Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag kl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl."

Transkript

1 Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon , eller e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Sakliste PS 13/10 Referatsaker PS 14/10 Skolebruksplan PS 15/10 PS 16/10 Månedsrapport per 28. februar Seksjon for utdanning og oppvekst Tilstandsrapport grunnskole PS 17/10 System for kvalitetsvurdering av grunnopplæringen, PS 18/10 PS 19/10 PS 20/10 PS 21/10 Ajourføring av "Strategi for kompetanseutvikling i Fredrikstad kommune " Vurdering av system for innføringsklasser Revisjon av ordensreglement Arbeid med skolepolitisk plattform Fredrikstad, Peter Kuran, sign. leder

2 PS 13/10 Referatsaker RS 3/10 Østbergutvalgets delinnstilling "Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne" muntlig orientering v/ Rådgiver i KS Arne Rekdal Olsen RS 4/10 Orienteringer fra administrasjonen RS 5/10 Virksomhetsplaner - orientering RS 6/10 "Sentrumstilbud for ungdom" et permanent tilbud innenfor rammen til Virksomhet Fritidsklubbene - utskrift fra Kulturutvalgets møte (Sendes kun til utvalgsmedlemmene) RS 7/10 Tilpasset opplæring i Fredrikstad - Østfold kommunervisjonens forvaltningsrapport, datert (Sendes kun til utvalgsmedlemmene)

3 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/17875 Dokumentnr.: 8 Løpenr.: 7008/2010 Klassering: 144 Saksbehandler: Tor Ivar Strand Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Oppvekstutvalget /10 Fredrikstad ungdomsråd /10 Oppvekstutvalget /10 Formannskapet Bystyret Skolebruksplan Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler oppvekstutvalget å gi slik innstilling til formannskapet: 1. Strategier beskrevet i Skolebruksplan vedtas som grunnlag for fremtidig skoleplanlegging i Fredrikstad kommune. 2. Skolebruksplanens anbefalte investeringsplan legges til grunn for kommende budsjettog handlingsplanarbeid. 3. Skolebruksplanen rulleres hvert 4. år. Skolebruksplanens investeringsplan rulleres hvert år som del av kommunens årlige budsjett- og handlingsplanarbeid. Fredrikstad, Oppvekstutvalgets behandling : Forslag fremsatt i møtet: På av AP fremmet repr. Wenja Ringen følgene forslag: Saken utsettes til neste møte, slik at partipolitisk behandling blir mulig. Det ble bedt om at administrasjonen sender en oversikt over innkomne høringsuttalelser til utvalgsmedlemmene. Votering: Ovennevnte utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. Oppvekstutvalgets vedtak Saken utsettes til neste møte, slik at partipolitisk behandling blir mulig. Sammendrag

4 Skolebruksplan inngår som en del av plangrunnlagt for Fredrikstad kommunes virksomhet. Med utgangspunkt i vedtatt handlingsplan gir Skolebruksplan en samlet oversikt over investeringsbehov i skolesektorene helt frem til år Planen viser fortsatt stort behov for å investere i kapasitetsutvidelse og rehabilitering av skoler. Planen inneholder områdevise og skolevise vurderinger av elevtallsutvikling sett opp mot skolekapasitet ved den enkelte skole eller område. Planen inneholder forslag til strategier og planforutsetninger ved fremtidig skoleutbygging i Fredrikstad. Planen beskriver også dagens skole og noen av de pedagogiske føringer som har betydning for utbygging og rehabilitering av skoler. Vedlegg 1 Skolebruksplan (sendt ut til forrige møte) Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 2. Opplæringsloven m/forskrift 3. Læreplanen for Kunnskapsløftet 4. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole 5. NOU 22:2004 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren. Kommunaldepartementet 6. Høringsuttalelser Saksopplysninger Skolebruksplanen skal gi en samlet oversikt over arealbehov og investeringsbehov i grunnskoler i Fredrikstad kommune. Skolebruksplanen inngår som en del av plangrunnlaget for Fredrikstad kommunes virksomhet. Planen utarbeides med utgangspunkt i de samme grunnlagsdata som kommuneplanens arealdel og er oppdatert når det gjelder boligbygging, befolkningsutvikling og infrastruktur. Skolebruksplanen skal gi innspill til kommuneplanens arealdel i planleggingsfasen for å sikre at nødvendig tomteareal settes av til fremtidige skoleanlegg. Planen skal gi grunnlag for kommunen til å planlegge og prioritere bruk og utbygging av skolebygg i tråd med kommunens og nasjonale målsetninger og kommunens evne til investering. Skolebruksplanen skal bidra til å: sikre et forsvarlig skoletilbud til elevene. sikre effektiv og riktig arealbruk sikre et godt arbeidsmiljø for ansatte og barn/elever gi råd om fysiske og pedagogiske planrammer ved tilrettelegging for morgendagens skole prioritere og tidfeste tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer for investeringer. Skolebruksplanen skal være et verktøy for å få frem effektiv og riktig arealbruk i skolene. Planen skal gi råd om fremtidsrettede og funksjonsriktige løsninger som grunnlag ved planlegging av ulike skoleutbyggingsprosjekter. I tillegg skal skolebruksplanen synliggjøre alternative løsninger i et langsiktig perspektiv slik at skolekapasiteten i de enkelte områdene blir best mulig utnyttet. Skolebruksplanen skal gi kommunen et grunnlag til å planlegge, prioritere bruk og gjennomføre utbygging av skolebygg i tråd med kommunens og nasjonale målsetninger.

5 Som i gjeldende skolebruksplan vil denne rulleringen legge frem forslag for følgende områder: - Områdevise behovs- og kapasitetsbeskrivelser - Gi råd om hvordan nybygg/tilbygg bør være for å tilfredsstille krav etter læreplanen og andre planer - Omfanget av rehabilitering/nybygg/tilbygg - I hvilke områder rehabilitering/nybygg/tilbygg bør komme - Tidsplan for tiltak Organisering av inntaket til skolene (skoleplassering) vil bli regulert i egen forskrift. Skolebruksplanen har vært til høring ved alle skoler (SU/FAU), lokalsamfunnsutvalg og ansattes organisasjoner. Til planen har det innkommet 32 høringsuttalelser hvorav 2 uttalelser fra organisasjoner som ikke var høringsinstans. De fleste uttalelsene bekrefter Skolebruksplanens forslag til strategi og tiltak. Der det har vært grunnlag for å presisere eller endre strategiske vurderinger, er dette innarbeidet i planen. Her vises spesielt til langsiktig løsning for Råkollen, avdeling Fredenlund hvor høringsutkastet viste til løsning/plassering ved Begby skole. Denne løsningen er i endelig plan frafalt. Mange av høringsuttalelsene inneholder beskrivelser om behov for ulike fysiske tilrettelegginger knyttet til den enkelte skole. Dette forventer Rådmannen blir ivaretatt som en del av den ordinære planprosessen frem til utbygging/rehabilitering. Rådmannen registrerer at mange av uttalelsene er knyttet opp mot behov for tilrettelegging av uteområdet ved skolene. Rådmannen vil også presisere at Skolebruksplanen ikke erstatter andre planer som Trafikksikkerhetsplan m.m, men at slike forhold også må vurderes ved utbygging. Økonomiske konsekvenser Skolebruksplanen konkluderer med fortsatt omfattende behov for investering i skolebygg. Planen synliggjør to ulike investeringsstrategier anbefalt investeringsplan 1269,9 mill og investeringsplan med basis i bruk av paviljonger 995,9 mill. Av dette er 600 mill innarbeidet i vedtatt handlingsplan. Uansett vil behovet for investeringer i skoler være en stor økonomisk utfordring de kommende årene. Rådmannen anbefaler å legge tilgrunn planens anbefalte investeringsplan, men at det gjennom årlig budsjettprosess må vurdere i hvilken grad Fredrikstad kommune har økonomisk handlefrihet til å ivareta de foreslåtte tiltakene i Skolebruksplanen. Ansattes medbestemmelse Planen er sendt på høring til alle skoler og ansattes organisasjoner. Representant fra ansattes organisasjon har også deltatt i det løpende planarbeidet gjennom deltakelse i prosjektgruppa som har utarbeidet Skolebruksplanen. Vurdering Skolebruksplan viser til fortsatt vekst i elevtallet i Fredrikstad kommune de kommende årene. Fredrikstad har allerede et stort etterslep i skolekapasiteten i noen områder. Kommunen har 65 klasserom i paviljonger hvorav noe er knyttet til midlertidige lokaler under rehabilitering av skoler m.m, men det største behovet er knyttet til mangel på kapasitet/klasserom. Med en forventet elevtallsvekst på 1300 elever totalt de neste 20 årene, gir dette kommunen en stor utfordring i forhold til å erstatte eksisterende paviljonger

6 med permanente løsninger og ivareta forventet elevtallsvekst. De siste års elevtallsvekst har vært spesielt merkbar i Sentrum, deler av Østsiden (Sellbakk) og deler av Kråkerøy (Lunde). I tiden fremover er det Kråkerøy og Østsiden som ser ut til å få den største elevtallsveksten. Det er fortsatt stort behov for rehabilitering og oppgradering av innemiljø i henhold til dagens krav. Det er samtidig viktig at man ved planlegging av skolebygg tilrettelegger etter dagens og fremtidens krav slik at skolen vi planlegger i dag i best mulig grad er mulig å tilpasse til fremtidens skole. Skolebruksplanen viser til forskjellige pedagogiske forhold som er viktig å ha med i planprosess samtidig beskrives noen av de læringsarenaer som dagens skole må tilrettelegges for. Skolebruksplanen viser også til ulike strategier som bør ligge til grunn ved fremtidig skoleutbygging og rehabilitering. Rådmannen anbefaler at disse strategier legges til grunn ved fremtidig planlegging av skolebygg. Skolebruksplanen viser til to ulike investeringsalternativ. Begge investeringsalternativene tar utgangspunkt i vedtatt handlingsplan, men det ene alternativet tar utgangspunkt i fortsatt bruk av paviljonger som hovedstrategi for å løse kapasitetsutfordringene. En fortsatt bruk av paviljonger som hovedstrategi anser rådmannen som en kortsiktig og på sikt fordyrende løsning. Det vil fortsatt være behov for paviljonger for å løse midlertidige elevtallstopper eller å dekke midlertidige behov for lokaler under utbygging/rehabilitering av eksisterende skoler. Der elevtallsutviklingen viser en permanent elevtallsøkning må også permanente skolelokaler etableres. Rådmannen anbefaler at planens anbefalte investeringsplan legges til grunn i videre planarbeid, men at det gjennom årlig budsjettprosess må vurderes i hvilken grad Fredrikstad kommune har økonomisk handlefrihet til å ivareta de foreslåtte tiltakene i Skolebruksplanen Rådmannen anbefaler at Skolebruksplanen rulleres hvert 4 år. Skolebruksplanens investeringsplan rulleres hvert år som del av kommunens årlige budsjett og handlingsplanarbeid.

7 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2010/4664 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 38327/2010 Klassering: 210 Saksbehandler: Marianne Bekker Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Oppvekstutvalget /10 Månedsrapport per 28. februar Seksjon for utdanning og oppvekst Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler oppvekstutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Månedsrapport per 28. februar 2010 tas til orientering. 2. Det jobbes videre med de skisserte tiltak, og rådmannen bes komme tilbake med vurdering av ytterligere tiltak når neste månedsrapport foreligger. Fredrikstad, Sammendrag Seksjonen har et negativt avvik på 13,3 millioner kroner etter to måneders drift i Årsaken er lavere inntekter fra staten enn forventet. Dette blir korrigert fra statens side på våren. Antall barn, henvendelser og tiltak ved barnevernstjenesten ligger på samme høye nivå som siste kvartal av Forbruket på driftsutgifter innenfor skoleetaten ligger høyere enn budsjettert de to første månedene. Samlet årsprognose for seksjonen er merforbruk på 12 millioner kroner. Barnehageetaten (Jonas) har en negativ prognose på 3 millioner kroner. De er usikre på om de vil klare en reduksjon i omfanget av tiltak tilsvarende det budsjettrammen forutsetter fra sommeren Barnevernet melder om et forventet merforbruk på 8,6 millioner kroner dersom antall henvendelser/tiltak fortsetter på samme nivå som nå. Helsevern for barn og unge melder om en negativ prognose på 0,4 millioner kroner. Det er fremmet og satt i verk noen innsparingstiltak fra barnevernet og barnehageetaten. Rådmannen vil komme tilbake med vurderinger av ytterligere tiltak når neste månedsrapport foreligger. Sykefraværet for seksjonen er på 9,0 % etter to måneder, tilsvarende tall for samme periode i fjor var på 10,9 %. Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

8 Ingen Saksopplysninger Aktivitetsnivået i de to første månedene er høyere enn det budsjettet forutsetter. Innsparingstiltak har ikke gitt full effekt per dato. Det forventes at effekten av innsparingstiltakene vil gjøre seg mer gjeldene ut over våren og sommeren. Økonomi Tjenesteområde Regnskap 1-2 Budsjett 1-2 Avvik i kr Årsprognose Barnehageetaten Skoleetaten Hjelpetjenester /stab Totalt Utda./oppvekst Seksjonen har et samlet merforbruk etter to måneder på 15,9 millioner kroner. Hvert tjenesteområde er omtalt under. Samlet årsprognose for seksjonen er på 12 millioner kroner i merforbruk. Barnehageetaten Barnehagens årsprognose viser et negativt resultat på 3 millioner kroner per februar 2010 dersom aktivitetsnivået forblir på samme nivå som nå. Ny forskrift om likeverdig behandling av ikke- kommunale og kommunale barnehager blir vedtatt fra 1. august 2010, det forutsettes at midler følger endringene i forskriften. BARNEHAGE ETATEN Tall i tusen kr pr Regnskap Budsjett Avvik LØNNSUTGIFTER DRIFTSUTGIFTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGSUTGIFTER INNTEKTER REFUSJONSINNTEKTER OVERFØR.INNT./TILSKUDD SUM Netto driftsresultat per viser et merforbruk på 8 millioner kroner i forhold til periodens budsjett. Fylkesmannen har overført 3,8 millioner kroner for lite statstilskudd i denne perioden, dessuten mangler det innbetaling av tilskudd til nye barnehageplasser, opprettet etter nytt år. Tilskuddene blir forskuddsutbetalt til de ikke-kommunale barnehagene. Virkelig resultat per februar er merforbruk på 3,6 millioner kroner. Kommunalt driftstilskudd til ikke-kommmunale barnehager blir utbetalt per måned fra januar etter fjorårets vedtak. Barnehageetaten har frist til 16.april med å kontrollere alle ikkekommunale barnehagers årsregnskap for Utbetalingen av kommunalt driftstilskudd blir beregnet etter kommunens avlagte regnskap for 2009, barnehagenes årsregnskap for 2009 og årsmelding per Foreløpig beregninger tilsier at etatens utgiftsnivå er noe lavere i 2009 enn i Bergning av tilskuddet for første halvår 2010 blir gjort så snart det lar seg gjøre etter 16. april. For andre halvår 2010 kommer det ny forskrift fra 1. august med ny beregningsmal. Det forutsettes at det følger midler med endringene. Jonas har et merforbruk på 0,8 millioner kroner per februar. Det er gjort lovpålagte vedtak for barnehageåret august juni 2010 som må gjennomføres. Det er stor usikkerhet om

9 virksomheten greier å gjennomføre budsjettets vedtak om endringer i kvalitet og nedbemanning fra nytt barnehageår. Virksomheten har store oppgaver å løse i forhold til lovpålagte tiltak. Det forventes et merforbruk på over 1,5 millioner kroner det første halvåret. Budsjettet forutsetter en reduksjon i omfanget av tiltak som barna får fra Jonas fra august En mer restriktiv vedtakspraksis fra kommunens side vil medføre flere klager til fylkesmannen. Erfaringer tilsier at mange klagere får medhold. Det er uheldig for de barna det gjelder at de ikke får tilrettelagt hjelp slik at de kan utvikle seg og oppleve mestring som andre barn. Ved å sette inn hjelp på et tidligst mulig tidspunkt kan det bidra til at barna vil klare seg bedre i skolealder. Private barnehager har mulighet til å nekte å ta inn barn prioritert etter barnehageloven (barn med nedsatt funksjonsevne og barn som har vedtak etter banevernsloven) om det ikke følger ressurser med. De kommunale barnehagene har et samlet mindreforbruk på 0,7 millioner kroner som relaterer seg til besparelse på lønnsutgifter. Disse barnehagene samlet melder om en årsprognose i balanse. Barnehageetatens fellesområde (her ligger prosjekter, statstilskudd og tilskudd til private barnehager) har et netto merforbruk på rundt 8 millioner kroner per februar. Det er noe usikkerhet om skjønnstilskuddet vil dekke opp utgifter til nye barnehageplasser. I våre beregning ligger tilskudd til nye barnehageplasser og økt tilskudd ift ny forskrift fra 1.august. Det er avsatt midler til å videreføre påbegynte prosjekter. Årsresultatet for fellesområdet tilsier et budsjett i balanse dersom skjønnstilskudd og utmålt driftstilskudd til ikkekommunale barnehager blir som foreløpig beregnet. Totalt sett knytter det seg mest usikkerhet til virksomhet Jonas. Skoleetaten Skoleetaten har et for høyt forbruk på drift og kan ligge an til et underskudd i Forbruket må dempes utover driftsåret for å komme i balanse. Det forutsettes at tiltak iverksettes slik at skoleetaten vil oppnå balanse i Aktuelle tiltak er reduksjon på driften, redusert vikarbruk og tilpasning/reduksjon av bemanning fra skoleåret 2010/2011. SKOLEETATEN Tall i tusen kr pr Regnskap Budsjett Avvik LØNNSUTGIFTER DRIFTSUTGIFTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGSUTGIFTER INNTEKTER REFUSJONSINNTEKTER OVERFØR.INNT./TILSKUDD SUM Skoleetaten har ved utgangen av februar et merforbruk på 2,7 millioner kroner. Avviket utover store driftsutgifter skyldes dels inntektssvikt og dels feilperiodisering. Det er vanskelig å anslå hvordan inntektene vil bli utover. Mye kan tyde på at etatens sykelønnsrefusjoner ikke vil nå opp til budsjettert nivå. Dette vil i så fall føre til lavere vikarutgifter og en innsparing på utgiftssiden. Forbruket på øvrige driftsutgifter må strammes inn for at budsjettrammen skal holdes i Hjelpetjenester og stab

10 Hjelpetjenester forventer et merforbruk på 9 millioner kroner på årsbasis. Det meste av dette er relatert til barnevernet. Det skyldes at aktiviteten (antall barn/meldinger/undersøkelser) ligger på samme høye nivå som siste kvartal Om trenden opprettholdes blir det vanskelig å få redusert utgiftene slik budsjettet forutsetter. HJELPETJENESTER OG STAB Tall i tusen kr pr Regnskap Budsjett Avvik LØNNSUTGIFTER DRIFTSUTGIFTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGSUTGIFTER INNTEKTER REFUSJONSINNTEKTER OVERFØR.INNT./TILSKUDD SUM Hjelpetjenesten har 2,6 millioner kroner i merforbruk etter to måneder. Barnevernet står for over 2 millioner kroner av dette og helsevern for barn og unge står for 0,3 million kroner. PPT og stab har mindre avvik og forventer balanse. Helsevern for barn og unge har i hovedsak merforbruk på lønn. Det settes ikke inn vikarer ved fravær, og det forventes at stillinger blir vakante som følge av permisjoner. Dette kan bedre situasjonen noe utover året. Foreløpig prognose er et underskudd på 0,4 millioner kroner. Barnevernet forventer et merforbruk på 8,6 millioner kroner på årsbasis. Budsjettet for 2010 er 9,5 mill lavere enn virkelig forbruk i Antall barn er like høyt som i 3-4. kvartal Det er flere plasseringer i institusjon. Antall barn i fosterhjem er stabilt og har vært stabilt i helle Foreløpige innsparingstiltak i 2010 i barnevernet: Det er forventet å få en innsparingsgevinst på kr ved å ansette to ny saksbehandlere istedenfor kjøp av konsulenttjenester. Dette kan gi ytterligere gevinst neste år. En tilstreber å redusere kjøp av tjenester fra private. Alle tiltak skal drøftes og koordineres i ledergruppa. Målet er å redusere kostnader med 2,5 million kroner. Overtid reduseres med 0,4 million kroner med ny organisering av barnevernvakt. Imidlertid er dette tiltak som først vil gi full effekt over tid. Sykefravær Samlet for seksjon for utdanning og oppvekst:

11 Sykefravær jan-febr Egenmeldt Legemeldt I arb.giverper. Totalt Barnehageetaten 2,2 % 10,1% 4,4 % 12,3 % Skoleetaten 1,6 % 6,5 % 3,0 % 8,1 % Hjelpetjenester 1,3 % 6,7 % 2,5 % 8,0 % Stab 1,1 % 9,6 % 1,1 % 10,7 % Totalt Utda./oppvekst 1,7 % 7,3 % 3,2 % 9,0 % Barnehage Fraværet for perioden er på 12,3 %, mot 14,1 % i samme periode i fjor. Fraværet er stort sett legemeldt. Langtidsfraværet skyldes hovedsakelig kroniske lidelser, muskel- og skjellettlidelser og lettere psykiske lidelser. Dessuten brukes mye tid på å vente på time hos spesialist og på operasjoner. Det jobbes hele tiden med å få de langtidssykemeldte tilbake i jobb, gjerne gjennom gradert sykemelding Skole Sykefraværet ligger på 8,1 % hittil i år, mot 9,6 % i samme periode i fjor. Noen virksomheter har sykefravær på kun 1 % til 2 % i perioden mens andre har flere langtidssyke med kroniske og alvorlige diagnoser som gir prosentvis høyt fravær. Det er meldt lite fravær som er direkte arbeidsrelatert. Sykefraværet følges opp i henhold til kommunens BIA-rutiner. Hjelpetjenester og stab Samlet fravær for de tre virksomhetene under hjelpetjenester er 8,0 % pr perioden. Alle virksomhetene har nedgang sammenlignet med samme periode i fjor. Vi har ikke noen sammenstilte tall fra i fjor på grunn av omorganiseringen i Staben har 10,3 % fravær som i hovedsak skyldes fravær som følge av lidelser / sykdom som ikke er arbeidsrelatert. Egenmeldt fravær er ganske lavt og det er lite fravær i arbeidsgiverperioden. Det betyr at det meste av fraværet er langtidsfravær. Det er blant annet fravær i påvente av operasjoner og i rehabilitering etter sykdom/operasjoner. Sykefraværet følges opp i henhold til kommunens BIA-rutiner.

12 Samlet for seksjonen Vi ser en nedgang i både egenmeldt og legemeldt fravær. Egenmeldt fravær er nå nede på 1,7 %. En så liten bruk av egenmeldinger er ikke ensidig positivt, da et av virkemidlene for å redusere fraværet i IA-avtalen er utvidet rett til å bruke egenmeldinger for å redusere bruken av sykemeldinger. Økonomiske konsekvenser / forslag til tiltak Status for den økonomiske situasjonen er omtalt under saksopplysninger. Ansattes medbestemmelse Oversikt over sykefravær legges frem i samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget. Skisserte tiltak er drøftet med ansattes representanter på etats- og virksomhetsnivå.

13 Vurdering Samlet årsprognose for seksjonen er på 12 millioner kroner. Det er i hovedsak de lovpålagte tjenestene som melder om negative årsprognoser. Barnevernet står for hoveddelen av forventet merforbruk og det er et høyt aktivitetsnivå (mange barn) som er hovedårsaken til merforbruket de to første månedene. Om antall meldinger/undersøkelser/tiltak i barnevernet fortsetter på samme nivå eller øker i forhold til siste del av 2009 og oppstarten av 2010, vil budsjettforutsetningen for 2010 ikke være oppfylt. Både for barnevernet og virksomhet Jonas er det forventet at innsparingstiltakene vil gi utslag utover året, men at effekten ikke vises foreløpig. Øvrige virksomheter i seksjonene må holde en stram budsjettdisiplin for ikke å overskride budsjettrammene. Det er merforbruk etter to måneder, men det arbeides for at dette skal bedres utover året. Det er spesielt innkjøp av varer/tjenester som må holdes lavt videre ut året. Det er lagt inn tiltak i forhold til prognosen på rundt 6,7 millioner kroner. Rådmannen vil komme tilbake med vurdering av ytterligere tiltak når neste månedsrapport foreligger.

14 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2010/4723 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 37325/2010 Klassering: A20 Saksbehandler: Bjørnar Rødje Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Oppvekstutvalget /10 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2009 tas til orientering. 2. For neste år bør en legge inn resultater fra nasjonale prøver i engelsk, obligatoriske kartleggingsprøver på 2. årstrinn samt lærertetthet. Fredrikstad, Sammendrag Tilstandsrapport for grunnskolen 2009 viser hvordan Utdanningsdirektoratets web-baserte verktøy for utarbeidelse av tilstandsrapport kan brukes. Tilstandsrapporten ivaretar det lovpålagte ansvar skoleeiere har for å utarbeide årlig rapport om tilstanden i opplæringen. For Fredrikstad kommunes del viser rapporten at samlet sett er skolene i Fredrikstads resultater gode og det utføres mye godt arbeid i kommunenes skoler. Hovedutfordringen ligger i variasjonen mellom skolene. Vedlegg 1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2009 (Vedlegget sendes kun til utvalgsmedlemmene. Legges på nettsiden Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Rådmannen har utarbeidet: Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad I det arbeidet har Utdanningsdirektoratets program for tilstandsrapport blitt benyttet. Detter er et web-basert verktøy som direktoratet har utviklet for : Kommuner Fylkeskommuner Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven 2-12 Private skoler med rett til statstilskudd Tilstandsrapporten skal ivateta at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert

15 forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall (gjelder videregående skole) og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Hensikten er også at en her skal kunne rasjonalisere arbeidet med rapportering da de obligatoriske områdene inneholder informasjon som kan hentes rett fra skoleporten. Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som dels er anbefalt av utdanningsdirektoratet og for øvrig det som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Rådmannen har ved førstegangsbruk av tilstandsrapport vektlagt å konsentrere seg om de rapporteringsområdene som er obligatorisk. I tillegg til de obligatoriske områdene har en valgt å ta med: Antall elever og lærerårsverk Overgang fra grunnskole til videregående skole Elevfravær ved ungdomsskolene Tilstandsrapporten legges denne gangen fram for Oppvekstutvalget for å vise hvordan verktøyet kan brukes og for at Oppvekstutvalget skal få en orientering om tilstanden i skolesektoren. Ordinær årsrapport vil som tidligere bli lagt fram for utvalg, formannskap og bystyre som del av kommunens årsrapport. Økonomiske konsekvenser Ingen Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Rådmannen er av den oppfatning at Utdanningsdirektoratet har utviklet et godt hjelpeverktøy for de som skal utarbeide lovpålagt tilstandsrapport. Ved senere rapporteringer bør flere indikatorer innarbeides i rapporten. Foreløpig mener rådmannen at det bør være: Nasjonale prøver engelsk Lærertetthet Obligatoriske kartleggingsprøver 2. årstrinn For Fredrikstad kommune viser vår tilstandsrapport at:

16 Fredrikstad kommune har de siste årene hatt et relativt stabilt elevgrunnlag, så også i Resultatene fra elevundersøkelsen er fortsatt gode selvom ønsket framgang ikke er nådd. Nasjonale prøver viser at framgangen vi hadde i 2008 har flatet ut i Eksamensresultatene viser en framgang og særlig gledelig er framgangen i matematikk på 0,3 karakterpoeng. De faglige variasjonene mellom skolene er store. Dette følges opp av fagsjefen og en vil tilstrebe i løpet av 2010 å sette igang noen tiltak som kan bidra til å utjevne skjevheter. Fredrikstad kommune har gode systemer for kvalitetskontroll og internkontroll. Disse har vært gjenstand for tilsyn og er funnet tilfredsstillende. Samlet sett er skolenes resultater gode og det utføres mye godt arbeid i kommunenes skoler. Hovedutfordringen ligger i variasjonen mellom skolene. For å bedre på dette vil fagsjefen fokusere på resultatene i egne møter med skolene og legge til rette for veiledning.

17 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2010/3963 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29905/2010 Klassering: A20 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Oppvekstutvalget /10 System for kvalitetsvurdering av grunnopplæringen, Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Revidert system for kvalitetsvurdering av grunnopplæringen i Fredrikstad tas i bruk fra Systemet ajourføres årlig i tråd med nasjonale og lokale prioriteringer Fredrikstad, Sammendrag Oppvekstutvalget har tidligere vedtatt planen Kvalitetsystem for Fredrikstadskolen, KVALIF. Kvalitetssystemet KVALIF består av en tilstandsdel og en utviklingsdel. I tilstandsdelen beskrives hvorledes det innhentes dokumentasjon om resultater av opplæringen og om læringsbetingelsene for elevene. Utviklingsdelen beskriver hvorledes innsamlet dokumentasjon følges opp, samt gjennomføring av dette. Behov for revidering av KVALIF er fremkommet ved at de sentrale myndighetene/utdanningsdirektoratet har endret struktur på nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Det er viktig at oppfølgingsarbeid på alle nivåer fungerer godt, da det er avgjørende for kvalitetsutviklingen i Fredrikstadskolene. Dette understrekes på nasjonalt nivå og følges opp planen. Rådmannen foreslår at planen gis en ny tittel, System for kvalitetsvurdering av grunnopplæringen, med undertittel: Rammeverk for oppfølging, dokumentasjon og utvikling av kvalitet i skolen. Dette markerer bedre hvilken funksjon dokumentet skal ha i forhold til å vurdere kvaliteten i arbeidet skolene leverer. Vedlegg 1 System for kvalitetsvurdering i grunnopplæringen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger

18 Opplæringsloven pålegger alle skoler å vurdere om undervisningen fremmer måloppnåelse i forhold til kompetansemål og ferdigheter gitt i Kunnskapsløftet, og om elevenes læringsmiljø er tilfredsstillende. Vurderingen skal være systematisk slik at ulike områder jevnlig blir vurdert. Det er viktig å finne metoder som kan fange opp det mangfoldet opplæringen representerer. Med bakgrunn i bl.a. dette, er et nasjonalt og kommunalt system for kvalitetsvurdering av grunnskoleopplæringen etablert, og det er utarbeidet prosedyrer for dokumentasjon og utvikling av kvalitet i grunnskolen i Fredrikstad. Også skolene skal etablere et systematisk kvalitetsutviklingsprogram. Fra nasjonalt nivå er betydningen av resultatoppfølging, og kontakt mellom nivåene, framhevet. Ansvar for oppfølgingsarbeidet ligger derfor både på nasjonalt-, kommunalt og skolenivå. Oppvekstutvalget vedtok i møte og ved siste revisjon Kvalitetssystem for Fredrikstadskolen, KVALIF. Rådmannen foreslår nå at KVALIF omarbeides og at den gis nytt navn som mer presist beskriver innholdet: System for kvalitetsvurdering av grunnopplæringen, med undertittel Rammeverk for oppfølging, dokumentasjon og utvikling av kvalitet i skolen Elementer i planen System for kvalitetsvurdering av grunnopplæringen : Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, som ble vedtatt i Stortinget i 2003, setter fokus på utvalgte indikatorer knyttet til læringsresultater, læringsmiljø, ressurser og gjennomstrømming. Det overordnede målet for det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering er å bidra til kvalitetsutvikling på alle nivåer i grunnopplæringen med henblikk på økt læringsutbytte for den enkelte elev. Nasjonale prøver Nasjonale prøver er en del av et sammenhengende prøve- og vurderingssystem og resultatene fra disse må betraktes som del av en større sammenheng. Prøvenes formål og rolle må ses i forhold til et mangfold av vurderings- og prøveformer som til sammen gir et bredt og sammensatt bilde. De nasjonale prøvene utgjør et avgrenset, men viktig grunnlag i den totale situasjonsbeskrivelsen av norsk grunnopplæring. Kartleggingsprøver Kartleggingsprøvene er en av flere vurderingsformer i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Prøvene skal kartlegge i hvilken grad elevenes grunnleggende ferdigheter samsvarer med læreplanens mål slik de er integrert i fag. Informasjonen fra kartleggingsprøvene skal brukes av skolen og lærerne for å identifisere elever som ikke har tilegnet seg nødvendige ferdigheter i begynneropplæringen. Dersom prøveresultatene avdekker manglende ferdigheter hos enkelte elever, kan det være grunnlag for at disse elevene får ekstra oppfølging. Informasjonen fra prøvene må ses i sammenheng med annen informasjon om elevene som skolen har tilgang til. Prøvenes formål og rolle må ses i forhold til et mangfold av vurderingsog prøveformer som til sammen gir et bredt og sammensatt bilde.

19 Eksamen I forskrift til opplæringslova står det at eksamen skal organiseres slik at eleven kan få vist kompetansen sin i faget. Det står videre at eksamenskarakteren skal fastsettes på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven eller privatisten slik denne kommer til uttrykk på eksamen. Det er både sentralgitte og lokalgitte eksamensfag. Brukerundersøkelser Følgende brukerundersøkelser er gjort tilgjengelig for skolene: Elevundersøkelsen er en obligatorisk undersøkelse for elever på 7.og 10.trinn. Skolene kan ut over dette velge om flere trinn skal delta, og hyppigheten av gjennomføringen. Foreldreundersøkelsen. Undersøkelsen gjennomføres hvert 3.år, og har som mål å gi foreldre/foresatte mulighet til å uttrykke sin mening om samarbeid og elevenes læringsmiljø. Oppfølgingsarbeid. Det er viktig å presisere at oppfølgingsarbeid på alle nivåer er avgjørende for kvalitetsutviklingen i Fredrikstadskolene. Dette er understreket fra nasjonalt nivå. I informasjonsskriv om nasjonale prøver på Utdanningsdirektoratets sider heter det: Hensikten med nasjonale prøver er å gi informasjon om elevenes ferdigheter for å kunne bruke dette i arbeidet med å utvikle opplæringen. Det er utarbeidet veiledningsmateriell for skolene for å støtte arbeidet med oppfølgingen av prøvene. Dette materiellet gir blant annet en innføring i hvordan skalaen kan forstås, og hvordan resultatene kan følges opp i elevgruppen og i lærerkollegiet. Det er viktig at skoleeiere og skolene ser resultatene fra nasjonale prøver i sammenheng med annen informasjon man har om elevene slik at man får et bredt grunnlag for lokal kvalitetsvurdering. Resultater av undersøkelser vil kunne - ses i sammenheng med annen informasjon om eleven - være et ledd i underveisvurderingen - gi en indikasjon på om det er nødvendig med ytterligere kartlegging. Nå brukes resultatene på følgende måter: - Resultatene danner grunnlag for interne drøftinger i skolene for forbedringstiltak. - Skolene bruker resultatene i vurderings- og veiledningssamtaler med elever og foresatte. - Fagsjefen har ved innføring av nye nasjonale prøver etablert en praksis der skolelederne innkalles til distriktsvise møter, der ungdomsskoler møter de barneskolene de rekrutterer elever fra. Målet er å analysere resultatene av nasjonale prøver og evt. å drøfte behov for felles tiltak i samarbeid mellom barnetrinn og ungdomstrinn. - I fagsjefens skolebesøk/møter for internkontroll, 2 ganger pr år, settes resultater av prøver og brukerundersøkelser på dagsordenen. - Resultatene skal presenteres og evt. drøftes i rådsorganene. Resultatene er også med på å danne grunnlag for kompetanseheving for lærerne i Fredrikstad. Analyse av undersøkelser. Skolene har i en tidligere fått bistand fra Læringslaben med å analysere resultater av Elevundersøkelsen og en egen lærerundersøkelse. Målet har vært i sette skolene bedre i stand med å tolke resultater av undersøkelser for å kunne sette inn mer målrettede tiltak for

20 enkeltelever og grupper av elever. Det forutsettes nå at skolene selv ved hjelp av den opparbeidede kompetanse i analysearbeid benytter resultater i eget utviklingsarbeid. Rutinebeskrivelser Rutinebeskrivelsene gir en detaljert beskrivelse av gjennomføring og oppfølging av kartleggingsprøver, nasjonale prøver og undersøkelser Det siste kapitelet gir en kortfattet oversikt over tidspunkter for de ulike prøvene og undersøkelsene. Økonomiske konsekvenser Det sees ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser av aktivitetene som er beskrevet i planen. Ansattes medbestemmelse Saken er forelagt ansattes organisasjoner. På ferdigstillelsestidspunktet er det ikke fremkommet kommentarer til saken. Vurdering Rådmannen anbefaler at System for kvalitetsvurdering av grunnopplæringen i Fredrikstad, som inkluderer statlige brukerundersøkelser, nasjonale prøver og kartleggingsprøver, vedtas. Planen omfatter andre prøver i tillegg til de obligatoriske nasjonale prøvene og kartleggingsprøvene. Dette synes nødvendig fordi en trenger en tettere oppfølging og vurdering av elevenes kompetanse på ulike trinn. Resultatene vil bli gjenstand for oppfølging på flere nivåer: - Gjennom fagsjefens skolebesøk/internkontroll på de enkelte skolene - Gjennom distriktsvise møter med skoleledere med tema resultater av nasjonale prøver - Gjennom skolenes egen interne oppfølging av resultater av prøver og brukerundersøkelser overfor ansatte, elevene og foresatte. Det er også vedtatt at offentlig tilgjengelige resultater legges frem for skolenes rådsorganer og Oppvekstutvalget. Resultatene sammenfattes og legges frem for Oppvekstutvalget som en del av årsrapporten. I nye bestemmelser i opplæringslovens heter det: Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane. Denne rapporten vil også inngå som et viktig element i kommunens system for kvalitetsvurdering. Kunnskap om ressursinnsats og resultater vil kunne gi administrativ og politisk ledelse grunnlag for nye beslutninger om ressursinnsats og aktivitet i skolene. Rådmannen ser også et behov for en ytterligere oppfølging av skolene fra overordnet nivå. I dag er det etablert et internkontrollsystem der skolene følges opp i form av skolebesøk fra fagsjefen to ganger i året. Her drøftes hovedsakelig hvorledes skolene ivaretar både sentrale og lokale styringssignaler. Det kan være behov for å følge skolene tettere opp innenfor det fagmetodiske området. Slik oppfølging vil kunne bestå i både kontroll og veiledning. Flere kommuner har iverksatt ordninger, der skolene følges tett opp på både faglige områder og de mer administrative.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Cicignon skole, Skolegata 2 Tidspunkt: Onsdag 03.03.2010 kl. 18:00

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Cicignon skole, Skolegata 2 Tidspunkt: Onsdag 03.03.2010 kl. 18:00 Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Cicignon skole, Skolegata 2 Tidspunkt: Onsdag 03.03.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post sofi@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Månedsrapport per mars 2010 for Utdanning og oppvekst

Månedsrapport per mars 2010 for Utdanning og oppvekst FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 53797/2010, saksnr. 2010/4664 Klassering: 210 Gradering: Dato: 30.04.2010 Månedsrapport per mars 2010 for Utdanning og oppvekst

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

Møteinnkalling Oppvekstutvalget

Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: Onsdag 20.10.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87,

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/ Ås kommune Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014 Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/01487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Saksfremlegg Saksnr.: 09/246-4 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: UNDERVISNINGSTILBUD TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Planlagt behandling: Hovedutvalget for Barn og

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/14 14/221 AVSTEMMING AV TILSKUDD SENTRUM BARNEHAGE SA - REGNSKAP 2013 MOT BUDSJETT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/14 14/221 AVSTEMMING AV TILSKUDD SENTRUM BARNEHAGE SA - REGNSKAP 2013 MOT BUDSJETT VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Møtedato: 17.09.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/47161

Saksframlegg. Trondheim kommune. KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/47161 Saksframlegg KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM 2008-2009 Arkivsaksnr.: 09/47161 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret tar kvalitetsmeldingen til etterretning

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 19.05.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 19.05.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 19.05.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Utarbeidet av Grunnskoleseksjonen 1 Innledning Kompetanseheving er en nødvendig forutsetning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.04.2009 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver. Presentasjon våren 2007

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver. Presentasjon våren 2007 Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver Presentasjon våren 2007 Om innlegget Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem lokalt ansvar Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

Detaljer

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER ARBEIDERPARTIET

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER ARBEIDERPARTIET FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 07.01.2009, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:15 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 1/09 til 6/09 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Møteinnkalling Oppvekstutvalget

Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16 møterom Gutzeit 4. Etg. Tidspunkt: Onsdag 09.09.2009, kl. 18:30 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, e-post

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A20 Saksmappe: 2008/2791-0 Saksbehandler: Ivar Vereide Dato: 26.09.2013 Saksframlegg Tilstandsrapport for grunnskolen i Molde kommune 2012 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Drift-

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 18.05.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Tilstandsrapporten. Bruk av tilstandsrapporten som del av kvalitetssystemet for skolene i Levanger kommune. Levanger kommune Rådmannen

Tilstandsrapporten. Bruk av tilstandsrapporten som del av kvalitetssystemet for skolene i Levanger kommune. Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapporten Bruk av tilstandsrapporten som del av kvalitetssystemet for skolene i Levanger kommune Samling 13. og 14. mai 2013 1 Kvalitetssystem for skole i Levanger Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Møteinnkalling til Komite for oppvekst Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2014 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Drammen kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner HITRA KOMMUNE Fillan den 16. oktober 2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus

Detaljer

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 18.06.2013 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, møterom Utsikten Tirsdag 15.12.2015 kl. 19:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Status for opplæringen av minoritetsspråklige elever

Status for opplæringen av minoritetsspråklige elever Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2017 18049/2017 2017/8863 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/14 Komite for Oppvekst og kultur 07.06.2017 Bystyret 15.06.2017

Detaljer

KVALITETSMELDING SKOLE 2013

KVALITETSMELDING SKOLE 2013 KVALITETSMELDING SKOLE 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 13.11.2013 Kommunestyret 12.12.2013 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2013/6056-5 RÅDMANNENS

Detaljer

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet Dagens innhold Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold og gjennomføring av tilsynet Utdanningsdirektoratets veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017: Tilsynstema:

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Flesberg kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Flå kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteprotokoll Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2.etg, Kommunehuset Dato: 27.03.2012 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Børre

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Ansvar og roller i kvalitetsarbeidet... 4 1.3. Lovgrunnlag... 4 2. System

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: 101, Rådhuset Dato: 23.02.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13502 Dokumentnr.: 20 Løpenr.: 121691/2008 Klassering: B00 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13502 Dokumentnr.: 20 Løpenr.: 121691/2008 Klassering: B00 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13502 Dokumentnr.: 20 Løpenr.: 121691/2008 Klassering: B00 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 04.12.08 141/08 Høring

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Arkivsak: 08/2729 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: Sørum kommune gir høring

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 04.04.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunalt foreldreutvalg 20.03.2017 Hovedutvalg for skole og barnehage 22.03.2017 Formannskapet 28.03.2017 Kommunestyret 04.04.2017 ULLENSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13-10

System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13-10 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2013 73669/2013 2013/7028 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/42 Komitè for levekår 28.11.2013 13/178 Bystyret 12.12.2013 System for kvalitetsvurdering

Detaljer

EVALUERING AV ARBEIDET MED RAPPORT OM KVALITET OG VURDERING I GRUNNSKOLEN - PROSESS OG RESULTAT

EVALUERING AV ARBEIDET MED RAPPORT OM KVALITET OG VURDERING I GRUNNSKOLEN - PROSESS OG RESULTAT Arkivsaksnr.: 16/1889 Lnr.: 17212/16 Ark.: 000 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie EVALUERING AV ARBEIDET MED RAPPORT OM KVALITET OG VURDERING I GRUNNSKOLEN - PROSESS OG RESULTAT Rådmannens innstilling:

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 05.03.2013. Oppmøte Børsa skole kl. 13:00. Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl. 14.15. TEMA: Vinterkulturuka v/ Kultur, fritid

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/883 KOMMUNENS ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi KOMMUNENR: 1112 TILSYNSGRUPPE: Jorunn H.

Detaljer

Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole

Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 22. januar 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: 201214942-6 Saksbehandler: LIGA Emnekode: BYST 2352 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådet Dato: 14. november 2012 Svar på

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole...

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Kongsberg kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 15.04.2015 kl. 08.30 STED: DOKKA UNGDOMSKOLE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING - Kultur- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING - Kultur- og oppvekstutvalget Sak 5/13 MØTEINNKALLING - Kultur- og oppvekstutvalget Sted: Os skole, Biblioteket MERK, endret møtested Dato: 12.03.2013 Tid: 19:00 Godkjenning av protokoll SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/13 12/2127 TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2007/13502-7-109960/2007-TEBA B00 10.12.2007 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring.

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 16/02476-2 Arkivkode: 0 Saksbehandler Line Tyrdal Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen RAPPORT FRA TILSYN 2009 TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 28.09.09-10.12.09 ARKIVKODE: 2009/6555 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: 2540 Tolga

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring i Fredrikstad

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring i Fredrikstad FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring i Fredrikstad Fredrikstad kommune 9/3-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer.

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. LÆRERLØFTET Kompetanse for kvalitet 2009-2012 Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. Innhold Innhold... 2 Visjon for skolene.... 3 Utviklingsmål... 3 Mål for kompetanseheving og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10 Namdalseid kommunes kvalitetssystem etter opplæringslovens 13-10 August 2009 2 Bakgrunn Opplæringslovens 13-10 annet ledd sier følgende: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeier for privat skole skal etter

Detaljer

UTVIKLING AV ET DIALOGBASERT POLITISK STYRINGSSYSTEM FOR GRUNNSKOLEN I LUNNER KOMMUNE - DEN GODE SKOLEEIER

UTVIKLING AV ET DIALOGBASERT POLITISK STYRINGSSYSTEM FOR GRUNNSKOLEN I LUNNER KOMMUNE - DEN GODE SKOLEEIER Arkivsaksnr.: 15/2056 Lnr.: 16966/15 Ark.: 000 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie UTVIKLING AV ET DIALOGBASERT POLITISK STYRINGSSYSTEM FOR GRUNNSKOLEN I LUNNER KOMMUNE - DEN GODE SKOLEEIER Lovhjemmel:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Etnedal kommune Etnedal skule 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Etnedal kommune Etnedal skule... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer