entydig definert. Dersom det ikke er nok søkere i én kvote, overføres plassene til øvrig(e) kvote(r). 9. Rangering på grunnlag av spesiell vurdering nntil 10 % av søkerne kan tas opp utenom bestemmelsene etter 7 dersom dokumentert sykdom, funksjonshemning eller andre forhold gir grunn til å anta at rangeringsgrunnlaget ikke gir et riktig bilde av søkerens kvalifikasjoner. 10. Frist for innsending av dokumentasjon All utdanning, praksis og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må være dokumentert med attesterte kopier ved søknadsfristens utløp. Søkere som avslutter utdanning som gir grunnlag for opptak etter søknadsfristens utløp, må sende inn foreløpig dokumentasjon innen angitt frist. Avdelingene fastsetter frist for innsending av endelig dokumentasjon 11. Utsettelse av studieplass Tildelt studieplass kan reserveres til året etter dersom det foreligger tungtveiende grunner og studiet tilbys hvert år. Det gis ikke ytterligere utsettelse ut over dette. 12. Opptakskomité Avdelingsstyret oppnevner en opptakskomité med ansvar for opptak til studier med lokalt opptak. 13. krafttredelse Forskriften trer i kraft for opptak til studier med søknadsfrist fra og med 1. september juni Nr Forskrift om endring i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Den Norske Balletthøyskole (DNBH) Hjemmel: Fastsatt av Norges dansehøyskole 10. juni 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 7 2, 1 1, 1 2, 1 3, 1 5, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 3 7, 3 8, 3 9, 3 10, 3 11, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 4 7, 4 8, 4 9, 4 10, 4 11, 5 1, 5 2, 5 3, 6 2, 6 3, 6 5, 6 6, 6 7, 7 1, 7 2, 7 3, 7 4, 7 5, 7 6, 8 1, 8 2, 8 3, 13 1, 13 2, 13 3 og Kunngjort 27. september 2011 kl forskrift 24. august 2005 nr om opptak, studier og eksamen ved Den Norske Balletthøyskole (DNBH) gjøres følgende endringer: Forskriftstittelen skal lyde: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges Dansehøyskole, NDH (tidligere Den norske balletthøyskole, DNBH) Gjennomgående i hele forskriften: Forkortelsen DNBH skal erstattes med forkortelsen NDH. Uttrykket fagblokk plan/fagblokkplaner erstattes med semesterplan/semesterplaner. 7 Kvoter pkt. 1 skal lyde: nntil 10 studieplasser på 3-årig bachelor i dans med pedagogikk tildeles søkere fra Distrikts-Norge. 43 Krav til innhold og sammensetning av bachelorgrad, 2. setning skal lyde: For å få utstedt vitnemål må minimum 60 studiepoeng, som skal inngå i graden, være bestått ved NDH. 45 Øvrige bestemmelser, første punkt blir nr. 1 og andre setning skal lyde: For studieprogram hvor undervisningsspråket er engelsk kan vitnemålet utstedes på engelsk. Endringene trer i kraft fra og med vårsemesteret 2011.

10 22. aug. Nr aug. Nr Forskrift om kommunal beredskapsplikt Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 22. august 2011 med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) 14 og 15 jf. delegeringsvedtak 25. juni 2010 nr Kunngjort 6. september 2011 kl Formål Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som pådriver overfor andre aktører. 2. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen. Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret. Analysen skal som et minimum omfatte: a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen. b) risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen. c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre. d) særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur. e) kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. f) behovet for befolkningsvarsling og evakuering. Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen. Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser skal kommunen foreta ytterligere analyser eller oppfordre andre relevante aktører til å gjennomføre disse. Kommunen skal stimulere relevante aktører til å iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak. 3. Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid På bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen: a) utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. b) vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 4. Beredskapsplan Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet beredskapsplan. Kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen. Den skal også være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner. Beredskapsplanen skal som et minimum inneholde: a) en plan for kommunens kriseledelse som gir opplysninger om hvem som utgjør kommunens kriseledelse og deres ansvar, roller og fullmakter, herunder hvem som har fullmakt til å bestemme at kriseledelsen skal samles. b) en varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering. Kommunen skal informere alle som står på varslingslisten om deres rolle i krisehåndteringen. c) En ressursoversikt som skal innholde opplysninger om hvilke ressurser kommunen selv har til rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved uønskede hendelser. Kommunen bør på forhånd inngå avtaler med relevante aktører om bistand under kriser. d) evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen. e) plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte. Beredskapsplanen kan utarbeides som en handlingsdel til kommunedelplanen i henhold til plan- og bygningsloven. 5. Samarbeid mellom kommuner Der det er hensiktsmessig bør det etableres samarbeid mellom kommuner om lokale og regionale løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver, med sikte på best mulig utnyttelse av de samlede ressurser. Hver kommune skal ha en egen beredskapsplan og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til forskriften.

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 15. oktober 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Sept. 12. Lov nr. 75 om

Detaljer

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2003 Side 307 476 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 26. mars 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Feb. 14. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2012 Utgitt 29. januar 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Sept. 21. Lov

Detaljer

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 15. mai 2007 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 April 13. Lov nr. 14 om endr.

Detaljer

Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Utgitt 29. oktober 2010 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Sept. 3. Lov nr. 52 om

Detaljer

Nr. 45 2011 Side 593-718 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 45 2011 Side 593-718 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 45 2011 Side 593-718 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 1. juli 2011 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Mai. 13. Lov nr. 14 om endr.

Detaljer

Nr. 4 2009 Side 549 666 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2009 Side 549 666 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2009 Side 549 666 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 13. mai 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 April 3. Lov nr. 17 om endr.

Detaljer

Nr. 8 2009 Side 1273 1459 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2009 Side 1273 1459 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2009 Side 1273 1459 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 12. august 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Juni 19. Delvis ikrafts.

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 Utgitt 10. desember 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Nov. 14. Lov nr.

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 12. mars 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Jan. 9. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Nr. 7 Side 1067 1285 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 Side 1067 1285 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Side 1067 1285 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 30. juli 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Juni 19. Ikrafts. av lov 19.

Detaljer

Nr. 3 2014 Side 305 474 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2014 Side 305 474 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2014 Side 305 474 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 24. april 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Feb. 28. Lov nr. 2 om endr.

Detaljer

Nr. 5 2002 Side 529 644 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2002 Side 529 644 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2002 Side 529 644 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 18. juni 2002 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 1997 Juli 17. Deleg. av myndighet

Detaljer

Nr. 6 2001 Side 661 812 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2001 Side 661 812 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2001 Side 661 812 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 11. juni 2001 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 April 27. Lov nr. 14 om iverksetjing

Detaljer

UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER

UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER 1. Jernbaneloven 2. Jernbaneundersøkelsesloven 3. Varslings- og rapporteringsforskriften 4. Jernbaneundersøkelsesforskriften 5. Helsekravforskriften 6. Opplæringsforskriften

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Forskrifter 2012 Endringsforskrifter 2012

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Forskrifter 2012 Endringsforskrifter 2012 Nr. 9 2012 Side 1437 1677 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 27. september 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Juni 29. Deleg. av

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

Nr. 1 2004 Side 1 171 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2004 Side 1 171 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2004 Side 1 171 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 9. februar 2004 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Jan. 9. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13-2008 Utgitt 14. januar 2009 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Des. 5. Lov nr. 82

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Nr. 12 2007 Side 1609 1825 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12-2007 Utgitt 11. januar 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Des. 14. Lov nr. 98

Detaljer

Nr. 6 2010 Side 917 1146 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2010 Side 917 1146 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2010 Side 917 1146 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 9. juni 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Mai. 7. Lov nr. 15 om endr.

Detaljer

Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 11. mars 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Jan. 2008 Nov. Nov. Des.

Detaljer

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 9. april 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Feb. 14. Deleg. av myndighet

Detaljer

Nr. 7 2007 Side 967 1183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2007 Side 967 1183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2007 Side 967 1183 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 8. august 2007 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Juni 29. Ikrafttr. av lov

Detaljer

Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 26. september 2011 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Aug. 26. Lov nr. 40 om

Detaljer

Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 15. november 2006 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 2006 Sept. 16. Deleg.

Detaljer

Nr. 1 2011 Side 1 177 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2011 Side 1 177 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2011 Side 1 177 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 23. februar 2011 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Jan. 14. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Nr. 15 2012 Side 2495 2703 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2012 Side 2495 2703 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2012 Side 2495 2703 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2012 Utgitt 11. mars 2013 Dette er siste hefte i 2012-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer